EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01978L1027-20010731

Consolidated text: A Tanács irányelve (1978. december 18.) a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az állatorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról (78/1027/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1027/2001-07-31

1978L1027 — HU — 31.07.2001 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. december 18.)

a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az állatorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról

(78/1027/EGK)

(HL L 362, 23.12.1978, p.7)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS IRÁNYELVE 89/594/EGK (1989. október 30.)

  L 341

19

23.11.1989

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/19/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2001. május 14.)

  L 206

1

31.7.2001
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. december 18.)

a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, az állatorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról

(78/1027/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49., 57., 66. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1978. december 18-i 78/1026/EGK tanácsi irányelvben ( 4 ) megállapított állatorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerésének elérése céljából a tagállamokban a képzések összehasonlítható jellege lehetővé teszi azt, hogy ezen a területen az összehangolás arra a követelményre korlátozódjon, hogy a minimumszabályokat betartsák, ami azután meghagyja a tagállamok szervezési szabadságát az oktatás terén;

mivel az e tevékenységek folyatatásához szükséges feltételek összehangolása ezen irányelv előírásai szerint nem zár ki semmilyen későbbi összehangolást;

mivel az ezen irányelvben célul kitűzött összehangolás az állatorvosok szakképzését öleli fel; mivel a képzést illetően a legtöbb tagállam jelenleg nem tesz különbséget a tevékenységüket alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként folytató állatorvosok között; mivel ebből az okból és annak érdekében, hogy amennyire lehetséges, ösztönözze a szakképzett személyek szabad mozgását a Közösségen belül, szükségesnek tűnik kiterjeszteni ezen irányelv alkalmazását azon állatorvosokra, akik tevékenységüket munkavállalóként végzik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

(1)  A tagállamok az állatorvosi tevékenységet elkezdeni és folytatni kívánó személyek számára előírják, hogy ►M2  a 78/1026/EGK irányelv mellékletében említett ◄ , bizonyítvánnyal vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezzenek, amely biztosítja, hogy a képzési időszak alatt az érintett személy megszerezte a következőket:

(a) megfelelő ismeret az állatorvosi tevékenység alapját képező tudományokban;

(b) megfelelő tudás az egészséges állatok felépítéséről és fiziológiai funkciójáról, tenyésztésükről, szaporodásukról és higiéniájukról általában, valamint takarmányozásukról, beleértve az igényeiknek megfelelő takarmányok előállításával és tartósításával kapcsolatos technológiákat;

(c) megfelelő tudás az állatok viselkedéséről és védelméről;

(d) megfelelő tudás akár az egyed, akár az állatcsoport betegségeinek okairól, természetéről, lefolyásáról, hatásairól, diagnózisáról és kezeléséről, beleértve az emberekre is átterjedő betegségekről szerzett különleges szaktudást;

(e) megfelelő tudás a preventív gyógyászatról,

(f) megfelelő tudás az állati takarmányok vagy az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek előállításával, gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról;

(g) megfelelő tudás a fent felsoroltakhoz kapcsolódó törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekről;

(h) megfelelő klinikai és egyéb gyakorlati tapasztalat, megfelelő felügyelet mellett.

(2)  Az ilyen jellegű állatorvosi képzés teljes időtartama legalább öt évig tartó nappali tagozatos elméleti és gyakorlati képzésből áll, amely egyetemen, azzal egyenértékű státusúnak elismert vagy egy egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben folyik, és a mellékletben felsorolt tantárgyakat foglalja magában.

(3)  Az ilyen képzésre történő felvétel érdekében a jelöltnek olyan oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely feljogosítja arra, hogy felvételt nyerjen az említett tanulmányok folytatására a tagállamok egyetemeire vagy azzal egyenértékű státusúnak elismert felsőoktatási intézményeibe.

(4)  Ezen irányelv semmilyen módon nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy saját jogszabályaiknak megfelelően a tagállam területén biztosítsák a nem tagállamban szerzett oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány tulajdonosának jogát arra, hogy állatorvosi tevékenységet kezdjen és folytasson.

