EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01980L1269-19991231

Consolidated text: A Tanács irányelve ( 1980. december 16. ) a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (80/1269/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1269/1999-12-31

1980L1269 — HU — 31.12.1999 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1980. december 16.)

a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(80/1269/EGK)

(HL L 375, 31.12.1980, p.46)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE 88/195/EGK (1988. március 24.)

  L 92

50

9.4.1988

►M2

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE 89/491/EGK (1989. július 17.)

  L 238

43

15.8.1989

►M3

A BIZOTTSÁG 97/21/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (1997. április 18.)

  L 125

31

16.5.1997

►M4

A BIZOTTSÁG 1999/99/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (1999. december 15.)

  L 334

32

28.12.1999
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1980. december 16.)

a gépjárművek motorteljesítményére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(80/1269/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel azok a műszaki előírások, amelyeknek meg kell felelniük az egyes tagállamok jogszabályainak, többek között vonatkoznak valamely gépjárműtípus motorteljesítményének meghatározásakor kötelezően használt motorteljesítmény-mérési módszerre;

mivel az előírások tagállamonként eltérőek; mivel ezek a kereskedelem technikai akadályát képezhetik, amelyek megszüntetésére valamennyi tagállamnak – kiegészítésként, vagy az eddigi szabályozás helyett – azonos előírásokat kell elfogadni, a célból, hogy különösképpen a legutóbb a 80/1267/EGK ( 4 ) irányelvvel módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik ( 5 ) típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás minden járműtípusra alkalmazható legyen,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:▼M3

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában „jármű”: minden, közúti közlekedésre szánt gépjármű, felépítménnyel vagy a nélkül, amely legalább négykerekű, és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, a kötöttpályás járművek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, valamint a mozgó gépek kivételével.

▼B

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg az EGK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás kiadását, illetve valamely jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, forgalomba helyezését, vagy használatba vételét a motorteljesítménnyel kapcsolatos okokból, ha az ►M3  a tárgyhoz tartozó mellékletekkel ◄ összhangban került megállapításra.

3. cikk

A mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosítások a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra.

4. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetést követő 18 napon belül megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼M3
A MELLÉKLETEK JEGYZÉKEI. melléklet:

A motorteljesítmény meghatározása

1. függelék:

Adatközlő lap

2. függelék:

Típusbizonyítvány

II. melléklet:

Vizsgálati jelentés
▼M1

I. MELLÉKLET

A MOTORTELJESÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA

▼M3

1.   A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI ELŐÍRÁSOK

1.1.

Kérelem járműtípus EK típus-jóváhagyására

1.1.1.

A járműmotor teljesítményére vonatkozó, a járműtípus 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típus-jóváhagyási kérelmet a jármű gyártójának kell benyújtania.

1.1.2.

Az adatközlő lap mintáját az 1. függelék tartalmazza.

1.1.3.

Ha a típus-jóváhagyási vizsgálatért felelős műszaki szolgálat a vizsgálatot maga végzi el, az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

1.1.3.1.

a jóváhagyandó motortípus egy jellemző példánya, az 1. táblázatban előírt segédberendezésekkel együtt.

1.2

A járműtípus EK-típusjóváhagyásának megadása

1.2.1.

Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésének és adott esetben a 4. cikk (4) bekezdésének értelmében meg kell adni.

1.2.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintáját a 2. függelék tartalmazza.

1.2.3.

Minden egyes jóváhagyott járműtípusnak jóváhagyási számot kell adni a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében foglaltak szerint. Ugyanazon tagállam nem adhatja ugyanazt a jóváhagyási számot másik járműtípusnak.

1.3.

Típusmódosítások és a jóváhagyások módosításai

1.3.1.

Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.4.

A gyártás megfelelősége

1.4.1.

A gyártásmegfelelőség biztosítására szolgáló intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni.

▼M1

2.   HATÁLY

2.1. Ez a módszer a 70/156/EGK irányelv ►M3  II. melléklet A. Rész ◄ szerint az M- és N-kategóriájú gépjárművek hajtására használt, és a következő típusok egyikéhez tartozó belsőégésű motorokra vonatkozik:

2.1.1. belsőégésű dugattyús motorok (külső gyújtással vagy sűrítéses gyújtással), a szabaddugattyús motorok kivételével;

2.1.2. forgódugattyús motorok.

2.2. A módszert mind a szívó motorokra, mind a feltöltött motorokra alkalmazni kell.

3.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

3.1.

„Hasznos teljesítmény”: az a teljesítmény, amelyet próbapadon, megfelelő fordulatszám mellett a forgattyús tengely vagy az annak megfelelő alkatrész végén mérnek az 1. táblázatban feltüntetett segédberendezésekkel felszerelt motoron. Ha a teljesítménymérést csak a motorra felszerelt sebességváltóval együttesen lehet lefolytatni, akkor számításba kell venni a sebességváltó hatásfokát.

3.2.

„Névleges teljesítmény”: a motor teljes terhelés mellett mért legnagyobb hasznos teljesítménye.

3.3.

„Sorozatszerű felszerelés”: egy bizonyos alkalmazásra a gyártó által meghatározott felszerelés.

4.   TELJES TERHELÉS MELLETT VÉGZETT TELJESÍTMÉNYMÉRÉSEK PONTOSSÁGA

4.1.

Forgatónyomaték: a mért forgatónyomaték ± 1 %-a ( 6 ).

4.2.

Fordulatszám:

A mérési pontosságnak ± 0,5 %-nak kell lennie. A motor fordulatát lehetőleg automatikusan szinkronizált fordulatmérő és kronométer (vagy fordulatszámláló) segítségével kell mérni.

4.3.

Tüzelőanyag-fogyasztás: a mért fogyasztás ± 1 %-a.

4.4.

Tüzelőanyag-hőmérséklet: ±2 K.

4.5.

A motor beszívott levegőjének hőmérséklete: ±2 K.

4.6.

A légköri nyomás: ±100 Pa.

4.7.

Nyomás a szívóvezetékben: ±50 Pa (lásd az l. táblázat 1a. megjegyzését).

4.8.

A kipufogógáz ellennyomása a jármű kipufogócsövében: ± 200 Pa (lásd az 1. táblázat 1b. megjegyzését).

