EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R0933-19950929

Consolidated text: A Bizottság 933/94/EK rendelete ( 1994. április 27. ) a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/933/1995-09-29

1994R0933 — HU — 29.09.1995 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 933/94/EK RENDELETE

(1994. április 27.)

a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről

(HL L 107, 28.4.1994, p.8)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 491/95/EK RENDELETE (1995. március 3.)

  L 49

50

4.3.1995

►M2

A BIZOTTSÁG 2230/95/EK RENDELETE (1995. szeptember 21.)

  L 225

1

22.9.1995
▼B

A BIZOTTSÁG 933/94/EK RENDELETE

(1994. április 27.)

a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelölésérőlAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/71/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ),

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre ( 3 ) és különösen annak 5. cikke (2) és (5) bekezdésére,

mivel a tagállamok referensként való részvételét a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogramban a 3600/92/EGK rendelet és különösen annak 5. cikke (2) és (4) bekezdése határozza meg;

mivel a Bizottság a 3600/92/EGK rendelet I. mellékletében szereplő 90 hatóanyag közül 89 esetében kapott bejelentéseket;

mivel a bejelentések vizsgálatát követően ki kell jelölni a 3600/92/EGK rendelet keretei között értékelendő hatóanyagokat és a referens tagállamot minden egyes hatóanyagra vonatkozóan;

mivel szintén meg kell határozni a dossziék és az egyéb technikai és tudományos információk referens tagállamhoz történő benyújtásának határidejét;

mivel a bejelentéseket kellő időben és a 3600/92/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott minta szerint kellett megtenni, a minta kitöltésével és a minta 5. részében meghatározott kötelezettségvállalással, mivel azok a bejelentések, amelyek nem elégítették ki ezeket a követelményeket, nem voltak figyelembe vehetők és így nem kerültek fel a listába;

mivel a fent említett követelményeknek megfelelő bejelentést küldő termelők nevét és címét nyilvánosságra kell hozni abból a célból, hogy biztosított legyen a kapcsolatfelvétel a közös doszsziék benyújtásához;

mivel célszerűnek tűnik feltüntetni az egyes tagállamok által a 3600/92/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően kijelölt hatóság címét abból a célból, hogy a dossziékat és az egyéb információkat annak a hatóságnak küldjék meg, amelyet az ilyen információk fogadására kijelöltek;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

(1)  A 3600/92/EGK rendelet keretei között értékelésre kerülő hatóanyagok listáját a rendelet I. mellékletének A. oszlopa határozza meg.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott hatóanyagok esetében a referensként kijelölt tagállamot az I. melléklet B. oszlopa határozza meg, a megfelelő hatóanyaggal szemben feltüntetve.

(3)  Azokat a termelőket, akik a 3600/92/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően kellő időben nyújtottak be bejelentést, a rendelet I. mellékletének C. oszlopa határozza meg hárombetűs kóddal, a megfelelő hatóanyaggal szemben feltüntetve. Az egyes kódokhoz tartozó neveket és címeket a rendelet II. melléklete határozza meg.

▼M2

(3a)  Azokat az Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült gyártókat, akik a 3600/92/EGK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdése szerint az előírt időben benyújtották bejelentéseiket, e rendelet I. A. mellékletében az érintett hatóanyag mellett egy hárombetűs kóddal tüntetik fel. Az egyes gyártók neve és címe minden kódra vonatkozóan e rendelet II. A. mellékletében található.

▼B

(4)  A tagállamok által a 3600/92/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően kijelölt hatóság neve és címe a rendelet III. mellékletében van közzétéve.

▼M2

2. cikk

(1)  Az dokumentumoknak és a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett adatoknak a referens tagállam részére való benyújtásának határideje: 1995. április 30.

