ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 276

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
26. listopada 2022.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2022/2056 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o utvrđivanju mjera očuvanja i upravljanja koje se primjenjuju na području Konvencije za ribarstvo u zapadnom i središnjem Pacifiku i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/2057 od 13. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1706 o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. ( 1 )

37

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2058 оd 28. veljače 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o razdobljima likvidnosti za alternativni pristup internih modela u skladu s njezinim člankom 325.bd stavkom 7. ( 1 )

40

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2059 оd 14. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehničke detalje retroaktivnog testiranja te zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka u skladu s člancima 325.bf i 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 ( 1 )

47

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2060 оd 14. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju kriteriji za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika na temelju pristupa internih modela i o određivanju učestalosti te procjene na temelju članka 325.be stavka 3. te uredbe ( 1 )

60

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2061 оd 24. listopada 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači ( 1 )

69

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2062 od 25. listopada 2022. o financijskim doprinosima koje trebaju platiti stranke Europskog razvojnog fonda radi financiranja tog fonda u pogledu trećeg obroka za 2022.

139

 

*

Odluka (EU) 2022/2063 Europske središnje banke od 13. listopada 2022. o izmjeni Odluke (EU) 2020/637 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2022/35)

142

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2022 Posebnog trgovinskog odbora EU-UK za carinsku suradnju i pravila o podrijetlu od 17. listopada 2022. o postupku savjetovanja u slučaju odbijanja povlaštenog tarifnog postupanja na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane [2022/2064]

147

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/1


UREDBA (EU) 2022/2056 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. listopada 2022.

o utvrđivanju mjera očuvanja i upravljanja koje se primjenjuju na području Konvencije za ribarstvo u zapadnom i središnjem Pacifiku i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Cilj je zajedničke ribarstvene politike (ZRP), kako je utvrđen u Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), osigurati iskorištavanje živih vodenih resursa na način kojim se omogućuju održivi gospodarski, okolišni i socijalni uvjeti.

(2)

Unija je Odlukom Vijeća 98/392/EZ (4) odobrila Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. te je Odlukom Vijeća 98/414/EZ (5) ratificirala Sporazum o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima, koji sadržavaju načela i pravila za očuvanje živih morskih resursa i upravljanje njima. U okviru svojih širih međunarodnih obveza Unija sudjeluje u aktivnostima koje se poduzimaju u međunarodnim vodama radi očuvanja ribljih stokova te teži jačanju globalnog upravljanja oceanima i promicanju održivog upravljanja ribarstvom.

(3)

Odlukom Vijeća 2005/75/EZ (6) Europska zajednica odobrila je pristupanje Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku („Konvencija”) kojom je osnovana Komisija za ribarstvo za zapadni i srednji Pacifik (WCPFC).

(4)

WCPFC je ovlašten donositi pravno obvezujuće odluke („mjere očuvanja i upravljanja”) radi očuvanja ribolovnih resursa u svojoj nadležnosti. Te su odluke ponajprije upućene ugovornim strankama Konvencije, no sadržavaju i obveze za subjekte (na primjer zapovjednike ribarskih plovila).

(5)

Nakon njihova stupanja na snagu mjere očuvanja i upravljanja obvezujuće su za sve ugovorne stranke Konvencije, uključujući Uniju.

(6)

Iako se relevantne ključne odredbe iz mjera očuvanja i upravljanja provode na godišnjoj osnovi u kontekstu uredbe o ribolovnim mogućnostima, preostale odredbe posljednji su put provedene u okviru glave V. Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 (7). Stoga je potrebno osigurati da se mjere očuvanja i upravljanja koje je donio WCPFC u potpunosti i pravovremeno provedu u pravo Unije i da se stoga ujednačeno i djelotvorno provode u Uniji te da se njima pruža jasnoća i predvidljivost subjektima koji upravljaju ribarskim plovilima u Uniji.

(7)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 aktivnosti Unije u međunarodnim ribarstvenim organizacijama temelje se na najboljem raspoloživom znanstvenom savjetu kako bi se osiguralo da se ribarstvenim resursima upravlja u skladu s ciljevima ZRP-a, posebno kako bi se osiguralo da iskorištavanje živih morskih bioloških resursa bude dugoročno okolišno održivo te da se populacije izlovljavanih vrsta obnavljaju i održavaju iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos, kako bi se omogućili uvjeti za gospodarski isplativ i konkurentan ribolov i prerađivačku industriju te za aktivnosti na obali koje su povezane s ribolovom i kako bi se doprinijelo dostupnosti održivih zaliha hrane.

(8)

U skladu s Uredbom (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća (8) Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) na zahtjev Komisije pomaže Uniji i državama članicama u njihovim odnosima s trećim zemljama i regionalnim međunarodnim organizacijama za ribarstvo kojih je Unija članica. U skladu s tom uredbom, kada je to potrebno za provedbu obveza Unije, EFCA na zahtjev Komisije koordinira aktivnosti kontrole i inspekcije koje države članice provode na temelju međunarodnih programa kontrole i inspekcije, koji mogu uključivati programe koji se provode u okviru WCPFC-ovih mjera očuvanja i upravljanja. EFCA može u tu svrhu, u dogovoru s dotičnim državama članicama, izraditi zajedničke operativne programe inspekcije i nadzora uspostavom planova o zajedničkom korištenju sredstava. Stoga je primjereno u ovoj Uredbi donijeti odredbe koje uključuju EFCA-u, kada je određuje Komisija, kao tijelo koje je odredila Komisija i koje od država članica prima i Tajništvu WCPFC-a prenosi informacije o kontroli i inspekciji, kao što su izvješća o inspekciji na moru i relevantne obavijesti u okviru regionalnog programa promatranja (RPP) WCPFC-a.

(9)

Uzimajući u obzir to da će se mjere očuvanja i upravljanja u budućnosti vjerojatno dodatno mijenjati na godišnjim sastancima WCPFC-a, kako bi se te mjere očuvanja i upravljanja brzo provelo u pravo Unije i kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti i dodatno podržalo dugoročno održivo upravljanje stokovima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s: dostavljanjem informacija o plovilima, zahtjevima u pogledu sustava za praćenje plovila (VMS), postotkom pokrivenosti promatračima u okviru RPP-a, pravima i obvezama promatrača, pravima i obvezama subjekata koji upravljaju plovilom, zapovjednika plovila i posade plovila, rokovima za izvješćivanje te prilozima od I. do VI., kojima su obuhvaćene mjere ublažavanja za ptice, oznake i druge tehničke specifikacije za plovila, minimalni standardi za uređaje za automatsko lociranje koji se upotrebljavaju u WCPFC-ovu VMS-u, prekrcajna deklaracija WCPFC-a i prikaz parangala za morske pse. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (9). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(10)

Delegirane ovlasti predviđene u ovoj Uredbi ne bi trebale utjecati na provedbu budućih izmjena mjera očuvanja i upravljanja u pravu Unije u okviru redovnog zakonodavnog postupka.

(11)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te je on dostavio službene komentare 14. lipnja 2021. S osobnim podacima koji se obrađuju u okviru ove Uredbe trebalo bi postupati u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (11) i Uredbe (EU) 2018/1725. Kako bi se osiguralo ispunjavanje obveza iz ove Uredbe, osobni podaci trebali bi se pohranjivati na razdoblje od 10 godina. U slučaju da su predmetni osobni podaci potrebni za daljnje postupanje u pogledu povrede, inspekcijske te sudskog ili upravnog postupka, oni se mogu pohraniti na razdoblje dulje od 10 godina, ali ne dulje od 20 godina.

(12)

Članak 4. stavak 4. i članak 28. Uredbe (EZ) br. 520/2007 trebalo bi izbrisati s obzirom na to da se ovom Uredbom provode sve mjere WCPFC-a,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju mjere očuvanja i upravljanja koje se odnose na ribolov na području obuhvaćenom Konvencijom o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku, kojoj je Unija pristupila na temelju Odluke 2005/75/EZ, te u pogledu ribljih vrsta iz područja primjene te konvencije.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na ribarska plovila Unije koja obavljaju ribolov na području Konvencije.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Konvencija” znači Konvencija o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku, kako je u nekoliko navrata izmijenjena;

2.

„područje Konvencije” znači područje na kojem se Konvencija primjenjuje kako je opisano u njezinu članku 3. stavku 1.

3.

„WCPFC” znači Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika osnovana na temelju Konvencije;

4.

„ribarsko plovilo Unije” znači svako plovilo koje plovi pod zastavom države članice, a koje se upotrebljava ili je namijenjeno upotrebi u svrhu ribolova, uključujući pomoćne brodove, transportna plovila i sva druga plovila izravno uključena u takav ribolov;

5.

„ribolov” znači:

(a)

traženje, ulov, uzimanje ili izlov ribe;

(b)

pokušaj traženja, ulova, uzimanja ili izlova ribe;

(c)

sudjelovanje u svim drugim aktivnostima za koje se opravdano očekuje da će dovesti do pronalaženja, ulova, uzimanja ili izlova ribe u bilo koju svrhu;

(d)

postavljanje, traženje ili pronalaženje uređaja za privlačenje ribe ili srodne elektroničke opreme kao što su radiofarovi;

(e)

svaka operacija na moru kojom se izravno podupire ili priprema bilo koja aktivnost opisana u podtočkama od (a) do (d), uključujući prekrcaj; ili

(f)

upotreba bilo kojeg plovila, vozila, letjelice ili lebdjelice za bilo koju aktivnost opisanu u podtočkama od (a) do (d), osim u hitnim slučajevima koji uključuju zaštitu zdravlja i sigurnosti posade ili zaštitu sigurnosti plovila;

6.

„mjere očuvanja i upravljanja” znači primjenjive mjere očuvanja i upravljanja koje je donio WCPFC;

7.

„ribolovne mogućnosti” znači ribolovne kvote, ribolovni napori dodijeljeni državi članici ili razdoblja zabrane ribolova, kako su predviđeni u pravnom aktu Unije koji je na snazi za područje Konvencije;

8.

„neprikladna za prehranu ljudi”:

(a)

znači, među ostalim, riba koja je:

i.

zapletena ili zdrobljena u okružujućoj mreži plivarici;

ii.

oštećena djelovanjem morskih pasa ili kitova; ili

iii.

uginula ili se pokvarila u mreži u slučajevima u kojima zbog neispravnosti ribolovnog alata nije bilo moguće na uobičajen način izvući mrežu i ulov te nisu uspjela nastojanja da se riba iz mreže pusti živa; i

(b)

ne uključuje ribu:

i.

koja se smatra nepoželjnom u smislu veličine, mogućnosti stavljanja na tržište ili sastava vrsta u ulovu; ili

ii.

koja se pokvarila ili je onečišćena zbog postupaka ili propusta posade ribarskog plovila;

9.

„uređaj za privlačenje ribe” ili „uređaj FAD” znači svaki predmet ili skupina predmeta, bilo koje veličine, koji je postavljen ili nije postavljen i koji je živ ili nije živ, uključujući, među ostalim, plutače, plovke, mrežasti materijal, gusto tkan materijal, predmete od plastike, predmete od bambusa, drvene klade i kitopsine, koji plutaju na površini ili blizu površine vode, a koji mogu privlačiti ribu;

10.

„plitki ribolov” znači ribolov pri kojem se većina udica postavlja na dubinama manjima od 100 metara;

11.

„Registar” znači WCPFC-ov registar ribarskih plovila;

12.

„WIN” znači identifikacijski broj WCPFC-a;

13.

„VMS” znači sustav za praćenje plovila;

14.

„RPP” znači regionalni program promatranja koji je WCPFC uspostavio za prikupljanje provjerenih podataka o ulovu, drugih znanstvenih podataka i dodatnih informacija o ribolovu na području Konvencije i za praćenje provedbe mjera očuvanja i upravljanja;

15.

„plutača opremljena instrumentima” znači plutača na kojoj je jasno označen referentni broj kojim se omogućuje njezina identifikacija i koja je opremljena sustavom za satelitsko praćenje radi praćenja njezina položaja;

16.

„plutača za prikupljanje podataka” je plutajući uređaj, ploveći ili usidreni, koji postavljaju državne ili priznate znanstvene organizacije ili subjekti radi elektroničkog prikupljanja i mjerenja podataka o okolišu, a ne u svrhu obavljanja ribolovnih aktivnosti;

17.

„prekrcajna deklaracija WCPFC-a” znači dokument koji sadržava informacije iz Priloga IV.;

18.

„istočni džep otvorenog mora” znači područje otvorenog mora omeđeno isključivim gospodarskim pojasevima Cookovih Otoka na zapadu, Francuske Polinezije na istoku i Kiribatija na sjeveru, a njegove zemljopisne koordinate te položaj na karti utvrđeni su u Prilogu V.;

19.

„manta raže” znači vrste iz porodice Mobulidae, što uključuje raže iz rodova Manta i Mobula;

20.

„uređaj za automatsko lociranje” ili „uređaj ALC” znači predajnik za satelitsko određivanje položaja gotovo u stvarnom vremenu;

21.

„odbačeni ulov” znači ulov koji se vraća u more;

22.

„ovlašteni inspektor” znači inspektor ugovorne stranke Konvencije čiji je identitet priopćen WCPFC-u;

23.

„ovlašteni inspektor Unije” znači inspektor Unije čiji je identitet priopćen WCPFC-u u skladu s bilo kojim aktom usvojenim u skladu s člankom 79. stavkom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (12).

Članak 4.

Odobrenja

1.   Države članice upravljaju brojem odobrenja za ribolov i razinom ribolova u skladu s ribolovnim mogućnostima.

2.   U svakom se odobrenju za ribarsko plovilo Unije kojemu se ono izdaje navodi sljedeće:

(a)

određena područja, vrste i razdoblja za koja je to odobrenje valjano;

(b)

aktivnosti koje to ribarsko plovilo Unije smije obavljati;

(c)

zabrane ribolova, zadržavanja na plovilu, prekrcaja ili iskrcaja koje se odnose na ribarsko plovilo Unije na područjima pod nadležnošću druge države, osim na temelju povlastice, dozvole ili odobrenja koje ta druga država zahtijeva;

(d)

zahtjev da ribarsko plovilo Unije drži na plovilu odobrenje izdano u skladu s ovim stavkom ili ovjerenu presliku tog odobrenja, svaku povlasticu, dozvolu ili odobrenje ili njihovu ovjerenu presliku, koje je izdala obalna država, te valjanu potvrdu o registraciji plovila.

POGLAVLJE II.

Mjere očuvanja i upravljanja

Članak 5.

Zadržavanje ulova u ribolovu tropskih tuna okružujućim mrežama plivaricama

1.   Plivarice Unije koje obavljaju ribolov u isključivim gospodarskim pojasevima i na otvorenome moru na području Konvencije omeđenom paralelama 20° S i 20° J zadržavaju na plovilu sav ulov velikooke tune, tunja prugavca i žutoperajne tune, osim u sljedećim situacijama:

(a)

ako, u posljednjem postavljanju mreže u okviru izlaska u ribolov, nema dovoljno skladišnog prostora za smještaj sve ribe ulovljene u tom postavljanju mreže; u tom se slučaju višak ribe ulovljen u tom posljednjem postavljanju mreže može prenijeti na drugu plivaricu i zadržati na njoj, pod uvjetom da to nije zabranjeno prema pravu koje se primjenjuje;

(b)

ako je riba neprikladna za prehranu ljudi; i

(c)

ako dođe do ozbiljnog kvara opreme.

2.   Ako zapovjednik ribarskog plovila Unije utvrdi da ribu ne bi trebalo uzeti na plovilo zbog razloga povezanih s veličinom, mogućnošću stavljanja na tržište ili sastavom vrsta u ulovu, ta se riba pušta prije nego što se mreža potpuno stisne i prije nego što je izvučeno više od polovine mreže.

3.   Ako zapovjednik ribarskog plovila Unije utvrdi da ribu ne bi trebalo uzeti na plovilo zato što je ulovljena tijekom posljednjeg postavljanja mreže u okviru izlaska u ribolov u okolnostima u kojima nema dovoljno skladišnog prostora za smještaj sve ribe ulovljene u tom postavljanju mreže, ta se riba može odbaciti pod uvjetom:

(a)

da zapovjednik i posada pokušaju što prije pustiti ribu dok je još živa; i

(b)

da se ne poduzima nikakav daljnji ribolov nakon odbacivanja dok se ne iskrca ili prekrca riba koja se nalazi na ribarskom plovilu.

4.   Riba se odbacuje s ribarskih plovila Unije tek nakon što promatrač iz RPP-a procijeni sastav vrsta ribe koju se odbacuje.

5.   U roku od 48 sati nakon svakog odbacivanja zapovjednik ribarskog plovila Unije dostavlja Tajništvu WCPFC-a, uz uključivanje države članice zastave i Komisije u korespondenciju, izvješće koje uključuje sljedeće informacije:

(a)

ime, zastavu i broj WIN ribarskog plovila Unije te ime i državljanstvo zapovjednika;

(b)

broj povlastice;

(c)

ime promatrača na plovilu;

(d)

datum, vrijeme i lokaciju (geografska širina/dužina) odbacivanja;

(e)

datum, vrijeme, lokaciju (geografska širina/dužina) i vrstu (ploveći uređaj FAD, usidreni uređaj FAD, slobodno jato itd.) postavljanja mreže;

(f)

razlog zbog kojeg je riba odbačena, uključujući izjavu o statusu izvlačenja ako je riba odbačena jer je neprikladna za prehranu ljudi;

(g)

procijenjenu tonažu i sastav vrsta odbačene ribe;

(h)

procijenjenu tonažu i sastav vrsta zadržane ribe iz tog postavljanja mreže;

i.

ako je riba odbačena u skladu sa stavkom 3., izjavu o tome da se neće poduzimati nikakav daljnji ribolov dok se ne iskrca ulov koji se nalazi na plovilu; i

(j)

sve ostale informacije koje zapovjednik ribarskog plovila Unije smatra relevantnima.

6.   Zapovjednik ribarskog plovila Unije daje promatraču iz RPP-a koji se nalazi na plovilu informacije iz stavka 5. istodobno s dostavljanjem informacija Tajništvu WCPFC-a.

Članak 6.

Praćenje i kontrola u ribolovu tropskih tuna okružujućim mrežama plivaricama

1.   Neovisno o članku 26., učestalost slanja podataka iz VMS-a o položaju plovila povećava se na jednom svakih 30 minuta tijekom razdoblja zabrane ribolova s pomoću uređaja FAD kako je definirano u uredbi o ribolovnim mogućnostima.

2.   Plivarice Unije ne smiju ručno izvješćivati o položaju tijekom razdoblja zabrane ribolova s pomoću uređaja FAD.

3.   Ako Tajništvo WCPFC-a obustavi automatsko primanje podataka o položaju iz VMS-a za ribarska plovila Unije, predmetnom plovilu ne naređuje se povratak u luku dok Tajništvo WCPFC-a ne iscrpi sve razumne korake za ponovno uspostavljanje normalnog automatskog primanja položaja iz VMS-a.

4.   Na plivaricama Unije mora se nalaziti promatrač iz RPP-a ako to plovilo obavlja ribolov unutar područja omeđenog paralelama 20° S i 20° J:

(a)

na otvorenome moru;

(b)

na otvorenome moru i u vodama pod nadležnošću jedne ili više obalnih država; ili

(c)

u vodama pod nadležnošću dviju ili više obalnih država.

Članak 7.

Uređaji FAD i plutače opremljene instrumentima u ribolovu tropskih tuna okružujućim mrežama plivaricama

1.   Oblikovanje i konstrukcija uređaja FAD koji se trebaju postaviti na području Konvencije ili koji doplutaju na to područje moraju biti u skladu sa sljedećim specifikacijama:

(a)

ako je plutajući dio ili dio sa splavi (plosnate ili omotane strukture) uređaja FAD pokriven mrežom, veličina rastegnutog oka mrežnog tega mora biti manja od 7 cm, a mreža mora biti dobro omotana oko cijele splavi tako da pri postavljanju nijedan dio mreže ne visi ispod uređaja FAD;

(b)

ako se upotrebljava mreža, veličina rastegnutog oka mrežnog tega te mreže mora biti manja od 7 cm ili mora biti čvrsto vezana u snopove ili „kobasice” s dovoljnim otežanjem na kraju kako bi mreža bila zategnuta prema dolje u vodenom stupcu. Kao druga mogućnost, može se upotrebljavati jedan otežani komad mreže s veličinom rastegnutog oka mrežnog tega manjom od 7 cm ili nemrežasta ovojnica (kao što je platno ili najlon).

2.   Tijekom razdoblja zabrane ribolova s pomoću uređaja FAD koja su uvedena aktima Unije o raspodjeli ribolovnih mogućnosti plivaricama Unije koje postavljaju mreže, uključujući sve njihove ribolovne alate i pomoćne čamce, zabranjeno je nalaziti se na području unutar jedne nautičke milje od uređaja FAD.

3.   Ribarska plovila Unije ne smiju se upotrebljavati za privlačenje ribe ili za premještanje privučene ribe, uključujući upotrebom podvodnih svjetala i mamljenjem ribe bacanjem ješke.

4.   Ribarska plovila Unije ne smiju izvlačiti uređaje FAD ili povezanu elektroničku opremu tijekom razdoblja zabrane ribolova s pomoću uređaja FAD osim:

(a)

ako se uređaji FAD ili povezana elektronička oprema izvlače i drže na plovilu do iskrcaja ili do isteka razdoblja zabrane ribolova s pomoću uređaja FAD; i

(b)

ako ribarsko plovilo Unije ne provodi nikakvo postavljanje mreže bilo u razdoblju od sedam dana nakon izvlačenja bilo unutar kruga od 50 nautičkih milja od mjesta izvlačenja bilo kojeg uređaja FAD.

5.   Dodatno uz stavak 4., ribarska plovila Unije ne smiju djelovati u suradnji kako bi ulovila privučenu ribu.

6.   Ribarska plovila Unije tijekom razdoblja zabrane ribolova ne smiju postavljati mreže unutar područja od jedne nautičke milje od mjesta na kojem je drugo plovilo izvuklo uređaj FAD u roku od 24 sata prije postavljanja mreže ako zapovjednik ribarskog plovila Unije ima saznanja o lokaciji i vremenu tog izvlačenja uređaja FAD.

