ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 194

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
2. kolovoza 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1580 оd 31. srpnja 2023. o 338. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da’esh) i Al-Qaidom

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1581 оd 1. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjeta upotrebe nove hrane oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis  ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1582 оd 1. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjeta upotrebe nove hrane natrijeva sol 3′-sialillaktoza proizvedene s izvedenim sojevima Escherichia coli BL21(DE3) ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1583 оd 1. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu specifikacija nove hrane lakto-N-neotetraoza (mikrobni izvor) ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1584 оd 1. kolovoza 2023. o mjerama za sprečavanje udomaćivanja i širenja štetnog organizma Popillia japonica Newman i o mjerama za iskorjenjivanje i obuzdavanje širenja tog štetnog organizma unutar određenih demarkiranih područja Unije

17

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka br. 253 Upravnog odbora Agencije Europske unije za željeznice o unutarnjim pravilima o ograničenjima određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru aktivnosti koje provodi Agencija Europske unije za željeznice [2023/1585]

39

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1586 оd 26. srpnja 2023. o usklađenim normama za strojeve izrađenima za potrebe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

45

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/1587 оd 1. kolovoza 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/1668 u pogledu usklađenih normi o zahtjevima i ispitnim metodama za električne uređaje za otkrivanje i mjerenje kisika ( 1 )

134

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1580

оd 31. srpnja 2023.

o 338. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da’esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da’esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1267(1999), 1989(2011) i 2253(2015), odlučio je 21. srpnja 2023. izmijeniti dva unosa na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2023.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Glavni direktor

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećim unosima pod naslovom „Fizičke osobe” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenjaju se kako slijedi:

(a)

„Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresa: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija (prethodna adresa) (b) Malezija. Datum rođenja: 20.1.1964. Mjesto rođenja: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 10472263. Nacionalni identifikacijski broj: 640120-01-5529. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom i.: 9.9.2003.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Yazid Sufaat (nepouzdano lažno ime: (a) Joe, (b) Abu Zufar). Adresa: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezija (prethodna adresa) (b) Malezija (u zatvoru od 2013. do 2019.). Datum rođenja: 20.1.1964. Mjesto rođenja: Johor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Broj putovnice: A 10472263. Nacionalni identifikacijski broj: 640120-01-5529. Ostali podaci: jedan od osnivača Jemaaha Islamiyaha (JI), radio na Al Qaidinu programu biološkog oružja, pružao potporu osobama koje su sudjelovale u Al Qaidinim napadima na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. te sudjelovao u bombaškim napadima Jemaaha Islamiyaha. U pritvoru u Maleziji od 2001. do 2008. Uhićen u Maleziji 2013. i osuđen na sedam godina zatvora u siječnju 2016. zbog nepriopćavanja informacija povezanih s terorističkim djelima. Služenje zatvorske kazne dovršio 20. studenoga 2019. Određene su mu dvije godine ograničenja kretanja u državi Selangor u Maleziji, što je isteklo 21. studenoga 2021. Fotografije uvrštene u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom i.: 9.9.2003.”

(b)

„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (alias (a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, (b) Abu Sarah al-Saudi (c) Abu Sara Zahrani). Datum rođenja: 19.1.1986. Državljanstvo: saudijsko. Adresa: Sirijska Arapska Republika. Broj putovnice: (a) K142736 (saudijska putovnica izdana 14.7.2011. u Al-Khafjiju, u Saudijskoj Arabiji), (b) G579315 (saudijska putovnica). Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom i.: 20.4.2016.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (pouzdano lažno ime: Faisal Ahmed Ali Alzahrani; nepouzdana lažna imena: a) Abu Sarah al-Saudi, b) Abu Sara Zahrani). Datum rođenja: 19.1.1986. Državljanstvo: saudijsko. Adresa: Sirijska Arapska Republika. Broj putovnice: (a) K142736 (broj saudijske putovnice izdane 14.7.2011. u Al-Khafjiju u Saudijskoj Arabiji), (b) saudijski nacionalni identifikacijski broj: G579315. Ostali podaci: navodno preminuo. Bio je glavni dužnosnik za naftu i plin Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), u svibnju 2015. naveden je kao pripadnik Al Qaide u Iraku, za pokrajinu Al Barakah, Sirijska Arapska Republika. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom i.: 20.4.2016.”


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1581

оd 1. kolovoza 2023.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjeta upotrebe nove hrane „oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 propisano je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na Unijin popis nove hrane smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2470 (2) utvrđen je Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis uvrštena je na Unijin popis iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 kao odobrena nova hrana.

(4)

Nova hrana „oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis” odobrena je u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3) za upotrebu u dodacima prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) namijenjenima općoj populaciji. Najveće dopuštene količine nove hrane iznose 40–80 mg/dan oleorezine, što odgovara ≤ 8 mg astaksantina na dan.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1377 (5) izmijenjeni su uvjeti upotrebe nove hrane „oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis”. Posebno, upotreba nove hrane u dodacima prehrani koji sadržavaju 40–80 mg oleorezine bogate astaksantinom dobivene iz alge Haematococcus pluvialis, što odgovara količini astaksantina do 8 mg, ograničena je na odrasle i adolescente starije od 14 godina. Izmjena se temeljila na mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) o sigurnosti upotrebe astaksantina kao nove hrane u dodacima prehrani (6), u kojem je zaključeno da je astaksantin u količini do 8 mg siguran samo za populaciju stariju od 14 godina.

(6)

Društvo Natural Algae Astaxanthin Association („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 15. prosinca 2022. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za izmjenu uvjeta upotrebe „oleorezine bogate astaksantinom dobivene iz alge Haematococcus pluvialis. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se upotreba nove hrane proširi na dodatke prehrani namijenjene djeci u dobi od 3 do 10 godina u količinama od 23 mg/dan oleorezine (što odgovara količini do 2,3 mg/dan astaksantina) te na dodatke prehrani namijenjene adolescentima u dobi od 10 do 14 godina koji sadržavaju 57 mg/dan oleorezine (što odgovara količini do 5,6 mg/dan astaksantina).

(7)

Komisija smatra da zatražena izmjena uvjeta upotrebe oleorezine bogate astaksantinom dobivene iz alge Haematococcus pluvialis vjerojatno neće utjecati na zdravlje ljudi te da nije potrebna ocjena sigurnosti koju provodi Agencija u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283. Uzimajući u obzir prihvatljivi dnevni unos astaksantina od 0,2 mg/kg tjelesne mase dnevno i unose astaksantina iz redovite prehrane, kako je utvrđeno u mišljenju Agencije iz 2020., unos astaksantina iz dodataka prehrani koji je predložio podnositelj zahtjeva rezultirao bi ukupnim unosima astaksantina koji ne prelaze ADI.

(8)

U zahtjevu se iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da su izmjene uvjeta upotrebe oleorezine bogate astaksantinom dobivene iz alge Haematococcus pluvialis u skladu s uvjetima iz članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 i da bi ih trebalo odobriti.

(9)

U skladu s izmjenom uvjeta upotrebe dodataka prehrani koji sadržavaju različite razine oleorezine bogate astaksantinom dobivene iz alge Haematococcus pluvialis ovisno o ciljanim dobnim skupinama stanovništva, potrošače bi trebalo odgovarajućim označivanjem informirati da dodatke prehrani koji sadržavaju novu hranu ne smiju konzumirati skupine stanovništva kojima nisu namijenjeni te da ih ne smiju konzumirati dojenčad i mala djeca. Osim toga, Komisija smatra da je primjereno utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu označivanja radi sprečavanja istodobne konzumacije više dodataka prehrani koji sadržavaju astaksantin kojom bi se vjerojatno prekoračio ADI koji je utvrdila Agencija.

(10)

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje i poslovnim subjektima dalo dovoljno vremena za usklađivanje sa zahtjevima ove Uredbe, trebalo bi utvrditi prijelazna razdoblja za dodatke prehrani koji sadržavaju ≤ 8,0 mg astaksantina namijenjene općoj populaciji starijoj od 14 godina koji su stavljeni na tržište ili otpremljeni u Uniju iz trećih zemalja prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Tim prijelaznim mjerama trebalo bi uzeti u obzir sigurnost potrošača tako što će im se pružiti informacije o primjerenoj upotrebi u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe.

(11)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Dodaci prehrani koji sadržavaju ≤ 8,0 mg astaksantina namijenjeni općoj populaciji starijoj od 14 godina koji su zakonito stavljeni na tržište prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe smiju se stavljati na tržište do njihova datuma minimalne trajnosti ili datuma „upotrijebiti do”.

2.   Dodaci prehrani koji sadržavaju ≤ 8,0 mg astaksantina namijenjeni općoj populaciji starijoj od 14 godina koji su uvezeni u Uniju smiju se stavljati na tržište do njihova datuma minimalne trajnosti ili datuma „upotrijebiti do” ako uvoznik te hrane može dokazati da su otpremljeni iz predmetne treće zemlje i da su bili na putu prema Uniji prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1377 оd 19. kolovoza 2021. o odobravanju izmjene uvjeta uporabe nove hrane oleorezin bogat astaksantinom dobiven iz alge Haematococcus pluvialis u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (SL L 297, 20.8.2021., str. 20.).

(6)  Znanstveni odbor EFSA-e za prehranu, novu hranu i alergene u hrani, Scientific Opinion on the safety of astaxanthin as a novel food in food supplements. EFSA Journal 2020.;18(2):5993.


PRILOG

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 unos za „Oleorezin bogat astaksantinom dobiven iz alge Haematococcus pluvialis” u tablici 1. (Odobrena nova hrana) zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

„Oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine astaksantina

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „oleorezina bogata astaksantinom dobivena iz alge Haematococcus pluvialis”.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju oleorezinu bogatu astaksantinom dobivenu iz alge Haematococcus pluvialis” navodi se:

a)

da se ne smiju konzumirati ako se isti dan konzumiraju drugi dodaci prehrani koji sadržavaju astaksantin

b)

da ih ne smiju konzumirati dojenčad i mala djeca mlađa od tri godine

c)

da ih ne smiju konzumirati dojenčad i djeca mlađa od deset godina  (*1)

d)

da ih ne smiju konzumirati dojenčad, djeca i adolescenti mlađi od 14 godina  (*1).

 

Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

2,3 mg astaksantina dnevno za djecu u dobi od 3 do 10 godina

5,7 mg astaksantina dnevno za adolescente u dobi od 10 do 14 godina

8 mg astaksantina dnevno za opću populaciju stariju od 14 godina


(*1)  Ovisno o dobnoj skupini kojoj je dodatak prehrani namijenjen.”


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1582

оd 1. kolovoza 2023.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjeta upotrebe nove hrane natrijeva sol 3′-sialillaktoza proizvedene s izvedenim sojevima Escherichia coli BL21(DE3)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 propisano je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na Unijin popis nove hrane smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis nove hrane.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/96 (3) odobreno je stavljanje na tržište Unije natrijeve soli 3′-sialillaktoze dobivene mikrobnom fermentacijom s genetski modificiranim sojem Escherichia coli („E. coli”) K-12 DH1 kao nove hrane na temelju Uredbe (EU) 2015/2283.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/113 (4) odobreno je stavljanje na tržište Unije natrijeve soli 3′-sialillaktoze dobivene mikrobnom fermentacijom s genetski modificiranim izvedenim sojevima E. coli BL21(DE3) kao nove hrane na temelju Uredbe (EU) 2015/2283.

(5)

Društvo Chr. Hansen A/S („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 8. veljače 2023. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za izmjenu uvjeta upotrebe natrijeve soli 3′-sialillaktoze („3′-SL”) dobivene mikrobnom fermentacijom s pomoću genetski modificiranih izvedenih sojeva (proizvodni soj i opcijski degradacijski soj) E. coli BL21(DE3). Podnositelj zahtjeva zatražio je da se najveće dopuštene količine natrijeve soli 3′-SL za upotrebu u početnoj hrani za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) povećaju s trenutačno odobrene najveće dopuštene količine od 0,23 g/kg ili l na najveću dopuštenu količinu od 0,28 g/kg ili l te da se proširi upotreba natrijeve soli 3′-SL na dodatke prehrani, kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), namijenjene dojenčadi i maloj djeci u količinama od 0,28 g/dan. Podnositelj zahtjeva zatim je 23. ožujka 2023. izmijenio svoj prvotni zahtjev i iz predloženih upotreba uklonio upotrebu natrijeve soli 3′-SL u dodacima prehrani namijenjenima dojenčadi i maloj djeci.

(6)

Podnositelj zahtjeva svoj je zahtjev za predložene izmjene uvjeta upotrebe natrijeve soli 3′-SL u početnoj hrani za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 obrazložio kao način da se razine upotrebe natrijeve soli 3′-SL u početnoj hrani za dojenčad i rezultirajući unosi približe razinama 3′-SL-a koje su prirodno prisutne u ljudskom mlijeku.

(7)

Komisija smatra da zatraženo ažuriranje Unijina popisa radi izmjene uvjeta upotrebe natrijeve soli 3′-SL proizvedene s izvedenim sojevima E. coli BL21(DE3) koje je predložio podnositelj zahtjeva vjerojatno neće utjecati na zdravlje ljudi te da nije potrebna ocjena sigurnosti koju provodi Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283. U tom bi smislu neznatno povećani unos natrijeve soli 3′-SL koji bi rezultirao tom povećanom upotrebom u početnoj hrani za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 još uvijek bi bio manji od unosâ 3′-SL-a iz majčina mlijeka za koje je Agencija u svojem mišljenju iz 2022. o natrijevoj soli 3′-SL proizvedenoj s izvedenim sojevima E. coli BL21(DE3) smatrala da ne izazivaju zabrinutost u pogledu sigurnosti. (7) Komisija također smatra da bi se povećanje najvećih dopuštenih količina natrijeve soli 3′-SL za upotrebu u početnoj hrani za dojenčad s 0,23 g/kg ili l na 0,28 g/kg ili l trebalo odražavati i u uvjetima upotrebe hrane za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 jer su najveće dopuštene količine natrijeve soli 3′-SL u toj hrani povezane s najvećim dopuštenim količinama koje se upotrebljavaju u početnoj hrani za dojenčad.

(8)

U zahtjevu i u mišljenju Agencije iz 2022. iznosi se dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da su izmjene uvjeta upotrebe natrijeve soli 3′-SL proizvedene s izvedenim sojevima E. coli soj BL21(DE3) u skladu s uvjetima iz članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 i da bi ih trebalo odobriti.

(9)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/96 оd 28. siječnja 2021. o odobravanju stavljanja na tržište natrijeve soli 3’-sialillaktoze kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (SL L 31, 29.1.2021., str. 201.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/113 оd 16. siječnja 2023. o odobravanju stavljanja na tržište natrijeve soli 3′-sialillaktoze proizvedene s izvedenim sojevima Escherichia coli BL21(DE3) kao nove hrane i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 (SL L 15, 17.1.2023., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(6)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(7)  EFSA Journal 2022.;20(5):7331.


PRILOG

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470, u tablici 1. (Odobrena nova hrana), unos za natrijevu sol 3′-sialillaktozu („3′-SL”) (proizvedenu s izvedenim sojevima E. coli BL21(DE3)) zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

„Natrijeva sol 3′-sialillaktoza („3′-SL”)

(proizvedena s izvedenim sojevima E. coli BL21(DE3))

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „natrijeva sol 3′-sialillaktoza”.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju natrijevu sol 3′-sialillaktozu (3′-SL) navodi se izjava:

(a)

da ih ne smiju konzumirati djeca mlađa od tri godine;

(b)

da se ne smiju upotrebljavati ako se isti dan konzumira druga hrana s dodanom natrijevom soli 3′-sialillaktozom.

 

Odobreno 6. veljače 2023. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: „Chr. Hansen A/S”, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danska. Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje nove hrane natrijeva sol 3′-sialillaktoza na tržište u Uniji odobreno je isključivo društvu Chr. Hansen A/S, osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva „Chr. Hansen A/S”.

Datum prestanka zaštite podataka: 6. veljače 2028.”

Početna hrana za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013

0,28 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača

Prijelazna hrana za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013

0,28 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača

Prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu i dječja hrana za dojenčad i malu djecu kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013

0,28 g/l ili 0,28 g/kg u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača

Napitci na bazi mlijeka i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

0,28 g/l u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača

Hrana za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama dojenčadi i male djece kojima su proizvodi namijenjeni, ali u svakom slučaju ne više od 0,28 g/l ili 0,28 g/kg u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema prema uputama proizvođača.

Hrana za posebne medicinske potrebe kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013, osim hrane za dojenčad i malu djecu

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ, namijenjeni općoj populaciji, osim dojenčadi i male djece

0,7 g/dan


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1583

оd 1. kolovoza 2023.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu specifikacija nove hrane lakto-N-neotetraoza (mikrobni izvor)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 propisano je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2470 (2) utvrđen je Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/375 (3) odobreno je, u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (4), stavljanje na tržište kemijski sintetizirane lakto-N-neotetraoze kao novog sastojka hrane.

(4)

U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 258/97 društvo Glycom A/S 1. rujna 2016. obavijestilo je Komisiju da namjerava na tržište staviti lakto-N-neotetraozu iz mikrobnog izvora dobivenu s pomoću genetski modificirane bakterije Escherichia coli soj K-12 kao novi sastojak hrane. Na temelju te obavijesti lakto-N-neotetraoza iz mikrobnog izvora dobivena s pomoću genetski modificirane bakterije Escherichia coli soj K-12 uvrštena je na Unijin popis nove hrane kad je taj popis utvrđen.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1314 (5) izmijenjene su specifikacije nove hrane lakto-N-neotetraoza (mikrobni izvor) dobivene s pomoću genetski modificirane bakterije Escherichia coli soj K-12.

(6)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/912 (6) izmijenjene su specifikacije nove hrane lakto-N-neotetraoza (mikrobni izvor) kako bi se omogućilo stavljanje na tržište lakto-N-neotetraoze dobivene kombiniranom aktivnošću genetski modificiranih sojeva PS-LNnT-JBT i DS-LNnT-JBT izvedenih iz bakterije Escherichia coli soj BL21(DE3) pod uvjetima upotrebe jednakima onima koji su prethodno odobreni za lakto-N-neotetraozu.

(7)

Društvo Chr. Hansen A/S („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 15. studenoga 2022. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za izmjenu specifikacija lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor) dobivene kombiniranom aktivnošću izvedenih sojeva PS-LNnT-JBT i DS-LNnT-JBT bakterije Escherichia coli soj BL21(DE3). Podnositelj zahtjeva zatražio je da se upućivanje na konkretne genetski modificirane izvedene sojeve PS-LNnT-JBT i DS-LNnT-JBT bakterije Escherichia coli BL21(DE3), koji se koriste za proizvodnju lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor), zamijeni generičkim navođenjem tih dvaju sojeva. Osim toga, podnositelj zahtjeva zatražio je izmjenu specifikacija lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor) kako bi se mogla proizvoditi s pomoću odobrenih izvedenih sojeva Escherichia coli K-12 i/ili Escherichia coli BL21(DE3) umjesto sadašnjeg ograničenja na upotrebu odobrenog izvedenog soja Escherichia coli K-12 ili odobrenih izvedenih sojeva Escherichia coli BL21(DE3).

(8)

Podnositelj zahtjeva svoj je zahtjev za predložene izmjene specifikacija lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor), tj. da se posebno navođenje sojeva PS-LNnT-JBT i DS-LNnT-JBT bakterije Escherichia coli soj BL21(DE3) zamijeni navođenjem generičkog naziva „proizvodni i opcijski degradacijski sojevi”, obrazložio kao precizniji način opisa funkcija dvaju sojeva u postupku proizvodnje kako ga je ocijenila (7) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) te kao način da se podnositelju zahtjeva i drugim subjektima u poslovanju s hranom omogući veća fleksibilnost u korištenju odobrenih izvedenih sojeva Escherichia coli BL21(DE3) u skladu s njihovim funkcijama, umjesto da se proizvodnja ograniči na konkretne izvedene sojeve PS-LNnT-JBT i DS-LNnT-JBT. Osim toga, podnositelj zahtjeva smatra da bi se tom izmjenom odobrene specifikacije lakto-N-neotetraoze proizvedene s pomoću izvedenih sojeva Escherichia coli soj BL21(DE3) uskladile s odobrenim specifikacijama druge nove hrane koja je proizvedena s proizvodnim i opcijskim degradacijskim sojevima Escherichia coli BL21(D3), u kojima se ne navode konkretni izvedeni sojevi. Podnositelj zahtjeva svoj je zahtjev da se omogući upotreba kombinacija odobrenih izvedenih sojeva bakterije Escherichia coli, točnije sojeva Escherichia coli K-12 i/ili Escherichia coli BL21(DE3), obrazložio kao dodatni način da se podnositelju zahtjeva i drugim subjektima u poslovanju s hranom omogući fleksibilnost u korištenju odobrenih izvedenih sojeva Escherichia coli u proizvodnji lakto-N-neotetraoze.

(9)

Komisija smatra da zatraženo ažuriranje Unijina popisa radi izmjene specifikacija lakto-N-neotetraoze koje je predložio podnositelj zahtjeva vjerojatno neće utjecati na zdravlje ljudi te da nije potrebna ocjena sigurnosti koju provodi Agencija u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283. Roditeljski sojevi Escherichia coli BL21(DE3) i K-12 i njihovi genetski modificirani izvedeni sojevi koji se koriste u proizvodnji lakto-N-neotetraoze pozitivno su ocijenjeni u ocjeni Agencije (8) te u kontekstu obavijesti na temelju članka 5. Uredbe (EZ) br. 258/97. Njihovom upotrebom u proizvodnji lakto-N-neotetraoze sa ili bez dodatne upotrebe opcijskog degradacijskog izvedenog soja Escherichia coli soj BL21(DE3) lakto-N-neotetraoza će se dobivati u skladu s odobrenim specifikacijama te stoga njihova upotreba neće utjecati na sigurnosni profil odobrene nove hrane.

(10)

U zahtjevu i navedenom mišljenju Agencije iznosi se dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da su izmjene specifikacija lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor) u skladu s uvjetima iz članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 i da bi ih trebalo odobriti.

(11)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/375 od 11. ožujka 2016. o odobravanju stavljanja na tržište lakto-N-neotetraoze kao sastojka nove hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 70, 16.3.2016., str. 22.).

(4)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1314 оd 2. kolovoza 2019. o odobravanju izmjene specifikacija nove hrane lakto-N-neotetraoze dobivene s pomoću bakterije Escherichije coli K-12 u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (SL L 205, 5.8.2019., str. 4.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/912 оd 4. lipnja 2021. o odobravanju izmjena specifikacija nove hrane lakto-N-neotetraoze (mikrobni izvor) i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 (SL L 199, 7.6.2021., str. 10.).

(7)  EFSA Journal 2020.;18(11):6305.

(8)  EFSA Journal 2020.;18(11):6305.


PRILOG

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470, u tablici 2. (Specifikacije), unos za lakto-N-neotetraozu (mikrobni izvor) zamjenjuje se sljedećim:

Lakto-N-neotetraoza

(mikrobni izvor)

Definicija

Kemijski naziv: β-D-galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-glukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

Kemijska formula: C26H45NO21

CAS br.: 13007-32-4

Molekulska masa: 707,63 g/mol

Opis/izvor

Lakto-N-neotetraoza bijeli je do sivkastobijeli prah koji se dobiva mikrobiološkim postupkom s pomoću genetski modificiranog soja Escherichia coli K-12 i/ili Escherichia coli BL21(DE3). U postupku proizvodnje za degradaciju posrednih nusproizvoda ugljikohidrata i preostalih polaznih supstrata ugljikohidrata može se koristiti dodatni opcijski genetski modificirani degradacijski soj Escherichia coli BL21(DE3).

Čistoća

Analiza (bez vode): ≥ 80 %

D-laktoza: ≤ 10,0 %

Lakto-N-trioza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neoheksaoza: ≤ 5,0 %

Izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 1,0 %

Zbroj saharida (lakto-N-neotetraoza, D-laktoza, lakto-N-trioza II, para-lakto-N-neoheksaoza, izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze): ≥ 92 % (% m/m suhe tvari)

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 4,0–7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfatni pepeo: ≤ 1,0 %

Ostaci otapala (metanol): ≤ 100 mg/kg

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 500 CFU/g

Kvasci i plijesni: ≤ 50 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

CFU: jedinice koje tvore kolonije, EU: jedinice endotoksina”


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1584

оd 1. kolovoza 2023.

o mjerama za sprečavanje udomaćivanja i širenja štetnog organizma Popillia japonica Newman i o mjerama za iskorjenjivanje i obuzdavanje širenja tog štetnog organizma unutar određenih demarkiranih područja Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 28. stavak 1. točke (d), (e), (f), (g), (h) i (i) te članak 28. stavak 2.,

budući da:

(1)

U dijelu B Priloga II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (2) utvrđen je popis karantenskih štetnih organizama Unije za koje je poznato da se pojavljuju na području Unije.

(2)

Štetni organizam Popillia japonica Newman („navedeni štetni organizam”) uvršten je na taj popis jer je poznato da se pojavljuje na određenim dijelovima područja Unije. Riječ je o polifagnom štetnom organizmu za koji je zabilježeno da utječe na više različitih biljnih vrsta na području Unije.

(3)

Bilje koje je preferirani domaćin navedenog štetnog organizma („navedeno bilje”) trebalo bi uvrstiti na popis i na njega bi se trebale primjenjivati određene mjere za iskorjenjivanje ili obuzdavanje širenja, ovisno o slučaju, na zaraženim područjima.

(4)

Navedeni štetni organizam uvršten je i na popis u Prilogu Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/1702 (3) kao prioritetni štetni organizam.

(5)

Kako bi se osiguralo njegovo rano otkrivanje i iskorjenjivanje na području Unije, države članice trebale bi provoditi godišnje nadzore primjenom metoda koje su u skladu s najnovijim znanstvenim i tehničkim informacijama. Klopke su važna metoda hvatanja navedenog štetnog organizma na području Unije i trebalo bi ih upotrebljavati u velikoj mjeri. Godišnji nadzori trebali bi uključivati barem bilje koje je najčešće zaraženo navedenim štetnim organizmom („navedeno bilje”).

(6)

U skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 svaka država članica za svaki prioritetni štetni organizam treba izraditi i ažurirati krizni plan. Na temelju iskustva iz prethodnih izbijanja potrebno je donijeti posebna pravila za provedbu članka 25. Uredbe (EU) 2016/2031 kako bi se osigurao sveobuhvatan krizni plan u slučaju otkrivanja navedenog štetnog organizma u Uniji.

(7)

Kako bi se navedeni štetni organizam iskorijenio i kako bi se spriječilo njegovo širenje na području Unije, države članice trebale bi uspostaviti demarkirana područja koja se sastoje od zaraženog područja i sigurnosnog područja te na njima primijeniti mjere iskorjenjivanja. Sigurnosno područje trebalo bi biti širine najmanje 5 km od granica zaraženog područja, vodeći računa o sposobnosti širenja navedenog štetnog organizma.

(8)

Međutim, ako je riječ o izoliranim slučajevima otkrivanja navedenog štetnog organizma, uspostava demarkiranog područja ne bi trebala biti obvezna ako je navedeni štetni organizam odmah iskorijenjen i ako postoje dokazi da je bilje zaraženo prije nego što je uneseno na područje na kojem je otkriven navedeni štetni organizam ili ako postoje dokazi da se navedeni štetni organizam nije razmnožio i da se ne očekuje da će njegova prisutnost dovesti do udomaćivanja. To je najprikladniji pristup, pod uvjetom da se provode nadzori radi potvrde odsutnosti navedenog štetnog organizma.

(9)

Na nekim područjima Unije iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma više nije moguće. Stoga bi predmetnim državama članicama trebalo dopustiti da umjesto iskorjenjivanja primijene mjere za obuzdavanje širenja štetnog organizma unutar tih područja. Tim bi se mjerama trebao osigurati temeljit pristup nadzoru i više mjera opreza, uglavnom pri definiranju veličine zaraženog područja i odgovarajućeg sigurnosnog područja. Sigurnosno područje na demarkiranim područjima za obuzdavanje širenja trebalo bi biti širine najmanje 15 km od granica zaraženog područja, što je šire od sigurnosnog područja na demarkiranim područjima za iskorjenjivanje, kako bi se spriječilo širenje navedenog štetnog organizma na ostatak područja Unije.

(10)

Države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i druge države članice o svim demarkiranim područjima za obuzdavanje širenja koja namjeravaju odrediti ili izmijeniti kako bi omogućile pregled širenja navedenog štetnog organizma na području Unije. To je potrebno za preispitivanje ove Uredbe i ažuriranje popisa demarkiranih područja za obuzdavanje širenja.

(11)

Kako bi se osigurala neposredna primjena mjera iskorjenjivanja i spriječilo daljnje širenje navedenog štetnog organizma na ostatak područja Unije, trebalo bi provoditi godišnje nadzore sigurnosnih područja u najprikladnije doba godine i uz odgovarajući intenzitet, pri čemu bi trebalo uzeti u obzir mogućnost da nadležna tijela dodatno prate bilje na zaraženim područjima radi obuzdavanja širenja.

(12)

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na krizne planove trebale bi se primjenjivati od 1. kolovoza 2023. kako bi se državama članicama dalo dovoljno vremena da osmisle sadržaj tih planova.

(13)

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na provođenje nadzora na demarkiranim područjima na temelju Općih smjernica Europske agencije za sigurnost hrane za statistički pouzdane nadzore organizama štetnih za bilje utemeljene na riziku (4) trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2025. za nadzore na demarkiranim područjima i od 1. siječnja 2026. za nadzore područja Unije izvan demarkiranih područja kako bi se nadležnim tijelima dalo dovoljno vremena da isplaniraju i osmisle te nadzore te da za njih dodijele dovoljne resurse.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se mjere za sprečavanje udomaćivanja i širenja štetnog organizma Popillia japonica Newman unutar područja Unije, mjere za njegovo iskorjenjivanje ako se utvrdi da je prisutan na tom području te mjere za obuzdavanje njegova širenja ako iskorjenjivanje više nije moguće.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„navedeni štetni organizam” znači štetni organizam Popillia japonica Newman;

2.