(2)  Az (1) bekezdésben említett határidőt 1995. október 31-ig meghosszabbítják az I. mellékletben felsorolt bejelentők esetében, kivéve azokat, akik értesítették a referens tagállamot és a Bizottságot arról, hogy a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének első albekezdése szerint elállnak a munkaprogramtól a következő hatóanyagok esetében:

Alaklór

Amitráz

Bromoxinil

Karbendanzim

Klórtalonil

Klórpirifosz

Klórtoluron

Cipermetrin

2,4-D

Deltametrin

Dezmedifam

Endoszulfán

Etofumezát

Fentin-acetát

Fentin-hidroxid

Fenvalerát

Glifozát

Ioxinil

Izoproturon

Lindán

Linuron

Mankoceb

MCPA

Mekoprop

Mekoprop-P

Metalaxil

Metamidofosz

Metszulfuron

Parakvát

Parathion-metil

Pendimetalin

Permetrin

Fenmedifam

Propizamid

Simazin

Tiofanát-metil

Tiram

Cineb

Ziram

(3)  Az (1) bekezdésben említett határidőt 1996. április 30-ig meghosszabbítják az I. A. mellékletben felsorolt, Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült bejelentők esetében.

▼B

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A hatóanyagok (A. oszlop), a referens tagállamok (B. oszlop) és a bejelentő termelők (azonosító kód) (C. oszlop) listájaA

B

C

Név

Referens tagállam

Bejelentő termelők

Acefát

Olaszország

UPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX

Metamidofosz

Olaszország

UPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX

Aldikarb

Egyesült Királyság

ROP

Amitráz

►M1  Ausztria ◄

AVO CAG SOC IBE AGC INA LUX

Azinfosz-etil

Németország

LUX

Azinfosz-metil

Németország

BAY MAK LUX GQS

Karbendazim

Németország

DER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX

Benomil

Németország

UPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX

Tiofanát-metil

Németország

NPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX

Klórpirifosz

Spanyolország

ICC UPL DOE MAR GHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE

Klórpirifosz-metil

Spanyolország

UPL DOE

Ciflutrin

Németország

BAY

Béta-Ciflutrin

Németország

BAY

Lambda-Cihalotrin

►M1  Svédország ◄

STE ZEN

Cipermetrin

Belgium

CYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX

Alfa-Cipermetrin

Belgium

CYA INA UPL GHA FMC POR

DNOC

Franciaország

ELF HEL CEQ INA LUX

Deltametrin

►M1  Svédország ◄

STE UPL BCL RUF SRG AGC HEL

Dinoterb

Franciaország

ROP

Endoszulfán

Spanyolország

UPL AVO MAK HEL CAL INA LUX

Fention

Görögország

BAY INA

Fenvalerát

Portugália

CEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL

Eszfenvalerát

Portugália

UPL SUM

Lindán

►M1  Ausztria ◄

ROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL

Paration

Olaszország

UPL BAY CHE ACI LUX

Paration-metil

Olaszország

UPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX

Permetrin

Írország

UPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX

Benalaxil

Portugália

UPL ISA

Metalaxil

Portugália

CGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX

Klorotalonil

Hollandia

VIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL

Dinokap

►M1  Ausztria ◄

RHU

Fenarimol

Egyesült Királyság

DOE

Fentin acetát

Egyesült Királyság

CIB AVO BCL LUX

Fentin hidroxid

Egyesült Királyság

CIB AVO BCL ELF KCC LUX

Fluzilazol

Írország

DPD

Imazalil

Luxemburg

LEP JPA ACI MAK LUX

Mankozeb

Olaszország

SRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX

Maneb

Olaszország

RHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX

Zineb

Olaszország

TCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL

Metirám

Olaszország

BAS

Propineb

Olaszország

BAY HEL

Tiram

Belgium

JSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX

Ferbam

Belgium

LUX

Ziram

Belgium

UPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC

Propikonazol

►M1  Finnország ◄

ZEN CGA BCL MAK

Pirazofosz

Hollandia

AVO

Quintozén

Görögország

UNI LUX

Tiabendazol

Spanyolország

MSD AGC ELF LUX

Vinklozolin

Franciaország

BAS

Procimidon

Franciaország

SUM HEL

Iprodion

Franciaország

ROP AGC LUX

Klozolinát

Görögország

ISA

Klórprofám

Hollandia

KIR MTM AGC ELF LUX

Profám

Hollandia

LUX

Daminozid

Hollandia

FIN UNI LUX

Malein hidrazid

Dánia

UNI CFP LUX

Technazén

Egyesült Királyság

ZEN

Alaklór

►M1  Spanyolország ◄

PUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX

Amitrol (Aminotriazol)

