ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 187

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
26. srpnja 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1535 оd 24. srpnja 2023. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2018/2019 i 2020/1213 u pogledu određenog bilja za sadnju vrste Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides i Acer pseudoplatanus podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2023/1536 оd 25. srpnja 2023. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za nikotin u ili na određenim proizvodima ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1537 оd 25. srpnja 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o upotrebi sredstava za zaštitu bilja koja se tijekom prijelaznog režima 2025.–2027. dostavlja za referentnu godinu 2026. i u pogledu statistike o sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište ( 1 )

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1538 оd 25. srpnja 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o biljnoj proizvodnji ( 1 )

40

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2023/1539 od 20. srpnja 2023. o imenovanju europskih tužitelja Ureda europskog javnog tužitelja

74

 

*

Odluka Komisije (EU) 2023/1540 оd 25. srpnja 2023. o izmjeni i ispravku Odluke (EU) 2021/1870 o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode i proizvode za njegu životinja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 4845)  ( 1 )

76

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2023 Odbora za SGP osnovanog Privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, od 6. srpnja 2023. o osnivanju Pododbora za SGP za područje poljoprivrede i ruralnog razvoja [2023/1541]

81

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

26.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 187/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1535

оd 24. srpnja 2023.

o izmjeni provedbenih uredbi (EU) 2018/2019 i 2020/1213 u pogledu određenog bilja za sadnju vrste Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides i Acer pseudoplatanus podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 42. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2019 (2) utvrđen je popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na temelju preliminarne procjene rizika.

(2)

Nakon preliminarne procjene 34 roda i jedna vrsta bilja za sadnju podrijetlom iz trećih zemalja privremeno su uvršteni u Provedbenu uredbu (EU) 2018/2019 kao visokorizično bilje. Jedan od uvrštenih rodova je Acer L.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1213 (3) utvrđene su fitosanitarne mjere za unos na područje Unije određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji su uklonjeni iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019, ali za koje fitosanitarni rizici još nisu u potpunosti procijenjeni. Razlog je tomu što jedan ili više štetnih organizama kojima su te biljke domaćini još nisu uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 (4), ali možda će nakon daljnje potpune procjene rizika ispuniti uvjete za uvrštenje.

(4)

Ujedinjena Kraljevina (5) Komisiji je 3. svibnja 2022. podnijela zahtjev za izvoz u Uniju sljedećih biljaka za sadnju („relevantno bilje”):

biljke za sadnju starosti do petnaest godina, vrste Acer campestre, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike,

biljke za sadnju starosti do sedam godina, vrste Acer palmatum, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike,

biljke za sadnju starosti do sedam godina, vrste Acer platanoides, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike, i

biljke za sadnju starosti do sedam godina, vrste Acer pseudoplatanus, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike.

Zahtjevi su potkrijepljeni odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) donijela je 24. svibnja 2023. četiri znanstvena mišljenja o procjeni rizika relevantnog bilja podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine (6) (7) (8) (9). Agencija je utvrdila da su Bemisia tabaci, Coniella castaneicola, Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata, Eulecanium excrescens, Meloidogyne fallax, Meloidogyne mali, Phytophthora ramorum, Scirtothrips dorsalis i Takahashia japonica štetni organizmi relevantni za svaku od navedenih vrsta relevantnog bilja.

(6)

Agencija je ocijenila mjere za smanjenje rizika opisane u dokumentaciji i procijenila vjerojatnost da je relevantno bilje slobodno od tih štetnih organizama. Zaključila je da postoji velika vjerojatnost da će relevantno bilje biti slobodno od tih štetnih organizama.

(7)

Na temelju tih mišljenja smatra se da je fitosanitarni rizik od unosa relevantnog bilja na područje Unije smanjen na prihvatljivu razinu ako se primjenjuju odgovarajuće mjere za smanjenje rizika od štetnih organizama povezanih s tim biljem.

(8)

Mjere koje je Ujedinjena Kraljevina opisala u tehničkoj dokumentaciji smatraju se dostatnima za smanjenje rizika od unosa relevantnog bilja na područje Unije na prihvatljivu razinu. Te bi mjere stoga trebalo donijeti kao fitosanitarne uvozne zahtjeve kako bi se osigurala fitosanitarna zaštita područja Unije od unosa relevantnog bilja.

(9)

Stoga se relevantno bilje više ne bi trebalo smatrati visokorizičnim biljem.

(10)

Provedbenu uredbu (EU) 2018/2019 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Bemisia tabaci, Cryphonectria parasitica i Entoleuca mammata uvršteni su na popis karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja, za određena zaštićena područja na području Unije, u Prilogu III. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072. Meloidogyne fallax, Phytophthora ramorum i Scirtothrips dorsalis uvršteni su na popis karantenskih štetnih organizama Unije u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072.

(12)

Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens i Takahashia japonica još nisu uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije iz Provedbene uredbe (EU) 2019/2072. Da bi se utvrdilo ispunjavaju li ti štetni organizmi uvjete za uvrštenje na popis u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 te ispunjava li relevantno bilje podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine uvjete za uvrštenje na popis u Prilogu VII. toj uredbi, zajedno s odgovarajućim mjerama, mora postati dostupna potpuna procjena rizika od tih štetnih organizama.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/1213 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Meloidogyne mali nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije. Analizu rizika od štetnih organizama za taj štetni organizam objavila je u rujnu 2017. Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) (10). Na temelju rasprava s državama članicama zaključeno je da ga ne bi trebalo regulirati kao karantenski štetni organizam Unije ni kao regulirani nekarantenski štetni organizam Unije jer se, iako je taj štetni organizam dugo prisutan u određenim državama članicama bez mjera službene kontrole, njegov učinak u tim državama članicama smatra niskim. Stoga u pogledu tog štetnog organizma nisu potrebni nikakvi uvozni zahtjevi.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 od 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe (SL L 323, 19.12.2018., str. 10.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 оd 21. kolovoza 2020. o fitosanitarnim mjerama za unos u Uniju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji su uklonjeni iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 (SL L 275, 24.8.2020., str. 5.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.).

(5)  U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe ovog akta upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu ne obuhvaćaju Sjevernu Irsku.

(6)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2023. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer campestre plants from the UK. EFSA Journal 2023.;21(7):8071, 291 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8071

(7)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2023. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer palmatum plants from the UK. EFSA Journal 2023.;21(7):8075, 228 str. https://doi. org/10.2903/j.efsa.2023.8075

(8)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2023. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer platanoides plants from the UK. EFSA Journal 2023.;21(7):8073, 268 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8073

(9)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2023. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer psuedoplatanus plants from the UK. EFSA Journal 2023.;21(7):8074, 271 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8074

(10)  EPPO (2017.) Pest risk analysis for Meloidogyne mali. EPPO, Pariz. Dostupno na: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm i https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


PRILOG I.

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019, u tablici u točki 1., u drugom stupcu „Opis”, unos za „Acer L.” zamjenjuje se sljedećim:

Acer L., osim:

jednogodišnjih do trogodišnjih cijepljenih ili okuliranih biljaka za sadnju, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, koje pripadaju vrstama Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi i podrijetlom su iz Novog Zelanda,

biljaka za sadnju starosti do petnaest godina, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike, koje pripadaju vrsti Acer campestre i podrijetlom su iz Ujedinjene Kraljevine,

biljaka za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike, koje pripadaju vrsti Acer palmatum i podrijetlom su iz Ujedinjene Kraljevine,

biljaka za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike, koje pripadaju vrsti Acer platanoides i podrijetlom su iz Ujedinjene Kraljevine, i

biljaka za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike, koje pripadaju vrsti Acer pseudoplatanus i podrijetlom su iz Ujedinjene Kraljevine.”


PRILOG II.

U tablici u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 ispred unosa „Jednogodišnje do trogodišnje cijepljene ili okulirane biljke za sadnju, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, koje pripadaju vrstama Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi” podrijetlom iz Novog Zelanda dodaje se sljedeći unos:

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN

Treće zemlje podrijetla

Mjere

„—

Acer campestre, biljke za sadnju starosti do petnaest godina, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike,

Acer palmatum, biljke za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike,

Acer platanoides, biljke za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 40 mm pri dnu stabljike, i

Acer pseudoplatanus, biljke za sadnju starosti do sedam godina, maksimalnog promjera od 88 mm pri dnu stabljike.

ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

Ujedinjena Kraljevina

(a)

Službena izjava:

i.

bilje nije zaraženo štetnim organizmima Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens i Takahashia japonica;

ii.

službenim inspekcijskim pregledima provedenima u odgovarajućim intervalima od početka ciklusa proizvodnje bilja utvrđeno je da u proizvodnoj jedinici nisu prisutni štetni organizmi Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens i Takahashia japonica;

iii.

uspostavljen je sustav kojim se osigurava da su alati i strojevi očišćeni od tla i ostataka bilja te dezinficirani kako bi bili slobodni od štetnog organizma Coniella castaneicola prije unošenja u proizvodnu jedinicu; i

iv.

neposredno prije izvoza pošiljke bilja podvrgnute su službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti štetnih organizama Eulecanium excrescens i Takahashia japonica, pri čemu je veličina uzorka za pregled bila takva da omogući barem otkrivanje razine zaraze od 1 % s razinom pouzdanosti od 99 %; i službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti štetnog organizma Coniella castaneicola, uključujući nasumično uzorkovanje i ispitivanje bilja;

(b)

Fitosanitarni certifikati za to bilje u rubrici ‚Dopunska izjava’ uključuju:

i.

sljedeću izjavu: ‚Pošiljka je u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213’; i

ii.

podatke o registriranim proizvodnim jedinicama.”


26.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 187/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1536

оd 25. srpnja 2023.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za nikotin u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za nikotin utvrđene su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Postojeći privremeni MRO od 0,6 mg/kg za nikotin u čajevima snižen je Uredbom Komisije (EU) 2023/377 (2) na 0,5 mg/kg na temelju podataka dobivenih praćenjem koji su pokazali da je takva niža razina ostvariva. Ta će se razina nakon 22. veljače 2026. dodatno sniziti na 0,4 mg/kg, osim ako se dodatno ne izmijeni s obzirom na nove informacije koje budu dostavljene do 30. lipnja 2025. Budući da je Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) utvrdila neprihvatljive rizike za potrošače koji proizlaze iz postojećeg MRO-a za čajeve (3), Uredbom (EU) 2023/377 nisu predviđene prijelazne odredbe za čajeve proizvedene prije izmjene MRO-â.

(3)

Agencija je od Irske primila nove informacije u kojima je istaknuto da irski podaci o potrošnji na temelju kojih je Agencija utvrdila neprihvatljive rizike za potrošače koji proizlaze iz postojećeg MRO-a za nikotin u čajevima nisu točno odražavali izloženost irske djece te mogu dovesti do precjenjivanja rizika. Na temelju tih novih informacija Agencija je provela novu procjenu akutnog (kratkotrajnog) prehrambenog rizika za nikotin u čajevima, pri čemu je isključila irske podatke o potrošnji koje je prethodno uzela u obzir, te je zaključila da je postojeći MRO od 0,6 mg/kg za nikotin u čajevima siguran za potrošače (4). Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, primjereno je stoga utvrditi prijelazne odredbe za čajeve koji su proizvedeni prije smanjenja MRO-a za nikotin u čajevima na 0,5 mg/kg na temelju Uredbe (EU) 2023/377 jer je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(4)

Za nikotin u šipku, za koji je Uredbom (EU) 2023/377 privremeni MRO snižen s 0,3 mg/kg na 0,2 mg/kg, Agencija je potvrdila prethodno utvrđene neprihvatljive rizike za potrošače koji proizlaze iz postojećeg MRO-a od 0,3 mg/kg. Stoga se ne mogu dopustiti prijelazne odredbe za šipak koji je proizveden prije smanjenja MRO-a.

