Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R2076-20080905

Uredba Komisije (EZ) br. 2076/2002 od 20. studenoga 2002. o produživanju vremenskoga razdoblja iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o neuvrštenju određenih aktivnih tvari u Prilog I. toj Direktivi, te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotične tvari (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/2008-09-05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2002R2076 — HR — 05.09.2008 — 006.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2076/2002

od 20. studenoga 2002.

o produživanju vremenskoga razdoblja iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o neuvrštenju određenih aktivnih tvari u Prilog I. toj Direktivi, te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotične tvari

(Tekst značajan za EGP)

( L 319, 23.11.2002, p.3)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1336/2003 od 25. srpnja 2003.

  L 187

21

26.7.2003

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 835/2004 od 28. travnja 2004.

  L 127

43

29.4.2004

►M3

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1765/2004 od 13. listopada 2004.

  L 315

26

14.10.2004

►M4

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1335/2005 od 12. kolovoza 2005.

  L 211

6

13.8.2005

►M5

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1980/2006 od 20. prosinca 2006.

  L 368

96

23.12.2006

►M6

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1313/2007 od 8. studenoga 2007.

  L 291

11

9.11.2007

►M7

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 848/2008 od 28. kolovoza 2008.

  L 231

9

29.8.2008
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2076/2002

od 20. studenoga 2002.

o produživanju vremenskoga razdoblja iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o neuvrštenju određenih aktivnih tvari u Prilog I. toj Direktivi, te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotične tvari

(Tekst značajan za EGP)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište ( 1 ), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/81/EZ ( 2 ), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 451/2000 od 28. veljače 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu druge i treće faze programa rada navedenog u članku 8. stavku 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ ( 3 ), kao što je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1490/2002 ( 4 ), a posebno njezin članak 6. stavak 7. i članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 8. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ predviđa se da država članica tijekom razdoblja od 12 godina od objave te Direktive, može odobriti stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari, koje nisu navedene u Prilogu I., a koje su već bile prisutne na tržištu dvije godine od datuma objave, osim u slučaju donošenja odluke o neuvrštenju tvari u Prilog I.

(2)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 3600/92 ( 5 ), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2266/2000 ( 6 ), te Uredbom (EZ) br. 451/2000 i Uredbom (EZ) br. 1490/2002, utvrđuju se detaljna pravila za provedbu prve, druge i treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ. Ovaj je program u tijeku te, stoga, još nije bilo moguće okončati postupak usvajanja odluka u vezi s brojem aktivnih tvari. Također, ni postupak podnošenja prijava za aktivne tvari predviđen Uredbom (EZ) br. 1112/2002 ( 7 ) nije još dovršen te će, stoga, biti potrebno produžiti vremensko razdoblje za određene aktivne tvari.

(3)

Komisija je 26. srpnja 2001. predstavila svoje izvješće o napretku ( 8 ). Zaključila je da nije postignut napredak kakav se prvotno očekivao, zbog čega je potrebno produžiti rok za tvari čiji je pregled u tijeku ili za koje je industrija preuzela obvezu daljnje pripreme potrebne dokumentacije unutar rokova.

(4)

Za aktivne tvari iz prve faze Komisija će osigurati donošenje što je više moguće odluka do srpnja 2003., no ističe kako za određeni broj aktivnih tvari nije moguće donijeti odluku prije 2005. Potrebno je dodatno vrijeme za ocjenu daljnjih podataka potrebnih Komisiji prije donošenja odluke o tome ispunjavaju li dotične aktivne tvari sigurnosne zahtjeve iz Direktive 91/414/EEZ, a Komisija će osigurati da produženje roka bude čim kraće.

(5)

Aktivne tvari, za koje nije preuzeta obveza daljnje pripreme potrebne dokumentacije, ne bi smjele biti uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, a države bi članice morale povući sva odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotične aktivne tvari.

