EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01977L0452-20040501

Consolidated text: A Tanács irányelve (1977. június 27.) az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről (77/452/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/452/2004-05-01

1977L0452 — HU — 01.05.2004 — 008.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1977. június 27.)

az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről

(77/452/EGK)

(HL L 176, 15.7.1977, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS IRÁNYELVE 89/595/EGK (1989. október 10.)

  L 341

30

23.11.1989

►M2

A TANÁCS IRÁNYELVE 89/594/EGK (1989. október 30.)

  L 341

19

23.11.1989

►M3

A TANÁCS 90/658/EGK IRÁNYELVE 90/658/EGK (1990. december 4.)

  L 353

73

17.12.1990

►M4

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/19/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (2001. május 14.)

  L 206

1

31.7.2001


Módosította:

►A1

Görögország csatlakozási okmánya

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1977. június 27.)

az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről

(77/452/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49., 57., 66. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a Szerződés alapján az átmeneti időszak végétől tilos az állampolgárságon alapuló hátrányosan megkülönböztető elbánás a letelepedéssel és a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban; mivel az állampolgárságon alapuló egyenlő elbánás elve különösen az ápolói hivatás gyakorlásához szükséges bármilyen engedély megadására, illetve a szakmai szervezetekben vagy testületekben történő bejegyzésre vagy tagságra vonatkozik;

mivel azonban az ápolói tevékenységgel kapcsolatos letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítése érdekében szükségesnek bizonyul egyes rendelkezések bevezetése;

mivel a Szerződés alapján a tagállamok nem nyújthatnak olyan támogatásokat, amelyek torzíthatják a letelepedés feltételeit;

mivel a Szerződés 57. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy irányelveket kell elfogadni az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről;

mivel az oklevelek kölcsönös elismerésével egyidejűleg rendelkezéseket kell hozni az ápolók képzési feltételeinek összehangolására; mivel ez az összehangolás a 77/453/EGK irányelv ( 3 ) tárgyát képezi;

mivel a tagállami jogszabályok előírják, hogy az ápolói tevékenység megkezdéséhez és folytatásához ápolói oklevél megszerzése szükséges; mivel más tagállamokban ez a követelmény nem áll fenn, az általános ápolói cím használatát mégis törvény szabályozza;

mivel a képzésről szóló tanúsítvány birtoklása tekintetében az ilyen képesítések használatát csak a származási tagállam nyelvén vagy azon tagállam nyelvén kell engedélyezni, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, hiszen az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló irányelvben foglaltak nem szükségszerűen jelentik azt, hogy az ilyen oklevelek által lefedett képzések egyenértékűek lennének;

mivel az ezen irányelv nemzeti hatóságok által történő alkalmazásának elősegítése érdekében a tagállamok előírhatják, hogy annak a személynek, aki megfelel az irányelv által előírt képzési követelményeknek, a képzésről szóló bizonyítvány mellett a származási országa, illetve annak az országnak, ahonnan érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatóságától származó igazolást kell benyújtania, amely igazolja, hogy az adott képzési bizonyítvány ezen irányelv hatálya alá tartozik;

mivel tekintettel a megfelelő jellem és jó hírnév követelményére, különbséget kell tenni a szakmai tevékenység megkezdésével, illetve folytatásával kapcsolatos követelmények között;

mivel a szolgáltatásnyújtás esetében a szakmai szervezetben vagy testületben történő bejegyeztetés vagy tagság követelménye, tekintettel arra, hogy ez a befogadó országban helyhez kötött és állandó jellegű tevékenységgel kapcsolatos, a szolgáltatást nyújtani kívánó személy számára tevékenységének átmeneti jellege miatt kétségkívül akadályt jelentene; mivel e követelményt ezért el kell törölni; mivel azonban ebben az esetben ellenőrizni kell a szakmai szabályok betartását, s ez a szakmai szervezetek vagy testületek feladata; mivel e célból a Szerződés 62. cikke alapján rendelkezni kell arról, hogy az érintett személy számára előírhassák, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat szolgáltasson a befogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai számára;

