EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996R1460-19980101

Consolidated text: A Bizottság 1460/96/EK rendelete (1996. július 25.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1460/1998-01-01

1996R1460 — HU — 01.01.1998 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1460/96/EK RENDELETE

(1996. július 25.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 187, 26.7.1996, p.18)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 2495/97/EK RENDELETE (1997. december 12.)

  L 343

18

13.12.1997




▼B

A BIZOTTSÁG 1460/96/EK RENDELETE

(1996. július 25.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 7., 13. és 16. cikkére,

mivel a Közösség számos megállapodást kötött harmadik országokkal a közös vámtarifában rögzítettnél alacsonyabb mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazására;

mivel e csökkentett vámtételek csak e kedvezményezett országokból származó árucikkekre alkalmazhatók; mivel bizonyos esetekben helyénvaló annak tisztázása, hogy milyen származási szabályokat kell alkalmazni;

mivel e csökkentett vámtételekre való jogosultságot általában kontingenskereteken belül adják meg; mivel helyénvaló kontingensek megnyitása és azok részletes alkalmazási szabályainak megállapítása, különösen annak érdekében, hogy egyfelől egyenlő és folyamatos hozzáférést biztosítsanak a Közösség valamennyi importőre számára, másfelől, hogy minden tagállamban azonnal alkalmazzák a kontingensekre megállapított vámot, amíg a kontingensek ki nem merülnek; mivel e kontingensek hatékony, közös igazgatása érdekében nem indokolt a tagállamok arra való felhatalmazásának tiltása, hogy a tényleges importnak megfelelő szükséges mennyiségeket lehívják a kontingensmennyiségekből; mivel azonban az igazgatás ilyen módja a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését igényli, és a Bizottságnak különösen figyelemmel kell kísérnie a kontingensmennyiségek felhasználásának mértékét és a tagállamokat ennek megfelelően tájékoztatnia kell;

mivel a Belga Királyságot, a Holland Királyságot és a Luxemburgi Nagyhercegséget a Benelux Gazdasági Unió képviseli, az ezen intézkedések alkalmazásával kapcsolatos bármely tevékenységet a Benelux Gazdasági Unió bármely tagállama elláthatja;

mivel a megadott engedményeket általában az egyes konkrét árucikkekre vonatkozó mezőgazdasági alkotóelem kiszámításánál alkalmazott alapmennyiségek csökkentésével határozzák meg; mivel a tarifákat az Uruguayi Forduló tárgyalásai során állapították meg, a közösségi vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemei, a továbbiakban mint ilyenek, s nem mint a 3448/93/EK rendelet 13. cikkében meghatározott alaptermékek mennyiségeinek függvényei kerülnek rögzítésre;

mivel a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek kiszámítása érdekében e mennyiségeket fenn kell tartani a preferenciális kereskedelem számára;

mivel a legutóbb a 478/96/EK rendelettel ( 2 ) módosított 3238/94/EK bizottsági rendelet ( 3 ) előírja közép- és kelet-európai országokból származó, a 3448/93/EK rendelet mellékleteiben felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árucikkek változó összetevőinek meghatározását és igazgatását; mivel e rendelet hatálybalépésével a változó összetevők helyébe a Közösség vámtarifájában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek léptek; mivel e rendeletet átmenetileg ki kellett egészíteni az 1200/95/EK rendelettel ( 4 );

mivel a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkek importjára vonatkozó kereskedelmi szabályok végrehajtásáról szóló, 1994. június 3-i 1294/94/EK bizottsági rendeletet ( 5 ) a továbbiakban nem kell alkalmazni azon árucikkekre, amelyeket nem a preferenciális megállapodások keretében importáltak;

mivel csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket vezettek be egyéb harmadik országokkal folytatott kereskedelemben; mivel az egyértelműség érdekében szükséges a 3448/93/EK rendelet 6. és 7. cikkében említett kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekkel kapcsolatban egyetlen rendelet megalkotása; mivel ebből kifolyólag az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeleteket hatályon kívül kell helyezni;

mivel a 3448/93/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a mezőgazdasági alkotóelemnek megfelelő értékvámokat, ahol preferenciális megállapodás azt előírja, egy meghatározott összeggel lehet helyettesíteni; mivel ez az összeg nem haladhatja meg a nem preferenciális kereskedelemben alkalmazott vámterhet;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés II. mellékletben nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:



