EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R0404-20070101

Consolidated text: A Tanács 404/93/EGK rendelete (1993. február 13.) a banánpiac közös szervezéséről

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/404/2007-01-01

1993R0404 — HU — 01.01.2007 — 008.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 404/93/EGK RENDELETE

(1993. február 13.)

a banánpiac közös szervezéséről

(HL L 047, 25.2.1993, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 3518/93/EK RENDELETE (1993. december 21.)

  L 320

15

22.12.1993

►M2

A TANÁCS 3290/94/EK RENDELETE (1994. december 22.)

  L 349

105

31.12.1994

►M3

A TANÁCS 1637/98/EK RENDELETE (1998. július 20.)

  L 210

28

28.7.1998

 M4

A TANÁCS 1257/1999/EK RENDELETE (1999. május 17.)

  L 160

80

26.6.1999

►M5

A TANÁCS 216/2001/EK RENDELETE (2001. január 29.)

  L 31

2

2.2.2001

►M6

A TANÁCS 2587/2001/EK RENDELETE (2001. december 19.)

  L 345

13

29.12.2001

►M7

A TANÁCS 2013/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.)

  L 384

13

29.12.2006


Módosította:

 A1

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003NB.: Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat az európai elszámolási egységre és/vagy az ECU-re történő hivatkozásokat tartalmaz, amelyek 1999. január 1-jétől az euróra való hivatkozásként értendők – 3308/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 345., 1980.12.20., 1. o.) és 1103/97/EK tanácsi rendelet (HL L 162., 1997.6.19., 1. o.).
▼B

A TANÁCS 404/93/EGK RENDELETE

(1993. február 13.)

a banánpiac közös szervezésérőlAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkeire,

tekintettel a Szerződés 136. cikkében említett, a Közösség Tengerentúli Országainak és Területeinek Társulására vonatkozó Végrehajtási Egyezményhez csatolt, a banán behozatali vámkontingenséről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a mezőgazdasági termékek közös piacának működését és fejlődését a közös agrárpolitika bevezetésének kell kísérnie, főként a mezőgazdasági piacok közös szervezését magában foglalva, amely terméktől függően más és más formát ölthet;

mivel a Közösség banántermelő tagállamain belül jelenleg is léteznek nemzeti piaci szervezetek, amelyek annak biztosítására törekszenek, hogy a termelők értékesíteni tudják termékeiket a hazai piacon és hogy a termelési költségekkel összhangban álló bevételre tegyenek szert; mivel ezek a nemzeti piaci szervezetek mennyiségi korlátozásokat írnak elő, amelyek akadályozzák az egységes banánpiac megvalósulását; mivel néhány olyan tagállam, amely nem termel banánt, kedvezményes piacot biztosít az AKCS-államokból származó banán számára, míg mások liberális importszabályokkal rendelkeznek, amely egy esetben még kiváltságos vámhelyzetet is magában foglal; mivel ezek a különböző megállapodások akadályozzák a banán Közösségen belüli szabad mozgását, valamint a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó közös megállapodások végrehajtását; mivel az egységes piac megvalósulása céljából a banánágazatban a különböző nemzeti rendelkezéseket egy kiegyensúlyozott és rugalmas közös piacszervezésnek kell felváltania;

mivel, hogy a Közösség tiszteletben tarthassa a közösségi preferenciát és különböző nemzetközi kötelezettségeit, ennek a közös piacszervezésnek lehetővé kell tennie a Közösségben termelt, valamint a hagyományos szállító AKCS-államokból származó banán közös piacon történő értékesítését, a termelők számára megfelelő bevétel biztosításával, a fogyasztók számára elfogadható árakon, az egyéb harmadik országokból származó banánimport ellehetetlenítése nélkül;

mivel, hogy lehetővé tegyék a piac egységes és kielégítő minőségű termékekkel történő ellátását, kellő figyelemmel a helyi sajátosságokra és a termelt fajtákra, valamint a közösségi termékeknek a megfelelő bevételt garantáló, előnyös árakon történő értékesítése biztosítására, a friss banánra vonatkozóan minőségi előírásokat, és ha szükséges, a feldolgozott termékekre vonatkozóan forgalmazási szabályokat kell bevezetni;