(5)

Za nikotin u začinima od sjemenki i začinima od plodova Uredbom (EU) 2023/377 utvrđeni su privremeni MRO-i od 0,02 mg/kg do 22. veljače 2030., do dostave i ocjene novih podataka i informacija o prirodnoj pojavi ili stvaranju nikotina u tim proizvodima. Komisija je od referentnih laboratorija Europske unije primila nove informacije u kojima se navodi da bi za začine od sjemenki i začine od plodova mogla biti primjerenija granica određivanja od 0,05 mg/kg. Stoga je primjereno utvrditi MRO-e za te proizvode na granici određivanja od 0,05 mg/kg. Ti će se MRO-i preispitati, pri čemu će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne zaključno s 22. veljače 2030.

(6)

Za nikotin u cimetu Uredbom (EU) 2023/377 utvrđen je privremeni MRO od 0,07 mg/kg na temelju objedinjenog skupa podataka za začine od kore, začine od korijena i podanaka (rizoma), začine od pupoljaka, začine od tučka i začine od ljuski. Komisiji su nedavno dostavljeni posebni podaci o cimetu dobiveni praćenjem, koji pokazuju da se ostaci u tom proizvodu mogu pojaviti na višim razinama od privremenog MRO-a utvrđenog Uredbom (EU) 2023/377. Na temelju tih konkretnijih podataka privremeni MRO trebalo bi utvrditi na razini od 0,2 mg/kg, koja odgovara 95. percentilu svih rezultata uzorkovanja. Taj će se MRO preispitati, pri čemu će se u obzir uzeti dodatni podaci dobiveni praćenjem koji budu dostupni zaključno s 22. veljače 2030.

(7)

Na temelju relevantnih procjena rizika Agencije (5) i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra predložene izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(8)

Zbog tehničkih bi se razloga izmjene MRO-â za začine od sjemenki, začine od plodova i cimet trebale primjenjivati nakon izmjena iz Uredbe (EU) 2023/377, a prijelazna odredba za nove MRO-e za čajeve, kako je utvrđena u Uredbi (EU) 2023/377, trebala bi se primjenjivati istodobno s Uredbom (EU) 2023/377 kako bi se izbjegla praznina u prijelaznoj odredbi.

(9)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena Uredbom (EU) 2023/377 nastavlja se primjenjivati na čajeve koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 14. rujna 2023.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. rujna 2023.

Međutim, članak 2. primjenjuje se od 14. rujna 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2023/377 оd 15. veljače 2023. o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benzalkonijev klorid (BAC), klorprofam, didecildimetilamonijev klorid (DDAC), flutriafol, metazaklor, nikotin, profenofos, kvizalofop-P, natrijev aluminijev silikat, tiabendazol i triadimenol u ili na određenim proizvodima (SL L 55, 22.2.2023., str. 1.).

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane. Statement on the short-term (acute) dietary risk assessment for the temporary maximum residue levels for nicotine in rose hips, teas and capers. EFSA Journal 2022.;20(9):7566.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane. Statement on the revised targeted risk assessment for certain maximum residue levels for nicotine. EFSA Journal 2023.;21(3):7883.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane. Reasoned Opinion on the setting of temporary MRLs for nicotine in tea, herbal infusions, spices, rose hips and fresh herbs. EFSA Journal 2011.; 9(3):2098.


PRILOG

U dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 stupac koji se odnosi na „Nikotin” zamjenjuje se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (**)

Nikotin

(1)

(2)

(3)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

0,01  (*)

0110010

Grejp

 

0110020

Naranča

 

0110030

Limun

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina

 

0110990

Ostalo (2)

 

0120000

Orašasti plodovi

0,02  (*)

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski oraščići

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0120060

Lješnjaci

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo (2)

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01  (*)

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01  (*)

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

grožđe

0,01  (*)

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

0,01  (*)

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,01  (*)

0153010

Kupine

 

0153020

Ostružnice

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153990

Ostalo (2)

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0154010

Borovnice

0,01  (*)

0154020

Brusnice

0,01  (*)

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

0,01  (*)

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

0,01  (*)

0154050

Šipak

0,2 (+)

0154060

Dud (bijeli i crni)

0,01  (*)

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

0,01  (*)

0154080

Bobice bazge

0,01  (*)

0154990

Ostalo (2)

0,01  (*)

0160000

Razno voće

 

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulja

0,01  (*)

0161020

Smokva

0,01  (*)

0161030

Stolna maslina

0,02  (*)

0161040

Kumkvat

0,01  (*)

0161050

Karambola

0,01  (*)

0161060

Kaki/japanska jabuka

0,01  (*)

0161070

Jamun

0,01  (*)

0161990

Ostalo (2)

0,01  (*)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01  (*)

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

0,02  (*)

0163020

Banana

0,01  (*)

0163030

Mango

0,01  (*)

0163040

Papaja

0,01  (*)

0163050

Nar/šipak

0,01  (*)

0163060

Tropska jabuka

0,01  (*)

0163070

Guava

0,01  (*)

0163080

Ananas

0,01  (*)

0163090

Kruhovac

0,01  (*)

0163100

Durian

0,01  (*)

0163110

Bodljikava anona/guanabana

0,01  (*)

0163990

Ostalo (2)

0,01  (*)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (*)

0211000

(a)

krumpir

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren

 

0213050

Čičoka

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkve

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo (2)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01  (*)

0220010

Češnjak

 

0220020

Crveni luk

 

0220030

Ljutika

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220990

Ostalo (2)

 

0230000

Plodovito povrće

0,01  (*)

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

 

0231020

Paprika

 

0231030

Patlidžan

 

0231040

Bamija

 

0231990

Ostalo (2)

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Tikvice

 

0232990

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0233010

Dinja

 

0233020

Bundeva

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo (2)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01  (*)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,01  (*)

0251010

Matovilac

 

0251020

Salata

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01  (*)

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01  (*)

0254000

(d)

potočarke

0,01  (*)

0255000

(e)

cikorije

0,01  (*)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,1 (+)

0256010

Vrtna krasuljica

(+)

0256020

Vlasac

(+)

0256030

Lišće celera

(+)

0256040

Peršin

(+)

0256050

Kadulja

(+)

0256060

Ružmarin

(+)

0256070

Majčina dušica/timijan

(+)

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

(+)

0256090

Lovor

(+)

0256100

Estragon

(+)

0256990

Ostalo (2)

(+)

0260000

Mahunarke

0,01  (*)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo (2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,01  (*)

0270010

Šparoge

 

0270020

Karda

 

0270030

Trakasti celer

 

0270040

Slatki komorač

 

0270050

Artičoka

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmine srčike

 

0270990

Ostalo (2)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

 

0280010

Kultivirane gljive

0,01  (*)

0280020

Divlje gljive

0,02 (+)

0280990

Mahovine i lišajevi

0,01  (*)

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01  (*)

0300000

MAHUNARKE

0,01  (*)

0300010

Grah

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo (2)

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,02  (*)

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401120

Sjemenke borača

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo (2)

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo (2)

 

0500000

ŽITARICE

0,02  (*)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Ostalo (2)

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0610000

Čajevi

0,5 (+)

0620000

Zrna kave

 

0630000

Biljne infuzije

0,3 (+)

0631000

(a)

iz cvjetova

(+)

0631010

Rimska kamilica

(+)

0631020

Hibiskus

(+)

0631030

Ruža

(+)

0631040

Jasmin

(+)

0631050

Lipa

(+)

0631990

Ostalo (2)

(+)

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

(+)

0632010

Jagoda

(+)

0632020

Rooibos

(+)

0632030

Mate čaj/maté

(+)

0632990

Ostalo (2)

(+)

0633000

(c)

iz korijena

(+)

0633010

Odoljen

(+)

0633020

Ginseng

(+)

0633990

Ostalo (2)

(+)

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

(+)

0640000

Kakao u zrnu

0,05  (*)

0650000

Rogač

0,05  (*)

0700000

HMELJ

0,05  (*)

0800000

ZAČINI

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05  (*)(+)

0810010

Anis

(+)

0810020

Crni kim

(+)

0810030

Celer

(+)

0810040

Korijandar

(+)

0810050

Kumin

(+)

0810060

Kopar

(+)

0810070

Komorač

(+)

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

(+)

0810090

Muškatni oraščić

(+)

0810990

Ostalo (2)

(+)

0820000

Začini od plodova

0,05  (*)(+)

0820010

Piment

(+)

0820020

Sečuanski papar

(+)

0820030

Kim

(+)

0820040

Kardamom

(+)

0820050

Bobice kleke/borovice

(+)

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

(+)

0820070

Vanilija

(+)

0820080

Tamarind/indijska datulja

(+)

0820990

Ostalo (2)

(+)

0830000

Začini od kore

 

0830010

Cimet

0,2 (+)

0830990

Ostalo (2)

0,07 (+)

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

(+)

0840010

Slatki korijen

0,07 (+)

0840020

Đumbir (10)

 

0840030

Kurkuma

0,07 (+)

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

0,07 (+)

0850000

Začini od pupoljaka

0,07 (+)

0850010

Klinčić

(+)

0850020

Kapari

(+)

0850990

Ostalo (2)

(+)

0860000

Začini od tučka

0,07 (+)

0860010

Šafran

(+)

0860990

Ostalo (2)

(+)

0870000

Začini od ljuski

0,07 (+)

0870010

Muškatni orah

(+)

0870990

Ostalo (2)

(+)

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (*)

0900010

Korijen šećerne repe

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

0,01  (*)

1011000

(a)

svinje

 

1011010

Mišić

 

1011020

Masno tkivo

 

1011030

Jetra

 

1011040

Bubreg

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1011990

Ostalo (2)

 

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

 

1012020

Masno tkivo

 

1012030

Jetra

 

1012040

Bubreg

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1012990

Ostalo (2)

 

1013000

(c)

ovce

 

1013010

Mišić

 

1013020

Masno tkivo

 

1013030

Jetra

 

1013040

Bubreg

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1013990

Ostalo (2)

 

1014000

(d)

koze

 

1014010

Mišić

 

1014020

Masno tkivo

 

1014030

Jetra

 

1014040

Bubreg

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1014990

Ostalo (2)

 

1015000

(e)

konja

 

1015010

Mišić

 

1015020

Masno tkivo

 

1015030

Jetra

 

1015040

Bubreg

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1015990

Ostalo (2)

 

1016000

(f)

peradi

 

1016010

Mišić

 

1016020

Masno tkivo

 

1016030

Jetra

 

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1016990

Ostalo (2)

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

1017010

Mišić

 

1017020

Masno tkivo

 

1017030

Jetra

 

1017040

Bubreg

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1017990

Ostalo (2)

 

1020000

Mlijeko

0,01  (*)

1020010

Krava

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo (2)

 

1030000

Ptičja jaja

0,05  (*)

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo (2)

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01  (*)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01  (*)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01  (*)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

Nikotin

Ne postoje nedvojbeni znanstveni dokazi na temelju kojih je moguće dokazati da se nikotin prirodno pojavljuje u predmetnoj kulturi i objasniti mehanizam njegova stvaranja. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije ako budu dostavljene do 22. veljače 2030. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0154050 Šipak

0256000 (f) začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0256010 Vrtna krasuljica