5.   VIZSGÁLAT A MOTOR HASZNOS TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

5.1.   Segédberendezések

5.1.1.   A vizsgálathoz felszerelendő segédberendezések

Azokat a segédberendezéseket, amelyek a motor üzemeltetése számára a tervezett alkalmazási célhoz szükségesek (és az 1. táblázatban vannak felsorolva), a vizsgálatnál lehetőleg ugyanabban a helyzetben kell a próbapadon elrendezni, mint a tervezett alkalmazási célnál.

5.1.2.   A vizsgálathoz leszerelendő segédberendezések

Bizonyos, kizárólag a jármű üzemeltetéséhez szükséges, és adott esetben a motorra szerelt segédberendezéseket a vizsgálatokhoz le kell szerelni.

Az alábbi, nem kimerítő jegyzék erre tartalmaz példákat:

 a fékberendezés légsűrítője,

 a kormánymű rásegítő-berendezésének szivattyúja,

 a kerékfelfüggesztés szivattyúja,

 a légkondicionáló berendezés.

A le nem szerelhető felszerelések esetén az azok által felvett üresjárati teljesítményt meg lehet határozni, és hozzá lehet adni a mért teljesítményhez.

I. TÁBLÁZAT

A motor hasznos teljesítményének megállapítására irányuló vizsgálathoz szükséges segédberendezésekSor

Segédberendezések

A hasznos teljesítmény vizsgálatánál használandó

1.

Szívórendszer

 

Szívócsővezeték

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Légszűrő (1)

Szívászaj-csökkentő (1)

Forgattyúház-szellőztető

Fordulatszám-határoló (1)

2.

A szívócsővezeték levegő-előmelegítője

Ha sorozatszerű – igen (a lehető legkedvezőbb állásában kell működtetni)

3.

Kipufogórendszer

 

Kipufogógáz-szűrő

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Kipufogó-gyűjtőcső

Kipufogócsövek (2)

Hangtompító (2)

Végcső (2)

Kipufogófék (3)

Feltöltő

4.

Tüzelőanyag–szivattyú (4)

Ha sorozatszerű – igen

5.

Porlasztó

 

Elektromos vezérlőrendszer, áramlásmérő stb.(ha van)

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Nyomáscsökkentő

right accolade Gázmotorok számára

Elgőzölögtető

Keverő berendezések

6.

Tüzelőanyag-befecskendezés (benzin és dízel tüzelőanyag)

 

Előszűrő

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Szűrő

Szivattyú

Nagynyomású vezeték

Befecskendező fúvóka

Levegőszelep (ha van) (5)

Elektronikus vezérlőrendszer, áramlásmérő stb. (ha van)

Regulátor/szabályzó

Légköri terheléskorlátozó

7.

Folyadékhűtés

 

Motorházfedél

right accolade Nem

Motorfedél levegőkilépője

Hűtő

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Ventillátor (6)(7)

A ventillátor légterelője

vízszivattyú

Termosztát (8)

8.

Léghűtés

 

Légterelő szerkezet

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Légfúvó (6)(7)

Hőfokszabályozó berendezés

9.

Elektromos felszerelés

Ha sorozatszerű – igen (9)

10.

Feltöltő (ha van)

 

Vagy közvetlenül a motor és/vagy a kipufogógázok által meghajtott feltöltő

right accolade Ha sorozatszerű – igen

Töltőlevegő-hűtő (10)

Hűtőközeg-szivattyú vagy ventillátor (a motor által hajtott)

A hűtőközeg termosztátja (ha van)

11.

Pótlólagos próbapadi ventillátor

Igen – ha szükséges

12.

Kipufogógáz-tisztító berendezés (11)

Ha sorozatszerű – igen

(1)   A komplett szívórendszert a jármű tervezett alkalmazásának megfelelően kell beépíteni:

ha tartani kell a motorteljesítményre gyakorolt jelentős hatásától; kétütemű és külső gyújtású motoroknál; ha a gyártó ezt kéri. Más esetben egyenértékű rendszert lehet alkalmazni, és ellenőrző vizsgálatot kell lefolytatni azért, hogy biztosítva legyen, hogy a szívóvezetéki nyomás 100 Pa-nál többel ne térjen el a gyártó által a tiszta légszűrőre megadott határértéktől.

(2)   A teljes kipufogórendszert a tervezett alkalmazásnak megfelelően kell beépíteni:

ha tartani kell a motorteljesítményre gyakorolt jelentős hatásától; kétütemű és külsőgyújtásos motoroknál; ha a gyártó ezt kéri.

Más esetekben egyenértékű rendszert lehet beépíteni, amennyiben a kipufogórendszer kimenetén mért nyomás nem tér el 1 000 Pa-nál többel a gyártó által megadott nyomástól. A kipufogórendszer kimenetén olyan pontot kell érteni, amely a motoron elhelyezett kipufogó hangtompító-berendezés vége mögött van 10 mm-rel.

(3)   Ha a motornak kipufogófékje van, annak csappantyúját teljesen nyitott állásban kell rögzíteni.

(4)   A tüzelőanyag-szállítás nyomását szükség esetén lehet utánszabályozni, hogy reprodukálják a vonatkozó alkalmazási célnál fellépő nyomásokat (különösen akkor, ha tüzelőanyag-visszavezetéses rendszert alkalmaznak).

(5)   A befecskendező szivattyú pneumatikus szabályozása számára a levegőszelep a vezérlőszelep. A szabályozó vagy a befecskendező berendezés tartalmazhat további olyan berendezéseket, amelyek befolyásolják a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét.

(6)   A hűtőt, ventillátort, a ventillátor légterelőjét, a vízszivattyút és a termosztátot a próbapadon ugyanabban a viszonylagos helyzetben kell elrendezni, mint a járműben. A hűtőfolyadék keringetése kizárólag a motor vízszivattyúja által végeztethető. A folyadék lehűtése vagy a motor hűtőjén keresztül vagy külső hűtőkörön keresztül történhet, feltéve hogy a külső kör nyomásvesztesége és a nyomás a szivattyú belépési helyén lényegében megfelel a motor hűtőrendszere ilyen értékének. Az esetleges hűtőzsalunak nyitva kell lennie. Ha a hűtő, a ventillátor és annak légterelője gyakorlati okokból nem szerelhető a motorra, akkor a külön és a – hűtőhöz és annak légterelőjéhez (ha van) viszonyított – helyes elrendezésben szerelt ventillátor által felvett teljesítményt azoknál a fordulatoknál, amelyek a motorteljesítmény megállapításakor alkalmazott motorfordulatoknak megfelelnek, vagy állandó jellemzők alapján számítással vagy gyakorlati vizsgálatokkal kell megállapítani. Ennek a teljesítménynek a 6.2. pontban meghatározott módon a normál légköri viszonyokra korrigált értékét a korrigált teljesítményből le kell vonni.