(6)

Za upotrebe, za koje su pruženi dodatni stručni dokazi koji ukazuju na osnovnu potrebu za daljnjom upotrebom aktivnih tvari i nepostojanje učinkovite zamjene za njih, potrebno je predvidjeti privremene mjere koje bi omogućile razvoj nadomjestaka. Za određeni je broj upotreba Komisija predstavila i ocijenila takve podatke u suradnji sa stručnjacima država članica. Odstupanja bi se trebala predvidjeti samo u opravdanim slučajevima, koji ne stvaraju razloge za zabrinutost, te bi ih se trebalo ograničiti na suzbijanje štetnih organizama za koje ne postoje učinkoviti nadomjesci.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

▼M4

Vremensko razdoblje od 12 godina iz članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ produžuje se do 31. prosinca 2006. za aktivne tvari koje se procjenjuju u okviru Uredbe (EEZ) br. 3600/92, do 30. rujna 2007. za aktivne tvari koje se procjenjuju u okviru druge faze sukladno Uredbi (EZ) br. 451/2000 i do ►M7  31. prosinca 2009. ◄ za aktivne tvari koje se procjenjuju u okviru Uredbe (EZ) br. 1490/2002, osim ako je bila donesena odluka ili ako se prije mjerodavnog datuma donese odluka o uvrštavanju ili neuvrštavanju predmetne aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. ►M6  Međutim, za metalaksil vremenski rok od 12 godina iz članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ treba produljiti do 30. lipnja 2010. ◄ Tijekom ovih razdoblja države članice mogu nastaviti s izdavanjem odobrenja ili ponovnim izdavanjem odobrenja za stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja koja sadrže navedene aktivne tvari, u skladu s odredbama članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ.

▼B

Članak 2.

1.  Aktivne tvari navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi ne uvrštavaju se kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

2.  Države članice dužne su osigurati povlačenje odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi do 25. srpnja 2003., osim u slučajevima predviđenima stavkom 3.

3.  U pogledu tvari navedenih u stupcu A Priloga II., bilo koja država članica iz stupca B tog Priloga može u vezi s određenom tvari zadržati na snazi odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotičnu tvar za upotrebe navedene u stupcu C do 30. lipnja 2007. uz uvjet da:

(a) osigura prihvaćanje daljnje upotrebe samo ako sredstvo nema štetnih učinaka na zdravlje ljudi ili životinja te ako nema neprihvatljivi utjecaj na okoliš;

(b) osigura da se sredstva za zaštitu bilja, koja ostaju na tržištu nakon 31. prosinca 2003., ponovno označe tako da udovoljavaju uvjetima ograničene upotrebe;

(c) uvede sve odgovarajuće mjere za ublažavanje rizika radi smanjenja svih mogućih rizika;

(d) osigura stvarno traženje nadomjestaka za dotične upotrebe.

Odnosne države članice dužne su obavijestiti Komisiju najkasnije do 31. prosinca 2004. o primjeni ovog stavka, a posebno o radnjama poduzetima u skladu s točkama (a) do (d).

▼M5

4.  Iznimno od stavka 3., a u vezi s registriranih sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tvari navedene u stupcu A Priloga II., Bugarska može do 30. lipnja 2009. zadržati na snazi registracije sredstava za zaštitu bilja koja sadrže te tvari za uporabe navedene u stupcu C pod uvjetom da se:

(a) daljnja uporaba dopusti samo ako ona ne izaziva učinke štetne po zdravlje ljudi ili životinja, ili neprihvatljiv utjecaj na okoliš;

(b) predmetna sredstva za zaštitu bilja koja ostaju na tržištu ponovno označe kako bi ispunili uvjete ograničene uporabe;

(c) poduzmu sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se smanjili svi potencijalni rizici;

(d) aktivno nastave tražiti alternativna rješenja.

Bugarska je dužna do 31. prosinca svake godine obavijestiti Komisiju o mjerama uvedenima na temelju ovog stavka, a posebno o radnjama poduzetima u skladu s točkama (a) do (d).

▼B

Članak 3.

