EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0498-19950101

Consolidated text: A Tanács irányelve (1991. július 29.) a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről (91/498/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/498/1995-01-01

1991L0498 — HU — 01.01.1995 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. július 29.)

a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről

(91/498/EGK)

(HL L 268, 24.9.1991, p.105)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date


Módosította:

►A1

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. július 29.)

a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről

(91/498/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a friss hús szerepel a szerződés II. mellékletében foglalt termékjegyzékben; mivel piaci értékesítése a gazdálkodók jelentős része számára biztosít bevételi forrást;

mivel a szektor ésszerű fejlesztése, a termelékenység növelése és a belső piac fokozatos megteremtése biztosításának érdekében a 91/497/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított és egységes szerkezetbe foglalt 64/433/EGK irányelv közösségi ( 5 ) szintű egészségügyi szabályokat állapít meg a friss hús előállítására és piaci értékesítésére vonatkozóan;

mivel bizonyos körülmények miatt néhány intézmény valószínűleg nem lesz képes 1993. január 1-jére eleget tenni a Közösség által megállapított valamennyi különös szabálynak; mivel a helyi körülmények figyelembevétele és az érintett intézmények váratlan bezárásának megelőzése érdekében az 1992. január 1-je előtt már működő intézmények számára korlátozott és ideiglenes eltérést lehetővé tevő rendelkezéseket kell hozni;

mivel a Közösség különös egészségügyi szabályaitól bizonyos intézmények számára való eltérés engedélyezése nem sérti azt a követelményt, hogy a friss hús előállításával és forgalmazásával kapcsolatos valamennyi tevékenységnek meg kell felelnie a 64/433/EGK irányelvben foglalt higiéniai előírásoknak;

mivel a visszaélések megelőzése érdekében a Bizottságnak szigorúan ellenőriznie kell az engedélyezett eltéréseket; mivel e célból az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a Bizottság és a tagállamok között szoros és hatékony együttműködési eljárásnak kell léteznie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy 1996. január 1-jétől

 valamennyi intézményük eleget tesz a 64/433/EGK irányelvben foglalt követelményeknek,

 az ilyen intézményekből származó húst ellátják a 64/433/EGK irányelv I. mellékletének X. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel, illetve az említett irányelv 4. cikkében említett intézmények esetében az említett cikk (3) bekezdésében előírt állat-egészségügyi jelöléssel.

2. cikk

(1)  Azon intézmények esetében, amelyek az irányelvről szóló értesítés napján nem felelnek meg a 64/433/EGK irányelv engedélyezésre meghatározott követelményeinek, a tagállamok 1995. december 31-ig ►A1  — kivéve Svédországot, ahol a határidő 1996. december 31., illetve Ausztriát és Finnországot, ahol ez a határidő 1997. december 31. ◄ eltérést engedélyezhetnek a 64/433/EGK irányelv I. mellékletének 1-14. pontjában meghatározott egyes követelményektől, feltéve, hogy az ilyen intézményből származó húst ellátták nemzeti jelöléssel.

(2)  Az (1) bekezdésben említett eltérés csak olyan intézmények részére engedélyezhető, amelyek 1992. április 1. előtt az illetékes nemzeti hatósághoz az eltérés engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtottak be.

A kérelemhez munkatervet és programot kell csatolni annak a határidőnek a megjelölésével, amelyen belül az intézmény eleget tud tenni az (1) bekezdésben említett követelményeknek.

Közösségi pénzügyi támogatás igénylése esetében kizárólag a 64/433/EGK irányelvben foglalt követelményeket teljesítő projektre vonatkozó kérelem fogadható el.

A tagállamok 1992. július 1-ig ►A1  — illetve Ausztria, Finnország és Svédország esetében a csatlakozási szerződés hatálybalépésének időpontjától — ◄ a Bizottság elé terjesztik azon intézmények jegyzékét, amelyek esetében javasolják az eltérés engedélyezését. A jegyzék minden egyes intézmény vonatkozásában meghatározza az előirányzott eltérés módját és időtartamát, az adott intézményből származó hússal kapcsolatos ellenőrzések jellegét és az ellenőrzések végrehajtásáért felelős személyek körét.

Azon intézmények nemzeti engedélyezését 1993. január 1-je előtt vissza kell vonni, amelyek az első albekezdésben említett időpontig nem terjesztettek elő eltérési kérelmet, illetve amely kérelmek engedélyezését az érintett tagállam megtagadta.

A tagállam által benyújtott, a negyedik bekezdésben említett jegyzék átvételétől számított két hónapon belül a Bizottság a jegyzéket és az előterjesztést megvizsgálja és szükség szerinti módosítását követően az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé terjeszti, amely a 6. cikkben megállapított eljárással összhangban hozza meg határozatát.

(3)  A Bizottság közzéteszi azon intézmények jegyzékét, amelyek számára az eltérés engedélyezett.

3. cikk

1992 július 1-jei hatállyal a hazai piacra szánt húsra alkalmazandó egészségügyi szabályok, valamint ezen húsok vizsgálatával kapcsolatban a 85/73/EGK irányelv értelmében terhelendő díjak szintjének megállapításáról szóló 1988. június 15-i 88/409/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 2. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. cikk

1996. január 1-jétől a tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a területükön a hazai értékesítés céljából előállított valamennyi friss hús a 64/433/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett intézményből származzon.”

4. cikk

A Görög Köztársaság 1997. december 31-ig folytathatja a 6. cikkben megállapított eljárással összhangban a február 15-től május 15-ig terjedő időszakban a kedvezőtlen adottságú, gyéren lakott területnek minősített területeken a juh és a kecske vágását olyan helyiségekben, amelyek nem felelnek meg a 64/433/EGK irányelv I. és II. melléklete követelményeinek, továbbá engedélyezheti az említett irányelv II. melléklete 2. pontja a) alpontjának a meleg vízre vonatkozó rendelkezéseitől való eltérést.

A Görög Köztársaság biztosítja, hogy az ilyen eltéréssel előállított húst csak Görögországban és csak azt követően hozzák forgalomba, hogy a hatósági állatorvos elvégezte a levágást követő húsvizsgálatot, és ellátta a húst a 64/433/EGK irányelv 4A. cikkének (3) bekezdésében előírt állat-egészségügyi jelöléssel.

A Tanács a Bizottság jelentése és az esetleg kapcsolódó, minősített többséggel elfogadott javaslatai alapján felülvizsgálja e cikket.

5. cikk

A Németországi Szövetségi Köztársaság a 6. cikkben meghatározott eljárással összhangban a folyamatban lévő átalakítási tervek keretében további határidőt állapíthat meg a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén található intézmények számára.

6. cikk

Az e cikkben előírt eljárásra utalás esetén a 64/433/EGK irányelv 16. cikkében meghatározott szabályok alkalmazandók.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének 1992. január 1-jén, az irányelv további rendelkezéseinek pedig 1993. január 1-jén megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.( 1 ) HL C 84., 1990.4.2., 100. o.

( 2 ) HL C 183., 1991.7.15.

( 3 ) HL C 332., 1990.12.31., 62. o.

( 4 ) HL L 268., 1991.9.24., 69. o.

( 5 ) HL L 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

( 6 ) HL L 194., 1988.7.22., 28. o.

Top