(7)   Lekapcsolható, illetve progresszíven működő ventillátornál vagy légfúvónál a vizsgálatot kikapcsolt, illetve maximális levegőveszteséggel járó ventillátor vagy légfúvó mellett kell lefolytatni.

(8)   A termosztátot teljesen nyitott állapotban kell rögzíteni.

(9)   A generátor legkisebb teljesítménye: a generátor teljesítményét arra az értékre kell korlátozni, amely a motor üzeme számára nélkülözhetetlen segédberendezések ellátásához szükséges. Ha akkumulátort kell csatlakoztatni, akkor ennek teljesen feltöltöttnek és kifogástalan állapotúnak kell lennie.

(10)   A visszahűtött töltőlevegővel töltött motorokat töltőlevegő-hűtéssel kell vizsgálni, függetlenül attól, hogy az folyadékkal vagy levegővel történik; a gyártó kívánságára viszont a léghűtéses hűtőt helyettesíteni lehet a próbapad rendszerével. Minden esetben vizsgálni kell a töltőlevegő hűtőjén, illetve a próbapad hűtőrendszerén átáramló és a motorba jutó levegő nyomás- és hőmérsékletcsökkenését a teljesítménymérés valamennyi fordulatánál, melyeknek a próbapadi méréskor ugyanolyanoknak kell lenniük, mint azoknak, amelyeket a gyártó a teljes járműre vonatkozólag megad.

(11)   Ide tartozhatnak például: kipufogógáz-visszavezetés, katalizátor, termoreaktor, segédlevegő hozzávezetés és a tüzelőanyag párolgás elleni védelme.

5.1.3.   Segédberendezések sűrítéses gyújtású motorok indításához

A sűrítéses gyújtású motorok indítási segédberendezéseinél a következő két esetet kell tekintetbe venni:

a) Elektromos indítás: a generátor fel van szerelve, és adott esetben ellátja a motor működéséhez feltétlenül szükséges segédberendezéseket;

b) Nem elektromos indítás: ha a motor működéséhez feltétlenül szükség van elektromos segédberendezésekre, akkor a generátor úgy van felszerelve, hogy ellássa ezeket a segédberendezéseket. Egyébként ki kell szerelni azt.

Bármelyik esetben az indításhoz szükséges energiát előállító és tároló rendszer fel van szerelve, és terheletlen állapotban működik.

5.2.   Beállítási feltételek

A hasznos teljesítmény megállapítását célzó vizsgálathoz a beállítás feltételei a 2. táblázatban olvashatók.

2. TÁBLÁZAT

Beállítási feltételek1.

A porlasztó(k) beállítása

right accolade Sorozatszerű beállítás a gyártó adatai szerint, amelyet a vizsgálat alatt fenn kell tartani

2.

A befecskendező szivattyú tüzelőanyag-szállító rendszerének beállítása

3.

Gyújtásbeállítás vagy befecskendezés-beállítás (vezérlési görbe)

4.

Regulátor beállítása

5.

Kibocsátáscsökkentő berendezések

5.3.   Vizsgálati feltételek

5.3.1.

A hasznos teljesítmény mérését külső gyújtású motoroknál a gázpedál teljes lenyomása mellett, a sűrítéses gyújtású motoroknál pedig a befecskendező szivattyú teljes terhelése melletti szállítóteljesítményével kell lefolytatni, miközben a motor az 1. táblázat szerint van felszerelve.

5.3.2.

A méréseket állandósult üzemi körülmények mellett kell végezni, a motor megfelelő frisslevegő-ellátása mellett. A motornak a gyártó által ajánlott feltételeknek megfelelően bejáratottnak kell lennie. Az égésterek korlátozott mértékben tartalmazhatnak lerakódást.

A vizsgálati feltételeknek, mint például a levegő belépési hőmérséklete (lásd a 6.2. pontot), a lehető legjobban meg kell közelíteniük a referenciaállapotot, hogy ezáltal a korrekciós tényező csökkenjen.

5.3.3.

A motor beszívott levegőjének (környezeti levegő) hőmérsékletét legfeljebb 0,15 m-rel a légszűrőbe való belépés előtt, vagy ha nincs szűrő, 0,15 m-rel a levegőbeszívó nyílás előtt kell mérni. A hőmérőt vagy a hőelemet védeni kell a hőbesugárzástól, és közvetlenül a levegőáramban kell elhelyezni. Védve kell lennie a tüzelőanyag által történő nedvesedéstől is. Megfelelő számú pontban kell a hőmérsékletet mérni, hogy reprezentatív közepes belépő hőmérsékletet lehessen mérni.

5.3.4.

A mérési adatok leolvasását addig nem szabad megkezdeni, amíg a forgatónyomaték, a fordulat és a hőmérséklet legalább egy percen át lényegében nem állandósul.

5.3.5.

A mérésekhez alapul vett fordulatszám a próbafutás vagy leolvasás közben nem ingadozhat többel, mint ± 1 %-kal vagy ± 10 min-1 értékkel; ilyenkor a nagyobbik tűrésértéket kell figyelembe venni.

5.3.6.

A fékteljesítményt, a tüzelőanyag-fogyasztást és a levegő belépési hőmérsékletét egyidejűleg kell mérni, és két olyan egymás után mért állandósult érték középértékét kell képezni, amely a fékteljesítmény és a tüzelőanyag-fogyasztás esetében 2 %-nál többel nem ingadozhat.

5.3.7.

A motorból történő kilépése helyén mért hűtőfolyadék-hőmérsékletet a gyártó által a termosztátra megadott felső szabályozási hőmérsékleten ± 5 K pontossággal kell tartani. Ha a gyártó nem közöl adatokat, a hőmérsékletnek 353 K ± 5 K értéknél kell lennie.

