EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0211

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete ( 2011. február 16. ) a polgári kezdeményezésről

OJ L 65, 11.3.2011, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 31 - 52

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/oj

11.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011/EU RENDELETE

(2011. február 16.)

a polgári kezdeményezésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 24. cikke első bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében az európai polgári kezdeményezés révén. Ez az eljárás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, hasonlóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlament számára, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanács számára biztosított joghoz.

(2)

A polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és a polgári kezdeményezés jellegével arányosnak kell lenniük annak érdekében, hogy bátorítsák a polgárok részvételét és elérhetőbbé tegyék az Uniót. Továbbá ésszerű egyensúlyt kell teremteniük a jogok és kötelezettségek között.

(3)

Az eljárásoknak és feltételeknek biztosítaniuk kell azt is, hogy a polgári kezdeményezések támogatása tekintetében hasonló feltételek vonatkozzanak az Unió polgáraira, függetlenül attól, hogy mely tagállamból származnak.

(4)

A Bizottságnak kérésre tájékoztatnia kell a polgárokat és nem hivatalos formában tanácsot kell adnia számukra a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban, különösen a nyilvántartásba vételi kritériumokat illetően.

(5)

Meg kell állapítani, hogy legkevesebb hány tagállamból kell származniuk a polgároknak. Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezés uniós érdeket képviseljen – ugyanakkor könnyen használható eszköz legyen –, ezt a számot a tagállamok egynegyedében kell meghatározni.

(6)

Ebből a célból ugyancsak helyénvaló meghatározni az egyes tagállamokból származó aláírók legalacsonyabb számát. Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezések támogatása tekintetében hasonló feltételek vonatkozzanak a polgárokra, e legalacsonyabb számoknak degresszíven arányosaknak kell lenniük. Az egyértelműség céljából az egyes tagállamokra vonatkozó legalacsonyabb számokat fel kell tüntetni e rendelet mellékletében. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e mellékletet módosíthassa annak érdekében, hogy az tükrözze az Európai Parlament összetételében bekövetkező bármilyen változást.

(7)

Helyénvaló meghatározni a polgári kezdeményezés támogatására vonatkozó alsó korhatárt. Ezen korhatárt az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárában kell megállapítani.

(8)

A polgári kezdeményezés sikerre vitele érdekében szükség van a szervezett struktúra minimális szintjére. Ennek egy legalább hét tagállamból származó természetes személyekből (szervezők) álló polgári bizottság formájában kell megvalósulnia, az egész Európát érintő ügyek felvetésének ösztönzése és az ezekről való gondolkodás előmozdítása érdekében. Az átláthatóság, valamint a zökkenőmentes és hatékony kommunikáció érdekében a polgári bizottságnak olyan képviselőket kell kijelölnie, akik a teljes eljárás folyamán összeköttetést biztosítanak a polgári bizottság és az uniós intézmények között.

(9)

Azon jogalanyok, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a polgári kezdeményezések előmozdítására, amennyiben azt teljes átláthatóság mellett végzik.

(10)

A javasolt polgári kezdeményezések koherenciájának és átláthatóságának biztosítása, és annak elkerülése érdekében, hogy olyan javasolt polgári kezdeményezéshez gyűjtsenek aláírásokat, amely ezen rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, a kezdeményezéseket a Bizottság által rendelkezésre bocsátott honlapon, a szükséges számú támogató nyilatkozat polgároktól történő összegyűjtését megelőzően nyilvántartásba kell venni. Az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő valamennyi javasolt polgári kezdeményezést a Bizottságnak kell nyilvántartásba vennie. A nyilvántartásba vétel tekintetében a Bizottságnak a megfelelő ügyintézés általános elvei szerint kell eljárnia.

(11)

Amint valamely javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele megtörtént, a szervezők megkezdhetik a támogató nyilatkozatok gyűjtését a polgároktól.

(12)

Helyénvaló, hogy e rendelet melléklete tartalmazza a támogató nyilatkozat formanyomtatványát, megjelölve a tagállamok által elvégzendő ellenőrzések céljából szükséges adatokat. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e mellékletet az EUMSZ 290. cikkével összhangban módosíthassa, figyelembe véve a tagállamoktól kapott információkat.

(13)

Azon elv tiszteletben tartásával, amely értelmében a személyes adatoknak gyűjtésük célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak és nem túlzott mértékűnek kell lenniük, szükség van egy javasolt polgári kezdeményezés aláírói személyes adatainak, ideértve adott esetben személyi azonosító számának, vagy személyazonosító okmánya számának közlésére is, ha ez a támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzéséhez a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban szükséges.

