ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 323

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
19. prosinca 2022.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2022/2480 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente ( 1 )

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2022/2481 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o uspostavi programa politike za digitalno desetljeće do 2030. ( 1 )

4

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2482 оd 12. prosinca 2022. o odobrenju izmjena specifikacije zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (Comtés Rhodaniens (ZOZP))

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2483 оd 12. prosinca 2022. o odobrenju izmjena specifikacije zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (Saumur (ZOI))

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2484 оd 12. prosinca 2022. o zaštiti naziva Rivierenland (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2485 оd 12. prosinca 2022. o zaštiti naziva Rosalia (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2486 оd 16. prosinca 2022. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2487 оd 16. prosinca 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači ( 1 )

75

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2488 od 14. studenoga 2022. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer o pristupanju Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992.

88

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2489 od 25. studenoga 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 42. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija)

90

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2490 od 8. prosinca 2022. o ovlašćivanju Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za otvaranje pregovora o Sveobuhvatnom sporazumu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana, s druge strane

92

 

*

Odluka (EU) 2022/2491 predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 8. prosinca 2022. o ovlašćivanju Europske komisije za pregovaranje, u ime država članica, o odredbama Sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tadžikistana, s druge strane, koje su u nadležnosti država članica

94

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2492 od 12. prosinca 2022. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

96

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2493 od 13. prosinca 2022. o imenovanju članice Revizorskog suda

98

 

*

Odluka Komisije (EU) 2022/2494 оd 9. prosinca 2022. o odobrenju zahtjeva Litve za reviziju ciljeva performansi za treće referentno razdoblje (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 8985)  ( 1 )

99

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene odluke Vijeća (ZVSP) 2021/1002 od 21. lipnja 2021. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu ( SL L 219 I, 21.6.2021. )

106

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2021/997 od 21. lipnja 2021. o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus ( SL L 219 I, 21.6.2021. )

107

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/1


UREDBA (EU) 2022/2480 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. prosinca 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se pravila o uvođenju europskih normi i europskih normizacijskih dokumenata za proizvode i usluge radi potpore zakonodavstvu i politikama Unije.

(2)

U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Komisija može zatražiti od jedne europske organizacije za normizaciju ili više njih da izrade europsku normu ili europski normizacijski dokument.

(3)

Europske norme i europski normizacijski dokumenti imaju važnu ulogu za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Normama se ne utvrđuju samo tehnički aspekti proizvoda i usluga, nego one također imaju važnu ulogu za radnike, potrošače i okoliš. Na primjer, usklađene norme mogu se upotrijebiti kako bi se stvorila pretpostavka da su ti proizvodi koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu sukladni s bitnim zahtjevima utvrđenima u relevantnom zakonodavstvu Unije o usklađivanju za te proizvode, pri čemu se osiguravaju kvaliteta i sigurnost proizvoda i usluga za potrošače te štiti okoliš.

(4)

U proteklom razdoblju praksa europskih organizacija za normizaciju promijenila se u pogledu njihova unutarnjeg upravljanja i postupaka donošenja odluka. Te promjene dovele su do pojačane suradnje europskih organizacija za normizaciju s međunarodnim i europskim dionicima. Takva je suradnja dobrodošla jer doprinosi transparentnom, otvorenom i nepristranom postupku normizacije koji se temelji na konsenzusu. Ipak, kad europske organizacije za normizaciju izvršavaju zahtjeve za normizaciju radi potpore zakonodavstvu i politikama Unije, ključno je da se u njihovim internim odlukama uzimaju u obzir interesi, ciljevi politike i vrijednosti Unije, kao i javni interes općenito.

(5)

U skladu s člancima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1025/2012, pouzdani postupci i uravnotežena zastupljenost interesa relevantnih dionika, uključujući dionike koji predstavljaju, među ostalim, MSP-ove te okolišne i društvene interese te interese potrošača, ključni su te bi ih stoga trebalo osigurati. U europskim organizacijama za normizaciju trebalo bi uzeti u obzir stajališta i doprinose svih relevantnih dionika. Nadalje, pri donošenju odluka o europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima zatraženima na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012 trebalo bi uzeti u obzir stajališta izražena tijekom nacionalnih savjetovanja koja su provela nacionalna tijela za normizaciju.

(6)

Nacionalna tijela za normizaciju imaju ključnu ulogu u normizacijskom sustavu i na razini Unije, u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012, i na razini država članica. Nacionalna tijela za normizaciju stoga su u najboljem položaju da osiguraju da se interesi, ciljevi politika i vrijednosti Unije te javni interes općenito na odgovarajući način uzimaju u obzir u europskim organizacijama za normizaciju. Stoga je potrebno ojačati njihovu ulogu u tijelima za donošenje odluka europskih organizacija za normizaciju kad ta tijela donose odluke o europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima koje je zatražila Komisija na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012, bez utjecanja na važnu ulogu koju široka baza dionika ima u pripremi djelotvornih normi koje zadovoljavaju javni interes i potrebe tržišta.

(7)

Sudjelovanje u tijelima za donošenje odluka europskih organizacija za normizaciju otvoreno je ne samo nacionalnim tijelima za normizaciju nego, među ostalim, i nacionalnim organizacijama za normizaciju zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i ostalih zemalja koje su službeno postale članice tih europskih organizacija za normizaciju i koje su sklopile sporazum s Unijom kako bi se osigurala regulatorna konvergencija. Kako bi se izbjeglo isključivanje tih organizacija iz sudjelovanja u radu tih tijela za donošenje odluka, potrebno je samo predvidjeti da odluke tih tijela koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente zatražene na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012 donose isključivo predstavnici nacionalnih tijela za normizaciju, bez postavljanja bilo kakvih drugih zahtjeva za rad tijela za donošenje odluka europskih organizacija za normizaciju. Sudjelovanje nacionalnih organizacija za normizaciju trećih zemalja u radu europskih organizacija za normizaciju ne bi smjelo spriječiti donošenje bilo koje odluke o europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima koje je zatražila Komisija ako takva odluka ima samo potporu nacionalnih tijela za normizaciju iz država članica i zemalja EGP-a.

(8)

Kako bi bio djelotvoran zahtjev da u tijelima za donošenje odluka europskih organizacija za normizaciju odluke o europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima koje je zatražila Komisija na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1025/2012 donose isključivo predstavnici nacionalnih tijela za normizaciju, potrebno je predvidjeti da bi Komisija to trebala zatražiti samo od europske organizacije za normizaciju koja ispunjava taj zahtjev.

(9)

Postupci normizacije uključuju odluke koje zahtijevaju posebne radne procese, a oni bi se trebali smatrati zasebnim poslovima. Ti se poslovi pokreću kako bi se razvila nova ili revidirala, spojila, izmijenila ili ispravila postojeća europska norma ili europski normizacijski dokument.

(10)

Uredbu (EU) br. 1025/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Kako bi se europskim organizacijama za normizaciju omogućilo da, prema potrebi, prilagode svoje unutarnje poslovnike radi usklađivanja sa zahtjevima iz ove Uredbe, njezinu bi primjenu trebalo odgoditi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 10. Uredbe (EU) br. 1025/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

stavak 1. zamjenjuje sljedećim:

„1.   U granicama nadležnosti utvrđenih u Ugovorima Komisija može zatražiti od jedne europske organizacije za normizaciju ili više njih da izrade nacrt europske norme ili europskog normizacijskog dokumenta u određenom roku, pod uvjetom da je ta europska organizacija za normizaciju usklađena sa stavkom 2.a. Europske norme i europski normizacijski dokumenti moraju biti određeni tržištem, njima se mora voditi računa o javnom interesu kao i o ciljevima politika koji su jasno navedeni u zahtjevu Komisije te se moraju temeljiti na konsenzusu. Komisija određuje zahtjeve u pogledu sadržaja koje treba ispuniti zatraženi dokument i rok za njegovo donošenje.”

;

2.

umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Ne dovodeći u pitanje druga savjetodavna mišljenja, svaka europska organizacija za normizaciju osigurava da sljedeće odluke o europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima iz stavka 1. donose isključivo predstavnici nacionalnih tijela za normizaciju u okviru nadležnog tijela za donošenje odluka te organizacije:

(a)

odluke o prihvaćanju i odbijanju zahtjeva za normizaciju;

(b)

odluke o prihvaćanju novih poslova koji su potrebni za ispunjavanje zahtjeva za normizaciju; i

(c)

odluke o donošenju, reviziji i povlačenju europskih normi ili europskih normizacijskih dokumenata.”

.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 9. srpnja 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. prosinca 2022.

Za Europski parlament

Predsjednica

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  SL C 323, 26.8.2022., str. 43.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 22. studenoga 2022. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 8. prosinca 2022.

(3)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).


ODLUKE

19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/4


ODLUKA (EU) 2022/2481 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. prosinca 2022.

o uspostavi programa politike za digitalno desetljeće do 2030.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

U svojoj Komunikaciji od 9. ožujka 2021. naslovljenoj „Digitalni kompas 2030.: europski pristup za digitalno desetljeće” („Komunikacija o Digitalnom kompasu”) Komisija je iznijela viziju za 2030. da se digitalnom transformacijom ojača položaj građana i poduzeća („digitalno desetljeće”). Pristup Unije digitalnoj transformaciji gospodarstva i društva trebao bi obuhvatiti digitalnu suverenost na otvoren način, poštovanje temeljnih prava, vladavine prava i demokracije, uključenost, pristupačnost, ravnopravnost, održivost, otpornost, sigurnost, poboljšanje kvalitete života, dostupnost usluga i poštovanje prava i želja građana. On bi trebao doprinijeti dinamičnom, resursno učinkovitom i pravednom gospodarstvu i društvu u Uniji.

(2)

Digitalna transformacija nije moguća bez snažne potpore znanosti, istraživanju, razvoju i znanstvenoj zajednici, koji su pokretači tehnološke i digitalne revolucije. Nadalje, budući da je stupanj digitalizacije gospodarstva ili društva ključan temelj gospodarske i društvene otpornosti te čimbenik njihova globalnog utjecaja, međunarodno djelovanje Unije treba strukturirati širok raspon postojeće suradnje u skladu sa stupovima digitalnog desetljeća. Potreba za takvim strukturiranjem odražava se i u zajedničkoj Komunikaciji Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 1. prosinca 2021. naslovljenoj „Global Gateway”, kojom Unija namjerava doprinijeti smanjenju globalnog investicijskog jaza na temelju demokratskog pristupa usmjerenog na vrijednosti kojim se potiču transparentna partnerstva visokih standarda kako bi se zadovoljile globalne potrebe za razvojem infrastrukture.

(3)

U izjavi od 25. ožujka 2021. članovi Europskog vijeća naveli su da Komunikaciju o Digitalnom kompasu smatraju korakom prema planiranju digitalnog razvoja Unije za predstojeće desetljeće i potvrdili viziju utvrđenu u Komunikaciji o Digitalnom kompasu, uključujući zamisao da se donese program politike s učinkovitim okvirom upravljanja kako bi se olakšala provedba višedržavnih projekata koji su potrebni za digitalnu transformaciju Unije u ključnim područjima. Pozvali su Komisiju i da proširi paket instrumenata politike Unije namijenjene digitalnoj transformaciji, i na razini Unije i na nacionalnoj razini, te da iskoristi sve raspoložive instrumente iz politika u području industrije, trgovine i tržišnog natjecanja te u području vještina, obrazovanja, istraživanja i inovacija, kao i instrumente za dugoročno financiranje, kako bi se olakšala digitalna transformacija.

(4)

U Europskoj deklaraciji o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće („Europska deklaracija”) digitalna transformacija bit će u službi čovjeka, cilj joj je promicati načela za digitalnu transformaciju u skladu sa zajedničkim europskim vrijednostima i pravom te se njome namjerava doprinijeti ostvarenju općih ciljeva ove Odluke. U tu svrhu Komisija i države članice trebale bi uzeti u obzir digitalna načela i prava utvrđena u Europskoj deklaraciji prilikom suradnje u cilju ostvarenja općih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci.

(5)

Kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 5. svibnja 2021. naslovljenoj „Ažuriranje nove industrijske strategije za 2020.: izgradnja snažnijeg jedinstvenog tržišta za oporavak Europe, Unija treba odrediti sustave ključnih tehnologija i strateške sektore, ublažiti strateške nedostatke i smanjiti visokorizične ovisnosti koje bi mogle uzrokovati nestašice u opskrbi ili kibersigurnosne rizike te treba poticati digitalnu transformaciju. Time se naglašava važnost udruživanja država članica i njihova pružanja potpore sektoru da prevlada te ovisnosti i izgradi potrebne strateške kapacitete. To je i u skladu s analizom Komisije navedenom u njezinoj Komunikaciji od 8. rujna 2021. naslovljenoj „Izvješće o strateškim predviđanjima 2021. – Sposobnost i sloboda djelovanja EU-a”. U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost uspostavljenog Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te izrade nacionalnih planova za oporavak i otpornost Komisija je poticala države članice da koordiniraju svoje napore u cilju, među ostalim, uspostave višedržavnih projekata u digitalnom području.