Razdoblje koje odobravaju države članice u skladu s člankom 4. stavkom 6. Direktive 91/414/EEZ mora biti što je moguće kraće i:

(a) ne smije biti duže od 31. prosinca 2003. za upotrebe za koje se odobrenje povlači do 25. srpnja 2003., uz izuzetak ograničenog broja osnovnih upotreba navedenih u Prilogu II., za koje je moguće zadržati odobrenje u određenim državama članicama u skladu s odredbama članka 2. stavka 3.;

(b) ne smije biti duže od 31. prosinca 2007. za upotrebe za koje se odobrenje povlači do 30. lipnja 2007.;

▼M5

(c) uporabe koje ukidanjem registracije više neće biti dopuštene nakon 30. lipnja 2009. rok valjanosti ističe najkasnije 31. prosinca 2009.

▼B

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Popis aktivnih tvari koje se ne uvrštavaju kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ

1,2-diklorpropan

1,3-diklorpropen (cis)

1,3-difenil urea

2-(ditiocijanometiltio)-benzotiazol

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-aminobutan (sec-butilamin)

2-benzil-4-klorofenol

4-CPA (4-klorofenoksioctena kiselina = PCPA)

4-t-pentilfenol

Acifluorfen

Aldimorf

Alkil trimetil amonij klorid

Alkil trimetil benzil amonij klorid

Aletrin

Aloksidim

Alil alkohol

Ametrin

Ampropilofos

Ancimidol

Anilazin

Antracensko ulje

Azakonazol

Azametifos

Aziprotrin

Barban

Barijev fluosilikat

Barijev polisulfid

Benazolin

Bendiokarb

Benfuresat

Benodanil

Bensulid

Bensultap

Bentaluron

Benzalkonijev klorid

Benzoksimat

Benzoilprop

Benztiazuron

Bioaletrin

Bioresmetrin

Bitumen

Brandol (hidroksinonil-2,6-dinitrobenzen)

Bromacil

Bromciklen

Bromofenoksim

Bromofos

Bromofos-etil

Brompropilat

Bronopol

Butaklor

Butokarboksim

Butoksikarboksim

Butilat

Kalcij-karbonat (kreda)

Kalcij-hidroksid (gašeno vapno)

Kalcij-oksid (živo vapno)

Ugljik-disulfid

Karbofenotion

Kartap

Cetrimid

Kinometionat (kvinometionat)

Klometoksifen

Kloral-bis-acilal

Kloral-semi-acetal

Kloramben

Klorbromuron

Klorbufam

Kloretazat

Klorfenprop

Klorfenson (klorfenizon)

Klorfenvinfos

Klorfluazuron

Klormefos

Klorobenzilat

Klorpropilat

Kloroksuron

Klorfonij klorid

Klortiamid

Klortiofos

Kufraneb

Cijanazin

Cikloat

Cikluron

Ciprofuram

DADZ (cink-dietilditiokarbamat)

Dalapon

delta-endotoksin bakterije Bacillus thuringiensis

Demeton-S-metil

Demeton-S-metil sulfon

Desmetrin

Diafentiuron

Dialifos

Dialat

Diamonij-fosfat

Diklofention

Diklofluanid

Diklon

Diklorprop

Diklobutrazol

Dikrotofos

Diciklopentadien

Dienoklor

Dietatil (-etil)

Difenoksuron

Difenzokvat

Dikegulak

Dimefoks

Dimefuron

Dimepiperat

Dimetirimol

Dimeksano

Dinitramin

Dinobuton

Dioksakarb

Dioksation

Difenamid

Dinatrijev oktaborat tetrahidrat

Disulfoton

Ditalimfos

Drazoksolon

Endotal

EPTC (etil dipropiltiokarbamat)

Etacelasil

Etidimuron (sulfodiazol)

Etiofenkarb

Etion (dietion)

Etirimol

Etoat-metil

Etrimfos

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoprop

Fenotiokarb

Fenoksaprop

Fenpiklonil

Fenpropatrin

Fenridazon

Fenson (fenizon)

