EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01976L0759-20130701

Consolidated text: A Tanács irányelve ( 1976. július 27. ) a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (76/759/EGK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/759/2013-07-01

1976L0759 — HU — 01.07.2013 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/759/EGK)

(HL L 262, 27.9.1976, p.71)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A TANÁCS IRÁNYELVE 87/354/EGK (1987. június 25.)

  L 192

43

11.7.1987

 M2

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE 89/277/EGK (1989. március 28.)

  L 109

25

20.4.1989

►M3

A BIZOTTSÁG 1999/15/EK IRÁNYELVE EGT vonatkozású szöveg (1999. március 16.)

  L 97

14

12.4.1999

►M4

A TANÁCS 2006/96/EK IRÁNYELVE (2006. november 20.)

  L 363

81

20.12.2006

►M5

A TANÁCS 2013/15/EU IRÁNYELVE (2013. május 13.)

  L 158

172

10.6.2013


Módosította:

 A1

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

►A4

  L 236

33

23.9.2003
▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/759/EGK)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel azon műszaki követelmények, amelyeknek a nemzeti jogszabályok szerint meg kell felelniük a gépjárműveknek, többek között ezek irányjelző lámpáira is vonatkoznak;

mivel e követelmények eltérnek az egyes tagállamokban; mivel ezért szükséges, hogy az összes tagállam ugyanazon követelményeket fogadja el vagy meglévő szabályai kiegészítéseként vagy azok helyett, és minden járműtípusnál tegye lehetővé az EGK-típus-jóváhagyási eljárás bevezetését, amelyre a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) vonatkozik;

mivel a Tanács a 76/756/EGK ( 4 ) irányelvben megállapította a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezései felszerelésének közös követelményeit;

mivel az irányjelző lámpák tekintetében egy harmonizált típusjóváhagyási eljárás lehetővé teszi minden tagállamnak, hogy ellenőrizze a közös kialakítási és vizsgálati követelményeknek való megfelelőséget minden egyes irányjelzőlámpa-típus alkatrésztípus-bizonyítványa egy másolatának megküldésével; mivel egy EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel elhelyezése a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott összes irányjelző lámpára ezen irányjelző lámpáknál szükségtelenné teszi a műszaki ellenőrzéseket más tagállamokban;

mivel kívánatos figyelembe venni az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárműalkatrészek és -tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, 1958. március 20-án aláírt nemzetközi egyezményhez csatolt 6. rendelet műszaki követelményeit („Egységes előírások a gépjárművek (kivéve a motorkerékpárokat) és ezek pótkocsijai irányjelző lámpáinak jóváhagyására”) ( 5 );

mivel a gépjárművekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályok egymáshoz való közelítése maga után vonja az egyes tagállamok által elvégzett ellenőrzéseknek a tagállamok általi kölcsönös elismerését a közös követelmények alapján,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

▼M3

(1)  Valamennyi tagállam minden olyan típusú irányjelző lámpa számára megadja az EK-alkatrész-típusjóváhagyást, amely teljesíti a vonatkozó mellékletekben megállapított kialakítási és vizsgálati követelményeket.

▼B

(2)  Az a tagállam, amelyik megadta az alkatrész-típusjóváhagyást, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze azt, hogy gyártott modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak, szükség esetén, más tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve. Az ilyen ellenőrzések szúrópróbaszerű ellenőrzésekre korlátozódnak.

2. cikk

▼M3

A tagállamok, minden olyan típusú irányjelző lámpára, amelyet az 1. cikk szerint jóváhagynak, megadják a gyártónak az I. melléklet 3. függelékben feltüntetett mintának megfelelő EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

▼B

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést az olyan jelzések használatának elkerülésére, amelyek feltehetően félreértéseket okozhatnak az 1. cikk szerint jóváhagyott irányjelző lámpák és egyéb készülékek között.

3. cikk

(1)  Egyetlen tagállam sem tilthatja meg az irányjelző lámpák piacra hozatalát a kialakításával vagy működési módjával összefüggő okokból, ha azokon rajta van az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel.

