EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2042

A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 315, 28.11.2003, p. 1–165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 541 - 705
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013 P. 5 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 17 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; hatályon kívül helyezte: 32014R1321 . Latest consolidated version: 01/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2042/oj

32003R2042Hivatalos Lap L 315 , 28/11/2003 o. 0001 - 0165


A Bizottság 2042/2003/EK rendelete

(2003. november 20.)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

mivel:

(1) Az alaprendelet megállapítja a polgári repülés biztonsága és a környezetvédelem egységesen magas szintjét biztosító közös alapvető követelményeket; előírja, hogy a Bizottság fogadja el a szükséges végrehajtási szabályokat azok egységes alkalmazása érdekében; létrehozza az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: ügynökség), hogy segítséget nyújtson a Bizottságnak az ilyen végrehajtási szabályok létrehozásában.

(2) A 3922/91/EGK tanácsi rendelet [2] II. mellékletében említett, a légi alkalmasság területén meglévő légi közlekedési előírások 2003. szeptember 28-án hatályukat vesztik.

(3) Az alaprendelet hatálya alá tartozó repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmassága biztosítására közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat kell elfogadni.

(4) A repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések karbantartásában részt vevő szervezeteknek és személyzetnek meg kell felelniük bizonyos műszaki követelményeknek, hogy igazolják alkalmasságukat, valamint kötelezettségeik és az ehhez kapcsolódó jogosultságaik teljesítésének módját. A Bizottságnak el kell fogadnia az ilyen alkalmasságot tanúsító bizonyítványok kibocsátására, érvényességének fenntartására, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételeket meghatározó intézkedéseket.

(5) A repüléstechnikai alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosítása terén a közös műszaki előírások egységes alkalmazásának biztosítása megköveteli, hogy az illetékes hatóságok közös eljárásban értékeljék az ilyen előírásoknak való megfelelést; az ügynökségnek tanúsítási előírásokat kell kidolgoznia a szükséges szabályozási egységesség elősegítéséhez.

(6) Elegendő időt kell biztosítani a repüléstechnikai iparnak és a tagállamok közigazgatásának, hogy az új szabályozási keretekhez alkalmazkodhassanak; ugyanakkor el kell ismerni az e rendelet hatálybalépése előtt, az alaprendelet 57. cikkének megfelelően kibocsátott bizonyítványok folyamatos érvényességét.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések az ügynökség által az alaprendelet 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 14. cikkének (1) bekezdése szerint kibocsátott véleményen [3] alapulnak.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az alaprendelet 54. cikkének (3) bekezdésével létrehozott Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottság véleményével [4],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1) E rendelet közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat állapít meg azon légi járművek - beleértve az azokba szerelt bármilyen komponenst is - folyamatos légi alkalmasságának biztosítására, amelyeket:

a) valamely tagállamban lajstromoztak; vagy

b) valamely harmadik országban lajstromoztak, de amelyeket olyan üzemeltető használ, amelynek működése felett valamely tagállam gyakorol felügyeletet.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik olyan légi járműre, amely biztonsági felügyeletét harmadik országra ruházták át, és amelyet nem közösségi üzemeltetők használnak, illetve az alaprendelet II. mellékletében említett légi járműre.

(3) E rendelet kereskedelmi légi fuvarozással kapcsolatos rendelkezéseit a közösségi joggal összhangban engedélyezett légi fuvarozókra kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az alaprendelet alkalmazásában:

a) "légi jármű": olyan szerkezet, amelyet a levegő által keltett azon reakcióerők tartanak fenn, amelyek nem a levegőnek a földfelszínre gyakorolt hatásából származnak;

b) "igazolásra jogosított személy": a légi jármű vagy valamely komponense karbantartás utáni üzembe helyezésének engedélyezéséért felelős személy;

c) "komponens": bármely hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés;

d) "légi alkalmasság biztosítása": mindazok a folyamatok, amelyek biztosítják, hogy a légi jármű teljes élettartama alatt megfeleljen a hatályos légi alkalmassági követelményeknek, továbbá, hogy biztonságosan üzemeltethető legyen;

e) "JAA": Társult Légügyi Hatóságok;

f) "JAR": Egységes Légügyi Előírások;

g) "nagy légi jármű": az 5700 kg-ot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű, repülőgépként osztályozott légi jármű vagy több hajtóműves helikopter;

h) "karbantartás": légi jármű, vagy légi jármű komponensének nagyjavítását, kisjavítását, ellenőrző vizsgálatát, alkatrészpótlását, átalakítását, hibaelhárítását, vagy ezek kombinációját jelenti, a repülés előtti ellenőrzés kivételével;

i) "szervezet": természetes személy, jogi személy vagy valamely jogi személy része. Az ilyen szervezet a tagállamok területén belül vagy azon kívül egy vagy több helyen is letelepedhet;

j) "repülés előtti ellenőrzés": repülés előtt abból a célból végrehajtott ellenőrzés, hogy a légi jármű a tervezett repüléshez megfelelő állapotban van.

3. cikk

A légi alkalmasság biztosítására vonatkozó követelmények

(1) A légi jármű és komponensei légi alkalmasságát az I. melléklet rendelkezései szerint kell biztosítani.

(2) A légi járművek és komponenseik folyamatos légi alkalmassága biztosításában - beleértve a karbantartást is - érintett szervezeteknek és személyeknek eleget kell tenniük az I. melléklet rendelkezéseinek, illetve adott esetben a 4. és 5. cikkben megállapított rendelkezéseknek.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, a közösségi jog sérelme nélkül, a repülési engedéllyel rendelkező légi jármű folyamatos légi alkalmasságának biztosítását a lajstromozás állama nemzeti rendelkezései szerint kell biztosítani.

4. cikk

A karbantartó szervezet jóváhagyása

(1) A nagy légi járművek vagy a kereskedelmi légi fuvarozásra használt légi járművek, valamint az azokba beépítésre szánt komponensek karbantartásában részt vevő szervezeteket a II. melléklet rendelkezései szerint kell jóváhagyni.

(2) Valamely tagállam által a JAA előírásai és eljárásai szerint kibocsátott vagy elismert, és e rendelet hatálybalépése előtt érvényes karbantartási jóváhagyásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat e rendeletnek megfelelően bocsátották volna ki. E célból, a II. melléklet 145.B.50(2) pontja rendelkezéseitől eltérően, a JAR 145 és a II. melléklet közötti eltérésekből adódó 2. szintű szabálytalanságok egy éven belül lezárhatók. Az egyéves határidőn belül a JAA előírásai szerint engedélyezett szervezet által kibocsátott üzembehelyezési és üzemképességi tanúsítványokat úgy kell tekinteni, mint ha azokat e rendelet alapján bocsátották volna ki.

(3) A légi járművek szerkezetének és/vagy komponenseinek folyamatos légi alkalmassága biztosításához szükséges roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére és/vagy ellenőrzésére valamely tagállam által e rendelet hatálybalépése előtt elfogadott követelmény alapján elismerten egyenértékű szakképesítést szerzett személyek továbbra is folytathatják az ilyen vizsgálatokat és/vagy azok ellenőrzését.

5. cikk

Az igazolásra jogosított személyek

(1) Az igazolásra jogosított személyeknek a III. melléklet rendelkezése szerinti képesítéssel kell rendelkezniük, kivéve az I. melléklet M.A.607. b) és M.A.803. pontjának, illetve a II. melléklet 145.A.30. j) pontjának és a IV. függelék rendelkezéseit.

(2) A tagállam által a JAA előírásai és eljárásai szerint kibocsátott vagy elismert, e rendelet hatálybalépése idején érvényes légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyt, illetve adott esetben az ilyen engedéllyel kapcsolatos technikai korlátozásokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendeletnek megfelelően bocsátottak ki.

6. cikk

Az oktató szervezetekkel szembeni követelmények

(1) Az 5. cikkben említett személyek képzésében érintett szervezeteknek a IV. mellékletnek megfelelő jóváhagyással kell rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek:

a) elismert alaptanfolyamok vezetésére; és/vagy

b) elismert típustanfolyamok vezetésére; valamint

c) vizsgáztatásra; és

d) szakképesítést igazoló bizonyítványok kibocsátására.

(2) A karbantartás-oktató szervezet számára kiadott jóváhagyást, amelyet valamely tagállam a JAA előírásaival és eljárásaival összhangban bocsátott ki vagy ismert el, és amely e rendelet hatálybalépésekor érvényes volt, úgy kell tekinteni, mintha e rendeletnek megfelelően bocsátották volna ki. E célból, a IV. melléklet 147.B.130. b) pontjának rendelkezéseitől eltérően, a JAR 147 és a IV. melléklet közötti eltérésekből adódó 2. szintű szabálytalanságok egy éven belül lezárhatók.

7. cikk

Hatálybalépés

(1) E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, az I. melléklet rendelkezéseit - az M.A.201. h) 2. és az M.A.708. c) pont kivételével - 2005. szeptember 28-tól kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a következő rendelkezéseket nem alkalmazzák:

a) az I. melléklet rendelkezéseit a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművekre, 2008. szeptember 28-áig;

b) az I. melléklet I. részének rendelkezéseit a kereskedelmi légi fuvarozásra használt légi járművekre, 2008. szeptember 28-ig;

c) a II. melléklet alábbi rendelkezéseit, 2006. szeptember 28-ig:

- 145.A.30. e) pont, emberi tényezők,

- 145.A.30. g) pont, az 5700 kilogrammot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű nagy légi járművekre vonatkozóan,

- 145.A.30. h) 1. pont, az 5700 kilogrammot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan,

- a IV. függelék 145.A.30. j) 1. pontja,

- a IV. függelék 145.A.30. j) 2. pontja;

d) a II. melléklet alábbi rendelkezéseit, 2008. szeptember 28-ig:

- 145.A.30. g) pont, az 5700 kilogramm vagy ennél kisebb engedélyezett maximális felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan,

- 145.A.30. h) 1. pont, az 5700 kilogramm vagy ennél kisebb engedélyezett maximális felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan,

- 145.A.30. h) 2. pont;

e) a III. melléklet rendelkezéseit az 5700 kilogrammot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan 2005. szeptember 28-ig;

f) a III. melléklet rendelkezéseit az 5700 kilogramm vagy ennél kisebb engedélyezett maximális felszálló tömegű légi járművekre vonatkozóan 2006. szeptember 28-ig.

(4) A tagállamok a II. és a IV. mellékletre vonatkozóan 2005. szeptember 28-ig korlátozott időtartamú jóváhagyásokat bocsáthatnak ki.

(5) Amennyiben valamely tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, erről tájékoztatja a Bizottságot és az ügynökséget.

(6) Az ügynökség értékeli e rendelet I. melléklete rendelkezéseinek hatásait annak érdekében, hogy véleményét - beleértve e melléklet esetleges módosításait is - 2005. március 28. előtt a Bizottságnak benyújtsa.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 20-án.

a Bizottság részéről

Loyola de Palacio

alelnök

[1] HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb a 2871/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2000.12.29., 47. o.) módosított rendelet.

[3] Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 1/2003. véleménye, 2003. szeptember 1.

[4] Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bizottságának véleménye, 2003. szeptember 23.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

(M. rész)

M.1.

E rész alkalmazásában illetékes hatóság:

1. az egyes légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának felügyelete és a légi alkalmasság felülvizsgálatát tanúsító bizonyítvány kibocsátása tekintetében a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság.

2. az M.A. F. alrészében meghatározott karbantartó szervezet felügyelete tekintetében:

i. a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

ii. az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van.

3. az M.A. G. alrésze szerint a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő szervezet felügyelete tekintetében:

i. a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély nem tartalmazza;

ii. az üzemeltető tagállama által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély tartalmazza;

iii. az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van.

4. a karbantartási programok jóváhagyása tekintetében:

i. a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

ii. kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, ha az üzemeltető tagállama eltér a lajstromozás tagállamától, az e két állam közötti, a karbantartási program jóváhagyását megelőző megállapodás szerinti hatóság.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.A.101. Hatály

E szakasz megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatalával biztosítani kell a folyamatos légi alkalmasság fenntartását, beleértve a karbantartást is. Ugyancsak meghatározza a légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő érintett személyek, illetve szervezetek által teljesítendő feltételeket.

B. ALRÉSZ

KÖTELEZETTSÉGEK

M.A.201. Felelősség

a) A tulajdonos felelős a légi jármű légi alkalmassága fenntartásáért, és köteles biztosítani, hogy a repülésre csak akkor kerüljön sor, ha:

1. a légi jármű légi alkalmasságát fenntartják; és

2. minden üzemi és vészhelyzeti felszerelést megfelelően beépítettek, azok üzemkészek, vagy világosan megjelölték, hogy azok nem üzemkészek; és

3. a légi alkalmassági bizonyítvány érvényes; valamint

4. a légi jármű karbantartását az M.A.302. pontban meghatározott jóváhagyott karbantartási program szerint végezték el.

b) A légi jármű bérbeadása esetén a tulajdonos felelőssége átszáll a bérbevevőre, ha:

1. a bérbevevőt a lajstromozási okmányban megnevezik; vagy

2. a lízingszerződésben ezt rögzítik.

E részben a tulajdonosra történő utalás értelemszerűen a tulajdonosra vagy a bérbevevőre vonatkozik.

c) Minden karbantartást végző személy vagy szervezet felelős az általa elvégzett feladatokért.

d) A repülés előtti vizsgálat kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka, illetve kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az üzemeltető felelős. Ezt a vizsgálatot pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, de nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy a 66. rész szerinti tanúsításra feljogosított személy végezze el.

e) Az a) pont feladatainak teljesítése érdekében, a légi jármű tulajdonosa, az I. függeléknek megfelelően, szerződéssel az M.A. G. alrészében meghatározott, a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő jóváhagyott szervezetnek (a továbbiakban légialkalmasság-irányító szervezet) is átadhatja a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben a légialkalmasság-irányító szervezet felelős e feladatok kifogástalan elvégzéséért.

f) Nagy légi jármű esetén, az a) pont szerinti felelősség teljesítése érdekében, a légi jármű tulajdonosa biztosítja, hogy a folyamatos légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat a légi alkalmasság jóváhagyott irányító szervezete végezze el. Erre vonatkozóan az I. függeléknek megfelelően írásbeli szerződést kell kötni. Ebben az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság-irányító szervezet viseli a felelősséget.

g) A nagy légi járművek, a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt járművek és ezek komponenseinek karbantartását a 145. rész szerinti jóváhagyott karbantartó szervezet végzi el.

h) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az üzemeltető felelős az általa üzemeltetett légi jármű légi alkalmassága fenntartásáért, és:

1. az illetékes hatóság által kibocsátott működési engedély részeként - az M.A. G. alrészével összhangban - jóváhagyást kell nyernie az általa üzemeltetett légi járműre; és

2. a 145. résszel összhangban, jóváhagyást kell nyernie, vagy ilyen jóváhagyott szervezettel szerződést kell kötnie; valamint

3. biztosítania kell az a) pontban foglaltak teljesülését.

i) Ha valamely tagállam az üzemeltető számára előírja, hogy rendelkezzen a kereskedelmi célú légi fuvarozáson kívüli üzemeltetési tevékenységeire vonatkozó tanúsítvánnyal:

1. rendelkeznie kell megfelelő, az M.A. G. alrészével összhangban kibocsátott, a légi járművek légi alkalmassága fenntartásának irányítására jogosító engedéllyel, vagy ilyen szervezettel kötött szerződéssel; és

2. rendelkeznie kell megfelelő, az M.A. F. alrészével vagy a 145. résszel összhangban kibocsátott engedéllyel, vagy ilyen jóváhagyott szervezettel kötött szerződéssel; valamint

3. biztosítania kell az a) pont teljesülését.

j) A tulajdonos/üzemeltető felelős azért, hogy hozzáférést biztosítson az illetékes hatóság számára a szervezethez/légi járműhöz, hogy a hatóság az e résznek való folyamatos megfelelést megállapíthassa.

M.A.202. Események bejelentése

a) Bármely, az M.A.201. pont szerint felelős személy vagy szervezet köteles jelenteni a lajstromozás szerinti államnak, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezetnek, illetve ha alkalmazható, az üzemeltető tagállamának a jármű vagy komponense minden olyan beazonosított állapotát, amely súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A jelentéseket az ügynökség által megállapított módon kell megtenni, és azoknak tartalmazniuk kell minden lényeges információt a személy vagy a szervezet által megismert állapotról.

c) Amikor a légi járművet karbantartó személlyel vagy szervezettel a tulajdonos vagy üzemeltető a karbantartás elvégzésére szerződést köt, a légi járművet karbantartó személy vagy szervezet a tulajdonosnak, az üzemeltetőnek, illetve a légialkalmasság-irányító szervezetnek is jelentést tesz a tulajdonos vagy az üzemeltető légi járművét vagy annak komponenseit érintő minden ilyen állapotról.

d) A jelentéseket a lehető leggyorsabban, de minden esetben a személy vagy a szervezet által a jelentésben leírt állapot azonosításától számított 72 órán belül meg kell tenni.

C. ALRÉSZ

A FOLYAMATOS LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.A.301. A folyamatos légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok

A légi jármű légi alkalmassága fenntartását és az üzemi és a vészhelyzeti berendezések üzemképességét az alábbiakkal kell biztosítani:

1. repülést megelőző ellenőrzések;

2. a biztonságos üzemelést befolyásoló minden hiba és károsodás hivatalosan elismert szabvány szerinti kijavítása, figyelembe véve minden nagy légi jármű vagy kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű esetén a minimális felszerelési listát és a konfigurációs eltérési listát, ha az adott légijármű-típusra alkalmazható;

3. valamennyi karbantartási feladat elvégzése, az M.A.302. pont szerint jóváhagyott légijármű-karbantartási programnak megfelelően;

4. minden nagy légi jármű vagy kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű esetén az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási program hatékonyságának elemzése;

5. valamennyi alkalmazandó:

i. légi alkalmassági utasítás;

ii. a légi alkalmasság fenntartását befolyásoló üzemeltetési utasítás;

iii. a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó, az ügynökség által megállapított előírás;

iv. az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali reagálásként kötelezően előírt intézkedés;

6. módosítások és javítások az M.A.304. pont szerint;

7. minden nagy légi járműre vagy kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi járműre a nem kötelező érvényű módosításokhoz és/vagy ellenőrzésekhez megvalósítási politika megállapítása;

8. karbantartási célú ellenőrző repülések, szükség esetén.

M.A.302. Karbantartási program

a) Minden légi járművet az illetékes hatóság által jóváhagyott karbantartási program szerint kell karbantartani, amelyet időszakonként felül kell vizsgálni, és megfelelően módosítani kell.

b) A karbantartási programot és annak későbbi módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) A karbantartási programnak az alábbiaknak kell megfelelnie:

1. a folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve más, ilyen adatokat a 21. rész szerint kiadó szervezetek bocsátottak ki; vagy

2. az illetékes hatóság által kibocsátott utasítások, ha eltérnek az 1. albekezdésben foglaltaktól, illetve különös ajánlások hiányában; vagy

3. a tulajdonos vagy az üzemeltető által meghatározott és az illetékes hatóság által jóváhagyott utasítások, ha azok eltérnek az 1. és 2. albekezdés rendelkezéseitől.

d) A karbantartási program tartalmazza az összes elvégzendő karbantartási feladatot, beleértve annak gyakoriságát is, az egyedi intézkedésekkel kapcsolatos különleges feladatokkal együtt. A programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell, ha a karbantartási program alapja:

1. karbantartási irányító csoport logikája; illetve

2. alapvetően az állapot megfigyelése.

e) Amikor a légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartásáról valamely, az M.A. G. alrész szerinti szervezet gondoskodik, a karbantartási programot és annak módosításait az ilyen szervezet által megállapított karbantartásprogram-eljárás keretében is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban közvetett jóváhagyás).

M.A.303. Légi alkalmassági utasítások

Minden alkalmazandó légi alkalmassági utasítást teljesíteni kell az adott légi alkalmassági utasítás előírásain belül, kivéve ha az ügynökség eltérően állapítja meg.

M.A.304. Adatok módosításokhoz és javításokhoz

Olyan adatok alapján kell a károkat felmérni és a módosításokat és a javításokat elvégezni, amelyeket megfelelően az ügynökség vagy valamely, a 21. rész szerint elismert tervező szervezet hagyott jóvá.

M.A.305. Légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartásának nyilvántartása

a) Minden karbantartási művelet befejezésekor az ahhoz kapcsolódó, az M.A.801. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványt a légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásába be kell jegyezni. Az egyes bejegyzéseket a lehető legsürgősebben, de a karbantartási műveletet követő 30. napnál nem később kell megtenni.

b) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartása, amint helyénvaló, a légi jármű fedélzeti naplójából, a hajtómű(vek) üzemi napló(i)ból vagy hajtóműcsoportok üzemi kártyáiból, a légcsavarok üzemi naplóiból vagy kártyáiból és minden korlátozott üzemidejű komponens üzemi kártyáiból és az üzemeltető fedélzeti műszaki naplójából áll.

c) A légi jármű fedélzeti naplójában, amint helyénvaló, fel kell tüntetni a légi jármű típusát és lajstromjelét, a dátumot együtt az összes repült órák számával és/vagy a repülési ciklusok és/vagy a leszállások számával együtt.

d) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:

1. a légi alkalmassági utasítások érvényes állapotát, és az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali válaszként előírt légi alkalmassági intézkedéseket;

2. a módosítások és javítások érvényes állapotát;

3. a karbantartási program betartásának érvényes állapotát;

4. a korlátozott üzemidejű komponensek érvényes állapotát;

5. az érvényes tömeg- és súlypontjelentést;

6. a halasztott karbantartások listáját.

e) A jóváhagyott üzembehelyezési bizonyítvány, az EASA 1. nyomtatvány vagy ezzel egyenértékű igazolás mellett, valamennyi beépített komponensre vonatkozóan az alábbi információt kell a megfelelő hajtómű vagy légcsavar üzemi naplójába, a hajtóműcsoport vagy korlátozott üzemidejű komponens üzemi kártyájába bejegyezni:

1. a komponens jelölése; és

2. a légi jármű típusa, sorozatszáma és lajstromozása, amelybe az adott komponenst beépítették, hivatkozással az adott komponens beépítésére és kiépítésére; és

3. az adott komponens összes teljesített repülési ideje és/vagy repülési ciklusa és/vagy naptári ideje, amint helyénvaló; valamint

4. a komponensre vonatkozó d) pont szerinti érvényes információ.

f) Az M.A. B. alrész szerint a légi alkalmasság irányításáért felelős személy az e bekezdésben részletezettek szerint ellenőrzi a nyilvántartásokat, és kérésre azokat bemutatja az illetékes hatóságnak.

g) A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásaiba tett összes bejegyzésnek világosnak és pontosnak kell lennie. Ha valamely bejegyzés javítása szükséges, a javítást olyan módon kell elvégezni, hogy az eredeti bejegyzés egyértelműen felismerhető legyen.

h) A tulajdonos vagy az üzemeltető biztosítja, hogy olyan rendszert alakítsanak ki, amely biztosítja, hogy az alábbi nyilvántartásokat az előírt időtartamig megőrzik:

1. a légi jármű és az abba beépített valamennyi korlátozott üzemidejű komponens részletes karbantartási nyilvántartásai, a légi jármű vagy annak komponense szolgálatból történő végleges kivonása után legalább 24 hónapig; és

2. a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponense összes repülési ideje és/vagy repülési ciklusai, a légi jármű vagy annak komponense szolgálatból történő végleges kivonása után legalább 12 hónapig; és

3. az engedélyezett üzemidőt a következő karbantartásig teljesítő komponens legutóbbi tervezett karbantartása óta eltelt idő és/vagy repülési ciklusai, amint helyénvaló, legalább addig az időpontig, amikor a komponenst ismételten azzal egyenértékű hatókörű és ugyanolyan mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; és

4. a karbantartási program betartásának érvényes állapota olyan módon, hogy a légi jármű jóváhagyott karbantartási programjának való megfelelést legalább addig az időpontig meg lehessen állapítani, amikor a légi járművet vagy komponensét ismételten azzal egyenértékű hatókörű és ugyanolyan mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; és

5. a légi járműre és komponenseire alkalmazandó légi alkalmassági utasítások érvényes állapota, a légi jármű vagy komponense szolgálatból történő végleges kivonása után legalább 12 hónapig; valamint

6. a légi jármű, a hajtómű(vek), légcsavar(ok) és minden más, a repülésbiztonság szempontjából alapvető fontosságú komponens aktuális módosításainak és javításának részletei azok szolgálatból történő végleges kivonása után legalább 12 hónapig.