1. cikk

E rendelet a 3448/93/EK rendelet 7. cikkében említett csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározásának és a 3448/93/EK rendelet hatálya alá tartozó árucikkekre és termékekre vonatkozó preferenciális megállapodások alapján megnyitott kontingensek igazgatásának szabályait állapítja meg.

2. cikk

A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek megállapításánál a következő alaptermékeket kell figyelembe venni:

 közönséges búza,

 durumbúza,

 rozs,

 árpa,

 kukorica, a vetőmagok kivételével,

 hántolt, hosszúszemű rizs (a továbbiakban: rizs),

 fehércukor,

 melasz,

 tejpor, zsírtartalma nem haladja meg az 1,5 tömegszázalékot, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg (a továbbiakban: PG 2),

 tejpor, zsírtartalma 26 tömegszázalék, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert nem tartalmaz, közvetlen csomagolásban nettó súlya több mint 2,5 kg, (a továbbiakban: PG 3),

 vaj, zsírtartalma 82 tömegszázalék, (a továbbiakban: PG 6).

3. cikk

Az e rendeletbe foglalt csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket az alaptermékek azon mennyisége alapján kell kiszámítani, amelyek az e rendeletben foglalt árucikkek előállításához felhasználtnak minősülnek. A kombinált nómenklatúra megfelelő részletes leírásai alapján e mennyiségeket az I. melléklet rögzíti.

E mennyiségeket a II. melléklet tartalmazza azon árucikkek esetében, amelyek vámtarifaszámát illetően e rendelet I. melléklete a II. mellékletre utal. Ez utóbbiak esetében egy kiegészítő kód alkalmazandó az árucikkek összetételének megfelelően, amint azt a III. melléklet mutatja.

4. cikk

A II. mellékletben szereplő árucikkekhez felhasznált cukorra (AD S/Z) és lisztre (AD F/M) vonatkozó kiegészítő csökkentett vám kiszámításánál alapul vett cukor- és gabonamennyiséget a II. melléklet B. és C. pontjai tartalmazzák, adott szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- és keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalomra vonatkozóan. Egyéb termékek esetén e kiegészítő vámokat csak a cukor- vagy a gabonaágazatba tartozó alaptermékek figyelembevételével kell megállapítani.

5. cikk

(1)  A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket, és adott esetben az egyes, vámcsökkentésre jogosult árucikkekre alkalmazandó kiegészítő csökkentett vámokat úgy kell megállapítani, hogy a vonatkozó alaptermékek felhasznált mennyiségeit meg kell szorozni a (2) bekezdésben említett alapösszeggel, és az árucikkben felhasznált valamennyi releváns alaptermék így kiszámított összegeit össze kell adni.

(2)  A csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és adott esetben a pótlólagos csökkentett vámok kiszámításánál az adott megállapodásban foglalt, vagy az adott megállapodás szerint meghatározott, ECU-ben rögzített alapösszeget kell figyelembe venni.

(3)  Amennyiben egy preferenciális megállapodás az alapösszegek csökkentése helyett az árucikkenkénti mezőgazdasági alkotóelem mértékének csökkentéséről rendelkezik, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemeket a közösségi vámtarifában rögzített mezőgazdasági alkotóelemek figyelembevételével és az érintett országra vonatkozó megállapodásban foglalt csökkentés alkalmazásával kell kiszámítani.

(4)  Azokban az esetekben, amikor a csökkentett mezőgazdasági alkotóelem és adott esetben az (1) bekezdés alapján meghatározott kiegészítő csökkentett vám kevesebb lenne mint 2,4 ECU/100 kg, az alkotóelemet és/vagy a vámot nulla összegben állapítják meg.

