EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999R1268-20051228

Consolidated text: A Tanács 1268/99/EK rendelete (1999. június 21.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1268/2005-12-28

1999R1268 — HU — 28.12.2005 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1268/99/EK RENDELETE

(1999. június 21.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról

(HL L 161, 26.6.1999, p.87)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS 2500/2001/EK RENDELETE (2001. december 17.)

  L 342

1

27.12.2001

 M2

A TANÁCS 696/2003/EK RENDELETE (2003. április 14.)

  L 99

24

17.4.2003

►M3

A TANÁCS 769/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.)

  L 123

1

27.4.2004

►M4

A TANÁCS 2008/2004/EK RENDELETE (2004. november 16.)

  L 349

12

25.11.2004

►M5

A TANÁCS 2004/2257/EK RENDELETE (2004. december 20.)

  L 389

1

30.12.2004

►M6

A TANÁCS 2112/2005/EK RENDELETE (2005. november 21.)

  L 344

23

27.12.2005
▼B

A TANÁCS 1268/99/EK RENDELETE

(1999. június 21.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 4 ),

(1)

mivel az 1997. december 12-13-i Európai Tanács következtetései Közép- és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országai számára megerősített előcsatlakozási stratégiát, Ciprus számára egyedi előcsatlakozási stratégiát fogalmaznak meg;

(2)

mivel az Európai Tanács következtetései értelmében az e rendelet alapján nyújtott támogatásban egyelőre tíz csatlakozni szándékozó közép-kelet-európai ország részesül;

(3)

mivel a Közösség döntést hozott arról, hogy előcsatlakozási támogatás formájában külön segítséget nyújt a csatlakozni szándékozó országoknak a jelenlegi gazdasági és szociális reformfolyamatot támogató cselekvések végrehajtására, továbbá, hogy előkészítse és elősegítse gazdaságaik integrálását a Közösség gazdaságába;

(4)

mivel az előcsatlakozási időszakban Közép- és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országaiban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre szánt előcsatlakozási intézkedéseket szolgáló, közösségi támogatásból származó segítséget, valamint az előcsatlakozási strukturális politikák eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/99 tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében nyújtott segítséget össze kell hangolni az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK ( 6 ) rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/99 tanácsi rendelet keretei között, az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról szóló, 1998. március 16-i 622/98/EK tanácsi rendelet ( 7 ) feltételes rendelkezéseire is figyelemmel;

(5)

mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetéseinek 17. pontja kimondja, hogy a bővítési folyamatban részt vevő országoknak szánt pénzügyi támogatás elosztása a csatlakozás időpontjától függetlenül az egyenlő bánásmód elvén alapul, megkülönböztetett figyelmet biztosítva azon országok részére, amelyeknek erre a leginkább szükségük van;

(6)

mivel különösen a Közösség előcsatlakozási támogatásáról úgy kell dönteni, hogy az segítse a csatlakozni szándékozó országok gazdaságainak fenntartható alkalmazkodásával kapcsolatos alapvető problémák megoldását, és megkönnyítse a közösségi vívmányok átvételét, különös tekintettel a közös agrárpolitikára (KAP);

(7)

mivel az előcsatlakozási agrártámogatásnak követnie kell a megreformált KAP prioritásait; mivel a támogatást a valamennyi országra külön meghatározandó, prioritást élvező területeken kell alkalmazni, ilyenek a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozási struktúráinak fejlesztése, az elosztás, az élelmiszerek minőségellenőrzése, valamint az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések és a termelői csoportok létesítése; mivel lehetővé kell tenni továbbá a helyi kezdeményezések és az agrárkörnyezeti intézkedések támogatására vonatkozó integrált vidékfejlesztési projektek finanszírozását, a gazdaságok hatékonyságának javítását, az infrastruktúra kiigazítását, valamint a szerkezetátalakítás felgyorsítását szolgáló intézkedéseket;

(8)

mivel a mezőgazdasági ágazatban a közösségi támogatást többéves programok keretében fogják nyújtani, amelyeket a strukturális politika keretében alkalmazott végrehajtási programok iránymutatásai és elvei szerint alakítanak ki annak érdekében, hogy megkönnyítsék a csatlakozni szándékozó országok számára a hatályos elvek és eljárások alkalmazását;

