ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 287

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
8. studenoga 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2111 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu sukoba interesa za pružatelje usluga skupnog financiranja ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2112 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja ( 1 )

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2113 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća ( 1 )

22

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2114 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju ulazna provjera znanja i simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka za potencijalne nesofisticirane ulagatelje u projekte skupnog financiranja ( 1 )

26

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija za izračun stopa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje ( 1 )

33

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2116 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja ( 1 )

38

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2117 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi, standardni formati i postupci rješavanja pritužbi ( 1 )

42

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2118 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o portfeljima zajmova kojima na pojedinačnoj osnovi upravljaju pružatelji usluga skupnog financiranja, kojima se utvrđuju elementi metode procjene kreditnog rizika, informacije o svakom pojedinačnom portfelju koje se obznanjuju ulagateljima te obvezne politike i postupci u pogledu fondova za nepredviđene izdatke ( 1 )

50

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju ( 1 )

63

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2120 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda i formata podataka, predložaka i postupaka za izvješćivanje o informacijama u vezi s projektima koji se financiraju putem platformi za skupno financiranje ( 1 )

76

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2121 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESMA-e o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća ( 1 )

86

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2122 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća ( 1 )

101

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2123 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka koje nadležna tijela koriste za slanje obavijesti ESMA-i o nacionalnim zahtjevima za promidžbu primjenjivima na pružatelje usluga skupnog financiranja ( 1 )

120

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2111

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu sukoba interesa za pružatelje usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 7. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja moraju uspostaviti i primjenjivati djelotvorna interna pravila za sprečavanje sukoba interesa. Kako bi ta pravila tijekom vremena ispunila cilj sprečavanja sukoba interesa, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi ta pravila povremeno preispitati, a najmanje jednom godišnje, i osigurati poduzimanje odgovarajućih mjera za uklanjanje svih nedostataka tih pravila.

(2)

Pri upravljanju sukobima interesa pružatelji usluga skupnog financiranja ne bi se smjeli pretjerano oslanjati na zahtjeve za objavu iz članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503. Stoga bi trebali uspostaviti interna pravila za sprečavanje sukoba interesa. Ta bi pravila trebala biti primjerena prirodi, opsegu i složenosti pruženih usluga skupnog financiranja te veličini i organizaciji poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja. U tom pogledu, internim pravilima za sprečavanje sukoba interesa trebalo bi uzeti u obzir, prema potrebi, okolnosti povezane s pripadnosti pružatelja usluga skupnog financiranja grupi.

(3)

Pri izradi internih pravila za sprečavanje sukoba interesa pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi učiniti sve kako bi osigurali sprečavanje, utvrđivanje i upravljanje sukobima interesa. Ako se ipak utvrdi sukob interesa, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi poduzeti potrebne korake za obznanjivanje tog sukoba interesa klijentima pružatelja usluga skupnog financiranja i svim drugim stranama na koje bi to moglo utjecati.

(4)

Koraci koje pružatelji usluga skupnog financiranja trebaju poduzeti u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503 trebali bi u razumnoj mjeri spriječiti rizike od narušavanja interesa klijenata i, ako to nije moguće, na odgovarajući ih način ublažiti.

(5)

Kako bi klijenti mogli donijeti informiranu odluku o uslugama koje predstavljaju stvarni sukob interesa, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi ažurirati informacije objavljene u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503 koje se odnose na opći karakter i izvor sukoba interesa te na mjere poduzete radi njegova ublažavanja. Ta bi objava trebala biti primjerena vrsti klijenata kojima je upućena, posebno uzimajući u obzir smatraju li se sofisticiranim ili nesofisticiranim ulagateljima, što uključuje i potencijalne ulagatelje. Objava bi trebala uključivati opis sukoba interesa i povezanih rizika za klijente.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uspostava i primjena internih pravila za sprečavanje sukoba interesa

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja sastavljaju u pisanom obliku te provode i održavaju interna pravila za sprečavanje sukoba interesa. Pravila za sprečavanje sukoba interesa primjerena su veličini i organizaciji pružatelja usluga skupnog financiranja te prirodi, opsegu i složenosti njegova poslovanja.

2.   Ako je pružatelj usluga skupnog financiranja član grupe, internim pravilima za sprečavanje sukoba interesa iz stavka 1. uzimaju se u obzir sve okolnosti koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do sukoba interesa zbog strukture i poslovnih aktivnosti drugih članova grupe.

3.   Internim pravilima za sprečavanje sukoba interesa iz stavka 1. od pružatelja usluga skupnog financiranja zahtijeva se da:

(a)

osigura da nijedna od osoba iz članka 8. stavka 2. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503 nije prihvaćena kao vlasnik projekta u projektima skupnog financiranja koji se nude na njegovoj platformi za skupno financiranje;

(b)

utvrdi je li ijedna od osoba iz članka 8. stavka 2. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503 prihvaćena kao ulagatelj u projektima skupnog financiranja koji se nude na njegovoj platformi za skupno financiranje;

(c)

utvrdi sve druge okolnosti koje mogu dovesti do stvarnog ili mogućeg sukoba interesa među osobama iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503, uzimajući u obzir veličinu i aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja i, ako je primjenjivo, grupu kojoj pripada te rizik od narušavanja interesa klijenata;

(d)

prema potrebi, određuje postupke koje treba provesti i mjere koje treba donijeti, uključujući postupke i mjere koje se odnose na relevantne interne odgovornosti unutar organizacije pružatelja usluga skupnog financiranja kako bi se ispunili zahtjevi iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503 i u skladu s točkom (c) ovog stavka.

4.   U slučaju iz stavka 3. točke (b) osobe iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 koje se bave različitim poslovnim aktivnostima koje uključuju sukob interesa vrste koja je navedena u članku 8. stavku 2. prvom podstavku točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503 obavljaju te aktivnosti sa stupnjem neovisnosti koji je primjeren:

(a)

veličini i aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)

ako je primjenjivo, veličini i aktivnosti grupe kojoj pripada pružatelj usluga skupnog financiranja;

(c)

riziku od narušavanja interesa klijenata.

5.   U slučaju iz stavka 3. točke (c) interna pravila obuhvaćaju sve sljedeće navedeno:

(a)

djelotvorne postupke za sprečavanje ili kontrolu razmjene informacija među osobama iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 koje se bave aktivnostima koje uključuju rizik od sukoba interesa ako bi takva razmjena informacija mogla naštetiti interesima jednog ili više klijenata pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)

odredbe o zasebnom nadzoru osoba iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 čije glavne funkcije uključuju obavljanje aktivnosti u ime klijenata ili pružanje usluga klijentima čiji bi interesi mogli biti u sukobu ili osoba koje na drugi način zastupaju drukčije interese koji bi mogli biti u sukobu, uključujući interese pružatelja usluga skupnog financiranja;

(c)

uklanjanje bilo kakve izravne povezanosti između primitaka od rada osoba iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 koje se uglavnom bave jednom aktivnošću i primitaka od rada ili prihoda koje su ostvarile druge osobe iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 koje se uglavnom bave drugom aktivnošću u slučaju kada u vezi s tim aktivnostima može nastati sukob interesa;

(d)

mjere kojima se bilo koja osoba sprečava ili ograničava da izvrši neprimjeren utjecaj na način na koji osoba iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 pruža usluge skupnog financiranja;

(e)

mjere kojima se sprečava ili kontrolira istodobno ili uzastopno sudjelovanje osobe iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 u pojedinim uslugama skupnog financiranja ako bi takvo sudjelovanje moglo naštetiti valjanom upravljanju sukobom interesa.

6.   Pružatelji usluga skupnog financiranja najmanje jednom godišnje procjenjuju i preispituju svoja interna pravila kako bi spriječili sukobe interesa te poduzimaju sve odgovarajuće mjere za uklanjanje svih utvrđenih nedostataka.

Članak 2.

Koraci za sprečavanje, utvrđivanje i upravljanje sukobima interesa

1.   Koraci koje pružatelji usluga skupnog financiranja trebaju poduzeti u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503 imaju za cilj u razumnoj mjeri spriječiti rizike od narušavanja interesa klijenta i, ako to nije moguće, na odgovarajući ih način ublažiti.

2.   Za potrebe utvrđivanja vrsta sukoba interesa koji nastaju tijekom pružanja usluga skupnog financiranja i mogu naštetiti interesima klijenta, uz vrste sukoba interesa iz članka 8. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) 2020/1503, pružatelji usluga skupnog financiranja uzimaju u obzir barem vrijedi li za ijednu od osoba iz članka 8. stavka 4. te uredbe sljedeće:

(a)

vjerojatno će ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na štetu klijenta;

(b)

ima interes u pogledu ishoda usluge pružene klijentu, koji se razlikuje od interesa klijenta u pogledu tog ishoda;

(c)

ima financijski ili drugi motiv da interes klijenta ili grupe klijenata stavi ispred interesa nekog drugog klijenta.

Članak 3.

Objave općeg karaktera i izvora sukoba interesa te njegovih mjera ublažavanja

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja objavljuju i ažuriraju informacije iz članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503 na svojim internetskim stranicama na mjestu koje je lako dostupno klijentima. Pružatelj usluga skupnog financiranja klijentima dostavlja te informacije na trajnom mediju, osim ako nije utvrđen sukob interesa u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503, a te informacije prema potrebi ažurira.

2.   Objava iz stavka 1. sadržava konkretan i jasan opis sukoba interesa i povezanih rizika utvrđenih u kontekstu određene usluge, uzimajući u obzir vrstu klijenata kojima se informacije obznanjuju, a posebno smatraju li se sofisticiranim ili nesofisticiranim potencijalnim ulagateljima.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2112

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 16. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se uspostavio jedinstven mehanizam kojim nadležna tijela djelotvorno izvršavaju svoje ovlasti u pogledu zahtjeva za odobrenje za rad potencijalnih pružatelja usluga skupnog financiranja, primjereno je utvrditi zajedničke standardne obrasce, predloške i postupke za podnošenje takvih zahtjeva.

(2)

Kako bi se olakšala komunikacija između potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja i nadležnog tijela, nadležno tijelo trebalo bi imenovati kontaktnu točku posebno za potrebe postupka podnošenja zahtjeva te bi relevantne podatke za kontakt trebalo objaviti na svojim internetskim stranicama.

(3)

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da temeljito procijeni je li zahtjev potpun, ako nadležno tijelo zahtijeva od potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja da dostavi informacije koje nedostaju, rok za procjenu potpunosti zahtjeva iz članka 12. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 trebalo bi obustaviti od datuma na koji su takve informacije zatražene do datuma na koji ih je primilo nadležno tijelo.

(4)

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo da procijeni mogu li promjene informacija navedenih u zahtjevu za odobrenje za rad utjecati na postupak izdavanja odobrenja za rad, primjereno je zahtijevati od potencijalnih pružatelja usluga skupnog financiranja da o tim promjenama obavijeste bez nepotrebne odgode. Nadalje, potrebno je utvrditi da se rokovi za procjenu informacija utvrđeni u članku 12. stavku 8. Uredbe (EU) 2020/1503 primjenjuju od datuma na koji podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavi izmijenjene informacije.

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(6)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(7)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Imenovanje kontaktne točke

Nadležna tijela imenuju kontaktnu točku za zaprimanje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2020/1503. Nadležna tijela ažuriraju podatke za kontakt imenovane kontaktne točke i te podatke za kontakt objavljuju na svojim internetskim stranicama.

Članak 2.

Standardni obrazac

Potencijalni pružatelji usluga skupnog financiranja podnose zahtjev za odobrenje za rad putem standardnog obrasca iz Priloga.

Članak 3.

Potvrda primitka

U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva i neovisno o roku utvrđenom u članku 12. stavku 4. Uredbe (EU) 2020/1503 za procjenu potpunosti zahtjeva u skladu s tim člankom, nadležno tijelo potencijalnom pružatelju usluga skupnog financiranja šalje potvrdu primitka u elektroničkom obliku, u papirnatom obliku ili u oba oblika. Ta potvrda primitka uključuje podatke za kontakt osoba koje će obraditi zahtjev za odobrenje za rad.

Članak 4.

Obustava roka u slučaju nedostatka informacija

Ako nadležno tijelo zahtijeva od potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja da dostavi informacije koje nedostaju u skladu s člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/1503, rok za procjenu potpunosti zahtjeva u skladu s tim člankom obustavlja se od datuma na koji su te informacije zatražene do datuma njihova primitka.

Članak 5.

Obavješćivanje o promjenama

1.   Potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja bez nepotrebne odgode obavješćuje nadležno tijelo o svim promjenama informacija navedenih u zahtjevu za odobrenje za rad. Potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja dostavlja ažurirane informacije putem standardnog obrasca iz Priloga.

2.   Ako potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja dostavlja ažurirane informacije, rok iz članka 12. stavka 8. Uredbe (EU) 2020/1503 počinje teći od datuma na koji je nadležno tijelo primilo te ažurirane informacije.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RAD KAO PRUŽATELJ USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

Informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu

Zahtjev za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja

Informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu


Polje

Potpolje

Opis

1

Podnositelj zahtjeva

1

Puni pravni naziv

Puni pravni naziv podnositelja zahtjeva

2

Tvrtke

Tvrtke koje će se upotrebljavati za pružanje usluga skupnog financiranja

3

Internetska adresa

Internetska adresa internetskih stranica kojima upravlja podnositelj zahtjeva

4

Fizička adresa

Registrirana adresa podnositelja zahtjeva

5

Nacionalni identifikacijski broj/registracijski broj

(ako postoji)

Nacionalni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva ili dokaz o upisu u nacionalni registar trgovačkih društava

6

LEI

(ako postoji)

Identifikacijska oznaka pravne osobe podnositelja zahtjeva

2

Ime i podaci za kontakt osobe zadužene za zahtjev

1

Ime i prezime

Puno ime i prezime osobe za kontakt

2

Funkcija

Funkcija i/ili položaj osobe za kontakt podnositelja zahtjeva ili status vanjske osobe (npr. savjetnik, odvjetničko društvo) i dokaz da je ta osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva

3

Poštanska adresa (ako se razlikuje od fizičke adrese podnositelja zahtjeva)

 

4

Telefonski broj

 

5

E-pošta

 

3

Pravni oblik

Ne primjenjuje se

Pravni oblik osnivanja u skladu s nacionalnim propisima

4

Statut

Ne primjenjuje se

Statut i, ako postoji, isprava o osnivanju

5

Poslovni plan u kojem se navode vrste usluga skupnog financiranja koje podnositelj zahtjeva namjerava pružati i platforma za skupno financiranje kojom namjerava upravljati, uključujući mjesto na kojem se i način na koji se ponude za skupno financiranje trebaju stavljati na tržište

1

Informacije o vrstama usluga skupnog financiranja

Podnositelj zahtjeva navodi:

(a)

usluge skupnog financiranja koje podnositelj zahtjeva namjerava pružati (označiti kućicu prema potrebi):

omogućivanje odobravanja zajmova, što uključuje pružanje relevantnih informacija kao što su stope neispunjavanja obveza po zajmovima

usluge provedbe ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja te zaprimanje i prijenos naloga u vezi s tim prenosivim vrijednosnim papirima i dopuštenim instrumentima;

(b)

(ako podnositelj zahtjeva omogućuje ili namjerava omogućiti odobravanja zajmova) namjerava li pružati upravljanje portfeljem zajmova na pojedinačnoj osnovi, uključujući opis internih aranžmana za obavljanje takve aktivnosti i opis ugovornih aranžmana koje će podnositelj zahtjeva sklopiti s vlasnicima projekata i ulagateljima (s posebnim navođenjem mandata koje će ulagatelji dati podnositelju zahtjeva);

(c)

druge usluge ili aktivnosti koje potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava pružati (označiti kućicu prema potrebi):

pohrana imovine

platne usluge

upotreba subjekata posebne namjene za pružanje usluga skupnog financiranja

primjena procjene kreditne sposobnosti na projekte skupnog financiranja

prijedlog cijene i/ili kamatne stope ponuda za skupno financiranje

upravljanje oglasnom pločom

uspostava i upravljanje fondom za nepredviđene izdatke

(d)

vrste ponuda koje podnositelj zahtjeva planira predstaviti (kao što su projekti temeljeni na zajmovima, projekti temeljeni na vlasničkim instrumentima, vrsta sektora ili poslovne djelatnosti, vrsta ulaganja koja će se nuditi na platformi za skupno financiranje i vrste ciljanih ulagatelja);

(e)

postupak odabira u kojem se utvrđuju pojedinosti o metodama odabira ponuda koje će se predstaviti na platformi za skupno financiranje, uključujući prirodu i opseg dužne pažnje koja se pridaje vlasnicima projekata;

(f)

aranžmane za objavljivanje ponuda na platformi za skupno financiranje i način na koji će se dotičnog vlasnika projekta obavijestiti o interesima ulagatelja za projekt skupnog financiranja;

(g)

sve druge usluge/aktivnosti koje trenutačno pruža (ili ih namjerava pružati) podnositelj zahtjeva, a koje nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2020/1503 i mogu se pružati u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključujući upućivanja na relevantna odobrenja i njihovu presliku (ako je primjenjivo)

2

Informacije o platformi za skupno financiranje

Opis:

(a)

aranžmana kojima se informacije iz članka 19. Uredbe (EU) 2020/1503 objavljuju na internetskim stranicama platforme za skupno financiranje podnositelja zahtjeva, uključujući relevantne informatičke aranžmane;

(b)

aranžmana na temelju kojih platforma za skupno financiranje postaje javno dostupan internetski informacijski sustav s nediskriminirajućim pristupom;

(c)

postupaka i aranžmana za pravodobno, pravedno i brzo pružanje usluga skupnog financiranja, uključujući opis:

i.

postupaka za zaprimanje i prijenos naloga klijenata;

ii.

sustava za obradu takvih naloga;

iii.

načina na koji postupci i aranžmani omogućuju zaprimanje, prijenos i izvršavanje naloga klijenta na ravnopravnoj osnovi;

(d)

mehanizama koje podnositelj zahtjeva planira provesti kako bi olakšao protok informacija između vlasnika projekta i ulagatelja ili između ulagatelja, ako je primjenjivo

3

Marketinška strategija

Opis marketinške strategije koju potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja planira primjenjivati u Uniji, uključujući jezike promidžbenih sadržaja; popis država članica u kojima će oglasi biti najvidljiviji u medijima i očekivanih sredstava komunikacije koja će se upotrebljavati

6

Opis aranžmana upravljanja i mehanizma unutarnje kontrole kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom (EU) 2020/1503, među ostalim postupci upravljanja rizicima i računovodstveni postupci

1

Aranžmani za upravljanje

Opis:

(a)

interne strukture podnositelja zahtjeva (organizacijska shema itd.) s raspodjelom zadaća i ovlasti te odgovarajućim linijama izvješćivanja, uspostavljenim kontrolnim mehanizmima i svim drugim korisnim informacijama za prikaz operativnih značajki, politika i postupaka podnositelja zahtjeva kojima se osigurava djelotvorno i razborito upravljanje;

(b)

plana zapošljavanja osoblja, ako postoji, za sljedeće tri godine i odgovarajuću razinu provedbe ili popis osoblja u aktivnoj službi koje će biti odgovorno za pružanje usluga

2

Mehanizmi unutarnje kontrole

Opis mehanizma unutarnje kontrole (kao što su funkcija praćenja usklađenosti i funkcija upravljanja rizicima, ako postoje) koji je uspostavio podnositelj zahtjeva kako bi pratio i osigurao da su njegovi postupci u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503, uključujući informacije o izvješćivanju upravljačkog tijela

3

Upravljanje rizicima

Mapiranje rizika koje je utvrdio podnositelj zahtjeva te opis politika i postupaka upravljanja rizicima za utvrđivanje, upravljanje i praćenje rizika povezanih s aktivnostima, procesima i sustavima podnositelja zahtjeva, uključujući:

(a)

opis internih procesa i metodologija iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503 (ako je primjenjivo)

(b)

opis politike fonda za nepredviđene izdatke iz članka 6. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503 (ako je primjenjivo)

4

Računovodstveni postupci

Opis računovodstvenih postupaka kojima će podnositelj zahtjeva evidentirati i izvješćivati o svojim financijskim informacijama

7

Opis sustava, resursa i postupaka za kontrolu i zaštitu sustava za obradu podataka

Ne primjenjuje se

Kontrola i zaštita sustava za obradu podataka

Opis:

(a)

internih aranžmana donesenih radi pravilnog postupanja s osobnim podacima i informacijama dobivenima od ulagatelja, uključujući u slučaju upotrebe oblaka

(b)

politike za sprečavanje prijevara i zaštitu privatnosti/podataka

(c)

lokacija, metoda i politika za arhiviranje dokumentacije, uključujući u slučaju upotrebe oblaka

8

Opis operativnih rizika

1

Rizici povezani s informatičkom infrastrukturom i postupcima

Opis utvrđenih izvora operativnih rizika i opis postupaka, sustavâ i kontrola koje je podnositelj zahtjeva uspostavio za upravljanje tim operativnim rizicima (pouzdanost, sigurnost, cjelovitost, privatnost sustava itd.), uključujući:

(a)

postupke za izbjegavanje prekida u radu;

(b)

postavljene uređaje za pohranu sigurnosnih kopija;

(c)

mjere zaštite od hakerskih napada

2

Rizik povezan s određivanjem ponude

Opis tehničkih alata i ljudskih resursa namijenjenih određivanju ponude, a posebno određivanju cijene u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2020/1503

3

Rizici povezani s uslugama pohrane imovine i platnim uslugama (ako je primjenjivo)

Ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati usluge pohrane imovine i platne usluge, opis utvrđenih izvora operativnih rizika i opis postupaka, sustavâ i kontrola koje je podnositelj zahtjeva uspostavio za upravljanje tim rizicima povezanima s tim uslugama, među ostalim kad te usluge pruža treća strana

4

Rizici povezani s izdvajanjem operativnih funkcija

Ako podnositelj zahtjeva izvršavanje operativnih funkcija namjerava povjeriti trećoj strani, opis utvrđenih izvora operativnih rizika te opis postupaka, sustava i kontrola koje je podnositelj zahtjeva uspostavio za upravljanje tim operativnim rizicima

5

Svi drugi operativni rizici (ako je primjenjivo)

Opis svih drugih utvrđenih izvora operativnih rizika i opis postupaka, sustavâ i kontrola koje je podnositelj zahtjeva uspostavio za upravljanje tim operativnim rizicima

9

Opis bonitetne zaštite podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/1503

1

Bonitetna zaštita

Iznos bonitetne zaštite koju je podnositelj zahtjeva uspostavio u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i opis pretpostavki upotrijebljenih pri njihovu utvrđivanju

2

Vlastita sredstva

(ako je primjenjivo)

Iznos bonitetne zaštite koji je pokriven vlastitim sredstvima kako je navedeno u članku 11. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) 2020/1503

3

Polica osiguranja

(ako je primjenjivo)

Iznos bonitetne zaštite podnositelja zahtjeva koji je pokriven policom osiguranja kako je navedeno u članku 11. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) 2020/1503

4

Projekcije izračuna i planova

(a)

Projekcija izračuna bonitetne zaštite podnositelja zahtjeva za prve tri poslovne godine

(b)

Projekcija računovodstvenih planova za prve tri poslovne godine, uključujući:

i.

projekcije bilance;

ii.

projekcije računa dobiti i gubitka;

(c)

Pretpostavke planiranja za prethodno navedenu projekciju i objašnjenja brojki

5

Planiranje bonitetne zaštite

Opis postupaka planiranja i praćenja bonitetne zaštite podnositelja zahtjeva

10

Dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava bonitetne zahtjeve u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/1503

1

Vlastita sredstva

(a)

Dokumentacija o tome kako je podnositelj zahtjeva izračunao iznos bonitetne zaštite u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/1503;

(b)

Za postojeća poduzeća, revidirani račun dobiti i gubitka ili izvadak iz javnog registra kojim se potvrđuje iznos vlastitih sredstava podnositelja zahtjeva;

(c)

Za poduzeća koja su u postupku osnivanja, bankovni izvadak koji je izdala banka kojim se potvrđuje da su sredstva položena na bankovni račun podnositelja zahtjeva

2

Polica osiguranja

(a)

Preslika upisane police osiguranja koja uključuje sve elemente potrebne za usklađivanje s člankom 11. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/1503, ako postoji, ili

(b)

Preslika preliminarnog sporazuma o osiguranju koji uključuje sve elemente potrebne za usklađivanje s člankom 11. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/1503 koji je potpisalo društvo koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom

11

Opis plana kontinuiteta poslovanja

Ne primjenjuje se

Plan kontinuiteta poslovanja

Opis mjera i postupaka kojima se osigurava kontinuitet pružanja ključnih usluga povezanih s postojećim ulaganjima i uredno ispunjavanje sporazumâ između potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata u slučaju prestanka poslovanja potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući, ako je primjenjivo, odredbe o nastavku servisiranja nepodmirenih zajmova, obavješćivanju klijenata i primopredaji aranžmana za pohranu imovine

12

Dokaz dobrog ugleda imatelja ugleda koji izravno ili neizravno imaju najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa

Potpolja od 1 do 10 ponavljaju se i ispunjavaju za svakog od imatelja udjela koji izravno ili neizravno imaju najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa

Ako imatelj udjela koji ima najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa nije fizička osoba, potpolja 8 i 9 ispunjavaju se za pravnu osobu te ponavljaju i ispunjavaju za svakog člana upravljačkog tijela i drugih osoba koje stvarno upravljaju poslovanjem

1

Shema vlasničke strukture

Shema vlasničke strukture podnositelja zahtjeva u kojoj je prikazan pojedinačni udio imatelja udjela koji izravno ili neizravno drže najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa

2

Ime

(a)

Puno ime i prezime u slučaju fizičkih osoba

(b)

Nacionalni identifikacijski broj (osobne iskaznice ili putovnice) u slučaju fizičkih osoba;

(c)

Pravni naziv i pravni oblik u slučaju pravnih osoba;

(d)

Nacionalni identifikacijski broj/registracijski broj (ako postoji) u slučaju pravnih osoba

3

Datum i mjesto rođenja (ako je primjenjivo)

Datum i mjesto rođenja imatelja udjela koji su fizičke osobe

4

Prebivalište ili registrirana adresa

(a)

Prebivalište u slučaju fizičkih osoba

(b)

Registrirana adresa u slučaju pravnih osoba

5

Dodatne informacije u slučaju pravnih osoba

Ako je imatelj udjela koji ima najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa pravna osoba, potpuni popis članova upravljačkog tijela i osoba koje stvarno upravljaju njegovim poslovanjem, njihovo ime, datum i mjesto rođenja, prebivalište i nacionalni identifikacijski broj, ako postoji

6

Iznos udjela

Iznos kapitala društva ili prava glasa određene osobe u apsolutnoj vrijednosti i u postocima.

