European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2204

19.10.2023

PRIJEVOD

SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE MOLDOVE O STATUSU MISIJE PARTNERSTVA EUROPSKE UNIJE U MOLDOVI

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „EU”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA MOLDOVA, dalje u tekstu „država domaćin”,

s druge strane,

zajedno dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR:

pismo od 28. siječnja 2023. koje je predsjednik vlade Republike Moldove uputio Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

pismo od 19. svibnja 2023. koje je predsjednik vlade Republike Moldove uputio Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

Odluku Vijeća (ZVSP) 2023/855 od 24. travnja 2023. o Misiji partnerstva Europske unije u Moldovi (EUPM Moldova) (1),

da ovaj Sporazum neće utjecati na prava i obveze stranaka u okviru međunarodnih sporazuma i drugih instrumenata kojima se osnivaju međunarodni sudovi, uključujući Statut Međunarodnog kaznenog suda,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Područje primjene i definicije

1.   Ovaj Sporazum primjenjuje se na Misiju partnerstva Europske unije u Moldovi (EUPM Moldova) i na njezino osoblje.

2.   Ovaj Sporazum primjenjuje se samo na državnom području Republike Moldove.

3.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„EUPM” ili „misija” znači Misija partnerstva EU-a u Moldovi (EUPM Moldova), koju je Vijeće Europske unije uspostavilo u Odluci (ZVSP) 2023/855, uključujući njezine komponente, jedinice, sjedište i osoblje raspoređene na državnom području države domaćina i dodijeljene EUPM-u Moldova;

(b)

„voditelj misije” znači voditelj misije EUPM, kojeg imenuje Vijeće Europske unije;

(c)

„Europska unija (EU)” znači stalna tijela EU-a i njihovo osoblje;

(d)

„osoblje EUPM-a” znači voditelj misije, osoblje misije koje upućuju države članice EU-a, Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) i institucije EU-a kao i države koje nisu članice EU-a, a koje je EU pozvao da sudjeluju u EUPM-u, međunarodno osoblje koje EUPM zapošljava na ugovornoj osnovi i koje je raspoređeno radi pripreme, podupiranja i provedbe misije, te osoblje koje sudjeluje u misiji za državu šiljateljicu, instituciju EU-a ili ESVD u okviru misije. Iz ove definicije izuzeti su komercijalni ugovaratelji i lokalno osoblje;

(e)

„sjedište” znači sjedište EUPM-a u Republici Moldovi;

(f)

„država šiljateljica” znači država članica EU-a ili država koja nije članica EU-a, a koja je uputila osoblje u misiju;

(g)

„objekti” znači sve zgrade, prostorije, instalacije i zemljišta potrebni za obavljanje aktivnosti misije, kao i za smještaj osoblja misije;

(h)

„lokalno osoblje” znači članovi osoblja koji su državljani države domaćina ili imaju stalno boravište u državi domaćinu;

(i)

„službena korespondencija” znači sva korespondencija koja se odnosi na EUPM i njegove funkcije s vanjskim vidljivim znakovima njezina karaktera i smije sadržavati samo korespondenciju koja se odnosi na EUPM ili predmete za službenu uporabu;

(j)

„ugovaratelj” znači svaka osoba koja EUPM opskrbljuje robom ili uslugama u vezi s aktivnostima misije;

(k)

„prijevozna sredstva EUPM-a” znači sva vozila i druga prijevozna sredstva u vlasništvu, najmu ili zakupu EUPM-a;

(l)

„imovina EUPM-a” znači oprema, uključujući prijevozna sredstva, i potrošna roba potrebne EUPM-u.

Članak 2.

Opće odredbe

1.   EUPM i osoblje EUPM-a poštuju zakone i propise države domaćina te se suzdržavaju od svakog djelovanja ili aktivnosti koji su nespojivi s ciljevima EUPM-a.

2.   EUPM autonoman je pri obavljanju svojih zadaća na temelju ovog Sporazuma. Država domaćin poštuje jedinstveni i međunarodni karakter EUPM-a.