(14)

A modern technológiának a részvételi demokrácia eszközeként való szolgálatba állítása érdekében helyénvaló, hogy a támogató nyilatkozatokat papírformátumban és online is gyűjteni lehessen. Az online gyűjtési rendszereknek olyan megfelelő biztonsági tulajdonságokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják egyebek mellett az adatok biztonságos gyűjtését és tárolását. E célból a Bizottságnak részletes technikai előírásokat kell meghatároznia az online gyűjtési rendszerek tekintetében.

(15)

Helyénvaló, hogy a tagállamok a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt ellenőrizzék, hogy az online gyűjtési rendszerek megfelelnek-e az e rendeletben foglalt előírásoknak.

(16)

Az online gyűjtési rendszerek tekintetében a Bizottság az e rendelet előírásainak megfelelő műszaki és biztonsági jellemzőkkel rendelkező, nyílt forráskódú szoftvert bocsát rendelkezésre.

(17)

Helyénvaló biztosítani, hogy a polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatait megadott időtartamon belül gyűjtsék össze. Annak biztosítása érdekében, hogy a javasolt polgári kezdeményezések időszerűek maradjanak, és szem előtt tartva az Unió egészére kiterjedő támogatásgyűjtés összetett jellegét, ez az időtartam nem lehet hosszabb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított 12 hónapnál.

(18)

Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a szükséges támogató nyilatkozatok összegyűjtését követően az egyes tagállamok feleljenek az adott tagállamból származó aláíróktól gyűjtött támogató nyilatkozatok ellenőrzéséért és igazolásáért. Figyelembe véve a tagállamokra háruló adminisztratív terhek korlátozásának szükségességét, a tagállamoknak az ellenőrzéseket – amelyek alapulhatnak véletlenszerű mintavételen – megfelelő eljárások alapján az igazolásra irányuló kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül el kell elvégezniük, és az érvényes támogató nyilatkozatok számát igazoló dokumentumot kell kibocsátaniuk.

(19)

A szervezőknek a polgári kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását megelőzően biztosítaniuk kell az e rendeletben meghatározott valamennyi vonatkozó feltétel teljesülését.

(20)

A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a polgári kezdeményezést, és külön-külön meg kell határoznia az arra vonatkozó jogi, illetve politikai következtetéseit. Három hónapon belül azt is meg kell határoznia, hogyan szándékozik eljárni az ügyben. Annak nyilvánvalóvá tétele érdekében, hogy a legalább egymillió uniós polgár által támogatott polgári kezdeményezést és az azt követő lehetséges lépéseket alapos vizsgálatnak vetette alá, a Bizottságnak világosan, érthetően és részletesen indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, és hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést. Amikor a Bizottsághoz olyan polgári kezdeményezés érkezik be, amelyet a kellő számban aláírtak, és amely ezen rendelet egyéb előírásainak is megfelel, úgy a szervezőknek jogában áll a kezdeményezést uniós szintű közmeghallgatáson bemutatni.

(21)

A személyes adatok e rendelet alkalmazása céljából történő feldolgozása tekintetében maradéktalanul alkalmazni kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4). E tekintetben a jogbiztonság érdekében helyénvaló világossá tenni, hogy a polgári kezdeményezés szervezői és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a 95/46/EK irányelv értelmében vett adatkezelőnek minősülnek, és helyénvaló meghatározni a polgári kezdeményezések céljából gyűjtött személyes adatok tárolására nyitva álló leghosszabb időtartamot. Adatkezelői minőségükben a szervezőknek minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük a 95/46/EK irányelv által meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, különös tekintettel azokra a kötelezettségekre, amelyek a feldolgozás jogszerűségére, a feldolgozási tevékenységek biztonságára, a tájékoztatásra és az érintettek személyes adataikhoz való hozzáférésére, valamint azok helyesbítésének és törlésének elérésére vonatkozó jogára vonatkoznak.

(22)

Az e rendelet alkalmazásában végrehajtott adatfeldolgozás tekintetében a 95/46/EK irányelv III. fejezetének bírósági jogorvoslatra, felelősségre és szankciókra vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul alkalmazni kell. A polgári kezdeményezések szervezői az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban felelősséggel tartoznak az általuk okozott károkért. A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell, hogy a szervezőkre e rendelet megsértése esetén megfelelő szankciók legyenek alkalmazandók.

(23)

E rendelet alkalmazásában a Bizottság által végrehajtott adatfeldolgozás tekintetében maradéktalanul alkalmazandó a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5).

(24)

A jövőben szükséges kiigazítások érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – a szakértői szintet is beleértve – megfelelő konzultációkat folytasson.

(25)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (6) megfelelően kell elfogadni.

