Energetska učinkovitost zgrada

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Izmjene izvorne direktive

Neobvezni zajednički sustav EU-a za ocjenjivanje pripremljenosti zgrada za pametne tehnologije

Komisija je 2020. donijela delegirani akt i provedbeni akt:

Delegirana uredba (EU) 2020/2155 i Provedbena uredba (EU) 2020/2156 primjenjuju se od 10. siječnja 2021.

OD KADA SE OVE DIREKTIVE PRIMJENJUJU?

POZADINA

Građevinski sektor u EU-u najveći je pojedinačni potrošač energije u Europi, koji apsorbira 40 % energije, a oko 75 % zgrada energetski su neučinkovite. S obzirom na te slabe razine energetske učinkovitosti, dekarbonizacija fonda zgrada jedan je od dugoročnih ciljeva EU-a. Ova direktiva važan je element u stvaranju učinkovitijih zgrada.

Za više informacija vidjeti

KLJUČNI POJMOVI

Tehnički sustavi zgrade: tehnička oprema za zagrijavanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, sanitarnu toplu vodu, ugradbenu rasvjetu, automatizaciju i upravljanje zgradom, proizvodnju električne energije u krugu zgrade ili njihovu kombinaciju, uključujući sustave koji se koriste energijom iz obnovljivih izvora zgrade ili građevinske cjeline.
Zgrada približno nulte energije: zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost. Ta vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi u krugu zgrade ili u blizini zgrade.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010., str. 13.–35.)

Naknadne izmjene Direktive 2010/31/EZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2155 od 14. listopada 2020. o dopuni Direktive (EU) 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom neobveznog zajedničkog sustava Europske unije za ocjenjivanje pripremljenosti zgrada za pametne tehnologije (SL L 431, 21.12.2020., str. 9.–24.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2156 od 14. listopada 2020. o tehničkim modalitetima za uspješnu provedbu neobveznog zajedničkog sustava Unije za ocjenjivanje pripremljenosti zgrada za pametne tehnologije (SL L 431, 21.12.2020., str. 25.–29.)

Preporuka Komisije (EU) 2016/1318 od 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje zgrada približno nulte energije i najboljoj praksi kojom će se osigurati da do 2020. sve nove zgrade budu zgrade približno nulte energije (SL L 208, 2.8.2016., str. 46.–57.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Napredak država članica prema zgradama približno nulte energije (COM(2013) 483 final/2, 7.10.2013)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Financijska potpora energetskoj učinkovitosti zgrada (COM(2013) 225 final, 18.4.2013.)

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni Direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage Direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (SL L 81, 21.3.2012., str. 18.–36.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.02.2021