mivel, ami az alkalmazottként tevékenykedő ápolókat illeti, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) nem állapít meg a megfelelő jellemre és jó hírnévre, a hivatás gyakorlására vagy az érintett szakterületekhez tartozó megnevezések használatára vonatkozó különleges rendelkezéseket; mivel a tagállamok megítélése alapján ezek a szabályok mind az alkalmazottként, mind az önállóan tevékenykedő személyekre alkalmazandók vagy alkalmazhatók; mivel az ápolói tevékenységet minden tagállamban ápolói oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvány megszerzéséhez kötik; mivel az ilyen tevékenységeket az ápolók szakmai előmenetelük során alkalmazottként, önállóan, illetve mindkét minőségükben gyakorolják; mivel ezen irányelv kiterjesztése szükségesnek tűnik az alkalmazott ápolókra is, hogy e szakemberek Közösségen belüli szabad mozgását a lehető legnagyobb mértékben ösztönözzék,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:I. FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

(1)  Ezen irányelv hatálya az általános ápolói tevékenységekre terjed ki.

(2)  Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az „általános ápolói tevékenység” az alábbi elnevezésekkel rendelkező személyek által folytatott tevékenységet jelenti:

Németországban:

„Krankenschwester”, „Krankenpfleger”;

Belgiumban:

„hospitalier(ére)/ verpleegassistent(e)”, „infirmier(ère) hospitalier(ere)/ ziekenhuisverpleger (-verpleegster)”;

Dániában:

„sygeplejerske”;

Franciaországban:

„infirmier(ère)”;

Írországban:

„Registered General Nurse”;

Olaszországban:

„infermiere professionale”;

Luxemburgban:

„infirmier”;

Hollandiában:

„verpleegkundige”;

az Egyesült Királyságban:

Angliában, Walesben és Észak-Írországban:

►M2  „State Registered Nurse” vagy „Registered General Nurse” ◄ ;

Skóciában:

„Registered General Nurse”;

▼A1

Görögországban:

►M2  „διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια” ◄ ;

▼A2

Spanyolországban:

„Enfermero/a díplomado/a”;

Portugáliában:

„Enfermeiro”;

▼A3

Ausztriában:

„Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger”;

Finnországban:

„sairaanhoitaja/sjukskötare”;

Svédországban:

„sjuksköterska”;

▼A4

Cseh Köztársaságban:

„všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel”

;

Észtországban:

„õde”

;

Cipruson:

„Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής”

;

Lettországban:

„māsa”

;

Litvániában:

„Bendrosios praktikos slaugytojas”

;

Magyarországon:

„ápoló”

;

Máltán:

„Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell”

;

Lengyelországban:

„pielęgniarka”

;

Szlovéniában:

„diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik”

;

Szlovákiában:

„sestra”

.

▼BII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ÉS A KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYÉB TANÚSÍTVÁNYOK

2. cikk

A tagállamok elismerik egy másik tagállam által a 77/453/EGK irányelv 1. cikkének megfelelően és a ►M4  mellékletben található felsorolásban ◄ szereplő, a tagállamok állampolgárainak odaítélt ápolói okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat azáltal, hogy az ápolói tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében ugyanolyan hatályúnak tekintik ezeket a képesítéseket, mint azokat, amelyeket saját maguk ítélnek oda.

▼M4 —————

▼BIII. FEJEZET

SZERZETT JOGOK

4. cikk

►M2  (1) ◄   A tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el a tagállamok által a 77/453/EGK irányelv végrehajtása előtt kiadott ápolói okleveleket, bizonyítványokat vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat egy tagállam állampolgárai esetében, akiknek ápolói oklevelük, bizonyítványuk vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványuk nem felel meg a minimális képzés 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított követelményeinek, ha a fenti dokumentumokat egy igazolás kíséri, amely szerint az említett állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három évig ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.

Ezeknek a tevékenységeknek ki kell terjedniük a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra.

▼M2

(2)  Minden tagállam elegendő igazolásként ismeri el a tagállamok állampolgárai számára kiállított általános ápolói oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt abban az esetben is, ha ezek a ►M4  mellékletben ◄ meghatározott megnevezéseknek nem felelnek meg, feltéve hogy mellékelve van az illetékes hatóságok vagy szervek igazolása. Ez az igazolás bizonyítja, hogy ezek az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok olyan képzés befejezését tanúsítják, mely megfelel a 77/453/EGK irányelv 2. cikkében említett rendelkezéseknek, és hogy a kiállító tagállam egyenértékűnek tekinti őket azokkal az oklevelekkel, bizonyítványokkal és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokkal, melyek megnevezéseit ezen irányelv ►M4  melléklete ◄ határozza meg.

