ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 213

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
30. kolovoza 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2023/1665 оd 28. kolovoza 2023. o ispravku Odluke (EU) 2023/1409 kojom se središnjem administratoru Registra Unije nalaže da državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini vrati Unijin višak na kraju drugog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola

1

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EU-a I ICAO-a od 25. svibnja 2023. o izmjeni radnog dogovora između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva o suradnji u području izvješćivanja o nesrećama i nezgodama u civilnom zrakoplovstvu [2023/1666]

4

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

30.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/1


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/1665

оd 28. kolovoza 2023.

o ispravku Odluke (EU) 2023/1409 kojom se središnjem administratoru Registra Unije nalaže da državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini vrati Unijin višak na kraju drugog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2015/1339 od 13. srpnja 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Nakon donošenja Odluke Komisije (EU) 2023/1409 (2) Komisija je utvrdila pogrešku u izračunu neto Unijina viška.

(2)

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je ispraviti navedenu odluku Komisije i zamijeniti njezin prilog u pogledu ukupnog iznosa Unijina viška i Unijina viška dodijeljenog državama članicama.

(3)

Nakon prijenosa udjela prihoda u Fond za prilagodbu, u Registru Unije postoji neto Unijin višak od 2 156 103 762 jedinice dodijeljene kvote, a ne 2 215 147 885 jedinica kako je navedeno u Odluci Komisije od 4. srpnja 2023. Te jedinice trebale bi se vratiti državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini (3) u skladu s pravilima utvrđenima u članku 4. stavku 2. Odluke (EU) 2015/1339.

(4)

Ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave kako bi se Unijin višak vratio državama članicama prije 9. rujna 2023., tj. datuma završetka dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza u okviru Kyotskog protokola,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Prilog Odluci (EU) 2023/1409 zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Maroš ŠEFČOVIČ

Izvršni potpredsjednik


(1)  SL L 207, 4.8.2015., str. 1.

(2)  Odluka Komisije (EU) 2023/1409 оd 4. srpnja 2023. kojom se središnjem administratoru Registra Unije nalaže da državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini vrati Unijin višak na kraju drugog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola (SL L 170, 5.7.2023., str. 100.)

(3)  SL C 384 I, 12.11.2019., str. 59.


PRILOG

Prilog Uredbi (EU) 2023/1409 se mijenja kako slijedi:

Države članice i Ujedinjena Kraljevina

Jedinice dodijeljene kvote raspodijeljenog Unijina viška

Belgija

20 450 588

Bugarska

126 141 099

Češka

133 267 103

Danska

13 136 942

Njemačka

195 195 443

Estonija

50 771 706

Irska

11 354 436

Grčka

15 894 130

Španjolska

58 409 926

Francuska

99 661 294

Hrvatska

7 182 633

Italija

79 680 094

Cipar

1 568 619

Latvija

40 100 861

Litva

70 430 898

Luxembourg

2 406 891

Mađarska

107 256 218

Malta

307 434

Nizozemska

30 412 409

Austrija

13 412 151

Poljska

298 687 162

Portugal

13 296 395

Rumunjska

490 413 095

Slovenija

3 286 845

Slovačka

75 013 997

Finska

8 658 264

Švedska

13 218 840

Ujedinjena Kraljevina

176 488 289

Ukupno

2 156 103 762


AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

30.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/4


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-A I ICAO-A

od 25. svibnja 2023.

o izmjeni radnog dogovora između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva o suradnji u području izvješćivanja o nesrećama i nezgodama u civilnom zrakoplovstvu [2023/1666]

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-ICAO,

uzimajući u obzir Memorandum o suradnji između Europske unije i ICAO-a koji osigurava okvir za jačanje suradnje, potpisan u Montréalu i Bruxellesu 28. travnja i 4. svibnja 2011. (MoC), a posebno njegov članak 3.3. i članak 7.3. točku (c),

uzimajući u obzir Prilog MoC-u koji se odnosi na sigurnost zračnog prometa, a posebno njegov članak 3.1.;

uzimajući u obzir Globalni plan ICAO-a za sigurnost zračnog prometa (GASP) (dokument ICAO-a 10004) i globalne inicijative za sigurnost (GSI);

uzimajući u obzir Globalni plan za sigurnost zračnog prometa (GASR, 2006.) o provedbi međunarodne razmjene podataka/globalnog sustava za izvješćivanje o podacima;