(26)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket, különös tekintettel az Alapjogi Charta 8. cikkére, amely értelmében mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

(27)

Az Európai Adatvédelmi Biztos konzultációt követően véleményt fogadott el (7),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásokat és feltételeket állapítja meg az EUSZ 11. cikkében és az EUMSZ 24. cikkében meghatározottak szerint.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „polgári kezdeményezés”: az e rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult aláíró támogat;

2.   „aláíró”: a polgári kezdeményezést a kezdeményezés támogató nyilatkozatának kitöltésével támogató uniós polgár;

3.   „szervezők”: a polgári kezdeményezés előkészítéséért és a Bizottsághoz való benyújtásáért felelős, polgári bizottságot létrehozó természetes személyek.

3. cikk

A szervezőkre és az aláírókra vonatkozó előírások

(1)   A szervezőknek uniós polgároknak kell lenniük, akik elérték az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort.

(2)   A szervezőknek polgári bizottságot kell létrehozniuk, amely legalább hét olyan személyből áll, akik legalább hét különböző tagállamban rendelkeznek lakóhellyel.

A szervezők kijelölnek egy képviselőt és egy helyettest („kapcsolattartó személyek”), akik a teljes eljárás alatt kapcsolattartó szerepet töltenek be a polgári bizottság és az uniós intézmények között, és akiket felhatalmaznak a polgári bizottság nevében történő felszólalásra és eljárásra.

Ha a szervezők európai parlamenti képviselők, ők nem számítanak bele a polgári bizottság alakítása szempontjából szükséges legalacsonyabb számba.

Egy javasolt polgári kezdeményezés 4. cikknek megfelelően történő nyilvántartásba vétele céljából a Bizottság csak a polgári bizottság azon hét tagjára vonatkozó információkat vizsgálja meg, akik az e cikk (1) bekezdésében és e bekezdésben említett előírásoknak való megfeleléshez szükségesek.

(3)   A Bizottság felkérheti a szervezőket, hogy szolgáltassanak megfelelő bizonyítékot az (1) és (2) bekezdésben foglalt előírások teljesítésére vonatkozóan.

(4)   Polgári kezdeményezés támogatására csak olyan aláíró jogosult, aki uniós polgár, és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort.

4. cikk

A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele

(1)   A javasolt polgári kezdeményezés aláíróitól származó támogató nyilatkozatok összegyűjtésének megkezdését megelőzően a szervezőknek a II. mellékletben meghatározott információk rendelkezésre bocsátása révén nyilvántartásba kell vetetniük a polgári kezdeményezést a Bizottsággal, különös tekintettel a javasolt polgári kezdeményezés tárgyára és céljaira.

Az információkat az Unió valamely hivatalos nyelveinek egyikén kell eljuttatni a Bizottsághoz, a Bizottság által erre a célra rendelkezésre bocsátott online nyilvántartás („a nyilvántartás”) segítségével.

A szervezők a nyilvántartás számára és adott esetben a honlapjukon rendszeresen naprakész információt nyújtanak a javasolt polgári kezdeményezés támogatási és finanszírozási forrásairól.

A (2) bekezdésnek megfelelő nyilvántartásba vétel visszaigazolását követően a szervezőknek módjukban áll a javasolt polgári kezdeményezést az Unió más hivatalos nyelvein is nyilvántartásba vetetni. A javasolt polgári kezdeményezés lefordítása az Unió más hivatalos nyelveire a szervezők feladata.

A Bizottság létrehoz egy kapcsolattartó pontot, amelynek feladata a tájékoztatás és segítségnyújtás.

(2)   A Bizottság a II. mellékletben foglalt információk kézhezvételétől számított két hónapon belül a javasolt polgári kezdeményezést egyedi nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba veszi, és erről visszaigazolást küld a szervezőknek az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a)

megalakult a polgári bizottság és a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölték a kapcsolattartó személyeket;

b)

a javasolt polgári kezdeményezés nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be;

c)

a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és

d)

a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékeivel.

(3)   A Bizottság visszautasítja a nyilvántartásba vételt, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek.

A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasítása esetén a Bizottság tájékoztatja a szervezőket az elutasítás okairól, valamint a rendelkezésükre álló valamennyi lehetséges peres és peren kívüli jogorvoslatról.

(4)   A Bizottság a nyilvántartásban közzéteszi azokat a javasolt polgári kezdeményezéseket, amelyeket nyilvántartásba vett. A 45/2001/EK rendelet szerinti jogaik sérelme nélkül az érintettek a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított két év elteltét követően jogosultak személyes adataiknak a nyilvántartásból történő eltávolítását kérelmezni.