▼M3

4a. cikk

Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevele, bizonyítványa és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványa a volt Német Demokratikus Köztársaság területén kapott olyan képzést tanúsít, amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott minimális képzési követelményeknek, a Németországon kívüli tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben:

 a német újraegyesítés előtt megkezdett tanulmányokat tanúsítanak,

 feljogosítják birtokosukat, hogy Németország területén ugyanolyan feltételekkel folytassanak általános ápolói tevékenységet, mint az illetékes német hatóságok által adományozott és a ►M4  mellékletben ◄ említett képesítések, és

 ezekhez az illetékes német hatóságok által kiállított igazolást mellékelnek, amely értelmében az adott állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytattak általános ápolói tevékenységet Németországban. Ennek a tevékenységnek magában kellett foglalnia az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásának elvégzéséért való teljes felelősséget.

▼A4

4b. cikk

Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott lengyel képesítés tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát a csatlakozás időpontját megelőzően Lengyelországban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Lengyelországban kezdődött, és amelyek nem felelnek meg a 77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, a tagállamok elegendő bizonyítékként ismerik el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben az ezen okiratokhoz mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgárok ténylegesen és jogszerűen folytattak általános ápolói tevékenységet Lengyelország területén a következőkben meghatározott időtartam során:

 középfokú ápolói oklevél (dyplom licencjata pielęgniarstwa) — az igazolás kiállításának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül,

 orvosi szakiskolában folytatott kiegészítő tanulmányok során szerzett ápolói oklevél (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) — az igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül.

Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő tervezési, szervezési és a beteg ellátásának elvégzéséért való teljes felelősséget.

4c. cikk

(1)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben a Cseh Köztársaság hatóságai tanúsítják, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az általános gondozásért felelős ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket a Cseh Köztársaság területén.

(2)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Észtország hatóságai tanúsítják, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Észtország területén.

(3)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Lettország hatóságai tanúsítják, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Lettország területén.

(4)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Litvánia hatóságai tanúsítják, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Litván területén.

(5)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben Szlovákia hatóságai tanúsítják, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Szlovákia területén.

(6)  Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, minden tagállam elegendő bizonyítékként ismeri el az általános ápolói szakterületen szerzett ezen okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amennyiben a Szlovénia hatóságai tanúsítják, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ezek a képesítések ugyanolyan joghatállyal bírnak, mint általános ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések. Ehhez a tanúsítványhoz mellékelni kell az ugyanazon hatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy az adott tagállami állampolgárok az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatták a szóban forgó tevékenységeket Szlovénia területén.

▼BIV. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS CÍMEK HASZNÁLATA

5. cikk

(1)  A 13. cikk sérelme nélkül a befogadó tagállamok biztosítják, hogy ha egy tagállam állampolgára megfelel a 2. és 4. cikkben megállapított feltételeknek, jogosult a származási tagállamnak, vagy annak a tagállamnak, ahonnan érkezett, a nyelvén használni az illető állam törvényes tudományos címeit vagy – ahol az alkalmazható – azok rövidítéseit, ha ezek nem azonosak a szakmai megnevezésekkel. A befogadó tagállamok előírhatják, hogy a cím után fel kell tüntetni a címet odaítélő intézmény vagy vizsgabizottság nevét és székhelyét.

(2)  Ha a származási tagállamban vagy abban a tagállamban, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, használt tudományos cím a befogadó tagállamban összetéveszthető egy olyan címmel, amely abban a tagállamban olyan kiegészítő képzést tesz kötelezővé, amelyet az illető személy nem végzett el, a befogadó tagállam előírhatja, hogy az illető személy a befogadó tagállam által meghatározott megfelelő formában használja a származási tagállamban, vagy abban a tagállamban, ahonnan érkezett, alkalmazott címet.V. FEJEZET

AZ ÁPOLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS LETELEPEDÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGÁNAK TÉNYLEGES GYAKORLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ RENDELKEZÉSEKA.