0256020 Vlasac

0256030 Lišće celera

0256040 Peršin

0256050 Kadulja

0256060 Ružmarin

0256070 Majčina dušica/timijan

0256080 Bosiljak i jestivi cvjetovi

0256090 Lovor

0256100 Estragon

0256990 Ostalo (2)

0630000 Biljne infuzije

0631000 (a) iz cvjetova

0631010 Rimska kamilica

0631020 Hibiskus

0631030 Ruža

0631040 Jasmin

0631050 Lipa

0631990 Ostalo (2)

0632000 (b) iz listova i začinskog bilja

0632010 Jagoda

0632020 Rooibos

0632030 Mate čaj/maté

0632990 Ostalo (2)

0633000 (c) iz korijena

0633010 Odoljen

0633020 Ginseng

0633990 Ostalo (2)

0639000 (d) iz svih drugih dijelova biljke

0800000 ZAČINI

0810000 Začini od sjemenki

0810010 Anis

0810020 Crni kim

0810030 Celer

0810040 Korijandar

0810050 Kumin

0810060 Kopar

0810070 Komorač

0810080 Grozdasta piskavica/grčka djetelina

0810090 Muškatni oraščić

0810990 Ostalo (2)

0820000 Začini od plodova

0820010 Piment

0820020 Sečuanski papar

0820030 Kim

0820040 Kardamom

0820050 Bobice kleke/borovice

0820060 Papar (bijeli, crni i zeleni)

0820070 Vanilija

0820080 Tamarind/indijska datulja

0820990 Ostalo (2)

0830000 Začini od kore

0830010 Cimet

0830990 Ostalo (2)

0840000 Začini od korijena i podanaka (rizoma)

0840010 Slatki korijen

0840030 Kurkuma

0840990 Ostalo (2)

0850000 Začini od pupoljaka

0850010 Klinčić

0850020 Kapari

0850990 Ostalo (2)

0860000 Začini od tučka

0860010 Šafran

0860990 Ostalo (2)

0870000 Začini od ljuski

0870010 Muškatni orah

0870990 Ostalo (2)

Sljedeći MRO-i primjenjuju se na sušene divlje gljive: 2,3 mg/kg za vrganje, 1,2 mg/kg za sušene divlje gljive osim vrganja. Novi podaci dobiveni praćenjem pokazuju da se ostaci nikotina pojavljuju u sušenim vrganjima i sušenim divljim gljivama osim vrganja. Ne postoje nedvojbeni znanstveni dokazi na temelju kojih je moguće dokazati da se nikotin prirodno pojavljuje u predmetnoj kulturi i objasniti mehanizam njegova stvaranja. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije ako budu dostavljene do 25. srpnja 2029. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0280020 Divlje gljive

Ne postoje nedvojbeni znanstveni dokazi na temelju kojih je moguće dokazati da se nikotin prirodno pojavljuje u predmetnoj kulturi i objasniti mehanizam njegova stvaranja. Privremeni MRO vrijedi do 22. veljače 2026. Nakon tog datuma MRO će iznositi 0,4 mg/kg, osim ako se dodatno izmijeni uredbom na temelju novih informacija dostavljenih najkasnije do 30. lipnja 2025.

0610000 Čajevi”


(*)  Označava donju granicu analitičkog određivanja

(**)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.


26.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 187/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1537

оd 25. srpnja 2023.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o upotrebi sredstava za zaštitu bilja koja se tijekom prijelaznog režima 2025.–2027. dostavlja za referentnu godinu 2026. i u pogledu statistike o sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o statistici poljoprivrednog inputa i outputa, izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009 i (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/16/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6., članak 5. stavak 10., članak 9. stavak 4. i članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2022/2379 utvrđuje se integrirani okvir za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike o poljoprivrednom inputu i outputu.

(2)

Prijelazna pravila za detaljnu temu „upotreba sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi” primjenjuju se za godine 2025., 2026. i 2027., kako je utvrđeno u članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) 2022/2379. U skladu s tim pravilima podaci o upotrebi šalju se samo jednom, za referentnu godinu 2026.

(3)

Statističke podatke o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište trebalo bi od referentne godine 2025. nadalje prikupljati svake godine.

(4)

Potrebno je utvrditi zahtjeve za statističke podatke o poljoprivrednom inputu i outputu u području sredstava za zaštitu bilja kako bi izrađeni podaci bili usporedivi i usklađeni među državama članicama.

(5)

Uredbom (EU) 2022/2379 utvrđeno je da su statistički podaci koji obuhvaćaju dimenziju ekološke proizvodnje ključni za praćenje napretka akcijskog plana za razvoj ekološke proizvodnje u Uniji. Upotreba sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj proizvodnji važan je dio tih podataka.

(6)

Na temelju članka 5. stavka 10. Uredbe (EU) 2022/2379 ovom se Uredbom utvrđuju tehnički elementi podataka koje treba dostaviti. Te elemente čine popis varijabli, opisi varijabli, jedinice promatranja, zahtjevi u pogledu preciznosti i metodološka pravila koje treba primjenjivati te rokovi za dostavu podataka.

(7)

Obuhvat skupova podataka trebalo bi prema potrebi proširiti u odnosu na zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 5. Uredbe (EU) 2022/2379 kako bi se izbjegle nedosljednosti među državama članicama. Osobito je potrebno na temelju članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2022/2379, odstupajući od članka 4. stavka 5. točke (b), utvrditi zajednički popis usjeva za koje sve države članice moraju dostaviti informacije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja. Popis bi zajedno s trajnim travnjacima trebao obuhvaćati 75 % korištene poljoprivredne površine na razini Unije. Taj popis države članice mogu dopuniti usjevima koji su relevantni na nacionalnoj razini.

(8)

Trebalo bi dodatno utvrditi referentna razdoblja navedena u članku 9. stavku 4. Uredbe (EU) 2022/2379.

(9)

Obuhvat skupova podataka može se ponovno razmotriti kako bi se uključili statistički podaci o upotrebi sredstava za zaštitu bilja za tretiranje sjemena i skladištenje, čim to bude tehnički izvedivo.

(10)

Kako bi statistika o sredstvima za zaštitu bilja bila u skladu s redovito ažuriranim popisom odobrenih aktivnih tvari, ona mora biti usklađena s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 540/2011 (2).

(11)

Statistika o sredstvima za zaštitu bilja potrebna je za praćenje zajedničke poljoprivredne politike i relevantnih politika kojima se podupire održiva upotreba sredstava za zaštitu bilja, kao što su ciljevi održivog razvoja i zeleni plan, te s njima povezanih ciljeva.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav, osnovanog na temelju članka 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi u pogledu podataka

1.   Države članice dostavljaju podatke o području statistike o sredstvima za zaštitu bilja iz članka 5. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2022/2379 u obliku agregiranih skupova podataka.

2.   Ti statistički podaci obuhvaćaju:

(a)

sve aktivne tvari iz točaka i. i ii. ovog članka sadržane u sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište u smislu članka 3. točke 9. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4), uključujući ona koja se stavljaju na tržište na temelju odobrenja za paralelnu trgovinu iz članka 52. te uredbe:

i.

aktivne tvari navedene u Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011;

ii.

aktivne tvari sadržane u sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište u hitnim situacijama iz članka 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, osim onih iz točke i. i bez obzira na njihov status odobrenja;

(b)

upotrebu aktivnih tvari iz točke a) od strane profesionalnih korisnika u poljoprivredi.

3.   Podaci se Komisiji (Eurostatu) dostavljaju na nacionalnoj razini.

Članak 2.

Skupovi podataka

1.   Sadržaj skupova podataka utvrđen je u Prilogu I. za detaljne teme:

1.

sredstva za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište;

2.

upotreba sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi.

2.   U odjeljku I. Priloga I. za svaki skup podataka navodi se sljedeće:

1.

opis sadržaja podataka;

2.

varijable koje se dostavljaju za ekološku proizvodnju;

3.

rokovi za dostavu podataka Komisiji (Eurostatu);

4.

referentna razdoblja;

5.

mjerne jedinice.

3.   U odjeljku II. Priloga I. za svaki skup podataka navodi se sljedeće:

1.

opis mjernih jedinica;

2.

mogući tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable.

Članak 3.

Zahtjevi u pogledu kvalitete

Ako se podaci prikupljaju na temelju statističkih uzoraka, države članice dužne su pobrinuti se da ponderirani rezultati budu reprezentativni za statističku populaciju u relevantnoj zemljopisnoj jedinici. Ako se zahtjevi u pogledu o preciznosti ne primjenjuju, primjerice zbog upotrebe izvora podataka koji nisu statistička istraživanja, kvaliteta statističkih podataka osigurava se na drugi način, tako da budu reprezentativni za područje koje opisuju i ispunjavaju kriterije kvalitete utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Članak 4.

Klasifikacije

O aktivnim tvarima iz članka 1. stavka 2. izvješćuje se primjenom klasifikacije navedene u Prilogu II.

Članak 5.

Opisi

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se opisi pojmova iz Priloga III.

Članak 6.

Prijelazni režim

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na referentna razdoblja 2025.–2027. Pravila prijelaznog režima iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2022/2379 za razdoblje 2025.–2027. primjenjuju se samo na podatke o detaljnoj temi „upotreba sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi”.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 315, 7.12.2022., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).


PRILOG I.

SKUP PODATAKA 1

Sredstva za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište

Područje:

e.

Statistika o sredstvima za zaštitu bilja

Tema:

i.

Sredstva za zaštitu bilja

Detaljna tema:

i.1

Sredstva za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište;

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju sve aktivne tvari u svim sredstvima za zaštitu bilja stavljenima na tržište u državama članicama tijekom referentnog razdoblja, uključujući ona koja se stavljaju na tržište na temelju odobrenja za paralelnu trgovinu (1) i/ili na temelju hitnih odobrenja (2).

Kategorije sredstava za zaštitu bilja

Rok

31. prosinca godina N+1

Aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište, ukupno

Q

N

:

godina na koju se odnose podaci

Q

:

količina aktivnih tvari koje se stavljaju na tržište (kg)

Referentno razdoblje

:

kalendarska godina

Učestalost

:

godišnje

Zemljopisna razina

:

nacionalna

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Količina aktivnih tvari: odnosi se na količinu aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja koja se stavljaju na tržište, kako je definirano u članku 1. stavku 2. točki (a).

Tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable

Podaci opisani u prethodno navedenoj tablici dostavljaju se: po pojedinačnoj aktivnoj tvari, kemijskim razredima, kategorijama proizvoda i glavnim grupama, kako je prikazano u Prilogu II.

SKUP PODATAKA 2

Upotreba sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi

Područje:

e.

Statistika o sredstvima za zaštitu bilja

Tema:

i.

Sredstva za zaštitu bilja

Detaljna tema:

i.2

Upotreba sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju sve površine usjeva za zajednički popis usjeva na poljoprivrednim gospodarstvima u državama članicama koje su tretirane sredstvima za zaštitu bilja i količine svih aktivnih tvari upotrijebljenih tijekom referentnog razdoblja, uključujući one koje su korištene na temelju hitnog odobrenja (3).

Značajke usjeva

Rok

31. prosinca godina N+1

Tretirana površina

Količina aktivne tvari

Obična pšenica i pir

NAT, OAT

NQS, OQS

Tvrda pšenica

NAT, OAT

NQS, OQS

Ječam

NAT, OAT

NQS, OQS

Mješavina kukuruza u zrnu i kukuruza u klipu

NAT, OAT

NQS, OQS

Silažni kukuruz

NAT, OAT

NQS, OQS

Sjemenke uljane repice i ogrštice

NAT, OAT

NQS, OQS

Sjemenke suncokreta

NAT, OAT

NQS, OQS

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

NAT, OAT

NQS, OQS

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

NAT, OAT

NQS, OQS

Jabuke

NAT, OAT

NQS, OQS

Grožđe za vino

NAT, OAT

NQS, OQS

Stolno grožđe

NAT, OAT

NQS, OQS

Naranče

NAT, OAT

NQS, OQS

Masline

NAT, OAT

NQS, OQS

Kupus

NAT, OAT

NQS, OQS

Mrkva

NAT, OAT

NQS, OQS

Luk

NAT, OAT

NQS, OQS

Rajčice na otvorenom

NAT, OAT

NQS, OQS

Rajčice pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

NAT, OAT

NQS, OQS

Jagode na otvorenom

NAT, OAT

NQS, OQS

Jagode pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom

NAT, OAT

NQS, OQS

N

:

godina na koju se odnose podaci

NAT

:

tretirana neekološka površina (ha)

OAT

:

tretirana ekološka površina (površina u prijelaznom razdoblju i certificirana površina) (ha)

NQS

:

količina svih aktivnih tvari upotrijebljenih na neekološkoj površini (kg)

OQS

:

količina svih aktivnih tvari upotrijebljenih na ekološkoj površini (površina u prijelaznom razdoblju i certificirana površina) (kg)

Referentno razdoblje

:

Žetvena godina

Učestalost

:

2026.