Franciaország

BAY CFP HEL JSB LUX

Atrazin

Egyesült Királyság

CGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Simazin

Egyesült Királyság

CGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX

Bentazon

Németország

BAS AGC HEL LUX

Klórtoluron

Spanyolország

STE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX

2,4-D

Görögország

NUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM THN IBE HEL CAL LUX

2,4-DB

Görögország

ACI AHM

Etofumezát

►M1  Svédország ◄

PTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS

Fluroxipir

Németország

DOE

Glifozát

Németország

FSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX

Ioxinil

Franciaország

ROP ACI CFP MAK LUX

Bromoxinil

Franciaország

ROP PTM ACI CFP MAK LUX

Izoproturon

Németország

STE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX

MCPA

Olaszország

NUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK

MCPB

Olaszország

ACI AHM

Mekoprop

Dánia

ROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK

Mekoprop-P

Dánia

ROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK

Metszulfuron (-metil)

Franciaország

BCL DPD

Tifenszulfuron (-metil)

Franciaország

DPD

Triaszulfuron

Franciaország

CGA

Molinát

Portugália

HPQ ZEN OXO CHB

Monolinuron

Egyesült Királyság

AVO

Linuron

Egyesült Királyság

LUX AVO IPC MAK HEL CAL INA

Parakvát

Egyesült Királyság

UPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX

Dikvát (dibromid)

Egyesült Királyság

ZEN BCL

Pendimetalin

Spanyolország

CYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR

Dezmedifám

►M1  Finnország ◄

AVO SRG KIR PTM BCL LUX

Fenmedifám

►M1  Finnország ◄

AVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS

Propizamid

►M1  Svédország ◄

RHF BCL LUX

Piridát

►M1  Ausztria ◄

STE AGL AGC

Warfarin

Írország

GAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

▼M2
I. A. MELLÉKLETA további bejelentők jegyzéke (azonosító kód)

Hatóanyag

A bejelentő kódja

Acefát

BUY

Klórpirifosz

SAC

Propikonazol

SAC

Maleinsav-hidrozid

DAH

Glifozát

SAC

▼B
II. MELLÉKLET

A bejelentő termelők azonosító kódjainak, nevének és címének listájaAzonosító kód

Név

Cím

ACI

ACI International

Avenue Albert 254B-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 München

AGS

Agrolac SA

Juan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom

ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Bachmann Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Registrierung

Postfach 120D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

PF-E/ Registrierung

Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk

BCL

Barclay Chemichals

Barclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland

BHS

B. H. Schilling

via Fantoli 21/13I-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

Rue de Renory 26B-4102 Ougrée (Seraing)

CAL

Calliope SA

Boîte postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguères

CEQ

Cequisa

Muntaner, 322 1o 1aE-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers

CGA

CIBA-GEIGY Ltd

EC Relations Office

Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden

CHB

Chemol Benelux Ltd

Avenue des Arts 44B-1040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

PO Box 9DK-7620 Lemvig

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

Postbus 4800NK-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve

DBA

BeBacker & Associés

Boulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda, Meridiana, 133E-08026 Barcelona

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Regis, WantageOxon OX12 9JTUnited Kingdom

DPD

Dupont De Nemours

137, rue de l'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07

EFT

K & N Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Frères LumièreF-78373 Plaisir Cedex

ELL

Ellagret SA

38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mådevej 80DK-6705 Esbjerg Ø

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Calle Córcega, 293E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island CoCorkIreland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside AvenueLondon SE25 4DW4UK

GQS

General Química SA

Ctra. Puentelarrá, km 5E-01213 Comunión/Alava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstraße 28D-20097 Hamburg

HEN

Hentschke & Sawatzki

Kampfstraße 85D-24539 Neumünster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 1RLUnited Kingdom

HPQ

Herbex Produtos

Químicos Lda.

Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra

HRM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint Truiden

IBE

Iberotam

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

12, Hyde Park GardensLondon W2United Kingdom

IKE

Industrial Kern Esapag.