Kifejezetten a letelepedés szabadságával kapcsolatos rendelkezések

6. cikk

(1)  Az a befogadó tagállam, amely az állampolgárai számára megfelelő jellem és jó hírnév tanúsítását teszi kötelezővé, amikor ők először kezdenek meg valamely, az 1. cikkben említett tevékenységet, más tagállamok állampolgárai vonatkozásában elegendő bizonyítékként fogadja el a származási tagállamnak vagy annak a tagállamnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az érintett személy megfelel a tagállamnak a tevékenység megkezdéséhez előírt megfelelő jellemre és jó hírnévre vonatkozó követelményeinek.

(2)  Ha a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, nem írja elő a megfelelő jellem és jó hírnév tanúsítását azon személyek számára, akik az adott tevékenységet első alkalommal kívánják gyakorolni, a befogadó tagállam előírhatja a származási tagállamnak, vagy annak a tagállamnak az állampolgárai számára, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek hiányában a származási tagállamnak, vagy annak a tagállamnak, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, a hatáskörrel rendelkező hatósága által kibocsátott egyenértékű dokumentum benyújtását.

▼M1

(3)  Ha a fogadó tagállam ismeretekkel rendelkezik olyan súlyos és pontosan meghatározott tényről, amely az érintett személy ebben az államban történő letelepedése előtt ennek felségterületén kívül következett be, és ez kihathat a szóban forgó tevékenység gyakorlására a fogadó tagállamban, akkor az tájékoztathatja a származás vagy a lakhely szerinti tagállamot.

A származási vagy a lakhely szerinti tagállam ellenőrzi a tényállás hitelességét. E tagállam hatóságai maguk döntenek az elvégzendő vizsgálat módjáról és mértékéről, és tájékoztatják a fogadó tagállamot az általuk kibocsátott tanúsítványokból és iratokból levont következtetéseikről.

A tagállamok biztosítják a rendelkezésre bocsátott adatok bizalmas kezelését.

▼B

7. cikk

(1)  Ha egy befogadó tagállamban olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés van hatályban, amelynek a megfelelő jellemre és jó hírnévre vonatkozóan megállapított követelményei fegyelmi eljárásról rendelkeznek az 1. cikkben említett tevékenységek során elkövetett súlyos szakmai visszaélés vagy bűncselekmény elkövetése miatti elítélés esetére, a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, továbbít a befogadó tagállamnak minden szükséges információt az érintett személlyel kapcsolatos minden szakmai vagy közigazgatási jellegű intézkedésről vagy lefolytatott fegyelmi eljárásról, illetve a számára kiszabott büntetésekről, amikor foglalkozását a származási tagállamban vagy abban a tagállamban gyakorolta, ahonnan érkezett.

▼M1

(2)  Ha a fogadó tagállam ismeretekkel rendelkezik olyan súlyos és pontosan meghatározott tényről, amely az érintett személy ebben az államban történő letelepedése előtt ennek felségterületén kívül következett be, és ez kihathat a szóban forgó tevékenység gyakorlására a fogadó tagállamban, akkor az tájékoztathatja a származás vagy a lakhely szerinti tagállamot.

A származási vagy a lakhely szerinti tagállam ellenőrzi a tényállás hitelességét. E tagállam hatóságai maguk döntenek az elvégzendő vizsgálat módjáról és mértékéről, és tájékoztatják a fogadó tagállamot az (1) bekezdésnek megfelelően rendelkezésükre bocsátott tájékoztatásból levont következtetéseikről.

▼B

(3)  A tagállamok biztosítják a továbbított információk bizalmas kezelését.

8. cikk

Ha egy befogadó tagállam előírja saját állampolgárai számára, hogy bármilyen ápolói tevékenységet csak a fizikai és mentális egészségről szóló igazolás birtokában lehet megkezdeni vagy folytatni, az illető tagállam elfogadja ennek bizonyítékaként a származási tagállamban vagy az abban a tagállamban, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, előírt okmány bemutatását.