M.A.306. Az üzemeltető fedélzeti műszaki naplózási rendszere

a) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, az M.A.305. pont előírásai mellett, az üzemeltető köteles minden légi járművön fedélzeti műszaki naplót alkalmazni, amely az alábbi információt tartalmazza:

1. az egyes repülések valamennyi olyan adata, amely a repülésbiztonság fenntartásához szükséges; és

2. a légi jármű érvényes üzembehelyezési bizonyítványa; és

3. érvényes nyilatkozat a légi jármű karbantartási állapotáról, amely tartalmazza a következő esedékes, tervezett, illetve rendkívüli karbantartást; az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a karbantartási nyilatkozatot máshol tárolják; és

4. minden, a légi jármű üzemelését érintő halasztott hibajavítás; valamint

5. a karbantartást támogató megoldásokra vonatkozó minden szükséges iránymutatás és utasítás.

b) A légi jármű fedélzeti műszaki naplóját és annak későbbi módosításait az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

c) Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a légi jármű fedélzeti műszaki naplóját az utolsó bejegyzéstől számított 36 hónapig megőrizzék.

M.A.307. A légi jármű légi alkalmassági nyilvántartásainak átadása

a) A tulajdonos, illetve az üzemeltető köteles biztosítani, hogy amikor a légi járművet az egyik tulajdonostól vagy üzemeltetőtől tartósan átadják valamely másiknak, az M.A.305. pont szerinti légi alkalmassági nyilvántartásokat, illetve ha alkalmazható, az M.A.306. pont szerinti üzemeltetői fedélzeti műszaki naplót szintén átadják.

b) A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy amennyiben a légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatok ellátására egy szervezettel szerződést köt, az M.A.305. pont szerinti légi alkalmassági nyilvántartásokat e szervezetnek átadja.

c) A nyilvántartások megőrzésére előírt időtartamok folytatólagosan érvényesek az új tulajdonosra, üzemeltetőre, illetve a légialkalmasság-irányító szervezetre.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

M.A.401. Karbantartási dokumentáció

a) A légi járművet karbantartó személynek, illetve szervezetnek hozzáférést kell biztosítani az alkalmazandó érvényes, a módosításokat és a javításokat is magában foglaló karbantartási dokumentációhoz, és csak ezt használhatja fel a karbantartás során.

b) E rész alkalmazásában a karbantartási dokumentáció:

1. minden hatályos előírás, eljárás, szabvány vagy az illetékes hatóság által kiadott információ;

2. minden alkalmazandó légi alkalmassági utasítás;

3. a légi alkalmasság fenntartására alkalmazandó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve az ilyen dokumentumok kiállítására a 21. résznek megfelelően jogosult más szervezetek közöltek;

4. a 145.A.45. d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó dokumentáció.

c) A légi járművet karbantartó személy vagy szervezet biztosítja, hogy az alkalmazandó karbantartási dokumentáció érvényes és szükség esetén azonnal felhasználható legyen. A személy, illetve szervezet létrehoz egy munkakártya- vagy munkalaprendszert, és a karbantartási dokumentációt vagy pontosan átvezeti az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít a karbantartási dokumentációban foglalt konkrét karbantartási feladathoz vagy feladatokhoz.

M.A.402. A karbantartás végrehajtása

a) Valamennyi karbantartást szakképzett személynek kell végrehajtania az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszerek, technikák, szabványok és utasítások szerint. Továbbá minden, a repülésbiztonság szempontjából kritikus karbantartási feladat végrehajtása után független ellenőrzést kell végrehajtani, kivéve ha a 145. részben azt másként állapítják meg, vagy az illetékes hatóság azt engedélyezi.

b) Minden karbantartási feladatot az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámok, berendezések és anyagok felhasználásával kell végrehajtani, kivéve ha erről a 145. rész másként rendelkezik. Ahol szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni kell.

c) A terület, ahol a karbantartást végzik, legyen rendezett, portól és szennyeződéstől mentes.

d) Minden karbantartási feladatot az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kell végrehajtani.

e) Kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén megfelelő létesítményeket kell igénybe venni.

f) Valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell végrehajtani, hogy ellenőrizzék: a légi járműből, illetve komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették.

M.A.403. A légi jármű meghibásodásai

a) A légi jármű minden olyan meghibásodását, amely súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, az újabb repülés előtt meg kell szüntetni.

b) Azt, hogy a légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülésbiztonságot, az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentáció felhasználásával kizárólag az M.A.801. b) 1., M.A.801. b) 2. pont vagy a 145. rész szerint feljogosított tanúsító személy állapíthatja meg, és ezért meghatározhatja, hogy a további repülés előtt milyen intézkedésre van szükség, illetve mely hibák javítása halasztható. Ez azonban nem alkalmazható, ha:

1. a pilóta az illetékes hatóság által kötelezően előírt jóváhagyott minimális felszereléslistát használja; vagy

2. a légi jármű meghibásodását az illetékes hatóság mint megengedettet sorolta be.

c) A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyeztethető hibáját annak azonosítása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban meghatározott határidőn belül ki kell javítani.

d) A repülés megkezdése előtt ki nem javított valamennyi hibát be kell vezetni - amint helyénvaló - a légi jármű M.A.305. pont szerinti karbantartási dokumentációjába vagy az M.A.306. pont szerinti fedélzeti műszaki naplójába.

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

M.A.501. Beépítés

a) Valamely komponens kizárólag akkor építhető be, ha megfelelő állapotban van, üzembe helyezését az EASA 1. nyomtatvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal megfelelően engedélyezték, és azt a Q. alrész 21. része szerint megjelölték, kivéve ha erről a 145. rész, illetve az F. alrész másként rendelkezik.

b) A komponens repülőgépbe történő beépítése előtt a személy vagy a jóváhagyott karbantartó szervezet köteles meggyőződni arról, hogy az adott komponens alkalmas a beépítésre abban az esetben, amikor a légi alkalmassági utasítások alapján különféle módosítási feltételek és/vagy konfigurációk is alkalmazhatók lennének.

c) Szabványos alkatrészek csak akkor építhetők be a repülőgépbe vagy a komponensbe, ha a karbantartási dokumentáció az adott szabványos alkatrészt írja elő. Szabványos alkatrészek csak akkor építhetők be, ha azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri.

d) Anyagokat, legyenek azok nyersanyagok vagy fogyóeszközök, csak akkor lehet valamely légi járművön vagy komponensein felhasználni, ha a légi jármű vagy a komponens gyártója ezt a vonatkozó karbantartási dokumentációban meghatározza, vagy arról a 145. rész rendelkezik. Az ilyen anyagok csak akkor használhatók fel, ha megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak, és megfelelő módon nyomon követhetők. Minden anyagot kísérnie kell az egyértelműen rá vonatkozó dokumentációnak, amely tartalmazza a műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

M.A.502. Komponensek karbantartása

a) A komponensek karbantartását a F. alrész vagy 145. rész szerint megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezetek végzik.

b) A komponensek karbantartását az M.A.801. b) 2. pont szerinti tanúsító személyzet csak azok beépített állapotában végezheti. Az ilyen fődarabok azonban karbantartási célra a légi járműről ideiglenes eltávolíthatók, amikor azt a légi jármű karbantartási kézikönyve a hozzáférés javítása érdekében kifejezetten megengedi.

M.A.503. Korlátozott üzemidejű komponensek

A beszerelt korlátozott üzemidejű komponensek üzemideje nem haladhatja meg a jóváhagyott karbantartási program, illetve a légi alkalmassági utasítások szerint engedélyezett korlátozott élettartamot.

M.A.504. A nem üzemkész komponensek ellenőrzése

a) A komponens nem üzemkész, ha az alábbi körülmények bármelyike bekövetkezik:

1. a karbantartási programban meghatározott üzemidő lejárt;

2. nem felel meg az alkalmazandó légi alkalmassági utasításoknak, illetve más, az ügynökség által kötelezően előírt légi alkalmassági előírásnak;

3. hiányzik a légi alkalmasság vagy a beszerelésre való alkalmasság megállapításához szükséges információ;

4. hibák vagy hibás működés jelei mutatkoznak;

5. olyan zavar vagy baleset következett be, amely a komponens üzemkészségét befolyásolhatja.

b) A nem üzemkész komponenseket azonosítani kell, és az M.A.502. pont szerint jóváhagyott szervezet ellenőrzése alatt biztonságos helyen tárolni mindaddig, amíg az ilyen fődarabok jövőbeni státusára vonatkozó döntést meghozzák.

c) Azokat a komponenseket, amelyek elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be, selejtnek kell minősíteni, és nem engedélyezhető, hogy az ilyen komponensek visszakerüljenek a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a javítási megoldást az M.A.304. pont szerint jóváhagyták.

d) Az M. rész szerint felelős bármely személy vagy szervezet a c) pont szerint ismét fel nem használhatónak minősített komponens esetén:

1. az ilyen komponenst a b) pont szerinti helyszínen tárolja; vagy

2. gondoskodik a komponens olyan megváltoztatásáról, hogy az gazdaságilag értéktelenné vagy javíthatatlanná váljon, mielőtt az ilyen komponensért viselt felelősség alól mentesülne.

e) A d) pont rendelkezései ellenére, az M. rész szerint felelős személy vagy szervezet az ismét fel nem használhatónak minősített komponensért viselt felelősségét annak megsemmisítése nélkül is átruházhatja valamely oktató- vagy kutatószervezetre.

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.A.601. Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy az M.A.201. f) és g) pontban fel nem sorolt légi járművek és komponensek karbantartására vonatkozó jóváhagyást számára kibocsássák, vagy annak érvényét fenntartsák.

M.A.602. Kérelem

A karbantartó szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

M.A.603. A jóváhagyás hatóköre

a) A jóváhagyás megadása az illetékes hatóság által (az 5. függelék szerint) kibocsátott bizonyítvánnyal történik. Az M.A.604. pont szerint jóváhagyott karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvének kell meghatároznia a munkáknak azt a körét, amelyre a jóváhagyás vonatkozik.

E rész 4. függeléke meghatározza az engedélyeknek az M.A. F. alrész szerint lehetséges összes osztályát és kategóriáját.

b) A jóváhagyott karbantartó szervezet - a karbantartási dokumentációnak megfelelően - saját létesítményeiben, az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja alkatrészek egy korlátozott körét, amint azt a karbantartási kézikönyv meghatározza.

M.A.604. A karbantartó szervezet kézikönyve

a) A karbantartó szervezetnek legalább az alábbi információt tartalmazó kézikönyvvel kell rendelkeznie:

1. a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet folyamatosan, minden időben az M. rész és a kézikönyv előírásai szerint dolgozik; és

2. a szervezet által elvégzett munkák köre; és

3. az M.A.606. b) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és

4. szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.606. b) pontban felsorolt személy(ek) közötti felelősségi viszonyokat; és

5. a tanúsító alkalmazottak listája; és

6. a létesítmények általános leírása és helye; és

7. azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a karbantartó szervezet miként biztosítja az e résznek való megfelelést; és

8. a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárásai.

b) A karbantartó szervezet kézikönyvét és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban (a továbbiakban közvetett jóváhagyás) is jóvá lehet hagyni.

M.A.605. Létesítmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a) a létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, a szakműhelyeket és a helyiségeket megfelelően elkülönítsék, és biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét;

b) álljon rendelkezésre iroda a tervezett munkák irányítására, beleértve különösen a karbantartási nyilvántartások vezetését;

c) álljanak rendelkezésre biztonságos tárolólétesítmények az alkatrészek, a felszerelések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, és a hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

M.A.606. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végezzék el.

b) Személyt vagy személyek egy csoportját kell kinevezni, aki(k) viseli(k) a felelősséget annak biztosításáért, hogy a szervezet mindig megfeleljen ezen alrész előírásainak. Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

c) A b) pont szerinti személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponens karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

d) A szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű munka elvégzésére. Személyek ideiglenes alkalmazása a szokásos mértéket meghaladó szerződéses munka esetén megengedett, de kizárólag olyan személyek esetében, akik nem bocsátanak ki üzembehelyezési bizonyítványt.

e) A karbantartásban részt vevő minden személynek rendelkeznie kell szakképesítéssel, és őket nyilvántartásba kell venni.

f) Az olyan szakfeladatokat, mint a hegesztés, a roncsolásmentes vizsgálatok/ellenőrzések - a festékdiffúziós repedésvizsgálat kivételével - ellátó személyeknek valamely hivatalosan elismert szabvány szerinti szakképesítéssel kell rendelkezniük.

g) A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és az M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványai kiállításhoz. Az ilyen személyeknek meg kell felelniük a 66. rész előírásainak.

M.A.607. Tanúsító személyek

a) Az M.A.606. g) pont rendelkezésein túl, a tanúsító személy csak akkor gyakorolhatja jogosultságait, ha a szervezet biztosította, hogy:

1. a tanúsító személy igazolni tudja, hogy a megelőző kétéves időszakban vagy hathavi vonatkozó karbantartási tapasztalatot szerzett, vagy megfelel a vonatkozó bizonyítványok kiállítási feltételeinek; és

2. a tanúsító alkalmazott megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott karbantartandó légi járműről és/vagy légi jármű részegységeiről, valamint a szervezet erre vonatkozó eljárásairól.

b) Az alábbi előre nem látható esetekben, amikor a légi jármű saját fő telephelyén kívüli helyen válik üzemképtelenné, ahol nem áll rendelkezésre a megfelelő tanúsító személy, a karbantartási támogatás biztosítására szerződő karbantartó szervezet kibocsáthat egyszeri tanúsítási engedélyt:

1. a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó típusengedéllyel rendelkező valamely alkalmazottjának; vagy

2. bármely, legalább ötéves karbantartási gyakorlattal rendelkező személynek, aki rendelkezik az ICAO érvényes légijármű-karbantartási engedélyével a tanúsítást igénylő légijármű-típusra, feltéve hogy az adott helyen nincs az e rész rendelkezései szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a szerződéssel rendelkező szervezet beszerzi és megőrzi az ilyen személy engedélyét és a gyakorlatára vonatkozó igazolásokat.

Az illetékes hatóságnak az ilyen tanúsítási engedély kibocsátását követő hét napon belül minden ilyen esetet be kell jelenteni. Az egyszeri tanúsítási engedélyt kibocsátó jóváhagyott karbantartó szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen, a repülésbiztonságot esetleg érintő karbantartási munkát ismételten ellenőrizzék.

c) A jóváhagyott karbantartó szervezet a tanúsító személy minden adatát nyilvántartásba veszi, és a teljes tanúsító alkalmazotti állományról naprakész listát vezet.

M.A.608. Komponensek, felszerelések és szerszámok

a) A szervezet köteles:

1. rendelkezni az M.A.609. pont szerint előírt felszerelésekkel és szerszámokkal, vagy a karbantartási kézikönyvben megadott, igazoltan egyenértékű felszerelésekkel és szerszámokkal a jóváhagyás keretében meghatározott napi karbantartási feladatok elvégzéséhez; és

2. igazolni, hogy hozzá tud jutni minden más, csak alkalomszerűen használt felszereléshez és szerszámhoz.

b) A szerszámokat és felszereléseket ellenőrizni, és a hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni kell. A szervezet köteles megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat és az alkalmazott etalont.

c) A szervezet minden beérkező komponenst átvizsgál, osztályoz és megfelelően elkülönít.

M.A.609. Karbantartási dokumentáció

A jóváhagyott karbantartó szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, rendelkeznie kell az M.A.401. pontban meghatározott alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azokat alkalmaznia kell. Abban az esetben, ha a karbantartási dokumentációt az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzésekor áll rendelkezésre.

M.A.610. Karbantartási munka megrendelése

A karbantartás megkezdése előtt a szervezet és az ügyfél között írásbeli munkaszerződést kell kötni, hogy az elvégzendő karbantartást egyértelműen meghatározzák.

M.A.611. Karbantartási szabványok

Minden karbantartási munkát az M.A. D. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.

M.A.612. Légi jármű üzembehelyezési tanúsítása

Minden ezen alrész szerint előírt légijármű-karbantartási munka befejezése után az M.A.801. pont szerint ki kell bocsátani a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát.

M.A.613. A komponensek üzembehelyezési tanúsítása

a) Minden, a komponenseken ezen alrész szerint előírt karbantartási munka befejezése után az M.A.802. pont szerint az EASA 1. nyomtatványon ki kell adni a komponens üzembehelyezési bizonyítványát, kivéve az M.A.603. b) pontja szerint gyártott komponenseket.

b) Az EASA 1. nyomtatvány - a komponens üzembehelyezési bizonyítványa - számítógépes adatbázisból is generálható.

M.A.614. Karbantartási nyilvántartások

a) A jóváhagyott karbantartó szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.

b) A jóváhagyott karbantartó szervezetnek minden üzembehelyezési bizonyítvány másolatát át kell adnia a légi jármű tulajdonosának, az elvégzett javításhoz/módosításhoz felhasznált jóváhagyott javítási/módosítási adatok másolatával együtt.

c) A jóváhagyott karbantartó szervezetnek minden karbantartási nyilvántartás és a hozzájuk kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát három évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a jóváhagyott karbantartó szervezet az adott légi jármű vagy légi jármű komponense üzembehelyezési bizonyítványát kibocsátotta.

1. A nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy az biztosítsa a károsodás és a lopás elleni védelmet.

2. A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

3. Amikor egy jóváhagyott karbantartó szervezet beszünteti működését, az utolsó két évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást át kell adni az érintett légi járművek vagy komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek, illetve azokat az illetékes hatóság által meghatározott módon kell megőrizni.

M.A.615. A szervezet jogosultságai

A szervezet:

1. karbantarthat bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed, a jóváhagyási bizonyítványban és a kézikönyvben meghatározott helyszíneken;

2. karbantarthat bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed, bármely más helyszínen is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen karbantartás kizárólag a felmerülő hibák kijavításához szükséges;

3. a karbantartás befejeztével - az M.A.612. vagy M.A.613. pontok szerint - kibocsáthatja az üzembehelyezési bizonyítványt.

M.A.616. Szervezeti felülvizsgálat

Annak érdekében, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet folyamatosan megfeleljen ezen alrész előírásainak, rendszeresen szervezeti felülvizsgálatot hajt végre.

M.A.617. Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. az M.A.606. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre és a tanúsító személyek.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.618. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyást határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.A.619. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2. az illetékes hatóság ellenőrizheti az e résznek való folyamatos megfelelést; valamint

3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.619. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az M. rész követelményeinek való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b) A 2. szintű szabálytalanság az M. rész előírásainak való olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c) Az M.B.605. pont szerinti vizsgálati eredményekről szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.A.701. Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket valamely szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy légi jármű légi alkalmassága fenntartásának irányítására jóváhagyást nyerjen vagy jóváhagyását fenntartsák.

M.A.702. Kérelem

A légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyásának kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet az illetékes hatóság által megállapított módon kell benyújtani.

M.A.703. A jóváhagyás hatóköre

a) A jóváhagyást az illetékes hatóság a VI. függelékben foglalt bizonyítvány kibocsátásával adja meg. Az M.A.704. pont szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító bizonyítványnak meg kell határoznia a munkáknak azt a körét, amelyre a jóváhagyás vonatkozik.

b) Az a) pont rendelkezései ellenére, kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemeltetett járműre vonatkozó járműüzemeltetői bizonyítvány része.

M.A.704. Kézikönyv a légi alkalmasság irányításához

a) A légialkalmasság-irányító szervezet a folyamatos légi alkalmasság fenntartása irányításához kézikönyvet biztosít, amely az alábbi információt tartalmazza:

1. a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet mindenkor e rész rendelkezései és a kézikönyv szerint működik; és

2. a szervezet tevékenységi köre; és

3. az M.A.706. b) és az M.A.706. c) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és

4. a szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.706. b) és M.A.706. c) pontban említett személy(ek) közötti felelősségi viszonyokat; és

5. az M.A.707. pont szerinti légi alkalmasságot felülvizsgáló személyek listája; és

6. a létesítmények általános leírása és helye; és

7. azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet miként biztosítja az e résznek való megfelelést; és

8. a légialkalmasság-irányítási kézikönyv módosításának eljárásai.

b) A légialkalmasság-irányítási kézikönyvet és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban (a továbbiakban közvetett jóváhagyás) is jóvá lehet hagyni.

M.A.705. Létesítmények

A légialkalmasság-irányító szervezet az M.A.706. pontban meghatározott személyek részére a megfelelő helyszíneken alkalmas irodai elhelyezést biztosít.

M.A.706. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a légialkalmasság-irányító tevékenység finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végzik el.

b) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az a) pont szerinti felelős vezető az a személy, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az üzemeltető minden, a légi jármű üzemeltetői bizonyítványa kibocsátásakor meghatározott feltételeknek megfelelő intézkedése finanszírozható legyen, és azt annak megfelelően hajtsák végre.

c) Személyt vagy személyek egy csoportját kell kinevezni, aki(k) biztosítják, hogy a szervezet mindig megfeleljen ezen alrész előírásainak. Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

d) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén a felelős vezető részlegvezetőt nevez ki. Ez a személy felelős a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos tevékenységek irányításáért és felügyeletéért, a c) pontban foglaltaknak megfelelően.

e) A d) pontban említett részlegvezetőt a 145. rész szerint jóváhagyott, az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szervezet nem alkalmazhatja, kivéve ha ehhez az illetékes hatóság kifejezetten hozzájárult.

f) A szervezetnek rendelkeznie kell elegendő nagyságú, megfelelően képzett személyi állománnyal a várható munkák elvégzésére.

g) A c) és d) pontban említett személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi járművek légi alkalmassága fenntartásával kapcsolatban a szükséges háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

h) A légi alkalmasság fenntartása irányításában részt vevő minden személy minősítését írásban rögzíteni kell.