„bilje domaćin” znači sve bilje za sadnju s uzgojnim supstratima namijenjenima za održavanje bilja na životu, osim bilja u kulturi tkiva i vodenog bilja;

3.

„navedeno bilje” znači bilje za sadnju s uzgojnim supstratima namijenjenima za održavanje bilja na životu, osim bilja u kulturi tkiva i vodenog bilja navedenog u Prilogu I.;

4.

„demarkirano područje za obuzdavanje širenja” znači područje navedeno u Prilogu II. na kojem se navedeni štetni organizam ne može iskorijeniti;

5.

„kartica za nadzor štetnog organizma” znači „kartica s informacijama za nadzor štetnog organizma Popillia japonica” (5), koju je objavila Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”);

6.

„Opće smjernice za statistički pouzdane nadzore utemeljene na riziku” znači „Opće smjernice za statistički pouzdane nadzore organizama štetnih za bilje utemeljene na riziku” koje je objavila Agencija.

Članak 3.

Nadzori područja Unije izvan demarkiranih područja

1.   Nadležna tijela provode godišnje nadzore utemeljene na riziku radi utvrđivanja prisutnosti navedenog štetnog organizma izvan demarkiranih područja na područjima Unije za koja nije poznato da je na njima prisutan navedeni štetni organizam, ali bi se mogao udomaćiti, uzimajući u obzir informacije navedene u kartici za nadzor štetnog organizma.

2.   Plan nadzora i sustav uzorkovanja nadzora u skladu su s Općim smjernicama za statistički pouzdane nadzore utemeljene na riziku kako bi se s dostatnom razinom pouzdanosti otkrila niska razina prisutnosti navedenog štetnog organizma u predmetnoj državi članici.

3.   Nadzori se provode:

(a)

na temelju razine fitosanitarnog rizika;

(b)

na rizičnim područjima koja uključuju polja na otvorenom, voćnjake/vinograde, rasadnike, javne površine, područja s travom kao što su sportski tereni i tereni za golf, područja oko zračnih luka, luka i željezničkih postaja te staklenike i vrtne centre, a posebno na područjima u blizini osi prometne mreže koja povezuje područja za koja je poznato da je na njima prisutan štetni organizam;

(c)

u prikladno doba godine s obzirom na mogućnost otkrivanja navedenog štetnog organizma, uzimajući u obzir biologiju tog štetnog organizma i prisutnost navedenog bilja.

4.   Nadzori se sastoje od:

(a)

postavljanja klopki s mamcima za privlačenje navedenog štetnog organizma; i

(b)

prema potrebi, vizualnog pregleda navedenog bilja.

Članak 4.

Krizni planovi

1.   Države članice u svojim kriznim planovima pored elemenata navedenih u članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031 utvrđuju sljedeće:

(a)

mjere za iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma kako je utvrđeno u članku 9.;

(b)

posebne zahtjeve u pogledu unosa bilja domaćina na područje Unije i njegova premještanja unutar područja Unije, kako je utvrđeno u prilozima VII. i VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072;

(c)

postupke za identificiranje vlasnika privatnih posjeda na kojima će se morati primijeniti mjere u slučaju otkrivanja navedenog štetnog organizma.

2.   Države članice prema potrebi ažuriraju svoje krizne planove do 31. prosinca svake godine.

Članak 5.

Uspostavljanje demarkiranih područja

1.   Ako je prisutnost navedenog štetnog organizma službeno potvrđena, predmetna država članica bez odgode uspostavlja demarkirano područje u svrhu iskorjenjivanja navedenog štetnog organizma.

2.   Nakon službene potvrde prisutnosti navedenog štetnog organizma i uspostave demarkiranog područja iz stavka 1., nadležna tijela bez odgode utvrđuju razinu zaraze odgovarajućim vizualnim pregledima i upotrebom klopki s mamcima za privlačenje navedenog štetnog organizma.

3.   Ako se na temelju rezultata nadzora iz članka 7. ili rezultata istraga iz stavka 2. zaključi da je razina zaraze navedenim štetnim organizmom takva da njegovo iskorjenjivanje nije moguće, nadležna tijela odmah obavješćuju Komisiju o pojedinostima novog demarkiranog područja za obuzdavanje širenja koje namjeravaju odrediti ili izmijeniti kako bi se to područje uvrstilo na popis demarkiranih područja za obuzdavanje širenja iz Priloga II.

4.   Demarkirana područja sastoje se od sljedećeg:

(a)

zaraženog područja, koje obuhvaća područje na kojem je službeno potvrđena prisutnost navedenog štetnog organizma okruženo područjem širokim najmanje:

i.

1 km u slučaju demarkiranog područja za iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma;

ii.

3 km u slučaju demarkiranog područja za obuzdavanje širenja navedenog štetnog organizma; i

(b)

sigurnosnog područja širine najmanje:

i.

5 km od granice zaraženog područja u slučaju demarkiranog područja za iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma;

ii.

15 km od granice zaraženog područja u slučaju demarkiranog područja za obuzdavanje širenja navedenog štetnog organizma.

5.   Pri razgraničenju demarkiranog područja uzimaju se u obzir znanstvena načela, biologija navedenog štetnog organizma, razina zaraze, specifična rasprostranjenost bilja domaćina na predmetnom području i dokazi o udomaćivanju navedenog štetnog organizma.

6.   Ako se potvrdi prisutnost navedenog štetnog organizma izvan zaraženog područja, poduzimaju se mjere iskorjenjivanja u skladu s člankom 9., a razgraničenje zaraženog područja i sigurnosnog područja preispituje se i mijenja na odgovarajući način.

Ako je prisutnost navedenog štetnog organizma službeno potvrđena na sigurnosnom području demarkiranog područja za obuzdavanje širenja, primjenjuju se članci 17. i 18. Uredbe (EU) 2016/2031 dok nadležna tijela ne procijene razinu te zaraze. Ako se smatra da iskorjenjivanje nije moguće, primjenjuje se stavak 3. ovog članka.

7.   Na demarkiranim područjima nadležna tijela informiraju javnost o prijetnji koju predstavlja navedeni štetni organizam i mjerama donesenima za sprečavanje njegova daljnjeg širenja izvan tih područja.

Osiguravaju da šira javnost i specijalizirani subjekti budu upoznati s razgraničenjem demarkiranih područja.

Članak 6.

Odstupanja od obveze uspostave demarkiranih područja

1.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., nadležna tijela mogu odlučiti da neće uspostaviti demarkirano područje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

postoje dokazi da se navedeni štetni organizam nije razmnožio; i

(b)

postoje dokazi:

i.

da je navedeni štetni organizam unesen na određeno područje na bilju na kojem je pronađen i da je to bilje bilo zaraženo prije nego što je uneseno na predmetno područje; ili

ii.

da je riječ o izoliranom slučaju za koji se ne očekuje da će dovesti do udomaćivanja.

2.   Ako primjenjuje odstupanje predviđeno u stavku 1., nadležno tijelo:

(a)

poduzima mjere kojima se osigurava brzo iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma i otklanja mogućnost njegova širenja;

(b)

odmah povećava broj klopki i učestalost njihova provjeravanja na tom području;

(c)

odmah pojačava vizualni pregled radi provjere prisutnosti odraslih jedinki navedenog štetnog organizma i pregledava travnjake i tlo radi provjere prisutnosti ličinki navedenog štetnog organizma u prikladno vrijeme;

(d)

tijekom barem jednog životnog ciklusa navedenog štetnog organizma i jedne dodatne godine nadzire područje širine najmanje 1 km oko zaraženog bilja ili od mjesta na kojem je pronađen navedeni štetni organizam, a to nadziranje mora biti redovito i intenzivno tijekom razdoblja leta navedenog štetnog organizma;

(e)

osigurava sljedivost do izvora zaraze i u najvećoj mogućoj mjeri istražuje puteve povezane s otkrivanjem navedenog štetnog organizma;

(f)

informira javnost o prijetnji koju predstavlja navedeni štetni organizam; i

(g)

poduzima sve druge mjere koje mogu pomoći u iskorjenjivanju navedenog štetnog organizma, u skladu s mjerama iskorjenjivanja iz članka 9.

Članak 7.

Godišnji nadzori na demarkiranim područjima

1.   Nadležna tijela na demarkiranim područjima provode godišnje nadzore, kako je navedeno u članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, radi otkrivanja prisutnosti navedenog štetnog organizma, uzimajući u obzir informacije iz kartice za nadzor štetnog organizma.

2.   Plan nadzora u skladu je s Općim smjernicama za statistički pouzdane nadzore utemeljene na riziku, a plan nadzora i sustav uzorkovanja koji se upotrebljavaju za nadzore za otkrivanje prisutnosti jamče otkrivanje razine prisutnosti navedenog štetnog organizma od 1 % s najmanje 95 %-tnom pouzdanošću.

3.   Godišnji nadzori provode se:

(a)

na zaraženim područjima, u slučaju demarkiranih područja za iskorjenjivanje;

(b)

na sigurnosnim područjima na demarkiranim područjima za iskorjenjivanje i na sigurnosnim područjima na demarkiranim područjima za obuzdavanje širenja;

(c)

na poljima na otvorenom, u voćnjacima/vinogradima, šumama, rasadnicima, privatnim vrtovima, na javnim površinama, područjima s travom kao što su sportski tereni i tereni za golf, područjima oko zračnih luka, luka i željezničkih postaja te u staklenicima i vrtnim centrima, a posebno na područjima u blizini osi prometne mreže koja povezuje područja za koja nije poznato da je na njima prisutan navedeni štetni organizam; i

(d)

u prikladno doba godine s obzirom na mogućnost otkrivanja navedenog štetnog organizma, uzimajući u obzir biologiju navedenog štetnog organizma i prisutnost navedenog bilja.

4.   Godišnji nadzori sastoje se od:

(a)

klopki s mamcima za privlačenje navedenog štetnog organizma u slučaju nadzora koji se provode na zaraženim područjima na demarkiranim područjima za iskorjenjivanje;

(b)

vizualnog pregleda navedenog bilja;

(c)

uzorkovanja i testiranja tla radi otkrivanja ličinki navedenog štetnog organizma.

Članak 8.

Ukidanje demarkiranih područja

Demarkirana područja mogu se ukinuti na temelju nadzora iz članka 7. ako navedeni štetni organizam nije otkriven na demarkiranom području tijekom najmanje tri uzastopne godine.

Članak 9.

Mjere iskorjenjivanja

1.   Nadležna tijela na zaraženim područjima osiguravaju da se za iskorjenjivanje navedenog štetnog organizma poduzmu sljedeće mjere:

(a)

protiv odraslih jedinki navedenog štetnog organizma, barem kombinacija dviju od sljedećih mjera:

i.

sustav masovnog hvatanja klopkama s mamcima, kojim se osigurava uništavanje navedenog štetnog organizma prikladnim metodama;

ii.

strategija privlačenja i ubijanja;

iii.

ručno hvatanje navedenog štetnog organizma, kojim se osigurava uništavanje navedenog štetnog organizma prikladnim metodama;

iv.

kemijsko tretiranje bilja;

v.

biološka kontrola (primjerice entomopatogene gljive ili neka druga djelotvorna biološka kontrola);

vi.

sve druge mjere za koje je znanstveno dokazano da su djelotvorne;

(b)

protiv ličinki navedenog štetnog organizma, barem kombinacija dviju od sljedećih mjera:

i.

prikladno tretiranje tla u kojem su prisutne ličinke navedenog štetnog organizma;

ii.

biološka kontrola (primjerice entomopatogene gljive ili entomopatogene nematode ili neka druga djelotvorna biološka kontrola);

iii.

zabrana navodnjavanja travnjaka tijekom pojave odraslih jedinki navedenog štetnog organizma iz tla i tijekom razdoblja njihova leta;

iv.

upotreba mehaničkog mljevenja radi uništavanja ličinki u tlu u prikladno doba godine;

v.

lokalno uništavanje jako zaraženih travnjaka;

(c)

tijekom razdoblja leta navedenog štetnog organizma:

i.

posebne mjere u zračnim lukama, lukama i na željezničkim postajama kako bi se osiguralo da se navedeni štetni organizam ne unese u zrakoplove, brodove i vlakove, na temelju posebnih postupaka upravljanja rizikom, o kojima su Komisija i druge države članice pismeno obaviještene; i

ii.

zabrana premještanja ostataka netretiranog bilja izvan zaraženog područja, osim ako se prevozi unutar zatvorenih vozila te se skladišti i kompostira u zatvorenom prostoru izvan zaraženog područja;

(d)

zabrana premještanja gornjeg sloja tla i upotrijebljenih uzgojnih supstrata izvan zaraženog područja, osim u sljedećim slučajevima:

i.

podvrgnuti su prikladnim mjerama za uklanjanje navedenog štetnog organizma ili sprečavanje zaraze navedenog bilja; ili

ii.

bit će duboko zakopani na odlagalištu pod nadzorom nadležnih tijela i pritom se prevoziti unutar zatvorenih vozila kako bi se osiguralo da se navedeni štetni organizam ne može širiti.

2.   Nadležna tijela na sigurnosnim područjima osiguravaju da se gornji sloj tla, upotrijebljeni uzgojni supstrati i ostaci netretiranog bilja premještaju izvan sigurnosnog područja samo ako na tom području nije otkrivena prisutnost navedenog štetnog organizma.

Članak 10.

Mjere za obuzdavanje širenja

1.   Nadležna tijela na zaraženim područjima osiguravaju da se za obuzdavanje širenja navedenog štetnog organizma poduzmu sljedeće mjere:

(a)

mjere za kontrolu prisutnosti navedenog štetnog organizma i sprečavanje daljnjeg širenja primjenom integriranog pristupa, što uključuje barem jedno od sljedećeg:

i.

sustav masovnog hvatanja klopkama s mamcima ili ručno hvatanje, uz osiguravanje uništavanja ulovljenih štetnih organizama prikladnim metodama, ili strategija privlačenja i ubijanja;

ii.

biološku kontrolu, primjerice s pomoću entomopatogenih gljiva ili entomopatogenih nematoda;

iii.

kemijsko tretiranje bilja i/ili prikladno tretiranje tla;

iv.

upotrebu mehaničkog mljevenja radi uništavanja ličinki u tlu u prikladno doba godine;

v.

mehaničko uništavanje vegetacije na mjestima izloženima riziku;

(b)

tijekom razdoblja leta navedenog štetnog organizma:

i.

posebne mjere u zračnim lukama, lukama i na željezničkim postajama kako bi se osiguralo da se navedeni štetni organizam ne unese u zrakoplove, brodove i vlakove, na temelju posebnih postupaka upravljanja rizikom, o kojima su Komisija i druge države članice pismeno obaviještene; i

ii.

zabranu premještanja ostataka netretiranog bilja izvan zaraženog područja, osim ako se prevozi unutar zatvorenih vozila te se skladišti i kompostira u zatvorenom prostoru izvan zaraženog područja;

(c)

zabranu premještanja gornjeg sloja tla i upotrijebljenog uzgojnog supstrata izvan zaraženog područja, osim u sljedećim slučajevima:

i.

podvrgnut je odgovarajućim mjerama za uklanjanje navedenog štetnog organizma ili sprečavanje zaraze navedenog bilja; ili

ii.

bit će duboko zakopan na odlagalištu pod nadzorom nadležnih tijela i pritom se prevoziti unutar zatvorenih vozila, čime se osigurava da se navedeni štetni organizam ne može širiti.

2.   Nadležna tijela na sigurnosnim područjima osiguravaju da se gornji sloj tla, upotrijebljeni uzgojni supstrati i ostaci netretiranog bilja premještaju izvan sigurnosnog područja samo ako nije utvrđena prisutnost navedenog štetnog organizma.

Članak 11.

Izvješćivanje

Države članice do 30. travnja svake godine Komisiji i drugim državama članicama podnose:

(a)

izvješće o mjerama poduzetima tijekom prethodne kalendarske godine u skladu s ovom Uredbom i o rezultatima mjera predviđenih člancima od 5. do 10.;

(b)

rezultate nadzora provedenih na temelju članka 3. izvan demarkiranih područja, tijekom prethodne kalendarske godine, uz upotrebu predložaka iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1231 (6);

(c)

rezultate nadzora provedenih na temelju članka 7. na demarkiranim područjima, tijekom prethodne kalendarske godine, uz upotrebu jednog od predložaka iz Priloga III.

Članak 12.

Stupanje na snagu i datum početka primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2026.

Članak 4. primjenjuje se od 1. kolovoza 2023.

Članak 7. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 od 1. kolovoza 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća izradom popisa prioritetnih štetnih organizama (SL L 260, 11.10.2019., str. 8.).

(4)  EFSA, General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests, 8. rujna 2020., doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

(5)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2019. Kartica za nadzor štetnog organizma Popillia japonica. EFSA, povezana publikacija 2019:EN-1568. 22 str. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568.

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1231 оd 27. kolovoza 2020. o formatu i uputama za godišnja izvješća o rezultatima nadzorâ i formatu višegodišnjih programa nadzora i praktičnim aranžmanima iz članka 22. odnosno članka 23. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 280, 28.8.2020., str. 1.).


PRILOG I.

POPIS NAVEDENOG BILJA

Acer L.

Actinidia Lindley

Aesculus L.

Alcea L.

Alnus Mill.

Althaea L.

Ampelopsis A.Rich. ex Michx.

Aronia Medikus

Artemisia L.

Asparagus Tourn. ex L.

Berchemia Neck. ex DC.

Betula L.

Carpinus L.

Castanea Mill.

Clethra L.

Convolvulus L.

Corylus L.

Crategus L.

Cyperaceae Juss.

Dioscorea L.

Fallopia Lour.

Filipendula Mill.

Fragaria L.

Glycine Willd.

Hibiscus L.

Humulus L.

Hypericum Tourn. ex L.

Juglans L.

Kerria D.C.

Lagerstroemia L.

Lythrum L.

Malus Mill.

Malva Tourn. ex L.

Medicago L.

Melia L.

Morus L.

Oenothera L.

Parthenocissus Planch.

Persicaria (L.) Mill.

Phaseolus L.

Platanus L.

Poaceae Barnhart

Populus L.

Prunus L.

Pteridium Gled. ex Scop.

Pyrus L.

Quercus L.

Reynoutria Houtt.

Rheum L.

Ribes L.

Robinia L.

Rosa L.

Rubus L.

Rumex L.

Salix L.

Sassafras L. ex Nees

Smilax L.

Solanum L.

Sorbus L.

Tilia L.

Toxicodendron Mill.

Trifolium Tourn. ex L.

Ulmus L.

Urtica L.

Vaccinium L.

Vitis L.

Wisteria Nutt.

Zelkova Spach


PRILOG II.

POPIS DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA OBUZDAVANJE ŠIRENJA IZ ČLANKA 2., TOČKE 4.

1.   Italija

Broj/naziv demarkiranog područja (DP)

Područje DP

Regija

Općine ili druga administrativna/geografska razgraničenja

1.

Zaraženo područje

Lombardia

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Bergamo

Ambivere, Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d’Adda, Calusco d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carvico, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Curno, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Misano di Gera d’Adda, Mozzo, Ponte San Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Treviglio, Valbrembo, Villa d’Adda.

Provincia di Como

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Asso, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Bregnano, Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Campione d’Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carugo, Caslino d’Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Cremona

Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capralba, Casaletto Ceredano, Chieve, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.

Provincia di Lecco

Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d’Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla, Colli Verdi, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d’Arese, Torre d’Isola, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

Provincia di Varese

Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

Piemonte

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Alessandria

Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Avolasca, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Berzano di Tortona, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Monleale, Montecastello, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Terruggia, Ticineto, Tortona, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Provincia di Asti

Asti, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castello di Annone, Chiusano d’Asti, Corsione, Cossombrato, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Portacomaro, Refrancore, Robella, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Villa San Secondo.

Provincia di Biella

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Novara

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Invorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d’Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Città metropolitana di Torino

Albiano d’Ivrea, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Borgomasino, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d’Ivrea, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chiaverano, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Foglizzo, Gassino Torinese, Ivrea, Leinì, Lessolo, Loranzé, Maglione, Mappano, Mazzé, Mercenasco, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Nomaglio, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Vestigné, Villareggia, Vische, Volpiano.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Casale Corte Cerro, Cesara, Cossogno, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.

Provincia di Vercelli

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio con Breia, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Emilia-Romagna

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Piacenza

Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Ziano Piacentino.

Valle d’Aosta

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Aosta

Arnad, Brissogne, Donnas, Montjovet, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Verrès.

Sigurnosno područje

Lombardia

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Bergamo

Albano Sant’Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bracca, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Covo, Dalmine, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Martinengo, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponteranica, Pradalunga, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Romano di Lombardia, Roncola, Rota d’Imagna, San Giovanni Bianco, San Paolo d’Argon, San Pellegrino Terme, Sant’Omobono Terme, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Sorisole, Spirano, Stezzano, Strozza, Taleggio, Telgate, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Torre Pallavicina, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Val Brembilla, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.

Provincia di Brescia

Palazzolo sull’Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio.

Provincia di Como

Argegno, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Brienno, Caglio, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano d’Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Garzeno, Grandola ed Uniti, Griante, Laino, Lasnigo, Magreglio, Menaggio, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sormano, Tremezzina, Val Rezzo, Valsolda, Zelbio.

Provincia di Cremona

Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Izano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pizzighettone, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Lecco

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Olginate, Oliveto Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Taceno, Valgreghentino, Varenna, Vercurago.

Provincia di Lodi

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Provincia di Pavia

Brallo di Pregola, Menconico, Monticelli Pavese, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

Piemonte

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Alessandria

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bistagno, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellania Coppi, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Stazzano, Strevi, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vignole Borbera, Villalvernia, Visone.

Provincia di Asti

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Quaranti, Revigliasco d’Asti, Roatto, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti, Vinchio.

Provincia di Cuneo

Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Tinella, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.

Città metropolitana di Torino

Agliè, Alpignano, Andezeno, Arignano, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Barbania, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bosconero, Brosso, Busano, Cafasse, Cambiano, Canischio, Casalborgone, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chieri, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Corio, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Issiglio, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Levone, Lombardore, Lusigliè, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Moriondo Torinese, Nichelino, Nole, Oglianico, Orbassano, Ozegna, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianezza, Pino Torinese, Poirino, Pont Canavese, Pralormo, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Sebastiano da Po, Santena, Strambinello, Torino, Torre Canavese, Traversella, Trofarello, Val di Chy, Valchiusa, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Vistrorio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Antrona Schieranco, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Formazza, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Valle Cannobina, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette.

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia.

Emilia-Romagna

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Piacenza

Agazzano, Bettola, Bobbio, Calendasco, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Zerba.

Valle d’Aosta

Cijelo područje sljedećih općina:

Provincia di Aosta

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhêmy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

2.   Portugal

Broj/naziv demarkiranog područja (DP)

Područje DP

Regija

1.

Zaraženo područje

Azorski otoci  (1)


(1)  Nema potrebe za sigurnosnim područjem jer je riječ o otocima.


PRILOG III.

PREDLOŠCI ZA IZVJEŠĆIVANJE O REZULTATIMA GODIŠNJIH NADZORA PROVEDENIH NA TEMELJU ČLANKA 7.

DIO A

1.   Predložak za izvješćivanje o rezultatima godišnjih nadzora

1.

Opis demarkiranog područja (DP)

2.

Početna veličina DP-a (ha)

3.

Ažurirana veličina DP-a (ha)

4.

Pristup (iskorjenjivanje ili obuzdavanje širenja)

5.

Područje

6.

Mjesta nadzora

7.

Utvrđena područja rizika

8.

Pregledana područja rizika

9.

Biljni materijal/roba

10.

Popis vrsta bilja domaćina

11.

Razdoblje

12.

Pojedinosti o nadzoru

13.

Broj analiziranih simptomatskih uzoraka:

i.:

ukupno

ii.:

pozitivni

iii.:

negativni

iv.:

neodređeni

14.

Broj analiziranih asimptomatskih uzoraka:

i.:

ukupno

ii.:

pozitivni

iii.:

negativni

iv.:

neodređeni

15.

Broj obavijesti o prijavljenim izbijanjima, prema potrebi, u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715

16.

Napomene

A)

Broj vizualnih pregleda

B)

Ukupan broj uzetih uzoraka

C)

Vrste klopki (ili druga alternativna metoda (npr. mreže za hvatanje))

D)

Broj klopki (ili druga metoda hvatanja)

E)

Broj mjesta postavljanja klopki, ako se razlikuje od podataka navedenih u polju (D)

F)

Vrsta testova (npr. mikroskopska identifikacija, PCR, ELISA itd.)

G)

Ukupan broj testova

H)

Ostale mjere (npr. psi tragači, bespilotne letjelice, helikopteri, kampanje informiranja itd.)

Naziv

Datum uspostavljanja

Opis

Broj

I)

Broj ostalih mjera

Broj

Datum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i.

ii.

iii.

iv.

i.

ii.

iii.

iv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Upute za ispunjavanje predloška

Ako se ispunjava ovaj predložak, ne ispunjava se predložak iz dijela B.

Za stupac 1.: navesti naziv geografskog područja, broj izbijanja ili druge informacije iz kojih je moguće utvrditi demarkirano područje (DP) i datum njegova uspostavljanja.

Za stupac 2.: navesti veličinu DP-a prije početka nadzora.

Za stupac 3.: navesti veličinu DP-a nakon nadzora.

Za stupac 4.: navesti pristup: iskorjenjivanje ili obuzdavanje širenja. Uključiti onoliko redaka koliko je potrebno, ovisno o broju DP-ova i pristupima koji se primjenjuju na tim područjima.

Za stupac 5.: navesti područje DP-a na kojem je proveden nadzor, unijeti onoliko redaka koliko je potrebno: zaraženo područje (ZP) ili sigurnosno područje (SP), koristiti zasebne retke. Ako je primjenjivo, navesti područje ZP-a na kojem je proveden nadzor (npr. posljednjih 20 km uz SP, oko rasadnikâ itd.) u zasebnim recima.

Za stupac 6.: navesti broj i opis mjesta nadzora odabirom jednog od sljedećih unosa za opis:

1.

otvoreni prostor (područje proizvodnje): 1.1. polje (obradivo, pašnjak); 1.2. voćnjak/vinograd; 1.3. rasadnik; 1.4. šuma;

2.

otvoreni prostor (ostalo): 2.1. privatni vrt; 2.2. javne površine; 2.3. zaštićeno područje; 2.4. divlje bilje na područjima koja nisu zaštićena područja; 2.5. ostalo, navesti o čemu je riječ (npr. vrtni centar, trgovačke lokacije na kojima se upotrebljava drveni materijal za pakiranje, drvna industrija, močvarna područja, mreža navodnjavanja i odvodnje itd.);

3.

fizički zatvoreni uvjeti: 3.1. staklenik; 3.2. privatna površina, osim staklenika; 3.3. javna površina, osim staklenika; 3.4. ostalo, navesti o čemu je riječ (npr. vrtni centar, trgovačke lokacije na kojima se upotrebljava drveni materijal za pakiranje, drvna industrija).

Za stupac 7.: navesti područja rizika utvrđena na temelju biologije štetnog organizma, prisutnosti bilja domaćina, ekološko-klimatskih uvjeta i lokacija rizika.

Za stupac 8.: navesti područja rizika uključena u nadzor, od onih iz stupca 7.

Za stupac 9.: navesti bilje, plodove, sjemenke, tlo, materijal za pakiranje, drvo, strojeve, vozila, vodu, ostalo i točno navesti o čemu je riječ.

Za stupac 10.: navesti popis nadziranih biljnih vrsta/rodova, jedan redak po biljnoj vrsti/rodu.

Za stupac 11.: navesti mjesece u kojima je proveden nadzor.

Za stupac 12.: navesti pojedinosti o nadzoru, ovisno o posebnim zakonskim zahtjevima za svaki štetni organizam. Upisati „nije primjenjivo” ako informacije za određeni stupac nisu primjenjive.

Za stupce 13. i 14.: navesti rezultate, ako je primjenjivo, navodeći dostupne informacije u odgovarajućim stupcima. „Neodređeni” su oni analizirani uzorci za koje nije dobiven nikakav rezultat zbog raznih čimbenika (npr. rezultat ispod razine otkrivanja, neobrađen, neidentificiran ili star uzorak itd.).

Za stupac 15.: navesti obavijesti o izbijanju za godinu u kojoj je proveden nadzor za nalaze na SP-u. Broj obavijesti o izbijanju ne treba navesti ako je nadležno tijelo odlučilo da je rezultat jedan od slučajeva iz članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2. ili članka 16. Uredbe (EU) 2016/2031. U tom slučaju navesti razlog nedostavljanja tih informacija u stupcu 16. („Napomene”).

DIO B

1.   Predložak za izvješćivanje o rezultatima statistički utemeljenih godišnjih nadzora

1.

Opis demarkiranog područja (DP)

2.

Početna veličina DP-a (ha)

3.

Ažurirana veličina DP-a (ha)

4.

Pristup

5.

Područje

6.

Mjesta nadzora

7.

Razdoblje

A.

Definiranje nadzora (ulazni parametri za RiBESS+)

B.

Napor uzorkovanja

C.

Rezultati nadzora

25.

Napomene

8.

Ciljana populacija

9.

Epidemiološke jedinice

10.

Metode otkrivanja

11.

Djelotvornost uzorkovanja

12.

Osjetljivost metode

13.