U slučaju neizravnog imatelja udjela, iznos se odnosi na imatelja koji je posrednik

7

Informacije u slučaju neizravnih udjela

Ime i podaci za kontakt osobe posredstvom koje se drži kapital društva ili prava glasa

 

 

8

Dokaz dobrog ugleda

(a)

Službena potvrda ili drugi jednakovrijedni dokument u skladu s nacionalnim pravom kojim se dokazuje nepostojanje kaznene evidencije;

(b)

Informacije o kaznenim istragama i/ili postupcima te relevantnim građanskopravnim i administrativnim predmetima zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprečavanja pranja novca, prijevara ili profesionalne odgovornosti, posebno u obliku službene potvrde (ako i u mjeri u kojoj je dostupna iz relevantne države članice ili treće zemlje) ili drugog jednakovrijednog dokumenta. U slučaju izricanja građanskopravnih ili administrativnih sankcija u jednom od tih područja, dostavlja se njihov detaljan opis. Za istrage ili postupke koji su u tijeku informacije se mogu dostaviti izjavom o časti;

(c)

Informacije o odbijanju registracije, odobrenja, članstva ili dozvole za obavljanje trgovine, poslovne djelatnosti ili zanimanja; ili povlačenju, opozivu ili prekidu takve registracije, odobrenja, članstva ili dozvole; ili isključenju koje naloži regulatorno ili državno tijelo ili stručno tijelo ili udruga. Navode se i informacije o svim postupcima koji su u tijeku, a odnose se na prethodno navedeno;

(d)

Informacije o raskidu ugovora o radu, koji se odnosi na radna mjesta ili zadaće upravljanja sredstvima, ili sličnih fiducijarnih odnosa i opis razloga za takav raskid

9

Postojeća (i tekuća) procjena

Informacije o tome je li procjenu dobrog ugleda dioničara već provelo (ili je provodi) drugo nadležno tijelo ili bilo koje drugo tijelo u skladu s drugim financijskim propisom, uključujući naziv tog tijela i, ako je primjenjivo, datum i ishod njegove procjene

10

Informacije o strukturi grupe (ako je primjenjivo)

Informacije o tome je li podnositelj zahtjeva:

(a)

društvo kći pružatelja usluga skupnog financiranja koji ima odobrenje za rad u drugoj državi članici;

(b)

društvo kći matičnog društva pružatelja usluga skupnog financiranja koji ima odobrenje za rad u drugoj državi članici;

(c)

pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju pružatelja usluga skupnog financiranja koji ima odobrenje za rad u drugoj državi članici

13

Identifikacijski podaci fizičkih osoba odgovornih za upravljanje podnositeljem zahtjeva i dokaz da fizičke osobe uključene u upravljanje podnositeljem zahtjeva imaju dobar ugled i posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva za upravljanje potencijalnim pružateljem skupnog financiranja te da posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih dužnosti

Potpolja od 1 do 12 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku fizičku osobu koja je član upravljačkog ili nadzornog tijela podnositelja zahtjeva i za svaku fizičku osobu koja stvarno upravlja poslovanjem

Potpolja od 1 do 8 te 10 i 11 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku fizičku osobu koja je odgovorna za funkcije unutarnje kontrole (ako je imenovana).

1

Ime i prezime

Puno ime i prezime relevantne fizičke osobe

2

Identifikacijski broj/broj putovnice

 

3

Datum i mjesto rođenja

 

4

Prebivalište

 

5

Poštanska adresa

Poštanska adresa (ako se razlikuje od adrese prebivališta)

6

Telefonski broj

 

7

E-pošta

 

8

Funkcija

Funkcija u upravljačkom tijelu ili organizaciji podnositelja zahtjeva na koju je fizička osoba imenovana ili će se imenovati

9

Dokaz dobrog ugleda

(a)

Službena potvrda ili drugi jednakovrijedni dokument u skladu s nacionalnim pravom kojim se dokazuje nepostojanje kaznene evidencije;

(b)

Informacije o kaznenim istragama ili postupcima te relevantnim građanskopravnim i administrativnim predmetima zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprečavanja pranja novca, prijevara ili profesionalne odgovornosti, posebno u obliku službene potvrde (ako i u mjeri u kojoj je dostupna iz relevantne države članice ili treće zemlje) ili drugog jednakovrijednog dokumenta. Ako se u tim područjima primjenjuju građanskopravne ili administrativne sankcije, dostavlja se njihov detaljan opis. Za istrage ili postupke koji su u tijeku informacije se mogu dostaviti izjavom o časti;

(c)

Informacije o odbijanju registracije, odobrenja, članstva ili dozvole za obavljanje trgovine, poslovne djelatnosti ili zanimanja; ili povlačenju, opozivu ili prekidu takve registracije, odobrenja, članstva ili dozvole; ili isključenju koje naloži regulatorno ili državno tijelo ili stručno tijelo ili udruga. Navode se i informacije o svim postupcima koji su u tijeku, a odnose se na prethodno navedeno;

(d)

Informacije o raskidu ugovora o radu, koji se odnosi na radna mjesta ili zadaće upravljanja sredstvima, ili sličnih fiducijarnih odnosa i opis razloga za takav raskid

10

Životopis

Životopis u kojem se navodi:

(a)

relevantno obrazovanje (uključujući naziv i vrstu obrazovnih ustanova, vrstu i datum diploma) i stručno osposobljavanje (uključujući temu osposobljavanja, vrstu obrazovnih ustanova i datum na koji je osposobljavanje završeno);

(b)

relevantno stručno iskustvo (u financijskom sektoru i izvan njega), uključujući naziv svih organizacija u kojima je osoba radila te prirodu i trajanje funkcija koje je obavljala (datum početka i završetka) te razlog odlaska (nova funkcija unutar poduzeća/grupe, dobrovoljni odlazak, prisilni odlazak ili istek mandata);

(c)

za funkcije obavljane prethodnih 10 godina, pri opisivanju tih aktivnosti navode se pojedinosti o svim dodijeljenim ovlastima i područjima djelovanja.

Životopis može uključivati i podatke (ime, adresa, telefonski broj, e-pošta) svih referentnih osoba s kojima nadležno tijelo može stupiti u kontakt (ovo polje nije obvezno).

11

Vrijeme posvećeno izvršavanju dužnosti

Informacije o minimalnom vremenu koje će biti posvećeno izvršavanju funkcija osobe u okviru potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja (na godišnjoj i mjesečnoj osnovi), uključujući informacije o:

(a)

broju direktorskih mjesta u financijskim i nefinancijskim društvima na kojima se istodobno nalazi ta osoba;

(b)

direktorskim mjestima u organizacijama koje nemaju pretežno komercijalne ciljeve na kojima se istodobno nalazi ta osoba;

(c)

ostale vanjske profesionalne aktivnosti te sve druge funkcije i relevantne aktivnosti unutar i izvan financijskog sektora

12

Postojeća (ili tekuća) procjena ugleda i iskustva

Informacije o tome je li procjenu dobrog ugleda te znanja i iskustva fizičke osobe već provelo (ili je provodi) drugo nadležno tijelo ili bilo koje drugo tijelo u skladu s drugim financijskim propisom, uključujući datum procjene, identifikacijske podatke tog tijela i, ako je primjenjivo, datum i ishod njegove procjene

13

Samoprocjena kolektivnog znanja, vještina i iskustva

Pojedinosti o ishodu procjene kolektivnih znanja, vještina i iskustava fizičkih osoba uključenih u upravljanje potencijalnim pružateljem usluga skupnog financiranja koji su dostatni za to upravljanje, koje provodi sam podnositelj zahtjeva

14

Opis internih pravila za sprečavanje osoba iz članka 8. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) 2020/1503 da sudjeluju kao vlasnici projekata u uslugama skupnog financiranja koje nudi potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja

Ne primjenjuje se

Interni postupci povezani sa sukobom interesa vlasnika projekata

Opis relevantnih internih pravila koja je donio podnositelj zahtjeva

15

Opis aranžmana koji se odnose na izdvajanje

Ne primjenjuje se

Informacije o aranžmanima koji se odnose na izdvajanje

Opis:

(a)

operativnih funkcija koje podnositelj zahtjeva planira izdvajati, uključujući usluge u oblaku;

(b)

trećih strana kojima će se poslovne funkcije izdvojiti (ako postoje), uključujući njihovu lokaciju i sažetak aranžmana izdvajanja ako se treća strana nalazi u trećoj zemlji (ako postoje);

(c)

internih aranžmana i resursa dodijeljenih za kontrolu izdvojenih funkcija;

(d)

sporazumi o razini usluga sklopljeni s pružateljima usluga

16

Opis postupaka za rješavanje pritužbi klijenata

Ne primjenjuje se

Informacije o rješavanju pritužbi

Opis postupaka za rješavanje pritužbi klijenata koje je uspostavio podnositelj zahtjeva, uključujući rok u kojem će se podnositeljima pritužbe dostaviti odluka o pritužbi, kako je predviđeno u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2022/2117 (1)

17

Potvrda o namjeri podnositelja zahtjeva da pruža platne usluge sam ili putem treće osobe u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili na temelju aranžmana u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503

Ne primjenjuje se

Informacije o platnim uslugama

1.

Podnositelj zahtjeva obavješćuje nadležno tijelo o tome hoće li platne usluge pružati (označiti kućicu prema potrebi):

Sam podnositelj zahtjeva. U tom slučaju podnositelj zahtjeva dostavlja informacije o relevantnom odobrenju za rad kao pružatelj platnih usluga u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366.

Treća strana koja ima odobrenje za rad. U tom slučaju podnositelj zahtjeva navodi ime treće strane i dostavlja presliku sporazuma o upisu s trećom stranom koji uključuje sve elemente potrebne za usklađivanje s Uredbom (EU) 2020/1503, ako postoji, ili presliku preliminarnog sporazuma s trećom stranom koji uključuje sve elemente potrebne za usklađivanje s Uredbom (EU) 2020/1503 koji je potpisala treća strana koja ima odobrenje za pružanje platnih usluga u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom

Na temelju aranžmana u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503, kojima se osigurava da vlasnici projekata prihvaćaju financiranje projekata skupnog financiranja ili bilo koje drugo plaćanje samo putem pružatelja platnih usluga u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366. U tom slučaju podnositelj zahtjeva dostavlja opis takvih aranžmana.

2.

Podnositelj zahtjeva navodi opis utvrđenih postupaka i sustava s pomoću kojih će se sredstva ulagatelja slati vlasniku projekta, a ulagatelji će primati naknadu za uloženi kapital

18

Postupci za provjeru potpunosti, točnosti i jasnoće informacija sadržanih u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju

Ne primjenjuje se

Postupci koji se odnose na brošuru s ključnim informacijama o ulaganju

Opis relevantnih postupaka koje je uspostavio podnositelj zahtjeva

19

Postupci u vezi s ograničenjima ulaganja nesofisticiranih ulagatelja iz članka 21. stavka 7. Uredbe(EU) 2020/1503

Ne primjenjuje se

Postupci u vezi s ograničenjima ulaganja nesofisticiranih ulagatelja

1.

Podnositelj zahtjeva dostavlja opis uspostavljenih postupaka radi:

a)

procjenjivanja jesu li i koje usluge skupnog financiranja primjerene, uključujući pojedinosti o informacijama koje se traže od nesofisticiranih ulagatelja o njihovu iskustvu, ciljevima ulaganja, financijskom stanju i osnovnom razumijevanju rizika povezanih s ulaganjem općenito te rizika povezanih s ulaganjem u vrste ulaganja koje se nude na platformi za skupno financiranje iz članka 21. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2020/1503

b)

simulacije koju potencijalni nesofisticirani ulagatelji moraju provesti u pogledu njihove sposobnosti podnošenja gubitaka iz članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503

c)

dostave informacija iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

2.

Podnositelj zahtjeva dostavlja opis postupaka koje je podnositelj zahtjeva uspostavio u vezi s ograničenjima ulaganja nesofisticiranih ulagatelja, uključujući opis sadržaja posebnog upozorenja o rizicima i aranžmana za dobivanje izričite suglasnosti ulagatelja


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2117 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi, standardni formati i postupci rješavanja pritužbi (Vidjeti stranicu 42. ovoga Službenog lista).

(2)  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/22


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2113

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razmjenu informacija među nadležnim tijelima o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u pogledu europskih pružatelja usluga skupnog financiranja za poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 31. stavak 8. treći podstavak,

budući da:

(1)

Informacije koje nadležna tijela moraju razmjenjivati u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 trebale bi tim tijelima omogućiti da djelotvorno provode istražne aktivnosti, nadzorne aktivnosti i aktivnosti izvršavanja na temelju te uredbe. Stoga treba utvrditi koje informacije nadležna tijela moraju razmjenjivati kako bi mogla provoditi te zadaće.

(2)

Kako bi nadležna tijela mogla djelotvorno pratiti pružatelje usluga skupnog financiranja, trebala bi razmjenjivati osnovne informacije i isprave o osnivanju, uključujući nacionalne osnivačke akte ili druge dokumente koji pružaju uvid u strukturu i operativne aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja. Iz istog bi razloga nadležna tijela trebala razmjenjivati informacije o postupku izdavanja odobrenja za rad i o upravljačkim tijelima pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o prikladnosti za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja i o ugledu članova upravljačkog tijela te informacije o imateljima udjela, izrečenim sankcijama i administrativnim mjerama, mjerama izvršavanja te relevantnom ponašanju i dosadašnjoj usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja.

(3)

Kako bi svoje nadzorne dužnosti obavljala na sveobuhvatan način, nadležna tijela trebala bi razmjenjivati i bitne informacije o drugim fizičkim ili pravnim osobama i o trećim stranama povezanima sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o trećim stranama koje su imenovane za obavljanje operativnih funkcija povezanih s pružanjem usluga skupnog financiranja.

(4)

Razmjena informacija među nadležnim tijelima bit će najkorisnija u okolnostima od moguće regulatorne važnosti u vezi sa subjektima na koje se primjenjuje Uredba (EU) 2020/1503, uključujući informacije o prvotnom zahtjevu za odobrenje za rad pružatelja usluga skupnog financiranja, stalnom nadzoru usklađenosti subjekta s tom uredbom te nadzornim mjerama i mjerama izvršavanja koje mogu utjecati na poslovanje subjekta u drugoj jurisdikciji.

(5)

Nadležna tijela trebala bi razmjenjivati informacije o istražnim aktivnostima, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s pravom na zaštitu osobnih podataka uključenih osoba utvrđenim u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(7)

ESMA nije provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala potencijalne troškove i koristi jer bi to bilo izrazito neproporcionalno u odnosu na opseg i učinak tih standarda, s obzirom na to da se oni prvenstveno odnose na nadležna tijela.

(8)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(9)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja koje se razmjenjuju

Nadležna tijela razmjenjuju sljedeće informacije o pružateljima usluga skupnog financiranja:

(a)

opće informacije i dokumente povezane s pružateljem usluga skupnog financiranja:

i.

naziv pružatelja usluga skupnog financiranja, adresa sjedišta ili registriranog sjedišta, podaci za kontakt, identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 i relevantni izvaci iz nacionalnih registara;

ii.

informacije o ispravama o osnivanju koje pružatelj usluga skupnog financiranja mora imati u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;

(b)

informacije o fizičkim osobama odgovornima za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad, uključujući:

i.

ime i osobni identifikacijski broj, ako je potonji dostupan u relevantnoj državi članici;

ii.

informacije o funkcijama na kojima su takve osobe kod pružatelja usluga skupnog financiranja;

(c)

informacije potrebne za procjenu dobrog ugleda i prikladnosti fizičkih osoba odgovornih za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja, uključujući, ako su dostupne:

i.

informacije o njihovu radnom iskustvu;

ii.

sljedeće informacije o njihovu ugledu:

(1)

informacije o kaznenoj evidenciji ili administrativnim ili građanskopravnim sankcijama i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih osoba zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, u obliku službene potvrde ili drugog jednakovrijednog dokumenta u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;

(2)

informacije o istragama ili postupcima u tijeku osim onih navedenih u točki (c) podtočki ii. podpodtočki 1.;

(3)

informacije o svakom odbijanju registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole za obavljanje poslovne djelatnosti ili zanimanja i informacije o oduzimanju, opozivu ili prekidu takve registracije, odobrenja za rad, članstva ili dozvole ili isključenju koje je naložilo regulatorno ili državno tijelo, stručno tijelo ili udruga;

(4)

informacije o svakom raskidu ugovora o radu po pitanju pozicija i zadaća u odnosu na upravljanje sredstvima ili sličnog fiducijarnog odnosa i opis razloga za takav raskid;

(d)

informacije o imateljima udjela koji drže najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije o nepostojanju kaznene evidencije ili administrativnih ili građanskopravnih sankcija i informacije o kaznenim istragama pokrenutima protiv takvih imatelja udjela zbog kršenja nacionalnih pravila u području trgovačkog prava, stečajnog prava, prava u području financijskih usluga, sprječavanja pranja novca, prijevara i profesionalne odgovornosti, i detaljan opis izrečenih administrativnih ili građanskopravnih sankcija;

(e)

informacije o organizacijskoj strukturi pružatelja usluga skupnog financiranja, operativnim uvjetima i usklađenosti sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2020/1503 koje su dostavljene u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad i ažurirane u okviru nadzornih aktivnosti nadležnog tijela koje prima zahtjev za informacije, uključujući, među ostalim:

i.

informacije o aranžmanima za upravljanje i mehanizmima unutarnje kontrole za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2020/1503, uključujući informacije o postupcima upravljanja rizicima i računovodstvenim postupcima;

ii.

poslovni plan u kojem se navode vrste usluga skupnog financiranja koje pružatelj usluga skupnog financiranja pruža u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503;

iii.

evidenciju o usklađenosti pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući informacije kojima raspolažu nadležna tijela;

iv.

informacije koje se mogu zatražiti od pružatelja usluga skupnog financiranja o aktivnostima i zahtjevima iz članaka od 3. do 11. Uredbe (EU) 2020/1503;

(f)

informacije o odobrenju za rad pružatelja usluga skupnog financiranja ili oduzimanju tog odobrenja za rad u skladu s člancima 12., 13. i 17. Uredbe (EU) 2020/1503;

(g)

informacije o svim sankcijama, uključujući kaznene sankcije, administrativne mjere ili mjere izvršavanja, izrečenima pružatelju usluga skupnog financiranja;

(h)

sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 2.

Informacije o drugim osobama i društvima bez pravne osobnosti koje se razmjenjuju

1.   S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su fizičke osobe, nadležna tijela razmjenjuju ime osobe, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, ako je dostupan u relevantnoj državi članici, adresu i podatke za kontakt.

2.   S obzirom na treće strane povezane sa skupnim financiranjem koje su relevantne za usluge koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja i koje su pravne osobe, nadležno tijelo može zatražiti i dokumente koji potvrđuju:

(a)

naziv pravne osobe;

(b)

adresu sjedišta ili registriranog sjedišta pravne osobe i poštansku adresu ako su različite;

(c)

podatke za kontakt pravne osobe i nacionalni identifikacijski broj ili oznaku LEI, ako je dostupno;

(d)

registraciju pravnog oblika pravne osobe u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom;

(e)

potpuni popis osoba koje stvarno vode poslovanje pravne osobe, uključujući njihova imena, datume i mjesta rođenja, adrese, podatke za kontakt i osobne identifikacijske brojeve ako su dostupni u relevantnim državama članicama.

3.   Nadležna tijela razmjenjuju sve ostale informacije potrebne za suradnju u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja u skladu s člankom 31. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2114

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju ulazna provjera znanja i simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka za potencijalne nesofisticirane ulagatelje u projekte skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 8. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga skupnog financiranja provode ulazne provjere znanja potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja iz članka 21. Uredbe (EU) 2020/1503 na usklađen način, potrebno je utvrditi zajednička pravila u skladu s kojima se procjenjuje jesu li ponuđene usluge skupnog financiranja i koje od njih primjerene za potencijalne nesofisticirane ulagatelje.

(2)

Kako bi se pružatelji usluga skupnog financiranja uvjerili da potencijalni nesofisticirani ulagatelji razumiju razinu rizika povezanog s ulaganjima u okviru skupnog financiranja, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi poduzeti razumne mjere kako bi osigurali da su informacije prikupljene od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja pouzdane i točno odražavaju njihovo znanje, vještine, iskustvo i financijsko stanje, ciljeve ulaganja i osnovno razumijevanje povezanih rizika.

(3)

Ulagatelje bi trebalo jasno i dosljedno obavijestiti o rizicima koji mogu nastati ako odluče uložiti u usluge skupnog financiranja. Pružatelji usluga skupnog financiranja stoga bi trebali izdati usklađeno upozorenje o rizicima potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima koji ne prođu ulaznu provjeru znanja u skladu s posebnim zahtjevima o tome kako bi to upozorenje trebalo prikazati takvim ulagateljima.

(4)

Kako bi se promicala zaštita ulagatelja i osiguralo da potencijalni nesofisticirani ulagatelji na odgovarajući način izvode simulaciju sposobnosti podnošenja gubitaka, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi na svojim internetskim stranicama ponuditi internetski alat za izračun kako bi pomogli potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima u simulaciji njihove sposobnosti podnošenja gubitaka. Međutim, zbog osjetljive prirode informacija koje bi potencijalni nesofisticirani ulagatelji trebali unijeti u takav internetski alat za izračun, taj bi alat trebalo postaviti tako da pružatelji usluga skupnog financiranja ne mogu pristupiti ili evidentirati informacije koje unose potencijalni nesofisticirani ulagatelji.

(5)

Kako bi se osiguralo da se informacije koje potencijalni nesofisticirani ulagatelji unose u internetski alat za izračun ne mogu prikupljati bez njihove izričite privole, taj bi alat trebalo postaviti tako da pružatelji usluga skupnog financiranja ne mogu mijenjati ili utjecati na rezultate simulacije koju su izveli potencijalni nesofisticirani ulagatelji. Nadalje, kako bi se zaštitilo potencijalne nesofisticirane ulagatelje i kako bi im se posebno omogućilo da provjere ispravnost i točnost informacija koje su unijeli, rezultate simulacije sposobnosti podnošenja gubitka ne bi trebali izravno prikupljati pružatelji usluga skupnog financiranja, nego samo dobrovoljno dijeliti potencijalni nesofisticirani ulagatelji nakon što procijene da rezultati simulacije odražavaju njihovu sposobnost podnošenja gubitaka na jasan način.

(6)

Kako bi se osigurala fleksibilnost u načinu na koji se provodi simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi biti u mogućnosti potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima omogućiti da simuliraju svoju sposobnost podnošenja gubitaka primjenom druge metode bez internetskog alata za izračun, ako uz takvu mogućnost na svojim internetskim stranicama stave na raspolaganje i internetski alat za izračun.

(7)

Kako bi se osigurao usklađen pristup u simulaciji sposobnosti podnošenja gubitaka potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja, potrebno je utvrditi pravila o tome kako se izračunava vrijednost neto imovine potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja, na temelju njihova godišnjeg dohotka, ukupne likvidne imovine i godišnjih financijskih obveza.

(8)

S obzirom na rizike od različitih pristupa i njihovih mogućih negativnih posljedica na smislenost simulacije sposobnosti podnošenja gubitaka potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja, primjereno je dovoljno detaljno utvrditi kako bi trebalo dobiti svaku sastavnicu za izračun vrijednosti neto imovine i odrediti zajednički datum vrednovanja različitih sastavnica.

(9)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izradilo u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i dostavilo Komisiji.

(10)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(11)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Procjena primjerenosti usluga skupnog financiranja

1.   Kad u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 procjenjuju jesu li ponuđene usluge skupnog financiranja i koje od njih primjerene za potencijalne nesofisticirane ulagatelje, pružatelji usluga skupnog financiranja uzimaju u obzir sljedeće:

(a)

posjeduje li potencijalni nesofisticirani ulagatelj potrebno iskustvo i znanje kako bi razumio rizike povezane s ulaganjem općenito;

(b)

posjeduje li potencijalni nesofisticirani ulagatelj potrebno iskustvo i znanje kako bi razumio rizike povezane s vrstama ulaganja koje se nude na platformi za skupno financiranje.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (b), pružatelji usluga skupnog financiranja procjenjuju razumiju li potencijalni nesofisticirani ulagatelji što je usluga skupnog financiranja i koji su s njom povezani rizici.

Članak 2.

Informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Informacije koje pružatelji usluga skupnog financiranja zahtijevaju od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja o njihovu iskustvu i osnovnom razumijevanju rizika povezanih s ulaganjem uključuju sljedeće, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na prirodu, opseg i složenost ponuđenih usluga skupnog financiranja i vrstu predviđenog ulaganja:

(a)

vrste usluga ulaganja i financijska ulaganja s kojima je upoznat potencijalni nesofisticirani ulagatelj;

(b)

prirodu, opseg i učestalost prošlih transakcija potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja povezanih s prenosivim vrijednosnim papirima, instrumentima dopuštenima za potrebe skupnog financiranja ili zajmovima, među ostalim u poduzećima u početnoj fazi ili fazi širenja, te razdoblje tijekom kojeg su izvršene te transakcije;

(c)

razinu obrazovanja i zanimanje ili relevantno prošlo zanimanje potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja, uključujući svako stručno iskustvo ili vještine stečene u odnosu na ulaganja u okviru skupnog financiranja.

2.   Informacije koje pružatelji usluga skupnog financiranja zahtijevaju od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja o njihovim ciljevima ulaganja uključuju sljedeće, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na vrstu ponuđene usluge skupnog financiranja:

(a)

informacije o očekivanom razdoblju tijekom kojeg će potencijalni nesofisticirani ulagatelj držati ulaganja;

(b)

profil rizičnosti potencijalnih nespoofisticiranih ulagatelja i njihove preferencije u pogledu održivosti ulaganja;

(c)

ciljeve ulaganja potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja.

3.   Pri procjeni financijskog stanja potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja, pružatelji usluga skupnog financiranja uzimaju u obzir rezultate simulacije iz članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 3.

Pouzdanost informacija koje se zahtijevaju u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju razumne mjere kako bi osigurali da su informacije prikupljene od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 pouzdane i da točno odražavaju znanje, vještine, iskustvo i financijsko stanje potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja, njihove ciljeve ulaganja i osnovno razumijevanje povezanih rizika.

2.   Za potrebe stavka 1., pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju sljedeće mjere:

(a)

obavješćuju potencijalne nesofisticirane ulagatelje o važnosti dostavljanja točnih i ažuriranih informacija;

(b)

osiguravaju da su sredstva koja se koriste za prikupljanje informacija prikladna za ciljeve tih potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja i primjereno izrađena za njihovu upotrebu;

(c)

osiguravaju da će postavljena pitanja vjerojatno razumjeti potencijalni nesofisticirani ulagatelji i da su dovoljno precizna za prikupljanje informacija koje adekvatno i točno odražavaju stanje potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja.

Članak 4.

Upozorenje o rizicima na temelju članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503

1.   Pri izdavanju upozorenja o rizicima iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja ne potiču potencijalne nesofisticirane ulagatelje da nastave s ulaganjem.