Ha a származási tagállam vagy az a tagállam, ahonnan a külföldi állampolgár érkezett, nem támaszt ilyen jellegű követelményeket azokkal szemben, akik a szóban forgó tevékenységet kívánják megkezdeni vagy gyakorolni, a befogadó tagállam elfogadja az ilyen állampolgároktól az adott állam hatáskörrel rendelkező hatóságainak a befogadó tagállamban kibocsátottal egyenértékű igazolását.

9. cikk

A 6., 7. és 8. cikk alapján kiállított dokumentumok a benyújtásukkor nem lehetnek három hónapnál régebbiek.

10. cikk

(1)  A 6., 7. és 8. cikk alapján az 1. cikkben említett tevékenység megkezdésében érdekelt személyre vonatkozó engedélyezési eljárást a lehető leghamarabb, de legfeljebb az ahhoz kapcsolódó okmányok benyújtását követő három hónapon belül be kell fejezni, az eljárás befejezése utáni bármilyen jogorvoslat miatti késedelem sérelme nélkül.

(2)  A 6. cikk (3) bekezdésében és 7. cikk (2) bekezdésében említett esetekben az újbóli vizsgálat iránti kérelem felfüggeszti az (1) bekezdésben megállapított időszakot.

A megkeresett tagállamnak három hónapon belül választ kell adnia.

A válasz kézhezvételekor vagy a határidő lejárta után a befogadó tagállam folytatja az (1) bekezdésben említett eljárást.

▼M1

10a. cikk

Ahol a fogadó tagállam kötelezővé teszi állampolgárai számára bizonyos tevékenységek folytatásához és gyakorlásához az 1. cikk értelmében, hogy esküt tegyenek vagy ünnepélyesen nyilatkozzanak, és ahol az ilyen eskü vagy nyilatkozat megfogalmazásait nem használhatják más tagállam polgárai, a fogadó tagállam az érintett személyeknek megfelelően és egyenértékűen megfogalmazott esküt vagy nyilatkozatot bocsát rendelkezésére.

▼BB.

A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos különleges rendelkezések

11. cikk

(1)  Ha egy tagállam kötelezővé teszi saját állampolgárai számára, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet csak szakmai szervezet vagy testület engedélyével, illetve tagsága vagy bejegyzése mellett lehet megkezdeni vagy gyakorolni, az adotttagállam a szolgáltatások nyújtása tekintetében felmenti e kötelezettség alól más tagállamok állampolgárait.

Az érintett személy ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel nyújthat szolgáltatást, mint a befogadó tagállam állampolgárai; különösen a tagállamban érvényes szakmai és igazgatási jellegű szabályok vonatkoznak rá.

▼M1

Az ehhez szükséges és a (2) bekezdésben előírt a nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilatkozat kiegészítéséül a tagállamok, hogy lehetővé tegyék a felségterületükön hatályos rendelkezések alkalmazását, egy, valamely szakmai szervezetben vagy testületben ideiglenes automatikus bejegyzést vagy pro forma tagságot, vagy valamely nyilvántartásba történő bejegyzést követelhetnek meg, feltéve hogy ez nem késlelteti vagy nehezíti meg a szolgáltatásnyújtást, és nem ró további költségeket a szolgáltatásokat nyújtóra.

▼B

Ha egy befogadó tagállam a második albekezdés alapján rendelkezéseket fogad el, vagy olyan tények jutnak a tudomására, amelyek sértik ezeket a rendelkezéseket, haladéktalanul tájékoztatja az érintett személy letelepedése szerinti tagállamot.

(2)  A befogadó tagállam kötelezővé teheti az érintett személy számára, hogy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban előzetes nyilatkozatot tegyen a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál, ha a szolgáltatásnyújtás a tagállam területén történő tartózkodással jár együtt.

Sürgős esetekben ezt a nyilatkozatot a szolgáltatásnyújtás után a lehető legrövidebb időn belül meg kell tenni.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés alapján a befogadó tagállam kötelezővé teheti az érintett személy számára egy vagy több okmány benyújtását a következő adatokkal:

 a (2) bekezdésben említett nyilatkozat,

 igazolás arról, hogy az érintett személy jogszerűen végzi az adott tevékenységet a letelepedése szerinti tagállamban,

 igazolás arról, hogy az érintett személy az adott, az irányelvben említett és a szolgáltatásnyújtáshoz megfelelő egy vagy több oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy a képesítések megszerzéséről szóló egyéb tanúsítvánnyal rendelkezik.