Čimbenici rizika (aktivnosti, lokacije i područja)

14.

Broj pregledanih epidemioloških jedinica

15.

Broj vizualnih pregleda

16.

Broj uzoraka

17.

Broj klopki

18.

Broj mjesta postavljanja klopki

19.

Broj testova

20.

Broj ostalih mjera

21.

Rezultati

22.

Broj obavijesti o prijavljenim izbijanjima, prema potrebi, u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/1715

23.

Postignuta razina pouzdanosti

24.

Zadana prevalencija

Naziv

Datum uspostavljanja

Opis

Broj

Vrsta domaćin

Površina (ha ili druga relevantnija mjerna jedinica)

Inspekcijske jedinice

Opis

Jedinice

Vizualni pregledi

Postavljanje klopki

Testiranje

Ostale metode

Čimbenik rizika

Razine rizika

Broj lokacija

Relativni rizici

Udio populacije domaćina

Pozitivni

Negativni

Neodređeni

Broj

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Upute za ispunjavanje predloška

Objasniti temeljne pretpostavke za plan nadzora po štetnom organizmu. Sažeti i obrazložiti:

ciljanu populaciju, epidemiološku jedinicu i inspekcijske jedinice,

metodu otkrivanja i osjetljivost metode,

čimbenike rizika, navodeći razine rizika i pripadajuće relativne rizike te udio populacije bilja domaćina.

Za stupac 1.: navesti naziv geografskog područja, broj izbijanja ili druge informacije iz kojih je moguće utvrditi demarkirano područje (DP) i datum njegova uspostavljanja.

Za stupac 2.: navesti veličinu DP-a prije početka nadzora.

Za stupac 3.: navesti veličinu DP-a nakon nadzora.

Za stupac 4.: navesti pristup: iskorjenjivanje ili obuzdavanje širenja. Unijeti onoliko redaka koliko je potrebno, ovisno o broju DP-ova po štetnom organizmu i pristupima koji se primjenjuju na tim područjima.

Za stupac 5.: navesti područje DP-a na kojem je proveden nadzor, unijeti onoliko redaka koliko je potrebno: zaraženo područje (ZP) ili sigurnosno područje (SP), koristiti zasebne retke. Ako je primjenjivo, navesti područje SP-a na kojem je proveden nadzor (npr. posljednjih 20 km uz SP, oko rasadnikâ itd.) u zasebnim recima.

Za stupac 6.: navesti broj i opis mjesta nadzora odabirom jednog od sljedećih unosa za opis:

1.

otvoreni prostor (područje proizvodnje): 1.1. polje (obradivo, pašnjak); 1.2. voćnjak/vinograd; 1.3. rasadnik; 1.4. šuma;

2.

otvoreni prostor (ostalo): 2.1. privatni vrtovi; 2.2. javne površine; 2.3. zaštićeno područje; 2.4. divlje bilje na područjima koja nisu zaštićena područja; 2.5. ostalo, navesti o čemu je riječ (npr. vrtni centar, trgovačke lokacije na kojima se upotrebljava drveni materijal za pakiranje, drvna industrija, močvarna područja, mreža navodnjavanja i odvodnje itd.);

3.

fizički zatvoreni uvjeti: 3.1. staklenik; 3.2. privatna površina, osim staklenika; 3.3. javna površina, osim staklenika; 3.4. ostalo, navesti o čemu je riječ (npr. vrtni centar, trgovačke lokacije na kojima se upotrebljava drveni materijal za pakiranje, drvna industrija).

Za stupac 7.: navesti mjesece u kojima su provedeni nadzori.

Za stupac 8.: navesti odabranu ciljanu populaciju te odgovarajući popis vrsta/rodova domaćina i obuhvaćeno područje. Ciljana populacija definira se kao skup inspekcijskih jedinica. Njezina se veličina za poljoprivredna područja obično definira u hektarima, ali može se definirati i u parcelama, poljima, staklenicima itd. Obrazložiti odabir u temeljnim pretpostavkama. Navesti nadzirane inspekcijske jedinice. „Inspekcijska jedinica” znači bilje, dijelovi bilja, roba, materijali i vektori štetnih organizama koji su pregledani radi identifikacije i otkrivanja štetnih organizama.

Za stupac 9.: navesti nadzirane epidemiološke jedinice, navodeći njihov opis i mjernu jedinicu. „Epidemiološka jedinica” znači homogeno područje na kojem bi u slučaju prisutnosti štetnog organizma interakcije štetnog organizma, bilja domaćina i abiotičkih i biotičkih čimbenika i uvjeta dovele do iste epidemiologije. Epidemiološke jedinice potpodjela su ciljane populacije koje su epidemiološki homogene i obuhvaćaju najmanje jednu biljku domaćina. U nekim se slučajevima cijela populacija domaćina u određenoj regiji/području/zemlji može definirati kao epidemiološka jedinica. To mogu biti regije statističke nomenklature prostornih jedinica (NUTS), urbana područja, šume, ružičnjaci, poljoprivredna gospodarstva ili hektari. Odabir epidemioloških jedinica mora se obrazložiti u temeljnim pretpostavkama.

Za stupac 10.: navesti metode upotrijebljene tijekom nadzora, uključujući broj aktivnosti u svakom slučaju, ovisno o posebnim zakonskim zahtjevima za svaki štetni organizam. Upisati „nije primjenjivo” ako informacije za određeni stupac nisu dostupne.

Za stupac 11.: navesti procjenu djelotvornosti uzorkovanja. Djelotvornost uzorkovanja znači vjerojatnost odabira zaraženih dijelova na zaraženoj biljci. U slučaju vektora označava djelotvornost metode hvatanja pozitivnog vektora ako je prisutan na području nadzora. U slučaju tla označava djelotvornost odabira uzorka tla koji sadržava štetni organizam ako je štetni organizam prisutan na području nadzora.

Za stupac 12.: „osjetljivost metode” znači vjerojatnost da će se metodom točno otkriti prisutnost štetnog organizma. Osjetljivost metode definira se kao vjerojatnost da će rezultat testiranja stvarno pozitivne biljke domaćina biti pozitivan. Riječ je o umnošku djelotvornosti uzorkovanja (tj. vjerojatnosti odabira zaraženih dijelova na zaraženoj biljci) i dijagnostičke osjetljivosti (koju obilježava vizualni pregled i/ili laboratorijski test koji se upotrebljava u postupku identifikacije).

Za stupac 13.: navesti čimbenike rizika u zasebnim recima koristeći onoliko redaka koliko je potrebno. Za svaki čimbenik rizika navesti razinu rizika i pripadajući relativni rizik te udio populacije domaćina.

Za stupac B: navesti pojedinosti o nadzoru, ovisno o posebnim zakonskim zahtjevima za svaki štetni organizam. Upisati „nije primjenjivo” ako informacije za određeni stupac nisu primjenjive. Informacije koje je potrebno navesti u ovim stupcima povezane su s informacijama iz stupca 10. „Metode otkrivanja”.

Za stupac 18.: navesti broj mjesta postavljanja klopki ako se taj broj razlikuje od broja klopki (stupac 17.) (npr. ista se klopka upotrebljava na različitim mjestima).

Za stupac 21.: navesti broj uzoraka s pozitivnim, negativnim ili neodređenim rezultatom. „Neodređeni” su oni analizirani uzorci za koje nije dobiven nikakav rezultat zbog raznih čimbenika (npr. rezultat ispod razine otkrivanja, neobrađen, neidentificiran ili star uzorak itd.).

Za stupac 22.: navesti obavijesti o izbijanju za godinu u kojoj je proveden nadzor. Broj obavijesti o izbijanju ne treba navesti ako je nadležno tijelo odlučilo da je rezultat jedan od slučajeva iz članka 14. stavka 2., članka 15. stavka 2. ili članka 16. Uredbe (EU) 2016/2031. U tom slučaju navesti razlog nedostavljanja tih informacija u stupcu 25. („Napomene”).

Za stupac 23.: navesti osjetljivost nadzora kako je definirana u Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere (ISPM) 31. Ta vrijednost postignute razine pouzdanosti u pogledu neprisutnosti štetnog organizma izračunava se na temelju provedenih pregleda (i/ili uzetih uzoraka) s obzirom na osjetljivost metode i zadanu prevalenciju.

Za stupac 24.: navesti zadanu prevalenciju na temelju procjene vjerojatne stvarne prevalencije štetnog organizma na polju prije nadzora. Zadana prevalencija utvrđena je kao cilj nadzora i predstavlja kompromis koji su osobe odgovorne za upravljanje rizikom pronašle između rizika prisutnosti štetnog organizma i resursa koji su na raspolaganju za nadzor. Za nadzor za otkrivanje prisutnosti obično se utvrđuje vrijednost od 1 %.


ODLUKE

2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/39


ODLUKA br. 253

Upravnog odbora Agencije Europske unije za željeznice o unutarnjim pravilima o ograničenjima određenih prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka u okviru aktivnosti koje provodi Agencija Europske unije za željeznice [2023/1585]

UPRAVNI ODBOR AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA ŽELJEZNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (1), a posebno njezin članak 25.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/796 uzimajući u obzir 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (2),

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Agencija je ovlaštena provoditi administrativne istrage, preddisciplinske i disciplinske postupke te postupke suspenzije, u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije utvrđenima u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 („Pravilnik o osoblju”) (3) i Odlukom Agencije od 8. srpnja 2022. kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe o provođenju administrativnih istraga i disciplinskih postupaka. Prema potrebi, Agencija o predmetima obavještava i OLAF.

(2)

Osoblje Agencije dužno je prijaviti potencijalne nezakonite aktivnosti, uključujući prijevare i korupciju, koje štete interesima Unije. Osoblje je dužno prijaviti i ponašanje koja se odnosi na obavljanje profesionalnih dužnosti koje može predstavljati ozbiljno nepoštovanje obveza dužnosnika Unije. To je uređeno Odlukom Agencije o unutarnjim pravilima o zviždačima od 15. studenoga 2018.

(3)

Agencija je uvela politiku za djelotvorno sprječavanje i rješavanje stvarnih ili potencijalnih slučajeva psihološkog ili seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, kako je utvrđeno njezinom Odlukom ERA-ED-690/2013 o donošenju provedbenih mjera u skladu s Pravilnikom o osoblju. Odlukom se utvrđuje neformalni postupak u skladu s kojim se navodna žrtva uznemiravanja može obratiti „povjerljivim” savjetnicima Agencije.

(4)

Agencija može provoditi i istrage potencijalnih povreda sigurnosnih pravila za klasificirane podatke EU-a („EUCI”) na temelju svojih informacija i politike u području IT-a kojima se donose sigurnosna pravila za zaštitu klasificiranih podataka EU-a.

(5)

Agencija podliježe i unutarnjoj i vanjskoj reviziji svojih aktivnosti.

(6)

U kontekstu takvih administrativnih istraga, revizija i drugih istraga, Agencija surađuje s ostalim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

(7)

Agencija može surađivati s nacionalnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

(8)

Agencija može surađivati i s javnim tijelima država članica EU-a, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

(9)

Agencija sudjeluje u predmetima pred Sudom Europske unije kada uputi neki predmet Sudu, brani odluku koju je donijela, a koja se osporava pred Sudom, ili intervenira u predmetima bitnima za svoje zadaće. U tom kontekstu Agencija će možda morati čuvati povjerljivost osobnih podataka sadržanih u dokumentima koje su pribavile stranke ili intervenijenti.

(10)

Kako bi izvršila svoje zadaće, Agencija prikuplja i obrađuje informacije i nekoliko kategorija osobnih podataka, uključujući identifikacijske podatke o fizičkim osobama, podatke za kontakt, profesionalne uloge i zadaće, informacije o privatnom i profesionalnom ponašanju te financijske podatke. Agencija djeluje kao voditelj obrade podataka.

(11)

Na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 („Uredba”), Agencija je stoga dužna ispitanicima pružiti informacije o tim aktivnostima obrade i poštovati njihova prava koja imaju kao ispitanici.

(12)

Od Agencije se može zahtijevati da uskladi ta prava s ciljevima administrativnih istraga, revizija, drugih istraga i sudskih postupaka. Može se zahtijevati i da uspostavi ravnotežu između prava nekog ispitanika i temeljnih prava i sloboda drugih ispitanika. U tu svrhu je člankom 25. Uredbe Agenciji dana mogućnost da, pod strogim uvjetima, ograniči primjenu članaka od 14. do 22., članaka 35. i 36. Uredbe, kao i članka 4. ako njegove odredbe odgovaraju pravima i obvezama propisanima u člancima od 14. do 20. Osim ako su ograničenja predviđena u pravnom aktu usvojenom na temelju Ugovorâ, nužno je usvojiti unutarnja pravila na temelju kojih Agencija ima pravo ograničiti ta prava.

(13)

Agencija će, primjerice, možda morati ograničiti informacije koje pruža ispitaniku o obradi njegovih ili njezinih osobnih podataka u fazi preliminarne procjene administrativne istrage ili tijekom same istrage, prije mogućeg odbijanja predmeta ili u fazi preddisciplinskog postupka. Pružanje takvih informacija u određenim okolnostima može ozbiljno utjecati na sposobnost Agencije za učinkovito provođenje istrage, kad god, primjerice, postoji rizik da bi predmetna osoba mogla uništiti dokaze ili utjecati na moguće svjedoke prije obavljenog razgovora s njima. Agencija će možda morati i zaštititi prava i slobode svjedoka kao i prava i slobode drugih uključenih osoba.

(14)

Moglo bi biti nužno zaštititi anonimnost svjedoka ili zviždača koji je tražio da se ne otkrije njegov identitet. U takvom slučaju Agencija može odlučiti ograničiti pristup identitetu, izjavama i drugim osobnim podatcima tih osoba, u cilju zaštite njihovih prava i sloboda.

(15)

Moglo bi biti nužno zaštititi povjerljive informacije koje se odnose na člana osoblja koji se obratio povjerljivim savjetnicima Agencije u kontekstu postupka zbog uznemiravanja. U takvim slučajevima Agencija može odlučiti ograničiti pristup identitetu, izjavama i drugim osobnim podatcima navodne žrtve, navodnog uznemiravatelja i ostalih uključenih osoba, u cilju zaštite prava i sloboda svih uključenih osoba.

(16)

Agencija bi trebala primjenjivati ograničenja samo kada se njima poštuje bit temeljnih prava i sloboda te kada su nužno potrebna i razmjerna mjera u demokratskom društvu. Agencija bi trebala pružiti obrazloženja kojima bi objasnila opravdanost tih ograničenja.

(17)

U primjeni načela odgovornosti, Agencija bi trebala voditi evidenciju o svojoj primjeni ograničenja.

(18)

Kada obrađuje osobne podatke koje razmjenjuje s drugim organizacijama u kontekstu svojih zadaća, Agencija i te organizacije trebali bi se međusobno savjetovati o mogućim razlozima za uvođenje ograničenja te o njihovoj nužnosti i razmjernosti, osim ako bi se time ugrozile aktivnosti Agencije.

(19)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe, voditelj obrade podataka mora obavijestiti ispitanike o osnovnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja te o njihovu pravu na podnošenje pritužbe EDPS-u.

(20)

U skladu s člankom 25. stavkom 8. Uredbe, Agencija ima pravo odgoditi, izostaviti ili uskratiti obavješćivanje ispitanika o razlozima za primjenu ograničenja ako bi se time na bilo koji način poništio učinak ograničenja. Agencija bi trebala za svaki pojedinačni slučaj procijeniti hoće li se obavješćivanjem o ograničenju poništiti njegov učinak.

(21)

Agencija bi trebala ukinuti ograničenje čim se više ne budu primjenjivali uvjeti koji opravdavaju ograničenje i redovito procjenjivati te uvjete.

(22)

U svrhu jamstva najveće zaštite prava i sloboda ispitanika te u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe, trebalo bi se pravodobno savjetovati sa službenikom za zaštitu podataka o svim ograničenjima koja se mogu primjenjivati te provjeriti njihovu usklađenost s ovom Odlukom.

(23)

Člankom 16. stavkom 5. i člankom 17. stavkom 4. Uredbe predviđene su iznimke od prava ispitanika na informacije i od prava na pristup. Ako se te iznimke primjenjuju, Agencija ne treba primjenjivati ograničenje na temelju ove Odluke.

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Odlukom utvrđuju se pravila o uvjetima pod kojima Agencija može, na temelju članka 25. Uredbe, ograničiti primjenu članka 4., članaka od 14. do 22., članaka 35. i 36.

2.   Agenciju, kao voditelja obrade podataka, zastupa izvršni direktor.

Članak 2.

Ograničenja

1.   Agencija može ograničiti primjenu članaka od 14. do 22., članaka 35. i 36. te članka 4. Uredbe ako njezine odredbe odgovaraju pravima i obvezama predviđenima u člancima od 14. do 20.:

(a)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkama (b), (c), (f), (g) i (h) Uredbe, kada provodi administrativne istrage, preddisciplinske i disciplinske postupke te postupke suspenzije na temelju članka 86. i Priloga IX. Pravilniku o osoblju i Odluke Upravnog odbora br. 297 (4) i kada o predmetima obavještava OLAF;

(b)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (h) Uredbe, prilikom osiguravanja da članovi osoblja Agencije mogu na povjerljiv način prijaviti činjenice ako smatraju da postoje ozbiljne nepravilnosti, kako je navedeno u Odluci Upravnog odbora Agencije Europske unije za željeznice br. 183 o smjernicama o zviždačima (5) i Odluci br. 8 o unutarnjim istragama (6);

(c)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (h) Uredbe, prilikom osiguravanja da osoblje Agencije može izvijestiti povjerljive savjetnike u kontekstu postupka uznemiravanja, kako je utvrđeno u odluci Agencije ERA-ED-690-2013 (7);

(d)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkama (c), (g) i (h) Uredbe, prilikom provođenja unutarnjih revizija u odnosu na aktivnosti ili odjele Agencije;

(e)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkama (c), (d), (g) i (h) Uredbe, pri pružanju pomoći drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije ili primanju pomoći od njih ili suradnji s njima u kontekstu aktivnosti navedenih u točkama od (a) do (d) ovog stavka i u skladu s relevantnim sporazumima o razini usluge, memorandumima o razumijevanju i sporazumima o suradnji;

(f)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkama (c), (g) i (h) Uredbe, pri pružanju pomoći nacionalnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama ili primanju pomoći od njih ili pri suradnji s takvim tijelima i organizacijama, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu:

(g)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkama (c), (g) i (h) Uredbe, pri pružanju pomoći javnim tijelima država članica EU-a ili primanju pomoći od njih ili suradnji s njima, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu;

(h)

u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (e) Uredbe, prilikom obrađivanja osobnih podataka u dokumentima koje su stranke ili intervenijenti pribavili u kontekstu postupka pred Sudom Europske unije.

2.   Svakim ograničenjem mora se poštovati bit temeljnih prava i sloboda te ono mora biti nužno i razmjerno u demokratskom društvu.

3.   Ispitivanje nužnosti i razmjernosti provodi se na pojedinačnoj osnovi prije primjene ograničenja. Ograničenja su ograničena na ono što je strogo nužno za ostvarenje njihova cilja.

4.   Za potrebe utvrđivanja odgovornosti, Agencija sastavlja zapisnik u kojem navodi razloge za primjenu ograničenja, koji se od razloga navedenih u stavku 1. primjenjuju te koji je ishod ispitivanja nužnosti i razmjernosti. Ta je evidencija dio registra koji se na zahtjev stavlja na raspolaganje EDPS-u. Agencija priprema periodična izvješća o primjeni članka 25. Uredbe.

5.   Kada obrađuje osobne podatke primljene od drugih organizacija u kontekstu svojih zadaća, Agencija se savjetuje s tim organizacijama o mogućim razlozima za uvođenje ograničenja te o njihovoj nužnosti i razmjernosti, osim ako bi se time ugrozile aktivnosti Agencije.

Članak 3.

Rizici za prava i slobode ispitanika

1.   Procjene rizika za prava i slobode ispitanika zbog uvođenja ograničenja i pojedinosti o razdoblju primjene tih ograničenja unose se u evidenciju o aktivnostima obrade koju Agencija vodi na temelju članka 31. Uredbe. Evidentiraju se i u svim procjenama učinka na zaštitu podataka u vezi s tim ograničenjima koje se provode na temelju članka 39. Uredbe.

2.   Kad god Agencija procijeni nužnost i razmjernost nekog ograničenja, dužna je razmotriti moguće rizike za prava i slobode ispitanika.

Članak 4.

Zaštitne mjere i razdoblja pohrane

1.   Agencija provodi zaštitne mjere kako bi spriječila zloupotrebu osobnih podataka koji podliježu ili mogu biti podložni ograničenjima, nezakonit pristup tim podatcima ili njihov prijenos. Takve zaštitne mjere uključuju tehničke i organizacijske mjere i detaljno se, prema potrebi, razrađuju u unutarnjim odlukama, postupcima i provedbenim pravilima Agencije. Zaštitne mjere uključuju sljedeće:

(a)

jasnu definiciju uloga, odgovornosti i postupovnih koraka

(b)

prema potrebi, sigurno elektroničko okružje koje sprječava neovlaštenim osobama nezakonit ili slučajan pristup elektroničkim podatcima ili prijenos tih podataka neovlaštenim osobama

(c)

prema potrebi, sigurnu pohranu i obradu dokumenata u papirnatom obliku

(d)

odgovarajuće praćenje ograničenja i redovito preispitivanje njihove primjene.

2.   Preispitivanja iz točke (d) provode se najmanje svakih šest mjeseci.

3.   Ograničenja se ukidaju čim prestanu postojati okolnosti koje ih opravdavaju.

4.   Osobni podatci zadržavaju se u skladu s važećim pravilima Agencije o zadržavanju koja će se odrediti u evidencijama o zaštiti podataka koje se vode na temelju članka 31. Uredbe. Na kraju razdoblja zadržavanja osobni se podatci brišu, anonimiziraju ili prenose u arhiv u skladu s člankom 13. Uredbe.

Članak 5.

Uključivanje službenika za zaštitu podataka

1.   Službenik za zaštitu podataka Agencije obavještava se bez odgađanja kad god se prava ispitanika ograničavaju u skladu s ovom Odlukom. Omogućava mu/joj se pristup povezanim evidencijama i svim dokumentima koji se odnose na činjenični ili pravni kontekst.

2.   Službenik za zaštitu podataka Agencije može zatražiti preispitivanje primjene ograničenja. Agencija pisanim putem obavješćuje svojeg službenika za zaštitu podataka o ishodu tog preispitivanja.

3.   Agencija dokumentira uključivanje službenika za zaštitu podataka u primjenu ograničenja, uključujući podatke koje s njim/njom dijeli.

Članak 6.

Informiranje ispitanika o ograničenjima njihovih prava

1.   Agencija u obavijesti o zaštiti podataka koje su objavljene na njezinu mrežnom mjestu i/ili intranetu uključuje odjeljak u kojem se ispitanicima pružaju općenite informacije o mogućnosti ograničenja prava ispitanika u skladu s člankom 2. stavkom 1. Te informacije obuhvaćaju prava koja mogu biti ograničena, razloge za moguću primjenu ograničenja i njihovo moguće trajanje.

2.   Agencija pojedinačno obavješćuje ispitanike, pisanim putem i bez nepotrebne odgode, o postojećim ili budućim ograničenjima njihovih prava. Agencija obavješćuje ispitanika o osnovnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja, o njihovu pravu na savjetovanje sa službenikom za zaštitu podataka s ciljem osporavanja ograničenja te o njihovu pravu na podnošenje pritužbe EDPS-u.

3.   Agencija može odgoditi, izostaviti ili uskratiti pružanje informacija o razlozima za ograničenje i pravu na podnošenje pritužbe EDPS-u ako bi se time poništio učinak ograničenja. Procjena opravdanosti navedenoga provodi se za svaki pojedinačni slučaj. Agencija pruža informacije ispitaniku čim se time više ne poništava učinak ograničenja.

Članak 7.

Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

1.   Ako Agencija ima obvezu obavijestiti o povredi podataka na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe, u iznimnim okolnostima takvu obavijest može u cijelosti ili djelomično ograničiti. U bilješci navodi razloge za ograničenje, pravnu osnovu u skladu s člankom 2. i procjenu nužnosti i razmjernosti ograničenja. Bilješku dostavlja EDPS-u u trenutku obavješćivanja o povredi osobnih podataka.

2.   Ako više ne postoje razlozi za ograničenje, Agencija predmetnog ispitanika obavješćuje o povredi osobnih podataka i o glavnim razlozima ograničenja te o njegovu/njezinu pravu na podnošenje pritužbe EDPS-u.

Članak 8.

Povjerljivost elektroničkih komunikacija

1.   U iznimnim okolnostima Agencija može ograničiti pravo na povjerljivost elektroničkih komunikacija na temelju članka 36. Uredbe. Takva ograničenja moraju biti u skladu s Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8).

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 3., kada Agencija ograniči pravo na povjerljivost elektroničkih komunikacija, ona obavješćuje predmetnog ispitanika, u svojem odgovoru na zahtjev ispitanika, o glavnim razlozima na kojima se temelji primjena ograničenja i o njegovu/njezinu pravu na podnošenje pritužbe EDPS-u.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Za Upravni odbor, 17. veljače 2021.

Predsjednica

Clio LIÉGEOIS


(1)  SL L 295, 21.11.2018., str. 39.

(2)  SL L 138 26.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu „Uredba o Agenciji”.

(3)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1).

(4)  Odluka br. 297 Upravnog odbora Agencije Europske unije za željeznice o utvrđivanju općih provedbenih odredaba o provođenju administrativnih istraga i disciplinskih postupaka od 8. srpnja 2022.

(5)  Odluka br. 183 Upravnog odbora Agencije Europske unije za željeznice o smjernicama o zviždačima od 15. studenoga 2018.

(6)  Odluka br. 08 Administrativnog odbora Europske agencije za željeznice o uvjetima za unutarnje istrage u vezi sa sprečavanjem prijevara, korupcije i svih nezakonitih aktivnosti koje štete interesima Zajednica od 17. listopada 2006.

(7)  Odluka br. 690/2013 Europske agencije za željeznice o politici zaštite dostojanstva osobe i sprječavanju psihološkog i seksualnog uznemiravanja.

(8)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/1586

оd 26. srpnja 2023.

o usklađenim normama za strojeve izrađenima za potrebe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (2), a posebno njezin članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 7. Direktive 2006/42/EZ, za strojeve proizvedene u skladu s usklađenom normom čije je upućivanje objavljeno u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da ispunjavaju temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje obuhvaća takva usklađena norma.

(2)

Komisija je dopisom M/396 od 19. prosinca 2006. uputila zahtjev Europskom odboru za normizaciju (CEN) i Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) („zahtjev”) za izradu i reviziju usklađenih normi te dovršetak rada na njima za potrebe Direktive 2006/42/EZ kako bi se uzele u obzir izmjene uvedene tom direktivom u odnosu na Direktivu 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(3)

CEN i Cenelec sastavili su na temelju tog zahtjeva sljedeće nove usklađene norme: EN 280-2:2022 o dodatnim zahtjevima za sigurnost uređaja i naprava za podizanje tereta na produživoj nosivoj konstrukciji i radnoj platformi, EN ISO 8528-10:2022 o mjerenju buke u zraku za generator pogonjen motorom s unutarnjim izgaranjem, EN 12453:2017+A1:2021 o zahtjevima i metodama ispitivanja za strojno pogonjena vrata, EN 16517:2021 o sigurnosti za mobilne žičare za iznošenje drva, EN 17003:2021 o sigurnosnim zahtjevima za uređaje s valjcima za ispitivanje kočnica na vozilima najveće ukupne mase veće od 3,5 t, EN 17088:2021 o sigurnosti za sustave ventilacije bočnim zavjesama, EN 17281:2021 o sigurnosnim zahtjevima za opremu za čišćenje vozila, EN 17348:2022 o zahtjevima za projektiranje i ispitivanje usisavača za prašinu namijenjenih upotrebi u eksplozivnim atmosferama, EN 17352:2022 o zahtjevima i metodama ispitivanja za strojno pogonjenu opremu za kontrolu ulaska pješaka, EN 17624:2022 o određivanju granica eksplozivnosti plinova i para pri povišenim tlakovima, povišenim temperaturama i oksidatorima koji nisu zrak, EN ISO 18063-2:2021 o metodama ispitivanja vidljivosti i njihovoj verifikaciji za vozila za teške terene s okretnom nadogradnjom i promjenjivim dohvatom, EN ISO 19085-15:2021 o sigurnosti preša za strojeve za obradu drva, EN ISO 19472-2:2022 o vitlima za vučnu pomoć, EN ISO 22291:2022 o sigurnosnim zahtjevima za strojeve za proizvodnju netkanih tekstila mokrim postupkom, EN ISO 28927-13:2022 o metodama ispitivanja za procjenu emisije vibracija za alate za pribijanje, EN IEC 60335-2-41:2021 s normom EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021 o posebnim sigurnosnim zahtjevima za crpke za kućanske i slične električne aparate, EN IEC 62841-3-5:2022 s normom EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022 o posebnim sigurnosnim zahtjevima za prijenosne tračne pile, EN IEC 62841-3-7:2021 s normom EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021 o posebnim sigurnosnim zahtjevima za prijenosne pile za zidove, EN IEC 62841-4-5:2021 s normom EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 o posebnim sigurnosnim zahtjevima za škare za travu, kao i EN IEC 62841-4-7:2022 s normom EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 o posebnim sigurnosnim zahtjevima za vrtne razrahljivače i prozračivače koje pješice gura i njima upravlja čovjek.