2.   Upozorenje o rizicima iz stavka 1. sadržava sljedeći tekst:

Ulaganje u projekt skupnog financiranja uključuje rizik od gubitka cjelokupnog uloženog novca.

3.   Upozorenje o rizicima iz stavka 1. prikazuje se potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima na lako čitljiv i istaknut način na internetskim stranicama pružatelja usluga skupnog financiranja.

4.   Prozor s upozorenjem o rizicima iz stavka 1. istaknut je i ostaje vidljiv na internetskim stranicama pružatelja usluga skupnog financiranja dok potencijalni nesofisticirani ulagatelji ne potvrde da su primili i razumjeli upozorenje.

Članak 5.

Simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka s pomoću internetskog alata za izračun

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja na svojim internetskim stranicama stavljaju na raspolaganje internetski alat za izračun koji omogućuje simulaciju sposobnosti podnošenja gubitaka potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja.

2.   Internetski alat iz stavka 1. izračunava sposobnost potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja za podnošenje gubitaka na temelju informacija iz članka 21. stavka 5. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503 koje je dostavio taj potencijalni nesofisticirani ulagatelj.

3.   Internetski alat iz stavka 1. mora biti jednostavan za upotrebu i ne zahtijevati od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja da obavljaju bilo koju drugu zadaću osim unosa informacija iz članka 21. stavka 5. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503.

4.   Internetski alat iz stavka 1. mora prikazati rezultat simulacije na način koji je jasan i razumljiv potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima.

5.   Internetski alat iz stavka 1. mora biti postavljen tako da pružateljima usluga skupnog financiranja ne omogućuje pristup ili evidentiranje informacija koje unose potencijalni ulagatelji u skladu s stavkom 3. niti im omogućuje da mijenjaju ili utječu na rezultate simulacije iz stavka 4. Međutim, internetski alat može sadržavati funkciju koja potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima omogućuje da prenesu rezultate simulacije pružatelju usluga skupnog financiranja.

Članak 6.

Dodatna simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka uz internetski alat za izračun

Osim internetskog alata iz članka 5. stavka 1., pružatelji usluga skupnog financiranja mogu potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima ponuditi mogućnost simulacije njihove sposobnosti podnošenja gubitaka drukčijom metodom, pod uvjetom da pružatelji usluga skupnog financiranja potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima dostave odgovarajuće informacije o metodi koja se primjenjuje za simulaciju sposobnosti podnošenja gubitaka.

Članak 7.

Izračun vrijednosti neto imovine potencijalnog nesofisticiranog ulagatelja

Za potrebe simulacije iz članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2020/1503, vrijednost neto imovine potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

vrijednost neto imovine = (godišnji neto dohodak) + (ukupna likvidna imovina) – (godišnje financijske obveze)

Članak 8.

Godišnji neto dohodak

1.   Godišnji neto dohodak iz formule iz članka 7. izračunava se kao ukupni godišnji dohodak koji nesofisticirani ulagatelj dobiva nakon odbitka povezanih troškova i naknada, socijalnih doprinosa i poreza.

2.   Za potrebe stavka 1., ukupni godišnji dohodak je zbroj svakog dohotka od rada, svih kamata na bankovne depozite ili druge dužničke instrumente, svih isplata dividendi ili svih prihoda od nekretnina, pri čemu:

(a)

„dohodak od rada” uključuje nadnice, naknade za nezaposlenost i isplate mirovina koje primi nesofisticirani ulagatelj, a isključuje izvanredna plaćanja;

(b)

„kamate na bankovne depozite ili druge dužničke instrumente” uključuje plaćanja za bankovne depozite ili druge dužničke instrumente koje je nesofisticirani ulagatelj primio u prethodnoj kalendarskoj godini, a isključuje izvanredna plaćanja;

(c)

„isplate dividendi” uključuje isplate koje potencijalni nesofisticirani ulagatelj primi na temelju držanja dionica ili udjela u poduzeću za zajedničko ulaganje ili drugih vlasničkih instrumenata, a isključuje svaki kapitalni dobitak ostvaren prodajom cijelog ili dijela tih udjela;

(d)

„prihod od nekretnina” uključuje svaku primljenu uplatu od iznajmljivanja nekretnina, a isključuje svaki kapitalni dobitak ostvaren prodajom cijele ili dijela tih nekretnina.

Članak 9.

Ukupna likvidna imovina

1.   Ukupna likvidna imovina iz formule iz članka 7. izračunava se kao zbroj ukupnih novčanih sredstava koja nesofisticirani ulagatelj drži na štednim i tekućim računima te vrijednosti imovine koja se može jednostavno i brzo unovčiti, uključujući:

(a)

štedni proizvodi koji se mogu unovčiti najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana;

(b)

financijski instrumenti kojima se trguje na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 21. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(c)

dionice i udjeli u poduzećima za zajedničko ulaganje za koje su ponuđena prava otkupa najmanje jednom tjedno.

2.   Sljedeća se imovina ne smatra likvidnom imovinom:

(a)

nekretnine;

(b)

iznosi uplaćeni u mirovinski program u svrhu strukovnog mirovinskog osiguranja;

(c)

dionice koje se ne mogu slobodno otkupiti ili prenositi, uključujući prethodna ulaganja u okviru skupnog financiranja.

Članak 10.

Godišnje financijske obveze

Godišnje financijske obveze iz formule iz članka 7. uključuju sve troškove za koje je nesofisticirani ulagatelj preuzeo obvezu u odnosu na određenu kalendarsku godinu, uključujući:

(a)

plaćanja alimentacije i potpore za dijete;

(b)

plaćanja najamnine i hipoteke;

(c)

otplate zajmova;

(d)

plaćanja premija osiguranja;

(e)

plaćanja troškova komunalnih usluga, među ostalim za podmirivanje troškova električne energije, grijanja i vode;

(f)

plaćanje usluga upisa;

(g)

porez na dohodak i poreze na imovinu.

Članak 11.

Datum vrednovanja ukupne likvidne imovine i godišnjih financijskih obveza

1.   Ukupna likvidna imovina iz članka 9. i godišnje financijske obveze iz članka 10. vrednuju se na dan 31. prosinca kalendarske godine koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj je provedena simulacija.

2.   Međutim, ako vrednovanje tog datuma ne bi točno odrazilo trenutačno stanje vrijednosti neto imovine potencijalnog ulagatelja, vrednovanje se provodi na noviji datum koji omogućuje točnije vrednovanje.

3.   Za potrebe stavka 2., noviji datum može biti bilo koji datum od 31. prosinca kalendarske godine koja prethodi onoj u kojoj je simulacija provedena do datuma na koji je simulacija provedena te mora biti isti za vrednovanje ukupne likvidne imovine i godišnjih financijskih obveza. Pri utvrđivanju tog datuma, potencijalni nesofisticirani ulagatelji razmatraju hoće li uzimanje navedenog datuma kao referentnog omogućiti točno vrednovanje godišnjeg neto dohotka, ukupne likvidne imovine i godišnjih financijskih obveza iz formule iz članka 7.

4.   Godišnji neto dohodak iz članka 8. je dohodak u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je provedena simulacija. Međutim, ako se vrednovanje ukupne likvidne imovine i godišnjih financijskih obveza provodi primjenom novijeg datuma u skladu sa stavkom 2. ovog članka, godišnji neto dohodak je dohodak primljen u 12 mjeseci koji prethode tom novijem datumu.

Članak 12.

Prijenos rezultata simulacije sposobnosti podnošenja gubitaka

Pružatelji usluga skupnog financiranja zahtijevaju od potencijalnih nesofisticiranih ulagatelja da im dostave rezultate simulacije koja je provedena u skladu s člankom 21. stavkom 5. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/33


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2115

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija za izračun stopa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

Ulagateljima treba omogućiti donošenje informiranih odluka o ulaganju. Budući da jedan projekt skupnog financiranja može ponuditi više od jednog zajma, pri utvrđivanju metodologije za izračun stopa neispunjavanja obveza po projektima koji se nude na platformi za skupno financiranje potrebno je utvrditi pravila za izračun stopa neispunjavanja obveza na razini svakog pojedinačnog zajma u pogledu određenog projekta skupnog financiranja koji se nudi na platformi za skupno financiranje. Definicija neispunjavanja obveza na detaljnijoj razini, tj. na razini zajma, omogućuje da se obuhvate slučajevi u kojima vlasnik projekta vjerojatno neće ispuniti svoje kreditne obveze povezane s jednim zajmom, ali ne i drugima. Stoga pri izračunu stopa neispunjavanja obveza po projektima koji se nude na platformi za skupno financiranje pružatelji usluga skupnog financiranja ne bi smjeli automatski smatrati da različiti zajmovi u istom projektu istodobno nisu u statusu neispunjavanja obveza. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi procijeniti jesu li neke naznake statusa neispunjavanja obveza povezane s projektom skupnog financiranja u cjelini, a ne s određenim zajmom. Konkretno, ako je znatan dio zajmova povezanih s projektom skupnog financiranja u statusu neispunjavanja obveza, pružatelji usluga skupnog financiranja mogu smatrati da nije vjerojatno da će drugi zajmovi u okviru tog projekta skupnog financiranja biti isplaćeni u cijelosti bez poduzimanja mjera, kao što su naplata kolaterala i tretiranje i tih zajmovima kao da su u statusu neispunjavanja obveza.

(2)

Treba izbjeći regulatornu arbitražu i ulagateljima omogućiti da usporede uspješnost pružatelja usluga skupnog financiranja čije se usluge sastoje od omogućivanja odobravanja zajmova, a posebno kvalitetu projekata koji se nude na platformama za skupno financiranje. Stoga je primjereno utvrditi elemente na temelju kojih bi ti pružatelji usluga skupnog financiranja trebali smatrati da je nastao status neispunjavanja obveza po zajmu koji se nudi na njihovoj platformi za skupno financiranje. Ti bi pružatelji usluga skupnog financiranja stoga trebali imati djelotvorne postupke koji im omogućuju da prikupe potrebne informacije kako bi bez nepotrebne odgode utvrdili nastanak statusa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na njihovoj platformi za skupno financiranje.

(3)

Člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 propisano je da pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge skupnog financiranja koje se sastoje od omogućivanja odobravanja zajmova svake godine objavljuju stope neispunjavanja obveza projekata skupnog financiranja koji se nude na njihovoj platformi za skupno financiranje tijekom najmanje prethodnih 36 mjeseci i u roku od četiri mjeseca od kraja svake financijske godine objavljuju izjavu o ishodu u kojoj navode očekivanu i stvarnu stopu neispunjavanja obveza po svima zajmovima koje su omogućili. Kako bi ulagatelji i potencijalni ulagatelji imali pristup informacijama sa sličnim vremenskim okvirima za parametre rizika i nagrade u vezi sa zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje, potrebno je osigurati usklađenost s člankom 180. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i primjenjivati jednogodišnje stope neispunjavanja obveza kao referentnu vrijednost za izračun stopa neispunjavanja obveza. Jednogodišnje stope neispunjavanja obveza čine udio zajmova koji prelaze iz statusa ispunjavanja obveza u status neispunjavanja obveza najmanje jednom u jednogodišnjem razdoblju promatranja. Stoga bi očekivana stopa neispunjavanja obveza trebala dati procjenu udjela zajmova koji nisu u statusu neispunjavanja obveza, a za koje se očekuje da će u jednogodišnjem razdoblju promatranja prijeći u status neispunjavanja obveza. Prema tome, kako bi se procjena te očekivane stope neispunjavanja obveza temeljila na stvarnoj stopi neispunjavanja obveza, izračun stvarne stope neispunjavanja obveza trebao bi biti ograničen na zajmove koji nisu u statusu neispunjavanja obveza na početku jednogodišnjeg razdoblja promatranja. Kako bi prikaz stopa neispunjavanja obveza bio usporediv i vjerodostojan, za izračun godišnjih stopa neispunjavanja obveza ne bi trebalo primjenjivati shemu ponderiranja (izračun na temelju zajmova). Stoga za izračun stopa neispunjavanja obveza ne bi smjelo upotrebljavati novčani iznos zajmova kako bi se izbjeglo da neki zajmovi imaju prevagu u takvom izračunu. Ako zbog kratkoročnih zajmova dođe do prevage, pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge skupnog financiranja koje se sastoje od omogućivanja odobravanja zajmova trebali bi prilagoditi izračun stope neispunjavanja obveza. Kako bi se stope neispunjavanja obveza vjerodostojno prikazale ulagateljima, pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge skupnog financiranja koje se sastoje od omogućivanja odobravanja zajmova ne bi smjeli manipulirati ili pogrešno prikazivati stope neispunjavanja obveza objavljene u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503.

(4)

Nedosljedni, netočni, nepotpuni ili zastarjeli podaci mogu dovesti do pogrešaka u izračunu stopa neispunjavanja obveza projekata skupnog financiranja. Stoga bi, radi pouzdanosti i visoke kvalitete podataka, postupci povezani s prikupljanjem i pohranom podataka trebali bi biti pouzdani i dobro dokumentirani.

(5)

Interna metoda pružateljâ usluga skupnog financiranja za izračun stvarnih i očekivanih stopa neispunjavanja obveza trebala bi se temeljiti na informacijama o uspješnosti zajmova koje su omogućili ti pružatelji usluga skupnog financiranja i kategorijama rizika utvrđenima u okviru za upravljanje rizicima iz članka 19. stavka 7. točke (d) Uredbe (EU) 2020/1503.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo.

(7)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Neispunjavanje obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge skupnog financiranja koje se sastoje od omogućivanja odobravanja zajmova smatraju da je nastao status neispunjavanja obveza određenog zajma koji se nudi na njihovoj platformi za skupno financiranje ako je nastupio jedan ili oba sljedeća događaja:

(a)

pružatelj usluga skupnog financiranja smatra vjerojatnim da vlasnik projekta neće u cijelosti otplatiti ili na neki drugi način podmiriti svoje kreditne obveze povezane s predmetnim zajmom ne uzimajući u obzir mogućnost naplate iz kolaterala;

(b)

vlasnik projekta više od 90 dana nije ispunio svoju dospjelu obvezu po bilo kojoj značajnoj kreditnoj obvezi povezanoj s predmetnim zajmom.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a) sljedeći elementi smatraju se naznakama vjerojatnosti neispunjenja obveze:

(a)

restrukturiranje kreditne izloženosti kreditne institucije povezano s predmetnim zajmom koje će vjerojatno rezultirati umanjivanjem financijske obveze dužnika zbog značajnog otpusta ili odgode plaćanja glavnice, kamata ili, prema potrebi, naknada;

(b)

vlasnik projekta je podnio ili je nad njim podnesen zahtjev za pokretanje stečajnog ili sličnog postupka koji će dovesti do neplaćanja ili odgode plaćanja njegove kreditne obveze povezane s predmetnim zajmom prema ulagateljima.

Za potrebe točke (a) smatra se da je restrukturiranje kreditne izloženosti provedeno ako su ustupci prošireni na vlasnika projekta koji ima ili će imati poteškoće pri ispunjavanju financijskih obveza.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (b), ako ugovor o kreditu izričito dopušta vlasniku projekta da promijeni raspored plaćanja ili da obustavi ili odgodi plaćanja pod određenim uvjetima i ako vlasnik projekta djeluje u okviru prava odobrenih u tom ugovoru o kreditu, promijenjena, obustavljena ili odgođena plaćanja ne smatraju se dospjelima, ali se dani zakašnjenja broje na temelju novog rasporeda plaćanja nakon što se on utvrdi. Pružatelji usluga skupnog financiranja ipak analiziraju razloge takvih promjena rasporeda plaćanja odnosno obustave ili odgode plaćanja te procjenjuju vjerojatnost neispunjenja obveze kako je navedeno u stavku 1. točki (a).

4.   Pružatelji usluga skupnog financiranja objavljuju prag značajnosti koji se primjenjuje za potrebe stavka 1. točke (b).

5.   Pružatelji usluga skupnog financiranja bez odgode obavješćuju ulagatelje u slučaju neispunjavanja obveza po zajmovima.

Članak 2.

Metodologija za izračun stope neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje

1.   Za potrebe objave iz članka 20. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja izračunavaju jednostavan prosjek promatrane jednogodišnje stope neispunjavanja obveza tijekom cijelog razdoblja promatranja primjenom 12-mjesečnih razdoblja promatranja koja se međusobno ne preklapaju.

2.   Pri izračunu jednogodišnje stope neispunjavanja obveza iz stavka 1. pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju sljedeće:

(a)

da se nazivnik sastoji od broja zajmova koji nisu u statusu neispunjavanja obveza zabilježenih na početku 12-mjesečnog razdoblja promatranja;

(b)

da brojnik uključuje sve zajmove koji se razmatraju u nazivniku s najmanje jednim događajem nastanka statusa neispunjavanja obveza u 12-mjesečnom razdoblju promatranja.

3.   Za potrebe stavka 2. zajmovi za koje u rasporedu plaćanja nije predviđeno plaćanje u 12-mjesečnom razdoblju promatranja isključuju se iz skupa podataka koji se upotrebljava za izračun stope neispunjavanja obveza za to razdoblje.

4.   Za potrebe stavka 1. i neovisno o tome upotrebljava li pružatelj usluga skupnog financiranja podatke iz vanjskih izvora, interne podatke, podatke iz zajedničkih skupova podataka više institucija ili kombinaciju tih izvora podataka, vremenski niz podataka iz barem jednog od izvora podataka mora obuhvaćati razdoblje od najmanje 36 mjeseci. Ako raspoloživi podaci iz bilo kojega izvora obuhvaćaju duže razdoblje, pružatelj usluga skupnog financiranja dužan je koristiti to duže razdoblje. Pružatelj usluga skupnog financiranja koji posluje kraće od 36 mjeseci koristi razdoblje u kojem je poslovao.

5.   Pružatelji usluga skupnog financiranja objavljuju nazivnik i brojnik koji su upotrijebljeni za izračun jednogodišnje stope neispunjavanja obveza u skladu sa stavkom 2. za razdoblje utvrđeno u skladu sa stavkom 4.

Članak 3.

Metodologija za izračun stvarne stope neispunjavanja obveza po zajmovima prema kategoriji rizika

1.   Za potrebe objave stvarnih stopa neispunjavanja obveza po svim zajmovima u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja izračunavaju jednostavne prosjeke promatrane jednogodišnje stope neispunjavanja obveza prema kategoriji rizika tijekom cijelog razdoblja promatranja primjenom 12-mjesečnih razdoblja promatranja koja se međusobno ne preklapaju.

2.   Pri izračunu jednogodišnje stope neispunjavanja obveza prema kategoriji rizika pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju sljedeće:

(a)

da se nazivnik sastoji od broja zajmova koji nisu u statusu neispunjavanja obveza zabilježenih na početku 12-mjesečnog razdoblja promatranja unutar kategorije rizika za koju se izračunava stopa neispunjavanja obveza;

(b)

da brojnik uključuje sve zajmove koji se razmatraju u nazivniku s najmanje jednim događajem nastanka statusa neispunjavanja obveza u 12-mjesečnom razdoblju promatranja.

3.   Za potrebe stavka 2. zajmovi za koje u rasporedu plaćanja nije predviđeno plaćanje u 12-mjesečnom razdoblju promatranja isključuju se iz skupa podataka koji se upotrebljava za izračun stope neispunjavanja obveza za to razdoblje.

4.   Za potrebe stavka 1., neovisno o tome upotrebljava li pružatelj usluga skupnog financiranja podatke iz vanjskih izvora, interne podatke, podatke iz zajedničkih skupova podataka više institucija ili kombinaciju tih izvora podataka, vremenski niz podataka iz barem jednog od izvora podataka mora obuhvaćati razdoblje od najmanje 36 mjeseci. Ako raspoloživi podaci iz bilo kojega izvora obuhvaćaju duže razdoblje, pružatelj usluga skupnog financiranja dužan je koristiti to duže razdoblje. Pružatelj usluga skupnog financiranja koji posluje kraće od 36 mjeseci koristi razdoblje u kojem je poslovao.

5.   Pružatelji usluga skupnog financiranja objavljuju nazivnik i brojnik koji su upotrijebljeni za izračun stvarne stope neispunjavanja obveza po svima zajmovima prema kategoriji rizika u skladu sa stavkom 2. za razdoblje utvrđeno u skladu sa stavkom 4.

Članak 4.

Metodologija za izračun očekivane stope neispunjavanja obveza po zajmovima prema kategoriji rizika

1.   Za potrebe objave očekivanih stopa neispunjavanja obveza po svim zajmovima u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja procjenjuju očekivane stope neispunjavanja obveza prema kategoriji rizika na stvarnim stopama neispunjavanja obveza po zajmovima prema kategoriji rizika koje su izračunane u skladu s člankom 3.

2.   Za potrebe stavka 1. i neovisno o tome upotrebljava li pružatelj usluga skupnog financiranja podatke iz vanjskih izvora, interne podatke, podatke iz zajedničkih skupova podataka više institucija ili kombinaciju tih izvora podataka za svoju procjenu očekivane stope neispunjavanja obveza, vremenski niz podataka iz barem jednog od izvora podataka mora obuhvaćati razdoblje od najmanje 36 mjeseci. Ako raspoloživi podaci iz bilo kojega izvora obuhvaćaju duže razdoblje, pružatelj usluga skupnog financiranja dužan je koristiti to duže razdoblje. Pružatelj usluga skupnog financiranja koji posluje kraće od 36 mjeseci koristi razdoblje u kojem je poslovao.

Članak 5.

Raspoređivanje u kategorije rizika

Za potrebe članaka 3. i 4. pružatelji usluga skupnog financiranja raspoređuju pojedinačne zajmove u odgovarajuću kategoriju rizika utvrđenu u okviru za upravljanje rizicima na temelju pouzdanih i dobro definiranih kriterija te uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike koji mogu imati nepovoljne učinke na uspješnost zajmova.

Članak 6.

Točnost podataka

Pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju dosljednost i primjerenost podataka koji se upotrebljavaju za izračun stopa neispunjavanja obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/38


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2116

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 16. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da su mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja iz članka 12. stavka 2. točke (j) Uredbe (EU) 2020/1503 propisno usklađeni unutar Unije, trebalo bi ih utvrditi.

(2)

Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na rizike povezane s prestankom pružanja ključnih usluga, planom kontinuiteta poslovanja trebalo bi osigurati da se ključne usluge, uključujući one koje se izdvajaju, nastave pružati unatoč prestanku poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja ili treće strane kojoj su izdvojene ključne usluge.

(3)

Budući da niz događaja može štetno utjecati na pružanje ključnih usluga, planom kontinuiteta poslovanja trebalo bi obuhvatiti situacije koje uzrokuju znatan nedostatak ili neispunjavanje obveza u pružanju ključnih usluga.

(4)

Kako bi plan kontinuiteta poslovanja bio djelotvoran, primjereno je utvrditi minimalni sadržaj mjera i postupaka za plan kontinuiteta poslovanja.

(5)

Prikladno je pojasniti određeni broj tehničkih pojmova. Te su tehničke definicije potrebne za ujednačenu primjenu ove Uredbe, a time doprinose uspostavi jedinstvenih pravila za pružatelje usluga skupnog financiranja iz Unije. Te definicije služe samo za utvrđivanje obveza pružatelja usluga skupnog financiranja i trebalo bi ih strogo ograničiti na razumijevanje ove Uredbe.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„ključne usluge” znači operativne i poslovne usluge čiji bi nedostatak ili neispunjavanje obveza u njihovu pružanju bitno narušili kontinuiranu usklađenost pružatelja usluga skupnog financiranja s Uredbom (EU) 2020/1503, ili njegovu financijsku uspješnost odnosno pouzdanost ili kontinuitet njegovih usluga i aktivnosti skupnog financiranja, posebno u odnosu na njegove klijente;

(b)

„prestanak poslovanja” znači svaki stečajni ili predstečajni postupak koji se primjenjuje u skladu s relevantnim nacionalnim pravom ili svaki znatan prekid poslovanja;

(c)

„znatan prekid poslovanja” znači znatan nedostatak ili neispunjavanje obveza koji bitno narušavaju pružanje ključnih usluga.

Članak 2.

Minimalni sadržaj plana kontinuiteta poslovanja

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja izrađuju detaljan plan kontinuiteta poslovanja kojim se uzimaju u obzir rizici povezani s njihovim prestankom poslovanja („plan kontinuiteta poslovanja”).

2.   Plan kontinuiteta poslovanja uključuje:

(a)

mjere i postupke kojima se osigurava kontinuitet pružanja ključnih usluga povezanih s postojećim ulaganjima;

(b)

mjere i postupke kojima se osigurava uredno ispunjavanje sporazumâ između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata te dobro upravljanje ključnim poslovnim podacima.

Članak 3.

Kontinuitet pružanja ključnih usluga

1.   Planom kontinuiteta poslovanja osigurava se da se ključne usluge, uključujući one koje se izdvajaju trećim stranama, nastave pružati unatoč prestanku poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja ili treće strane kojoj su izdvojene ključne usluge.

2.   Mjere sadržane u planu kontinuiteta poslovanja prilagođavaju se poslovnom modelu pružatelja usluga skupnog financiranja i uključuju aranžmane kojima se osigurava kontinuitet ključnih usluga izdvajanjem nekih ili svih takvih ključnih usluga trećoj strani.

3.   Plan kontinuiteta poslovanja uključuje odredbe o:

(a)

obavješćivanju klijenta o nastanku događaja prestanka poslovanja;

(b)

pristupu klijenata informacijama povezanima s njihovim ulaganjima;

(c)

ako je primjenjivo, nastavku servisiranja nepodmirenih zajmova;

(d)

ako je primjenjivo, nastavku pružanja platnih usluga kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2020/1503, uključujući aranžmane iz stavka 5. tog članka;

(e)

ako je primjenjivo, primopredaji aranžmana za pohranu imovine kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 4.

Uredno ispunjavanje sporazumâ

1.   Uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost pružatelja usluga skupnog financiranja te njegova poslovnog modela, u planu kontinuiteta poslovanja utvrđuju se detaljne mjere koje treba poduzeti kako bi se osiguralo uredno ispunjavanje sporazuma između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata.

2.   Koraci iz stavka 1. primjenjuju se na:

(a)

sporazume između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata, uključujući informacije koje su od ključne važnosti za uredno ispunjavanje sporazuma;

(b)

rezultate ulazne provjere znanja iz članka 21. Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

druge ključne poslovne podatke.

3.   Koraci iz stavka 1. uključuju sljedeće:

(a)

pohranu sporazuma iz stavka 2. točke (a) na sigurnom mjestu ako je izvornik dostupan samo u papirnatom obliku;

(b)

relevantnu sigurnosnu kopiju dokumenata i informacija iz stavka 2.

4.   Informacije i sporazumi kojima se omogućuje praćenje plaćanja ulagatelja i vlasnika projekata smatraju se ključnim poslovnim podacima za potrebe stavka 2. točke (c).