Zemljopisna razina

:

nacionalna

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Tretirana površina (ha): odnosi se na fizičku površinu usjeva za žetvu u žetvenoj godini, koja je najmanje jednom tijekom referentnog razdoblja tretirana određenom aktivnom tvari razvrstanom kako je prikazano u Prilogu II., neovisno o broju primjena.

Tretirana neekološka površina (ha): odnosi se na tretiranu površinu, isključujući površine certificirane za ekološku proizvodnju ili površine u prijelaznom razdoblju.

Tretirana ekološka površina (ha): odnosi se na tretiranu površinu koja je certificirana za ekološku proizvodnju ili u prijelaznom razdoblju u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Količina aktivne tvari (kg): odnosi se na količinu svake aktivne tvari utvrđene u članku 1. stavku 2. točki (a), razvrstane kako je prikazano u Prilogu II. i upotrijebljene na usjevu tijekom referentnog razdoblja.

Količinaupotrijebljena na neekološkoj površini (kg): odnosi se na količinu aktivnih tvari upotrijebljenih na usjevima prikupljenima na neekološkim površinama.

Količina upotrijebljena na ekološkoj površini (kg): odnosi se na količinu aktivnih tvari upotrijebljenih na usjevima s ekoloških površina (certificiranih ekoloških ili u prijelaznom razdoblju).

Tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable

Podaci opisani u prethodno navedenoj tablici dostavljaju se: po pojedinačnoj aktivnoj tvari, kemijskim razredima, kategorijama proizvoda i glavnim grupama, kako je prikazano u Prilogu II.

Podaci obuhvaćaju sve aktivne tvari u svim sredstvima za zaštitu bilja koja su upotrijebljena u državama članicama tijekom referentnog razdoblja, uključujući one koje su upotrijebljene na temelju hitnih odobrenja. Podaci uključuju sva tretiranja od sjetve/sadnje do završetka žetve.

Podaci o tretiranim površinama prikupljaju se tako da podaci o površini i količini po usjevu (bez dvostrukog računanja) budu na raspolaganju i na razini agregiranja po kemijskim razredima, kategorijama proizvoda i glavnim grupama.

Podaci uključuju sve aktivne tvari u svim sredstvima za zaštitu bilja upotrijebljenima na poljoprivrednim gospodarstvima (upotreba u skladištima i za sijanje sjemena je isključena).


(1)  Kako je definirano u članku 52. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)  Kako je definirano u članku 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(3)  Kako je definirano u članku 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).


PRILOG II.

KLASIFIKACIJA AKTIVNIH TVARI U SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Glavne grupe

Kategorije proizvoda

Kemijski razredi (1)

Ukupne aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja

 

 

Fungicidi i baktericidi

 

 

 

Anorganski fungicidi

 

 

 

Spojevi bakra

 

 

Anorganski sumpor

 

 

Ostali anorganski fungicidi

 

Fungicidi na osnovi karbamata i ditiokarbamata

 

 

 

Fungicidi na osnovi karbanilata

 

 

Fungicidi na osnovi karbamata

 

 

Fungicidi na osnovi ditiokarbamata

 

 

Ostali fungicidi na osnovi karbamata i ditiokarbamata

 

Fungicidi na osnovi benzimidazola

 

 

 

Fungicidi na osnovi benzimidazola

 

 

Ostali fungicidi na osnovi benzimidazola

 

Fungicidi na osnovi imidazola i triazola

 

 

 

Fungicidi na osnovi konazola

 

 

Fungicidi na osnovi imidazola

 

 

Ostali fungicidi na osnovi imidazola i triazola

 

Fungicidi na osnovi morfolina

 

 

 

Fungicidi na osnovi morfolina

 

 

Ostali fungicidi na osnovi morfolina

 

Fungicidi mikrobiološkog ili botaničkog podrijetla

 

 

 

Mikrobiološki fungicidi

 

 

Botanički fungicidi

 

 

Ostali fungicidi mikrobiološkog ili botaničkog podrijetla

 

Baktericidi

 

 

 

Anorganski baktericidi

 

 

Ostali baktericidi

 

Ostali fungicidi i baktericidi

 

 

 

Fungicidi na osnovi alifatskih spojeva dušika

 

 

Fungicidi na osnovi amida

 

 

Fungicidi na osnovi anilida

 

 

Aromatski fungicidi

 

 

Fungicidi na osnovi dikarboksimida

 

 

Fungicidi na osnovi dinitroanilina

 

 

Fungicidi na osnovi dinitrofenola

 

 

Organofosforni fungicidi

 

 

Fungicidi na osnovi oksazola

 

 

Fungicidi na osnovi fenilpirola

 

 

Fungicidi na osnovi ftalamida

 

 

Fungicidi na osnovi pirimidina

 

 

Fungicidi na osnovi kinolina

 

 

Fungicidi na osnovi kinona

 

 

Fungicidi na osnovi strobilurina

 

 

Fungicidi na osnovi uree

 

 

Nerazvrstani fungicidi

Herbicidi za suzbijanje korova i mahovine

 

 

 

Herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormona

 

 

 

Fenoksi herbicidi

 

 

Ostali herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormona

 

Herbicidi na osnovi triazina i triazinona

 

 

 

Herbicidi na osnovi triazina

 

 

Herbicidi na osnovi triazinona

 

 

Ostali herbicidi na osnovi triazina i triazinona

 

Herbicidi na osnovi amida i anilida

 

 

 

Herbicidi na osnovi amida

 

 

Herbicidi na osnovi anilida

 

 

Herbicidi na osnovi kloracetanilida

 

 

Ostali herbicidi na osnovi amida i anilida

 

Herbicidi na osnovi karbamata i bis-karbamata

 

 

 

Herbicidi na osnovi bis-karbamata

 

 

Herbicidi na osnovi karbamata

 

 

Ostali herbicidi na osnovi karbamata i bis-karbamata

 

Herbicidi na osnovi derivata dinitroanilina

 

 

 

Herbicidi na osnovi dinitroanilina

 

 

Ostali herbicidi na osnovi derivata dinitroanilina

 

Herbicidi na osnovi derivata uree, uracila ili sulfoniluree

 

 

 

Herbicidi na osnovi sulfoniluree

 

 

Herbicidi na osnovi uracila

 

 

Herbicidi na osnovi uree

 

 

Herbicidi na osnovi derivata uree, uracila ili sulfoniluree

 

Ostali herbicidi

 

 

 

Herbicidi na osnovi ariloksifenoksipropioniata

 

 

Herbicidi na osnovi benzofurana

 

 

Herbicidi na osnovi benzojeve kiseline

 

 

Herbicidi na osnovi bipiridiliuma

 

 

Herbicidi na osnovi cikloheksandiona

 

 

Herbicidi na osnovi diazina

 

 

Herbicidi na osnovi dikarboksimida

 

 

Herbicidi na osnovi difenil etera

 

 

Herbicidi na osnovi imidazolinona

 

 

Anorganski herbicidi

 

 

Herbicidi na osnovi izoksazola

 

 

Nitrilni herbicidi

 

 

Organofosforni herbicidi

 

 

Herbicidi na osnovi fenilpirazola

 

 

Herbicidi na osnovi piridazinona

 

 

Herbicidi na osnovi piridinkarboksamida

 

 

Herbicidi na osnovi piridinkarboksilne kiseline

 

 

Herbicidi na osnovi piridiloksioctene kiseline

 

 

Herbicidi na osnovi kvinolina

 

 

Herbicidi na osnovi tiadiazina

 

 

Herbicidi na osnovi tiokarbamata

 

 

Herbicidi na osnovi triazola

 

 

Herbicidi na osnovi triazolinona

 

 

Herbicidi na osnovi triazolona

 

 

Herbicidi na osnovi triketona

 

 

Nerazvrstani herbicidi

Insekticidi i akaricidi

 

 

 

Insekticidi na osnovi piretroida

 

 

 

Piretroidni insekticidi

 

 

Ostali insekticidi na osnovi piretroida

 

Insekticidi na osnovi kloriranih ugljikovodika

 

 

 

Insekticidi na osnovi antranilnih diamida

 

 

Ostali insekticidi na osnovi kloriranih ugljikovodika

 

Insekticidi na osnovi karbamata i oksim-karbamata

 

 

 

Insekticidi na osnovi oksim-karbamata

 

 

Karbamatni insekticidi

 

 

Ostali insekticidi na osnovi karbamata i oksim-karbamata

 

Insekticidi na osnovi organofosfata

 

 

 

Organofosforni insekticidi

 

 

Ostali insekticidi na osnovi organofosfata

 

Insekticidi mikrobiološkog ili botaničkog podrijetla

 

 

 

Mikrobiološki insekticidi

 

 

Botanički insekticidi

 

 

Ostali insekticidi mikrobiološkog ili botaničkog podrijetla

 

Akaricidi

 

 

 

Akaricidi na osnovi pirazola

 

 

Akaricidi na osnovi tetrazina

 

 

Ostali akaricidi

 

Ostali insekticidi

 

 

 

Insekticidi dobiveni fermentacijom

 

 

Insekticidi na osnovi benzoiluree

 

 

Insekticidi na osnovi karbazata

 

 

Insekticidi na osnovi diazilhidrazina

 

 

Regulatori rasta insekata

 

 

Insekticidi na osnovi nitrogvanidina

 

 

Insekticidi na osnovi organokositrenih spojeva

 

 

Insekticidi na osnovi oksadiazina

 

 

Insekticidi na osnovi fenil-etera

 

 

Insekticidi na osnovi pirazola (fenil-)

 

 

Insekticidi na osnovi piridina

 

 

Insekticidi na osnovi piridilmetilamina

 

 

Insekticidi na osnovi sulfit estera

 

 

Insekticidi na osnovi tetronske kiseline

 

 

atraktanti za insekte ravnolančani feromoni iz reda lepidoptera (sclps)

 

 

Ostali atraktanti za insekte

 

 

Ostali insekticidi – akaricidi

Moluskicidi

 

 

 

Moluskicidi

 

 

 

Moluskicidi

Regulatori rasta biljaka

 

 

 

Fiziološki regulatori rasta biljaka

 

 

 

Fiziološki regulatori rasta biljaka

 

 

Ostali fiziološki regulatori rasta biljaka

 

Sredstva protiv klijanja

 

 

 

Sredstva protiv klijanja

 

 

Ostala sredstva protiv klijanja

 

Ostali regulatori rasta biljaka

 

 

 

Ostali regulatori rasta biljaka

Ostala sredstva za zaštitu bilja

 

 

 

Biljna ulja

 

 

 

Biljna ulja

 

Sredstva za sterilizaciju tla (uključujući nematicide)

 

 

 

Metilbromid

 

 

Biološki nematicidi

 

 

Organofosforni nematicidi

 

 

Ostala sredstva za sterilizaciju tla

 

Rodenticidi

 

 

 

Rodenticidi

 

Sva ostala sredstva za zaštitu bilja

 

 

 

Dezinficijensi

 

 

Repelenti

 

 

Ostala sredstva za zaštitu bilja


(1)  Za potrebe usklađivanja primjenjuje se i na sredstva za zaštitu bilja mikrobiološkog ili botaničkog podrijetla


PRILOG III.

OPISI

Sredstvo za zaštitu bilja je proizvod u obliku u kojem se isporučuje korisniku, koji se sastoji od ili sadržava aktivne tvari, safenere ili sinergiste i namijenjen je za neku od upotreba opisanih u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Aktivne tvari: znači aktivne tvari iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Stavljanje na tržište: znači stavljanje na tržište kako je definirano u točki 9. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Usjevi: znači poljoprivredni usjevi, kako je opisano u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2023/1538 (1).

Klasifikacija aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja: agregiranje aktivnih tvari po glavnim grupama, kategorijama proizvoda i kemijskim razredima.