(5)   A támogató nyilatkozatoknak a 8. cikkel összhangban történő benyújtása előtt a szervezők bármikor visszavonhatnak egy, a nyilvántartásba vett javasolt polgári kezdeményezést. Ennek tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

5. cikk

A támogató nyilatkozatok gyűjtésére vonatkozó eljárások és feltételek

(1)   A 4. cikknek megfelelően nyilvántartásba vett, a javasolt polgári kezdeményezést támogató aláíróktól származó nyilatkozatok gyűjtéséért a szervezők felelnek.

A támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez csak a III. mellékletben meghatározott mintáknak megfelelő, és a javasolt kezdeményezésnek a nyilvántartásban szereplő valamelyik nyelvi változatában íródott formanyomtatványok használhatók. A szervezőknek a III. mellékletben feltüntetett módon a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdését megelőzően ki kell tölteniük a formanyomtatványokat. A formanyomtatványokon megadott információknak meg kell felelniük a nyilvántartásban rögzített információknak.

(2)   A szervezők a támogató nyilatkozatokat papírformátumban vagy elektronikusan gyűjthetik. Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, a 6. cikk rendelkezései alkalmazandók.

E rendelet alkalmazásában azokat a támogató nyilatkozatokat, amelyek az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) értelmében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vannak ellátva, a papírformátumban levő támogató nyilatkozatokkal azonos módon kell kezelni.

(3)   Az aláíróknak ki kell tölteniük a szervezők által rendelkezésre bocsátott támogató nyilatkozatokat. Az aláírók csak a tagállamok által elvégzendő ellenőrzés céljából szükséges személyes adatokat tüntetik fel a III. mellékletben foglaltak szerint.

Az aláírók egy adott polgári kezdeményezést csak egyszer támogathatnak.

(4)   A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a III. mellékletben foglalt információkat érintő változásokat. A Bizottság ezen változások figyelembevételével, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, a 17. cikkel összhangban és a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek mellett módosíthatja a III. mellékletet.

(5)   A támogató nyilatkozatokat a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb 12 hónapon keresztül lehet gyűjteni.

Ezen időszak végén a nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy az időszak lezárult, valamint adott esetben azt, hogy nem gyűjtöttek össze az előírás szerinti megfelelő számú támogató nyilatkozatot.

6. cikk

Online gyűjtési rendszerek

(1)   Amennyiben a támogató nyilatkozatokat online gyűjtik, az online gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat valamely tagállam területén kell tárolni.

Az online gyűjtési rendszer megfelelőségét, a (3) bekezdéssel összhangban, abban a tagállamban igazolják, amelyben az online gyűjtési rendszeren keresztül összegyűjtött adatokat tárolni fogják. A szervezők ugyanazt az online gyűjtési rendszert több vagy akár az összes tagállamban is használhatják a támogató nyilatkozatok gyűjtése céljából.

A támogatónyilatkozat-minták az online gyűjtés céljára kiigazíthatók.

(2)   A szervezők biztosítják, hogy a támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez használt online gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdésnek.

A szervezők a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt felkérik az adott tagállam erre hatáskörrel rendelkező hatóságát annak igazolására, hogy az e célra használt online gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdésnek.

A szervezők kizárólag akkor kezdhetik el a támogató nyilatkozatoknak az online gyűjtési rendszeren keresztül való gyűjtését, ha a (3) bekezdésben említett igazolást megszerezték. A szervezők az online gyűjtési rendszerhez használt honlapon közzéteszik az említett igazolás másolatát.

A Bizottság 2012. január 1-jéig az online gyűjtési rendszerek tekintetében e rendelet előírásainak való megfeleléshez szükséges műszaki és biztonsági jellemzőkkel rendelkező, nyílt forráskódú szoftvert fejleszt ki, és azt fenntartja. A Bizottság a szoftvert ingyenesen bocsátja rendelkezésre.

(3)   Amennyiben az online gyűjtési rendszer megfelel a (4) bekezdésnek, a hatáskörrel rendelkező hatóság erről egy hónapon belül a IV. mellékletben meghatározott mintának megfelelő igazolást állít ki.

A tagállamok elismerik a más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott igazolásokat.

(4)   Az online gyűjtési rendszereknek megfelelő biztonsági és műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy:

a)

csak természetes személyek nyújthatnak be online támogató nyilatkozatot;

b)

az online megadott információkat biztonságosan gyűjtik és tárolják, többek között annak érdekében, hogy azokat ne lehessen módosítani vagy az adott polgári kezdeményezés megjelölt támogatásához képest más célra felhasználni, és hogy megvédjék a személyes adatokat a véletlen megsemmisüléstől vagy jogellenes megsemmisítéstől vagy véletlen elvesztéstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől;

c)

a rendszer a III. mellékletben meghatározott mintáknak megfelelő formátumú támogató nyilatkozatokat képes előállítani a tagállamok által a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően elvégzendő ellenőrzés céljából.