(5)  Az e cikk alapján megállapított összegeket a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. Amennyiben az érintett országgal kötött megállapodás másként nem rendelkezik, az összegeket július 1-jétől a következő év június 30-áig kell alkalmazni. Amennyiben az alaptermékekre vonatkozó vámok és együtthatók változatlanok maradnak, az e cikk alapján meghatározott összegeket a Bizottság nem változtatja meg és ezt az információt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi.

6. cikk

(1)  A kontingenskeretekben a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemre és adott esetben a csökkentett kiegészítő vámra vagy vámcsökkentésre jogosult termékeket az illető országgal kapcsolatos megállapodásban kell rögzíteni, vagy azokat a megállapodások szerint kell meghatározni.

(2)  Amennyiben e csökkentések kontingenskereteken belül alkalmazandók, e kontingenst a vonatkozó megállapodás szerint kell rögzíteni vagy meghatározni.

7. cikk

Amennyiben valamely megállapodás egy konkrét összeg alkalmazását írja elő, függetlenül attól, hogy ezt valamely kontingens keretében csökkenteni kell-e vagy sem, és a Közösség közös vámtarifája egy értékvám alkalmazását írja elő, a fizetendő összeg nem haladhatja meg a közösségi vámtarifatétellel megállapított maximális összeget.

8. cikk

(1)  E rendelet alkalmazásában a „származó árucikkek”: azon árucikkek, amelyek megfelelnek az alábbi jegyzőkönyvekben foglalt feltételeknek:

a) az Európai Közösség és a következő országok közötti Európa-megállapodásokhoz csatolt 4. Jegyzőkönyv:

 Lengyelország,

 Magyarország,

 Románia,

 Bulgária,

 Cseh Köztársaság,

 Szlovák Köztársaság;

b) a következő országokkal kötött megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

 Litvánia,

 Lettország,

 Észtország;

c) a következő országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásokhoz csatolt 3. Jegyzőkönyv:

 Svájc,

 Norvégia,

 Izland;

d) az Európai Közösség és Izrael Állam közötti Ideiglenes Megállapodáshoz csatolt 4. Jegyzőkönyv.

(2)  A Törökországgal való kereskedelemben a 96/142/EK tanácsi határozat ( 6 ) 17–23. cikkének és az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i, a Vámunió végső szakaszának végrehajtásáról szóló 1/95 határozatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. cikk

A 3448/93/EK rendelet B. mellékletében szereplő, de az ilyen árucikkekkel az érintett országban folytatott kereskedelemre vonatkozó különleges rendelkezésekben nem említett árukra, valamint az e rendelkezésekben szereplő árucikkekre vonatkozóan a megállapított kontingenseket meghaladó mennyiségek esetén a közös vámtarifa mezőgazdasági alkotóelemeit kell alkalmazni.

Amennyiben a kontingens az értékvámok csökkentését érinti, ezen árucikkeknek az előzőekben említett rendelkezésekben foglalt kontingensek mennyiségét meghaladó mennyiségére vonatkozóan a közös vámtarifában, vagy a megállapodásban előírt vámot kell alkalmazni.

▼M1

10. cikk

Az e rendeletben szereplő vámkontingenseket a Bizottság a 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( 7 ) 308a.–308c. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően kezeli.

▼B

11. cikk

Az 1294/94/EK és a 3238/94/EK rendeletek hatályukat vesztik.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.




I. MELLÉKLET



(100 kg árucikkre)

KN-kód

Megnevezés

Közönséges búza

Durum búza

Rozs

Árpa

Kukorica

Rizs

Fehércukor

Melasz

Sovány tejpor (PG 2)

Teljes tejpor (PG 3)

Vaj (PG 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0403 10

– Joghurt:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – –  Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0403 10 51

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

100

 
 

0403 10 53

– – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

 

0403 10 59

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

 
 
 
 
 
 
 
 

42

 

68

 

– – – Más, zsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0403 10 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

9

 

2

0403 10 93

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

8

 

5

0403 10 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

 
 
 
 
