ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 252

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
30 rujna 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/1670 od 29. rujna 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1671 оd 9. lipnja 2022. o produljenju prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1672 оd 23. rujna 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Bardejovský Med/Med z Bardejova (ZOI))

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/1673 оd 27. rujna 2022. o zabrani ribolova tunja dugokrilca u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S za plovila koja plove pod zastavom Irske

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1674 оd 28. rujna 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1675 оd 29. rujna 2022. o utvrđivanju reprezentativnih cijena, uvoznih carina i dodatnih uvoznih carina koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1676 od 29. rujna 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači ( 1 )

17

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1677 od 26. rujna 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora

64

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1678 od 26. rujna 2022. o imenovanju dvaju članova Odbora regija, koje je predložila Republika Slovenija

70

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1679 od 26. rujna 2022. o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Danska

72

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/1680 od 26. rujna 2022. o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Španjolska

73

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/1681 od 27. rujna 2022. o imenovanju zapovjednika snaga EU-a za vojnu operaciju Europske unije na Sredozemlju (EUNAVFOR MED IRINI) i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1682 od 29. rujna 2022. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/1465 o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu

76

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1683 оd 28. rujna 2022. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Kolumbiji u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

78

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1684 оd 28. rujna 2022. o istovrijednosti regulatornog okvira za središnje druge ugovorne strane u Tajvanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klirinških kuća za budućnosnice koje su pod nadzorom Komisije za financijski nadzor ( 1 )

82

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2022 vijeća za Stabilizaciju i Pridruživanje Eu – Kosovo od 29. travnja 2022. o izmjeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane, zamjenom njegova Protokola III. o pojmu proizvodi s podrijetlom [2022/1685]

87

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1670

od 29. rujna 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2022/109 (1) utvrđuju se ribolovne mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije.

(2)

Uredbom (EU) 2022/109, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2022/1091 (2), utvrđuje se privremeni ukupni dopušteni ulov (TAC) inćuna (Engraulis encrasicolus) na potpodručjima 9 i 10 Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) te u vodama Unije u području 34.1.1 pod nadležnosti Odbora za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika (CECAF) za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. do objave znanstvenog savjeta ICES-a za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. Nakon objave tog savjeta 17. lipnja 2022., kojim se dopušta nastavak ribolova, trebalo bi utvrditi konačni TAC za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023. TAC bi trebalo utvrditi na razini od 15 777 tona, koja je navedena u tom savjetu.

(3)

Uredbom (EU) 2022/109 utvrđuje se poseban uvjet u pogledu kvota za šarune (Trachurus spp.) na potpodručju ICES-a 9. Uredbom (EU) 2022/109 ne utvrđuje se postotak podložan tom posebnom uvjetu jer se čeka ažurirani znanstveni savjet ICES-a u vezi s fleksibilnošću među područjima između potpodručja ICES-a 9 i zone ICES-a 8c. ICES je 18. kolovoza 2022. objavio informacije tehničke službe o fleksibilnosti među područjima između potpodručja ICES-a 9 i zone ICES-a 8c. Primjereno je da Unija utvrdi postotak koji podliježe tom posebnom uvjetu u skladu s tim informacijama tehničke službe ICES-a.

(4)

Uredbu (EU) 2022/109 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Ograničenje ulova za inćuna na potpodručjima ICES-a 9 i 10 te u vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 trebalo bi se primjenjivati od 1. srpnja 2022. Poseban uvjet u pogledu kvota za šarune (Trachurus spp.) na potpodručju ICES-a 9 trebao bi se primjenjivati od 1. siječnja 2022. Takva retroaktivna primjena ne utječe na načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja jer se povećavaju ribolovne mogućnosti za inćuna i uvodi fleksibilnost među područjima za ribolovne mogućnosti za šarune. S obzirom na hitnost izbjegavanja prekidâ ribolovnih aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EU) 2022/109

Uredba (EU) 2022/109 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Odredbe koje se odnose na šarune na potpodručju ICES-a 9 primjenjuju se od 1. siječnja 2022. Odredbe koje se odnose na inćuna na potpodručjima ICES-a 9 i 10 te u vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1 primjenjuju se od 1. srpnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  Uredba Vijeća (EU) 2022/109 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 21, 31.1.2022., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2022/1091 od 30. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 176, 1.7.2022., str. 5.).


PRILOG

Dio A Priloga I.A Uredbi (EU) 2022/109 mijenja se kako slijedi:

1.

druga tablica zamjenjuje se sljedećim:

„Vrsta:

Inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

 

(ANE/9/3411)

Španjolska

 

7 546

(1)

Zaštitni TAC

Portugal

 

8 231

(1)

Unija

 

15 777

(1)

 

 

 

 

TAC

 

15 777

(1)

(1)

Ta se kvota smije loviti samo od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023.”;

2.

dvadeset i četvrta tablica zamjenjuje se sljedećim:

„Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

9

 

(JAX/09.)

Španjolska

 

35 516

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Portugal

 

101 761

(1)

Unija

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Poseban uvjet: do 3 % te kvote smije se izloviti u zoni 8c (JAX/*08C.).”.