(5)   A (4) bekezdés végrehajtása céljából a Bizottság 2012. január 1-jéig technikai előírásokat fogad el a 20. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

7. cikk

Az aláírók tagállamonkénti legalacsonyabb száma

(1)   A polgári kezdeményezés aláíróinak legalább a tagállamok egynegyedéből kell származniuk.

(2)   A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjában a tagállamok legalább egynegyedében az aláírók számának el kell érnie az I. mellékletben meghatározott legalacsonyabb számokat. E legalacsonyabb számoknak meg kell felelniük az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma 750-szeresének.

(3)   Az Európai Parlament összetételében bekövetkező bármilyen változás tükrözése érdekében a Bizottság a 17. cikkel összhangban és a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek mellett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megfelelően kiigazítja az I. mellékletet.

(4)   Az aláírót abból a tagállamból származónak kell tekinteni, amelyik az aláíró támogató nyilatkozatának a 8. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti ellenőrzéséért felelős.

8. cikk

A támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése és igazolása

(1)   Azt követően, hogy a szervezők az 5. és 7. cikknek megfelelően papír- vagy elektronikus formátumban összegyűjtötték a szükséges támogató nyilatkozatokat, azokat ellenőrzés és igazolás céljából benyújtják a 15. cikkben meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságoknak. E célból a szervezők az V. mellékletben meghatározott formanyomtatványt használják, és a papírformátumú, a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus formátumú és az online gyűjtési rendszer révén gyűjtött támogató nyilatkozatokat elkülönítik egymástól.

A szervezők a támogató nyilatkozatokat a megfelelő tagállamnak nyújtják be a következők szerint:

a)

az aláíró lakóhelye vagy állampolgársága szerinti tagállamnak a III. melléklet C. részének 1. pontjában foglaltaknak megfelelően; vagy

b)

a támogató nyilatkozatban feltüntetett személyi azonosító számot vagy személyi azonosító okmányt kibocsátó tagállamnak, a III. melléklet C. részének 2. pontjában foglaltaknak megfelelően.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Ennek alapján a VI. mellékletben meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.

A támogató nyilatkozatok ellenőrzéséhez nem szükséges az aláírások hitelesítése.

(3)   A (2) bekezdésben említett igazolás kiállítása térítésmentes.

9. cikk

A polgári kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz

A 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott igazolás beszerzését követően, és az ebben a rendeletben meghatározott minden vonatkozó eljárás és feltétel teljesítése esetén a szervezők benyújthatják a polgári kezdeményezést a Bizottságnak, amelyhez csatolniuk kell a kezdeményezéshez kapott támogatásra és finanszírozásra vonatkozó információkat. Az információkat közzé kell tenni a nyilvántartásban.

A bármely forrásból származó támogatás és finanszírozás azon összegének, amelyen felül információt kell szolgáltatni, meg kell egyeznie az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9) foglalt összeggel.

E cikk alkalmazásában a szervezőknek a VII. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell használniuk, és azt kitöltve, a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott igazolások papír- vagy elektronikus formátumú másolataival együtt kell benyújtaniuk.

10. cikk

A polgári kezdeményezések Bizottság általi vizsgálatára vonatkozó eljárás

(1)   A polgári kezdeményezés 9. cikknek megfelelő benyújtását követően a Bizottság:

a)

haladéktalanul közzéteszi a polgári kezdeményezést a nyilvántartásban;

b)

megfelelő szinten fogadja a szervezőket, és lehetővé teszi számukra a polgári kezdeményezéssel felvetett kérdések részletes ismertetését;

c)

három hónapon belül közleményben foglalja össze a polgári kezdeményezésről alkotott jogi és politikai következtetéseit, az esetlegesen megtenni kívánt lépéseit, és ezek okait, illetve ha nem kíván lépéseket tenni, ennek okait.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett közleményről értesítést kapnak a szervezők, valamint az Európai Parlament és a Tanács, és azt közzé kell tenni.

11. cikk

Közmeghallgatás

Ha a 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, a 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában megállapított határidőn belül lehetőséget kell biztosítani a szervezők számára a polgári kezdeményezés közmeghallgatáson történő ismertetésére. A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást az Európai Parlamentben megtartsák, adott esetben az Unió többi, részt venni kívánó intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, hogy a Bizottság megfelelő szinten legyen képviselve.

