EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000D0096-20120905

Consolidated text: A Bizottság határozata ( 1999. december 22. ) az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről (az értesítés a C(1999) 4015. számú dokumentummal történt) (2000/96/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/96(1)/2012-09-05

2000D0096 — HU — 05.09.2012 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. december 22.)

az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről

(az értesítés a C(1999) 4015. számú dokumentummal történt)

(2000/96/EK)

(HL L 028, 3.2.2000, p.50)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2003. július 17.)

  L 184

35

23.7.2003

►M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2003. július 17.)

  L 185

55

24.7.2003

 M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. december 18.)

  L 344

48

28.12.2007

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. április 2.)

  L 91

27

3.4.2009

►M5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. július 10.)

  L 180

22

11.7.2009

►M6

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2012. szeptember 3.)

  L 239

3

5.9.2012
▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. december 22.)

az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről

(az értesítés a C(1999) 4015. számú dokumentummal történt)

(2000/96/EK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 1 ) és különösen annak 3. cikke a) és e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2119/98/EK határozat értelmében a Bizottság segítségével a tagállamok közötti együttműködés és összehangolt cselekvés előmozdítását célzó, közösségi szintű hálózat létrehozására van szükség a Közösségen belül, az azon határozat mellékletében meghatározott kategóriájú fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése céljából. Ezt a hálózatot a szóban forgó betegségek járványügyi felügyeletére és egy korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer kialakítására kell felhasználni.

(2)

A járványügyi felügyelet tekintetében a hálózatot úgy kell létrehozni, hogy a megfelelő technikai eszközök segítségével folyamatos kommunikációt tegyen lehetővé a Bizottság, illetve azon szervezetek és/vagy hatóságok között, amelyek az egyes tagállamok szintjén és az adott tagállam felelőssége mellett országos szinten illetékesek, és feladatuk a fertőző betegségek járványügyi felügyeletével kapcsolatos információgyűjtés.

(3)

A közösségi szintű járványügyi felügyeletre kiválasztott betegségeknek és egészségügyi témák felsorolásának tükrözniük kell a Közösség jelenlegi szükségleteit, különös tekintettel a közösségi szintű felügyelet további hasznára.

(4)

A felügyeletre kiválasztott betegségek vagy egészségügyi problémák listáját a betegségek gyakoriságának változásai szerint, valamint a közegészségügyi veszélyt jelentő új fertőző betegségek megjelenése szerint kell módosítani.

(5)

A Bizottságnak kell a közösségi hálózatot a megfelelő információs eszközökkel ellátnia, és egyúttal biztosítania kell a megfelelő közösségi programokkal és kezdeményezésekkel való összhangot és kiegészítő jelleget.

(6)

E határozat alkalmazása nem sérti a legutóbb az 1999/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 2 ) módosított, az élelmiszerek közvetítette fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban előforduló zoonózisok és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózist okozó kórokozók elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1992. december 17-i 92/117/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ).

(7)

E határozatnak meg kell könnyítenie a 2119/98/EK határozat alapján létrehozott hálózat integrációját egyéb, közösségi vagy országos szinten már kiépült, a betegségekkel vagy a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer által lefedett egyéb, különös kérdésekkel foglalkozó gyorsreagálású hálózatokba. Végrehajtásának alkalmazásában ezért a közösségi hálózatot elsősorban az Európai Unió közegészségügyi információs hálózatban működő, fertőző betegségekre vonatkozó egészségügyi felügyeleti rendszerének (EUPHIN-HSSCD) felhasználásával kell működtetni, amely az alábbi három összetevőből áll:

a) az egyes tagállamoknak a közegészség védelme érdekében esetleg szükséges intézkedések meghozásáért felelős, illetékes közegészségügyi hatóságai által továbbított meghatározott közegészségügyi veszélyekről szóló jelentésekkel kapcsolatos, korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer;

b) a tagállamok közegészségüggyel foglalkozó illetékes szervezetei és hatóságai közötti információcsere;

c) a tagállamok illetékes szervezetei és hatóságai számára a járványügyi felügyeletre kiválasztott betegségekkel kapcsolatos egyes hálózatok.

(8)

Az elektronikus információcsere fejlesztése érdekében a hasznos, új technológiák kifejlesztését rendszeresen figyelemmel kell kísérni.

(9)

Logisztikai okokból nem lehet minden járványügyi felügyeleti rendszer hatálya alá tartozó fertőző betegséget vagy különös egészségügyi témát azonnal az erre a célra kifejlesztett felügyeleti hálózat intézkedéseinek hatálya alá vonni. Mindazonáltal, a közösségi hálózat munkájának megkezdése és a tapasztalatszerzés érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak a közösségi hálózaton belül terjeszteniük kell a birtokukban lévő megfelelő információkat.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2119/98/EK határozat 7. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

Azon járványos fertőző betegségek és speciális egészségügyi problémák, amelyeket a 2119/98/EK határozat alapján járványügyi felügyelet alatt kell tartani e határozat I. mellékletében szerepelnek. A felügyeletet költséghatékonyan kell megvalósítani, tekintettel a betegség jellegére, a meglévő hálózatokra és a további közösségi hasznokra.