To je iskustvo pokazalo da je za uspostavu višedržavnih projekata potrebno da Komisija podupire napore država članica u koordiniranju te da Unija raspolaže provedbenim mehanizmima koji olakšavaju zajednička ulaganja. Zajedno s drugim inicijativama Komisije, kao što je Opservatorij EU-a za ključne tehnologije, iz Komunikacije Komisije od 22. veljače 2021. naslovljene „Akcijski plan o sinergijama između civilne, obrambene i svemirske industrije” trebalo bi uspostaviti upravljačku strukturu za provedbu Digitalnog kompasa koja bi trebala pomoći da se utvrde sadašnje i buduće digitalne strateške ovisnosti Unije te koja bi trebala doprinijeti jačanju digitalne suverenosti Unije na otvoren način.

(6)

U Komunikaciji Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenoj „Europski zeleni plan” Komisija je naglasila da bi Unija trebala iskoristiti potencijal digitalne transformacije, koji je među ključnim čimbenicima za postizanje ciljeva europskog zelenog plana. Unija bi trebala promicati potrebnu digitalnu transformaciju i ulagati u nju jer su digitalne tehnologije i nove metode i procesi ključni čimbenici za postizanje ciljeva održivosti europskog zelenog plana, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (4) i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda u mnogim različitim sektorima. Digitalne tehnologije kao što su umjetna inteligencija, 5G, 6G, lanac blokova, računalstvo u oblaku i računalstvo na rubu mreže te internet stvari trebale bi ubrzati i maksimalno povećati učinak politika u području borbe protiv klimatskih promjena i zaštite okoliša, među ostalim putem održivih životnih ciklusa. Uz satelitsku navigaciju i lokalizaciju digitalizacija pruža i nove mogućnosti za daljinsko praćenje onečišćenja zraka i vode te za praćenje i optimizaciju načina upotrebe energije i prirodnih resursa. Uniji je potreban digitalni sektor kojem je u središtu održivost, među ostalim u lancu opskrbe, kojim bi se spriječilo prekomjerno oslanjanje na kritične sirovine, osiguralo da digitalne infrastrukture i tehnologije postanu dokazivo održivije, obnovljive i energetski i resursno učinkovitije te doprinijelo održivom kružnom i klimatski neutralnom gospodarstvu i društvu u skladu s europskim zelenim planom.

(7)

Cilj politika u području digitalne infrastrukture i ulaganja u nju trebao bi biti osiguravanje povezivosti dostupne svima i svugdje u Uniji, s dostupnim pristupom internetu kako bi se zatvorio digitalni jaz u cijeloj Uniji s posebnim naglaskom na jazu između različitih geografskih područja.

(8)

Trebalo bi provesti mjere predviđene u Komunikaciji o Digitalnom kompasu kako bi se intenzivirala djelovanja predviđena u strategiji predstavljenoj u Komunikaciji Komisije od 19. veljače 2020. naslovljenoj „Izgradnja digitalne budućnosti Europe” i oslanjajući se na postojeće instrumente Unije kao što su programi u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda uspostavljenih Uredbom (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Instrumenta za tehničku potporu uspostavljenog Uredbom (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća (6) te na uredbe (EU) 2021/523 (7), (EU) 2021/690 (8), (EU) 2021/694 (9), (EU) 2021/695 (10) i (EU) 2021/1153 (11) Europskog parlamenta i Vijeća, kao i na sredstva dodijeljena za digitalnu transformaciju u okviru Uredbe (EU) 2021/241. Ovom Odlukom trebalo bi uspostaviti program politike za digitalno desetljeće do 2030. kako bi se ostvarila, ubrzala i oblikovala uspješna digitalna transformacija gospodarstva i društva Unije.

(9)

Europskim stupom socijalnih prava, koji su Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili na neformalnom sastanku šefova država ili vlada 17. studenoga 2017. u Göteborgu u Švedskoj, poziva se na pravo na pristup osnovnim uslugama dobre kvalitete, uključujući digitalnu komunikaciju, kao i pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

(10)

Radi praćenja smjera djelovanja Unije kad je riječ o napretku digitalne transformacije trebalo bi utvrditi digitalne ciljeve na razini Unije. Ti digitalni ciljevi trebali bi biti povezani s konkretnim područjima u kojima se očekuje ostvarenje kolektivnog napretka u Uniji. Digitalni ciljevi prate četiri glavne točke utvrđene u Komunikaciji o Digitalnom kompasu, određene kao ključna područja za digitalnu transformaciju Unije: digitalne vještine, digitalne infrastrukture, digitalizacija poduzeća i digitalizacija javnih usluga.

(11)

Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje članci 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(12)

Digitalne vještine, osnovne i napredne, kao i druge vještine, među ostalim u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), ključne su za ubrzavanje prilagodbe industrije Unije strukturnim promjenama. Cilj je da građani koji su spremni i sposobni za digitalno doba, uključujući osobe s invaliditetom, mogu iskoristiti mogućnosti digitalnog desetljeća. Kako bi se taj cilj ostvario, naglasak bi trebao biti na obrazovanju kako bi se osiguralo da obrazovna zajednica, a posebno nastavnici, bude odgovarajuće osposobljena, kvalificirana i opremljena za učinkovito korištenje tehnologijom u svojim metodama poučavanja i za poučavanje digitalnih tehnologija kako bi se osiguralo da učenici budu bolje opremljeni za ulazak na tržište rada u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Digitalno obrazovanje i osposobljavanje također bi trebali povećati privlačnost Unije za visokokvalificirane stručnjake koji su stekli napredne digitalne vještine i njihovu dostupnost na tržištu rada Unije.

U Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2021. koji je objavila Komisija navodi se da su čak i prije pandemije bolesti COVID 19 poduzeća Unije, posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), imala problema u pronalasku dovoljnog broja stručnjaka u području informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Stoga bi se digitalnim osposobljavanjem i obrazovanjem trebala podupirati sva djelovanja kako bi se osiguralo da radna snaga raspolaže potrebnim postojećim i budućim vještinama kojima se podupire mobilizacija svih relevantnih dionika i poticaj za njih kako bi se maksimalno povećao učinak ulaganja u poboljšanje postojećih vještina (usavršavanje) i osposobljavanje u području novih vještina (prekvalifikacija) te cjeloživotno učenje aktivnog stanovništva kako bi se osiguralo da se u potpunosti iskoriste mogućnosti digitalizacije industrije i usluga. Trebalo bi također poticati neformalno digitalno osposobljavanje koje poslodavci pružaju u obliku učenja kroz praksu. Obrazovanje i osposobljavanje također će pružiti konkretne profesionalne poticaje kako bi se izbjegle i uklonile razlike u prilikama između žena i muškaraca te u postupanju prema njima.

(13)

Održiva digitalna infrastruktura za povezivost, mikroelektroniku i sposobnost obrade velike količine podataka ključni su čimbenici za iskorištavanje prednosti digitalizacije, za daljnji tehnološki razvoj i vodeći položaj Unije u digitalnom sektoru. U skladu s Komunikacijom Komisije od 30. lipnja 2021. naslovljenom „Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a – Do 2040. ostvariti jača, povezana, otporna i prosperitetna ruralna područja”, potrebna je pouzdana, brza i sigurna povezivost za svakoga i svugdje u Uniji, među ostalim u ruralnim i udaljenim područjima, kao što su otoci te planinska i slabo naseljena područja, te u najudaljenijim regijama. Potrebe društva za konvergencijom kapaciteta za slanje i preuzimanje podataka neprestano rastu. Mreže s gigabitnim brzinama do 2030. trebale bi postati dostupne onima kojima treba ili koji žele imati toliki kapacitet. Svi krajnji korisnici u Uniji trebali bi se moći koristiti gigabitnim uslugama koje pružaju mreže na fiksnoj lokaciji uvedene do zaključne točke mreže. Nadalje, sva naseljena područja trebala bi biti obuhvaćena bežičnom mrežom velike brzine sljedeće generacije s performansama barem jednakima 5G. Svi sudionici na tržištu koji imaju koristi od digitalne transformacije trebali bi preuzeti svoju društvenu odgovornost i dati pravedan i razmjeran doprinos javnim dobrima, uslugama i infrastrukturama u korist svih građana u Uniji.

(14)

Tehnološka neutralnost, predviđena u Direktivi (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća (12) , načelo je kojim bi se trebale voditi politike na razini Unije i nacionalnoj razini kojima je cilj osiguravanje infrastrukture za digitalnu povezivost s najvišim standardima performansi, otpornosti, sigurnosti i održivosti, kako bi se ostvarilo blagostanje. Stoga bi sve tehnologije i sustave prijenosa kojima se može doprinijeti postizanju gigabitne povezivosti, uključujući trenutačni i budući napredak svjetlovodne, satelitske ili 5G tehnologije ili bilo kojeg drugog budućeg ekosustava i bežičnog interneta sljedeće generacije, trebalo jednako tretirati ako imaju ekvivalentne mrežne performanse.

(15)

Poluvodiči su temelj većine ključnih strateških lanaca vrijednosti, a u budućnosti se očekuje još veći porast potražnje za njima, osobito u najinovativnijim tehnološkim područjima. Budući da imaju središnju ulogu u digitalnom gospodarstvu, poluvodiči su i ključni čimbenici prelaska na održivost, čime se doprinosi i ostvarenju ciljeva europskog zelenog plana. Poluvodiči s malim energetskim otiskom doprinose i pozicioniranju Unije kao predvodnika u području održivih digitalnih tehnologija. Cilj je jačanje otpornosti lanca vrijednosti poluvodiča i proizvodnog kapaciteta poluvodiča (uključujući materijale, opremu, dizajn, proizvodnju, obradu i pakiranje), među ostalim izgradnjom inovativne infrastrukture velikih razmjera koja je u skladu s pravom Unije u području okolišne održivosti. Primjerice, kvantni kapacitet i niskoenergetski poluvodiči ključni su čimbenici za postizanje klimatske neutralnosti iznimno sigurnih rubnih čvorova koji jamče pristup podatkovnim uslugama s niskom latencijom bez obzira na lokaciju korisnika.

(16)

Postojeće i buduće tehnologije, osim što će biti čimbenici razvoja, činit će okosnicu novih proizvoda, novih proizvodnih procesa i novih poslovnih modela utemeljenih na pravednoj i sigurnoj razmjeni podataka u podatkovnom gospodarstvu, uz osiguravanje učinkovite zaštite privatnosti i osobnih podataka. Transformacija poduzeća ovisi o njihovoj sposobnosti brzog i sveobuhvatnog usvajanja novih digitalnih tehnologija, među ostalim u industrijskim i uslužnim ekosustavima koji trenutačno zaostaju. Ta je transformacija posebno važna za MSP-ove, koji se i dalje suočavaju s izazovima u uvođenju digitalnih rješenja.

(17)

Države članice potiču se da u svojoj javnoj upravi primjenjuju načelo „samo jednom”, čime se potiče ponovna uporaba podataka, u skladu s pravilima o zaštiti podataka, kako građani ili poduzeća ne bi snosili dodatno opterećenje.

(18)

Demokratski život i ključne javne usluge također uvelike ovise o digitalnim tehnologijama. Svi građani i poduzeća trebali bi moći digitalno komunicirati s javnim upravama. U okviru DESI-ja trebalo bi pratiti nekoliko parametara takvih interakcija, uključujući usmjerenost na korisnike i transparentnost. Ključne javne usluge, uključujući elektroničke zdravstvene zapise, trebale bi biti u potpunosti dostupne na dobrovoljnoj osnovi kao najkvalitetnije digitalno okruženje koje pruža jednostavne, učinkovite, pouzdane i personalizirane usluge i alate s visokim standardima sigurnosti i privatnosti. Takve ključne javne usluge trebale bi obuhvaćati i usluge koje su relevantne za važne životne događaje za fizičke osobe, kao što su gubitak ili nalaženje posla, studiranje, vlasništvo ili vožnja automobila ili osnivanje poduzeća, te za pravne osobe u njihovu poslovnom životnom ciklusu. Međutim, tijekom prijelaza na digitalne alate trebala bi se zadržati dostupnost usluga izvan interneta.

(19)

Digitalne tehnologije trebale bi doprinijeti postizanju širih društvenih rezultata koji nisu ograničeni samo na digitalnu sferu, nego imaju i pozitivne učinke na svakodnevni život i dobrobit građana. Da bi bila uspješna, digitalna transformacija trebala bi se odvijati usporedno s poboljšanjima u pogledu demokracije, dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i učinkovitijih javnih usluga.

(20)

Komisija bi do lipnja 2026. trebala preispitati digitalne ciljeve i relevantne definicije kako bi procijenila ispunjavaju li i dalje visoku razinu ambicije digitalne transformacije. Komisija bi trebala moći, ako to smatra potrebnim, predložiti izmjene digitalnih ciljeva kako bi se u obzir uzele tehničke, gospodarske i društvene promjene, posebno u područjima podatkovnog gospodarstva, održivosti i kibersigurnosti.

(21)

Ako se upotrebljavaju javna sredstva, ključno je da se ostvari maksimalna vrijednost za društvo i poduzeća. Stoga bi cilj javnog financiranja trebalo biti osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg pristupa rezultatima financiranih projekata, osim ako se, u opravdanim i razmjernim slučajevima, smatra primjerenim postupiti drukčije.