(2)  Mindazonáltal egy tagállam megtilthatja az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel bíró olyan irányjelző lámpák piacra hozatalát, amelyek következetesen eltérnek a jóváhagyott típustól.

Ez az állam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, egyben megadva döntése indokait.

▼M3

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében előírt eljárások segítségével minden egyes jóváhagyásról, amelyet ezen irányelvnek megfelelően megadtak, megtagadtak vagy visszavontak.

▼B

5. cikk

(1)  Ha az a tagállam, amelyik megadta az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást, úgy találja, hogy bizonyos számú, ugyanazon EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel rendelkező irányjelző lámpa nem felel meg az általa jóváhagyott típusnak, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyártott példányok megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. Ezen állam illetékes hatóságai más tagállamok hatóságait tájékoztatják a megtett intézkedésekről, amelyek a megfelelőség következetes nem teljesülése esetén az EGK-alkatrész-típusjóváhagyás visszavonására is kiterjedhetnek. Az említett hatóságok ugyanilyen intézkedéseket tesznek, ha egy másik tagállam illetékes hatóságaitól információt kapnak az ilyen meg nem felelésről.

(2)  A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást minden EGK-alkatrész-típusjóváhagyás visszavonásról, és az ilyen intézkedés indokairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatban elfogadott rendelkezések alapján tett bármely olyan határozatban, amely egy irányjelző lámpa alkatrész-típusjóváhagyásának visszautasítására vagy visszavonására, illetve annak forgalomba hozatala vagy használata megtiltására vonatkozik, részletesen fel kell tüntetni az alapul szolgáló indokokat. Az ilyen döntésekről értesíteni kell az érintett felet, akit ugyanakkor tájékoztatni kell a számára a tagállamokban hatályos jogszabályok szerint rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről és az ezek megtételére rendelkezésre álló időbeli korlátokról.

7. cikk

Egyetlen tagállam sem utasíthatja el egy jármű EGK-típusjóváhagyásának vagy a nemzeti típusjóváhagyásának megadását az irányjelző lámpákra vonatkozó ok miatt, ha ezeken rajta van az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és azok a 76/756/EGK irányelvben megállapítottak szerint vannak beépítve.

8. cikk

Egyetlen tagállam sem utasíthatja el vagy tilthatja meg valamely jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát az irányjelző lámpáira történő hivatkozással, ha ezek rendelkeznek az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel, és a 76/756/EGK irányelvben megállapítottak szerint vannak beépítve.

▼M3

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a „jármű”: bármely, a közúti használatra szánt gépjármű, felépítménnyel vagy anélkül, amelyiknek legalább négy kereke van és a legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, valamint ezek pótkocsijai, a sínen közlekedő járművek, a mezőgazdasági és erdőgazdasági traktorok, valamint az összes mozgó munkagép kivételével.

▼B

10. cikk

Minden olyan módosítást, ami a mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításhoz szükséges, a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárás szerint kell elfogadni.

11. cikk

(1)  A tagállamok 1977. július 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. E rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

(2)  Miután ezen irányelvet közzétették, a tagállamok azt is biztosítják, hogy a Bizottságot megfelelő időben tájékoztassák, hogy észrevételeit megtehesse az irányelv hatálya alá tartozó területen általuk elfogadásra javasolt bármilyen törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés tervezetére vonatkozóan.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼M3
A MELLÉKLETEK JEGYZÉKEI. MELLÉKLET

A típusjóváhagyásra vonatkozó igazgatási rendelkezések

1. függelék

Adatközlő lap

2. függelék

Típusbizonyítvány

3. függelék

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel mintái

II. MELLÉKLET

Műszaki követelmények
I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.   AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerint egy irányjelzőlámpa-típus tekintetében az EK-alkatrész-típusjóváhagyás iránti kérelmet a gyártó nyújtja be.

1.2.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3.

A típus-jóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki szolgálatnak a következőket kell benyújtani:

1.3.1. Két mintát, az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelve; amennyiben a berendezések nem azonosak, hanem szimmetrikusak, és olyanok, hogy csak a jármű jobb vagy bal oldalára lehet őket felszerelni, a két benyújtott minta akkor is lehet azonos és vagy csak a jármű jobb oldalára, vagy csak a bal oldalára történő felszerelésre alkalmas; egy 2b. kategóriájú irányjelző esetében a kérelemhez csatolni kell a két fényerőszintet biztosító rendszert alkotó alkatrészek két mintáját is.