▼M1

(5)  E szabályokat átmeneti intézkedésként és a (2) bekezdéstől eltérően Olaszország továbbra is alkalmazhatja azokra a személyekre, akik állatorvosi képzésüket legkésőbb 1984. december 31-én kezdték meg, minthogy a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiben előirányzott képzési programját a 78/1026/EGK irányelvnek és ennek az irányelvnek a hatálybalépési időpontjáig nem hozta teljesen összhangba az utóbbi irányelv mellékletében foglaltakkal.

Minden fogadó ország jogosult arra, hogy megkövetelje, hogy azok, akik Olaszországban kiállított és 1985. január 1. előtt megkezdett képzést igazoló állatorvosi oklevéllel, bizonyítvánnyal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkeznek, mellékeltessenek oklevelükhöz, bizonyítványukhoz és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványukhoz igazolást arról, hogy az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három évig megszakítás nélkül ténylegesen és jogszerűen állatorvosi tevékenységet folytattak, kivéve ha a oklevélhez, bizonyítványhoz vagy a képe-sítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványhoz nincs eleve mellékelve az illetékes olasz hatóságok által kiállított igazolás arról, hogy azok teljesen megfelelnek az ebben a cikkben és a mellékletben szereplő képzésnek.

▼B

2. cikk

Ez az irányelv azoknak a tagállamoknak az állampolgáraira is vonatkozik, akik a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendeletnek ( 5 ) megfelelően munkavállalóként folytatják vagy fogják folytatni a 78/1026/EGK irányelv 1. cikkében felsorolt tevékenységeket.

3. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
MELLÉKLET

TANULMÁNYI PROGRAM ÁLLATORVOSOK SZÁMÁRA

Az állatorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a következő tantárgyakat kell tartalmaznia. Lehetséges egy vagy több tantárgynak más tantárgy részeként, vagy más tantárgyhoz kapcsolódóan történő oktatása.

A.  Alaptantárgyak

 fizika,

 kémia,

 állattan,

 növénytan,

 biomatematika.

B.  Szaktantárgyak

1. csoport : Alaptudományok

 anatómia (beleértve a szövettant és az embriológiát),

 fiziológia,

 biokémia,

 genetika,

 gyógyszertan,

 gyógyszerészet,

 toxikológia,

 mikrobiológia,

 immunológia,

 járványtan,

 szakmai etika.

2. csoport : Klinikai tudományok

 szülészet,

 patológia (beleértve a patológiai anatómiát is),

 parazitológia,

 klinikai gyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is),

 klinikai előadások a különböző háziállatokról, szárnyasokról és más állatfajokról,

 megelőző orvostudomány,

 radiológia,

 szaporodás és szaporodási rendellenességek,

 állatjárványtani előírások,

 állatorvosi jog és igazságügyi állatorvostan,

 terapeutika,

 propaedeutika.

3. csoport : Állattartás

 állattartás,

 takarmányozástan,

 agronómia,

 agrárgazdaságtan,

 állattenyésztés,

 állatorvosi higiénia,

 állatetológia és -védelem.

4. csoport : Élelmiszer-higiénia

 állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése,

 élelmiszer-higiénia és -technológia,

 gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát).

A gyakorlati képzés elvégezhető szakmai gyakorlat formájában is, feltéve hogy a képzés nappali tagozatos, és az illetékes hatóság közvetlen ellenőrzése alatt történik, és az ötéves tanulmányi időszakon belül nem haladja meg a hat hónapot.

Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának a különböző tantárgycsoportok között kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell lennie, hogy lehetővé tegye az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésben felsorolt tudás és tapasztalat olyan megszerzését, amely megfelelő módon lehetővé teszi az állatorvosok számára feladataik elvégzését.( 1 ) HL C 92., 1970.7.20., 18. o.

( 2 ) HL C 19., 1972.2.28., 10. o.

( 3 ) HL C 60., 1971.6.14., 3. o.

( 4 ) HL C 362., 1978.12.23., 1. o.

( 5 ) HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

Top