(9)

mivel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/99/EK tanácsi rendelet ( 8 ) szerint egy adott időszakon belül hozott bármilyen intézkedés megvalósítására támogatás csak közösségi pénzügyi eszközből adható; az Európai Befektetési Bank (EIB) azonban a támogatás nyújtására saját szabályait alkalmazza;

(10)

mivel a közösségi alapok nem helyettesíthetik az egyes csatlakozni szándékozó országokban rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat, és mivel a közösségi támogatás kiegészítő pénzügyi hozzájárulást jelent a projektek befejezéséhez;

(11)

mivel az agrárágazat részére az előcsatlakozási támogatást pénzügyi hozzájárulás formájában kell nyújtani a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/99/EK tanácsi rendelet ( 9 ) által kialakított sajátos pénzügyi szabályok szerint;

(12)

mivel az ezen eszköz preambulumában a költségvetési hatóság által meghatározott források csatlakozni szándékozó országok részére történő elosztása során teljes mértékben figyelembe kell venni a bruttó hazai termék, a mezőgazdasági munkaerő, a mezőgazdasági hasznosítású földterület és szükség esetén a különleges területi sajátosságok alapján számított nemzeti prosperitást;

(13)

mivel a csatlakozni szándékozó országoknak terveiket a lehető leghamarabb be kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy elkerüljék a 2000. január 1-jével induló előcsatlakozási intézkedések késedelmes végrehajtását;

(14)

mivel a programok kidolgozásának, végrehajtási és felügyeleti mechanizmusainak meg kell felelniük a strukturális alapokra vonatkozó különös szabályoknak, és ezáltal meg kell könnyíteniük a közösségi vívmányok átvételét;

(15)

mivel a közösségi források odaítélése előtt részletes előzetes vizsgálatot kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a program megfeleljen a valós igényeknek, hogy a közösségi támogatás végrehajtásában lehetővé tegye a rugalmasságot, hogy figyelembe vegye a vonatkozó információkat és az intézkedések első eredményeit, továbbá hogy erősítse a felügyeletet és az utólagos értékelést a várt hatás hatékonyságának biztosítása érdekében;

(16)

mivel rendelkezést kell hozni egy támogatásfelügyeleti bizottság létrehozásáról, amely segíti a Bizottságot minden egyes program végrehajtásának a nyomon követésében;

(17)

mivel a szükséges határozatokat az 1260/99/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni, a sajátos pénzügyi kérdéseket illetően pedig az 1258/99/EK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően;

(18)

mivel jelentést kell beterjeszteni a Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az előcsatlakozási agrártámogatás megvalósítása során elért haladásról;

(19)

mivel az (1999. január 1. és 2001. december 31. közötti) átmeneti időszakban általános szabályként minden euróra vonatkozó hivatkozást az euró bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 2. cikkének második mondata értelmében az euróra mint monetáris egységre történő hivatkozást kell tekinteni;

(20)

mivel ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása segíti a Közösség céljainak megvalósítását; mivel a Szerződés e rendelet elfogadásához nem biztosít a 308. cikkben megállapítottaktól eltérő hatáskört,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:I. CÍM

CÉLKITŰZÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSTÍPUSOK

1. cikk

Célkitűzések

▼M5

(1)  Ez a rendelet képezi a közösségi támogatás keretét az előcsatlakozási időszakban a fenntartható mezőgazdaság és fenntartható vidékfejlesztés számára a következő országok számára: Bulgária, Horvátország és Románia. A rendeletet továbbra is alkalmazni kell azokra a programokra, amelyeket a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat megelőzően indítottak.

▼B

(2)  A közösségi támogatás megfelel a csatlakozási partnerségek keretében rögzített feltételeknek, és célja különösen:

a) a közösségi vívmányok átvételének támogatása a közös agrárpolitika és a kapcsolódó politikák vonatkozásában;

b) a csatlakozni szándékozó országokban az agrárágazat és a vidék fenntartható átalakításával kapcsolatos elsődleges fontosságú és sajátos problémák megoldása.