 
 
 
 

8

 

10

0403 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– –  Ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0403 90 71

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

100

 
 

0403 90 73

– – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100

 

0403 90 79

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

 
 
 
 
 
 
 
 

42

 

68

 

– – – Más, zsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0403 90 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

9

 

2

0403 90 93

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 
 
 

8

 

5

0403 90 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

 
 
 
 
 
 
 
 

8

 

10

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0405 20

– Kenhető készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0405 20 10

– –  Legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 60 tömegszázalék zsírtartalommal

Lásd a II. mellékletet

0405 20 30

– –  Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

Lásd a II. mellékletet

0710

Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0714 00

– Csemegekukorica

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0711 90 30

– – – Csemegekukorica

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 10 10

– –  10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

1517 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 90 10

– –  10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1704 10

– Rágógumi, cukorbevonattal is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– –  60 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1704 10 11

– – – Rágógumi, lapka alakú

 
 
 
 

30

 

58

 
 
 
 

1704 10 19

– – – Másféle

 
 
 
 

30

 

58

 
 
 
 
 

– –  60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szaharóztartalommal (beleérte az invertcukrot szaharózban kifejezve is):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1704 10 91

– – – Rágógumi, lapka alakú

 
 
 
 

16

 

70

 
 
 
 

1704 10 99

– – – Másféle

 
 
 
 

16

 

70

 
 
 
 

1704 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Fehér csokoládé

 
 
 
 
 
 

45

 
 

20

 

1704 90 51–1704 90 99

– – Más:

Lásd a II. mellékletet

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1806 10

–  Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1806 10 20

– –  Legalább 5, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal

 
 
 
 
 
 
 

60

 
 
 

1806 10 30

– –  Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal

 
 
 
 
 
 
 

75

 
 
 

1806 10 90

– –  Legalább 80 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szaharózban kifejezett izoglukoztartalommal

 
 
 
 
 
 
 

100

 
 
 

1806 20

–  Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:

Lásd a II. mellékletet

 

– Más tömb, tábla vagy rúd alakban:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1806 31

– – Töltött:

Lásd a II. mellékletet

1806 32

– – Töltetlen:

Lásd a II. mellékletet

1806 90

– Más:

Lásd a II. mellékletet

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 10

–  Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:

Lásd a II. mellékletet

1901 20

–  A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta

Lásd a II. mellékletet

1901 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Malátakivonat:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 90 11

– – –  90 tömegszázalékot meghaladó szárazanyagtartalommal

 
 
 

195

 
 
 
 
 
 
 

1901 90 19

– – – Másféle

 
 
 

159

 
 
 
 
 
 
 

1901 90 91 és

1901 90 99

– – Más:

Lásd a II. mellékletet

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–  Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 11 00

– – Tojástartalommal

 

167

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 92

– – Másféle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 19 10

– – –  Közönséges búzaliszt vagy -korpa tartalom nélkül

 

167

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 19 90

– – – Más

67

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 20

– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Más

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 20 91

– – – Főzve

 

41

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 20 99

– – – Másféle

 

116

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 30

– Más tészta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 30 10

– – Szárítva

 

167

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 30 90

– – Más

 

66

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 40

– Kuszkusz (búzadarakása):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 40 10

– – Nem elkészítve

 

167

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902 40 90

– – Más

 

66

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában:

 
 
 
 

161

 
 
 
 
 
 

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 10

–  Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 10 10

– – Kukoricából

 
 
 
 

213

 
 
 
 
 
 

1904 10 30

– – Rizsből

 
 
 
 
 

174

 
 
 
 
 

1904 10 90

– – Más

 

53

 

53

53

53

 
 
 
 
 

1904 20

–  Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből előállított élelmiszer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 20 10

– –  Pirítatlan gabonapehely alapú müzli típusú készítmény

Lásd a II. mellékletet

 

– – Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 20 91

– – – Kukoricából

 
 
 
 

213

 
 
 
 
 
 

1904 20 95

– – – Rizsből

 
 
 
 
 

174

 
 
 
 
 