2. cikk

A közösségi hálózaton belül a járványügyi felügyeleti rendszer hatálya alá sorolt fertőző betegségek és speciális egészségügyi problémák kiválasztási szempontjai a II. mellékletben találhatók.

3. cikk

E határozat technikai végrehajtásának alkalmazásában a közösségi hálózat kezdetben az európai közegészségügyi információs hálózat keretében működő fertőző betegségek egészségügyi felügyeleti rendszerének (EUPHIN-HSSCD) használatával fog működni.

4. cikk

►M2  (1) ◄   A közösségi hálózat felállítását a meglévő, megfelelő, Közösség által támogatott felügyeleti hálózatok módosításával és integrációjával kell elvégezni, és a felügyeleti rendszerben még nem szereplő betegségek számára új hálózatot kell kiépíteni. Ha a betegség olyan ritkán fordul elő, hogy az adott betegség számára külön felügyeleti hálózat létrehozása nem indokolt, a felügyeleti rendszerrel kapcsolatos információkat a közösségi hálózaton belül eseti jelentések alapján kell megosztani.

▼M2

 

Azon fertőző betegségeket és különleges egészségi problémákat, amelyekre vonatkozóan járványügyi célra kifejlesztett felügyeleti hálózatot létrehoztak, az I. mellékletben csillag jelöli.

 ◄

A tagállamok az általuk meghatározott szervezetek és/vagy hatóságok útján kapcsolattartó pontot jelölnek ki minden egyes járványügyi célra kifejlesztett felügyeleti hálózatban, amelyet a 2119/98/EK határozat 3. és 4. cikkének megfelelően adatok és információk szolgáltatására vonatkozóan nemzetük képviseletével bíznak meg.

Minden egyes járványügyi célra kifejlesztett felügyeleti hálózat fontos felügyeleti adatokat és információkat gyűjt, szerkezetén belül biztosítja koordinációjukat, és azokat haladéktalanul közli a közösségi hálózattal.

A különleges felügyeleti hálózat ezen kívül a közösségi hálózatot tájékoztatja – legalább a III. mellékletben felsorolt témák vonatkozásában – a működésével kapcsolatos eljárásokról.

▼B

5. cikk

Az esetmeghatározások, az adatgyűjtés és az átvitel jellege, illetve típusa, valamint a megfelelő járványügyi és mikrobiológiai felügyeleti módszerek meghatározása a közösségi hálózatba illesztett vagy a számára kialakított valamennyi felügyeleti hálózat esetében külön történik. Az esetmeghatározásokat és a felügyeleti módszerek meghatározását olyan betegségek esetében is el kell végezni, amelyeknél az információ csak eseti jelentések alapján kerül megosztásra.

6. cikk

A tagállamok a közösségi hálózat segítségével osztanak meg egymással minden olyan rendelkezésükre álló megfelelő információt, amelyet a fertőző betegségek, illetve a speciális egészségügyi problémák felügyeletére kialakított országos rendszerükben észleltek, és amelyek még nem szerepelnek a közösségi felügyeleti hálózati tevékenységben.

7. cikk

Az I. mellékletben fel nem sorolt fertőző betegségekkel kapcsolatos megfelelő információkat a közösségi hálózaton a 2119/98/EK határozat 4. cikkének megfelelően továbbítják, ha ezt a közösségi szintű közegészségügyi szempontok indokolják.

8. cikk

Amennyiben olyan zoonózisok miatt hozzák létre az egyes felügyeleti hálózatokat, amelyeknél az embereknél előforduló esetek felügyelete a 92/117/EGK irányelv értelmében kötelező, a felügyeletet a 2119/98/EK határozattal összhangban végzik, és a 92/117/EGK irányelv végrehajtásához szükséges adatokat e célra teljes egészében rendelkezésre bocsátják. Ennek érdekében az embereknél előforduló betegségek meghatározásait és felügyeleti módszereit amennyire lehetséges úgy kell összeállítani, hogy azok a 92/117/EGK irányelv céljait is szolgálják.

9. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a II. mellékletben megfogalmazott feltételrendszer alapján tájékoztatják a Bizottságot az egyéb olyan betegségekkel és speciális egészségügyi problémákkal kapcsolatosan, amelyekre a közösségi szintű járványügyi felügyeleti rendszer hatályát fokozatosan ki kell terjeszteni.

10. cikk

Ez a határozat 2000. január 1-jén lép hatályba.

11. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼M4
I. MELLÉKLET

1.    AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT, A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT HATÁLYA ALÁ FOKOZATOSAN BESOROLANDÓ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ÉS KÜLÖNLEGES EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁK

1.1. Az alábbiakban felsorolt fertőző betegségek és különleges egészségi problémák esetében a közösségi hálózati felügyelet elvégzéséhez szabványosított adatgyűjtési és elemzési rendszer használatára van szükség, és a közösségi felügyeleti hálózat felállításakor annak módját minden egyes betegség és különleges egészségi probléma esetében külön határozzák meg.

2.    BETEGSÉGEK

2.1.    Védőoltással megelőzhető betegségek

Diftéria

B csoportba tartozó Haemophilus influenza-fertőzések

▼M5

Influenza, beleértve az A(H1N1) influenzát

▼M4

Kanyaró

Mumpsz

Szamárköhögés

Gyermekbénulás

Rubeola

Himlő

Tetanusz

2.2.    Szexuális úton terjedő betegségek

Chlamydia-fertőzések

Gonococcus-fertőzések

HIV-fertőzés

Szifilisz

2.3.    Vírusos májgyulladás

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

2.4.    Élelmiszer és víz útján terjedő betegségek, valamint környezeti eredetű betegségek

Lépfene

Botulizmus

Campylobacter-fertőzés

Cryptosporidiasis

Giardiasis

Enterohaemorrhagias E. coli-fertőzés

Leptospirosis

Listeriosis

Salmonellosis

Shigellosis

Toxoplasmosis

Trichinosis

Yersiniosis

2.5.    Egyéb betegségek

2.5.1.    Nem megszokott kórokozókkal terjedő betegségek

Fertőző szivacsos agyvelőgyulladás variáns (CJD)

2.5.2.    Légi úton (cseppfertőzéssel) terjedő betegségek

Legionellosis

Meningococcus-betegségek

Pneumococcos-fertőzések

Tuberkulózis

Súlyos akut respiratorikus szindróma (SARS)

2.5.3.    Zoonózisok (a 2.4. pontban szereplők kivételével)

Brucellosis

Echinococcosis

Veszettség

Q-láz

Tularaemia

Madárinfluenza emberi szervezetben való megjelenése

Nyugat-nílusi lázvírus

2.5.4.    Súlyos behozott betegségek

Kolera

Malária

Pestis

Vérzéssel járó vírusos lázas betegségek

▼M6

2.5.5.    Kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek

Kullancs terjesztette agyvelőgyulladás (TBE)

▼M4

3.    KÜLÖNLEGES EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁK

3.1.  Nozokomiális fertőzések

3.2.  Antimikrobiális rezisztencia

▼B
II. MELLÉKLET

A hálózaton belül a járványügyi felügyeleti rendszer által megfigyelt, különös területek fertőző betegségei kiválasztásának szempontjai

1. Olyan betegségek, amelyek következtében jelentős, illetve jelentős lehet a megbetegedés és/vagy halálozás gyakorisága a Közösségben, különösen olyan helyeken, ahol a betegségek megelőzése globális megközelítéssel végzett koordinációt tesz szükségessé.

2. Olyan betegségek, amelyek esetében az információcsere a közegészségügyi veszélyek korai jelzésére lehet alkalmas.

3. Ritka és súlyos betegségek, amelyeket országos szinten nem ismernének fel, és amelyek esetében az adatok összesítése lehetővé tenné, hogy a hipotéziseket szélesebb körű adatokra támaszkodva állítsák fel.

4. Olyan betegségek, amelyek esetében az egészségvédelem nyereségével járó hatékony megelőző intézkedések állnak rendelkezésre.

5. Olyan betegségek, amelyek esetében a tagállamonkénti összehasonlítás országos vagy közösségi programok értékeléséhez járulhat hozzá.

▼M2
III. MELLÉKLET

AZON KÉRDÉSEK, AMELYEKKEL 4.2 CIKKBEN EMLÍTETT MÓDON A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATHOZ BENYÚJTANDÓ, A JÁRVÁNYÜGYI CÉLRA KIFEJLESZTETT FELÜGYELETI HÁLÓZATOK MŰKÖDÉSE SORÁN FOGLALKOZNI KELL

1. Koordináló szervezet és döntéshozatali eljárás.

2. A projektvezetés igazgatása és felügyelete.

3. Az esetek meghatározása, a begyűjtendő adatok jellege és típusa.

4. Adatkezelés és -védelem, beleértve az adatokhoz való hozzáférést és a titoktartást.

5. Az adatok összehasonlíthatóvá és összeegyeztethetővé tételének módszerei (minőségi követelmények és az adatok hitelesítése).

6. Megfelelő műszaki eszközök és eljárások, amelyekkel az adatokat közösségi szinten terjesztik és elemzik (az adatok terjesztése és a jelentéstétel).

7. Javasolt közegészségügyi intézkedés, fertőzésellenőrzési eljárások, és laboratóriumi eljárások.( 1 ) HL L 268., 1998.10.3., 1. o.

( 2 ) HL L 210., 1999.8.10., 12. o.

( 3 ) HL L 62., 1993.3.15., 38. o.

Top