2.   JELÖLÉSEK

2.1.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyásra benyújtott berendezéseken a következőket kell elhelyezni:

2.1.1. a gyártó kereskedelmi megnevezését vagy védjegyét;

2.1.2. cserélhető fényforrásokkal rendelkező lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusát (típusait);

2.1.3. nem cserélhető fényforrásokkal rendelkező lámpák esetében: a névleges feszültséget és watt teljesítményértéket.

2.2.

E jelöléseket világosan olvasható és eltávolíthatatlan módon a berendezés világító felületén vagy világító felületeinek egyikén kell elhelyezni. Kívülről kell láthatónak lenniük, ha a berendezés a járműre rögzítve van.

2.3.

Minden egyes berendezésen elegendő helyet kell biztosítani az alkatrész-típusjóváhagyási jel számára. E helyet az 1. függelékben említett rajzokon fel kell tüntetni.

3.   AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1. A vonatkozó követelmények teljesülése esetén a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti, és amennyiben alkalmazható, a 4. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyást megadják.

3.2. Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3. A 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti jóváhagyási számot rendelik hozzá minden egyes jóváhagyott irányjelzőlámpa-típushoz. Ugyanazon tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot egy más típusú irányjelző lámpához.

3.4. Amikor egy irányjelző lámpából és egyéb lámpákból álló világító és fényjelző berendezés egy típusára kérnek EK-alkatrész-típusjóváhagyást, egységes EK-alkatrész-típusjóváhagyási szám állapítható meg, azzal a feltétellel, hogy az irányjelző lámpa megfelel ezen irányelv követelményeinek, és az azon világító és fényjelző berendezés részét képező lámpák mindegyike, amelyre vonatkozóan az EK-alkatrész-típusjóváhagyást kérik, megfelel a rá vonatkozó egyedi irányelvnek.

4.   AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

A 2.1. pontban említett jelöléseken túlmenően az ezen irányelvnek megfelelően jóváhagyott típusnak megfelelő minden irányjelző lámpán el kell helyezni egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

4.2.

E jel a következőkből áll:

4.2.1.

az „e” betűt körülvevő négyszögletes mező, amely után a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűje található:

1.

Németország esetében

2.

Franciaország esetében

3.

Olaszország esetében

4.

Hollandia esetében

5.

Svédország esetében

6.

Belgium esetében

▼A4

7.

Magyarország esetében

8.

Cseh Köztársaság esetében

▼M3

9.

Spanyolország esetében

11.

Egyesült Királyság esetében

12.

Ausztria esetében

13.

Luxemburg esetében

17.

Finnország esetében

18.

Dánia esetében

▼M4

19

Románia esetében

▼A4

20.

Lengyelország esetében

▼M3

21.

Portugália esetében

23.

Görögország esetében

▼M5

25.

Horvátország esetében

▼A4

26.

Szlovénia esetében

27.

Szlovákia esetében

29.

Észtország esetében

32.

Lettország esetében

▼M4

34

Bulgária esetében

▼A4

36.

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

▼M3

IRL

Írország esetében;

▼A4

MT

Málta esetében;

▼M3

4.2.2.

a négyszögletes mező közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában szereplő „alap jóváhagyási szám” helyezkedik el, azt megelőzően pedig az EGK-típusjóváhagyás megadásának napján a 76/759/EGK irányelv legutóbbi jelentős műszaki módosításához rendelt sorozatszámot jelölő két számjegy található. Ezen irányelvben ez a sorozatszám 01.

4.2.3.