(22)

Usklađen, uključiv i stalan napredak prema digitalnoj transformaciji i ostvarenju digitalnih ciljeva u Uniji zahtijeva sveobuhvatan, čvrst, pouzdan, fleksibilan i transparentan oblik upravljanja, utemeljen na bliskoj suradnji i koordinaciji među Europskim parlamentom, Vijećem, Komisijom i državama članicama. Prikladnim mehanizmom trebalo bi osigurati koordinaciju konvergencije, razmjenu najboljih praksi te dosljednost i učinkovitost politika i mjera na razini Unije i nacionalnoj razini te bi njime također trebalo potaknuti aktiviranje odgovarajućih sinergija između sredstava Unije i nacionalnih sredstava, kao i među inicijativama i programima Unije. Komisija bi u tu svrhu mogla pružati smjernice i potporu državama članicama o tome kako na najbolji način iskoristiti najprikladnije vrste sinergija. U tu svrhu potrebno je utvrditi odredbe o mehanizmu praćenja i suradnje za provedbu Digitalnog kompasa. Takav mehanizam trebao bi uzeti u obzir raznolikost situacija među državama članicama i unutar njih, trebao bi biti razmjeran, posebno u pogledu administrativnog opterećenja, te bi trebao ostaviti mogućnost državama članicama da budu ambicioznije pri utvrđivanju svojih nacionalnih ciljeva.

(23)

Mehanizam praćenja i suradnje za provedbu Digitalnog kompasa trebao bi uključivati unaprijeđeni sustav praćenja za utvrđivanje nedostataka u strateškim digitalnim kapacitetima Unije. Trebao bi uključivati i mehanizam izvješćivanja o, među ostalim, napretku prema ostvarenju digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci te o općenitom stanju usklađenosti s općim ciljevima utvrđenima u ovoj Odluci. Njime bi trebalo uspostaviti okvir za suradnju između Komisije i država članica kako bi se utvrdila rješenja za nedostatke i predložila ciljana djelovanja za njihovo uklanjanje.

(24)

DESI bi trebao biti integriran u izvješće o stanju digitalnog desetljeća („izvješće o digitalnom desetljeću”) i služiti za praćenje napretka prema ostvarenju digitalnih ciljeva. Takvo praćenje trebalo bi uključivati analizu pokazatelja kojima se mjeri napredak na razini država članica, nacionalnih politika i inicijativa kojima se nastoje ostvariti opći ciljevi i digitalni ciljevi utvrđeni u ovoj Odluci, kao i horizontalne i tematske analize kojima se prati digitalna transformacija gospodarstava Unije te poredak država članica prema ostvarenom napretku. Kategorije i pokazatelji u okviru DESI-ja osobito bi se trebali uskladiti s digitalnim ciljevima utvrđenima u ovoj Odluci. Za svaki digitalni cilj u provedbenim aktima koje donosi Komisija trebali bi se utvrditi ključni pokazatelji uspješnosti. Ključne pokazatelje uspješnosti prema potrebi bi trebalo ažurirati kako bi praćenje kontinuirano bilo učinkovito i kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak. Mehanizam prikupljanja podataka u državama članicama trebao bi se, prema potrebi, poboljšati tako da se dobije sveobuhvatan prikaz napretka prema ostvarenju digitalnih ciljeva te informacije o relevantnim politikama, programima i inicijativama na nacionalnoj razini i trebao bi, ako je to moguće, uključivati podatke raščlanjene prema rodu i regijama, u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom.

Na temelju Komisijinih preispitivanja i prema potrebi Komisija bi, nakon savjetovanja s državama članicama, trebala izraditi vremenski raspored budućih potreba za prikupljanje podataka. Pri utvrđivanju DESI-ja Komisija bi se većinom trebala oslanjati na službene statistike prikupljene u raznim istraživanjima Unije o informacijskom društvu u skladu s uredbama (EU) 2019/1700 (13) i (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća (14). Komisija bi trebala posebnim studijama prikupljati podatke za relevantne pokazatelje koji se ne mjere u istraživanjima Unije niti prikupljaju u okviru drugih izvješćivanja, primjerice u okviru strategije najavljene u Komunikaciji Komisije od 25. lipnja 2008. naslovljenoj „‚Počnimo od malih’ – ‚Akt o malom poduzetništvu’ za Europu”, uključujući njezinu godišnju reviziju uspješnosti MSP-ova. Definicije koje se odnose na digitalne ciljeve na temelju ove Odluke ne predstavljaju presedane za ključne pokazatelje uspješnosti i ni na koji način ne ometaju predstojeće mjerenje napretka u pogledu tih ciljeva s pomoću ključnih pokazatelja uspješnosti.

(25)

Kako bi suzakonodavci bili obaviješteni o napretku digitalne transformacije Unije, Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnositi godišnje izvješće o digitalnom desetljeću koje sadržava pregled i analizu digitalne transformacije Unije te evaluaciju ostvarenog napretka s obzirom na opće ciljeve ove Odluke i digitalne ciljeve za razdoblje do 2030. Izvješće o digitalnom desetljeću, a posebno DESI, trebalo bi uzeti u obzir u europskom semestru, uključujući aspekte povezane s Mehanizmom za oporavak i otpornost, a preporučene politike, mjere i djelovanja sadržani u izvješću o digitalnom desetljeću trebali bi nadopunjavati preporuke za pojedinu zemlju.

(26)

Od 2019. u DESI je uključen pregled pokazatelja „Žene u digitalnom dobu”, u kojem se na temelju 12 pokazatelja ocjenjuje uspješnost država članica u području upotrebe interneta, vještina korisnika interneta te specijaliziranih vještina i zapošljavanja. Uključivanje pregleda pokazatelja „Žene u digitalnom dobu” u izvješće o digitalnom desetljeću trebalo bi omogućiti praćenje digitalnog rodnog jaza.

(27)

Komisija bi u svojem izvješću o digitalnom desetljeću osobito trebala voditi računa o učinkovitosti provedbe općih ciljeva ove Odluke u politikama, mjerama ili djelovanjima te o napretku prema ostvarenju digitalnih ciljeva uz detaljan opis stupnja napretka u Uniji u odnosu na zacrtane smjerove djelovanja za svaki cilj, procjenu napora potrebnih da se ostvari pojedini cilj, uključujući potrebe za ulaganjima u digitalne kapacitete i inovacije, te podizanje svijesti o djelovanjima potrebnima za povećanje digitalne suverenosti na otvoren način. Izvješće bi trebalo uključivati i ocjenu provedbe relevantnih regulatornih prijedloga i ocjenu djelovanja poduzetih na razini Unije i država članica.

(28)

Na temelju procjene Komisije izvješće bi trebalo uključivati konkretne preporuke za politike, mjere i djelovanja. Komisija bi politike, mjere ili djelovanja u izvješću trebala preporučiti uzimajući u obzir najnovije dostupne podatke, zajedničke preuzete obveze, politike i mjere koje su utvrdile države članice te napredak u preporučenim djelovanjima utvrđenima u prijašnjim izvješćima na kojima se radilo putem mehanizma suradnje. Povrh toga, Komisija bi trebala uzeti u obzir razlike u potencijalu pojedinačnih država članica da doprinesu digitalnim ciljevima te politike, mjere i djelovanja koji su već uvedeni i smatraju se prikladnima za ostvarenje tih ciljeva, čak i ako njihovi učinci još nisu vidljivi.

(29)

Kako bi se osiguralo ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci te učinkovit doprinos svih država članica njihovu ostvarenju, mehanizam praćenja i suradnje trebalo bi osmisliti i izvesti tako da se njime osigura razmjena informacija i najboljih praksi u konstruktivnom i uključivom dijalogu između država članica i Komisije. Komisija bi trebala osigurati pravodobno obavješćivanje Europskog parlamenta o ishodu dijaloga.

(30)

Komisija bi zajedno s državama članicama trebala utvrditi zacrtane smjerove djelovanja na razini Unije za ostvarenje digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci. Države članice bi, ako je to moguće, trebale prenijeti te zacrtane smjerove djelovanja u nacionalne zacrtane smjerove djelovanja te bi se u njima, prema potrebi, trebalo voditi računa o regionalnoj dimenziji. U nacionalnim zacrtanim smjerovima djelovanja trebalo bi uzeti u obzir te bi oni trebali odražavati različite potencijale i različita polazišta pojedinačnih država članica u pogledu doprinosa digitalnim ciljevima. Ti bi nacionalni zacrtani smjerovi djelovanja trebali pomoći u ocjenjivanju napretka tijekom vremena na razini Unije i nacionalnoj razini.

(31)

Kako bi se osiguralo da je suradnja između Komisije i država članica učinkovita i djelotvorna, države članice trebale bi Komisiji podnijeti nacionalne strateške planove za digitalno desetljeće koji obuhvaćaju razdoblje do 2030. („nacionalni planovi”) i u kojima se predlažu, ako je to moguće i mjerljivo na nacionalnoj razini, nacionalni zacrtani smjerovi djelovanja i opisuju svi instrumenti koji su planirani, doneseni ili provedeni radi doprinosa ostvarenju općih ciljeva i digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci na razini Unije. Države članice trebale bi moći u svoje nacionalne planove uključiti informacije o politikama, mjerama i djelovanjima koje treba poduzeti na regionalnoj razini. Nacionalne planove trebalo bi izraditi nakon savjetovanja s ključnim dionicima, kao što su poslovne organizacije, uključujući predstavnike MSP-ova, socijalni partneri i civilno društvo, uključujući starije osobe i mlade, te lokalni i regionalni predstavnici, te bi oni trebali biti jedan od ključnih alata za koordinaciju politika država članica i osiguravanje predvidljivosti tržišta. Države članice trebale bi uzeti u obzir relevantne sektorske inicijative, na razini Unije i nacionalnoj razini, i poticati usklađivanje s njima. Obveza države članice da izradi nacionalni plan radi doprinosa digitalnim ciljevima na razini Unije ne sprečava istu državu članicu da osmisli i provede strategije na nacionalnoj ili regionalnoj razini ni da se specijalizira za određene industrijske ili digitalne domene.

(32)

Tijekom ciklusâ suradnje između Komisije i država članica države članice mogle bi predložiti prilagodbe svojih nacionalnih planova kako bi uzele u obzir razvoj digitalne transformacije na razini Unije i nacionalnoj razini te posebno kako bi odgovorile na politike, mjere i djelovanja koje preporuči Komisija. Kako bi se potaknuo dosljedan i usporediv pristup u svim državama članicama i olakšala izrada njihovih nacionalnih planova, Komisija bi trebala pružiti smjernice kojima se detaljnije utvrđuju ključni elementi strukture nacionalnog plana, a posebno zajednički elementi koje bi svi nacionalni planovi trebali uključivati. Smjernicama bi se također trebao predvidjeti opći pristup koji bi države članice trebale slijediti pri izradi svojih nacionalnih zacrtanih smjerova djelovanja.

(33)

Mehanizam suradnje i praćenja između Komisije i država članica trebao bi početi procjenjivanjem njihovih nacionalnih planova i trebao bi se temeljiti na dostavljenim podacima i procjeni iz izvješća o digitalnom desetljeću te na povratnim informacijama relevantnih dionika, kao što su poslovne organizacije, uključujući predstavnike MSP-ova, socijalni partneri i civilno društvo te regionalni i lokalni predstavnici.

(34)

Pri određivanju vremenskog rasporeda suradnje trebalo bi uzeti u obzir potrebu da se odraze rezultati prethodnih ciklusa suradnje, kao i politike, mjere, djelovanja i moguće prilagodbe nacionalnih planova svake dvije godine.

(35)

Kako bi napredak prema ostvarenju digitalnih ciljeva išao u skladu sa zacrtanim smjerovima djelovanja, države članice za koje je u izvješću utvrđeno da nisu dovoljno napredovale u određenom području trebale bi predložiti prilagodbu politika, mjera i djelovanja koje namjeravaju poduzeti kako bi potakle napredak u tom ključnom području. Nadalje, Komisija i države članice trebale bi razmotriti na koji su način države članice kolektivno i pojedinačno uzele u obzir preporučene politike, mjere i djelovanja navedene u izvješću iz prethodne godine. Država članica trebala bi moći zatražiti pokretanje postupka istorazinske ocjene kako bi druge države članice dobile priliku da se očituju o prijedlozima koje namjerava iznijeti u svojem nacionalnom planu, osobito u pogledu njihove primjerenosti za ostvarenje konkretnog cilja. Komisija bi trebala olakšati razmjenu iskustava i najboljih praksi u okviru postupka istorazinske ocjene.

(36)

Komisija i jedna ili više država članica, ili najmanje dvije države članice, trebale bi moći preuzimati zajedničke obveze koje se odnose na koordinirana djelovanja koja žele poduzeti radi ostvarenja digitalnih ciljeva, uspostavljati višedržavne projekte i dogovarati se o drugim politikama, mjerama i djelovanjima na razini Unije i nacionalnoj razini s ciljem napredovanja prema tim ciljevima u skladu sa zacrtanim smjerovima djelovanja. Zajednička obveza predstavlja poticaj za suradnju, posebno s ciljem doprinošenja ostvarenju općih ciljeva i digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci. Višedržavni projekti i konzorciji za europsku digitalnu infrastrukturu (EDIC-i) trebali bi uključivati najmanje tri države članice.

(37)

U praćenju ostvarenja općih ciljeva i digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci Komisija i države članice obvezne su lojalno surađivati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji. Stoga je potrebno da države članice na odgovarajući način odgovore na svaki poziv Komisije na suradnju, posebno ako postoji znatno odstupanje od nacionalnog zacrtanog smjera djelovanja države članice ili ako se nije pristupilo rješavanju takvog odstupanja tijekom duljeg razdoblja.