Léghűtéses motoroknál a hőmérsékletnek egy, a gyártó által megnevezett ponton a gyártó által a referencia-feltételekben megnevezett maximális értékhez viszonyítva + 0/–20 K tartományon belül kell lennie.

5.3.8.

A tüzelőanyag hőmérsékletét a porlasztóba vagy a befecskendező szivattyúba való belépésnél kell mérni, és azt a motor gyártója által megszabott határértékeken belül kell tartani.

5.3.9.

A forgattyúházban, vagy adott esetben az olajhűtőből való kilépésnél mért kenőanyag-hőmérsékletnek a motorgyártó által megszabott határértékeken belül kell lennie.

5.3.10.

Adott esetben segédrendszert lehet alkalmazni, hogy a hőmérsékletet az 5.3.7., 5.3.8. és 5.3.9. szerinti határértékeken belül lehessen tartani.

▼M4

5.3.11.

a felhasznált tüzelőanyag a következő legyen:

5.3.11.1.

Benzinüzemű külső gyújtású motorhoz:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IX. melléklete első pontjában megadott referencia-tüzelőanyagot kell használni. Az említett referencia-tüzelőanyag helyett a CEC ( 7 ) által az RF-08-A-85 számú CEC-dokumentumban a benzinüzemű motorokra meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatók.

5.3.11.2.

PB-gáz-üzemű külső gyújtású motorhoz:

5.3.11.2.1.

Adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott egyik referencia-tüzelőanyagot kell használni.

5.3.11.2.2.

Nem adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott legkisebb C3 – tartalmú referencia-tüzelőanyagnak kell lennie, vagy

5.3.11.2.3.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak meg kell felelnie a motorhoz előírtaknak.

5.3.11.2.4.

A felhasznált tüzelőanyagot fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

5.3.11.3.

Földgázüzemű külső gyújtású motorhoz:

5.3.11.3.1.

Adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott egyik referencia-tüzelőanyagot kell használni.

5.3.11.3.2.

Nem adaptív tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetén:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie, és a Wobbe-indexe legalább 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) értékű. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott G20 referencia-tüzelőanyagot, azaz a legnagyobb Wobbe-indexű tüzelőanyagot kell használni, vagy

5.3.11.3.3.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie, és a Wobbe-indexe legalább 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa), amennyiben a motor H-tartományú gázra van beállítva, vagy legalább 47,2 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa), amennyiben a motor L-tartományú gázra van beállítva. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IXa. mellékletében megadott G20 referencia-tüzelőanyagot kell felhasználni, amennyiben a motor H-tartományú gázra van beállítva, vagy a G23 referencia-tüzelőanyagot, amennyiben a motor L-tartományú gázra van beállítva, azaz az adott osztály legnagyobb Wobbe-indexű tüzelőanyagát, vagy

5.3.11.3.4.

Egy adott tüzelőanyag-összetételre megjelölt motornál:

a felhasznált tüzelőanyagnak meg kell felelnie a motorhoz előírtaknak.

5.3.11.3.5.

A felhasznált tüzelőanyagot fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

5.3.11.4.

Kompressziógyújtású motorokhoz:

a felhasznált tüzelőanyagnak a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetőnek kell lennie. Bármilyen kétség felmerülése esetén a 70/220/EGK irányelv legutóbbi módosításának IX. melléklete második pontjában megadott referencia-tüzelőanyagot kell használni. Az említett referencia-tüzelőanyag helyett a CEC (7)  által az RF-03-A-84 szánú CEC-dokumentumban a kompressziógyújtású motorokra meghatározott referencia-tüzelőanyag is felhasználható.

5.3.11.5.

Benzinnel és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal is üzemelő járművek külső gyújtású motorjait mindkét tüzelőanyaggal vizsgálni kell az 5.3.11.1.–5.3.11.3. pont rendelkezéseinek megfelelően. Azok a járművek, amelyek mind benzinnel, mind gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelhetnek, de amelyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és benzintartályuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a vizsgálat szempontjából csak gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működőnek tekintendők.

▼M1

5.4.   A vizsgálatok lefolytatása

A méréseket elegendő, kiválasztott motor-fordulatszámon kell lefolytatni, hogy a teljesítményjelleg-görbéket a gyártó által közölt minimális és maximális fordulatszám között pontosan és teljes mértékben fel lehessen venni. E fordulatszám-tartománynak tartalmaznia kell azt a fordulatszámot, amelynél a motor a legnagyobb teljesítményét leadja. Mindenkor legalább két stabilizált mérés középértékét kell meghatározni.

5.5.   A koromkibocsátás értékének mérése

Sűrítéses gyújtású motoroknál a koromértéket a kipufogógázok 72/306/EGK irányelv ( 8 ) VI. melléklete szerinti vizsgálatának megfelelően kell ellenőrizni.

5.6.   Rögzítendő adatok

A rögzítendő adatokat az ►M3  II. melléklet ◄ sorolja fel.

6.   TELJESÍTMÉNYKORREKCIÓS TÉNYEZŐK

6.1.   Fogalommeghatározás

A teljesítménykorrekciós tényező az az együttható, amellyel a 6.2. pontban meghatározott légköri referencia-feltételek szerinti motorteljesítmény meghatározható:

P0 = α · P

ahol:

P0 = a korrigált teljesítmény (azaz az atmoszférikus feltételek melletti teljesítmény);

α = a korrekciós tényező (αa vagy αd);

P = a mért teljesítmény (vizsgált teljesítmény).

6.2.   Légköri referenciafeltételek

6.2.1.

Hőmérséklet (T0): 298 K (25 °C)

6.2.2.

Nyomás (száraz) (pso): 99 kPa

Megjegyzés: A száraz nyomás 100 kPa teljes nyomáson és 1 kPa vízgőznyomáson alapul.

6.3.   Légköri vizsgálati feltételek

A vizsgálat alatt a következő légköri feltételeknek kell teljesülniük:

6.3.1.

Hőmérséklet (T)

Külső gyújtású motoroknál 288 K ≤ T ≤ 308 K

Sűrítéses gyújtású motoroknál 283 K ≤ T ≤ 313 K

6.3.2.

Nyomás (ps )

80 kPa ≤ ps ≤ 110 kPa

6.4.   Az αa és αd korrekciós tényezők megállapítása ( 9 )

6.4.1.