3.   Voditelj misije redovito obavješćuje Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstvo unutarnjih poslova države domaćina o broju i zadaćama osoblja EUPM-a koje se nalazi na državnom području države domaćina.

Članak 3.

Identifikacija

1.   Osoblje EUPM-a dobiva akreditacijsku ispravu za identifikaciju, koju izdaje Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija države domaćina, kako slijedi:

(a)

Osoblje EUPM-a raspoređeno na razdoblje dulje od 90 dana dobiva identifikacijsku iskaznicu kojom potvrđuje svoj status;

(b)

Osoblje EUPM-a raspoređeno na razdoblje kraće od 90 dana dobiva pismo kojim potvrđuje svoj status i ono je valjano tijekom razdoblja njegova boravka.

EUPM unaprijed obavješćuje Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstvo unutarnjih poslova države domaćina o dolasku novog osoblja.

2.   Prijevozna sredstva EUPM-a i osoblje EUPM-a mogu nositi prepoznatljive identifikacijske oznake EUPM-a, čiji se uzorak dostavlja odgovarajućim tijelima države domaćina, i registarske pločice koje se izdaju diplomatskim misijama u Republici Moldovi.

3.   EUPM ima pravo u svojem sjedištu i drugdje istaknuti zastavu EU-a, samu ili zajedno sa zastavom države domaćina, u skladu s odlukom voditelja misije. Na objektima, vozilima i drugim prijevoznim sredstvima te na odorama misije mogu se istaknuti državne zastave ili znakovlje državnih kontingenata koji sudjeluju u EUPM-u, u skladu s odlukom voditelja misije.

Članak 4.

Prelazak granice i kretanje na državnom području države domaćina

1.   Osoblje i imovina EUPM-a, uključujući prijevozna sredstva, prelaze granicu države domaćina na službenim graničnim prijelazima i putem međunarodnih zračnih koridora.

2.   Država domaćin omogućuje ulazak na svoje državno područje i izlazak s njega za osoblje i imovinu EUPM-a, uključujući prijevozna sredstva. Osoblje EUPM-a prelazi državnu granicu Republike Moldove s valjanom putovnicom. Tijekom graničnih kontrola pri ulasku na državno područje države domaćina i izlasku iz njega, osoblje EUPM-a koje posjeduje akreditacijsku iskaznicu ili pismo, kako je navedeno u članku 3. stavku 1., izuzeto je od carinskih provjera i postupaka.

3.   Osoblje EUPM-a izuzeto je od propisa države domaćina kojima se uređuju zahtjevi u pogledu useljenja povezani s duljinom boravka stranaca, registracijom stranaca i nadzorom nad strancima, ali ne stječe bilo kakvo pravo na stalno boravište ili stalno stanovanje na državnom području države domaćina. Osoblju EUPM-a koje posjeduje akreditacijsku iskaznicu ili pismo, kako je navedeno u članku 3. stavku 1., dopušten je boravak u Moldovi tijekom trajanja njegova sudjelovanja u EUPM-u.

Članovi obitelji koji su u pratnji osoblja EUPM-a na državnom području Republike Moldove moraju legalizirati svoju prisutnost u zemlji na temelju općeg postupka utvrđenog zakonodavstvom o režimu koji se primjenjuje na strance.

4.   Imovina EUPM-a, uključujući prijevozna sredstva EUPM-a, koja ulazi na državno područje države domaćina, prolazi preko njega ili izlazi iz njega, izuzeta je od svih zahtjeva za predočenjem popisâ predmeta ili druge carinske dokumentacije te od svih kontrola, osim dokumenata kojima se potvrđuje njezin status.

5.   Osoblje EUPM-a može upravljati vozilima i zrakoplovima te svim drugim prijevoznim sredstvima na državnom području države domaćina pod uvjetom da posjeduje, ovisno o slučaju, valjane nacionalne ili međunarodne vozačke dozvole ili dozvole za upravljanje zrakoplovom. Država domaćin prihvaća vozačke dozvole ili dozvole za upravljanje zrakoplovom koje ima osoblje EUPM-a kao valjane, bez da za njih ubire poreze ili pristojbe.

