EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0628-20030605

Consolidated text: A Tanács irányelve (1991. november 19.) az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról (91/628/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/628/2003-06-05

1991L0628 — HU — 05.06.2003 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. november 19.)

az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról

(91/628/EGK)

(HL L 340, 11.12.1991, p.17)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS HATÁROZATA (1992. július 13.)

  L 243

27

25.8.1992

►M2

A TANÁCS 95/29/EK IRÁNYELVE (1995. június 29.)

  L 148

52

30.6.1995

►M3

A TANÁCS 806/2003/EK RENDELETE (2003. április 14.)

  L 122

1

16.5.2003


Módosította:

►A1

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. november 19.)

az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról

(91/628/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az Európai Parlament az állatok jóléti politikájáról szóló, 1987. február 20-i állásfoglalásában ( 4 ) felszólította a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az állatok szállítás közbeni védelmére vonatkozóan;

mivel az élőállat-kereskedelem technikai akadályainak felszámolása, valamint az érintett piaci szervezetek zavartalan működésének érdekében, az érintett állatok kielégítő mértékű védelmének biztosítása mellett a Közösség szabályokat fogadott el ezen a területen;

mivel az összes tagállam megerősítette az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló európai egyezményt és aláírta a kiegészítő jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy maga a Közösség csatlakozzon az említett egyezményhez;

mivel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségen belüli végrehajtásáról szóló, 1982. december 3-i 3628/82/EGK tanácsi rendelet, ( 5 ) a továbbiakban „CITES”, szabályozza egyes fajok szállításának feltételeit;

mivel a 77/489/EGK irányelv ( 6 ) megállapította az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelmének szabályait; mivel a 81/389/EGK irányelv ( 7 ) intézkedéseket állapított meg a 77/489/EGK irányelv végrehajtására vonatkozóan és különösen ellenőrzéseket vezetett be a Közösség belső határain;

mivel ugyanezen célok, különösen az állatok szállítás közbeni védelmének elérése érdekében, a belső piac létrehozásával összefüggésben módosítani kell a 90/425/EGK irányelv ( 8 ) szabályait, többek között az állatok szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos előzetes ellenőrzések összehangolása végett;

mivel ezeknek a módosításoknak ki kell terjedniük az állatok Közösségen belüli, oda irányuló, illetve onnan kimenő szállítására, továbbá a Közösség belső határain végzett rendszeres ellenőrzéseket meg kell szüntetni;

mivel az állatok kímélete érdekében az állatok távolsági szállítását, beleértve a vágóhídra küldött állatok szállítását is, a lehető legrövidebbre kell csökkenteni;

mivel a javasolt szabályoknak az állatok szállítás közbeni hatékonyabb védelmét kell biztosítaniuk;

mivel a 91/496/EGK irányelvet ( 9 ) módosítani kell olyan módon, hogy igazodjon ezen irányelvhez; mivel a 77/489/EGK és a 81/389/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:I.

FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

(1)  Ezen irányelvet az alábbi állatfajták szállítására kell alkalmazni:

a) háziasított egypatás állatok, valamint háziasított szarvasmarha-, juh-, kecske-, és sertésfélék;

b) baromfik, házimadarak és házinyulak;

c) házimacskák és házi kutyák;

d) egyéb emlősök és madarak;

e) egyéb gerinces állatok és hidegvérű állatok.

(2)  Ezen irányelvet nem kell alkalmazni:

▼M2

a) 

 a nem kereskedelmi természetű szállításra, illetve bármely a szállítás során az állatért felelős természetes személy által kísért állat egyenkénti szállítására,

 a tulajdonosa által magánútjára elvitt, kedvtelésből tartott állatok szállítására;

▼B

b) a vonatkozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül,

 ha az állatok szállítása a kiindulási helytől a rendeltetési helyig az 50 km-t nem haladja meg, vagy

 az állattenyésztők vagy hizlalók által, mezőgazdasági járművek vagy saját tulajdonban lévő szállítóeszközök használatával végzett, a földrajzi sajátosságok által bizonyos állatfajták esetében indokolt, nyereségszerzési cél nélküli szezonális vándorlegeltetés céljából történő szállításra.

2. cikk

(1)  Ezen irányelv alkalmazásában, szükség esetén, a 89/662/EGK ( 10 ), a 90/425/EGK, a 90/675/EGK ( 11 ) és a 91/496/EGK irányelv 2. cikkeinek meghatározásait kell alkalmazni.

(2)  A fentieken túl, e rendelet alkalmazásában:

a) „szállítóeszköz”: a közúti járművek, vasúti járművek, hajók és légi járművek állatok berakodásához és szállításához használt részei, továbbá a szárazföldi, vízi vagy légi szállítás során használt konténerek;

b) „szállítás”: az állatok szállítóeszköz használatával történő mozgatása, mely az állatok be- és kirakodásával jár;

c) „megállóhely”: az a hely, ahol az állatok szállítását pihentetés, etetés vagy itatás céljából megszakítják;

d) „átrakodóhely”: az a hely, ahol a szállítást az állatok egyik szállítóeszközről a másik szállítóeszközre történő átrakodása céljából szakítják meg;

e) „kiindulási hely”: az a hely, ahol, az 1. cikk (2) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül, az állatot először rakodták be szállítóeszközbe, illetve a megálló- vagy átrakodóhelyek kivételével bármely olyan hely, ahol az állatokat ►M2  legalább 24 óra időtartamra elhelyezték ◄ , megitatták és megetették, illetve szükség szerint ellátták.

A közösségi jogszabályoknak megfelelően engedélyezett piacok és gyűjtőállomások ugyancsak kiindulási helynek tekinthetők

 amennyiben az állatok első berakodási helye és az említett piacok vagy gyűjtőállomások közötti távolság az 50 km-t nem haladja meg,

 amennyiben az első francia bekezdésben említett távolság az 50 km-t meghaladja, azonban az állatoknak a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott hosszúságú pihenőidőt biztosítottak, és az újra berakodás előtt az állatokat megitatták és megetették;

f) „rendeltetési hely”: az a hely, ahol az állatokat a szállítóeszközről véglegesen kirakodják, a megálló- és átrakodóhelyek kivételével;

g) „utazás”: a kiindulási helyről a rendeltetési helyre történő szállítás;

▼M2

h) „pihenőidő”: összefüggő időtartam az utazás folyamán, mely során az állatokat nem szállítják szállítóeszközzel;

i) „szállító”: az a természetes vagy jogi személy, aki állatokat szállít

 saját felelősségére, vagy

 harmadik személy felelősségére, vagy

 úgy, hogy harmadik személyt állat-szállító eszközzel ellát,

amennyiben a szállítás kereskedelmi természetű és haszonszerzési célból végzik.

▼BII.