Žetvena godina kalendarska godina u kojoj počinje žetva, uključujući razdoblje tijekom kojeg se poduzimaju sve pripremne mjere (kao što su obrada tla, sadnja i primjena gnojiva i sredstava za zaštitu bilja) kako bi se osigurala ta žetva, također tijekom prethodne kalendarske godine.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1538 od 25. srpnja 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o biljnoj proizvodnji (vidjeti stranicu 40.. ovoga Službenog lista).


26.7.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 187/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1538

оd 25. srpnja 2023.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistike o biljnoj proizvodnji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2022/2379 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o statistici poljoprivrednog inputa i outputa, izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009 i (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/16/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6., članak 5. stavak 10., članak 7. stavak 2. i članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2022/2379 utvrđuje se integrirani okvir za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike o poljoprivrednom inputu i outputu.

(2)

Potrebno je utvrditi zahtjeve za statističke podatke o poljoprivrednom inputu i outputu u području biljne proizvodnje kako bi izrađeni podaci bili usporedivi i usklađeni među državama članicama.

(3)

Na temelju članka 5. stavka 10. Uredbe (EU) 2022/2379 ovom se Uredbom utvrđuju tehnički elementi podataka koje treba dostaviti. Te elemente čine popis varijabli, opisi varijabli, jedinice promatranja, zahtjevi u pogledu preciznosti i metodološka pravila koje treba primjenjivati te rokovi za dostavu podataka.

(4)

Potrebno je utvrditi varijable za koje se zahtijevaju ekološka i regionalna dimenzija jer su one potrebne samo za neke varijable.

(5)

Obuhvat skupova podataka trebalo bi proširiti u odnosu na zahtjeve iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2022/2379 kako bi se izbjegle nedosljednosti među državama članicama.

(6)

Trebalo bi dodatno utvrditi referentna razdoblja navedena u članku 9. stavku 4. Uredbe (EU) 2022/2379.

(7)

Prinos usjeva važan je pokazatelj u poljoprivrednoj proizvodnji i stoga bi ga trebalo uključiti u podatke. Međutim, Komisija (Eurostat) bi taj pokazatelj trebala izračunati na temelju dostavljenih podataka.

(8)

Sadržaj vlage u proizvedenim usjevima i sadržaj šećera u šećernoj repi znatno se razlikuju od godine do godine, što otežava usporedbu obujma proizvodnje tijekom vremena i među državama. Stoga su za izradu usporedive statistike potrebne informacije o standardnoj vlažnosti i sadržaju šećera na nacionalnoj razini.

(9)

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) 2022/2379 države članice mogu biti izuzete od dostavljanja podataka za unaprijed definirane varijable u nekim rokovima ako je učinak njihove proizvodnje na ukupnu vrijednost tih varijabli na razini Unije ograničen. To je slučaj ako je njihova proizvodnja ispod određenih pragova. Potrebno je utvrditi te pragove, metodologiju koja se upotrebljava za njihovo utvrđivanje, izvore podataka koji se upotrebljavaju pri primjeni te metodologije i podatke na koje se primjenjuje to izuzeće.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav, osnovanog na temelju članka 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi u pogledu podataka

Države članice dostavljaju podatke u području statistike o biljnoj proizvodnji iz članka 5. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2022/2379 u obliku agregiranih skupova podataka. Podaci o ukupnoj i ekološkoj proizvodnji dostavljaju se Komisiji (Eurostatu) na propisanoj zemljopisnoj razini.

Članak 2.

Skupovi podataka

1.   Sadržaji skupova podataka navedeni su:

1.

u Prilogu I. za temu i. površina i proizvodnja usjeva, detaljne teme

1.

ratarske kulture i trajni travnjaci;

2.

hortikultura osim trajnih nasada;

3.

trajni nasadi;

2.

u Prilogu II. za temu ii. bilance usjeva, detaljne teme

1.

bilance žitarica;

2.

bilance uljarica;

3.

u Prilogu III. za temu iii. travnjaci, detaljnu temu

1.

gospodarenje travnjacima.

2.   U odjeljku I. za svaki skup podataka navodi se sljedeće:

1.

opis sadržaja podataka;

2.

varijable koje se dostavljaju na nacionalnoj i, prema potrebi, regionalnoj razini;

3.

varijable koje se dostavljaju za ekološku proizvodnju;

4.

rokovi za dostavu podataka Komisiji (Eurostatu);

5.

referentna razdoblja.

(3)   U odjeljku II. za svaki skup podataka prema potrebi se navodi sljedeće:

1.

opis mjernih jedinica;

2.

tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable;

3.

pragovi za izuzeća od rokova za dostavu podataka.

Članak 3.

Zahtjevi u pogledu preciznosti

Ako se podaci prikupljaju na temelju statističkih uzoraka, države članice dužne su pobrinuti se da ponderirani rezultati budu reprezentativni za statističku populaciju u relevantnoj zemljopisnoj jedinici i oblikovani u skladu sa zahtjevima u pogledu preciznosti iz Priloga IV. Ako se zahtjevi u pogledu o preciznosti ne primjenjuju, primjerice zbog upotrebe izvora podataka koji nisu statistička istraživanja, osigurava se kvaliteta statističkih podataka tako da budu reprezentativni za područje koje opisuju i ispunjavaju kriterije kvalitete utvrđene u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Članak 4.

Opisi

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se opisi pojmova utvrđeni u Prilogu V.

Članak 5.

Metodologija za izuzeća

1.   Države članice mogu biti izuzete od nekih redovitih rokova za dostavu podataka ako je učinak te države članice na ukupnu vrijednost tih varijabli na razini Unije ograničen.

2.   Izuzeća od dostave podataka odobravaju se za varijable u skupovima podataka za temu „površina i proizvodnja usjeva ” pod uvjetom da se njihovom primjenom informacije o očekivanoj ukupnoj vrijednosti odgovarajuće varijable na razini Unije ne smanje za više od 5 %. Komisija (Eurostat) izračunava referentne pragove za proizvodnju svakog usjeva na koji se primjenjuju izuzeća. Ti referentni pragovi izračunavaju se na temelju trogodišnjeg prosjeka statističkih podataka o obujmu proizvodnje.

3.   Država članica u kojoj je proizvodnja usjeva tri uzastopne godine bila niža od referentnog praga ili jednaka njemu izuzima se od dostave podataka u nekim rokovima za sve (pod)varijable koje se odnose na taj usjev, kako je navedeno u svakom odjeljku II. za skupove podataka iz Priloga I. Izuzeće se automatski opoziva ako relevantna proizvodna vrijednost države članice tri uzastopne godine premaši referentni prag. Podaci se počinju dostavljati za referentnu godinu koja slijedi nakon treće uzastopne godine u kojoj se premaši referentni prag. Izuzeće se automatski ponovno uspostavlja ako je proizvodnja relevantnog usjeva u državi članici tri uzastopne godine ispod referentnog praga ili jednaka njemu.

4.   Referentni pragovi utvrđeni su u svakom odjeljku II. Priloga I. Komisija može izmijeniti bilo koju od tih vrijednosti ako ukupan prosjek na razini Unije tri uzastopne godine bude niži od 90 % ili viši od 110 % ukupne vrijednosti na razini Unije koja se upotrebljava za izračun referentnih pragova.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. srpnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 315, 7.12.2022., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).


PRILOG I.

POVRŠINA I PROIZVODNJA USJEVA

SKUP PODATAKA i.1

Ratarske kulture i trajni travnjaci

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

i.

Površina i proizvodnja usjeva

Detaljna tema:

i.1

Ratarske kulture i trajni travnjaci

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju rane procjene i završne statističke podatke o površinama, proizvodnji i prinosu ratarskih poljoprivrednih kultura i trajnih travnjaka koji se uzgajaju za žetvu uglavnom u referentnom razdoblju, na poljoprivrednim gospodarstvima u državama članicama, uključujući usjeve uzgojene u skladu s ekološkim načelima.

 

 

Podaci na nacionalnoj razini

Podaci na regionalnoj razini

Podaci o ekološkoj proizvodnji

Značajke usjeva

Rokovi za dostavu podataka

31. siječnja godina N (1)

30. lipnja godina N (1)

31. kolovoza godina N (1)

30. rujna godina N

30. studenoga godina N

31. ožujka godina N+1

30. rujna godina N+1

30. rujna godina N+1

30. rujna godina N+1

Korištena poljoprivredna površina osim povrtnjaka (2)

 

 

 

 

 

 

MA

MA

OMU, OMC, OMA

 

Obradivo zemljište (3)

 

 

 

 

 

 

MA

MA

OMU, OMC, OMA

 

 

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme)

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

Pšenica i pir krupnik

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Obična pšenica i pir krupnik

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

 

Obična ozima pšenica i pir krupnik

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Obična jara pšenica i pir krupnik

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Tvrda pšenica

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Raž

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Ječam

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Ozimi ječam

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Jari ječam

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

Zob

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Kukuruz u zrnu i kukuruz u klipu

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Pšenoraž

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Sirak

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Riža

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

 

Riža Indica

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Riža Japonica

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Mješavine ozimih žitarica (suražica)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Mješavine jarih žitarica (mješavina zrna osim suražice)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Ostale žitarice d. n. (proso, kanarska svjetlika itd.)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Pseudožitarice

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Heljda

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Kvinoja

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Ostale pseudožitarice d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrna (uključujući sjemensku proizvodnju i mješavine žitarica i mahunarki)

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

Poljski grašak

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Bob i poljski grah

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Slatka lupina

 

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Leća

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Grahorica

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Slanutak

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Ostale suhe mahunarke i proteinski usjevi d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Korjenasti usjevi

 

 

 

 

 

 

MA, SA, PR

 

 

 

 

 

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Ostali korjenasti usjevi d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Industrijski usjevi

 

 

 

 

 

 

MA, SA

 

 

 

 

 

Uljarice

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Sjemenke uljane repice i ogrštice

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

 

Sjemenke ozime uljane repice i ogrštice

SA

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Sjemenke jare uljane repice i ogrštice

 

SA

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Sjemenke suncokreta

 

SA

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Soja

 

SA

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

 

Lanene sjemenke (uljani lan)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Sjemenke pamuka

 

 

 

 

 

 

PR

 

 

 

 

 

 

Ostale uljarice d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Bilje za proizvodnju vlakana

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Lan za proizvodnju vlakana

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Konoplja

 

 

 

SA

SA

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Pamučna vlakna

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Ostalo bilje za proizvodnju vlakana d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Duhan

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Hmelj

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

 

 

 

 

 

 

SA

 

OF

 

 

 

Energetski usjevi d.n.

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

 

Ostali industrijski usjevi d.n.

 

 

 

 

 

 

SA

 

 

 

 

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

 

 

 

 

Privremene trave i ispaša

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

OMA

 

 

 

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

OF, OP

 

 

 

 

Lucerna

 

 

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Mješavine mahunarki i trava

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

 

Ostale leguminoze prikupljene u zelenom stanju d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Silažni kukuruz

 

SA

 

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

SA, PR

OF, OP

 

 

 

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

 

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta d.n.

 

 

 

 

 

 

SA, PR

 

 

 

 

Sjemenje i presadnice

 

 

 

 

 

 

MA

 

OMA

 

 

Ugar

 

 

 

 

 

 

MA

MA

 

 

 

Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n.

 

 

 

 

 

 

MA

 

 

 

Trajni travnjaci

 

 

 

 

 

 

MA, PR

MA

OMU, OMC, OMA

 

 

Trajni pašnjaci i travnjaci, bez ekstenzivnih pašnjaka

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

Trajni ekstenzivni pašnjaci

 

 

 

 

 

 

MA, PR

 

 

 

 

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

 

 

 

 

 

 

MA

 

 

N je godina na koju se odnose podaci.