6.   EUPM i osoblje EUPM-a zajedno sa svojim prijevoznim sredstvima, opremom i robom mogu se slobodno i neograničeno kretati na cijelom državnom području države domaćina, uključujući njezin zračni prostor, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države domaćina.

Ako je potrebno, moguće je sklopiti dopunske aranžmane u skladu s člankom 18.

7.   Za potrebe službenih putovanja, osoblje EUPM-a ima pravo koristiti se javnim cestama, mostovima i zračnim lukama bez plaćanja carina, pristojbi, cestarina, poreza ili drugih naknada. EUPM nije izuzet od plaćanja naknada u razumnim iznosima za zatražene i primljene usluge, pod istim uvjetima koji se primjenjuju na usluge koje se pružaju državljanima države domaćina.

Članak 5.

Povlastice i imuniteti EUPM-a koje dodjeljuje država domaćin

1.   Objekti EUPM-a nepovredivi su. Službenici države domaćina ne smiju u njih ulaziti bez suglasnosti voditelja misije.

2.   Objekti EUPM-a, njihov namještaj i druga imovina koja se u njima nalazi, kao i njihova prijevozna sredstva, ne smiju biti predmetom pretrage, rekvizicije, zapljene ili izvršenja.

3.   EUPM, njegovo vlasništvo i imovina, gdje god se nalazili i kod koga god se čuvali, uživaju imunitet od svakog oblika pravnog postupka.

4.   Arhivi i dokumenti EUPM-a nepovredivi su u svakom trenutku, neovisno o tome gdje se nalaze.

5.   Službena korespondencija EUPM-a nepovrediva je.

6.   Korespondencija EUPM-a može se povjeriti dostavnoj službi. Dostavna služba mora biti nositelj službenog dokumenta kojim se potvrđuje njezin status i u kojem je naveden broj paketa korespondencije te je država domaćin mora zaštititi pri obavljanju njezinih zadaća. Uživa osobnu nepovredivost i ne podliježe nikakvom obliku uhićenja ili zadržavanja.

7.   EUPM je izuzet od svih nacionalnih, regionalnih ili komunalnih pristojbi, poreza i sličnih naknada za uvezenu robu, pružene usluge te za objekte kojima se EUPM koristi za potrebe EUPM-a. Izuzeće od PDV-a na kupnju robe ili usluga za službenu uporabu EUPM-a ima oblik povrata u skladu s modalitetima utvrđenima u zakonodavstvu države domaćina. EUPM nije izuzet od pristojbi, poreza ili naknada koje predstavljaju plaćanje za pružene usluge.

8.   Država domaćin dopušta unos predmeta namijenjenih za potrebe EUPM-a i za te predmete odobrava izuzeće od svih carina, pristojbi, cestarina, poreza i sličnih naknada, osim naknada za skladištenje, prijevoz i druge zatražene ili pružene usluge.

Članak 6.

Povlastice i imuniteti osoblja EUPM-a koje dodjeljuje država domaćin

1.   Osoblje EUPM-a ne podliježe nikakvom obliku uhićenja ili zadržavanja.

2.   Dokumenti, korespondencija i imovina osoblja EUPM-a nepovredivi su, osim ako se radi o mjerama izvršenja koje su dopuštene na temelju stavka 6.

3.   Osoblje EUPM-a uživa imunitet od kaznene sudbenosti države domaćina pod svim okolnostima. Povlastice i imunitet od kaznene sudbenosti države domaćina koji su dodijeljeni osoblju EUPM-a ne izuzimaju ga od sudbenosti države šiljateljice. Država šiljateljica ili dotična institucija EU-a, ovisno o slučaju, mogu se odreći imuniteta osoblja EUPM-a od kaznene sudbenosti države domaćina. Takvo odricanje uvijek mora biti izričito.