(4)

Nadalje, CEN i Cenelec su na temelju zahtjeva radi prilagodbe tehnološkom napretku revidirali sljedeće usklađene norme, na koje su upućivanja objavljena u Komunikaciji Komisije 2018/C 092/01 (4) u seriji C Službenog lista Europske unije: EN 280:2013+A1:2015, EN 303-5:2021, EN 415-3:1999+A1:2009, EN 474-1:2006+A6:2019, EN 474-2:2006+A1:2008, EN 474-3:2006+A1:2009, EN 474-4:2006+A2:2012, EN 474-5:2006+A3:2013, EN 474-6:2006+A1:2009, EN 474-7:2006+A1:2009, EN 474-8:2006+A1:2009, EN 474-9:2006+A1:2009, EN 474-10:2006+A1:2009, EN 474-11:2006+A1:2008, EN 474-12:2006+A1:2008, EN 500-4:2011, EN 528:2008, EN 619:2002+A1:2010, EN 620:2002+A1:2010, EN 703:2004+A1:2009, EN 710:1997+A1:2010 s normom EN 710:1997+A1:2010/AC:2012, EN 746-3:1997+A1:2009, EN 1034-4:2005+A1:2009, EN 1807-1:2013, EN ISO 3691-6:2015 s normom EN ISO 3691-6:2015/AC:2016, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-6:2009 s normom EN ISO 4254-6:2009/AC:2010, EN ISO 11850:2011 s normom EN ISO 11850:2011/A1:2016, EN ISO 11680-1:2011, EN ISO 11680-2:2011, EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 11681-2:2011 s normom EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, EN 12012-4:2006+A1:2008, EN 12158-1:2000+A1:2010, EN 12331:2003+A2:2010, EN 12355:2003+A1:2010, EN 12418:2000+A1:2009, EN 12750:2013, EN 13001-3-5:2016, EN 13019:2001+A1:2008, EN 13021:2003+A1:2008, EN 13524:2003+A2:2014, EN 13617-1:2012, EN 13732:2013, EN 13862:2001+A1:2009, EN 13870:2015, EN 13885:2005+A1:2010, EN 15163:2008, EN 15967:2011, EN 16228-1:2014, EN 16228-2:2014, EN 16228-3:2014, EN 16228-4:2014, EN 16228-5:2014, EN 16228-6:2014, EN 16228-7:2014, EN ISO 18217:2015, EN ISO 19085-2:2017, EN ISO 19085-3:2017, EN ISO 22867:2011, EN ISO 28881:2013 s normom EN ISO 28881:2013/AC:2013, EN ISO 28927-1:2009 s normom EN ISO 28927-1:2009/A1:2017, EN 60335-2-77:2010, EN 60335-2-89:2010 s normama EN 60335-2-89:2010/A1:2016 i EN 60335-2-89:2010/A2:2017, EN 62841-1:2015 s normom EN 62841-1:2015/AC:2015, kao i EN 60745-2-3:2011 s normama EN 60745-2-3:2011/A11:2014 i EN 60745-2-3:2011/A12:2014 i EN 60745-2-3:2011/A13:2015 i EN 60745-2-3:2011/A2:2013.

(5)

Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi s izmjenama: EN 280-1:2022, EN 303-5:2021+A1:2022, EN 415-3:2021, EN 474-1:2021, EN 474-2:2022, EN 474-3:2022, EN 474-4:2022, EN 474-5:2022, EN 474-6:2022, EN 474-7:2022, EN 474-8:2022, EN 474-9:2022, EN 474-10:2022, EN 474-11:2022, EN 474-12:2022, EN 474-13:2022, EN 528:2021+A1:2022, EN 619:2022, EN 620:2021, EN 703:2021, EN 746-3:2021, EN 1034-4:2021, EN ISO 3691-6:2021, EN ISO 4254-1:2015 s normom EN ISO 4254-1:2015/A1:2021, EN ISO 4254-6:2020 s normom EN ISO 4254-6:2020/A11:2021, EN ISO 4254-17:2022, EN ISO 11680-1:2021, EN ISO 11680-2:2021, EN ISO 11681-1:2022, EN ISO 11681-2:2022, EN ISO 11806-1:2022, EN ISO 11806-2:2022, EN ISO 11850:2011 s normama EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022, EN 12012-4:2019+A1:2021, EN 12158-1:2021, EN 12331:2021, EN 12355:2022, EN 12418:2021, EN 13001-3-5:2016+A1:2021, EN 13617-1:2021, EN 13732:2022, EN 13862:2021, EN 13870:2015+A1:2021, EN 13885:2022, EN 15163-1:2022, EN 15163-2:2022, EN 15967:2022, EN 16228-1:2014+A1:2021, EN 16228-2:2014+A1:2021, EN 16228-3:2014+A1:2021, EN 16228-4:2014+A1:2021, EN 16228-5:2014+A1:2021, EN 16228-6:2014+A1:2021, EN 16228-7:2014+A1:2021, EN 17106-1:2021, EN 17106-2:2021, EN 17106-3-1:2021, EN 17106-3-2:2021, EN 17106-4:2021, EN ISO 19085-2:2021, EN ISO 19085-3:2021, EN ISO 19085-14:2021, EN ISO 19085-16:2021, EN ISO 19085-17:2021, EN ISO 22867:2021, EN ISO 23062:2022, EN ISO 28881:2022, EN ISO 28927-1:2019, EN IEC 60335-2-89:2022 s normom EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022, EN 62841-1:2015 s normama EN 62841-1:2015/AC:2015 i EN 62841-1:2015/A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021 s normom EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, kao i EN IEC 62841-4-3:2021 s normom EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021.

(6)

Usto, CEN i Cenelec su na temelju zahtjeva izmijenili sljedeće norme čija su upućivanja uvrštena u Prilog I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/436 (5): EN 12301:2019, EN 12385-5:2021, EN 16952:2018, EN 62841-2-1:2018 s normom EN 62841-2-1:2018/A11:2019, EN 62841-3-1:2014 s normama EN 62841-3-1:2014/AC:2015 i EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-10:2015 s normama EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 i EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-6:2014 s normama EN 62841-3-6:2014/AC:2015 i EN 62841-3-6:2014/A11:2017, kao i EN 62841-4-2:2019.

(7)

Rezultat je donošenje sljedećih usklađenih normi s izmjenama: EN 12301:2019/AC:2021, EN 12385-5:2021 s normom EN 12385-5:2021/AC:2021, EN 16952:2018+A1:2021, EN 62841-2-1:2018 s normama EN 62841-2-1:2018/A11:2019 i EN 62841-2-1:2018/A12:2022 i EN 62841-2-1:2018/A1:2022, EN 62841-3-1:2014 s normama EN 62841-3-1:2014/AC:2015 i EN 62841-3-1:2014/A11:2017 i EN 62841-3-1:2014/A1:2021 i EN 62841-3-1:2014/A12:2021, EN 62841-3-6:2014 s normama EN 62841-3-6:2014/AC:2015 i EN 62841-3-6:2014/A11:2017 i EN 62841-3-6:2014/A1:2022 i EN 62841-3-6:2014/A12:2022, EN 62841-3-10:2015 s normama EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07 i EN 62841-3-10:2015/A11:2017 i EN 62841-3-10:2015/A1:2022 i EN 62841-3-10:2015/A12:2022, kao i EN 62841-4-2:2019 s normama EN 62841-4-2:2019/A11:2022 i EN 62841-4-2:2019/A1:2022.

(8)

Komisija je zajedno s organizacijama CEN i Cenelec ocijenila jesu li norme koje su CEN i Cenelec izradili, revidirali i izmijenili u skladu sa zahtjevom.

(9)

Usklađene norme koje su CEN i Cenelec izradili, revidirali i izmijenili na temelju zahtjeva, osim usklađene norme EN ISO 11850:2011 s normom EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022, ispunjavaju sigurnosne zahtjeve koji se njima nastoje obuhvatiti i koji su utvrđeni u Direktivi 2006/42/EZ.

(10)

Nakon ispitivanja norme EN ISO 11850:2011 s normama EN ISO 11850:2011/A1:2016 i EN ISO 11850:2011/A2:2022 zajedno s predstavnicima država članica i dionicima u Stručnoj skupini za strojeve, Komisija je zaključila da ta norma ne ispunjava temeljne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u točkama 1.1.6., 1.5.15. i 1.6.2. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ, prvenstveno zahtjev koji se odnosi na poštovanje razlika među operaterima u vezi s fizičkim predispozicijama, zahtjev da dijelovi strojeva gdje osobe imaju mogućnost kretanja ili stajanja moraju biti konstruirani i izrađeni tako da spriječe klizanje, spoticanje ili pad osoba na ili sa tih dijelova, te zahtjev da strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da dopuštaju siguran pristup svim područjima gdje je potrebno djelovati tijekom pogona, prilagodbe i održavanja strojeva. Konkretno, norma obuhvaća odstupanje kojim se dopušta visina prve pristupne stepenice do 700 mm umjesto 550 mm na skiderima na kotačima i obaračima-sakupljačima na kotačima, ali se ne uzimaju u obzir odgovarajuća ergonomska načela i siguran pristup, što u nekim slučajevima može dovesti do klizanja, spoticanja ili pada osoba.

(11)

Stoga je upućivanja na te norme, prema potrebi s ograničenjima, primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije zajedno s upućivanjima na odgovarajuće norme s izmjenama ili ispravcima.

(12)

Upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2006/42/EZ trenutačno su objavljena u Komunikaciji 2018/C 092/01 i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/436.

(13)

Potpuni popis upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2006/42/EZ koje ispunjavaju zahtjeve koji se njima žele obuhvatiti trebao bi se radi jasnoće i racionalnosti objaviti u jednom aktu.

(14)

Upućivanja na usklađene norme objavljena u Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/436, kao i upućivanja objavljena u Komunikaciji 2018/C 092/01 trebala bi se objaviti u novom pročišćenom prilogu ovoj Odluci.

(15)

Nadalje, u prilozima II. i II.A Provedbenoj odluci (EU) 2019/436 navode se posebna upućivanja na usklađene norme objavljena s ograničenjima, dok takva ograničenja nisu objavljena zasebno u Komunikaciji 2018/C 092/01. Upućivanja na usklađene norme objavljena s ograničenjima trebala bi se radi jasnoće i racionalnosti objaviti u novom pročišćenom prilogu ovoj Odluci. Sva upućivanja u prilozima II. i II.A koja više ne proizvode pravne učinke trebala bi se izostaviti.

(16)

Upućivanja na usklađene norme navedena u Prilogu III. Provedbenoj odluci (EU) 2019/436, kao i ona iz petog stupca Komunikacije 2018/C 092/01 povučena su iz Službenog lista Europske unije od datuma utvrđenih u odgovarajućim tablicama.

(17)

Kao rezultat rada organizacija CEN i Cenelec na temelju zahtjeva, nekoliko usklađenih normi objavljenih u seriji C Službenog lista Europske unije zamijenjeno je, revidirano ili izmijenjeno, a isto je učinjeno i u odnosu na usklađene norme objavljene u Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2019/436. Stoga je nužno povući i upućivanja na te norme iz Službenog lista Europske unije te utvrditi datume njihova povlačenja.

(18)

Upućivanja na usklađene norme koja su povučena trebala bi se radi jasnoće i racionalnosti objaviti u zasebnom novom pročišćenom prilogu ovoj Odluci. Sva upućivanja na datume povlačenja prije stupanja na snagu ove Odluke više nisu relevantna i trebala bi se izostaviti.

(19)

Kako bi se proizvođačima osiguralo dovoljno vremena da se pripreme za primjenu novih normi, revidiranih normi ili izmjena normi, nužno je prema potrebi odgoditi povlačenje upućivanja na te usklađene norme.

(20)

Velik broj upućivanja na usklađene norme objavljenih u Komunikaciji 2018/C 092/01 već je povučen Provedbenom odlukom (EU) 2019/436.

(21)

Komunikaciju 2018/C 092/01 i Provedbenu odluku (EU) 2019/436 trebalo bi radi jasnoće i racionalnosti staviti izvan snage. Kako bi se proizvođačima osiguralo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode revidiranim verzijama predmetnih normi, Komunikacija 2018/C 092/01 i Provedbena odluka (EU) 2019/436 trebale bi se nastaviti primjenjivati na relevantne norme u prijelaznom razdoblju.

(22)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim temeljnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na usklađene norme za strojeve koje su izrađene za potrebe Direktive 2006/42/EZ navedena u Prilogu I. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije. Upućivanja navedena u retcima 121., 266., 343., 405. i 495. tog priloga objavljuju se s ograničenjima.

Članak 2.

Komunikacija 2018/C 092/01 stavlja se izvan snage.

Međutim, i dalje se primjenjuje na upućivanja na usklađene norme navedena u Prilogu II. ovoj Odluci do datuma povlačenja tih upućivanja utvrđenih u tom prilogu.

Članak 3.

Provedbena odluka (EU) 2019/436 stavlja se izvan snage.

Međutim, i dalje se primjenjuje na upućivanja na usklađene norme navedena u Prilogu III. ovoj Odluci do datuma povlačenja tih upućivanja utvrđenih u tom prilogu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.

(3)  Direktiva 98/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na strojeve (SL L 207, 23.7.1998., str. 1.).

(4)  Komunikacija Komisije 2018/C 092/01 u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o strojevima te o izmjeni Direktive 95/16/EZ (SL C 92, 9.3.2018., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/436 оd 18. ožujka 2019. o usklađenim normama za strojeve izrađenima za potrebe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 75, 19.3.2019., str. 108.).


PRILOG I.

PRVI DIO

NORME VRSTE A

1.   Napomena s objašnjenjima.

Normama vrste A utvrđuju se osnovni pojmovi, terminologija i konstrukcijska načela primjenjiva na sve kategorije strojeva. Primjena samo tih normi, kojima se doduše osigurava temeljni okvir za pravilnu primjenu Direktive o strojevima, nije dovoljna da se osigura sukladnost s bitnim mjerodavnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive i stoga ne omogućuje potpunu pretpostavku o sukladnosti.

2.   Popis upućivanja na norme.

1.

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita – 2. dio: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

2.

EN ISO 12100:2010

Sigurnost strojeva – Opća načela za projektiranje – Procjena i smanjivanje rizika (ISO 12100:2010)

DRUGI DIO

NORME VRSTE B

1.   Napomena s objašnjenjima.

Norme vrste B odnose se na posebne vidove sigurnosti strojeva ili posebne vrste zaštitnih mjera koje se mogu primijeniti na široki raspon kategorija strojeva. Primjenom specifikacija normi vrste B stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima koji su tim normama obuhvaćeni kad je normom vrste C ili proizvođačevom procjenom rizika dokazano da je tehničko rješenje navedeno u normi vrste B primjereno za određenu kategoriju ili model dotičnog stroja. Primjenom normi vrste B s navedenim specifikacijama za sigurnosne dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište stvara se pretpostavka o usklađenosti za dotične sigurnosne dijelove i za bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve obuhvaćene normama.

2.   Popis upućivanja na norme.

1.

EN 547-1:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 1. dio: Načela određivanja dimenzija pristupnih otvora za ulazak u stroj cijelim tijelom

2.

EN 547-2:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 2. dio: Načela određivanja dimenzija potrebnih za pristupne otvore

3.

EN 547-3:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Mjerenja ljudskog tijela – 3. dio: Antropometrijski podaci

4.

EN 614-1:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva – Načela ergonomskog oblikovanja – 1. dio: Nazivlje i opća načela

5.

EN 614-2:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Načela ergonomskog oblikovanja – 2. dio: Međusobni utjecaj oblikovanja strojeva i radnih zadataka

6.

EN 842:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vizualni signali opasnosti – Opći zahtjevi, oblikovanja i ispitivanje

7.

EN 894-1:1997+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 1. dio: Opća načela za interakciju čovjeka i zaslona te upravljačkih sklopova

8.

EN 894-2:1997+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 2. dio: Zasloni

9.

EN 894-3:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za oblikovanje zaslona i upravljačkih sklopova – 3. dio: Upravljački sklopovi

10.

EN 894-4:2010

Sigurnost strojeva – Ergonomski zahtjevi za dizajniranje zaslona i upravljačkih sklopova – 4. dio: Smještaj i uređenje zaslona i upravljačkih sklopova

11.

EN 981:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Sustav zvučnih i vizualnih signala opasnosti te obavijesnih signala

12.

EN 1005-1:2001+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 1. dio: Nazivi i definicije

13.

EN 1005-2:2003+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 2. dio: Ručno rukovanje strojevima i dijelovima strojeva

14.

EN 1005-3:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 3. dio: Preporučene granice opterećenja za rad sa strojevima

15.

EN 1005-4:2005+A1:2008

Sigurnost strojeva – Tjelesne osobine čovjeka – 4. dio: Prosudba radnog položaja i kretanja čovjeka u odnosu prema stroju

16.

EN 1032:2003+A1:2008

Mehaničke vibracije – Ispitivanja pokretnih strojeva radi određivanja vrijednosti vibracijske emisije

17.

EN 1093-1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari – 1. dio: Odabir metoda ispitivanja

18.

EN 1093-2:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vrednovanje emisije opasnih tvari nošenih zrakom – 2. dio: Metoda ispitivanja tragovima plina za mjerenje brzine emisije određenog onečišćivača

19.

EN 1093-3:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva – Vrednovanje emisije opasnih tvari nošenih zrakom – 3. dio: Metoda ispitivanja za mjerenje brzine emisije određenog onečišćivača

20.

EN 1093-4:1996+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 4. dio: Učinkovitost odvajanja ispusnih sustava – Trejser metoda

21.

EN 1093-6:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 6. dio: Učinkovitost odvajanja mase, nekanaliziranog ispusta

22.

EN 1093-7:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 7. dio: Učinkovitost odvajanja mase, kanaliziranog ispusta

23.

EN 1093-8:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari u zraku – 8. dio: Metoda određivanja pokazatelja koncentracije onečišćujuće tvari na ispitnom sklopu

24.

EN 1093-9:1998+A1:2008

Sigurnost strojeva – Određivanje emisije opasnih onečišćujućih tvari – 9. dio: Metoda određivanja pokazatelja koncentracije onečišćujuće tvari u ispitnoj prostoriji

25.

EN 1093-11:2001+A1:2008

Sigurnost strojeva – Ocjena ispuštanja opasnih tvari nošenih zrakom – 11. dio: Indeks dekontaminacije (čišćenja)

26.

EN 1127-1:2019

Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje i zaštita od eksplozije – 1. dio: Osnovna načela i metodologija

27.

EN 1299:1997+A1:2008

Mehaničke vibracije i udari – Vibracijska izolacija strojeva – Informacije o primjeni izolacije izvora

28.

EN 1837:2020

Sigurna uporaba strojeva – Rasvjeta strojeva

29.

EN ISO 3741:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uporabom zvučnoga tlaka – Precizne metode za odječne komore (ISO 3741:2010)

30.

EN ISO 3743-1:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i zvučne energetske razine izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka – Inženjerske metode za male, pokretne izvore u odječnim poljima – 1. dio: Usporedbena metoda za ispitne prostorije s tvrdim zidovima (ISO 3743-1:2010)

31.

EN ISO 3743-2:2019

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom zvučnoga tlaka – Inženjerska metoda za male, pokretne izvore u odječnim poljima – 2. dio: Metode za specijalne odječne ispitne prostorije (ISO 3743-2:2018)

32.

EN ISO 3744:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka – Inženjerske metode za pretežno slobodno polje na reflektirajućoj ravnini (ISO 3744:2010)

33.

EN ISO 3745:2012

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uporabom zvučnoga tlaka – Precizne metode u gluhim i polugluhim komorama (ISO 3745:2012)

EN ISO 3745:2012/A1:2017

34.

EN ISO 3746:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uz uporabu zvučnoga tlaka – Pregledna metoda uz uporabu mjerne plohe na reflektirajućoj ravnini (ISO 3746:2010)

35.

EN ISO 3747:2010

Akustika – Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke uz uporabu zvučnoga tlaka – Inženjerske/pregledne metode za uporabu in situ u odječnom okolišu (ISO 3747:2010)

36.

EN ISO 4413:2010

Hidraulički pogon – Osnovna uloga i sigurnosni zahtjevi za sustave i njihove dijelove (ISO 4413:2010)

37.

EN ISO 4414:2010

Pneumatski pogon – Osnovna pravila i sigurnosni zahtjevi za sustave i njihove dijelove (ISO 4414:2010)

38.

EN ISO 4871:2009

Akustika – Deklariranje i provjera vrijednosti emisije buke strojeva i opreme (ISO 4871:1996)

39.

EN ISO 5136:2009

Akustika – Određivanje zvučne snage koju u kanal zrače ventilatori i drugi ventilacijski uređaji – Metoda mjerenja u kanalu (ISO 5136:2003)

40.

EN ISO 7235:2009

Akustika – Laboratorijski mjerni postupci za zvučne prigušivače u kanalima i završnim jedinicama kanala – Uneseno prigušenje, šum strujanja i ukupni pad tlaka (ISO 7235:2003)

41.

EN ISO 7731:2008

Ergonomija – Signali opasnosti za javne i radne prostore – Zvučni signali opasnosti (ISO 7731:2003)

42.

EN ISO 9614-1:2009

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka – 1. dio: Mjerenje na diskretnim točkama (ISO 9614-1:1993)

43.

EN ISO 9614-3:2009

Akustika – Određivanje razina zvučne snage izvora buke uporabom jakosti zvuka – 3. dio: Precizna metoda skeniranjem (ISO 9614-3:2002)

44.

EN ISO 10326-1:2016

Mehaničke vibracije – Laboratorijska metoda za procjenu vibracija na sjedalu vozila – 1. dio: Osnovni zahtjevi (ISO 10326-1:2016, ispravljena verzija 2017-02)

45.

EN ISO 11161:2007

Sigurnost strojeva – Integrirani sustavi proizvodnje – Osnovni zahtjevi (ISO 11161:2007)

EN ISO 11161:2007/A1:2010

46.

EN ISO 11201:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima u pretežno slobodnom zvučnom polju iznad reflektirajuće ravnine s neznatnim korekcijama utjecaja okoliša (ISO 11201:2010)

47.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima primjenom približnih korekcija utjecaja okoliša (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

48.

EN ISO 11203:2009

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje emitiranih razina zvučnoga tlaka na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima iz razine zvučne snage (ISO 11203:1995)

EN ISO 11203:2009/A1:2020

49.

EN ISO 11204:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima primjenom točnih korekcija utjecaja okoliša (ISO 11204:2010)

50.

EN ISO 11205:2009

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Inženjerska metoda za određivanje razina zvučnog tlaka emisije in situ na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima uporabom jakosti zvuka (ISO 11205:2003)

51.

EN ISO 11546-1:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije oklopa – 1. dio: Mjerenja u laboratorijskim uvjetima (u svrhu deklariranja svojstava) (ISO 11546-1:1995)

52.

EN ISO 11546-2:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije oklopa – 2. dio: Mjerenja in situ (u svrhu prihvaćanja i provjere) (ISO 11546-2:1995)

53.

EN ISO 11553-1:2020

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 1. dio: Zahtjevi za sigurnost lasera (ISO 11553-1:2020)

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

54.

EN ISO 11688-1:2009

Akustika – Preporučena praksa za projektiranje strojeva i opreme s malom bukom – 1. dio: Planiranje (ISO/TR 11688-1:1995)

55.

EN ISO 11691:2009

Akustika – Mjerenje unesenog prigušenja prigušivača u kanalima bez protoka – Laboratorijska pregledna metoda (ISO 11691:1995)

56.

EN ISO 11957:2009

Akustika – Određivanje zvučne izolacije kabina – Mjerenja u laboratoriju i in situ (ISO 11957:1996)

57.

EN 12198-1:2000+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 1. dio: Opća načela

58.

EN 12198-2:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 2. dio: Postupak mjerenja ispuštenog zračenja

59.

EN 12198-3:2002+A1:2008

Sigurnost strojeva – Procjena i smanjenje opasnosti nastalih od zračenja koja ispuštaju strojevi – 3. dio: Smanjenje zračenja slabljenjem ili zaslanjanjem

60.

EN 12254:2010

Zasloni za radna mjesta s laserom – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje

EN 12254:2010/AC:2011

61.

EN 12786:2013

Sigurnost strojeva – Zahtjevi za pisanje vibracijskih odredaba u sigurnosnim normama

62.

EN 13490:2001+A1:2008

Mehaničke vibracije – Industrijska vozila – Laboratorijsko ocjenjivanje i specifikacija za vibracije sjedala operatora

63.

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomija toplinskog okoliša – Metode za procjenu ljudskih reakcija na dodir s površinama – 1. dio: Vruće površine (ISO 13732-1:2006)

64.

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomija toplinskog okoliša – Metode za procjenu ljudskih reakcija na kontakt s površinama – 3. dio: Hladne površine (ISO 13732-3:2005)

65.

EN ISO 13753:2008

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije ruku – Metoda mjerenja vibracijskoga prijenosnog faktora elastičnih materijala pri opterećenju rukom (ISO 13753:1998)

66.

EN ISO 13849-1:2015

Sigurnost strojeva – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 1. dio: Osnovna načela za projektiranje (ISO 13849-1:2015)

67.

EN ISO 13849-2:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 2. dio: Potvrđivanje (ISO 13849-2:2012)

68.

EN ISO 13850:2015

Sigurnost strojeva – Funkcija zaustavljanja u nuždi – Načela za projektiranje (ISO 13850:2015)

69.

EN ISO 13851:2019

Sigurnost strojeva – Dvoručni upravljački uređaji – Načela projektiranja i odabira (ISO 13851:2019)

70.

EN ISO 13854:2019

Sigurnost strojeva – Najmanje udaljenosti za sprječavanje drobljenja dijelova ljudskog tijela (ISO 13854:2017)

71.

EN ISO 13855:2010

Sigurnost strojeva – Postavljanje zaštitne opreme obzirom na brzinu približavanja pojedinih dijelova ljudskog tijela (ISO 13855:2010)

72.

EN ISO 13856-1:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 1. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje podova osjetljivih na tlak i obloga osjetljivih na tlak (ISO 13856-1:2013)

73.

EN ISO 13856-2:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 2. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje bridova osjetljivih na tlak i šipki osjetljivih na tlak (ISO 13856-2:2013)

74.

EN ISO 13856-3:2013

Sigurnost strojeva – Zaštitni uređaji osjetljivi na tlak – 3. dio: Opća načela za projektiranje i ispitivanje odbojnika, ploča, žica i sličnih uređaja osjetljivih na tlak (ISO 13856-3:2013)

75.

EN ISO 13857:2019

Sigurnost strojeva – Sigurnosne udaljenosti radi sprečavanja dosezanja opasnih područja gornjim i donjim ekstremitetima (ISO 13857:2019)

76.

EN ISO 14118:2018

Sigurnost strojeva – Sprječavanje neočekivanog pokretanja (ISO 14118:2017)

77.

EN ISO 14119:2013

Sigurnost strojeva – Uređaji za zabravljivanje povezani štitnicima – Načela projektiranja i odabira (ISO 14119:2013)

78.

EN ISO 14120:2015

Sigurnost strojeva – Zaštite – Opći zahtjevi za projektiranje i izvedbu pomičnih i nepomičnih zaštita (ISO 14120:2015)

79.

EN ISO 14122-1:2016

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 1. dio: Izbor trajnih načina i opći zahtjevi za prilaze (ISO 14122-1:2016)

80.

EN ISO 14122-2:2016

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 2. dio: Radne platforme i prolazi (ISO 14122-2:2016)

81.

EN ISO 14122-3:2016

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 3. dio: Stepenice, sklopive ljestve i sigurnosne ograde (ISO 14122-3:2016)

82.

EN ISO 14122-4:2016

Sigurnost strojeva – Trajni način prilaza strojevima – 4. dio: Nepomične ljestve (ISO 14122-4:2016)

83.

EN ISO 14123-1:2015

Sigurnost strojeva – Smanjenje rizika za zdravlje koji je rezultat opasnih tvari koje emitiraju strojevi – 1. dio: Načela i specifikacije namijenjene proizvođačima strojeva (ISO 14123-1:2015)

84.

EN ISO 14123-2:2015

Sigurnost strojeva – Smanjenje rizika za zdravlje koji je rezultat opasnih tvari koje emitiraju strojevi – 2. dio: Metodologija za određivanje postupaka provjere (ISO 14123-2:2015)

85.

EN ISO 14159:2008

Sigurnost strojeva – Higijenski zahtjevi za konstruiranje strojeva (ISO 14159:2002)

86.

EN ISO 14738:2008

Sigurnost strojeva – Antropometrijski zahtjevi za oblikovanje radnih mjesta uz strojeve (ISO 14738:2002, uključujući Cor 1:2003 i Cor 2:2005)

87.

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomija – Kompjutorske lutke i modeli tijela – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 15536-1:2005)

88.

EN 15967:2022

Određivanje najvećeg tlaka eksplozije i najvećeg porasta tlaka plinova i para

89.

EN 16590-1:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 1. dio: Opća načela za projektiranje i razvoj (ISO 25119-1:2010, MOD)

90.

EN 16590-2:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 2. dio: Faza koncepta (ISO 25119-2:2010, MOD)

91.

EN 17624:2022

Određivanje granica eksplozivnosti plinova i para pri povišenim tlakovima, povišenim temperaturama ili oksidatorima koji nisu zrak

92.

EN ISO 18497:2018

Poljoprivredna mehanizacija i traktori – Sigurnost visoko automatiziranih poljoprivrednih strojeva – Načela projektiranja (ISO 18497:2018)

93.

EN ISO 19353:2019

Sigurnost strojeva – Prevencija požara i zaštita od požara (ISO 19353:2019)

94.

EN ISO 20607:2019

Sigurnost strojeva – Priručnik s uputama – Opća načela sastavljanja (ISO 20607:2019)

95.