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (1);

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (2);

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (3);

uzimajući u obzir da se definicije taksonomije ICAO-a o izvješćivanju o nesrećama/nezgodama (ADREP) prvenstveno temelje na standardima i preporučenim praksama ICAO-a (SARP-ovi), priručnicima i smjernicama;

uzimajući u obzir da postoji potreba među korisnicima ADREP-a i Europskog koordinacijskog centra za izvješćivanje o nesrećama i nezgodama (ECCAIRS) u državama članicama ICAO-a za daljnjom upotrebom informacija dobivenih prikupljanjem, analizom i razmjenom podataka kako bi se utvrdile prijetnje sigurnosti i čimbenici koji tome doprinose na globalnoj razini;

uzimajući u obzir da se napredak u području sigurnosti zračne plovidbe i usklađivanja međunarodnog civilnog zrakoplovstva temelji na priznatim standardima kao što je sustav ADREP i prepoznajući važnost uzajamne pomoći i suradnje u području upravljanja sigurnošću i sustava baza podataka;

uzimajući u obzir obvezu Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) u Europskoj uniji da Europskoj komisiji pomaže u upravljanju Europskom središnjom bazom podataka u kojoj se pohranjuju sva izvješća o događajima prikupljena u Europskoj uniji, a posebno njezinu zadaću razvoja i održavanja nove verzije softverskog sklopa ECCAIRS-a pod nazivom ECCAIRS 2;

uzimajući u obzir da je EASA od 1. siječnja 2021. preuzela sve funkcije koje je obavljala Glavna uprava Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Europske komisije u vezi sa softverskim sklopom ECCAIRS;

uzimajući u obzir da je Zajednički odbor 10. ožujka 2022. donio radni dogovor u skladu s kojim EASA obavlja funkcije povezane sa softverskim sklopom ECCAIRS;

uzimajući u obzir potrebu za utvrđivanjem područja suradnje između ICAO-a i EASA-e u podupiranju provedbe ECCAIRS-a 2, u ovom slučaju područja povezanih s aktivnostima osposobljavanja i potpore koja su obuhvaćena ovim radnim dogovorom,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

donose se izmjene radnog dogovora sklopljenog u Montréalu 10. ožujka 2022. o suradnji u području izvješćivanja o nesrećama i nezgodama u civilnom zrakoplovstvu kako je priloženo ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Za Zajednički odbor EU-ICAO

Predsjednici [samo potpisi]


(1)  SL L 122, 24.4.2014., str. 18.

(2)  SL L 295, 12.11.2010., str. 35.

(3)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.


PRILOG

RADNI DOGOVOR IZMEĐU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA I EUROPSKE UNIJE

O SURADNJI U PODRUČJU IZVJEŠĆIVANJA O NESREĆAMA I NEZGODAMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Radni dogovor mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2.2. podtočka f) mijenja se kako slijedi:

(a)

zadnja rečenica se briše i zamjenjuje sljedećim:

„Ako se država ICAO-a želi koristiti sustavom ECCAIRS 2, EASA će dogovoriti i sklopiti sporazum o uslugama s dotičnom državom.”;

2.

točka 2.3. mijenja se kako slijedi:

(a)

iza točke 2.3. podtočke f) umeće se nova podtočka:

„Pojedinosti o suradnji između EASA-e i ICAO-a u pogledu osposobljavanja i potpore uključene su u Dodatak 1. ovom radnom dogovoru.”;

3.

točka 5.4. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 5.4. se briše i zamjenjuje sljedećim tekstom:

„Svaka stranka zadržava vlasništvo i sva prava u pogledu svojih autorskih prava, žigova, imena, logotipa i bilo kojeg drugog intelektualnog vlasništva. Osim ako je u ovom radnom dogovoru izričito predviđeno drukčije, za korištenje intelektualnog vlasništva druge stranke od strane bilo koje stranke potrebno je prethodno pisano odobrenje druge stranke. Sva djela koja se temelje na intelektualnom vlasništvu druge stranke, izvedena su iz njega ili iz njega potječu ili se na drugi način koriste njime smatraju se vlasništvom te stranke, uključujući, na primjer, sve izlazne proizvode, primjerke, reprodukcije, poboljšanja, izmjene, prilagodbe i prijevode; neovisno o prethodno navedenom, takva izvedena djela mogu se smatrati zajedničkim intelektualnim vlasništvom u skladu s točkom 5.5. u nastavku. Osim ako je u ovom radnom dogovoru predviđeno drukčije, stranka neće prodati intelektualno vlasništvo druge stranke ili proizvoditi za prodaju materijale koji su iz njih dobiveni, niti distribuirati ili otkrivati intelektualno vlasništvo druge stranke u cijelosti ili djelomično trećim osobama.”;

4.

nova točka 5.5. umeće se kako slijedi:

„Prava intelektualnog vlasništva zajednički razvijenih materijala pripadat će objema strankama. „Zajedničko intelektualno vlasništvo” znači intelektualno vlasništvo u svim proizvodima, istraživanjima, podacima, analizi, informacijama i drugim materijalima koje stranke zajednički razvijaju u okviru ove suradnje. Sva prava i vlasništvo nad zajedničkim intelektualnim vlasništvom podliježu sljedećim uvjetima:

a)

nakon isteka ili raskida ovog radnog dogovora portfelj stvorenog zajedničkog intelektualnog vlasništva podijelit će se između stranaka na temelju interesa svake stranke, kako je dogovoreno putem savjetovanja između stranaka. Ako se sporazum ne može postići, sva prava i vlasništvo nad zajedničkim intelektualnim vlasništvom ostaju u zajedničkom vlasništvu stranaka.”;

5.

novi članak 6. ODGOVORNOST umeće se kako slijedi:

„6.

ODGOVORNOST”;

6.

nova točka 6.1. umeće se kako slijedi:

„6.1.

Stranka neće ni u kojem slučaju biti odgovorna drugoj stranci za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste, neovisno o tome je li predvidljiva ili ne, koja je posljedica ili proizašla iz aktivnosti koje su predmet ovog radnog dogovora.”;

7.

članak 6. IZMJENE I RASKID mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 6. postaje članak 7.:

„Članak 7.

IZMJENE I RASKID”;

8.

u radni dogovor umeće se novi dodatak:

(a)

Dodatak 1. umeće se iza točke 7.2.:

„DODATAK 1.

SURADNJA IZMEĐU ICAO-a I EASA-e U PODRUČJU OSPOSOBLJAVANJA I POTPORE

1.   Cilj i područje primjene

1.1.

Cilj je ovog Dodatka utvrditi područja suradnje između ICAO-a i EASA-e u podupiranju provedbe ECCAIRS-a 2. Područje primjene ovog Dodatka ograničeno je na aktivnosti osposobljavanja i potpore koje su obuhvaćene ovim radnim dogovorom, uključujući razvoj i pružanje provedbenih paketa ICAO-a („iPACK-ovi”) pod pokroviteljstvom Ureda za tehničku suradnju ICAO-a te druge mogućnosti suradnje kao što su stipendije, razmjena stručnog znanja i suradnja na projektima i programima tehničke suradnje za izgradnju kapaciteta (dalje u tekstu zajedno „inicijative”).

1.2.

Pojedinosti svake inicijative bit će dogovorene u pisanom obliku između ICAO-a i EASA-e te biti u skladu s odredbama radnog dogovora i ovog Dodatka.

2.   Radna skupina za partnerstvo

2.1.