M.A.707. Légi alkalmasságot felülvizsgáló személyek

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek ahhoz, hogy légi alkalmassági felülvizsgálatra is jóváhagyást nyerjen, rendelkeznie kell az M.A. 1. alrész szerinti légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások kibocsátásához megfelelő, a légi alkalmassági felülvizsgálatot végző személyekkel. Az M.A.706. pont szerinti előírások betartása mellett, az ilyen személyeknek rendelkezniük kell:

1. legalább ötéves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

2. a 66. rész szerinti megfelelő engedéllyel vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy ezzel egyenértékű végzettséggel; és

3. hivatalos repüléstechnikai karbantartói képzettséggel; és

4. megfelelő beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, a vonatkozó felelősségi körrel.

b) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet csak akkor adhatja meg a felhatalmazást az ilyen személyeknek, ha az illetékes hatóság a felügyelete alatt sikeresen teljesített légi alkalmassági felülvizsgálat után őket hivatalosan elfogadta.

c) A szervezet köteles biztosítani, hogy a légi jármű légi alkalmassága felülvizsgálatát végző személyek képesek legyenek igazolni, hogy a közelmúltban a légi alkalmasság irányításában megfelelő tapasztalatokat szereztek.

d) A légi alkalmassági felülvizsgálatot végző személyeket úgy kell azonosítani, hogy a légialkalmasság-irányítási kézikönyvben minden ilyen személyt, együtt a légi alkalmassági felülvizsgálati engedélyükkel, lajstromozni kell.

e) A szervezetnek minden légi alkalmassági felülvizsgálatot végző személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a szakképesítést, a légi alkalmasság irányítása során szerzett megfelelő tapasztalatok összegzését, az elvégzett szaktanfolyamok dokumentumait és az elismerés másolatát. Ezeket a dokumentumokat a szervezetnek két évig meg kell őriznie az után, hogy a légi alkalmasság felülvizsgálatát végző személy a szervezetet elhagyja.

M.A.708. A folyamatos légi alkalmasság fenntartásának irányítása

a) A légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat az M.A. c) pont előírásai szerint kell végrehajtani.

b) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet minden kezelt légi járműre:

1. kidolgozza és ellenőrzi a vonatkozó légi járműre vonatkozó karbantartási programot, beleértve valamennyi alkalmazandó megbízhatósági programot;

2. beterjeszti az illetékes hatósághoz jóváhagyásra a légi jármű karbantartási programját és annak módosításait, és a nem kereskedelmi célból üzemeltetett légi jármű tulajdonosának a program egy példányát átadja;

3. kezeli a módosítások és javítások jóváhagyását;

4. biztosítja, hogy minden karbantartási feladatot a jóváhagyott karbantartási programnak megfelelően végezzenek el, és a légi járművet az M.A. h) pontban foglaltaknak megfelelően helyezzék üzembe;

5. biztosítja, hogy minden alkalmazandó légi alkalmassági utasítást és a légi alkalmasság fenntartására kiható üzemi utasítást alkalmazzanak;

6. biztosítja, hogy a tervezett karbantartás során feltárt vagy bejelentetett minden hibát megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet kijavítson;

7. biztosítja, hogy a légi járművet szükség esetén megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet fogadja;

8. koordinálja a tervezett karbantartást, a légi alkalmassági utasítások alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezzék el;

9. kezeli és archiválja valamennyi, a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos nyilvántartást és/vagy üzemeltetői fedélzeti műszaki naplót;

10. biztosítja, hogy a tömeg- és a súlypontjelentések a légi jármű adott állapotát tükrözzék.

c) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, amennyiben az üzemeltető nem a 145. rész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, az üzemeltetőnek írásban karbantartási szerződést kell kötnie valamely, a 145. rész szerint jóváhagyott szervezettel vagy más üzemeltetővel, részletezve az M.A.301-2., M.A.301-3., M.A.301-5. és M.A.301-6. pont szerinti funkciókat, és biztosítva, hogy végső soron az összes karbantartási munkát egy, a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezze el, és meghatározva az M.A.712. b) pont szerinti minőségbiztosítási intézkedéseket. A légi jármű telephelyét, a tervezett üzemelési karbantartásra és hajtómű-karbantartásra vonatkozó szerződéseket, valamint azok minden módosítását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. Azonban:

1. olyan légi jármű esetében, amelynél nem tervezett üzemelési karbantartás válik szükségessé, a szerződés megköthető a 145. rész szerinti karbantartó szervezetnek címzett egyedi munkamegrendelés formájában;

2. komponensek karbantartása esetén, ideértve a hajtómű-karbantartást is, a c) pontban említett szerződés megköthető a 145. rész szerinti karbantartó szervezetnek címzett egyedi munkamegrendelések formájában.

M.A.709. Dokumentáció

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell az M.A.401. pont szerinti érvényes alkalmazandó karbantartási dokumentációval, és azt az M.A.708. pont szerint alkalmaznia kell a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtása során.

M.A.710. Légi alkalmassági felülvizsgálat

a) A légi jármű M.A.902. pont szerinti légi alkalmassági felülvizsgálata követelményeinek kielégítése érdekében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet teljeskörűen dokumentálva felülvizsgálja a légijármű-nyilvántartásait, hogy meggyőződjön arról, hogy:

1. a repülőgép sárkányszerkezete, a hajtómű és a légcsavar repült idejét és az ehhez kapcsolódó repülési ciklusokat megfelelően nyilvántartásba vették; és

2. a repülési kézikönyv az adott légijármű-konfigurációra vonatkozik, és megfelel a legutóbbi felülvizsgálat szerinti állapotnak; és

3. a légi járművön végrehajtottak minden, a jóváhagyott karbantartási program szerinti karbantartási munkát;

4. minden ismert hibát kijavították, és ha alkalmazható, a javítást ellenőrzött módon halasztották el; és

5. minden alkalmazandó légi alkalmassági utasítást alkalmaztak és megfelelően nyilvántartásba vettek; és

6. a légi járművön végrehajtott összes módosítást és javítást nyilvántartásba vették, és a 21. rész szerint jóváhagyták; és

7. a légi járműbe beépített minden korlátozott üzemidejű komponenst megfelelően azonosítottak, nyilvántartásba vettek, és azok élettartama nem haladta meg jóváhagyott üzemi élettartamot; és

8. a légi járművet minden karbantartási munka után e résznek megfelelően helyeztek üzembe; és

9. a jelenlegi tömeg- és súlypontjelentés tükrözi a légi jármű érvényes konfigurációját; és

10. a légi jármű megfelel a típusterv ügynökség által jóváhagyott legutóbbi felülvizsgálatának.

b) A légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyott légialkalmasság-felülvizsgáló személyzetének el kell végeznie a légi jármű fizikai vizsgálatát. E vizsgálat során a 66. rész szerint nem megfelelően képesített légialkalmasság-felülvizsgáló személyeket képesített személyeknek kell segíteniük.

c) A légi jármű fizikai vizsgálata során a légialkalmasság-felülvizsgáló személyek biztosítják, hogy:

1. az összes előírt jelölés és felirat megfelelően el legyen helyezve;

2. a légi jármű megfeleljen a jóváhagyott repülési kézikönyvnek; és

3. a légi jármű konfigurációja megfeleljen a jóváhagyott dokumentációnak; és

4. ne legyen olyan látható hiba, amelyet az M.A.404. pont szerint nem azonosítottak; és

5. a légi jármű és a nyilvántartások a) pont szerint dokumentált felülvizsgálata között ne legyen ellentmondás.

d) Az M.A.902. a) pont rendelkezéseitől eltérően, a légi alkalmassági felülvizsgálat annak érdekében, hogy a fizikai vizsgálat valamely karbantartási ellenőrzés során történhessen meg legfeljebb, 90 napos időszakkal előrehozható anélkül, hogy az a légi alkalmassági felülvizsgálati eljárás folyamatosságát befolyásolná.

e) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet nevében az M.A.707. pont szerint megfelelő engedéllyel rendelkező légialkalmasság-felülvizsgáló személy bocsátja ki a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt (EASA 15b. nyomtatvány) vagy az M.A.902. pont szerinti ajánlást akkor, ha meggyőződött róla, hogy a légi alkalmassági felülvizsgálatot megfelelően végezték el.

f) A légi jármű számára kiállított vagy meghosszabbított minden légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány másolatát 10 napon belül meg kell küldeni a légi járművet lajstromozó tagállamnak.

g) A légi alkalmasság felülvizsgálat feladatai nem adhatók át alvállalkozóknak.

h) Amennyiben a légi alkalmassági felülvizsgálat eredménye nem egyértelmű, az illetékes hatóságot tájékoztatni kell.

M.A.711. A szervezet jogosultságai

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet:

1. a jóváhagyási bizonyítványában felsoroltak szerint irányíthatja a nem kereskedelmi célú légi jármű légi alkalmassága fenntartását;

2. ha légi üzemeltetői bizonyítványában szerepel, irányíthatja a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű légi alkalmassága fenntartását;

3. az engedélyében meghatározott kereteken belül kezdeményezheti, hogy más, saját minőségbiztosítási rendszere szerint működő szervezet végezzen el a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

b) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet engedélyt kaphat továbbá arra, hogy:

1. légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt bocsásson ki; vagy

2. légi alkalmassági felülvizsgálatra tegyen ajánlást a légi járművet lajstromozó tagállamnak.

c) A b) pont szerinti jogosultság elnyerésének feltétele, hogy a szervezet valamely tagállamban legyen bejegyezve.

M.A.712. Minőségbiztosítási rendszer

a) A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek, annak érdekében, hogy folyamatosan megfeleljen ezen alrész követelményeinek, létre kell hoznia minőségbiztosítási rendszert és ki kell jelölnie minőségügyi vezetőt, hogy az figyelemmel kísérje a légi járművek légi alkalmasságának biztosításához szükséges eljárások betartását, illetve azok megfelelőségét. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, hogy végrehajthassák a szükséges kiigazító intézkedéseket.

b) A minőségbiztosítási rendszer az M.A. G. alrész szerinti tevékenységek figyelemmel kísérését szolgálja. A rendszernek legalább az alábbi funkciókat kell tartalmaznia:

1. figyelemmel kell kísérnie, hogy az M.A. G. alrész szerinti minden tevékenységet a jóváhagyott eljárások szerint végezzenek el; és

2. figyelemmel kell kísérnie, hogy minden szerződött karbantartási munkát a szerződés szerint végezzenek el; és

3. figyelemmel kell kísérnie e rendelkezés előírásainak való folyamatos megfelelést.

c) Az e tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni.

d) Amennyiben a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetet valamely másik rész szerint hagyták jóvá, a minőségbiztosítási rendszer kombinálható a másik részben meghatározott rendszerrel.

e) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az M.A. G. alrész szerinti minőségbiztosítási rendszernek az üzemeltető minőségbiztosítási rendszere szerves részének kell lennie.

f) Az M.A. G. alrész szerinti valamely kisebb szervezet esetén, amely nem rendelkezik az M.A.711. b) alapján biztosított jogosultságokkal, a minőségbiztosítási rendszert rendszeres szervezeti felülvizsgálatokkal lehet helyettesíteni.

M.A.713. Változások a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetben

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. az M.A.706. c) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a létesítmények, eljárások, a tevékenység köre és a személyzet, amely hatással lehet a jóváhagyásra.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.714. Nyilvántartások vezetése

a) A légialkalmasság-irányító szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Az M.A.305., illetve ha alkalmazható, az M.A.306. pont szerinti nyilvántartásokat meg kell őrizni.

b) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. b) pontja szerinti jogosultsággal, meg kell őriznie minden kibocsátott légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, illetve ajánlás egy-egy másolatát, az azokat alátámasztó dokumentumokkal együtt.

c) A légialkalmasság-irányító szervezetnek a b) pontban felsorolt valamennyi nyilvántartás egy példányát két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a légi járművet véglegesen kivonják a szolgálatból.

d) A nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy az biztosítsa a károsodás, a változtatások és a lopás elleni védelmet.

e) A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

f) Amikor valamely légi jármű légi alkalmassága fenntartása irányítását más szervezetnek vagy személynek adják át, minden megőrzött nyilvántartást át kell adni az említett szervezetnek vagy személynek. A nyilvántartások megőrzésére előírt időszakokat az említett szervezetre vagy személyre is alkalmazni kell.

g) Amikor egy légialkalmasság-irányító szervezet beszünteti működését, minden megőrzött nyilvántartást át kell adni az érintett légi jármű tulajdonosának.

M.A.715. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyást határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.B.705. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2. a szervezethez az illetékes hatóságnak hozzáférést kell biztosítani, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és

3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.716. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az M. rész követelményeinek való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b) A 2. szintű szabálytalanság az M. rész előírásainak való olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c) Az M.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY - CRS

M.A.801. Légi jármű üzembehelyezési bizonyítványa

a) Kivéve, ha valamely, a 145. rész szerinti szervezet helyezi a légi járművet üzembe, az üzembehelyezési bizonyítványt ezen alrész szerint kell kibocsátani.

b) Minden karbantartási munka befejezésekor repülés előtt üzembehelyezési bizonyítványt kell kibocsátani. Miután a tanúsító személyek meggyőződtek arról, hogy minden szükséges karbantartási munkát megfelelően elvégeztek, üzembehelyezési bizonyítványt adnak ki:

1. az M.A. F. alrésze szerinti jóváhagyott karbantartó szervezet nevében a megfelelő tanúsító személyek; vagy

2. a 7. függelékben felsorolt bonyolult karbantartási feladatok kivétel, a 66. rész előírásainak megfelelő tanúsító személyek; vagy

3. az M.A.803. pont szerinti pilóta/tulajdonos.

c) A b) 2. pont szerinti üzembe helyezés esetén a tanúsító személyek a karbantartási feladatok végrehajtásában a közvetlen és folyamatos ellenőrzésük alatt álló személy vagy személyek segíthetik.

d) Az üzembehelyezési bizonyítványnak tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás minden lényeges adatát, a karbantartás befejezésének időpontját, és:

1. az M.A. F. alrész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet - ideértve jóváhagyása megjelölését -, valamint az ilyen bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyek azonosítását; vagy

2. a b) 2. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítvány esetén a bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyek azonosítását, és ha alkalmazható, engedélyük számát.

e) A b) pont rendelkezései ellenére, a befejezetlen karbantartás tényét az üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátása előtt a bizonyítványra rá kell vezetni.

f) Az üzembehelyezési bizonyítvány nem adható ki olyan ismert körülmények esetén, amelyek súlyosan veszélyeztetik a repülés biztonságát.

M.A.802. Komponens üzembehelyezési bizonyítványa

a) A légi jármű komponensén elvégzett bármely karbantartási munka befejezése után az üzemképességi tanúsítványt akkor kell kiállítani, amikor az a légi járműből kiépített állapotban van.

b) A légi jármű komponense üzemképességi tanúsítványa a tagállamok számára az EASA 1. nyomtatványként engedélyezett kibocsátási bizonyítvány.

M.A.803. Pilóta/tulajdonos jóváhagyása

a) A pilóta/tulajdonos az a személy, aki a karbantartás alatt álló jármű tulajdonosa vagy társtulajdonosa, és aki rendelkezik a megfelelő típus- vagy osztályjogosítású érvényes pilótaengedéllyel.

b) Minden magánüzemeltetésű, egyszerű építési módú, legfeljebb 2730 kilogramm maximális engedélyezett felszálló tömegű légi jármű, vitorlázó repülőgép és léghajó esetén a VIII. függelékben felsorolt, a pilóta/tulajdonos által végzett korlátozott karbantartás után a pilóta/tulajdonos kiállíthatja az üzembehelyezési bizonyítványt.

c) A pilóta/tulajdonos által végzett korlátozott karbantartást az M.A.302. pont szerinti légijármű-karbantartási programban kell meghatározni.

d) Az üzembehelyezési bizonyítványt be kell vezetni a fedélzeti naplókba, amelyeknek tartalmazniuk kell az elvégzett karbantartás lényeges adatait, a karbantartás befejezésének időpontját és az ilyen bizonyítványt kibocsátó pilóta/tulajdonos azonosítását és pilótaengedélyének számát.

I. ALRÉSZ

LÉGI ALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.A.901. A légi jármű légi alkalmassági felülvizsgálata

A légi jármű légi alkalmassági bizonyítványa érvényességének biztosítása érdekében, a légi járművet és a jármű légi alkalmassága nyilvántartásait időszakonként légi alkalmassági vizsgálat keretében felül kell vizsgálni.

a) A sikeres légi alkalmassági felülvizsgálat befejezésekor - a III. függeléknek megfelelően (EASA 15a. vagy 15b. nyomtatvány) - kiállítják a légi alkalmassági bizonyítványt, amely egy évig érvényes.

b) Az ellenőrzött környezetben lévő légi jármű az a jármű, amelynek légi alkalmassága fenntartásáról egy, az M.A. G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet folyamatosan gondoskodott, ez a szervezet az elmúlt 12 hónap során nem változott, és a légi jármű karbantartását jóváhagyott karbantartó szervezet végezte el. Ide tartozik az M.A.803. b) pont szerint elvégzett karbantartás és az M.A.801. b) 2. pont vagy az M.A.801. b) 3. pont szerinti üzembe helyezés.

c) Ha egy légi jármű ellenőrzött környezetben van, a légialkalmasság-irányító szervezet, amennyiben megfelelő jóváhagyással rendelkezik:

1. az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2. az általa kibocsátott légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok tekintetében, feltéve hogy a légi jármű az ellenőrzött környezetben marad, a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja. A légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány nem hosszabbítható meg, ha a szervezet tudatában van annak vagy okkal vélheti úgy, hogy a légi jármű nem alkalmas a légi közlekedésre.

d) Ha a légi jármű nem ellenőrzött környezetben van, illetve a légi alkalmasság fenntartásáról az M.A. G. alrésze szerint jóváhagyott olyan irányító szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légi alkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság bocsátja ki valamely megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet által végzett sikeres vizsgálat után, annak a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével együtt beküldött ajánlása alapján. Az ilyen ajánlás az M.A.710. pont szerint elvégzett légi alkalmassági vizsgálaton alapul.

e) Amikor a körülmények valamely, a biztonságot potenciálisan veszélyeztető helyzetre utalnak, az illetékes hatóság határozhat úgy, hogy maga végzi el a légi alkalmassági felülvizsgálatot és adja ki a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt. Ebben az esetben a tulajdonosnak, illetve az üzemeltetőnek a következőket kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátania:

- az illetékes hatóság által előírt dokumentáció,

- az illetékes hatóság alkalmazottai számára alkalmas elhelyezés a megfelelő helyszínen, és

- ha szükséges, a 66. rész szerinti képzettséggel rendelkező támogató személyek.

M.A.902. A légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány érvényessége

a) A légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényét veszti, ha:

1. azt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy

2. a légi alkalmassági bizonyítványt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy

3. a légi jármű nem szerepel valamely tagállam légijármű-lajstromában; vagy

4. azt a típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján a légi alkalmassági bizonyítványt kiállítják, felfüggesztették vagy visszavonták.

b) A légi jármű nem repülhet, ha légi alkalmassági bizonyítványa érvénytelen, vagy ha:

1. a légi jármű vagy a légi járműbe beépített bármely komponens folyamatos légi alkalmassága nem felel meg e rész előírásainak; vagy

2. a légi jármű már nem felel meg az ügynökség által jóváhagyott típustervnek; vagy

3. a légi járművet a repülési kézikönyv vagy a légi alkalmassági bizonyítvány jóváhagyott korlátozásain túl működtették anélkül, hogy megfelelő intézkedést vezettek volna be; vagy

4. a légi jármű olyan baleset vagy esemény részese volt, amely befolyásolta a légi jármű légi alkalmasságát, és nem tettek megfelelő intézkedéseket légi alkalmasság helyreállítására; vagy

5. valamely módosítást vagy javítást a 21. rész szerint nem hagytak jóvá.

c) A légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén azt vissza kell szolgáltatni az illetékes hatóságnak.

M.A.903. A légi jármű lajstromozásának átadása az EU-n belül

a) A légi jármű lajstromozásának EU-n belüli átadása esetén a kérelmező:

1. tájékoztatja az előző tagállamot, hogy a légi járművet melyik tagállamban fogják lajstromozni; majd

2. kérelmet nyújt be a másik tagállamnak a 21. rész szerinti új légi alkalmassági bizonyítvány kibocsátásáért.

b) Az M.A.902. a) 3. pont rendelkezései ellenére, a korábbi légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány lejártának napjáig érvényes marad.

M.A.904. Az Európai Unióba importált légi jármű légi alkalmassági vizsgálata

a) Amikor harmadik országból történő behozatal esetén a légi jármű valamely tagállam lajstromába kerül, a kérelmező:

1. a lajstromozás szerinti tagállamhoz kérelmet nyújt be a 21. rész szerinti új légi alkalmassági bizonyítvány kibocsátása érdekében; és

2. megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel elvégezteti a légi alkalmassági felülvizsgálatot; és

3. a légialkalmasság-irányító szervezet által előírt minden karbantartási munkát elvégeztet.

b) Miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, a légialkalmasság-irányító szervezet a lajstrom szerinti tagállamnak megküldi a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó dokumentált ajánlását.

c) A tulajdonos köteles a lajstrom szerinti tagállamnak vizsgálat céljára a légi járműhöz a hozzáférést biztosítani.

d) A lajstrom szerinti tagállam, ha meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a 21. rész előírásainak, kibocsátja az új légi alkalmassági bizonyítványt.

e) A tagállam kibocsátja a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt, amely általában egy évig érvényes, kivéve ha biztonsági okból annak érvényességét korlátozza.

M.A.905. Szabálytalanságok

a) Az 1. szabálytalanság az M. rész előírásainak való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A 2. szintű szabálytalanság az M. rész előírásainak való minden olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c) Az M.B.330. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvételekor az M.A.201. pont szerinti felelős személy vagy szervezet kiigazító cselekvési tervet készít, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést, ideértve a hiányosság újabb előfordulásának megelőzésére és okának megszüntetésére irányuló helyénvaló kiigazgató intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.B.101. Hatály

E szakasz megállapítja az e rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

M.B.102. Az illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, amely a bizonyítványok kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért, illetve a légi alkalmasság fenntartása felügyeletéért felel. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b) Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie a B. szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Képesítés és képzés

Az M. rész szerinti tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és folyamatos továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

d) Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e résznek való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

M.B.103. Elfogadható igazolási eljárás

Az ügynökségnek elfogadható igazolási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmazásával a tagállamok igazolhatják, hogy megfelelnek e rész rendelkezéseinek. Amikor az elfogadott igazolási eljárás feltételei teljesülnek, úgy kell tekinteni, hogy e rész vonatkozó előírásai is teljesültek.