EN ISO 20643:2008

Mehaničke vibracije – Rukom pridržavani i ručno vođeni strojevi – Načela ocjenjivanja emisije vibracija (ISO 20643:2005)

EN ISO 20643:2008/A1:2012

96.

EN 60204-1:2018

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60204-1:2016, MOD)

97.

EN IEC 60204-11:2019

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 11. dio: Zahtjevi za opremu za izmjenične napone iznad 1 000  V ili istosmjerne napone iznad 1 500  V koji ne prelaze 36 kV (IEC 60204-11:2018)

98.

EN 60204-32:2008

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 32. dio: Zahtjevi za dizalice (IEC 60204-32:2008)

99.

EN 60204-33:2011

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 33. dio: Zahtjevi za izradu poluvodičke opreme (IEC 60204-33:2009, MOD)

100.

EN 61310-1:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 1. dio: Zahtjevi za vidne, zvučne i opipne signale (IEC 61310-1:2007)

101.

EN 61310-2:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 2. dio: Zahtjevi za obilježavanje (IEC 61310-2:2007)

102.

EN 61310-3:2008

Sigurnost strojeva – Označivanje, obilježavanje i djelovanje – 3. dio: Zahtjevi za položaj i rad aktuatora (IEC 61310-3:2007)

103.

EN 61800-5-2:2007

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – Dio 5-2: Zahtjevi za sigurnost – Funkcionalni (IEC 61800-5-2:2007)

104.

EN IEC 62061:2021

Sigurnost strojeva – Funkcionalna sigurnost sigurnosnih upravljačkih sustava (IEC 62061:2021)

105.

EN 62745:2017

Sigurnost strojeva – Zahtjevi za bežične sustave upravljanja strojevima (IEC 62745:2017)

EN 62745:2017/A11:2020

TREĆI DIO

NORME VRSTE C

1.   Napomena s objašnjenjima.

Normama vrste C utvrđuju se specifikacije za određenu kategoriju stroja. Razne vrste strojeva koje pripadaju u kategoriju obuhvaćenu normama vrste C slične su namjene i slične razine opasnosti. Norme vrste C mogu se pozivati na norme vrste A ili B uz navođenje specifikacija norme vrste A ili vrste B primjenjivih na kategoriju dotičnog stroja. Ako za određeni vid sigurnosti stroja norma vrste C odstupa od specifikacija navedenih u normi vrste A ili vrste B, specifikacije norme vrste C imaju prvenstvo pred specifikacijama norme vrste A ili vrste B. Primjenom specifikacija norme vrste C na temelju proizvođačeve procjene rizika stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima obuhvaćenim tom normom. Neke norme vrste C sastavljene su od niza različitih dijelova: u prvom dijelu norme utvrđuju se opće specifikacije koje se koriste za neku skupinu strojeva, a u ostalim dijelovima norme navode se specifikacije za određene kategorije strojeva iz te skupine kojima se nadopunjavaju ili mijenjaju opće specifikacije iz prvog dijela. Za norme vrste C strukturirane na taj način pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima stvara se primjenom općenitog prvog dijela norme zajedno s odgovarajućim posebnim dijelom norme.

2.   Popis upućivanja na norme.

1.

EN 81-3:2000+A1:2008

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – 3. dio: Električna i hidraulična maloteretna dizala

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

2.

EN 81-31:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Dizala samo za prijevoz tereta – 31. dio: Dizala u koja je moguć pristup

3.

EN 81-40:2020

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za transport osoba i tereta – 40. dio: Stubišne i nagibne podizne platforme za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti

4.

EN 81-41:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za prijevoz osoba i tereta – 41. dio: Vertikalne podizne platforme namijenjene osobama sa smanjenom pokretljivošću

5.

EN 81-43:2009

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – Posebna dizala za transport osoba i tereta – 43. dio: Dizala za granike

6.

EN 115-1:2017

Sigurnost pokretnih stuba i pokretnih traka – 1. dio: Konstrukcija i ugradnja

7.

EN 267:2009+A1:2011

Automatski pretlačni plamenici za kapljevita goriva

8.

EN 280-1:2022

Pokretne podizne radne platforme – 1. dio: Projektni proračuni – Kriteriji stabilnosti – Konstrukcija – Sigurnost – Ispitivanja i pokusi

9.

EN 280-2:2022

Pokretne podizne radne platforme – 2. dio: Dodatni zahtjevi za sigurnost uređaja i naprava za podizanje tereta na produživoj nosivoj konstrukciji i radnoj platformi

10.

EN 289:2014

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za kalupno prešanje i strojevi za transfer prešanje – Sigurnosni zahtjevi

11.

EN 303-5:2021+A1:2022

Toplovodni kotlovi – 5. dio: Kotlovi na kruto gorivo, ručno i automatski loženi, nazivne toplinske snage do 500 kW – Nazivlje, zahtjevi, ispitivanje i označivanje

12.

EN 378-2:2016

Rashladni sustavi i dizalice topline – Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okoliš – 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija

13.

EN 415-1:2014

Sigurnost strojeva za pakiranje – 1. dio: Nazivlje i klasifikacija strojeva za pakiranje i pripadajuće opreme

14.

EN 415-3:2021

Sigurnost strojeva za pakiranje – 3. dio: Strojevi za oblikovanje, punjenje i brtvljenje; strojevi za punjenje i brtvljenje

15.

EN 415-5:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 5. dio: Strojevi za umotavanje

16.

EN 415-6:2013

Sigurnost strojeva za pakiranje – 6. dio: Strojevi za umotavanje paleta

17.

EN 415-7:2006+A1:2008

Sigurnost strojeva za pakiranje – 7. dio: Strojevi za skupno i sekundarno pakiranje

18.

EN 415-8:2008

Sigurnost strojeva za pakiranje – 8. dio: Strojevi za pritezanje vrpcama

19.

EN 415-9:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 9. dio: Metode mjerenja buke strojeva za pakiranje, linija za pakiranje i pripadajuće opreme 2. i 3. stupnja točnosti

20.

EN 415-10:2014

Sigurnost strojeva za pakiranje – 10. dio: Opći zahtjevi

21.

EN 422:2009

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za puhanje u kalupe namijenjeni za proizvodnju šupljih artikala – Sigurnosni zahtjevi

22.

EN 453:2014

Strojevi za preradu hrane – Miješalice za tijesto – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

23.

EN 454:2014

Strojevi za preradu hrane – Planetarne miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

24.

EN 474-1:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

25.

EN 474-2:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 2. dio: Zahtjevi za traktorske dozere

26.

EN 474-3:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 3. dio: Zahtjevi za utovarivače

EN 474-3:2022/AC:2022

27.

EN 474-4:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 4. dio: Zahtjevi za bagere utovarivače

28.

EN 474-5:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 5. dio: Zahtjevi za hidraulične bagere

EN 474-5:2022/AC:2022

29.

EN 474-6:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 6. dio: Zahtjevi za kamione kipere

30.

EN 474-7:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 7. dio: Zahtjevi za strugače

31.

EN 474-8:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 8. dio: Zahtjevi za ralice

32.

EN 474-9:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 9. dio: Zahtjevi za polagače cijevi

33.

EN 474-10:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 10. dio: Zahtjevi za rovokopače

34.

EN 474-11:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 11. dio: Zahtjevi za strojeve za zbijanje zemlje i otpada na odlagalištima

35.

EN 474-12:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 12. dio: Zahtjevi za kabelske bagere

36.

EN 474-13:2022

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 13. dio: Zahtjevi za valjke

37.

EN 500-1:2006+A1:2009

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

38.

EN 500-2:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 2. dio: Posebni zahtjevi za glodalice za ceste

39.

EN 500-3:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 3. dio: Posebni zahtjevi za strojeve za stabiliziranje tla i strojeve za reciklažu

40.

EN 500-6:2006+A1:2008

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 6. dio: Posebni zahtjevi za postavljače završnog sloja asfalta

41.

EN 528:2021+A1:2022

Oprema regalnih uređaja na tračnicama – Sigurnosni zahtjevi

42.

EN 536:2015

Strojevi za cestogradnju – Postrojenja za miješanje materijala za cestogradnju – Sigurnosni zahtjevi

43.

EN 609-1:2017

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnost cjepača – 1. dio: Klinasti cjepači

44.

EN 609-2:1999+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnost cjepača – 2. dio: Vijčani cjepači

45.

EN 617:2001+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnost i EMC zahtjevi na opremu za skladištenje sipkog materijala u silosima, bunkerima, posudama i lijevcima

46.

EN 618:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni i EMC zahtjevi na opremu mehaničke dobave sipkog materijala osim nepokretnih trakastih konvejera

47.

EN 619:2022

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni zahtjevi za opremu mehaničke dobave komadnog tereta

48.

EN 620:2021

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnost i EMS zahtjevi na nepokretne trakaste konvejere za sipki materijal

49.

EN 676:2003+A2:2008

Automatski plinski plamenici s ventilatorima

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

50.

EN 690:2013

Poljoprivredna mehanizacija – Razbacivači gnojiva – Sigurnost

51.

EN 703:2021

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – Strojevi za utovar, miješanje i/ili sjeckanje i raspodjelu silaže

52.

EN 706:1996+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Strojevi za rez mladica vinove loze – Sigurnost

53.

EN 707:2018

Poljoprivredna mehanizacija – Spremnici za gnojnicu – Sigurnost

54.

EN 709:1997+A4:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Jednoosovinski traktori s priključenom rovilicom, motorne kopačice (motokultivatori) – Sigurnost

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

55.

EN 741:2000+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni zahtjevi za sustave i komponente pneumatske dobave sipkog materijala

56.

EN 746-1:1997+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi za opremu za toplinske postupke

57.

EN 746-2:2010

Oprema za toplinske postupke u industriji – 2. dio: Sigurnosni zahtjevi za sustave za izgaranje i dovod goriva

58.

EN 746-3:2021

Oprema za toplinske postupke u industriji – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za proizvodnju i upotrebu atmosferskih plinova

59.

EN 809:1998+A1:2009

Pumpe i pumpne jedinice za kapljevine – Opći sigurnosni zahtjevi

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

60.

EN 818-1:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 1. dio: Opći uvjeti prihvaćanja

61.

EN 818-2:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 2. dio: Srednje tolerirani lanci lanaca za nošenje tereta – Razred 8

62.

EN 818-3:1999+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 3. dio: Srednje tolerirani lanci za nošenje tereta – Razred 4

63.

EN 818-4:1996+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 4. dio: Lanci za nošenje tereta – Razred 8

64.

EN 818-5:1999+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 5. dio: Lanci za nošenje tereta – Razred 4

65.

EN 818-6:2000+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 6. dio: Lanci za nošenje tereta – Odredbe proizvođača kao informacija o uporabi i održavanju

66.

EN 818-7:2002+A1:2008

Lanci kratkih karika za dizanje – Sigurnost – 7. dio: Fino tolerirani lanci za dizalice, razred T (izvedba T, DAT i DT)

67.

EN 848-2:2007+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Jednostrani strojevi za oblikovanje kalupa rotirajućim alatom – 2. dio: Jednovreteni strojevi vođeni ručno ili s ugrađenim vođenjem po krivulji

68.

EN 869:2006+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za jedinice za metalni tlačni lijev

69.

EN 908:1999+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi za navodnjavanje – Sigurnost

70.

EN 909:1998+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi za navodnjavanje sa središnjim rasprskivačem i samohodnim bočnim rasprskivačima – Sigurnost

71.

EN 930:1997+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za grubu obradu, ribanje, glađenje i porubljivanje – Sigurnosni zahtjevi

72.

EN 931:1997+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće – Postolarski strojevi – Sigurnosni zahtjevi

73.

EN 957-6:2010+A1:2014

Nepomična oprema za vježbanje – 6. dio: Pokretne trake za trčanje, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

74.

EN 972:1998+A1:2010

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi s izmjenjivim valjcima – Sigurnosni zahtjevi

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

75.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 1. dio: Opći zahtjevi

76.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 2. dio: Strojevi za tiskanje i premazivanje papira ukjučujući i strojeve za predtiještenje

77.

EN 1010-3:2002+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 3. dio: Strojevi za rezanje

78.

EN 1010-4:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 4. dio: Strojevi za uvezivanje, konvertiranje i završnu obradu knjiga

79.

EN 1012-1:2010

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Zračni kompresori

80.

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Vakuumske pumpe

81.

EN 1012-3:2013

Kompresori i vakuumske pumpe – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Procesni kompresori

82.

EN 1028-1:2002+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe s vakuum uređajem – 1. dio: Razredba – Opći i sigurnosni zahtjevi

83.

EN 1028-2:2002+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe s vakuum uređajem – 2. dio: Provjeravanje općih i sigurnosnih zahtjeva

84.

EN 1034-1:2000+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 1. dio: Opći zahtjevi

85.

EN 1034-2:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 2. dio: Valjci za namatanje

86.

EN 1034-3:2011

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 3. dio: Strojevi za namatanje, rezanje i pravljenje pregiba

87.

EN 1034-4:2021

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 4. dio: Strojevi za pripremu pulpe i uređaji za njihovo punjenje

88.

EN 1034-5:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 5. dio: Strojevi za izradu listova

89.

EN 1034-6:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 6. dio: Stroj za izglađivanje (tijesak)

90.

EN 1034-7:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 7. dio: Komore

91.

EN 1034-8:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 8. dio: Pogoni za prećišćavanje

92.

EN 1034-13:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 13. dio: Strojevi za skidanje žica s koluta i jedinica

93.

EN 1034-14:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 14. dio: Namatalica

94.

EN 1034-16:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 16. dio: Strojevi za izradu papira i ploča

95.

EN 1034-17:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 17. dio: Strojevi za izradu pletiva

96.

EN 1034-21:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 21. dio: Strojevi za premazivanje

97.

EN 1034-22:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 22. dio: Usitnjivač drveta

98.

EN 1034-26:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 26. dio: Strojevi za pakiranje svitaka

99.

EN 1034-27:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 27. dio: Strojevi za rukovanje svitcima

100.

EN 1114-1:2011

Strojevi za gumu i plastiku – Ekstruderi i linije za ekstrudiranje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za ekstrudere

101.

EN 1114-3:2019

Strojevi za gumu i plastiku – Ekstruderi i linije za ekstrudiranje – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za izvlačenje

102.

EN 1175:2020

Sigurnost industrijskih vozila – Zahtjevi s obzirom na električne/elektroničke instalacije

103.

EN 1218-1:1999+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 1. dio: Strojevi za jednostranu izradu rukavaca s pomičnim stolom

104.

EN 1218-2:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 2. dio: Strojevi za dvostranu izradu rukavaca i/ili profiliranje pogonjeni lancem ili lancima

105.

EN 1218-3:2001+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 3. dio: Ručno pogonjeni strojevi za izradu rukavaca s pomičnim stolom za rezanje konstrukcijskog drva

106.

EN 1218-5:2004+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Strojevi za izradu rukavaca – 5. dio: Strojevi za jednostrano profiliranje s fiksnim stolom i pogonskim valjcima ili pogonjeni lancem

107.

EN 1247:2004+A1:2010

Strojevi za lijevanje – Sigurnosni zahtjevi za grabljenje, opremu za lijevanje, strojeve za centrifugalni lijev, strojeve za kontinuirano i polukontinuirano lijevanje

108.

EN 1248:2001+A1:2009

Strojevi za lijevanje – Sigurnosni zahtjevi za opremu za abrazivno pjeskarenje

109.

EN 1265:1999+A1:2008

Sigurnost strojeva – Pravilo za ispitivanje buke strojeva i opreme za ljevarstvo

110.

EN 1374:2000+A1:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Nepomični istovarivači silosa za okrugle silose – Sigurnost

111.

EN 1398:2009

Prilagodljive platforme – Sigurnosni zahtjevi

112.

EN 1417:2014

Strojevi za gumu i plastiku – Dvovaljčana glodala – Sigurnosni zahtjevi

113.

EN 1459-1:2017

Vozila za teške terene – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 1. dio: Vozila s promjenjivim dometom

114.

EN 1459-2:2015+A1:2018

Vozila za teške terene – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 2. dio: Vozila s okretnom nadogradnjom i promjenjivim dohvatom

115.

EN 1459-5:2020

Vozila za teške terene – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 5. dio: Sučelje za priključke

116.

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 1. dio: Ravno tkane priveznice od umjetnih vlakana za opću uporabu

117.

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 2. dio: Kružne priveznice od umjetnih vlakana za opću uporabu

118.

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilne priveznice – Sigurnost – 4. dio: Podizne priveznice opće namjene od prirodne i umjetne vlaknaste užadi

119.

EN 1493:2010

Dizala za vozila

120.

EN 1494:2000+A1:2008

Pokretne ili prenosive podne dizalice i pripadajuća podizna oprema

121.

EN 1495:1997+A2:2009

Podizne platforme – Stupne radne platforme

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

Ograničenje: Ova objava ne odnosi se na stavak 5.3.2.4., zadnji podstavak stavka 7.1.2.12., tablicu 8. i sliku 9. norme EN 1495:1997, za koje ne daje pretpostavku o sukladnosti s odredbama Direktive 2006/42/EZ.

122.

EN 1501-1:2021

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Vozila za skupljanje otpada sa stražnjim punjenjem

123.

EN 1501-2:2021

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Vozila za skupljanje otpada s bočnim punjenjem

124.

EN 1501-3:2021

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Vozila za skupljanje otpada s prednjim punjenjem

125.

EN 1501-4:2007

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Ispitivanja buke za vozila za skupljanje otpada

126.

EN 1501-5:2021

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Vozila za skupljanje otpada s podiznim uređajima

127.

EN 1526:1997+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Dodatni zahtjevi za automatske funkcije na kamionima

128.

EN 1539:2015

Sušnice i peći u kojima se oslobađaju zapaljive tvari – Sigurnosni zahtjevi

129.

EN 1547:2001+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – Pravilo za ispitivanje buke opreme za toplinske postupke uključujući pomoćnu opremu za rukovanje

130.

EN 1550:1997+A1:2008

Sigurnost alatnih strojeva – Sigurnosni zahtjevi za oblikovanje i konstrukciju radnih steznih glava

131.

EN 1554:2012

Transportne trake – Ispitivanje trenja na bubnjevima

132.

EN 1570-1:2011+A1:2014

Sigurnosni zahtjevi za podizne platforme – 1. dio: Podizne platforme za opsluživanje do dvije fiksne površine

133.

EN 1570-2:2016

Sigurnosni zahtjevi za podizne platforme – 2. dio: Podizne platforme za opsluživanje više od 2 stanice, za dizanje tereta s vertikalnom brzinom koja ne prelazi 0,15 m/s

134.

EN 1612:2019

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za oblikovanje kalupljenjem – Sigurnosni zahtjevi

135.

EN 1672-2:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Osnovni pojmovi – 2. dio: Higijenski zahtjevi

136.

EN 1673:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Rotirajuće etažne peći – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

137.

EN 1674:2015

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezance – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

138.

EN 1677-1:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 1. dio: Kovani čelični dijelovi, razred 8

139.

EN 1677-2:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 2. dio: Kovane čelične kuke sa zasunom za dizanje tereta – Klasa 8

140.

EN 1677-3:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 3. dio: Kovane čelične samozatvarajuće kuke – Klasa 8

141.

EN 1677-4:2000+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 4. dio: Alke, razred 8

142.

EN 1677-5:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 5. dio: Kovane čelične kuke za dizanje sa sigurnosnim osiguračem – Razred 4

143.

EN 1677-6:2001+A1:2008

Dijelovi za priveznice – Sigurnost – 6. dio: Alke – Razred 4

144.

EN 1678:1998+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje povrća – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

145.

EN 1679-1:1998+A1:2011

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnost – 1. dio: Motori s ubrizgavanjem

146.

EN 1756-1:2021

Stražnja dizala – Platformna dizala za ugradnju na vozilima na kotačima – Zahtjevi za sigurnost – 1. dio: Stražnje teretno dizalo

147.

EN 1756-2:2004+A1:2009

Stražnja dizala – Platformna dizala za ugradnju na vozilima na kotačima – Zahtjevi za sigurnost – 2. dio: Stražnje dizalo za putnike

148.

EN 1777:2010

Hidraulične platforme (HP) za gašenje požara i spašavanje – Zahtjevi za sigurnost i ispitivanje

149.

EN 1804-1:2020

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 1. dio: Elementi podgrade i opći zahtjevi

150.

EN 1804-2:2020

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 2. dio: Stojke i pogonski cilindri

151.

EN 1804-3:2020

Strojevi za podzemne rudnike – Sigurnosni zahtjevi za hidrauličnu samohodnu podgradu – 3. dio: Hidraulični i elektrohidraulični sustavi upravljanja

152.

EN 1807-2:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Tračne pile – 2. dio: Tračne pile za trupce

153.

EN 1808:2015

Zahtjevi za sigurnost viseće skele – Projektni proračuni, kriteriji stabilnosti, konstrukcija – Pregledi i ispitivanja

154.

EN 1829-1:2021

Strojevi s visokotlačnim mlazom vode – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi

155.

EN 1829-2:2008

Strojevi s visokotlačnim mlazom vode – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Crijeva i spojnice

EN 1829-2:2008/AC:2011

156.

EN 1845:2007

Strojevi za proizvodnju obuće – Strojevi za oblikovanje obuće (kalupi) – Sigurnosni zahtjevi

157.

EN 1846-2:2009+A1:2013

Vozila za gašenje požara i spašavanje – 2. dio: Opći zahtjevi – Sigurnost i svojstva

158.

EN 1846-3:2013

Vozila za gašenje požara i spašavanje – 3. dio: Trajno ugrađena oprema – Sigurnost i svojstva

159.

EN 1853:2017

Poljoprivredna mehanizacija – Prikolice – Sigurnost

160.

EN 1870-3:2001+A1:2009

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 3. dio: Pile za poprečno prepiljivanje i dvonamjenske pile za poprečno rezanje/stolovi kružnih pila

161.

EN 1870-5:2002+A2:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 5. dio: Kružne pile sa stolovima/potezno-poprečne pile

162.

EN 1870-6:2017

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 6. dio: Kružne pile za ogrjevno drvo

163.

EN 1870-7:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 7. dio: Kružne pile za trupce s jednom pilom, s ugrađenim posmakom stola i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

164.

EN 1870-8:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 8. dio: Kružne pile za krajčenje i paranje s pogonom kružne pile i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

165.

EN 1870-9:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 9. dio: Kružne pile s dvije pile za poprečno rezanje s ugrađenim posmakom i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

166.

EN 1870-10:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 10. dio: Podstolne automatske i poluautomatske klatne pile s jednom pilom

167.

EN 1870-11:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 11. dio: Poluautomatske i automatske horizontalne kružne pile za poprečno rezanje s jednom pilom (radijalni nosač pile)

168.

EN 1870-12:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 12. dio: Klatne kružne pile za poprečno rezanje

169.

EN 1870-15:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 15. dio: Višelistne kružne pile s ugrađenim posmakom obratka i ručnim ulaganjem i/ili odlaganjem

170.

EN 1870-16:2012

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 16. dio: Pile za V-rezanje

171.

EN 1870-17:2012+A1:2015

Sigurnost strojeva za obradu drva – Kružne pile – 17. dio: Ručne horizontalne kružne pile s jednim listom (ručni radijalni nosač pile)

172.

EN 1889-2:2003+A1:2009

Strojevi za podzemne rudnike – Pokretni strojevi u podzemnim rudnicima – Sigurnost – 2. dio: Željezničke lokomotive

173.

EN 1915-1:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 1. dio: Osnovni sigurnosni zahtjevi

174.

EN 1915-2:2001+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 2. dio: Zahtjevi za stabilnost i čvrstoću, metode izračunavanja i ispitivanja

175.

EN 1915-3:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 3. dio: Metode smanjivanja i mjerenja vibracija

176.

EN 1915-4:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Opći zahtjevi – 4. dio: Metode smanjivanja i mjerenja buke

177.

EN 1953:2013

Oprema za raspršivanje i naštrcavanje pri prevlačenju materijala – Sigurnosni zahtjevi

178.

EN 1974:2020

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

179.

EN ISO 2151:2008

Akustika – Ispitno pravilo za buku kompresora i vakuumskih pumpi – Inženjerska metoda (2. razred) (ISO 2151:2004)

180.

EN ISO 2860:2008

Strojevi za zemljane radove – Dimenzije minimalnog pristupa (ISO 2860:1992)

181.

EN ISO 2867:2011

Strojevi za zemljane radove – Sustav pristupa (ISO 2867:2011)

182.

EN ISO 3164:2013

Strojevi za zemljane radove – Laboratorijsko vrednovanje zaštitnih konstrukcija – Specifikacija graničnog volumena (s)kretanja (ISO 3164:2013)

183.

EN ISO 3266:2010

Kovani čelični okasti vijci razreda 4 za opće namjene podizanja (ISO 3266:2010)

EN ISO 3266:2010/A1:2015

184.

EN ISO 3411:2007

Strojevi za zemljane radove – Fizičke mjere rukovatelja i najmanji prostor za rukovatelja (ISO 3411:2007)

185.

EN ISO 3449:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitne konstrukcije za zaštitu od padajućih predmeta – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 3449:2005)

186.

EN ISO 3450:2011

Strojevi za zemljane radove – Strojevi na kotačima ili na gumenim gusjenicama velike brzine – Zahtjevi izvedbe i postupci ispitivanja za kočne sustave (ISO 3450:2011)

187.

EN ISO 3457:2008

Strojevi za zemljane radove – Štitnici – Definicije i zahtjevi (ISO 3457:2003)

188.

EN ISO 3471:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitne konstrukcije pri prevrtanju – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 3471:2008)

189.

EN ISO 3691-1:2015

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 1. dio: Industrijska vozila na vlastiti pogon, osim vozila bez vozača, vozila s promjenjivim dometom i teretnih vozila (ISO 3691-1:2011, uključujući Cor 1:2013)

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020

190.

EN ISO 3691-5:2015

Industrijska vozila – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija –5. dio: Viličari pogonjeni guranjem (ISO 3691-5:2014)

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020

191.

EN ISO 3691-6:2021

Industrijska vozila – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 6. dio: Vozila za prijevoz tereta i osoblja (ISO 3691-6:2021)

192.

EN ISO 4254-1:2015

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 4254-1:2013)

EN ISO 4254-1:2015/A1:2021

193.

EN ISO 4254-5:2018

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 5. dio: Pogonjeni strojevi za obradu tla (ISO 4254-5:2018)

194.

EN ISO 4254-6:2020

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 6. dio: Prskalice i raspodjeljivači tekućih gnojiva (ISO 4254-6:2020)

EN ISO 4254-6:2020/A11:2021

195.

EN ISO 4254-7:2017

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 7. dio: Kombajni, kombajni za krmne usjeve, kombajni za pamuk i kombajni za šećernu trsku (ISO 4254-7:2017)

196.

EN ISO 4254-8:2018

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 8. dio: Rasipači krutih gnojiva (ISO 4254-8:2018)

197.

EN ISO 4254-9:2018

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 9. dio: Sijačice (ISO 4254-9:2018)

198.

EN ISO 4254-10:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 10. dio: Okretne rašlje i grablje (ISO 4254-10:2009)

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

199.

EN ISO 4254-11:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 11. dio: Sakupljač bala (ISO 4254-11:2010)

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020

200.

EN ISO 4254-12:2012

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 12. dio: Kružne vertikalne kosilice i sitnilice (ISO 4254-12:2012)

EN ISO 4254-12:2012/A1:2017

201.

EN ISO 4254-14:2016

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 14. dio: Strojevi za omatanje bala (ISO 4254-14:2016)

202.

EN ISO 4254-17:2022

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 17. dio: Kombajni za korjenasto bilje (ISO 4254-17:2022)

203.

EN ISO 5010:2019

Strojevi za zemljane radove – Strojevi s kotačima – Zahtjevi za upravljanje (ISO 5010:2019)

204.

EN ISO 5395-1:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 1. dio: Nazivlje i uobičajena ispitivanja (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

205.

EN ISO 5395-2:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 2. dio: Kosilice trave s rukovateljem koji hoda (ISO 5395-2:2013)

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016

EN ISO 5395-2:2013/A2:2017

206.

EN ISO 5395-3:2013

Oprema za vrtove i parkove – Sigurnosni zahtjevi za kosilice trave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – 3. dio: Kosilice trave s rukovateljem koji sjedi na kosilici (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

207.

EN ISO 5674:2009

Traktori i poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Štitnici za priključno vratilo traktora (PV) – Proba čvrstoće i nosivosti te uvjeti za prihvaćanje (ISO 5674:2004, ispravljena verzija 2005-07-01)

208.

EN ISO 6682:2008

Strojevi za zemljane radove – Zone udobnosti i dohvata komandi (ISO 6682:1986+Amd 1:1989)

209.

EN ISO 6683:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnosni pojasevi i njihovi priključci – Zahtjevi za izvedbu i ispitivanja (ISO 6683:2005)

210.

EN ISO 7096:2020

Strojevi za zemljane radove – Laboratorijska procjena vibracija sjedala rukovatelja (ISO 7096:2020)

211.

EN ISO 8230-1:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 8230-1:2008)

212.

EN ISO 8230-2:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 2. dio: Strojevi koji upotrebljavaju tetrakloretilen (ISO 8230-2:2008)

213.

EN ISO 8230-3:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za suho čišćenje – 3. dio: Strojevi koji upotrebljavaju zapaljivu otopinu (ISO 8230-3:2008)

214.

EN ISO 8528-10:2022

Generator pogonjen motorom s unutarnjim izgaranjem – 10. dio: Mjerenje buke u zraku (ISO 8528-10:2022)

215.

EN ISO 8528-13:2016

Izmjenični generator pogonjen klipnim motorom s unutrašnjim izgaranjem – 13. dio: Sigurnost (ISO 8528-13:2016, ispravljena verzija 2016-10-15)

216.