7.   Države članice osiguravaju da plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja djeluju u vodama obalne države poštuju propise te obalne države koji se odnose na upravljanje uređajima FAD, uključujući praćenje položaja uređaja FAD.

Članak 8.

Plutače opremljene instrumentima

Plutače opremljene instrumentima aktiviraju se isključivo na plivarici.

Članak 9.

Plutače za prikupljanje podataka

1.   Zabranjen je ribolov unutar jedne nautičke milje od plutače za prikupljanje podataka ili interakcija s takvom plutačom. Ta zabrana uključuje okruživanje plutače za prikupljanje podataka ribolovnim alatom, vezivanje ili pričvršćivanje plovila, bilo kojeg ribolovnog alata ili dijela plovila za plutaču za prikupljanje podataka ili njezino privezivanje te rezanje sidrena užeta plutače za prikupljanje podataka.

2.   Ako se ribarsko plovilo Unije zaplete u plutaču za prikupljanje podataka, zapleteni ribolovni alat uklanja se tako da se plutači za prikupljanje podataka nanese što manja šteta.

3.   Zapovjednik ribarskog plovila Unije državi članici zastave prijavljuje svako zapletanje uz navođenje datuma, lokacije i prirode zapletanja, zajedno sa svim identifikacijskim informacijama koje se nalaze na predmetnoj plutači za prikupljanje podataka. Ta država članica zastave odmah šalje tu prijavu Komisiji.

4.   Neovisno o stavku 1., u okviru programa znanstvenih istraživanja koji su prijavljeni Komisiji i koje je Komisija odobrila, ribarska plovila Unije smiju djelovati unutar jedne nautičke milje od plutače za prikupljanje podataka, pod uvjetom da ne dolaze u interakciju s tim plutačama za prikupljanje podataka na način iz stavka 1.

Članak 10.

Posebno područje upravljanja u istočnom džepu otvorenog mora

1.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije koja djeluju u istočnom džepu otvorenog mora prijavljuju sva zapažanja ribarskih plovila svojoj državi članici zastave, Komisiji ili tijelu koje je odredila Komisija i Tajništvu WCPFC-a. Informacije o kojima se treba izvijestiti uključuju: datum i vrijeme (prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC)), položaj (u pravim stupnjevima geografske širine i dužine), azimut, oznake, brzinu (u čvorovima) i vrstu plovila. Ribarska plovila osiguravaju prijenos tih informacija u roku od šest sati od trenutka zapažanja.

2.   Susjedne obalne države ili područja stalno primaju podatke iz VMS-a u gotovo stvarnom vremenu.

Članak 11.

Prekrcaj

1.   Svi prekrcaji koji se obavljaju na području Konvencije, a odnose se na vrlo migratorne vrste obuhvaćene Konvencijom, odvijaju se u luci i važu u skladu s člankom 60. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Države članice prijavljuju Komisiji prekrcaje koje obavljaju plovila koja plove pod njihovom zastavom, osim ako se plovilo upotrebljava na temelju zakupa, najma ili drugog sličnog mehanizma, kao sastavni dio domaće flote obalne države na području Konvencije.

3.   Zapovjednik ribarskog plovila Unije koje istovaruje proizvode ribarstva od vrlo migratornih ribljih stokova obuhvaćenih područjem Konvencije i uzetih na području Konvencije tijekom prekrcaja u luci ili izvan područja Konvencije za svaki prekrcaj ulova uzetog na području Konvencije ispunjava prekrcajnu deklaraciju WCPFC-a. Prekrcajna deklaracija WCPFC-a šalje se nadležnom tijelu države članice zastave ribarskog plovila Unije.

4.   Zapovjednik ribarskog plovila Unije na koje se prekrcavaju proizvodi ribarstva od vrlo migratornih ribljih stokova obuhvaćenih područjem Konvencije i uzetih na području Konvencije tijekom prekrcaja u luci ili izvan područja Konvencije WCPFC-a za svaki prekrcaj ulova uzetog na području Konvencije ispunjava prekrcajnu deklaraciju WCPFC-a. Prekrcajna deklaracija WCPFC-a šalje se nadležnom tijelu države članice zastave ribarskog plovila Unije.

5.   Države članice zastave potvrđuju te podatke u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i, ako je to moguće, ispravljaju informacije dobivene od ribarskih plovila Unije koja provode operacije prekrcaja, koristeći se pritom svim dostupnim informacijama, kao što su podaci o ulovu i naporu, podaci o položaju, izvješća promatrača i podaci o praćenju u luci.

Članak 12.

Prekrcaj na plovila neugovornih stranaka i s njih

1.   Ribarska plovila Unije ne smiju obavljati operacije prekrcaja na plovilo koje plovi pod zastavom neugovorne stranke ili s takvog plovila, osim ako je to plovilo odobreno odlukom WCPFC-a, kao u slučaju:

(a)

transportnog plovila neugovorne stranke koje se nalazi u Registru; ili

(b)

ribarskog plovila neugovorne stranke koje ima povlasticu za ribolov u isključivom gospodarskom pojasu ugovorne stranke u skladu s odlukom WCPFC-a.

2.   U situaciji iz stavka 1. ovog članka zapovjednik transportnog plovila Unije ili država članica zakupa šalju prekrcajnu deklaraciju WCPFC-a nadležnom tijelu države članice zastave te se primjenjuje članak 11. stavak 5.

POGLAVLJE III.

Zaštita morskih vrsta

Članak 13.

Manta raže

1.   Zabranjuje se ciljano loviti manta raže (rod Mobula) ribolovom ili namjernim postavljanjem mreža.

2.   Zabranjuje se i zadržavanje na plovilu, prekrcaj, iskrcaj ili nuđenje na prodaju bilo kojeg dijela ili cijelog trupa manta raža.

3.   Ribarska plovila Unije osiguravaju brzo puštanje živih i neozlijeđenih, u mjeri u kojoj je to izvedivo, manta raža, i to na način kojim bi se ulovljenom primjerku što manje naudilo, vodeći pritom računa o sigurnosti posade.

4.   Neovisno o stavku 3., ako su manta raže nenamjerno ulovljene i iskrcane u okviru operacije plivarice, to plovilo na mjestu iskrcaja ili prekrcaja predaje cijelu manta ražu nadležnim tijelima ili je, ako je to moguće, odbacuje. Manta raže predane na taj način ne smiju se prodavati niti razmjenjivati, ali se mogu donirati za prehranu lokalnog stanovništva.

5.   Ulov iz stavka 4. ovog članka navodi se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba).

Članak 14.

Opće mjere za zaštitu morskih pasa

Plovila Unije s parangalima koja ciljano love tune i sabljarke ne smiju upotrebljavati bočne uzice koje se protežu izravno s plutača parangala ili otežane uzice s udicama koje se okomito bacaju u dubinu (engl. drop lines), poznate kao parangali za morske pse kako je prikazano u Prilogu VI.

Članak 15.

Trupani oblokrilci

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcaj, skladištenje na ribarskom plovilu, iskrcaj ili nuđenje na prodaju cijelog trupa ili dijelova bilo kojeg trupana oblokrilca (Carcharhinus longimanus).

2.   Svaki ulovljeni trupan oblokrilac, nakon što se dovuče uz bok plovila kako bi se olakšala identifikacija vrste, pušta se što prije na način da mu se što manje naudi.

3.   Promatračima iz RPP-a dopušta se prikupljanje bioloških uzoraka od trupana oblokrilaca koji su bili mrtvi pri izvlačenju, pod uvjetom da je uzorkovanje dio istraživačkog projekta koji je odobrio Znanstveni odbor WCPFC-a.

4.   Slučajni ulov trupana oblokrilaca navodi se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba).

Članak 16.

Kitopsine

1.   Zabranjuje se postavljanje okružujuće mreže plivarice na jato tuna povezano s kitopsinom (Rhincodon typus) ako je ta kitopsina opažena prije početka postavljanja mreže.

2.   Ako je kitopsina nenamjerno okružena okružujućom mrežom plivaricom, ribarsko plovilo Unije:

(a)

osigurava poduzimanje svih razumnih koraka kako bi se osiguralo njezino sigurno puštanje;

(b)

prijavljuje taj incident relevantnom tijelu države članice zastave, uključujući informacije o broju jedinki, pojedinosti o tome kako je i zašto došlo do okruživanja, gdje je do njega došlo, korake koji su poduzeti radi sigurnog puštanja te procjenu životnog statusa kitopsine pri puštanju (uključujući informaciju o tome je li životinja puštena živa, ali je naknadno uginula).

3.   Slučajni ulov kitopsina navodi se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba).

Članak 17.

Svilenkasti morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcaj, skladištenje na ribarskom plovilu ili iskrcaj cijelog trupa ili dijelova svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis).

2.   Ulovljeni svilenkasti morski psi, nakon što se dovuku uz bok ribarskog plovila Unije kako bi se olakšala identifikacija vrste, puštaju se što prije na način da im se što manje naudi.

3.   Slučajni ulov svilenkastih morskih pasa navodi se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba).

4.   Države članice, na temelju podataka prikupljenih u okviru programâ promatranja i iz drugih izvora, kao što su očevidnici o ribolovu ili elektroničko praćenje, procjenjuju broj puštanja ulovljenih svilenkastih morskih pasa, uključujući životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba), te dostavljaju te informacije Komisiji u skladu s člankom 38. stavkom 3. točkom (d).

5.   Promatračima iz RPP-a dopušta se prikupljanje bioloških uzoraka od svilenkastih morskih pasa koji su bili mrtvi pri izvlačenju, pod uvjetom da je uzorkovanje dio istraživačkog projekta koji je odobrio Znanstveni odbor WCPFC-a.

Članak 18.

Kitovi

1.   Zabranjuje se postavljanje okružujuće mreže plivarice na jato tuna povezano s kitom (niži podred Cetacea) ako je ta životinja opažena prije početka postavljanja mreže.

2.   Ako je kit nenamjerno okružen okružujućom mrežom plivaricom, ribarsko plovilo Unije osigurava poduzimanje svih razumnih koraka kako bi se osiguralo njegovo sigurno puštanje. To uključuje zaustavljanje izvlačenja mreže i nezapočinjanje daljnjih ribolovnih operacija sve dok se životinja ne pusti i više nije u opasnosti da ponovo bude uhvaćena.

3.   Slučajni ulov kitova navodi se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živ ili mrtav kit).

Članak 19.

Mjere ublažavanja za morske ptice

1.   Plovila Unije s parangalima koja obavljaju ribolov južno od 30° J primjenjuju ili:

(a)

barem dvije od sljedećih mjera ublažavanja: otežane bočne uzice, noćno postavljanje ili tori konope (konope za zastrašivanje ptica); ili

(b)

uređaje za zaštitu od udica.

2.   Plovila Unije s parangalima koja obavljaju ribolov na području između paralela 25° J i 30° J primjenjuju jednu od sljedećih mjera ublažavanja: otežane bočne uzice, tori konope ili uređaje za zaštitu od udica.

3.   Plovila Unije s parangalima s duljinom plovila preko svega od 24 ili više metara koja obavljaju ribolov sjeverno od 23° S primjenjuju barem dvije mjere ublažavanja od onih navedenih u tablici 1. Priloga I., uključujući barem jednu iz stupca A te tablice.

4.   Tori konopi mogu se upotrebljavati samo u skladu sa specifikacijama utvrđenima u Prilogu I.

5.   Mjere iz ovog članka navode se u očevidniku u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Informacije koje treba navesti obuhvaćaju životni status pri puštanju (živa ili mrtva ptica).

Članak 20.

Morske kornjače

1.   Ribarska plovila Unije izvlače na plovilo, što prije nakon ulova, svaku ulovljenu morsku kornjaču tvrdog oklopa (porodica Cheloniidae) koja je u komatoznom ili neaktivnom stanju te pomažu u njezinu oporavku, uključujući primjenu postupaka oživljavanja, prije nego što je vrate u vodu. Zapovjednici ribarskih plovila Unije i subjekti koji upravljaju plovilom zaduženi su za upoznavanje posade s ispravnim tehnikama ublažavanja i postupanja te za osiguravanje njihove primjene.

2.   Plivarice Unije:

(a)

izbjegavaju okruživanje morskih kornjača te, ako nenamjerno dođe do okruživanja ili zapletanja morske kornjače, poduzimaju izvedive mjere radi sigurnog puštanja te kornjače;

(b)

puštaju svaku morsku kornjaču koja se zaplete u uređaje FAD ili ribolovni alat;

(c)

ako se morska kornjača zaplete u mrežu, zaustavljaju izvlačenje mreže čim kornjača iziđe iz vode; prije nastavka izvlačenja mreže kornjaču otpetljavaju bez ozljeđivanja; i, u mjeri u kojoj je to izvedivo, pomažu u oporavku kornjače prije nego što je vrate u vodu;

(d)

drže na plovilu mrežice i prema potrebi ih upotrebljavaju za postupanje s kornjačama.

3.   Plovila Unije s parangalima koja obavljaju plitki ribolov primjenjuju barem jednu od sljedećih metoda za smanjenje ulova morskih kornjača:

(a)

upotreba isključivo velikih kružnih udica, a to su udice za ribolov koje su općenito okruglog ili ovalnog oblika i koje su izvorno konstruirane i proizvedene tako da je vrh udice okrenut okomito prema vratu udice. Odstupanje kod tih udica ne smije biti veće od 10 stupnjeva;

(b)

upotreba isključivo ribe kao mamca;

(c)

primjena bilo koje druge mjere, plana za ublažavanje ili aktivnosti koje su ispitali Znanstveni odbor WCPFC-a i Odbor WCPFC-a za tehnička pitanja i usklađenost te ih je odobrio WCPFC kako bi se mogla smanjiti stopa interakcija s kornjačama u plitkom ribolovu parangalima (zapaženi broj interakcija u odnosu na broj udica upotrijebljenih za ribolov).

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se na plitki ribolov parangalima u kojem je zapažena srednja stopa interakcije s morskim kornjačama niža od 0,019 morskih kornjača (sve vrste zajedno) na 1 000 udica u prethodne tri uzastopne godine, a pokrivenost promatračima je barem 10 % u svakoj od tih triju godina.

Članak 21.

Onečišćenje mora

Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se odbacivati u more bilo kakvu plastiku, naftu, proizvode od goriva ili uljne ostatke, smeće, otpad od hrane, otpad iz kućanstava, pepeo iz spalionica i otpadne vode. Ta se zabrana ne primjenjuje na ribolovne alate ili uređaje za potporu ribolovu, kao što su uređaji FAD, koji se spuštaju u vodu za ribolov.

POGLAVLJE IV.

Zahtjevi u pogledu plovila i zakupljivanje

Članak 22.

Registar

1.   Države članice osiguravaju da su ribarska plovila Unije navedena u Registru u skladu s ovom Uredbom.

2.   Za svako ribarsko plovilo Unije koje nije navedeno u Registru smatra se da nema odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz ili iskrcaj vrlo migratornih ribljih stokova na području Konvencije.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim činjeničnim informacijama koje pokazuju da postoje utemeljeni razlozi za sumnju da određeno plovilo koje nije navedeno u Registru obavlja ili je obavljalo ribolov ili prekrcaj vrlo migratornih ribljih stokova na području Konvencije.

Članak 23.

Dostavljanje informacija o plovilima

1.   Svaka država članica zastave dostavlja Komisiji elektroničkim putem sljedeće informacije s obzirom na svako ribarsko plovilo Unije navedeno u Registru:

(a)

ime ribarskog plovila Unije, registracijski broj, broj WIN, prethodna imena (ako su poznata) te luku registracije;

(b)

ime, prezime i adresu vlasnika ili više njih;

(c)

ime, prezime i adresu zapovjednika plovila;

(d)

prethodnu zastavu (ako postoji);

(e)

međunarodni radijski pozivni znak;

(f)

vrste i brojeve komunikacijskih sredstava na plovilu (brojevi sustava Inmarsata A, B i C i satelitski telefonski broj);

(g)

fotografiju plovila u boji;

(h)

datum i mjesto izgradnje plovila;

i.

vrstu plovila;

(j)

uobičajen broj članova posade;

(k)

vrstu načina ribolova (ili više njih);

(l)

duljinu plovila (navesti vrstu i mjernu jedinicu);

(m)

teorijsku visinu plovila (navesti mjernu jedinicu);

(n)

širinu plovila (navesti mjernu jedinicu);

(o)

bruto registarsku tonažu (BRT) ili bruto tonažu (BT) plovila;

(p)

snagu glavnog motora ili više njih (navesti mjernu jedinicu);

(q)

kapacitet nosivosti, uključujući vrstu, kapacitet i broj hladnjaka, kapacitet skladišta za ribu i kapacitet komora hladnjaka (navesti mjernu jedinicu);

(r)

oblik i broj odobrenja koje je izdala država članica zastave, uključujući sva konkretna područja, vrste i razdoblja za koje je to odobrenje valjano; i

(s)

broj u okviru Međunarodne pomorske organizacije ili broj iz Lloyd’sova registra.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o promjenama u informacijama iz stavka 1. i o dodavanju ili brisanju ribarskih plovila Unije iz Registra u roku od 12 dana od poduzimanja svake takve promjene, a najkasnije sedam dana prije početka ribolovnih aktivnosti predmetnog plovila na području Konvencije.

3.   Države članice dostavljaju Komisiji informacije koje je Komisija zatražila u pogledu ribarskih plovila Unije navedenih u Registru najkasnije sedam dana nakon podnošenja tog zahtjeva.

4.   Svaka država članica prije 1. lipnja svake godine dostavlja Komisiji popis svih ribarskih plovila Unije koja su bila navedena u Registru u bilo kojem trenutku tijekom prethodne kalendarske godine, zajedno s brojem WIN svakog plovila i naznakom je li svako pojedino plovilo obavljalo ribolov vrlo migratornih ribljih stokova na području Konvencije izvan područja nadležnosti te države članice. To se navođenje izražava na sljedeći način, prema potrebi: (a) plovilo je obavljalo ribolov; ili (b) plovilo nije obavljalo ribolov.

5.   Države članice čija plovila djeluju na temelju ugovora o najmu ili zakupu ili sličnih mehanizama koji dovode do toga da se obveze dostavljanja podataka prenose na stranku koja nije država zastave imaju mehanizme kako bi se osiguralo da država zastave može ispuniti svoje obveze iz stavka 4.

6.   Države članice Komisiji dostavljaju potpune podatke o ribarskim plovilima iz registra koji su u skladu sa strukturom i specifikacijama formata iz Dodatka 1. mjerama očuvanja i upravljanja 2014-03 te fotografije plovila koje su u skladu sa specifikacijama iz Dodatka 2. mjerama očuvanja i upravljanja 2014-03.

7.   Dostavljanje podataka o plovilima iz registra Komisiji obavlja se elektroničkim putem u obliku koji je u skladu sa specifikacijama o oblikovanju datoteka iz Dodatka 3. mjerama očuvanja i upravljanja 2014-03.

Članak 24.

Opskrba gorivom

Države članice osiguravaju da ribarska plovila koja plove pod njihovom zastavom opskrbljuju gorivom isključivo sljedeća plovila, odnosno da isključivo sljedeća plovila njih opskrbljuju gorivom ili ih na drugi način podupiru:

(a)

ribarska plovila koja plove pod zastavom ugovornih stranaka;

(b)

ribarska plovila koja plove pod zastavom neugovornih stranaka ako su ta plovila navedena u Registru; ili

(c)

ribarska plovila koja upotrebljavaju neugovorne stranke na temelju zakupa, najma ili sličnih mehanizama i koja su usklađena s mjerama očuvanja i upravljanja.

Članak 25.

Označivanje i identifikacija ribarskih plovila

1.   Ribarska plovila Unije koja djeluju na području Konvencije označavaju se u svrhu njihove identifikacije radijskim pozivnim znakom (IRCS) Međunarodne unije za telekomunikacije.

2.   Ribarska plovila Unije moraju biti u skladu s oznakama i drugim tehničkim specifikacijama iz Priloga II.

Članak 26.

Sustav za praćenje plovila (VMS)

Ribarska plovila Unije koja djeluju na području Konvencije moraju upotrebljavati dva sustava za praćenje:

(a)

VMS uspostavljen u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i svim aktima donesenima na temelju te uredbe; i

(b)

VMS koji podatke prima izravno od ribarskih plovila Unije koja djeluju na otvorenome moru na području Konvencije, a kojim upravlja WCPFC ili se podaci šalju Agenciji za ribarstvo Foruma pacifičkih otoka, te u svrhu kojeg države članice:

i.

osiguravaju usklađenost svojih ribarskih plovila na otvorenome moru na području Konvencije sa zahtjevima u pogledu VMS-a koje je utvrdio WCPFC i njihovu opremljenost uređajima ALC koji šalju podatke u skladu s onime što je odredio WCPFC;

ii.

osiguravaju usklađenost opreme za VMS na svojim ribarskim plovilima sa standardima, specifikacijama i postupcima za praćenje ribarskih plovila na području Konvencije kako je predviđeno u Prilogu III.;

iii.

surađuju radi osiguravanja kompatibilnosti nacionalnih VMS-ova i VMS-ova na otvorenome moru;

iv.

osiguravaju usklađenost uređaja ALC koji je ugrađen na njihovim ribarskim plovilima s minimalnim standardima iz Priloga III.;

v.

osiguravaju zadanu učestalost slanja izvješća o položaju jednom u svaka četiri sata dok se plovilo nalazi na području Konvencije (šest izvješća o položaju dnevno);

vi.

osiguravaju da plovila koja isplovljavaju iz područja Konvencije šalju izvješća o svojem položaju jednom dnevno.

Članak 27.

Sustav obavješćivanja o zakupu plovila

1.   U roku od 20 dana, a najkasnije 96 sati prije početka ribolovnih aktivnosti na temelju ugovora o zakupu, država članica zakupodavac obavješćuje Komisiju o svakom plovilu koje treba identificirati kao zakupljeno plovilo tako da elektroničkim putem dostavi sljedeće informacije o svakom zakupljenom plovilu:

(a)

ime ribarskog plovila;

(b)

broj WIN;

(c)

ime, prezime i adresu vlasnika ili više njih;

(d)

ime, prezime i adresu zakupca;

(e)

trajanje ugovora o zakupu; i

(f)

državu zastave ribarskog plovila.