mivel a Közösségen belül termelt banánból származó bevételek maximalizálásának érdekében, elsősorban indulási támogatás nyújtásával ösztönözni kell a termelői szervezetek megalakítását; mivel annak érdekében, hogy az ilyen szervezetek hatékony szerepet kapjanak a kínálat koncentrálásában, a tagjaiknak vállalniuk kell, hogy egész termelésüket a szervezeten keresztül hozzák forgalomba; mivel a más típusú társulások létrehozását – beleértve a termelői szervezeteket és termelés egyéb szakaszainak képviselőit – szintén engedélyezni kell; mivel annak feltételeit, ami alapján az ilyen, a banánágazat különböző részeit képviselő társulások az általános érdekeket szolgáló intézkedéseket hozhatnak, és szabályaikat helyben vagy regionálisan kiterjesztik a nem tagokra, egy későbbi időpontban kell meghatározni; mivel az ilyen szervezetekkel konzultációt lehet folytatni a keretprogramok kidolgozásában, valamint aktív szerepet játszhatnak a piacszervezés részét képező strukturális intézkedések végrehajtásában;

mivel a közösségi termelés versenyképességét korlátozó strukturális hiányosságokat, főként a termelékenység növelése érdekében mérsékelni kell; mivel ennek megvalósítására a közösségi támogatási keretek alapján, a Bizottság, a nemzeti és regionális hatóságok, valamint az ágazat fent említett különböző típusú társulásai közötti együttműködésen keresztül, a bevezetendő intézkedések előkészítésében a lehető legszorosabb kapcsolatot tartva programokat kell meghatározni minden egyes termelési régióban;

mivel a nemzeti piaci szervezetek ez idáig lehetővé tették a belföldi banántermelők számára, hogy a termelési költségeik fedezésére megfelelő bevételt érjenek el a piacon; mivel, miután a piacszervezés bevezetése nem hozhatja a termelőket a jelenleginél rosszabb helyzetbe, és mivel ezeken a piacokon az árszintek várhatóan meg fognak változni, kompenzációs rendelkezéseket kell hozni az új rendszer bevezetéséből származó bevételcsökkenés fedezésére, hogy lehetővé tegyék a közösségi termelés folytatását azokon a költségeken, amelyek a speciális strukturális helyzettel járnak, egészen addig, amíg a bevezetett strukturális intézkedések ezt nem módosítják; mivel rendelkezéseket kell hozni a támogatásnak a megnövekedett termelékenység és a különböző minőségi kategóriákban megnyilvánuló tendenciák figyelembevételével történő módosításáról;

mivel a Közösség néhány nagyon kis régiójában, ahol a feltételek különösen nem alkalmasak a banántermesztésre, de alternatív termények termesztésére jobban megfelelnek, a banántermesztés megszüntetésére vonatkozó támogatás segítségével a banántermesztés végleges megszüntetését kell ösztönözni; mivel annak érdekében, hogy korlátozzák e tevékenység költségét, az ültetvénykivágást a lehető leghamarabb el kell végezni;

mivel egy évente összeállított kínálatimérleg-előrejelzésben meg kell becsülni a közösségi termelésre és fogyasztásra vonatkozó kilátásokat; mivel lehetővé kell tenni az egyenlegnek az év folyamán a körülmények figyelembevételével – beleértve a különleges éghajlati eseményeket – történő módosítását;

mivel a Közösségen belül termelt banán, valamint a Loméi Egyezmény Megállapodásainak keretében az AKCS-államokból származó termékek kielégítő forgalmazásának biztosítása érdekében, a hagyományos kereskedelmi rend lehetőség szerinti fenntartásával, rendelkezéseket kell hozni egy vámkontingens éves megnyitására; mivel, egyrészt a harmadik országokból importált banán 100 ECU/tonna vám alá esne, ami megfelel a Közös Vámtarifa szerinti jelenlegi tarifának, másrészt az AKCS-államokból származó, nem hagyományos banán importja az említett megállapodásoknak megfelelően nulla vám alá esne; mivel rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a kínálatimérleg-előrejelzésben regisztrált közösségi igény változásán alapuló vámkontingens-mennyiségek kerüljenek alkalmazásra;