2. cikk

Intézkedések

A csatlakozni szándékozó országok által meghatározott prioritásokkal összhangban és a 4. cikk (3) bekezdése rendekezéseinek megfelelően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás az alább felsorolt egy vagy több intézkedésre vonatkozik, amely intézkedések összhangban vannak a vonatkozó közösségi vívmányokkal:

 beruházások a mezőgazdasági üzemekbe,

 a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása,

 a minőség-ellenőrzés , az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések struktúrájának javítása az élelmiszerek minősége és a fogyasztók védelme érdekében,

 a környezet védelmét és a táj megőrzését célzó mezőgazdasági termelési módszerek,

 a sokoldalú tevékenységet és az alternatív jövedelmet biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikálása,

 képviseleti és üzemvezetési szolgáltatások létesítése mezőgazdasági üzemek számára,

 termelői csoportok szervezése,

 falvak megújítása és fejlesztése és a vidéki kulturális örökség védelme és megőrzése,

 melioráció és birtokrendezés,

 földnyilvántartások kialakítása és naprakésszé tétele,

 a szakképzés javítása,

 a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása,

 a mezőgazdaságivízkészlet-gazdálkodás,

 erdőgazdálkodás, beleértve a mezőgazdasági területek újraerdősítését, a magántulajdonban lévő erdőgazdaságba történő beruházást és az erdészeti termékek feldolgozását és forgalmazását,

 szakmai segélynyújtás az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések megvalósításához, beleértve a program előkészítését és felügyeletét segítő tanulmányokat, információs és népszerűsítő kampányokat,

▼M4

 Bulgária és Románia tekintetében, a vidéki közösségeknek a helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozására és végrehajtására, valamint a kísérleti jellegű, integrált, területi vidékfejlesztési stratégiára való felkészítése, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 33. cikke f) pontjában meghatározott korlátok között.

▼BII. CÍM

TÁMOGATÁS

3. cikk

Komplementaritás és technikai segélynyújtás

(1)  A Közösség cselekvése kiegészíti a megfelelő nemzeti cselekéseket vagy hozzájárul azokhoz. A közösségi cselekvés a Bizottság, a csatlakozni szándékozó ország, az illetékes hatóságok és testületek, és a megfelelő szintű gazdasági és szociális partnerek közötti szoros együttműködéssel valósul meg. Ez az együttműködés magában foglalja az előkészítést és a végrehajtást, beleértve a finanszírozást és értékelést, valamint az intézkedések felügyeletét és értékelését.

(2)  A technikai segélynyújtás keretében a Bizottság kezdeményezéseket tesz és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a közösségi intézkedések az 1. cikkben említett elsődleges célkitűzéseket támogassák, és hozzáadott értéket adjanak a nemzeti kezdeményezésekhez.

▼M3

(3)  A Ciprusról, Máltáról és Törökországból, valamint az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet ( 12 ) szerinti kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személyekre kell alkalmazni. ►M6  Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben ( 13 ) foglaltak szerint. ◄

▼B

4. cikk

Programozás

(1)  Az e rendelettel a mezőgazdaságra és a fenntartható vidékfejlesztésre vonatkozóan előírt intézkedések egy olyan terv részét alkotják, amelyet a legcélszerűbb földrajzi szintre dolgoznak ki. E tervet a csatlakozni szándékozó országok által kijelölt illetékes hatóságok készítik el, és a csatlakozni szándékozó országok nyújtják be a Bizottságnak, miután megfelelő szinten egyeztettek az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel.

(2)  A terv, az 1. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazására is figyelemmel, legfeljebb hétesztendős időszakot ölel fel a 2000. évtől kezdődően, és magában foglalja a következőket:

 a jelenlegi helyzet számszerűsített leírása, amely megmutatja az egyenlőtlenségeket, a fejlődés hiányosságait és lehetőségeit, a közösségi támogatással végrehajtott korábbi műveletek főbb eredményeit, az igénybe vett pénzügyi forrásokat és a rendelkezésre álló értékelési eredményeket,

 a javasolt stratégia leírása, annak számszerűsített célkitűzései, a kiválasztott prioritások és a földrajzi kiterjedés,

 egy előzetes vizsgálat a várt gazdasági, környezeti és szociális hatásokról, beleértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat is,

 egy tájékoztató jellegű átfogó pénzügyi táblázat, amely összefoglalja a terv keretében elfogadott minden egyes vidékfejlesztési prioritásnak megfelelő nemzeti, közösségi és, adott esetben, magánfinanszírozást, beleértve, amennyiben szükséges, az EIB által finanszírozott intézkedéseket és más nemzetközi pénzügyi eszközöket,

 egy tájékoztató jellegű pénzügyi kimutatás a programozási időszakban szereplő minden egyes évre, a programhoz hozzájáruló valamennyi forrásra vonatkozóan,