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 9902-1:2001)

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

217.

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 2. dio: Strojevi za pripremu predenja i prelački strojevi (strojevi za predenje) (ISO 9902-2:2001)

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

218.

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 3. dio: Strojevi za netkane tekstile (ISO 9902-3:2001)

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

219.

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 4. dio: Strojevi za preradu pređe, izradu uzica i užadi (ISO 9902-4:2001)

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

220.

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 5. dio: Tkalački strojevi i strojevi za pripremu pletenja (ISO 9902-5:2001)

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

221.

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 6. dio: Strojevi za proizvodnju plošnih tekstila (ISO 9902-6:2001)

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

222.

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilni strojevi – Određivanje emisije buke – 7. dio: Strojevi za bojenje i oplemenjivanje (ISO 9902-7:2001)

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

223.

EN ISO 10218-1:2011

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za industrijske robote – 1. dio: Roboti (ISO 10218-1:2011)

224.

EN ISO 10218-2:2011

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za industrijske robote – 2. dio: Robotski sustavi i integracija (ISO 10218-2:2011)

225.

EN ISO 10472-1:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 10472-1:1997)

226.

EN ISO 10472-2:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 2. dio: Strojevi za pranje i perilice s izdvajačem (ISO 10472-2:1997)

227.

EN ISO 10472-3:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 3. dio: Tunelske linije za pranje uključujući i složene strojeve (ISO 10472-3:1997)

228.

EN ISO 10472-4:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 4. dio: Sušnice (sušilice) zrakom (ISO 10472-4:1997)

229.

EN ISO 10472-5:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 5. dio: Strojevi za ravno glačanje, strojevi za dovođenje i preklapanje (ISO 10472-5:1997)

230.

EN ISO 10472-6:2008

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za industrijsko pranje – 6. dio: Preše za glačanje i zavarivanje (ISO 10472-6:1997)

231.

EN ISO 10517:2019

Ručne motorne škare za živicu – Sigurnost (ISO 10517:2019)

232.

EN ISO 10821:2005

Industrijski šivaći strojevi – Sigurnosni zahtjevi za šivaće strojeve, jedinice i sustave (ISO 10821:2005)

EN ISO 10821:2005/A1:2009

233.

EN ISO 11102-1:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za ručno pokretanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i ispitivanja (ISO 11102-1:1997)

234.

EN ISO 11102-2:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za ručno pokretanje – 2. dio: Metoda ispitivanja kuta preopterećenja (ISO 11102-2:1997)

235.

EN ISO 11111-1:2016

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 11111-1:2016)

236.

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Strojevi za pripremu predenja i prelački strojevi (ISO 11111-2:2005)

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

EN ISO 11111-2:2005/A2:2016

237.

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Strojevi za netkani tekstil (ISO 11111-3:2005)

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

EN ISO 11111-3:2005/A2:2016

238.

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Prerada pređe, strojevi za izradu uzica i užadi (ISO 11111-4:2005)

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

EN ISO 11111-4:2005/A2:2016

239.

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Strojevi za pripremu tkanja i pletenja (ISO 11111-5:2005)

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

EN ISO 11111-5:2005/A2:2016

240.

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Strojevi za proizvodnju plošnih tekstila (ISO 11111-6:2005)

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

EN ISO 11111-6:2005/A2:2016

241.

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilni strojevi – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Strojevi za bojenje i oplemenjivanje (ISO 11111-7:2005)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

EN ISO 11111-7:2005/A2:2016

242.

EN ISO 11145:2016

Optika i fotonika – Laseri i pridružena oprema – Terminološki rječnik i simboli (ISO 11145:2016)

243.

EN ISO 11148-1:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Montažni alati za mehaničko spajanje bez navoja (ISO 11148-1:2011)

244.

EN ISO 11148-2:2011

Ručni neelektrični aparati – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Alati za odrezivanje i narezivanje (ISO/FDIS 11148-2:2011)

245.

EN ISO 11148-3:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Svrdla i navojnice (ISO 11148-3:2012)

246.

EN ISO 11148-4:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Nerotirajući udarni alati (ISO 11148-4:2012)

247.

EN ISO 11148-5:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Rotirajuća udarna svrdla (ISO 11148-5:2011)

248.

EN ISO 11148-6:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Montažni alati za spajanje navojem (ISO 11148-6:2012)

249.

EN ISO 11148-7:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Alati za bušenje (ISO 11148-7:2012)

250.

EN ISO 11148-8:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 8. dio: Alati za pjeskarenje i poliranje (ISO 11148-8:2011)

251.

EN ISO 11148-9:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 9. dio: Brusilice (ISO 11148-9:2011)

252.

EN ISO 11148-10:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 10. dio: Alati za stezanje-sabijanje (ISO 11148-10:2011)

253.

EN ISO 11148-11:2011

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 11. dio: Probijači i škare (ISO 11148-11:2011)

254.

EN ISO 11148-12:2012

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 12. dio: Kružne, oscilirajuće i ubodne pile (ISO 11148-12:2012)

255.

EN ISO 11148-13:2018

Ručni neelektrični alati – Sigurnosni zahtjevi – 13. dio: Alati za pričvršćivanje (ISO 11148-13:2017)

256.

EN ISO 11252:2013

Laseri i pridružena oprema – Laserski uređaj – Minimalni zahtjevi za dokumentaciju (ISO 11252:2013)

257.

EN ISO 11553-2:2008

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 2. dio: Zahtjevi za sigurnost ručnih laserskih uređaja za obradu (ISO 11553-2:2007)

258.

EN ISO 11553-3:2013

Sigurnost strojeva – Laserski strojevi za obradu – 3. dio: Smanjenje buke i metode mjerenja buke laserskih strojeva, ručnih laserskih uređaja za obradu i dodatne pomoćne opreme (stupanj preciznosti 2) (ISO 11553-3:2013)

259.

EN ISO 11554:2017

Optika i fotonika – Laseri i pridružena oprema – Metode ispitivanja za snagu, energiju i vremenske značajke laserskog snopa (ISO 11554:2017)

260.

EN ISO 11680-1:2021

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na udaljenosti – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11680-1:2021)

261.

EN ISO 11680-2:2021

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na udaljenosti – 2. dio: Strojevi za upotrebu sa stražnjim izvorom napajanja (ISO 11680-2:2021)

262.

EN ISO 11681-1:2022

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila lančanica – 1. dio: Motorne pile lančanice za šumarsku praksu (ISO 11681-1:2022)

263.

EN ISO 11681-2:2022

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila lančanica – 2. dio: Motorne pile lančanice za njegu stabala (ISO 11681-2:2022)

264.

EN ISO 11806-1:2022

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice trave – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11806-1:2022)

265.

EN ISO 11806-2:2022

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice za travu – 2. dio: Strojevi opremljeni stražnjom pogonskom jedinicom (ISO 11806-2:2022)

266.

EN ISO 11850:2011

Šumarska mehanizacija – Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

EN ISO 11850:2011/A2:2022

Ograničenje: Kad je riječ o točki 4.4. podtočki (a), prvoj alineji prvom odlomku, kao i upućivanjima na normu EN ISO 2867:2011, tablicu 6. stavke 8. i 9., najveće dimenzije za „A” i bilješku a) najveće dimenzije u pogledu visine prve stepenice, ovom se objavom ne stvara pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.1.6., 1.5.15. i 1.6.2. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ.

267.

EN 12001:2012

Strojevi za transport, prskanje i izlijevanje betona i žbuke – Sigurnosni zahtjevi

268.

EN 12012-1:2018

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za granulatore s noževima

269.

EN 12012-4:2019+A1:2021

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za drobilice

270.

EN 12013:2018

Strojevi za gumu i plastiku – Unutrašnje mješalice – Sigurnosni zahtjevi

271.

EN 12016:2013

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda za dizala, pokretne stube i pokretne trake – Otpornost

272.

EN 12041:2014

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za oblikovanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

273.

EN 12042:2014

Strojevi za preradu hrane – Automatski odjeljivači tijesta – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

274.

EN 12043:2014

Strojevi za preradu hrane – Komore za fermentaciju tijesta – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

275.

EN 12044:2005+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za rezanje i probijanje – Sigurnosni zahtjevi

276.

EN 12053:2001+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Ispitne metode za mjerenje emisije buke

277.

EN 12077-2:1998+A1:2008

Sigurnost granika – Zahtjevi za zdravlje i sigurnost – 2. dio: Graničnici i pokazni uređaji

278.

EN 12110:2014

Strojevi za gradnju tunela – Zračne brane – Sigurnosni zahtjevi

279.

EN 12111:2014

Strojevi za gradnju tunela – Rovokopači i mineri s neprekidnim djelovanjem – Sigurnosni zahtjevi

280.

EN 12158-1:2021

Građevna dizala za transport materijala – 1. dio: Dizala s dozvoljenim pristupom na platformu

281.

EN 12158-2:2000+A1:2010

Građevna dizala za transport materijala – 2. dio: Kosa dizala s nedozvoljenim pristupom na platformu

282.

EN 12159:2012

Građevna dizala za prijevoz osoba i materijala s okomito vođenom voznom košarom

283.

EN 12162:2001+A1:2009

Pumpe za kapljevine – Sigurnosni zahtjevi – Postupak hidrostatičkoga ispitivanja

284.

EN 12203:2003+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Tijesci za cipele i kožu – Sigurnosni zahtjevi

285.

EN 12267:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s kružnom pilom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

286.

EN 12268:2014

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s tračnim pilama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

287.

EN 12301:2019

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za izradu folija – Sigurnosni zahtjevi

EN 12301:2019/AC:2021

288.

EN 12312-1:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 1.dio: Stepenice za putnike

289.

EN 12312-2:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 2. dio: Vozilo za catering

290.

EN 12312-3:2017+A1:2020

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 3. dio: Vozila s transportnom trakom

291.

EN 12312-4:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 4. dio: Mostovi za ukrcaj putnika

292.

EN 12312-5:2021

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 5. dio: Zrakoplovna oprema za točenje goriva

293.

EN 12312-6:2017

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 6. dio: Vozila i oprema za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja

294.

EN 12312-7:2020

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 7. dio: Oprema za pomicanje zrakoplova

295.

EN 12312-8:2018

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 8. dio: Održavanje ili usluge stepenica i platforma

296.

EN 12312-9:2013

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 9. dio: Utovarivači spremnika/paleta

297.

EN 12312-10:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 10. dio: Transporteri za prijevoz spremnika/paleta

298.

EN 12312-12:2017

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 12. dio: Oprema za opskrbu pitkom vodom

299.

EN 12312-13:2017

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 13. dio: Oprema za održavanje toaleta

300.

EN 12312-14:2014

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 14. dio: Isključena/onesposebljena vozila za ukrcaj putnika

301.

EN 12312-15:2006+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 15. dio: Traktori za prtljagu i opremu

302.

EN 12312-16:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 16. dio: Oprema za zračni start

303.

EN 12312-17:2004+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 17. dio: Oprema za pripremu zraka

304.

EN 12312-18:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 18. dio: Jedinice za dušik ili kisik

305.

EN 12312-19:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 19. dio: Zrakoplovne dizalice, dizalice osovine i hidraulični pridržavač repa

306.

EN 12312-20:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 20. dio: Zemaljske jedinice s električnom snagom

307.

EN 12321:2003+A1:2009

Strojevi za podzemne rudnike – Specifikacija sigurnosnih zahtjeva za oklopljene grabljare širokog čela

308.

EN 12331:2021

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za mljevenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

309.

EN 12348:2000+A1:2009

Temeljne bušilice na postolju – Sigurnost

310.

EN 12355:2022

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za odvajanje/ljuštenje kože i odvajanje mesnog dijela – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

311.

EN 12385-1:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

312.

EN 12385-2:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 2. dio: Definicije, označivanje i razredba

313.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 3. dio: Informacije za upotrebu i održavanje

314.

EN 12385-4:2002+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 4. dio: Pramenasta užad za opću primjenu

315.

EN 12385-5:2021

Čelična užad – Sigurnost – 5. dio: Pramenasta užad za dizala

EN 12385-5:2021/AC:2021

316.

EN 12385-10:2003+A1:2008

Čelična užad – Sigurnost – 10. dio: Spiralna užad za opću primjenu

317.

EN 12387:2005+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Modularna oprema (normirani kalupi – sklopovi) za popravak obuće – Sigurnosni zahtjevi

318.

EN 12409:2008+A1:2011

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za termičko oblikovanje folija – Sigurnosni zahtjevi

319.

EN 12417:2001+A2:2009

Alatni strojevi – Sigurnost – Obradni centri

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

320.

EN 12418:2021

Strojevi za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištu – Sigurnost

321.

EN 12453:2017+A1:2021

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Sigurnost pri upotrebi strojno pogonjenih vrata – Zahtjevi i metode ispitivanja

322.

EN 12463:2004+A1:2011

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za punjenje i pomoćni strojevi – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

323.

EN 12505:2000+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Centrifugalni strojevi za odvajanje (proizvodnju) jestivih ulja i masti – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

324.

EN 12525:2000+A2:2010

Poljoprivredna mehanizacija – Čeoni utovarivači – Sigurnost

325.

EN 12545:2000+A1:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Pravilo za mjerenje buke – Opći zahtjevi

326.

EN 12547:2014

Centrifuge – Opći sigurnosni zahtjevi

327.

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika – Kod za ispitivanje buke za alate („pištolje”) za spajanje zabijanjem – Inženjerska metoda

328.

EN 12581:2005+A1:2010

Postrojenja za premazivanje – Strojevi za premazivanje umakanjem i elektronanošenjem organskih premaznih materijala – Sigurnosni zahtjevi

329.

EN 12609:2021

Kamioni mješalice – Sigurnosni zahtjevi

330.

EN 12621:2006+A1:2010

Strojevi za dopremu i protok materijala za nanošenje pod tlakom – Sigurnosni zahtjevi

331.

EN 12622:2009+A1:2013

Sigurnost alatnih strojeva – Hidraulične preše (tijesci) za kutno savijanje

332.

EN 12629-1:2000+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

333.

EN 12629-2:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 2. dio: Strojevi za izradu blokova

334.

EN 12629-3:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 3. dio: Strojevi s kliznom i okretnom pločom

335.

EN 12629-4:2001+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 4. dio: Strojevi za izradu betonskih krovnih ploča

336.

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-1: Strojevi za izradu cijevi u smjeru vertikalne osi

337.

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-2: Strojevi za izradu cijevi u smjeru horizontalne osi

338.

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-3: Strojevi za izradu prednapetih cijevi

339.

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – Dio 5-4: Strojevi za izradu cijevi s betonskim prevlakama

340.

EN 12629-6:2004+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 6. dio: Pokretna i nepokretna oprema za izradu predgotovljenih armiranih proizvoda

341.

EN 12629-7:2004+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 7. dio: Pokretna i nepokretna oprema za izradu prednapetih proizvoda

342.

EN 12629-8:2002+A1:2010

Strojevi za izradu građevnih proizvoda od betona i kalcijevog silikata – Sigurnost – 8. dio: Strojevi i oprema za izradu građevnih proizvoda od kalcijevog silikata (i betona)

343.

EN 12635:2002+A1:2008

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Ugradnja i upotreba

Ograničenje: Kad je riječ o točki 5.1. i Prilogu D, ova objava ne obuhvaća normu EN 12453:2000, primjenom koje se ne podrazumijeva pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.1.2., 1.1.6., 1.2.1., 1.3.7., 1.3.8.2., 1.4.1., 1.4.3. i 1.5.14. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ.

344.

EN 12644-1:2001+A1:2008

Granici – Informacije za uporabu i ispitivanje – 1. dio: Upute

345.

EN 12644-2:2000+A1:2008

Granici – Informacije za uporabu i ispitivanje – 2. dio: Obilježavanje

346.

EN 12649:2008+A1:2011

Strojevi za zbijanje i poravnavanje betona – Sigurnost

347.

EN 12653:1999+A2:2009

Strojevi za proizvodnju obuće i proizvoda od kože i umjetne kože – Strojevi za pričvršćivanje – Sigurnosni zahtjevi

348.

EN 12693:2008

Rashladni sustavi i dizalice topline – Zahtjevi s obzirom na okoliš i sigurnost – Volumetrijski rashladni kompresori

349.

EN 12717:2001+A1:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Bušilice

350.

EN 12733:2018

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Ručno upravljane motorne kosilice – Sigurnost

351.

EN 12753:2005+A1:2010

Sustav za toplinsko čišćenje ispušnog plina s opreme za površinsku obradu – Sigurnosni zahtjevi

352.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Strojevi za miješanje materijala za prevlačenje – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi za miješanje za uporabu pri obnovi vozila

353.

EN 12779:2015

Sigurnost strojeva za obradu drva – Sustav za odvajanje ljuski i prašine s učvršćenom instalacijom – Sigurnosni zahtjevi

354.

EN 12852:2001+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Prerađivači hrane i miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

355.

EN 12853:2001+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Ručne mješalice i pjenjače – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

356.

EN 12854:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Konzolne miješalice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

357.

EN 12855:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači s rotirajućom posudom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

358.

EN 12881-1:2014

Transportne trake – Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara – 1. dio: Ispitivanje propan plamenikom

359.

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportne trake – Ispitivanje zapaljivosti simulacijom požara – 2. dio: Ispitivanje za požare velikih razmjera

360.

EN 12882:2015

Transportne trake za opću upotrebu – Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

361.

EN 12921-1:2005+A1:2010

Strojevi za čišćenje i predobradbu površina industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

362.

EN 12921-2:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 2. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju tekućine za čišćenje na osnovi vode

363.

EN 12921-3:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 3. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju zapaljive tekućine za čišćenje

364.

EN 12921-4:2005+A1:2008

Strojevi za čišćenje površina i predobradbu industrijskih dijelova primjenom tekućina ili para – 4. dio: Sigurnost strojeva kod kojih se primjenjuju halogenizirana otapala

365.

EN 12965:2019

Traktori i poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Štitnici vratila za prijenos snage s traktora na strojeve i oruđa – Sigurnost

366.

EN 12978:2003+A1:2009

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Sigurnosne naprave za strojno pogonjena vrata i kolne ulaze – Zahtjevi i metode ispitivanja

367.

EN 12984:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Prenosivi i/ili ručno upravljani strojevi i uređaji opremljeni mehanički pogonjenim reznim alatom – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

368.

EN 12999:2020

Granici – Pretovarni granici

369.

EN 13000:2010+A1:2014

Granici – Mobilni granici

370.

EN 13001-1:2015

Granici – Opće projektiranje – 1. dio: Opća načela i zahtjevi

371.

EN 13001-2:2021

Sigurnost granika – Osnove projektiranja – 2. dio: Djelovanje opterećenja

372.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Granici – Opće projektiranje – Dio 3-1: Granična stanja i dokaz sigurnosti za čelične nosive konstrukcije

373.

EN 13001-3-2:2014

Granici – Opće projektiranje – Dio 3-2: Granična stanja i dokaz sigurnosti žičane užadi u sustavima namatanja

374.

EN 13001-3-3:2014

Granici – Opće projektiranje – Dio 3-3: Granična stanja i dokaz sigurnosti dodira kotač/tračnica

375.

EN 13001-3-5:2016+A1:2021

Granici – Osnove projektiranja – Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka

376.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Granici – Osnove projektiranja – Dio 3-6: Granična stanja i dokaz sigurnosti za strojeve – Hidraulički cilindri

377.

EN 13015:2001+A1:2008

Održavanje dizala i pokretnih stuba – Pravila za izradu uputa za održavanje

378.

EN 13020:2015

Strojevi za površinsko tretiranje cesta – Sigurnosni zahtjevi

379.

EN 13023:2003+A1:2010

Metode mjerenja buke strojeva za tisak, obradu i proizvodnju papira te pomoćne opreme – Stupnjevi točnosti 2 i 3

380.

EN 13035-1:2008

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Skladištenje, rukovanje i prijevoz opreme u tvornici

381.

EN 13035-2:2008

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Skladištenje, rukovanje i prijevoz opreme izvan tvornice

382.

EN 13035-3:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Strojevi za rezanje

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

383.

EN 13035-4:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 4. dio: Nagibni stolovi

384.

EN 13035-5:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Strojevi i uređaji za slaganje i raslagivanje

385.

EN 13035-6:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 6. dio: Strojevi za lomljenje

386.

EN 13035-7:2006+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 7. dio: Strojevi za rezanje višeslojnog stakla

387.

EN 13035-9:2006+A1:2010

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 9. dio: Uređaji za pranje

388.

EN 13035-11:2006+A1:2010

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu ravnog stakla – Sigurnosni zahtjevi – 11. dio: Strojevi za bušenje

389.

EN 13042-1:2007+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Opskrbljivač otvora (rastaljenim staklom)

390.

EN 13042-2:2004+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Rukovanje strojevima za opskrbljivanje

391.

EN 13042-3:2007+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: IS strojevi

392.

EN 13042-5:2003+A1:2009

Strojevi i postrojenja za izradu, obradu i preradu šupljeg stakla – Sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Preše

393.

EN 13059:2002+A1:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Ispitne metode za mjerenje vibracija

394.

EN 13102:2005+A1:2008

Keramički strojevi – Sigurnost – Utovar i istovar (keramičkih) pločica od fine gline

395.

EN 13112:2002+A1:2009

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi za struganje, obrezivanje i striženje – Sigurnosni zahtjevi

396.

EN 13113:2002+A1:2010

Strojevi za štavljenje kože – Strojevi s valjcima za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

397.

EN 13114:2002+A1:2009

Strojevi za štavljenje kože – Rorirajuće procesne posude – Sigurnosni zahtjevi

398.

EN 13120:2009+A1:2014

Unutarnji zastori – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

399.

EN 13128:2001+A2:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Glodalice (uključujući i bušilice)

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

400.

EN 13135:2013+A1:2018

Granici – Sigurnost – Projektiranje – Zahtjevi za opremu

401.

EN 13155:2003+A2:2009

Granici – Sigurnost – Ovjesna sredstva

402.

EN 13157:2004+A1:2009

Granici – Sigurnost – Dizalice na ručni pogon

403.

EN 13204:2016

Dvoradni hidraulični alati za spašavanje u vatrogastvu i spasilačkoj službi – Zahtjevi za sigurnost i svojstva

404.

EN 13208:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za guljenje povrća – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

405.

EN 13241:2003+A2:2016

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Norma za proizvod, izvedbene značajke

Ograničenje: Kad je riječ o točkama 4.2.2., 4.2.6., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. i 4.3.6. ova se objava ne odnosi na normu EN 12453:2000 čijom se primjenom ne stvara pretpostavka sukladnosti s temeljnim sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.3.7. i 1.4.3. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ.

406.

EN 13288:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za podizanje i nagibanje zdjela – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

407.

EN 13289:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Uređaji za sušenje i hlađenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

408.

EN 13367:2005+A1:2008

Keramički strojevi – Sigurnost – Platforme i vozila za prijenos

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

409.

EN 13378:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Preše za tjesteninu – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

410.

EN 13379:2001+A1:2013

Pogoni za proizvodnju tjestenine – Stroj za razgrtanje, skidanje i rezanje, traka za vraćanje klipića, spremnik za klipić – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

411.

EN 13389:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Miješalice s horizontalnim osovinama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

412.

EN 13390:2002+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za pite i kolače – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

413.

EN 13414-1:2003+A2:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 1. dio: Priveznice za opću namjenu

414.

EN 13414-2:2003+A2:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 2. dio: Upute za uporabu i održavanje, koje osigurava proizvođač

415.

EN 13414-3:2003+A1:2008

Priveznice od čelične užadi – Sigurnost – 3. dio: Upletene priveznice – Beskonačne priveznice i priveznice s dvije omče

416.

EN 13418:2013

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za namatanje folija ili ploča – Sigurnosni zahtjevi

417.

EN 13448:2001+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Strojevi i oruđa za radove unutar reda – Sigurnost

418.

EN 13457:2004+A1:2010

Strojevi za izradu obuće, kože i predmeta od imitacije kože – Rasijecanje, laminiranje, rezanje, cementiranje i strojevi za sušenje cementom – Sigurnosni zahtjevi

419.

EN ISO 13482:2014

Roboti i robotski uređaji – Sigurnosni zahtjevi za poslužne robote (ISO 13482:2014)

420.

EN 13525:2020

Šumarska mehanizacija – Iverači drva – Sigurnost

421.

EN 13531:2001+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju (TOPS) za mini bagere – Laboratorijska ispitivanja i zahtjevi za izvedbu (ISO 12117:1997, MOD)

422.

EN 13534:2006+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za soljenje injektiranjem – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

423.

EN 13557:2003+A2:2008

Granici – Upravljački uređaji i njihov smještaj

424.

EN 13561:2015

Vanjski zastori i tende – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost

EN 13561:2015/AC:2016

425.

EN 13570:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Miješalice i strojevi za miješanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

426.

EN 13586:2020

Granici – Pristup

427.

EN 13591:2005+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Ubacivači u peć s fiksiranim poklopcem – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

428.

EN 13617-1:2021

Benzinske stanice za punjenje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu mjernih pumpi, mjernih uređaja za istakanje goriva i daljinski upravljanih pumpnih jedinica

429.

EN 13621:2004+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Sušilice za salatu – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

430.

EN 13659:2015

Kapci i vanjske žaluzine (rebrenice) – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost

431.

EN 13675:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za postrojenja za oblikovanje i valjanje cijevi i oprema za njihovu završnu obradu

432.

EN 13683:2003+A2:2011

Oprema za vrtove i parkove – Sitnilice za odrezane grane – Sigurnost

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

433.

EN 13684:2018

Oprema za vrtove i parkove – Ručno upravljani prozračivači i grebalice za travnjake – Sigurnost

434.

EN 13731:2007

Sustavi jastuka za dizanje koje upotrebljava vatrogasna i spasilačka služba – Zahtjevi za sigurnost i svojstva

435.

EN 13732:2022

Strojevi za preradu hrane – Hladnjaci za mlijeko u rinfuzi na farmama – Zahtjevi za izvedbu, sigurnost i higijenu

436.

EN ISO 13766-2:2018

Strojevi za zemljane radove i građevinski strojevi – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) strojeva s vlastitim električnim napajanjem – 2. dio: Dodatni zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost za funkcionalnu sigurnost (ISO 13766-2:2018)

437.

EN 13852-1:2013

Granici – Odobalni granici – 1. dio: Odobalni granici opće namjene

438.

EN 13852-3:2021

Granici – Odobalni granici – 3. dio: Laki odobalni granici

439.

EN 13862:2021

Strojevi za rezanje podova – Sigurnost

440.

EN 13870:2015+A1:2021

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje mesa – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

441.

EN 13871:2014

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje na kocke – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

442.

EN 13885:2022

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za zatvaranje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

443.

EN 13886:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Kotlovi za kuhanje opremljeni mješačima i/ili miješalicama – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

444.

EN 13889:2003+A1:2008

Kovani čelični škopci za opću uporabu – D škopci i trbušasti škopci – Razred 6 – Sigurnost

445.

EN 13951:2012

Pumpe za kapljevine – Sigurnosni zahtjevi – Oprema za poljoprivredne prehrambene proizvode – Pravila projektiranja za osiguravanje higijene u uporabi

446.

EN 13954:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači kruha – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

447.

EN 13977:2011

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Sigurnosni zahtjevi za prijenosne strojeve i tračnička kolica za izgradnju i održavanje pruga

448.

EN 13985:2003+A1:2009

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojne škare

449.

EN 14010:2003+A1:2009

Sigurnost strojeva – Oprema za parkiranje s pomoću upravljane snage motornih vozila – Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi EMC za oblikovanje, proizvodnju, faze sklapanja i puštanje u pogon

450.

EN 14033-3:2017

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Kolosiječni strojevi za gradnju i održavanje – 3. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

451.

EN 14033-4:2019

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Kolosiječni strojevi za gradnju i održavanje – 4. dio: Tehnički zahtjevi za vožnju, kretanje i rad na tračničkim sustavima javnoga gradskog prometa

452.

EN 14043:2014

Vozila visokog dosega za spašavanje i gašenje požara – Okretne ljestve s kombiniranim gibanjem – Zahtjevi za sigurnost i svojstva te metode ispitivanja

453.

EN 14044:2014

Vozila visokog dosega za spašavanje i gašenje požara – Okretne ljestve sa sekvencijskim gibanjem – Zahtjevi za sigurnost i svojstva te metode ispitivanja

454.

EN 14070:2003+A1:2009

Sigurnost alatnih strojeva – Transfer linije i strojevi posebne namjene

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

455.

EN 14238:2004+A1:2009

Granici – Ručno vođeni manipulatori

456.

EN ISO 14314:2009

Klipni motori s unutrašnjim izgaranjem – Oprema za električno pokretanje – Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 14314:2004)

457.

EN 14439:2006+A2:2009

Granici – Sigurnost – Toranjski granici

458.

EN 14462:2005+A1:2009

Oprema za površinsku obradu – Pravila za ispitivanje buke opreme za površinsku obradu uključujući i pomoćnu opremu za rukovanje – Razred točnosti 2 i 3

459.

EN 14466:2005+A1:2008

Vatrogasne pumpe – Prijenosne pumpe – Zahtjevi za sigurnost i svojstva, ispitivanje

460.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 1. dio: Vitla s pogonom

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

461.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 2. dio: Dizalice na strojni pogon

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

462.

EN 14502-2:2005+A1:2008

Granici – Oprema za dizanje osoba – 2. dio: Podizne upravljačke postaje

463.

EN 14655:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Rezači francuskog kruha (bageta) – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

464.

EN 14656:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za preše za ekstrudiranje čelike i obojenih metala

465.

EN 14658:2005+A1:2010

Uređaji i sustavi za neprekidnu dobavu – Opći zahtjevi za sigurnost opreme za neprekidnu dobavu za otvorene rudnike lignita

466.