mivel annak biztosítására, hogy a közösségi termelés és a hagyományos AKCS-mennyiségek elfogadható feltételek között kerülhessenek értékesítésre, a vámkontingens alá nem tartozó banán importját megfelelően magas vámmal kell terhelni;

mivel az AKCS-államokból származó banán hagyományos importja a hagyományos mennyiségek részeként kívül esik a vámmentes vámkontingensen, tekintettel a termelés növelésére irányuló programok keretében már végrehajtott speciális beruházásokra;

mivel annak érdekében, hogy a banánforgalmazás speciális sajátosságait figyelembe véve eleget tegyünk a fent kitűzött céloknak, a vámkontingens adminisztrációja során különbséget kell tenni azon piaci szereplők között, akik egyrészt korábban harmadik országból származó, illetve nem hagyományos AKCS-banánt forgalmaztak, másrészt akik korábban a Közösségen belül termelt banánt forgalmaztak, fenntartva egy bizonyos mennyiséget azon piaci szereplők számára, akik nemrégiben kezdték, illetve tervezik kezdeni kereskedelmi tevékenységüket ebben az ágazatban;

mivel annak érdekében, hogy a létező kereskedelmi kapcsolatok ne bomoljanak fel, miközben ugyanakkor lehetőség legyen a forgalmazási struktúrák bizonyos fejlődésére, minden piaci szereplő számára, a fent meghatározott kategóriák mindegyikére vonatkozóan, a külön behozatali engedélyeket a piaci szereplő által azon előző három évben forgalmazott banán-átlagmennyiség alapján kell kiállítani, amelyekre statisztikai adatok rendelkezésre állnak;

mivel a piaci szereplők által betartandó kiegészítő kritériumok alkalmazásában a Bizottságot egyrészt az az alapelv vezérli, miszerint az engedélyeket azon természetes vagy jogi személyek számára kell megadni, akik vállalják a banánforgalmazás kereskedelmi kockázatát, másrészt annak szükségessége vezérli, hogy a forgalmazási lánc különböző pontjait elfoglaló személyek közötti normális kereskedelmi kapcsolat megzavarása elkerülhető legyen;

mivel a forgalmazási struktúrák figyelembevételével, a Bizottság által elfogadott eljárások és kritériumok alapján, a tagállamoknak össze kell írniuk a piaci szereplőket, valamint meg kell határozniuk a bizonyítványok kiállításához referenciául szolgáló forgalmazott mennyiségeket;

mivel az importnak a vámkontingens keretén belül történő ellenőrzése egy biztosítékkal biztosított behozataliengedély-rendszert követel meg;

mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie a Szerződés 39. cikke célkitűzéseinek megvalósítását kockáztató súlyos zavarokat, vagy az ilyen zavarok veszélyét kezelő megfelelő intézkedések meghozatalára;

mivel a közös piacszervezés működését bizonyos támogatások nyújtása ellehetetlenítené; mivel ezért a banánágazatra a Szerződésnek a tagállamok által nyújtott nemzeti támogatások mérlegelését lehetővé tevő, valamint a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokat tiltó előírásait kell alkalmazni;

mivel e rendelkezések végrehajtásának megkönnyítésére egy olyan eljárást kell kidolgozni, amely egy irányítóbizottságon belül a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést biztosítja;

mivel a banánpiac közös szervezésénél megfelelő tekintettel kell lenni a Szerződés 39. és 110. cikkeiben meghatározott célkitűzésekre;

mivel ennek a rendeletnek a hatálybalépésekor a különböző hatályban lévő nemzeti rendelkezéseknek e közös piacszervezéssel történő lecserélése a belső piac zavarával fenyeget; mivel a Bizottságnak 1993. július 1-jétől kezdődően képesnek kell lennie arra, hogy az új rendelkezések alkalmazási nehézségeinek megoldásához szükséges átmeneti intézkedéseket meghozza;

mivel a zöldségre és gyümölcsre vonatkozó közösségi szabályok alkalmazása ellenőrzésének szigorításáról szóló, 1985. május 23-i 1319/85/EGK ( 4 ) tanácsi rendelet hatályát ki kell terjeszteni a banánágazatra, így lehetővé téve a említett jogszabály által meghatározott, a banánra vonatkozó minőségi előírások betartásának ellenőrzését;