1904 20 99

– – – Másféle

 

53

 

53

53

53

 
 
 
 
 

1904 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 90 10

– – Rizsből

 
 
 
 
 

174

 
 
 
 
 

1904 90 90

– – Más

 

174

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1905 10

– Ropogós kenyér „(knockebrot)”

 
 

140

 
 
 
 
 
 
 
 

1905 20

– Mézeskalács és hasonló:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1905 20 10

– –  30 tömegszázaléknál kevesebb szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)

44

 

40

 
 
 

25

 
 
 
 

1905 20 30

– –  Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 százalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)

33

 

30

 
 
 

45

 
 
 
 

1905 20 90

– –  Legalább 50 tömegszázalék szaharóztartalommal (beleértve a szaharózban kifejezett invertcukrot is)

22

 

20

 
 
 

65

 
 
 
 

1905 30 11–1905 30 99

– Édes biscuit; goffri és ostya:

Lásd a II. mellékletet

1905 40

– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru:

Lásd a II. mellékletet

1905 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1905 90 10

– – Pászka

168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1905 90 20

– –  Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek

 
 
 
 

644

 
 
 
 
 
 

1905 90 30–1905 90 90

– – Más:

Lásd a II. mellékletet

2001

Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 90 30

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

2001 90 40

– –  Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

 
 
 
 

40 (a)

 
 
 
 
 
 

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 10

– Burgonya:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Más:

Lásd a II. mellékletet

2004 10 91

– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

– Más zöldség és zöldségkeverék:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 90 10

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 20

– Burgonya:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 20 10

– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

Lásd a II. mellékletet

2005 80

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 99

– – Másféle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 99 85

– – – – –  Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

 
 
 
 

100 (a)

 
 
 
 
 
 

2008 99 91

– – – – –  Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

 
 
 
 

40 (a)

 
 
 
 
 
 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–  Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken vagy kávén alapuló készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2101 12

– –  Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2101 12 98

– – – Másféle

Lásd a II. mellékletet

2101 20

–  Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2101 20 98

– – – Másféle

Lásd a II. mellékletet

2101 30

–  Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2101 30 19

– – – Másféle

 
 
 

137

 
 
 
 
 
 
 
 

– –  Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2101 30 99

– – – Másféle

 
 
 

245

 
 
 
 
 
 
 

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 10

– Aktív élesztő:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Sütőélesztő:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2102 10 31

– – – Szárított

 
 
 
 
 
 
 

424

 
 
 

2102 10 39

– – – Másféle

 
 
 
 
 
 
 

125

 
 
 

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2105 00 10

–  Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó

 
 
 
 
 
 

25

 

10

 
 
 

– Tejzsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2105 00 91

– – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb

 
 
 
 
 
 

20

 
 

23

 

2105 00 99

– – Legalább 7 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 

23

 
 

35

 

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2106 10 20 és

2106 10 80

–  Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:

Lásd a II. mellékletet

2106 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2106 90 10

– – Sajtfondfű

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60

 

2106 90 92 és

2106 90 98

– – Más:

Lásd a II. mellékletet

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2202 90

– Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– –  Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2202 90 91

– – – Kevesebb, mint 0,2 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 

10

 

8

 
 

2202 90 95

– – –  Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb

 
 
 
 
 
 

10

 
 

6

 

2202 90 99

– – – Legalább 2 tömegszázalék

 
 
 
 
 
 

10

 
 

13

 

ex 29. fejezet

II. ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFON-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Más többértékű alkoholok:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2905 43

– – Mannit

 
 
 
 
 
 

300

 
 
 
 

2905 44

– – Szorbit (D-glucit):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – Vizes oldatban:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2905 44 11

– – – –  Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva

 
 
 
 

172

 
 
 
 
 
 

2905 44 19

– – – – Másféle

 
 
 
 
 
 

90

 
 
 
 
 

– – – Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2905 44 91

– – – –  Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit tartalom alapján számítva

 
 
 
 

245

 
 
 
 
 
 

2905 44 99

– – – – Másféle

 
 
 
 
 
 

128

 
 
 
 