M.B.104. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes bizonyítványok kibocsátása, érvényessége fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) Az M. rész szerinti jóváhagyott szervezetek felügyeletéhez szükséges nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. a szervezet jóváhagyására irányuló kérelem;

2. a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, annak valamennyi változásával együtt;

3. az auditáló program másolata, felsorolva az esedékesek, illetve a már elvégzett auditokat;

4. az illetékes hatóság által ellátott folyamatos felügyelet nyilvántartásai, ideértve minden audit-nyilvántartást;

5. minden vonatkozó levelezés másolata;

6. az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei;

7. a szervezet felügyeletére vonatkozó, a más illetékes hatóságoktól érkező esetleges jelentések;

8. a szervezet kézikönyve és annak módosításai;

9. az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott minden más dokumentum másolata.

c) A b) pont szerinti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

d) Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartások legalább az alábbiak másolatait tartalmazzák:

1. a légi jármű légi alkalmassági bizonyítványa;

2. légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok;

3. az A. szakasz G. alrésze szerinti szervezet ajánlásai;

4. a tagállam által közvetlenül végzett légi alkalmassági felülvizsgálatokra vonatkozó jelentések;

5. minden, a légi járműre vonatkozó levelezés;

6. az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei;

7. az M.B. B. alrészében említett, az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott minden okmány.

e) A d) pontban említett nyilvántartásokat két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a légi járművet véglegesen kivonják a szolgálatból.

f) Az M.B.104. pontban meghatározott minden nyilvántartást kérésre más tagállam vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

M.B.105. Kölcsönös információcsere

a) A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében az alaprendelet 11. cikke szerinti illetékes hatóságok biztosítják minden szükséges információ kölcsönös cseréjét.

b) A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

M.B.201. Kötelezettségek

Az M.1. pontban meghatározott illetékes hatóságok felelősek az ellenőrzések és a vizsgálatok végrehajtásáért, hogy az e részben meghatározott követelmények teljesüljenek.

C. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.B.301. Karbantartási program

a) Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a karbantartási program megfelel az M.A.302. pontban meghatározott követelményeknek.

b) Kivéve, ha az M.A.302. e) pontja másként állapítja meg, a karbantartási programot és annak módosításait közvetlenül az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) Közvetett jóváhagyás esetén a karbantartási programot az illetékes hatóság a légi alkalmasság fenntartása irányító szervezete kézikönyvében hagyja jóvá.

d) A karbantartási program b) pont szerinti jóváhagyása érdekében az illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani minden, az M.A.302. c) és d) pont szerinti szükséges adathoz.

M.B.302. Mentességek

Az illetékes hatóság által az alaprendelet 10. cikke 3. bekezdése szerint engedélyezett minden mentességről nyilvántartást kell vezetni, és azt meg kell őrizni.

M.B.303. A légi jármű folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérése

a) Minden illetékes hatóságnak vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légiflotta légi alkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b) A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését.

c) A programot úgy kell kidolgozni, hogy figyelembe vegye a lajstromban szereplő légi járművek számát, a helyismeretet és az eddigi felügyeleti tevékenységet.

d) A gyártmányok ellenőrzése a légi alkalmasság szempontjából kockázatot jelentő tényezők sorára összpontosít, és azonosítja az esetleges kifogásokat. Továbbá, az illetékes hatóság minden kifogást értékel, hogy megállapítsa annak okát.

e) Minden kifogást az M.A.201. pont szerint felelős személynek vagy szervezetnek írásban meg kell erősítenie.

f) Az illetékes hatóság minden kifogást, a kifogás kiküszöbölésére tett intézkedést és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g) Ha a légi jármű felmérése során bizonyítékot találnak arra, hogy az M. részben foglalt követelmények nem teljesültek, az illetékes hatóság az M.B.903. pontban foglaltak szerint intézkedik.

h) Ha a követelményeknek való nem megfelelés alapvető oka bármilyen alrész vagy más rész követelményeinek nem teljesítése, a nem megfelelésről a vonatkozó részben előírtak szerint kell intézkedni.

M.B.304. Visszavonás, felfüggesztés és korlátozás

Az illetékes hatóság:

a) a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt az M.B.303. g) pontban foglaltak szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

(még megfelelően kidolgozandó)

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

(még megfelelően kidolgozandó)

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.B.601. Kérelem

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

M.B.602. Első jóváhagyás

a) Amennyiben az M.A.606. a) és b) pontja szerinti előírások teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek az M.A.606. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárások megfelelnek-e az M.A. F. alrészében előírtaknak, és biztosítják, hogy a felelős vezető írja alá a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c) Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az M.A. rész F. alrésze előírásainak.

d) Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a szervezet általi betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

e) Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g) Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.603. A jóváhagyás kibocsátása

a) Ha a karbantartó szervezet e rész vonatkozó rendelkezéseinek megfelel, az illetékes hatóságnak az EASA 3. nyomtatványon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (V. függelék), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b) Az illetékes hatóság az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

c) A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

M.B.604. Folyamatos felügyelet

a) Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az M.A. F. alrész szerint jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

b) Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c) A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

d) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

e) Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.605. Szabálytalanságok

a) Ha az auditálás során vagy más módon bizonyítékot találnak az M. rész követelményeinek való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1. 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b) Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.606. Változások

a) A karbantartó szervezet kézikönyve módosításainak közvetlen jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben bemutatott eljárások megfelelnek az M. rész előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

b) A karbantartó szervezet kézikönyve módosításainak közvetett jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy megfelelő ellenőrzést gyakorolhasson a kézikönyv minden módosítása felett.

c) Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett az M.A. F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve ha úgy határoz, hogy a jóváhagyást hatályon kívül kell helyezni.

M.B.607. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást az M.B.605. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.B.701. Kérelem

a) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az illetékes hatósághoz az üzemeltetett légijármű-típusokra a légi jármű üzemeltetői bizonyítványára irányuló első kérelemmel, és ahol alkalmazható, a kérelmezett esetleges változtatásokkal együtt, a következőket kell jóváhagyásra benyújtani:

1. a légialkalmasság-irányító kézkönyv;

2. az üzemeltető légijármű-karbantartási programja;

3. a légi jármű fedélzeti műszaki naplója;

4. ahol helyénvaló, az üzemeltető és a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet közötti karbantartási szerződések műszaki előírásai.

b) Amennyiben a létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további létesítmények elhelyezkednek.

M.B.702. Első jóváhagyás

a) Feltéve, hogy az M.A.706. a), c), d) pontjában, illetve az M.A.707. pontja szerinti követelmények teljesülnek, az illetékes hatóság hivatalosan írásban jelzi az M.A.706. a), c) és d) pontja, valamint az M.A.707. pontja szerinti alkalmazottak elfogadását a kérelmezőnek.

b) Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania, hogy a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárások összhangban állnak-e az M.A. rész G. alrészében foglaltakkal, és biztosítja, hogy a felelős vezető aláírja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c) Az illetékes hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az M.A. G. alrészében meghatározott követelményeknek.

d) Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

e) A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g) Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.703. A jóváhagyás kibocsátása

a) Ha a légialkalmasság-irányító szervezet az M.A. G. alrészében foglaltaknak megfelel, az illetékes hatóságnak az EASA 14. nyomtatványon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (VI. függelék), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b) Az illetékes hatóság az EASA 14. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyás érvényességét.

c) A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 14. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

d) Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az EASA 14. nyomtatványon közölt információt a légi üzemeltetői bizonyítványban is fel kell tüntetni.

M.B.704. Folyamatos felügyelet

a) Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az M.A. G. alrész szerint jóváhagyott és felügyelete alá tartozó légialkalmasság-irányító szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

b) Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c) Az engedélyezett szervezetek által a M.B. G. alrésze szerint kezelt légi járműveket minden 24 hónapos időszakban szúrópróbaszerűen gyártmányvizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat alá vonandó minta méretét az illetékes hatóság állapítja meg, a megelőző auditok eredményei, illetve a korábbi gyártmányvizsgálatok alapján.

d) A vizsgálat minden eredményét a szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

e) Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

f) Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditok során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.705. Szabálytalanságok

a) Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak az M. rész szerinti követelményeinek való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1. 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a légialkalmasság-fenntartó irányító szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b) Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.706. Változások

a) A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyve módosításainak közvetlen jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben bemutatott eljárások megfelelnek az M. rész előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

b) A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyve közvetett jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy megfelelő ellenőrzést gyakorolhasson a kézikönyv minden módosítása felett.

c) Az illetékes hatóság előírja azokat a feltételeket, amelyek mellett az M.A. G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az ilyen változások alatt működhet.

M.B.707. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást az M.B.705. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY - CRS

(még kidolgozandó)

I. ALRÉSZ

LÉGI ALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.B.901. Az ajánlások minősítése

A kérelem és a hozzákapcsolódó, az M.A.902. d) pont szerinti légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványra vonatkozó ajánlás kézhezvételekor:

1. az illetékes hatóság megfelelően képesített alkalmazottai igazolják, hogy az ajánlásban foglalt megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy az M.A.710. pont szerinti teljes légi alkalmassági felülvizsgálatot végrehajtották;

2. az illetékes hatóság vizsgálatot folytat, és további információt kérhet az ajánlás értékelésének alátámasztására.

M.B.902. Az illetékes hatóság által végzett légi alkalmassági felülvizsgálat

a) Ha az illetékes hatóság úgy határoz, hogy elvégzi a légi alkalmassági felülvizsgálatot és kibocsátja a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az EASA 15a. nyomtatványon (III. függelék), a légi alkalmassági felülvizsgálatot az M.A.710. pont rendelkezései szerint végzi el.

b) Az illetékes hatóságnak rendelkeznie kell megfelelő személyzettel, hogy a légi alkalmassági felülvizsgálatokat elvégezhesse. Az ilyen személyeknek rendelkezniük kell:

1. legalább ötéves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

2. a 66. rész szerinti megfelelő engedéllyel vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy ezzel egyenértékű végzettséggel; és

3. hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

4. megfelelő beosztással és a vonatkozó felelősségi körrel.

c) Az illetékes hatóságnak minden légialkalmasság-felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megfelelő szakképesítések adatait, együtt a vonatkozó folyamatos légi alkalmasság fenntartása során szerzett tapasztalatok és továbbképzések összegzésével.

d) Az illetékes hatóság a légi alkalmasság felülvizsgálata során hozzáférhet az M.A.305., M.a.306. és az M.A.401. pontban meghatározott dokumentációhoz.

M.B.903. Szabálytalanságok

Ha a légi jármű vizsgálata során vagy más módon bizonyítékot találnak az M. rész előírásainak való nem megfelelésre, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1. 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság előírja a megfelelő kiigazítási intézkedést, mielőtt a repülést engedélyezné, és azonnal intézkedik a légi alkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszavonásáról vagy felfüggesztéséről.

2. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által előírt kiigazító intézkedés a szabálytalanság jellegének felel meg.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

(145. rész)

145.1. Általánosságok

Az illetékes hatóság e rész alkalmazásában:

1. a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az e tagállam által kijelölt hatóság; vagy

2. a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség.

A. SZAKASZ

145.A.10. Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat az előírásokat, amelyeket a szervezetnek teljesítenie kell, hogy légi jármű, illetve komponensei karbantartására jóváhagyást nyerhessen, vagy annak érvénye fennmaradjon.

145.A.15. Kérelem

A jóváhagyás kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet az illetékes hatóságnak az általa megállapított formában és módon kell benyújtani.

145.A.20. A jóváhagyás hatóköre

A szervezet kézikönyvének kell meghatároznia a munkáknak azt a körét, amelyre a jóváhagyás vonatkozik (e rész II. függelék táblázata tartalmazza az összes osztályt és jóváhagyást).

145.A.25. A létesítménnyel szembeni követelmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a) A létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, és biztosítsák különösen az időjárási hatásoktól való védelmet. A szakműhelyeket és a helyiségeket úgy kell elkülöníteni, hogy biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét.

1. A légi járművek alapkarbantartásához megfelelő méretű hangárok álljanak rendelkezésre, hogy a bázison a tervezett alapkarbantartásba bevont légi járművet el lehessen helyezni.

2. A komponensek karbantartásához elegendően nagy komponensműhelyek álljanak rendelkezésre, hogy a tervezett alapkarbantartásba bevont komponenseket el lehessen helyezni.

b) Az a) pontban említett tervezett munka irányításához, valamint a tanúsító személyeknek álljon rendelkezésre megfelelő iroda, hogy meghatározott feladataikat úgy végezhessék el, hogy a légi jármű megfelelő színvonalú karbantartásához hozzájárulhassanak.

c) A hangárokat, a komponensműhelyeket és az irodákat magában foglaló munkahelyi környezetnek alkalmasnak kell lennie a mindenkori feladatok végrehajtására, és különösen meg kell felelnie a különleges követelményeknek. Kivéve, ha valamilyen konkrét feladat különleges munkahely-kialakítást igényel, a munkahelyi környezetnek olyannak kell lennie, hogy az alkalmazottak teljesítőképességét ne befolyásolja:

1. a hőmérsékletet olyan szinten kell tartani, hogy az alkalmazottak a feladatokat szükségtelen kényelmetlenség nélkül végezhessék el;

2. port és minden más, levegőben lebegő szennyeződést minimális szinten kell tartani, és az a munkaterületen nem érheti el azt a mértéket, hogy a légi jármű/komponens látható felületi szennyeződését okozza. Amikor a por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés látható felületi szennyeződést okoz, minden erre érzékeny rendszert le kell zárni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek nem állnak helyre;

3. a világítást úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa minden ellenőrzési és karbantartási feladat hatékony elvégzését;

4. a zaj nem zavarhatja az alkalmazottakat ellenőrzési feladataik ellátásában. Ha nem lehetséges a zaj okát befolyásolni, az ilyen alkalmazottakat el kell látni a szükséges személyi védőfelszereléssel, amely megakadályozza, hogy a túlzott zaj elvonja figyelmüket a vizsgálati feladatoktól;

5. ha valamely különleges karbantartási feladat az előzőektől eltérő, meghatározott környezeti feltételeket igényel, ügyelni kell az ilyen feltételek biztosítására. A különleges feltételeket a karbantartási dokumentációban határozzák meg;

6. az üzemeltetési karbantartás munkakörnyezetét úgy kell kialakítani, hogy az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatot a figyelem szükségtelen elvonása nélkül végre lehessen hajtani. Ezért, ha a munkahelyi környezet elfogadhatatlan mértékben romlik a hőmérséklet, nedvességtartalom, jégeső, jég, hó, szél, fény, por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés miatt, az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatokat fel kell függeszteni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek helyre nem állnak.

d) Biztonságos tárolólétesítményeket kell biztosítani az alkatrészek, a berendezések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, hogy elkerüljék a tárolt tételek állagromlását vagy károsodását. A tárolólétesítményekhez való hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

145.A.30. Személyi feltételek

a) A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott szabványoknak megfelelően végezzék el. A felelős vezető:

1. biztosítja, hogy minden szükséges erőforrás rendelkezésre álljon a karbantartásnak a 145.A.60. b) pont és a szervezet jóváhagyása szerinti elvégzéséhez;

2. megállapítja a 145.A.65. a) pontjában meghatározott biztonság- és minőségpolitikát, és elősegíti azok megvalósítását;

3. igazolja, hogy e részt illetően rendelkezik az alapvető ismeretekkel.

b) A szervezet kijelöl egy személyt vagy személyek csoportját, aki(k)nek a feladatai közé tartozik annak biztosítása, hogy a szervezet feleljen meg e rész rendelkezéseinek. Az ilyen személy(ek)nek a szervezet felelős vezetője alárendeltségébe kell tartozniuk.

1. A kijelölt személy vagy személyek képviseli(k) a szervezet karbantartás irányítási struktúráját és felelős(ek) az e részben meghatározott összes feladatért.

2. A kijelölt személyt vagy személyeket azonosítani kell, és okmányaikat az illetékes hatósághoz az általa előírt formában és módon be kell nyújtani.

3. A kijelölt személynek vagy személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponense karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal, és igazolniuk kell, hogy e részről alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek.

4. Az eljárásokban világossá kell tenni, hogy valamely adott személy hosszabb távolléte esetén őt ki helyettesíti.

c) Az a) pont szerinti felelős vezető kinevez egy személyt, aki felelős a 145.A.65. c) pontban előírt visszacsatolási rendszert is magában foglaló minőségbiztosítási rendszer figyelemmel kíséréséért. A kinevezett személy közvetlenül hozzáférhet a felelős vezetőhöz annak biztosítására, hogy ő megfelelő tájékoztatást kapjon a minőségbiztosításról és megfelelőség irányításáról.

d) A szervezetnek rendelkeznie kell karbantartási munkaidőtervvel, amely kimutatja, hogy a szervezet elegendő nagyságú, a jóváhagyásnak megfelelő személyzettel rendelkezik a tervezéshez, a végrehajtáshoz, a felügyelethez, az ellenőrzéshez és a minőségbiztosításhoz. Ezenkívül, a szervezetnek rendelkeznie kell eljárással az elvégzendő munka átütemezésére abban az esetben, amikor a ténylegesen meghatározott műszakban vagy időszakban a tervezettnél kevesebb személy áll rendelkezésre.

e) A szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint megállapítja és ellenőrzi a karbantartásban, irányításban és/vagy minőségügyi auditokban részt vevő alkalmazottai alkalmasságát. A munkakör ellátásához szükséges szakértelem mellett, az alkalmasságnak ki kell terjednie az emberi tényező és a teljesítőképesség jelentőségének az adott személy szervezetben betöltött funkciójához szükséges mértékű megértésére. Az emberi tényező azokat az elveket jelenti, amelyek a repüléstechnikai tervezésre, tanúsításra, szakképzésre, működésre és karbantartásra vonatkoznak, és amelyek biztonságos kölcsönös kapcsolatot igyekeznek teremteni az emberi tényezők és más rendszerösszetevők között, megfelelő figyelemmel az ember teljesítőképességére. Az emberi teljesítőképesség az emberi képességek és korlátok összessége, amelyeknek hatása van a légi közlekedés biztonságára és hatékonyságára.

f) A szervezetnek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a légi alkalmasság fenntartása érdekében a légijármű-szerkezetek és/vagy komponensek roncsolásmentes vizsgálatát végzik, illetve ellenőrzik, megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek az adott roncsolásmentes vizsgálatok elvégzéséhez, az ügynökség által elismert európai vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Azoknak a személyeknek, akik bármilyen más szakfeladatot látnak el, megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük, a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően. E bekezdéstől eltérően, a g) pontban, illetve a h) 1. és 2. pontban meghatározott, a 66. rész B. része szerint B1 kategóriájú képesítéssel rendelkező személyek elvégezhetnek és/vagy ellenőrizhetnek festékdiffúziós repedésvizsgálatot.

g) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartó szervezetnek a B1 és B2 kategóriájú légijármű-típusok üzemeltetési karbantartása esetén rendelkeznie kell minősített tanúsító személyzettel, a 66. részben és a 145.A.35. pontban meghatározottak szerint.

Ezenkívül, az ilyen szervezetek alkalmazhatnak a feladatra megfelelően kiképzett, a 66. rész, illetve a 145.A.35. pont szerinti A kategóriájú képesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakat kisebb tervezett üzemeltetési karbantartási, illetve egyszerű hibajavítási feladatok elvégzésére. Az ilyen A kategóriájú tanúsító alkalmazottak rendelkezésre állása azonban nem pótolja a 66. rész szerint szükséges B1, illetve B2 kategóriájú tanúsító alkalmazottakat, akiknek támogatniuk kell az A kategóriájú tanúsító alkalmazottakat. Azonban, a kisebb tervezett üzemeltetési karbantartás vagy egyszerű hibajavítás során az ilyen, 66. rész szerinti B1, illetve B2 kategóriájú alkalmazottaknak nem kell mindig jelen lenniük az üzemben.

h) Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1. A nagy légi járművek alapkarbantartásához a megfelelő légijármű-típusra minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a 66. rész, illetve a 145.A.35. pontja szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító alkalmazottak támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a 66. rész és a 145.A.35. pontja szerint B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is,

i. a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak biztosítják, hogy minden szükséges feladatot és ellenőrzést az előírt szabványok szerint elvégeztek, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii. a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii. a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkát az adott báziskarbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében elvégezzenek, valamint felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy állapodjanak meg az üzemeltetővel, hogy az ilyen munkát egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig elhalasztják.

2. A nem nagy légi járművek báziskarbantartása esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

i. az adott légijármű-típusra megfelelően képesített, a 66. rész, illetve a 145.A.35. pontja szerint megfelelő B1, illetve B2 kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakkal; vagy

ii. az adott légijármű-típusra megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakkal, akiket az 1. pontban meghatározott B1 és B2 kategóriájú támogató személyek segítenek.

i) A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek eleget kell tenniük a 66. részben foglaltaknak.

j) A g) és h) pont rendelkezéseitől eltérően, a szervezet az alábbi rendelkezéseknek megfelelően képesített tanúsító személyeket is alkalmazhat:

1. A Közösség területén kívüli telephelyeken a tanúsító alkalmazottak rendelkezhetnek a telephely bejegyzése szerinti ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket.

2. A szervezetnek a Közösség területén kívüli telephelyén elvégzett üzemeltetési karbantartásnál a tanúsító alkalmazottak rendelkezhetnek az adott ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket.

3. Ha a légi alkalmassági utasítás ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, és kifejezetten meghatározza, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légi alkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének - a repülésre jogosító engedély alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki. Azonban, a szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka vagy fedélzeti mérnöke megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, hogy a légi alkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajthassa végre.

4. Ha egy légi jármű egy karbantartó telephelytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének - a repülésre jogosító engedély alapján - korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy meggyőződött-e arról, hogy a parancsnok, illetve a fedélzeti mérnök megfelelő gyakorlati képzésben részesült ahhoz, hogy a meghatározott feladatokat az előírt normának megfelelően hajthassa végre. E bekezdés rendelkezéseit a kézikönyv szerinti eljárásban szerepeltetni kell.

5. Az alábbi, előre nem látható esetekben, amikor a légi járművet fő állomáshelyén kívül helyezték üzemen kívül, és megfelelő tanúsító személyek nem állnak rendelkezésre, a karbantartási feladatok elvégzésével megbízott szervezet egyszeri kivételes tanúsítási engedélyt bocsáthat ki:

i. a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó egyenértékű típusengedéllyel rendelkező alkalmazottai egyikének; vagy

ii. bármely olyan személynek, aki legalább ötéves karbantartási tapasztalattal, valamint érvényes, a tanúsítást igénylő légijármű-típusra is feljogosító ICAO-engedéllyel rendelkezik légi járművek karbantartásához, feltéve hogy az adott helyen nincs az e rész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a megbízott szervezet a tanúsító személy tapasztalatainak bizonyítékait és engedélyét megőrzi.

