European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serija L


2019/331

17.4.2024

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2024/873 od 30. siječnja 2024. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/331 u pogledu prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica

( Službeni list Europske unije L, 2024/873, 4.4.2024. )

1.

Na 3. stranici, u uvodnoj izjavi 2. drugoj rečenici:

umjesto:

„S obzirom na to da ta postrojenja ne moraju predavati emisijske jedinice u skladu s člankom 12. te direktive, primjereno je da se toplina koju ta postrojenja isporučuju drugim postrojenjima ne smatra obuhvaćenom sustavom Europske unije za trgovanje emisijama (ETS EU-a) za potrebe besplatne dodjele emisijskih jedinica.”;

treba stajati:

„S obzirom na to da ta postrojenja ne moraju predavati emisijske jedinice u skladu s člankom 12. Direktive 2003/87/EZ, primjereno je da se toplina koju ta postrojenja isporučuju drugim postrojenjima ne smatra obuhvaćenom sustavom Europske unije za trgovanje emisijama (ETS EU-a) za potrebe besplatne dodjele emisijskih jedinica.”.

2.

Na 6. stranici, u uvodnoj izjavi 21. prvoj rečenici:

umjesto:

„Kako bi se pružili dodatni poticaji za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, u članak 10.a treći podstavak Direktive 2003/87/EZ uvedena je odredba o uvjetovanosti besplatne dodjele emisijskih jedinica provedbom mjera za povećanje energetske učinkovitosti, koju je potrebno dopuniti.”;

treba stajati:

„Kako bi se pružili dodatni poticaji za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, u članak 10.a stavak 1. treći podstavak Direktive 2003/87/EZ uvedena je odredba o uvjetovanosti besplatne dodjele emisijskih jedinica provedbom mjera za povećanje energetske učinkovitosti, koju je potrebno dopuniti.”.

3.

Na 9. stranici, u uvodnoj izjavi 34.:

umjesto:

„Nastavno na preispitivanje, kako bi se izbjeglo dvostruko računanje za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za proizvodnju čelika iz željezne spužve i osiguralo da se referentne vrijednosti za proizvod za vrući metal, ugljični čelik iz elektrolučne peći i visokolegirani čelik iz elektrolučne peći ne preklapaju, potrebno je čelik proizveden iz spužvastog željeza isključiti iz definicije ugljičnog čelika iz elektrolučne peći i visokolegiranog čelika iz elektrolučne peći.”;

treba stajati:

„Nastavno na preispitivanje, kako bi se izbjeglo dvostruko računanje za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za proizvodnju čelika iz spužvastog željeza i osiguralo da se referentne vrijednosti za proizvod za vrući metal, ugljični čelik iz elektrolučne peći i visokolegirani čelik iz elektrolučne peći ne preklapaju, potrebno je čelik proizveden iz spužvastog željeza isključiti iz definicije ugljičnog čelika iz elektrolučne peći i visokolegiranog čelika iz elektrolučne peći.”.

4.

Na 10. stranici, u uvodnoj izjavi 40. posljednjoj rečenici:

umjesto:

„Za nove sudionike čiji su zahtjevi za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica podneseni 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma izmjene ove Uredbe trebale bi se primjenjivati na dodjele emisijskih jedinica koje se odnose na razdoblje od 1. siječnja 2024. nadalje, dok se na dodjele emisijskih jedinica koje se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2023. primjenjuje verzija Uredbe koja se primjenjuje 31. prosinca 2023.”;

treba stajati:

„Za nove sudionike čiji su zahtjevi za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica podneseni 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma izmjene Delegirane uredbe (EU) 2019/331 trebale bi se primjenjivati na dodjele emisijskih jedinica koje se odnose na razdoblje od 1. siječnja 2024. nadalje, dok se na dodjele emisijskih jedinica koje se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2023. primjenjuje verzija Uredbe koja se primjenjuje 31. prosinca 2023.”.

5.

Na 5. stranici, u Prilogu I., u izmjeni trećeg retka tablice u odjeljku 2. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/331:

umjesto:

„Ugljični čelik iz elektrolučne peći (EAF)

Čelik koji sadržava manje od 8 % metalnih legiranih elemenata i ima sadržaj pratećih elemenata na razini koja ga ograničava na primjene u kojima se nije potrebna visoka površinska kvaliteta i preradivost te kod kojeg nije ispunjen nijedan od kriterija u pogledu sadržaja metalnih legiranih elemenata i kvalitete čelika potrebne za visokolegirani čelik. Izraženo u tonama sirovog sekundarnog čelika iz ljevaonice.

Čelik proizveden iz spužvastog željeza koji je već obuhvaćen referentnom vrijednošću za vrući metal nije obuhvaćen ovom referentnom vrijednošću.

Uključeni su svi procesi koji su izravno ili neizravno povezani sa sljedećim procesnim jedinicama: elektrolučna peć, sekundarna metalurgija, lijevanje i rezanje, jedinica za naknadno izgaranje, jedinica za otprašivanje, uređaji za zagrijavanje posuda, uređaji za predgrijavanje lijevanih ingota, sušenje i predgrijavanje otpadaka.

Nisu uključeni procesi koji se odvijaju nakon lijevanja.

Za potrebe prikupljanja podataka u obzir se uzima ukupna potrošnja električne energije unutar granica sustava.

0,283”

treba stajati:

„Ugljični čelik iz elektrolučne peći (EAF)

Čelik koji sadržava manje od 8 % metalnih legiranih elemenata i ima sadržaj pratećih elemenata na razini koja ga ograničava na primjene u kojima nije potrebna visoka površinska kvaliteta i preradivost te kod kojeg nije ispunjen nijedan od kriterija u pogledu sadržaja metalnih legiranih elemenata i kvalitete čelika potrebne za visokolegirani čelik. Izraženo u tonama sirovog sekundarnog čelika iz ljevaonice.

Čelik proizveden iz spužvastog željeza koji je već obuhvaćen referentnom vrijednošću za vrući metal nije obuhvaćen ovom referentnom vrijednošću.

Uključeni su svi procesi koji su izravno ili neizravno povezani sa sljedećim procesnim jedinicama: elektrolučna peć, sekundarna metalurgija, lijevanje i rezanje, jedinica za naknadno izgaranje, jedinica za otprašivanje, uređaji za zagrijavanje posuda, uređaji za predgrijavanje lijevanih ingota, sušenje i predgrijavanje otpadaka.

Nisu uključeni procesi koji se odvijaju nakon lijevanja.

Za potrebe prikupljanja podataka u obzir se uzima ukupna potrošnja električne energije unutar granica sustava.

0,283”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/corrigendum/2024-04-17/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)