4.   Osoblje EUPM-a uživa imunitet od građanske i upravne sudbenosti države domaćina u odnosu na izgovorene ili napisane riječi i sva djela koja počini prilikom obavljanja svojih službenih dužnosti. Ako je protiv osoblja EUPM-a pred sudom države domaćina pokrenut parnični postupak, o tome se odmah obavješćuju voditelj misije i nadležno tijelo države šiljateljice ili institucija EU-a. Prije pokretanja postupka pred sudom voditelj misije i nadležno tijelo države šiljateljice ili institucija EU-a potvrđuju sudu je li osoblje EUPM-a predmetno djelo počinilo prilikom obavljanja svojih službenih dužnosti. Ako je djelo počinjeno prilikom obavljanja službenih dužnosti, postupak se ne pokreće i primjenjuju se odredbe članka 16. Ako djelo nije počinjeno prilikom obavljanja službenih dužnosti, postupak se može nastaviti. Potvrđivanje od strane voditelja misije i nadležnog tijela države šiljateljice ili institucije EU-a obvezujuće je za sudbenost države domaćina i ne može se osporavati. Ako je postupak pokrenulo osoblje EUPM-a, ono se više ne može pozivati na imunitet od sudbenosti u odnosu na bilo koji protuzahtjev koji je izravno povezan s glavnim zahtjevom.

5.   Osoblje EUPM-a nije dužno svjedočiti.

6.   Mjere izvršenja ne smiju se poduzimati prema osoblju EUPM-a, osim u slučaju kada je protiv njega pokrenut parnični postupak koji nije povezan s njegovim službenim dužnostima. Imovina osoblja EUPM-a za koju je voditelj misije potvrdio da je potrebna za obavljanje njegovih službenih dužnosti slobodna ne smije biti predmetom zapljene radi izvršenja presude, odluke ili naloga. U parničnim postupcima osoblje EUPM-a ne smije biti podvrgnuto nikakvim ograničenjima njegove osobne slobode niti bilo kakvim drugim mjerama prisile.

7.   Imunitet osoblja EUPM-a od sudbenosti države domaćina ne izuzima ga od sudbenosti odgovarajućih država šiljateljica.

8.   Osoblje EUPM-a izuzeto je, u vezi s uslugama pruženima EUPM-u, od odredaba o socijalnom osiguranju koje mogu biti na snazi u državi domaćinu.

9.   Osoblje EUPM-a izuzeto je u državi domaćinu od svih oblika oporezivanja plaće i prihoda od rada koje mu isplaćuju EUPM ili države šiljateljice, kao i od oporezivanja svih prihoda koje prima izvan države domaćina.

10.   Država domaćin, u skladu sa zakonima i propisima koje može donijeti, dopušta unos predmeta za osobnu uporabu osoblja EUPM-a i odobrava izuzeće od svih carina, poreza i povezanih naknada, osim naknada za skladištenje, prijevoz i slične usluge, u vezi s takvim predmetima. Država domaćin također dopušta izvoz takvih predmeta. Izuzeće od PDV-a na kupnju robe ili usluga za osobnu uporabu ili potrošnju osoblja EUPM-a ima oblik povrata u skladu s modalitetima utvrđenima u zakonodavstvu države domaćina.

11.   Osobna prtljaga osoblja EUPM-a izuzeta je od pregleda osim ako postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da sadržava predmete koji nisu namijenjeni osobnoj uporabi osoblja EUPM-a ili predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen zakonom ili predmete koji podliježu propisima države domaćina o karanteni. Pregled takve osobne prtljage smije se obaviti isključivo u prisutnosti dotičnog osoblja EUPM-a ili ovlaštenog predstavnika EUPM-a.