Članak 5.

Postupci

1.   Postupci iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) prilagođavaju se poslovnom modelu pružatelja usluga skupnog financiranja i uključuju:

(a)

sastavljanje popisa podataka za kontakt osoba ili odjela odgovornih u slučaju prestanka poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)

utvrđivanje triju najizglednijih scenarija prestanka poslovanja i opis mjera koje treba poduzeti za ublažavanje njihova učinka na kontinuitet ključnih usluga;

(c)

odredbe o pristupu osoblja pružatelja usluga skupnog financiranja radnom prostoru i mreži poduzeća;

(d)

odredbe o pristupu informacijama o klijentima i, prema potrebi, imovini klijenata;

(e)

utvrđivanje operativnih i financijskih rizika, kao i mjera za smanjenje njihove pojave;

(f)

utvrđivanje ključnih poslovnih sustava i izvanrednih mjera kako bi se osigurao njihov kontinuitet;

(g)

utvrđivanje ključnih poslovnih odnosa, među ostalim izdvojenih funkcija;

(h)

postupke kojima se osigurava kontinuirana komunikacija između pružatelja usluga skupnog financiranja, njegovih klijenata, poslovnih partnera, zaposlenika i nadležnih tijela.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/42


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2117

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi, standardni formati i postupci rješavanja pritužbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

U interesu zaštite ulagatelja te radi promicanja djelotvornog sustava internog upravljanja, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi na svojim internetskim stranicama svojim klijentima osigurati jednostavan pristup jasnom, razumljivom i ažuriranom opisu njihovih postupaka za rješavanje pritužbi.

(2)

Kako bi se među pružateljima usluga skupnog financiranja u Uniji izbjegle razlike u postupcima rješavanja pritužbi, klijenti bi trebali moći podnijeti svoje pritužbe s pomoću usklađenih standardnih formata.

(3)

Kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite ulagatelja, primjereno je od pružatelja usluga skupnog financiranja zahtijevati da podnositelji pritužbi mogu podnijeti pritužbe barem na jeziku koji pružatelji usluga skupnog financiranja upotrebljavaju za promicanje svojih usluga ili ponuda za skupno financiranje u Uniji.

(4)

Radi brzog i pravodobnog rješavanja pritužbi, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi potvrditi primitak svake pritužbe i u roku od 10 radnih dana od njezina primitka obavijestiti podnositelja je li pritužba dopuštena. Nakon potvrde primitka pritužbe podnositelj bi trebao primiti podatke za kontakt osobe ili odjela za sve upite povezane s pritužbom te okvirni rok u kojem se može očekivati odluka o pritužbi. Ako se pritužba smatra nedopuštenom, pružatelj usluga skupnog financiranja trebao bi obavijestiti podnositelja pritužbe o svojoj odluci i objasniti mu razloge za tu nedopuštenost.

(5)

Kako bi pritužbe ispitali brzo, pravodobno i pravedno, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi po primitku pritužbe procijeniti je li ta pritužba jasna i potpuna te sadržava li sve relevantne dokaze i informacije potrebne za njezino rješavanje. Prema potrebi, trebalo bi odmah zatražiti dodatne informacije. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi prikupiti i ispitati sve relevantne dokaze i informacije povezane s pritužbom. Podnositelji pritužbe trebali bi biti propisno obaviješteni o postupku rješavanja pritužbi.

(6)

Radi pravednog i djelotvornog rješavanja pritužbi, potrebno je u odlukama o pritužbama razmotriti sve aspekte koje je podnositelj istaknuo u svojoj pritužbi. Nadalje, pritužbe u kojima se navode slične okolnosti trebale bi rezultirati dosljednim odlukama, osim ako pružatelj usluga skupnog financiranja može objektivno opravdati svako moguće odstupanje od prethodno donesene odluke.

(7)

Radi brzog rješavanja pritužbi, podnositelju pritužbe trebalo bi priopćiti odluku o pritužbi što je prije moguće i u roku utvrđenom u postupku rješavanja pritužbi. U iznimnim okolnostima kada pružatelj usluga skupnog financiranja ne može ispuniti taj rok, podnositelja pritužbe trebalo bi obavijestiti o razlozima kašnjenja i o datumu do kojeg će se odluka donijeti.

(8)

Ako odluka o pritužbi ne odgovara pozitivno na cijeli zahtjev podnositelja pritužbe, primjereno je da odluka sadržava detaljno obrazloženje i informacije o dostupnim pravnim lijekovima.

(9)

Radi učinkovite komunikacije, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi se podnositeljima pritužbi obraćati na jasnom i razumljivom jeziku. Komunikacija pružatelja usluga skupnog financiranja trebala bi biti u pisanom obliku elektroničkim putem ili, na zahtjev podnositelja pritužbe, u papirnatom obliku.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(12)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Postupci rješavanja pritužbi

1.   Za potrebe ove Uredbe „pritužba” znači izjava o nezadovoljstvu koju je pružatelju usluga skupnog financiranja uputio jedan od njegovih klijenata u pogledu pružanja usluga skupnog financiranja.

2.   Postupci za rješavanje pritužbi iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503 klijentima pružatelja usluga skupnog financiranja osiguravaju jasne i točne informacije te sadržavaju barem sve sljedeće:

(a)

uvjete dopuštenosti pritužbi;

(b)

informacije o besplatnom podnošenju i rješavanju pritužbi;

(c)

detaljan opis načina podnošenja pritužbi, uključujući:

1.

informacije o obvezi podnošenja pritužbi upotrebom standardnog predloška iz Priloga;

2.

vrstu informacija i dokaza koje podnositelj pritužbe treba dostaviti;

3.

identifikacijske podatke i podatke za kontakt osobe ili odjela kojem se pritužbe moraju podnijeti;

4.

elektroničku platformu, sustav ili adresu putem koje se moraju podnijeti pritužbe;

5.

jezik ili jezike na kojima podnositelj pritužbe može podnijeti pritužbu u skladu s člankom 2. stavkom 2.;

(d)

postupak za rješavanje pritužbi, kako je utvrđeno u člancima od 3. do 5.;

(e)

rok u kojem se podnositelju pritužbe dostavlja odluka o pritužbi.

3.   Pružatelji usluga skupnog financiranja mogu prema potrebi izmijeniti postupke za rješavanje pritužbi. Na svojim internetskim stranicama objavljuju ažurirani opis tih postupaka, kao i standardni predložak iz Priloga te osiguravaju da su i opis i predložak lako dostupni na njihovim internetskim stranicama.

4.   Opis postupaka za rješavanje pritužbi i standardni predložak iz Priloga objavljuju se na svakom od jezika brošure s ključnim informacijama o ulaganju iz članaka 23. i 24. Uredbe (EU) 2020/1503 ili promidžbenih sadržaja iz članka 27. stavka 1. te uredbe.

Članak 2.

Standardni format i jezik

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja omogućuju klijentima podnošenje pritužbi elektroničkim putem, upotrebom standardnog predloška iz Priloga.

2.   Pružatelji usluga skupnog financiranja omogućuju klijentima podnošenje pritužbi na bilo kojem od jezika iz članka 1. stavka 4.

Članak 3.

Potvrda primitka i provjera dopuštenosti

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja potvrđuju primitak pritužbe i obavješćuju podnositelja o prihvatljivosti pritužbe u roku od 10 radnih dana od njezina primitka. Ako pritužba ne ispunjava uvjete dopuštenosti iz članka 1. stavka 2. točke (a), pružatelji usluga skupnog financiranja podnositelju pritužbe dostavljaju jasno objašnjenje odbacivanja pritužbe kao nedopuštene.

2.   Potvrda primitka pritužbe sadržava sljedeće:

(a)

identifikacijske podatke i podatke za kontakt, uključujući e-adresu i telefonski broj osobe ili odjela kojem podnositelji pritužbe mogu uputiti upit povezan s njihovom pritužbom;

(b)

upućivanje na rok iz članka 1. stavka 2. točke (e).

Članak 4.

Ispitivanje pritužbi

1.   Nakon primitka dopuštene pritužbe pružatelji usluga skupnog financiranja bez nepotrebne odgode procjenjuju je li pritužba jasna i potpuna. Konkretno procjenjuju sadržava li pritužba sve relevantne informacije i dokaze. Ako pružatelj usluga skupnog financiranja zaključi da je pritužba nejasna ili nepotpuna, odmah traži sve dodatne informacije ili dokaze potrebne za pravilno rješavanje pritužbe.

2.   Pružatelji usluga skupnog financiranja prikupljaju i ispituju sve relevantne informacije i dokaze povezane s pritužbom.

3.   Pružatelji usluga skupnog financiranja propisno obavješćuju podnositelja pritužbe o svim dodatnim koracima poduzetima za rješavanje pritužbe i bez nepotrebne odgode odgovaraju na razumne zahtjeve za informacije koje je podnio podnositelj pritužbe.

Članak 5.

Odluke

1.   U svojoj odluci o pritužbi pružatelj usluga skupnog financiranja razmatra sve aspekte iznesene u pritužbi i obrazlaže ishod ispitivanja. Ta je odluka u skladu sa svim prethodnim odlukama koje je pružatelj usluga skupnog financiranja donio u vezi sa sličnim pritužbama, osim ako pružatelj usluga skupnog financiranja može opravdati zašto je donesen drukčiji zaključak.

2.   Pružatelji usluga skupnog financiranja svoju odluku o pritužbi priopćuju podnositelju pritužbe što je prije moguće i u roku iz članka 1. stavka 2. točke (e).

3.   Ako se u iznimnim situacijama odluka o pritužbi ne može podnijeti u roku iz članka 1. stavka 2. točke (e), pružatelji usluga skupnog financiranja obavješćuju podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i navode datum odluke.

4.   Ako odluka ne ispunjava zahtjev podnositelja pritužbe ili ga samo djelomično ispunjava, u odluci se navodi detaljno obrazloženje i informacije o dostupnim pravnim lijekovima.

Članak 6.

Komunikacija s podnositeljima pritužbi

1.   Pri rješavanju pritužbi pružatelji usluga skupnog financiranja komuniciraju s podnositeljima pritužbi na jasnom, jednostavnom i lako razumljivom jeziku.

2.   Pružatelj usluga skupnog financiranja u skladu s člancima od 3. do 5. komunicira s podnositeljem pritužbe na jeziku na kojem je podnositelj pritužbe podnio pritužbu, pod uvjetom da je jezik kojim se koristi podnositelj pritužbe jedan od jezika iz članka 1. stavka 4. Komunikacija se odvija u pisanom obliku elektroničkim putem ili, na zahtjev podnositelja pritužbe, u papirnatom obliku.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

Standardni format za podnošenje pritužbi

PODNOŠENJE PRITUŽBE

(koju šalje klijent pružatelja usluga skupnog financiranja)

1.a   Osobni podaci podnositelja pritužbe:

PREZIME/NAZIV PRAVNE OSOBE

IME

REGISTRACIJSKI BROJ I LEI (AKO POSTOJI)

 

 

 


ADRESA:

ULICA, BROJ, KAT

(za poduzeća registrirano sjedište)

POŠTANSKI BROJ

GRAD

ZEMLJA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-POŠTA

 

1.b   Podaci za kontakt (ako se razlikuju od onih iz točke 1.a):

PREZIME/NAZIV PRAVNE OSOBE

IME

 

 


ADRESA:

ULICA, BROJ, KAT

(za poduzeća registrirano sjedište)

POŠTANSKI BROJ

GRAD

ZEMLJA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-POŠTA

 

2.a   Osobni podaci pravnog zastupnika (ako je primjenjivo) (punomoć ili drugi službeni dokument kojim se dokazuje imenovanje zastupnika):

PREZIME

IME/NAZIV PRAVNE OSOBE

REGISTRACIJSKI BROJ I LEI (AKO POSTOJI)

 

 

 


ADRESA:

ULICA, BROJ, KAT

(za poduzeća registrirano sjedište)

POŠTANSKI BROJ

GRAD

ZEMLJA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-POŠTA

 

2.b   Podaci za kontakt (ako se razlikuju od onih iz točke 2.a):

PREZIME/NAZIV PRAVNE OSOBE

IME

 

 


ADRESA:

ULICA, BROJ, KAT

(za poduzeća registrirano sjedište)

POŠTANSKI BROJ

GRAD

ZEMLJA

 

 

 

 


TELEFON

 

E-POŠTA

 

3.   Informacije o pritužbi

3.a   Cjelovito upućivanje na ulaganje ili sporazum na koji se pritužba odnosi (tj. referentni broj ulaganja, ime vlasnika projekta/društva ili projekta skupnog financiranja, druga upućivanja na relevantne transakcije...)

 

3.b   Opis predmeta pritužbe (jasno navesti predmet pritužbe)

 

Dostaviti dokumentaciju kojom se potkrepljuju navedene činjenice.

3.c   Datumi činjenica koje su dovele do pritužbe

 

3.d   Opis prouzročene povrede, gubitka ili štete (prema potrebi)

 

3.e   Ostale primjedbe ili relevantne informacije (prema potrebi)

 


U

(mjesto)

 

(datum)

 

POTPIS


PODNOSITELJ PRITUŽBE/PRAVNI ZASTUPNIK

Dostavljena dokumentacija (označite odgovarajuće polje):

 

Punomoć ili drugi odgovarajući dokument

 

 

Preslika ugovornih dokumenata o ulaganjima na koja se pritužba odnosi

 

 

Ostali dokumenti na kojima se temelji pritužba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/50


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2118

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o portfeljima zajmova kojima na pojedinačnoj osnovi upravljaju pružatelji usluga skupnog financiranja, kojima se utvrđuju elementi metode procjene kreditnog rizika, informacije o svakom pojedinačnom portfelju koje se obznanjuju ulagateljima te obvezne politike i postupci u pogledu fondova za nepredviđene izdatke

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 7.,

budući da:

(1)

Pri ulaganju u portfelj zajmova koji nudi pružatelj usluga skupnog financiranja ulagatelji ne biraju projekte u koje će ulagati svoja sredstva, nego biraju niz parametara i pokazatelja rizika, a pružatelju usluga skupnog financiranja prepuštaju da u skladu s tim dodijeli sredstva. Stoga bi pružatelj usluga skupnog financiranja trebao potencijalnim i sadašnjim ulagateljima obznaniti odgovarajuće razine informacija kako bi bili dovoljno informirani o povratima i rizicima povezanima s projektima i mogli donijeti utemeljene odluke.

(2)

Kako bi se smanjila asimetrija informacija između pružatelja usluga skupnog financiranja i ulagatelja, ulagateljima bi trebalo pružiti sve relevantne informacije o sastavu portfelja, među ostalim o projektima u koje se ulažu njihova sredstva, te o kvaliteti zajmova kojima se ti projekti financiraju. Na taj bi se način ulagateljima omogućilo da bolje razumiju i usporede uspješnost i rizičnost različitih portfelja koji se nude na istoj platformi ili na drugim platformama.

(3)

Ulagatelji su izloženi ne samo rizicima povezanima s projektima ili zajmovima u koje se ulažu njihova sredstva nego i rizicima povezanima s načinom na koji pružatelj usluga skupnog financiranja procjenjuje rizik tih zajmova i projekata i načinom na koji upravlja odabirom zajmova za portfelj. U tom pogledu, testiranjem otpornosti na stres u vezi s portfeljem i analiza osjetljivosti za pojedinačni zajam i pojedinačnog vlasnika projekta može se posebno djelotvorno omogućiti temeljita i potpuna procjena ulaganja. Stoga kada pružatelj usluga skupnog financiranja provede takve testove otpornosti na stres, primjereno je ulagateljima obznaniti rezultate tih analiza.

(4)

Kako bi se osigurala djelotvorna transparentnost, potrebno je primjereno obznaniti informacije o elementima koje pružatelj usluga skupnog financiranja treba uključiti u metodu primijenjenu za obavljanje procjena kreditnog rizika. Na taj će se način ulagateljima omogućiti da znaju jesu li pružatelji usluga skupnog financiranja primijenili odgovarajući i razborit pristup u procesu procjene održivosti projekata koji se financiraju, cjenovne pristupačnosti zajmova vlasnicima projekata i sastava pojedinačnih zajmova u strukturiranom portfelju.

(5)

Pružatelj usluga skupnog financiranja može se osloniti na poseban fond za nepredviđene izdatke za naknadu gubitaka ulagateljima koji mogu nastati ako vlasnici projekata ne otplate svoje zajmove. Ulagatelje treba upozoriti da samo postojanje takvog fonda za nepredviđene izdatke nije jamstvo da se ulaganje može smatrati nerizičnim ni jamstvo da će dobiti naknadu u slučaju neispunjavanja obveza po zajmu koji su financirali jer pružatelj usluga skupnog financiranja ima apsolutno diskrecijsko pravo odlučivanja o svakoj isplati. Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita ulagatelja, važno je da pružatelji usluga skupnog financiranja pri upravljanju fondovima za nepredviđene izdatke, bilo izravno bilo preko treće strane, imaju prikladne politike i aranžmane za upravljanje.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je izradila EBA u bliskoj suradnji s ESMA-om i koji je podnesen Komisiji.

(7)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Točnost i pouzdanost informacija koje treba dostaviti ulagateljima

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su osigurati da su informacije koje se dostavljaju ulagateljima na temelju članka 6. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) 2020/1503 točne, pouzdane i redovito ažurirane.

2.   Za potrebe stavka 1., pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su osigurati sljedeće:

(a)

podaci koji se upotrebljavaju za procjene kreditne sposobnosti iz Poglavlja II. ove Uredbe dosljedni su, potpuni i prikladni;

(b)

tehnike za mjerenje primjerene su složenosti i razini rizika kojima su izloženi pojedinačni projekti skupnog financiranja i/ili portfelji, temelje se na pouzdanim podacima i podliježu periodičnim validacijama; i

(c)

postupci upravljanja podacima stabilni su, dobro dokumentirani, pouzdani i redovito se ažuriraju.

Članak 2.

Format informacija koje treba obznaniti

1.   Za potrebe Poglavlja II., informacije koje se dostavljaju ulagateljima moraju biti lako dostupne u odgovarajućem odjeljku internetskih stranica pružatelja usluga skupnog financiranja koji se jasno razlikuje od promidžbenih sadržaja.

2.   Za potrebe Poglavlja III., informacije pojedinačnim ulagateljima o njihovu portfelju zajmova stavljaju se na raspolaganje na sigurnoj stranici internetskih stranica pružatelja usluga skupnog financiranja kojoj se može pristupiti s pomoću odgovarajućeg sredstva osobne identifikacije.

3.   Informacije iz stavaka 1. i 2. prikazuju se tako da su lako čitljive i izražene na lako razumljiv način i lako razumljivim jezikom. Izbjegavaju se tehnički pojmovi ako se umjesto njih mogu koristiti obične riječi, a u suprotnom se uz njih dodaju objašnjenja.

POGLAVLJE II.

Elementi, uključujući format, koje treba uključiti u opis metode procjene kreditnog rizika

Članak 3.

Kreditni rizik pojedinačnih projekata skupnog financiranja

Opis metode procjene kreditnog rizika pojedinačnih projekata skupnog financiranja u portfelju iz članka 6. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2020/1503 koji se dostavlja ulagateljima sadržava sljedeće elemente:

(a)

kriterije i ključne financijske pokazatelje koji se koriste kako bi se utvrdila izvedivost i održivost poslovnih planova pojedinačnih projekata skupnog financiranja;

(b)

analizu očekivanih novčanih tokova projekata skupnog financiranja i procjenu sigurnosti tih očekivanih novčanih tokova u različitim razdobljima;

(c)

analizu karakteristika, među ostalim razine tržišnog natjecanja, poslovnog sektora u kojem posluju vlasnici projekata;

(d)

procjenu znanja, iskustva i ugleda vlasnika projekata te njihove sposobnosti upravljanja poslovnim aktivnostima u sektoru projekta;

(e)

postupke prihvaćanja i priznavanja kolaterala ili jamstava i mjere za smanjenje kreditnog rizika, ako je relevantno;

(f)

vrstu rasporeda otplate zajma i učestalost obročnog plaćanja;

(g)

postupke dodjele odgovarajuće kategorije rizika iz okvira za upravljanje rizicima svakom zajmu povezanom s projektom;

(h)

izvore i vrste podataka koji se koriste u svrhe iz točaka od (a) do (g).

Članak 4.

Kreditni rizik na razini portfelja ulagatelja

1.   Opis metode procjene kreditnog rizika na razini portfelja ulagatelja iz članka 6. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503 koji se dostavlja ulagateljima sadržava objašnjenje načina na koji su u postupku sastavljanja portfelja uzeti u obzir sljedeći elementi:

(a)

raspodjela zajmova unutar istog portfelja prema njihovu dospijeću;

(b)

kamatne stope svakog zajma iz istog portfelja;

(c)

udio zajmova u jednom portfelju odobrenih istom vlasniku projekta ili skupini povezanih vlasnika projekata;

(d)

udio zajmova u jednom portfelju odobrenih vlasnicima projekata koji imaju poslovni nastan ili posluju u istoj jurisdikciji ili na istom zemljopisnom području;

(e)

udio zajmova u jednom portfelju odobrenih vlasnicima projekata koji posluju u istom poslovnom sektoru;

(f)

udio zajmova kojima je dodijeljena ista kategorija rizika;

(g)

metoda koja je primijenjena za procjenu korelacije rizika unutar istog portfelja.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c), skupina povezanih vlasnika projekata znači jedno od sljedećeg:

(a)

dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih, izravno ili neizravno, ima kontrolu nad drugom osobom ili drugim osobama;

(b)

dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba za koje se smatra da predstavljaju jedan rizik jer su tako međusobno povezane da bi se, ako bi za jednu od tih osoba nastali financijski problemi, druga osoba ili sve ostale osobe vjerojatno i same suočile s poteškoćama povezanima s financiranjem ili otplatom.

3.   Pružatelj usluga skupnog financiranja koji oglašava specifičnu ciljnu stopu povrata ulaganja za portfelj obvezan je obznaniti postupak odabira pojedinačnih zajmova koje se uključuje u portfelj.

Članak 5.

Kreditni rizik vlasnikâ projekata

Opis metode primijenjene za procjenu kreditnog rizika vlasnika projekata iz članka 6. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) 2020/1503 koji se dostavlja ulagateljima sadržava sljedeće elemente:

(a)

postupke za odobravanje i praćenje kredita;

(b)

postupke za ocjenjivanje kreditne sposobnosti vlasnika projekta, prema potrebi;

(c)

postupke za primjenu vanjskog rejtinga za ocjenjivanje kreditne sposobnosti vlasnika projekta;

(d)

postupke prihvaćanja i priznavanja kolaterala ili jamstava i mjere za smanjenje kreditnog rizika, ako je relevantno;

(e)

postupke i podatke koji se primjenjuju za procjenu povijesnih financijskih informacija o vlasniku projekta i postupke koji se primjenjuju ako vlasnik projekta ne dostavi ili odbije dostaviti potrebne informacije.

Članak 6.

Primjena modela

1.   Za potrebe članka 6. stavka 2. trećeg podstavka Uredbe (EU) 2020/1503, pružatelji usluga skupnog financiranja dostavljaju odgovarajuće informacije o modelima uključenima u metodu koja je primijenjena za procjenu kreditnog rizika projekata skupnog financiranja, za ocjenjivanje kreditne sposobnosti vlasnikâ projekata, za procese odobravanja i praćenja kredita te za određivanje sastava portfeljâ, uključujući sljedeće:

(a)

izvore podataka koji su upotrijebljeni kao ulazni podaci u modelima;

(b)

okvir primijenjen kako bi se osigurala kvaliteta ulaznih podataka;

(c)

postojanje odgovarajućih aranžmana za upravljanje izradom i primjenom tih modela;

(d)

okvir kojim se osigurava da se kvaliteta izlaznih podataka modela redovito procjenjuje, validira i, prema potrebi, preispituje.

2.   Kada se u sklopu metode za procjenu kreditnog rizika projekata skupnog financiranja, pri ocjenjivanju kreditne sposobnosti vlasnikâ projekata, u procesima odobravanja i praćenja kredita ili pri određivanju sastava portfelja primjenjuju automatizirani modeli, pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su obznaniti sljedeće:

(a)

način na koji je primjena automatiziranih modela primjerena veličini, prirodi i složenosti vrste projekta skupnog financiranja odabranog za portfelj ulagatelja;

(b)

uvjete za primjenu automatiziranog donošenja odluka u procesima odobravanja i praćenja kredita, pri čemu se utvrđuje za koje je zajmove i segmente dopušteno automatizirano donošenje odluka i unutar kojih ograničenja.

Članak 7.

Informacije o testiranju otpornosti na stres i analizi osjetljivosti

Pružatelji usluga skupnog financiranja koji provode test otpornosti na stres i analizu osjetljivosti obvezni su ulagateljima dostaviti sve sljedeće informacije:

(a)

na razini pojedinačnog zajma i pojedinačnog vlasnika projekta, informacije o svakoj analizi osjetljivosti koja je provedena kako bi se uzeli u obzir mogući negativni budući tržišni i idiosinkrastični događaji koji su relevantni za vrstu i svrhu zajma;

(b)

na razini portfelja, informacije o postupcima i informacijskim sustavima za testiranje otpornosti na stres koje se provodi radi procjene otpornosti portfelja tijekom gospodarskog ciklusa i u različitim scenarijima.

POGLAVLJE III.

Informacije koje treba dostaviti o svakom pojedinačnom portfelju

Članak 8.

Izračun ponderirane prosječne godišnje kamatne stope

1.   Za izračun ponderirane prosječne godišnje kamatne stope za zajmove u portfelju iz članka 6. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503 pružatelji usluga skupnog financiranja izračunavaju prosjek, ponderiran s obzirom na nepodmirene iznose zajmova iz portfelja, godišnje kamatne stope svakog zajma od kojeg se portfelj sastoji.

2.   Pri izračunu ponderirane prosječne godišnje kamatne stope iz stavka 1. pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju sve navedeno:

(a)

da se nazivnik sastoji od zbroja zamišljenog iznosa svakog zajma koji je uključen u portfelj;

(b)

da se brojnik sastoji od zbroja koji se dobiva od:

i.

zamišljenog iznosa svakog zajma;

ii.

godišnje kamatne stope svakog zajma koji je uključen u portfelj;

3.   Za potrebe stavka 2. točke (b) podtočke ii., godišnja kamatna stopa odgovara bilo kojem od sljedećeg:

(a)

u slučaju fiksne kamatne stope, godišnjoj kamatnoj stopi kako je utvrđena u ugovoru o zajmu;

(b)

u slučaju promjenjive kamatne stope, kamatnoj stopi koja je na snazi u trenutku objave ponderirane prosječne godišnje kamatne stope, uzimajući u obzir svaku gornju granicu utvrđenu u ugovoru o zajmu;

(c)

ako je zajam podijeljen na tranše s različitim kamatnim stopama, ponderiranom prosjeku kamatnih stopa utvrđenih u ugovoru o zajmu.

Članak 9.