2.   Po primitku informacija iz stavka 1. Komisija o njima odmah obavješćuje Tajništvo WCPFC-a.

3.   Svaka država članica zakupodavac obavješćuje Komisiju i državu zastave, u roku od 20 dana, a najkasnije 96 sati prije početka ribolovnih aktivnosti na temelju ugovora o zakupu, o:

(a)

svim dodatnim zakupljenim plovilima, zajedno s informacijama iz stavka 1.;

(b)

svim promjenama u informacijama iz stavka 1. s obzirom na bilo koje zakupljeno plovilo; i

(c)

prestanku važenja ugovora o zakupu za svako plovilo o kojem je prethodno obaviješteno u skladu sa stavkom 1.

4.   Za zakup su prihvatljiva samo plovila navedena u Registru.

5.   Plovila koja se nalaze na WCPFC-ovu popisu plovila NNN (nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov) ili popisu NNN druge regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom nisu prihvatljiva za zakup.

6.   Ulov i ribolovni napor plovila za koje je obaviješteno da su zakupljena plovila pripisuje se državama članicama zakupodavcima ili ugovornoj stranci. Država članica zakupodavac jednom godišnje izvješćuje Komisiju o ulovu i ribolovnom naporu koje su zakupljena plovila ostvarila u prethodnoj godini.

7.   Stavak 6. ne primjenjuje se na ribolov tropskih tuna okružujućim mrežama plivaricama, za koji se ulov i ribolovni napor pripisuju državi zastave.

POGLAVLJE V.

Regionalni program promatranja

Članak 28.

RPP

1.   Cilj je RPP-a prikupljanje provjerenih podataka o ulovu, drugih znanstvenih podataka i dodatnih informacija o ribolovu na području Konvencije te praćenje provedbe mjera očuvanja i upravljanja.

2.   RRP se primjenjuje na plovila koja obavljaju ribolov:

(a)

isključivo na otvorenome moru;

(b)

na otvorenome moru i u vodama pod nadležnošću jedne ili više obalnih država; i

(c)

u vodama pod nadležnošću dviju ili više obalnih država.

3.   Države članice odgovorne su za ostvarivanje razine pokrivenosti promatračima kako ju je odredio WCPFC.

4.   Države članice moraju ostvariti godišnju pokrivenost promatračima iz RPP-a od 100 % za ribolov okružujućim mrežama plivaricama u području omeđenom paralelama 20° S i 20° J te godišnju pokrivenost promatračima iz RPP-a od barem 5 % za ostali ribolov.

5.   Dužnosti promatrača koji djeluju u okviru RPP-a uključuju prikupljanje podataka o ulovu i drugih znanstvenih podataka, praćenje provedbe mjera očuvanja i upravljanja te prikupljanje svih dodatnih informacija o ribolovu za koje WCPFC može odlučiti da su potrebne.

6.   Promatrači iz RPP-a ostaju pozorni i prikupljaju informacije o praksama koje bi mogle naštetiti okolišu, u skladu s primjenjivim mjerama očuvanja i upravljanja.

7.   Ribarska plovila Unije koja obavljaju ribolov na području Konvencije moraju primiti na plovilo promatrača iz RPP-a.

8.   Države članice upotrebljavaju informacije koje su prikupili promatrači u svrhu istrage moguće neusklađenosti te surađuju u razmjeni tih informacija, što uključuje proaktivno podnošenje zahtjeva za primjerke izvješća promatrača, odgovaranje na takve zahtjeve i olakšavanje ispunjenja takvih zahtjeva, u skladu sa standardima koje je donio WCPFC.

9.   Prava promatrača obuhvaćaju:

(a)

potpuni pristup svim prostorima i opremi na plovilu koje promatrač smatra potrebnima za obavljanje svojih dužnosti te korištenje tim prostorima i opremom, uključujući potpuni pristup zapovjednom mostu, ribi koja se nalazi na plovilu i prostorima u kojima se ona drži, prerađuje, važe ili skladišti;

(b)

potpuni pristup evidencijama plovila, uključujući brodski dnevnik i dokumentaciju, u svrhu pregleda i preslikavanja evidencije, primjeren pristup navigacijskoj opremi, pomorskim kartama i radiju te ostalim informacijama o ribolovu;

(c)

na zahtjev, pristup komunikacijskoj opremi i korištenje njome te pristup članovima posade i korištenje njihovim uslugama, za potrebe unosa, slanja i primanja podataka ili informacija povezanih s poslom;

(d)

pristup svoj dodatnoj opremi koja postoji na plovilu kako bi se olakšao rad promatrača dok je na plovilu, kao što su dalekozori visokih performansi, elektronička sredstva za komunikaciju itd.;

(e)

pristup radnoj palubi tijekom izvlačenja mreže ili parangala te primjercima (živima ili mrtvima) radi prikupljanja i uzimanja uzoraka;

(f)

obavješćivanje barem 15 minuta prije početka postupka izvlačenja ili postavljanja mreža, osim ako promatrač izričito zatraži da ga se o tome ne obavješćuje;

(g)

pristup hrani, smještaju, zdravstvenoj skrbi i sanitarnom čvoru primjerenog standarda koji odgovara onomu što je na plovilu obično dostupno časniku;

(h)

odgovarajući prostor na zapovjednom mostu ili drugi namjenski prostor za obavljanje uredskog posla te primjeren prostor na palubi za obavljanje promatračkih dužnosti;

i.

slobodu u obavljanju dužnosti promatrača, bez napadanja, sprečavanja u obavljanju dužnosti, pružanja otpora, odugovlačenja, zastrašivanja ili ometanja u obavljanju njihovih dužnosti.

10.   Promatrači imaju sljedeće obveze:

(a)

moraju biti sposobni obavljati dužnosti utvrđene u ovoj Uredbi i primjenjivim mjerama očuvanja i upravljanja;

(b)

moraju prihvatiti i poštovati dogovorena pravila i postupke o povjerljivosti u pogledu ribolovnih operacija plovila i vlasnikâ plovila;

(c)

u svakom trenutku dok su na dužnosti u okviru RPP-a moraju zadržati neovisnost i biti nepristrani;

(d)

moraju poštovati protokole RPP-a za promatrače iz RPP-a na plovilu;

(e)

moraju poštovati zakone i druge propise ugovorne stranke i neugovorne stranke koja surađuje, kako su definirane u Konvenciji, koje imaju nadležnost nad plovilom;

(f)

moraju poštovati hijerarhiju i opća pravila ponašanja koja se primjenjuju na sve članove posade na plovilu;

(g)

moraju izvršavati svoje dužnosti tako da neopravdano ne ometaju zakonite operacije plovila, pri čemu vode računa o operativnim zahtjevima plovila te u tu svrhu redovito komuniciraju sa zapovjednikom plovila;

(h)

moraju biti upoznati s postupcima u slučaju krizne situacije na plovilu, među ostalim s lokacijama splavi za spašavanje, aparata za gašenje požara i pribora za prvu pomoć;

i.

moraju redovito komunicirati sa zapovjednikom plovila o relevantnim pitanjima promatranja i dužnostima promatrača;

(j)

moraju se s poštovanjem odnositi prema etničkim tradicijama članova posade i običajima države zastave plovila;

(k)

moraju se pridržavati primjenjivog kodeksa ponašanja za promatrače;

(l)

moraju bez odgode sastavljati izvješća i podnositi ih Komisiji u skladu s postupcima koje je donio WCPFC;

(m)

ne smiju neopravdano ometati zakonite operacije plovila i u obavljanju svojih dužnosti moraju voditi računa o operativnim zahtjevima plovila te, u mjeri u kojoj je to izvedivo, moraju što manje remetiti rad plovila koja obavljaju ribolov na području Konvencije.

Članak 29.

Prava i obveze subjekata koji upravljaju plovilom i zapovjednika plovila te posade plovila

1.   Prava subjekata koji upravljaju plovilom i zapovjednika plovila obuhvaćaju:

(a)

razuman rok za prethodnu obavijest o raspoređivanju promatrača iz RPP-a;

(b)

usklađenost tog promatrača s općim pravilima ponašanja, hijerarhijom te primjenjivim zakonima i drugim propisima; i

(c)

mogućnost pregleda i komentiranja izvješća promatrača iz RPP-a te pravo na uključivanje dodatnih informacija koje se smatraju relevantnima ili osobne izjave.

2.   Subjekti koji upravljaju ribarskim plovilom, uključujući zapovjednike ribarskih plovila, moraju poštovati sljedeće obveze:

(a)

prihvatiti na plovilo svaku osobu koja je određena kao promatrač iz RPP-a kada to zahtijeva WCPFC;

(b)

obavijestiti posadu o trenutku dolaska promatrača iz RPP-a na plovilo te o njihovim pravima i odgovornostima kada promatrač iz RPP-a dođe na plovilo;

(c)

pomagati promatraču iz RPP-a kako bi se sigurno ukrcao na plovilo i iskrcao s njega na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme;

(d)

obavijestiti promatrača iz RPP-a barem 15 minuta prije početka postavljanja ili izvlačenja mreža na plovilu, osim ako promatrač izričito zatraži da ga se o tome ne obavješćuje;

(e)

omogućiti promatraču iz RPP-a sigurno obavljanje svih njegovih dužnosti te mu pomagati u tome;

(f)

omogućiti promatraču iz RPP-a potpuni pristup evidencijama plovila, uključujući brodski dnevnik i dokumentaciju, u svrhu pregleda i preslikavanja evidencije;

(g)

omogućiti promatraču iz RPP-a primjeren pristup navigacijskoj opremi, pomorskim kartama i radiju te ostalim informacijama o ribolovu;

(h)

dopustiti pristup svoj dodatnoj postojećoj opremi kako bi se olakšao rad promatrača iz RPP-a dok je na plovilu, kao što su dalekozori visokih performansi, elektronička sredstva za komunikaciju itd.;

i.

omogućiti promatraču iz RPP-a uzimanje i pohranjivanje uzoraka iz ulova te mu pomagati u tome;

(j)

osigurati hranu, smještaj i odgovarajući sanitarni čvor promatraču iz RPP-a dok je na plovilu, bez ikakvih troškova za promatrača, organizaciju promatrača iz RPP-ili bilo koju državu koja šalje promatrače, te pružiti zdravstvenu skrb, a sve to mora biti na razini primjerenog standarda koji odgovara onomu što je na plovilu obično dostupno časniku;

(k)

pružiti pokriće osiguranjem promatraču iz RPP-a dok je na plovilu tijekom cijelog trajanja njegova boravka na plovilu;

(l)

promatraču iz RPP-a omogućiti potpuni pristup svim prostorima i opremi na plovilu koje promatrač smatra potrebnima za obavljanje svojih dužnosti te korištenje tim prostorima i opremom, uključujući potpuni pristup zapovjednom mostu, ribi koja se nalazi na plovilu i prostorima u kojima se ona drži, prerađuje, važe ili skladišti;

(m)

osigurati da promatrač iz RPP-a u izvršavanju svojih dužnosti ne bude izložen napadima, sprečavanju u obavljanju dužnosti, pružanju otpora, odugovlačenju, zastrašivanju, ometanju u obavljanju dužnosti, da se na njega ne utječe te da ga se ne podmićuje ili pokušava podmititi;

(n)

osigurati da se promatrača iz RPP-a ne prisiljava ili nagovara na povredu njegovih odgovornosti.

3.   Prava članova posade ribarskog plovila obuhvaćaju:

(a)

usklađenost promatrača iz RPP-a s općim pravilima ponašanja, hijerarhijom te primjenjivim zakonima i drugim propisima;

(b)

razuman rok za prethodnu obavijest o raspoređivanju promatrača iz RPP-a koju im daje zapovjednik plovila; i

(c)

privatnost u osobnim prostorima posade.

4.   Članovi posade ribarskog plovila moraju poštovati sljedeće obveze:

(a)

suzdržavati se od ometanja ili usporavanja promatrača u obavljanju njegovih dužnosti te od prisiljavanja ili nagovaranja promatrača iz RPP-a na povredu njegovih odgovornosti;

(b)

poštovati ovu Uredbu, propise i postupke utvrđene na temelju Konvencije te smjernice, propise ili uvjete koje je utvrdila država članica koja ima nadležnost nad plovilom;

(c)

omogućiti potpuni pristup i pomagati u davanju potpunog pristupa svim prostorima i opremi na plovilu koje promatrač smatra potrebnima za obavljanje svojih dužnosti te korištenje tim prostorima i opremom, uključujući potpuni pristup zapovjednom mostu, ribi koja se nalazi na plovilu i prostorima u kojima se ona drži, prerađuje, važe ili skladišti;

(d)

omogućiti promatraču iz RPP-a sigurno obavljanje svih njegovih dužnosti te mu pomagati u tome;

(e)

omogućiti promatraču iz RPP-a uzimanje i pohranjivanje uzoraka iz ulova te mu pomagati u tome;

(f)

poštovati upute koje im je zapovjednik ribarskog plovila dao u pogledu dužnosti promatrača iz RPP-a.

Članak 30.

Sigurnost promatrača

1.   Ako promatrač iz RPP-a nestane ili se pretpostavlja da je pao s plovila, zapovjednik ribarskog plovila:

(a)

odmah prestaje sa svim ribolovnim operacijama;

(b)

odmah započinje operacije potrage i spašavanja te provodi potragu najmanje 72 sata, osim ako su države članice zastave zbog više sile primorane dopustiti plovilima koja plove pod njihovom zastavom da prekinu operacije potrage i spašavanja prije isteka ta 72 sata ili osim ako od države članice zastave primi uputu da nastavi potragu i nakon što prođe rok od 72 sata;

(c)

odmah obavješćuje državu članicu zastave;

(d)

odmah upozorava ostala plovila u blizini svim dostupnim sredstvima komunikacije;

(e)

u potpunosti surađuje u svim operacijama potrage i spašavanja;

(f)

bez obzira na to je li potraga bila uspješna, vraća plovilo u najbližu luku radi daljnje istrage, kako je dogovoreno između države članice zastave i organizacije promatrača;

(g)

dostavlja izvješće o incidentu organizaciji promatrača i odgovarajućim tijelima; i

(h)

u potpunosti surađuje u svim službenim istragama i čuva sve potencijalne dokaze te osobne stvari i kabinu preminulog ili nestalog promatrača.

2.   Stavak 1. točke (a), (c) i (h) primjenjuju se i u slučaju smrti promatrača iz RPP-a. Osim toga, zapovjednik ribarskog plovila osigurava da se tijelo očuva u dobrom stanju radi autopsije i istrage.

3.   Ako promatrač iz RPP-a oboli od teške bolesti ili zadobije ozljedu koja ugrožava njegovo zdravlje ili sigurnost, zapovjednik ribarskog plovila:

(a)

odmah prestaje s ribolovnim operacijama;

(b)

odmah obavješćuje državu članicu zastave;

(c)

skrbi za promatrača i pruža mu liječenje koje je dostupno i moguće na plovilu;

(d)

pomaže u iskrcaju i prijevozu promatrača do zdravstvene ustanove opremljene za pružanje potrebne skrbi čim to bude izvedivo i u skladu s uputama države članice zastave ili, ako te upute nisu dobivene, u skladu s uputama organizacije promatrača iz RPP-a; i

(e)

u potpunosti surađuje u svim službenim istragama uzroka bolesti ili ozljede.

4.   Za potrebe stavaka od 1. do 3., država članica zastave osigurava da se odmah obavijeste odgovarajući koordinacijski centar za spašavanje na moru, organizacija promatrača iz RPP-a i Tajništvo WCPFC-a.

5.   Ako postoje opravdani razlozi za sumnju u to da je promatrač iz RPP-a bio žrtva napada, zastrašivanja, prijetnji ili uznemiravanja kojima mu je ugroženo zdravlje ili sigurnost te ako promatrač iz RPP-a ili organizacija promatrača iz RPP-a daju do znanja državi članici zastave da žele da se promatrač ukloni s ribarskog plovila, država članica zastave osigurava da zapovjednik ribarskog plovila:

(a)

odmah poduzme mjere kako bi se zaštitila sigurnost promatrača iz RPP-a te primirila i riješila situacija na plovilu;

(b)

što prije obavijesti državu članicu zastave i organizaciju promatrača iz RPP-a o situaciji, među ostalim o statusu i lokaciji promatrača;

(c)

pomogne u sigurnom iskrcaju promatrača na način i na mjestu kojim se olakšava pristup svoj potrebnoj medicinskoj pomoći, u skladu s dogovorom s državom članicom zastave i organizacijom promatrača iz RPP-a; i

(d)

u potpunosti surađuje u svim službenim istragama incidenta.

6.   Ako postoje opravdani razlozi za sumnju u to da je promatrač iz RPP-a bio žrtva napada, zastrašivanja, prijetnji ili uznemiravanja, ali ni promatrač ni organizacija promatrača ne žele da se promatrač ukloni s ribarskog plovila, država članica zastave osigurava da zapovjednik ribarskog plovila:

(a)

poduzme mjere kako bi se što prije zaštitila sigurnost promatrača iz RPP-a te primirila i riješila situacija na plovilu;

(b)

što prije obavijesti državu članicu zastave i organizaciju promatrača iz RPP-a o situaciji; i

(c)

u potpunosti surađuje u svim službenim istragama incidenta.

7.   Ako nakon iskrcaja promatrača iz RPP-a s ribarskog plovila u luku organizacija promatrača iz RPP-a utvrdi da je potencijalno došlo do povrede koja uključuje napad ili uznemiravanje promatrača iz RPP-a tijekom njegova boravka na ribarskom plovilu, organizacija promatrača iz RPP-a o tome pisanim putem obavješćuje državu članicu zastave i Tajništvo WCPFC-a. Ta država članica obavješćuje Komisiju, ili tijelo koje je odredila Komisija, o zaprimljenoj obavijesti.

8.   Nakon primitka obavijesti iz stavka 7. država članica zastave:

(a)

istražuje događaj na temelju informacija koje je dobila od organizacije promatrača iz RPP-a i poduzima sve odgovarajuće mjere kao odgovor na rezultate istrage;

(b)

u potpunosti surađuje u svim istragama koje provodi organizacija promatrača iz RPP-a, što uključuje dostavljanje izvješća o incidentu organizaciji promatrača iz RPP-a i odgovarajućim tijelima; i

(c)

obavješćuje organizaciju promatrača i Tajništvo WCPFC-a, pri čemu u korespondenciju uključuje Komisiju ili tijelo koje je odredila Komisija, o rezultatima vlastite istrage i svim poduzetim mjerama.

9.   Države članice osiguravaju da njihove nacionalne organizacije promatrača:

(a)

odmah obavijeste državu članicu u slučaju smrti ili nestanka promatrača iz RPP-a ili ako se pretpostavlja da je pao s plovila tijekom obavljanja promatračkih dužnosti;

(b)

u potpunosti surađuju u svim operacijama potrage i spašavanja;

(c)

u potpunosti surađuju u svim službenim istragama svakog incidenta koji uključuje promatrača iz RPP-a;

(d)

što prije pomognu u iskrcaju i zamjeni promatrača iz RPP-a u situaciji koja uključuje njegovu tešku bolest ili ozljedu;

(e)

pomognu u iskrcaju promatrača iz RPP-a u svakoj situaciji koja uključuje prijetnje tom promatraču, napad na njega odnosno zastrašivanje ili uznemiravanje tog promatrača, pri čemu on želi što prije biti uklonjen s plovila; i

(f)

državi članici na zahtjev dostave primjerak izvješća promatrača iz RPP-a o navodnim povredama koje uključuju promatrača iz RPP-a iz te organizacije.

10.   Države članice zastave osiguravaju da njihova ovlaštena inspekcijska plovila surađuju u svim operacijama potrage i spašavanja koje se odnose na promatrače iz RPP-a.

POGLAVLJE VI.

Ukrcavanje i inspekcija

Članak 31.

Dužnosti zapovjednika ribarskog plovila Unije tijekom inspekcije

1.   Ne dovodeći u pitanje bilo koju obvezu zapovjednika ribarskog plovila Unije tijekom inspekcije predviđenu u bilo kojem aktu donesenom na temelju Uredbe (EZ) br. 1224/2009, tijekom ukrcavanja i provođenja inspekcije zapovjednik ribarskog plovila Unije:

(a)

poštuje međunarodno prihvaćena načela dobre pomorske prakse kako bi se izbjegli rizici za sigurnost ovlaštenih inspekcijskih plovila i inspektora;

(b)

prihvaća i omogućuje brzo i sigurno ukrcavanje ovlaštenih inspektora;

(c)

surađuje u inspekciji plovila u skladu s postupcima WCPFC-a za ukrcavanje i inspekciju te pomaže u tome;

(d)

suzdržava se od neopravdanog sprečavanja ili usporavanja ovlaštenih inspektora u obavljanju njihovih dužnosti;

(e)

omogućuje ovlaštenim inspektorima da komuniciraju s posadom inspekcijskog plovila, tijelima inspekcijskog plovila te s tijelima ribarskog plovila nad kojim se provodi inspekcija;

(f)

ovlaštenim inspektorima osigurava razumne uvjete za rad, jednake onima koji su obično na plovilu dostupni časniku, uključujući, prema potrebi, hranu i smještaj; i

(g)

omogućuje ovlaštenim inspektorima siguran silazak s plovila.

2.   Ako zapovjednik ribarskog plovila Unije odbije dopustiti ovlaštenom inspektoru da provede aktivnost ukrcavanja i inspekcije u skladu s postupcima utvrđenima u ovoj Uredbi, on objašnjava razlog za to odbijanje. Tijela inspekcijskog plovila odmah obavješćuju tijela države članice zastave ribarskog plovila, kao i Komisiju ili tijelo koje je odredila Komisija, o odbijanju zapovjednika i svim iznesenim objašnjenjima za to. Komisija o toj obavijesti odmah obavješćuje Tajništvo WCPFC-a.

3.   Nakon što ih se obavijesti o odbijanju u skladu sa stavkom 2. tijela države članice zastave ribarskog plovila izdaju uputu zapovjedniku da pristane na ukrcavanje i inspekciju, osim ako je ukrcavanje i inspekciju potrebno odgoditi na temelju prihvaćenih međunarodnih propisa, postupaka i praksi koji se odnose na sigurnost na moru.