Fentiosulf

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimin

Flucikloksuron

Flucitrinat

Flumekvin

Flumetralin

Fluorodifen

Fluoroglikofen

Flupoksam

Fluridon

Fomesafen

Fonofos

Formotion

Fosamin

Fostietan

Furalaksil

Furatiokarb

Furkonazol

Furfural

Furmecikloks

Gencijana violet

Halfenproks (brofenproks)

Haloksifop

Heptenofos

Heksaklorofen

Heksazinon

Hidrametilnon

Hidroksi-MCPA

Hidroksifenil-salicilamid

Imazapir

Imazetabenz

Iminoktadin

Jodofenfos

Isazofos

Izokarbamid

Izofenfos

Izolan

Izopropalin

Izoprotiolan

Izoksation

Karbutilat

Kinopren

Mankoper

Mekarbam

Mefenacet

Mefosfolan

Mepronil

Merfos (tributilfosforotritioit)

Metakrifos

Metazol

Metfuroksam

Metopren

Metoprotrin

Metoksiklor

Metilenbistiocijanat

Metilizotiocijanat

Metilnaftilacetamid

Metilnaftiloctena kiselina

Metobromuron

Metolaklor

Metoksuron

Metsulfovaks

Mevinfos

Monalid

Monokrotofos

Monuron

MAA (metil arsenska kiselina)

Nabam

Naptalam

Hidrazid naftiloctene kiseline

Neburon

Nitralin

Nitrotal

Nonilfenol eter polioksetilenglikol

Nonilfenol etoksilat

Norflurazon

Noruron

Oktilinon

Ofurak

Ometoat

Orbenkarb

Oksadiksil

Oksin-bakar

Oksikarboksin

Oksitetraciklin

Paraformaldehid

p-kloronitrobenzen

Pebulat

Pentaklorofenol

Pentanoklor

Perfluidon

Fenoli

Fenotrin

Fentoat

Forat

Fosametin

Fosfamidon

Pirimifos etil

Kalijev silikat

Profenofos

Promekarb

Prometrin

Propazin

Propetamfos

Propoksur

Propil-3-t-butilfenoksiacetat

Protiokarb

Protiofos

Protoat

Piraklofos

Pirazoksifen

Piridafention

Pirifenoks

Pirokvilon

Kvinalfos

Kvizalofop

Resmetrin

Kameno brašno

Sekbumeton

Sekonal (5-alil-5-(1’-metilbutil) barbiturna kiselina)

Setoksidim

Siduron

Silikati

Srebro-nitrat

Natrij-arsenit

Natrijev diacetonketogulonat

Natrijev diklorofenat

Natrijev dimetilditiokarbamat

Natrijev dioktil sulfosucinat

Natrijev fluosilikat

Natrijev monokloracetat

Natrijev pentaborat

Natrijev p-t-amilfenat

Natrij silikat

Natrij srebro tiosulfat

Natrijev tetratiokarbamat

Natrij tiocijanat

Sulfotep

Sulprofos

Katranske kiseline

TCA

TCMTB

Tebutam (butam)

Tebutiuron

Temefos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutrin

Tetraklorvinfos

Tetradifon

Tetrametrin

Tetrasul

Tiazafluron

Tiazopir

Tiociklam

Tiofanoks

Tiometon

Tionazin

Tiofanat

Tiokarbazil

Tolilftalam

Tralometrin

Triapentenol

Triazbutil

Triazofos

Tribufos (s,s,s-tributil-fosforotritioat)

Tributiltinoksid

Trikloronat

Tridifan

Trietazin

Trifenmorf

Triforin

Trioksimetilen

Validamicin

Vamidotion

Vernolat

▼M1
PRILOG II.Popis registracija iz članka 2. stavka 3. i članka 2. stavka 4.