tekintettel a banántermesztés szociális, gazdasági, kulturális és környezeti jelentőségére a Közösségnek a francia tengerentúli megyék, Madeira, az Azori-szigetek, Algarve, Kréta, Lakónia és a Kanári-szigetek régióiban, amelyek szigetjelleggel, távolisággal és strukturális elmaradottsággal jellemzett régiók, néhány esetben a banántermesztéstől való gazdasági függőséggel súlyosbítva;

mivel e rendelet működését alkalmazásának egy köztes időszaka után és a hatálybalépését követő tizedik év vége előtt meg kell vizsgálni, hogy az ez után az időpont után alkalmazandó új rendelkezéseket meg lehessen fontolni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:▼M6

1. cikk

(1)  Létrejön a banánpiac közös szervezése.

(2)  A szervezés alá az alábbi termékek tartoznak:KN-kód

Termékleírás

0803 00 19

Banán frissen, kivéve a plantaint

ex080300 90

Banán szárítva, kivéve a plantaint

ex081295 90

Banán ideiglenesen tartósítva

ex081350 99

Banánt tartalmazó szárított gyümölcsök keveréke

1106 30 10

Liszt, dara és por banánból

ex200600 99

Banán cukorral tartósítva

ex200710 99

Homogenizált készítmények banánból

ex200799 39

ex200799 58

ex200799 98

Dzsem, zselé, gyümölcsíz, gyümölcspüré és gyümölcskrém banánból

ex200892 59

ex200892 78

ex200892 93

ex200892 98

Más módon elkészített vagy tartósított keverékek banánból

ex200899 49

ex200899 68

ex200899 99

Más módon elkészített vagy tartósított banán

ex200980 35

ex200980 38

ex200980 79

ex200980 86

ex200980 89

ex200980 99

Banánlé

(3)  A gazdasági év január 1-jétől december 31-ig tart.

▼BI. CÍM

Közös minőségi és forgalmazási előírások

2. cikk

(1)  A fogyasztók számára értékesítésre szánt friss banánra vonatkozóan – kivéve a főzőbanánt – minőségi előírásokat kell meghatározni, a különböző termesztett fajtákra tekintettel.

(2)  A banánból készített feldolgozott termékekre is lehet forgalmazási előírásokat meghatározni.

3. cikk

(1)  Ha a Bizottság a 27. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően másképp nem dönt, akkor azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan közös minőségi előírásokat állapítottak meg, csak akkor lehet a Közösségen belül forgalomba hozni, ha azok megfelelnek az előírásoknak.

(2)  Annak megállapítására, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak, a tagállamok által kijelölt testületek ellenőrzéseket végezhetnek.

4. cikk

A minőségi és forgalmazási előírásokat, a forgalmazás azon szakaszait, amelyekben a termékeknek meg kell felelniük az ilyen előírásoknak, valamint a 2. és 3. cikk rendelkezéseinek egységes végrehajtását biztosító intézkedéseket – ideértve azokat is, amelyek az ellenőrzésekre vonatkoznak – a 27. cikkben előírt eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

▼M7 —————

▼BIV. CÍM

Harmadik országokkal való kereskedelem

▼M2

15. cikk

(1)  Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékekre a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni.

(2)  Az 1. cikkben felsorolt egyes termékek behozatala következtében a közösségi piacot érő esetleges hátrányos hatások megakadályozása vagy kiküszöbölése érdekében az ilyen termék vagy termékek 10. cikkben megállapított vámtétel melletti behozatalát kiegészítő behozatali vám megfizetéséhez kell kötni, amennyiben a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében, a Szerződés 228. cikkének megfelelően megkötött mezőgazdasági megállapodás 5. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, kivéve ha a behozatal a közösségi piacot előreláthatóan nem zavarná, vagy ha annak hatása nem állna arányban az elérni kívánt céllal.

(3)  Azok a küszöbárak, amelyek alatt kiegészítő vám róható ki, a Közösség által a Kereskedelmi Világszervezethez küldött értesítésben szerepelnek.