EN 14673:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za hidraulične preše za vruće kovanje čelika i obojenih metala

467.

EN 14677:2008

Sigurnost strojeva – Sekundarna izrada čelika – Strojevi i oprema za obradu tekućeg čelika

468.

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

469.

EN 14710-1:2005+A2:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum uređaja – 1. dio: Razredba, opći i sigurnosni zahtjevi

470.

EN 14710-2:2005+A2:2008

Vatrogasne pumpe – Centrifugalne vatrogasne pumpe bez vakuum uređaja – 2. dio: Verifikacija općih i sigurnosnih zahtjeva

471.

EN 14753:2007

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za kontinuirani čelični lijev

472.

EN 14886:2008

Strojevi za plastiku i gumu – Rezačice za pjenaste blokove – Sigurnosni zahtjevi

473.

EN 14910:2007+A1:2009

Oprema za vrtove i parkove – Čistači pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnost

474.

EN 14930:2007+A1:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija i oprema za vrtove i parkove – Ručno upravljani strojevi – Određivanje nehotičnog pristupa vrućim površinama

475.

EN 14957:2006+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi s transportnom trakom za pranje posuđa – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

476.

EN 14958:2006+A1:2009

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za mljevenje i preradu brašna i krupice – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

477.

EN 14973:2015

Transportne trake za upotrebu u podzemnim instalacijama – Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

478.

EN ISO 14982:2009

Poljoprivredni i šumarski strojevi – Elektromagnetska kompatibilnost – Metode ispitivanja i mjerila za prihvaćanje (ISO 14982:1998)

479.

EN 14985:2012

Granici – Portalni okretni granici

480.

EN 15000:2008

Sigurnost industrijskih kamiona – Kamioni različitih dometa s vlastitim pogonom – Specifikacije, radne značajke i ispitni zahtjevi za pokazatelj opterećenja uzdužnoga momenta i ograničivač opterećenja uzdužnoga momenta

481.

EN 15011:2020

Granici – Mosni i portalni granici

482.

EN 15027:2007+A1:2009

Prijenosna oprema za zidne pile i pile sa sajlom na gradilištima – Sigurnost

483.

EN 15056:2006+A1:2009

Granici – Zahtjevi za hvataljke za kontejnere

484.

EN 15059:2009+A1:2015

Oprema za tretiranje snijega – Sigurnosni zahtjevi

485.

EN 15061:2007+A1:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu proizvodne linije za izradu traka

486.

EN 15067:2007

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za preradu filmova u omote i vreće – Sigurnosni zahtjevi

487.

EN 15093:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za vruće valjanje plosnatih proizvoda

488.

EN 15094:2008

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice za hladno valjanje plosnatih proizvoda

489.

EN 15095:2007+A1:2008

Pomični paletni i poličasti regali, kružno pokretni regali i skladišna dizala na motorni pogon – Sigurnosni zahtjevi

490.

EN 15162:2008

Stojevi i postrojenja za iskapanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnosni zahtjevi za baterije pila s više oštrica

491.

EN 15163-1:2022

Strojevi i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena – Sigurnost – 1. dio: Zahtjevi za stacionarne dijamantne žičane pile

492.

EN 15163-2:2022

Strojevi i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnog kamena – Sigurnost – 2. dio: Zahtjevi za prenosive dijamantne žičane pile

493.

EN 15164:2008

Stojevi i postrojenja za iskapanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnost – Zahtjevi za strojeve za izradu utora s lančanim i remenskim prijenosom

494.

EN 15166:2008

Strojevi za preradu hrane – Automatski strojevi za rasijecanje mesa u klaonici – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

495.

EN 15194:2017

Bicikli – Bicikli s pomoćnim električnim pogonom – EPAC bicikli

1. ograničenje: Usklađenom normom EN 15194:2017 ne stvara se pretpostavka sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.5.5., 1.5.6. i 1.5.7. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ, u kojima se zahtijeva da strojevi budu konstruirani i izrađeni tako da uzimaju u obzir rizike povezane s ekstremnim temperaturama, požarom i eksplozijom.

2. ograničenje: Usklađenom normom EN 15194:2017 ne stvara se pretpostavka sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.5.9. i 3.6.3.1. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ, kojima se zahtijeva da strojevi budu konstruirani i izrađeni tako da uzimaju u obzir rizike koji proizlaze iz vibracija te da strojevi moraju biti opremljeni mjerenjem vibracija koje strojevi prenose na rukovatelja stroja.

496.

EN 15268:2008

Benzinske stanice za punjenje – Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju potopljenih pumpnih sklopova

497.

EN 15503:2009+A2:2015

Oprema za vrtove i parkove – Vrtni ventilatori, usisači i ventilatori/usisači – Sigurnost

498.

EN 15571:2020

Strojevi i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnoga kamena – Sigurnost – Zahtjevi za strojeve za površinsku obradu

499.

EN 15572:2015

Strojevi i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnoga kamena – Sigurnost – Zahtjevi za strojeve za završnu obradu bridova

500.

EN 15695-1:2017

Poljoprivredni traktori i samokretne prskalice – Zaštita rukovatelja (vozača) od opasnih tvari – 1. dio: Razredba kabina, zahtjevi i postupci ispitivanja

501.

EN 15695-2:2017

Poljoprivredni traktori i samokretne prskalice – Zaštita rukovatelja (vozača) od opasnih tvari – 2. dio: Filtri, zahtjevi i postupci ispitivanja

502.

EN 15700:2011

Sigurnost traka konvejera za zimski sport ili slobodne aktivnosti

503.

EN ISO 15744:2008

Ručni neelektrični alati –Kod za mjerenje buke – Inženjerska metoda (stupanj 2) (ISO 15744:2002)

504.

EN 15746-2:2010+A1:2011

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Cestovno-željeznički strojevi i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

505.

EN 15774:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za obradu svježe i punjene tjestenine (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette i gnocchi) – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

506.

EN 15811:2014

Poljoprivredna mehanizacija – Nepomični štitnici i štitnici s uređajem za međublokiranje ili bez njega za pokretne dijelove prijenosnika snage (ISO/TS 28923:2012, MOD)

507.

EN 15830:2012

Kamioni za teške terene različitoga dometa – Vidljivost – Ispitne metode i potvrđivanje

508.

EN 15861:2012

Strojevi za preradu hrane – Prostor za dimljenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

509.

EN 15895:2011+A1:2018

Nabojem pogonjeni ručni alati – Sigurnosni zahtjevi – Alati za pričvršćivanje i označivanje

510.

EN 15949:2012

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za valjaonice šipki, konstrukcijskog čelika i valjane žice

511.

EN 15954-2:2013

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Prikolice i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

512.

EN 15955-2:2013

Željeznički sustav – Željeznički gornji ustroj – Rasklopivi strojevi i pripadajuća oprema – 2. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

513.

EN 15997:2011

Vozila za sve terene (ATVs – Quads) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15997:2011/AC:2012

514.

EN 16005:2012

Strojno pogonjena vrata za pješake – Sigurnost upotrebe – Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16005:2012/AC:2015

515.

EN 16029:2012

Jahaća vozila, motorizirana vozila namijenjena prijevozu ljudi izvan javnih cesta – Jednotračna motorna vozila s dvostrukim upravljačem – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode

516.

EN ISO 16089:2015

Alatni strojevi – Sigurnost – Stacionarne brusilice (ISO 16089:2015)

517.

EN ISO 16092-1:2018

Sigurnost alatnih strojeva – Preše – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 16092-1:2017)

518.

EN ISO 16092-2:2020

Sigurnost alatnih strojeva – Preše – 2. dio: Sigurnosni zahtjevi za mehaničke preše (ISO 16092-2:2019)

519.

EN ISO 16092-3:2018

Sigurnost alatnih strojeva – Preše – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za hidraulične preše (ISO 16092-3:2017)

520.

EN ISO 16092-4:2020

Sigurnost alatnih strojeva – Preše – 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za pneumatske preše (ISO 16092-4:2019)

521.

EN ISO 16093:2017

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojne pile za rezanje metala (ISO 16093:2017)

522.

EN ISO 16119-1:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi s obzirom na okoliš za prskalice – 1. dio: Općenito (ISO 16119-1:2013)

523.

EN ISO 16119-2:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi s obzirom na okoliš za prskalice – 2. dio: Horizontalne bučne prskalice (ISO 16119-2:2013, ispravljena verzija 2017-03)

524.

EN ISO 16119-3:2013

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi za prskalice s obzirom na okoliš – 3. dio: Prskalice za grmlje i drveće (ISO 16119-3:2013)

525.

EN ISO 16119-4:2014

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Zahtjevi za prskalice s obzirom na okoliš – 4. dio: Nepomične i polupokretne prskalice (ISO 16119-4:2014)

526.

EN 16191:2014

Strojevi za gradnju tunela – Sigurnosni zahtjevi

527.

EN 16203:2014

Sigurnost industrijskih kamiona – Dinamičko ispitivanje za provjeru bočne stabilnosti – Čeoni viličari

528.

EN 16228-1:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

529.

EN 16228-2:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 2. dio: Pokretne bušilice za graditeljstvo i geotehničko inženjerstvo, kamenolome i rudarstvo

530.

EN 16228-3:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 3. dio: Horizontalno usmjerena oprema za bušenje (HDD)

531.

EN 16228-4:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 4. dio: Oprema za izradu temelja

532.

EN 16228-5:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 5. dio: Oprema za membranske zidove

533.

EN 16228-6:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 6. dio: Oprema za mlazno nanošenje i ubrizgavanje

534.

EN 16228-7:2014+A1:2021

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 7. dio: Zamjenjiva pomoćna oprema

535.

EN 16230-1:2013+A1:2014

Automobili za zabavu – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za automobile za zabavu

536.

EN ISO 16230-1:2015

Poljoprivredna mehanizacija i traktori – Sigurnost visokonaponskih električnih i elektroničkih komponenti i sustava – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 16230-1:2015)

537.

EN ISO 16231-1:2013

Samopogonjena poljoprivredna mehanizacija – Ocjenjivanje stabilnosti – 1. dio: Načela (ISO 16231-1:2013)

538.

EN ISO 16231-2:2015

Samopogonjena poljoprivredna mehanizacija – Ocjenjivanje stabilnosti – 2. dio: Određivanje statičke stabilnosti i postupci ispitivanja (ISO 16231-2:2015)

539.

EN 16246:2012

Poljoprivredna mehanizacija – Bageri – Sigurnost

540.

EN 16252:2012

Strojevi za zbijanje otpada ili recikliranih frakcija – Vodoravni tijesci za baliranje – Sigurnosni zahtjevi

541.

EN 16307-1:2020

Industrijska vozila – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 1. dio: Dopunski zahtjevi za industrijska vozila s vlastitim pogonom osim vozila bez vozača, vozila promjenjivog dohvata i vozila za prijevoz tereta

542.

EN 16307-5:2013

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 5. dio: Dodatni zahtjevi za viličare pogonjene guranjem

543.

EN 16307-6:2014

Industrijski kamioni – Sigurnosni zahtjevi i potvrđivanje – 6. dio: Dodatni zahtjevi za vozila za prijevoz tereta i osoblja

544.

EN 16327:2014

Vatrogastvo – Nadtlačni sustavi pjenila (PPPS) i sustavi komprimirane zračne pjene (CAFS)

545.

EN 16474:2015

Strojevi za obradu plastike i gume – Preše za vulkanizaciju gume – Sigurnosni zahtjevi

546.

EN 16486:2014+A1:2020

Strojevi za zbijanje otpada ili recikliranih frakcija – Zbijači – Sigurnosni zahtjevi

547.

EN 16500:2014

Strojevi za zbijanje otpada ili recikliranih frakcija – Vertikalni tijesci za baliranje – Sigurnosni zahtjevi

548.

EN 16517:2021

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Mobilne žičare za iznošenje drva – Sigurnost

549.

EN 16564:2020

Strojevi i postrojenja za eksploataciju i obradu prirodnoga kamena – Sigurnost – Zahtjevi za mosne pile/glodalice uključujući numerički upravljane alatne strojeve (NC/CNC)

550.

EN 16590-3:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 3. dio: Razvoj nizova, hardvera i softvera (ISO 25119-3:2010, MOD)

551.

EN 16590-4:2014

Traktori i mehanizacija za poljoprivredu i šumarstvo – Sigurnosni dijelovi sustava za nadzor – 4. dio: Proizvodnja, izvedba, modifikacija i postupci za podršku (ISO 25119-4:2010, MOD)

552.

EN 16712-4:2018

Prijenosna oprema za stvaranje i nanašanje sredstva za gašenje pomoću vatrogasnih pumpi – Prijenosna oprema za pjenu – 4. dio: Generatori pjene visoke ekspanzije (lake pjene) PN 16

553.

EN 16719:2018

Transportne platforme

554.

EN 16743:2016

Strojevi za preradu hrane – Automatski industrijski strojevi za rezanje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

555.

EN 16770:2018

Sigurnost strojeva za obradu drva – Sustavi za izvlačenje strugotina i prašine za upotrebu u zatvorenom prostoru – Sigurnosni zahtjevi

556.

EN 16774:2016

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za čelične konvertere i pripadajuću opremu

557.

EN 16808:2020

Industrija nafte, petrokemije i prirodnoga plina – Sigurnost strojeva – Ručni elevatori

558.

EN 16851:2017+A1:2020

Granici – Sustavi laganih granika

559.

EN 16952:2018+A1:2021

Poljoprivredna mehanizacija – Radne platforme za neravni teren za radove u voćnjaku (WPO) – Sigurnost

560.

EN 16985:2018

Komore za nanošenje prevlaka od organskih materijala prskanjem – Sigurnosni zahtjevi

561.

EN 17003:2021

Cestovna vozila – Uređaji s valjcima za ispitivanje kočnica na vozilima najveće ukupne mase veće od 3,5 t – Sigurnosni zahtjevi

562.

EN 17059:2018

Postrojenja za galvanizaciju i anodizaciju – Sigurnosni zahtjevi

563.

EN 17067:2018

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi za radio upravljanje

564.

EN 17088:2021

Sustavi ventilacije bočnim zavjesama – Sigurnost

565.

EN 17106-1:2021

Strojevi za održavanje cesta – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

566.

EN 17106-2:2021

Strojevi za održavanje cesta – Sigurnost – 2. dio: Posebni zahtjevi za strojeve za čišćenje prometnih površina

567.

EN 17106-3-1:2021

Strojevi za održavanje cesta – Sigurnost – Dio 3-1: Strojevi za zimsko održavanje – Zahtjevi za strojeve za čišćenje snijega s rotirajućim alatima i ralice

568.

EN 17106-3-2:2021

Strojevi za održavanje cesta – Sigurnost – Dio 3-2: Strojevi za zimsko održavanje – Posebni zahtjevi za strojeve za posipanje

569.

EN 17106-4:2021

Strojevi za održavanje cesta – Sigurnost – 4. dio: Strojevi za održavanje vegetacije – Zahtjevi za kosilice za travu i čistače šikare

570.

EN 17281:2021

Sigurnosni zahtjevi – Oprema za čišćenje vozila

571.

EN 17348:2022

Zahtjevi za projektiranje i ispitivanje usisavača za prašinu namijenjenih upotrebi u eksplozivnim atmosferama

572.

EN 17352:2022

Strojno pogonjena oprema za kontrolu ulaska pješaka – Sigurnost uporabe – Zahtjevi i metode ispitivanja

573.

EN ISO 17916:2016

Sigurnost strojeva za toplinsko rezanje (ISO 17916:2016)

574.

EN ISO 18063-2:2021

Vozila za teške terene – Metode ispitivanja vidljivosti i njihova verifikacija – 2. dio: Vozila za teške terene s okretnom nadogradnjom i promjenjivim dohvatom (ISO 18063-2:2021)

575.

EN ISO 19085-1:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 19085-1:2021)

576.

EN ISO 19085-2:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 2. dio: Horizontalne kružne pile za ploče s pritisnim uređajem (ISO 19085-2:2021)

577.

EN ISO 19085-3:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 3. dio: Numeričko upravljani strojevi (NC/CNC) za bušenje i vođenje po krivulji (ISO 19085-3:2021)

578.

EN ISO 19085-4:2018

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 4. dio: Vertikalne kružne pile za ploče (ISO 19085-4:2018)

579.

EN ISO 19085-5:2017

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 5. dio: Formatne pile (ISO 19085-5:2017)

580.

EN ISO 19085-6:2017

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 6. dio: Jednovreteni strojevi za vertikalno oblikovanje kalupa (ISO 19085-6:2017)

581.

EN ISO 19085-7:2019

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 7. dio: Strojevi za blanjanje površina, strojevi za blanjanje na debljinu i kombinirani strojevi za blanjanje površina i blanjanje na debljinu (ISO 19085-7:2019)

582.

EN ISO 19085-8:2018

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 8. dio: Tračne brusilice za kalibriranje za ravne obratke (ISO 19085-8:2017)

583.

EN ISO 19085-9:2020

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 9. dio: Kružne stolne pile (sa i bez klizne ploče) (ISO 19085-9:2019)

584.

EN ISO 19085-10:2019

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 10. dio: Građevinske pile (ISO 19085-10:2018)

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020

585.

EN ISO 19085-11:2020

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 11. dio: Kombinirani strojevi (ISO 19085-11:2020)

586.

EN ISO 19085-13:2020

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 13. dio: Višelisne pile s ručnim ulaganjem/ili odlaganjem (ISO 19085-13:2020)

587.

EN ISO 19085-14:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 14. dio: Četverostrani stroj za kalupiranje (ISO 19085-14:2021)

588.

EN ISO 19085-15:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 15. dio: Preše (ISO 19085-15:2021)

589.

EN ISO 19085-16:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 16. dio: Stolne tračne pile i tračne pile (ISO 19085-16:2021)

590.

EN ISO 19085-17:2021

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 17. dio: Strojevi za lijepljenje bridova pogonjeni lancima (ISO 19085-17:2021)

591.

EN ISO 19225:2017

Strojevi za podzemne rudnike – Pokretni strojevi za dobivanje na širokom čelu – Sigurnosni zahtjevi za rezne valjkaste utovarivače i plugove (ISO 19225:2017)

EN ISO 19225:2017/A1:2019

592.

EN ISO 19296:2018

Rudarstvo – Pokretni strojevi u podzemnim rudnicima – Sigurnost strojeva (ISO 19296:2018)

593.

EN ISO 19432-1:2020

Građevinski strojevi i oprema – Prijenosni ručni strojevi za rezanje i brušenje pogonjeni motorom s unutarnjim izgaranjem – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za rotirajuće brusne ploče strojeva za rezanje postavljene u sredini (ISO 19432-1:2020)

594.

EN ISO 19472-2:2022

Šumarska mehanizacija – Vitla – 2. dio: Vitla za vučnu pomoć (ISO 19472-2:2022)

595.

EN ISO 19932-1:2013

Oprema za zaštitu bilja – Leđno nosive prskalice – 1. dio: Zahtjevi za sigurnost i s obzirom na zaštitu okoliša (ISO 19932-1:2013)

596.

EN ISO 19932-2:2013

Oprema za zaštitu bilja – Leđno nosive prskalice – 2. dio: Metode ispitivanja (ISO 19932-2:2013)

597.

EN ISO 20361:2019

Pumpe i pumpne jedinice za kapljevine – Ispitna pravila za mjerenje buke – 2. i 3. razred točnosti (ISO 20361:2019)

EN ISO 20361:2019/A11:2020

598.

EN ISO 20430:2020

Strojevi za plastiku i gumu – Strojevi za ubrizgavanje u kalupe – Sigurnosni zahtjevi (ISO 20430:2020)

599.

EN ISO 21904-1:2020

Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju i srodnim postupcima – Oprema za odsisavanje i odvajanje dima pri zavarivanju – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 21904-1:2020)

600.

EN ISO 22291:2022

Sigurnosni zahtjevi za strojeve za proizvodnju netkanih tekstila mokrim postupkom (ISO 22291:2022)

601.

EN ISO 22867:2021

Šumarska i vrtna mehanizacija – Pravilo za ispitivanje vibracija na prenosivim ručno upravljanim strojevima s motorom s unutrašnjim izgaranjem – Vibracija na ručkama (ISO 22867:2021)

602.

EN ISO 22868:2021

Šumarska i vrtna mehanizacija – Pravilo za ispitivanje buke prijenosnih ručnih strojeva s motorima s unutrašnjim izgaranjem – Inženjerska metoda (2. stupanj preciznosti) (ISO 22868:2021)

603.

EN ISO 23062:2022

Strojevi za lijevanje – Sigurnosni zahtjevi za strojeve za lijevanje u kalupe, proizvodnju ljevačkih jezgri i prateću opremu (ISO 23062:2022)

604.

EN ISO 23125:2015

Alatni strojevi – Sigurnost – Tokarilice (ISO 23125:2015, ispravljena verzija 2016-03-15)

605.

EN ISO 28139:2009

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Leđno nosivi zamagljivači pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi (ISO 28139:2009)

606.

EN ISO 28881:2022

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojevi za elektroeroziju (ISO 28881:2022)

607.

EN ISO 28927-1:2019

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 1. dio: Kutne i vertikalne brusilice (ISO 28927-1:2019)

608.

EN ISO 28927-2:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 2. dio: Ključevi za matice, odvijači matica i izvijači (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

609.

EN ISO 28927-3:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 3. dio: Alati za poliranje i rotacijski, orbitalni i slučajno orbitalni alati za brušenje pijeskom (ISO 28927-3:2009)

610.

EN ISO 28927-4:2010

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 4. dio: Ravne brusilice (ISO 28927-4:2010)

EN ISO 28927-4:2010/A1:2018

611.

EN ISO 28927-5:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 5. dio: Bušilice i udarne bušilice (ISO 28927-5:2009)

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

612.

EN ISO 28927-6:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 6. dio: Maljevi (ISO 28927-6:2009)

613.

EN ISO 28927-7:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 7. dio: Sjekači i škare (ISO 28927-7:2009)

614.

EN ISO 28927-8:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 8. dio: Pile, strojevi za poliranje i struganje s izmjeničnim djelovanjem i pile s vibracijskim ili rotacijskim djelovanjem (ISO 28927-8:2009)

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

615.

EN ISO 28927-9:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Ispitne metode za procjenu emisije vibracija – 9. dio: Čekići i dlijeta za uklanjanje hrđe (ISO 28927-9:2009)

616.

EN ISO 28927-10:2011

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 10. dio: Udarne bušilice, čekići i lomilice (ISO 28927-10:2011)

617.

EN ISO 28927-11:2011

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 11. dio: Čekići za kamen (ISO 28927-11:2011)

618.

EN ISO 28927-12:2012

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracije – 12. dio: Kutne brusilice (ISO 28927-12:2012)

619.

EN ISO 28927-13:2022

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 13. dio: Alati za pribijanje (ISO 28927-13:2022)

620.

EN 50223:2015

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih vlakanaca – Sigurnosni zahtjevi

621.

EN 50348:2010

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje nezapaljivih tekućih tvari za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

EN 50348:2010/AC:2010

622.

EN 50434:2014

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Posebni zahtjevi za mrežno napajane usitnjavalice i sjeckalice

623.

EN 50569:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne centrifuge rublja

EN 50569:2013/A1:2018

624.

EN 50570:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne bubnjaste sušilice rublja

EN 50570:2013/A1:2018

625.

EN 50571:2013

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za komercijalne električne perilice rublja

EN 50571:2013/A1:2018

626.

EN 50580:2012

Sigurnost ručnih elektromotornih alata – Posebni zahtjevi za pištolje za prskanje

EN 50580:2012/A1:2013

627.

EN 50636-2-91:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-91: Posebni zahtjevi za kosilice i rubne kosilice trave rukom držane i s rukovateljem koji hoda (IEC 60335-2-91:2008, MOD)

628.

EN 50636-2-92:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-92: Posebni zahtjevi za grebalice i prozračivala trave pogonjene iz mreže s rukovateljem koji hoda (IEC 60335-2-92:2002, MOD)

629.

EN 50636-2-94:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-94: Posebni zahtjevi za šišalice za travu škarastog tipa (IEC 60335-2-94:2008, MOD)

630.

EN 50636-2-100:2014

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-100: Posebni zahtjevi za ručne vrtne puhalice, usisavače i puhalice s usisavačem koje se napajaju iz mreže (IEC 60335-2-100:2002, MOD)

631.

EN 50636-2-107:2015

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Dio 2-107: Posebni zahtjevi za robotske kosilice koje se napajaju iz baterije (IEC 60335-2-107:2012, MOD)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

632.

EN 60204-31:2013

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 31. dio: Posebna sigurnost i EMC zahtjevi za šivaće strojeve, jedinice i sustave (IEC 60204-31:2013)

633.

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60335-1:2010, MOD)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

634.

EN 60335-2-8:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za aparate za brijanje, šišanje i slične aparate (IEC 60335-2-8:2012, MOD)

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

635.

EN 60335-2-23:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi aparata za njegu kože ili kose (IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

636.

EN 60335-2-36:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-36: Posebni zahtjevi ugostiteljskih štednjaka, pećnica, kuhala i grijaćih ploča (IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

637.

EN 60335-2-37:2002

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-37: Posebni zahtjevi ugostiteljskih električnih friteza (IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

EN 60335-2-37:2002/A12:2016

638.

EN 60335-2-40:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-40: Posebni zahtjevi za dizalice topline, klima-aparate i sušila zraka (IEC 60335-2-40:2002, MOD)

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

639.

EN IEC 60335-2-41:2021

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Posebni zahtjevi za crpke (IEC 60335-2-41:2012)

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

640.

EN 60335-2-42:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-42: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s puhalom, parne tlačne pećnice i konvekcijske parne pećnice (IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

641.

EN 60335-2-47:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-47: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove (IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

642.

EN 60335-2-48:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-48: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne zračeće roštilje i pržila kruha (IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

643.

EN 60335-2-49:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne tople ormariće (IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

644.

EN 60335-2-58:2005

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne perilice posuđa (IEC 60335-2-58:2002, MOD)

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

645.

EN 60335-2-65:2003

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-65: Posebni zahtjevi aparata za pročišćavanje zraka (IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

646.

EN 60335-2-67:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-67: Posebni zahtjevi za strojeve za obradu podova za komercijalnu uporabu (IEC 60335-2-67:2012, MOD)

647.

EN 60335-2-68:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-68: Posebni zahtjevi za komercijalne čistilice rošenjem (IEC 60335-2-68:2012, MOD)

648.

EN 60335-2-69:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-69: Posebni zahtjevi za usisavače prašine i vode s rotirajućom četkom za komercijalnu uporabu (IEC 60335-2-69:2012, MOD)

649.

EN 60335-2-72:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-72: Posebni zahtjevi za strojeve za obradu poda sa ili bez vlastitog pogona za komercijalnu uporabu (IEC 60335-2-72:2012, MOD)

650.

EN 60335-2-79:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-79: Posebni zahtjevi za visokotlačne i parne čistilice (IEC 60335-2-79:2012, MOD)

651.

EN IEC 60335-2-89:2022

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne aparate i ledomate s ugrađenim ili udaljenim kondenzatorom ili kompresorom (IEC 60335-2-89:2019)

EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022

652.

EN 60335-2-95:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-95: Posebni zahtjevi pogona za okomito pomicanje garažnih vrata u domaćinstvu (IEC 60335-2-95:2011, MOD)

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

653.

EN 60335-2-97:2006

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-97: Posebni zahtjevi za pogone rebrenica, platnenih zaslona, zaštitnih zavjesa i sličnih naprava (IEC 60335-2-97:2002, MOD + A1:2004, MOD)

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

654.

EN 60335-2-102:2016

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom (IEC 60335-2-102:2004, MOD, IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, MOD, IEC 60335-2-102:2004/A2:2012, MOD)

655.

EN 60335-2-103:2015

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-103: Posebni zahtjevi za pogon vežnih vrata, vrata i prozora (IEC 60335-2-103:2006, MOD + A1:2010, MOD)

656.

EN 60519-1:2015

Sigurnost u instalacijama za električno grijanje i elektromagnetsku obradu – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60519-1:2015)

657.

EN 60745-2-12:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-12: Posebni zahtjevi vibratora za beton (IEC 60745-2-12:2003, MOD + A1:2008)

658.

EN 60745-2-16:2010

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-16: Posebni zahtjevi za spajalice (IEC 60745-2-16:2008, MOD)

659.

EN 60745-2-18:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-18: Posebni zahtjevi za omotavalice (IEC 60745-2-18:2003, MOD + A1:2008)

660.

EN 60745-2-19:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-19: Posebni zahtjevi za čeone glodalice (IEC 60745-2-19:2005, MOD)

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

661.

EN 60745-2-20:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-20: Posebni zahtjevi za tračne pile (IEC 60745-2-20:2003, MOD + A1:2008)

662.

EN 60745-2-22:2011

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-22: Posebni zahtjevi za rezne alate (IEC 60745-2-22:2011, MOD)

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

663.

EN 60745-2-23:2013

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za brusilice i male rotacijske alate (IEC 60745-2-23:2012, MOD)

664.

EN 60947-5-3:2013

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-3: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Zahtjevi za blizinske aparate s određenim ponašanjem u uvjetima kvara (IEC 60947-5-3:2013)

665.

EN 60947-5-5:1997

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-5: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Električni aparati za zaustavljanje u nevolji sa zaporom (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

666.

EN 61029-2-3:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za strojeve za izravnavanje i blanjanje (IEC 61029-2-3:1993, MOD) + A1:2001)

667.

EN 61029-2-5:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za tračne pile (IEC 61029-2-5:1993, MOD + A1:2001, MOD)

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

668.

EN 61029-2-8:2010

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za jednovretenaste okomite stolne glodalice (IEC 61029-2-8:1995, MOD + A1:1999)

669.

