ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 76

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
15. ožujka 2023.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/579 оd 8. ožujka 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Sörmlands Ädel (ZOZP))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/580 оd 14. ožujka 2023. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

3

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2023/581 od 13. ožujka 2023. o imenovanju člana i triju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Republika Poljska

5

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

15.3.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/579

оd 8. ožujka 2023.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Sörmlands Ädel” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Švedske za upis naziva „Sörmlands Ädel” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Sörmlands Ädel” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Sörmlands Ädel” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.3. Sirevi iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014. (3)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 2023.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 444, 23.11.2022., str. 32.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


15.3.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/580

оd 14. ožujka 2023.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96 (1), a posebno njezin članak 11. točku (b),

budući da:

(1)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 navode se fizičke i pravne osobe, tijela ili subjekti povezani s režimom bivšeg predsjednika Saddama Husseina na koje se odnosi zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora te zabrana stavljanja na raspolaganje sredstava ili gospodarskih izvora.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 9. ožujka 2023. izbrisati dvije fizičke osobe s popisa osoba i subjekata na koje bi trebalo primijeniti to zamrzavanje imovine.

(3)

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2023.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Glavni direktor

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 6.


PRILOG

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1210/2003 brišu se sljedeći unosi:

„30.

IME: Ayad Futtayyih Khalifa Al-Rawi

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: oko 1942., Rawah

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

zapovjednik stožera snaga Quds, od 2001. do 2003.;

bivši guverner Bagdada i Ta'mima”

„43.

IME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATUM ROĐENJA/MJESTO ROĐENJA: 1945., Ar-Ramadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračanin

OSNOVA: REZOLUCIJA VS UN-a 1483:

ministar visokog obrazovanja i istraživanja, od 1992. do 1997., od 2001. do 2003.;

ministar kulture, od 1997. do 2001.;

direktor i zamjenik direktora Iračke organizacije za atomsku energiju, 1980-ih;

PUTOVNICA: 0018061/104, izdana 12. rujna 1993.”


ODLUKE

15.3.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2023/581

od 13. ožujka 2023.

o imenovanju člana i triju zamjenika članova Odbora regija, koje je predložila Republika Poljska

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/852 od 21. svibnja 2019. o određivanju sastava Odbora regija (1),

uzimajući u obzir prijedloge poljske vlade,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 300. stavkom 3. Ugovora Odbor regija sastoji se od predstavnika regionalnih i lokalnih tijela, koji ili imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini.

(2)

Vijeće je 20. siječnja 2020. donijelo Odluku (EU) 2020/102 (2) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.

(3)

Mjesto člana Odbora regija postalo je slobodno podnošenjem ostavke g. Ludwika Kajetana WĘGRZYNA.

(4)

Dva mjesta zamjenika članova Odbora regija postala su slobodna podnošenjem ostavke gđe Elżbiete Anne POLAK and g. Mareka Andrzeja TRAMŚA.

(5)

Mjesto zamjenika člana postat će slobodno imenovanjem g. Joachima Michała SMYŁE članom Odbora regija.

(6)

Poljska vlada predložila je g. Joachima Michała SMYŁU, predstavnika lokalnog tijela koji ima izborni mandat lokalnog tijela, Radny Powiatu Lublinieckiego (član Okružnog vijeća Lublinieca), kao člana Odbora regija do 30. travnja 2024., datuma isteka njegova nacionalnog mandata u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom.

(7)

Poljska vlada predložila je sljedeće predstavnike regionalnih ili lokalnih tijela koji imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela kao zamjenike članova Odbora regija do 30. travnja 2024., datuma isteka njihovih nacionalnih mandata u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom: g. Marcina Artura JABŁOŃSKOG, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (član Upravnog odbora Lubuskog vojvodstva), g. Andrzeja Antonija Płonku, Radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie) (član Okružnog vijeća Bielskog (Šlesko vojvodstvo)) i gđu Lucynu Teresu Sokołowsku, Radna Powiatu Rzeszowskiego (članica Okružnog vijeća Rzeszówa),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeći predstavnici regionalnih ili lokalnih tijela koji imaju izborni mandat imenuju se u Odbor regija do 30. travnja 2024.:

(a)

kao član:

g. Joachim Michał SMYŁA, Radny Powiatu Lublinieckiego (član Okružnog vijeća Lublinieca),

i

(b)

kao zamjenici članova:

g. Marcin Artur JABŁOŃSKI, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (član Upravnog odbora Lubuskog vojvodstva),

g. Andrzej Antoni PŁONKA, Radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie) (član Okružnog vijeća Bielskog (Šlesko vojvodstvo)),

gđa Lucyna Teresa SOKOŁOWSKA, Radna Powiatu Rzeszowskiego (članica Okružnog vijeća Rzeszówa).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2023.

Za Vijeće

Predsjednik

J. PEHRSON


(1)  SL L 139, 27.5.2019., str. 13.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/102 od 20. siječnja 2020. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. (SL L 20, 24.1.2020., str. 2.).