12.   Osoblje EUPM-a koje ima pravo na povlastice i imunitete uživa ih od trenutka svojega ulaska na državno područje države domaćina po preuzimanju svojih dužnosti ili, ako se već nalazi na njezinu državnom području, od trenutka kada se o njegovu imenovanju obavijesti Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

13.   Kada završe dužnosti osoblja EUPM-a, koje uživa povlastice i imunitete, takve povlastice i imuniteti obično prestaju u trenutku kada ono napusti zemlju ili po isteku razumnog razdoblja u kojem osoblje mora napustiti zemlju, ali ostaju na snazi do tog trenutka, čak i u slučaju oružanog sukoba. Međutim, kad je riječ o radnjama koje takva osoba vrši pri obavljanju svojih dužnosti člana misije, imunitet i dalje postoji.

Članak 7.

Lokalno osoblje

Zaposlenici EUPM-a Moldova koji su državljani Republike Moldove, osobe sa stalnim boravištem u Republici Moldovi ili komercijalni ugovaratelji ne uživaju imunitete, povlastice i olakšice iz članka 6. Neovisno o ovoj odredbi, lokalno osoblje uživa imunitet u pogledu izgovorenih ili napisanih riječi pri obavljanju svojih službenih dužnosti. Međutim, država domaćin mora izvršavati svoju sudbenost nad takvim osobljem na način kojim se nepotrebno ne ometa obavljanje zadaća EUPM-a.

Članak 8.

Kaznena sudbenost

Nadležna tijela države šiljateljice, uz savjetovanje s nadležnim tijelima države domaćina, imaju pravo na državnom području države domaćina izvršavati svu kaznenu sudbenost i disciplinske ovlasti koji su im povjereni pravom države šiljateljice u odnosu na osoblje EUPM-a.

Članak 9.

Sigurnost

1.   Država domaćin vlastitim sredstvima preuzima odgovornost za sigurnost osoblja EUPM-a.

2.   Za potrebe stavka 1., država domaćin poduzima sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost EUPM-a i osoblja EUPM-a. Sa svim posebnim odredbama koje predloži država domaćin mora se prije provedbe suglasiti voditelj misije. Država domaćin dopušta i podupire aktivnosti u vezi s medicinskom evakuacijom osoblja EUPM-a.

Ako je potrebno, sklapaju se dopunski aranžmani kako je navedeno u članku 18.

Članak 10.

Odora

1.   Osoblje EUPM-a može nositi svoje nacionalne odore ili civilnu odjeću s raspoznatljivom oznakom EUPM-a.

2.   Nošenje odore podliježe pravilima koja donosi voditelj misije.

Članak 11.

Suradnja i pristup informacijama

1.   Država domaćin pruža punu suradnju i potporu EUPM-u i osoblju EUPM-a.

2.   Ako se zahtijeva i ako je potrebno za ispunjenje misije EUPM-a, država domaćin može, u skladu sa svojim zakonodavstvom, za osoblje EUPM-a osigurati djelotvoran pristup:

(a)

objektima i/ili lokacijama pod kontrolom države domaćina, koji su relevantni za ispunjenje mandata EUPM-a;

(b)

dokumentima, materijalima i informacijama pod kontrolom države domaćina, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje mandata EUPM-a.

Ako se zahtijeva za potrebe prvog podstavka, sklapaju se dopunski aranžmani kako je navedeno u članku 18.

Ako je primjenjivo, mogu se primijeniti odredbe Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka od 31. ožujka 2017.

3.   Voditelj misije i država domaćin redovito se savjetuju i poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurali bliske i recipročne veze na svakoj primjerenoj razini. Država domaćin može imenovati službenika za vezu s EUPM-om.

Članak 12.

Potpora države domaćina i sklapanje ugovara

1.   Ako je to od nje zatraženo, država domaćin pomaže EUPM-u u potrazi za odgovarajućim objektima.

2.   Država domaćin bez naknade stavlja na raspolaganje objekte u svojem vlasništvu, ako je to od nje zatraženo i ako su objekti raspoloživi. Država domaćin ne potražuje nikakvu naknadu u vezi s izgradnjom, izmjenama ili preinakama tih objekata.