Stupac A

Stupac B

Stupac C

Aktivna tvar

Država članica

Namjena

2–aminobutan

Ujedinjena Kraljevina

Uskladišteni sjemenski krumpir

Irska

Uskladišteni sjemenski krumpir

1,3–dikloropropen (cis)

Nizozemska

Cvjetne lukovice, jagode, povrće, rasadnici drveća, trajnice i obnova voćnjaka

▼M3

4-CPA (4-klorofenoksioctena kiselina)

Grčka

Grožđe (bez koštica)

Španjolska

Rajčica, patlidžan

Francuska

Rajčica, patlidžan

▼M1

Acifluorfen

Italija

Soja

Azakonazol

Belgija

Slatka paprika, rajčica, tretiranje rana na drveću

Nizozemska

Rajčica

Ujedinjena Kraljevina

Ukrasno bilje

Benfurezat

Španjolska

Pamuk

Bromacil

Francuska

Lavanda, lavandin

Bromopropilat

Belgija

Grah

Italija

Jezgričavo voće, vinova loza

Španjolska

Limun, rajčica, jezgričavo voće, vinova loza

Kalcijev hidroksid (poznat kao gašeno vapno (1))

Nizozemska

Voće

Kartap

Italija

Jezgričavo voće, koštičavo voće, rajčica, patlidžan, paprike, dinja, buča, ukrasno bilje

Kinometionat

Grčka

Dinja, lubenica

Španjolska

Cucurbitaceae

Klorfenvinfos

Danska

Kupus

Njemačka

Rotkvica, rotkva, mrkva, luk, celer, kupus, krastavac, uljana repica

Irska

Mrkva, pastrnjak, kupus, stočna koraba

Francuska

Gljive, šparoga, kres salata, rotkva, špinat, matovilac, mali krastavci, tikvica, luk, luk kozjak, mrkva, celer korjenaš, poriluk, celer, peršin, bijeli luk, kupus, repa

Nizozemska

Kupus, luk, mrkva, povrće roda Brassica, stočna koraba, repa, rotkvica, crna rotkva, poriluk, celer korjenaš

Švedska

Glavati kupus i stočna koraba

Portugal

Rod Brassica

Španjolska

Rod Brassica

Cianazin

Ujedinjena Kraljevina

Grašak, grah, rod Brassica, narcise, uljana repica, Allium, šumarstvo

Švedska

Uljana repica i krastavac za kiseljenje

Irska

luk

Dalapon

Italija

Riža

Etion

Francuska

Mrkva, peršin, celer, celer korjenaš, bijeli luk, luk kozjak, luk, poriluk, kupus

Dikegulak

Njemačka

Ukrasno bilja (u staklenicima)

Dimefuron

Njemačka

Uljana repica

Dinobuton

Španjolska

Jezgričavo voće

Etil dipropiltiokarbamat (EPTC)

Portugal

Krumpir

Fenpropatrin

Ujedinjena Kraljevina

Jagodičasto voće (crni ribiz)