4.   Ako zapovjednik ne udovolji uputi izdanoj u skladu sa stavkom 3., država članica zastave suspendira odobrenje za ribolov plovila i naređuje plovilu da se odmah vrati u luku. Država članica zastave odmah obavješćuje tijela inspekcijskog plovila i Komisiju, ili tijelo koje je odredila Komisija, o mjerama koje je poduzela.

Članak 32.

Postupak u slučaju teških prekršaja

1.   Nakon što primi obavijest o mogućem teškom prekršaju kako je navedeno u članku 33. od ovlaštenog inspektora ugovorne stranke, država članica zastave predmetnog ribarskog plovila bez odgode:

(a)

preuzima obvezu provođenja istrage u skladu s člankom 43. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (13) i, ako dokazi to opravdavaju, poduzima mjere izvršenja protiv predmetnog ribarskog plovila te o tome obavješćuje tijela ovlaštenog inspektora, Komisiju, ili tijelo koje je odredila Komisija, i Tajništvo WCPFC-a; ili

(b)

ovlašćuje tijela ovlaštenog inspektora da dovrše istragu o mogućoj povredi i o tome obavješćuje Komisiju, ili tijelo koje je odredila Komisija, i Tajništvo WCPFC-a.

2.   Ovlašteni inspektori Unije postupaju s izvješćima o inspekciji u skladu s člankom 76. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

3.   U slučaju iz stavka 1. točke (b) tijela države članice ovlaštenog inspektora odmah nakon dovršetka istrage dostavljaju tijelima države zastave ribarskog plovila konkretne dokaze koje su ovlašteni inspektori prikupili, zajedno s rezultatima njihove istrage. Nakon što primi obavijest u skladu sa stavkom 1. država članica zastave ribarskog plovila bez odgode šalje odgovor na tu obavijest i to u svakom slučaju najkasnije u roku od tri radna dana.

Članak 33.

Teški prekršaj

1.   Svako od sljedećih kršenja čini težak prekršaj u smislu članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009:

(a)

ribolov bez povlastice, dozvole ili odobrenja koje je izdala država članica zastave;

(b)

neispunjavanje obveze vođenja dovoljnih zapisa o ulovu i podataka u vezi s ulovom u skladu sa zahtjevima o izvješćivanju utvrđenima ovom Uredbom ili izrazito pogrešno izvješćivanje o takvom ulovu ili podacima u vezi s ulovom;

(c)

ribolov na području zabrane ribolova;

(d)

ribolov tijekom razdoblja zabrane ribolova;

(e)

namjerno uzimanje ili zadržavanje vrsta u suprotnosti s važećim mjerama očuvanja i upravljanja i s ovom Uredbom;

(f)

značajno kršenje ograničenja ulova ili kvota iz ribolovnih mogućnosti;

(g)

upotreba zabranjenog ribolovnog alata;

(h)

krivotvorenje ili namjerno prikrivanje oznaka, identiteta ili registracije ribarskog plovila;

i.

skrivanje, neovlašteno mijenjanje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom o prekršaju;

(j)

višestruke povrede koje se, promatrane zajedno, smatraju teškim nepoštovanjem važećih mjera u skladu s ovom Uredbom;

(k)

odbijanje pristanka na ukrcavanje i inspekciju;

(l)

nedopušteno sprečavanje ili zadržavanje ovlaštenog inspektora;

(m)

zastrašivanje ili fizički napad na promatrača iz RPP-a;

(n)

namjerno neovlašteno mijenjanje ili onesposobljavanje VMS-a;

(o)

obavljanje ribolova ribarskim plovilima Unije koja nisu navedena u Registru;

(p)

obavljanje ribolova u blizini plutače za prikupljanje podataka ili uzimanje plutače za prikupljanje podataka na plovilo protivno članku 9. stavku 1. ili 2.

2.   Ako se utvrdi da je plovilo Unije sudjelovalo u počinjenju teškog prekršaja, tijela države članice zastave povlače odobrenje tog plovila i osiguravaju da to plovilo ne obavlja ribolov na području Konvencije sve dok se ne udovolji sankcijama koje je država zastave uvela zbog tog prekršaja.

Članak 34.

Izvršenje

1.   Tijela države članice zastave odnose se prema ometanju rada ovlaštenog inspektora ili ovlaštenog inspekcijskog plovila koje izvrše ribarska plovila koja plove pod njezinom zastavom ili zapovjednik ili posada takvih plovila na isti način kao i prema svakom takvom ometanju koje se događa u okviru njezine isključive nadležnosti.

2.   Ovlašteni inspektori Unije pri obavljanju aktivnosti radi provedbe postupaka utvrđenih u ovoj Uredbi izvršavaju nadzor radi identificiranja ribarskih plovila neugovornih stranaka ili ribarskih plovila za koja se čini da nemaju državnu pripadnost koja se bave ribolovnim aktivnostima na otvorenome moru na području Konvencije. Sva takva identificirana plovila odmah se prijavljuju državi članici zastave, Komisiji ili tijelu koje je odredila Komisija, i Tajništvu WCPFC-a.

3.   Države članice prijavljuju Komisiji ili tijelu koje je odredila Komisija i državi zastave dotičnog plovila ribarska plovila neugovornih stranaka iz stavka 2.

POGLAVLJE VII.

Mjere države luke

Članak 35.

Mjere države luke

Zapovjednik ribarskog plovila Unije surađuje s lučkim upravama svake ugovorne stranke u provedbi mjera države luke na temelju Konvencije i ove Uredbe.

Članak 36.

Postupanje u slučaju postojanja sumnje o obavljanju ribolova NNN

Ako država članica nakon provedene inspekcije u luci primi izvješće o inspekciji u kojem se navodi da postoje opravdani razlozi za sumnju da je plovilo koje plovi pod njezinom zastavom obavljalo ribolov NNN ili aktivnosti povezane s ribolovom kojima se podupire ribolov NNN, ona bez odgode i u potpunosti istražuje to pitanje u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i člankom 25. Konvencije.

POGLAVLJE VIII.

Završne odredbe

Članak 37.

Smjernice

1.   Komisija državama članicama koje imaju ribolovne mogućnosti u ribarstvu kojim upravlja WCPFC dostavlja sve smjernice koje donese WCPFC, posebno u pogledu:

(a)

načina postupanja s manta ražama;

(b)

najbolje prakse postupanja s kitopsinama i drugim morskim psima;

(c)

postupanja s morskim kornjačama; i

(d)

sigurnog puštanja kitova.

2.   Dotične države članice osiguravaju da se smjernice iz stavka 1. daju zapovjednicima plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja se bave tim ribolovom. Ti zapovjednici poduzimaju sve razumne korake za primjenu tih smjernica.

Članak 38.

Izvješćivanje

1.   Države članice do 20. travnja svake godine Komisiji dostavljaju znanstvene podatke u skladu s primjenjivim zahtjevima WCPFC-a o izvješćivanju u pogledu znanstvenih podataka, a do 15. lipnja svake godine Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o provedbi ove Uredbe koje ispunjava zahtjeve WCPFC-a o izvješćivanju u okviru mjera očuvanja i upravljanja, među ostalim o svim provjerama koje su uvele za svoje flote te o svim mjerama praćenja, kontrole i usklađivanja koje su uvele radi osiguravanja usklađenosti s tim provjerama.

2.   Podaci o ulovu i ribolovnim naporima plovila Unije prijavljuju se u okviru primjenjivih mjera očuvanja i upravljanja prema sljedećim skupinama vrsta: tunj dugokrilac, velikooka tuna, tunj prugavac, žutoperajna tuna, iglun, ostale sabljarke i morski psi. Za svaku od tih vrsta dostavljaju se i procjene o odbačenom ulovu i puštanjima u more. Dostavljaju se i procjene o ulovu za druge vrste kako to odredi Komisija.

3.   Godišnje izvješće iz stavka 1. uključuje posebno sljedeće:

(a)

razine ulova ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja su ulovila prugaste iglane (Kajikia audax) kao usputni ulov te broj i razine ulova plovila koja se bave ribolovom prugastih iglana na području Konvencije južno od paralele 15° J;

(b)

godišnje razine ulova svakog od ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja su ulovila južnopacifičke tunjeve dugokrilce (Thunnus alalunga) te broj plovila koja se aktivno bave ribolovom južnopacifičkog tunja dugokrilca na području Konvencije južno od paralele 20° J;

(c)

napredak u provedbi ove Uredbe u pogledu očuvanja morskih kornjača, uključujući prikupljene informacije o interakcijama s morskim kornjačama u ribarstvu kojim se upravlja u skladu s Konvencijom;

(d)

procjenu, na temelju podataka prikupljenih u okviru programâ promatranja i iz drugih izvora, o broju puštanja svilenkastih morskih pasa i trupana oblokrilaca, uključujući njihov životni status pri puštanju (živa ili mrtva riba);

(e)

broj prekrcajnih deklaracija WCPFC-a primljenih u skladu s člankom 11. stavcima 3. i 4. koje su poslali Komisiji;

(f)

sve slučajeve u kojima su kitopsine okružene okružujućim mrežama plivaricama plovila koja plove pod njihovom zastavom, uključujući pojedinosti koje se zahtijevaju u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (b);

(g)

sve slučajeve u kojima su kitovi okruženi okružujućim mrežama plivaricama plovila koja plove pod njihovom zastavom u skladu s člankom 18. stavkom 2.;

(h)

sve operacije prekrcaja obuhvaćene člankom 11. u skladu sa smjernicama iz Priloga II. mjerama očuvanja i upravljanja 2009-06;

i.

godišnju izjavu o mjera usklađivanja u skladu s člankom 25. stavkom 8. Konvencije u pogledu radnji koje su poduzele kao odgovor na sve navodne povrede ove Uredbe, uključujući ukrcavanja i inspekcije provedene na ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom u okviru kojih su zapažene navodne povrede, uključujući sve pokrenute postupke i izrečene sankcije.

4.   Države članice također prijavljuju Komisiji, u okviru svojeg godišnjeg izvješća iz stavka 1., ukupan broj plovila koja su obavljala ribolov igluna i ukupan ulov igluna (Xiphias gladius) s obzirom na sljedeća plovila:

(a)

plovila koja plove pod njihovom zastavom južno od paralele 20° J, osim onih koja se upotrebljavaju na temelju zakupa, najma ili drugog sličnog mehanizma kao dio domaćeg ribarstva druge ugovorne stranke;

(b)

plovila koja se upotrebljavaju na temelju zakupa, najma ili drugog sličnog mehanizma kao dio njihova domaćeg ribarstva južno od paralele 20° J; i

(c)

sva ostala plovila koja obavljaju ribolov u njihovim vodama južno od 20° J.

5.   Države članice također prijavljuju Komisiji, ili tijelu koje je odredila Komisija, što prije sva zapažanja ribarskih plovila za koja se čini da nemaju državnu pripadnost, a koja možda na otvorenome moru na području Konvencije obavljaju ribolov vrsta obuhvaćenih Konvencijom.

Članak 39.

Navodna neusklađenost koju je prijavio WCPFC

1.   Ako Komisija od WCPFC-a primi informacije koje ukazuju na sumnju na neusklađenost pojedine države članice ili plovila koja plove pod njezinom zastavom s Konvencijom ili mjerama očuvanja i upravljanja, bez odgode ih prenosi predmetnoj državi članici.

2.   Ta država članica dostavlja Komisiji, ili tijelu koje je odredila Komisija, zaključke svih istraga koje su provedene u vezi s tim navodima o neusklađenosti i informacije o svim mjerama poduzetima radi rješavanja problema s usklađenošću u roku od mjesec dana nakon što od Komisije primi informacije iz stavka 1.

3.   Komisija prosljeđuje zaključke iz stavka 2. WCPFC-u barem 60 dana prije sastanka Odbora WCPFC-a za tehnička pitanja i usklađenost.

Članak 40.

Povjerljivost i zaštita podataka

1.   Dodatno uz obveze utvrđene u člancima 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice i Komisija, ili tijelo koje je odredila Komisija u skladu s ovom Uredbom, osiguravaju povjerljivo postupanje s elektroničkim izvješćima i porukama koje prenose Tajništvu WCPFC-a i primaju od njega.

2.   Sa svim osobnim podacima koji se prikupljaju, prenose i pohranjuju na temelju ove Uredbe postupa se u skladu s uredbama (EU) 2016/679 i (EU) 2018/1725.

3.   Osobne podatke koji se obrađuju na temelju ove Uredbe ne smije se pohranjivati dulje od 10 godina, osim ako su ti osobni podaci potrebni za daljnje postupanje u pogledu povrede, inspekcije ili sudskog ili upravnog postupka. U tim se slučajevima osobni podaci mogu pohranjivati 20 godina. Ako se osobni podaci čuvaju dulje, moraju biti anonimizirani.

Članak 41.

Postupak za izmjene

1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 42. radi izmjene ove Uredbe u vezi sa sljedećim:

(a)

informacijama o plovilima koje se trebaju dostavljati Komisiji u skladu s člankom 23. stavkom 1.;

(b)

zahtjevima u pogledu VMS-a predviđenima u članku 26.;

(c)

postotkom pokrivenosti promatračima u okviru RPP-a iz članka 28. stavka 4.;

(d)

pravima i obvezama promatrača iz RPP-a iz članka 28. stavaka 9. i 10.;

(e)

pravima i obvezama subjekata koji upravljaju plovilom, zapovjednika plovila i posade plovila iz članka 29.;

(f)

rokovima za izvješćivanje za obvezu izvješćivanja iz članka 38. stavka 1.;

(g)

prilozima od I. do VI.

2.   Delegirane ovlasti iz stavka 1. strogo su ograničene na provedbu u pravu Unije izmjena ili zamjena mjera očuvanja i upravljanja koje su obvezujuće za Uniju.

Članak 42.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 41. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 15. studenog 2022. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 41. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 41. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu ili Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 43.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 520/2007

Brišu se članak 4. stavak 4. i članak 28. Uredbe (EZ) br. 520/2007.

Članak 44.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 19. listopada 2022.

Za Europski parlament

Predsjednica

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  SL C 341, 24.8.2021., str. 108.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. rujna 2022. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 4. listopada 2022.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Odluka Vijeća 98/392/EZ od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice (SL L 179, 23.6.1998., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća 98/414/EZ od 8. lipnja 1998. o ratifikaciji od strane Europske zajednice Sporazuma o provedbi odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima (SL L 189, 3.7.1998., str. 14.).

(6)  Odluka Vijeća 2005/75/EZ od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (SL L 32, 4.2.2005., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 973/2001 (SL L 123, 12.5.2007., str. 3.).

(8)  Uredba (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (SL L 83, 25.3.2019., str. 18.).

(9)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(10)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(11)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).


PRILOG I.

MJERE UBLAŽAVANJA ZA PTICE

Tablica 1.: Mjere ublažavanja

Stupac A

Stupac B

Bočno postavljanje sa strašilima za ptice i otežanim bočnim uzicama (1)

Tori konop (2)

Noćno postavljanje s minimalnim osvjetljenjem na palubi

Plavo obojeni mamac

Tori konop

Uređaj za dubinsko postavljanje uzice

Otežane bočne uzice

Upravljanje odbacivanjem iznutrica

Uređaji za zaštitu od udica (3)

 

Specifikacije

1.

Tori konopi (južno od paralele 25° J)

(a)

Za plovila ukupne duljine 35 m ili više

i.

Postaviti barem jedan tori konop. Ako je to praktično, plovila se potiču da u slučaju veće brojnosti ptica ili veće ptičje aktivnosti upotrebljavaju još jedan tori konop; oba tori konopa moraju se postaviti istodobno, po jedan na svakoj strani parangala koji se postavlja. Ako se upotrebljavaju dva tori konopa, udice s mamcima postavljaju se u prostoru omeđenom tim dvama tori konopima.

ii.

Upotrebljava se tori konop s dugim i kratkim trakama. Trake moraju biti: jarko obojene, te se moraju kombinirati duge i kratke trake.

1.

Dugačke trake moraju se rasporediti u razmacima od najviše 5 m te moraju biti privezane za konop s vrtilicama koje sprečavaju njihovo omotavanje oko konopa. Moraju se upotrebljavati dugačke trake čija je duljina dostatna da se dosegne površina mora u mirnim uvjetima.

2.

Kratke trake (dulje od 1 m) moraju se rasporediti u razmacima do najviše 1 m.

iii.

Plovila moraju postaviti tori konop tako da dobiju željeni raspon u zraku od 100 m ili više. Kako bi se dobio taj raspon u zraku, tori konop mora biti minimalno 200 m dug i privezan za tori motku visine veće od 7 m iznad površine vode, koja se postavlja što bliže krmi.

iv.

Ako plovila upotrebljavaju samo jedan tori konop, on se mora postaviti u smjeru uz vjetar od potopljenih mamaca.

(b)

Za plovila ukupne duljine manje od 35 m

i.

Upotrebljava se jedan tori konop s dugim i kratkim trakama ili samo s kratkim trakama.

ii.

Trake moraju biti: jarko obojene te duge i/ili kratke (ali dulje od 1 m); trake se moraju upotrebljavati i smjestiti u sljedećim razmacima:

1.

Dugačke trake raspoređuju se u razmacima do najviše 5 m za prvih 75 m tori konopa.

2.

Kratke trake raspoređuju se u razmacima do najviše 1 m.

iii.

Dugačke trake trebalo bi privezati za konop tako da se spriječi njihovo omotavanje oko konopa. Sve dugačke trake moraju dosezati površinu mora u mirnim uvjetima. Raspored traka može se prilagoditi na prvih 15 m kako bi se izbjeglo zapetljavanje.

iv.

Plovila postavljaju tori konop tako da dobiju minimalni raspon u zraku od 75 m. Kako bi se dobio taj raspon u zraku, tori konop privezuje se za tori motku visine veće od 6 m iznad površine vode, koja se postavlja što bliže krmi. Konop se mora u dostatnoj mjeri zategnuti kako bi se maksimalno povećao raspon u zraku i kako bi se konop zadržao iza plovila tijekom puhanja bočnih vjetrova. Kako bi se izbjeglo zapetljavanje, upotrebljava se dugački dio užeta ili monofilamenta koji je položen u vodu.

v.

Ako se upotrebljavaju dva tori konopa, moraju se postaviti na suprotnim stranama u odnosu na glavnu uzicu.

2.

Tori konopi (sjeverno od paralele 23° S)

(a)

Dugačka traka

i.

Najmanja dužina: 100 m

ii.

Mora se privezati za plovilo tako da visi na krmi s točke od najmanje 5 m iznad razine vode na strani okrenutoj prema smjeru puhanja vjetra u odnosu na točku u kojoj uzica s udicama ulazi u vodu.

iii.

Mora se privezati tako da se zadrži raspon u zraku nad potopljenim udicama s mamcima.

iv.

Razmak između traka mora biti manji od 5 m, na njima se moraju upotrebljavati vrtilice te moraju biti dovoljno dugačke da budu što bliže vodi.

v.

Ako se upotrebljavaju dva tori konopa (tj. upareni tori konopi), moraju se postaviti na suprotnim stranama u odnosu na glavnu uzicu.

(b)

Kratka traka (za plovila ukupne duljine 24 m ili više)

i.

Mora se privezati za plovilo tako da visi na krmi s točke od najmanje 5 m iznad razine vode na strani okrenutoj prema smjeru puhanja vjetra u odnosu na točku u kojoj uzica s udicama ulazi u vodu.

ii.

Mora se privezati tako da se zadrži raspon u zraku nad potopljenim udicama s mamcima.

iii.

Razmak između traka mora biti manji od 1 m, a njihova duljina minimalno 30 cm.

iv.

Ako se upotrebljavaju dva tori konopa (tj. upareni tori konopi), moraju se postaviti na suprotnim stranama u odnosu na glavnu uzicu.

(c)

Kratka traka (za plovila ukupne duljine manje od 24 m)

Ova konstrukcija preispituje se na temelju znanstvenih podataka najkasnije tri godine od datuma početka provedbe.

i.

Mora se privezati za plovilo tako da visi na krmi s točke od najmanje 5 m iznad razine vode na strani okrenutoj prema smjeru puhanja vjetra u odnosu na točku u kojoj uzica s udicama ulazi u vodu.

ii.

Mora se privezati tako da se zadrži raspon u zraku nad potopljenim udicama s mamcima.

iii.

Ako se upotrebljavaju trake, potiče se na upotrebu traka konstruiranih tako da razmak između njih bude manji od 1 m i da im duljina bude minimalno 30 cm.

iv.

Ako se upotrebljavaju dva tori konopa (tj. upareni tori konopi), moraju se postaviti na suprotnim stranama u odnosu na glavnu uzicu.

3.

Bočno postavljanje sa strašilima za ptice i otežanim bočnim uzicama

(a)

Glavna uzica mora se postaviti s lijeve ili desne strane plovila što dalje od krme (najmanje 1 m), a ako se upotrebljava uređaj za postavljanje glavne uzice, on se mora postaviti najmanje 1 m od krme prema pramcu.

(b)

Ako su prisutne morske ptice, alatom se mora osigurati da glavna uzica bude nezategnuta kako bi udice s mamcima ostale potopljene pod vodom.

(c)

Mora se upotrebljavati strašilo za ptice na sljedeći način:

i.

duljina motke iza uređaja za postavljanje uzice mora biti najmanje 3 m,

ii.

na gornja 2 m motke moraju se privezati najmanje tri glavne trake,

iii.

glavna traka mora imati promjer od najmanje 20 mm,

iv.

bočne trake privezane za krajeve svake glavne trake moraju biti dovoljno dugačke da se vuku po vodi (kad nema vjetra) i imati promjer od najmanje 10 mm.

4.

Noćno postavljanje

(a)

Nema postavljanja između nautičkog sumraka i nautičke zore.

(b)

Nautički sumrak i nautička zora definirani su kako je u tablicama nautičkog almanaha navedeno za relevantnu geografsku širinu, lokalno vrijeme i datum.

(c)

Osvjetljenje na palubi treba biti minimalno. Minimalnim osvjetljenjem na palubi ne bi se trebali kršiti minimalni sigurnosni i navigacijski standardi.