(38)

Učinkovita provedba preporučenih politika, mjera i djelovanja te nacionalnih planova i njihovih prilagodbi presudna je za ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci. Strukturirani dijalog s pojedinačnim državama članicama ključan je za usmjeravanje i podupiranje tih država članica u utvrđivanju i provedbi odgovarajućih mjera kako bi se ostvario napredak prema njihovim nacionalnim zacrtanim smjerovima djelovanja, posebno ako države članice smatraju potrebnim prilagoditi svoje nacionalne planove na temelju politika, mjera ili djelovanja koje preporuči Komisija. Komisija bi trebala na odgovarajući način obavješćivati Europski parlament i Vijeće, posebno u pogledu postupka i ishoda strukturiranog dijaloga.

(39)

Kako bi se osigurali transparentnost i sudjelovanje javnosti, Komisija bi trebala ostvarivati suradnju sa svim zainteresiranim dionicima. U tu svrhu Komisija bi trebala blisko surađivati s dionicima, što uključuje civilno društvo te privatne i javne aktere, primjerice javnopravna tijela iz sektora obrazovanja i osposobljavanja ili zdravstvenog sektora, te bi se trebala savjetovati s njima o mjerama za ubrzanje digitalne transformacije na razini Unije. Prilikom savjetovanja s dionicima Komisija bi trebala biti što uključivija te bi trebala uključiti tijela koja su ključna za promicanje sudjelovanja djevojčica i žena u digitalnom obrazovanju i profesionalnim karijerama, u cilju promicanja rodno uravnoteženog pristupa, u mjeri u kojoj je to moguće, prilikom provedbe nacionalnih planova u državama članicama. Sudjelovanje dionika važno je i na razini država članica, osobito pri donošenju nacionalnih planova te njihovih mogućih prilagodbi. I na razini Unije i na nacionalnoj razini Komisija i države članice trebale bi pravodobno i razmjerno dostupnim resursima uključiti poslovne organizacije, uključujući predstavnike MSP-ova, socijalne partnere i civilno društvo.

(40)

Višedržavni projekti trebali bi omogućiti intervencije velikih razmjera u ključnim područjima potrebnima za ostvarenje digitalnih ciljeva utvrđenih u ovoj Odluci, osobito udruživanjem resursa iz Unije, država članica i, prema potrebi, privatnih izvora. Ako je to potrebno za ostvarenje digitalnih ciljeva, države članice trebale bi moći uključiti treće zemlje pridružene programu Unije kojim se izravno upravlja i kojim se podupire digitalna transformacija Unije. Višedržavni projekti trebali bi se provoditi koordinirano, u bliskoj suradnji između Komisije i država članica. Komisija bi trebala imati središnju ulogu u ubrzavanju provedbe višedržavnih projekata, tako da unutar projektnih kategorija koje su okvirno navedene u Prilogu ovoj Odluci identificira višedržavne projekte koji su spremni za provedbu, te u savjetovanju država članica o odabiru najprikladnijeg postojećeg provedbenog mehanizma i odabiru izvora financiranja i njihove kombinacije te o drugim strateškim pitanjima povezanima s provedbom tih projekata. Komisija bi prema potrebi trebala pružati smjernice za uspostavu EDIC-a kao provedbenog mehanizma. Države članice koje to žele također mogu surađivati ili poduzimati koordinirana djelovanja u područjima koja nisu predviđena ovom Odlukom.

(41)

Javna potpora višedržavnim projektima trebala bi se osobito upotrijebiti za rješavanje problema tržišnih nedostataka ili situacija koje nisu optimalne za ulaganja, na razmjeran način, bez narušavanja ravnopravnih uvjeta ili udvostručivanja ili istiskivanja privatnog financiranja. Višedržavni projekti trebali bi imati jasnu europsku dodanu vrijednost te bi se trebali provoditi u skladu s primjenjivim pravom Unije i s njim usklađenim nacionalnim pravom.

(42)

Višedržavni projekti trebali bi moći učinkovito privući i objediniti razne izvore financiranja Unije i država članica, i, ako je to primjenjivo, financiranja iz trećih zemalja pridruženih programu Unije kojim se izravno upravlja i kojim se podupire digitalna transformacija Unije, pri čemu bi se, ako je to moguće, među njima pronalazile sinergije. Osobito bi trebalo biti moguće kombinirati sredstva iz programa Unije kojim se centralizirano upravlja sa sredstvima koja dodijele države članice, uključujući, pod određenim uvjetima, doprinose iz Mehanizma za oporavak i otpornost, kako je objašnjeno u dijelu 3. Komisijinih smjernica državama članicama o njihovim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost, te doprinose iz Europskog fonda za regionalni razvoj ili Kohezijskog fonda. Kad god je to opravdano zbog prirode određenog višedržavnog projekta, trebali bi biti dopušteni i doprinosi subjekata koji nisu Unija i države članice, uključujući privatne doprinose.

(43)

Komisija bi u suradnji s državama članicama i kao koordinator višedržavnih projekata trebala pružati pomoć državama članicama u identificiranju njihovih interesa u višedržavnim projektima, davati neobvezujuće smjernice za odabir optimalnih provedbenih mehanizama i pružati pomoć u provedbi te tako doprinijeti najširem mogućem sudjelovanju. Komisija bi trebala pružati takvu potporu osim ako se države članice koje sudjeluju u višedržavnom projektu tome protive. Komisija bi trebala djelovati u suradnji s državama članicama sudionicama.

(44)

Komisija bi na zahtjev dotičnih država članica i na temelju ocjene tog zahtjeva trebala moći uspostaviti EDIC za provedbu konkretnog višedržavnog projekta.

(45)

Država članica domaćin trebala bi utvrditi ispunjava li EDIC zahtjeve u pogledu priznavanja kao međunarodnog tijela kako je navedeno u članku 143. točki (g) i članku 151. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (15) i kao međunarodne organizacije kako je navedeno u članku 12. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2008/118/EZ (16).

(46)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Odluke provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu ključnih pokazatelja uspješnosti i uspostave EDIC-â. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (17).

(47)

Ova se Odluka ne primjenjuje na mjere koje poduzimaju države članice u vezi s nacionalnom sigurnošću, javnom sigurnošću ili obranom,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom se Odlukom uspostavlja program politike za digitalno desetljeće do 2030. i utvrđuje mehanizam praćenja i suradnje za taj program čija je svrha:

(a)

stvaranje okruženja pogodnog za inovacije i ulaganja utvrđivanjem jasnih smjernica za digitalnu transformaciju Unije i ostvarenje digitalnih ciljeva na razini Unije do 2030. na temelju mjerljivih pokazatelja;

(b)

strukturiranje i poticanje suradnje između Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije i država članica;

(c)

poticanje dosljednosti, usporedivosti, transparentnosti i cjelovitosti praćenja i izvješćivanja koje provodi Unija.

2.   Ovom se Odlukom uspostavlja okvir za višedržavne projekte.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„indeks gospodarske i društvene digitalizacije” ili „DESI” znači godišnji skup analiza i mjernih pokazatelja na temelju kojeg Komisija prati opću digitalnu uspješnost Unije i država članica u nekoliko dimenzija politike, uključujući njihov napredak prema ostvarenju digitalnih ciljeva utvrđenih u članku 4.;

2.

„višedržavni projekti” znači projekti velikih razmjera kojima se olakšava ostvarenje digitalnih ciljeva utvrđenih u članku 4., uključujući financiranje iz Unije i država članica, u skladu s člankom 10.;

3.

„statistike” znači statistike kako su definirane u članku 3. točki 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (18);

4.

„postupak istorazinske ocjene” znači mehanizam s pomoću kojeg države članice, u kontekstu suradnje na temelju članka 8., razmjenjuju najbolje prakse o određenim aspektima politika, mjera i djelovanja koje predloži određena država članica, osobito o njihovoj učinkovitosti i primjerenosti da doprinesu ostvarenju pojedine ciljne vrijednosti u okviru digitalnih ciljeva utvrđenih u članku 4.;

5.

„zacrtani smjer djelovanja” znači zacrtani put za ostvarenje digitalnih ciljeva utvrđenih u članku 4., utvrđen po pojedinom digitalnom cilju do 2030. i utemeljen na povijesnim podacima, ako su dostupni;

6.

„rubni čvorovi” znači distribuirani kapacitet za obradu podataka povezan s mrežom i smješten blizu fizičke krajnje točke gdje se generiraju podaci ili u njoj, a koji nudi distribuirane računalne kapacitete i kapacitete pohrane za obradu podataka s niskom latencijom;

7.

„digitalni intenzitet” znači agregirana vrijednost koja se pripisuje poduzeću na temelju broja tehnologija koje ono upotrebljava, prema tablici različitih tehnologija, u skladu s DESI-jem;

8.

„ključne javne usluge” znači osnovne usluge koje javni subjekti pružaju fizičkim osobama pri njihovim važnim životnim događajima i pravnim osobama u njihovu poslovnom životnom ciklusu;

9.

„napredne digitalne vještine” znači vještine i stručne kompetencije koje zahtijevaju znanje i iskustvo potrebne za razumijevanje, dizajniranje, razvoj, upravljanje, testiranje, uvođenje, uporabu i održavanje digitalnih tehnologija, proizvoda i usluga;

10.

„osnovna digitalna vještina” znači sposobnost obavljanja, digitalnim sredstvima, najmanje jedne aktivnosti povezane sa sljedećim područjima: informiranjem, komunikacijom i suradnjom, stvaranjem sadržaja, sigurnošću i osobnim podacima te rješavanjem problema;

11.

„jednorog” znači:

(a)

poduzeće osnovano nakon 31. prosinca 1990. koje je izašlo na tržište s inicijalnom javnom ponudom ili je prodano na tržištu po cijeni većoj od milijardu USD; ili

(b)

poduzeće čija je vrijednost procijenjena na više od milijardu USD u njegovu zadnjem krugu financiranja poduzetničkim kapitalom, među ostalim ako ta procjena nije potvrđena u sekundarnoj transakciji;

12.

„malo ili srednje poduzeće” ili „MSP” znači mikropoduzeće ili malo ili srednje poduzeće kako je definirano u članku 2. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ (19).

Članak 3.

Opći ciljevi programa politike za digitalno desetljeće do 2030.

1.   Europski parlament, Vijeće, Komisija i države članice surađuju na podupiranju i ostvarenju sljedećih općih ciljeva na razini Unije („opći ciljevi”):

(a)

promicanje antropocentričnog, uključivog, transparentnog i otvorenog digitalnog okruženja zasnovanog na temeljnim pravima u kojem su sigurne i interoperabilne digitalne tehnologije i usluge u skladu s načelima, pravima i vrijednostima Unije i jačaju ih te su dostupne svima i svugdje u Uniji;

(b)

jačanje kolektivne otpornosti država članica i premošćivanje digitalnog jaza, postizanje rodne i geografske ravnoteže promicanjem trajnih mogućnosti za svakog pojedinca, razvijanje osnovnih i naprednih digitalnih vještina i kompetencija, među ostalim putem strukovnog i stručnog osposobljavanja i cjeloživotnog učenja, te poticanje razvoja visokoučinkovitih digitalnih kapaciteta u okviru horizontalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja;

(c)

osiguravanje digitalne suverenosti Unije na otvoren način, posebno sigurnom i pristupačnom digitalnom i podatkovnom infrastrukturom koja može učinkovito pohranjivati, prenositi i obrađivati velike količine podataka koji omogućuju druga tehnološka postignuća, čime se podupire konkurentnost i održivost industrije i gospodarstva Unije, posebno MSP-ova, i otpornost lanaca vrijednosti Unije te potiče ekosustav start-up poduzeća i neometano funkcioniranje europskih centara za digitalne inovacije;

(d)

promicanje uvođenja i upotrebe digitalnih mogućnosti radi smanjenja geografskog digitalnog jaza i osiguravanja pristupa digitalnim tehnologijama i podacima pod otvorenim, pristupačnim i pravednim uvjetima kako bi se postigla visoka razina digitalnog intenziteta i inovacija u poduzećima Unije, osobito start-up poduzećima i MSP-ovima;

(e)

razvijanje sveobuhvatnog i održivog ekosustava interoperabilnih digitalnih infrastruktura u kojem računalstvo visokih performansi, računalstvo na rubu mreže, računalstvo u oblaku, kvantno računalstvo, umjetna inteligencija, upravljanje podacima i mrežna povezivost djeluju zajedno kako bi se promicala njihova upotreba u poduzećima u Uniji te stvorile prilike za rast i radna mjesta u okviru istraživanja, razvoja i inovacija; te osiguravanje toga da Unija ima konkurentnu, sigurnu i održivu podatkovnu infrastrukturu u oblaku, s visokim standardima sigurnosti i privatnosti te u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka;

(f)

promicanje digitalnog regulatornog okruženja Unije kako bi se poduprla sposobnost poduzeća Unije, posebno MSP-ova, za pošteno tržišno natjecanje duž globalnih lanaca vrijednosti;

(g)

osiguravanje toga da je sudjelovanje u demokratskom životu putem interneta moguće za svakoga te da su javne usluge, zdravstvene usluge i usluge skrbi svima dostupne i u pouzdanom i sigurnom okruženju na internetu, posebno skupinama u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s invaliditetom, te u ruralnim i udaljenim područjima, pri čemu su na raspolaganju uključive, učinkovite, interoperabilne i personalizirane usluge i alati s visokim standardima sigurnosti i privatnosti;

(h)

osiguravanje toga da digitalne infrastrukture i tehnologije, uključujući njihove lance opskrbe, postanu održivije, otpornije te energetski i resursno učinkovitije, pri čemu se na najmanju moguću mjeru smanjuje njihov negativan učinak na okoliš i društvo, te doprinose održivom kružnom i klimatski neutralnom gospodarstvu i društvu u skladu s europskim zelenim planom, među ostalim promicanjem istraživanja i inovacija kojima se doprinosi tom cilju te razvojem metodologija za mjerenje energetske i resursne učinkovitosti digitalnog prostora;

(i)

olakšavanje pravednih i nediskriminirajućih uvjeta za korisnike tijekom procesa digitalne transformacije u cijeloj Uniji jačanjem sinergija između privatnih i javnih ulaganja i upotrebe sredstava Unije i nacionalnih sredstava te razvojem predvidivih regulatornih pristupa i pristupa kojima se pruža potpora, koji također obuhvaćaju regionalnu i lokalnu razinu;

(j)

osiguravanje toga da se sve politike i programi relevantni za ostvarenje digitalnih ciljeva utvrđenih u članku 4. uzmu u obzir na koordiniran i koherentan način kako bi u cijelosti doprinijeli europskoj zelenoj i digitalnoj tranziciji, uz istodobno izbjegavanje preklapanja i smanjenje administrativnih opterećenja na najmanju moguću mjeru;

(k)

poboljšavanje otpornosti na kibernapade, doprinošenje povećanju svijesti o rizicima i poznavanja postupaka kibersigurnosti te ulaganje većih napora javnih i privatnih organizacija s ciljem postizanja barem osnovne razine kibersigurnosti.