3302

Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3302 10

– Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Az italgyártásban használt fajták:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – –  Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – – – Más

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3302 10 29

– – – – – Másféle

Lásd a II. mellékletet

3505

Dextrin és más átalakított keményítő (pl: előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3505 10

– Dextrinek és más átalakított keményítők:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3505 10 10

– – Dextrinek

 
 
 
 

189

 
 
 
 
 
 
 

– – Más átalakított keményítők:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3505 10 90

– – – Más:

 
 
 
 

189

 
 
 
 
 
 

3505 20

– Enyvek:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3505 20 10

– –  25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 
 
 
 

48

 
 
 
 
 
 

3505 20 30

– –  Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 
 
 
 

95

 
 
 
 
 
 

3505 20 50

– –  Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 
 
 
 

151

 
 
 
 
 
 

3505 20 90

– –  Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv

 
 
 
 

189

 
 
 
 
 
 

3809

A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, máshol nem nevesített, vagy máshová nem tartozó végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3809 10

– keményítő alapú anyagokat:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3809 10 10

– – legfeljebb 55 tömegszázalékban,

 
 
 
 

95

 
 
 
 
 
 

3809 10 30

– –  legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalékban,

 
 
 
 

132

 
 
 
 
 
 

3809 10 50

– –  legalább 70, de legfeljebb 83 tömegszázalékban,

 
 
 
 

161

 
 
 
 
 
 

3809 10 90

– – legalább 83 tömegszázalékban tartalmaz.

 
 
 
 

189

 
 
 
 
 
 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3824 60

–  Szorbit, a 2905 44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– – Vizes oldatban:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3824 60 11

– – –  Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva

 
 
 
 

172

 
 
 
 
 
 

3824 60 19

– – – Másféle

 
 
 
 
 
 

90

 
 
 
 
 

– – Más:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3824 60 91

– – –  Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucitol tartalomra számítva

 
 
 
 

245

 
 
 
 
 
 

3824 60 99

– – – Másféle

 
 
 
 
 
 

128

 
 
 
 




II. MELLÉKLET



(100 kg árucikkre)

Tejzsír-, tejfehérje-, szacharóz-,

Sovány tejpor (PG 2)

Teljes tejpor (PG3)

Vaj

Fehér cukor

Közönséges búza

Kukorica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

A.  Tejzsírt nem, vagy legfeljebb 1,5 tömegszázalékban tartalmaz és a tejfehérje-tartalma

 
 
 
 
 
 

–  legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék,

14

 
 
 
 
 

–  legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,

42

 
 
 
 
 

–  legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék,

75

 
 
 
 
 

–  legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék,

146

 
 
 
 
 

–  legalább 60 tömegszázalék.

208

 
 
 
 
 

Tejzsírt legalább 1,5, de legfeljebb 3 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

3

 
 
 

–  Tejfehérje-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 2,5, de legfeljebb 6 tömegszázalék,

14

 

3

 
 
 

–  legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,

42

 

3

 
 
 

–  legalább 18, de legfeljebb 30 tömegszázalék,

75

 

3

 
 
 

–  legalább 30, de legfeljebb 60 tömegszázalék,

146

 

3

 
 
 

–  legalább 60 tömegszázalék.

208

 

3

 
 
 

Tejzsírt legalább 3, de legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 2,5 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

6

 
 
 

–  Tejfehérje-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 2,5, de legfeljebb 12 tömegszázalékban

12

20

 
 
 
 

–  legalább 12 tömegszázalékban

71

 

6

 
 
 

Tejzsírt legalább 6, de legfeljebb 9 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 4 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

10

 
 
 

–  Tejfehérje-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 4, de legfeljebb 15 tömegszázalék

10

32

 
 
 
 

–  legalább 15 tömegszázalék

71

 

10

 
 
 

Tejzsírt legalább 9, de legfeljebb 12 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

14

 
 
 

–  Tejfehérje-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék,

9

43

 
 
 
 

–  legalább 18 tömegszázalék

70

 

14

 
 
 

