MIŠLJENJE

Europski gospodarski i socijalni odbor

Granične vrijednosti za olovo i njegove anorganske spojeve i diizocijanate

_____________

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu graničnih vrijednosti za olovo i njegove anorganske spojeve te za diizocijanate

[COM(2023) 71 final – 2023/0033 (COD)]

SOC/771

HR

Zahtjev za savjetovanje:

Europska komisija, 13/02/2023

Vijeće, 08/03/2023

Europski parlament, 13/03/2023

Pravna osnova:

članak 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

22/03/2023

Plenarno zasjedanje br.:

577

Rezultat glasanja
(za/protiv/suzdržani):

197/0/3

Budući da Odbor prihvaća sadržaj prijedloga i smatra da njegov komentar nije potreban, odlučio je o njemu dati pozitivno mišljenje, poštujući pritom stajalište socijalnih partnera predstavljeno u obrazloženju prijedloga.

Bruxelles, 22. ožujka 2023.

Christa Schweng

Predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

_____________