Raspodjela zajmova prema kategoriji rizika

1.   Za izračun raspodjele zajmova prema kategoriji rizika, u apsolutnim iznosima i postocima, kako je navedeno u članku 6. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) 2020/1503, pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju da je svaki pojedinačni zajam na temelju pouzdanih i dobro definiranih kriterija raspoređen u odgovarajuću kategoriju rizika utvrđenu u okviru za upravljanje rizicima, kako je naveden u članku 4. stavku 4. točki (f) Uredbe (EU) 2020/1503 i utvrđen u skladu s člankom 19. stavkom 7. točkom (d) te uredbe.

2.   Za potrebe ovog stavka 1. i za svaku kategoriju rizika, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

raspodjela zajmova prema kategoriji rizika u apsolutnim iznosima odnosi se na zbroj zamišljenog iznosa svakog zajma u istoj kategoriji rizika;

(b)

raspodjela zajmova prema kategoriji rizika u postocima odnosi se na omjer:

i.

zbroja zamišljenog iznosa svakog zajma u istoj kategoriji rizika;

ii.

ukupnog zamišljenog iznosa svih zajmova unutar portfelja.

3.   Za obznanjivanje informacija ulagateljima, pružatelji usluga skupnog financiranja uvode i održavaju jasne i djelotvorne politike i postupke za utvrđivanje kategorija rizika.

Članak 10.

Ključne informacije za svaki zajam koji je uključen u portfelj

1.   Ključne informacije za svaki zajam iz portfelja kako je navedeno u članku 6. stavku 4. točki (d) Uredbe (EU) 2020/1503 sadržavaju sve sljedeće:

(a)

iznos zajma, uključujući posljednji nepodmireni iznos;

(b)

valutu u kojoj je zajam odobren;

(c)

subjekt odgovoran za servisiranje zajma, uključujući njegov pravni naziv, registracijski broj i mjesto registracije, registrirano sjedište i podatke za kontakt, te njegova politika servisiranja;

(d)

identitet vlasnika projekta, uključujući njegov pravni naziv, zemlju osnivanja i registracijski broj, adresu registriranog sjedišta i internetske stranice trgovačkog društva;

(e)

vlasničku strukturu vlasnika projekta;

(f)

svrhu zajma tako da se navede sažet opis projekta skupnog financiranja;

(g)

kamatnu stopu ili bilo koju drugu naknadu utvrđenu u zajmu za svaku godinu sve do dospijeća i, ako kamatna stopa ili bilo koja druga naknada nisu izravno dostupne, metodu izračuna;

(h)

datum dospijeća zajma;

(i)

relevantnu kategoriju rizika u koju je raspoređen zajam u skladu s okvirom za upravljanje rizicima iz članka 4. stavka 4. točke (f) Uredbe (EU) 2020/1503;

(j)

raspored otplate glavnice i plaćanja kamata za zajam;

(k)

pridržavanje vlasnika projekta rasporeda obročnog plaćanja zajma, pri čemu se navodi svako nepodmireno dospjelo plaćanje ili svako neispunjavanje obveza iz članka 1. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2115 (4);

(l)

postotak iznosa projekta skupnog financiranja koji ulagatelj financira zajmom, izražen kao omjer:

i.

zamišljenog iznosa zajma;

ii.

ukupnog iznosa projekta skupnog financiranja.

2.   Informacije koje se dostavljaju za svaki zajam uključen u portfelj pokazuju ima li vlasnik projekta više od jednog projekta skupnog financiranja koji financira bilo koji pružatelj usluga skupnog financiranja i sadržavaju sve sljedeće elemente:

(a)

vrstu ponude i instrument kojim se financira projekt;

(b)

datum dovršetka (prethodni ili očekivani);

(c)

zamišljeni iznos koji vlasnik projekta uzima u zajam;

(d)

ostale relevantne podatke, uključujući sve ostale financijske obveze i nepredviđene obveze.

3.   Pružatelj usluga skupnog financiranja od vlasnika projekta zahtijeva da mu dostavi informacije iz stavka 2.

4.   Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju odgovarajuće mjere da bi osigurali točnost, pouzdanost i redovito ažuriranje informacija koje dostavljaju vlasnici projekata u skladu sa stavkom 3.

Članak 11.

Informacije o mjerama za smanjenje rizika

1.   Za potrebe članka 6. stavka 4. točke (e) Uredbe (EU) 2020/1503, „mjera za smanjenje rizika” znači tehnika kojom se vlasnik projekta koristi za smanjivanje kreditnog rizika povezanog sa zajmom, koja može biti u jednom od sljedeća dva oblika:

(a)

„materijalna kreditna zaštita”, odnosno tehnika smanjenja rizika prema kojoj smanjenje kreditnog rizika povezanog sa zajmom proizlazi iz prava ulagatelja da, u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza po zajmu ili nastanka dugih određenih kreditnih događaja povezanih s projektom ili vlasnikom projekta, unovči ili prenese na sebe ili prisvoji ili zadrži određenu imovinu ili iznose, ili da smanji iznos zajma;

(b)

„nematerijalna kreditna zaštita”, odnosno tehnika smanjenja rizika prema kojoj smanjenje kreditnog rizika povezanog sa zajmom proizlazi iz obveze treće strane na plaćanje određenog iznosa u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza po zajmu ili nastanka drugih određenih kreditnih događaja povezanih s projektom ili vlasnikom projekta.

2.   Ako je zajam osiguran „materijalnom kreditnom zaštitom” kako je navedeno u stavku 1., pružatelj usluga skupnog financiranja obvezan je dostaviti sve sljedeće informacije:

(a)

vrstu imovine;

(b)

najnovije vrednovanje takve imovine i iznosa koji se mogu unovčiti, prenijeti, zadržati ili prisvojiti;

(c)

metodu vrednovanja;

(d)

omjer iznosa iz točke (b) i ukupnog zamišljenog iznosa zajma izraženog u obliku postotka.

3.   Ako je zajam osiguran „nematerijalnom kreditnom zaštitom” kako je navedeno u stavku 2., pružatelj usluga skupnog financiranja obvezan je dostaviti barem sljedeće informacije:

(a)

naziv, adresu i pravnu prirodu treće strane koja djeluje kao pružatelj zaštite ili jamac;

(b)

omjer:

i.

zamišljenog iznosa zajma koji pokriva treća strana;

ii.

ukupnog zamišljenog iznosa zajma izraženog u obliku postotka.

4.   Za potrebe stavaka 2. i 3., pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su osigurati sljedeće:

(a)

da su prihvatljivost i vrednovanje svake mjere za smanjenje rizika procijenjeni u skladu s odgovarajućim politikama i postupcima u okviru za upravljanje rizicima, kako je naveden u članku 4. stavku 4. točki (f) Uredbe (EU) 2020/1503 i utvrđen u skladu s člankom 19. stavkom 7. točkom (d) te uredbe;

(b)

da se pri vrednovanju svake mjere za smanjenje rizika uzimaju u obzir svi troškovi raspolaganja koji su nastali stjecanjem i prodajom kolaterala.

Članak 12.

Informacije o neispunjavanju obveza vlasnika projekta po ugovorima o kreditu

1.   Kako bi se ispunili zahtjevi iz članka 6. stavka 4. točke (f) Uredbe (EU) 2020/1503, pružatelji usluga skupnog financiranja od vlasnika projekata zahtijevaju da dostave informacije o neispunjavanju obveza po ugovorima o kreditu u posljednjih pet godina.

2.   Kada se „ugovor o kreditu” odnosi na ugovor kojim ulagatelj vlasniku projekta daje kredit u obliku zajma za određeni projekt skupnog financiranja, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„neispunjavanje obveza” znači „neispunjavanje obveza” kako je definirano u članku 1. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2022/2115;

(b)

„ugovor o kreditu” znači ugovor kojim ulagatelj vlasniku projekta daje kredit u obliku zajma za određeni projekt skupnog financiranja.

3.   Vlasnik projekta pružatelju usluga skupnog financiranja dostavlja informacije o neispunjavanju obveza iz stavka 1. u svim sljedećim slučajevima:

(a)

u trenutku davanja zajma;

(b)

odmah nakon nastanka statusa neispunjavanja obveza;

(c)

do datuma dospijeća ugovora o kreditu koji je uključen u portfelj.

4.   Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju odgovarajuće mjere da bi osigurali točnost, pouzdanost i redovito ažuriranje informacija koje dostavljaju vlasnici projekata u skladu sa stavcima 2. i 3.

5.   Kada „ugovor o kreditu” znači bilo koji financijski instrument kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 50. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), a informacije o prošlim nastancima statusa neispunjavanja obveza nisu dostupne, pružatelji usluga skupnog financiranja od vlasnika projekta zahtijevaju da dostave sve sljedeće informacije za posljednjih pet godina:

(a)

dane zakašnjenja;

(b)

iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

6.   Pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su ulagateljima obznaniti je li izvor informacija iz stavaka 2. i 5. uključen u jedno ili više od sljedećeg i navesti zašto:

(a)

izjavu vlasnika projekta pod prisegom;

(b)

informacije dostupne u kreditnim registrima;

(c)

javno dostupne informacije, uključujući one od društava za naplatu potraživanja ili agencija za kreditni rejting;

(d)

druge vrste informacija.

7.   Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurali sve sljedeće:

(a)

točnost, pouzdanost i redovito ažuriranje informacija koje dostavljaju vlasnici projekata u skladu sa stavkom 5.;

(b)

da je obznanjivanje ulagateljima informacija iz stavka 5. u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

Članak 13.

Informacije o naknadama koje u vezi sa zajmom plaća ulagatelj, pružatelj usluga skupnog financiranja ili vlasnik projekta

Informacije o naknadama plaćenima u vezi sa zajmom kako je navedeno u članku 6. stavku 4. točki (g) Uredbe (EU) 2020/1503 odnose se na sve sljedeće:

(a)

fizičku ili pravnu osobu koja plaća naknade, pri čemu se navodi je li ta osoba ulagatelj, pružatelj usluga skupnog financiranja, vlasnik projekta ili treća strana;

(b)

novčani iznos naknada;

(c)

fizičku ili pravnu osobu koja prima naknade, pri čemu se navodi je li ta osoba pružatelj usluga skupnog financiranja ili, ako su operativne funkcije izdvojene, treću stranu;

(d)

svaku uslugu za koju je plaćena naknada, uključujući naknade za upis, naknade za upravljanje, naknade za procese naplate potraživanja i izlazne naknade;

(e)

metodu izračuna naknada, pri čemu se navodi je li iznos naknada postotak zamišljenog iznosa zajma ili bilo koje druge varijable ili fiksni iznos;

(f)

raspored plaćanja naknada.

Članak 14.

Informacije o vrednovanju zajma

1.   Vrednovanje zajma iz članka 6. stavka 4. točke (h) odražava, za svaki pojedinačni zajam, vjerojatni stvaran povrat, koji je definiran kao diskontirani godišnji povrat na ulaganje koji ulagatelj očekuje na određeni datum vrednovanja, na temelju najnovijih dostupnih informacija.

2.   Za potrebe stavka 1., izračun vjerojatnog stvarnog povrata temelji se na svim sljedećim informacijama:

(a)

kamatnoj stopi ili bilo kojoj drugoj naknadi utvrđenoj u zajmu;

(b)

prinosu do dospijeća;

(c)

primjeni bilo koje naknade iz članka 6. stavka 4. točke (g) Uredbe (EU) 2020/1503;

(d)

očekivanim stopama neispunjavanja obveza utvrđenima u skladu s člankom 4. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2022/2115;

(e)

svim ostalim troškovima naplaćenima vlasniku projekta, ulagatelju ili pružatelju usluga skupnog financiranja u vezi sa zajmom.

3.   Vrednovanje zajma iz članka 6. stavka 4. točke (h) Uredbe (EU) 2020/1503 obuhvaća vrednovanje portfelja u koji je zajam uključen, izraženo kao omjer sljedećeg:

(a)

brojnika dobivenog od zbroja koji se dobiva od:

i.

zamišljenog iznosa svakog zajma unutar portfelja;

ii.

odgovarajućeg vjerojatnog stvarnog povrata svakog zajma od kojeg se sastoji portfelj;

(b)

nazivnika dobivenog zbrajanjem zamišljenih iznosa svakog zajma od kojeg se sastoji portfelj.

POGLAVLJE IV.

Obvezne politike, postupci i organizacijski aranžmani za svaki fond za nepredviđene izdatke

Članak 15.

Opći zahtjevi

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja koji su za svoje aktivnosti povezane s upravljanjem portfeljem zajmova na pojedinačnoj osnovi uspostavili i upravljaju fondom za nepredviđene izdatke obvezni su imati odgovarajuće politike, postupke i organizacijske aranžmane kako bi osigurali razborito upravljanje tim fondom i mogli ostvariti njegove ciljeve.

2.   Za potrebe stavka 1., politike, postupke i organizacijske aranžmane koji se odnose na fond za nepredviđene izdatke odobrava upravljačko tijelo pružatelja usluga skupnog financiranja i moraju biti u pisanom obliku, ažurirani i dobro dokumentirani.

Članak 16.

Organizacijski aranžmani

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su osigurati čvrstu i transparentnu organizacijsku i operativnu strukturu za svaki uspostavljeni fond za nepredviđene izdatke i opisati je u pisanom obliku.

2.   Upravljačko tijelo pružatelja usluga skupnog financiranja nadzire provedbu aranžmana za upravljanje i organizacijskih aranžmana fonda za nepredviđene izdatke.

3.   Za potrebe stavka 2., svaki član upravljačkog tijela pružatelja usluga skupnog financiranja obvezan je:

(a)

potpuno poznavati pravnu, organizacijsku i operativnu strukturu fonda za nepredviđene izdatke i osigurati da je struktura u skladu sa svojim odobrenim svrhama;

(b)

biti u potpunosti upoznat sa strukturom, odgovornostima i podjelom zadaća unutar fonda za nepredviđene izdatke.

4.   Organizacijska struktura fonda ne smije umanjiti sposobnost upravljačkog tijela da utvrdi, nadzire i djelotvorno upravlja rizicima fonda koji nastanu zbog njegova djelovanja.

Članak 17.

Politika upravljanja

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su imati politiku upravljanja za upravljanje fondom za nepredviđene izdatke. Tom se politikom osigurava da su unutarnji aranžmani, procesi i mehanizmi za upravljanje usklađeni, dobro integrirani i primjereni kako bi se osiguralo dobro funkcioniranje fonda za nepredviđene izdatke.

2.   Politika upravljanja iz stavka 1. sadržava svaki sljedeći element i informacije:

(a)

svrhu fonda za nepredviđene izdatke;

(b)

pravnu i operativnu strukturu fonda za nepredviđene izdatke, uključujući informaciju o tome upravlja li njime pružatelj usluga skupnog financiranja ili treća strana;

(c)

trajanje fonda za nepredviđene izdatke, uključujući slučajeve u kojima je to trajanje neograničeno.

3.   Ako fondom za nepredviđene izdatke upravlja treća strana, politika upravljanja iz stavka 1. obuhvaća i sve sljedeće:

(a)

sastav upravljačkog tijela fonda za nepredviđene izdatke;

(b)

odgovornosti i dužnosti upravljačkog tijela fonda za nepredviđene izdatke;

(c)

opis kompetencija i vještina svakog člana upravljačkog tijela fonda za nepredviđene izdatke;

(d)

učestalost sastanaka upravljačkog tijela fonda za nepredviđene izdatke;

(e)

zahtjeve za izvješćivanje upravljačkog tijela fonda za nepredviđene izdatke i upravljačkog tijela pružatelja usluga skupnog financiranja;

(f)

odgovornosti za dokumentiranje, upravljanje i kontrolu nad aranžmanima koji se odnose na izdvajanje;

(g)

identitet jednog ili više viših članova osoblja koji izravno odgovaraju upravljačkom tijelu pružatelja usluga skupnog financiranja i koji su odgovorni za upravljanje i nadzor nad rizicima aranžmana koji se odnose na izdvajanje, uključujući odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 18.

Politika financiranja

1.   Pružatelj usluga skupnog financiranja obvezan je imati politiku financiranja za utvrđivanje načina financiranja fonda za nepredviđene izdatke i upravljanja prihodima.

2.   Za potrebe stavka 1., politika financiranja iz stavka 1. sadržava sve sljedeće elemente i informacije:

(a)

svaku početnu uplatu pružatelja usluga skupnog financiranje u fond za nepredviđene izdatke;

(b)

vrstu naknada koje se naplaćuju i uplaćuju u fond za nepredviđene izdatke;

(c)

kriterije koje uprava fonda za nepredviđene izdatke uzima u obzir pri donošenju odluke o vrsti naknada koje će se naplaćivati;

(d)

kriteriji koje uprava fonda za nepredviđene izdatke uzima u obzir pri donošenju odluke o iznosu naknada koje će se naplaćivati za svaki zajam;

(e)

proces donošenja odluka za utvrđivanje iznosa i prirode naknada koje će se prikupljati;

(f)

strategiju ulaganja koju donosi fond za nepredviđene izdatke za ulaganje sredstava kojima se upravlja;

(g)

pravno vlasništvo nad sredstvima;

(h)

način isplate sredstava u slučaju isteka trajanja fonda za nepredviđene izdatke;

(i)

način odvajanja sredstava od ostale imovine u vlasništvu pružatelja usluga skupnog financiranja;

(j)

način na koji će se postupati s novcem uplaćenim u fond za nepredviđene izdatke u slučaju nesolventnosti operatera fonda za nepredviđene izdatke.

Članak 19.

Politika isplate

Pružatelj usluga skupnog financiranja obvezan je imati politiku kojom se utvrđuje kako će se svi sljedeći elementi uzeti u obzir pri odlučivanju o isplaćivanju ulagatelja iz fonda za nepredviđene izdatke:

(a)

ažurirani raspoloživi saldo fonda;

(b)

udio zajmova koji su u statusu neispunjavanja obveza u određenom portfelju;

(c)

kamatne stope i dospijeće zajmova koji su u statusu neispunjavanja obveza u određenom portfelju;

(d)

postupci koje treba slijediti kad se razmatra hoće li se izvršiti isplata iz fonda za nepredviđene izdatke na temelju diskrecijske odluke;

(e)

okolnosti u kojim se fond za nepredviđene izdatke može aktivirati za isplatu;

(f)

kriteriji koje je potrebno uzeti u obzir u slučaju konkurentskih ili istodobnih potraživanja ulagateljâ po istim zajmovima koji su u statusu neispunjavanja obveza.

Članak 20.

Politika kontinuiteta poslovanja

Pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su uspostaviti pouzdanu politiku kontinuiteta poslovanja za fond za nepredviđene izdatke kako bi on mogao kontinuirano funkcionirati i kako bi se ograničili mogući gubici u slučaju privremenog ili konačnog prestanka poslovanja.

Članak 21.

Transparentnost i obznanjivanje ulagateljima

1.   Upravljačko tijelo pružatelja usluga skupnog financiranja redovito obavješćuje svoje osoblje o politikama i postupcima povezanima s fondom za nepredviđene izdatke na jasan i usklađen način, barem na razini koja je potrebna za obavljanje dužnosti povezanih s fondom za nepredviđene izdatke.

2.   Politike, postupci i organizacijski aranžmani koje pružatelj usluga skupnog financiranja uspostavlja u skladu s člankom 6. stavkom 7. točkom (c) Uredbe (EU) 2020/1503 dosljedno se uzimaju u obzir u politici fonda za nepredviđene izdatke iz članka 6. stavka 5. točke (b) te uredbe.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija za izračun stopa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje (Vidjeti stranicu 33. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/63


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2119

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 23. stavak 16. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala usporedivost brošura s ključnim informacijama o ulaganju za različite ponude za skupno financiranje i vlasnicima projekata olakšala izrada tih brošura, trebalo bi utvrditi zajednički obrazac za prikaz relevantnih informacija. Primjenom tog obrasca trebalo bi osigurati da vlasnici projekata prikazuju informacije sličnog oblika i sadržaja, istovremeno dopuštajući potrebnu fleksibilnost kojom se uzimaju u obzir specifičnosti svake ponude za skupno financiranje te njezina priroda, opseg i složenost.

(2)

Kako bi se osigurala interoperabilnost podataka i omogućilo unakrsno uspoređivanje informacija iz brošure s ključnim informacijama o ulaganju s drugim informacijama, posebno informacijama koje se dostavljaju u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/2120 (2), svaka brošura s ključnim informacijama o ulaganju trebala bi sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku ponude za skupno financiranje na koju se odnosi.

(3)

Kako bi vlasnici projekata mogli potencijalnim ulagateljima dostaviti dodatne relevantne informacije, trebalo bi omogućiti uključivanje poveznica, koje bi se navodile prema zajedničkom obrascu. Međutim, te poveznice ne bi smjele umanjiti sveobuhvatnost brošure s ključnim informacijama o ulaganju kao samostalnog dokumenta. Stoga vlasnike projekata ne bi trebalo izuzeti od obveze da na jasan i sveobuhvatan način uključe relevantne informacije o ulaganju u brošuru s ključnim informacijama o ulaganju.

(4)

Kako bi se potencijalnim ulagateljima omogućilo donošenje utemeljenih odluka o ulaganju, brošura s ključnim informacijama o ulaganju trebala bi sadržavati specifičan i negenerički opis svih relevantnih rizika povezanih s projektom skupnog financiranja, ponudom za skupno financiranje i vlasnikom projekta.

(5)

Kako bi se omogućila usporedivost i jasnoća financijskih informacija sadržanih u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju i na taj način poboljšala transparentnost za potencijalne ulagatelje, financijski izvještaji i financijske informacije trebali bi se prezentirati u skladu s općepriznatim standardima i načelima.

(6)

Kako bi se pružile transparentne informacije o provizijama, naknadama i ostalim transakcijskim troškovima koje snosi ulagatelj tijekom razdoblja projekta skupnog financiranja, u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju trebalo bi prikazati raščlambu izravnih i neizravnih troškova u kojoj se navode ulazni troškovi, izlazni troškovi, troškovi nastali u razdoblju projekta i sporedni troškovi.

(7)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(8)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(9)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obrazac brošure s ključnim informacijama o ulaganju

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja informacije za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju iz članka 23. Uredbe (EU) 2020/1503 dostavljaju putem obrasca iz Priloga ovoj Uredbi.

2.   Informacije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje čim pružatelj usluga skupnog financiranja objavi predmetnu ponudu za skupno financiranje.

Članak 2.

Zahtjevi u pogledu formata i jezika brošure s ključnim informacijama o ulaganju

1.   Informacije iz članka 1. pružaju se na način koji je lako čitljiv i lako razumljiv, čak i potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima, uzimajući u obzir sve moguće poteškoće u razumijevanju koje proizlaze iz prirode, opsega i složenosti ponude za skupno financiranje.

2.   Jezik koji se koristi u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju jasan je i sažet i izbjegavaju se tehnički pojmovi ako se umjesto njih mogu koristiti obične riječi.

Članak 3.

Identifikacijska oznaka ponude skupnog financiranja

1.   Brošura s ključnim informacijama o ulaganju uključuje standardiziranu, trajnu i jedinstvenu identifikacijsku oznaku relevantne ponude za skupno financiranje.

2.   Identifikacijska oznaka iz stavka 1. kombinacija je sljedećih elemenata navedenih sljedećim redoslijedom:

(a)

identifikacijske oznake pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442;

(b)

oznake od osam numeričkih znakova koju interno generira pružatelj usluga skupnog financiranja i koja je jedinstvena za svaku ponudu za skupno financiranje koju objavi pružatelj usluga skupnog financiranja.

3.   Identifikacijska oznaka dobivena u skladu sa stavkom 2. ne izmjenjuje se ako se izmjenjuje brošura s ključnim informacijama o ulaganju zbog jednog od sljedećih razloga:

(a)

prijevoda brošure s ključnim informacijama o ulaganju na različite jezike u skladu s člankom 23. stavcima 4. i 13. Uredbe (EU) 2020/1503;

(b)

ažuriranja brošure s ključnim informacijama o ulaganju u skladu s člankom 23. stavcima 8. i 12. Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

ostalih nebitnih izmjena informacija uključenih u brošuru s ključnim informacijama o ulaganju.

Članak 4.

Izbor pojmova u modelu brošure s ključnim informacijama o ulaganju

Ako obrazac za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju iz Priloga dopušta izbor pojmova ili izraza, takav se izbor obavlja na sljedeći način:

(a)

izrazi „ciljni iznos kapitala” ili „prikupljanje kapitala” koriste se za ponude za skupno financiranje koje se odnose na prenosive vlasničke vrijednosne papire ili instrumente dopuštene za potrebe skupnog financiranja;

(b)

izrazi „ciljni iznos sredstava” ili „uzimanja sredstava u zajam” koriste se za ponude za skupno financiranje koje se odnose na zajmove, prenosive nevlasničke vrijednosne papire ili hibridne instrumente;

(c)

pojmovi „prenosivi vrijednosni papiri” ili „instrumenti dopušteni za potrebe skupnog financiranja” koriste se u skladu s vrstom ponuđenih instrumenata.

Članak 5.

Upotreba poveznica u modelu brošure s ključnim informacijama o ulaganju

1.   Brošura s ključnim informacijama o ulaganju može sadržavati poveznice prema obrascu iz Priloga.

2.   Poveznicama se dopunjuju, a ne zamjenjuju navedene informacije, osim ako je obrascem predviđeno drukčije.

3.   Poveznice su usklađene s informacijama koje su navedene na drugom mjestu u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju, a vanjski izvori na koje upućuju besplatni su i lako dostupni.

Članak 6.

Vrste glavnih rizika povezanih s ponudom za skupno financiranje

1.   Vrste glavnih rizika povezanih s ponudom za skupno financiranje obznanjuju se u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju povezanoj s tom ponudom prema uputama iz dijela C Priloga. Prema potrebi, obznanjuju se i ostali rizici.

2.   Opis rizika povezanih s ponudom za skupno ulaganje relevantan je za tu specifičnu ponudu, pripremljen je isključivo u korist potencijalnih ulagatelja i ne sadržava općenite izjave o rizicima ulaganja niti ograničava odgovornost vlasnika projekta ili bilo koje osobe koja djeluje u njegovo ime.

Članak 7.

Financijski pokazatelji, financijski izvještaji i financijske informacije u obrascu brošure s ključnim informacijama o ulaganju

Financijski izvještaji i financijske informacije iz obrasca brošure s ključnim informacijama o ulaganju iz Priloga prezentiraju se u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) ili lokalnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP), kako je primjenjivo.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2120 оd 13. srpnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda i formata podataka, predložaka i postupaka za izvješćivanje o informacijama u vezi s projektima koji se financiraju putem platformi za skupno financiranje (vidjeti stranicu 76.. ovoga Službenog lista).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

OBRAZAC BROŠURE S KLJUČNIM INFORMACIJAMA O ULAGANJU

Ovu ponudu za skupno financiranje nisu provjerili niti odobrili [nadležna tijela – navedite puna imena nadležnih tijela] ni Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Prije nego što Vam je odobren pristup ovom ulaganju nije nužno procijenjeno posjedujete li odgovarajuće iskustvo i znanje.