12. cikk

A személyes adatok védelme

(1)   A személyes adatok e rendelet szerinti feldolgozása során a polgári kezdeményezés szervezői és a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai betartják a 95/46/EK irányelvet és az annak végrehajtása céljából elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

(2)   Adatfeldolgozási tevékenységeik céljából a polgári kezdeményezés szervezőit és a 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságokat adatkezelőnek kell tekinteni a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében.

(3)   A szervezők biztosítják, hogy az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat kizárólag az adott kezdeményezés támogatására használják, és legkésőbb egy hónappal a kezdeményezésnek a Bizottsághoz történt, a 9. cikknek megfelelő benyújtása után vagy – amennyiben utóbbi időpont a korábbi – legkésőbb 18 hónappal a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontját követően megsemmisítik az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban összegyűjtött támogató nyilatkozatokat és azok másolatait.

(4)   A hatáskörrel rendelkező hatóság a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban kapott adatokat kizárólag a támogató nyilatkozatoknak a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelő ellenőrzéséhez használja fel, és legkésőbb egy hónappal a 8. cikkben említett igazolás kiállítását követően megsemmisíti valamennyi támogató nyilatkozatot és azok másolatait.

(5)   Az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatban kapott támogató nyilatkozatok és azok másolatai a (3) és (4) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl is megőrizhetők, amennyiben a javasolt polgári kezdeményezéssel kapcsolatos jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz erre szükség van. A szervezőknek és a hatáskörrel rendelkező hatóságnak legkésőbb az említett eljárások jogerős határozattal való lezárását követő egy héten belül meg kell semmisíteniük valamennyi támogató nyilatkozatot és azok másolatait.

(6)   A szervezők megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés elleni védelme érdekében, különösen, ha a feldolgozás közben az adatokat hálózaton keresztül továbbítják, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.

13. cikk

Felelősség

A szervezők a polgári kezdeményezés szervezése során bármilyen okozott kárért az alkalmazandó nemzeti jog szerint felelnek.

14. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a szervezőkre megfelelő szankciók legyenek alkalmazandók e rendelet megsértése és különösen az alábbiak esetén:

a)

a szervezők által tett hamis nyilatkozatok;

b)

adatok csalárd felhasználása.

(2)   Az (1) cikkben említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

15. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai

(1)   A 6. cikk (3) bekezdésének végrehajtása céljából a tagállamok az említett bekezdésben meghatározott igazolás kiállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságokat jelölnek ki.

(2)   A 8. cikk (2) bekezdésének végrehajtása céljából minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének összehangolásáért és az említett bekezdésben meghatározott igazolás kiállításáért.

(3)   A tagállamok legkésőbb 2012. március 1-jéig továbbítják a Bizottságnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok nevét és címét.

(4)   A Bizottság közzéteszi a hatáskörrel rendelkező hatóságok listáját.

16. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság a 17. cikknek megfelelően és a 18. és 19. cikkben foglalt feltételek mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosíthatja e rendelet mellékleteit a rendelet vonatkozó rendelkezéseinek keretein belül.

17. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

(2)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 18. és a 19. cikk határozza meg.

18. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikkben említett felhatalmazást.

(2)   A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

(3)   A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

19. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

(1)   Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés napját követő kéthónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a időtartam letelte előtt hatályba léphet.

(3)   Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen az (1) bekezdésben megjelölt időtartam alatt, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

20. cikk

A bizottság

(1)   A 6. cikk (5) bekezdésének végrehajtása céljából a Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

21. cikk

A tagállami rendelkezések bejelentése

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az e rendelet végrehajtása céljából általa elfogadott konkrét rendelkezésekről.

A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot.

22. cikk

Felülvizsgálat

2015. április 1-jéig, valamint azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról.

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2011. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

MARTONYI J.


(1)  HL C 44., 2011.2.11., 182 o.

(2)  HL C 267., 2010.10.1., 57. o.

(3)  Az Európai Parlament 2010. december 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. február 14-i határozata.

(4)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL C 323., 2010.11.30., 1. o.

(8)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(9)  HL L 297., 2003.11.15., 1. o.


I. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMONKÉNTI ALÁÍRÓK LEGALACSONYABB SZÁMA

Belgium

16 500

Bulgária

12 750

Cseh Köztársaság

16 500

Dánia

9 750

Németország

74 250

Észtország

4 500

Írország

9 000

Görögország

16 500

Spanyolország

37 500

Franciaország

54 000

Olaszország

54 000

Ciprus

4 500

Lettország

6 000

Litvánia

9 000

Luxemburg

4 500

Magyarország

16 500

Málta

3 750

Hollandia

18 750

Ausztria

12 750

Lengyelország

37 500

Portugália

16 500

Románia

24 750

Szlovénia

5 250

Szlovákia

9 750

Finnország

9 750

Svédország

13 500

Egyesült Királyság

54 000


II. MELLÉKLET

A JAVASOLT POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A javasolt polgári kezdeményezés bizottsági nyilvántartásba vételéhez a következő információkat kell benyújtani:

1.

