European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2024/838

12.3.2024

ODLUKA br. 2/2024 ODBORA ZA TRGOVINU

od 16. siječnja 2024.

o izmjeni Priloga II. Protokolu 1. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2024/838]

ODBOR ZA TRGOVINU,

uzimajući u obzir Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama, a posebno članak 36. stavak 1. njegova Protokola 1. i njegov članak 17.1. stavak 3. točku (c),

budući da:

(1)

Člankom 36. stavkom 1. Protokola 1. uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama („Sporazum”) predviđeno je da Odbor za carine može preispitati odredbe Protokola 1. i podnijeti prijedlog odluke o izmjeni Protokola 1. koju treba donijeti Odbor za trgovinu.

(2)

Člankom 17.4. stavkom 1. Sporazuma predviđeno je da Odbor za trgovinu može donijeti obvezujuće odluke ako je to predviđeno Sporazumom.

(3)

U nomenklaturu uređenu Konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe („HS”) uvedene su izmjene 1. siječnja 2017. i 1. siječnja 2022. Stranke Sporazuma postigle su dogovor o izmjeni Priloga II. Protokolu 1., koji sadržava popis potrebne obrade ili prerade, kako bi se uzele u obzir izmjene HS-a.

(4)

Prilog II. Protokolu 1. ne sadržava uvjet za smatranje pletenih ili kukičanih proizvoda iz tarifnog broja 6212 dostatno obrađenima ili prerađenima. Pravilo iz poglavlja 62 u Prilogu II. Protokolu 1. ne može se primijeniti na te proizvode jer je ograničeno na proizvode koji nisu pleteni ili kukičani. Stoga bi trebalo dodati posebno pravilo za pletene ili kukičane proizvode iz tarifnog broja 6212.

(5)

Potrebnu obradu ili preradu proizvoda razvrstanih u poglavlje 41 u Prilogu II. Protokolu 1. treba dodati u odgovarajući stupac u tom prilogu.

(6)

Riječ „pojedinačna” u trećem i četvrtom uvjetu potrebne obrade ili prerade proizvoda razvrstanih u poglavlje 19 u Prilogu II. Protokolu 1. mogla bi se tumačiti na različite načine u pogledu udjela materijalâ iz poglavlja 4 i udjela šećera. Kako bi se to pravilo pojasnilo, riječ „pojedinačna” treba izbrisati u oba ta uvjeta.

(7)

Za tekstilne proizvode razvrstane u poglavlje 62 u Prilogu II. Protokolu 1. trebalo bi umetnuti upućivanje na odstupanja u različitim alternativnim pravilima stupca koji se odnosi na potrebnu obradu ili preradu.

(8)

Prilog II. Protokolu 1. uz Sporazum trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Protokolu 1. uz Sporazum mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Sastavljeno u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i vijetnamskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Sastavljeno u Bruxellesu i Hanoiju 16. siječnja 2024.

Za Odbor za trgovinu

Supredsjedatelji

Valdis DOMBROVSKIS

NGUYỄN Hồng Diên


PRILOG

Prilog II. Protokolu 1. mijenja se kako slijedi:

1.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „0305” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne”;

2.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „ex 0306” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni ili ne, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri”;

3.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „ex 0307” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja”;

4.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „ex 0308” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni vodeni beskralješnjaci osim rakova i mekušaca, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; i”;

5.

između retka koji se odnosi na tarifni broj „ex 0308” i retka koji se odnosi na „ex poglavlje 4” umeće se sljedeći redak:

„0309

Brašno, krupica i peleti od ribe, rakova, mekušaca i vodenih beskralježnjaka, uporabljivi za prehranu ljudi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti.”

6.

u retku koji se odnosi na „ex poglavlje 15” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Masti i ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:”;

7.

u retku koji se odnosi na tarifne brojeve „1516 i 1517” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Masti i ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni;

margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti i ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516; i”;

8.

u retku koji se odnosi na „poglavlje 16” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka, ili od kukaca”;

9.

u retku koji se odnosi na „poglavlje 19” tekst u stupcu „Potrebna obrada ili prerada” zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

masa upotrijebljenih materijala iz poglavlja 2, 3 i 16 ne prelazi 20 % mase gotovog proizvoda;

masa upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1006 i od 1101 do 1108 ne prelazi 20 % mase gotovog proizvoda;

masa materijala iz poglavlja 4 ne prelazi 20 % mase gotovog proizvoda;

masa upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % mase gotovih proizvoda; i

ukupna kombinirana masa upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4 ne prelazi 50 % mase gotovog proizvoda.”;

10.