Izvršavanjem ovog ulaganja preuzimate u cijelosti rizik tog ulaganja, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca.

Upozorenje o rizicima

Ulaganje u ovaj projekt skupnog financiranja podrazumijeva rizike, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. Vaše ulaganje nije obuhvaćeno sustavom osiguranja depozita uspostavljenim u skladu s Direktivom 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća(1), Vaše ulaganje nije obuhvaćeno ni sustavima za naknadu štete ulagateljima uspostavljenima u skladu s Direktivom 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(2).

Moguće je da nećete ostvariti povrat na ulaganje.

Ovo nije štedni proizvod te Vam savjetujemo da u projekte skupnog financiranja ne uložite više od 10 % vrijednosti svoje neto imovine.

Moguće je da nećete moći prodati ulagačke instrumente kada to poželite. Ako ih i uspijete prodati, moguće je da ćete pretrpjeti gubitke.

(1)

Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

(2)

Direktiva 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 1997. o sustavima naknada štete za investitore (SL L 84, 26.3.1997., str. 22.).

Predugovorno razdoblje razmatranja za nesofisticirane ulagatelje

Potencijalnim nesofisticiranim ulagateljima dopušteno je razdoblje razmatranja tijekom kojeg mogu u bilo kojem trenutku povući svoju ponudu za ulaganje ili iskaz interesa za ponudu za skupno financiranje bez navođenja razloga i bez sankcije. Razdoblje razmatranja započinje u trenutku kada potencijalni nesofisticirani ulagatelj da ponudu za ulaganje ili iskaže interes, a istječe četiri kalendarska dana nakon toga.

[Navedite načine na koje nesofisticirani ulagatelji mogu ostvariti pravo na povlačenje ponude tijekom razdoblja razmatranja zajedno s informacijama o tom postupku i njegovim posljedicama.]

Pregled ponude za skupno financiranje

Identifikacijska oznaka ponude

Identifikacijska oznaka ponude iz članka 3.

Vlasnik projekta i naziv projekta

 

Vrsta ponude i vrsta instrumenta

 

Ciljni iznos

Ciljni iznos i valuta ponude za skupno financiranje, uključujući odgovarajuću vrijednost u eurima i datum deviznog tečaja ako je ponuda za skupno financiranje u valuti koja nije euro.

Rok

Datum na koji se ponuda zatvara za potencijalne ulagatelje.

Dio A: informacije o vlasniku projekta i projektu skupnog financiranja

(a)

Vlasnik projekta i projekt skupnog financiranja  (1)

[Ovaj odjeljak ispunite informacijama u nastavku, ovisno o slučaju.]

Identitet:

pravni naziv vlasnika projekta, njegova zemlja osnivanja/registracije i registracijski broj

Pravni oblik:

pravni oblik

Podaci za kontakt:

internetske stranice, adresa registriranog sjedišta, e-adresa i telefonski broj

Vlasništvo:

datum zadnje izmjene vlasništva i sažet opis vlasničke strukture vlasnika projekta i, prema potrebi, projekta. Te se informacije mogu prikazati u obliku dijagrama (2).

Upravljačka tijela:

sažet opis upravljačkih tijela vlasnika projekta. Ako je dostupno i smatra se primjerenim, može se uključiti poveznica na životopise članova upravljačkih tijela.

(b)

Odgovornost za informacije navedene u ovoj brošuri s ključnim informacijama o ulaganju

„Vlasnik projekta izjavljuje da, prema njegovim saznanjima, nikakve informacije nisu izostavljene i da navedene informacije nisu suštinski obmanjujuće ili netočne. Vlasnik projekta odgovoran je za izradu ove brošure s ključnim informacijama o ulaganju.”

[U ovom odjeljku navedite popis fizičkih i pravnih osoba koje su odgovorne za informacije dostavljene u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju u skladu s nacionalnim pravom. Kada je riječ o fizičkim osobama, kao što su članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela vlasnika projekta, navedite njihova imena i funkcije. Kada je riječ o pravnim osobama, navedite njihove nazive i registrirana sjedišta.]

„Izjava [svake] navedene osobe[osoba] u odnosu na njihovu odgovornost za informacije navedene u ovoj brošuri s ključnim informacijama o ulaganju u skladu s člankom 23. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća* (3) uključena je u [Prilog [A] (4)]”.

(c)

Glavne aktivnosti vlasnika projekta; proizvodi ili usluge koje vlasnik projekta nudi

Sažet opis vrste aktualnih glavnih aktivnosti i poslovnih rezultata vlasnika projekta, uključujući, prema potrebi, kratku prezentaciju njegove strategije i dodane vrijednosti.

(d)

Poveznica na najnoviji financijski izvještaj vlasnika projekta

Dodaje se poveznica na najnoviji financijski izvještaj vlasnika projekta, ako je dostupan.

Ako je financijski izvještaj revidiran, može se dodati i poveznica na relevantna izvješća o reviziji.

Ako najnoviji financijski izvještaj nije dostupan, to je potrebno izričito navesti. Mogu se navesti razlozi za nedostupnost. Samo ako najnoviji financijski izvještaj nije dostupan, umjesto toga može se uključiti poveznica na ažuriranu bilancu, ako je dostupna.

Ako između vlasnika projekta i ulagatelja posreduje subjekt posebne namjene, prethodno navedene informacije mogu se dostaviti i o tom subjektu.

(e)

Ključni godišnji financijski iznosi i omjeri za vlasnika projekta za posljednje tri godine

Prikaz ključnih godišnjih financijskih iznosa i omjera, kao što su:

i.

promet;

ii.

godišnja neto dobit;

iii.

ukupna imovina;

iv.

bruto, operativna i neto profitna marža;

v.

neto dug; omjer duga i kapitala;

vi.

koeficijent ubrzane likvidnosti; koeficijent pokrivenosti otplate duga;

vii.

dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA);

viii.

povrat na kapital;

ix.

omjer nematerijalne dugotrajne imovine i ukupne imovine.

(f)

Opis projekta skupnog financiranja, uključujući njegovu svrhu i glavna obilježja

Opis projekta skupnog financiranja, uključujući njegovu svrhu i glavna obilježja i namjenu prikupljenih sredstava.

Dio B: glavna obilježja procesa skupnog financiranja i uvjeti za [prikupljanje kapitala] ili [uzimanje sredstava u zajam]

(a)

Minimalni [ciljni iznos kapitala koji treba prikupiti] ili [ciljni iznos sredstava koje treba uzeti u zajam] u pojedinačnoj ponudi za skupno financiranje

[Iznos i valuta]

Broj ponuda koje je vlasnik projekta ili pružatelj usluga skupnog financiranja dovršio u odnosu na projekt za skupno financiranje

Vrsta ponude i ponuđenih instrumenata

Datum dovršetka

Iznos [prikupljen/uzet u zajam] i ciljni iznos (uključujući odgovarajuću vrijednost u eurima i datum deviznog tečaja ako je iznos u valuti koja nije euro)

Druge relevantne informacije

 

 

 

 

(b)

Rok za prikupljanje [ciljnog iznosa kapitala koji treba prikupiti] ili [ciljnog iznosa sredstava koje treba uzeti u zajam]:

[Datum na koji se ponuda zatvara za potencijalne ulagatelje.]

(c)

Informacije o posljedicama ako se [u predviđenom roku ne prikupi ciljni iznos kapitala] ili [ne uzme u zajam ciljni iznos sredstava]

Informacije o posljedicama za proces skupnog financiranja i udjele ulagatelja ako ponuda za skupno financiranje ne dosegne minimalni ciljni iznos, među ostalim o tome:

i.

hoće li se ponuda za skupno financiranje i obveze ulagatelja poništiti;

ii.

hoće li iznosi koje su ulagatelji već uplatili biti nadoknađeni i, ako hoće, pod kojim uvjetima i kada;

iii.

hoće li ulagatelji morati platiti naknade ili troškove jer ponuda nije dosegnula ciljni iznos.

(d)

Maksimalni iznos ponude ako je različit od [ciljnog iznosa kapitala] ili [ciljnog iznosa sredstava] iz točke (a);

Maksimalni iznos ponude i valuta (uključujući odgovarajuću vrijednost u eurima ako je ponuda u valuti koja nije euro) ako je taj iznos različit od [ciljnog iznosa kapitala] ili [ciljnog iznosa sredstava].

(e)

Iznos vlastitih sredstava koje je vlasnik projekta izdvojio za projekt skupnog financiranja

Naznaka jesu li veći imatelji udjela ili članovi upravljačkih, nadzornih i upravnih tijela uložili, upisali ili se obvezali na ulaganje u predložene instrumente ili na upis tih instrumenata, te iznos tih instrumenata, uključujući postotak ciljnog iznosa ponude.

(f)

Promjena u sastavu kapitala vlasnika projekta ili zajmova vlasnika projekta povezanih s ponudom za skupno financiranje

Opis promjena u sastavu kapitala vlasnika projekta i zaduženosti vlasnika zbog ponude za skupno financiranje.

Dio C: čimbenici rizika

Prikaz glavnih rizika

U ovom odjeljku opišite glavne rizike povezane s financiranjem projekta skupnog financiranja prema sljedećim utvrđenim vrstama glavnih rizika.

Sljedeći popis vrsta glavnih rizika nije konačan. U ovom dijelu treba opisati i sve ostale glavne rizike koji su relevantni za projekt skupnog financiranja, ponudu za skupno financiranje, vlasnika projekta, prenosive vrijednosne papire i instrumente dopuštene za potrebe skupnog financiranja ili zajmove.

Vrsta 1 – projektni rizik

Rizici koji su svojstveni projektu i koji mogu uzrokovati neuspjeh projekta. Ti se rizici mogu odnositi na, među ostalim:

i.

međuovisne elemente projekta, kao što su financiranje, pravni aspekt, licenciranje, autorska prava;

ii.

realizaciju nepovoljnih scenarija s negativnim učinkom;

iii.

tehnološki razvoj konkurenata ili konkurentnih proizvoda;

iv.

rizike povezane s vlasnikom projekta.

Vrsta 2 – sektorski rizik

Rizici koji su svojstveni specifičnom sektoru. Takve rizike može uzrokovati, na primjer, promjena makroekonomskih okolnosti, smanjenje potražnje u sektoru projekta skupnog financiranja i elementi koji ovise o drugim sektorima.

Sektor projekta opisan je primjenom klasifikacije iz članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Vrsta 3 – rizik od nastanka statusa neispunjavanja obveza

Rizik da se projekt ili vlasnik projekta podvrgne u stečajnom postupku ili drugom postupku u slučaju insolventnosti te druge pojave koje se odnose na projekt ili vlasnika projekta koje ulagateljima mogu prouzročiti gubitak ulaganja.

Takve rizike mogu uzrokovati razni čimbenici, uključujući:

(a)

(velike) promjene makroekonomskih okolnosti;

(b)

loše upravljanje;

(c)

nedostatak iskustva;

(d)

prijevara;

(e)

financiranje koje ne odgovara poslovnoj namjeni;

(f)

neuspješno stavljanje proizvoda na tržište;

(g)

nedostatak novčanog toka.

Vrsta 4 – rizik od nižeg, odgođenog ili nultog povrata

Rizik da će povrat biti niži od očekivanog ili odgođen ili da projekt neće ispuniti obveze plaćanja kapitala ili kamata.

Vrsta 5 – rizik od pada platforme

Rizik od privremenog ili trajnog prekida usluga platforme za skupno financiranje.

Vrsta 6 – rizik od nelikvidnosti ulaganja

Rizik da ulagatelj ne može prodati svoje ulaganje.

Vrsta 7 – drugi rizici

Rizici koji su, među ostalim, izvan kontrole vlasnika projekta, kao što su politički i regulatorni rizici.

Dio D: informacije povezane s ponudom prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja

(a)

Ukupan iznos i vrsta ponuđenih [prenosivih vrijednosnih papira] ili [instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja]

Navode se sljedeće informacije:

i.

opis vrste i kategorije ponuđenih instrumenata;

ii.

ovisno o slučaju, broj ponuđenih instrumenata, naziv vrste instrumenata, valuta i uvjeti;

iii.

relativna nadređenost instrumenata u strukturi kapitala izdavatelja u slučaju nesolventnosti, uključujući, ovisno o slučaju, informacije o položaju i podređenosti vrijednosnih papira.

(b)

Cijena upisa

Cijena po kojoj će se ponuditi [prenosivi vrijednosni papiri] ili [instrumenti dopušteni za potrebe skupnog financiranja]. Prema potrebi, u ovom se odjeljku navodi i minimalni iznos upisa po ulagatelju.

(c)

Informacija o tome prihvaćaju li se upisi iznad vrijednosti ponude i kako se raspoređuju

(d)

Uvjeti upisa i plaćanja

U ovom se odjeljku jasno opisuju uvjeti upisa, uključujući prijenos cijene upisa, te uvjeti procesa plaćanja, uključujući rokove i metodu.

Može se uključiti i poveznica na opis procesa upisa i upute.

(e)

Skrbništvo i isporuka [prenosivih vrijednosnih papira] ili [instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja] ulagateljima

U ovom se odjeljku utvrđuje datum isporuke (ili, ako se takva čvrsta obveza ne može prihvatiti, posljednji mogući datum isporuke) i proces isporuke relevantnih instrumenata (uključujući sav kolateral za instrumente) te navode ime i podaci za kontakt (uključujući e-adresu) izdavatelja ili njegova agenta.

Ako usluge skrbništva ne pruža pružatelj usluga skupnog financiranja, o tome se daje odgovarajuća izjava.

U ovom odjeljku navode se identitet pružatelja usluga skrbništva, registracijski broj i podaci za kontakt. Mora se navesti plaća li ulagatelj ikakvu naknadu pružatelju usluga skrbništva.

(f)

Informacije o jamstvu ili kolateralu kojim je ulaganje osigurano (prema potrebi)

i.

Je li [jamac] ili [pružatelj kolaterala] pravna osoba?;

ii.

Identitet, pravni oblik i podaci za kontakt [jamca] ili [pružatelja kolaterala];

iii.

Informacije o vrsti i uvjetima [jamstva] ili [kolaterala] (uključujući njegovo rangiranje).

(g)

Informacije o čvrstoj obvezi otkupa [prenosivih vrijednosnih papira] ili [instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja] (prema potrebi)

Opis aranžmana otkupa

U ovom se odjeljku navode jasne i sažete informacije o svakoj obvezi otkupa. Prema potrebi, dodatne informacije mogu se dodati poveznicom.

Rok za otkup

Opis uvjeta za sudjelovanje u otkupu (uključujući svaki primjenjivi rok).

(h)

Informacije o kamatnoj stopi i dospijeću

Ovaj se odjeljak odnosi na prenosive nevlasničke vrijednosne papire (kao što su obveznice) ili hibridne instrumente (kao što su obveznice koje se mogu konvertirati u dionice).

Nominalna kamatna stopa:

jasno se navodi godišnja nominalna kamatna stopa. Osim toga, ovaj odjeljak uključuje sažeto objašnjenje metode koja je primijenjena za izračun te stope ili poveznicu na internetske stranice pružatelja usluga skupnog financiranja gdje se takvo objašnjenje nalazi.

Godišnja kamatna stopa iskazuje se s dvije decimale i po mogućnosti u sljedećem formatu:

[•] % godišnje (izračunano [navedite primijenjenu metodu izračuna]); ili ako je kamatna stopa promjenjiva, navedite sažete informacije o ključnim čimbenicima koji određuju kamatnu stopu (npr. europska međubankovna ponudbena kamatna stopa, EURIBOR, + X %) i njezin izračun.

Datum od kojeg se plaćaju kamate:

Rokovi plaćanja kamata:

Datum dospijeća (uključujući međuplaćanja, ako je primjenjivo):

Primjenjivi prinos:

prinos se izračunava kao godišnja stopa i prema metodi koja je primijenjena za izračun godišnje nominalne kamatne stope, a navodi se s dvije decimale. Sažeto se obznanjuju i ključne pretpostavke na kojima se temelji izračun prinosa.

Dio E: informacije o subjektima posebne namjene

(a)

Posreduje li između vlasnika projekta i ulagatelja subjekt posebne namjene?

Da/ne

(b)

Podaci za kontakt subjekta posebne namjene

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, u ovom se odjeljku navodi identitet, pravni oblik i registrirano sjedište subjekta posebne namjene.

Dio F: prava ulagatelja

[U skladu s člankom 23. stavkom 7. Uredbe (EU) 2020/1503, kada je riječ o instrumentima dopuštenima za potrebe skupnog financiranja, ako informacije koje se zahtijevaju u skladu s dijelom F ovog Priloga premašuju jednu stranicu formata A4 u ispisanom obliku, preostali dio navodi se u prilogu uz brošuru s ključnim informacijama o ulaganju.]

(a)

Ključna prava povezana s [prenosivim vrijednosnim papirima] ili [instrumentima dopuštenima za potrebe skupnog financiranja]

Kratak opis ključnih prava povezanih s instrumentima, svrstanih po vrstama, kao što su:

i.

prava na dividendu;

ii.

prava glasa;

iii.

prava na pristup informacijama;

iv.

prava prvokupa u ponudama za upis instrumenata iste kategorije;

v.

pravo na udio u dobiti izdavatelja;

vi.

pravo na udio u svakom višku u slučaju likvidacije;

vii.

prava na otkup;

viii.

prava na konverziju;

ix.

prava na zajednički izlaz u slučaju nastupa operativnog događaja (tj. promjena kontrole, prava manjinskog imatelja udjela na prodaju udjela po uvjetima prodaje većinskog imatelja udjela (engl. tag-along rights)).

Može se uključiti i poveznica na isprave o osnivanju vlasnika projekta ili druge relevantne pravne dokumente s upućivanjem na brojeve relevantnih članka ili odjeljaka.

(b) i (c)

Ograničenja kojima podliježu [prenosivi vrijednosni papiri] ili [instrumenti dopušteni za potrebe skupnog financiranja] i ostala ograničenja prijenosa instrumenata

Ovaj odjeljak uključuje opis dioničarskog ugovora ili drugog aranžmana kojim se sprječava ili ograničava prenosivost instrumenata, kao što su klauzule kojima se ograničava pravo na prodaju instrumenata (npr. klauzule o odobravanju ili klauzule o privremenoj neotuđivosti).

Ovaj odjeljak uključuje i opis drugih ograničenja kojima podliježu instrumenti, kao što su klauzule o otuđivanju (npr. klauzule o isključenju, klauzule o ponovnoj kupnji, prava na zajednički izlaz u slučaju promjene kontrole, prava na prisilnu zajedničku prodaju (engl. drag-along rights)), posebno utvrđujući financijske uvjete takvog otuđivanja.

(d)

Mogućnosti za ulagatelja da napusti ulaganje

(e)

Kada je riječ o vlasničkim instrumentima: raspodjela kapitala i prava glasa prije i nakon povećanja kapitala koje proizlazi iz ponude (pod pretpostavkom da će svi [prenosivi vrijednosni papiri] ili svi [instrumenti dopušteni za potrebe skupnog financiranja] biti upisani)

Sljedeći se podaci uključuju za svaku kategoriju kapitala društva kad se prikazuje raspodjela kapitala i prava glasa prije i nakon povećanja kapitala koje proizlazi iz ponude:

i.

ukupan iznos odobrenog kapitala izdavatelja;

ii.

broj izdanih i u cijelosti plaćenih dionica te izdanih dionica koje nisu plaćene u cijelosti; i

iii.

nominalna vrijednost pojedinačne dionice ili izjava da dionice nemaju nominalnu vrijednost.

Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, navodi se njihov broj i glavne karakteristike.

Dio G: obznanjivanja povezana sa zajmovima

(a)

Vrsta, trajanje i drugi značajni uvjeti zajma

(b)

Primjenjive kamatne stope ili, ovisno o slučaju, drugi oblici naknade ulagatelju

Jasno se navode primjenjive godišnje kamatne stope. Osim toga, ovaj odjeljak uključuje sažeto objašnjenje metode koja je primijenjena za izračun tih stopa ili poveznicu na internetske stranice pružatelja usluga skupnog financiranja gdje se takvo objašnjenje nalazi.

Godišnje kamatne stope iskazuju se s dvije decimale i po mogućnosti u sljedećem formatu:

[•] % godišnje (izračunano [navedite primijenjenu metodu izračuna]); ili ako je kamatna stopa promjenjiva, sažete informacije o ključnim čimbenicima koji određuju kamatnu stopu (npr. EURIBOR + X %) i njezin izračun.

(c)

Mjere za smanjenje rizika, među ostalim postojanje pružatelja kolaterala ili jamaca ili drugih oblika jamstava

(d)

Raspored otplate glavnice i plaćanja kamata

Ako je dopuštena ranija otplata na inicijativu vlasnika projekta ili zajmodavca, to se opisuje uz navođenje uvjeta otplate.

(e)

Svako neispunjavanje obveza vlasnika projekta po ugovorima o kreditu u posljednjih pet godina

[Za potrebe ovog odjeljka primjenjuje se definicija nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2115  (6)]

(f)

Servisiranje zajma (među ostalim u situacijama u kojima vlasnik projekta ne ispunjava svoje obveze)

U ovom se odjeljku navodi subjekt (uključujući njegov pravni naziv, registracijski broj, mjesto registracije, registrirano sjedište i podatke za kontakt) koji je odgovoran za servisiranje zajma i dostavljanje sažetih informacija o svojoj politici servisiranja, što uključuje informacije o postupcima u slučaju neispunjavanja obveza po zajmu. Može se dodati poveznica na relevantnu stranicu ili dokument koji sadržavaju informacije o politici servisiranja.

Dio H: naknade, informacije i pravna zaštita

(a)

Naknade i troškovi koje ulagatelj snosi u vezi s ulaganjem (među ostalim, administrativni troškovi koji proizlaze iz prodaje instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja)

U ovom se odjeljku u obliku tablice prikazuju sve izravne i neizravne naknade, provizije, troškovi i naknade koje snosi ulagatelj u vezi sa svojim ulaganjem i napuštanjem ulaganja.

Ako su iznosi navedeni u eurima (ili drugoj primjenjivoj valuti) i postocima, izračunavaju se za hipotetsko ulaganje od 10 000  EUR i to na godišnjoj razini.

 

Naknade i ostali troškovi

U eurima

(ili drugoj primjenjivoj valuti)

Kao postotak ukupnog iznosa investicije

Primjeri

(neiscrpan popis)

Jednokratne

Ulazni troškovi (detaljan opis)

[…] EUR

[…] %

Troškovi koje ulagatelj plaća pri sklapanju ugovora o ulaganju. Ti troškovi uključuju troškove povezane s upisom ulagatelja (kao što su javnobilježničke pristojbe, pretplaćanje i biljezi) i troškove povezane s odnosnom imovinom (kao što su naknade posrednicima i agentima, javnobilježničke pristojbe, porez na nekretnine i ostali porezi na stjecanje).

Izlazni troškovi

(detaljan opis)

[…] EUR

[…] %

Troškovi koje ulagatelj plaća pri napuštanju ulaganja po dospijeću (kao što su naknade posrednicima i agentima, javnobilježničke pristojbe, porez na nekretnine i ostali porezi na stjecanje, troškovi likvidacije).

Tekuće

 

[…] EUR

[…] %

Troškovi koji nastaju za ulagatelja tijekom razdoblja držanja ulaganja (kao što su naknade za skrbništvo i upravljanje, revizorske i pravne pristojbe, tekući porezi povezani s ulaganjem ili odnosnom imovinom).

Sporedne

Naknade za uspješnost/

udio u dobiti (detaljan opis)

[…] EUR

[…] %

Naknade koje ulagatelji plaćaju vlasnicima projekata ako su ispunjeni određeni parametri uspjeha.

Ostale sporedne naknade (detaljan opis)

[…] EUR

[…] %

Naknade posrednicima, naknade za refinanciranje, naknade za transakcije (ako već nisu uključene u jednokratne naknade).

(b)

Gdje se i na koji način mogu besplatno dobiti dodatne informacije o projektu skupnog financiranja, vlasniku projekta [i, prema potrebi, subjektu posebne namjene]

(c)

Na koji način i kome ulagatelj može uputiti pritužbu u pogledu ulaganja ili ponašanja vlasnika projekta ili pružatelja usluga skupnog financiranja

Ukratko se navode sljedeće informacije:

i.

upute za podnošenje pritužbe u vezi s ulaganjem ili ponašanjem vlasnika projekta ili pružatelja usluga skupnog financiranja;

ii.

poveznica na relevantnu internetsku stranicu i obrazac za takve pritužbe;

iii.

ažurirane internetske stranice ili e-adresa za podnošenje takvih pritužbi.


(1)  Ne dovodeći u pitanje obvezu navođenja informacija iz ovog odjeljka, vlasnik projekta može u ovaj odjeljak uključiti i svoj logotip.

(2)  Na primjer, ako je vlasnik projekta dio grupacije, struktura grupacije i pozicija vlasnika projekta u njoj mogu se prikazati u obliku dijagrama.

(3)  Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20.10.2020., str. 1.).

(4)  Izjava svake odgovorne osobe u skladu je s člankom 23. stavkom 9. Uredbe (EU) 2020/1503.

(5)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2115 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija za izračun stopa neispunjavanja obveza po zajmovima koji se nude na platformi za skupno financiranje (vidjeti stranicu 33.. Ovoga Službenog lista).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/76


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2120

оd 13. srpnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda i formata podataka, predložaka i postupaka za izvješćivanje o informacijama u vezi s projektima koji se financiraju putem platformi za skupno financiranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi nadležna tijela djelotvorno objedinila i usporedila informacije o financiranim projektima skupnog financiranja, standardi i formati koje upotrebljavaju pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi biti usklađeni tijekom izvješćivanja o tim informacijama u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503. Stoga bi trebalo utvrditi predložak za zajedničke standarde i formate za izvješćivanje o tim informacijama.

(2)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo pravodobno prikupljanje informacija i njihovo podnošenje ESMA-i, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi nadležna tijela izvijestiti o informacijama za kalendarsku godinu najkasnije do kraja veljače sljedeće godine. Kako bi se nadležnim tijelima i ESMA-i pružile sveobuhvatne informacije koje su potrebne za jačanje sposobnosti nadležnih tijela za nadzor određenih subjekata te kako bi se ESMA-i omogućilo da izradi i objavi potpune statističke podatke o tržištu skupnog financiranja u Uniji, informacije koje dostavljaju pružatelji usluga skupnog financiranja trebale bi uključivati informacije o svim projektima koji se financiraju na platformi pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući projekte koji nisu prikupili novac u relevantnoj godini. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi osigurati da su informacije koje pružaju potpune i točne.

(3)

S obzirom na osjetljivost informacija koje pružatelji usluga skupnog financiranja trebaju dostaviti, postupcima za izvješćivanje o tim informacijama trebala bi se osigurati njihova povjerljivost.