Szívó vagy feltöltött motorok külső gyújtással – αa tényező

image

 ( 10 )

ahol:

T = a motor által beszívott levegő abszolút hőmérséklete Kelvin-fokban K);

ps = az atmoszférikus nyomás (száraz) kilopascalban (kPa), azaz a légköri nyomás, a vízgőz-nyomás levonásával.

A laboratórium által teljesítendő feltételek:

Ahhoz, hogy egy vizsgálat érvényes legyen, a következő feltételnek kell teljesülnie:

0,93 ≤ αa ≤ 1,07

Ha a határértéket túllépik, akkor pontosan fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben a megállapított értéket és a vizsgálati körülményeket (hőmérséklet és nyomás).

6.4.2.

Sűrítéses gyújtású motorok – αd tényező

Az αd teljesítménykorrekciós tényezőt konstans sűrítéses gyújtású motorokra vonatkozóan állandó tüzelőanyag-adagolási arány mellett a következő képlet alapján kell megállapítani:

▼M3

image

▼M1

ahol:

fa = a légköri nyomást figyelembe vevő tényező;

fm = az egyes motortípusokra és beállításokra jellemző tényező.

6.4.2.1.

Atmoszférikus tényező, fa

Ez a tényező azoknak a hatásoknak a figyelembevételére szolgál, amelyeket a környezeti feltételek (levegőnyomás, hőmérséklet és nedvesség) gyakorolnak a motor által beszívott levegőre.

Az atmoszférikus tényezőre vonatkozó képlet a motor jellege szerint változik.

6.4.2.1.1.

Szívómotorok és mechanikusan feltöltött motorok:

image

6.4.2.1.2.

Turbófeltöltős motorok a töltőlevegő hűtésével vagy hűtése nélkül:

image

6.4.2.2.

Motortényező, fm

fm a qc (korrigált tüzelőanyag-áramlás) függvénye:

fm = 0,036 × qc – 1,14,

ahol:

qc

=

q/r,

ahol:

q = a tüzelőanyag átmenő mennyisége munkaciklusonként és a teljes beszívott mennyiség egy literre vonatkoztatva, milligrammokban [mg/(liter × munkaciklus)],

r = nyomásviszony a kompresszor kiáramlási és szívó nyílása között (r = 1 a nem feltöltött motoroknál).

Ez a képlet a qc értékekre a legalább 40 mg/(liter × munkaciklus)-tól legfeljebb 65 mg/(liter × munkaciklus)-t magában foglaló tartományban érvényes.

40 mg/(liter × munkaciklus) alatti qc értékeknél fm-re konstans 0,3 értéket kell behelyettesíteni (fm = 0,3).

65 mg/(liter × munkaciklus) feletti qc értékeknél fm-re konstans 1,2 értéket (fm=1,2) kell behelyettesíteni (lásd az ábrát):

image

6.4.2.3.

A laboratórium által teljesítendő feltételek

Ahhoz, hogy a vizsgálat érvényes legyen, az αd korrekciós tényezőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

0,9 ≤ αd ≤ 1,1

Ha túllépik ezeket a határértékeket, akkor a vizsgálati jelentésben pontosan meg kell adni a ténylegesen megállapított korrekciós értéket és a vizsgálati feltételeket (hőmérséklet és nyomás).

▼M3

7.   VIZSGÁLATI JELENTÉS

A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell az eredményeket és a hasznos teljesítmény meghatározásához szükséges valamennyi számítást, a II. mellékletben felsoroltak szerint. Ennek az okiratnak a kiállításához az illetékes hatóság felhasználhatja azt a jelentést, amelyet ezen irányelv előírásai szerint egy jóváhagyott vagy elismert laboratórium állított ki.

▼M3 —————

▼M2

►M3  8. ◄    A HASZNOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉSÉNEK TŰRÉSHATÁRAI

►M3  8.1. ◄

A gyártónak a motortípusra megadott hasznos teljesítményértékét el kell fogadni, ha az nem tér el a vizsgált motoron a műszaki szolgálat által mért értékektől ± 2 %-nál nagyobb mértékben a maximális teljesítménynél, és ± 4 %-nál nagyobb mértékben az egyéb mérési pontokon, ahol a motor fordulatszámára vonatkozóan ± 1,5 % tűrés megengedett. ►M4   ( 11 ) ◄

►M3  8.2. ◄

A gyártás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok alatt a teljesítményt 2 motorfordulatszámon kell mérni (S1és S2), amelyek a típusjóváhagyáskor elfogadott névleges teljesítmény és maximális nyomaték mérési pontjainak felelnek meg. E két motorfordulatszámon, amelyekre vonatkozóan a tűrés ± 5 %, az S1 ± 5 % és S2 ± 5 % tartományon belül legalább egy ponton mért hasznos teljesítmény nem térhet el ± 5 %-nál nagyobb mértékben a típusjóváhagyásban megadott értéktől.

▼M3
1. Függelék

… sz. ADATKÖZLŐ LAP

a járműtípus motorteljesítmény szerinti EK-típusjóváhagyásáról szóló 70/156/EGK  ( 12 )*) tanácsi irányelv I. melléklete alapján

(a legutóbb a…/…/EK irányelvvel mód osított 80/1269/EGK irányelv)

A következő adatokat, szükség szerint, a mellékelt okiratok jegyzékével együtt, három példányban kell benyújtani. Ha rajzokat is mellékelnek, akkor azokat megfelelő méretarányban és elegendő részletességgel kidolgozva kell benyújtani, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva. Az esetleg mellékelt fényképfelvételeknek elegendően részletesnek kell lenniük.

Ha a rendszereknek, részegységeknek vagy önálló műszaki egységeknek elektronikus vezérlésük van, az azok teljesítményjellemzőire vonatkozó adatokat meg kell adni.

0.   ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.

Gyártó (a gyártó kereskedelmi neve): …

0.2.

Típus és általános kereskedelmi leírás(ok): …

0.3.

Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben vannak ilyenek a járművönb: …

0.3.1.

Az ismertetőjelek feltüntetési helye: …

0.4.

A jármű kategóriájac: …

0.5.

A gyártó neve és címe: …

0.8

Összeszerelő üzem(ek) címe(i): …

1.   A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI JELLEMZŐI

1.1.

Egy jellemző jármű fényképei és/vagy rajzai: …

1.8.