FEJEZET

Szállítás és ellenőrzések a Közösség területén belül

3. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy:

a) az állatok tagállamokon belüli, tagállamokból induló, illetve oda irányuló szállítása ezen irányelvvel, és

 az 1. cikk a) pontjában említett állatok tekintetében a melléklet I. fejezetének rendelkezéseivel,

 az 1. cikk b) pontjában említett állatok tekintetében a melléklet II. fejezetének rendelkezéseivel,

 az 1. cikk c) pontjában említett állatok tekintetében a melléklet III. fejezetének rendelkezéseivel,

 az 1. cikk d) pontjában említett állatok tekintetében a melléklet IV. fejezetének rendelkezéseivel,

 az 1. cikk e) pontjában említett állatok tekintetében a melléklet V. fejezetének rendelkezéseivel

összhangban kerül végrehajtásra;

▼M2

aa) 

 az egy állatra jutó férőhely (rakodási sűrűség) megfelel legalább a melléklet VI. fejezetében meghatározott értékeknek, az ugyanazon fejezetben említett állatokra és szállítóeszközökre vonatkozóan,

 az egyes állatfajokra vonatkozó utazási és pihenő idők, valamint etetési és itatási időközök megfelelnek a melléklet VII. fejezetében meghatározottaknak, az azon fejezetben említett állatokra vonatkozóan, a 3820/85/EGK rendelet ( 12 ) rendelkezéseinek sérelme nélkül;

▼B

b) állatok csak abban az esetben szállíthatók, ha alkalmasak a tervezett utazásra, illetve ha az utazás közbeni és rendeltetési helyre történő megérkezéskori ellátásukról megfelelően gondoskodtak. Beteg vagy sérült állatok nem tekinthetők szállításra alkalmasnak. Ezt a rendelkezést azonban nem kell alkalmazni:

i. a kis mértékben sérült vagy beteg állatokra, amelyek számára az utazás nem okoz szükségtelen szenvedést;

ii. az illetékes hatóság által jóváhagyott tudományos kutatások céljaira szállított állatokra;

c) a szállítás közben megbetegedett vagy megsérült állatok a lehető legrövidebb időn belül elsősegélyben részesülnek; megfelelő állatorvosi ellátást kapnak, és ha szükséges kényszervágásukra kerül sor, olyan módon, amely nem okoz szükségtelen szenvedést.

(2)  Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve a tagállamok engedélyezhetik az állatok sürgősségi állat-egészségügyi ellátás vagy kényszervágás céljából történő szállítását, ezen irányelv követelményeinek nem megfelelő feltételek mellett is. A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen szállítást csak abban az esetben engedélyezik, ha az nem jár az érintett állatok számára szükségtelen szenvedéssel vagy rossz bánásmóddal. Ha szükséges, e bekezdés alkalmazására különleges szabályokat kell elfogadni, a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően.

(3)  Az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint ezen irányelv melléklete rendelkezéseinek sérelme nélkül a Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva megfelelő kiegészítő feltételeket állapít meg egyes állatfajták, például az egypatások, a vadon élő madarak és tengeri emlősök szállítására vonatkozóan, azok jólétének biztosítása érdekében.

E rendelkezések végrehajtásáig, a tagállamok, a Szerződés általános rendelkezéseire is figyelemmel, alkalmazhatják a vonatkozó nemzeti kiegészítő szabályokat.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az állatokat utazásuk teljes időtartama alatt a 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően azonosítják és nyilvántartják, és a közösségi vagy nemzeti jogszabályok által előírt okmányok kísérik azokat, lehetővé téve az illetékes hatóság számára, hogy ellenőrizze:

 az állatok származását és tulajdonjogát,

 a kiindulási és rendeltetési helyet,

 az indulás napját és időpontját.

▼M2

5. cikk

A. A tagállamok biztosítják, hogy:

1. minden szállító:

a) 

i. nyilvántartásban szerepel oly módon, mely lehetővé teszi az illetékes hatóság számára az adott személy gyors azonosítását ezen irányelv követelményeinek be nem tartása esetén;

ii. a gerinces állatoknak a 90/675/EGK irányelv I. mellékletében említett területek valamelyikén történő minden szállítására érvényes engedéllyel rendelkezik, melyet vagy a letelepedés helye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy, amennyiben egy harmadik országban alapított vállalkozásról van szó, az Unió egy tagállamának illetékes hatósága bocsát ki, azzal a feltétellel, hogy a fuvarozási vállalkozást irányító személy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a hatályos közösségi állat-egészségügyi jogszabályok követelményeit.

Ezen írásos kötelezettségvállalás különösen azt tartalmazza, hogy:

 a 2. pontban említett szállító minden szükséges intézkedést megtett ezen irányelv követelményeinek a rendeltetési helyig és különösen – ha harmadik országba irányuló exportról van szó – a közösségi jogszabályok szerinti rendeltetési helyig történő betartása érdekében,

 a melléklet I. fejezete A. 6. b) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 2. pont a) alpontjában említett személyzet meghatározott képzésben részesült – akár a vállalkozáson belül, akár egy képző szerv részéről –, vagy ezzel egyenértékű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, mely képessé teszi arra, hogy gerinces állatokat gondozzon és szállítson, valamint azoknak szükség esetén megfelelő ellátást nyújtson;

b) nem szállít, vagy szállíttat állatokat oly módon, mely az állatoknak valószínűleg sérülést vagy szükségtelen szenvedést okoz;

c) az ezen irányelvben említett állatok szállításához olyan szállítóeszközt használ, amely biztosítja az állatok szállítás közbeni kíméletére vonatkozó közösségi követelményeknek való megfelelést, különös tekintettel a mellékletben megállapított, valamint a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapítandó követelményekre;

2. a szállító:

a) az élő állatok szállítását olyan személyzetre bízza, mely rendelkezik az 1. pont a) alpontjában meghatározott szükséges képességekkel, szakértelemmel és ismeretekkel;

b) az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan állatok esetében, amelyek a tagállamok közötti kereskedelmi forgalomba kerülnek, vagy amelyeket harmadik országokba exportálnak, és abban az esetben, ha az utazási idő meghaladja a nyolc órát, a melléklet VIII. fejezetében található mintának megfelelő útvonaltervet dolgoz ki, melyet az utazás során az egészségügyi bizonyítványhoz kell csatolni, és mely jelez minden megálló-, illetve átrakodóhelyet.

A c) ponttal összhangban, a szállítás teljes időtartamára egyetlen útvonaltervet kell készíteni;

c) benyújtja a b) pontban említett útvonaltervet az illetékes hatóságnak az egészségügyi bizonyítvány kiállítása céljából; ezt követően az egészségügyi bizonyítványok számát vagy számait rá kell vezetni az útvonaltervre, és azt le kell pecsételtetni a kiindulási hely állatorvosával, aki jelenti az útvonalterv létét az Animo rendszeren keresztül;

d) biztosítja, hogy:

i. a b) pontban említett útvonalterv eredeti példányát

 a megfelelő személyek a megfelelő időben pontosan elkészítsék és kitöltsék,

 csatolják a szállítmányt az egész út során elkísérő egészségügyi bizonyítványhoz;

ii. a szállítmányért felelős személyzet

 bejegyezze az útvonaltervbe, hogy a szállított állatokat mikor és hol etették és itatták meg az út során,

 amennyiben az állatokat harmadik országba exportálják, és az utazási idő a Közösség területén meghaladja a nyolc órát, ellenőrzés után jóváhagyassa az útvonaltervet az engedélyezett határátkelőhely, vagy a tagállam által kijelölt kilépési hely illetékes hatóságával (pecsét és aláírás), miután az állatokat a hatósági állatorvos megvizsgálta, és az út folytatására alkalmasnak találta.

 A tagállamok előírhatják, hogy a fent említett állat-egészségügyi ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült költségeket az állatokat exportáló szállító állja,

 visszatéréskor visszaküldje az útvonaltervet a származási hely illetékes hatóságának.

 Amennyiben azonban az állatokat vízen szállítják harmadik országokba, és az utazási idő meghaladja a nyolc órát, ugyanezen rendelkezéseket kell alkalmazni;

e) az illetékes hatóság által megállapított ideig megőrzi a b) pontban említett útvonalterv egy másodpéldányát, amelyet kérésre, ellenőrzés céljából benyújt az illetékes hatóságnak;

f) bizonyítja – a szállított fajok vonatkozásában, és ha az út hossza miatt a VII. fejezet 4. pontját kell alkalmazni –, hogy lépéseket tett az állatok táplálék- és vízszükségletének kielégítésére a szállítás során, abban az esetben is, ha az útvonaltervet rajta kívül álló okok miatt meg kell változtatni, vagy az utazást meg kell szakítani;

g) biztosítja, hogy az állatokat késedelem nélkül rendeltetési helyükre szállítsák;

h) a melléklet III. fejezete rendelkezései betartásának sérelme nélkül, biztosítja, hogy a melléklet VII. fejezetében nem említett fajok egyedeit a szállítás során megfelelő időközönként megetessék és megitassák;

3. a 2. pontban említett felelős személy által előzetesen meghatározott megállóhelyeket az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, valamint meggyőződik arról is, hogy az állatok alkalmasak az utazás folytatására;

4. az állatok etetésére, itatására és pihenésére vonatkozó követelmények betartásának költségeit az 1. pontban említett szállítók viselik.