 adott esetben, információk a szóban forgó intézkedések előkészítésére, végrehajtására vagy kiigazítására vonatkozó tanulmányok, képzés vagy technikai segélynyújtás iránti igényre vonatkozóan,

 a program kivitelezéséért felelős illetékes hatóságok és testületek neve, beleértve a kifizető hatóságot is,

 a „végső kedvezményezettek” fogalommeghatározása, amelyek lehetnek a műveletek lebonyolításáért felelős állami, illetve magánjellegű szervezetek vagy vállalkozások. Azokban az esetekben, amikor az állami támogatást olyan más hatóságok nyújtják, amelyeket a csatlakozni szándékozó országok bíztak meg, a végső kedvezményezettek azok az intézmények lesznek, amelyek az állami támogatás odaítéléséről döntenek,

 a tervek megvalósításához tervezett intézkedéseknek a leírása, és különösen a támogatási rendszerek, beleértve a versenyszabályok alkalmazásához szükséges szempontokat is,

 a program pontos végrehajtását biztosító rendelkezések, beleértve a felügyeletet és az értékelést és az értékeléshez szükséges számszerűsített mutatók meghatározását, valamint az ellenőrzés és szankciók terén meghozott intézkedéseket,

 az egyeztetések eredményei és az illetékes hatóságok és testületek, továbbá a megfelelő gazdasági, szociális és környezetvédelmi partnerek társítása érdekében elfogadott rendelkezések.

▼M5

Az első albekezdéstől eltérve, Horvátország esetében a terv – az első albekezdésben meghatározottakkal azonos feltételek mellett – legfeljebb két évre vonatkozhat a 2005. évtől számítva.

▼B

(3)  Terveikben a csatlakozni szándékozó országok biztosítják, hogy prioritást kapjanak a piaci hatékonyságot javító intézkedések, a minőségi és egészségügyi szabványok és azok az intézkedések, amelyek révén új munkaalkalmakat teremtenek a vidéki területeken, a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

(4)  A csatlakozni szándékozó országokkal kötött eltérő megállapodás hiányában, a tervet legkésőbb e rendelet hatálybalépése után hat hónappal nyújtják be.

(5)  Az egyes csatlakozni szándékozó országok által benyújtott tervek alapján egy mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot hagy jóvá a Bizottság a tervek benyújtása után hat hónappal, az 1260/99/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, feltéve, hogy az összes szükséges információ rendelkezésre áll. A Bizottság a javasolt terveket különösen abból a szempontból vizsgálja, hogy összhangban vannak-e ezzel a rendelettel.

(6)  A program szükség szerint felülvizsgálható és módosítható az alábbiak eredményeként:

 társadalmi-gazdasági fejődés, vonatkozó új információk és az érintett cselekvések végrehajtásának eredményei, beleértve a felügyelet és az értékelés eredményeit is, valamint a rendelkezésre álló támogatások összege módosításának a szükségességét,

 a csatlakozási partnerség és a közösségi vívmányok elfogadására vonatkozó nemzeti program keretében hozott intézkedések,

 a forrásoknak a 15. cikkben megállapított újraelosztása.

5. cikk

Előzetes vizsgálat, felügyelet és értékelés

(1)  Ahooz, hogy a hatékonyságát föl lehessen mérni, a programban foglalt intézkedésekhez nyújtott támogatást előzetes és félidei vizsgálatnak, folyamatos felügyeletnek és utólagos értékelésnek kell alávetni abból a célból, hogy felmérjék a meghatározott célkitűzésekhez képest elért eredményt és hatásokat. ►M5  Horvátország esetében azonban a vonatkozó programról nem kell félidős értékelést készíteni. ◄

(2)  A Bizottság és a csatlakozni szándékozó ország figyelemmel kíséri a program végrehajtását. Ezt a felügyeletet közösen kialakított eljárások szerint végzik.

A felügyeletet az előzetesen közösen egyeztetett és kialakított sajátos fizikai, környezetvédelmi és pénzügyi mutatókra való hivatkozás alapján végzik.

A csatlakozni szándékozó országok legkésőbb a következő év első félévének végén a Bizottságnak éves beszámolókat nyújtanak be, amelynek legalább az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében szereplő információkat tartalmazzák.

(3)  Az 1260/1999/EK rendelet 35. cikke rendelkezéseinek megfelelően minden vidékfejlesztési programhoz külön támogatásfelügyeleti bizottságot hoznak létre.