Az ebben az albekezdésben meghatározott minden esetet, az ilyen tanúsítási engedély kibocsátásától számított hét napon belül, az illetékes hatóságnak be kell jelenteni. Az egyszeri engedélyt kibocsátó szervezet biztosítja, hogy minden olyan karbantartási munkát, amely a repülésbiztonságot érintheti, megfelelően jóváhagyott szervezet ismételten ellenőrizzen.

145.A.35. A tanúsító alkalmazottak és B1 és B2 kategóriájú támogató személyek

a) A 145.A.30. g) és h) pontban foglalt megfelelő előírások mellett a szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személyek, illetve a B1 és B2 kategóriájú támogató személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről és/vagy komponensektől, valamint a vonatkozó szervezeti eljárásokról. A tanúsító személyek esetén ezt a rendelkezést a tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt teljesíteni kell.

A "B1 és B2 kategóriájú támogató személyzet" az alapkarbantartás környezetében dolgozó azon B1 és B2 kategóriájú személyek összessége, akik nem feltétlenül rendelkeznek tanúsítási jogosultsággal. A "vonatkozó légi jármű és/vagy komponens" a mindenkori tanúsítási engedélyben meghatározott légi jármű, illetve komponens. A "tanúsítási engedély" az az engedély, amelyet a tanúsító személyek számára a szervezet azzal a feltétellel bocsátott ki, hogy azok az ilyen engedélyben megállapított korlátozásokkal a jóváhagyott szervezet megbízásából aláírhatják az üzembehelyezési bizonyítványt.

b) Kivéve a 145.A.30. j) pontban felsorolt eseteket, a szervezet a tanúsító személyeknek tanúsítási engedélyt kizárólag a 66. részben felsorolt kategóriákra vagy alkategóriákra vagy típusjogosultságra figyelemmel bocsáthat ki légijármű-karbantartási engedélyt, feltéve hogy az engedély érvénye a tanúsító alkalmazottaknak kiállított engedély a jogosultság teljes időtartama alatt fennáll, és a tanúsító személyek teljesítik a 66. rész előírásait.

c) A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és B1 és B2 kategóriájú támogató személy egymást követő két éven belül legalább hat hónapos, ténylegesen jelentős légi jármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalatot szerezzen. E bekezdés alkalmazásában "a ténylegesen jelentős légi jármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalat" azt jelenti, hogy a személy a légi jármű vagy komponens karbantartása keretében gyakorolta a tanúsítási engedélyben ráruházott jogosultságot és/vagy ténylegesen karbantartást végzett a tanúsítási engedélyében meghatározott légijárműtípus-rendszerek legalább egyikén.

d) A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és B1 és B2 kategóriájú támogató személy minden kétéves időszakon belül kielégítő továbbképzésben részesüljön annak biztosítására, hogy az ilyen alkalmazottak aktuális ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó technológia, a szervezeti eljárások és az emberi tényezővel kapcsolatos tényezők terén.

e) A szervezet a tanúsító személyek, valamint a B1 és B2 kategóriájú támogató személyek folyamatos továbbképzésére programot hoz létre, amely magában foglalja a 145.A.35. pont vonatkozó pontjainak való megfelelőséget biztosító eljárást, amely a tanúsító személyek számára az e rész szerinti tanúsítási engedély kiállításának alapjául szolgál, valamint a 66. résznek való megfelelőséget biztosító eljárást.

f) Kivéve a 145.A.30. j) 5. pontban említett előre nem látható eseteket, a szervezet az e rész szerinti tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt értékeli minden tanúsításra kijelölt alkalmazottjának képességeit, képzettségét és alkalmasságát a tanúsítási kötelezettségek teljesítésére, a kézikönyvben meghatározott eljárásnak megfelelően.

g) Amikor a tanúsító alkalmazottak teljesítik az a), b), d) és f) pont, valamint ha alkalmazható, a c) pont rendelkezéseit, a szervezet kibocsátja a tanúsítási engedélyt, amely világosan meghatározza az ilyen engedély hatókörét és korlátozásait. A tanúsítási engedély érvényességének folyamatossága az a), b), d), illetve ahol alkalmazható, a c) pontnak való folyamatos megfeleléstől függ.

h) A tanúsítási engedélyt úgy kell elkészíteni, hogy annak hatókörét a tanúsító alkalmazottak és minden erre felhatalmazott személy, akinek ezt az engedélyt meg kell vizsgálnia, egyértelműen megállapíthassa. Amennyiben a hatókör meghatározásához kódokat alkalmaznak, a szervezet köteles a kódok magyarázatát rendelkezésre bocsátani. A "felhatalmazott személy", az illetékes hatóságok, az ügynökség, illetve a tagállamok által kijelölt olyan hivatalos személy, aki felelős a légi jármű vagy komponense karbantartása felügyeletéért.

i) A minőségbiztosítási rendszerért felelős személy ugyancsak felelős a szervezet megbízásából tanúsítási engedélyt kibocsátó tanúsító alkalmazottakért. Az ilyen személy kinevezhet más személyeket is a tanúsítási engedélyeknek a karbantartási kézikönyvben megállapított eljárásnak megfelelően történő kiállítására vagy visszavonására.

j) A szervezet nyilvántartást vezet minden tanúsító személyről és a B1 és B2 kategóriájú támogató személyről.

Az alkalmazotti nyilvántartások tartalmazzák:

1. a 66. résznek megfelelően megszerzett légijármű-karbantartási engedélyek részletes adatait;

2. minden befejezett szakképzést;

3. a kibocsátott tanúsítási engedély hatókörét, ahol lényeges; valamint

4. a korlátozott vagy egyszeri tanúsítási engedéllyel rendelkező személyek adatait.

A szervezet a nyilvántartást a tanúsító személyek vagy a B1 vagy B2 kategóriájú támogató személyek munkaviszonyának megszűnése vagy az engedélyt visszavonása után legalább két évig megőrzi. Ezenkívül, a karbantartó szervezet kérésre átadja a tanúsító személyeknek a róluk vezetett nyilvántartás másolatát, amikor a szervezetet elhagyják.

A tanúsító személyeknek kérésükre betekintést biztosítanak a fent említett személyi nyilvántartásukhoz.

k) A szervezet írásos vagy elektronikus formában a tanúsító személyek rendelkezésére bocsátja tanúsítási engedélyük dokumentált.

l) A tanúsító személyek tanúsítási engedélyüket bármilyen felhatalmazott személynek 24 órán belül kötelesek bemutatni.

m) A tanúsító személyek, illetve a B1 és B2 kategóriájú támogató személyek esetében a minimális korhatár 21 év.

145.A.40. Felszerelések, szerszámok és anyagok

a) A szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges felszerelésekkel, szerszámokkal és anyagokkal a jóváhagyás keretében meghatározott feladatok elvégzéséhez, és azokat használnia kell:

1. amikor a gyártó egy meghatározott szerszám vagy felszerelés használatát írja elő, a szervezet köteles azt a szerszámot vagy felszerelést alkalmazni, kivéve ha a kézikönyvben megállapított eljárásban az illetékes hatóság más szerszámok vagy felszerelések használatát is engedélyezi;

2. a felszereléseknek és szerszámoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, kivéve azt az esetet, ha valamilyen szerszámot vagy felszerelést olyan ritkán alkalmaznak, hogy annak folyamatos rendelkezésre állása nem szükséges. Az ilyen esetekre a kézikönyvben részletes eljárást kell kidolgozni;

3. az alapkarbantartásra jóváhagyott szervezetnek elegendő berendezéssel kell rendelkeznie a légi járművekhez való hozzáférés biztosítására, valamint állványokkal és dokkolókkal kell rendelkeznie, hogy az ilyen légi járművet megfelelően ellenőrizhessék.

b) A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden szerszámot, felszerelést és különösen a vizsgálóberendezéseket, amint helyénvaló, ellenőrizzék és a hivatalosan elismert szabvány szerint olyan gyakorisággal kalibrálják, hogy az biztosítsa azok működőképességét és pontosságát. A szervezet az ilyen kalibrálásokra és az alkalmazott hitelesítő mértékek nyomon követésére vonatkozó nyilvántartásokat megőrzi.

145.A.42. Komponensek átvétele

a) Minden komponenst osztályozni kell és az alábbi kategóriák szerint megfelelő módon el kell különíteni:

1. kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az EASA 1. nyomtatvánnyal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 21. rész Q. alrésze szerint megjelöltek;

2. üzemképtelen komponensek, amelyeket e rész rendelkezései szerint kell karbantartani;

3. újra fel nem használható komponensek, amelyeket a 145.A.42. d) pont szerint kell osztályozni;

4. a légi járműveken, hajtóműveken, légcsavaron vagy más légijármű-részegységen használt szabványos komponensek, ha ezeket a gyártó ábrákat is tartalmazó alkatrész-katalógusa és/vagy karbantartási dokumentációja tartalmazza;

5. nyersanyagok, illetve fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy az anyag megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden anyagot dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott anyaghoz kapcsolódik, és tartalmazza az előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint a gyártó, illetve beszállító adatait.

b) A komponens beépítése előtt a szervezet köteles biztosítani, hogy az adott komponens beépítésre alkalmas állapotban legyen akkor is, amikor más módosítási előírások és/vagy légi alkalmassági utasítások szabványai is alkalmazhatók.

c) A szervezet az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja alkatrészek egy korlátozott körét, ha a kézikönyv az erre vonatkozó eljárást meghatározza.

d) Azokat a komponenseket, amelyek elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be, selejtnek kell minősíteni, és nem engedélyezhető, hogy az ilyen komponensek visszakerüljenek a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 21. résznek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.

145.A.45. Karbantartási dokumentáció

a) A szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, rendelkeznie kell az alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azokat alkalmaznia kell. Az "alkalmazandó" bármely, a szervezet engedélyében meghatározott jogosítási kategóriáiban, illetve az ehhez kapcsolódó képességi listában meghatározott légi járműre, komponensre vagy folyamatra vonatkozik.

Abban az esetben, ha a karbantartási dokumentációt az üzemeltető vagy az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzésekor áll rendelkezésre, azzal a kivétellel, hogy be kell tartani a 145.A.55. c) pont rendelkezéseit.

b) E rész alkalmazásában az alkalmazandó karbantartási dokumentáció az alábbiak bármelyike:

1. bármely alkalmazandó előírás, eljárás, műveleti utasítás vagy információ, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki;

2. minden vonatkozó légi alkalmassági utasítás, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki;

3. a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve bármely más, a 21. rész által ilyen adatok közzétételére kötelezett szervezet bocsát ki, valamint a harmadik országokból származó légi jármű vagy komponensek esetén a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság által kötelezően előírt légi alkalmassági dokumentáció;

4. bármely alkalmazandó szabvány, beleértve, de nem kizárólag például az ügynökség által a jó karbantartási szabványként elismert szabványos karbantartási gyakorlatot;

5. a d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó adat.

c) A szervezet megállapítja az eljárásokat annak biztosítására, hogy a karbantartó személyek által használt karbantartási dokumentációban lévő esetleges pontatlan, nem teljes vagy félreérthető eljárást, gyakorlatot, információt vagy karbantartási utasítást, ha felfedezik, nyilvántartásba vegyék és arról a karbantartási dokumentáció szerzőjét értesítsék.

d) A szervezet a karbantartási utasításokat kizárólag a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatja. Az ilyen változtatások esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy a változtatás egyenértékű vagy jobb karbantartási színvonalat eredményez, és az ilyen változtatásokról tájékoztatnia kell a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultját. E bekezdés alkalmazásában a karbantartási utasítás az az utasítás, amely meghatározza, hogy valamely konkrét karbantartási feladatot milyen módon kell végrehajtani; nem tartoznak ide a javítások és módosítások mérnöki tervei.

e) A szervezet minden lényeges szervezeti részre vonatkozó közös munkakártyát vagy munkalaprendszert vezet be. Ezenkívül, a szervezet vagy pontosan átvezeti a b) és d) pont szerinti karbantartási dokumentációt az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít az ilyen karbantartási dokumentációban lévő konkrét karbantartási feladatra vagy feladatokra. A munkakártyákat és munkalapokat előállíthatják számítógéppel, és azok elektronikus adatbázisban is tárolhatók, feltéve hogy a jogosulatlan módosítás ellen megfelelő óvintézkedéseket tesznek, és az elektronikus adatbázisról olyan biztonsági másolatot készítenek, amelyet a központi adatbázisban rögzített bármilyen adat bevitelétől számított 24 órán belül aktualizálhatnak. A komplex karbantartási feladatokat át kell vezetni a munkakártyákra vagy munkalapokra, és azokat világos fázisokra kell bontani, hogy a teljes karbantartási feladat végrehajtásának követhetőségét biztosítsák.

Amikor a szervezet karbantartási szolgáltatást nyújt valamely légijármű-üzemeltetőnek, amely a saját munkakártya- vagy munkalaprendszerének használatát írja elő, akkor az ilyen munkakártya- vagy munkalaprendszer is alkalmazható. Ebben az esetben a szervezetnek eljárást kell létrehoznia a légi jármű üzemeltetője munkakártyái vagy munkalapjai megfelelő vezetésének biztosítására.

f) A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden alkalmazandó karbantartási adat könnyen hozzáférhető legyen, amikor arra a karbantartó személyeknek szükségük van.

g) A szervezet eljárást hoz létre annak biztosítására, hogy az ellenőrzése alatt álló karbantartási dokumentációt folyamatosan aktualizálják. Az üzemeltető/ügyfél által ellenőrzött és biztosított karbantartási dokumentáció esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy vagy rendelkezik az üzemeltető/ügyfél írásos visszaigazolásával, hogy az összes ilyen karbantartási adat aktuális, vagy rendelkeznie kell munkamegrendelésekkel, amelyek alapján a felhasználandó karbantartási dokumentáció módosítási állapota látható, vagy bizonyíthatja, hogy ez szerepel az üzemeltető/ügyfél karbantartási adatmódosítási listáján.

145.A.47. Termelési terv

a) A szervezetnek rendelkeznie kell a munka mennyiségének és komplexitásának megfelelő olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi minden szükséges személy, szerszám, felszerelés, anyag, karbantartási adat és létesítmény rendelkezésre állásának megtervezését, hogy a karbantartási munkákat biztosan befejezhessék.

b) A karbantartási feladatok tervezésénél, valamint a műszakok szervezésénél figyelembe kell venni az emberi teljesítőképesség határait.

c) Ha műszakváltás vagy személycserék miatt szükségessé válik, hogy a karbantartási feladatok folytatását vagy befejezését átadják, az összes lényeges információt az egymást váltó állomány között ki kell cserélni.

145.A.50. A karbantartás tanúsítása

a) A szervezet nevében a megfelelően feljogosított tanúsító személy bocsátja ki az üzembehelyezési bizonyítványt, amikor megvizsgálták, hogy a szervezet minden megrendelt karbantartást megfelelő módon, a 145.A.70. pontban meghatározott eljárások szerint, figyelemmel a 145.A.45. pontban meghatározott karbantartási dokumentációra, elvégzett, és nincs olyan ismert nem megfelelés, amely súlyosan veszélyeztetné a repülésbiztonságot.

b) Az üzembehelyezési bizonyítványt a repülés előtt minden karbantartás befejezésekor ki kell bocsátani.

c) A fenti karbantartás során megállapított addig ismeretlen hibákról vagy meg nem rendelt karbantartási feladatokról tájékoztatni kell a légi jármű üzemeltetőjét, hogy megszerezzék hozzájárulását az ilyen hibák kijavításához vagy a karbantartási munkamegrendelés hiányzó elemeinek pótlásához. Amennyiben a légi jármű üzemeltetője e bekezdés alapján elutasítja az ilyen karbantartás végrehajtását, az e) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

d) Bármely komponensen elvégzett karbantartási munka befejezésekor üzembehelyezési bizonyítványt kell kibocsátani, amikor az a légi járműből kiépített állapotban van. A komponense üzemképességi tanúsítványát vagy az engedélyezett üzembehelyezési bizonyítvány, vagy az e rész 1. függelékében EASA-1. nyomtatványként engedélyezett légi alkalmassági jóváhagyási címke képezi. Amikor a szervezet saját használatára végzi el valamely komponens karbantartását, az EASA-1. nyomtatvány nem feltétlenül szükséges, függően a szervezetnek a kézikönyvben meghatározott belső üzembehelyezési eljárásaitól.

e) Az a) pont rendelkezéseitől eltérően, a szervezet az engedélyezett korlátozások keretén belül kibocsáthatja a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát akkor is, ha nincs olyan helyzetben, hogy minden megrendelt karbantartási munkát befejezzen. A szervezet a bizonyítvány kiállítása előtt az ilyen tényt feltünteti a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványában.

f) Az a) pont, illetve a 145.A.42. pont rendelkezéseitől eltérően, amikor a légi járművet az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázistól eltérő helyen, a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvánnyal rendelkező komponens hiánya miatt helyezik üzemen kívül, engedélyezett a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvány nélküli komponens ideiglenesen beépítése, de legfeljebb 30 repülési órára, vagy addig, amíg a légi jármű először visszatér az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázisára, amelyik előbb bekövetkezik, függően attól, hogy a légi jármű üzemeltetője egyetértését nyilvánította, és az említett komponens rendelkezik alkalmas üzembehelyezési bizonyítvánnyal, és egyébként megfelel minden alkalmazandó karbantartási és üzemelési előírásnak. Az ilyen komponenseket a fent előírt határidőn belül ki kell cserélni, kivéve ha időközben az a) pont, illetve a 145.A.42. pont alapján megfelelő üzembehelyezési bizonyítványt bocsátottak ki.

145.A.55. Karbantartási nyilvántartások

a) A szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.

b) A szervezetnek minden üzembehelyezési bizonyítvány másolatát át kell adnia a légi jármű üzemeltetőjének, az elvégzett javításhoz/módosításhoz felhasznált jóváhagyott javítási/módosítási adatok másolatával együtt.

c) A szervezetnek minden karbantartási nyilvántartás és a hozzájuk kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a szervezet az adott légi jármű vagy légi jármű komponense üzembehelyezési bizonyítványát kibocsátotta.

1. Az e pont szerinti nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy az biztosítsa a tűz, az árvíz és a lopás elleni védelmet.

2. A számítógép biztonsági másolatait tartalmazó diszkeket, szalagokat stb. a munkadiszkektől, -szalagoktól stb. eltérő helyszínen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja annak folyamatos jó állapotát.

3. Amikor valamely, e rész szerint egy jóváhagyott karbantartó szervezet beszünteti működését, az utolsó két évre vonatkozó összes megőrzött karbantartási nyilvántartást át kell adni az érintett légi járművek vagy komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek, illetve azokat az illetékes hatóság által meghatározott módon kell tárolni.

145.A.60. Események bejelentése

a) A szervezet köteles bejelentést tenni az illetékes hatóságnak, a lajstromozás szerinti államnak, valamint a légi jármű, illetve a komponens tervezéséért felelős szervezetnek a jármű vagy komponense minden olyan azonosított állapotát, amely nem biztonságos állapothoz vezetett vagy ahhoz vezethet vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b) A szervezet belső eseménybejelentő rendszert hoz létre a kézikönyvének előírásai szerint, hogy lehetővé tegye az ilyen bejelentések összegyűjtését és értékelését, ideértve az a) pont szerint jelentendő események értékelését és az információk kinyerését. Ennek az eljárásnak kell azonosítania az előnytelen terveket, a hiányosságok megszüntetése érdekében a szervezet által már meghozott vagy meghozandó kiigazító intézkedéseket, és értékelnie kell az ilyen eseményekhez kapcsolódó összes ismert vonatkozó információt, valamint az ilyen információ szükség szerinti ismertetésére vonatkozó eljárást.

c) A szervezet az ilyen bejelentéseket az ügynökség által megállapított formában és módon teszi meg és biztosítja, hogy azok tartalmazzák az összes vonatkozó információt a szervezet által ismert állapotra és értékelési eredményekre vonatkozóan.

d) Amennyiben valamely kereskedelmi üzemeltető köt szerződést a szervezettel a karbantartás elvégzésére, az üzemeltető légi járművét vagy komponensét érintő ilyen állapotról az üzemeltetőt is tájékoztatni kell.

e) A szervezet az ilyen bejelentéseket azonnal, de minden esetben 72 órán belül elkészíti és benyújtja attól az időponttól számítva, amikor azonosítja azt az állapotot, amelyre a bejelentés vonatkozik.

145.A.65. Biztonság- és minőségpolitika, karbantartási eljárások és minőségbiztosítási rendszer

a) A szervezet kidolgozza biztonság- és minőségpolitikáját, amelyet a szervezet 145.A.70. pont szerinti kézikönyve is tartalmaz.

b) A szervezet az illetékes hatósággal egyeztetett eljárásokat állapít meg, figyelembe véve az emberi tényezőt és az emberi teljesítőképességet a jó karbantartási gyakorlat, illetve az e résznek való megfelelés biztosítására, beleértve a világos munkamegbízást vagy -szerződést, hogy a légi járművet, illetve a komponenseket a 145.A.50. pont rendelkezései szerint helyezhessék üzembe.

1. Az e bekezdés szerinti karbantartási eljárások a 145.A.25.-145.A.95. pontban foglaltakra alkalmazandók.

2. A szervezet által e bekezdés alapján létrehozott vagy létrehozandó karbantartási eljárások a karbantartási tevékenység ellátásának minden vonatkozására kiterjednek, beleértve a szakszolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, és meghatározzák azokat a feltételeket is, amelyeknek megfelelően a szervezet a munkáját végzi.

3. A légi járművek üzemeltetési és alapkarbantartása tekintetében a szervezet eljárásokat állapít meg a többszörös hibák kockázatának, illetve a kritikus rendszerek figyelmetlenségből adódó hibáinak minimalizálására, biztosítva, hogy olyan karbantartási feladat esetén, amikor ugyanazon légi jármű több mint egy rendszerében alkalmazott ugyanazon típusú több komponens ki- vagy beépítésére egy karbantartási ellenőrzés keretében kerül sor, ne ugyanaz a személy végezze a karbantartást és az ellenőrzést. Azonban, amikor csak egy személy áll rendelkezésre e feladatok elvégzésére, a szervezet munkakártyáján vagy munkalapjára egy további ismételt ellenőrzési fázist kell felvenni e személy számára az összes feladat befejezése után.