5.

Otežane bočne uzice

Utezi moraju ispunjavati sljedeće minimalne specifikacije za težinu:

(a)

jedan uteg mase od 40 g ili veće privezuje se najviše 50 cm od udice;

(b)

ukupno 45 g ili više utega privezuje se najviše 1 m od udice;

(c)

ukupno 60 g ili više utega privezuje se najviše 3,5 m od udice; ili

(d)

ukupno 98 g ili više utega privezuje se najviše 4 m od udice.

6.

Uređaji za zaštitu od udica

Uređaji za zaštitu od udica drže vrh i bodlju udice s mamcem zatvorenima u kućištu kako bi se spriječili napadi ptica tijekom postavljanja uzica s udicama. Sljedeći uređaji odobreni su za upotrebu u ribarstvu koje regulira WCPFC:

uređaji Hookpod, koji su u skladu sa sljedećim izvedbenim značajkama:

(a)

uređaj drži vrh i bodlju udice zatvorenima u kućištu dok udica ne dođe do dubine od najmanje 10 metara ili dok ne bude barem 10 minuta uronjena u vodu;

(b)

uređaj ispunjava trenutačne minimalne standarde za otežavanje bočnih uzica kako su navedeni u ovom prilogu; i

(c)

uređaj je konstruiran tako da ostane na ribolovnom alatu umjesto da otpadne.

7.

Upravljanje odbacivanjem iznutrica

(a)

nema nikakvog odbacivanja iznutrica tijekom postavljanja ili izvlačenja;

(b)

ili strateško odbacivanje iznutrica sa suprotne strane plovila u odnosu na stranu na kojoj se vrši postavljanje/izvlačenje kako bi se ptice aktivno namamile da se udalje od udica s mamcima.

8.

Plavo obojeni mamac

(a)

Ako se upotrebljava plavo obojeni mamac, pri bojenju mora biti potpuno odmrznut.

(b)

Tajništvo WCPFC-a distribuira plakat sa standardiziranim bojama.

(c)

Svi mamci moraju se obojiti u nijansu prikazanu na tom plakatu.

9.

Uređaj za dubinsko postavljanje uzice

(a)

Uređaji za postavljanje uzica moraju se postaviti tako da se udice postavljaju znatno dublje nego što bi to bio slučaj da se ne upotrebljavaju uređaji za postavljanje uzica, a većina mora doseći dubinu od najmanje 100 m.


(1)  Ako se upotrebljava bočno postavljanje sa strašilima za ptice i otežanim bočnim uzicama iz stupca A, to će se računati kao dvije mjere ublažavanja.

(2)  Ako se odabere tori konop i iz stupca A i iz stupca B, to odgovara istodobnoj upotrebi dvaju (tj. uparenih) tori konopa.

(3)  Uređaji za zaštitu od udica mogu se upotrebljavati kao samostalna mjera.


PRILOG II.

OZNAKE I DRUGE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE RIBARSKIH PLOVILA

1.   

Ribarska plovila Unije moraju u svakom trenutku imati jasno istaknute oznake s brojem WIN na engleskom jeziku:

(a)

na trupu i nadgrađu te na lijevoj i desnoj strani plovila. Subjekti mogu ploču s oznakom učvrstiti pod kutom na bočnoj strani plovila ili nadgrađu pod uvjetom da kut nagiba ne sprečava zapažanje oznake iz drugog plovila ili iz zraka;

(b)

na palubi, osim u slučaju koji je predviđen u točki 3. Ako bi se postavila cerada ili drugi privremeni pokrov tako da je njima prekrivena oznaka na palubi, tada se oznaka stavlja i na tu ceradu ili pokrov. Te oznake trebalo bi postaviti poprečno, a vrh brojki ili slova mora biti okrenut prema pramcu.

2.   

Oznake s brojem WIN postavljaju se:

(a)

što više iznad razine vode na obje strane plovila te se mora osigurati da se izbjegne postavljanje na dijelove trupa kao što su kosina pramca i krme;

(b)

tako da se spriječi da budu prekrivene ribolovnim alatom, bez obzira na to je li on pohranjen ili se upotrebljava;

(c)

tako da se ne nalaze na putu toku iz izljevnica ili ispuštanja u more, uključujući područja na kojima bi moglo doći do oštećenja ili gubitka boje zbog određenih vrsta ulova; i

(d)

tako da se ne protežu ispod razine vode.

3.   

Plovila bez palube ne moraju imati oznaku s brojem WIN na vodoravnoj površini. Međutim, subjekti se potiču da postave ploču s brojem WIN kako bi on bio jasno vidljiv iz zraka.

4.   

Brodice, laki čamci i plovni objekti koje plovilo nosi za potrebe ribolovnih operacija moraju imati oznake s istim brojem WIN kao i predmetno plovilo.

5.   

Ribarska plovila Unije moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve u pogledu postavljanja oznaka s brojem WIN na plovilo:

(a)

na svim se mjestima moraju upotrebljavati velika tiskana slova i brojke;

(b)

širina slova i brojki mora biti razmjerna njihovoj visini;

(c)

visina (h) slova i brojki mora biti razmjerna veličini plovila i u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i.

za oznake s brojem WIN koje se postavljaju na trup, nadgrađe i/ili površine pod kutom: duljina plovila preko svega izražava se u metrima (m); visina slova i brojki u metrima (m) ne smije biti manja od: 1,0 m za plovila duljine od 25 m i više, 0,8 m za plovila duga najmanje 20 m, ali koja su kraća od 25 m, 0,6 m za plovila duga najmanje 15 m, ali koja su kraća od 20 m, 0,4 m za plovila duga najmanje 12 m, ali koja su kraća od 15 m, 0,3 m za plovila duga najmanje 5 m, ali koja su kraća od 12 m i 0,1 m za plovila duljine manje od 5 m;

ii.

za oznake s brojem WIN koje se postavljaju na palubu: visina ne smije biti manja od 0,3 m za sve razrede plovila duljine od 5 m i više;

(d)

duljina spojnice jednaka je polovini visine slova i brojki;

(e)

širina svih slova, brojki i spojnice jest h/6;

(f)

razmak između slova i/ili brojki nije veći od h/4 ni manji od h/6;

(g)

razmak između susjednih slova s kosim stranama nije veći od h/8 ni manji od h/10;

(h)

broj WIN prikazuje se bijelom bojom na crnoj pozadini ili crnom bojom na bijeloj pozadini;

i.

pozadina se proširuje kako bi se dobio okvir oko broja WIN, a to proširenje ne smije biti manje od h/6;

(j)

za sve se oznake upotrebljava kvalitetna brodska boja;

(k)

oznaka s brojem WIN ispunjava zahtjeve iz ovih specifikacija i u situacijama u kojima se upotrebljavaju retroreflektirajuće tvari ili tvari koje proizvode toplinu; i

(l)

oznaka s brojem WIN i njezina pozadina održavaju se cijelo vrijeme u dobrom stanju.


PRILOG III.

MINIMALNI STANDARDI ZA UREĐAJE ZA AUTOMATSKO LOCIRANJE (UREĐAJI ALC) KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U WCPFC-OVU SUSTAVU ZA PRAĆENJE PLOVILA

1.   

Uređaj ALC automatski i neovisno od ikakve intervencije na plovilu šalje sljedeće podatke:

i.

statički jedinstveni identifikator uređaja ALC;

ii.

trenutačni zemljopisni položaj (geografska širina i dužina) plovila; i

iii.

datum i vrijeme (prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC)) određivanja položaja plovila iz podtočke ii.

2.   

Podaci iz točke 1. podtočaka ii. i iii. dobivaju se od sustava za satelitsko određivanje položaja.

3.   

Uređaji ALC koji su ugrađeni na ribarska plovila moraju moći prenositi podatke iz točke 1. svaki sat.

4.   

U uobičajenim radnim uvjetima WCPFC mora primiti podatke iz točke 1. u roku od 90 minuta od trenutka kad ih uređaj ALC generira.

5.   

Uređaji ALC koji su ugrađeni na ribarska plovila moraju biti zaštićeni kako bi se očuvala sigurnost i cjelovitost podataka iz točke 1.

6.   

U uobičajenim radnim uvjetima pohranjivanje informacija u uređaju ALC mora biti zaštićeno, sigurno i integrirano.

7.   

Objektivno ne smije biti moguće da bilo tko osim tijela za praćenje mijenja bilo koje podatke tog tijela koji su pohranjeni u uređaju ALC, uključujući učestalost slanja položaja tom tijelu.

8.   

Nijedna od značajki ugrađenih u uređaj ALC ili softver terminala u svrhu pomoći pri servisiranju ne smije omogućivati neovlašten pristup nijednom dijelu uređaja ALC kojim bi se mogao ugroziti rad VMS-a.

9.   

Uređaji ALC ugrađuju se na plovila u skladu sa specifikacijama njihova proizvođača i primjenjivim standardima.

10.   

U uobičajenim uvjetima rada satelitske navigacije, položaji dobiveni iz proslijeđenih podataka moraju biti točni unutar 100 kvadratnih metara korijena srednje kvadratne pogreške udaljenosti (DRMS) (tj. 98 % položaja mora biti unutar tog raspona).

11.   

Uređaj ALC i/ili pružatelj usluga prosljeđivanja moraju moći podržavati mogućnost da se podaci šalju na više neovisnih odredišta.

12.   

Dekoder i odašiljač za satelitsku navigaciju moraju biti potpuno integrirani i smješteni u istom kućištu koje je zaštićeno od neovlaštenih intervencija.

13.   

Standardni format za ručno izvješćivanje o položaju u slučaju nepravilnog rada ili kvara uređaja ALC je sljedeći:

(a)

broj WIN;

(b)

ime plovila

(c)

datum: dd/mm/gg;

(d)

vrijeme: u 24-satnom obliku: HH:MM (prema UTC-u);

(e)

geografska širina –DD-MM-SS (N/S);

(f)

geografska dužina –DDD-MM-SS (E/W);

(g)

aktivnost (ribolov/potraga/tranzit/prekrcaj).


PRILOG IV.

INFORMACIJE KOJE TREBA UKLJUČITI U PREKRCAJNU DEKLARACIJU WCPFC-A

1.

Jedinstveni identifikator dokumenta

2.

Ime ribarskog plovila i njegov WIN

3.

Ime transportnog plovila i njegov WIN

4.

Ribolovni alat koji se upotrebljava za izlov ribe

5.

Količina proizvoda (1) (uključujući vrstu i njezino prerađeno stanje (2)) koja će se prekrcati

6.

Stanje ribe (svježa ili zamrznuta)

7.

Količina nusproizvoda (3) koji će se prekrcati

8.

Zemljopisna lokacija (4) ulova vrlo migratornih ribljih stokova

9.

Datum i lokacija (5) prekrcaja

10.

Ako je primjenjivo, ime i potpis promatrača WCPFC-a

11.

Količina proizvoda koji se već nalazi na plovilu na kojem se obavlja prekrcaj i zemljopisno podrijetlo (6) tog proizvoda.


(1)  Tuna i vrste slične tuni.

(2)  Cjelovita; bez utrobe i glave; bez utrobe, glave i repa; samo bez utrobe, ne bez škrga; bez škrga i utrobe: bez škrga, bez utrobe i repa; peraje morskog psa.

(3)  Vrste koje nisu tuna i vrste slične tuni.

(4)  Zemljopisna lokacija ulova znači dovoljno informacija za utvrđivanje udjela ulova ostvarenog u sljedećim područjima: otvoreno more, izvan područja Konvencije, isključivi gospodarski pojasevi (navedeni zasebno). Lokacija ulova nije potrebna za plovilo na koje se obavlja prekrcaj.

(5)  Lokacija prekrcaja mora biti na decimalnoj geografskoj širini i dužini do najbližih 0,1 stupnjeva i popraćena opisom lokacije, kao što je otvoreno more, izvan područja Konvencije ili unutar imenovanog isključivog gospodarskog pojasa.

(6)  O podrijetlu proizvoda izvješćuje se prema zoni RFMO-a te uključuje količinu proizvoda iz svakog pojedinog područja.


PRILOG V.

KOORDINATE I KARTA ISTOČNOG DŽEPA OTVORENOG MORA

GEOGRAFSKA DUŽINA

GEOGRAFSKA ŠIRINA

-155.495308

-11.375548

-155.498321

-11.391248

-155.375667

-11.6652

-155.144789

-12.031226

-155.087069

-12.286791

-155.011312

-12.527927

-154.988916

-12.541928

-155.011131

-12.528155

-155.4405

-12.58823

-155.8398

-12.7045

-156.3396

-12.96024

-156.748

-13.26971

-157.0805

-13.57845

-157.4277

-13.99567

-157.6434

-14.37697

-157.7986

-14.73752

-157.9131

-15.11709

-157.962

-15.46605

-158.039622

-15.653761

-158.122829

-15.877123

-158.127739

-15.869203

-158.231024

-15.803568

-158.36955

-15.745447

-158.496828

-15.694033

-158.661362

-15.634953

-158.821586

-15.583395

-159.026918

-15.539192

-159.190663

-15.503491

-159.372631

-15.472738

-159.548569

-15.453715

-159.736692

-15.448871

-159.90316

-15.449959

-160.083542

-15.463548

-160.226654

-15.480612

-160.365423

-15.495182

-160.451319

-15.514117

-160.406016

-15.448192

-160.316351

-15.338878

-160.217964

-15.213622

-160.156932

-15.110787

-160.074995

-14.978629

-160.011413

-14.890788

-159.926847

-14.750107

-159.87787

-14.621808

-159.79653

-14.407807

-159.75968

-14.275899

-159.711458

-14.113648

-159.682425

-13.98575

-159.655144

-13.863674

-159.621745

-13.726376

-159.619708

-13.634445

-159.616001

-13.561895

-159.614094

-13.509574

-159.561966

-13.476838

-159.464666

-13.417237

-159.323121

-13.349332

-159.212807

-13.287211

-159.104174

-13.209011

-158.983445

-13.143509

-158.882253

-13.049931

-158.744371

-12.94646

-158.649624

-12.872332

-158.560938

-12.795621

-158.495677

-12.723884

-158.424306

-12.639442

-158.333838

-12.548261

-158.2853

-12.45563

-158.071642

-12.43816

-157.8909

-12.42376

-157.747379

-12.436771

-157.631174

-12.428707

-157.4811

-12.39678

-157.229515

-12.356368

-157.039477

-12.306157

-156.868471

-12.243143

-156.665366

-12.174288

-156.495214

-12.106995

-156.3649

-12.01769

-156.25113

-11.967768

-156.113903

-11.894359

-156.012144

-11.844092

-155.895851

-11.761728

-155.77415

-11.66355-

-155.688884

-11.572012

-155.593209

-11.478779

-155.495308

-11.375548

Image 1

Kazalo:

1.

Istočni džep otvorenog mora (E-HSP)

2.

Otvoreno more

3.

Kiribati

4.

Cookovi Otoci

5.

Francuska Polinezija

PRILOG VI.

SHEMATSKI DIJAGRAM PARANGALA ZA MORSKE PSE

Image 2

Kazalo:

1.

Parangal

2.

Plutača

3.

Plutnja

4.

Parangali za morske pse

5.

Glavna uzica

6.

Pioke

II. Nezakonodavni akti

UREDBE

26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/37


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/2057

od 13. listopada 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1706 o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Opskrba Unije određenim proizvodima ribarstva trenutačno ovisi o uvozu iz trećih zemalja. Kako bi zadovoljila svoju potrošnju proizvodâ ribarstva, Unija je posljednjih desetljeća postala sve ovisnija o uvozu. Kako se ne bi ugrozila proizvodnja proizvodâ ribarstva u Uniji i kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba prerađivačke industrije u Uniji, trebalo bi suspendirati ili smanjiti uvozne carine za niz proizvoda ribarstva u okviru carinskih kvota odgovarajućeg opsega.

(2)

Uredbom Vijeća (EU) 2020/1706 (1) otvorene su autonomne carinske kvote Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. i predviđeno je upravljanje tim autonomnim carinskim kvotama. Za svaku carinsku kvotu određen je odgovarajući obujam kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba prerađivačke industrije u Uniji za to razdoblje.

(3)

Uredba (EU) 2020/1706 izmijenjena je 19. srpnja 2021. Uredbom Vijeća 2021/1203 (2), kojom su dodane, među ostalim, nove kvote valjane do 31. listopada 2022. zbog prestanka važenja bilateralnih protokola s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom kojima su predviđene kvote za određene vrste ribe i proizvode ribarstva.

(4)

Međutim, pregovori s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o novim dodatnim protokolima kojima se predviđaju kvote za određene vrste ribe i proizvode ribarstva neće biti zaključeni prije 31. listopada 2022.

(5)

Stoga je potrebno utvrditi nove kvote koje će biti valjane do kraja primjene Uredbe (EU) 2020/1706.

(6)

S obzirom na to da je hitno potrebno izbjeći manjak bescarinskog ribolovnog materijala za preradu u Uniji, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) 2020/1706 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. listopada 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

P. BLAŽEK


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2020/1706 od 13. studenoga 2020. o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. (SL L 385, 17.11.2020., str. 3.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2021/1203 od 19. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1706 u pogledu uključivanja autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva (SL L 261, 22.7.2021., str. 1.).


PRILOG

U tablici u Prilogu Uredbi (EU) 2020/1706 dodaju se sljedeći unosi:

Redni broj

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis

Godišnja količina kvote (u tonama) (1)

Carina unutar kvote

Kvotno razdoblje

09.2509

ex 1604 12 91

13

haringe, začinjene i/ili zakiseljene octom, u salamuri, za preradu

17 500 (neto ocijeđena masa)

0  %

1.11.2022.– 31.12.2023.

93

ex 1604 12 99

16

17

09.2510

ex 0303 51 00

10

haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), smrznute, za preradu (2)

11 670

0  %

1.11.2022.– 31.12.2023.

20

09.2512

 

 

smrznuta riba, za preradu

3 850

0  %

1.11.2022.– 31.12.2023.

0303 55 30

10

čileanski šnjur (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

95

druge ribe iz porodice Trachurus spp., uz iznimku ribe vrsta Trachurus trachurus, Trachurus murphyi i šaruna (Caranx trachurus)

0303 56 00

10

kobija (Rachycentron canadum)

0303 69 90

10

druge ribe

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

raže i voline (Rajidae)

0303 89 55

10

orada (komarča) (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

fileti haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), smrznuti, za preradu

29 170

0  %

1.11.2022.– 31.12.2023.

ex 0304 99 23

10

komadi haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), smrznuti, za preradu (2)

20

09.2514

0304 49 50

10

fileti crvenih bodečnjaka (Sebastes spp.), svježi ili rashlađeni, za preradu

1 520

0  %

1.11.2022.– 31.12.2023.


(1)  Izraženo u neto masi ako nije drukčije navedeno.

(2)  Od 15. veljače do 15. lipnja povlastica carinske kvote ne odobrava se za robu deklariranu za puštanje u slobodni promet.


26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/40


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2058

оd 28. veljače 2022.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o razdobljima likvidnosti za alternativni pristup internih modela u skladu s njezinim člankom 325.bd stavkom 7.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 325.bd stavak 7. treći podstavak,

budući da:

(1)

Opća metodologija za raspoređivanje faktora rizika pozicije u široku kategoriju faktora rizika za potrebe članka 325.bd stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebala bi omogućiti institucijama da utvrde široke kategorije faktora rizika i široke potkategorije faktora rizika koje odgovaraju rizicima uključenima u faktor rizika kako bi se odredilo njegovo odgovarajuće razdoblje likvidnosti. Opća metodologija trebala bi biti dovoljno općenita da se može primijeniti na većinu faktora rizika.

(2)

S obzirom na posebnosti određenih faktora rizika, među ostalim onih koji ne pripadaju nijednoj širokoj kategoriji faktora rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013, primjena opće metodologije na te faktore rizika mogla bi dovesti do različitih ishoda u različitim institucijama, što bi moglo rezultirati neusklađenošću i regulatornom arbitražom. Stoga opću metodologiju treba nadopuniti posebnim pravilima.

(3)

Velik iznos prosječnog dnevnog prometa neto OTC kamatnih izvedenica dobar je pokazatelj likvidnosti njihovih odgovarajućih odnosnih valuta. Stoga je taj promet primjereno smatrati pokazateljem za utvrđivanje valuta koje bi trebale činiti potkategoriju najlikvidnijih valuta u širokoj kategoriji faktora kamatnog rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013. Trogodišnji pregled podataka središnjih banaka o prometu OTC kamatnih izvedenica koji objavljuje Banka za međunarodne namire (BIS) (2) pouzdan je izvor statističkih podataka za procjenu prometa OTC kamatnih izvedenica prema instrumentu i valuti. Iz tog razloga te kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnom praksom, smatra se primjerenim uzeti u obzir rezultate tog pregleda radi utvrđivanja valuta koje čine potkategoriju najlikvidnijih valuta.

(4)

Isto tako, velik iznos prosječnog dnevnog prometa neto OTC valutnih izvedenica dobar je pokazatelj likvidnosti njihovih odgovarajućih odnosnih parova valuta. Stoga ga je primjereno smatrati pokazateljem za utvrđivanje parova valuta koji bi trebali činiti potkategoriju najlikvidnijih parova valuta u širokoj kategoriji faktora valutnog rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013. Trogodišnji pregled podataka središnjih banaka o prometu OTC valutnih izvedenica koji objavljuje Banka za međunarodne namire (3) pouzdan je izvor statističkih podataka za procjenu prometa OTC valutnih izvedenica prema instrumentu i valuti. Iz tog razloga te kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnom praksom, smatra se primjerenim uzeti u obzir rezultate tog pregleda radi utvrđivanja parova valuta koji čine potkategoriju najlikvidnijih parova valuta.