További jelzések a következők szerint:

4.2.3.1. a következő számok közül egy vagy több: 1., 1a., 1b., 2a., 2b., 3., 4., 5. vagy 6., attól függően, hogy a készülék az 1., 1a., 1b., 2a., 2b., 3., 4., 5. vagy 6. kategóriák egyikébe, vagy azok közül többe tartozik;

4.2.3.2. olyan berendezéseken, amelyek nem szerelhetők fel változatlanul a jármű bármelyik oldalára, egy nyíl mutatja a berendezés felszerelési helyzetét (a járműhöz képest a nyíl kifelé mutat az 1., 1a., 1b., 2a. és 2b. kategóriájú berendezések esetében és a jármű eleje felé a 3., 4., 5. és 6. kategóriájú berendezések esetében). Ezen túlmenően a 6. számú kategóriájú berendezéseknél az „R” vagy „L” jelölést ebben az esetben fel kell tüntetni a berendezésen, jelezve a jármű jobb, illetve bal oldalát;

4.2.3.3. olyan berendezéseken, amelyek egyes lámpaként és két lámpa együttesének részeként is használhatók, a „D” kiegészítő betű szerepel a 4.2.3.1. bekezdésben említett jelzés jobb oldalán;

4.3.

az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet a lámpa lencséjén vagy egyik lencséjén kell eltávolíthatatlanul és világosan olvasható módon – akkor is, amikor a lámpák a járműre fel vannak szerelve – feltüntetni.

4.4.

A jóváhagyási jel elrendezése.

4.4.1.

Független lámpák:

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel példái a 3. függelékben az 1. ábrán láthatók.

4.4.2.

Egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpák:

4.4.2.1.

Ha egy irányjelző lámpából és egyéb lámpákból álló világító és fényjelzőberendezésípusra egységes EK-alkatrész-típusjóváhagyási számot bocsátanak ki a fenti 3.4 pont alapján, akkor azon egy egységes EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet lehet elhelyezni, amely a következőkből áll:

4.4.2.1.1 az „e” betűt körülfogó négyszögletes mező, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűi követnek (lásd a 4.2.1. pontot);

4.4.2.1.2. az alap jóváhagyási szám (lásd a 4.2.2. pont első félmondatát);

4.4.2.1.3. amennyiben szükséges, az előírt nyíl, amennyiben a lámpaszerelvény egészére vonatkozik.

4.4.2.2.

e jelölés az egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpákon bárhol elhelyezhető, feltéve hogy:

4.4.2.2.1. látható a lámpák felszerelése után;

4.4.2.2.2. az egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpák egyetlen átvilágított alkatrésze sem távolítható el úgy, hogy egyidejűleg ne távolítanák el a jóváhagyási jelet.

4.4.2.3.

Az egyes lámpákra vonatkozó azonosító szimbólumot, azon irányelveknek megfelelően amelyek szerint az EK-alkatrész-típusjóváhagyást megadták, továbbá a sorozatszámot (lásd a 4.2.2. pont második félmondatát) és, ahol szükséges, a „D” betűt és a szükséges nyilat:

4.4.2.3.1. vagy a megfelelő átvilágított felületen;

4.4.2.3.2. vagy összefoglalva úgy kell elhelyezni, hogy minden egyes egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpa egyértelműen azonosítható legyen.

4.4.2.4.

E jel elemei nem lehetnek kisebb méretűek, mint az EK-alkatrész-típusjóváhagyás megadásának alapjául szolgáló különböző irányelvek által az egyedi jelekre előírt legkisebb méretek.

4.4.2.5.

Egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel példái egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpák vonatkozásában a 3. függelék 2. ábráján láthatók.

4.4.3.

Az olyan kölcsönösen egybeépített lámpák esetében, amelyekben a lencsék is felhasználhatók más típusú fényszórókhoz:

4.4.3.1. a 4.4.2. pontban megállapított rendelkezések érvényesek;

4.4.3.2. ezen túlmenően, amennyiben ugyanazon lencsét használják, az utóbbin a különböző fényszórótípusokra vagy lámpaegységekre vonatkozó eltérő jóváhagyási jelek helyezhetők el feltéve, hogy a fényszóró fő lámpateste – még akkor is, ha nem választható külön a lencsétől – tartalmazza a 2.3. pontban leírt helyet és a tényleges funkciók jóváhagyási jeleit;

4.4.3.3. amennyiben különböző fényszórótípusok ugyanazt a fő lámpatestet tartalmazzák, ez utóbbin helyezhetők el a különböző jóváhagyási jelek.