MA

=

ukupna glavna površina (1 000 ha), uključujući ekološke površine

SA

=

ukupna zasijana površina (1 000 ha), uključujući ekološke površine

OF

=

certificirana ekološka zasijana površina (1 000 ha)

OMC

=

glavna certificirana ekološka površina

OMU

=

glavna površina u prelasku na ekološku proizvodnju (1 000 ha)

OMA

=

glavna površina certificirana za ekološku proizvodnju ili u prelasku na ekološku proizvodnju (1 000 ha)

PR

=

ukupna dobivena proizvodnja (1 000 tona), uključujući ekološku proizvodnju

OP

=

certificirana ekološka dobivena proizvodnja (1 000 tona)

Referentno razdoblje: žetvena godina

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Zasijana površina: odnosi se na ukupnu površinu koja je zasijana ili zasađena usjevom čija žetva počinje tijekom referentne kalendarske godine neovisno o tome kad je izvršena sadnja. Ako se usjev sije ili sadi više puta godišnje na istoj parceli, površina se množi s brojem sadnji.

Glavna površina: odnosi se na fizičku površinu parcele/parcela neovisno o tome je li na njoj tijekom žetvene godine bio samo jedan usjev ili nekoliko njih. U slučaju jednogodišnjih usjeva, glavna površina odgovara zasijanoj površini; u slučaju kombiniranih usjeva, ona odgovara površini na kojoj se usjevi uzgajaju istodobno; u slučaju uzastopnih sjetava ili usjeva, površina se uzima u obzir samo jednom; u slučaju trajnih nasada, uz proizvodnu površinu uključuju se i mlade neproizvodne plantaže te privremeno napuštene površine. Na taj se način svaka površina navodi samo jednom.

Dobivena proizvodnja: odnosi se na ukupnu dobivenu proizvodnju iz koje su uklonjeni gubici nakon žetve.

O proizvodnji žitarica, suhih mahunarki i uljarica izvješćuje se u smislu čiste, suhe mase zrna na stabilnoj standardnoj tržišnoj razini vlažnosti u dotičnoj zemlji. Podaci o riži odnose se na neoljuštenu rižu.

Podaci o korjenastim usjevima navode se u smislu čiste mase, to jest bez vrhova biljaka i lišća te zemlje i blata.

Proizvodnja bilja prikupljenog u zelenom stanju s obradivog zemljišta i trajnih travnjaka uključuje obujam žetve koja se obavlja košnjom i ispašom. Podaci se dostavljaju u smislu suhe tvari.

O proizvodnji ostalih usjeva izvješćuje se na stabilnoj standardnoj tržišnoj razini vlažnosti u dotičnoj zemlji, ako vlažnost utječe na stavljanje na tržište, u obliku koji se pretežno upotrebljava u trgovini.

Zemlje dostavljaju informacije Komisiji (Eurostatu) o prethodno navedenim stabilnim standardnim tržišnim razinama vlažnosti u tim zemljama na temelju kojih Eurostat u svrhu standardizacije ponovno izračunava proizvodnju prema standardnoj vlažnosti u EU-u.

Države za šećernu repu dostavljaju podatke Komisiji (Eurostatu) o sadržaju šećera u dobivenoj proizvodnji u žetvenoj godini s konačnim podacima o proizvodnji na temelju kojih Eurostat radi standardizacije ponovno izračunava proizvodnju prema standardnom sadržaju šećera u EU-u (16 %).

Certificirana ekološka površina: odnosi se na površine, osim površina tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 10. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (4), kojima se upravlja u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ekološku proizvodnju, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, u najnovijem zakonodavstvu.

Površina u prelasku na ekološku proizvodnju: odnosi se na površine u prijelaznom razdoblju iz članka 10. Uredbe (EU) 2018/848 ili, ako je primjenjivo, najnovijem zakonodavstvu, kojima se upravlja u skladu sa zahtjevima primjenjivima na ekološku proizvodnju.

Površina certificirana za ekološku proizvodnju ili u prelasku na ekološku proizvodnju: odnosi se na površine koje su certificirane za ekološku proizvodnju ili su u postupku prenamjene za ekološku proizvodnju.

Certificirana ekološka dobivena proizvodnja: odnosi se na proizvodnju dobivenu s „certificiranih ekoloških površina”, kako su prethodno definirane.

Ekološke površine i proizvodnja uključene su u ukupne površine i proizvodnju.

Tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable

Prinos usjeva izračunava se tako da se ukupna dobivena proizvodnja podijeli s ukupnom zasijanom površinom. Eurostat će prinos usjeva izračunati na temelju dostavljenih podataka. Komisiju (Eurostat) je potrebno obavijestiti o vremenskim neprilikama koje znatno utječu na dobivenu proizvodnju.

Izuzeće od dostave podataka na temelju pragova

Referentni pragovi, kako su utvrđeni u članku 5. stavku 2., jesu sljedeći:

Referentna varijabla:

proizvodnja sljedećeg

Referentni prag (1 000 tona)

Izuzeće od dostave podataka

Obična pšenica i pir krupnik

1 700

31. siječnja godina N

30. lipnja godina N

31. kolovoza godina N

Tvrda pšenica

170

Raž

80

Ječam

500

Zob

70

Kukuruz u zrnu i kukuruz u klipu

1 100

Pšenoraž

120

Sirak

15

Riža

65

Poljski grašak

25

Bob i poljski grah

15

Krumpir

350

Šećerna repa

1 500

Sjemenke uljane repice i ogrštice

300

Sjemenke suncokreta

150

Soja

60

Silažni kukuruz

2 000

SKUP PODATAKA i.2

Hortikultura osim trajnih nasada

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

i.

Površina i proizvodnja usjeva

Detaljna tema:

i.2

Hortikultura osim trajnih nasada

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju rane procjene i završne statističke podatke o površinama, proizvodnji i prinosu hortikulturnih usjeva koji se uzgajaju za žetvu u referentnom razdoblju na poljoprivrednim gospodarstvima u državama članicama, uključujući usjeve uzgojene u skladu s ekološkim načelima.

 

Podaci na nacionalnoj razini

Podaci o ekološkoj proizvodnji

Značajke usjeva

Rokovi za dostavu podataka

30. lipnja godina N (5)

30. rujna godina N (5)

31. svibnja godina N+1

30. rujna godina N+1

30. rujna godina N+1

 

 

Svježe povrće (uključujući dinje) i jagode

 

 

HA, PR

MA

OH, OP

 

 

 

Svježe povrće (uključujući dinje)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

Kupusnjače

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Kelj pupčar

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ostale kupusnjače d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Lisnato i stabljičasto povrće (osim kupusnjača)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Poriluk

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Celer

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Salata

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Endivija

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Špinat

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Šparoga

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Cikorija

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Artičoka

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo lisnato ili stabljičasto povrće d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Povrće koje se uzgaja za proizvodnju voća (uključujući dinje)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Rajčica

HA

HA, PR

HA, PR, PRG

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Krastavac i kornišon

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Patlidžan

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Tikvica i izdužena tikva

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Tikva i bundeva

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Dinja

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Lubenica

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Paprika (capsicum)

 

 

HA, PR, PRG

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo povrće koje se uzgaja za proizvodnju voća plod d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Mrkva

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Crveni luk i luk kozjak (ljutika)

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Cikla

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Celer korjenaš

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Rotkva

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Češnjak

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Svježe mahunarke

 

 

HA, PR

 

OH, OP

 

 

 

 

 

Svježi grašak

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Svježi grah

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ostale svježe mahunarke d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

 

Ostalo svježe povrće d.n.

 

 

HA, PR

 

 

 

 

 

Jagode

 

 

HA, PR, PRG

 

OH, OP

 

 

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika)

 

 

 

MA

 

Gljive iz uzgoja

 

 

PR

 

OP

 

Šampinjoni

 

 

PR

 

 

 

Ostale gljive iz uzgoja d.n.

 

 

PR

 

 

N je godina na koju se odnose podaci.

MA

=

ukupna glavna površina (1 000 ha)

HA

=

ukupna požnjevena površina (1 000 ha)

OH

=

certificirana ekološka požnjevena površina (1 000 ha)

PR

=

ukupna dobivena proizvodnja (1 000 tona)

PRG

=

ukupna proizvodnja pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom (1 000 tona)

OP

=

certificirana ekološka dobivena proizvodnja (1 000 tona)

Referentno razdoblje: žetvena godina

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Požnjevena površina: odnosi se na površinu određenog usjeva prikupljenog u referentnoj žetvenoj godini. Ako se na istoj površini sije ili sadi nekoliko puta tijekom referentnog razdoblja, površina se množi s brojem godišnjih žetvi.

Glavna površina: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Dobivena proizvodnja: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Certificirana ekološka površina: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Certificirana ekološka dobivena proizvodnja: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable

Prinos usjeva izračunava se tako da se ukupna dobivena proizvodnja podijeli s ukupnom požnjevenom površinom. Eurostat će prinos usjeva izračunati na temelju dostavljenih podataka. Komisiju (Eurostat) je potrebno obavijestiti o vremenskim neprilikama koje znatno utječu na dobivenu proizvodnju.

Izuzeće od dostave podataka na temelju pragova

Referentni pragovi, kako su utvrđeni u članku 5. stavku 2., jesu sljedeći:

Referentna varijabla

Referentni prag (1 000 tona)

Izuzeće od dostave podataka

Proizvodnja rajčica

250

30. lipnja godina N

30. rujna godina N

SKUP PODATAKA i.3

Trajni nasadi

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

i.

Površina i proizvodnja usjeva

Detaljna tema:

i.3

Trajni nasadi

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju rane procjene i završne statističke podatke o površinama, proizvodnji i prinosu trajnih poljoprivrednih usjeva koji se uzgajaju za žetvu uglavnom u referentnom razdoblju na poljoprivrednim gospodarstvima u državama članicama, uključujući usjeve uzgojene u skladu s ekološkim načelima.

Značajke usjeva

 

Podaci na nacionalnoj razini

Podaci na regionalnoj razini

Podaci o ekološkoj proizvodnji

Rokovi za dostavu podataka

30. studenoga godina N (6)

31. ožujka godina N+1

30. rujna godina N+1

30. rujna godina N+1

30. rujna godina N+1

 

Trajni nasadi

 

 

MA

MA

OMC, OMU, OMA

 

 

Trajni nasadi za ljudsku prehranu

 

PA, PR

MA, PA, PR

 

 

 

 

 

Voće, bobičasto voće i orašasto voće (osim agruma, grožđa i jagoda)

 

PA, PR

MA

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Voće umjerenog klimatskog podneblja

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

Jezgričavo voće

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

 

Jabuke

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Kruške

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Ostalo jezgričavo voće d.n.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Koštuničavo voće

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

 

Breskve

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Nektarine

PA, PR

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Marelice

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Trešnje i višnje

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

 

Trešnje

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Višnje

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

 

Ostalo koštuničavo voće d.n.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Voće suptropskog i tropskog podneblja

 

PA, PR

 

 

OPA

 

 

 

 

 

Smokva

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Avokado

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo voće suptropskog i tropskog podneblja d.n.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Bobičasto voće (osim jagoda)

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Crni ribiz

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Crveni ribiz

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Maline

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Borovnice

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo bobičasto voće d.n.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Orašasto voće

 

PA, PR

 

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Orasi

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Lješnjaci

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Bademi

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesteni

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo orašasto voće d.n.

 

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Agrumi

 

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Naranče

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

OPA, OP

 

 

 

 

Mali agrumi

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Satsuma mandarine

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

PA, PR

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Ostali mali agrumi i hibridi mandarina, d.n.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Limuni i limete

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Pomelo i grejp

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Ostali agrumi d.n.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Grožđe

 

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Grožđe za vino

 

PA, PR

PA, PR

 

OPA, OP

 

 

 

 

 

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Grožđe za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

 

Grožđe za proizvodnju ostalih vina d.n. (bez ZOI-ja/ZOZP-a)

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Stolno grožđe

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Grožđe za grožđice

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Grožđe za druge namjene d.n.

 

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Masline

PA, PR

PA, PR

MA, PA, PR

MA

OPA, OP

 

 

 

 

Stolne masline

PA

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

 

Masline za proizvodnju ulja

PA

PA, PR

PA, PR

 

 

 

 

 

Ostali trajni nasadi za ljudsku prehranu d.n.

