EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998R1434-20130101

Consolidated text: A Tanács 1434/98/EK rendelete ( 1998. június 29. ) a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1434/2013-01-01

1998R1434 — HU — 01.01.2013 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1434/98/EK RENDELETE

(1998. június 29.)

a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről

(HL L 191, 7.7.1998, p.10)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2187/2005/EK RENDELETE (2005. december 21.)

  L 349

1

31.12.2005

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 227/2013/EU RENDELETE (2013. március 13.)

  L 78

1

20.3.2013
▼B

A TANÁCS 1434/98/EK RENDELETE

(1998. június 29.)

a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeirőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel az emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra történő, a heringre irányuló közvetlen halászat és heringkirakodás betiltásáról szóló, 1977. szeptember 27-i 2115/77/EGK tanácsi rendeletet ( 3 ) egy olyan túlhalászási helyzet miatt hozták meg, amely számos földrajzi területen már nem áll fenn;

mivel a Balti-tenger, a Baeltek és a Øresund vizeinek heringállományai jelenleg nem veszélyeztetettek; mivel ezen állományok tökéletesített gazdasági hasznosítása lehetővé teszi a nem csak közvetlen emberi fogyasztás céljából történő halászatukat; mivel nem szükséges annak az ipari célnak a korlátozása, amely miatt ezeket az állományokat kirakodják;

mivel a hering balti-tengeri ipari halászata a tőkehalivadékok jelentős járulékos fogásaival jár; mivel emiatt ezt a halászatot nem szabad engedélyezni azokon a területeken, ahol a tőkehalivadékok gyakoriak;

mivel a hering északi-tengeri, skagerraki és kattegati állományának állapota komoly aggodalomra ad okot;

mivel az egyéb északkelet-atlanti heringállományok esetében a jelenlegi halászati gyakorlat, vagyis az emberi fogyasztás céljából történő halászat lényegesen magas kiaknázási arányt mutat; mivel emiatt ezen állományok halászati gyakorlatának megváltoztatása nem kívánatos;

mivel korlátozni kell a más fajok ipari halászata során történő járulékos heringfogások szintjét; mivel az ilyen korlátozások szerinti járulékos halfogások felhasználhatók ipari célokra;

mivel a közös halászati politika ellenőrzési rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) előírja az ipari célú halászatot végző hajók 1998. július 1-jétől történő műholdas nyomon követését;

mivel a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 88/98/EK tanácsi rendelet ( 5 ) meghatározza a heringhalászat feltételeit ezeken a vizeken;

mivel a halászati erőforrások megóvását biztosító egyes technikai intézkedésekről szóló, 1997. április 29-i 894/97/EK tanácsi rendelet ( 6 ) meghatározza az 1. és 2. területen a jelenleg közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra történő halászat céljára használt hálókkal fogott heringfogások fedélzeten tartására és kirakodására vonatkozó feltételeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

(1)  E rendelet céljából a vízterületek következő meghatározásait kell alkalmazni:

1. terület:

Az összes vízterület, amely északra és nyugatra esik attól a vonaltól, amely az északi szélesség 48o, nyugati hosszúság 18o-nál lévő ponttól észak felé az északi szélesség 60o-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5o-ig, onnan észak felé az északi szélesség 60o30'-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 4o-ig, onnan észak felé az északi szélesség 64o-ig, onnan kelet felé Norvégia partjáig fut.

2. terület:

Az északi szélesség 48o-tól északra lévő összes vízterület, az 1. terület és az ICES IIIb., IIIc. és IIId. körzetek kivételével.

3. terület:

Az ICES VIII. és IX. alterületek teljes vízterülete.

▼M1 —————

▼B

2. cikk

(1)  Azt a heringet, amelyet:

 az 1. és 2. területen 32 mm-nél kisebb legkisebb szembőségű hálókkal fogtak vagy,

 a 3. területen 40 mm-nél kisebb legkisebb szembőségű hálókkal fogtak,

nem tarthatók a fedélzeten, kivéve, ha ezeket:

i. az ICES IV. alterületen fogták, hering és más fajok keverékéből állnak, nem válogatták szét, és a hering aránya nem haladja meg a hering és az egyéb fajok teljes összevont fogása tömegének 20 %-át, amelyet ezekkel a felszerelésekkel fogtak, és a fedélzeten tartottak, vagy;

ii. az ICES IIIa. körzetben fogták, a spratt és hering keverékéből állnak, nem válogatták szét, és a hering aránya nem haladja meg a hering és spratt teljes összevont fogása tömegének 10 %-át, amelyet ezekkel a felszerelésekkel fogtak, és a fedélzeten tartottak, vagy;

iii. az ICES IIIa. alterületen fogták, hering és más fajok keverékéből állnak sprattal vagy anélkül, nem válogatták szét, és a hering aránya nem haladja meg a hering és egyéb fajok teljes összevont fogása tömegének 5 %-át, amelyet ezekkel a felszerelésekkel fogtak, és a fedélzeten tartottak, vagy;

iv. az ICES IV. alterületen vagy az ICES IIIa. körzeten kívül fogták, hering és más fajok keverékéből állnak, nem válogatták szét, és a hering aránya nem haladja meg a hering és egyéb fajok teljes összevont fogása tömegének 10 %-át, amelyet ezekkel a felszerelésekkel fogtak, és a fedélzeten tartottak.

▼M2

(1a)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az ICES IIIa körzetben, a IV alterületen, az ICES VIId körzetben és az ICES IIa körzet uniós vizein.

▼M1 —————

▼B

3. cikk

▼M1

(1)  Azon heringfogásokat, amelyeket:

 az 1. és 2. területen 32 mm-es vagy ennél nagyobb legkisebb szembőségű vontatott hálókkal fogtak, vagy

 a 3. területen 40 mm-es vagy ennél nagyobb legkisebb szembőségű vontatott hálókkal fogtak, vagy

 az 1., 2. vagy 3. területen a vontatott hálók kivételével bármilyen halászfelszereléssel fogtak,

tilos a közvetlen emberi fogyasztáson kívül más célból kirakodni, kivéve, ha ezeket először közvetlen emberi fogyasztás céljára ajánlották fel értékesítésre, de nem sikerült rájuk vevőt találni.

(2)  Azonban a bármilyen halászfelszereléssel a 2. cikkben meghatározott feltételek mellett fogott heringeket közvetlen emberi fogyasztáson kívüli más célból nem szabad kirakodni.

▼B

4. cikk

Legkésőbb 2002. december 31-ig a Tanács a Bizottság jelentése és javaslata alapján határoz e rendelet szükséges módosításairól.

5. cikk

A 2115/77/EGK rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL C 25., 1998.1.24., 19. o.

( 2 ) 1998. június 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 247., 1977.9.28., 2. o.

( 4 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2205/97/EK rendelettel (HL L 304., 1997.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 9., 1998.1.15., 1. o.

( 6 ) HL L 132., 1997.5.23., 1. o.

Top