B. Az ezen cikk alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

▼B

6. cikk

(1)  A 90/425/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) az 1. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen irányelv nem érinti azon ellenőrzéseket, melyeket a tagállamnak a jogszabályok általános betartásáért felelős hatóságai nem-diszkriminatív jelleggel végeznek.”

;

b) Az A. melléklet 1. szakasza a következő hivatkozással egészül ki:

„A Tanács 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelve az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról (HL L 340., 1991.12.11, 17. o.).”

(2)  A 90/425/EGK irányelv 3. cikkében említett bizonyítványokat illetve okmányokat ki kell egészíteni a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, annak érdekében, hogy megfeleljenek ezen irányelv követelményeinek.

(3)  A hatóságok közötti, ezen irányelv követelményeivel összhangban folytatott információcserét a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott számítógépes hálózatba (Animo), a harmadik országokból behozott állatokkal kapcsolatos információcserét pedig, a 91/496/EGK irányelv 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Shift-programba kell integrálni.

E bekezdés alkalmazásának részletes szabályait a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy meghoznak minden szükséges intézkedést minden szállítás közbeni késedelem, illetve az állatok szenvedésének megelőzése, illetve minimálisra csökkentése érdekében olyan esetekben, amikor sztrájkok vagy egyéb előre nem látható körülmények ezen irányelv alkalmazását gátolják. Mindenek előtt különleges intézkedéseket hoznak a 91/496/EGK irányelv 6. cikkében említett kikötőkben, repülőtereken, vasútállomásokon, rendező-pályaudvarokon és állat-egészségügyi határállomásokon annak érdekében, hogy az állatok szállítását, ezen irányelv követelményeivel összhangban lévő feltételeknek megfelelően felgyorsítsák.

(2)  Az egyéb közösségi állat-egészségügyi előírások sérelme nélkül az állatszállítmányok nem tartóztathatók fel szállítás közben, kivéve, ha az állatok kímélete miatt ez kifejezetten szükséges. Ha egy állatszállítmányt szállítás közben két órát meghaladó időtartamra tartóztatnak fel, megfelelő intézkedéseket kell hozni az állatok ellátására, és amennyiben szükséges, az állatok kirakodására és elhelyezésére.

▼M2

8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 90/425/EGK irányelvben megállapított ellenőrzési elvekkel és szabályokkal összhangban az illetékes hatóságok ezen irányelv követelményeinek betartását az alábbiak nem-diszkriminatív vizsgálatán keresztül ellenőrizzék:

a) szállítóeszközök és az állatok közúti szállítás közben;

b) a rendeltetési helyükre érkező szállítóeszközök és állatok;

c) szállítóeszközök és állatok a piacokon, kiindulási helyeken, megálló- és átrakodóhelyeken;

d) a kísérőokmányokon szereplő adatok.

Ezeket a vizsgálatokat minden tagállamban az évente szállított állatok reprezentatív mintáján kell elvégezni, és elvégezhetők más célból végzett ellenőrzésekkel egy időben is.

Minden tagállam illetékes hatósága éves jelentést nyújt be a Bizottságnak a megelőző naptári évben az a), b), c) és d) pontok tekintetében végzett vizsgálatok számáról, a megállapított jogsértések részleteivel, és az illetékes hatóság által ezek következtében tett intézkedésekkel együtt.

Továbbá, amennyiben egy tagállam illetékes hatósága olyan információ birtokába jut, amely alapján jogsértés gyanítható, ellenőrzéseket végezhet, amíg az állatszállítmány az érintett tagállam területén tartózkodik.

E cikk nem érinti a tagállamnak a jogszabályok általános betartásáért felelős hatóságai által nem-diszkriminatív jelleggel végzett ellenőrzéseket.

▼B

9. cikk

(1)  Ha a szállítás során kiderül, hogy ezen irányelv rendelkezéseit nem tartják, vagy nem tartották be, azon hely illetékes hatósága, ahol ez megállapításra került, a szállítóeszközért felelős személytől megkövetelhet minden olyan intézkedést, amelyet az illetékes hatóság az érintett állatok kíméletének biztosítása céljából szükségesnek tart.

Az egyes esetek körülményeitől függően az ilyen intézkedés lehet:

a) intézkedés az utazás befejezése, vagy az állatoknak a kiindulási helyre a lehető legközvetlenebb útvonalon történő visszajuttatása iránt, feltéve, hogy az ilyen intézkedés nem idézi elő az állatok szükségtelen szenvedését;

b) intézkedés az állatok megfelelő elhelyezéséről és ellátásáról arra az időtartamra, amíg a probléma megoldást nyer;

c) intézkedés az állatok fájdalommentes levágásáról. A levágott állatok tetemének elhelyezésére és felhasználására a 64/433/EGK irányelv ( 13 ) rendelkezéseit kell alkalmazni.

▼M2

Az illetékes hatóság jelentést tesz az Animo hálózaton keresztül minden, a második albekezdés értelmében hozott intézkedésről, a 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban megállapítandó eljárásoknak – köztük a pénzügyi eljárásoknak – megfelelően.

▼B

(2)  Ha a szállítóeszközért felelős személy nem tartja be az illetékes hatóság utasításait, az utóbbi a szóban forgó intézkedéseket azonnal végrehajtatja, és az ilyen intézkedések költségeit a megfelelő módon behajtja.

(3)  Ezen irányelv nem érinti az illetékes hatóság határozataival szemben a tagállam hatályos jogában fennálló jogorvoslati jogokat.

A tagállamok illetékes hatóságai által hozott határozatokról és azok indoklásáról értesíteni kell a feladót vagy képviselőjét, valamint a küldő tagállam illetékes hatóságát.

A feladó vagy képviselője kérésére, az említett határozatokat és indoklásukat írásban továbbítani kell részére a rendeltetési hely szerinti tagállam hatályos joga szerint őt megillető jogorvoslati jogokra, valamint az alkalmazandó eljárásra és határidőkre vonatkozó részletes szabályokkal együtt.

Jogvita esetén azonban a két érintett fél megállapodhat abban, hogy a vitás kérdést legfeljebb egy hónapon belül egy a Bizottság által összeállított közösségi szakértők névsorában szereplő szakértő elé terjesztik.

A szakértőnek 72 órán belül kell véleményt nyilvánítania. A közösségi állat-egészségügyi jogszabályok figyelembe vételével, a szakértői vélemény a felekre nézve kötelező.

▼M2

10. cikk

(1)  A Bizottság szakértői, ezen irányelv egységes alkalmazásához szükséges mértékben, helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek. Ennek keretében véletlenszerű, nem-diszkriminatív ellenőrzéseket végezhetnek annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok figyelemmel kísérjék ezen irányelv követelményeinek betartását.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat ezen ellenőrzések eredményeiről.

(2)  Az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket az illetékes hatósággal együttműködve kell végrehajtani.

(3)  A tagállam, melynek területén az ellenőrzéseket végrehajtják, a szakértőknek feladataik teljesítéséhez minden szükséges segítséget megad.

(4)  E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

▼BIII.

FEJEZET

Harmadik országokból származó import

▼M2

11. cikk

(1)  A 91/496/EGK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni, különösen az ellenőrzések megszervezése és nyomon követése tekintetében.