Azokat a küszöbmennyiségeket, amelyeket meg kell haladni ahhoz, hogy kiegészítő behozatali vámot lehessen kiszabni, különösen az (1) bekezdésben említett káros hatások megjelenését vagy várható megjelenését megelőző három év során a Közösségbe irányuló import alapján kell meghatározni.

(4)  A kiegészítő behozatali vámok kirovásánál figyelembe veendő importárakat a szóban forgó szállítmány CIF-importárai alapján kell meghatározni.

A CIF-importárakat e célból ellenőrizni kell a termék reprezentatív világpiaci árai vagy a terméknek a Közösség importpiacán irányadó árai alapján.

(5)  A Bizottság a 27. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadja e cikk alkalmazásának részletes szabályait. E részletes szabályok különösen meghatározzák:

a) azokat a termékeket, amelyekre kiegészítő behozatali vámok alkalmazhatók a mezőgazdasági megállapodás 5. cikke értelmében;

b) az (1) bekezdésnek az említett megállapodás 5. cikkének megfelelő alkalmazásához szükséges egyéb kritériumokat.

▼M3 —————

▼M7 —————

▼BV. CÍM

Általános rendelkezések

21. cikk

(1)  Ha ez a rendelet másképp nem rendelkezik,

 a vámokkal azonos hatású díj kivetése,

 bármely mennyiségi korlátozás, vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása,

az 1. cikkben említett termékek importjánál tilos.

▼M7 —————

▼M2

22. cikk

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános és alkalmazásának különös szabályait kell alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifális besorolására; az e rendelet alkalmazásából következő tarifális nómenklatúrát be kell építeni a közös vámtarifába.

23. cikk

(1)  Ha a behozatal vagy a kivitel miatt az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt termék vagy termékek közösségi piacát olyan komoly zavar érinti vagy fenyegeti, amely előreláthatólag veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében meghatározott célok elérését, megfelelő intézkedések hozhatók a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben addig, amíg e zavar vagy annak veszélye el nem hárul.

A Tanács a Bizottság javaslatára, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási rendnek megfelelően elfogadja e bekezdés alkalmazásának általános szabályait, és meghatározza azokat az eseteket és határokat, amelyeken belül a tagállamok védintézkedéseket tehetnek.

(2)  Ha előáll az (1) bekezdésben említett helyzet, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére dönt a szükséges intézkedésekről; a tagállamokat értesíteni kell ezekről az intézkedésekről, és azok azonnal alkalmazhatók. Ha a Bizottsághoz valamely tagállam kérést juttat el, a Bizottság a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül határoz.

(3)  A Bizottság által elfogadott intézkedéseket az értesítéstől számított három munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja. A Tanács késedelem nélkül összeül. Minősített többséggel módosíthatja vagy megsemmisítheti a szóban forgó intézkedést.

(4)  E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 27. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5)  E cikket a Szerződés 228. cikkének (2) bekezdése értelmében megkötött megállapodásokból következő kötelezettségekre való tekintettel kell alkalmazni.

▼B

24. cikk

Ha ez a rendelet másképp nem rendelkezik, az 1. cikkben említett termékek termelésére és kereskedelmére a Szerződés 92–94. cikke alkalmazandó.

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M6

27. cikk

▼M7

(1)  A Bizottság munkáját a 2200/96/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében említett Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság segíti.

A Banánpiaci Irányítóbizottságra való hivatkozásokat az első albekezdésben említett bizottságra való hivatkozásként kell értelmezni.

▼M6

(2)  Ahol ezt a cikket említik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3)  A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

▼B

28. cikk

A bizottság minden egyéb, az elnöke által – saját kezdeményezésből, vagy egy tagállam képviselőjének kérésére – elé terjesztett ügyet mérlegelhet.

▼M7

29. cikk

A tagállamok biztosítják a Bizottság számára az e rendelet végrehajtásához igényelt információkat.

▼M7

29a. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

▼M7 —————

▼B

33. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1993. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M5 —————( 1 ) HL C 232., 1992.9.10., 3. o.

( 2 ) HL C 21., 1993.1.25.

( 3 ) HL C 19., 1993.1.25., 99. o.

( 4 ) HL L 137., 1985.5.27., 39. o.

Top