4.4.3.4. A fényszóróval kölcsönösen egybeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelének példái a 3. függelék 3. ábráján láthatók.

5.   TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK KIEGÉSZÍTÉSEI

5.1. Az ezen irányelvnek megfelelően jóváhagyott típus módosításainak esetében a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének előírásait kell alkalmazni.

6.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1. Általános szabályként a gyártásmegfelelőség biztosítására a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezések szerint hoznak intézkedéseket.

6.2. Minden irányjelző lámpának meg kell felelnie a 6. és 8. bekezdésben ( 6 ) előírt fotometriai és kolorimetriai feltételeknek. Mindazonáltal, a sorozatgyártásból véletlenszerűen kiválasztott készülék esetében a kibocsátott fény legkisebb erejére vonatkozó követelmény (a 7. (6)  bekezdésben említett szabványos izzólámpával mérve), minden vonatkozó irányban a 6.1. és 6.2. bekezdésben (6)  előírt legalacsonyabb értékek 80 %-ára korlátozódik.
1. függelék

image

image
2. függelék:

image

image
3. függelék:

AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL MINTÁI

image

1. ábra

A fent ábrázolt EK-alkatrés-ztípusjóváhagyási jelet viselő készülék egy 4. kategóriájú irányjelző lámpa, amelyet Németországban (e1) hagytak jóvá ezen irányelv alapján (01), az 1471-es alap-jóváhagyási számon, ami szintén felhasználható két lámpa szerelvényében. A nyíl a jármű eleje felé mutat.

A jóváhagyási jelen a nyilak által mutatott irányt a készülék kategóriája szerint a következő ábra mutatja:

image

image

2a. ábra

Egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpák egyszerűsített jelölése, amikor két vagy több lámpa ugyanazon szerelvény részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak jelképezik a fényjelző készülék alakját. Ezek nem képezik a jóváhagyási jel részét)

A. MINTA

image

B. MINTA

image

C. MINTA

Megjegyzés:

A jóváhagyási jelek három példája, az A., B. és C. minták, egy világító és fényjelző készülék jelölésének három lehetséges változatát képviselik, amikor két vagy több lámpa ugyanazon egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpaegység részét képezik. E jóváhagyási jelek azt mutatják, hogy a készüléket Németországban (e1) a 1712 alap-jóváhagyási számon hagyták jóvá, és az a következőkből áll:

egy IA. osztályú fényvisszaverő, amelyet a 02. sorozatszámú 76/757/EGK irányelv szerint hagytak jóvá;

egy 2a. kategóriájú hátsó irányjelző lámpa, amelyet a 01. sorozatszámú 76/759/EGK irányelv szerint hagytak jóvá;

egy vörös színű hátsó helyzetjelző lámpa (R), amelyet a 02. sorozatszámú 76/758/EGK irányelv II. melléklete szerint hagytak jóvá;

egy hátsó ködlámpa (F), amelyet a 00. sorozatszámú 77/538/EGK irányelv szerint hagytak jóvá;

egy hátrameneti lámpa (AR), amelyet a 00. sorozatszámú 77/539/EGK irányelv szerint hagytak jóvá;

egy kettős fényerejű féklámpa (S2), amelyet a 02. sorozatszámú 76/758/EGK irányelv II. melléklete szerint hagytak jóvá;

egy hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpa (L), amelyet a 00. sorozatszámú 76/740/EGK irányelv szerint hagytak jóvá.

image

2b. ábra

Egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpák egyszerűsített jelölése, amikor egy vagy több lámpa ugyanazon szerelvény részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak jelképezik a fényjelző készülék alakját.