2.   Pri suradnji na ostvarenju općih ciljeva utvrđenih u ovom članku države članice i Komisija uzimaju u obzir digitalna načela i prava utvrđena u Europskoj deklaraciji o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće.

Članak 4.

Digitalni ciljevi

1.   Europski parlament, Vijeće i Komisija te države članice surađuju kako bi se do 2030. u Uniji ostvarili sljedeći digitalni ciljevi („digitalni ciljevi”):

1.

stanovništvo s digitalnim vještinama i visokokvalificirani digitalni stručnjaci s ciljem postizanja rodne ravnoteže, pri čemu:

(a)

najmanje 80 % osoba u dobi od 16 do 74 godine ima barem osnovne digitalne vještine;

(b)

najmanje 20 milijuna stručnjaka u području IKT-a zaposleno je u Uniji, uz promicanje pristupa žena tom području i povećanje broja osoba s diplomom u području IKT-a;

2.

sigurne, otporne, učinkovite i održive digitalne infrastrukture, pri čemu:

(a)

svi krajnji korisnici na fiksnoj lokaciji pokriveni su gigabitnom mrežom do zaključne točke mreže i sva naseljena područja pokrivena su mrežama velike brzine sljedeće generacije s performansama barem jednakima 5G, u skladu s načelom tehnološke neutralnosti;

(b)

proizvodnja, u skladu s pravom Unije o okolišnoj održivosti, najsuvremenijih poluvodiča u Uniji čini barem 20 % vrijednosti svjetske proizvodnje;

(c)

u Uniji je u upotrebi najmanje 10 000 klimatski neutralnih i iznimno sigurnih rubnih čvorova, razmještenih tako da je poduzećima zajamčen pristup podatkovnim uslugama s niskom latencijom (tj. od nekoliko milisekundi) gdje god se nalaze;

(d)

Unija do 2025. ima svoje prvo računalo s kvantnim ubrzanjem, što joj otvara put da do 2030. raspolaže vrhunskim kvantnim mogućnostima;

3.

digitalna transformacija poduzeća, pri čemu:

(a)

najmanje 75 % poduzeća u Uniji koristi se jednom ili više sljedećih tehnologija, u skladu sa svojim poslovanjem:

i.

uslugama računalstva u oblaku;

ii.

velikim količinama podataka;

iii.

umjetnom inteligencijom;

(b)

više od 90 % MSP-ova u Uniji dosegnulo je barem osnovnu razinu digitalnog intenziteta;

(c)

Unija olakšava rast svojih inovativnih rastućih (scale-up) poduzeća i poboljšava njihov pristup financiranju, čime će se broj jednoroga u Europi barem udvostručiti;

4.

digitalizacija javnih usluga, pri čemu:

(a)

100 % ključnih javnih usluga dostupno je putem interneta i, ako je to relevantno, građani i poduzeća u Uniji imaju mogućnost interakcije s javnim upravama putem interneta;

(b)

100 % građana Unije ima pristup svojim elektroničkim zdravstvenim zapisima;

(c)

100 % građana Unije ima pristup sigurnim sredstvima za elektroničku identifikaciju (eID) priznatima u cijeloj Uniji, čime im se omogućuje potpuna kontrola nad transakcijama koje uključuju njihov identitet i osobnim podacima koje dijele.

2.   Uzimajući u obzir posebno informacije koje su podnijele države članice u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člancima 7., 8. i 9., Komisija do 30. lipnja 2026. preispituje digitalne ciljeve i relevantne definicije. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ishodu preispitivanja te podnosi zakonodavni prijedlog radi izmjene digitalnih ciljeva ako smatra da je to potrebno kako bi se u obzir uzele tehničke, gospodarske ili društvene promjene radi postizanja uspješne digitalne transformacije Unije.

Članak 5.

Praćenje napretka

1.   Komisija prati napredak Unije prema općim ciljevima i digitalnim ciljevima. U tu svrhu Komisija se služi DESI-jem i provedbenim aktom utvrđuje ključne pokazatelje uspješnosti za svaki digitalni cilj. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

2.   Države članice Komisiji pravodobno dostavljaju statistike i podatke potrebne za učinkovito praćenje digitalne transformacije i stupnja ostvarenja digitalnih ciljeva.; Ako je to moguće, ti podaci raščlanjuju se prema rodu i regijama, u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom. Ako relevantne statistike država članica nisu dostupne, Komisija može upotrijebiti alternativnu metodologiju prikupljanja podataka, kao što su studije ili izravno prikupljanje podataka od država članica, uz savjetovanje s njima, među ostalim kako bi se osiguralo odgovarajuće dokumentiranje podataka na regionalnoj razini. Korištenje tom alternativnom metodologijom prikupljanja podataka ne utječe na zadaće Komisije (Eurostat) utvrđene u Odluci Komisije 2012/504/EU (20).

3.   Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama utvrđuje zacrtane smjerove djelovanja na razini Unije za svaki od digitalnih ciljeva. Ti zacrtani smjerovi djelovanja služe kao temelj za Komisijino praćenje iz stavka 1. i za nacionalne strateške planove država članica za digitalno desetljeće („nacionalni planovi”). Ako je to potrebno, s obzirom na tehničke, gospodarske ili društvene promjene, Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama ažurira jedan ili više tih zacrtanih smjerova djelovanja. Komisija pravodobno izvješćuje Europski parlament i Vijeće o zacrtanim smjerovima djelovanja na razini Unije i njihovim ažuriranjima.

Članak 6.

Izvješće o stanju digitalnog desetljeća

1.   Komisija Europskom parlamentu i Vijeću jednom godišnje podnosi i predstavlja sveobuhvatno izvješće o stanju digitalnog desetljeća („izvješće o digitalnom desetljeću”). Izvješće o digitalnom desetljeću obuhvaća napredak u pogledu digitalne transformacije Unije i DESI.

Komisija podnosi svoje prvo izvješće o digitalnom desetljeću do 9. siječnja 2024.

2.   U izvješću o digitalnom desetljeću Komisija iznosi procjenu napretka digitalne transformacije Unije prema digitalnim ciljevima te stanje usklađenosti s općim ciljevima. Procjena ostvarenog napretka osobito se temelji na analizi i ključnim pokazateljima uspješnosti iz DESI-ja u usporedbi sa zacrtanim smjerovima djelovanja na razini Unije i nacionalnim zacrtanim smjerovima djelovanja, uzimajući u obzir, ako je to primjenjivo i moguće, analizu regionalne dimenzije. Procjena ostvarenog napretka također se temelji, ako je to primjenjivo, na uspostavi višedržavnih projekata i napretku u tom području.

3.   U izvješću o digitalnom desetljeću Komisija utvrđuje znatne jazove i nedostatke te preporučuje politike, mjere ili djelovanja koje države članice trebaju poduzeti u područjima u kojima napredak nije bio dovoljan za ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva. Te preporučene politike, mjere ili djelovanja mogu se osobito odnositi na:

(a)

razinu ambicije doprinosa i inicijativa koje su predložile države članice radi ostvarenja općih ciljeva i digitalnih ciljeva;

(b)

politike, mjere i djelovanja na razini država članica, uključujući, ako je to relevantno, regionalnu dimenziju, te druge politike i mjere koje mogu biti od prekogranične važnosti;

(c)

sve dodatne politike, mjere ili djelovanja koji bi mogli biti potrebni za prilagodbu nacionalnih planova);

(d)

međudjelovanje postojećih i planiranih politika, mjera i djelovanja te njihovu koherentnost.

4.   U izvješću o digitalnom desetljeću u obzir se uzimaju zajedničke obveze iz članka 8. stavka 4. i njihova provedba.

5.   Izvješće o digitalnom desetljeću sadržava informacije o napretku u pogledu preporučenih politika, mjera ili djelovanja iz stavka 3. ovog članka te o zajednički usuglašenim zaključcima na temelju članka 8. stavka 7. i njihovoj provedbi.

6.   U izvješću o digitalnom desetljeću procjenjuje se potreba za dodatnim politikama, mjerama ili djelovanjima koji bi mogli biti potrebni na razini Unije.

Članak 7.

Nacionalni strateški planovi za digitalno desetljeće

1.   Svaka država članica do 9. listopada 2023. Komisiji podnosi svoj nacionalni plan. Nacionalni planovi u skladu su s općim ciljevima i digitalnim ciljevima te doprinose njihovu ostvarenju na razini Unije. Države članice uzimaju u obzir relevantne sektorske inicijative i potiču usklađenost s njima.

2.   Svaki nacionalni plan obuhvaća sljedeće:

(a)

glavne planirane, donesene i provedene politike, mjere i djelovanja kojima se doprinosi ostvarenju općih ciljeva i digitalnih ciljeva;

(b)

nacionalne zacrtane smjerove djelovanja kojima se doprinosi ostvarenju relevantnih digitalnih ciljeva i koji su mjerljivi na nacionalnoj razini, pri čemu se regionalna dimenzija, ako je to moguće, odražava u nacionalnim planovima;

(c)

vremenski raspored i očekivani učinak planiranih, donesenih i provedenih politika, mjera i djelovanja iz točke (a) na ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva.

3.   U politikama, mjerama i djelovanjima iz stavka 2. navodi se jedan ili više sljedećih elemenata:

(a)

relevantno izravno primjenjivo pravo Unije ili nacionalno pravo;

(b)

jedna ili više preuzetih obveza donošenja tih politika, mjera ili djelovanja;

(c)

dodijeljena javna financijska sredstva;

(d)

mobilizirani ljudski resursi;

(e)

bilo koji drugi ključni čimbenici koje čine te politike, mjere i djelovanja, a koji omogućuju ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva.

4.   Države članice u svojim nacionalnim planovima daju procjenu ulaganja i sredstava potrebnih za doprinos ostvarenju općih ciljeva i digitalnih ciljeva te općeniti opis izvora tih ulaganja, bilo privatnih ili javnih, uključujući, ako je to primjenjivo, planirano iskorištavanje programa i instrumenata Unije. Nacionalni planovi mogu sadržavati prijedloge višedržavnih projekata.

5.   Države članice mogu utvrditi regionalne planove. Države članice nastoje uskladiti takve regionalne planove sa svojim nacionalnim planovima i mogu ih integrirati u svoje nacionalne planove kako bi osigurale da se opći ciljevi i digitalni ciljevi ostvaruju na cijelom njihovu državnom području.

6.   Države članice osiguravaju da se u njihovim nacionalnim planovima uzimaju u obzir najnovije preporuke za pojedine zemlje izdane u kontekstu europskog semestra. U prilagodbama nacionalnih planova u obzir se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju politike, mjere i djelovanja preporučeni na temelju članka 6. stavka 3..

7.   Komisija državama članicama pruža smjernice i potporu u izradi njihovih nacionalnih planova, među ostalim, ako je to moguće, o tome kako na nacionalnoj razini, uzimajući u obzir regionalnu dimenziju ako je to moguće, uspostaviti primjerene nacionalne zacrtane smjerove djelovanja koji mogu učinkovito doprinijeti ostvarenju zacrtanih smjerova djelovanja na razini Unije.

Članak 8.

Mehanizmi suradnje između Komisije i država članica

1.   Komisija i države članice međusobno blisko surađuju kako bi utvrdile načine na koje mogu otkloniti nedostatke u područjima za koje Komisija i države članice smatraju da u njima napredak u ostvarenju jednog ili više digitalnih ciljeva nije dovoljan ili u kojima su utvrđeni znatni nedostaci i manjkovi na temelju rezultata izvješća o digitalnom desetljeću. U toj se analizi osobito uzimaju u obzir razlike u kapacitetima država članica da doprinesu ostvarenju određenih digitalnih ciljeva i rizik da kašnjenje u ostvarenju nekih od tih ciljeva može štetiti ostvarenju ostalih digitalnih ciljeva.