 

PA, PR

MA

 

 

 

 

Rasadnici

 

 

MA

 

 

 

 

Ostali trajni nasadi

 

 

MA

 

 

N je godina na koju se odnose podaci.

MA

=

ukupna glavna površina (1 000 ha)

PA

=

ukupna proizvodna površina (1 000 ha)

OPA

=

certificirana ekološka proizvodna površina (1 000 ha)

OMC

=

glavna certificirana ekološka površina

OMU

=

glavna površina u prelasku na ekološku proizvodnju (1 000 ha)

OMA

=

glavna površina certificirana za ekološku proizvodnju ili u prelasku na ekološku proizvodnju (1 000 ha)

PR

=

ukupna dobivena proizvodnja (1 000 tona)

OP

=

certificirana ekološka dobivena proizvodnja (1 000 tona)

Referentno razdoblje: žetvena godina

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Područje proizvodnje: odnosi se na površinu za potencijalnu žetvu uglavnom tijekom referentne žetvene godine.

Glavna površina: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Dobivena proizvodnja: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Certificirana ekološka površina: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Glavna površina certificirana za ekološku proizvodnju ili u prelasku na ekološku proizvodnju: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Certificirana ekološka dobivena proizvodnja: Vidjeti skup podataka i.1, odjeljak II.

Tehnički zahtjevi koji se odnose na varijable

Prinos usjeva izračunava se tako da se ukupna dobivena proizvodnja podijeli s ukupnom proizvodnom površinom. Eurostat će prinos usjeva izračunati na temelju dostavljenih podataka. Komisiju (Eurostat) je potrebno obavijestiti o vremenskim neprilikama koje znatno utječu na dobivenu proizvodnju.

Izuzeće od dostave podataka na temelju pragova

Referentni pragovi, kako su utvrđeni u članku 5. stavku 2., jesu sljedeći:

Referentna varijabla:

proizvodnja sljedećeg

Referentni prag (1 000 tona)

Izuzeće od dostave podataka

Jabuke

150

30. studenoga godina N

Kruške

40

Breskve

90

Nektarine

80

Naranče

300

Klementine

140

Satsuma mandarine

120

Masline

700


(1)  Vidjeti odjeljak II. za pravila o izuzeću od dostave podataka.

(2)  Površine u skupovima podataka i.2 i i.3 uključene su u korištenu poljoprivrednu površinu, osim površine za uzgoj gljiva u skupu podataka i.2.

(3)  Površine u skupu podataka i.2 uključene su u površinu obradivog zemljišta.

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(5)  Vidjeti odjeljak II. za pravila o izuzeću od dostave podataka.

(6)  Vidjeti odjeljak II. za pravila o izuzeću od dostave podataka.


PRILOG II.

BILANCE USJEVA

SKUP PODATAKA ii.1

Bilance žitarica

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

ii.

Bilance usjeva

Detaljna tema:

ii.1

Bilance žitarica

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju opskrbu, upotrebe i zalihe glavnih žitarica te dobivene proizvode prve razine u državama članicama tijekom referentnog razdoblja.

Značajke usjeva

Obična pšenica i pir krupnik

Tvrda pšenica

Raž

Ječam

Zob

Pšenoraž

Kukuruz u zrnu i kukuruz u klipu

Rok za dostavu podataka

Kraj tržišne godine + 11 mjeseci

Značajke bilance

Opskrba

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Dobivena proizvodnja

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Gubici na poljoprivrednim gospodarstvima

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Uvoz

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Uvoz unutar EU-a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Uvoz izvan EU-a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Početne zalihe na početku tržišne godine

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Upotreba

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Domaća upotreba

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – ljudska prehrana

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – industrijska upotreba

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

Domaća upotreba – industrijski bioetanol, ostala upotreba biogoriva ili bioplina

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – upotreba u cjelini za hranu za životinje

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – sjeme

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – gubici

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Izvoz

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Izvoz unutar EU-a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

Izvoz izvan EU-a

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

 

Završne zalihe na kraju tržišne godine

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

=

količina (1 000 tona) na nacionalnoj razini

Referentno razdoblje: Tržišna godina N (1. srpnja godine N–30. lipnja godine N+1)

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Količina se odnosi na količinu usjeva ili ekvivalent izražen u zrnu koji se upotrebljavaju za stavku bilance na stabilnoj standardnoj tržišnoj vlažnosti u dotičnoj zemlji.

SKUP PODATAKA ii.2

Bilance uljarica

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

ii.

Bilance usjeva

Detaljna tema:

ii.2

Bilance uljarica

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju opskrbu, upotrebe i zalihe glavnih uljarica tijekom referentnog razdoblja u državama članicama.

Značajke usjeva

Sjemenke uljane repice i ogrštice

Sjemenke suncokreta

Soja

Rok za dostavu podataka

Završetak tržišne godine + 11 mjeseci

Značajke bilance

Opskrba

Q

Q

Q

 

Dobivena proizvodnja

Q

Q

Q

 

 

Gubici na poljoprivrednim gospodarstvima

Q

Q

Q

 

Uvoz

Q

Q

Q

 

 

Uvoz unutar EU-a

Q

Q

Q

 

 

Uvoz izvan EU-a

Q

Q

Q

 

Početne zalihe na početku tržišne godine

Q

Q

Q

Upotreba

Q

Q

Q

 

Domaća upotreba

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – ljudska prehrana

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – upotreba u cjelini za hranu za životinje

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – drobljenje

Q

Q

Q

 

 

 

Drobljenje za ulje – ljudska prehrana

Q

Q

Q

 

 

 

Drobljenje za ulje – biogorivo

Q

Q

Q

 

 

 

Drobljenje za ulje – ostala industrijska upotreba

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – sjeme

Q

Q

Q

 

 

Domaća upotreba – gubici

Q

Q

Q

 

Izvoz

Q

Q

Q

 

 

Izvoz unutar EU-a

Q

Q

Q

 

 

Izvoz izvan EU-a

Q

Q

Q

 

Završne zalihe na kraju tržišne godine

Q

Q

Q

Q

=

količina (1 000 tona) na nacionalnoj razini

Referentno razdoblje: Tržišna godina N (1. srpnja godine N–30. lipnja godine N+1)

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Količina se odnosi na količinu usjeva ili ekvivalent izražen kao sjeme koji se upotrebljavaju za stavku bilance na stabilnoj standardnoj tržišnoj vlažnosti u dotičnoj zemlji.


PRILOG III.

TRAVNJACI

Skup podataka iii.1

Upravljanje površinama za ispašu

Područje:

b.

Statistika o biljnoj proizvodnji

Tema:

iii.

Travnjaci

Detaljna tema:

iii.1

Gospodarenje travnjacima

ODJELJAK I.

Sadržaj podataka

Podaci obuhvaćaju područja trajnih i privremenih travnjaka razvrstanih prema starosti, pokrovu i gospodarenju u državama članicama tijekom referentnog razdoblja.

 

Ukupna površina

Površina kojom se upravlja

Površina kojom se upravlja tretirana gnojivom

Rok za dostavu podataka

30. rujna godina N+1

Značajke usjeva

 

Trajni travnjak (20 i više godina)

MA, MAR

MA

MA

Trajni travnjak (11–19 godina)

MA, MAR

MA

MA

Trajni travnjak (6–10 godina)

MA, MAR

MA

MA

Privremene trave i ispaša

MA, MAR

 

 

 

Starost 1–3 godine

MA, MAR

 

 

 

Starost 4–5 godina

MA, MAR

 

 

Dio ukupnih trajnih travnjaka koji su

 

 

 

 

Obrasli drvećem/grmljem

MA, MAR

 

 

 

Poljoprivredno-šumarske površine kojima se upravlja

MA, MAR

 

 

Mjerne jedinice

MA

=

ukupna glavna površina (1 000 ha)

MAR

=

glavna površina na regionalnoj razini

Učestalost

:

godine koje završavaju s 0, 3 ili 6

Referentno razdoblje

:

kalendarska godina

ODJELJAK II.

Opis mjernih jedinica

Glavna površina: vidjeti skup podataka i.1


PRILOG IV.

Zahtjevi u pogledu preciznosti

Podaci prikupljeni za uzorak i ekstrapolirani na cjelokupnu statističku populaciju skupova podataka moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu preciznosti navedene u tablici 1.

Zahtjevi u pogledu preciznosti primjenjuju se na konačni prijenos nacionalnih procjena za specifične varijable koje pripadaju skupovima podataka navedenima u tablici 1.

Varijable se odnose na glavne površine na nacionalnoj razini.

Relevantne populacije definirane su u prvom stupcu tablice 1.

Tablica 1.

Zahtjevi u pogledu preciznosti

Relevantna populacija

Varijable na koje se primjenjuju zahtjevi preciznosti

Relativna standardna pogreška

Skup podataka: Ratarske kulture i trajni travnjaci

Poljoprivredna gospodarstva s relevantnom varijablom

Glavne površine žitarica za proizvodnju zrna

3  %

Glavne površine suhih mahunarki i proteinskih usjeva za proizvodnju zrna

Glavne površine korjenastih usjeva

Glavne površine industrijskih usjeva

Glavne površine bilja koje se prikuplja u zelenom stanju s obradivog zemljišta

Glavne površine trajnih travnjaka

Skup podataka: Hortikultura osim trajnih nasada

Poljoprivredna gospodarstva koja se bave hortikulturnom proizvodnjom osim trajnih nasada.

Glavne površine svježeg povrća (uključujući dinje) i jagode

3  %

Skup podataka: Trajni nasadi

Poljoprivredna gospodarstva s trajnim nasadima.

Glavne površine trajnih nasada

3  %


PRILOG V.

OPISI

Žetvena godina

Kalendarska godina u kojoj počinje žetva, uključujući razdoblje u kojem se poduzimaju sve pripremne mjere (kao što su obrada tla, sadnja, upotreba gnojiva i sredstava za zaštitu bilja) kako bi se osigurala ta žetva i u prethodnoj kalendarskoj godini.


Korištena poljoprivredna površina osim povrtnjaka

Ukupna površina koju zauzimaju obradivo zemljište, trajni travnjaci i trajni nasadi.

Obradivo zemljište

Zemljište koje se redovito obrađuje (oranjem ili na druge načine), uglavnom u okviru sustava plodoreda.

Zimski usjevi

Usjevi zasijani prije ili tijekom zime.

Proljetni usjevi

Usjevi zasijani u proljeće.

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući sjeme)

Sve žitarice koje se prikupljaju u suhom stanju radi zrna, bez obzira na namjenu.

Pšenica i pir krupnik

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L., Triticum monococcum L. i Triticum durum Desf.

Obična pšenica i pir krupnik

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. i Triticum monococcum L. te ostale vrste porodice Triticum koje se uzgajaju zbog sličnih svojstava.

Tvrda pšenica

Triticum durum Desf.

Raž

Secale cereale L.

Mješavine ozimih žitarica (suražica)

Mješavine raži i drugih žitarica te mješavine drugih žitarica koje se siju prije ili tijekom zime (suražica).

Ječam

Hordeum vulgare L.

Zob

Avena sativa L.

Mješavine jarih žitarica (mješavina zrna osim suražice)

Žitarice koje se siju u proljeće i uzgajaju kao mješavine.

Kukuruz u zrnu i kukuruz u klipu

Zea mays L., koji se prikuplja radi zrna, u obliku sjemena ili mješavine kukuruza u zrnu i klipu.

Pšenoraž

x Triticosecale Wittmack.

Sirak

Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench ili Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.

Riža

Oryza sativa L.

Riža Indica

Oryza sativa ssp. indica

Riža Japonica

Oryza sativa ssp. japonica

Ostale žitarice d.n.

Žitarice koje se prikupljaju u suhom stanju radi zrna, a nisu drugdje evidentirane u prethodnim stavkama, kao što su proso (Panicum miliaceum L.), kanarska svjetlika (Phalaris canariensis L.) i ostale žitarice koje nisu drugdje razvrstane.