(4)

Kako bi se vlasnici projekata sigurno i učinkovito identificirali, trebalo bi navesti njihove uobičajene identifikacijske oznake. Ako je vlasnik projekta pravna osoba, trebalo bi navesti njegovu identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442. Budući da ne postoji zajednički međunarodni standard za identifikaciju fizičkih osoba i uzimajući u obzir važnost osiguravanja jasne identifikacije vlasnika projekata koji su fizičke osobe, trebalo bi navesti njihovu identifikacijsku oznaku iz članka 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (2). Nadalje, kako bi se osigurala interoperabilnost podataka i omogućila dopuna dostavljenih informacija drugim podacima dostupnima u brošuri s ključnim informacijama o ulaganju iz članka 23. Uredbe (EU) 2020/1503, trebalo bi navesti identifikacijsku oznaku ponude za skupno financiranje utvrđenu u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2119 (3).

(5)

Kako bi se ESMA-i omogućilo djelotvorno prekogranično agregiranje i usporedba informacija te izrada statističkih podataka o tržištu skupnog financiranja u Uniji, trebaju biti dosljedni standardi i formati koje nadležna tijela koriste za dostavu informacija ESMA-i o projektima skupnog financiranja. Stoga bi trebalo utvrditi predložak za zajedničke standarde i formate za izvješćivanje o tim informacijama. Nadležna tijela trebala bi ESMA-i dostaviti potpune i točne informacije i identifikacijske podatke vlasnika projekta koji su anonimizirani primjenom zajedničke metode.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(7)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Standardi i formati podataka, predložak i postupci za izvješćivanje nadležnih tijela o informacijama

1.   Informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503 uključuju potpune i točne podatke iz tablice 2. u Prilogu ovoj Uredbi, u skladu sa standardima i formatima utvrđenima u toj tablici, upotrebom elektroničkog obrasca u zajedničkom predlošku u formatu CSV ili u nekom drugom formatu koji je prihvatilo nadležno tijelo kojem se informacije dostavljaju.

2.   Postupci za izvješćivanje o informacijama u skladu s ovim člankom uključuju mehanizme kojima se osigurava povjerljivost dostavljenih informacija.

3.   Informacije iz stavka 1. dostavljaju se za svaku kalendarsku godinu do kraja veljače sljedeće kalendarske godine.

4.   Informacije iz stavka 1. uključuju sljedeće podatke:

(a)

za pružatelja usluga skupnog financiranja identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442;

(b)

za vlasnika projekta:

i.

oznaku LEI ako je vlasnik projekta pravna osoba;

ii.

identifikator iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 ako je vlasnik projekta fizička osoba;

(c)

za svaki pojedinačni projekt identifikacijsku oznaku ponude za skupno financiranje utvrđenu u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2119 .

Članak 2.

Standardi i formati podataka, predložak i postupci za izvješćivanje ESMA-e o informacijama

1.   Informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 uključuju potpune i točne podatke iz tablice 3. u Prilogu ovoj Uredbi, u skladu sa standardima i formatima utvrđenima u toj tablici, upotrebom elektroničkog obrasca u zajedničkom predlošku u formatu CSV.

2.   Informacije na temelju kojih se može identificirati vlasnik projekta anonimiziraju se s pomoću zajedničkog algoritma kriptografskog raspršivanja (hashing).

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 оd 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (SL L 87, 31.3.2017., str. 449.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju (vidjeti stranicu 63. ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

Tablica 1

Pojmovnik za tablice 2 i 3

OZNAKA

VRSTA PODATKA

DEFINICIJA

{ALPHANUM-n}

Najviše n alfanumeričkih znakova

Polje za slobodan unos teksta.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerička znaka

Dvoslovna oznaka države, kako je definirana normom ISO 3166-1 (alpha-2 oznaka države)

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerička znaka

Troslovna oznaka valute, kako je definirana normom ISO 4217 (valutne oznake)

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj s ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je „.” (točka);

ne upotrebljava se razdjelnik tisućica;

negativni brojevi imaju predznak „–” (minus);

vrijednosti se zaokružuju na višu, a ne na nižu vrijednost.

{INTEGER-n}

Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki

Numeričko polje za pozitivne i negativne cijele brojeve.

ne upotrebljava se razdjelnik tisućica;

negativni brojevi imaju predznak „–” (minus).

{LEI}

20 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka izrađuje se u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.


Tablica 2

Informacije koje se dostavljaju nadležnim tijelima

BR.

POLJE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU

FORMAT I STANDARDI IZVJEŠĆIVANJA

1

Identifikacijska oznaka pružatelja usluga skupnog financiranja

Oznaka za identifikaciju pružatelja usluga skupnog financiranja odgovornog za podnošenje izvješća.

{LEI}

2

Izvještajno razdoblje

Godina za koju se izvješće podnosi.

GGGG

Informacije o projektima za koje je pružatelj usluga skupnog financiranja dao ponudu za skupno financiranje u izvještajnom razdoblju.

Polja od 3 do 6 ponavljaju se za svaki projekt. Ako je prikupljeni iznos iskazan u više od jedne valute, polja 5 i 6 ponavljaju se za svaku valutu.

3

Identifikacijska oznaka ponude za skupno financiranje

Jedinstvena identifikacijska oznaka ponude za skupno financiranje kako je navedeno u članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektor projekta kako je utvrđen na prvoj razini klasifikacije iz članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

{ALPHANUM-1}

5

Prikupljeni iznos

Iznos prikupljen za projekt.

Informacije koje se navode u ovom polju moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u polju 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta prikupljenog iznosa

Valuta u kojoj je iskazan prikupljeni iznos.

{CURRENCYCODE_3}

Informacije o vlasnicima projekta svakog projekta.

Polje 7 ponavlja se za svakog vlasnika projekta.

7

Identifikacijska oznaka vlasnika projekta

Oznaka za identifikaciju vlasnika projekta:

(a)

ako je vlasnik projekta pravna osoba, oznaka LEI;

(b)

ako je vlasnik projekta fizička osoba, identifikacijska oznaka utvrđena u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informacije o ulagateljima i instrumentima izdanima za svaki projekt.

Ako je potrebno iskazati različite vrste instrumenata, različite vrste ulagatelja, različite zemlje ulagatelja ili valute, polja od 8 do 13 ponavljaju se onoliko koliko je potrebno za svaku kombinaciju vrste instrumenta, vrste ulagatelja, zemlje ulagatelja i valute.

8

Vrsta instrumenta

Vrsta izdanih instrumenata.

LOAN – zajmovi

ICFP – instrumenti odobreni za skupno financiranje

EQUI – vlasnički instrumenti koji su prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2), kao što su oni iz podtočke (a) te točke

DEBT – dužnički instrumenti koji su prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU, kao što su oni iz podtočke (b) te točke

OTHR – drugi prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU, kao što su oni iz podtočke (c) te točke

9

Vrsta ulagatelja

Vrsta ili vrste ulagatelja uz naznaku je li ulagatelj:

(a)

fizička ili pravna osoba koja je profesionalni ulagatelj na temelju točaka od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU;

(b)

fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje pružatelja usluga skupnog financiranja da se s njom postupa kao sa sofisticiranim ulagateljem u skladu s kriterijima i postupkom utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2020/1503;

(c)

nesofisticirani ulagatelj;

(d)

vlasnik projekta.

Ako se iznos iskazan u polju 12 odnosi na iznos koji je vlasnik projekta uložio u projekt, tada vrsta ulagatelja navedena u ovom polju uključuje vlasnika projekta kako je naveden u točki (d).

PROF – profesionalni ulagatelj u skladu s točkama od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU

SOPH – sofisticirani ulagatelj u skladu s kriterijima i postupkom utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2020/1503

RETL – nesofisticirani ulagatelj

OTHR – vlasnici projekata

10

Zemlja ulagatelja

Zemlja porezne rezidentnosti ulagatelja.

{COUNTRYCODE_2}

11

Broj ulagatelja

Broj pojedinačnih ulagatelja po određenoj vrsti ulagatelja i zemlji ulagatelja.

{INTEGER-9}

12

Uloženi iznos

Ukupni uloženi iznos za određenu vrstu ulagatelja i zemlju ulagatelja iskazan u valuti plaćanja.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta uloženog iznosa

Valuta u kojoj je iskazan uloženi iznos.

{CURRENCYCODE_3}


Tablica 3

Informacije koje se dostavljaju ESMA-i

BR.

POLJE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU

FORMAT I STANDARDI IZVJEŠĆIVANJA

1

Identifikacijska oznaka pružatelja usluga skupnog financiranja

Oznaka za identifikaciju pružatelja usluga skupnog financiranja odgovornog za podnošenje izvješća.

{LEI}

2

Izvještajno razdoblje

Godina za koju se izvješće podnosi.

GGGG

Informacije o projektima za koje je pružatelj usluga skupnog financiranja dao ponudu za skupno financiranje u izvještajnom razdoblju.

Polja od 3 do 6 ponavljaju se za svaki projekt. Ako je prikupljeni iznos iskazan u više od jedne valute, polja 5 i 6 ponavljaju se za svaku valutu.

3

Identifikacijska oznaka ponude za skupno financiranje

Jedinstvena identifikacijska oznaka ponude za skupno financiranje kako je navedena u članku 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektor projekta kako je utvrđen na prvoj razini klasifikacije iz članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Prikupljeni iznos

Iznos prikupljen za projekt.

Informacije koje se navode u ovom polju moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u polju 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta prikupljenog iznosa

Valuta u kojoj je iskazan prikupljeni iznos.

{CURRENCYCODE_3}

Informacije o vlasnicima projekta svakog projekta.

Polje 7 ponavlja se za svakog vlasnika projekta.

7

Anonimizirana identifikacijska oznaka vlasnika projekta

Identifikacijska oznaka vlasnika projekta anonimizirana u skladu s člankom 2. stavkom 2.

{ALPHANUM}

Informacije o ulagateljima i instrumentima izdanima za svaki projekt.

Ako je potrebno iskazati različite vrste instrumenata, različite vrste ulagatelja, različite zemlje ulagatelja ili valute, polja od 8 do 13 ponavljaju se onoliko koliko je potrebno za svaku kombinaciju vrste instrumenta, vrste ulagatelja, zemlje ulagatelja i valute.

8

Vrsta instrumenta

Vrsta izdanih instrumenata.

LOAN – zajmovi

ICFP – instrumenti odobreni za skupno financiranje

EQUI – vlasnički instrumenti koji su prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU, kao što su oni iz podtočke (a) te točke

DEBT – dužnički instrumenti koji su prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU, kao što su oni iz podtočke (b) te točke

OTHR – drugi prenosivi vrijednosni papiri u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU, kao što su oni iz podtočke (c) te točke

9

Vrsta ulagatelja

Vrsta ulagatelja uz naznaku je li ulagatelj:

(a)

fizička ili pravna osoba koja je profesionalni ulagatelj na temelju točaka od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU;

(b)

fizička ili pravna osoba koja ima odobrenje pružatelja usluga skupnog financiranja da se s njom postupa kao sa sofisticiranim ulagateljem u skladu s kriterijima i postupkom utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2020/1503;

(c)

nesofisticirani ulagatelj;

(d)

vlasnik projekta.

Ako se iznos iskazan u polju 12 odnosi na iznos koji je vlasnik projekta uložio u projekt, tada vrsta ulagatelja navedena u ovom polju uključuje vlasnika projekta kako je naveden u točki (d).

PROF – profesionalni ulagatelj u skladu s točkama od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU

SOPH – sofisticirani ulagatelj u skladu s kriterijima i postupkom utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2020/1503

RETL – nesofisticirani ulagatelj

OTHR – vlasnici projekata

10

Zemlja ulagatelja

Zemlja porezne rezidentnosti ulagatelja.

{COUNTRYCODE_2}

11

Broj ulagatelja

Broj pojedinačnih ulagatelja po određenoj vrsti ulagatelja i zemlji ulagatelja.

{INTEGER-9}

12

Uloženi iznos

Ukupni uloženi iznos za određenu vrstu ulagatelja i zemlju ulagatelja iskazan u valuti plaćanja.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta uloženog iznosa

Valuta u kojoj je iskazan uloženi iznos.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(2)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/86


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2121

оd 13. srpnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela i ESMA-e o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se nadležnim tijelima i Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) omogućila učinkovita i pravovremena suradnja i razmjena informacija za potrebe Uredbe (EU) 2020/1503, primjereno je utvrditi standardne obrasce, predloške i postupke koje će nadležna tijela i ESMA upotrebljavati za tu suradnju i razmjenu informacija, uključujući za dostavu relevantnih zahtjeva, potvrda o njihovu primitku i odgovora na njih te za nezatraženi prijenos informacija.

(2)

Kako bi se olakšala komunikacija, nadležna tijela i ESMA trebali bi imenovati kontaktnu točku za suradnju i razmjenu informacija iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) 2020/1503.

(3)

Kako bi se osiguralo da nadležna tijela učinkovito i brzo obrađuju zahtjeve za suradnju ili razmjenu informacija, svaki bi zahtjev trebao biti jasno obrazložen. Postupci za suradnju i razmjenu informacija trebali bi olakšati interakciju između nadležnih tijela i ESMA-e tijekom cijelog postupka.

(4)

Budući da nadležna tijela mogu od ESMA-e zatražiti da koordinira izravni nadzor ili istragu s prekograničnim učinkom, primjereno je utvrditi standardni obrazac koji će nadležna tijela koristiti za podnošenje takvih zahtjeva.

(5)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(6)

Zahtjevi ove Uredbe odnose se na nadležna tijela i ESMA-u, a ne na sudionike na tržištu. ESMA je stoga smatrala da bi, s obzirom na područje primjene i učinak nacrta provedbenih standarda iz ove Uredbe, provođenje javnog savjetovanja o tim standardima i/ili analize potencijalnih troškova i koristi bilo izrazito neproporcionalno.

(7)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontaktne točke

1.   Nadležna tijela i ESMA zasebno imenuju kontaktne točke u svrhu komuniciranja o zahtjevima za suradnju i razmjenu informacija u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2020/1503.

2.   Nadležna tijela dostavljaju ESMA-i informacije o svojim kontaktnim točkama iz stavka 1. i obavješćuju ESMA-u o svakoj izmjeni tih informacija.

3.   ESMA održava i ažurira popis svih kontaktnih točaka imenovanih u skladu sa stavkom 1.

Članak 2.

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Kada ESMA ili nadležno tijelo podnese zahtjev za suradnju i razmjenu informacija u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2020/1503, nadležno tijelo koje traži pomoć i ESMA upotrebljavaju standardni obrazac iz Priloga I. ovoj Uredbi. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev kontaktnoj točki nadležnog tijela koje prima zahtjev ili ESMA-e, kako je primjereno.

2.   Pri podnošenju zahtjeva za informacije nadležno tijelo koje traži pomoć ili ESMA navodi zatražene konkretne informacije i utvrđuje, prema potrebi, probleme koji se odnose na povjerljivost zatraženih informacija.

3.   U hitnim slučajevima nadležno tijelo koje traži pomoć ili ESMA može usmeno podnijeti zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija, pod uvjetom da u razumnom roku naknadno potvrdi zahtjev u pisanom obliku, osim ako se s nadležnim tijelom koje prima zahtjev ili ESMA-om ne suglase drukčije.

Članak 3.

Potvrda o primitku zahtjeva

1.   U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva podnesenog na temelju članka 2. nadležno tijelo koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA šalje potvrdu o primitku nadležnom tijelu koje traži pomoć ili, ovisno o slučaju, ESMA-i putem obrasca iz Priloga II. i, prema potrebi, navodi očekivani datum odgovora.

2.   Ako nadležno tijelo koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA sumnjaju u sadržaj suradnje ili razmjene informacija zatražene u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503, za potrebe Uredbe (EU) br. 1095/2010 i u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, traže dodatna pojašnjenja što je prije moguće u bilo kojem primjerenom usmenom ili pisanom obliku. Nadležno tijelo kojem je taj zahtjev upućen odmah dostavlja odgovor.

Članak 4.

Odgovor na zahtjeve

1.   Kada odgovara na zahtjev podnesen na temelju članka 2., nadležno tijelo koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA:

(a)

upotrebljava standardni obrazac iz Priloga III.;

(b)

poduzima sve razumne mjere u svojoj moći kako bi se pružila zatražena suradnja ili informacije;

(c)

djeluje bez nepotrebne odgode, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i eventualnu potrebu za uključivanjem trećih strana.

2.   U hitnim slučajevima nadležno tijelo koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA može usmeno odgovoriti na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija, pod uvjetom da naknadno u razumnom roku dostavi pisani odgovor putem obrasca iz Priloga III., osim ako se s nadležnim tijelom koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA-om ne suglasi drukčije.

Članak 5.

Sredstva komunikacije

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 3. i članak 4. stavak 2., standardni obrasci prenose se u pisanom obliku.

2.   Pri određivanju najprikladnijeg sredstva komunikacije vodi se računa o povjerljivosti, vremenu potrebnom za korespondenciju, količini materijala koji se mora priopćiti i jednostavnosti pristupa informacijama za nadležno tijelo koje traži pomoć ili, ovisno o slučaju, ESMA-u.

3.   Svakim se sredstvom komunikacije osigurava da se tijekom prijenosa zadrži potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija koje su predmet razmjene.

Članak 6.

Postupci za obradu zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Nadležno tijelo koje prima zahtjev obavješćuje nadležno tijelo koje traži pomoć ili, prema potrebi, ESMA-u ako primijeti okolnosti koje bi mogle dovesti do odgode dulje od pet radnih dana od očekivanog datuma odgovora utvrđenog u skladu s člankom 3. stavkom 1.

2.   Ako su nadležno tijelo koje traži pomoć ili, ovisno o slučaju, ESMA naznačili da je zahtjev hitan, nadležno tijelo koje prima zahtjev ili, ovisno o slučaju, ESMA dogovaraju se o učestalosti kojom će obavješćivati podnositelja zahtjeva o tijeku obrade zahtjeva i očekivanom datumu odgovora.

3.   Nadležna tijela i ESMA zajednički rješavaju moguće poteškoće koje iskrsnu tijekom obrade zahtjeva.

4.   Nadležna tijela i ESMA, prema potrebi, razmjenjuju povratne informacije o korisnosti primljene pomoći, ishodu predmeta u vezi s kojim je zatražena pomoć i svakom problemu s kojim su se susreli pri pružanju takve pomoći.

Članak 7.

Zahtjev ESMA-i za koordinaciju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom

1.   Ako nadležna tijela zatraže od ESMA-e da koordinira izravni nadzor ili istragu s prekograničnim učinkom u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503, nadležna tijela upotrebljavaju standardni obrazac iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

2.   Nadležna tijela bez odgode dostavljaju ESMA-i sve informacije koje su joj potrebne za obavljanje njezinih dužnosti.

3.   Ako primi zahtjev u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 da koordinira izravan nadzor ili istragu s prekograničnim učinkom, ESMA može osnovati privremenu skupinu na ad hoc osnovi kako bi uključila nadležna tijela država članica na koje taj nadzor ili istraga utječu.

Članak 8.

Nezatraženi prijenos informacija

1.   Ako nadležno tijelo ili ESMA raspolaže informacijama za koje smatra da bi mogle koristiti ESMA-i ili nadležnom tijelu pri obavljanju njihovih dužnosti u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503, te informacije prenosi putem standardnog obrasca iz Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako nadležno tijelo ili ESMA koji šalju informacije smatraju da bi te informacije trebalo hitno prenijeti, mogu ih priopćiti usmeno. U tom slučaju te se informacije naknadno dostavljaju u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga III., osim ako se nadležno tijelo ili ESMA koji primaju informacije ne suglase drukčije.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2020/1503

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

PODNOSITELJ:

Nacionalno nadležno tijelo

ESMA

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Primatelj:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2020/1503, molimo informacije o pitanjima podrobno opisanima u nastavku.

Molimo Vas da na navedeni zahtjev odgovorite do [navedite okvirni datum odgovora, a u slučaju hitnog zahtjeva navedite rok za dostavu informacija] ili, ako to nije moguće, navedite kada biste to mogli učiniti.

Vrsta zahtjeva

Označite odgovarajuća polja:

istražne i nadzorne ovlasti nadležnih tijela

suradnja među nadležnim tijelima

mjere opreza

ostalo

Ako ste označili „ostalo”, pojasnite:

Obrazloženje zahtjeva

[Navedite odredbe sektorskog zakonodavstva na temelju kojih je to pitanje u nadležnosti nadležnog tijela koje traži pomoć.]

Zahtjev se odnosi na suradnju ili razmjenu informacija u području …

[Opišite predmet zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija, njegovu svrhu i osnovne činjenice o istragama koje su osnova za taj zahtjev te objasnite njegovu korisnost.]

U vezi s …

[Ako je primjenjivo, navedite pojedinosti o prethodnom zahtjevu na kojem se temelji aktualni zahtjev.]

Ako je zahtjev hitan i utvrđen je određeni rok, detaljno objasnite hitnost zahtjeva i svaki rok koji je nadležno tijelo koje traži pomoć utvrdilo za slanje informacija:

Dodatne informacije:

Informacije uključene u ovaj zahtjev su povjerljive u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2020/1503. ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležna tijela osiguravaju da su sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka pružene ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG II.

Obrazac potvrde o primitku

Potvrda o primitku

Referentni broj:

Datum:

Nacionalno nadležno tijelo

ESMA

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica (ako je primjenjivo):

Primatelj:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva [navedite upućivanje na zahtjev] na dan [navedite datum primitka zahtjeva za suradnju ili zahtjeva za informacije].

Očekivani datum odgovora: …

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležna tijela osiguravaju da su sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka pružene ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG III.

Obrazac odgovora na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija i za nezatraženu razmjenu informacija

Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

Nacionalno nadležno tijelo

ESMA

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica:

Primatelj:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

potvrđujemo da smo obradili Vaš zahtjev od [dd.mm.gggg.] pod referentnim brojem [navedite referentni broj zahtjeva] [nije primjenjivo u slučaju nezatražene razmjene informacija].

Prikupljene informacije

[Prikupljene informacije navedite ovdje ili objasnite kako će biti dostavljene.]

[U slučaju spontane razmjene informacija navedite informacije koje su spontano dostavljene.]

[Dostavljene su informacije povjerljive i obznanjene [navedite ime nadležnog tijela koje traži pomoć] u skladu s [navedite odredbu Uredbe (EU) 2020/1503] i pod uvjetom da ostanu povjerljive u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2020/1503.] [ili] [Dostavljene informacije smiju se obznaniti u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.]

Prema potrebi, navedite za koje bi vam točno zatražene informacije mogla biti potrebna objašnjenja:

Samoinicijativno dostavite sve važne informacije koje bi mogle biti korisne za suradnju ili razmjenu informacija za potrebe zahtjeva:

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležna tijela osiguravaju da su sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka pružene ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG IV.

Obrazac zahtjeva ESMA-i za koordinaciju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503

Zahtjev za koordinaciju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

PODNOSITELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

(Podaci za kontakt kontaktne točke):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(Podaci za kontakt kontaktne točke):

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Informacije o zahtjevu za koordinaciju

Obrazloženje zahtjeva

[Navedite odredbe sektorskog zakonodavstva na temelju kojih je to pitanje u nadležnosti nadležnog tijela koje traži pomoć.]

Zahtjev se odnosi na koordinaciju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom u odnosu na

[Opišite predmet zahtjeva za koordinaciju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom, njegovu svrhu i osnovne činjenice o istragama koje su osnova za taj zahtjev te objasnite njegovu korisnost.]

U vezi s

[Ako je primjenjivo, navedite pojedinosti o prethodnom zahtjevu na kojem se temelji aktualni zahtjev.]

Ako je zahtjev hitan i utvrđen je određeni rok, detaljno objasnite hitnost zahtjeva i svaki rok koji je nadležno tijelo koje traži pomoć utvrdilo za slanje informacija:

Dodatne informacije:

Informacije uključene u ovaj zahtjev su povjerljive u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2020/1503. ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležna tijela osiguravaju da su sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka pružene ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/101


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2122

оd 13. srpnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 31. stavak 9. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se olakšala komunikacija i suradnja među nadležnim tijelima za potrebe Uredbe (EU) 2020/1503, svako nadležno tijelo trebalo bi imenovati kontaktnu točku i o njoj obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

(2)

Radi transparentnosti i kako bi se osigurala dobra suradnja među različitim nadležnim tijelima, važno je utvrditi da nadležna tijela koja odbiju postupiti po zahtjevu za informacije ili zahtjevu za suradnju u istrazi, kako je navedeno u članku 31. stavku 2. Uredbe (EU) 2020/1503, obavješćuju nadležno tijelo koje traži pomoć o takvom odbijanju i o razlozima odbijanja.

(3)

Nadležna tijela trebala bi moći učinkovito surađivati u nadzornim aktivnostima, istražnim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja za potrebe Uredbe (EU) 2020/1503. U tu je svrhu potrebno utvrditi zajedničke i jedinstvene postupke u slučaju da zatražena suradnja uključuje uzimanje izjava. Tim bi se postupcima trebalo utvrditi elemente koje nadležna tijela trebaju uzeti u obzir, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom i pravom Unije, kad surađuju na uzimanju izjava od bilo koje osobe. Ti bi elementi trebali uključivati prava osobe od koje se izjava uzima i aranžmane koji osoblju nadležnih tijela omogućuju učinkovitu suradnju. Nadležna tijela trebala bi, ponajprije, osigurati zaštitu prava na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te prava na pretpostavku nedužnosti i prava na obranu utvrđenih člancima 47. i 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(4)

Bitno je osigurati da nadležna tijela učinkovito odgovaraju na zahtjeve za suradnju u izravnom nadzoru ili istrazi, među ostalim kad je riječ o pitanju primjerenosti provedbe zajedničkog izravnog nadzora ili istrage. Stoga je potrebno utvrditi zajedničke i jedinstvene postupke kako bi se olakšala komunikacija, savjetovanja i interakcije između nadležnog tijela koje traži pomoć i nadležnog tijela koje prima zahtjev te osigurala djelotvorna zaštita prava osoba koje su predmet izravnog nadzora ili istrage.

(5)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(6)

ESMA nije provela javna savjetovanja o nacrtu tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba niti je analizirala potencijalne povezane troškove i koristi jer bi to bilo izrazito neproporcionalno u odnosu na opseg i učinak tih standarda, s obzirom na to da se oni prvenstveno odnose na nadležna tijela.

(7)

ESMA je zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontaktne točke

1.   Nadležna tijela imenuju kontaktne točke u svrhu suradnje i razmjene informacija u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2020/1503.

2.   Nadležna tijela priopćuju informacije o kontaktnim točkama Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i obavješćuju ESMA-u o svakoj izmjeni tih informacija.

3.   ESMA vodi i ažurira popis svih kontaktnih točaka imenovanih u skladu sa stavkom 1. i ažurira ga prema potrebi da bi se nadležna tijela mogla njime služiti.

Članak 2.

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Nadležna tijela podnose zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga I.