2.   U roku od dva mjeseca od objave izvješća o digitalnom desetljeću Komisija i države članice nastoje održati raspravu o početnim zapažanjima država članica, osobito u vezi s politikama, mjerama i djelovanjima koje je preporučila Komisija u svojem izvješću.

3.   U roku od pet mjeseci od objave drugog izvješća o digitalnom desetljeću i svake druge godine nakon toga dotične države članice Komisiji podnose prilagodbe svojih nacionalnih planova koje sadržavaju politike, mjere i djelovanja koja namjeravaju provesti, uključujući, ako je to relevantno, prijedloge višedržavnih projekata, kako bi se potaknuo napredak u ostvarenju općih ciljeva i u područjima obuhvaćenima digitalnim ciljevima. Ako država članica smatra da nije potrebno daljnje djelovanje i da njezin nacionalni plan nije potrebno ažurirati, dostavlja svoje obrazloženje Komisiji.

4.   Komisija i države članice, ili najmanje dvije države članice, mogu u svakom trenutku tijekom suradnje na temelju ovog članka preuzeti zajedničke obveze, savjetovati se s drugim državama članicama o politikama, mjerama ili djelovanjima ili uspostavljati višedržavne projekte. Takve zajedničke obveze mogu preuzeti Komisija i jedna ili više država članica ili najmanje dvije države članice. U takvim višedržavnim projektima sudjeluju najmanje tri države članice, u skladu s člankom 10. Države članice mogu zatražiti i pokretanje postupka istorazinske ocjene u vezi s određenim aspektima njihovih politika, mjera ili djelovanja, osobito u vezi s time jesu li te politike, mjere ili djelovanja prikladni za doprinos ostvarenju određenog digitalnog cilja, kao i u svrhu ispunjavanja obveza i izvršavanja zadaća predviđenih u ovoj Odluci. Ishod postupka istorazinske ocjene može se uključiti u sljedeće izvješće o digitalnom desetljeću ako se dotična država članica slaže s time.

5.   Komisija obavješćuje države članice o preporučenim politikama, mjerama i djelovanjima koja namjerava uključiti u izvješće o digitalnom desetljeću prije njegove objave.

6.   Komisija i države članice međusobno blisko surađuju u svrhu ispunjenja obveza i izvršavanja zadaća predviđenih u ovoj Odluci. U tu svrhu svaka država članica može pokrenuti dijalog s Komisijom ili s Komisijom i drugim državama članicama o bilo kojoj temi relevantnoj za ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva. Komisija pruža svu odgovarajuću tehničku pomoć, usluge i stručno znanje te organizira strukturiranu razmjenu informacija i najboljih praksi i olakšava koordinaciju.

7.   U slučaju znatnog ili trajnog odstupanja od nacionalnih zacrtanih smjerova djelovanja Komisija ili dotična država članica mogu pokrenuti međusobni strukturirani dijalog.

Strukturirani dijalog temelji se na posebnoj analizi načina na koji bi takvo odstupanje moglo utjecati na kolektivno ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva s obzirom na dokaze i podatke iz izvješća o digitalnom desetljeću. Cilj je strukturiranog dijaloga pružiti mjernice i potporu dotičnoj državi članici kako bi utvrdila odgovarajuće prilagodbe svojeg nacionalnog plana ili bilo koje druge potrebne mjere. Strukturirani dijalog rezultira zajednički usuglašenim zaključcima koji se uzimaju u obzir u daljnjim djelovanjima koje treba poduzeti dotična država članica. Komisija propisno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku strukturiranog dijaloga te im predstavlja zajednički usuglašene zaključke.

Članak 9.

Savjetovanje s dionicima

1.   Komisija se na pravodoban i transparentan način te redovito savjetuje s privatnim i javnim dionicima, uključujući predstavnike MSP-ova, socijalne partnere i civilno društvo, kako bi prikupila informacije i razvila preporučene politike, mjere i djelovanja u svrhu provedbe ove Odluke. Komisija objavljuje ishod savjetovanja provedenog u skladu s ovim člankom.

2.   Kad donose svoje nacionalne planove i njihove prilagodbe države članice pravodobno se i u skladu s nacionalnim pravom savjetuju s privatnim i javim dionicima, uključujući predstavnike MSP-ova, socijalne partnere i civilno društvo te regionalne i lokalne predstavnike.

Članak 10.

Višedržavni projekti

1.   Višedržavnim projektima olakšava se ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva.

2.   Višedržavnim projektima nastoji se ostvariti jedan ili više sljedećih specifičnih ciljeva:

(a)

poboljšanje suradnje između Unije i država članica te među državama članicama u ostvarenju općih ciljeva;

(b)

povećanje tehnološke izvrsnosti, vodstva, inovacija i industrijske konkurentnosti Unije u području ključnih tehnologija, komplementarnih kombinacija tehnologije te digitalnih proizvoda, infrastrukture i usluga koji su ključni za gospodarski oporavak i rast te za sigurnost i zaštitu pojedinaca;

(c)

uklanjanje strateških ranjivosti i ovisnosti Unije duž digitalnih lanaca opskrbe kako bi se povećala njihova otpornost;

(d)

povećanje dostupnosti i promicanje optimalnog korištenja sigurnim digitalnim rješenjima u područjima od javnog interesa i privatnom sektoru, uz istodobno poštovanje načelâ tehnološke neutralnosti;

(e)

doprinošenje uključivoj i održivoj digitalnoj transformaciji gospodarstva i društva u korist svih građana i poduzeća, osobito MSP-ova, diljem Unije;

(f)

promicanje digitalnih vještina za građane putem obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja, s naglaskom na poticanju rodno uravnoteženog sudjelovanja u obrazovanju i prilikama za razvoj karijere.

U Prilogu se navodi okvirni popis mogućih područja aktivnosti u kojima bi se mogli uspostaviti višedržavni projekti kojima se ostvaruju ti posebni ciljevi.

3.   U višedržavnom projektu sudjeluju najmanje tri države članice.

4.   Država članica koja sudjeluje u višedržavnom projektu prema potrebi može delegirati provedbu svojeg dijela tog projekta nekoj regiji, u skladu sa svojim nacionalnim planom.

5.   Komisija može na temelju članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 4. preporučiti da države članice predlože višedržavni projekt ili da sudjeluju u višedržavnom projektu koji ispunjava zahtjeve iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, uzimajući u obzir napredak u provedbi relevantnih nacionalnih planova. Komisija i države članice isto tako mogu preuzeti zajedničku obvezu uspostave višedržavnog projekta ili sudjelovanja u njemu.

Članak 11.

Odabir i provedba višedržavnih projekata

1.   Uzimajući u obzir prijedloge višedržavnih projekata u nacionalnim planovima i zajedničke obveze, Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama priprema i objavljuje, kao prilog izvješću o digitalnom desetljeću, strateška načela i prioritete za provedbu višedržavnih projekata te izvješće o napretku višedržavnih projekata odabranih za provedbu u trenutku objave izvješća o digitalnom desetljeću.

2.   Svi programi ulaganja i ostali programi Unije, ako je to dopušteno aktima o njihovoj uspostavi, mogu doprinijeti višedržavnom projektu.

3.   Treća zemlja može sudjelovati u višedržavnom projektu ako je ta zemlja pridružena programu Unije kojim se izravno upravlja i kojim se podupire digitalna transformacija Unije te ako je njezino sudjelovanje potrebno kako bi se olakšalo ostvarenje općih ciljeva i digitalnih ciljeva u pogledu Unije i država članica. Takva pridružena treća zemlja i njezini financijski doprinosi moraju poštovati pravila koja proizlaze iz programa ulaganja i ostalih programa Unije kojima se doprinosi višedržavnom projektu.

4.   Višedržavnim projektima prema potrebi mogu doprinijeti i drugi javni ili privatni subjekti. Komplementarni privatni doprinosi doprinose ostvarenju svrhe i ciljeva utvrđenih u članku 10. stavcima 1. i 2. i podupiru, ako je to relevantno, otvoreni pristup rezultatima i njihovu ponovnu uporabu u interesu građana i poduzeća u Uniji.

5.   Višedržavni projekti mogu se provesti s pomoću sljedećih mehanizama:

(a)

zajedničkih poduzeća;

(b)

konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura;

(c)

agencija Unije;

(d)

neovisnog djelovanja uključenih država članica;

(e)

promicanja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a;

(f)

konzorcijâ za europsku digitalnu infrastrukturu, u skladu s člancima od 13. do 21.;

(g)

drugih primjerenih provedbenih mehanizama.

Članak 12.

Akcelerator višedržavnih projekata

1.   Komisija na zahtjev država članica sudionica ili na vlastitu inicijativu te u dogovoru s državama članicama sudionicama koordinira provedbu višedržavnog projekta, u skladu sa stavcima od 2. do 5., djelujući kao akcelerator višedržavnih projekata.

2.   Kao prvi korak koordinacije Komisija svim državama članicama upućuje poziv na iskaz interesa. Pozivom na iskaz interesa nastoji se utvrditi koje države članice namjeravaju sudjelovati u višedržavnom projektu i koji financijski ili nefinancijski doprinosi predlažu pružati.

3.   Kao drugi korak koordinacije, ako najmanje tri države članice iskažu interes za višedržavni projekt i predlože preuzimanje financijskih ili nefinancijskih obveza u pogledu tog projekta, Komisija nakon savjetovanja sa svim državama članicama pruža smjernice o odabiru prikladnog provedbenog mehanizma, izvorima financiranja i njihovu kombiniranju u okviru projekta te o drugim strateškim aspektima povezanima s provedbom tog projekta.

4.   Komisija može državama članicama pružiti smjernice o osnivanju konzorcijâ za europsku digitalnu infrastrukturu (EDIC-i) na temelju članka 14.

5.   Komisija podupire provedbu višedržavnih projekata pružanjem, prema potrebi, usluga i resursa iz članka 8. stavka 6.

Članak 13.

Cilj i status EDIC-â

1.   Države članice mogu provesti višedržavni projekt putem EDIC-a.

2.   Svaku državu članicu u vezi s ostvarivanjem određenih prava i ispunjavanjem određenih obveza kao članice EDIC-a može zastupati jedno ili više javnih tijela, uključujući regije ili privatne subjekte koji djeluju u sektoru javnih usluga.

3.   EDIC-i imaju pravnu osobnost od datuma stupanja na snagu relevantne odluke Komisije iz članka 14. stavka 3. točke (a).

4.   EDIC-u u svakoj državi članici imaju najširu pravnu i poslovnu sposobnost koja se pravnim subjektima dodjeljuje na temelju prava te države članice. Oni osobito mogu stjecati i imati u vlasništvu pokretnine, nekretnine i intelektualno vlasništvo te njima raspolagati, sklapati ugovore te biti stranka u sudskom postupku.

5.   EDIC-i imaju statutarno sjedište koje se nalazi na državnom području države članice koja je član koji pruža financijski ili nefinancijski doprinos kako je navedeno u članku 15. stavku 1.

Članak 14.

Osnivanje EDIC-a

1.   Države članice koje traže osnivanje EDIC-a podnose pisani zahtjev Komisiji. Taj zahtjev sadržava:

(a)

zahtjev Komisiji da se osnuje EDIC;

(b)

predloženi statut EDIC-a;

(c)

tehnički opis višedržavnog projekta koji se treba provesti putem EDIC-a;

(d)

izjavu države članice domaćina o tome priznaje li EDIC kao međunarodno tijelo kako je navedeno u članku 143. stavku 1. točki (g) i članku 151. stavku 1. točki (b) Direktive 2006/112/EZ i kao međunarodnu organizaciju kako je navedeno u članku 12. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/118/EZ od datuma osnivanja EDIC-a.

Ograničenja i uvjeti za izuzeća predviđena u odredbama iz prvog podstavka točke (d) utvrđuju se u sporazumu među članovima EDIC-a.

2.   Komisija ocjenjuje zahtjev na temelju uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka. Ona uzima u obzir opće ciljeve te svrhe i ciljeve višedržavnih projekata, na temelju članka 10. stavaka 1. i 2., i praktična pitanja povezana s provedbom višedržavnog projekta koji se treba provesti putem EDIC-a.

3.   Uzimajući u obzir rezultate ocjene iz stavka 2. ovog članka, Komisija provedbenim aktima donosi jednu od sljedećih odluka:

(a)

odluku o osnivanju EDIC-a, ako zaključi da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u člancima od 13. do 21.; ili

(b)

odluku o odbijanju zahtjeva, ako zaključi da zahtjevi utvrđeni u člancima od 13. do 21. nisu ispunjeni, među ostalim ako nedostaje izjava iz stavka 1. točke (d) ovog članka.

U slučaju odluke o odbijanju zahtjeva na temelju prvog podstavka točke (b) ovog stavka države članice mogu osnovati konzorcij na temelju sporazuma. Takav konzorcij ne smatra se EDIC-om te ne ostvaruje korist od provedbene strukture utvrđene u člancima od 13. do 21.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

4.   Odluke iz stavka 3. točke (a) ili (b) priopćuju se državi članici podnositeljici zahtjeva. Ako je zahtjev odbijen, ta se odluka jasno i precizno obrazlaže.

5.   Komisija odluci o osnivanju EDIC-a prilaže ključne elemente statuta EDIC-a iz članka 17. stavka 1. točaka (c), (d), (e) i (i).