EN 61029-2-11:2012

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za složene stolne kutne pile (IEC 61029-2-11:2001, MOD)

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

670.

EN 61029-2-12:2011

Sigurnost prijevoznih elektromotornih alata – Dio 2-12: Posebni zahtjevi za strojeve za rezanje navoja (IEC 61029-2-12:2010, MOD)

671.

EN 62841-1:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 62841-1:2014, MOD)

EN 62841-1:2015/AC:2015

EN 62841-1:2015/A11:2022

672.

EN 62841-2-1:2018

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice (IEC 62841-2-1:2017, MOD)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

EN 62841-2-1:2018/A12:2022

EN 62841-2-1:2018/A1:2022

673.

EN 62841-2-2:2014

Elektromotorni ručni alati, prenosivi alati i strojevi za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za ručne odvijače i udarne zatezače vijaka (IEC 62841-2-2:2014, MOD)

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

674.

EN IEC 62841-2-3:2021

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za ručne brusilice, uređaje za poliranje s diskom i pjeskarilice s diskom (IEC 62841-2-3:2020)

EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021

675.

EN 62841-2-4:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za ručne uređaje za pjeskarenje i poliranje bez diska (IEC 62841-2-4:2014, MOD)

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

676.

EN 62841-2-5:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za ručne kružne pile (IEC 62841-2-5:2014, MOD)

677.

EN IEC 62841-2-6:2020

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za ručne čekiće (IEC 62841-2-6:2020)

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020

678.

EN 62841-2-8:2016

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za ručne škare i grickala (IEC 62841-2-8:2016, MOD)

679.

EN 62841-2-9:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ručne ureznice i nareznice (IEC 62841-2-9:2015, MOD)

EN 62841-2-9:2015/AC:2016-10

680.

EN 62841-2-10:2017

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-10: Posebni zahtjevi za ručne mješalice (IEC 62841-2-10:2017, MOD)

681.

EN 62841-2-11:2016

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-11: Posebni zahtjevi za ručne pile s unutarnjim izgaranjem (IEC 62841-2-11:2015, MOD)

EN 62841-2-11:2016/A1:2020

682.

EN 62841-2-14:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za ručne blanjalice (IEC 62841-2-14:2015, MOD)

683.

EN 62841-2-17:2017

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za ručne usmjerivače (IEC 62841-2-17:2017, MOD)

684.

EN 62841-2-21:2019

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za ručne čistače odvoda (IEC 62841-2-21:2017, MOD)

685.

EN 62841-3-1:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prijenosne stolne pile (IEC 62841-3-1:2014 MOD)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 62841-3-1:2014/A1:2021

EN 62841-3-1:2014/A12:2021

686.

EN 62841-3-4:2016

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-4: Posebni zahtjevi za prijenosne stolne brusilice (IEC 62841-3-4:2016, MOD)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

EN 62841-3-4:2016/A12:2020

687.

EN IEC 62841-3-5:2022

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-5: Posebni zahtjevi za prijenosne tračne pile (IEC 62841-3-5:2022)

EN IEC 62841-3-5:2022/A11:2022

688.

EN 62841-3-6:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-6: Posebni zahtjevi za prijenosne dijamantne bušilice sa sustavom tekućine (IEC 62841-3-6:2014, MOD)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

EN 62841-3-6:2014/A12:2022

EN 62841-3-6:2014/A1:2022

689.

EN IEC 62841-3-7:2021

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-7: Posebni zahtjevi za prijenosne pile za zidove (IEC 62841-3-7:2020)

EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021

690.

EN IEC 62841-3-9:2020

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prijenosne kutne pile (IEC 62841-3-9:2020)

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020

691.

EN 62841-3-10:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prijenosne rezne alate (IEC 62841-3-10:2015, MOD)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

EN 62841-3-10:2015/A12:2022

EN 62841-3-10:2015/A1:2022

692.

EN 62841-3-12:2019

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-12: Posebni zahtjevi za prijenosne strojeve za rezanje navoja (IEC 62841-3-12:2017)

693.

EN 62841-3-13:2017

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-13: Posebni zahtjevi za prijenosne bušilice (IEC 62841-3-13:2017, MOD)

694.

EN 62841-3-14:2017

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-14: Posebni zahtjevi za prijenosne čistače odvoda (IEC 62841-3-14:2017, MOD)

695.

EN 62841-4-1:2020

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-1: Posebni zahtjevi za lančane pile (IEC 62841-4-1:2017, MOD)

696.

EN 62841-4-2:2019

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-2: Posebni zahtjevi za kresalice (IEC 62841-4-2:2017, MOD)

EN 62841-4-2:2019/A1:2022

EN 62841-4-2:2019/A11:2022

697.

EN IEC 62841-4-3:2021

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-3: Posebni zahtjevi za kosilice koje pješice gura i njima upravlja čovjek (IEC 62841-4-3:2020)

EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

698.

EN IEC 62841-4-5:2021

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-5: Posebni zahtjevi za škare za travu (IEC 62841-4-5:2021)

EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021

699.

EN IEC 62841-4-7:2022

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-7: Posebni zahtjevi za vrtne razrahljivače i prozračivače koje pješice gura i njima upravlja čovjek (IEC 62841-4-7:2022)

EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022

700.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Eksplozivne atmosfere – 38. dio: Oprema i komponente u eksplozivnim atmosferama u podzemnim rudnicima (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018


PRILOG II.

PRVI DIO

NORME VRSTE B

1.   Napomena s objašnjenjima.

Norme vrste B odnose se na posebne vidove sigurnosti strojeva ili posebne vrste zaštitnih mjera koje se mogu primijeniti na široki raspon kategorija strojeva. Primjenom specifikacija normi vrste B stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima koji su tim normama obuhvaćeni kad je normom vrste C ili proizvođačevom procjenom rizika dokazano da je tehničko rješenje navedeno u normi vrste B primjereno za određenu kategoriju ili model dotičnog stroja. Primjenom normi vrste B s navedenim specifikacijama za sigurnosne dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište stvara se pretpostavka o usklađenosti za dotične sigurnosne dijelove i za bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve obuhvaćene normama.

2.   Popis upućivanja na norme.

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

1.

EN ISO 11202:2010

Akustika – Buka koju emitiraju strojevi i oprema – Određivanje razina zvučnoga tlaka emisije na radnome mjestu i drugim specificiranim mjestima primjenom približnih korekcija utjecaja okoliša (ISO 11202:2010)

11. listopada 2023.

2.

EN 15967:2011

Određivanje najvećeg tlaka eksplozije i najvećeg porasta tlaka plinova i para

2. veljače 2025.

3.

EN 62061:2005

Sigurnost strojeva – Funkcionalna sigurnost za električne, elektroničke i programibilne upravljačke sustave (IEC 62061:2005)

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11. listopada 2023.

DRUGI DIO

NORME VRSTE C

1.   Napomena s objašnjenjima.

Normama vrste C utvrđuju se specifikacije za određenu kategoriju stroja. Razne vrste strojeva koje pripadaju u kategoriju obuhvaćenu normama vrste C slične su namjene i slične razine opasnosti. Norme vrste C mogu se pozivati na norme vrste A ili B uz navođenje specifikacija norme vrste A ili vrste B primjenjivih na kategoriju dotičnog stroja. Ako za određeni vid sigurnosti stroja norma vrste C odstupa od specifikacija navedenih u normi vrste A ili vrste B, specifikacije norme vrste C imaju prvenstvo pred specifikacijama norme vrste A ili vrste B. Primjenom specifikacija norme vrste C na temelju proizvođačeve procjene rizika stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima obuhvaćenim tom normom. Neke norme vrste C sastavljene su od niza različitih dijelova: u prvom dijelu norme utvrđuju se opće specifikacije koje se koriste za neku skupinu strojeva, a u ostalim dijelovima norme navode se specifikacije za određene kategorije strojeva iz te skupine kojima se nadopunjavaju ili mijenjaju opće specifikacije iz prvog dijela. Za norme vrste C strukturirane na taj način pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima stvara se primjenom općenitog prvog dijela norme zajedno s odgovarajućim posebnim dijelom norme.

2.   Popis upućivanja na norme.

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

1.

EN 280:2013+A1:2015

Pokretne podizne radne platforme – Projektni proračuni – Kriteriji stabilnosti – Konstrukcija – Sigurnost – Ispitivanja i pokusi

2. veljače 2025.

2.

EN 303-5:2012

Toplovodni kotlovi – 5. dio: Kotlovi na kruto gorivo, ručno i automatski loženi, nazivne toplinske snage do 500 kW – Nazivlje, zahtjevi, ispitivanje i označivanje

11. listopada 2023.

3.

EN 415-3:1999+A1:2009

Sigurnost strojeva za pakiranje – 3. dio: Strojevi za oblikovanje, punjenje i brtvljenje

2. veljače 2025.

4.

EN 474-2:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 2. dio: Zahtjevi za traktorske dozere

2. veljače 2025.

5.

EN 474-3:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 3. dio: Zahtjevi za utovarivače

2. veljače 2025.

6.

EN 474-4:2006+A2:2012

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 4. dio: Zahtjevi za bagere utovarivače

2. veljače 2025.

7.

EN 474-5:2006+A3:2013

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 5. dio: Zahtjevi za hidraulične bagere

2. veljače 2025.

8.

EN 474-6:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 6. dio: Zahtjevi za kamione kipere

2. veljače 2025.

9.

EN 474-7:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 7. dio: Zahtjevi za strugače

2. veljače 2025.

10.

EN 474-8:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 8. dio: Zahtjevi za ralice

2. veljače 2025.

11.

EN 474-9:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 9. dio: Zahtjevi za polagače cijevi

2. veljače 2025.

12.

EN 474-10:2006+A1:2009

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 10. dio: Zahtjevi za rovokopače

2. veljače 2025.

13.

EN 474-11:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 11. dio: Zahtjevi za strojeve za zbijanje zemlje i otpada na odlagalištima

2. veljače 2025.

14.

EN 474-12:2006+A1:2008

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 12. dio: Zahtjevi za kabelske bagere

2. veljače 2025.

15.

EN 500-4:2011

Pokretni strojevi za cestogradnju – Sigurnost – 4. dio: Posebni zahtjevi za strojeve za sabijanje

2. veljače 2025.

16.

EN 528:2008

Oprema regalnih uređaja na tračnicama – Sigurnosni zahtjevi

2. veljače 2024.

17.

EN 619:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnosni i EMC zahtjevi za opremu mehaničke dobave komadnog tereta

2. veljače 2025.

18.

EN 620:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave – Sigurnost i EMS zahtjevi na nepokretne trakaste konvejere za sipki materijal

2. veljače 2025.

19.

EN 703:2004+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Strojevi za utovar, miješanje i/ili sjeckanje i raspodjelu silaže – Sigurnost

2. veljače 2025.

20.

EN 710:1997+A1:2010

Sigurnosni zahtjevi za strojeve i postrojenja za lijevanje u kalupe, proizvodnju ljevačkih jezgri i njihovu prateću opremu

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

2. veljače 2025.

21.

EN 746-3:1997+A1:2009

Oprema za toplinske postupke u industriji – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za proizvodnju i upotrebu atmosferskih plinova

2. veljače 2025.

22.

EN 1034-4:2005+A1:2009

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za izradu i završnu obradu papira – 4. dio: Strojevi za pravljenje pulpe i njihove mogućnosti opterećenja

2. veljače 2025.

23.

EN 1501-1:2011+A1:2015

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Vozila za skupljanje otpada sa stražnjim punjenjem

11. listopada 2023.

24.

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Vozila za skupljanje otpada s bočnim punjenjem

11. listopada 2023.

25.

EN 1501-3:2008

Vozila za skupljanje otpada i pripadne naprave za podizanje – Opći i sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Vozila za skupljanje otpada s prednjim punjenjem

11. listopada 2023.

26.

EN 1501-5:2011

Vozila za skupljanje otpada – Opći i sigurnosni zahtjevi – 5. dio: Vozila za skupljanje otpada s podiznim uređajima

11. listopada 2023.

27.

EN 1755:2000+A2:2013

Sigurnost industrijskih vozila – Rad u potencijalno eksplozivnoj atmosferi – Uporaba u zapaljivom plinu, pari i prašini

2. veljače 2024.

28.

EN 1756-1:2001+A1:2008

Stražnja dizala – Platformna dizala za ugradnju na vozilima na kotačima – Zahtjevi za sigurnost – 1. dio: Stražnje teretno dizalo

11. listopada 2023.

29.

EN 1807-1:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Tračne pile – 1. dio: Stolne tračne pile i tračne pile

2. veljače 2025.

30.

EN 1829-1:2010

Strojevi s visokotlačnim mlazom vode – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi

11. listopada 2023.

31.

EN ISO 3691-6:2015

Industrijska vozila – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – 6. dio: Vozila za prijevoz tereta i osoblja (ISO 3691-6:2013)

EN ISO 3691-6:2015/AC:2016

2. veljače 2025.

32.

EN ISO 4254-1:2015

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 4254-1:2013)

2. veljače 2025.

33.

EN ISO 4254-6:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Sigurnost – 6. dio: Prskalice i raspodjeljivači tekućih gnojiva (ISO 4254-6:2009)

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

2. veljače 2025.

34.

EN ISO 11680-1:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na udaljenosti – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11680-1:2011)

2. veljače 2025.

35.

EN ISO 11680-2:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za motorne škare za rad na udaljenosti – 2. dio: Strojevi za upotrebu sa stražnjim izvorom napajanja (ISO 11680-2:2011)

2. veljače 2025.

36.

EN ISO 11681-1:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila lančanica – 1. dio: Motorne pile lančanice za šumarsku praksu (ISO 11681-1:2011)

2. veljače 2025.

37.

EN ISO 11681-2:2011

Šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje motornih pila lančanica – 2. dio: Motorne pile lančanice za njegu stabala (ISO 11681-2:2011)

EN ISO 11681-2:2011/A1:2017

2. veljače 2025.

38.

EN ISO 11806-1:2011

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice trave – 1. dio: Strojevi opremljeni motorom s unutrašnjim izgaranjem (ISO 11806-1:2011)

2. veljače 2025.

39.

EN ISO 11806-2:2011

Poljoprivredna i šumarska mehanizacija – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje za prijenosne, ručno upravljane, motorne rezačice za grmlje i kosilice za travu – 2. dio: Strojevi opremljeni stražnjom pogonskom jedinicom (ISO 11806-2:2011)

2. veljače 2025.

40.

EN ISO 11850:2011

Šumarska mehanizacija – Opći sigurnosni zahtjevi (ISO 11850:2011)

EN ISO 11850:2011/A1:2016

2. veljače 2025.

41.

EN 12012-4:2006+A1:2008

Strojevi za gumu i plastiku – Strojevi za usitnjavanje – 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za drobilice

2. veljače 2024.

42.

EN 12158-1:2000+A1:2010

Građevna dizala za transport materijala – 1. dio: Dizala s dozvoljenim pristupom na platformu

2. veljače 2025.

43.

EN 12312-5:2005+A1:2009

Oprema za zemaljsku podršku zrakoplovu – Posebni zahtjevi – 5. dio: Zrakoplovna oprema za točenje goriva

11. listopada 2023.

44.

EN 12331:2003+A2:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za mljevenje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

2. veljače 2024.

45.

EN 12355:2003+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za odvajanje i ljuštenje kože i uklanjanje opne – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

2. veljače 2025.

46.

EN 12418:2000+A1:2009

Strojevi za rezanje kamena i elemenata za zidanje na gradilištu – Sigurnost

2. veljače 2025.

47.

EN 12750:2013

Sigurnost strojeva za obradu drva – Četverostrani stroj za kalupiranje

2. veljače 2025.

48.

EN 13001-2:2014

Sigurnost granika – Osnove projektiranja – 2. dio: Djelovanje opterećenja

11. listopada 2023.

49.

EN 13001-3-5:2016

Granici – Osnove projektiranja – Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka

2. veljače 2025.

50.

EN 13019:2001+A1:2008

Strojevi za površinsko čišćenje cesta – Sigurnosni zahtjevi

2. veljače 2025.

51.

EN 13021:2003+A1:2008

Strojevi za usluge zimskog održavanja cesta – Sigurnosni zahtjevi

2. veljače 2025.

52.

EN 13118:2000+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Oprema za skupljanje krumpira – Sigurnost

2. veljače 2025.

53.

EN 13140:2000+A1:2009

Poljoprivredna mehanizacija – Oprema za žetvu šećerne i stočne repe – Sigurnost

2. veljače 2025.

54.

EN 13524:2003+A2:2014

Strojevi za održavanje autocesta – Sigurnosni zahtjevi

2. veljače 2025.

55.

EN 13617-1:2012

Benzinske stanice za punjenje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu mjernih pumpi, mjernih uređaja za istakanje goriva i daljinski upravljanih pumpnih jedinica

2. veljače 2025.

56.

EN 13732:2013

Strojevi za preradu hrane – Hladnjaci za mlijeko u rinfuzi na farmama – Zahtjevi za izvedbu, sigurnost i higijenu

2. veljače 2025.

57.

EN 13862:2001+A1:2009

Strojevi za rezanje podova – Sigurnost

2. veljače 2025.

58.

EN 13870:2015

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za rezanje mesa – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

2. veljače 2025.

59.

EN 13885:2005+A1:2010

Strojevi za preradu hrane – Strojevi za zatvaranje – Sigurnosni i higijenski zahtjevi

2. veljače 2025.

60.

EN 15163:2008

Strojevi i uređaji za iskorištavanje i obradu prirodnog kamena – Sigurnosni zahtjevi za pile s dijamantnom sajlom

2. veljače 2024.

61.

EN 16228-1:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

2. veljače 2025.

62.

EN 16228-2:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 2. dio: Pokretne bušilice za graditeljstvo i geotehničko inženjerstvo, kamenolome i rudarstvo

2. veljače 2025.

63.

EN 16228-3:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 3. dio: Horizontalno usmjerena oprema za bušenje (HDD)

2. veljače 2025.

64.

EN 16228-4:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 4. dio: Oprema za izradu temelja

2. veljače 2025.

65.

EN 16228-5:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 5. dio: Oprema za membranske zidove

2. veljače 2025.

66.

EN 16228-6:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 6. dio: Oprema za mlazno nanošenje i ubrizgavanje

2. veljače 2025.

67.

EN 16228-7:2014

Oprema za bušenje i izradu temelja – Sigurnost – 7. dio: Zamjenjiva pomoćna oprema

2. veljače 2025.

68.

EN ISO 18217:2015

Sigurnost strojeva za obradu drveta – Strojevi za lijepljenje bridova pogonjeni lancima (ISO 18217:2015)

2. veljače 2025.

69.

EN ISO 19085-1:2017

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 19085-1:2017)

11. listopada 2023.

70.

EN ISO 19085-2:2017

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 2. dio: Horizontalne kružne pile za ploče s pritisnim uređajem (ISO 19085-2:2017; ispravljena verzija 2017-11-01)

2. veljače 2025.

71.

EN ISO 22867:2011

Šumarska i vrtna mehanizacija – Pravilo za ispitivanje vibracija na prenosivim ručno upravljanim strojevima s motorom s unutrašnjim izgaranjem – Vibracija na ručkama (ISO 22867:2011)

2. veljače 2025.

72.

EN ISO 22868:2011

Šumarska i vrtna mehanizacija – Pravilo za ispitivanje buke prijenosnih ručnih strojeva s motorima s unutrašnjim izgaranjem – Inženjerska metoda (2. stupanj preciznosti) (ISO 22868:2011)

11. listopada 2023.

73.

EN ISO 28881:2013

Alatni strojevi – Sigurnost – Strojevi za elektroeroziju (ISO 28881:2013)

EN ISO 28881:2013/AC:2013

2. veljače 2025.

74.

EN ISO 28927-1:2009

Ručni prijenosni strojni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija – 1. dio: Kutne i vertikalne brusilice (ISO 28927-1:2009)

EN ISO 28927-1:2009/A1:2017

2. veljače 2025.

75.

EN 60335-2-77:2010

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Dio 2-77: Posebni zahtjevi za ručno upravljane gurane električne kosilice (IEC 60335-2-77:2002, MOD)

2. veljače 2025.

76.

EN 60335-2-89:2010

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne aparate s ugrađenim ili udaljenim kondenzatorom ili kompresorom (IEC 60335-2-89:2010)

EN 60335-2-89:2010/A1:2016

EN 60335-2-89:2010/A2:2017

2. veljače 2025.

77.

EN 60745-2-3:2011

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice, laštilice i kolutne pjeskarilice (IEC 60745-2-3:2006, MOD + A1:2010, MOD)

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

2. veljače 2025.

78.

EN 60745-2-15:2009

Ručni elektromotorni alati – Sigurnost – Dio 2-15: Posebni zahtjevi za kresalice (IEC 60745-2-15:2006, MOD)

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

2. veljače 2025.

79.

EN 62841-1:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 62841-1:2014, MOD)

EN 62841-1:2015/AC:2015

2. veljače 2025.


PRILOG III.

NORME VRSTE C

1.   Napomena s objašnjenjima.

Normama vrste C utvrđuju se specifikacije za određenu kategoriju stroja. Razne vrste strojeva koje pripadaju u kategoriju obuhvaćenu normama vrste C slične su namjene i slične razine opasnosti. Norme vrste C mogu se pozivati na norme vrste A ili B uz navođenje specifikacija norme vrste A ili vrste B primjenjivih na kategoriju dotičnog stroja. Ako za određeni vid sigurnosti stroja norma vrste C odstupa od specifikacija navedenih u normi vrste A ili vrste B, specifikacije norme vrste C imaju prvenstvo pred specifikacijama norme vrste A ili vrste B. Primjenom specifikacija norme vrste C na temelju proizvođačeve procjene rizika stvara se pretpostavka o usklađenosti s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima obuhvaćenim tom normom. Neke norme vrste C sastavljene su od niza različitih dijelova: u prvom dijelu norme utvrđuju se opće specifikacije koje se koriste za neku skupinu strojeva, a u ostalim dijelovima norme navode se specifikacije za određene kategorije strojeva iz te skupine kojima se nadopunjavaju ili mijenjaju opće specifikacije iz prvog dijela. Za norme vrste C strukturirane na taj način pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Direktive o strojevima stvara se primjenom općenitog prvog dijela norme zajedno s odgovarajućim posebnim dijelom norme.

2.   Popis upućivanja na norme.

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

1.

EN 303-5:2021

Toplovodni kotlovi – 5. dio: Kotlovi na kruto gorivo, ručno i automatski loženi, nazivne toplinske snage do 500 kW – Nazivlje, zahtjevi, ispitivanje i označivanje

2. veljače 2025.

2.

EN 474-1:2006+A6:2019

Strojevi za zemljane radove – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi

1. ograničenje: Ova se objava ne odnosi na klauzulu 5.8.1. Vidljivost – vidno polje osobe koja upravlja strojem iz predmetne norme, ali samo u pogledu zahtjeva norme EN 474-5:2006+A3:2013 za hidraulične bagere, čijom se primjenom ne stvara pretpostavka o sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljaka 1.2.2. i 3.2.1. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ. 2. ograničenje: Kad je riječ o Prilogu B.2. Brze spojke, usklađenom normom EN 474-1:2006+A6:2019 ne stvara se pretpostavka sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz odjeljka 1.1.2. točke (b), odjeljka 1.1.2. točke (c) i odjeljka 1.3.3. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ ako se primjenjuje u kombinaciji sa zahtjevima norme EN 474-4:2006+A2:2012 za bagere utovarivače i norme EN 474-5:2006+A3:2013 za hidraulične bagere.

2. veljače 2025.

3.

EN 13001-3-6:2018

Granici – Osnove projektiranja – Dio 3-6: Granična stanja i dokaz sigurnosti za strojeve – Hidraulički cilindri

11. listopada 2023.

4.

EN 16952:2018

Poljoprivredna mehanizacija – Radne platforme za neravni teren za radove u voćnjaku (WPO) – Sigurnost

2. veljače 2025.

5.

EN ISO 19085-3:2017

Strojevi za obradu drva – Sigurnost – 3. dio: Numeričko upravljani strojevi (NC) za bušenje i vođenje po krivulji (ISO 19085-3:2017)

Ograničenje: S obzirom na njezinu točku 6.6.2.2.3.1., usklađenom normom EN ISO 19085-3:2017 ne stvara se pretpostavka sukladnosti s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevom iz odjeljka 1.4.1. Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ kojim se propisuje da se štitnici i zaštitni uređaji ne smiju lako zaobilaziti.

2. veljače 2025.

6.

EN 50636-2-107:2015

Sigurnost kućanskih i sličnih aparata – Dio 2-107: Posebni zahtjevi za robotske kosilice koje se napajaju iz baterije (IEC 60335-2-107:2012, MOD)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

11. listopada 2023.

7.

EN 60335-1:2012

Kućanski i slični električni aparati – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi (IEC 60335-1:2010, MOD)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

11. listopada 2023.

8.

EN 62841-4-2:2019

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 4-2: Posebni zahtjevi za kresalice (IEC 62841-4-2:2017, MOD)

2. veljače 2025.

9.

EN 62841-2-1:2018

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za ručne bušilice i udarne bušilice (IEC 62841-2-1:2017, MOD)

EN 62841-2-1:2018/A11:2019

2. veljače 2025.

10.

EN 62841-3-1:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prijenosne stolne pile (IEC 62841-3-1:2014, MOD)

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

2. veljače 2025.

11.

EN 62841-3-6:2014

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-6: Posebni zahtjevi za dijamantne bušilice sa sustavom tekućine (IEC 62841-3-6:2014, MOD)

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

2. veljače 2025.

12.

EN 62841-3-10:2015

Ručni elektromotorni alati, prijenosni alati i mehanizacija za travnjake i vrtove – Sigurnost – Dio 3-10: Posebni zahtjevi za prijenosne rezne alate (IEC 62841-3-10:2015, MOD)

EN 62841-3-10:2015/AC:2016-07

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

2. veljače 2025.


2.8.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/134


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/1587

оd 1. kolovoza 2023.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2022/1668 u pogledu usklađenih normi o zahtjevima i ispitnim metodama za električne uređaje za otkrivanje i mjerenje kisika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 12. Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) za proizvode koji su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u objavama u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga II. koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

(2)

Komisija je dopisom BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 od 12. prosinca 1994. podnijela zahtjev Europskom odboru za normizaciju (CEN) i Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) za sastavljanje i reviziju usklađenih normi za potrebe Direktive 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) (dalje u tekstu.”zahtjev”). Ta je direktiva zamijenjena Direktivom 2014/34/EU bez izmjena bitnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Priloga II. Direktivi 94/9/EZ. Ti su zahtjevi trenutačno utvrđeni u Prilogu II. Direktivi 2014/34/EU.

(3)

Od CEN-a i Cenelec-a zatraženo je da sastave nove norme za projektiranje i ispitivanje opreme za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, kako je navedeno u poglavlju I. programa za normizaciju dogovorenog između CEN-a, Cenelec-a i Komisije, priloženog zahtjevu. Od CEN-a i CENELEC-a zatraženo je i da revidiraju postojeće norme radi njihova usklađivanja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Direktive 94/9/EZ.

(4)

Na temelju zahtjeva CEN je izmijenio sljedeću usklađenu normu, na koju su upućivanja objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/1668 (4): EN 50104:2010 – Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika – Zahtjevi za pogonska svojstva i ispitne metode Rezultat je donošenje usklađene norme EN 50104:2019 – Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika -- Zahtjevi za pogonska svojstva i metode ispitivanja. CEN je na temelju zahtjeva izmijenio usklađenu normu EN 50104:2019. Rezultat je donošenje izmijenjene usklađene norme EN 50104:2019/A1:2023 – Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika -- Zahtjevi za pogonska svojstva i metode ispitivanja.

(5)

Komisija je zajedno s CEN-om ocijenila je li norma EN 50104:2019 kako je izmijenjena normom EN 50104:2019/A1:2023 u skladu sa zahtjevom.

(6)

Norma EN 50104:2019 kako je izmijenjena normom EN 50104:2019/A1:2023 ispunjava zahtjeve koji se njome trebaju obuhvatiti i koji su utvrđeni u Prilogu II. Direktivi 2014/34/EU. Stoga je upućivanja na tu normu primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(7)

U Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2022/1668 navedena su upućivanja na usklađene norme kojima se stvara pretpostavka sukladnosti s Direktivom 2014/34/EU. Kako bi se osiguralo da su upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2014/34/EU navedena u jednom aktu, upućivanja na usklađenu normu EN 50104:2019 kako je izmijenjena normom EN 50104:2019/A1:2023 trebalo bi uvrstiti u taj prilog.

(8)

Iz serije L Službenog lista Europske unije potrebno je povući upućivanje na usklađenu normu EN 50104:2010 jer je izmijenjena. Stoga je to upućivanje primjereno izbrisati iz Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2022/1668.

(9)

Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da se pripreme za primjenu usklađene norme EN 50104:2019 kako je izmijenjena normom EN 50104:2019/A1:2023 potrebno je odgoditi povlačenje upućivanja na usklađenu normu EN 50104:2010.

(10)

Provedbenu odluku (EU) 2022/1668 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Sukladnost s usklađenim normama stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2022/1668 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga primjenjuje se od 2. veljače 2025.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL L 96, 29.3.2014., str. 309.).

(3)  Direktiva 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (SL L 100, 19.4.1994., str. 1.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1668 оd 28. rujna 2022. o usklađenim normama za opremu i zaštitne sustave za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama koje su izrađene radi potpore Direktivi 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 251, 29.9.2022., str. 6.).


PRILOG

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(1)

briše se redak 60.;

(2)

umeće se sljedeći redak:

„60.a

EN 50104:2019

Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika – Zahtjevi za pogonska svojstva i metode ispitivanja

EN 50104:2019/A1:2023”