(5)

S obzirom na raznolikost tržištâ vlasničkih instrumenata u Uniji, potrebno je definirati malu i veliku tržišnu kapitalizaciju za potrebe potkategorija cijene vlasničkih instrumenata i volatilnosti u širokoj kategoriji faktora rizika vlasničkih instrumenata iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 na temelju kombinacije apsolutnog i relativnog praga. Zbog potrebe za usklađivanjem s međunarodnim regulatornim standardima primjereno je apsolutni prag temeljiti na pragu koji je utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka (4). Budući da se u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1646 (5) navodi popis glavnih burzovnih indeksa utemeljen na likvidnosti sastavnica indeksa i s obzirom na to da se metodologija za utvrđivanje tog popisa temelji na tržišnoj kapitalizaciji i slobodnoj prodaji te na uvjetu minimalne razine likvidnosti, primjereno je utvrditi relativni prag u skladu s tom provedbenom uredbom. Stoga bi se vlasnički instrumenti uključeni u glavne burzovne indekse navedene u Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1646 čije sve sastavnice kotiraju u Uniji trebali smatrati vlasničkim instrumentima s velikom tržišnom kapitalizacijom, dok bi se svi ostali vlasnički instrumenti trebali smatrati vlasničkim instrumentima s malom tržišnom kapitalizacijom.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo savjet Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

Raspoređivanje faktora rizika

Članak 1.

Opća metodologija

1.   Pri raspoređivanju faktora rizika u široke kategorije faktora rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije svaki faktor rizika razvrstavaju u najprikladniju široku kategoriju faktora rizika, uzimajući u obzir prirodu rizika obuhvaćenog faktorom rizika i podatke koji se upotrebljavaju kao ulazni podaci modela za mjerenje rizika.

Pri raspoređivanju faktora rizika u široke potkategorije faktora rizika unutar široke kategorije faktora rizika iz iste tablice institucije svaki faktor rizika razvrstavaju u najprikladniju široku potkategoriju faktora rizika u toj širokoj kategoriji faktora rizika, uzimajući u obzir prirodu rizika obuhvaćenog faktorom rizika i podatke koji se upotrebljavaju kao ulazni podaci modela za mjerenje rizika.

2.   Za potrebe stavka 1., ako priroda faktora rizika ne odgovara nijednoj širokoj kategoriji faktora rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije taj faktor rizika raspoređuju u široku kategoriju faktora rizika „Roba” iz te tablice te široku potkategoriju faktora rizika „Druge vrste” u toj kategoriji.

3.   Za potrebe stavka 1. institucije utvrđuju sve odgovarajuće kategorije i potkategorije za faktor rizika koji se može rasporediti u više širokih kategorija faktora rizika ili širokih potkategorija faktora rizika.

Faktor rizika među tim se širokim kategorijama faktora rizika ili odgovarajućim širokim potkategorijama faktora rizika raspoređuje u široku kategoriju faktora rizika i odgovarajuću široku potkategoriju faktora rizika s najduljim razdobljem likvidnosti.

Ako više širokih kategorija faktora rizika ili odgovarajućih širokih potkategorija faktora rizika ima jednako najdulje razdoblje likvidnosti, faktor rizika može se rasporediti u bilo koju od tih širokih kategorija faktora rizika i njihovih odgovarajućih širokih potkategorija faktora rizika.

Članak 2.

Posebna metodologija za homogene indeksirane instrumente

1.   Odstupajući od članka 1., ako u svojem modelu za mjerenje rizika određenu poziciju u homogenom indeksiranom instrumentu predstavlja kao jedinstven faktor rizika, institucija može taj faktor rizika rasporediti u skladu s metodologijom utvrđenom u stavku 2.

Za potrebe ovog članka „homogeni indeks” znači indeks koji ima jedan od sljedećih sastava:

(a)

vlasnički instrumenti ili drugi indeksi sastavljeni isključivo od vlasničkih instrumenata;

(b)

obveznice ili drugi indeksi sastavljeni isključivo od obveznica;

(c)

ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza ili drugi indeksi sastavljeni isključivo od ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza;

(d)

roba ili drugi indeksi sastavljeni isključivo od robe.

2.   Razdoblje likvidnosti jedinstvenog faktora rizika koji u skladu sa stavkom 1. predstavlja homogeni indeksirani instrument u modelu institucija može odrediti kako slijedi:

(a)

institucija raspoređuje faktor rizika u široku kategoriju faktora rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 koja je odgovarajuća kategorija za sastav homogenog indeksa;

(b)

institucija primjenjuje opću metodologiju iz članka 1. zasebno na svaku sastavnicu homogenog indeksa kako bi odredila njihova odgovarajuća razdoblja likvidnosti;

(c)

institucija izračunava ponderirani prosjek razdoblja likvidnosti utvrđenih u skladu s točkom (b) na temelju pondera svake sastavnice indeksa;

(d)

razdoblje likvidnosti faktora rizika koji predstavlja homogeni indeksirani instrument u modelu najkraće je razdoblje likvidnosti potkategorija sastavnica indeksa koje je veće ili jednako ponderiranom prosjeku iz točke (c).

Za potrebe točke (a) faktor rizika homogenog indeksiranog instrumenta koji ima sastav naveden u stavku 1. točkama (b) i (c) raspoređuje se u široku kategoriju faktora rizika „Kreditna marža”.

Članak 3.

Posebna metodologija za faktore rizika inflacije, jednovalutne i međuvalutne osnove

1.   Odstupajući od članka 1., institucije raspoređuju faktore rizika inflacije za određenu valutu u široku kategoriju faktora rizika „Kamatna stopa” i u široku potkategoriju faktora rizika te valute.

2.   Odstupajući od članka 1., institucije raspoređuju faktore rizika jednovalutne i međuvalutne osnove u široku kategoriju faktora rizika „Kamatna stopa” i u široku potkategoriju faktora rizika valute u kojoj je denominirana osnova.

Članak 4.

Posebna metodologija za faktore rizika repo stopa i faktore rizika dividende

1.   Odstupajući od članka 1., institucije raspoređuju faktore rizika repo stopa na vlasničke instrumente i faktore rizika dividende u široku kategoriju faktora rizika „Vlasnički instrumenti”.

2.   Odstupajući od članka 1. i za potrebe utvrđivanja široke potkategorije faktora rizika, faktori rizika repo stopa na vlasničke instrumente i faktori rizika dividende za određeni vlasnički instrument smatraju se faktorima rizika koji odgovaraju volatilnosti tog vlasničkog instrumenta.

POGLAVLJE 2.

Utvrđivanje potkategorije najlikvidnijih valuta, utvrđivanje potkategorije najlikvidnijih parova valuta i definicija potkategorija male tržišne kapitalizacije i velike tržišne kapitalizacije

Članak 5.

Potkategorija najlikvidnijih valuta

Valute koje čine potkategoriju najlikvidnijih valuta u širokoj kategoriji faktora kamatnog rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 jesu one navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Potkategorija najlikvidnijih parova valuta

Parovi valuta koji čine potkategoriju najlikvidnijih parova valuta u širokoj kategoriji faktora valutnog rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 jesu oni navedeni u Prilogu II ovoj Uredbi.

Članak 7.

Definicija male tržišne kapitalizacije i velike tržišne kapitalizacije

1.   Za potrebe potkategorije cijene vlasničkih instrumenata i volatilnosti u širokoj kategoriji faktora rizika vlasničkih instrumenata iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013 vlasnički instrument s velikom tržišnom kapitalizacijom ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

tržišna kapitalizacija vlasničkog instrumenta veća je od 1,75 milijardi EUR;

(b)

vlasnički instrument uključen je u jedan od glavnih burzovnih indeksa navedenih u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1646 čije sve sastavnice kotiraju u Uniji.

2.   Svi ostali vlasnički instrumenti osim onih iz stavka 1. smatraju se vlasničkim instrumentima s malom tržišnom kapitalizacijom.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. veljače 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Interest rate derivatives market turnover in 2019 (Tržišni promet kamatnih izvedenica 2019.), BIS Triennial Central Bank Survey 2019 (Trogodišnji pregled podataka središnjih banaka koji je objavila Banka za međunarodne namire 2019.), Odjel za ekonomska i monetarna pitanja.

(3)  Global foreign exchange market turnover in 2019 (Promet na svjetskom deviznom tržištu 2019.), Trogodišnji pregled podataka središnjih banaka koji je objavila Banka za međunarodne namire 2019., Odjel za ekonomska i monetarna pitanja.

(4)  Minimum capital requirements for market risk (Minimalni kapitalni zahtjevi za tržišni rizik), siječanj 2019. (izmijenjeno u veljači 2019.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 оd 13. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s glavnim burzovnim indeksima i priznatim burzama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 245, 14.9.2016., str. 5.).

(6)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Popis najlikvidnijih valuta iz članka 5.

euro (EUR),

američki dolar (USD),

funta sterlinga (GBP),

jen (JPY),

australski dolar (AUD),

švedska kruna (SEK),

kanadski dolar (CAD).


PRILOG II.

Popis parova valuta iz članka 6.

Za potrebe ovog Priloga upotrebljavaju se sljedeće oznake valuta:

 

EUR (euro), USD (američki dolar), JPY (jen), GBP (funta sterlinga), CHF (švicarski franak), CAD (kanadski dolar), MXN (meksički pezo), CNY (juan renminbi), NZD (novozelandski dolar), RUB (ruski rubalj), HKD (hongkonški dolar), SGD (singapurski dolar), TRY (turska lira), KRW (južnokorejski von), SEK (švedska kruna), ZAR (rand), INR (indijska rupija), NOK (norveška kruna), BRL (real), AUD (australski dolar), DKK (danska kruna), BGN (lev), HRK (kuna).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB, EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY, CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK, HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/47


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2059

оd 14. lipnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehničke detalje retroaktivnog testiranja te zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka u skladu s člancima 325.bf i 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 325.bf stavak 9. treći podstavak i članak 325.bg stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 325.bf stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 od institucija se zahtijeva da broje dnevna prekoračenja na osnovi retroaktivnog testiranja hipotetskih i stvarnih promjena vrijednosti vlastitog portfelja sastavljenog od svih pozicija raspoređenih na njihove organizacijske jedinice za trgovanje. Tim se retroaktivnim testiranjem nastoji procijeniti je li primjereno računati kapitalne zahtjeve za pozicije organizacijske jedinice za trgovanje pomoću alternativnog pristupa internih modela ovisno o razini na kojoj se provodi i jesu li kapitalni zahtjevi povezani s faktorima rizika koji se mogu modelirati prikladni. Člankom 325.bf stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 od institucija se zahtijeva da kao polazište za to retroaktivno testiranje upotrebljavaju vrijednost portfelja na kraju dana, uključujući sve prilagodbe, kao što su rezerve ili prilagodbe vrednovanju.

(2)

Pri retroaktivnom testiranju iznosa vrijednosti adherentne riziku neki učinci tržišnog rizika koji nisu obuhvaćeni internim modelom za mjerenje rizika svejedno bi se trebali uključiti u stvarne promjene vrijednosti portfelja. U skladu s tim, sve bi se prilagodbe povezane s tržišnim rizikom, neovisno o učestalosti kojom ih institucije ažuriraju, trebale uključiti u stvarne promjene vrijednosti portfelja. Međutim, retroaktivno testiranje iznosa vrijednosti adherentne riziku s hipotetskim promjenama vrijednosti portfelja trebalo bi se provoditi pod pretpostavkom statičnog portfelja. Stoga bi institucije u izračun tih hipotetskih promjena vrijednosti portfelja trebale uključiti samo prilagodbe koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u interni model za mjerenje rizika.

(3)

U nekim je slučajevima zbog prirode prilagodbe i internog upravljanja rizicima primjenjivog na tu prilagodbu moguće prilagodbu računati za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje. Kako bi se osigurala usklađenost na području Unije, od institucija bi se trebalo zahtijevati da pri izračunu stvarnih i hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ponovno izračunaju tu prilagodbu za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje samostalno za pozicije koje su raspoređene samo na tu jedinicu ili da, ako su ispunjeni posebni uvjeti, odražavaju promjene koje proizlaze iz te prilagodbe samo u kontekstu retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013. U skladu s tim, ako institucije provode proces vrednovanja na kraju dana kako bi dobile vrijednosti portfelja organizacijskih jedinica za trgovanje na kraju dana, pri izračunu hipotetskih i stvarnih promjena na razini organizacijske jedinice za trgovanje ne bi smjele raspodijeliti prilagodbu na organizacijske jedinice za trgovanje na način koji je proporcionalan doprinosu svake organizacijske jedinice za trgovanje vrijednosti prilagodbe.

(4)

Zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka utvrđen u članku 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 ima važnu ulogu u osiguravanju da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu. Statistički testovi uključeni u međunarodne standarde koje je osmislio Bazelski odbor za nadzor banaka (Spearmanov koeficijent korelacije i pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa) kako bi se operacionalizirao zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka primjereni su za tu svrhu, stoga bi ih institucije trebale upotrebljavati.

(5)

U međunarodnim standardima utvrđeno je da bi institucije trebale zadovoljiti dodatni kapitalni zahtjev ako teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijskih jedinica za trgovanje nisu dovoljno blizu. U toj bi situaciji institucije trebale izračunati taj dodatni kapitalni zahtjev za te organizacijske jedinice za trgovanje i o njemu izvijestiti nadležna tijela.

(6)

Pri izvješćivanju o rezultatima raspodjele dobiti i gubitka u skladu s člankom 325.az stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije bi trebale istaknuti i slučajeve kad se hipotetske promjene i teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje značajno razlikuju. To bi institucijama trebalo pomoći da prepoznaju potencijalne nedostatke u izračunu teoretskih promjena.

(7)

Pri procjeni usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka teoretske promjene vrijednosti portfelja uspoređuju se s hipotetskim promjenama koje se izračunavaju pod pretpostavkom statičnog portfelja. Cilj je usporedbe utvrditi značajnost razlika u procesima vrednovanja modela za mjerenje rizika institucije kojim se dobivaju teoretske promjene i procesima vrednovanja internih sustava institucije kojima se dobivaju hipotetske promjene. Kako bi se osiguralo da na usporedbu ne utječu promjene sastava portfelja, teoretske promjene vrijednosti portfelja koje se upotrebljavaju za zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka trebale bi se također izračunati pod pretpostavkom statičnog portfelja.

(8)

Kako bi se osigurala dosljednost s međunarodnim standardima, hipotetske promjene vrijednosti portfelja koje se izračunavaju za potrebe procjene usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka trebale bi biti usklađene s hipotetskim promjenama vrijednosti portfelja koje institucija računa za potrebe retroaktivnog testiranja.

(9)

Razlike između procesa vrednovanja kojima se dobivaju hipotetske i teoretske promjene vrijednosti portfelja mogu biti posljedica izostavljanja određenih faktora rizika u modelu za mjerenje rizika ili pojednostavnjenja modela za mjerenje rizika. Druge razlike mogu biti posljedica neusklađenosti podataka koje institucija upotrebljava kao ulazne podatke za određivanje vrijednosti portfeljâ. Kako bi se izbjegli dodatni izvori neusklađenosti koje proizlaze iz tih razlika među ulaznim podacima, institucije bi trebale moći uskladiti ulazne podatke pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti.

(10)

Učestalost izvješćivanja o rezultatima zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka trebala bi biti usklađena s učestalosti procjene mogućnosti modeliranja faktora rizika i učestalosti izvješćivanja o kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik. Na taj će način institucije moći utvrditi kapitalne zahtjeve za tržišni rizik na temelju dosljednih rezultata za zahtjeve za retroaktivno testiranje, zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka i procjene mogućnosti modeliranja.

(11)

Način na koji bi institucije trebale agregirati svoje ukupne kapitalne zahtjeve za tržišni rizik trebao bi biti usklađen s međunarodnim standardima. Stoga bi agregacijska formula trebala odražavati rezultate zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka, uključujući dodatni kapitalni zahtjev ako teoretske i hipotetske promjene nisu dovoljno blizu. Osim toga, agregacijska formula trebala bi odražavati smanjenje koristi diversifikacije ako se kapitalni zahtjevi za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunavaju pomoću alternativnog standardiziranog pristupa, a ne pomoću alternativnog pristupa internih modela.

(12)

Kako bi se nadležnim tijelima olakšala provjera usklađenosti institucija s ovom Uredbom, od institucija bi trebalo zahtijevati da dokumentiraju provedbu Uredbe.

(13)

Odredbe ove Uredbe međusobno su usko povezane jer se sve odnose na elemente koje se uključuje u promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za potrebe izračuna kapitalnih zahtjeva za tržišne rizike pomoću alternativnog pristupa internih modela. Kako bi se osigurala dosljednost među tim odredbama koje bi trebale stupiti na snagu u isto vrijeme te kako bi se osobama koje podliježu obvezama koje su u njima utvrđene omogućilo sveobuhvatno tumačenje i jednostavan pristup tim odredbama, poželjno je jednom uredbom obuhvatiti sve regulatorne tehničke standarde predviđene člankom 325.bf stavkom 9. trećim podstavkom i člankom 325.bg stavkom 4. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013.

(14)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(15)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

TEHNIČKI ELEMENTI KOJE SE UKLJUČUJE U STVARNE I HIPOTETSKE PROMJENE VRIJEDNOSTI PORTFELJA ZA POTREBE ZAHTJEVÂ ZA RETROAKTIVNO TESTIRANJE

Odjeljak 1.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja

Članak 1.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja organizacijske jedinice za trgovanje iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju stvarne promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu za izračun vrijednosti na kraju dana („proces vrednovanja na kraju dana”), što uključuje rezultate neovisne provjere cijena iz članka 105. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije odražavaju promjene vrijednosti tog portfelja koje su uzrokovane protekom vremena.

3.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1. i koje su povezane s tržišnim rizikom, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju sadašnju tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju vrijednost prilagodbe u skladu sa stavkom 3. na temelju svih pozicija koje su raspoređene na istu organizacijsku jedinicu za trgovanje. Institucije uključuju promjene u vrijednosti prilagodbe samo na datum na koji se prilagodba računa.

5.   Uz isključenja utvrđena u stavku 3. točkama (a), (b) i (c) institucije iz izračuna stvarnih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje mogu isključiti prilagodbu koja se izračunava u procesu vrednovanja na kraju dana za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje u neto iznosu, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

prilagodba se zbog svoje naravi izračunava u neto iznosu za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje;

(b)

interno upravljanje rizicima za tu prilagodbu u skladu je s razinom na kojoj se prilagodba računa;

(c)

predmetna institucija dokumentira sve navedeno u nastavku:

i.

skupove pozicija za koje se prilagodba računa;

ii.

razloge na kojima se temelji izračun prilagodbe za skupove pozicija iz točke i.;

iii.

obrazloženje zašto se prilagodba ne izračunava na temelju pozicija koje su raspoređene samo na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje.

Članak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u stvarne promjene vrijednosti portfelja radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini institucije

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju stvarne promjene vrijednosti portfelja s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, što uključuje rezultate neovisne provjere cijena iz članka 105. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja institucije odražavaju promjenu vrijednosti tog portfelja koja je uzrokovana protekom vremena.

3.   Pri izračunu stvarnih promjena vrijednosti portfelja institucije u tu vrijednost uključuju prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1. i koje su povezane s tržišnim rizikom, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju promjenu vrijednosti prilagodba iz stavka 3. na temelju jedne od sljedećih opcija:

(a)

svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije računaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

svih pozicija koje su podložne kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik.

5.   Institucije uključuju promjene u vrijednosti prilagodbe samo na datum na koji se prilagodba računa.

Odjeljak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene zahtjevâ vrijednosti portfelja

Članak 3.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja organizacijske jedinice za trgovanje iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, pri čemu se ne uzimaju u obzir nikakve naknade ni provizije.

2.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije odražavaju promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje koje su uzrokovane protekom vremena na isti način na koji odražavaju te promjene pri izračunu:

(a)

mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1., koje su povezane s tržišnim rizikom, koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u model za mjerenje rizika institucije, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju vrijednost prilagodbe u skladu sa stavkom 3. na temelju pozicija koje su raspoređene na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje. Institucije uključuju promjene vrijednosti prilagodbe na temelju usporedbe vrijednosti prilagodbe na kraju dana i, uz pretpostavku nepromijenjenih pozicija portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, vrijednosti prilagodbe na kraju sljedećeg dana.

5.   Uz isključenja utvrđena u stavku 3. točkama (a), (b) i (c) institucije iz izračuna hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje mogu isključiti i prilagodbu koja se izračunava u neto iznosu u procesu vrednovanja na kraju dana za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

prilagodba se zbog svoje naravi izračunava u neto iznosu za skupove pozicija koje su raspoređene na više od jedne organizacijske jedinice za trgovanje;

(b)

interno upravljanje rizicima za tu prilagodbu u skladu je s razinom na kojoj se prilagodba računa;

(c)

institucija dokumentira sve navedeno u nastavku:

i.

skupove pozicija za koje se prilagodba računa;

ii.

razloge na kojima se temelji izračun prilagodbe za skupove pozicija iz točke i.;

iii.

obrazloženje zašto se prilagodba ne izračunava na temelju pozicija koje su raspoređene samo na tu organizacijsku jedinicu za trgovanje.

Članak 4.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja radi zahtjeva za retroaktivno testiranje koje se provodi na razini institucije

1.   Za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u procesu vrednovanja na kraju dana, pri čemu se ne uzimaju u obzir nikakve naknade ni provizije.

2.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja institucije odražavaju promjene vrijednosti portfelja koje su uzrokovane protekom vremena na isti način na koji odražavaju te promjene pri izračunu:

(a)

mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Pri izračunu hipotetskih promjena vrijednosti portfelja institucije u tu vrijednost uključuju sve prilagodbe koje su primijenjene u procesu vrednovanja na kraju dana iz stavka 1., koje su povezane s tržišnim rizikom, koje se izračunavaju svakodnevno i koje su uključene u model za mjerenje rizika institucije, osim sljedećih prilagodbi:

(a)

prilagodbe kreditnom vrednovanju koje odražavaju aktualnu tržišnu vrijednost kreditnog rizika drugih ugovornih strana institucije;

(b)

prilagodbe pripisane vlastitom kreditnom riziku institucije koje su već isključene iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkama (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

dodatna vrijednosna usklađenja koja su odbijena od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Institucije računaju promjene vrijednosti prilagodba iz stavka 3. na temelju jedne od sljedećih opcija:

(a)

svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije računaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

svih pozicija koje su podložne kapitalnim zahtjevima za tržišni rizik.

Članak 5.