A javasolt polgári kezdeményezés címe, legfeljebb 100 karakter terjedelemben.

2.

A javasolt polgári kezdeményezés tárgya, legfeljebb 200 karakter terjedelemben.

3.

A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó, javasolt polgári kezdeményezés céljainak leírása, legfeljebb 500 karakter terjedelemben.

4.

A Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezők megítélése szerint a javasolt fellépésre vonatkoznak.

5.

A polgári bizottság hét tagjának teljes neve, postacíme, állampolgársága és születési ideje, feltüntetve különösen a képviselőnek és helyettesének a nevét, valamint e-mail címét (1).

6.

A javasolt polgári kezdeményezés támogatási és finanszírozási forrásai a nyilvántartásba vétel időpontjában (1).

A szervezők mellékletben bővebb információkat is megadhatnak a javasolt polgári kezdeményezés tárgyával, céljaival és hátterével kapcsolatban. Ha úgy kívánják, a beadványhoz jogszabálytervezetet is mellékelhetnek.


(1)  Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az adatalanyokat, hogy e személyes adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezés eljárásának céljából gyűjti össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolattartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat bocsátják rendelkezésre a nyilvánosság számára. Az adatalanyoknak jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből tiltakozzanak személyes adataik közzététele ellen, valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított kétéves időtartam letelte után a Bizottság online nyilvántartásából való törlését.


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

C. RÉSZ

1.

Személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát nem kérő tagállamok listája (támogató nyilatkozat formanyomtatványa, A. rész):

Tagállam

Azon aláírók, akiknek a támogató nyilatkozatát be kell nyújtani az érintett tagállamnak

Belgium

a Belgiumban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező belga állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Dánia

a Dániában lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező dán állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Németország

a Németországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező német állampolgárok, amennyiben tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a lakóhelyükről

Észtország

az Észtországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező észt állampolgárok

Írország

az Írországban lakóhellyel rendelkezők

Hollandia

a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők

Szlovákia

a Szlovákiában lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező szlovák állampolgárok

Finnország

a Finnországban lakóhellyel rendelkezők

az országon kívül lakóhellyel rendelkező finn állampolgárok

Egyesült Királyság

az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkezők

2.

Személyazonosító számot/személyazonosító okmány számát kérő tagállamok listája a támogató nyilatkozat formanyomtatványának B. részében megállapítottak szerint:

 

BULGÁRIA

Единен граждански номер (személyi szám)

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Občanský průkaz (személyi igazolvány)

Cestovní pas (útlevél)

 

GÖRÖGORSZÁG

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (személyi igazolvány)

Διαβατήριο (útlevél)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (tartózkodási engedély/állandó tartózkodási engedély)

 

SPANYOLORSZÁG

Documento Nacional de Identidad (személyi igazolvány)

Pasaporte (útlevél)

 

FRANCIAORSZÁG

Passeport (útlevél)

Carte nationale d'identité (személyi igazolvány)

Titre de séjour (tartózkodási engedély)

Permis de conduire (vezetői engedély)

Egyéb:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (parlamenti képviselőnek a parlamenti elnök által kiállított fényképes személyi igazolványa)

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (helyi képviselőnek a kormányképviselő által kiállított fényképes személyi igazolványa)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (drapp vagy háromszínű veterán katona igazolvány)

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (polgári vagy katonai fényképes rokkantigazolvány)

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (állami tisztviselő fényképes személyi igazolványa)

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (katonai hatóságok által kiállított, fényképes személyi igazolvány vagy utazási okmány)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (kormányképviselő által kiállított, fényképes vadászigazolvány)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (az 1969. január 3-i 69-3. törvény alapján a prefektus által kiállított utazási okmány)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (a személyazonosságot igazoló átvételi elismervény, amelyet a büntetőeljárásról szóló törvény 138. cikke 7. bekezdésének kilencedik albekezdése alkalmazásában, bírósági ellenőrzés esetén bevont személyi igazolvány helyett állítanak ki)

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (a személyi igazolvány vagy útlevél iránti kérelem benyújtását igazoló, három hónapnál nem régebbi fényképes okmány, amelyet a települési önkormányzati hivatal állít ki, és a tulajdonos fényképét az önkormányzat pecsétje hitelesíti)