6. cikk

Kompatibilitás

A közösségi támogatásban részesülő intézkedéseknek meg kell felelniük a csatlakozási partnerség keretében vállalt kötelezettségeknek, és összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösségi vívmányok átvételéről szóló nemzeti program alapelveivel.

Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedéseknek meg kell felelniük az európai megállapodás rendelkezéseinek, beleértve e megállapodásoknak az állami támogatásokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseit is.

Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedéseknek meg kell felelniük a KAP célkitűzéseinek, különösen a közös piacszervezésre és a közösségi strukturális intézkedésekre vonatkozóknak. Az intézkedések nem okozhatnak zavart a piacon.III. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Források

▼M5

(1)  Az e rendelet alapján nyújtott közösségi támogatást a 2000–2006. közötti időszakra ítélik oda, kivéve a Horvátországnak nyújtott közösségi támogatást, amelyet a 2005-től 2006-ig terjedő időszakra kell megadni. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi, a pénzügyi terv korlátain belül.

▼B

(2)  A vidékfejlesztési program végrehajtásához nyújtott közösségi támogatást az 1260/99/EK rendelet 30. cikkében megállapított elvek szerint előleg, részfinanszírozás vagy finanszírozás formájában folyósítják.

A pénzügyi támogatás kifizetése történhet a program végrehajtására vonatkozó előlegek és a felmerült kiadások utólagos kifizetése formájában.

(3)  A csatlakozni szándékozó országoknak az ezen eszköz alapján, előcsatlakozási segítség címén nyújtott pénzügyi támogatás elosztása a következő objektív kritériumokon alapul:

 a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó lakosság aránya,

 a mezőgazdaságilag művelt terület nagysága,

 az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerőben kifejezett értéke,

 sajátos területi körülmények.

▼M5

Horvátország számára azonban az éves pénzügyi juttatást külön kell meghatározni.

▼B

(4)  A 4. cikk (2) bekezdésében említett időszakban az alapok éves felosztásának legfeljebb 2 %-a fordítható a Bizottság kezdeményezésére meghozandó olyan intézkedések finanszírozására, mint előzetes tanulmányok, cserelátogatások, értékelések és ellenőrzések.

▼M4

8. cikk

A közösségi hozzájárulás mértéke és a támogatásintenzitás

(1)  A közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg az összes támogatható közkiadás felső határának 75 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a) a 2. cikk negyedik, hetedik, tizenegyedik és tizenhatodik francia bekezdésben említett intézkedésekre, valamint bármely infrastruktúrát érintő projektre vonatkozóan 80 %;

b) a Bizottság által kivételes természeti katasztrófa esetére hozott intézkedés szerinti kapcsolódó projektekre vonatkozóan 85 %;

c) a 2. cikk tizenötödik francia bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozóan 100 %.

(2)  Az állami támogatás összege nem haladhatja meg a beruházás összes támogatható költsége felső határának 50 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a) a mezőgazdasági üzemekben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 55 %;

b) a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben való beruházásokra 60 %;

c) a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 65 %;

d) az (1) bekezdés b) pontjában említett beruházásokra 75 %;

e) jelentős nettó jövedelmet termelő infrastrukturális beruházásokra 100 %;

(f) a 2. cikk tizenhatodik francia bekezdésében említett intézkedésekre 100 %.

Az állami támogatások mértékének ezen bekezdés alkalmazásában történő meghatározásakor nem kell figyelembe venni az ezen eszköz alapján meghatározott közösségi hozzájárulásból való részesedés nélkül nyújtott hitelekhez történő hozzáférést megkönnyítő nemzeti támogatásokat.

A közösségi hozzájárulás mértéke nem lépheti túl az európai megállapodás keretében az állami támogatásra – annak arányára és halmozott összegére vonatkozó – meghatározott felső határokat.

(3)  A közösségi hozzájárulás összegét euróban kell kifejezni.

▼B

9. cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1)  A pénzügyi támogatást az 1258/99/EK rendeletben rögzített elvek alapján ítélik oda.

A Bizottság az e rendelet alapján kiadásnak minősülő összegeket az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendeletnek megfelelően a Bizottság és a csatlakozni szándékozó országok között kidolgozásra kerülő pénzügyi memorandum alapján fizeti ki.