Tejzsírt legalább 12, de legfeljebb 18 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

20

 
 
 

–  Tejfehérje-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 6, de legfeljebb 18 tömegszázalék

 

56

2

 
 
 

–  legalább 18 tömegszázalék

65

 

20

 
 
 

Tejzsírt legalább 18, de legfeljebb 26 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 

29

 
 
 

–  Tejfehérjét legalább 6 %-ában tartalmaz

50

 

29

 
 
 

Tejzsírt legalább 26, de legfeljebb 40 tömegszázalékban tartalmaz:

 
 
 
 
 
 

–  Tejfehérjét nem, vagy legfeljebb 6 tömegszázalékban tartalmaz

 
 

45

 
 
 

–  Tejfehérjét legalább 6 tömegszázalékban tartalmaz

38

 

45

 
 
 

Tejzsírtartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 40, de legfeljebb 55 tömegszázalék

 
 

63

 
 
 

–  legalább 55, de legfeljebb 70 tömegszázalék,

 
 

81

 
 
 

–  legalább 70, de legfeljebb 85 tömegszázalékban

 
 

99

 
 
 

–  legalább 85 %

 
 

117

 
 
 

B.  Szacharóz-, invertcukor- és/vagy izoglükóz- tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 5, de legfeljebb 30 tömegszázalék,

 
 
 

24

 
 

–  legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalék,

 
 
 

45

 
 

–  legalább 50, de legfeljebb 70 tömegszázalék

 
 
 

65

 
 

–  legalább 70 tömegszázalék.

 
 
 

93

 
 

C.  Keményítő- és/vagy szőlőcukor-tartalma:

 
 
 
 
 
 

–  legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék

 
 
 
 

22

22

–  legalább 25, de legfeljebb 50 % tömegszázalék,

 
 
 
 

47

47

–  legalább 50, de legfeljebb 75 tömegszázalék,

 
 
 
 

74

74

–  legalább 75 tömegszázalék

 
 
 
 

101

101




III. MELLÉKLET



Kiegészítő kód (összetétel szerint)

Tejzsír (tömegszázalék)

Tejfehérje (tömegszázalék) (1)

Keményítő/Szőlőcukor (tömegszázalék) (2)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Szacharóz/Invertcukor/Izocglükóz (tömegszázalék) (3)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5< 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

X

7090

7091

7092

X

7095

7096

X

X

X

≥ 60

7800

7801

7802

X

X

7805

7806

7807

X

X

7810

7811

X

X

X

X

X

X

X

≥ 1,5< 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

X

7185

7186

7187

7188

X

7190

7191

7192

X

7195

7196

X

X

X

≥ 60

7820

7821

7822

X

X

7825

7826

7827

X

X

7830

7831

X

X

X

X

X

X

X

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

X

7838

X

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

X

7378

X

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

X

7470

7471

7472

X

7475

7476

X

X

X

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

X

7570

7571

7572

X

7575

7576

X

X

X

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

X

7620

X

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

X

7990

7991

7992

X

7995

7996

X

X

X

≥ 6

7700

7701

7702

7703

X

7705

7706

7707

7708

X

7710

7711

7712

X

7715

7716

X

X

X

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

X

7725

7726

7727

7728

X

7730

7731

7732

X

7735

7736

X

X

X

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

X

X

7745

7746

7747

X

X

7750

7751

X

X

X

X

X

X

X

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

X

X

7765

7766

X

X

X

7770

7771

X

X

X

X

X

X

X

≥ 85

 

7780

7781

X

X

X

7785

7786

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1)    Keményítő, szőlőcukor

(2)    Szacharóz/invertcukor/izoglükóz

(3)    Tejfehérjék:



( 1 ) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

( 2 ) HL L 68., 1996.3.19., 10. o.

( 3 ) HL L 338., 1994.12.28., 30. o.

( 4 ) HL L 119., 1995.5.30., 8. o.

( 5 ) HL L 141., 1994.6.4., 12. o.

( 6 ) HL L 35., 1996.2.13., 1. o.

( 7 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

Top