European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2106

10.10.2023

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2106

оd 6. listopada 2023.

o ispravku određenih jezičnih verzija Provedbene odluke (EU) 2022/162 o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i izvješćivanja o smanjenju potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i mjerama koje države članice poduzimaju kako bi je smanjile

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. i članak 13. stavak 4. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Portugalska jezična verzija Provedbene odluke Komisije (EU) 2022/162 (2) sadržava pogreške u članku 1. stavku 1. točki (a) i u Prilogu I. stavku o PoMCfB-u točkama (a) i (b) i stavku o PoMFC-u točkama i. i ii. u pogledu izračuna smanjenja potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu. Te pogreške mijenjaju značenje odredaba.

(2)

Litavska jezična verzija Provedbene odluke (EU) 2022/162 sadržava nekoliko pogrešaka u Prilogu III. točkama 1. i 2., u tablicama u kojima se utvrđuje format za dostavljanje informacija o mjerama za smanjenje potrošnje. Te pogreške mijenjaju značenje odredaba.

(3)

Litavsku i portugalsku jezičnu verziju Provedbene odluke (EU) 2022/162 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) podnesenim prije donošenja Provedbene odluke (EU) 2022/162,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   SL L 155, 12.6.2019., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/162 оd 4. veljače 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i izvješćivanja o smanjenju potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i mjerama koje države članice poduzimaju kako bi je smanjile (SL L 26, 7.2.2022., str. 19.).

(3)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2106/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)