Paseo de la Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid

INA

Industrias Afrasa

Ciudad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspaña-Paterna (Valencia)

INQ

Idustrias Químicas

del Noroeste SA

Avenida del Valle, 15E-28003 Madrid

IPC

I. Pi. Ci.

Industria Prodotti

Chimici

Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Novate Milanese

IQV

Industrias Químicas

del Vallés

Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès

ISA

ISAGRO Srl

Centro Direzionale

Milano Oltre

Palazzo RaffaelloVia Cassanese, 224I-20090 Segrate (MI)

ISK

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles

JPA

Janssen Pharmaceutica

Plant Protection Div.

Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse

JSB

SA John & Stephen B.

38, avenue HocheF-75008 Paris

JSC

JSC International

The Frensham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuilford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom

KCC

Kocide Chem. Corp.

Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova

KCS

K. C. S. Products

3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom

KIL

Killgerm Chemicals

115 Wakefield RdOsset, West YorkshireUnited Kingdom

KIR

Kemira Agro Benelux

Avenue EinsteinB-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge

LEP

Farma-Lepori SA

Apartado de Correos 182E-43700 El Vendrell

LUX

B. V. Luxan

Registration Departm.

Postbus 9NL-6600 AA Elst

MAK

Makhteshim Agan

Intern. Coordination

Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles

MAR

Marubeni UK plc

120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom

MCL

Mitchell Cotts

Chemical Ltd

PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom

MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Agrcul. Research

Zweerfliegtuigstraat 6B− 1130 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtomCheshire WAS 1QRUnited Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90D-40212 Düsseldorf

NUF

Law Offices of Samuel

Pisar

68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris

OXO

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)

PIB

Pilar Ibérica SL

Juan Amich Gali

Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona

POR

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454United Kingdom

PRS

Procida SA

Usine de Saint Michel

Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia

Medica Center GmbH

Bergstraße 11D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom

ROP

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rue Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09

RUF

Roussel Uclaf

Agrovet Division

102, route de NoisyF-93230 Romainville

SIR

Bakelite Italia

(Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)

SOC

SANC

149, rue OberkampfF-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Micheals RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom

SPI

C. F. Spiess & Sohn

Posfach 1260D-67262 Grünstadt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) plc

Vitner's Place68 Upper Thames StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom

TCH

Topchem BV

Hollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Phenmedipham TOP2

Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge

THN

Thorø Nielsen Aps

Fredensgade 10DK-7400 Herning

TOM

Tomen France SA

18, avenue de l'OperaF-75001 Paris

TRA

Tradi-Agri SA

38, avenue HocheF-75008 Paris

UCB

UCB SA

Chemical Sector

Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom

UPL

United Phosphorus Ltd

The LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom

VET

Vetyl-Chemie

Gewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Srl

Via Friuli, 55I-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affairs

Department

Zepeca Agrochemicals

Fernhurst, HaslemereSurrey, GU27 3JEUnited Kingdom

▼M2
II. A. MELLÉKLETA további bejelentők azonosító kódjának, nevének és címének jegyzéke

Azonosító kód

Név

Cím

BUY

B & S Buy & Sell GmbH

Schloßgraben 16A-6800 Feldkirch

DAH

S Dahlberg

Borgstigen 9S-133 33 Saltsjöbaden

SAC

Sanachem GmbH

Kolingasse 19A-1090 Wien

▼B
III. MELLÉKLET

A tagállamokban kijelölt hatóságok listája

BELGIUM

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DÁNIA

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

NÉMETORSZÁG

BIOLOGISCHE BUNDESANSTALT FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GÖRÖGORSZÁG

MINISTRY OF AGRICULTURE

PLANT PROTECTION SERVICE

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

SPANYOLORSZÁG

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

JUAN BRAVO, 3 B

E-28006 MADRID

FRANCIAORSZÁG

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

OLASZORSZÁG

Ministerio della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBURG

Adminstration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

▼M1

AUSZTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Trunnerstraße 5

A-1020 Wien

▼B

PORTUGÁLIA

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

▼M1

FINNORSZÁG

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

▼B

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS( 1 ) HL L 221., 1993. 8.31., 27. o.

( 2 ) HL L 230., 1991. 8.19., 1. o.

( 3 ) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

Top