Odluke o osnivanju EDIC-a objavljuju se u Službenom listu Europske unije. Komisija uspostavlja javno dostupan popis osnovanih EDIC-a te pravodobno i redovito ažurira taj popis.

Članak 15.

Članstvo u EDIC-u

1.   Članstvo EDIC-a čine najmanje tri države članice.

Samo države članice koje pružaju financijski ili nefinancijski doprinos mogu postati članice EDIC-a. Takve države članice imaju pravo glasa.

2.   Nakon donošenja odluke o osnivanju EDIC-a članicama mogu u svakom trenutku postati i druge države članice, pod poštenim i razumnim uvjetima utvrđenima statutom EDIC-a.

3.   Države članice koje ne pružaju ni financijski ni nefinancijski doprinos mogu se pridružiti EDIC-u kao promatračice dostavljanjem obavijesti EDIC-u. Takve države članice nemaju pravo glasa.

4.   Članstvo u EDIC-u može biti otvoreno subjektima koji nisu države članice, što može uključivati treće zemlje kako je navedeno u članku 11. stavku 3., međunarodne organizacije od europskog interesa te javne i privatne subjekte, kako je navedeno u statutu EDIC-a. Ako se među članovima EDIC-a nalaze i subjekti koji nisu države članice, države članice zajednički imaju većinu prava glasa u skupštini članova neovisno o veličini doprinosa subjekata koji nisu države članice.

Članak 16.

Upravljanje EDIC-om

1.   EDIC ima barem sljedeća dva tijela:

(a)

skupštinu članova, koju čine države članice, drugi subjekti iz članka 15. stavka 4. i Komisija, a koja je tijelo koje ima potpune ovlasti za donošenje odluka, uključujući donošenje proračuna;

(b)

direktora, kojeg imenuje skupština članova, kao izvršno tijelo i pravnog zastupnika EDIC-a.

2.   Komisija sudjeluje u raspravama skupštine članova, ali nema pravo glasa. Međutim, ako višedržavni projekt dobiva financijski doprinos iz programa Unije kojim se centralizirano upravlja, Komisija ima pravo veta na odluke skupštine povezane samo s djelovanjima koja se financiraju iz programa Unije kojima se centralizirano upravlja.

Odluke skupštine javno se objavljuju u roku od 15 dana od njihova donošenja.

3.   Statut EDIC-a sadržava posebne odredbe o upravljanju, u skladu sa stavcima 1. i 2.

Članak 17.

Statut EDIC-a

1.   Statut EDIC-a sadržava barem sljedeće:

(a)

popis članova i promatrača te postupak za promjenu članstva i zastupanja, kojim se predviđa pravo država članica koje nisu sudionice da se pridruže EDIC-u;

(b)

detaljan opis višedržavnog projekta, zadaće članova, ako je primjenjivo, i okvirni vremenski raspored;

(c)

statutarno sjedište i ime EDIC-a;

(d)

trajanje EDIC-a i postupak za njegovu likvidaciju u skladu s člankom 20.;

(e)

sustav odgovornosti EDIC-a, u skladu s člankom 18.;

(f)

prava i obveze članova, uključujući obvezu pružanja doprinosa proračunu;

(g)

pravo glasa članova;

(h)

pravila o vlasništvu infrastrukture, intelektualnom vlasništvu, dobiti i drugoj imovini, ovisno o slučaju;

(i)

informacije o izjavi države članice domaćina iz članka 14. stavka 1. točke (d).

2.   Izmjene bitnih elemenata statuta EDIC-a, kako su navedeni u stavku 1. točkama (c), (d), (e) i (i) ovog članka, podliježu postupku iz članka 14.

3.   EDIC izmjene svojeg statuta koje nisu izmjene iz stavka 2. podnosi Komisiji u roku od 10 dana od njihova donošenja.

4.   Komisija može podnijeti prigovor na izmjene u roku od 60 dana od njihova podnošenja na temelju stavka 3. Komisija navodi razloge za takav prigovor te objašnjava zašto te izmjene ne ispunjavaju zahtjeve ove Odluke.

5.   Izmjene ne počinju proizvoditi učinke prije nego što istekne rok iz stavka 4., prije nego što se Komisija odrekne od prava na prigovor u tom roku ili prije nego što Komisija povuče prigovor.

6.   Zahtjev za izmjenu sadržava sljedeće:

(a)

tekst predložene ili donesene izmjene, uključujući datum kada ta izmjena stupa ili je stupila na snagu;

(b)

ažuriranu pročišćenu verziju statuta EDIC-a.

Članak 18.

Odgovornost EDIC-a

1.   EDIC je odgovoran za svoje dugove.

2.   Članovi snose financijsku odgovornost za dugove EDIC-a samo u visini svojih doprinosa EDIC-u. Članovi mogu u statutu utvrditi da će preuzeti unaprijed određenu odgovornost iznad svojih doprinosa ili neograničenu odgovornost.

3.   Unija nije odgovorna za dugove EDIC-a.

Članak 19.

Primjenjivo pravo i nadležnost

1.   Osnivanje i unutarnje funkcioniranje EDIC-a uređuje se:

(a)

pravom Unije, osobito ovom Odlukom;

(b)

pravom države članice u kojoj EDIC ima statutarno sjedište u pitanjima koja nisu, ili su samo djelomično, uređena pravom Unije, osobito ovom Odlukom;

(c)

statutom i njegovim provedbenim pravilima.

2.   Ne dovodeći u pitanje slučajeve u kojima Sud Europske unije ima nadležnost na temelju Ugovorâ, nadležni sud za rješavanje sporova među članovima u vezi s EDIC-om, između članova i EDIC-a te između EDIC-a i trećih strana određuje se na temelju prava države članice u kojoj EDIC ima statutarno sjedište.

Članak 20.

Likvidacija EDIC-a

1.   Postupak koji se primjenjuje za likvidaciju EDIC-a na temelju odluke skupštine članova donesene u tu svrhu određuje se statutom EDIC-a. Likvidacija EDIC-a može uključivati prijenos njegovih aktivnosti drugom pravnom subjektu.

2.   Ako EDIC ne može otplatiti svoje dugove, primjenjuju se pravila o nesolventnosti države članice u kojoj EDIC ima statutarno sjedište.

Članak 21.

Izvješćivanje koje provodi EDIC i kontrola EDIC-a

1.   EDIC izrađuje godišnje izvješće o radu s tehničkim opisom svojih aktivnosti i financijski izvještaj. Ta izvješća odobrava skupština članova i ona se dostavljaju Komisiji. Ta se izvješća javno objavljuju.

2.   Komisija može pružiti smjernice u vezi s pitanjima obuhvaćenima godišnjim izvješćem o radu.

Članak 22.

Informacije koje dostavljaju države članice

Države članice na zahtjev Komisije dostavljaju joj informacije potrebne za izvršavanje njezinih zadaća u skladu s ovom Odlukom, osobito informacije potrebne za provedbu članaka 7. i 8. Informacije koje zatraži Komisija razmjerne su izvršavanju njihovih zadaća. Ako informacije koje se trebaju dostaviti sadržavaju podatke koje su prethodno dostavila poduzeća na zahtjev države članice, ta se poduzeća o tome obavješćuju prije nego što države članice te podatke dostave Komisiji.

Članak 23.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. prosinca 2022.

Za Europski parlament

Predsjednica

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  SL C 194, 12.5.2022., str. 87.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 24. studenoga 2022. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 8. prosinca 2022.

(3)  Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (SL L 57, 18.2.2021., str. 17.).

(4)  SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

(5)  Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (SL L 231, 30.6.2021., str. 60.).

(6)  Uredba (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu (SL L 57, 18.2.2021., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2021/523 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi programa InvestEU i izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 (SL L 107, 26.3.2021., str. 30.).

(8)  Uredba (EU) 2021/690 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi programa za unutarnje tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program jedinstvenog tržišta) i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014 i (EU) br. 652/2014 (SL L 153, 3.5.2021., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 (SL L 166, 11.5.2021., str. 1).

(10)  Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (SL L 249, 14.7.2021., str. 38.).

(12)  Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (SL L 321, 17.12.2018., str. 36.).

(13)  Uredba (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. listopada 2019. o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 261I, 14.10.2019., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019., str. 1.).

(15)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(16)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).

(17)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(18)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

(19)  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(20)  Odluka Komisije 2012/504/EU od 17. rujna 2012. o Eurostatu (SL L 251, 18.9.2012., str. 49).


PRILOG

Područja djelovanja

Netaksativan popis područja djelovanja:

(a)

europska zajednička podatkovna infrastruktura i usluge;

(b)

opremanje Unije s novom generacijom pouzdanih procesora s niskom potrošnjom energije;

(c)

razvoj paneuropskog uvođenja 5G koridora;

(d)

nabava superračunala i kvantnih računala, povezanih s europskim računalstvom visokih performansi (EuroHPC);

(e)

razvoj i uvođenje ultrasigurne kvantne i svemirske komunikacijske infrastrukture;

(f)

puštanje u rad mreže centara za sigurnosne operacije;

(g)

povezana javna uprava;

(h)

europska infrastruktura za usluge lanca blokova;

(i)

europski centri za digitalne inovacije;

(j)

visokotehnološka partnerstva za digitalne vještine u okviru inicijative „Pakt za vještine”, pokrenute Komunikacijom Komisije od 1. srpnja 2020. naslovljenom „Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost”;

(k)

vještine i osposobljavanje u području kibersigurnosti;

(l)

drugi projekti koji ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u članku 11. i koji zbog društvenih, gospodarskih ili okolišnih promjena s vremenom postaju potrebni za ostvarenje općih ciljeva programa politike za digitalno desetljeće do 2030.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2482

оd 12. prosinca 2022.

o odobrenju izmjena specifikacije zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla („Comtés Rhodaniens” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

Komisija je ispitala zahtjev Francuske podnesen u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za odobrenje izmjene specifikacije zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla „Comtés Rhodaniens”.

(2)

Komisija je u skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 objavila zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije u Službenom listu Europske unije (2).

(3)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4)

Stoga je primjereno odobriti izmjenu specifikacije u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Comtés Rhodaniens” (ZOZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 286, 27.7.2022., str. 41.


19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2483

оd 12. prosinca 2022.

o odobrenju izmjena specifikacije zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla („Saumur” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

Komisija je ispitala zahtjev Francuske podnesen u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za odobrenje izmjene specifikacije zaštićene oznake izvornosti „Saumur”.

(2)

Komisija je u skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 objavila zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije u Službenom listu Europske unije (2).

(3)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4)

Stoga je primjereno odobriti izmjenu specifikacije u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Saumur” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 287, 28.7.2022., str. 85.


19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2484

оd 12. prosinca 2022.

o zaštiti naziva „Rivierenland” (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 97. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Komisija je ispitala zahtjev Nizozemske za registraciju naziva „Rivierenland” i objavila ga u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3)

U skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 naziv „Rivierenland” trebalo bi zaštititi i upisati u registar iz članka 104. te uredbe.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zaštićuje se naziv „Rivierenland” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 315, 19.8.2022., str. 7.


19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2485

оd 12. prosinca 2022.

o zaštiti naziva „Rosalia” (ZOI) u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 99.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 97. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Komisija je ispitala zahtjev Austrije za registraciju naziva „Rosalia” i objavila ga u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3)

U skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 naziv „Rosalia” trebalo bi zaštititi i upisati u registar iz članka 104. te uredbe.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zaštićuje se naziv „Rosalia” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL C 305, 10.8.2022., str. 18.


19.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2486

оd 16. prosinca 2022.

o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 71. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa držane i divlje svinje i može ozbiljno utjecati na populaciju tih životinja i unosnost uzgoja i time uzrokovati poremećaje u premještanjima pošiljaka tih životinja i proizvoda dobivenih od njih unutar Unije te u izvozu u treće zemlje.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 (2) donesena je u okviru Uredbe (EU) 2016/429 i u njoj su utvrđene posebne mjere za kontrolu afričke svinjske kuge koje države članice iz njezina Priloga I. („predmetne države članice”) trebaju u ograničenom razdoblju primjenjivati u zonama ograničenja I, II i III iz tog priloga.

(3)

Područja navedena kao zone ograničenja I, II i III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 temelje se na epidemiološkoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji. Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zadnji je put izmijenjen Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2437 (3) nakon promjene epidemiološke situacije u pogledu te bolesti u Češkoj. Epidemiološka situacija u pogledu te bolesti u određenim se državama članicama promijenila od datuma donošenja te provedbene uredbe.

(4)

Sve izmjene zona ograničenja I, II i III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trebale bi se temeljiti na epidemiološkoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge na područjima zahvaćenima tom bolešću i općoj epidemiološkoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge u predmetnoj državi članici, razini rizika od daljnjeg širenja te bolesti te znanstveno utemeljenim načelima i kriterijima za geografsko određivanje zona u slučaju afričke svinjske kuge te smjernicama Unije dogovorenima s državama članicama u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, koje su javno dostupne na internetskim stranicama Komisije (4). Pri takvim izmjenama trebalo bi uzeti u obzir i međunarodne norme, primjerice Kodeks o zdravlju kopnenih životinja (5) Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), te obrazloženja za određivanje zona koja dostave nadležna tijela predmetnih država članica.

(5)

Od datuma donošenja Provedbene uredbe (EU) 2022/2437 zabilježena su nova izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Italiji i Poljskoj, a epidemiološka situacija u određenim zonama koje su navedene kao zone ograničenja I, II i III u Italiji i Poljskoj poboljšala se u pogledu držanih i divljih svinja zahvaljujući mjerama kontrole bolesti koje te države članice primjenjuju u skladu sa zakonodavstvom Unije.