(2)  Élő állatoknak harmadik országokból történő ezen irányelv alá eső behozatala, tranzitforgalma, valamint a Közösség területére, illetve azon át történő szállítása csak abban az esetben engedélyezett, ha a szállító:

 írásban kötelezettséget vállal arra, hogy betartja ezen irányelv követelményeit, különösen az 5. cikkben említetteket, és lépéseket tett betartásuk érdekében,

 benyújt egy, az 5. cikknek megfelelően készült útvonaltervet.

(3)  Továbbá az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa, amikor a (2) bekezdés követelményeinek betartását ellenőrzi, igazolja az állatok kíméletére vonatkozó követelmények betartását. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az állatok etetésével és itatásával kapcsolatos követelményeket nem tartották be, a szállító költségére megteszi a 9. cikkben meghatározott intézkedéseket.

(4)  A 91/496/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében meghatározott bizonyítványokat, illetve okmányokat a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően ki kell egészíteni, ezen irányelv követelményeinek figyelembevétele érdekében.

Ezen intézkedések elfogadásáig, a Szerződés általános szabályaira is figyelemmel, a vonatkozó nemzeti szabályokat kell alkalmazni.

▼BIV.

FEJEZET

Záró rendelkezések

12. cikk

A 89/608/EGK irányelvben ( 14 ) meghatározott szabályokat és információs eljárásokat ezen irányelv céljaira megfelelően alkalmazni kell.

▼M2

13. cikk

(1)  A Bizottság, 1995. december 31. előtt benyújtja a Tanácsnak azon követelmények megállapítására vonatkozó javaslatait, melyeknek a szállítóeszközöknek meg kell felelniük. A Tanács ezekről a javaslatokról minősített többséggel határoz.

(2)  A Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva, 1996. június 30-ig meghatározza azokat a közösségi kritériumokat, melyeknek a megállóhelyeknek meg kell felelniük az infrastruktúra, bizonyos állatfajták etetése, itatása, be- és kirakodása, illetve – amennyiben szükséges – elhelyezése, valamint az ilyen megállóhelyekre alkalmazandó egészségügyi követelmények tekintetében.

(3)  A Bizottság, 1999. december 31. előtt jelentést nyújt be a Tanácsnak, a tagállamok ezen irányelv végrehajtása óta szerzett tapasztalatairól, adott esetben javaslatokkal együtt, amelyekről a Tanács minősített többséggel határoz.

(4)  Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtásáig, a Szerződés általános szabályaira is figyelemmel, a vonatkozó nemzeti szabályokat kell alkalmazni.

▼B

14. cikk

Ezen irányelv mellékleteit a Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel módosíthatja, különösen azoknak a technológiai és tudományos haladáshoz való igazítása céljából.

15. cikk

A 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, az 1. cikkben említett állatok szállítására vonatkozó, közösségi rendelkezések által meghatározott bizonyítványok vagy kísérőokmányok kiegészíthetők egy az illetékes hatóságtól származó, a 90/425/EGK irányelv 2. cikkének (6) bekezdése szerinti igazolással, amely igazolja, hogy ezen irányelv követelményeit betartották.

▼M2

16. cikk

(1)  A tagállamok mentesíthetik ezen irányelv rendelkezései alól a 90/675/EGK irányelv I. mellékletében említett területek egyes részein történő állatmozgásokat, figyelembe veendő azok távolságát a Közösség területének szárazföldi részétől.

(2)  Az e lehetősséggel élő tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről.

▼M3

17. cikk

(1)  A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 15 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 16 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

▼B

18. cikk

(1)  A tagállamok megteszik a megfelelő különleges intézkedéseket ezen irányelv természetes vagy jogi személyek általi megsértésének szankcionálására.

▼M2

(2)  Ezen irányelv rendelkezéseinek ismételt megsértése, vagy az állatoknak nagy szenvedést okozó jogsértés esetén a tagállam – az egyéb szankciók sérelme nélkül – megteszi a szükséges intézkedéseket a megállapított szabálytalanságok megszüntetése érdekében, beleértve akár az 5. cikk A. pontjának 1. a) ii. alpontjában említett engedély felfüggesztését vagy visszavonását is.

A rendelkezések nemzeti jogszabályaikba történő átültetésekor, tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, melyeket a szabálytalanságok megszüntetésére tesznek.

▼M2

(3)  Amennyiben egy tranzit-tagállamban, vagy rendeltetési tagállamban, ezen tagállamok illetékes hatósága megállapítja, hogy egy fuvarozási vállalkozás nem tartja be ezen irányelv rendelkezéseit, késedelem nélkül kapcsolatba lép az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatóságával. Ez utóbbi megtesz minden szükséges intézkedést, különös tekintettel a (2) bekezdésben meghatározottakra. A meghozott határozatról és annak indokairól tájékoztatja a jogsértést megállapító tagállam illetékes hatóságát, valamint a Bizottságot.

A Bizottság az ilyen esetekről rendszeresen tájékoztatja a többi tagállamot.

4.  A tagállamok, a 89/608/EGK ( 17 ) irányelvben megállapított rendelkezéseknek megfelelően eljárva, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak ezen irányelv alkalmazásában, különösen e cikk rendelkezései betartásának biztosítása érdekében.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy súlyos vagy ismételt jogsértéseket követtek el, a tagállam, ahol a jogsértéseket megállapították, ideiglenesen megtilthatja az érintett szállítónak, hogy területén állatokat szállítson, feltéve, hogy a kölcsönös segítségnyújtás által nyújtott minden lehetőséget kimerítettek, és a felek felvették a Bizottsággal a kapcsolatot.

5.  E cikk nem érinti a büntető szankciókra vonatkozó nemzeti szabályokat.

▼B

19. cikk

Ezen irányelvet a vámjogszabályokban előírt kötelezettségek sérelme nélkül kell alkalmazni.

20. cikk

A 77/489/EGK és a 81/389/EGK irányelv legkésőbb a 21. cikkben említett időpontig hatályát veszti.

21. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)  Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

I.   FEJEZET

HÁZIASÍTOTT EGYPATÁS ÁLLATOK, VALAMINT HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHA-, JUH-, KECSKE- ÉS SERTÉSFÉLÉK

A.   Általános rendelkezések

1. Azok az állatok, amelyek valószínűsíthetően a szállítás időtartama alatt elleni fognak, vagy amelyek a szállítást megelőző 48 órában ellettek, illetve azon újszülött állatok, amelyek köldöke még nem gyógyult be teljesen, nem tekinthetők szállításra alkalmasnak. ►A1  Svédország azonban a csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított hároméves átmeneti időszakban fenntarthatja szigorúbb nemzeti előírásait a vemhes tehenek és az újszülött borjak szállítására, amennyiben az indulási és rendeltetési hely az ország területén van. ◄

2. 

a) Az állatoknak elegendő teret kell biztosítani, hogy természetes testtartásban állhassanak, és ha szükséges válaszfalakat kell alkalmazni az állatok szállítóeszköz mozgásával szembeni védelme érdekében. Ha az állatok védelmére vonatkozó különleges követelmények másként nem rendelik, az állatok számára a lefekvéshez elegendő helyet kell biztosítani.

b) A szállítóeszközöknek és a konténereknek olyan kialakításúnak kell lenniük, és azokat úgy kell kezelni, hogy megvédjék az állatokat a zord időjárási viszonyokkal és az éghajlati viszonyok jelentős ingadozásával szemben. A szállítási körülményeknek és a szállított állatok fajának megfelelő szellőztetést és légteret kell biztosítani.