▼M4 —————

▼M1

Flumetralin

Portugal

Duhan

Španjolska

Duhan

Fomesafen

Ujedinjena Kraljevina

Grašak, grah, lupina

Francuska

Soja, grah

Italija

Soja, grah, grašak

Furalaksil

Irska

Ukrasno bilje

Furatiokarb

Belgija

Poriluk

Haloksifop

Danska

Polja sjemenske crvene vlasulje, gredice za sjetvu ukrasnog bilja

Heptenofos

Irska

Ukrasno bilje, krastavac, rajčica, salata

Italija

Kupus, grah mahunar, salata

Heksazinon

Austrija

Četinjače

Francuska

Četinjače, lavanda, lavandin, kadulja, slatki korijen, lucerna, šećerna trska

Irska

Četinjače

Španjolska

Četinjače, lucerna

Imazapir

Irska

Šumarstvo

Portugal

Nepoljoprivredne površine

Iminoktadin

Grčka

Rajčica pod plastičnom folijom

Mepronil

Austrija

salata

▼M4

Metobromuron

Belgija

Matovilac, grah, krumpir

Španjolska

Krumpir

Francuska

Artičoka, matovilac

Njemačka

Matovilac, grah, duhan

▼M1

Metoksuron

Belgija

Mrkva, krumpir

Francuska

Mrkva

Irska

Mrkva

Luksemburg

Mrkva, krumpir

Nizozemska

Mrkva, krumpir, iris, gladiola

Ujedinjena Kraljevina

Mrkva, pastrnjak

Naptalam

Španjolska

Dinja, lubenica

Francuska

Dinja

Ometoat

Austrija

Ukrasno bilje

Orbenkarb

Austrija

Lupina

Oksadiksil

Belgija

Grašak — tretiranje sjemena

Oksikarboksin

Ujedinjena Kraljevina

Ukrasno bilje

Austrija

Ukrasno bilje

Grčka

Ukrasno bilje, cvijeće

Španjolska

Ukrasno bilje

Irska

Tratina na igralištima

Pebulat

Grčka

Duhan

Pentanoklor

Ujedinjena Kraljevina

Štitarke, začinsko bilje, ukrasno bilje

Prometrin

Ujedinjena Kraljevina

Štitarke, Allium, začinsko bilje

▼M5

Bugarska

Suncokret, pamuk i štitarke (Umbelliferae)

▼M1

Španjolska

Mrkva, celer, pamuk, slanutak, grašak, leća

Grčka

Pamuk

Irska

Mrkva, peršin, celer, pastrnjak

Portugal

Krumpir, mrkva, peršin, poriluk, grašak

Francuska

Celer, celer korijenaš, leća, poriluk

Piridafention

Španjolska

Vinova loza, travnjak, limun

Resmetrin

Ujedinjena Kraljevina

Gljive

Kameni prah (1)

Austrija

Šumarstvo

Setoksidim

Austrija

Jagode

Belgija

Poriluk, grah, kupus

Italija

Povrće

Srebrni nitrat

Nizozemska

Krastavac i mali krastavci uzgajani za sjeme

Natrijev monokloracetat

Ujedinjena Kraljevina

Brassica, Allium, jagodičasto voće, hmelj

Irska

Kupus, kelj pupčar, kelj

Natrij srebrov tiosulfat

Danska

Rezano cvijeće, lončanice

Sulfotep

Njemačka

Ukrasno bilje i povrće u staklenicima

Katranske kiseline

Irska

Upotreba za dezinfekciju

Ujedinjena Kraljevina

Upotreba za dezinfekciju

Temefos

Španjolska

Riža

Terbacil

Španjolska

Menta

Francuska

Arnika, kokotac, matičnjak, paprena metvica, origano, maćuhica, ružmarin, primorski vrijesak, kadulja, timijan

Grčka

Aromatično bilje

Ujedinjena Kraljevina

Aromatično i ljekovito bilje

Terbufos

Njemačka

Šećerna repa, krmna repa

▼M5

Bugarska

Samo za uporabu od strane profesionalnih korisnika s odgovarajućim osobnim zaštitnimsredstvima. Primjena u tlu u krumpiru, duhanu, pamuku i šećernoj repi