Objekti u vlasništvu privatnih subjekata, ako je zatraženo korištenje takvim objektima radi obavljanja administrativnih i operativnih aktivnosti EUPM-a, stavljaju se na raspolaganje na temelju odgovarajućih ugovornih aranžmana.

3.   U okviru svojih sredstava i mogućnosti, država domaćin pomaže u pripremi, uspostavi i izvršavanju te podupiranju EUPM-a, uključujući osiguravanje objekata i opreme za zajednički smještaj za stručnjake EUPM-a.

4.   Država domaćin pruža pomoć i potporu EUPM-u barem pod jednakim uvjetima pod kojima pruža pomoć i potporu vlastitim državljanima.

5.   EUPM ima potrebnu pravnu sposobnost u skladu sa zakonima i propisima države domaćina u svrhu ispunjenja svojih zadaća, a posebno za potrebe otvaranja bankovnih računa, stjecanja imovine ili raspolaganja njome te sudjelovanja u sudskim postupcima kao stranka.

6.   Pravo koje se primjenjuje na ugovore koje EUPM sklopi u državi domaćinu određuje se odgovarajućim odredbama tih ugovora.

7.   Ugovorima koje sklopi EUPM može se predvidjeti da se postupak za rješavanje sporova iz članka 15. stavaka 3. i 4. primjenjuje na sporove koji proizlaze iz provedbe ugovora.

8.   Država domaćin olakšava provedbu ugovora koje EUPM za potrebe misije sklapa s komercijalnim subjektima.

Članak 13.

Preminuli član osoblja EUPM-a

1.   Voditelj misije ima pravo preuzeti odgovornost za repatrijaciju preminulog člana osoblja EUPM-a i njegove osobne imovine te u tu svrhu poduzeti odgovarajuće mjere.

2.   Obdukcija tijela preminulog člana osoblja EUPM-a provodi se isključivo uz suglasnost dotične države te u prisutnosti predstavnika EUPM-a i/ili predstavnika dotične države.

3.   Država domaćin i EUPM surađuju u najvećoj mogućoj mjeri s ciljem brze repatrijacije preminulog člana osoblja EUPM-a.

Članak 14.

Komunikacija

1.   EUPM može, uz suglasnost države domaćina, postaviti radio odašiljače i prijamnike kao i satelitske sustave te njima upravljati. EUPM surađuje s nadležnim tijelima države domaćina s ciljem izbjegavanja sukoba pri korištenju odgovarajućim frekvencijama. Država domaćin bez naknade odobrava pristup spektru frekvencija.

2.   EUPM ima pravo na neograničenu komunikaciju putem radija (uključujući satelitski, mobilni ili ručni radio), telefona, interneta, telegrafa, telefaksa i drugih sredstava te ima pravo postaviti opremu potrebnu za održavanje takve komunikacije unutar objekata EUPM-a i između njih, uključujući polaganje kablova i podzemnih vodova za potrebe EUPM-a.

3.   EUPM može, unutar svojih objekata, poduzeti potrebne mjere kako bi osigurao prijenos pošte naslovljene na EUPM i/ili osoblje EUPM-a odnosno pošte koju EUPM i/ili osoblje EUPM-a šalju.

Članak 15.

Zahtjevi za naknadu štete u slučaju smrti, povrede, štete ili gubitka

1.   EUPM, osoblje EUPM-a, EU i države šiljateljice nisu odgovorni ni za kakvo oštećenje ili gubitak privatne ili državne imovine povezan s operativnim potrebama ili prouzročen aktivnostima u vezi s građanskim nemirima ili zaštitom EUPM-a.

2.   S ciljem postizanja sporazumnog rješenja, zahtjevi za naknadu štete zbog oštećenja ili gubitka privatne ili državne imovine koji nisu obuhvaćeni stavkom 1., kao i zahtjevi za naknadu štete u slučaju smrti ili ozljede te zahtjevi za naknadu štete zbog oštećenja ili gubitka imovine EUPM-a šalju se EUPM-u putem nadležnih tijela države domaćina, ako je riječ o zahtjevima koje je podnijela pravna ili fizička osoba iz države domaćina, odnosno nadležnim tijelima države domaćina, ako je riječ o zahtjevima koje je podnio EUPM.