4. Karbantartási eljárásokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy, amint helyénvaló, az ügynökség vagy valamely 21. rész szerint jóváhagyott tervezőszervezet által jóváhagyott dokumentáció felhasználásával értékeljék a károsodásokat, és végezzék el a módosításokat és javításokat.

c) A szervezet minőségbiztosítási rendszert hoz létre, amely az alábbiakat foglalja magában:

1. független auditok az előírt légi jármű/légijármű-komponens szabványoknak való megfelelése, valamint az eljárások megfelelőségének figyelemmel kísérésére, annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások a bevált karbantartási gyakorlaton alapuljanak, és a légi közlekedésre alkalmas légi járművet, illetve légijármű-komponenseket eredményezzenek. A kisebb szervezeteknél a minőségbiztosítási rendszer független auditálásra vonatkozó részére az e rész szerint jóváhagyott más olyan szervezettel vagy személlyel szerződést lehet kötni, aki rendelkezik a szükséges műszaki ismeretekkel és bizonyított megfelelő auditálási tapasztalatokkal; valamint

2. minőségügyi visszacsatolási rendszer a 145.A.30. b) pontban meghatározott személy vagy személyek csoportja, és végül a felelős vezető számára, amely biztosítja, hogy az 1. bekezdés szerinti független auditálás eredményeként létrejövő jelentésekre megfelelő és időben meghozott kiigazító intézkedést hozzanak.

145.A.70. A karbantartó szervezet kézikönyve

a) A "Karbantartó szervezet kézikönyve" az a dokumentum vagy dokumentumok, amely(ek) tartalmazza/tartalmazzák a munka hatókörét, a jóváhagyás tárgyát, és azt, hogy a szervezet miként kívánja e rész előírásait teljesíteni. A szervezetnek az illetékes hatósághoz be kell nyújtania a karbantartó szervezet kézikönyvét, amely az alábbi információt tartalmazza:

1. a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a karbantartó szervezet kézikönyve, valamint az esetleges abban hivatkozott kapcsolódó kézikönyvek rögzítik az e rész követelményeinek való megfelelést, és azt, hogy a szervezet ezt minden időben követi. Amennyiben a felelős vezető nem a szervezet vezérigazgatója, akkor az ilyen nyilatkozatot vezérigazgató ellenjegyzi;

2. a szervezet biztonsági és minőségbiztosítási politikája a 145.A.65. pontban meghatározottak szerint;

3. a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek beosztása és neve;

4. a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek kötelességei és felelősségi köre, ideértve azokat az ügyeket is, amelyekkel kapcsolatban a szervezet nevében az illetékes hatósággal közvetlenül tárgyalhatnak;

5. szervezeti ábra, amely bemutatja a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek közötti felelősségi viszonyokat;

6. a tanúsító személyek, illetve a B1 és B2 kategóriájú támogató személyek listája;

7. az emberi erőforrások általános leírása;

8. a szervezet jóváhagyási bizonyítványában meghatározott telephelyeinek általános leírása;

9. a szervezet jóváhagyás alá tartozó munkaköreinek meghatározása;

10. a 145.A.85. pont szerinti értesítési eljárás a szervezeti változások esetére;

11. a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárása;

12. a szervezet által a 145.A.25.-145.A.90. pont alapján létrehozott eljárások és minőségbiztosítási rendszer;

13. ahol alkalmazható, azoknak a kereskedelmi üzemeltetőknek a listája, amelyeknek a szervezet légijármű-karbantartási szolgáltatást nyújt;

14. ahol alkalmazható, az alvállalkozó szervezetek listája, a 145.A.75. b) pontban meghatározottak szerint;

15. ahol alkalmazható, az üzemeltetési karbantartó állomások listája, a 145.A.75. d) pont szerint;

16. ahol alkalmazható, a szerződött szervezetek listája.

b) A kézikönyvet szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének. A kézikönyvet és annak minden későbbi módosítását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c) A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait a kézikönyv módosítási eljárásában is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban közvetett jóváhagyás).

145.A.75. A szervezet jogosultságai

A kézikönyvnek megfelelően, a szervezet az alábbi feladatok ellátására jogosult:

a) Karbantarthat bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed, a jóváhagyási bizonyítványban és a kézikönyvben meghatározott helyszíneken.

b) Légi jármű vagy komponens karbantartásának elvégzését, amelyre a jóváhagyása kiterjed, más olyan szervezetnek adhatja át, amely e szervezet minőségbiztosítási rendszere alapján működik. Ez utóbbi az e rész szerint ilyen karbantartás elvégzésére megfelelő jóváhagyással nem rendelkező szervezet által végzett munkákra vonatkozik, és a 145.A.65. b) pontja szerinti eljárások alapján engedélyezett munkák körére korlátozódik. A munkák e köre nem foglalja magában a légi jármű báziskarbantartás során végzett ellenőrzését vagy a műhelyben elvégzett teljes karbantartási ellenőrzést vagy hajtómű vagy hajtóműcsoport nagyjavítását.

c) A jóváhagyása szerinti légi jármű vagy bármely komponens karbantartása bármely tetszőleges helyen, amennyiben ennek szükségessége a karbantartási körülményekből adódik, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy üzemeltetési karbantartás vált szükségességé, a kézikönyvben meghatározott feltételek mellett.

d) A jóváhagyása szerinti bármely légi jármű és/vagy komponens karbantartása olyan helyen, amelyet kisebb karbantartási munkák elvégzésére alkalmas üzemeltetési karbantartási telephelyként jelöltek meg, amennyiben a szervezet kézikönyve tartalmazza az ilyen tevékenységet és felsorolja az ilyen telephelyeket.

e) A üzembehelyezési bizonyítványok kibocsátása a 145.A.50. pont szerinti karbantartás befejezése után.

145.A.80. A szervezetre vonatkozó korlátozások

A szervezet kizárólag olyan légi jármű vagy komponens karbantartását végezheti el, amelyre jóváhagyást nyert, és az összes szükséges létesítmény, felszerelés, szerszám, anyag, karbantartási adat és tanúsító személyzet rendelkezésére áll.

145.A.85. Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne, és ha szükséges, módosítja a jóváhagyási bizonyítványt azzal a kivétellel, hogy az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert javasolt személyi változások esetén a változásokról szóló értesítést a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni:

1. a szervezet neve;

2. a szervezet telephelye;

3. a szervezet további telephelyei;

4. a felelős vezető;

5. a 145.A.30. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6. a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre és a tanúsító személyek.

145.A.90. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a) A jóváhagyást határozatlan időre bocsátják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, a 145.B.40. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2. az illetékes hatóság számára folyamatos a hozzáférés a szervezethez, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és

3. a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

145.A.95. Szabálytalanságok

a) Az 1-es szintű szabálytalanság a 145. rész követelményeinek való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a biztonsági normát, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b) A 2-es szintű szabálytalanság a 145. rész követelményeinek való nem megfelelés, amely csökkentheti a biztonsági normát, és esetleg veszélyezteti a repülésbiztonságot.

c) A 145.B.50. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSA

145.B.01. Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat a közigazgatási eljárásokat, amelyeket az illetékes hatóság feladatai és felelősségi köre gyakorlása során, a 145. rész szerinti karbantartó szervezetek jóváhagyásának kiadása, érvényének fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása tekintetében követ.

145.B.10. Illetékes hatóság

1. Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, és arra ruházza át a felelősséget a karbantartási jóváhagyások kibocsátásáért, érvényességének fenntartásáért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

2. Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3. Képesítés és képzés

A 145. rész szerinti tevékenységekben részt vevő minden személynek:

a) rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel és minden szükséges ismerettel, tapasztalattal és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához;

b) képzésben/továbbképzésben kell részesülnie, amely felöleli ezen előírások jelentőségét és színvonalát.

4. Eljárások

Az illetékes hatóságnak állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy hogyan éri el a B. szakasznak való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

145.B.15. A több tagállamban telephellyel rendelkező szervezetek

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

145.B.17. A megfelelőség bizonyításának elfogadható módja

Az ügynökségnek elfogadható igazolási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmazásával a tagállamok igazolhatják, hogy megfelelnek e rész rendelkezéseinek. Amikor az elfogadott igazolási eljárás feltételei teljesülnek, úgy kell tekinteni, hogy e rész vonatkozó előírásai is teljesültek.

145.B.20. Első jóváhagyás

1. Amennyiben a 145.A.30. a) és b) pont előírásai teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek a 145.A.30. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

2. Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartási kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek a 145. rész előírásainak, és a felelős vezető aláírta a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

3. Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e a 145. rész előírásainak.

4. Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a szervezet általi betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

5. Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

6. Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

7. Az első jóváhagyáshoz minden kifogást ki kell küszöbölni, mielőtt a jóváhagyást kibocsáthatják.

145.B.25. A jóváhagyás kibocsátása

1. Az illetékes hatóság hivatalosan jóváhagyja a karbantartási kézikönyvet, és a 3-as nyomtatványon kibocsátja a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt, amely tartalmazza a jóváhagyási kategóriákat is. Az illetékes hatóság a bizonyítványt csak akkor bocsátja ki, ha a szervezet a 145. rész követelményeinek megfelel.

2. Az illetékes hatóság a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

3. A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

145.B.30. A jóváhagyás folyamatos érvényessége

A jóváhagyás folyamatos érvényességét a vonatkozó "első jóváhagyási" folyamat szerint kell figyelemmel kísérni, a 145.B.20. pontban foglaltaknak megfelelően. Ezenkívül:

1. Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

2. Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű felülvizsgálatnak kell alávetni a 145. résznek való megfelelés vizsgálatára.

3. Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

145.B.35. Változások

1. Az illetékes hatóságnak a 145.A.85. pontban felsorolt minden javasolt változásról a szervezettől értesítést kell kapnia.

Az illetékes hatóságnak a szervezetnél bekövetkező bármilyen változás esetén be kell tartania a jóváhagyott eljárás vonatkozó előírásait.

2. Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve ha úgy határoz, hogy a jóváhagyást hatályon kívül kell helyeznie.

145.B.40. A karbantartó szervezet kézikönyvének (MOE) módosításai

1. A kézikönyv módosításának közvetlen jóváhagyása esetén az illetékes hatóság megállapítja, hogy a kézikönyvben bemutatott eljárások összhangban állnak a 145. rész előírásaival, mielőtt a jóváhagyott szervezetet hivatalosan értesítené a jóváhagyásról.

2. A kézikönyv módosításainak közvetett jóváhagyása esetén az illetékes hatóság a kézikönyv minden módosításának jóváhagyása felett biztosítja a megfelelő ellenőrzést.

145.B.45. A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást a 145.B.50. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

145.B.50. Szabálytalanságok

a) Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak a 145. rész szerinti követelményeknek való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1. 1. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű jogsértés mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2. 2. szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által a kiigazító intézkedés végrehajtására szabott határidőnek meg kell felelnie a szabálytalanság jellegének, de az kezdetben semmiképpen sem lehet három hónapnál hosszabb. Bizonyos körülmények esetén és a szabálytalanság jellegétől függően, az illetékes hatósággal egyeztetett kielégítő kiigazító intézkedési tervre figyelemmel, az illetékes hatóság a három hónapos időszakot meghosszabbítja.

b) Amennyiben az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül a megfelelőség nem teljesül, intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

145.B.55. Nyilvántartások vezetése

1. Az illetékes hatóság létrehozza a nyilvántartások vezetésének rendszerét minimális tárolási követelményekkel, amelynek alapján minden egyes szervezet jóváhagyása kibocsátásának, érvényessége fenntartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának folyamata megfelelő nyomon követhető.

2. A nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) a szervezet jóváhagyás iránti kérelme, ideértve a jóváhagyás érvényességének fenntartását;

b) az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programja, beleértve az összes auditálási nyilvántartást;

c) a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, ideértve annak minden változását;

d) az auditálási program példánya, felsorolva az esedékes és már elvégzett auditokat;

e) minden hivatalos levelezés másolata, ideértve a 4-es nyomtatványt vagy az azzal egyenértékű dokumentumokat;

f) minden mentesítési és végrehajtási intézkedés adatai;

g) az illetékes hatóság minden további auditjelentése;

h) a karbantartó szervezet kézikönyve.

3. A fenti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

4. Az illetékes hatóság választhat papíralapú vagy számítógépes rendszert, vagy e kettő bármilyen kombinációját, a megfelelő ellenőrzéstől függően.

145.B.60. Mentességek

Az alaprendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerint biztosított minden mentességet nyilvántartásba kell venni, és azt az illetékes hatóságnak meg kell őriznie.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

(66. rész)

66.1.

E rész alkalmazásában az illetékes hatóság a tagállam által kijelölt hatóság, ahová a légijármű-karbantartói engedély kibocsátása iránti kérelmet be kell nyújtani.

A. SZAKASZ

A. ALRÉSZ

LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY REPÜLŐGÉPEKRE ÉS HELIKOPTEREKRE

66.A.1. Hatály

a) Ez a szakasz megállapítja a légijármű-karbantartói engedély kibocsátására vonatkozó követelményeket, valamint az érvényességi és alkalmazási feltételeket az alábbi kategóriákba tartozó repülőgépek és helikopterek esetében:

- A kategória,

- B1 kategória,

- B2 kategória,

- C kategória.

b) Az A és a B1 kategóriát a repülőgépek, helikopterek, turbinák és dugattyús motorok kombinációjára vonatkozóan alkategóriákra osztják fel. Az alkategóriák a következők:

-A1 és B1.1 | gázturbinás repülőgépek, |

-A2 és B1.2 | dugattyús motoros repülőgépek, |

-A3 és B1.3 | gázturbinás helikopterek, |

-A4 és B1.4 | dugattyús motoros helikopterek. |

66.A.10. Kérelem

A légijármű-karbantartói engedély kibocsátása vagy az ilyen engedély módosítása iránti kérelmet az EASA 19. nyomtatványon az illetékes hatósághoz az általa megállapított módon kell benyújtani. A légijármű-karbantartói engedély módosítása iránti kérelmet a légijármű-karbantartói engedélyt kibocsátó illetékes hatósághoz kell benyújtani.

66.A.15. Alkalmasság

A légijármű-karbantartói engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele a betöltött 18. életév.

66.A.20. Jogosultságok

a) A b) pontnak való megfelelésre tekintettel, az alábbi jogosultságok alkalmazandók:

1. Az A kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy egyszerűbb üzemelési karbantartási és egyszerűbb, az engedély hatókörébe tartozó feladatai keretében végrehajtott hibajavításokat követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. Az igazolás kibocsátásával kapcsolatos jogosultság arra a munkára korlátozódik, amelyet az engedély birtokosa valamely 145. rész szerint engedélyezett szervezetnél maga végzett el.

2. A B1 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a karbantartást követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására, ideértve a légi jármű szerkezetét, hajtóművét, valamint mechanikus és elektromos rendszereit. Ugyancsak e jogosultságok hatókörébe tartozik a repülőelektronikai rendszer olyan cserélhető elemeinek a cseréje, amelyek működőképességének igazolására egyszerű vizsgálatok elvégzését követeli meg. A B1 kategória automatikusan magában foglalja a megfelelő A alkategóriát.

3. A B2 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a repülőelektronikai és az elektromos rendszerek karbantartását követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására.

4. A C kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a légi jármű alapkarbantartását követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. A jogosultságok a légi jármű egészére vonatkoznak valamely 145. rész szerint engedélyezetett szervezetnél.

b) A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy csak akkor élhet az igazolás kibocsátására vonatkozó jogosultságával, ha:

1. megfelel az M. rész és/vagy a 145. rész alkalmazandó követelményeinek;

2. a megelőző kétéves időszakban vagy hathavi vonatkozó karbantartási tapasztalatot szerzett a légijármű-karbantartói engedélyben megadott jogosultságokkal összhangban, vagy megfelelt a vonatkozó jogosultságok érvényesítésére vonatkozó rendelkezésnek;

3. ír, olvas és elfogadható szinten beszél azo(ko)n a nyelve(ke)n, amelye(ke)n az üzembehelyezési igazolás kibocsátásához szükséges műszaki dokumentáció és eljárások íródtak.

66.A.25. Az alapvető ismeretekre vonatkozó követelmények

a) A légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen légijármű-karbantartói engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek az e részhez csatolt I. függelék szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét vizsgán kell igazolnia.

Az alapismeretekre vonatkozó vizsgát vagy a 147. rész szerint, vagy az illetékes hatóság által megfelelő módon jóváhagyott oktatási intézménynek kell lefolytatnia.

b) Az alapismeretekre vonatkozó követelmények és a kapcsolódó vizsgák tekintetében az illetékes hatóság teljeskörűen vagy részlegesen elismerheti az e részben meghatározott tudásszinttel egyenértékűnek tekintett egyéb műszaki szakképzettséget. Ezt az elismerést e rész B. szakaszának E. alrésze szerint kell megállapítani.

66.A.30. A szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények

a) A légijármű-karbantartói engedély iránti kérelmet benyújtónak:

1. az A kategória és a B1.2 és B1.4 alkategória esetében:

i. üzemelő légi járművek karbantartásában hároméves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy

ii. üzemelő légi járművek karbantartásában kétéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy

iii. üzemelő légi járművek karbantartásában egyéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és a 147. rész szerint jóváhagyott alaptanfolyami végzettséggel kell rendelkeznie;

2. a B2 kategória és a B1.1 és B1.3 alkategória esetében:

i. üzemelő légi járművek karbantartásában ötéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy

ii. üzemelő légi járművek karbantartásában hároméves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy

iii. üzemelő légi járművek karbantartásában kétéves gyakorlati karbantartási tapasztalattal, és a 147. rész szerint jóváhagyott alaptanfolyami végzettséggel kell rendelkeznie;

3. a C kategória esetében, nagy légi járművekre vonatkozóan:

i. hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie nagy légi járműveken a B1.1, B1.3 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145. rész szerinti B1.1, B1.3 vagy B2 kategóriába tartozó támogató személyként, vagy e két területen együttesen; vagy

ii. ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie nagy légi járműveken a B1.2 vagy a B1.4 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145. rész szerinti B1.2 vagy B1.4 kategóriába tartozó támogató személyként, vagy e két területen együttesen; vagy

4. C kategória esetén nem nagy légi járművekre vonatkozóan:

hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie nagy légi járműveken a B1 vagy B2 kategória szerinti jogosultságok gyakorlásában, vagy a 145. rész szerinti B1 vagy B2 kategóriába tartozó támogató személyként, vagy e két területen együttesen; vagy

5. felsőoktatás keretében elnyert C kategória esetén:

az illetékes hatóság által elismert egyetemi vagy főiskolai szakirányú műszaki felsőfokú végzettségű kérelmezőnek hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie polgári légi járművek karbantartásával kapcsolatos, különböző reprezentatív módon kiválasztott feladatok elvégzésében, ideértve az üzemeltetési karbantartási feladatok megfigyelését hat hónapon keresztül.

b) A légijármű-karbantartói engedély kiterjesztését kérelmezőnek az engedélyhez kapcsolódó kategória vagy alkategória szerinti kiterjesztésnek megfelelő, legalább az e rész IV. függelékében meghatározott, polgári légi járművek karbantartásával kapcsolatos tapasztalattal kell rendelkeznie.

c) Az A, B1 és B2 kategória esetében a kérelmezőnek gyakorlati szakmai tapasztalattal kell rendelkezni; ez azt jelenti, hogy részt kellett vennie a légi jármű karbantartása teljes keresztmetszetét reprezentáló feladatok elvégzésében.

d) A megkövetelt karbantartási szakmai tapasztalatból legalább egy évet valamennyi kérelmezőnek abba a kategóriába/alkategóriába tartozó légi járművön a közelmúltban kellett megszereznie, amelyre az első légijármű-karbantartói engedélyt kérik. A meglévő légijármű-karbantartói engedélyek esetében a kategória/alkategória kiterjesztéséhez előírt, a közelmúltban megszerzett járulékos karbantartási tapasztalat kevesebb mint egy év, de legalább három hónap. A megkövetelt szakmai tapasztalat a meglévő és a kérelmezett engedély kategóriája/alkategóriája közötti különbségtől függ. A járulékos szakmai tapasztalatnak jellemzőnek kell lennie a kérelmezett új engedély kategóriájára/alkategóriájára.

e) Az a) pont rendelkezéseitől függetlenül, a nem polgári légi járműveken megszerzett karbantartási tapasztalatot akkor kell elismerni, ha az ilyen karbantartás egyenértékű az illetékes hatóság megkövetelte, e részben előírt tapasztalattal. Azonban, a polgári légi járművek karbantartása megértésének érdekében meg kell követelni a polgári légi járműveken megszerzett járulékos karbantartási tapasztalatot.

66.A.40. A légijármű-karbantartói engedély meghosszabbítása

a) A légijármű-karbantartói engedély a kibocsátástól vagy az utolsó módosítástól számított öt év elteltével érvényét veszti, kivéve ha birtokosa benyújtja azt a kibocsátó illetékes hatósághoz annak felülvizsgálatára, hogy a 66.B.120. szerint az engedélyben szereplő szerinti információ megegyezik az illetékes hatóság nyilvántartásaiban szereplővel.

b) A légijármű-karbantartói engedélyre alapozott igazolási jogosultság érvénytelenné válik, amint a légi jármű karbantartói engedély érvényét veszti.

c) A légijármű-karbantartói engedély kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt az illetékes hatóság bocsátotta ki és/vagy módosította, és ha a birtokosa a dokumentumot aláírta.

66.A.45. Típus/feladat szerinti képzés és jogosultságok

a) Az A kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kizárólag a meghatározott A kategóriájú légijármű-típusra és a releváns feladatokra vonatkozó, a 145. rész vagy a 147. rész szerint megfelelően engedélyezett szervezetnél végrehajtott képzés után gyakorolhatja az engedélyben meghatározott tanúsítási jogosultságokat. A képzésnek, minden egyes engedélyezett feladatra vonatkozóan, megfelelő gyakorlati és elméleti oktatást is magában kell foglalnia. A képzés kielégítő végrehajtását vizsgával és/vagy munkahelyi értékeléssel kell igazolni, amit a 145. rész vagy a 147. rész szerint megfelelően engedélyezett szervezetnél kell teljesíteni.

b) Ha a g) bekezdés nem rendelkezik másként, a B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy meghatározott légijármű-típusra kizárólag akkor gyakorolhatja az engedélyben meghatározott tanúsítási jogosultságokat, ha a megfelelő légijármű-típusra vonatkozó minősítés a légijármű-karbantartói engedélyben szerepel.

c) Ha a h) pont másként nem rendelkezik, a jogosultság az illetékes hatóság által vagy a 147. rész alapján engedélyezett kiképző szervezetnél végrehajtott, a B1, B2 vagy C kategóriájú légi járműre vonatkozó típustanfolyam kielégítő teljesítése után bocsátható ki.

d) A B1 és B2 kategóriában engedélyezett típustanfolyamnak elméleti és gyakorlati elemeket is kell tartalmaznia, és a 66.A.20. a) pontban meghatározott jogosultságokra vonatkozó megfelelő tanfolyamból kell állnia. Az elméleti és gyakorlati képzésnek ki kell elégítenie e rész III. függelékének előírásait.

e) A C kategóriában engedélyezett típustanfolyamnak ki kell elégítenie az e rész III. függelékének előírásait. Amennyiben egy C kategóriájú jogosultsággal rendelkező személy a 66.A.30. a) 5. pontban meghatározott főiskolai/egyetemi végzettséget szerzett, az első vonatkozó elméleti légijármű-típustanfolyamot a B1 vagy B2 kategóriában kell végrehajtani. Gyakorlati képzésre nincs szükség.

f) A jóváhagyott típustanfolyam teljesítését a b) és az e) pont szerinti vizsgával kell igazolni. A vizsgának meg kell felelnie e rész III. függelékének. B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-típusminősítéseknél a vizsgát a 145. rész szerint engedélyezett oktatási szervezetnél vagy az illetékes hatóságnál vagy a jóváhagyott típustanfolyamot végrehajtó kiképző szervezetnél kell végrehajtani.

g) A b) pont rendelkezéseitől függetlenül, a nem nagy légi járműnek minősülő légi járművek esetén a B1 vagy B2 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy akkor gyakorolhatja az engedélyében megadott tanúsítási jogosultságokat, ha a légijármű-karbantartói engedélybe a megfelelő csoport- vagy gyártócsoport-jogosultságokat bejegyezték, kivéve ha az ügynökség adott légi jármű esetén, annak összetettsége miatt típusjogosítást követel meg.