2.   Pri podnošenju zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija, nadležno tijelo koje traži pomoć:

(a)

detaljno navodi koje informacije traži od nadležnog tijela koje prima zahtjev;

(b)

utvrđuje, prema potrebi, probleme koji se odnose na povjerljivost zatraženih informacija.

3.   U hitnim slučajevima nadležno tijelo koje traži pomoć može zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija podnijeti usmeno, pod uvjetom da naknadno u razumnom roku dostavi potvrdu zahtjeva u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga I., osim ako se s nadležnim tijelom koje prima zahtjev ne suglasi drukčije.

Članak 3.

Potvrda o primitku zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

1.   U roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva podnesenog u skladu s člankom 2. nadležno tijelo koje prima zahtjev šalje potvrdu o primitku nadležnom tijelu koje traži pomoć putem obrasca iz Priloga II. i po mogućnosti navodi očekivani datum odgovora.

2.   Ako je nadležnom tijelu koje prima zahtjev nejasan sadržaj zatražene suradnje ili razmjene informacija, traži dodatna pojašnjenja što je prije moguće u bilo kojem primjerenom usmenom ili pisanom obliku.

Članak 4.

Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Kada odgovara na zahtjev podnesen u skladu s člankom 2., nadležno tijelo koje prima zahtjev:

(a)

odgovara u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga III.;

(b)

poduzima sve razumne mjere u svojoj moći kako bi pružilo zatraženu suradnju ili informacije;

(c)

djeluje bez nepotrebne odgode i na način kojim osigurava brzo provođenje svih regulatornih mjera, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i potrebu za uključivanjem trećih strana ili drugog nadležnog tijela.

2.   U hitnim slučajevima nadležno tijelo koje prima zahtjev može odgovoriti na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija usmenim putem, pod uvjetom da naknadno u razumnom roku dostavi odgovor u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga III., osim ako se s nadležnim tijelom koje traži pomoć ne suglasi drukčije.

Članak 5.

Sredstva komunikacije

1.   Osim ako je u ovoj Uredbi navedeno drukčije, svi obrasci koji se koriste u skladu s ovom Uredbom prenose se u pisanom obliku poštom ili elektroničkim putem.

2.   Pri određivanju najprikladnijeg sredstva komunikacije u svakom pojedinom slučaju vodi se računa o povjerljivosti, vremenu potrebnom za korespondenciju, količini materijala koji se mora priopćiti i jednostavnosti pristupa nadležnog tijela koje traži pomoć informacijama.

3.   Nadležna tijela osiguravaju da se tijekom prijenosa zadrži potpunost, cjelovitost i povjerljivost informacija koje su predmet razmjene.

Članak 6.

Postupci za obradu i ispunjavanje zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Nadležno tijelo koje traži pomoć odmah odgovara na svaki zahtjev za pojašnjenje iz članka 3. stavka 2. nadležnog tijela koje prima zahtjev.

2.   Nadležno tijelo koje prima zahtjev obavješćuje nadležno tijelo koje traži pomoć ako predviđa odgodu dulju od pet radnih dana od očekivanog datuma odgovora iz potvrde o primitku iz članka 3. stavka 1.

3.   Ako je nadležno tijelo koje traži pomoć naznačilo da je zahtjev hitan, nadležno tijelo koje prima zahtjev i nadležno tijelo koje traži pomoć dogovaraju se o učestalosti kojom će nadležno tijelo koje prima zahtjev obavješćivati nadležno tijelo koje traži pomoć o obradi zahtjeva i očekivanom datumu odgovora.

4.   Nadležno tijelo koje prima zahtjev i nadležno tijelo koje traži pomoć surađuju kako bi riješili svaki problem koji nastane pri ispunjavanju zahtjeva.

5.   Nadležna tijela prema potrebi razmjenjuju povratne informacije o korisnosti primljene pomoći, rezultatu predmeta za koji je zatražena pomoć i svakom problemu s kojim su se susreli pri pružanju takve pomoći.

Članak 7.

Obavijest o odbijanju postupanja po zahtjevu za suradnju ili razmjenu informacija

Ako, u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503, nadležno tijelo koje prima zahtjev odbije postupiti, u cijelosti ili dijelom, po zahtjevu iz članka 2. ove Uredbe, obvezno je u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva o tome u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga IV. obavijestiti nadležno tijelo koje traži pomoć.

Članak 8.

Postupci za zahtjeve za suradnju u vezi s uzimanjem izjave

1.   Ako zahtjev za suradnju iz članka 2. uključuje uzimanje izjave od bilo koje osobe, nadležno tijelo koje traži pomoć i nadležno tijelo koje prima zahtjev u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom procjenjuju i uzimaju u obzir sve sljedeće elemente:

(a)

prava osobe od koje se izjava uzima, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom i pravom Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima;

(b)

prava osobe u odnosu na jezik izjave i mogućnosti prevođenja;

(c)

ulogu osoblja nadležnog tijela koje traži pomoć i nadležnog tijela koje prima zahtjev u uzimanju izjave;

(d)

ima li osoba od koje se izjava uzima pravo na pomoć pravnog zastupnika i, ako ima, opseg pomoći pravnog zastupnika pri uzimanju izjave, među ostalim u odnosu na evidencije ili izvješća o izjavi;

(e)

je li uzimanje izjave dobrovoljno ili obvezno;

(f)

je li, na temelju informacija dostupnih u trenutku podnošenja zahtjeva, osoba od koje se izjava uzima svjedok u upravnoj ili sudskoj istrazi ili je predmet takve istrage;

(g)

bi li se, na temelju informacija dostupnih u trenutku podnošenja zahtjeva, izjava mogla ili se namjerava koristiti u sudskom postupku;

(h)

zapis izjave i primjenjive postupke, među ostalim i to hoće li se izjava unijeti u zapisnik doslovno ili u sažetom obliku ili će biti zabilježena u obliku audiosnimke ili audiovizualne snimke;

(i)

postupke ovjere ili potvrđivanja izjave od strane davatelja izjave, među ostalim i to provodi li se takva ovjera ili potvrđivanje nakon uzimanja izjave;

(j)

postupke dostave izjave nadležnom tijelu koje traži pomoć, uključujući traženi oblik i rok.

2.   Nadležno tijelo koje prima zahtjev i nadležno tijelo koje traži pomoć osiguravaju postojanje aranžmana koji njihovu osoblju omogućuju učinkovit rad i dogovaranje o mogućim dodatnim informacijama koje mogu biti potrebne, uključujući sljedeće:

(a)

planiranje datumâ;

(b)

popis pitanja koja se postavljaju osobi od koje se izjava uzima i izmjene popisa;

(c)

organizaciju putovanja ili videokonferencija, kako bi se, među ostalim, uključenim nadležnim tijelima omogućilo da se sastanu i razgovaraju o određenom pitanju prije uzimanja izjave;

(d)

organizaciju prevođenja.

Članak 9.

Postupci za zahtjeve za suradnju u izravnom nadzoru ili istrazi

1.   Ako se zahtjev za suradnju iz članka 2. odnosi na provođenje izravnog nadzora ili istrage, nadležno tijelo koje traži pomoć i nadležno tijelo koje prima zahtjev savjetuju se o najboljem način ispunjavanja tog zahtjeva, među ostalim u pogledu opravdanosti provedbe zajedničkog izravnog nadzora ili zajedničke istrage.

2.   Za potrebe savjetovanja iz stavka 1., nadležna tijela uzimaju u obzir sve sljedeće elemente:

(a)

sadržaj zahtjeva, uključujući primjerenost zajedničke provedbe istrage ili izravnog nadzora;

(b)

provode li nadležna tijela zasebno vlastite istrage o nekom pitanju koje bi moglo imati prekogranične posljedice i bi li to pitanje mogli primjerenije zajednički riješiti;

(c)

pravni i regulatorni okvir primjenjiv u njihovim jurisdikcijama, pri čemu se osigurava dobra upućenost oba nadležna tijela u moguće prepreke i pravna ograničenja njihova djelovanja te mogućih naknadnih postupaka, uključujući pitanja koja se odnose na načelo ne bis in idem i zaštitu prava osoba koje su predmet izravnog nadzora ili istrage;

(d)

upravljačko tijelo i služba potrebne za istragu ili izravni nadzor;

(e)

dodijeljena sredstva i imenovanje osoblja zaduženog za provođenje istrage ili izravnog nadzora;

(f)

mogućnost izrade zajedničkog akcijskog plana s rokovima za postupanje;

(g)

mjere koje nadležna tijela trebaju poduzeti, zajednički ili pojedinačno;

(h)

razmjenu prikupljenih informacija i izvješćivanje o ishodu pojedinačnih poduzetih mjera.

3.   Ako nadležno tijelo koje prima zahtjev sâmo provede izravni nadzor ili istragu iz članka 31. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) 2020/1503, ono obavješćuje nadležno tijelo koje traži pomoć o napretku tog nadzora ili istrage te mu pravodobno dostavlja njihove rezultate.

(a)

Nadležna tijela koja odluče provesti zajedničku istragu ili zajednički izravni nadzor iz članka 31. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) 2020/1503, poduzimaju sljedeće:

(b)

kontinuirano razgovaraju o koordiniranju postupka prikupljanja informacija i utvrđivanja činjeničnog stanja;

(c)

blisko surađuju pri provođenju istrage ili izravnog nadzora;

(d)

utvrđuju posebne pravne zahtjeve koji su predmet istrage ili izravnog nadzora;

(e)

pružaju uzajamnu pomoć u naknadnom postupku izvršavanja mjera u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, uključujući koordiniranje postupaka ili drugih mjera izvršavanja koje se odnose na ishod istrage ili izravnog nadzora ili, prema potrebi, mogućnosti nagodbe;

(f)

prema potrebi dogovaraju sve sljedeće:

(g)

izradu zajedničkog akcijskog plana uz navođenje sadržaja, prirode i rokova za mjere koje treba poduzeti, uključujući raspodjelu odgovornosti za rezultate rada i uzimajući u obzir prioritete svakog nadležnog tijela;

(h)

utvrđivanje i procjenu svakog primjenjivog pravnog ograničenja ili prepreka i svih razlika u postupcima povezanima s istragama ili mjerama izvršavanja ili u bilo kojem drugom postupku, uključujući prava svake osobe koja je predmet istrage;

(i)

utvrđivanje i procjenu posebnih zakonskih odredaba o pravu na imunitet koje bi mogle utjecati na istražni postupak i mjere izvršavanja, uključujući imunitet od samooptuživanja;

(j)

strategiju nastupanja u javnosti i medijima;

(k)

namjenu informacija razmijenjenih tijekom zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora.

Članak 10.

Nezatražena razmjena informacija

1.   Nadležno tijelo koje raspolaže informacijama za koje smatra da bi bile korisne drugom nadležnom tijelu u obavljanju njegovih dužnosti u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503 te informacije prenosi u papirnatom ili elektroničkom obliku putem obrasca iz Priloga III.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako nadležno tijelo koje šalje informacije smatra da bi te informacije trebalo hitno dostaviti, može ih prvo priopćiti usmeno, pod uvjetom da ih naknadno u razumnom roku dostavi u pisanom obliku putem obrasca iz Priloga III., osim ako se s nadležnim tijelom koje prima informacije ne suglasi drukčije.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

Zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

Referentni broj: …

Datum: …

Opće informacije

PODNOSITELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica:

Primatelj:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća (1), molimo informacije o pitanjima podrobno opisanima u nastavku.

Molimo Vas da na taj zahtjev odgovorite do [navedite okvirni datum odgovora, a u slučaju hitnog zahtjeva navedite rok za dostavu informacija] ili, ako to nije moguće, navedite kada biste to mogli učiniti.

Vrsta zahtjeva

Označite odgovarajuća polja

Nadzorne aktivnosti (dostava informacija, uzimanje izjave, ostalo)

Istraga ili izravni nadzor

Izvršavanje

Postupak izdavanja odobrenja za rad

Obrazloženje zahtjeva

[Navedite odredbe sektorskog zakonodavstva na temelju kojih je to pitanje u nadležnosti nadležnog tijela koje traži pomoć.]

Zahtjev se odnosi na [suradnju] ili [razmjenu informacija] u području

[Opišite predmet zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija, njegovu svrhu i osnovne činjenice o istragama koje su osnova za zahtjev te objasnite njegovu korisnost.]

U vezi s…

[Ako je primjenjivo, navedite pojedinosti o prethodnom zahtjevu kako bi se moglo utvrditi koji je to zahtjev.]

Nadzorne aktivnosti (dostava informacija, uzimanje izjave)

Dostava informacija

(a)

Detaljno opišite konkretne zatražene informacije i obrazložite zašto će biti korisne te, ako je dostupan, navedite popis osoba koje imaju zatražene informacije i/ili mjesta na kojima bi se te informacije mogle dobiti.

….

….

(b)

Ako se zahtjev odnosi na suradnju ili razmjenu informacija o određenom prenosivom vrijednosnom papiru, instrumentu dopuštenom za potrebe skupnog financiranja ili zajmu iz ponude za skupno financiranje, navedite sljedeće informacije:

Identifikacijski broj ponude za skupno financiranje:…

[Detaljno opišite ponudu za skupno financiranje i navedite identifikacijsku oznaku iz članka 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 (2) ]

Osobni identifikacijski broj:…

[Navedite identitet svake osobe koja je povezana s ponudom za skupno financiranje i/ili relevantnog pružatelja usluga skupnog financiranja.]

Datum:…

[Navedite datum na koji je ponuda za skupno financiranje objavljena na platformi za skupno financiranje.]

(c)

Ako se zahtjev odnosi na informacije o poslovanju ili djelatnostima osobe, navedite što preciznije informacije radi identifikacije te osobe.

(d)

Ako su zatražene informacije posebno osjetljive (među ostalim, zbog povezanosti s istragom), navedite tu osjetljivost i eventualne posebne mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri prikupljanju informacija.

….

….

(e)

Navedite dodatne informacije.

[Navedite je li nadležno tijelo koje traži pomoć bilo ili će biti u kontaktu s bilo kojim drugim nadležnim tijelom ili tijelom za izvršavanje zakonodavstva u svojoj državi članici u vezi s predmetnim zahtjevom ili postoji li prema saznanjima tijela koje traži pomoć neko drugo tijelo koje se aktivno zanima za predmet zahtjeva.]

(f)

Ako je zahtjev hitan i utvrđen je određeni rok, detaljno objasnite hitnost zahtjeva i svaki rok koji je nadležno tijelo koje traži pomoć utvrdilo za slanje informacija.

Uzimanje izjave

Navedite:

a)

Izjavu: pod prisegom☐/prihvaćanjem prisege o govorenju istine ☐ ako je to dopušteno, ništa od navedenoga ☐

(b)

Potreba i svrha uzimanja izjave:

(c)

Imena osoba od kojih se izjave uzimaju:

[Navedite podatke o osobama od kojih se izjave uzimaju kako bi se nadležnom tijelu koje prima zahtjev omogućilo, ako je primjenjivo, pokretanje slanja službenog poziva za davanje izjave.]

(d)

Detaljan opis zatraženih informacija, uključujući preliminarni popis pitanja (ako je na raspolaganju u vrijeme podnošenja zahtjeva).

….

….

(e)

Sve dodatne potencijalno korisne informacije:

[Navedite zahtijeva li nadležno tijelo koje traži pomoć od svojeg osoblja da sudjeluje u uzimanju izjave, podatke o službenicima nadležnog tijela koje traži pomoć koji u tome sudjeluju i, prema potrebi, opis pravnih i postupovnih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni kako bi se osigurala dopuštenost izjava u jurisdikciji nadležnog tijela koje traži pomoć.]

Izravni nadzor ili istraga

Ako se zahtjev odnosi na izravni nadzor ili istragu, navedite informacije na temelju kojih primatelj može procijeniti koje mjere iz članka 31. stavka 4. drugog podstavka točaka od (a) do (e) Uredbe (EU) 2020/1503 može poduzeti i je li zainteresiran za zajednički izravni nadzor ili istragu. Navedite i informacije o prijedlogu nadležnog tijela koje traži pomoć za nadzor ili istragu, obrazloženje i koristi za primatelja.

[Uključite sve relevantne informacije kako bi primatelj zahtjeva prema potrebi mogao pružiti potrebnu pomoć.]

….

Izvršavanje

(a)

Detaljno opišite konkretne zatražene informacije i obrazložite zašto će biti korisne.

….

….

(b)

Ako se zahtjev odnosi na suradnju ili razmjenu informacija o određenom prenosivom vrijednosnom papiru, instrumentu dopuštenom za potrebe skupnog financiranja ili zajmu iz ponude za skupno financiranje, navedite sljedeće informacije:

Identifikacijski broj ponude za skupno financiranje:…

[Detaljno opišite ponudu za skupno financiranje i navedite identifikacijsku oznaku iz članka 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119]

Osobni identifikacijski broj:…

[Navedite identitet svake osobe koja je povezana s ponudom za skupno financiranje i/ili relevantnog pružatelja usluga skupnog financiranja.]

Datum:…

[Navedite datum na koji je ponuda za skupno financiranje objavljena na platformi za skupno financiranje.]

Postupak izdavanja odobrenja za rad

a)     Predmet:

b)     Informacije o postupku izdavanja odobrenja za rad:

c)     Informacije o ostalim uključenim nadležnim tijelima:

[Ovdje navedite informacije ili upućivanje na priloženu dokumentaciju koja sadržava te informacije.]

d)     Zatražene informacije:

[Detaljno opišite zatražene informacije, uključujući sve zatražene relevantne dokumente, i obrazložite zašto su te informacije potrebne za preispitivanje zahtjeva za odobrenje za rad.]

e)     Sve dodatne potencijalno korisne informacije:

[Navedite sve ostale relevantne informacije. Ako su zatražene informacije posebno osjetljive, navedite tu osjetljivost i eventualne posebne mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri prikupljanju informacija.]

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležan tijela osiguravaju da se sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka dostave ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20.10.2020., str. 1.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2119 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za brošuru s ključnim informacijama o ulaganju (Vidjeti stranicu 63. ovoga Službenog lista).


PRILOG II.

Obrazac potvrde o primitku

Potvrda o primitku

Referentni broj:

Datum:

PODNOSITELJ:

Država članica:

Primatelj:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva [navedite upućivanje na zahtjev] na dan [navedite datum primitka zahtjeva za suradnju ili zahtjeva za informacije].

Očekivani datum odgovora: …

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležan tijela osiguravaju da se sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka dostave ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


PRILOG III.

Obrazac odgovora na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija i za nezatraženu razmjenu informacija

[Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija] [Nezatražena razmjena informacija]

Referentni broj:

Datum:

Opće informacije

PODNOSITELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica:

Primatelj:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

potvrđujemo da smo obradili Vaš zahtjev od [dd.mm.gggg.] pod referentnim brojem [navedite referentni broj zahtjeva] [nije primjenjivo u slučaju nezatražene razmjene informacija].

Prikupljene informacije

[Prikupljene informacije navedite ovdje ili objasnite kako će biti dostavljene.]

[U slučaju spontane razmjene informacija navedite informacije koje su spontano dostavljene.]

[Dostavljene su informacije povjerljive i obznanjene [navedite ime nadležnog tijela koje traži pomoć] u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i pod uvjetom da ostanu povjerljive u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.] [ili] [Dostavljene informacije smiju se obznaniti u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1503.]

[Navedite ime nadležnog tijela koje traži pomoć ili nadležnog tijela koje prima zahtjev] postupat će u skladu sa zahtjevima iz članka 35. Uredbe (EU) 2020/1503.

Prema potrebi, navedite za koje bi vam točno zatražene informacije mogla biti potrebna objašnjenja:

Samoinicijativno dostavite sve važne informacije koje bi mogle biti korisne za suradnju ili razmjenu informacija za potrebe zahtjeva:

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležan tijela osiguravaju da se sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka dostave ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20.10.2020., str. 1.).


PRILOG IV.

Obrazac obavijesti o odbijanju

Obavijest o odbijanju

Referentni broj:

Datum:

PODNOSITELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo koje traži pomoć:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

PRIMATELJ:

Država članica:

Primatelj:

Adresa:

(Podaci o kontaktnoj točki)

Ime:

Telefon:

E-pošta:

Poštovani/poštovana [navedite odgovarajuće ime],

obavješćujemo Vas da odbijamo postupiti po Vašem zahtjevu [navedite upućivanje na zahtjev] zbog iznimnih okolnosti u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Odbijamo postupiti po Vašem zahtjevu zbog sljedeće iznimne okolnosti:…

[Opišite iznimnu okolnost u skladu s člankom 31. stavkom 2. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2020/1503.]

Odluku o odbijanju postupanja po Vašem zahtjevu temeljimo na sljedećim razlozima:……

[Detaljno obrazložite zašto primatelj odbija postupiti po zahtjevu za suradnju ili zahtjevu za informacije nadležnog tijela koje traži pomoć, uzimajući u obzir iznimnu okolnost na kojoj se odbijanje temelji.]

ESMA obrađuje sve dostavljene osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, a relevantna nadležna tijela obrađuju te podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća. Konkretno, ESMA i relevantna nadležan tijela osiguravaju da se sve relevantne informacije o obradi osobnih podataka dostave ispitanicima u skladu s odjeljkom 2. „Informacije i pristup osobnim podacima” u poglavlju III. „Prava ispitanika” tih uredbi.

S poštovanjem

[potpis]


(1)  Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20.10.2020., str. 1.).


8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/120


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2123

оd 13. srpnja 2022.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka koje nadležna tijela koriste za slanje obavijesti ESMA-i o nacionalnim zahtjevima za promidžbu primjenjivima na pružatelje usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 28. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

Regulatorne razlike među državama članicama u pogledu nacionalnih zahtjeva za promidžbene sadržaje mogu biti prepreka za pružatelje usluga skupnog financiranja koji posluju širom Unije. Standardni obrasci, predlošci i postupci koje nadležna tijela primjenjuju u obavješćivanju ESMA-e osiguravaju da su objave koje ESMA treba provesti u skladu s člankom 28. stavkom 6. Uredbe (EU) 2020/1503 jasne i smanjuju pravnu nesigurnost. Kako bi se olakšala obrada tih obavijesti i pomoglo ESMA-i pri ispunjavanju zahtjeva za objavu iz članka 28. stavka 6. Uredbe (EU) 2020/1503, od nadležnih tijela trebalo bi zahtijevati da putem posebne adrese obavijeste ESMA-u u određenom roku i upotrebom standardnih obrazaca i predložaka.

(2)

Kako bi se olakšala obrada ESMA-inih obavijesti, nadležna tijela trebala bi upotrijebiti jedan od dva različita predloška, ovisno o tome dostavljaju li obavijest u skladu s člankom 28. stavkom 2. ili stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/1503.

(3)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(4)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(5)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontaktna točka

ESMA nadležnim tijelima priopćuje podatke za kontakt, uključujući e-adresu, koji se upotrebljavaju za obavijesti iz članka 28. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 2.

Rok

1.   Nadležna tijela dostavljaju obavijest iz članka 28. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503 u roku od dva mjeseca od 28. studenoga 2022.

2.   Nadležna tijela dostavljaju obavijest iz članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503 prije datuma na koji se u relevantnoj državi članici počinje primjenjivati promjena o kojoj se obavješćuje.

Članak 3.

Predlošci i podnošenje

1.   Za dostavu obavijesti u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 nadležna tijela upotrebljavaju predložak iz Priloga I. toj uredbi.

2.   Za dostavu obavijesti u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) 2020/1503 nadležna tijela upotrebljavaju predložak iz Priloga II. toj uredbi.

3.   Nadležna tijela podnose predloške iz stavaka 1. i 2. putem e-adrese koju ESMA priopći u skladu s člankom 1.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG I.

Predložak za obavijesti iz članka 28. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/1503

ODJELJAK A

Opće informacije

Datum obavijesti:

PODNOSITELJ OBAVIJESTI:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Pravna adresa:

Podaci o osobi koja je zadužena za obavijest:

 

Ime:

 

Telefon:

 

E-pošta:

ODJELJAK B

Informacije o nacionalnim zakonima i drugim propisima o kojima se obavješćuje koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje

Polje

Potpolje

Opis

1

Ako obavijest uključuje više nacionalnih mjera, potpolja od 1 do 7 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku nacionalnu mjeru o kojoj se obavješćuje.

1

Vrsta nacionalne mjere

Objasniti je li nacionalna mjera o kojoj se obavješćuje zakon ili drugi propis.

2

Službeni naziv na izvornom jeziku nacionalnog zakona ili drugog propisa o kojem se obavješćuje koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja

 

3

Prijevod službenog naziva zakona ili drugog propisa iz potpolja 2. na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija

 

4

Datum stupanja na snagu nacionalnog pravnog sustava zakona ili drugog propisa o kojem se obavješćuje

 

5

Poveznica na relevantni odjeljak službene internetske stranice države članice koji sadržava cijeli tekst nacionalnog zakona ili drugog propisa

 

6

Sažetak nacionalnog zakona ili drugog propisa o kojem se obavješćuje (na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija)

 

7

Dodatne informacije (opcionalno)

 


PRILOG II.

Predložak za obavijesti iz članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) 2020/1503

ODJELJAK A

Opće informacije

Datum obavijesti:

PODNOSITELJ OBAVIJESTI:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Pravna adresa:

Podaci o osobi koja je zadužena za obavijest:

Ime:

Telefon:

E-pošta:

ODJELJAK B

Informacije o izmjenama nacionalnih zakona ili drugih propisa o kojima se obavješćuje koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje

Polje

Potpolje

Opis

1

Ako obavijest uključuje više izmjena jednog nacionalnog zakona ili drugog propisa, potpolja od 1 do 8 ispunjavaju se jednom i obuhvaćaju sve izmjene te nacionalne mjere.

Ako obavijest uključuje izmjene više nacionalnih mjera, potpolja od 1 do 8 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku izmijenjenu nacionalnu mjeru.

1

Vrsta nacionalne mjere

Objasniti je li nacionalna mjera o izmjeni nacionalnog zakona ili drugog propisa o kojoj se obavješćuje zakon ili drugi propis

2

Službeni naziv na izvornom jeziku nacionalnog zakona ili drugog propisa o kojem se obavješćuje koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja

 

3

Prijevod službenog naziva zakona ili drugog propisa iz potpolja 2. na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija

 

4

Datum donošenja zakona, drugog propisa ili akta o kojem se obavješćuje o izmjeni informacija koje su prvotno podnesene u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 o kojem se obavješćuje

 

5

Datum stupanja na snagu zakona, drugog propisa ili akta o kojem se obavješćuje o izmjeni informacija koje su prvotno podnesene u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 o kojem se obavješćuje

 

6

Poveznica na relevantni odjeljak službene internetske stranice države članice koji sadržava cijeli tekst nacionalnog propisa, drugog zakona ili akta

 

7

Sažetak nacionalnog zakona ili drugog propisa o kojem se obavješćuje u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1503 kako je ažuriran u skladu s izmjenama navedenima u ovom obrascu (na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija)

 

8

Dodatne informacije (opcionalno)