3.   Ako se ne može pronaći sporazumno rješenje, zahtjev za naknadu štete dostavlja se povjerenstvu za zahtjeve za naknadu štete koje se sastoji od jednakog broja predstavnika EUPM-a i predstavnika države domaćina. Rješavanje zahtjeva za naknadu štete ostvaruje se sporazumno.

4.   Ako rješenje nije moguće postići u okviru povjerenstva za zahtjeve za naknadu štete, spor se, kad je riječ o zahtjevima do iznosa od 40 000 EUR (uključujući navedeni iznos), rješava diplomatskim putem između države domaćina i predstavnikâ EU-a. Kad je riječ o zahtjevima koji premašuju navedeni iznos, spor se podnosi arbitražnom sudu čija je odluka obvezujuća.

5.   Arbitražni sud iz stavka 4. sastoji se od tri arbitra, od kojih jednog arbitra imenuje država domaćin, drugog imenuje EUPM, a trećeg zajednički imenuju država domaćin i EUPM. Ako jedna od stranaka ne imenuje arbitra u roku od dva mjeseca ili ako između države domaćina i EUPM-a nije moguće postići dogovor o imenovanju trećeg arbitra, tog arbitra imenuje predsjednik Suda Europske unije.

6.   EUPM i upravna tijela države domaćina sklapaju upravni aranžman kojim se određuju mandat povjerenstva za zahtjeve za naknadu štete i mandat arbitražnog suda, postupci koji se primjenjuju u tim tijelima i uvjeti za podnošenje zahtjevâ za naknadu štete.

Članak 16.

Veza i sporovi

1.   Sva pitanja koja se pojave u vezi s primjenom ovog Sporazuma zajednički razmatraju predstavnici EUPM-a i nadležna tijela države domaćina.

2.   Ako se prethodno ne postigne dogovor, sporovi povezani s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavaju se isključivo diplomatskim putem između države domaćina i predstavnikâ EU-a.

Članak 17.

Ostale odredbe

1.   Vlada države domaćina odgovorna je za to da odgovarajuća lokalna tijela države domaćina provode i poštuju povlastice, imunitete i prava EUPM-a i osoblja EUPM-a, kako je predviđeno u ovom Sporazumu.

2.   Ništa u ovom Sporazumu nema za svrhu odstupanje, niti se može tumačiti kao odstupanje, od bilo kojih prava koja su državi članici EU-a ili drugoj državi koja doprinosi EUPM-u priznata na temelju drugih sporazuma.

Članak 18.

Provedbeni dogovori

Za potrebe primjene ovog Sporazuma operativna, upravna i tehnička pitanja mogu biti predmetom zasebnih aranžmana koje trebaju sklopiti voditelj misije i upravna tijela države domaćina.

Članak 19.

Primjena, stupanje na snagu i prestanak

1.   Ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od dana kada ga stranke potpišu.

2.   Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon uzajamne obavijesti stranaka da su njihovi unutarnji postupci potrebni u tu svrhu završeni. Obavijesti se upućuju glavnom tajniku Vijeća Europske unije, s jedne strane, i Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Moldove, s druge strane.

3.   Ovaj Sporazum ostaje na snazi do datuma odlaska posljednjeg člana osoblja EUPM-a, kako je o tome obavijestio EUPM.

4.   Međutim, ovaj se Sporazum može izmijeniti ili otkazati pisanim dogovorom između stranaka.

5.   Otkazivanje ovog Sporazuma ne utječe na prava ili obveze proizašle iz izvršavanja ovog Sporazuma prije takvog otkazivanja.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na engleskom i rumunjskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju prednost ima engleski tekst.

 


(1)   SL L 110, 25.4.2023., str. 30.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2023/2204/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)