▼M1

Terbutrin

Ujedinjena Kraljevina

Grašak, grah, lupina

Španjolska

Agrumi

Irska

Grašak, grah

Tetradifon

Španjolska

Agrumi, Cucurbitaceae, rajčica, grožđe

Irska

Rajčica, krastavac, sadnice ukrasnog bilja

Triazofos

Irska

Mrkva

Triforin

Austrija

Grah, krastavac, uzgoj ukrasnog bilja, ruže

Danska

Jabuka, kruška, crni ribiz, crveni ribiz, ogrozd

Vamidotion

Belgija

Jabuka, uzgajanje ukrasnog drveća i grmlja

Španjolska

Jezgričavo voće

Italija

Jezgričavo voće

Portugal

Jabuka, kruška

▼M2

Azakonazol

Poljska

Rajčica, tretiranje oštećenja na drveću

Bensultap

Mađarska

Krumpir, šećerna repa, žitarice, jagode, mak, grah, bobice

▼M5

Bugarska

Suncokret, šećerna repa, krumpir i lucerna

▼M2

Poljska

Krumpir

Bromopropilat

Cipar

Agrumi

Klorfenvifos

Poljska

Gljive

Cianazin

Latvija

Sjeme uljane repice

Češka

Vitičasti grašak

Estonija

Sjeme uljane repice

Litva

Sjeme uljane repice

Cikloat

Poljska

Cikla, Špinat

Diklorprop

Mađarska

Žitarica, trave

▼M4 —————

▼M2

Furatiokarb

Češka

Tretiranje sjemena graha, ljubičasti klinčić, holandski klinčić, lan, mak, krastavac, lucerna, kupusnjače

Heksazinon

Mađarska

Šume

Češka

Šume

Slovačka

Šume

Imazapir

Estonija

Neobrađena zemlja

Latvija

Neobrađena zemlja, proizvodnja šuma radi tretiranja mjesta prije preseljenja kultura

Litva

Neobrađena zemlja

Poljska

Neobrađena zemlja

Slovačka

Neobrađena zemlja

Iminoktadin

Poljska

Mladice drveća

Naptalam

Slovačka

Krastavci, tikve, tikvice

Poljska

Krastavci

Češka

Krastavci

Mađarska

Krastavci

Oksin-bakar

Mađarska

Žitarice (prevlačenje sjemena)

Oksikarboksin

Cipar

Ukrasno bilje, cvijeće i trava za travnjake, grah

Prometrin

Mađarska

Suncokret, krumpir, mrkva, leća, začinsko bilje, suncokret

▼M5

Bugarska

Suncokret, pamuk i štitarke (Umbelliferae)

▼M2

Slovačka

Heljda, jagode, kopar, leća

Latvija

Mrkva, celer, peršin, poriluk, luk, češnjak, kim

Cipar

Mrkva, celer, grašak, luk, češnjak, peršin, korijandar, poriluk, leća i aromatsko začinsko bilje

Estonija

Grašak, grah, mrkva, celer, peršin, kim, poriluk, luk, češnjak

Poljska

Mrkva, peršin, pastrnjak, celer, kopar, poriluk, češnjak, luk, grašak, široki grah, leća, korijandar, kim, običan broć, metvica i drugo začinsko bilje, gladiole, tulipani, ruže

Litva

Grašak, grah, grahorica, kim, vučika, mrkva

Terbacil

Poljska

Metvica

▼M4

Terbufos

Francuska

Banane

▼M5

Bugarska

Samo za uporabu od strane profesionalnih korisnika s odgovarajućim osobnim zaštitnimsredstvima. Primjena u tlu u krumpiru, duhanu, pamuku i šećernoj repi

▼M4

Grčka

Šećerna repa

Mađarska

Kukuruz, šećerna repa, žitarice, suncokret, soja

▼M2

Terbuten

Slovačka

Konjski grah, zeleni grašak

Tiociklam

Cipar

Krumpir, grah, celer, krastavci, dinje, lubenice, tikve, ukrasno bilje

Triforin

Češka

Vlasac (proizvodnja sjemena) i krizanteme

▼M4

Klormefos

Francuska

Kukuruz, slatki kukuruz

Heksaklorofen

Cipar

Rajčica, paprika, krastavci, tikve, lubenice, dinje, ukrasne biljke

(1)   Ova je aktivna tvar dozvoljena na tržištu za navedene uporabe do okončanja postupaka iz četvrte faze radnoga programa pokrenutog Uredbom Komisije (EZ) br. 1112/2002.( 1 ) SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

( 2 ) SL L 276, 12.10.2002., str. 28.

( 3 ) SL L 55, 29.2.2000., str. 25.

( 4 ) SL L 224, 21.8.2002., str. 23.

( 5 ) SL L 366, 15.12.1992., str. 10.

( 6 ) SL L 259, 13.10.2000., str. 27.

( 7 ) SL L 168, 27.6.2002., str. 14.

( 8 ) COM(2001) 444 konačno.

Top