u retku koji se odnosi na „ex poglavlje 24” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Duhan i prerađeni nadomjesci duhana; proizvodi, neovisno sadrže li nikotin ili ne, namijenjeni za udisanje bez izgaranja; ostali proizvodi koji sadrže nikotin namijenjeni za unos nikotina u ljudsko tijelo; osim:”;

11.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „2401” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„neprerađeni duhan; duhan”;

12.

između retka koji se odnosi na tarifni broj „ex 2402” i retka koji se odnosi na „ex poglavlje 25” umeću se sljedeći redci:

„2404 12

Proizvodi namijenjeni za udisanje bez izgaranja, koji ne sadrže duhan ni rekonstituirani duhan, i koji sadrže nikotin

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica; ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2404 19

Ulošci i spremnici za ponovno punjenje, napunjeni, za elektroničke cigarete

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica; ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2404 91

Ostali proizvodi osim proizvoda namijenjenih za udisanje bez izgaranja, za oralnu uporabu; i

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

pojedinačna masa materijala iz poglavlja 4 ne prelazi 20 % mase gotovog proizvoda;

pojedinačna masa upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % mase gotovog proizvoda; i

ukupna kombinirana masa upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4 ne prelazi 50 % mase gotovog proizvoda.

2404 92

2404 99

Ostali proizvodi osim proizvoda namijenjenih za udisanje bez izgaranja, za transdermalnu uporabu i osim proizvoda za oralnu uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica; ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica.”

13.

između retka koji se odnosi na „ex poglavlje 38” i retka koji se odnosi na tarifni broj „3824 60” umeću se sljedeći redci:

„ex 3816

Dolomitni „ramming mix”

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda; ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 3822

Dijagnostički kitovi za ispitivanje malarije

Imunološki proizvodi, nepomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju

Imunološki proizvodi, pomiješani, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju

Imunološki proizvodi, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju

Reagensi za određivanje krvnih grupa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.”

14.

u retku koji se odnosi na „ex poglavlje 41”, u stupcu „Potrebna obrada ili prerada” umeće se sljedeći tekst:

„Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda.”

15.

u retku koji se odnosi na „ex poglavlje 62” tekst u stupcu „Potrebna obrada ili prerada” zamjenjuje se sljedećim:

„Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje) (3), (5); ili

izrada kojoj prethodi tisak s najmanje dva postupka obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (3), (5) ”;

16.

između retka koji se odnosi na tarifne brojeve „ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211” i retka koji se odnosi na tarifne brojeve „ex 6210 i ex 6216” umeću se sljedeći redci:

„ex 6212

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, pleteni ili kukičani

 

 

dobiveni šivanjem ili drugačijim spajanjem dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala koji su bili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

Pletenje i izrada (uključujući krojenje) (3) (5)

 

ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje (pleteni u određene oblike)

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (pleteni u određene oblike) (10).”

17.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „6306” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori (uključujući privremene vrtne paviljone i slične proizvode); jedra za plovila, za daske za jedrenje ili za suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje”;

18.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „7019” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (na primjer, pređa, roving, tkanine)”;

19.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „8539” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Električne žarulje s nitima ili izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; izvori svjetlosti sa svjetlećim diodama (LED)”;

20.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „8547” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskih materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenima za vrijeme oblikovanja isključivo za svrhe montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom”;

21.

u retku koji se odnosi na tarifni broj „8548” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Električni dijelovi strojeva ili uređaja nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; i”;

22.

između retka koji se odnosi na tarifni broj „8548” i retka koji se odnosi na „Poglavlje 86” umeće se sljedeći redak:

„8549

Električni i elektronički otpaci i ostaci.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda; ili proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica.”

23.

između retka koji se odnosi na tarifni broj „9002” i retka koji se odnosi na „Poglavlje 91” umeće se sljedeći redak:

„ex 9021

Materijali za ortopedska pomagala ili pomagala za prijelome i za zubne proteze:

čavli, čavlići, pribadače za ploče, valoviti čavli, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305 ) i slični proizvodi, od željeza ili čelika, neovisno imaju li glavu od drugog materijala ili ne, ali isključujući takve proizvode glavom od bakra

proizvodi s navojem i bez navoja, od željeza ili čelika, isključujući vijke za drvene pragove, vijke za drvo, vijke s kukom i vijke s prstenom ili ušicom, elastične podloške i ostale sigurnosne podloške, zakovice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

titanij i proizvodi od titanija, uključujući otpatke i lomljevinu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.”

i

24.

u retku koji se odnosi na „poglavlje 94” tekst u stupcu „Naziv robe” zamjenjuje se sljedećim:

„Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i rasvjetna tijela, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)