Az állatok rekeszében és annak minden szintjén elegendő helyről kell gondoskodni, biztosítandó a megfelelő szellőzést a természetes helyzetükben álló állatok felett oly módon, hogy az az állatokat semmiképp se zavarja természetes mozgásukban.

c) A szállítóeszközöknek és konténereknek könnyen takaríthatónak, szökésbiztosnak, és olyan kialakításúnak kell lenniük, illetve azokat úgy kell kezelni, hogy megakadályozzák az állatok sérülését és szükségtelen szenvedését, valamint biztosítsák szállítás közben az állatok védelmét. Az állatok szállításához használt konténereket élő állatok jelenlétére utaló jelzéssel kell ellátni, valamint jelezni kell az állatok elhelyezkedését. A konténereknek lehetővé kell tenni az állatok felügyeletét és ellátását, továbbá azt, hogy azokban az állatokat a szellőztetés akadályozása nélkül lehessen elhelyezni. Szállításuk és kezelésük során gondoskodni kell arról, hogy a konténerek mindig álló helyzetben legyenek, valamint azokat óvni kell az erős ütődésektől és rázkódástól.

▼M2

d) Szállítás közben az állatoknak a VII. fejezetben e célra megállapított időközönként vizet és megfelelő takarmányt kell kapniuk.

▼B

e) Az egypatás állatokat a szállítás időtartamára kötőfékkel kell felszerelni. Ezt a rendelkezést betöretlen csikók, illetve önálló bokszokban elhelyezett állatok szállítása esetében nem kell alkalmazni.

f) Ha az állatokat megkötik, a köteleknek vagy az egyéb megkötésre használt eszközöknek elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy rendes szállítási körülmények között ne szakadjanak el, továbbá elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy szükség esetén az állatok lefekvését, etetését vagy itatását lehetővé tegyék, valamint olyan kivitelezésűeknek kell lenniük, hogy kizárják a fulladás vagy sérülés lehetőségét. Az állatokat tilos a szarvuknál vagy orrkarikánál fogva megkötni.

g) Az egypatás állatokat külön rekeszekben vagy bokszokban kell szállítani, amelyeknek olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy megvédjék az állatokat az ütődésektől. Az ilyen állatok azonban szállíthatók csoportokban is; ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy az egymással szemben ellenségesen viselkedő állatokat ne szállítsák együtt, illetve együtt szállításuk esetén hátsó lábaikat patkolatlanul kell hagyni.

h) Egypatás állatok csak egyszintes szállítóeszközökön szállíthatók.

3. 

a) Ha egy szállítóeszközön különböző fajú állatokat szállítanak, azokat fajok szerint el kell különíteni, kivéve az együttélő állatokat, melyeknek az elkülönítés szenvedést okozna. Különleges intézkedéseket kell továbbá hozni az ugyanazon szállítmányon belül szállított, egymással szemben természetüknél fogva ellenségesen viselkedő állatok ellenséges reakcióinak elkerülése érdekében. Amennyiben különböző életkorú állatokat szállítanak ugyanazon szállítóeszközön, a felnőtt és a fiatal állatokat egymástól el kell különíteni; ezt a korlátozást azonban nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor anyaállatot szállítanak együtt szopós utódával. A nem ivartalanított felnőtt hím állatokat a nőstényektől elkülönítve kell szállítani. A felnőtt tenyészkanokat egymástól el kell különíteni. Ugyanez a rendelkezés alkalmazandó mének esetében is. Ezeket a rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az állatokat együtt nevelték, vagy azok egymáshoz szoktak.

b) Az állatok szállításához használt bokszokba tilos az állatok kíméletét veszélyeztető árukat berakodni.

4. Az állatok be- és kirakodásához megfelelő felszerelést, mint hidakat, rámpákat, vagy le- és feljárókat kell használni. E felszerelések padozatának olyan kialakításúnak kell lennie, hogy megelőzze az állatok elcsúszását, valamint azokat szükség esetén oldalirányú védelemmel kell ellátni. Szállítás közben az állatokat tilos gépi módon felfüggeszteni, illetve fejüknél, szarvuknál, lábuknál, farkuknál vagy gyapjuknál fogva felemelni vagy húzni. Továbbá, az elektromos ösztöke használatát, amíg lehetséges, mellőzni kell.

5. A szállítóeszközök, vagy konténerek padozatának elég erősnek kell lenni ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja; csúszásgátló padlóburkolatot kell alkalmazni; ha rések vagy lyukak vannak a padozaton, azoknak teljesen simáknak kell lenniük, hogy megakadályozzák az állatok sérülését. A padozatot az ürülék felszívásához elegendő mennyiségű alommal kell befedni, kivéve ha ezt más, de legalább az előzővel azonos előnyöket nyújtó módon, vagy az ürülék rendszeres eltávolításával oldják meg.

6. Az állatok szállítás közben szükséges ellátásának biztosítására, az élőállat szállítmányokhoz kísérőt kell kijelölni, az alábbi esetek kivételével:

a) ha az állatokat biztonságos, megfelelően szellőztetett konténerekben szállítják, melyek, amennyiben szükséges, a tervezett szállítás időtartamának kétszeresére elegendő, felboríthatatlan adagolókban tárolt élelmet és vizet tartalmaznak;

b) ha a szállító látja el a kísérő feladatait;

c) ha a feladó a megfelelő megállóhelyenként az állatok ellátására megbízottat jelölt ki.

7. 

a) A kísérő, vagy a feladó megbízottja gondoskodik az állatok ellátásáról, etetéséről, itatásáról és szükség esetén fejéséről.

b) A tejelő teheneket 12-15 órás időközönként meg kell fejni.

c) Ahhoz, hogy a kísérő a feladatait elláthassa, számára szükség esetén megfelelő világítást kell biztosítani.

8. Az állatokat kizárólag alaposan megtisztított, és adott esetben fertőtlenített szállítóeszközökbe lehet berakodni. Az elhullott állatokat, az almot és ürüléket a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani.

B.   Vasúti szállításra vonatkozó különleges rendelkezések

9. Minden, állatok szállításához használt vasúti teherkocsit élő állatok jelenlétére utaló jelzéssel kell ellátni, kivéve, ha az állatokat konténerekben szállítják. Ha kifejezetten állatszállítás céljára kialakított vasúti teherkocsik nem állnak rendelkezésre, az állatokat olyan fedett vasúti teherkocsikban kell szállítani, amelyek alkalmasak a nagy sebességű közlekedésre és megfelelő nagyságú szellőzőnyílásokkal, vagy olyan szellőztető berendezéssel rendelkeznek, mely alacsony sebesség mellett is hatékony. A vasúti teherkocsi belső falának fából, vagy egyéb alkalmas anyagból kell készülnie, amely teljesen sima, és megfelelő magasságban karikákkal vagy rudakkal ellátott, melyekhez az állatokat szükség esetén meg lehet kötni.

10. Ha az egypatás állatokat, nem önálló bokszokban szállítják, azokat úgy kell megkötni, hogy valamennyien a jármű azonos oldala felé nézzenek, vagy egymással szemben álljanak. A csikókat, illetve a betöretlen állatokat azonban nem szabad megkötni.

11. A nagytestű állatokat olyan módon kell berakodni, hogy a kísérő közöttük mozoghasson.

12. Olyan esetekben, amikor a 3. a) pontnak megfelelően az állatokat el kell különíteni, azt – amennyiben elegendő hely áll rendelkezésre – az állatoknak a vasúti teherkocsi elkülönített részeiben történő megkötésével, vagy megfelelő válaszfalak alkalmazásával lehet elérni.

13. A vasúti szerelvények összeállításakor, és a vasúti teherkocsik minden egyéb mozgatásakor meg kell tenni minden óvintézkedést, hogy az állatokat szállító vasúti teherkocsikat ne érjék erős lökések.

C.   Közúti szállításra vonatkozó különleges rendelkezések

14. A közúti járműveknek szökésbiztosnak, és olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy biztosítsák az állatok biztonságát, valamint olyan tetővel kell rendelkezniük, amely az időjárási viszonyok ellen hatékony védelmet biztosít. ►A1  A csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított kétéves átmeneti időszakban azonban a rénszarvasok szállítása során a tetőszerkezet biztosítása nem kötelező. Az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleménye alapján a Bizottság, a 17. cikkben előírt eljárásnak megfelelően, ezen eltérés fenntartásáról határozhat. ◄

15. Az olyan nagytestű állatok szállításához használt járműveket, mely állatokat általában meg szoktak kötni, az állatok megkötésére szolgáló felszereléssel kell ellátni. Olyan esetekben, amikor a járművet meg kell osztani, merev szerkezetű válaszfalakat kell alkalmazni.