(2)  A Bizottság a 12. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadja el a program irányításának módszerét, a felügyeletre és a végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket, a szabálytalanságok megelőzésének és kivizsgálásának rendszerét és a jogtalanul folyósított összegek behajtására vonatkozó eljárásokat. Ezen intézkedések elfogadása előfeltétele a 4. cikk (5) bekezdésében említett program jóváhagyásának.

(3)  A kedvezményezett országok által végrehajtott ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság és a Számvevőszék, saját megbízottai és megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői révén, helyszíni technikai vagy pénzügyi vizsgálatot végezhet, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést és a záró könyvvizsgálatot is.

10. cikk

A támogatás csökkentése, felfüggesztése vagy visszavonása

(1)  Amennyiben egy intézkedés végrehajtása nem látszik igazolni az e célra elkülönített pénzügyi támogatás valamely részét, a Bizottság megfelelően kivizsgálja az esetet, külön felszólítva a csatlakozni szándékozó országot vagy az általa az intézkedés végrehajtására kijelölt hatóságokat, hogy egy meghatározott határidőn belül tegyék meg észrevételeiket.

(2)  E vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti az adott intézkedésre vonatkozó támogatást, ha a vizsgálat megerősíti a szabálytalanság tényét vagy egy olyan fontos módosítást, amely kihat az intézkedés végrehajtásának a természetére vagy feltételeire, és amelyhez nem kapták meg a Bizottság jóváhagyását.

(3)  A túlfizetésből visszamaradt összegeket a Bizottságnak utalják át. Az át nem utalt összegek után a pénzügyi rendelet rendelkezései értelmében késedelmi kamatot kell fizetni.

11. cikk

▼M5

A 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához, a rendelkezésére álló forrásokat a Bizottság osztja el a felvételt kérő országok között. Három hónapon belül az arról szóló hatá rozat meghozatalát követően, hogy egy ország jogosult az e rendelet alapján nyújtott támogatásra, a Bizottság minden egyes felvételt kérő országokkal közli a folyamatban lévő pénzügyi tervre szóló, az adott országra vonatkozó indikatív pénzügyi előirányzatról hozott határozatát.

▼BIV. CÍM

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

12. cikk

(1)  A Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el e rendelet végrehajtási szabályait.

(2)  A Bizottság az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el a részletes pénzügyi szabályokat. Ezek elsősorban a költségvetési fegyelem betartására vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket.V. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Jelentések

A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az e rendelet alapján nyújtott közösségi támogatásról.

Ezekben a jelentésekben a Bizottság különösen az 1. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladásról számol be.VI. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Információ és nyilvánosság

(1)  A 4. cikk (5) bekezdésében említett programokról kellő tájékoztatást kell adni a csatlakozni szándékozó országokban.

(2)  Ennek különösen a következőket kell magában foglalnia:

 a lehetséges kedvezményezettek és a szakmai szervezetek tájékoztatása a rendelkezésre álló támogatásról,

 a nagyközönség tájékoztatása a Közösség támogatással összefüggésben játszott szerepéről.

A tervezett javaslatokról és az e célból elfogadott intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot.

15. cikk

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor az érintett ország elveszíti jogosultságát az e rendelet keretébe tartozó támogatásra. Azok a források, amelyek a csatlakozni szándékozó országnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében felszabadulnak, újraelosztásra kerülnek az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt csatlakozni szándékozó országok között. Az újraelosztás a csatlakozni szándékozó országok szükségletein, abszorpciós képességén és a 7. cikk (3) bekezdésében megállapított kritériumokon alapul.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz az újraelosztásra vonatkozó általános megközelítésről.

A Tanács második bekezdésben említett határozatának fényében, a Bizottság a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határoz a rendelkezésre álló forrásoknak a többi kedvezményezett közötti újraelosztásáról.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL C 175., 1998.6.9, 7. o. és

HL C 27., 1999.2.2, 18. o.

( 2 ) 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 101.szám., 1999.04 12.

( 4 ) HL C 93., 1999.4.6

( 5 ) HL L 161., 1999.6.26, 73. o.

( 6 ) HL L 161., 1999.6.26, 68. o.

( 7 ) HL L 85., 1998.3.20, 3. o

( 8 ) HL L 161., 1999.6.26, 1. o.

( 9 ) HL L 160., 1999.6.26, 103. o.

( 10 ) HL L 139.,1998.5.11, 1. o.

( 11 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

Top