 

OLASZORSZÁG

Passaporto (útlevél), inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio (a kiállító hatóság feltüntetésével)

Carta de identità (személyi igazolvány), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (a kiállító hatóság feltüntetésével)

 

CIPRUS

Δελτίο Ταυτότητας (állampolgár vagy Cipruson lakóhellyel rendelkező személy személyi igazolványa)

Διαβατήριο (útlevél)

 

LETTORSZÁG

Personas kods (személyi azonosító szám)

 

LITVÁNIA

Asmens kodas (személyi szám)

 

LUXEMBURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale)/nemzeti azonosító szám (a társadalombiztosítási azonosító igazolványban szereplő szám)

 

MAGYARORSZÁG

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Személyi azonosító szám (személyi szám)

 

MÁLTA

Személyi igazolvány

 

AUSZTRIA

Reisepass (útlevél)

Personalausweis (személyi igazolvány)

 

LENGYELORSZÁG

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL azonosító szám)

 

PORTUGÁLIA

Bilhete de identidade (személyi igazolvány)

Passaporte (útlevél)

Cartão de Cidadão (állampolgári igazolvány)

 

ROMÁNIA

carte de identitate (személyi igazolvány)

pasaport (útlevél)

certificat de inregistrare (nyilvántartásba vételi igazolás)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (uniós polgárok számára kiállított állandó tartózkodási engedély)

Cod Numeric Personal (személyi azonosító szám)

 

SZLOVÉNIA

Osebna izkaznica (személyi igazolvány)

Potni list (útlevél)

 

SVÉDORSZÁG

Personnummer (személyi azonosító szám) a személyi igazolványban

Personnummer (személyi azonosító szám) az útlevélben


IV. MELLÉKLET

IGAZOLÁS AZ ONLINE GYŰJTÉSI RENDSZERNEK A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ, 2011. FEBRUÁR 16-I 211/2011/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉSÉRŐL

A … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve), (…(tagállam neve)), igazolja, hogy a …. -t (a javasolt polgári kezdeményezés címe) támogató nyilatkozatok elektronikus gyűjtésére használt online gyűjtési rendszer …(honlap címe) megfelel a 211/2011/EU rendelet vonatkozó előírásainak.

Dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos bélyegzője:


V. MELLÉKLET

A TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK TAGÁLLAMI HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOKHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

1.

A kapcsolattartók teljes neve, postacíme és e-mail címe:

2.

A javasolt polgári kezdeményezés címe:

3.

Bizottsági nyilvántartási szám:

4.

A nyilvántartásba vétel időpontja:

5.

A (tagállam neve)-ból származó aláírók száma:

6.

Mellékletek:

(Mellékelje az aláíróktól származó valamennyi, az érintett tagállam által ellenőrizendő támogató nyilatkozatot.

Szükség esetén mellékelje az online gyűjtési rendszereknek a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelőségét tanúsító igazolás(oka)t.)

7.

Dátum és a kapcsolattartók aláírása:


VI. MELLÉKLET

IGAZOLÁS A […] (TAGÁLLAM NEVE) VONATKOZÁSÁBAN ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉRVÉNYES TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK SZÁMÁRÓL

A … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve) (… (tagállam neve)) a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke által előírt szükséges ellenőrzések végrehajtását követően igazolja, hogy a(z) … számon nyilvántartásba vett javasolt polgári kezdeményezést támogató nyilatkozatok közül az említett rendelet rendelkezései szerint … számú érvényes.

Dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos bélyegzője:


VII. MELLÉKLET

A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNY

1.

A polgári kezdeményezés címe:

2.

Bizottsági nyilvántartási szám:

3.

A nyilvántartásba vétel időpontja:

4.

Az összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok száma: (legalább egymillió)

5.

Az igazolt aláírók száma tagállamonként:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Aláírók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ÖSSZESEN

Aláírók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

A kapcsolattartók teljes neve, postacíme és e-mail címe (1):

7.

Tüntesse fel a kezdeményezés valamennyi támogatási és finanszírozási forrását, beleértve a benyújtás időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi támogatás összegét is (1):

8.

Kijelentjük, hogy a fent megadott információk a valóságnak megfelelnek.

Dátum és a kapcsolattartók aláírása:

9.

Mellékletek:

(Mellékelje valamennyi igazolást)


(1)  Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az adatalanyokat, hogy e személyes adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezés eljárásának céljából gyűjti össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolattartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat bocsátják rendelkezésre a nyilvánosság számára. Az adatalanyoknak jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből tiltakozzanak személyes adataik közzététele ellen, valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított kétéves időszak letelte után az online nyilvántartásból való törlését.


Top