Jobbkormányos/balkormányos ( 13 )…

3.   HAJTÓMOTOROKq

3.1.

Gyártó: …

3.1.1.

A gyártó motorkódja (a motoron lévő jelölés vagy más azonosító jel szerint):…

3.2.1.1.

Működési alapelv: külső gyújtású/sűrítéses gyújtású, négyütemű/kétütemű (13) 

3.2.1.2.

Hengerek száma és elrendezése: …

3.2.1.2.1.

Furatr: …mm

3.2.1.2.2.

Löketr: …mm

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend: …

3.2.1.3.

Motor-lökettérfogats: …cm3

3.2.1.4.

Sűrítési viszony ( 14 ): …

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyútető és külső gyújtású motorok esetén a dugattyúgyűrűk rajzai: …

3.2.1.8.

Maximális hasznos teljesítményt:…kW, …1/min-1 fordulaton

(a gyártó által megadott érték)

3.2.1.9.

A gyártó által megadott megengedett legnagyobb fordulatszám: …1/min-1

3.2.1.10.

Legnagyobb hasznos nyomaték (14) : …Nm, …1/min-1 fordulaton

(a gyártó által megadott érték)

3.2.2.

▼M4

Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/földgáz (14) 

▼M3

3.2.2.1.

Kísérleti oktánszám (RON), ólmozott: …

3.2.2.2.

Kísérleti oktánszám (RON), ólmozatlan: …

3.2.4.

Tüzelőanyag-ellátás

3.2.4.1.

Porlasztóval (porlasztókkal): igen/nem (14) 

3.2.4.1.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.4.1.2.

Típus(ok): …

3.2.4.1.3.

Darabszám: …

3.2.4.1.4.

Beállító elemek (14) :3.2.4.1.4.1.

Fúvókák:…

right accolade Vagy tüzelőanyag-szállítási görbe a légáram függvényében és ennek teljesítéséhez szükséges beállítási értékek

3.2.4.1.4.2.

Légtorkok: …

3.2.4.1.4.3.

Úszóház szintje: …

3.2.4.1.4.4.

Úszó tömege: …

3.2.4.1.4.5.

Úszótű: …

3.2.4.1.5.

Hidegindító rendszer: kézi/automatikus (14) 

3.2.4.1.5.1.

Működési alapelv(ek): …

3.2.4.1.5.2.

Az üzemi tartomány határai/beállítási értékek (14)  (14) :…

3.2.4.2.

Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak sűrítéses gyújtásnál): igen/nem (14) 

3.2.4.2.1.

A rendszer leírása: …

3.2.4.2.2.

Működési alapelv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (14) 

3.2.4.2.3.

Befecskendező szivattyú

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok):…

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb befecskendezhető mennyiség (14)  (14) : … mm3/löket vagy ütem, …1/perc szivattyúfordulaton, vagy szállítási jelleggörbe: …

3.2.4.2.3.4.

Befecskendezési időpont (14) :…

3.2.4.2.3.5.

Az előbefecskendezés-szabályozó jelleggörbéje (14) : …

3.2.4.2.3.6.

Kalibrálási eljárás: próbapadon/motoron (14) 

3.2.4.2.4.

Regulátor

3.2.4.2.4.1.

Típus: …

3.2.4.2.4.2.

Leszabályozási fordulatszám

3.2.4.2.4.2.1.

Leszabályozási fordulatszám terhelésnél:…1/min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Legnagyobb fordulat terhelés nélkül: …1/min-1

3.2.4.2.5.

Befecskendező szelepek

3.2.4.2.5.1.

Hosszúsága: …mm

3.2.4.2.5.2.

Belső átmérője: …mm

3.2.4.2.6.

Porlasztó(k)

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok):…

3.2.4.2.6.3.

Nyitási nyomás (14) : …kPa vagy jelleggörbe (14) :…

3.2.4.2.7.

Hidegindító rendszer

3.2.4.2.7.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.4.2.7.2.

Típus(ok):…

3.2.4.2.7.3.

Leírás:…

3.2.4.2.9.

Elektronikus vezérlőegység

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.4.2.9.2.

A rendszer leírása: …

3.2.4.3.

Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak külső gyújtásnál): igen/nem (14) 

3.2.4.3.1.

Működési alapelv: szívócsővezeték (központi/többpontos (14) )/közvetlen befecskendezés/egyéb (meghatározás) (14) :…

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok):…

3.2.4.3.3.

Típus(ok):…

3.2.4.3.4.

A rendszer leírása:3.2.4.3.4.1.

Vezérlőegység típusa vagy száma:…

right accolade A folyamatos befecskendezéstől eltérő rendszer esetén egyenértékű részleteket kell megadni.

3.2.4.3.4.2.

Tüzelőanyag-szabályozó típusa:…

3.2.4.3.4.3.

Levegőáramlás-érzékelő típusa:…

3.2.4.3.4.4.

Tüzelőanyag-elosztó típusa: …

3.2.4.3.4.5.

Nyomásszabályozó típusa: …

3.2.4.3.4.8.

Fojtószelepház típusa: …

3.2.4.3.5.

Befecskendező szelepek: nyitó nyomás (14) : …kPa vagy jelleggörbe (14) …

3.2.4.3.6.

Befecskendezési időpont: …

3.2.4.3.7.

Hidegindító berendezés:

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek):…

3.2.4.3.7.2.

Az üzemi tartomány határai/beállítási értékek (14)  (14) :…

3.2.4.4.

Tápszivattyú

3.2.4.4.1.

Nyomás (14) : …kPa vagy jelleggörbe (14) :…

3.2.5.

Villamos rendszer

3.2.5.1.

Névleges feszültség: …V, pozitív/negatív testelés (14) 

3.2.5.2.

Generátor

3.2.5.2.1.

Típus: …

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény: …VA

3.2.6.

Gyújtás

3.2.6.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.6.2.

Típus(ok): …

3.2.6.3.

Működési elv:…

3.2.6.4.

Előgyújtási jelleggörbe (14) :…

3.2.6.5.

Statikus gyújtási időpont (14) : …fok FHP előtt

3.2.6.6.

Megszakító hézag (14) : …mm

3.2.6.7.

Zárásszög (14) : …fok

3.2.7.

Hűtőrendszer (folyadék/levegő) (14) 

3.2.7.1.