(4)  A (3) bekezdésben meghatározott okmány vagy okmányok a benyújtásukkor nem lehetnek 12 hónapnál régebbiek.

(5)  Ha a tagállam egyik állampolgárát vagy egy másik tagállam állampolgárát, aki a területén letelepedett, átmenetileg vagy véglegesen, részben vagy egészben megfosztja attól a jogtól, hogy bármilyen, az 1. cikkben említett tevékenységet folytasson, ennek megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy átmenetileg vagy véglegesen visszavonja a (3) bekezdés második francia bekezdésében említett igazolást.

12. cikk

Ha a befogadó tagállamban a társadalombiztosítási rendszer keretében biztosított személyeknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a biztosító intézményekkel való elszámoláshoz kötelező az adott társadalombiztosítási intézménynél történő nyilvántartásba vétel, az adott tagállam felmenti a más tagállam területén letelepedett, egyéb tagállamok állampolgárait abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtásához az érintett személynek utaznia kell.

Az érintett személyek azonban előre, illetve sürgős esetben utólag tájékoztatják ezt a testületet a nyújtott szolgáltatásokról.C.

A letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos közös rendelkezések

13. cikk

Ha a befogadó tagállamban az 1. cikkben említett tevékenységgel kapcsolatos szakmai megnevezések használata szabályokhoz kötött, más tagállamok olyan állampolgárának, aki eleget tesz a 2. és 4. cikkben megállapított feltételeknek, a befogadó tagállamnak azt a szakmai megnevezését kell használnia, amely abban az államban megfelel az általa teljesített képesítési feltételeknek, és a rövidített megnevezést kell használnia.

▼M1 —————

▼B

15. cikk

(1)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett személyek megkapják a szükséges tájékoztatást a befogadó tagállam egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályairól, illetve ahol alkalmazható, szakmai etikai szabályairól.

E célból a tagállamok tájékoztatási központokat hozhatnak létre, amelyektől az érintettek megszerezhetik a szükséges információkat. Letelepedés esetén a befogadó tagállamok kötelezővé tehetik a kedvezményezettek számára e központok felkeresését.

(2)  Az (1) bekezdésben említett központokat az érintett tagállamok azokon a hatáskörrel rendelkező hatóságokon és testületeken belül hozhatják létre, amelyeket a 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott időn belül kell kijelölniük.

(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy indokolt esetben az érintett személyek – saját és betegeik érdekében – megszerezzék azokat a nyelvi ismereteket, amelyek foglalkozásuk gyakorlásához szükségesek a befogadó tagállamban.VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Kétség esetén a befogadó tagállam előírhatja, hogy a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai igazolják az illető tagállamban kiadott, és a II. és a III. fejezetben említett oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok hitelességét és azt a tényt is, hogy az érintett személy eleget tett a 77/453/EGK irányelvben megállapított képzési követelményeknek.

17. cikk

A 19. cikk (1) bekezdésében előírt határidőn belül a tagállamok kijelölik az oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok, illetve az ezen irányelvben említett dokumentumok kibocsátására vagy elfogadására hatáskörrel rendelkező hatóságokat vagy testületeket, és erről haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

18. cikk

Ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni a tagállamok azon állampolgárainak esetében is, akik az 1. cikkben említett tevékenységeket az 1612/68/EGK rendeletnek megfelelően alkalmazottként gyakorolják vagy gyakorolni fogják.

▼M4

18a. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja az érintett képesítés, illetve – ahol alkalmazható – az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

18b. cikk

A tagállamok kellő bizonyítékként ismerik el a más tagállamok állampolgárai által birtokolt, és az ilyen tagállamok illetékes hatóságai vagy testületei által kibocsátott igazolással kísért, az ezen irányelv által érintett, olyan okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyek nem felelnek meg az arra a tagállamra vonatkozó, ebben az irányelvben felsorolt elnevezéseknek. Az igazolás tanúsítja, hogy a kérdéses oklevelet, bizonyítványt és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványt ezen irányelv rendelkezései szerinti oktatás vagy szakképzés elvégzésekor adták ki, és azokat a kibocsátó állam egyenértékűnek tekinti az itt felsorolt elnevezésekkel.