Ezek nem képezik a jóváhagyási jel részét)

A. MINTA

image

B. MINTA

image

C. MINTA

image

D. MINTA

Megjegyzés:

A jóváhagyási jel négy példája, azA., B., C. és D. minták, egy világító és fényjelző készülék jelölésének négy lehetséges változatát képviselik, amikor két vagy több lámpa ugyanazon egybeépített, kombinált vagy kölcsönösen egybeépített lámpaegység részét képezi. E jóváhagyási jelek azt mutatják, hogy a készüléket Németországban (e1) hagyták jóvá a 7120 alap-jóváhagyási számon, és az a következőkből áll:

egy első helyzetjelző lámpa (A), amelyet a 02. sorozatszámú 76/758/EGK irányelv II. melléklete szerint hagytak jóvá bal oldali felszerelésre;

egy tompított fényű fényszóró (HCR) jobb oldali, illetve bal oldali közlekedési rendszerre tervezve, és távolsági fényszóró legfeljebb 86 250 és 101 250 kandela közötti fényerővel (amint azt a 30. szám jelöli), a 02. sorozatszámú 76/761/EGK irányelv V. melléklete szerint jóváhagyva, műanyag (PL) lencse beépítésével;

egy első ködlámpa (B), amelyet a 02. sorozatszámú 76/762/EGK irányelv szerint hagytak jóvá, és műanyag lencsét tartalmaz (PL);

egy 1a. kategóriájú első irányjelző lámpa, amelyet a 01. sorozatszámú 76/759/EGK irányelv szerint hagytak jóvá.

image

3. ábra

Fényszóróval kölcsönösen egybeépített vagy egybeépített lámpa

A fenti példa egy olyan lencse jelölésének felel meg, amelyet különböző típusú fényszórókban való felhasználásra szántak, nevezetesen:

vagy:

mindkét irányú forgalmi rendszerre tervezett tompított fényszóró és legfeljebb 86 250 és 101 250 kandela közötti fényerejű távolsági fényszóró (amit a 30. szám jelöl), Németországban (e1) jóváhagyva a 7120 alap-jóváhagyási szám alatt a 04. sorozatszámú 76/761/EGK irányelv IV. mellékletének követelménye szerint, amelyet kölcsönösen egybeépítettek a 01. sorozatszámú 76/759/EGK irányelv szerint jóváhagyott első irányjelző lámpával;

vagy:

tompított fényt és távolsági fényt biztosító fényszóró, mindkét forgalmi rendszerre tervezve, Németországban (e1) jóváhagyva a 7122 alap-jóváhagyási szám szerint a 01. sorozatszámú 76/761/EGK irányelv II. mellékletének követelményei szerint, amelyet kölcsönösen egybeépítettek a fentivel megegyező első irányjelző lámpával;

vagy:

a fent említett fényszórók bármelyike egyes lámpaként jóváhagyva.

A fényszóró fő testén helyezkedik el az egyetlen érvényes jóváhagyási szám, például:image

vagy

image

vagy

image

 

vagy

image
II. MELLÉKLET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1.

A műszaki követelmények megegyeznek a következő okmányok egységes keretbe történő foglalásából álló 6. ENSZ-EGB rendelet 1. és 5–8. szakaszában valamint az 1., 4. és 5. mellékletében szereplő követelményekkel:

 a 01. sorozatszámú módosítások, amelyek magukba foglalják a 01. sorozatszámú módosításokhoz fűzött 1–5. sz. kiegészítéseket és azok különböző javításait ( 7 ),

 a 01. sorozatszámú módosításokhoz fűzött 6. kiegészítés ( 8 ),

 a 01. sorozatszámú módosításokhoz fűzött 7. kiegészítés ( 9 ),

azzal a kivétellel, hogy:

1.1.

a „48. rendeletre” való hivatkozást a „76/756/EGK irányelvre” való hivatkozásként kell értelmezni;

1.2.

a „37. rendeletre” való hivatkozást a „76/761/EGK irányelv VII. mellékletére” való hivatkozásként kell értelmezni.( 1 ) HL 28., 1967.2.17., 458/67. o.

( 2 ) HL 224., 1966.12.5., 3802/66. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

( 5 ) Európai Gazdasági Bizottság, E/EGB/324 dokumentum, 1967. május 5-i kiegészítés.

( 6 ) A 70/156/EGK irányelv II. A. mellékletében meghatározottak szerint.

(

7E/EGB/324

right accolade Rev. 1/Add. 5/Rev. 2.

E/EGB/TRANS/505

(

8E/EGB/324

right accolade Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1.

E/EGB/TRANS/505

( 9 ) TRANS/WP.29/518

Top