Pseudožitarice

Bilje koje daje plodove ili sjeme, koji se upotrebljavaju i konzumiraju kao žitarice iako botanički nisu ni trava ni prave žitarice.

Heljda

Fagopyrum esculentum Mill.

Kvinoja

Chenopodium quinoa Willd.

Ostale pseudožitarice d.n.

Pseudožitarice koje nisu drugdje razvrstane.

Suhe mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrna

Sve suhe mahunarke i proteinski usjevi koji se prikupljaju u suhom stanju radi zrna, bez obzira na namjenu.

Poljski grašak

Sve sorte poljskog graška (Pisum sativum L. convar. Sativum ili Pisum sativum L. convar. arvense L. ili convar. speciosum) koje se prikupljaju u suhom stanju.

Bob i poljski grah

Sve vrste boba i graha (Vicia faba L. (partim)) koje se prikupljaju u suhom stanju.

Slatka lupina

Sve suhe lupine (Lupinus sp.) koje se prikupljaju u suhom stanju radi zrna.

Leća

Lens culinaris Medikus.

Slanutak

Cicer arietinum L.

Grahorica

Vicia sativa subsp. Sativa L. koja se prikuplja u suhom stanju radi zrna.

Ostale suhe mahunarke i proteinski usjevi d.n.

Suhe mahunarke i proteinski usjevi koji se prikupljaju u suhom stanju radi zrna, a nisu drugdje evidentirani u prethodnim stavkama.

Korjenasti usjevi

Usjevi koji se uzgajaju radi korijenja, gomolja ili modificirane stabljike. Ne obuhvaćaju korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće kao što su, među ostalim, mrkva, cikla ili koraba.

Krumpir (uključujući sjemenski krumpir)

Solanum tuberosum L.

Šećerna repa (isključujući sjemensku)

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima Döll, uglavnom namijenjena za industrijsku proizvodnju šećera i proizvodnju alkohola.

Ostali korjenasti usjevi d.n.

Stočna repa (Beta vulgaris L.) i biljke iz porodice Brassicae koje su uglavnom namijenjene za hranu za životinje, bez obzira na to upotrebljava li se korijen ili stabljika, te drugo bilje koje se uglavnom uzgaja radi korijenja za krmu i koje nije drugdje razvrstano.

Industrijski usjevi

Usjevi koji se obično ne prodaju izravno za potrošnju zato što se prije konačne uporabe trebaju industrijski preraditi.

Uljarice

Usjevi koji se obično uzgajaju zbog svojeg sadržaja ulja.

Sjemenke uljane repice i ogrštice

Uljana repica (Brassica napus L.) i ogrštica (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) koje se uzgajaju za proizvodnju ulja i prikupljaju u obliku suhog zrna.

Sjemenke suncokreta

Helianthus annuus L., koje se prikupljaju u obliku suhog zrna.

Soja

Glycine max L. Merril, koja se prikuplja u obliku suhog zrna, bez obzira na namjenu.

Lanene sjemenke (uljani lan)

Sorte lana (Linum usitatissimum L.) koje se uzgajaju uglavnom za proizvodnju ulja i prikuljaju u obliku suhog zrna.

Ostale uljarice d.n.

Ostali usjevi koji se uzgajaju uglavnom zato što sadržavaju ulje i žanju se u obliku suhog zrna, a nisu drugdje razvrstani.

Bilje za proizvodnju vlakana

Usjevi koji se uzgajaju uglavnom zbog svojeg sadržaja vlakana.

Lan za proizvodnju vlakana

Sorte lana (Linum usitatissimum L.) koje se uzgajaju uglavnom za proizvodnju vlakana.

Konoplja

Cannabis sativa L., koja se uzgaja za proizvodnju slame i sličnu industrijsku upotrebu.

Pamuk

Gossypium spp., koji se uzgaja za proizvodnju vlakana i/ili ulja.

Ostalo bilje za proizvodnju vlakana d.n.

Ostalo bilje koje se uzgaja uglavnom zbog svojeg sadržaja vlakana, koje nije drugdje razvrstano, kao što su juta (Corchorus capsularis L.), filipinska konoplja (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) i kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

Duhan

Nicotiana tabacum L., koji se uzgaja zbog listova.

Hmelj

Humulus lupulus L., koji se uzgaja zbog sjemena iz češera.

Aromatsko, ljekovito i začinsko bilje

Aromatično, ljekovito i začinsko bilje koje se uzgaja za uporabu u farmaciji, proizvodnju parfema ili za ljudsku prehranu.

Energetski usjevi d.n.

Usjevi koji se upotrebljavaju isključivo za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, koji nisu drugdje razvrstani, a uzgajaju se na obradivom zemljištu.

Ostali industrijski usjevi d.n.

Ostali industrijski usjevi koji nisu drugdje razvrstani.

Bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta

Svi usjevi koji se prikupljaju u zelenom stanju s obradivog zemljišta i uglavnom su namijenjeni za hranu za životinje ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, odnosno žitarice, trave, leguminoze ili industrijsko bilje te drugi usjevi s obradivog zemljišta koji se prikupljaju i/ili upotrebljavaju u zelenom stanju.

Privremene trave i ispaša

Travnato bilje za ispašu, sijeno ili silažu obuhvaćeno uobičajenim plodoredom, koje se uzgaja na zemljištu najmanje jednu godinu i obično manje od pet godina te se sije kao trava ili mješavina trava.

Leguminoze prikupljene u zelenom stanju

Leguminoze koje se uzgajaju i prikupljaju u zelenom stanju kao cijele biljke uglavnom za krmu ili proizvodnju energije. Mješavine s pretežnim udjelom leguminoza (obično > 80 % mahunarki) i trava koje se prikupljaju u zelenom stanju ili kao sijeno.

Lucerna

Medicago spp. L. Uzgaja se samostalno ili u visokom postotoku u mješavini.

Mješavine mahunarki i trava

Privremeni travnjak koji se sije kao mješavina trave i krmnih leguminoza (obično < 80 % mahunarki) koje se prikupljaju u zelenom stanju ili kao sijeno.

Ostale leguminoze prikupljene u zelenom stanju d.n.

Ostale leguminoze prikupljene u zelenom stanju uglavnom za krmu ili proizvodnju energije.

Silažni kukuruz

Zea mays L., koji se uzgaja uglavnom za silažu (cijeli klipovi, dijelovi biljke ili cijele biljke) te se ne prikuplja radi zrna.

Ostale žitarice prikupljene u zelenom stanju (osim silažnog kukuruza)

Sve žitarice (osim kukuruza) koje se uzgajaju i prikupljaju u zelenom stanju u obliku cijele biljke te se upotrebljavaju za krmu ili proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (proizvodnja biomase).

Ostalo bilje prikupljeno u zelenom stanju s obradivog zemljišta d.n.

Ostali jednogodišnji ili višegodišnji (manje od pet godina) usjevi koji su namijenjeni uglavnom za hranu za životinje i prikupljaju se u zelenom stanju. Time su obuhvaćeni i ostali usjevi koji nisu drugdje razvrstani ako je glavna žetva uništena, ali se ostatci i dalje mogu upotrijebiti (kao krma ili u obliku obnovljive energije).

Sjemenje i presadnice

Površine na kojima se proizvodi sjeme korjenastih usjeva (osim krumpira i drugih biljaka čije se korijenje isto tako upotrebljava kao sjeme), krmnih usjeva, trava, industrijskih usjeva (osim uljarica) te sjeme i presadnice povrća i cvijeća.

Ugar

Obradivo zemljište koje je obuhvaćeno sustavom plodoreda ili se održava u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju (GAEC), bez obzira na to obrađuje li se ili ne, ali s kojeg se neće prikupljati usjevi tijekom žetvene godine. Temeljno je obilježje ugara da se ostavlja u mirovanju kako bi se oporavio, obično tijekom cijele žetvene godine. Ugar može činiti:

i.

zemljište bez ikakvih usjeva; ili

ii.

zemljište sa samoniklim biljem koje se može upotrebljavati za hranu za životinje ili zaorati; ili

iii.

zemljište zasijano isključivo za proizvodnju bilja namijenjenog zelenoj gnojidbi (zeleni ugar).

Ostali usjevi na obradivom zemljištu d.n.

Usjevi na obradivom zemljištu koji nisu drugdje razvrstani.

Trajni travnjaci

Zemljište koje se trajno (tijekom nekoliko uzastopnih godina, obično pet godina ili više) upotrebljava za proizvodnju zeljaste krme, krmiva ili energetskih usjeva uzgojem (sijane kulture) ili prirodnim putem (samonikle kulture), a koje nije u sustavu plodoreda na poljoprivrednom gospodarstvu. Travnjaci se mogu upotrebljavati za ispašu ili za košnju u proizvodnji silaže i sijena ili u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Trajni pašnjaci i travnjaci, bez ekstenzivnih pašnjaka

Trajni pašnjaci na tlu dobre ili srednje kakvoće koji se obično mogu upotrebljavati za intenzivnu ispašu.

Trajni ekstenzivni pašnjaci

Trajni travnjaci s niskim prinosom, obično na zemlji slabe kakvoće, na primjer na brdovitom terenu ili na velikoj nadmorskoj visini, koji se obično ne poboljšavaju gnojivima, obradom, zasijavanjem ili odvodnjom. Te se površine obično mogu upotrebljavati samo za ekstenzivnu ispašu i obično se ne kose ili se kose na ekstenzivan način jer ne podnose visoku gustoću životinja.

Trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodnju i koji ispunjavaju uvjete za dobivanje subvencija

Trajni travnjaci i livade koji se više ne koriste za proizvodnju, a u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća 1 ili, ako je primjenjivo, najnovijim zakonodavstvom održavaju se u stanju prikladnom za ispašu ili uzgoj bez potrebe za pripremnim djelovanjem osim primjene uobičajenih poljoprivrednih metoda i strojeva te ispunjavaju uvjete za financijsku potporu.


Svježe povrće (uključujući dinje) i jagode

Obuhvaća sve kupusnjače, lisnato i stabljičasto povrće, povrće koje se uzgaja za proizvodnju voća, korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće, svježe mahunarke, ostale sorte povrća koje se prikuplja u svježem stanju (neosušeno) i jagode. Odnosi se na povrće i jagode koji se uzgajaju na otvorenom obradivom zemljištu u plodoredu s drugim poljoprivrednim ili hortikulturnim usjevima i one koji se uzgajaju pod staklom ili visokim pristupačnim pokrovom.

Svježe povrće (uključujući dinje)

Obuhvaća sve kupusnjače, lisnato i stabljičasto povrće, povrće koje se uzgaja za proizvodnju voća, korjenasto, gomoljasto i lukovičasto povrće, svježe mahunarke i ostale sorte povrća koje se prikuplja u svježem stanju (neosušeno).

Kupusnjače

Sve kupusnjače koje se uzgajaju radi lišća, stabljika, cvjetova, pupoljaka te korijena i gomolja i prikupljaju se u svježem stanju (neosušene).

Cvjetača i brokula

Uključuje cvjetaču (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.)), brokulu (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cymos), šenon (zelena vrsta cvjetače), brokulini, kinesku brokulu, kineski kelj ili Kai Lan (hibrid brokule i Gai Lana (Brassica oleracea L. var. alboglabra)), romanesco brokulu (Brassica oleracea convar. Botrytis var. botrytis).

Kelj pupčar

Brassica oleracea L. var. Gemmifera DC.

Kupus

Uključuje bijeli kupus (Brassica oleracea L. var. oleracea), šiljasti kupus (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. alba DC), crveni kupus (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. capitata L. f. rubra), savojski kupus (Brassica oleracea L. convar. capitata Alef. var. sabauda L.).

Ostale kupusnjače d.n.

Sve ostale kupusnjače koje nisu drugdje razvrstane.

Lisnato i stabljičasto povrće (osim kupusnjača)

Sve lisnato ili stabljičasto povrće (osim kupusnjača): poriluk, celer, salata, endivija, špinat, šparoga, cikorija, artičoka i ostalo lisnato ili stabljičasto povrće.