1. Gyártócsoport-jogosítás akkor adható, ha a típusképzési követelményeket azonos gyártónak a csoportot reprezentáló két légijármű-típusára teljesítik.

2. Teljes csoportjogosítás akkor adható, ha a típusképzési követelményeket különböző gyártóknak a csoportot reprezentáló három légijármű-típusára teljesítik. Azonban, teljes csoportjogosítás nem adható B1 kategóriájú, több hajtóműves, gázturbinás légi járművekre, amelyek esetén csak gyártói csoportjogosítás alkalmazható.

3. A csoportok a következőkből állnak:

i. B1 vagy C kategória:

- dugattyús hajtóműves helikopter

- gázturbinás helikopter

- egy dugattyús hajtóműves repülőgép - fémszerkezetes,

- több dugattyús hajtóműves repülőgép - fémszerkezetes

- egy dugattyús hajtóműves repülőgép - faszerkezetes

- több dugattyús hajtóműves repülőgép - faszerkezetes

- egy dugattyús hajtóműves repülőgép - kompozitszerkezetes

- több dugattyús hajtóműves repülőgép - kompozitszerkezetes

- gázturbinás repülőgép - egy hajtóműves

- gázturbinás repülőgép - több hajtóműves

ii. B2 vagy C kategória:

- repülőgép

- helikopter

h) A c) pont rendelkezései ellenére, a nem nagy légi járműnek minősülő légi járművekre is kiadható az engedély, amennyiben a vonatkozó B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-típusvizsgát kielégítően teljesítették és a szakmai tapasztalatot is igazolták, kivéve ha az ügynökség a szóban forgó légi járműhöz annak bonyolultsága miatt a (3) bekezdés szerint engedélyezett típustanfolyamot írja elő.

Amennyiben nem nagy légi járművekre érvényes C kategóriájú jogosultsággal rendelkező személy a 66.A.30. a) 5. pontban meghatározott főiskolai/egyetemi végzettséget szerzett, az első vonatkozó elméleti légijárműre-típusvizsgát a B1 vagy B2 kategóriában kell végrehajtani.

1. A B1, B2 és C kategóriában jóváhagyott típusvizsgáknak B1 kategóriánál mechanikavizsgából, B2 kategóriánál repülőelektronikai (avionika) vizsgából és C kategóriánál mechanika- és repülőelektronikai (avionika) vizsgából kell állniuk.

2. A vizsgának meg kell felelnie e rész III. függelékének. A vizsgát a 147. rész szerint jóváhagyott kiképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végrehajtania.

3. A légijármű-típusra vonatkozó szakmai tapasztalatnak ki kell terjednie a kategóriához tartozó karbantartási tevékenységek teljes keresztmetszetét reprezentáló feladatok elvégzésére.

66.A.70. Elismerési rendelkezések

a) Az e rész hatálybalépése előtt valamely tagállamban érvényes szakképesítéssel rendelkező tanúsító személynek, a 66.B.300. pontban meghatározott feltételek szerint, további vizsga nélkül ki kell adni a légijármű-karbantartói engedélyt.

b) Az e rész hatálybalépése előtt valamely tagállamban érvényes szakképzésen átesett személyt továbbra is szakképzettnek kell tekinteni. Az ilyen szakképző eljárást követően megszerzett szakképesítés birtokában, a 66.B.300. pontban meghatározott feltételek szerint, további vizsga nélkül ki kell bocsátani a légijármű-karbantartói engedélyt.

c) Amennyiben szükséges, a légijármű-karbantartói engedély, a korábban szerzett képesítés hatókörérének megfelelően, tartalmazhat műszaki korlátozásokat.

B. ALRÉSZ

LÉGI JÁRMŰVEK A REPÜLŐGÉPEK ÉS A HELIKOPTEREK KIVÉTELÉVEL

66.A.100. Általánosságok

Addig az időpontig, amíg a fenti részben nem határoznak meg követelményeket a nem repülőgépnek és helikopternek minősülő légi járművekkel kapcsolatos tanúsításra feljogosított személyekre, a vonatkozó tagállami rendelkezéseket kell alkalmazni.

C. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

66.A.200. ÁLTALÁNOSSÁGOK

Addig az időpontig, amíg a fenti részben nem határoznak meg követelményeket a komponensekre, a vonatkozó tagállami rendelkezéseket kell alkalmazni.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSA

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

66.B.05. Hatály

Ez a szakasz meghatározza az e rész A. szakasza alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő közigazgatási rendelkezéseket.

66.B.10. Illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie egy alkalmas, az engedélyek kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításáért, felfüggesztéséért és visszavonásáért felelős illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b) Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e részben meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e résznek való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

66.B.15. Elfogadható igazolási eljárás

Az ügynökségnek elfogadható igazolási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmazásával a tagállamok igazolhatják, hogy megfelelnek e rész rendelkezéseinek. Amikor az elfogadott igazolási eljárás feltételei teljesülnek, úgy kell tekinteni, hogy e rész vonatkozó előírásai is teljesültek.

66.B.20. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes légijármű-karbantartói engedélyek kibocsátása, érvényessége fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követését.

b) Az e rész felügyeletéhez szükséges nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. a légijármű-karbantartási engedély, illetve az engedély módosítása iránti kérelem, beleértve a vonatkozó dokumentumokat;

2. a légijármű-karbantartói engedély másolata, ideértve a módosításokat is;

3. minden vonatkozó levelezés másolata;

4. minden mentesítés, és a végrehajtási intézkedések részletei;

5. a légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személlyel kapcsolatban más illetékes hatóságoktól érkező minden jelentés;

6. az illetékes hatóság által végrehajtott vizsgáztatásokról készült nyilvántartások;

7. a légijármű-karbantartói engedély elismeréséről szóló jelentések;

8. a vizsgáknál elismert szakképesítésekről szóló jelentések.

c) A b) 1-5. pontban említett nyilvántartásokat az engedély érvényességének lejárta után legalább öt évig meg kell őrizni.

d) A b) 6. pontban említett nyilvántartásokat legalább öt évig meg kell őrizni.

e) A b) 7. és 8. pontban említett nyilvántartások nem selejtezhetők.

66.B.25. Kölcsönös információcsere

a) A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében az alaprendelet 11. cikke szerinti illetékes hatóságok biztosítják az összes szükséges információ kölcsönös cseréjét.

b) A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

66.B.30. Mentességek

Az illetékes hatóság által az alaprendelet 10. cikke 3. bekezdése szerint nyújtott minden mentességről nyilvántartást kell vezetni, és azt meg kell őrizni.

B. ALRÉSZ

A LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY KIBOCSÁTÁSA

Ez az alrész meghatározza az illetékes hatóság által a légijármű-karbantartói engedély kibocsátása, módosítása vagy érvényességének fenntartása során követendő eljárásokat.

66.B.100. Az illetékes hatóság eljárása a légijármű-karbantartói engedély kibocsátásához

a) Az illetékes hatóság az EASA 19. nyomtatvány, valamint bármely vonatkozó dokumentum átvételekor megvizsgálja az EASA 19. nyomtatvány kitöltésének teljességét és biztosítja, hogy a hivatkozott tapasztalatok megfeleljenek e rész követelményeinek.

b) Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e vizsgával és/vagy megerősíti az elismert szakképesítések érvényességét annak biztosítására, hogy minden, az 1. függelékben megkövetelt modul e rész szerint teljesüljön.

c) Miután az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a kérelmező teljesíti az ismeretek és a szakmai tapasztalatok szintjére e részben meghatározott követelményeket, a kérelmezőnek kibocsátja a vonatkozó légijármű-karbantartói engedélyt. Ezt az információt az illetékes hatóság irattárában megőrzi.

66.B.105. A légijármű-karbantartói engedély kibocsátási eljárása a 145. rész szerinti jóváhagyással rendelkező karbantartó szervezet által

a) A 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet, amely az illetékes hatóságtól e tevékenység gyakorlására felhatalmazást kapott, az illetékes hatóság nevében kiállíthatja a légijármű-karbantartói engedélyt, vagy az illetékes hatóságnak ajánlást tehet valamely személy légijármű-karbantartói engedélyre vonatkozó kérelméről, kinyilvánítva, hogy az ilyen engedélyt az illetékes hatóság kiállíthatja és kibocsáthatja.

b) A 145. rész szerinti jóváhagyott karbantartó szervezet gondoskodik a 66.B.100. a) és b) pontja rendelkezéseinek betartásáról. A légijármű-karbantartói engedélyt minden esetben az illetékes hatóság bocsátja ki a kérelmezőnek.

66.B.110. A légijármű-karbantartói engedély módosítási eljárása további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztéskor

a) Ha egy légijármű-karbantartói engedély további kategóriákra vagy alkategóriákra történő kiterjesztését kezdeményezik, a kérelmezőnek a 66.B.100. vagy a 66.B.105. pont szerint megkövetelt dokumentumokon túl - az EASA 19. nyomtatvánnyal együtt - a meglevő eredeti légijármű-karbantartói engedélyét is be kell nyújtania az illetékes hatósághoz.

b) Az illetékes hatóság, a 66.B.100. vagy 66.B.105. pontban meghatározott eljárás után, a további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztést a légijármű-karbantartói engedélybe pecséttel és aláírással bejegyzi, vagy új engedélyt bocsát ki. Az illetékes hatóság nyilvántartásait ennek megfelelően módosítani kell.

c) Ha a kategóriák módosítását kérelmező személy a 66.B.100. pont szerint válik jogosulttá ilyen módosításra egy más tagállamban, mint ahol az eredeti képesítést megszerezte, a kérelmet az első képesítés megszerzése szerinti tagállamhoz kell továbbítani.

d) Ha a kategóriák módosítását kérelmező személy a 66.B.105. pont szerint válik jogosulttá ilyen módosításra egy más tagállamban, mint ahol az eredeti képesítést megszerezte, a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet a légijármű-karbantartói engedélyt az EASA 19. nyomtatvánnyal együtt az eredeti képesítés megszerzése szerinti tagállamba továbbítja, hogy a tagállam a módosítást az engedélybe pecséttel és aláírással bejegyezze, vagy új engedélyt bocsásson ki.

66.B.115. A légijármű-karbantartói engedély módosítási eljárása légijármű-típus vagy -csoport bejegyzésekor

A megfelelően kitöltött EASA 19. nyomtatvány, az alkalmazandó típus- és/vagy csoportjogosításra vonatkozó követelményeknek való megfelelést igazoló vonatkozó dokumentumok és a kapcsolódó légijármű-karbantartói engedély kézhezvételekor az illetékes hatóság vagy bejegyzi a kérelmező légijármű-karbantartói engedélyébe a légijármű-típust vagy -csoportot, vagy újból kibocsátja az engedélyt a légijármű-típus vagy -csoport feltüntetésével. Az illetékes hatóság nyilvántartásait ennek megfelelően módosítani kell.

66.B.120. A légijármű-karbantartói engedély érvényessége megújításának eljárása

a) A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kitölti az EASA 19. nyomtatvány megfelelő részeit és a birtokában levő engedéllyel együtt benyújtja azt az engedélyt eredetileg kibocsátó illetékes hatósághoz, kivéve ha a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet kézikönyvében olyan eljárás szerepel, amely szerint a szervezet a szükséges dokumentációt a légijármű-karbantartói engedély jogosultja nevében nyújthatja be.

b) Az illetékes hatóság összeveti a légijármű-karbantartói engedély jogosultja birtokában lévő engedélyt az illetékes hatóság nyilvántartásaival, és ellenőrzi, hogy nincs-e folyamatban annak a 66.B.500. pont szerinti visszavonása, felfüggesztése vagy módosítása. Amennyiben a dokumentumok azonosíthatók, és nincs a 66.B.500. pont szerinti intézkedés folyamatban, az engedély érvényességét öt évre meghosszabbítja, és nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

c) Amennyiben az illetékes hatóság nyilvántartásai eltérést tartalmaznak az engedély birtokosa által bemutatott légijármű-karbantartói engedély adataihoz képest:

1. az illetékes hatóság az ilyen eltérés okait megvizsgálja, és határozhat úgy, hogy a légijármű-karbantartói engedély érvényességét nem hosszabbítja meg;

2. az illetékes hatóság erről a tényről az engedély birtokosát és a 145. rész vagy az M. rész szerint jóváhagyott minden ismert érintett karbantartó szervezetet tájékoztatja, és amennyiben szükséges, a 66.B.155. pont szerint intézkedik az engedély visszavonásáról, felfüggesztéséről vagy módosításáról.

C. ALRÉSZ

VIZSGÁK

Ez az alrész az illetékes hatóság vizsgáztatási eljárásait tartalmazza.

66.B.200. Vizsgáztatás az illetékes hatóság által

a) A vizsga előtt minden vizsgakérdést biztonságos módon kell őrizni, hogy a jelöltek ne szerezhessenek tudomást arról, hogy mely kérdések képezik a vizsga tárgyát. Az illetékes hatóság nevezi ki azokat a személyeket, akik az egyes vizsgák során alkalmazandó kérdéseket megállapítják.

b) Az illetékes hatóság nevezi ki azokat a vizsgáztatókat, akik minden vizsgán jelen vannak, és biztosítják a vizsgáztatás szabályos lefolyását.

c) Az alapvizsgáknak meg kell felelniük az e rész I. és II. függelékében meghatározott szabványnak.

d) A típusvizsgáknak meg kell felelniük az e rész III. függelékében meghatározott szabványnak.

e) Legalább hathavonta új írásbeli kérdéseket állapítanak meg, és az addig alkalmazott kérdéseket törlik vagy átmenetileg nem használják. Az alkalmazott kérdéseket hivatkozásként a nyilvántartásokban megőrzik.

f) A vizsgáztatáshoz szükséges minden nyomtatványt a vizsga kezdetekor adnak át a jelöltnek, és azokat a vizsgára biztosított idő leteltével a vizsgáztatónak vissza kell adni. A vizsgadokumentumokat a vizsgára biztosított idő alatt a vizsgateremből kivinni nem lehet.

g) A típusvizsgákhoz szükséges meghatározott dokumentumokon kívül a vizsga során csak a vizsgadokumentumok állhatnak a jelölt rendelkezésére.

h) A jelölteket úgy kell elválasztani egymástól a vizsgán, hogy egymás vizsgadokumentumaiba ne láthassanak bele. A vizsgáztatón kívül a jelöltek más személyhez nem szólhatnak.

i) Azokat a jelölteket, akik bizonyítottan csalást követtek el, attól a vizsgától számított 12 hónapig minden további vizsgából ki kell zárni, ahol a csalást megállapították.

D. ALRÉSZ

A NEMZETI SZAKKÉPESÍTÉSEK ELISMERÉSE

Ez az alrész a nemzeti szakképesítéseknek a légijármű-karbantartói engedélyekkel összefüggésben történő elismerésére vonatkozó követelményeket tartalmazza.

66.B.300. Általánosságok

a) Az illetékes hatóság a 66.A.70. pont szerinti elismerést csak a 66.B.305. vagy 66.B.310. pont szerint kidolgozott elismerési jelentéssel összhangban hajthatja végre, amint helyénvaló.

b) Az elismerési jelentést vagy az illetékes hatóság dolgozza ki, vagy az hagyja jóvá.

66.B.305. A nemzeti szakképesítésekre vonatkozó elismerési jelentés

A jelentés leírja és bemutatja a szakképesítések egyes típusainak hatókörét, hogy azok milyen légijármű-karbantartói engedélyhez ismerhetők el, milyen korlátozás alkalmazandó, továbbá a 66. rész szerinti mely modulok/tárgyak vonatkozásában szükséges vizsga a korlátozás nélküli légijármű-karbantartói engedélyhez történő elismeréshez, vagy további (al)kategóriára történő kiterjesztéshez. A jelentésnek tartalmaznia kell az engedély kategóriáit és azok hatókörét meghatározó érvényes rendelkezések egy példányát.

66.B.310. A jóváhagyott karbantartó szervezetek jogosítására vonatkozó elismerési jelentés

A jelentés minden egyes érintett jóváhagyott karbantartó szervezet esetében leírja és bemutatja az egyes jogosítások hatókörét, hogy azok milyen légijármű-karbantartói engedélyhez ismerhetők el, milyen korlátozás alkalmazandó, továbbá modulok/tárgyak vonatkozásában a szükséges vizsgát a légijármű-karbantartói engedélyhez történő elismeréshez, vagy további (al)kategóriára történő kiterjesztéshez. A jelentésnek tartalmaznia kell példát az érintett jóváhagyott karbantartó szervezet eljárására a tanúsító személy szakképesítésére vonatkozóan, amely az elismerési eljárás alapját képezi.

E. ALRÉSZ

VIZSGABESZÁMÍTÁS

Ez az alrész a 66.A.25. b) pont szerinti elismerésre vonatkozó követelményeket tartalmazza.

66.B.400. Általánosságok

a) Az illetékes hatóság a vizsgához csak a 66.B.405. ponttal összhangban elkészített jelentés alapján ad kreditet.

b) A vizsgához adott kreditekről szóló jelentést vagy az illetékes hatóságnak kell elkészítenie, vagy annak kell jóváhagynia.

66.B.405. Jelentés a vizsgához adott kreditekről

a) A jelentésnek minden egyes érintett műszaki szakképesítés esetében e rész 1. függeléke szerint meg kell határoznia az egyes összehasonlítható kategóriákra vonatkozóan a tárgyat és a tudásszintet.

b) A jelentésnek minden egyes tárgyra vonatkozóan nyilatkozatot kell tartalmaznia a rendelkezések betartásáról, megjelölve, hogy a műszaki szakképesítés mely pontján található az egyenértékű szabvány. Amennyiben az adott tárgyban nincs egyenértékű szabvány, a jelentésnek ezt a tényt tartalmaznia kell.

c) A b) pont szerinti összehasonlítás alapján a jelentésnek minden egyes érintett műszaki szakképesítésre vonatkozóan meg kell adnia az 1. függelék szerinti tárgyak közül azokat, amelyekre a kreditek megadhatók.

d) Amennyiben a nemzeti szakképesítési szabványok változnak, a jelentést szükség szerint módosítani kell.

F. ALRÉSZ

A LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY KORLÁTOZÁSA

66.B.500. A légijármű-karbantartói engedély visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

Az illetékes hatóság felfüggeszti, korlátozza vagy visszavonja a légijármű-karbantartói engedélyt, ha biztonsági problémát állapított meg, vagy ha egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a személy az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet megvalósított vagy abban érintett volt:

1. a légijármű-karbantartói engedélyt és/vagy a tanúsítási jogosultságot a benyújtott okmányok meghamisításával szerezte meg;

2. az igényelt karbantartást nem hajtotta végre, és erről a tényről elmulasztott jelentést tenni a karbantartás végrehajtását igénylő szervezetet vagy személy számára;

3. a saját ellenőrzése alapján szükségessé váló karbantartást nem hajtotta végre, és erről a tényről elmulasztott jelentést tenni annak a szervezetnek vagy személynek, amelynek a számára a karbantartást el kellett volna végezni;

4. a karbantartást hanyagul végezte el;

5. meghamisította a karbantartásra vonatkozó nyilvántartásokat;

6. annak tudatában bocsátotta ki az üzembehelyezési tanúsítást, hogy az üzembehelyezési tanúsításon megadott karbantartást nem végezték el, vagy annak végrehajtását nem vizsgálták;

7. alkohol vagy kábítószer hatása alatt állt, amikor a karbantartást elvégezte, vagy az üzembehelyezési tanúsítást kibocsátotta;

8. az üzembehelyezési tanúsítást e rész rendelkezéseinek megtartása nélkül bocsátotta ki.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

(147. rész)

147.1.

E rész alkalmazásában az illetékes hatóság:

1. valamely tagállam területén fő telephellyel rendelkező szervezetek esetén a tagállam által megjelölt hatóság;

2. valamely harmadik országban fő telephellyel rendelkező szervezetek esetén az ügynökség.

A. SZAKASZ

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

147.A.05. Hatály

Ez a szakasz megállapítja a 66. rész szerint a képzésre és a vizsgáztatásra jóváhagyást kérő szervezetek által teljesítendő rendelkezéseket.

147.A.10. Általánosságok

A kiképzőszervezet valamely jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy annak egy része.

147.A.15. Kérelem

A jóváhagyás megadása vagy a már meglévő jóváhagyás módosítása iránti kérelmet az illetékes hatóság által megállapított formában és módon kell benyújtani.

B. ALRÉSZ

SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK

147.A.100. A létesítményre vonatkozó követelmények

a) A létesítmény méretének és szerkezetének bármely napon védelmet kell nyújtania az időjárás hatásaival szemben, és minden időben biztosítania kell minden tervezett képzés és vizsgáztatás megfelelő végrehajtását.

b) Az elméleti ismeretek oktatásához és a vizsgáztatás végrehajtásához megfelelő, más létesítményektől elhatárolt zárt elhelyezést kell biztosítani.

1. A hallgatók maximális száma bármely tanfolyam során nem haladhatja meg a 28-at.

2. A vizsgacélokra szolgáló helyiség méretének olyannak kell lennie, hogy egyetlen hallgató se olvashassa el a vizsga során elfoglalt helyéről a másik hallgató dokumentumait vagy számítógépének képernyőjét.

c) A b) alpont szerinti környezetet úgy kell kialakítani, hogy a hallgatók figyelmük szükségtelen elterelése vagy befolyásolása nélkül tanulmányaikra vagy vizsgájukra összpontosíthassanak, amint helyénvaló.

d) Az alaptanfolyam során a gyakorlati képzéshez a tanfolyami termektől elkülönült, a tervezett tanfolyam szempontjából megfelelő műhelyeket és/vagy karbantartó létesítményeket kell biztosítani. Ha azonban a szervezet ilyen létesítményeket nem tud biztosítani, megállapodhat egy másik szervezettel az ilyen műhelyek és/vagy karbantartó létesítmények biztosításáról; ebben az esetben az ilyen szervezettel írásos megállapodást kell kötni, meghatározva a hozzáférés és az igénybevétel feltételeit. Az illetékes hatóságnak hozzá kell férnie minden ilyen szerződéses szervezethez, és az írásos megállapodásban ezt a hozzáférést szabályozni kell.

e) Légi járműre vonatkozó típus- vagy feladatorientált képzés esetén hozzáférést kell biztosítani a megfelelő létesítményekhez, ahol a 147.A.115. d) pontban meghatározott légijármű-típus biztosítható.

f) A hallgatók maximális száma bármely gyakorlati oktatás során felügyelő személyenként vagy vizsgáztatóként nem haladhatja meg a 15-öt.

g) Az oktatóknak, valamint az elméleti és gyakorlati vizsgákat végrehajtó személyeknek olyan irodai elhelyezést kell biztosítani, hogy figyelmük szükségtelen elterelése vagy befolyásolása nélkül készülhessenek fel feladataikra.

h) A vizsgamunkák és a tanfolyami nyilvántartások biztonságos megőrzésére megfelelő létesítményt kell rendelkezésre bocsátani. A megőrzésre szolgáló létesítményről úgy kell gondoskodni, hogy a dokumentumok a 147.A.125. pont szerinti őrzési idő alatt jó állapotban maradjanak fenn. A megfelelő biztonságra figyelemmel, a tárolóhely az irodai helyiségekben is kialakítható.

i) A képzés hatókörének és színvonalának megfelelő műszaki szakirodalmat tartalmazó könyvtárat kell biztosítani.