16. A járműveknek a 4. pont követelményeinek megfelelő felszerelést kell magukkal vinniük.

D.   Vízi szállításra vonatkozó különleges rendelkezések

17. A hajóknak olyan felszerelésekkel kell rendelkezniük, amelyek biztosítják az állatok sérüléstől és szükségtelen szenvedéstől mentes szállítását.

18. Az állatokat tilos a nyílt fedélzeten szállítani, kivéve, ha azokat megfelelően biztosított konténerekben, vagy egyéb szerkezetben szállítják, melyet az illetékes hatóság jóváhagyott, és amely megfelelően véd a víztől, valamint az időjárás hatásaitól.

19. Az állatokat meg kell kötni, vagy ketrecekben, illetve konténerekben kell megfelelő módon elhelyezni.

20. Az állatok elhelyezésére szolgáló minden ketrec, konténer vagy jármű megközelíthetőségét megfelelő átjárókkal kell biztosítani. Megfelelő világítást kell biztosítani.

21. A szállított állatok számát és a hajóút időtartamát figyelembe véve, elegendő létszámú kísérőt kell alkalmazni.

22. A hajó minden olyan részét, ahol állatokat helyeznek el, higiénikus állapotban kell tartani és gondoskodni kell a vízelvezetésről.

23. A hajón az illetékes hatóság által jóváhagyott, az állatok esetleges kényszervágására alkalmas felszerelést kell tartani.

24. Az állatok szállítására használt hajót a hajóút megkezdése előtt, a szállított állatok faját, számát és a hajóút időtartamát figyelembe véve elegendő itatóvízkészlettel – amennyiben a hajó nincs felszerelve annak előállítására alkalmas rendszerrel – és megfelelő takarmánnyal kell ellátni.

25. Rendelkezéseket kell hozni a hajóút során a beteg vagy sérült állatok elkülönítésére, valamint szükség esetén az elsősegély nyújtására.

26. 

a) Ha az állatokat a hajó fedélzetén vasúti teherkocsikban szállítják, különös gondot kell fordítani arra, hogy az állatok számára az út teljes időtartama alatt a megfelelő szellőztetés biztosított legyen. A 17.–19. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni a komphajók, vagy hasonló hajók fedélzetén vasúti teherkocsikba, vagy közúti járművekbe berakodott állatok szállítása esetében.

b) Ha az állatokat a hajó fedélzetén közúti járművekben szállítják, a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

i. az állatok bokszait megfelelően kell rögzíteni a járműhöz; a járművet és az állatok bokszait megfelelő megkötésre szolgáló felszereléssel kell ellátni, amelyekkel azok szilárdan a hajóhoz rögzíthetők. Ro-ro hajók fedett fedélzetén a szállított járművek számának megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Lehetőség szerint, az állatok szállításához használt járművet a friss levegőt bevezető nyílás közelében kell elhelyezni;

ii. az állatok bokszainak megfelelő szellőztetését kellő számú szellőzőnyílással vagy más eszközzel kell biztosítani, figyelemmel arra, hogy a hajó zárt járműfedélzetén a levegőáramlás korlátozott mértékű. Az állatok bokszainak belsejében és annak minden szintjén elegendő helynek kell lennie, annak biztosítására, hogy a természetes testtartásban álló állatok felett megfelelő legyen a szellőztetés;

iii az állatok bokszainak minden részéhez biztosítani kell a közvetlen megközelítés lehetőségét, hogy az út során az állatok szükség szerinti ellátása, etetése, itatása elvégezhető legyen.

E.   Légi szállításra vonatkozó különleges rendelkezések

27. Az állatokat a fajnak megfelelő konténerekben, ketrecekben vagy rekeszekben kell szállítani, melyek megfelelnek legalább az IATA élő állatokra vonatkozó legújabb rendelkezéseinek.

28. A túlzottan magas vagy alacsony fedélzeti hőmérséklet kialakulásának elkerülése érdekében – figyelemmel az állatok fajára – óvintézkedéseket kell tenni. Továbbá, meg kell akadályozni a légnyomás nagymértékű ingadozását.

29. A teherszállításra használt légi járműveken az illetékes hatóság által jóváhagyott, az állatok esetleges kényszervágására alkalmas felszerelést kell tartani.

II.   FEJEZET

BAROMFIK, HÁZIMADARAK ÉS HÁZINYULAK

30. A baromfik, házimadarak és házinyulak szállítására az I. fejezet következő rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni: 2. a), b) és c) pont, 3., 5., 6., 8., 9., és 13. pont, 17.- 22. pont, 24. és 26.- 29. pont.

31. Kielégítő mennyiségű megfelelő élelemről és ivóvízről kell gondoskodni, kivéve:

i. ha az út időtartama – a be- és kirakodás időtartama nélkül – 12 óránál rövidebb;

ii. az összes baromfifaj napos egyedeinek 24 óránál rövidebb szállítása esetén, feltéve, hogy az út a kikeléstől számított 72 órán belül befejeződik.

III.   FEJEZET

HÁZIMACSKÁK ÉS KUTYÁK

32. Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül a házimacskák és kutyák szállítására az I. fejezet következő rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni: 1. pont, 2. a), b) és c) pont, 3., 5., 6. pont, 7. a) és c) pont, 8., 9., 12., 13., 15. és 17.–29. pont.

33. A szállított állatokat legalább 24 órás időközönként meg kell etetni, és legalább 12 órás időközönként meg kell itatni. Az etetésről és itatásról egyértelmű írásbeli utasításokban kell rendelkezni. Az ivarzó nőstényeket a hímektől el kell különíteni.

IV.   FEJEZET

EGYÉB EMLŐSÖK ÉS MADARAK

34.

a) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azon emlősök és madarak szállítására, amelyek nem tartoznak az előző fejezetek rendelkezéseinek hatálya alá.

b) Az e fejezet hatálya alá tartozó fajok szállítására az I. fejezet következő rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni: 1. pont, 2. a), b), c) pont, 3. b) pont, 4., 5., 6. pont, 7. a) és c) pont, 8., 9. pont és 13.- 29. pont.

35.

A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának sérelme nélkül, csak szállításra alkalmas és jó egészségi állapotban lévő állatok szállíthatók. A nyilvánvalóan előrehaladott vemhességű, vagy a közelmúltban ellett állatok, továbbá az önálló táplálkozásra képtelen, nem az anyaállattal együtt szállított kölykök nem tekinthetők szállításra alkalmasnak. E rendelkezések alól kivételes körülmények között kivétel tehető, amennyiben az állatok érdekében szükséges, hogy olyan helyre szállítsák azokat, ahol megfelelő kezelésben részesülhetnek.

36.

Nyugtatószer kizárólag kivételes körülmények között, és kizárólag állatorvos közvetlen felügyelete mellett alkalmazható. A nyugtatószer alkalmazására vonatkozó adatok az állatot a rendeltetési helyig kísérik.

37.

Az állatok kizárólag megfelelően kialakított szállítóeszközökben szállíthatók, amelyet szükség esetén megfelelő jelzéssel kell ellátni, mely utal arra, hogy az állat vad, ijedős, vagy veszélyes. Mindezeken túlmenően az állat etetéséről, itatásáról és esetleges különleges ellátásáról egyértelmű írásbeli utasításokban kell rendelkezni.