A motorhőmérséklet-szabályozó szerkezet névleges beállítási értéke:…

3.2.7.2.

Folyadékhűtés

3.2.7.2.1.

A folyadék fajtája:…

3.2.7.2.2.

Hűtőfolyadék-szivattyú(k): igen/nem (14) 

3.2.7.2.3.

Jellemzők …, vagy

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok):…

3.2.7.2.4.

Áttételi arány(ok):…

3.2.7.2.5.

A ventilátor és hajtó mechanizmusának leírása:…

3.2.7.3.

Levegőhűtés

3.2.7.3.1.

Fúvó: igen/nem (14) 

3.2.7.3.2.

Jellemzők …, vagy

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.7.3.2.2.

Típus(ok):…

3.2.7.3.3.

Áttételi arány(ok):…

3.2.8.

Szívórendszer

3.2.8.1.

Feltöltő: igen/nem (14) 

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.8.1.2.

Típus(ok):…

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. legnagyobb feltöltő nyomás: … kPa, lefúvatószelep, ha van):…

3.2.8.2.

Töltőlevegő-hűtő: igen/nem (14) 

3.2.8.4.

A szívóvezetékek és tartozékaik (szívókamra, előmelegítő, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.) leírása és rajzai:…

3.2.8.4.1.

A szívócsővezeték leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel):…

3.2.8.4.2.

Levegőszűrő, rajzok:…, vagy

3.2.8.4.2.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.8.4.2.2.

Típus(ok):…

3.2.8.4.3.

Szívászajcsökkentő, rajzok:…, vagy

3.2.8.4.3.1.

Gyártmány(ok):…

3.2.8.4.3.2.

Típus(ok):…

3.2.9.

Kipufogórendszer

3.2.9.1.

A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajzai:…

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajzai: …

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogó-ellennyomás névleges motorfordulaton és 100 % terhelésnél:…kPa

3.2.10.

A beömlő és kiömlő nyílások legkisebb keresztmetszete: …

3.2.11.

Szelepvezérlési idők vagy azzal egyenértékű adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelkedés, nyitási és zárási szögek vagy alternatív vezérlőrendszerek esetén a vezérlési idők adatai, a holtpontokhoz viszonyítva: …

3.2.11.2.

Referenciaértékek és/vagy beállítási tartományok (14) : …

3.2.12.

A levegőszennyezés elleni intézkedések

3.2.12.2.

Kiegészítő kibocsátáscsökkentő berendezések (ha vannak, és más pontban nem szerepelnek)

3.2.12.2.1.

Katalizátor: igen/nem (14) 

3.2.12.2.1.1.A

katalizátorok és monolitok darabszáma: …

3.2.12.2.1.2.A

katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata: …

3.2.12.2.2.

Oxigénérzékelő: igen/nem (14) 

3.2.12.2.3.

Levegőbefúvás: igen/nem (14) 

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (14) 

3.2.12.2.6.

Részecskecsapda: igen/nem (14) 

3.2.12.2.6.1.A

részecskecsapda méretei, alakja és térfogata: …

3.2.12.2.7.

Egyéb rendszerek (leírás és működési mód): …

▼M4

3.2.15.

PB-gáz-tüzelőanyagellátó-rendszer: van/nincs  (14) :

3.2.15.1.

Jóváhagyási szám a 70/221/EGK irányelvnek megfelelően  ( 15 ):

3.2.15.2.

A PB-gáz-tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége:

3.2.15.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.15.2.2.

Típus(ok): …

3.2.15.2.3.

Károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: …

3.2.15.3.

További dokumentáció:…

3.2.15.3.1.

Benzinüzemről PB-gáz-üzemre és fordítva történő kapcsoláskor a katalizátor védelmét biztosító rendszer műleírása: …

3.2.15.3.2

Kialakítás (villamos csatlakozások, vákuum-csatlakozások kiegyenlítő tömlői stb.) …

3.2.15.3.3.

Rajzjelek …

3.2.16.

Földgáztüzelőanyagellátó-rendszer: van/nincs ( (15) )

3.2.16.1.

Jóváhagyási szám a 70/221/EGK irányelvnek megfelelően ( (15) ): …

3.2.16.2.

A földgáztüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége:

3.2.16.2.1.

Gyártmány(ok): …

3.2.16.2.2.

Típus(ok): …

3.2.16.2.3.

Károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: …

3.2.16.3.

További dokumentáció:

3.2.16.3.1.

Benzinüzemről földgázüzemre és fordítva történő kapcsoláskor a katalizátor védelmét biztosító rendszer műleírása: …

3.2.16.3.2.

Kialakítás (villamos csatlakozások, vákuum-csatlakozások kiegyenlítő tömlői stb.) …

3.2.16.3.3.

Rajzjelek …

▼M3

3.6.

A gyártó által megengedett legnagyobb hőmérsékletek

3.6.1.

Hűtőrendszer

3.6.1.1.

Folyadékhűtés

Legnagyobb hőmérséklet a motorból való kilépésnél:… ºC

3.6.1.2.

Léghűtés

3.6.1.2.1.

Referenciapont: …

3.6.1.2.2.

A referenciapontban mért legnagyobb hőmérséklet: … ºC

3.6.2.

A töltőlevegő-hűtőből kilépő levegő legnagyobb hőmérséklete: … ºC

3.6.3.

A kipufogógáz legnagyobb hőmérséklete a kipufogócsőnek a kipufogó-gyűjtőcső pereme(i) közelében levő pontján:… ºC

3.6.4.

Tüzelőanyag-hőmérséklet

minimum:… ºC

maximum:… ºC

3.6.5.

Kenőolaj-hőmérséklet

minimum:… ºC

maximum:… ºC

3.8.

Kenési rendszer

3.8.1.

A kenési rendszer leírása

3.8.1.1.

A kenőolajtartály helye: …

3.8.1.2.

Az olajozás módja (nyomóolajozás/szívócsőbe fecskendezés/tüzelőanyaghoz keverés stb.) (15) …

3.8.2.

Olajszivattyú

3.8.2.1.

Gyártmány(ok)…

3.8.2.2.

Típus(ok) …

3.8.3.

Olaj/tüzelőanyag-keverési arány

3.8.3.1.

Százalék:…

3.8.4.

Olajhűtő: igen/nem (15) 

3.8.4.1.