ICAO i EASA osnovat će radnu skupinu za partnerstvo(„PWG”) koja će na temelju konsenzusa:

2.1.1.

pružati smjernice za razvoj i provedbu svake pojedinačne inicijative na kojoj ICAO i EASA žele surađivati;

2.1.2.

odobriti konačnu verziju takve inicijative i sva njezina naknadna ažuriranja;

2.1.3.

odobriti promicanje i širenje informacija o inicijativama;

2.1.4.

nadzirati uspješnost suradnje u cjelini; i

2.1.5.

razmotriti financijsku održivost provedbe svake pojedinačne inicijative.

2.2.

Radna skupina za partnerstvo nije službeni upravni odbor i nema, ni kolektivno ni pojedinačno, fiducijarnu dužnost ni odgovornost prema bilo kojoj inicijativi ili stranci ovog radnog dogovora ili EASA-i.

2.3.

ICAO i EASA imenovat će predstavnike u radnoj skupini za partnerstvo kako slijedi:

2.3.1.

ovisno o prirodi inicijativa ICAO može imenovati direktora ureda za tehničku suradnju ili voditelja osposobljavanja u području globalnog zrakoplovstva ili njihova ovlaštenog predstavnika.

2.3.2.

EASA može kao ovlaštenog predstavnika imenovati direktora uprave za strategiju i upravljanje sigurnošću ili njegovog/njezinog zamjenika.

2.3.3.

Za potporu predstavnicima ICAO i EASA mogu na ravnopravnoj osnovi imenovati dodatne predstavnike u radnoj skupini za partnerstvo.

2.4.

Uz svoje odgovornosti utvrđene u točki 2.1., radna skupina za partnerstvo sastajat će se prema potrebi tijekom cijelog trajanja inicijativa kako bi ocijenila takve inicijative, uključujući uspješnost i profile pojedinačne inicijative, koordinirala odgovarajuća rješenja za probleme te predložila poboljšanja i izmjene inicijativa.

3.   Podjela zadaća između ICAO-a i EASA-e

3.1.

ICAO i EASA dogovorit će se o svojim posebnim zadaćama u pogledu svake pojedinačne inicijative u pisanom obliku u skladu s točkom 1.2.

3.2.

ICAO i EASA promicat će i objavljivati informacije o iPACK-u ili bilo kojoj drugoj inicijativi putem svojih kanala te u tom pogledu zajednički izraditi godišnji zajednički plan aktivnosti. Zajedničke aktivnosti koordinirat će ICAO i EASA, a odobriti PWG.

3.3.

ICAO i EASA surađivat će na zajedničkom promicanju inicijativa na svojim internetskim stranicama. ICAO i EASA također će razumno nastojati zajednički staviti na tržište iPACK ili povremeno bilo koju drugu inicijativu drugim sredstvima i forumima, što može uključivati sljedeće:

a)

priopćenja za javnost,

b)

konferencije i radionice koje organiziraju ICAO ili EASA;

c)

oglase u publikacijama ICAO-a i EASA-e;

d)

elektroničke biltene;

e)

društvene mreže; i

f)

sve druge zajedničke aktivnosti koje se smatraju potrebnima.

4.   Financijski aspekti suradnje

4.1.

Provedbeni paketi iPACK i sve druge inicijative razvijat će se i nuditi na temelju načela potpunog povrata troškova, pri čemu će se svi provedbeni financijski mehanizmi utvrditi na pojedinačnoj osnovi u skladu s odredbama o kojima se ICAO i EASA trebaju dogovoriti u pisanom obliku u skladu s točkom 1.2.

4.2.

Za svaki iPACK ili bilo koju drugu inicijativu provedbeni financijski mehanizam uključivat će odredbe o provedbi, razvoju i upravljanju troškovima i prihodima, uključujući njihovu dodjelu između ICAO-a i EASA-e. Provedbeni financijski mehanizam uključivat će i odredbe o trajanju i gornjoj granici financijskih obveza te o ograničenju odgovornosti, što se također odnosi na mogućnost povlačenja iz odgovarajućih obveza.

4.3.

Nijedan pojedinačni iPACK ili druga inicijativa neće se provoditi ako ICAO i EASA u pisanom obliku ne dogovore provedbeni financijski mehanizam iz točaka 4.1. i 4.2.