A CITES hatálya alá tartozó állatokat a CITES „Iránymutatás a vadon élő állatok és növények szállításához és szállításra való előkészítéséhez” legújabb rendelkezéseinek megfelelően kell szállítani. Légi szállítás esetében az állatokat legalább az IATA élő állatok szállítására vonatkozó legújabb szabályainak megfelelően kell szállítani. Az állatokat a lehető leghamarabb kell eljuttatni a rendeltetési helyükre.

38.

Az e fejezet hatálya alá tartozó állatokat a 37. pontban említett utasításoknak és iránymutatásoknak megfelelően kell ellátni.

39.

Az állatok számára a szállítás megkezdését megelőzően az alkalmazkodáshoz megfelelő időt kell biztosítani, és ha szükséges, az állatokat fokozatosan kell behajtani a konténerbe.

40.

Különböző fajú állatokat tilos ugyanabban a konténerben elhelyezni. Továbbá tilos olyan egy fajhoz tartozó állatokat ugyanabban a konténerben elhelyezni, melyek egymással szemben ellenségesen viselkedhetnek.

41.

Szarvasfélék nem szállíthatók közvetlenül az agancsuk váltását követő időszakban.

42.

A madarakat félhomályban kell tartani.

43.

A 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően meghatározandó különleges intézkedések sérelme nélkül, a tengeri emlősök képzett kísérő folyamatos figyelmét igényelik. A konténereket nem szabad egymásra rakodni.

44.

a) A kielégítő mértékű levegőáramlás mindenkori biztosítása érdekében a konténer falain lévő megfelelő méretű lyukakon keresztül többletszellőzést kell biztosítani. Ezeknek a lyukaknak olyan méretűnek kell lenniük, hogy az állatok ne érhessék el a konténert kezelő személyeket, és saját magukban se tehessenek kárt.

b) A konténerek falaira, tetejére és aljára távtartó rudakat kell szerelni annak érdekében, hogy a szabad levegőáramlás a rakomány egymásra rakodásakor vagy szoros elhelyezésekor is biztosított legyen.

45.

Az állatokat tilos élelmiszerek közelében, vagy olyan helyeken elhelyezni, ahol illetéktelen személy hozzájuk férhet.

V.   FEJEZET

EGYÉB GERINCES ÁLLATOK ÉS HIDEGVÉRŰ ÁLLATOK

46. Az egyéb gerinces állatokat és hidegvérű állatokat az érintett fajoknak különösen a hely, szellőzés, hőmérséklet és biztonsági követelmények szempontjából megfelelő konténerekben és körülmények között, elegendő víz- és oxigén-utánpótlás biztosítása mellett kell szállítani. A CITES hatálya alá tartozó állatokat a CITES „Iránymutatás a vadon élő állatok és növények szállításához és szállításra való előkészítéséhez” rendelkezéseinek megfelelően kell szállítani. Légi szállítás esetében az állatokat legalább az IATA élő állatok szállítására vonatkozó legújabb szabályainak megfelelően kell szállítani. Az állatokat a lehető leghamarabb kell a rendeltetési helyükre eljuttatni.

▼M2

VI.   FEJEZET

47.   FÉRŐHELYSZÜKSÉGLET

A.   HÁZIASITOTT EGYPATÁS ÁLLATOK

Vasúti szállításFelnőtt lovak

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (1)

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (maximum 48 órás szállítás)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (48 órát meghaladó szállítás)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Pónik (144 cm alatt)

1 m2 (0,6 × 1,8)

Csikók (0-6 hónapos)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

(1)   A használható szabványvagon szélessége 2,6-2,7 m.

NB:Hosszú szállítás során a csikóknak és a növendék lovaknak le kell tudniuk feküdni.

Ezen értékektől a felnőtt lovak és pónik esetében legfeljebb 10 %-al, a fiatal lovak és csikók esetében legfeljebb 20 %-al lehet eltérni, figyelemmel a lovak súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Közúti szállításFelnőtt lovak

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (maximum 48 órás szállítás)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Fiatal lovak (6-24 hónapos) (48 órát meghaladó szállítás)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Pónik (144 cm alatt)

1 m2 (0,6 × 1,8)

Csikók (0-6 hónapos)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

NB:Hosszú szállítás során a csikóknak és a fiatal lovaknak le kell tudniuk feküdni.

Ezen értékektől a felnőtt lovak és pónik esetében legfeljebb 10 %-al, a fiatal lovak és csikók esetében legfeljebb 20 %-al lehet eltérni, figyelemmel a lovak súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Légi szállításLovak férőhelyszükséglete területre kivetítve

0-100 kg

0,42 m2

100-200 kg

0,66 m2

200-300 kg

0,87 m2

300-400 kg

1,04 m2

400-500 kg

1,19 m2

500-600 kg

1,34 m2

600-700 kg

1,51 m2

700-800 kg

1,73 m2

Tengeri szállításÉlősúly kg-ban

m2/állat

200/300

0,90/1,175

300/400

1,175/1,45

400/500

1,45/1,725

500/600

1,725/2

600/700

2/2,25

B.   SZARVASMARHAFÉLÉK

Vasúti szállításKategória

Hozzávetőleges súly (kg-ban)

Egy állatra eső terület m2 -ben

Kistestű borjú

55

0,30-0,40

Közepes testű borjú

110

0,40-0,70

Nagytestű borjú

200

0,70-0,95

Közepes testű szarvasmarha

325

0,95-1,30

Nagytestű szarvasmarha

550

1,30-1,60

Nagyon nagytestű szarvasmarha

>700

[>1,60]

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Közúti szállításKategória

Hozzávetőleges súly (kg-ban)

Egy állatra eső terület m2 -ben

Kistestű borjú

50

0,30-0,40

Közepes testű borjú

110

0,40-0,70

Nagytestű borjú

200

0,70-0,95

Közepes testű szarvasmarha

325

0,95-1,30

Nagytestű szarvasmarha

550

1,30-1,60

Nagyon nagytestű szarvasmarha

>700

[>1,60]

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

Légi szállításKategória

Hozzávetőleges súly (kg-ban)

Egy állatra eső terület m2 -ben

Borjak

50

0,23

70

0,28

Szarvasmarhák

300

0,84

500

1,27

Tengeri szállításÉlősúly kg-ban

m2/állat

200/300

0,81/1,0575

300/400

1,0575/1,305

400/500

1,305/1,5525

500/600

1,5525/1,8

600/700

1,8/2,025

A vemhes állatoknak 10 %-kal több helyet kell biztosítani.

C.   JUHOK/KECSKÉK

Vasúti szállításKategória

Súly kg-ban

Egy állatra eső terület m2 -ben

Nyírt juhok

< 55

0,20-0,30

> 55

>; 0,30

Nyíratlan juhok

<55

0,30-0,40

> 55

>; 0,40

Ellésközeli juhok

< 55

0,40-0,50

> 55

>; 0,50

Kecskék

< 35

0,20-0,30

35-55

0,30-0,40

> 55

0,40-0,75

Ellésközeli kecskék

< 55

0,40-0,50

> 55

>0,50

A fent megjelölt területméretektől el lehet térni, figyelemmel az állatok fajtájára, méretére, fizikai állapotukra és gyapjuk hosszára, valamint az időjárási viszonyokra, és a szállítás időtartamára.

Közúti szállításKategória

Súly kg-ban

Egy állatra eső terület m2 -ben

Nyírt juhok és legalább 26 kg-os bárányok

< 55

0,20-0,30

> 55

>0,30

Nyíratlan juhok

< 55

0,30-0,40

> 55

>0,40

Ellésközeli anyajuhok

< 55

0,40-0,50

> 55

>0,50

Kecskék

< 35

0,20-0,30

35-55

0,30-0,40

> 55

0,40-0,75

Ellésközeli kecskék

< 55

0,40-0,50

> 55

>0,50

A fent megjelölt területméretektől el lehet térni, figyelemmel az állatok fajtájára, méretére, fizikai állapotukra és gyapjuk hosszára, valamint az időjárási viszonyok és a szállítás időtartamára. Ajánlás: kis bárányok esetében állatonként 0,2 m2-nél kisebb terület is biztosítható.