Rajz(ok): …, vagy

3.8.4.1.1

Gyártmány(ok): …

3.8.4.1.2.

Típus(ok): …

(Kelt, iktató)
Kiegészítés az 1. függelékhez

1.

Egyéb, motor által meghajtott segédberendezés (az I. melléklet 5.1.2. pontja szerint) (felsorolás és rövid leírás, ha szükséges): …

2.

Kiegészítő információk a vizsgálati feltételekről (csak külső gyújtású motorok esetén)

2.1.

Gyújtógyertya

2.1.1.

Gyártmány: …

2.1.2.

Típus: …

2.1.3.

Szikraköz beállítása: …

2.2.

Gyújtótekercs

2.2.1.

Gyártmány: …

2.2.2.

Típus:…

2.3.

Gyújtókondenzátor

2.3.1.

Gyártmány: …

2.3.2.

Típus: …

2.4.

Rádió-zavarszűrő berendezés

2.4.1.

Gyártmány: …

2.4.2.

Típus: …
2. Függelék

MINTA

(legnagyobb méret: A4 [210 x 297 mm])

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Pecsét helye

Jármű/alkatrész/önálló műszaki egység típusának ( 16 ) a legutóbb a(z) …/…/EK irányelvvel módosított …/…/EK irányelv szerinti

 típusjóváhagyásáról (16) ,

 a típusjóváhagyás kiterjesztéséről (16) ,

 a típusjóváhagyás elutasításáról (16) ,

 a típusjóváhagyás visszavonásáról (16) 

szóló értesítés.

A típusjóváhagyás száma:…

A kiterjesztés indoka:…

I. RÉSZ

0.1.

Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): …

0.2.

Típus és általános kereskedelmi leírás(ok):…

0.3.

Típusazonosító ismertetőjelek, ha a járművön/részegységen/önálló műszaki egységen jelölve vannak (16)  (16) :…

0.3.1.

A jelzés helye:…

0.4.

A jármű kategóriája ( 17 ) ( 18 ):…

0.5.

A gyártó neve és címe:…

0.7.

Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetén az EK-típus-jóváhagyási jel helye és felerősítésének módja:…

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) címe(i):…

II. RÉSZ

1.

Kiegészítő információk (adott esetben): lásd a függelék kiegészítésében

2.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: …

3.

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: …

4.

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: …

5.

Megjegyzések (ha vannak): lásd a függelék kiegészítésében

6.

Hely:…

7.

Kelt:…

8.

Aláírás:…

9.

A jóváhagyó hatóságnak benyújtott – kívánságra hozzáférhető – információs anyag tárgymutatója mellékelve.

Kiegészítés a… sz. EK-típus-jóváhagyási bizonyítványhoz,

a járművek a legutóbb a(z)…/…/EK irányelvvel módosított 80/1269/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyásával kapcsolatosan

1.

Kiegészítő adatok

1.1.

Motor: …

1.1.1.

A gyártó motorkódja: …

(a motoron lévő jelölés vagy más azonosító jel szerint)

1.1.2.

Motor-lökettérfogat: …

▼M4

1.1.3.

Tüzelőanyag: dízelolaj/benzin/PB-gáz/földgáz (18) 

▼M3

1.1.4.

Maximális hasznos teljesítmény: …kW, …1/perc fordulaton

5.

Megjegyzések:…

▼B
II. MELLÉKLET

image

►(28) M1  

►(28) M1  

►(28) M1  

►(28) M1  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

►(28) M3  

image

►(33) M1  

►(33) M1  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

►(33) M3  

image

►(12) M1  

►(12) M1  

►(12) M1  

►(12) M1  

►(12) M1  

►(12) M1  

►(12) M3  

►(12) M3  

►(12) M3  

►(12) M3  

►(12) M3  

►(12) M3  

▼M3 —————( 1 ) HL C 104., 1980.4.28., 9. o.

( 2 ) HL C 265., 1980.10.13., 76. o

( 3 ) HL C 182., 1980.7.21., 3. o.

( 4 ) HL L 375., 1980.12.30., 34. o.

( 5 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 6 ) A forgatónyomatékot mérő rendszert úgy kell kalibrálni, hogy annál figyelembe kell venni a súrlódási veszteségeket. A pontosság a próbapad méréstartományának alsó felében a mért forgatónyomaték ± 2 %-a lehet.

( 7 ) Coordinating European Council for Development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels (A kenő- és tüzelőanyagok teljesítménymérő vizsgálatainak fejlesztésére alakult koordináló európai tanács).

( 8 ) HL L 190., 1972.8.20., 1. o.

( 9 ) A vizsgálatokat kondicionált helyiségben is el lehet végezni, ahol a légköri körülmények szabályozhatók.

( 10 ) Azoknál a motoroknál, amelyek automatikus levegőhőmérséklet-szabályozással vannak felszerelve, amely viszont olyan méretezésű, hogy teljes terheléses üzemben 25°C-nál nincs előmelegített levegő hozzávezetés, a vizsgálatot teljesen zárt szabályzó mellett kell végezni. Ha a szabályzó 25°C-nál még működésben van, a vizsgálatokat rendesen üzemelő szabályzó mellett kell végezni, és a korrekciós tényezőben a hőmérséklet tagot nullával felvettnek kell minősíteni (nincs hőmérséklet-korrekció).

( 11 ) A gyártó csak egy értéket adhat meg, amennyiben a motortípus egy változatán belül a motor teljesítménye ugyanakkora. Minden változatot egyértelműen kell meghatározni.

( 12 ) Az ezen az adatközlő lapon alkalmazott pont-számozások és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében felsoroltaknak. Az ezen irányelv empontjából lényegtelen pontok kihagyásra kerültek.

( 13 ) A nem megfelelő rész törlendő.

( 14 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek azon jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából, amelyre ez a típusbizonyítvány vonatkozik, akkor az ilyen karaktereket az adatlapon „?” jellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 15 ) Amikor ez az irányelv úgy módosul, hogy a hatálya a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tartályaira is kiterjed.

( 16 ) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek azon jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából, amelyre ez a típusbizonyítvány vonatkozik, akkor az ilyen karaktereket az adatlapon „?” jellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

( 17 ) A nem megfelelő rész törlendő.

( 18 ) A 70/156/EGK irányelv II. melléklet A. pontjában található meghatározás szerint.

Top