Zahtjevi za dokumentaciju

Institucije moraju imati uspostavljene politike i postupke za izračun stvarnih i hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ili vrijednosti portfelja u skladu s člancima od 1. do 4. ove Uredbe. Te politike i postupci sadržavaju sve sljedeće elemente:

(a)

pregled razlika između promjena vrijednosti portfelja na kraju dana koje se dobivaju procesom vrednovanja na kraju dana i stvarnih promjena vrijednosti predmetnog portfelja u sklopu opisa toga kako se računaju stvarne promjene vrijednosti predmetnog portfelja;

(b)

naknade i provizije i kako se primjenjuje isključenje iz članka 325.bf stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

popis svih prilagodbi, pri čemu se za svaku prilagodbu pobliže određuje sve navedeno u nastavku:

i.

opis i svrha prilagodbe;

ii.

metodologija i proces koji se upotrebljavaju za izračun prilagodbe;

iii.

učestalost izračuna prilagodbe i ako se ona izračunava rjeđe od jednom dnevno, razlog takve učestalosti;

iv.

je li prilagodba osjetljiva na tržišni rizik;

v.

skupovi pozicija za koje se prilagodba izračunava i razlozi računanja za te pozicije;

vi.

štite li se aktivno rizici koji proizlaze iz promjena prilagodbe i na koji način te koja je organizacijska jedinica za trgovanje ili koje su organizacijske jedinice odgovorne za tu zaštitu;

vii.

uzima li se u obzir prilagodba u stvarnim promjenama vrijednosti predmetnog portfelja i na koji način za potrebe retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i retroaktivnog testiranja iz članka 325.bf stavka 6. te uredbe;

viii.

uzima li se u obzir prilagodba u hipotetskim promjenama vrijednosti predmetnog portfelja i na koji način za potrebe članaka 325.bf i 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 te pregled toga kako se promjena prilagodbe izračunava ako se pretpostavljaju nepromijenjene pozicije portfelja.

POGLAVLJE 2.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZAHTJEVA ZA RASPODJELU DOBITI I GUBITKA

Odjeljak 1.

Kriteriji koji su potrebni kako bi se osiguralo da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu te posljedice za organizacijske jedinice za trgovanje koje ne ispune taj uvjet

Članak 6.

Opći zahtjevi

1.   Za potrebe članka 325.bg stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije za portfelj određene organizacijske jedinice za trgovanje izračunavaju Spearmanov koeficijent korelacije iz članka 7. ove Uredbe i pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa iz članka 8. ove Uredbe te na temelju rezultata tih izračuna primjenjuju kriterije iz članka 9. ove Uredbe. Ako prema tim kriterijima teoretske promjene i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje nisu dovoljno blizu, institucije su podložne posljedicama iz članka 10. ove Uredbe.

2.   Za potrebe stavka 1. institucije mogu uskladiti vremensku točku (vrijeme prikaza) za koju računaju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s vremenom prikaza za koje računaju hipotetske promjene te vrijednosti.

Članak 7.

Izračun Spearmanova koeficijenta korelacije

1.   Institucije računaju Spearmanov koeficijent korelacije iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

utvrđuju vremenske serije opažanja hipotetskih i teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za posljednjih 250 radnih dana;

(b)

iz vremenskih serija hipotetskih i teoretskih promjena iz točke (a) dobivaju odgovarajuće vremenske serije rangova u skladu s točkom 2., pri čemu vremenske serije hipotetskih i teoretskih promjena tretiraju kao izvorne vremenske serije;

(c)

računaju Spearmanov koeficijent korelacije prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

R HPL

=

vremenske serije rangova dobivene iz vremenskih serija hipotetskih promjena iz točke (b);

R RTPL

=

vremenske serije rangova dobivene iz vremenskih serija teoretskih promjena iz točke (b);

Formula

=

standardna devijacija vremenskih serija rangova RHPL izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (a);

Formula

=

standardna devijacija vremenskih serija rangova RRTPL izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (b);

cov (RHPL , RRTPL )

=

kovarijanca izračunana u skladu sa stavkom 3. točkom (c), između vremenskih serija rangova RHPL i RRTPL .

2.   Institucije dobivaju vremenske serije rangova iz stavka 1. točke (b) iz izvornih vremenskih serija provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

za svako opažanje unutar izvornih vremenskih serija institucije računaju broj opažanja niže vrijednosti od opažanja unutar tih vremenskih serija;

(b)

institucije označavaju svako opažanje brojem koji se dobiva izračunom iz točke (a) uvećanim za jedan;

(c)

ako su zbog označivanja u skladu s točkom (b) dva ili više opažanja označena istim brojem, institucije dodatno povećavaju brojeve tih oznaka sljedećim razlomkom:

Formula

pri čemu je N jednak broju oznaka s istim brojem;

(d)

institucije kao vremenske serije rangova smatraju vremenske serije oznaka dobivene u skladu s točkama (b) i (c).

3.   Institucije računaju standardnu devijaciju vremenskih serija rangova RHPL u skladu s formulom iz točke (a), standardnu devijaciju vremenskih serija rangova RRTPL u skladu s formulom iz točke (b) i kovarijancu između tih vremenskih serija u skladu s formulom iz točke (c) na sljedeći način:

(a)

Formula

;

(b)

Formula

;

(c)

Formula

;

pri čemu je:

I

=

indeks koji označava opažanje u vremenskoj seriji rangova;

Formula

=

„i-to” opažanje vremenskih serija rangova R HPL ;

Formula

=

sredina vremenskih serija rangova RHPL ;

Formula

=

„i-to” opažanje vremenskih serija rangova RRTPL ;

Formula

=

sredina vremenskih serija rangova RRTPL .

Članak 8.

Izračun pokazatelja Kolmogorov-Smirnovljeva testa

1.   Institucije izračunavaju pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe provedbom sljedećih koraka prema sljedećem redoslijedu:

(a)

utvrđuju vremenske serije opažanja hipotetskih i teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za posljednjih 250 radnih dana;

(b)

izračunavaju empirijsku funkciju kumulativne distribucije hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje iz vremenske serije hipotetskih promjena iz točke (a);

(c)

izračunavaju empirijsku funkciju kumulativne distribucije teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje iz vremenske serije teoretskih promjena iz točke (a);

(d)

dobivaju pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa tako što izračunavaju najveću razliku između dvije empirijske funkcije kumulativne distribucije izračunane u skladu s točkama (b) i (c) za svaku moguću vrijednost dobiti i gubitka.

2.   Za potrebe stavka 1. empirijska funkcija distribucije koja se dobiva iz vremenske serije smatra se funkcijom kojom se, neovisno o ulaznom broju, dobiva omjer broja opažanja unutar vremenskih serija vrijednosti koja je manja od ili jednaka ulaznom broju i ukupnog broja opažanja unutar vremenske serije.

Članak 9.

Specifikacije kriterija koji su potrebni kako bi se osiguralo da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje budu dovoljno blizu

1.   Za potrebe članka 325.bg stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije klasificiraju svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje kao organizacijsku jedinicu zelene, narančaste, žute ili crvene zone u skladu sa stavcima od 2. do 5.

Ako je organizacijska jedinica za trgovanje klasificirana kao organizacijska jedinica zelene zone, smatra se da su teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja te organizacijske jedinice za trgovanje dovoljno blizu.

Ako je organizacijska jedinica za trgovanje klasificirana kao organizacijska jedinica narančaste, žute ili crvene zone, smatra se da teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja te organizacijske jedinice za trgovanje nisu dovoljno blizu.

2.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica zelene zone” ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

Spearmanov koeficijent korelacije za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 7. ove Uredbe veći je od 0,8;

(b)

pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 8. ove Uredbe manji je od 0,09.

3.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica crvene zone” ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

Spearmanov koeficijent korelacije za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 7. ove Uredbe manji je od 0,7;

(b)

pokazatelj Kolmogorov-Smirnovljeva testa za organizacijsku jedinicu za trgovanje izračunan u skladu s člankom 8. ove Uredbe veći je od 0,12.

4.   Organizacijska jedinica za trgovanje klasificira se kao „organizacijska jedinica narančaste zone” ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

organizacijska jedinica za trgovanje nije klasificirana kao organizacijska jedinica zelene ili crvene zone;

(b)

kapitalni zahtjevi za sve pozicije koje su raspoređene na tu organizacijsku jedinicu izračunani su u prethodnom kvartalu na temelju alternativnog standardiziranog pristupa iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.   Organizacijska jedinica za trgovanje koja nije klasificirana kao organizacijska jedinica zelene, narančaste ili crvene zone klasificira se kao „organizacijska jedinica žute zone”.

Članak 10.

Posljedice za organizacijske jedinice za trgovanje koje su klasificirane kao organizacijske jedinice žute, narančaste ili crvene zone

1.   Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene, narančaste ili žute zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe u vezi s tim pozicijama izračunavaju kapitalni zahtjev prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

k

=

kako je navedeno u stavku 2.;

SAima

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucija računa kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

IMAima

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj svih pozicija koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucija računa kapitalne zahtjeve u skladu s trećim dijelom glavom IV. poglavljem 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Za potrebe stavka 1. koeficijent k izračunava se primjenom sljedeće formule:

Formula

pri čemu je:

SA i

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za sve pozicije koje su raspoređene na organizacijsku jedinicu za trgovanje „i”;

Formula

=

indeksi svih organizacijskih jedinica za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene, narančaste ili žute zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe među onima za koje se kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

Formula

=

indeksi svih organizacijskih jedinica za trgovanje za koje se kapitalni zahtjevi za tržišne rizike izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje klasificirane kao organizacijske jedinice crvene ili narančaste zone u skladu s člankom 9. ove Uredbe o tome obavješćuju nadležno tijelo pri izvješćivanju o rezultatima zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka u skladu s člankom 325.az stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 2013/575.

Članak 11.

Učestalost procjene usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka

Institucije jednom u tri mjeseca procjenjuju usklađenost sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka za sve organizacijske jedinice za trgovanje za koje te institucije imaju odobrenje iz članka 325.az stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za računanje kapitalnih zahtjeva pomoću internih modela.

Odjeljak 2.

Tehnički elementi koje se uključuje u teoretske i hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za potrebe zahtjeva za raspodjelu dobiti i gubitka

Članak 12.

Tehnički elementi koje se uključuje u teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje

1.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje na temelju usporedbe vrijednosti portfelja na kraju dana i, uz pretpostavku nepromijenjenih pozicija portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, vrijednosti tog portfelja na kraju sljedećeg dana.

2.   Institucije računaju teoretske promjene portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s pomoću istih tehnika, među ostalim s pomoću istih metoda za određivanje cijene, parametara modela i tržišnih podataka, koje se upotrebljavaju u modelu za mjerenje rizika.

3.   Teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje uključuju samo promjene vrijednosti svih faktora rizika uključenih u model za mjerenje rizika na koje institucije primjenjuju scenarije budućih šokova.

Članak 13.

Tehnički elementi koje se uključuje u hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje za zahtjev za raspodjelu dobiti i gubitka

Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije računaju hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

Članak 14.

Usklađivanje podataka za zahtjeve za raspodjelu dobiti i gubitka

1.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije mogu zamijeniti vrijednost ulaznih podataka za određeni faktor rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje vrijednošću ulaznih podataka iste vrste za isti faktor rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

ulazni podaci razlikuju se jer su podaci dobiveni od različitih pružatelja podataka;

(b)

ulazni podaci razlikuju se jer su ulazni podaci dobiveni iz izvora tržišnih podataka u različito vrijeme tijekom istog radnog dana.

2.   Za potrebe članka 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije mogu zamijeniti vrijednost faktora rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje vrijednošću istog faktora rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

faktor rizika koji se upotrebljava za izračun hipotetskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje ne odgovara u potpunosti ulaznim podacima;

(b)

faktor rizika izveden je iz ulaznih podataka pomoću tehnika sustavâ vrednovanja koji se upotrebljavaju za hipotetske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje;

(c)

nijedna od tehnika sustavâ vrednovanja iz točke (b) nije ponovno uspostavljena u sustavima vrednovanja koji se upotrebljavaju u modelu za mjerenje rizika kako bi se izvela vrijednost faktora rizika koji se upotrebljava za izračun teoretskih promjena vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje.

Članak 15.

Zahtjevi za dokumentaciju

1.   Institucije moraju imati uspostavljene politike i postupke za izračun teoretskih promjena u skladu s člancima 12. i 14. ove Uredbe, koje sadržavaju obrazloženje toga kako se teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje izračunavaju za faktore rizika koji se mogu modelirati i one koji se ne mogu modelirati.

2.   Institucije pri osmišljavanju postupaka za usklađivanje podataka u skladu s člankom 14. ove Uredbe primjenjuju sljedeće:

(a)

uspoređuju teoretske promjene vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje bez usklađivanja iz članka 14. ove Uredbe s teoretskim promjenama vrijednosti portfelja organizacijske jedinice za trgovanje s usklađivanjima iz članka 14. ove Uredbe i dokumentiraju tu usporedbu;

(b)

procjenjuju učinak usklađivanja na pokazatelje testova za procjenu usklađenosti sa zahtjevom za raspodjelu dobiti i gubitka iz članaka 7. i 8. ove Uredbe i dokumentiraju to ocjenjivanje.

3.   Institucije dokumentiraju sve prilagodbe ulaznih podataka za faktore rizika, izvršene u skladu s člankom 14. ove Uredbe, u okviru izračuna teoretskih promjena portfelja organizacijske jedinice za trgovanje, kao i obrazloženje takvih prilagodbi.

Odjeljak 3.

Kapitalni zahtjevi koji se izračunavaju u skladu s alternativnim pristupom internih modela

Članak 16.

Izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik u okviru alternativnog pristupa internih modela za institucije koje imaju organizacijske jedinice za trgovanje

Institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013 za pozicije koje su raspoređene na neke od njihovih organizacijskih jedinica za trgovanje računaju kapitalne zahtjeve za sve pozicije iz knjige trgovanja i pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje stvaraju valutni ili robni rizik kao zbroj rezultata formula iz točaka (a) i (b) na sljedeći način:

(a)

Formula

(b)

Formula

pri čemu je:

IMAima

=

IMAima kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe;

SAima

=

SAima kako je navedeno u članku 10. ove Uredbe;

Capital surcharge

=

kapitalni zahtjev izračunan u skladu s člankom 10. ove Uredbe;

C U

=

kapitalni zahtjevi izračunani u skladu s trećim dijelom glavom IV. poglavljem 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 za portfelj pozicija koje nisu raspoređene na organizacijske jedinice za trgovanje za koje institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve za tržišne rizike u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.b Uredbe (EU) br. 575/2013;

SAsve org. jedinice

=

kapitalni zahtjevi za tržišne rizike svih pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje koje stvaraju valutni ili robni rizik u skladu s alternativnim pristupom internih modela iz trećeg dijela glave IV. poglavlja 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/60


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2060

оd 14. lipnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju kriteriji za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika na temelju pristupa internih modela i o određivanju učestalosti te procjene na temelju članka 325.be stavka 3. te uredbe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 325.be stavak 3.,

budući da:

(1)

Procjenom mogućnosti modeliranja faktora rizika iz članka 325.be stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebalo bi utvrditi prikladnu mjeru rizika koju će institucije primjenjivati za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik svakog faktora rizika koji je uključen ili je u postupku uključivanja u alternativni pristup internih modela institucija iz poglavlja 1.b glave IV. dijela trećeg Uredbe (EU) br. 575/2013. Faktori rizika koji se mogu modelirati trebali bi podlijegati mjeri rizika očekivanog manjka izračunanoj u skladu s člankom 325.bb Uredbe (EU) br. 575/2013, dok bi faktori rizika koji se ne mogu modelirati trebali podlijegati mjeri rizika prema stresnom scenariju izračunanoj u skladu s člankom 325.bk te uredbe.

(2)

Mjera rizika očekivanog manjka trebala bi obuhvatiti distribuciju vjerojatnosti faktora rizika tijekom dovoljno dugog povijesnog razdoblja u kojem se mogu promatrati relevantni tržišni podaci za te faktore rizika. Stoga bi se trebalo smatrati da se faktor rizika može modelirati kad je dostupan dovoljan broj provjerljivih cijena zabilježenih na tržištu, a koje su reprezentativne za taj faktor rizika. Za provođenje procjene trebalo bi biti primjereno 12-mjesečno razdoblje promatranja koje završava na prethodni referentni datum izvješćivanja. Međutim, kako bi se uzela u obzir moguća kašnjenja u dostupnosti podataka, institucijama bi trebalo biti dopušteno da to 12-mjesečno razdoblje promatranja zamijene pomaknutim 12-mjesečnim razdobljem. Kako bi se osigurala usporedivost praksi na razini Unije, takvi bi se pomaci trebali ograničiti na jedan mjesec. Institucije bi iz istog razloga takva pomaknuta razdoblja trebale primjenjivati dosljedno za sve faktore rizika iste vrste i trebale bi svojem nadležnom tijelu dostaviti detaljnu dokumentaciju u vezi s primjenom takvih pomaknutih razdoblja.

(3)

Očekuje se da institucije iz vlastitih aktivnosti trgovanja možda neće pridobiti sve informacije o cijenama koje su potrebne za procjenu mogućnosti modeliranja. Institucijama bi stoga pri procjeni mogu li se faktori rizika modelirati trebalo biti dopušteno upotrebljavati i informacije o cijenama dobivene od vanjskih prodavatelja, pod uvjetom da su te cijene provjerljive i da ti vanjski prodavatelji podliježu neovisnoj reviziji u pogledu valjanosti svojih informacija o cijenama.

(4)

Ključan korak u procjeni mogućnosti modeliranja faktora rizika jest procjena reprezentativnosti utvrđenih provjerljivih cijena za te faktore rizika. Provjerljivu cijenu trebalo bi smatrati reprezentativnom za faktor rizika institucije ako institucija može izdvojiti vrijednost faktora rizika od vrijednosti provjerljive cijene primjenom uobičajenih kvantitativnih metodologija. Za mnoge od tih kvantitativnih metodologija potrebni su dodatni ulazni podaci kako bi institucija mogla izdvojiti vrijednost faktora rizika, pa je teže dokazati reprezentativnost provjerljivih cijena. Stoga bi se te metodologije i dodatni ulazni podaci, kad su potrebni, trebali temeljiti na objektivnim i primjereno dokumentiranim informacijama, čime bi se spriječilo da institucije primjenjuju nevjerodostojne pretpostavke. Zbog nemogućnost njihove provjere i nedostatka reprezentativnosti, u skladu s međunarodnim standardima, usklađivanja ili vrednovanja kolaterala ne bi trebalo smatrati prihvatljivim izvorima provjerljivih cijena.

(5)

Kad su faktori rizika točke krivulje, površine ili kocke, mogućnost modeliranja tih faktora rizika trebalo bi, s obzirom na zajednička obilježja faktora rizika koji pripadaju određenom razredu, procijeniti prema mogućnosti modeliranja svakog razreda te krivulje, površine ili kocke. Stoga bi mogućnost modeliranja tog razreda trebalo procijeniti na temelju svih provjerljivih cijena raspoređenih u taj razred, dok bi provjerljive cijene koje su reprezentativne za jedan faktor rizika trebalo smatrati reprezentativnima za sve faktore rizika koji pripadaju istom razredu. Osim toga, institucije moraju imati mogućnost izabrati standardne razrede ili, kad se to smatra prikladnijim za određenu krivulju, površinu ili kocku, alternativne razrede koje su same razvili.

(6)

Nadalje, kriteriji za mogućnost modeliranja faktora rizika trebali bi obuhvatiti slučajeve kad institucija primjenjuje parametarsku funkciju za predstavljanje krivulje, površine ili kocke i postavlja parametre funkcija kao faktore rizika u svojem modelu za mjerenje rizika. U takvim bi se slučajevima ti kriteriji trebali pobliže odrediti način procjenjivanja mogućnosti modeliranja, uzimajući u obzir posebnosti tih parametarskih funkcija i parametara funkcija.

(7)

Kako bi se nadležnim tijelima pomoglo u procjenjivanju usklađenosti s ovom Uredbom, potrebno je pobliže odrediti na koji način institucije pri procjeni može li se neki faktor rizika modelirati trebaju primijeniti zahtjev za opću dokumentaciju predviđen člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo savjet Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kriteriji za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika koji ne pripadaju krivulji, površini ili kocki

1.   Procjenjuje se da se faktori rizika pozicija iz članka 325.be stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji ne pripadaju krivulji, površini ili kocki mogu modelirati ako je ispunjen bilo koji od sljedećih kriterija:

(a)

u razdoblju promatranja od 12 mjeseci koje završava na prethodni referentni datum izvješćivanja iz članka 2. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 (3) ispunjena su oba sljedeća uvjeta:

i.

institucija je utvrdila da za taj faktor rizika postoje najmanje 24 cijene koje se mogu provjeriti u skladu s člankom 2. ove Uredbe, a koje imaju posebne datume promatranja i smatraju se reprezentativnima za taj faktor rizika u skladu s člankom 3. ove Uredbe;

ii.

nije bilo razdoblja od 90 ili više dana u kojem je bilo manje od četiriju provjerljivih cijena iz točke i.;

(b)

u razdoblju promatranja od 12 mjeseci iz točke (a) institucija je utvrdila da za taj faktor rizika postoji najmanje 100 cijena koje se mogu provjeriti u skladu s člankom 2. ove Uredbe, a koje imaju posebne datume promatranja i smatraju se reprezentativnima za taj faktor rizika u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

2.   Institucija može 12-mjesečno razdoblje iz stavka 1. zamijeniti 12-mjesečnim razdobljem koje završava najranije mjesec dana prije prethodnog referentnog datuma izvješćivanja iz članka 2. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2021/451 („pomaknuto razdoblje”) ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

institucija to pomaknuto razdoblje primjenjuje dosljedno za sve faktore rizika iste vrste kao i predmetni faktor rizika;

(b)

institucija to pomaknuto razdoblje primjenjuje dosljedno tijekom vremena;

(c)

institucija dostavlja nadležnom tijelu detaljan opis primjene tog pomaknutog razdoblja.

Članak 2.