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1671

оd 9. lipnja 2022.

o produljenju prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 85. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

U članku 89. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 predviđa se da se do 18. lipnja 2021. obveza poravnanja iz članka 4. te uredbe ne primjenjuje na ugovore o OTC izvedenicama kojima se objektivno mjerljivo smanjuju investicijski rizici koji se izravno odnose na financijsku solventnost mirovinskih sustava ni na subjekte osnovane radi isplate naknade članovima mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza. To je prijelazno razdoblje uvedeno kako bi se omogućila izrada prihvatljivih tehničkih rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade i stoga izbjegli nepovoljni učinci na mirovine budućih umirovljenika koji bi nastali trenutačnom primjenom obveze poravnanja na takve ugovore o OTC izvedenicama.

(2)

Člankom 85. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 648/2012 Komisiji se dodjeljuje ovlast da prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. te uredbe produlji dvaput, svaki put za godinu dana, ako zaključi da prihvatljivo tehničko rješenje potrebno mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade nije izrađeno, a središnje poravnanje ugovora o izvedenicama i dalje nepovoljno utječe na mirovine budućih umirovljenika. U tu se svrhu u članku 85. stavku 2. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012 od Komisije zahtijeva da do konačnog produljenja prijelaznog razdoblja priprema godišnja izvješća kako bi procijenila jesu li izrađena takva prihvatljiva tehnička rješenja te treba li za ta prihvatljiva tehnička rješenja donijeti dodatne mjere.

(3)

Komisija je donijela dva godišnja izvješća: 23. rujna 2020. (2) i 6. svibnja 2021. (3) Komisija je u tim izvješćima navela da su sudionici na tržištu tijekom godina uložili napore u izradu odgovarajućih tehničkih rješenja koja uključuju konverziju kolaterala koju provode članovi sustava poravnanja ili se ona provodi na tržištu poravnanih repo ugovora. Komisija je navela i da su neki mirovinski sustavi dobrovoljno počeli središnje poravnavati dio svojih portfelja izvedenica. U izvješću se zaključuje da je ključni problem za mirovinske sustave pristup likvidnosti u stresnim tržišnim uvjetima radi mogućnosti uplaćivanja varijacijskog iznosa nadoknade jer bi takav zahtjev brzo i znatno povećao rizik od iscrpljivanja alokacija gotovine mirovinskih sustava.

(4)

U članku 85. stavku 2. drugom podstavku točki (a) Uredbe (EU) br. 648/2012 zahtijeva se da Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), u suradnji s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskim odborom za sistemske rizike, Komisiji podnosi godišnja izvješća u kojima ocjenjuje jesu li središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi uložili odgovarajuće napore i izradili prihvatljiva tehnička rješenja kojima se mirovinskim sustavima olakšava sudjelovanje u središnjem poravnanju polaganjem gotovinskih i negotovinskih kolaterala koji služe kao varijacijski iznosi nadoknade, uključujući posljedice tih rješenja na likvidnost tržišta i procikličnost te njihove moguće pravne i druge posljedice.

(5)

Komisija je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/962 (4) prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 produljila jednom, odnosno do 18. lipnja 2022.

(6)

ESMA je 25. siječnja 2022. podnijela najnovije izvješće o tome jesu li središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi uložili odgovarajuće napore i izradili prihvatljiva tehnička rješenja kojima se mirovinskim sustavima olakšava sudjelovanje u središnjem poravnanju polaganjem gotovinskih i negotovinskih kolaterala koji služe kao varijacijski iznosi nadoknade. ESMA je u znatnoj mjeri potvrdila nalaze iz prethodnih izvješća Komisiji, ali u tom se izvješću usredotočila na operativnu spremnost mirovinskih sustava za poravnanje ugovora o OTC izvedenicama. Iako sve više mirovinskih sustava dobrovoljno poravnava ugovore o OTC izvedenicama, a uvjeti likvidnosti i dalje se povoljno razvijaju, ESMA je u izvješću zaključila i da mirovinskim sustavima i relevantnim sudionicima na tržištu treba dovoljno vremena da zaključe svoje dogovore o poravnanju i upravljanju kolateralom. ESMA je stoga izrazila mišljenje da je prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 potrebno dodatno produljiti za godinu dana.

(7)

Komisija je u posljednjoj procjeni stanja spremnosti mirovinskih sustava za središnje poravnanje portfelja izvedenica (5) došla do sličnog zaključka kao i ESMA. Prema analizi Komisije uvjeti likvidnosti za mirovinske sustave ostali su stabilni čak i tijekom nedavnih razdoblja tržišnog stresa, a očekuje se da će se i dalje povoljno razvijati kako fondovi budu primjenjivali alternativne modele pristupa tržištu repo ugovora. Pozitivni izgledi za pristup likvidnosti doveli su do situacije u kojoj je sve više mirovinskih sustava dobrovoljno počelo poravnavati barem dio svojih portfelja izvedenica. Ipak, alternativnim je modelima pristupa likvidnosti putem tržišta repo ugovora potrebno vrijeme da se u potpunosti razviju, a mirovinski sustavi moraju poboljšati svoju internu likvidnost i prakse upravljanja kolateralom.