18c. cikk

A tagállamok abban az esetben vizsgálják meg azokat az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat, amelyeket birtokosaik az ezen irányelv által érintett területen az Európai Unión kívül szereztek, ha ezeket az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványokat valamely tagállam elismerte, illetve amennyiben az érintett személyek valamely tagállamban teljesítettek képzést és/vagy szereztek szakmai gyakorlatot. A tagállam a döntését a kérelmező teljes dokumentációval alátámasztott kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül hozza meg.

18d. cikk

Amennyiben a tagállamok az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismerése iránti kérelmet elutasítják, döntésüket megfelelően indokolni tartoznak.

A kérelmezőket a döntéssel szemben a nemzeti jog szerinti fellebbezési jog illeti meg. Ez a jog hasonlóképpen akkor is megilleti őket, ha az előírt határidőn belül nem születik határozat.

▼B

19. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a kihirdetésétől számított két éven belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

20. cikk

Ha egy tagállam bizonyos területeken jelentős akadályokba ütközik ezen irányelv alkalmazása során, a Bizottság az adott állammal együttműködve megvizsgálja ezen akadályokat, és kikéri a legutóbb a 77/455/EGK határozattal ( 5 ) módosított 75/365/EGK határozat ( 6 ) alapján létrehozott Közegészségügyi Vezető Tisztviselők Bizottságának véleményét.

Szükség esetén a Bizottság megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

21 cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼M4
MELLÉKLET

Az (általános gondozást végző) ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címeiOrszág

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Kísérő igazolás

Belgique/ België/Belgien

1.  Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster

— Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)

— Diplom eines (einer) graduierten Krankenplfegers (-pflegerin)

2.  Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde

— Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

— Brevet eines (einer) Krankenplegers (-pflegerin)

3.  Brevet van verpleegassistent(e)

— Brevet d'hospitalier(ère)

— Brevet einer Pflegeassistentin

1.  De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2.  De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

▼A4

Česká republika

1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)

2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

1.  Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

2.  Vysvědčení o absolutoriu

▼M4

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

▼A4

Eesti

Diplom õe erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

3.  Kohtla-Järve Meditsiinikool

 

▼M4

Ελλάς

1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T. E. I.)

3.  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

4.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6.  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών

2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

4.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

España

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

1.  Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

2.  Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

 

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

 

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

 

▼A4

Κύπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

 

Latvija

1.  diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

2.  māsas diploms

1.  Māsu skolas

2.  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

 

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.  Universitetas

2.  Kolegija

 

▼M4

Luxembourg

1.  Diplôme d'Etat d'infirmier

2.  Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

▼A4

Magyarország

1.  Ápoló bizonyítvány

2.  Diplomás ápoló oklevél

3.  Egyetemi okleveles ápoló oklevél

1.  Iskola

2.  Egyetem / főiskola

3.  Egyetem

 

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita 'ta' Malta

 

▼M4

Nederland

1.  Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2.  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4.  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4

5.  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5

1.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

Österreich

1.  Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger”

2.  Diplom als „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger”

1.  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

2.  Allgemeine Krankenpflegeschule

 

▼A4

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa”

1.  Uniwersytet Medyczny

2.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

▼M4

Portugal

1.  Diploma do curso de enfermagem geral

2.  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3.  Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1.  Escolas de Enfermagem

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

▼A4

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik”

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

 

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovateľstva” („Mgr.”)

2.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovateľstva” („Bc.”)

3.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

1.  Vysoká škola

2.  Vysoká škola

3.  Stredná zdravotnícka škola

 

▼M4

Suomi/Finland

1.  Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

1.  Terveydenhuolto-oppilaitokset/ hälsovårdsläroanstalter

2.  Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor

 

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

 ( 1 ) HL C 65., 1970. 6. 5., 12. o.

( 2 ) HL C 108., 1970.8.26., 23. o.

( 3 ) HL L 176., 1977.7.15., 8. o.

( 4 ) HL L 257., 1968.10.19., 2. o.

( 5 ) HL L 176., 1977.7.15., 13. o.

( 6 ) HL L 167., 1975.6.30., 19. o.

Top