Provjerljive cijene

1.   Cijena se smatra provjerljivom ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

cijena je dobivena iz transakcije u kojoj je institucija bila jedna strana i koja je izvršena po tržišnim uvjetima;

(b)

cijena je dobivena iz transakcije koju su izvršile treće strane po tržišnim uvjetima i koja ispunjava sve uvjete iz članka 5.;

(c)

cijena je dobivena iz stvarne konkurentne kotacije kupovne i prodajne cijene u dobroj vjeri koju je po tržišnim uvjetima dostavila institucija ili su je dostavile treće osobe, po vrijednosti po kojoj su se institucija ili treće osobe obvezale izvršiti transakciju u skladu s trgovinskim običajima te koja ispunjava sve uvjete iz stavka 5.

2.   Neovisno o stavku 1. cijena se ne smatra provjerljivom ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

cijena je dobivena iz transakcije ili kotacije kupovne i prodajne cijene između dvaju subjekata iz iste skupine;

(b)

cijena je dobivena iz transakcije ili kotacije kupovne i prodajne cijene zanemarivog volumena u usporedbi s uobičajenim volumenom transakcija ili kotacije koji odražava trenutačne tržišne uvjete;

(c)

cijena je dobivena iz kotacije s razlikom između tražene i ponuđene cijene koja znatno odstupa od razlika između traženih i ponuđenih cijena koje odražavaju trenutačne tržišne uvjete;

(d)

cijena je dobivena iz transakcije koja je provedena isključivo u svrhu utvrđivanja dovoljnog broja provjerljivih cijena koje ispunjavaju uvjete iz članka 1. ove Uredbe;

(e)

cijena je dobivena iz obvezujuće kotacije koja je ponuđena isključivo u svrhu utvrđivanja dovoljnog broja provjerljivih cijena koje ispunjavaju uvjete iz članka 1. ove Uredbe.

3.   Datum promatranja provjerljive cijene jest datum izvršenja transakcije ili datum obvezujuće kotacije kupovne i prodajne cijene. Datumi promatranja provjerljivih cijena bilježe se na temelju jedinstvene vremenske zone za sve izvore podataka.

4.   Za potrebe ovog članka vanjski prodavatelj znači poduzeće koje institucijama pruža podatke o transakcijama ili kotacijama za potrebe članka 1. ove Uredbe, uključujući pružatelje usluga dostave podataka kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 36.a Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te multilateralne sustave kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 19. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5).

5.   Transakcija ili kotacija kupovne i prodajne cijene upotrebljava se samo za potrebe stavka 1. točaka (b) i (c) ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

vanjski prodavatelj obradio je ili prikupio transakciju ili kotaciju;

(b)

vanjski prodavatelj ili institucija pristali su, prema potrebi, dostaviti nadležnom tijelu institucije dokaze o transakciji ili kotaciji te dokaze o provjerljivosti cijene dobivene iz te transakcije ili kotacije;

(c)

vanjski prodavatelj priopćio je instituciji datum promatranja transakcije ili kotacije i minimalni skup informacija o transakciji ili kotaciji kako bi institucija mogla rasporediti provjerljivu cijenu u faktore rizika za koje je ta cijena koja je dobivena od te transakcije ili kotacije reprezentativna u skladu s člankom 3. ove Uredbe;

(d)

institucija je provjerila da vanjski prodavatelj barem jednom godišnje podliježe neovisnoj reviziji koju provodi subjekt treće strane, u smislu članka 325.bi stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013, u pogledu valjanosti informacija o cijenama, upravljanja i postupaka te da ima pristup rezultatima revizije i izvješćima o reviziji kako bi ih, prema potrebi, mogao priopćiti svojem nadležnom tijelu.

6.   Za potrebe stavka 5. točke (d) neovisnom revizijom procijenit će se sve navedeno u nastavku:

(a)

raspolaže li vanjski prodavatelj informacijama potrebnima kako bi utvrdio je li cijena provjerljiva i rasporedio provjerljive cijene u faktore rizika za koje je ta cijena reprezentativna u skladu s člankom 3. ove Uredbe;

(b)

može li vanjski prodavatelj dokazati cjelovitost informacija iz točke (a);

(c)

je li vanjski prodavatelj uspostavio interne procese i ima li dovoljan broj zaposlenika osposobljenih na primjerenoj razini za upravljanje informacijama iz točke (a);

(d)

ako vanjski prodavatelj ne pruži instituciji informacije potrebne za provjeru provjerljivosti cijene, je li vanjski prodavatelj ugovorno obvezan utvrditi provjerljivost cijene.

7.   Ako vanjski prodavatelj ne pruži instituciji informacije potrebne za provjeru provjerljivosti cijene, institucija mora svojem nadležnom tijelu moći dokazati da je vanjski prodavatelj ugovorno obvezan provjeriti provjerljivost cijene.

Članak 3.

Reprezentativnost provjerljivih cijena za faktore rizika

1.   Provjerljiva cijena smatra se reprezentativnom za faktor rizika od datuma njezina promatranja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

faktor rizika i provjerljiva cijena usko su povezani;

(b)

institucija je navela konceptualno pouzdanu metodologiju za izdvajanje faktora rizika od vrijednosti provjerljive cijene.

Za potrebe točke (b) bilo koji ulazni podatak ili faktor rizika koji se upotrebljava u metodologiji umjesto provjerljive cijene temelji se na objektivnim podacima.

2.   Bilo koja provjerljiva cijena može se smatrati promatranjem za potrebe članka 1. za sve faktore rizika za koje je reprezentativna u skladu sa stavkom 1.

3.   Kad institucija primjenjuje sistemski faktor rizika vlasničkih instrumenata ili kreditnog rizika za obuhvaćanje kretanja na razini tržišta za određene karakteristike skupine izdavatelja, uključujući zemlju, regiju ili sektor tih izdavatelja, provjerljive cijene tržišnih indeksa ili instrumenata pojedinačnih izdavatelja smatraju se reprezentativnima za taj sistemski faktor rizika samo ako imaju iste karakteristike kao i taj sistemski faktor rizika.

Članak 4.

Kriteriji za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika koji pripadaju krivulji, površini ili kocki

1.   Procjenjuje se da se faktori rizika pozicija iz članka 325.be stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji pripadaju krivulji, površini ili kocki mogu modelirati ako se primijene sljedeći koraci u sljedećem redoslijedu:

(a)

institucija za svaku krivulju, površinu ili kocku utvrđuje relevantne razrede faktora rizika u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(b)

institucija utvrđuje mogućnost modeliranja relevantnih razreda iz točke (a) u skladu sa stavkom 2.;

(c)

institucija smatra da se može modelirati svaki faktor rizika koji pripada razredu za koji se smatra da se može modelirati u skladu sa stavkom 2.

2.   Procjena može li se razred modelirati temelji se na jednom od sljedećih kriterija:

(a)

u razdoblju promatranja od 12 mjeseci koje završava na prethodni referentni datum izvješćivanja iz članka 2. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2021/451:

i.

institucija je utvrdila da za taj razred postoje najmanje 24 cijene koje se mogu provjeriti u skladu s člankom 2. ove Uredbe, a koje imaju posebne datume promatranja i raspoređene su u taj razred; i

ii.

nije bilo razdoblja od 90 ili više dana u kojem je bilo manje od četiriju provjerljivih cijena iz točke i.;

(b)

u razdoblju promatranja od 12 mjeseci iz točke (a) institucija je utvrdila da za taj razred postoji najmanje 100 cijena koje se mogu provjeriti u skladu s člankom 2. ove Uredbe, a koje imaju posebne datume promatranja i raspoređene su u taj razred.

3.   Institucija može 12-mjesečno razdoblje iz stavka 2. zamijeniti 12-mjesečnim razdobljem koje završava najranije mjesec dana prije prethodnog referentnog datuma izvješćivanja iz članka 2. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2021/451 („pomaknuto razdoblje”) ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

institucija to pomaknuto razdoblje primjenjuje dosljedno za sve razrede krivulje, površine ili kocke;

(b)

institucija to pomaknuto razdoblje primjenjuje dosljedno tijekom vremena;

(c)

institucija dostavlja svojem nadležnom tijelu detaljan opis primjene tog pomaknutog razdoblja.

4.   Provjerljiva cijena raspoređuje se u razred kojemu pripada faktor rizika za koji je reprezentativna u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

5.   Za potrebe stavka 4. institucija može faktorom rizika smatrati bilo koju točku krivulje, površine ili kocke koja pripada razredu, neovisno o tome je li takvu točku uključila kao faktor rizika u svoj model za mjerenje rizika.

Članak 5.

Pristupi raspoređivanja u razrede za faktore rizika koji pripadaju krivuljama, površinama ili kockama

1.   Institucija za svaku krivulju, površinu ili kocku kojoj pripada faktor rizika utvrđuje razrede te krivulje, površine ili kocke primjenom standardnih, unaprijed definiranih razreda iz stavka 2. ili razreda koje su definirale institucije pod uvjetom da te institucije ispunjavaju zahtjeve iz stavka 3.

2.   Za potrebe stavka 1. standardni, unaprijed definirani razredi jesu sljedeći:

(a)

devet razreda iz retka i. tablice 1. iz stavka 3. za faktore rizika s jednom dimenzijom dospijeća „t”, izraženo u godinama, koji su raspoređeni u sljedeće široke kategorije faktora rizika:

i.

„kamatna stopa”, osim faktora rizika raspoređenih u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

ii.

„tečaj”, osim faktora rizika raspoređenih u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

iii.

„roba”, osim faktora rizika raspoređenih u široke potkategorije faktora rizika „volatilnost energije i volatilnost emisija ugljika”, „volatilnost plemenitih metala i volatilnost obojenih metala” i „volatilnosti ostale robe”;

(b)

šest razreda iz retka ii. tablice 1. iz stavka 3. za svaku dimenziju dospijeća „t” za faktore rizika koji imaju više od jedne dimenzije dospijeća, izraženo u godinama, koji su raspoređeni u sljedeće široke kategorije faktora rizika:

i.

„kamatna stopa”, osim faktora rizika raspoređenih u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

ii.

„tečaj”, osim faktora rizika raspoređenih u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

iii.

„roba”, osim faktora rizika raspoređenih u široke potkategorije faktora rizika „volatilnost energije i volatilnost emisija ugljika”, „volatilnost plemenitih metala i volatilnost obojenih metala” i „volatilnosti ostale robe”;

(c)

pet razreda iz retka iii. tablice 1. iz stavka 3. za svaku dimenziju dospijeća „t” za faktore rizika koji imaju jednu ili više dimenzija dospijeća, izraženo u godinama, koji su raspoređeni u sljedeće široke kategorije faktora rizika:

i.

„kreditna marža”, osim faktora rizika raspoređenih u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

ii.

„vlasnički instrumenti”, osim faktora rizika raspoređenih u široke potkategorije faktora rizika „volatilnost (velika tržišna kapitalizacija)” i „volatilnost (mala tržišna kapitalizacija)”;

(d)

pet razreda iz retka iv. tablice 1. iz stavka 3. za sve faktore rizika s jednom ili više dimenzija novčanosti, kako je izraženo deltom opcijâ („δ”);

(e)

pet razreda iz retka iii. tablice 1. iz stavka 3. i pet razreda iz retka iv. tablice 1. iz stavka 3. za faktore rizika koji su raspoređeni u sljedeće široke kategorije faktora rizika:

i.

„tečaj”, za faktore rizika raspoređene u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

ii.

„kreditna marža”, za faktore rizika raspoređene u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost”;

iii.

„vlasnički instrumenti”, osim faktora rizika raspoređenih u široke potkategorije faktora rizika „volatilnost (velika tržišna kapitalizacija)” i „volatilnost (mala tržišna kapitalizacija)”;

iv.

„roba”, za faktore rizika raspoređene u široke potkategorije faktora rizika „volatilnost energije i volatilnost emisija ugljika”, „volatilnost plemenitih metala i volatilnost obojenih metala” i „volatilnosti ostale robe”;

(f)

šest razreda iz retka ii. tablice 1. iz stavka 3., pet razreda iz retka iii tablice 1. iz stavka 3. i pet razreda iz retka iv. tablice 1. iz stavka 3. za faktore rizika koji su raspoređeni u široku kategoriju faktora rizika „kamatna stopa” i u široku potkategoriju faktora rizika „volatilnost” s dimenzijom dospijeća, isteka i novčanosti.

Za potrebe točke (d), kad je riječ o tržištima opcija koja za definiciju novčanosti primjenjuju konvencije koje se razlikuju od delte opcije, institucije pretvaraju razrede iz retka iv. tablice 1. iz stavka 3. u prevladavajuće konvencije na tim tržištima opcija primjenom tehnika koje su izvedene iz modela institucije za određivanje cijena pod uvjetom da su ti modeli za određivanje cijena dobro dokumentirani i nezavisno preispitani.

3.   Za potrebe stavka 2. standardni razred može se podijeliti u manje podrazrede.

Tablica 1.

Br. razreda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i.

0 ≤ t < 0,75

0,75 ≤ t <1,5

1,5 ≤ t <4

4 ≤ t < 7

7 ≤ t < 12

12 ≤ t < 18

18 ≤ t < 25

25 ≤ t < 35

35 ≤ t

ii.

0 ≤ t <0,75

0,75 ≤ t < 4

4 ≤ t < 10

10 ≤ t < 18

18 ≤ t < 30

30 ≤ t

 

 

 

iii.

0 ≤ t < 1,5

1,5 ≤ t < 3,5

3,5 ≤ t < 7,5

7,5 ≤ t < 15

15 ≤ t

 

 

 

 

iv.

0 ≤ δ < 0,05

0,05 ≤ δ < 0,3

0,3 ≤ δ < 0.7

0,7 ≤ δ < 0,95

0,95 ≤ δ ≤ 1

 

 

 

 

4.   Za potrebe stavka 1. institucije mogu same uspostaviti razrede za određenu krivulju, površinu ili kocku ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

razredi obuhvaćaju čitavu krivulju, površinu ili kocku;

(b)

razredi se ne preklapaju;

(c)

svaki razred sadržava točno jedan faktor rizika koji je dio izračuna teoretskih promjena vrijednosti portfeljâ jedne od organizacijskih jedinica za trgovanje institucije za procjenu usklađenosti sa zahtjevima za raspodjelu dobiti i gubitka utvrđenima u članku 325.bg Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.   Kako bi procijenila mogućnost modeliranja faktora rizika iz široke kategorije faktora rizika „kreditna marža” koja pripada određenom razredu dospijeća, institucija može provjerljive cijene iz razreda prerasporediti u susjedni razred povezan s kraćim dospijećima samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

institucija nije izložena nijednom faktoru rizika koji pripada razredu s najduljim dospijećima pa u svojem modelu za upravljanje rizicima ne primjenjuje nijedan takav faktor rizika;

(b)

provjerljive cijene računaju se samo u razredu jednokratnog dospijeća;

(c)

provjerljive cijene preraspoređene su samo jednom.

Članak 6.

Kriteriji za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika koji predstavljaju parametre funkcija iz parametarske krivulje, površine ili kocke

1.   Institucije koje primjenjuju jednu ili više parametarskih funkcija za predstavljanje krivulje, površine ili kocke i uključuju parametre funkcija kao faktore rizika u svoje interne modele za mjerenje rizika procjenjuju mogućnost modeliranja tih parametara funkcija primjenom sljedećih koraka u sljedećem redoslijedu za svaku parametarsku funkciju:

(a)

te institucije utvrđuju skup točaka krivulje, površine ili kocke koje su upotrijebljene za kalibriranje parametarske funkcije;

(b)

te institucije primjenjuju pristup raspoređivanja u razrede utvrđen u članku 5. stavku 2. kao da su faktori rizika u njihovu modelu za mjerenje rizika točke utvrđene u skladu s točkom (a);

(c)

te institucije u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3. procjenjuju mogućnost modeliranja razreda nastalih primjenom pristupa raspoređivanja u razrede utvrđenog u članku 5. stavku 2. kao da su faktori rizika u njihovu modelu za mjerenje rizika točke utvrđene u skladu s točkom (a).

2.   Mogućnost modeliranja parametra parametarske funkcije iz stavka 1. procjenjuje se utvrđivanjem skupa točaka krivulje, površine ili kocke koje su upotrijebljene za kalibriranje tog parametra funkcije. Kad utvrđene točke pripadaju samo razredima za koje je procijenjeno da se mogu modelirati u skladu sa stavkom 1. točkom (c), procjenjuje se da se parametar funkcije može modelirati.

Članak 7.

Dokumentacija

1.   Institucije u svojim internim politikama dokumentiraju sve navedeno u nastavku:

(a)

skup i opis faktora rizika u svojem internom modelu za mjerenje rizika podložno procjeni mogućnosti modeliranja;

(b)

izvore informacija o provjerljivim cijenama koje su upotrijebljene za procjenu mogućnosti modeliranja faktora rizika;

(c)

kriterije za cijenu koju treba smatrati provjerljivom u skladu s člankom 2., uključujući opis kako institucija procjenjuje je li obujam transakcije ili obvezujuće ponude nezanemariv u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (b) i je li razlika između tražene i ponuđene cijene iz ponude razumna u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (c);

(d)

postupak raspoređivanja i kriterije primijenjene za određivanje reprezentativnosti provjerljivih cijena za faktore rizika u skladu s člankom 3., uključujući opis metodologije za izdvajanje vrijednosti faktora rizika od provjerljivih cijena i sve dodatne ulazne podatke koje bi metodologija mogla zahtijevati;

(e)

procjenu mogućnosti modeliranja za parametarske krivulje, površine ili kocke u skladu s člankom 6.;

(f)

primjenu pristupâ raspoređivanja u razrede u skladu s člankom 5., navodeći i primjenjuje li, i na koji način, institucija članak 5. stavak 5.;

(g)

primjenu 12-mjesečnog pomaknutog razdoblja u skladu s člankom 1. stavkom 2. ili člankom 4. stavkom 3.

2.   Institucije za svaki faktor rizika najmanje godinu dana vode evidenciju o rezultatima svojih procjena mogućnosti modeliranja, uključujući dokumentaciju iz stavka 1. Kad je riječ o faktorima rizika za koje još nije dostupna evidencija jednogodišnjih rezultata, institucije za njih vode najveću raspoloživu evidenciju rezultata.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (SL L 97, 19.3.2021., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


26.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/69


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2061

оd 24. listopada 2022.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1. i članak 232. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi odnosno svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju o 17 izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi u okruzima Norfolk (11), Essex (3), Somerset (1), Lincolnshire (1) u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina, i na otoku Lewisu (1) u Škotskoj, Ujedinjena Kraljevina, koja su potvrđena između 6. listopada 2022. i 12. listopada 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(6)

Nadalje, Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o 10 izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi u saveznim državama Colorado (1), Kentucky (1), Michigan (2), Pennsylvania (1), South Dakota (3) i Utah (2), Sjedinjene Američke Države, koja su potvrđena između 5. listopada 2022. i 12. listopada 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(7)

Nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica veterinarska tijela Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država uspostavila su zonu kontrole od 10 km oko zahvaćenih objekata i provela mjere usmrćivanja radi kontrole visokopatogene influence ptica i ograničenja njezina širenja.

(8)

Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države Komisiji su dostavile informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području i o mjerama koje su poduzele radi sprečavanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene i radi zaštite zdravstvenog stanja životinja u Uniji više ne bi trebao biti odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači iz područja pod ograničenjima koja su zbog nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavila veterinarska tijela Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.

(9)

Usto, Ujedinjena Kraljevina dostavila je ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u vezi s jednim izbijanjem visokopatogene influence ptica u objektu za uzgoji peradi u Birsayu na Orkneyskim otocima u Škotskoj, Ujedinjena Kraljevina, koje je potvrđeno 6. srpnja 2022.

(10)

Osim toga, Sjedinjene Američke Države dostavile su ažurirane podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u vezi sa 71 izbijanjem visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u saveznim državama Colorado (1), Delaware (2), Indiana (1), Iowa (3), Kansas (1), Maryland (3), Michigan (1), Minnesota (31), Missouri (2), North Carolina (9), North Dakota (1), Pennsylvania (11), South Dakota (1) i Wisconsin (4), Sjedinjene Američke Države, koje je potvrđeno 22. veljače 2022. i 7. lipnja 2022.

(11)

Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države dostavile su i informacije o mjerama koje su poduzele radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Posebice, nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države provele su mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti te potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(12)

Komisija je ocijenila informacije koje su dostavile Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države i zaključila da su izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz zona Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(13)

Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u pogledu visokopatogene influence ptica u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama.

(14)

Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama u pogledu visokopatogene influence ptica i ozbiljan rizik njezina unošenja u Uniju, izmjene koje se ovom Uredbom unose u Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(15)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1961 (4) izmijenjen je dio 2. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 dodavanjem retka GB-2.156, kojim se definira jedna zahvaćena zona u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu u tom prilogu V. Budući da je otkrivena jedna pogreška, redak za zonu GB-2.156 trebalo bi na odgovarajući način ispraviti. Taj bi se ispravak trebao primjenjivati od datuma početka primjene Provedbene uredbe (EU) 2022/1961.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2021/404

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravak Provedbene uredbe (EU) 2021/404

U Prilogu V. dijelu 2, u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, redak za zone GB-2.156 zamjenjuju se sljedećim:

„Ujedinjena Kraljevina

GB-2.156

Near Selby, Selby, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.85 and W0.98.”

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 2. primjenjuje se od 19. listopada 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1961 оd 17. listopada 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači (SL L 270, 18.10.2022., str. 16.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.127 zamjenjuju se sljedećim:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.127

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.”

ii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, iza redaka za zonu GB-2.164 dodaju se sljedeći reci za zone od GB-2.165 do GB-2.181:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.165

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

6.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022.

 

GB-2.166

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.167

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

6.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

6.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

6.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022.

 

GB-2.168

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.169

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.10.2022.

 

GB-2.170

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

7.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

7.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.171

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

9.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

9.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

9.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

9.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

9.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

9.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

9.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

9.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

9.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022.

 

GB-2.172

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.173

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

10.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022.

 

GB-2.174

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

10.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

10.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

10.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022.

 

GB-2.175

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.176

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.177

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.178

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

11.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

11.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.179

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

GB-2.180

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.10.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

GB-2.181

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.10.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.10.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1