147.A.105. Személyi feltételek

a) A szervezet felelős vezetőt nevez ki, aki a szervezet felhatalmazása alapján felel azért, hogy minden képzési kötelezettséget finanszírozzanak, és az e rész szerint megkövetelt szabványoknak megfelelően valósítsanak meg.

b) Személyt vagy személyek csoportját kell meghatározni, aki(k) felelős(ek) azért, hogy a karbantartó személyeket kiképző szervezet megfeleljen az e részben meghatározott követelményeknek. Az ilyen személy(ek) a szervezet felelős vezetőjének tartoznak felelősséggel. A vezető személy vagy egy személy a csoportból lehet ugyanakkor a szervezet felelős vezetője, feltéve hogy a) teljesíti az a) pontban a szervezet felelős vezetőjére meghatározott követelményeket.

c) A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek a gyakorlati képzés megtervezéséhez/elvégzéséhez és az elméleti és a gyakorlati vizsgáknak a jóváhagyással összhangban történő végrehajtásához elegendő számú munkatársat kell foglalkoztatnia.

d) A c) pont rendelkezéseitől eltérően, amikor másik szervezetet vesznek igénybe a gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsgák végrehajtásához, az ilyen másik szervezet munkatársait kell kijelölni a gyakorlati képzés és a vizsgák végrehajtásához.

e) Amennyiben egy személy megfelel az f) pont rendelkezéseinek, működhet oktatóként és elméleti és gyakorlati vizsgáztatóként és ezek bármely kombinációban.

f) Az oktatók és az elméleti és gyakorlati vizsgáztatók szakmai tapasztalatát és szakképzettségét hivatalosan elismert szabvány alapján kell igazolni.

g) Az elméleti és a gyakorlati vizsgákhoz a vizsgáztatókat - elismerésük érdekében - a szervezet kézikönyvében meg kell nevezni.

h) Az oktatóknak és az elméleti vizsgáztatóknak az aktuális technológia, a gyakorlati ismeretek, az emberi tényezők és az oktatandó vagy a vizsga során számon kérendő ismeretekre vonatkozó helyénvaló újabb oktatási módszerek tekintetében legalább 24 hónaponként továbbképzésen kell részt venniük.

147.A.110. Az oktatókról és az elméleti és gyakorlati vizsgáztatókról vezetett nyilvántartások

a) A szervezet minden oktatóról, elméleti és gyakorlati vizsgáztatóról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásoknak tájékoztatást kell adniuk a szakmai tapasztalatokról és a szakképzettségről, az addig elvégzett és a megkezdett képzésekről.

b) Minden oktató, elméleti és gyakorlati vizsgáztató feladatkörét írásba kell foglalni.

147.A.115. Oktatási eszközök

a) Minden oktatóhelyiséget olyan színvonalú megfelelő szemléltetőeszközökkel kell felszerelni, amelyek biztosítják, hogy a hallgatók a bemutatott szöveget/rajzokat/diagramokat és az ábrákat a terem valamennyi helyéről nehézség nélkül képesek legyenek elolvasni.

A szemléltetőeszközök között olyan mesterséges gyakorlóeszközöknek is szerepelniük kell, amelyek a hallgatók számára megkönnyíti a konkrét tananyag megértését, amennyiben az ilyen eszközöket célirányosnak tekintenek.

b) A 147.A.100. d) pont szerinti alapképzést szolgáló műhelyeket és/vagy karbantartó létesítményeket minden olyan szerszámmal és felszereléssel el kell látni, amely a jóváhagyott körben a képzés megvalósításához szükséges.

c) A 147.A.100. d) pontban meghatározott alapképzést szolgáló műhelyeknek és/vagy karbantartó létesítményeknek rendelkezniük kell a légi járművek, hajtóművek, légijármű-alkatrészek és repüléselektronikai berendezések megfelelő körével.

d) A 147.A.100. e) pont szerint légijármű-típusképzést nyújtó szervezetnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a megfelelő légijármű-típushoz. Mesterséges gyakorlóeszközök alkalmazhatók, amennyiben azok megfelelő képzési színvonalat biztosítanak.

147.A.120. Karbantartó-tananyag

a) A hallgatók számára karbantartó-tananyagot kell biztosítani, amely a következőkre terjed ki, amint helyénvaló:

1. a releváns légijármű-karbantartási engedélykategóriára vagy alkategóriára a 66. részben meghatározott tanterv elméleti alapismeretei; és

2. a releváns légijármű-típusra és légijármű-karbantartói engedélykategóriára vagy alkategóriára a 66. részben meghatározott típustanfolyam tartalma.

b) A hallgatóknak a könyvtárban a 147.A.100. i) pont szerint hozzá kell férniük a karbantartási dokumentáció és a műszaki információ példányaihoz.

147.A.125. Nyilvántartások

A szervezetnek minden hallgató esetében a tanfolyam befejezése után legalább öt évig meg kell őriznie a képzésre és az elméleti és gyakorlati vizsgákra vonatkozó minden nyilvántartást.

147.A.130. Képzési módszerek és minőségbiztosítási rendszer

a) A szervezetnek az illetékes hatóság előírásait kielégítő eljárásokat kell megállapítania, hogy megfelelő képzési színvonalat biztosítson, és e rész minden releváns követelményének megfeleljen.

b) A szervezetnek a következőket magában foglaló minőségbiztosítási rendszert kell létrehoznia:

1. független auditálási funkció a képzés színvonalának, az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás integritásának, az eljárásoknak való megfelelésnek és az eljárások alkalmasságának a felügyeletére; és

2. az auditálás során tett megállapítások továbbításának rendszere a 147.A.105. a) pontban említett személyhez (személyekhez), végső soron a szervezet felelős vezetőjéhez a kiigazító intézkedés biztosítása érdekében, amint szükséges.

147.A.135. Vizsgák

a) A vizsgáztatóknak gondoskodniuk kell minden vizsgakérdés biztonságos megőrzéséről.

b) Ha az elméleti vizsga során bármely jelölt bizonyítottan csalást követtek el, vagy nála a vizsgadokumentumokon és a kapcsolódó engedélyezett dokumentumon kívül bármilyen egyéb, a vizsgára vonatkozó anyagot találnak, ki kell zárni a vizsgából és 12 hónapig minden további vizsgából ki kell zárni. Az illetékes hatóságot az ilyen eseményről, és az esetleges vizsgálat részleteiről egy naptári hónapon belül értesíteni kell.

c) Ha az elméleti vizsga során bármely jelöltet azon érik, hogy bármely más jelölt számára a vizsgakérdések válaszait megadja, ki kell zárni a vizsgából, és a vizsgát semmisnek kell nyilvánítani. Az illetékes hatóságot az ilyen eseményről egy naptári hónapon belül értesíteni kell.

147.A.140. A karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve

a) A szervezet kézikönyvet állít össze a szervezet által történő felhasználásra, amelyben leírja a szervezetet és annak eljárásait, és amelynek a következő információt kell tartalmaznia:

1. a szervezet felelős vezetője által aláírt nyilatkozat, amely szerint a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve és minden más kapcsolódó kézikönyv a karbantartó személyeket kiképző szervezet e résznek való megfelelését dokumentálja, és amely szerint a szervezet e kézikönyveknek mindenkor meg fog felelni;

2. a 147.A.105. b) pont szerint kinevezett személy(ek) beosztása és neve;

3. a 2. pontban meghatározott személy(ek) kötelezettségei és feladatai, ideértve azokat az ügyeket, amelyek tekintetében a karbantartó személyeket kiképző szervezet nevében az illetékes hatóságnál közvetlenül eljárhat(nak);

4. a karbantartó személyeket kiképző szervezet szervezeti ábrája, amelyből az a) 2. pontban megnevezett személy(ek) mindenkori illetékessége származik;

5. az oktatók, valamint az elméleti és gyakorlati vizsgáztatók jegyzéke;

6. a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásában szereplő címen, és amennyiben helyénvaló, bármely egyéb helyen található oktató- és vizsgáztatólétesítmények általános leírása, a 147.A.145. b) pont szerint;

7. a karbantartással kapcsolatos tanfolyamok jegyzéke, amelyekre a jóváhagyás kiterjed;

8. a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyve módosítására vonatkozó eljárás;

9. a karbantartó személyeket kiképző szervezet eljárásai, a 147.A.130. a) pont szerint;

10. a karbantartó személyeket kiképző szervezet felügyeleti eljárásai a 147.A.145. c) pont szerint, amennyiben elméleti és gyakorlati vizsgáztatásra a 147.A.145. b) pontban meghatározottaktól eltérő helyszínekre is engedéllyel rendelkezik;

11. a 147.A.145. b) pont szerinti helyszínek jegyzéke;

12. a 147.A.145. d) pont szerinti szervezetek jegyzéke, amint helyénvaló.

b) A karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvét és annak későbbi módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c) A fenti b) pont rendelkezéseitől függetlenül, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban közvetett jóváhagyás).

147.A.145. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jogosultságai

a) A karbantartó személyeket kiképző szervezet - a kézikönyvében meghatározottakkal összhangban - a következőket végezheti el:

1. alapképzés a 66. részének megfelelő tanterv vagy annak egy része szerint;

2. típus-/feladatorientált tanfolyamok, a 66. rész szerint;

3. vizsgáztatás az illetékes hatóság nevében, ideértve olyan hallgatók vizsgáztatását is, akik a légijármű-típustanfolyamon vagy az alaptanfolyamon nem a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél vettek részt;

4. bizonyítványok kibocsátása a jóváhagyott alap- vagy légijármű-típustanfolyam sikeres elvégzését, vagy az a) 1., a) 2. és a) 3. pont szerinti vizsga sikeres letételét követően, a III. függelék szerint, amint helyénvaló.

b) Képzés, valamint elméleti és gyakorlati vizsgáztatás csak a jóváhagyásra vonatkozó igazolásban meghatározott helyen, és/vagy a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvében meghatározott egyéb helyen hajtható végre.

c) A b) pont rendelkezéseitől eltérően, a karbantartó személyeket kiképző szervezet a b) pontban meghatározottól eltérő helyen kizárólag a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvében meghatározott felügyeleti eljárás szerint tarthat tanfolyamot, elméleti és gyakorlati vizsgát. Az ilyen helyeket a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézikönyvben nem kell felsorolni.

d) 1. A karbantartó személyeket kiképző szervezet az elméleti alapképzést, a típusképzést és a hozzá kapcsolódó vizsgáztatást akkor adhatja át nem karbantartó személyeket kiképző szervezetnek, ha az a karbantartó személyeket kiképző szervezet minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzése alatt áll.

2. Az elméleti alapképzés és a vizsgáztatás átadása alvállalkozásba a 66. rész 1. függelék 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. és 10-es moduljára korlátozódik.

3. A típusképzés és a vizsgáztatás átadása alvállalkozásba a hajtóműre és a repüléselektronikai rendszerekre korlátozódik.

e) Egy szervezet kizárólag vizsgáztatásra nem kaphat jóváhagyást, kivéve ha a képzésre is jóváhagyással rendelkezik.

147.A.150. Változások a karbantartó személyeket kiképző szervezetnél

a) A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek minden, a szervezetet és a jóváhagyást érintő változásról még annak megtörténte előtt tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóság számára annak megállapítását, hogy az megfelel-e ezen résznek, és ha szükséges, módosítsa a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását, hogy a szervezet továbbra is megfeleljen e résznek.

b) Az illetékes hatóság feltételeket határozhat meg, amelyekkel összhangban a karbantartó személyeket kiképző szervezet ilyen változások idején működhet, kivéve ha az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását fel kell függeszteni.

c) Az illetékes hatóságnak az ilyen változásokról történő értesítésének elmulasztása a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának felfüggesztéséhez vagy visszavonásához vezethet, a módosítás tényleges időpontjáig visszamenőleges hatállyal.

147.A.155. Folyamatos érvényesség

a) A jóváhagyást határozatlan időre bocsátják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1. a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, a 147.B.130. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2. az illetékes hatóság számára folyamatos hozzáférés a szervezethez, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és

3. a bizonyítványt nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b) A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

147.A.160. Szabálytalanságok

a) Az 1. szintű szabálytalanság az alábbiak közül egy vagy több megállapítást jelent:

1. jelentős meg nem felelés a vizsgáztatási eljárásnak, amely a vizsgák érvénytelenségéhez vezet;

2. az illetékes hatóság számára a hozzáférés biztosításának elmulasztása a szervezet létesítményeihez a szokásos üzemidőben, két erre vonatkozó írásos felkérést követően;

3. nincs a szervezetnek felelős vezetője;

4. jelentős meg nem felelés a képzési folyamat követelményeinek.

b) 2. szintű szabálytalanság az oktatási folyamatnak való minden meg nem felelés, amely nem 1. szintű szabálytalanság.

c) A 147.B.130. pont szerinti vizsgálati eredményekről szóló értesítés kézhezvétele után a jóváhagyott karbantartó személyeket kiképző szervezet kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül igazolja, hogy a kiigazító intézkedést a hatóság megelégedésére végrehajtotta.

C. ALRÉSZ

JÓVÁHAGYOTT ALAPTANFOLYAM

147.A.200. A jóváhagyott alaptanfolyam

a) A jóváhagyott alaptanfolyam elméleti képzésből, elméleti vizsgából, gyakorlati képzésből és gyakorlati vizsgából áll.

b) Az elméleti képzésnek az A, B1 vagy B2 légijármű-karbantartási engedélykategóriára vagy alkategóriára a 66. részben meghatározott tanterv elméleti alapismereteit kell magában foglalnia.

c) Az elméleti vizsgának le kell fednie a b) bekezdés szerinti képzési kör reprezentatív keresztmetszetét.

d) A gyakorlati képzésnek az általános szerszámok/felszerelések gyakorlati felhasználását, reprezentatív módon kiválasztott légijármű-alkatrészek szétbontását/összeépítését, és reprezentatív módon kiválasztott karbantartási tevékenységekben való részvételt kell magában foglalnia, a 66. rész szerinti teljes modulok szerint.

e) A gyakorlati vizsgának le kell fednie a gyakorlati képzést, és azt kell megállapítania, hogy a hallgató kielégítően jártas-e a szerszámok és készülékek használatában, és képes-e a karbantartási kézikönyvek szerinti munkavégzésre.

f) Az alaptanfolyam időtartamát az 1. függelék szerint állapítják meg.

g) Az (al)kategóriák kiterjesztése esetén a tanfolyamok időtartamát az alaptanfolyam tanterve és a megfelelő gyakorlati képzési szükségletek szerint kell meghatározni.

147.A.205. Elméleti alapvizsga

Az elméleti alapvizsga:

a) összhangban van a 66. részben meghatározott szabvánnyal;

b) a tanfolyami jegyzetek használata nélkül teljesítendő;

c) a 66. résszel összhangban megvalósított képzés meghatározott modulja alapján a tárgyak reprezentatív keresztmetszetére terjed ki.

147.A.210. Gyakorlati alapvizsga

a) A gyakorlati alapvizsgát a megnevezett gyakorlati vizsgáztatók hajtják végre a karbantartási alaptanfolyam során a gyakorlóműhelyben/karbantartó létesítményben az tevékenységi szakaszok befejezése után.

b) A hallgatóknak a 147.A.200. c) pont szerinti vizsgaeredményt kell elérniük.

D. ALRÉSZ

LÉGIJÁRMŰ-TÍPUSKÉPZÉS/FELADATORIENTÁLT KÉPZÉS

147.A.300. Légijármű-típusképzés/feladatorientált képzés

A karbantartó személyeket kiképző szervezetnek a 66. rész szerinti légijármű-típusképzés és/vagy feladatorientált képzés folytatására jóváhagyással kell rendelkeznie, amennyiben megfelel a 66.A.45. pontban meghatározott feltételeknek.

147.A.305. Légijármű-típusvizsga és feladatorientált vizsga

A 147.A.300. pont szerint a légijármű-típusképzésre jóváhagyással rendelkező karbantartó személyeket kiképző szervezet által a 66. rész szerint a típustanfolyam vagy a feladatorientált tanfolyam keretében végrehajtott vizsgának meg kell felelnie a 66.A.45. pontban a típustanfolyamokra és/vagy a feladatorientált tanfolyamokra meghatározott szabványoknak.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

147.B.05. Hatály

Ez a szakasz megállapítja az e rész A. szakasza alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóság által követendő közigazgatási rendelkezéseket.

147.B.10. Illetékes hatóság

a) Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie a 147. rész szerinti engedélyek kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért felelős illetékes hatóságot. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b) Erőforrások

Az illetékes hatóságnak elegendő alkalmazottal kell rendelkeznie az e részben meghatározott előírások teljesítéséhez.

c) Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e résznek való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

147.B.15. Elfogadható igazolási eljárás

Az ügynökségnek elfogadható igazolási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmazásával a tagállamok igazolhatják, hogy megfelelnek e rész rendelkezéseinek. Amikor az elfogadott igazolási eljárás feltételei teljesülnek, úgy kell tekinteni, hogy e rész vonatkozó előírásai is teljesültek.

147.B.20. Nyilvántartások vezetése

a) Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes jóváhagyások kibocsátása, megújítása, folyamatos érvényessége, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b) A karbantartó személyeket kiképző szervezetek felügyeletéhez szükséges nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. a szervezet jóváhagyása iránti kérelem;

2. a szervezet jóváhagyásáról szóló igazolás, ideértve a módosításokat is;

3. az auditáló program másolata, felsorolva az esedékesek, illetve már elvégzett auditokat;

4. az illetékes hatóság által ellátott folyamatos felügyelet nyilvántartásai, ideértve minden audit-nyilvántartást;

5. minden vonatkozó levelezés másolata;

6. az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei;

7. a szervezet felügyeletére vonatkozó, más illetékes hatóságoktól érkező esetleges jelentések;

8. a szervezet kézikönyve és annak módosításai.

c) A b) pont szerinti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

147.B.25. Felmentések

a) Az illetékes hatóság felmentést adhat állami oktatási intézménynek, hogy:

1. a 147.A.10. pontban meghatározott szervezet legyen;

2. felelős vezetővel rendelkezzen, azzal a korlátozással, hogy az intézménynek vezető személyt kell kineveznie a kiképző szervezet irányítására, és az ilyen személynek megfelelő költségvetéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szervezetet a 147. részben meghatározottak szerint működtesse;

3. a minőségbiztosítási rendszer részét képező független auditálást valósítson meg, azzal, hogy a kiképző szervezetek ellenőrzését végző független iskolafelügyeletet működtető intézmény az e részben meghatározott gyakorisággal auditálja a karbantartó személyeket kiképző szervezetet.

b) Az illetékes hatóságnak valamennyi, az alaprendelet 10. cikke (3) bekezdésével összhangban megadott mentességet nyilvántartásba kell vennie, és fenn kell tartania.

B. ALRÉSZ

A JÓVÁHAGYÁS KIBOCSÁTÁSA

Ez az alrész meghatározza karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó követelményeket.

147.B.100. Általánosságok

a) A karbantartó személyeket kiképző szervezet első jóváhagyására, vagy a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

b) A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását a szervezet számára az illetékes hatóság bocsátja ki.

c) A fenti rendelkezésektől függetlenül, az EU-ban jogi személyként be nem jegyzett szervezetnek az első jóváhagyásra vonatkozó kérelmet, vagy a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának módosítására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtania.

147.B.105. A jóváhagyásra vagy módosításra vonatkozó kérelem

A jóváhagyásra vagy módosításra vonatkozó kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

1. a kérelmező bejegyzett neve és címe;

2. az a cím, amelyre a jóváhagyást vagy a módosítást kérik;

3. a jóváhagyás vagy a módosítás hatóköre;

4. a szervezet felelős vezetőjének neve és aláírása;

5. a kérelem kelte.

147.B.110. Jóváhagyási eljárás

a) Az illetékes hatóság:

1. felülvizsgálja a karbantartó személyeket kiképző szervezet kézkönyvét; és

2. ellenőrzi, hogy a szervezet megfelel-e a 147. rész követelményeinek.

b) Az audit minden megállapítását fel kell jegyezni, és írásban el kell juttatni a kérelmezőhöz.

c) A jóváhagyás kibocsátása előtt minden vizsgálati megállapítást a 147.B.130. pont szerint le kell zárni.

d) A hivatkozási számnak az ügynökség által meghatározott módon szerepelnie kell a jóváhagyásról szóló igazoláson.

147.B.115. Módosítási eljárás

A módosítási eljárás megfelel a 147.B.110. pontnak, a módosítások hatóköre szerint korlátozva.

147.B.120. Eljárás az érvényesség folyamatos fenntartására

a) Az e résznek való megfelelést 24 hónapnál nem hosszabb időszakon belül minden szervezetnél teljeskörűen felül kell vizsgálni.

b) A vizsgálati megállapításokat a 147.B.130. pont szerint fel kell dolgozni.

147.B.125. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásról szóló igazolása

A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásáról szóló igazolás formátuma megfelel a II. függeléknek.

147.B.130. Szabálytalanságok

a) Amennyiben 1. szintű szabálytalanságról szóló írásos értesítést három napon belül nem követik kiigazító intézkedések, a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását az illetékes hatóság teljes egészében vagy részlegesen visszavonja, felfüggeszti vagy korlátozza.

b) Amennyiben a 2. szintű szabálytalanságról szóló írásos értesítést az illetékes hatóság által megállapított határidőn belül nem követik kiigazító intézkedések, a karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyását teljes egészében vagy részlegesen visszavonják, korlátozzák vagy felfüggesztik.

C. ALRÉSZ

A KARBANTARTÓ SZEMÉLYEKET KIKÉPZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK VISSZAVONÁSA, FELFÜGGESZTÉSE ÉS KORLÁTOZÁSA

147.B.200. A karbantartó személyeket kiképző szervezet jóváhagyásának visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a) a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b) a jóváhagyást a 147.B.130. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

--------------------------------------------------

Top