(6)

U prosincu 2022. zabilježeno je jedno izbijanje afričke svinjske kuge kod divlje svinje u pokrajini Pomorskie u Poljskoj, na području koje je u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trenutačno navedeno kao zona ograničenja I. To novo izbijanje afričke svinjske kuge kod divlje svinje znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, to područje Poljske na kojem je zabilježeno to nedavno izbijanje afričke svinjske kuge i koje je trenutačno u tom prilogu navedeno kao zona ograničenja I sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zonu ograničenja II umjesto kao zonu ograničenja I, a postojeće granice zone ograničenja I trebalo bi ponovno definirati kako bi se u obzir uzelo to nedavno izbijanje.

(7)

Usto, u prosincu 2022. zabilježeno je više izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja u pokrajinama Wielkopolskie, Opolskie i Dolnośląskie u Poljskoj, na područjima koja su u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trenutačno navedena kao zone ograničenja II, a nalaze se u neposrednoj blizini područja trenutačno navedenih kao zone ograničenja I. u tom prilogu. Ta nova izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja znače da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605. U skladu s tim potrebno je izmijeniti postojeće granice zona ograničenja I i II kako bi se u obzir uzela nedavna izbijanja bolesti.

(8)

Nadalje, u prosincu 2022. zabilježeno je jedno izbijanje afričke svinjske kuge kod divlje svinje u pokrajini Piedmont u Italiji, na području koje je u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trenutačno navedeno kao zona ograničenja II, a nalazi se u neposrednoj blizini područja koje je trenutačno u tom prilogu navedeno kao zona ograničenja I. To novo izbijanje afričke svinjske kuge kod divlje svinje znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605. U skladu s tim potrebno je izmijeniti postojeće granice zona ograničenja I i II kako bi se u obzir uzelo nedavno izbijanje bolesti.

(9)

Nakon tih nedavnih izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Italiji i Poljskoj te uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji, zone određene u tim državama članicama preispitane su i ažurirane u skladu s člancima 5., 6. i 7. Provedbene uredbe (EU) 2021/605. Osim toga, preispitane su i ažurirane postojeće mjere za upravljanje rizicima. Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trebao bi odražavati te promjene.

(10)

Osim toga, uzimajući u obzir učinkovitost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u Poljskoj u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, određene zone u pokrajinama Podkarpackie, Dolnośląskie, Warmińsko – Mazurskie i Wielkopolskie u Poljskoj, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja II jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci u tim zonama ograničenja III nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja, no bolest je i dalje prisutna kod divljih svinja. Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge, zone ograničenja III sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja II.

(11)

Osim toga, uzimajući u obzir učinkovitost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u Poljskoj u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu OIE-a, određene zone u općini Ventspils u Latviji, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja II jer tijekom posljednja tri mjeseca u tim zonama ograničenja III nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja. Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge, zone ograničenja III sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja II.

(12)

Nadalje, uzimajući u obzir učinkovitost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u Poljskoj u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, određene zone u pokrajinama Małopolskie i Świętokrzyskie u Poljskoj, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja I jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci u tim zonama ograničenja III nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja. Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge, zone ograničenja III sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja I.

(13)

Nadalje, uzimajući u obzir učinkovitost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod divljih svinja u zonama ograničenja II navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u Poljskoj u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 64., 65. i 67., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, određena područja u pokrajini Podlaskie u Poljskoj, koja su trenutačno navedena kao zone ograničenja II u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja I jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci u tim zonama ograničenja II nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod divljih svinja. Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge, zone ograničenja II sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja I.

(14)

Isto tako, na temelju informacija i obrazloženja koje je dostavilo poljsko nadležno tijelo, a kojima se uzima u obzir djelotvornost mjera kontrole bolesti afričke svinjske kuge kod divljih svinja u određenim zonama ograničenja I i u zonama ograničenja s kojima te zone ograničenja I graniče, navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, koje se primjenjuju u Poljskoj u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno s onima utvrđenima u člancima 64., 65. i 67. te u skladu s mjerama za smanjenje rizika od afričke svinjske kuge utvrđenima u kodeksu WOAH-a, određene zone u pokrajini Wielkopolskie u Poljskoj, koje su u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trenutačno navedene kao zone ograničenja I sada bi trebalo ukloniti s popisa iz tog priloga jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih i divljih svinja u tim zonama ograničenja I i u zonama s kojima te zone ograničenja I graniče.

(15)

Osim toga, na temelju informacija i obrazloženja koje je dostavilo talijansko nadležno tijelo i uzimajući u obzir djelotvornost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u pokrajini Sardinia u Italiji u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, zonu u regiji Sardinia u Italiji, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja II jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci u tim zonama ograničenja III nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih svinja, iako je ta bolest još uvijek prisutna kod divljih svinja. Postojeće granice zona ograničenja III trebalo bi izmijeniti kako bi se uzela u obzir trenutačna epidemiološka situacija u pogledu afričke svinjske kuge.

(16)

Osim toga, na temelju informacija i obrazloženja koje je dostavilo talijansko nadležno tijelo i uzimajući u obzir djelotvornost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih i divljih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u pokrajini Italiji u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, zonu u regiji Sardinia u Italiji, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 u pokrajini Sardinia u Italiji koja graniči sa zonama ograničenja II i III kako su navedene u ovoj Uredbi, sada bi u tom prilogu trebalo navesti kao zone ograničenja I jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci i zbog činjenice da te zone graniče sa zonama ograničenja II i III u talijanskoj regiji Sardiniji navedenima u ovoj Uredbi.

(17)

Naposljetku, na temelju informacija i obrazloženja koje je dostavilo talijansko nadležno tijelo i uzimajući u obzir djelotvornost mjera za kontrolu afričke svinjske kuge kod držanih i divljih svinja u zonama ograničenja III navedenima u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 koje se primjenjuju u Italiji u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/687, a posebno njezinim člancima 22., 25. i 40., te u skladu s mjerama za umanjivanje rizika u pogledu afričke svinjske kuge utvrđenima u Kodeksu WOAH-a, zonu u regiji Sardinia u Italiji, koje su trenutačno navedene kao zone ograničenja III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605, sada bi ih trebalo izbrisati iz tog priloga jer tijekom posljednjih dvanaest mjeseci u tim zonama ograničenja III nije bilo izbijanja afričke svinjske kuge kod držanih i divljih svinja.

(18)

Kako bi se uzele u obzir nedavne promjene epidemiološke situacije u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji i proaktivno odgovorilo na rizike povezane sa širenjem te bolesti, trebalo bi utvrditi dovoljno velike nove zone ograničenja u Italiji i Poljskoj te ih navesti kao zone ograničenja I, II i III te određene dijelove zona ograničenja I i zona III za Italiju i Poljsku u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605. Budući da se situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji stalno mijenja, pri određivanju tih novih zona ograničenja u obzir je uzeta epidemiološka situacija u okolnim područjima.

(19)

S obzirom na hitnost epidemiološke situacije u Uniji u pogledu širenja afričke svinjske kuge, važno je da izmjene Priloga I. Provedbenoj odluci (EU) 2021/605 utvrđene ovom Provedbenom uredbom stupe na snagu što prije.

(20)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge (SL L 129, 15.4.2021., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2437 оd 9. prosinca 2022. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge (SL L 319, 13.12.2022., str. 16.).

(4)  Radni dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Načela i kriteriji za geografsko određivanje regionalizacije u pogledu afričke svinjske kuge”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Kodeks OIE-a o zdravlju kopnenih životinja, 29. izdanje, 2021. svesci I. i II. ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


PRILOG

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

ZONE OGRANIČENJA

DIO I.

1.   Njemačka

Sljedeće zone ograničenja I u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonija

Sljedeće zone ograničenja I u Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Grčka

Sljedeće zone ograničenja I u Grčkoj:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Sljedeće zone ograničenja I u Latviji:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Litva

Sljedeće zone ograničenja I u Litvi:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Mađarska

Sljedeće zone ograničenja I u Mađarskoj:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poljska

Sljedeće zone ograničenja I u Poljskoj:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

powiat kolneński,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat pińczowski,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnice, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

w województwie opolskim:

gmina Pokój w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodków w powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

powiat dąbrowski.

8.   Slovačka

Sljedeće zone ograničenja I u Slovačkoj:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italija

Sljedeće zone ograničenja I u Italiji:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities Alessandria, of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region

in South Sardinia Province the Municipalities of Ballao, Barumini, Escalaplano, Escolca Isola Amministrativa, Genuri, Gergei, Gesico, Guamaggiore, Las Plassas, Mandas, Orroli, Pauli Arbarei, Selegas, Setzu, Siddi, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villaputzu,

in Nuoro Province the Municipalities of Arzana Isola Amministrativa, Birori, Borore, Bortigali a ovest della Strada Statale 131, Dualchi, Gairo Isola Amministrativa, Galtelli, Irgoli, Jerzu Isola Amministrativa, Lanusei Isola Amministrativa, Loceri Isola Amministrativa, Loculi, Macomer at ovest della Strada Statale 131, Noragugume, Onifai, Orosei, Ortueri, Osini Isola Amministrativa, Perdasdefogu, Posada, Sindia Isola Amministrativa, Siniscola, Tertenia Isola Amministrativa,

in Oristano Province the Municipalities of Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, Gonnosnò, Mogorella, Neoneli, Nureci, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Soddi, Sorradile Isola Amministrativa, Tadasuni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'antonio,

in Sassari Province the Municipalities of Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della Strada Statale 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Loiri Porto San Paolo, Monti, Mores a nord della Strada Statale 128bis – Strada Provinciale 63, Olbia a sud della Strada Statale 127, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Strada Provinciale 63 – Strada Provinciale 1 – Strada Statale 199, Semestene, Telti, Torralba, Tula.

10.   Češka

Sljedeće zone ograničenja I u Češkoj:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

DIO II.

1.   Bugarska

Sljedeće zone ograničenja II u Bugarskoj:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Njemačka

Sljedeće zone ograničenja II u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow südlich der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkungen Peickwitz, Sedlitz, Kleinkoschen, Großkoschen und Hosena,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonija

Sljedeće zone ograničenja II u Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Sljedeće zone ograničenja II u Latviji:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Litva

Sljedeće zone ograničenja II u Litvi:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Mađarska

Sljedeće zone ograničenja II u Mađarskoj:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Poljska

Sljedeće zone ograničenja II u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowomiejskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

część powiatu jarosławskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

część powiatu polkowickiego niewymieniona w częsci III załącznika I,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I załącznika I,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

część powiatu namysłowskiego niewymieniona w części I załącznika I.

8.   Slovačka

Sljedeće zone ograničenja II u Slovačkoj:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’.

9.   Italija

Sljedeće zone ograničenja II u Italiji:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro,

in the province of Asti, the municipality of Mombaldone,

Liguria Region:

in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Lazio Region:

the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”,

Sardinia Region:

In South Sardinia Province the Municipalities of Escolca, Esterzili, Genoni, Gesturi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

In Nuoro Province the Municipalities of Atzara, Austis, Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Bortigali a ovest della Strada Statale 131, Cardedu, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer a ovest della Strada Statale 131, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Silanus, Sorgono, Teti, Tiana, Torpè, Tortolì, Ulassai, Ussassai,

In Oristano Province the Municipalities of Laconi, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile,

In Sassari Province the Municipalities of Alà dei Sardi, Anela, Benetutti, Bono, Bonorva East of SS 131, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores a sud della Strada Statale 128bis – Strada Provinciale 63, Nughedu di San Nicolò, Nule, Olbia Isola Amministrativa (Berchiddeddu), Oschiri a sud della E 840, Ozieri a sud della Strada Provinciale 63 – Strada Provinciale 1 – Strada Statale 199, Padru, Pattada, San Teodoro.

10.   Češka

Sljedeće zone ograničenja III u Češkoj:

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská.

DIO III.

1.   Bugarska

Sljedeće zone ograničenja III u Bugarskoj:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italija

Sljedeće zone ograničenja III u Italiji:

Sardinia Region:

in Nuoro Province the Municipalities of Aritzo, Arzana, Baunei, Belvi, Desulo, Gavoi, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule, Talana, Tonara, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili.

3.   Latvija

Sljedeće zone ograničenja III u Latviji:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Skrundas pilsēta.

4.   Litva

Sljedeće zone ograničenja III u Litvi:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Poljska

Sljedeće zone ograničenja III u Poljskoj:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rybno, część gminy Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Płośnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Burkat – Skurpie – Rutkowice – Płośnica – Turza Mała – Koty, część gminy Lidzbark położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

część gminy Grodziczno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 w powiecie nowomiejskim,

część gminy Lubawa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącą od wschodniej graniczy gminy do skrzyżowana z drogą nr 541, a następnie na wschód od liini wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 537 do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gmina Dąbrówno, część gminy Grunwald położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 537 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Stębark, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Stębark do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Stębark – Łodwigowo w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbianki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

część gminy Gostyń położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

w województwie dolnośląskim:

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

część gminy Chocianów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Żabice, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Żabice – Trzebnice – Chocianowiec - Chocianów – Pasternik biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim.

6.   Rumunjska

Sljedeće zone ograničenja III u Rumunjskoj:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,