Légi szállításJuhok és kecskék férőhelyszükséglete területre kivetítve:

Átlagos súly (kg-ban)

Egy juhra/kecskére eső terület (m2 –ben)

25

0,20

50

0,30

75

0,40

Tengeri szállításÉlősúly kg-ban

m2/állat

20/30

0,24/0,265

30/40

0,265/0,290

40/50

0,290/0,315

50/60

0,315/0,34

60/70

0,34/0,39

D.   SERTÉSEK

Vasúti és közúti szállítás

Minden sertés számára lehetővé kell tenni, hogy természetes testhelyzetében le tudjon feküdni, és fel tudjon állni.

E minimumkövetelmények betartása céljából a 100 kg körüli sertések férőhelyszükséglete nem haladhatja meg a 235 kg/m2-t.

A sertések fajtája, mérete és fizikai állapota miatt előfordulhat, hogy a fent megadott minimális előírt területet növelni kell; az időjárási viszonyokra és a szállítás időtartamára figyelemmel legfeljebb 20 %-os növelés válhat szükségessé.

Légi szállítás

A férőhelyszükségletnek viszonylag nagynak kell lennie, elkerülendő a sérüléseket felszálláskor és leszálláskor vagy légörvény esetén, azonban ezzel együtt is minden állatnak le kell tudni feküdni. A férőhelyszükséglet meghatározásakor figyelembe kell venni az éghajlatot, az út teljes időtartamát, és az érkezés időpontját.Átlagos súly

Egy sertésre eső terület

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Tengeri szállításÉlősúly kg-ban

m2/állat

10 vagy kevesebb

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

E.   BAROMFIKategória

Terület

Napos csibék

21-25 cm2 /csibe

1,6 kg-nál kisebb súlyú baromfi

180-200 cm2/kg

1,6 és 3 kg közötti súlyú baromfi

160 cm2/kg

3 és 5 kg közötti súlyú baromfi

115 cm2/kg

5 kg-nál nagyobb súlyú baromfi

105 cm2/kg

Ezen értékektől el lehet térni, figyelemmel az állatok súlyára és méretére, fizikai állapotukra, az időjárási viszonyokra, és a szállítás várható időtartamára.

VII.   FEJEZET

48.   Itatási és etetési időközök, szállítási és pihenő idők

1. Az e fejezetben meghatározott követelményeket az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt állatfajok szállítására kell alkalmazni, a légi szállítás kivételével, amelynek követelményeit az I. fejezet E. 27-29. pontja határozza meg.

2. A szállítás időtartama az 1. pontban említett fajok egyedei estében nem haladhatja meg a nyolc órát.

3. A 2. pontban említett maximális szállítási idő meghosszabbítható, amennyiben a szállítóeszköz eleget tesz az alábbi kiegészítő követelményeknek:

 a jármű padozatán elegendő alom van,

 a szállító jármű a szállított állatok fajának és az út időtartamának megfelelő élelmet szállít,

 biztosított az állatokhoz való közvetlen hozzáférés,

 megfelelő szellőztetési lehetőséggel rendelkezik, amely a (külső és belső) hőmérséklet függvényében szabályozható,

 mozgatható válaszfalak állnak rendelkezésre elkülönített rekeszek létrehozásához,

 a jármű megálláskor vízhálózatra csatlakoztatható,

 sertések szállítására használt járművek esetében, a jármű elegendő vizet visz magával az állatok útközbeni nedvesen tartásához.

4. A 3. pont követelményeinek megfelelő közúti járművek használatakor az itatási és etetési időközök, utazási és pihenési idők a következők:

a) Az el nem választott, még tejen élő borjaknak, bárányoknak, kecskegidáknak és csikóknak, valamint az el nem választott malacoknak kilenc órai szállítás után legalább egy óra, az itatásra és – amennyiben szükséges – etetésre elegendő pihenő időt kell biztosítani. E pihenő idő után az állatokat további kilenc órán át lehet szállítani.

b) A sertéseket legfeljebb 24 órán keresztül lehet szállítani. Szállítás közben folyamatosan biztosítani kell számukra vizet.

c) A háziasított egypatás állatokat (a 90/426/EGK irányelv ( 18 ) szerinti törzskönyvezett lófélék kivételével) legfeljebb 24 órán keresztül lehet szállítani. A szállítás során az állatokat nyolcóránként el kell látni folyadékkal és – amennyiben szükséges – meg kell etetni.

d) Minden más, az 1. pontban említett fajokhoz tartozó állat számára 14 órás szállítás után legalább egy óra, az itatásra és – amennyiben szükséges – etetésre elegendő pihenő időt kell biztosítani. E pihenő idő után az állatokat további 14 órán át lehet szállítani.

5. A fent említett szállítási idők után az állatokat ki kell rakodni, meg kell itatni és etetni, és legalább 24 órán keresztül pihentetni kell.

6. Az állatokat tilos vasúton szállítani, amennyiben a maximális utazási idő meghaladja a 2. pontban meghatározott időtartamot. Azonban, amennyiben a 3. és 4. pontban meghatározott feltételek teljesülnek – a pihenő idők kivételével –, a 4. pontban meghatározott utazási időket kell alkalmazni.

7. 

a) Az állatokat tilos vízi úton szállítani, amennyiben a maximális utazási idő meghaladja a 2. pontban meghatározott időtartamot, hacsak a 3. és 4. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, az utazási és pihenő idők kivételével.

b) A Közösségen belüli két földrajzi pont közötti rendszeres és közvetlen, az állatok kirakodása nélkül, hajókra rakodott járművekkel történő vízi szállítás esetében az állatokat a rendeltetési kikötőben, vagy annak közvetlen közelében lerakodás után 12 órán át pihentetni kell, kivéve, ha a tengeri út időtartama olyan, hogy az utazás besorolható a 2-4. pont általános rendszerébe.

8. Az állatok érdekében a 3., 4. és 7. b) pontban meghatározott utazási idők két órával meghosszabbíthatók, különösen a rendeltetési hely közelségére tekintettel.

9. A 3-8. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok felhatalmazást nyernek, a vágásra szánt állatok szállítása tekintetében egy meg nem hosszabbítható, nyolc órás maximális utazási idő meghatározására, amennyiben a szállítás kizárólag olyan kiindulási helyről olyan rendeltetési helyre történik, melyek mindegyike saját területükön helyezkedik el.

VIII.   FEJEZET

ÚTVONALTERV

image( 1 ) HL C 214., 1989.8.21., 36. o. és HL C 154., 1990.6.23., 7. o.

( 2 ) HL C 113., 1990.5.7., 206. o.

( 3 ) HL C 56., 1990.3.7., 29. o.

( 4 ) HL C 76., 1987.3.7., 185. o.

( 5 ) HL L 384., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb a 197/90/EGK bizottsági rendelettel (HL L 29., 1990.1.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 200., 1997.8.8., 10. o.

( 7 ) HL L 150., 1981.6.6., 1. o. A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel (HL L 362., 1985.12.31., 8. o.) módosított irányelv (HL L 150. 1981.6.6., 1. o).

( 8 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 29. o).

( 9 ) HL L 268., 1991.09.24., 56. o.

( 10 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv (HL L 395., 1989.12.30., 13. o.).

( 11 ) HL L 373., 1990. 12.31., 1. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv (HL L 373., 1990.12.31., 1. o.).

( 12 ) HL L 370., 1985. 12. 31., 1. o.

( 13 ) Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a 91/497/EGK irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 68. o.).

( 14 ) HL L 351., 1989.12.2., 34. o.

( 15 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 16 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 17 ) HL L 370., 1985. 12. 31., 1. o.

( 18 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

Top