(8)

Komisija je stoga, uzimajući u obzir izvješće ESMA-e, zaključila da je prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 doista potrebno produljiti za još jednu godinu.

(9)

Stoga bi trebalo produljiti prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(10)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu kako bi se osiguralo da se prijelazno razdoblje produlji prije njegova isteka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prijelazno razdoblje utvrđeno u članku 89. stavku 1. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 648/2012 produljuje se do 18. lipnja 2023.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  COM(2020) 574 final.

(3)  COM(2021) 224 final.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/962 od 6. svibnja 2021. o produljenju prijelaznog razdoblja iz članka 89. stavka 1. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 213, 16.6.2021., str. 1.).

(5)  COM(2022) 254.


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1672

оd 23. rujna 2022.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Bardejovský Med/Med z Bardejova” (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Slovačke za upis naziva „Bardejovský Med/Med z Bardejova” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Bardejovský Med/Med z Bardejova” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Bardejovský Med/Med z Bardejova” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 223, 8.6.2022., str. 63.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1673

оd 27. rujna 2022.

o zabrani ribolova tunja dugokrilca u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S za plovila koja plove pod zastavom Irske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2022/109 (2) utvrđene su kvote za 2022.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, ulovom stoka tunja dugokrilca u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S koji su ostvarila plovila koja plove pod zastavom Irske ili su u Irskoj registrirana iscrpljena je kvota dodijeljena za 2022.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti određene ribolovne aktivnosti za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2022. dodijeljena Irskoj za stok tunja dugokrilca u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S iz Priloga smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Ribolovne aktivnosti za stok iz članka 1. za plovila koja plove pod zastavom Irske ili su u Irskoj registrirana zabranjuju se od datuma utvrđenog u Prilogu. Posebno, zabranjuje se zadržavanje na plovilu, premještanje, prekrcavanje i iskrcavanje ribe iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima nakon tog datuma.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. rujna 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2022/109 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 21, 31.1.2022., str. 1.).


PRILOG

Br.

05/TQ109

Država članica

Irska

Stok

ALB/AN05N

Vrsta

Tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

Zona

Atlantski ocean, sjeverno od 5° S

Datum zabrane

16.8.2022.


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1674

оd 28. rujna 2022.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu te mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Wolfgang BURTSCHER

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN

Opis robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo iz članka 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo  (1)

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, smrznuti

238,3

19

TH


(1)  Nomenklatura zemalja i područja utvrđena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1470 оd 12. listopada 2020. o nomenklaturi zemalja i područja za europske statistike o međunarodnoj trgovini robom te o geografskoj raščlambi za druge poslovne statistike (SL L 334, 13.10.2020., str. 2.).”


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1675

оd 29. rujna 2022.

o utvrđivanju reprezentativnih cijena, uvoznih carina i dodatnih uvoznih carina koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezine članke 183. i 193.a,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 951/2006 (2) predviđeno je da se uvozna cijena CIF za melasu standardne kvalitete određene člankom 27. te uredbe smatra „reprezentativnom cijenom”.

(2)

Pri utvrđivanju reprezentativnih cijena u obzir se moraju uzeti svi podaci iz članka 29. Uredbe (EZ) br. 951/2006, osim u slučajevima koji su predviđeni člankom 30. te uredbe, i te bi se cijene, ako je to primjenjivo, trebale odrediti u skladu s metodom predviđenom člankom 33. te uredbe.

(3)

Cijene koje se ne odnose na standardnu kvalitetu trebale bi se povećati ili smanjiti s obzirom na kvalitetu ponuđene melase, u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(4)

U skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, ako reprezentativna cijena melase iz članka 34. stavka 2., uvećana za uvoznu pristojbu za melasu iz šećerne trske obuhvaćenu oznakom KN 1703 10 00 ili za melasu iz šećerne repe obuhvaćenu oznakom KN 1703 90 00, premašuje za predmetni proizvod 8,21 EUR/100 kg, uvozne se carine suspendiraju i zamjenjuju iznosom razlike koji utvrđuje Komisija.

(5)

U slučaju suspenzije uvoznih carina u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, trebalo bi utvrditi posebne iznose za te carine istodobno kad i reprezentativne cijene.

(6)

Ako za predmetni proizvod postoji razlika između inicijalne cijene i reprezentativne cijene, trebalo bi utvrditi dodatne uvozne carine u skladu s člankom 39. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(7)

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine za melasu obuhvaćenu oznakama KN 1703 10 00 i 1703 90 00 trebalo bi utvrditi u skladu s člancima 34. i 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006.

(8)

Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1733 (3) stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(9)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu te mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine koje se primjenjuju na uvoz melase obuhvaćene oznakama KN 1703 10 00 i 1703 90 00 utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2016/1733 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Wolfgang BURTSCHER

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1733 оd 28. rujna 2016. o utvrđivanju reprezentativnih cijena i dodatnih uvoznih carina koje se od 1. listopada 2016. primjenjuju na melasu u sektoru šećera (SL L 262, 29.9.2016., str. 27.).


PRILOG

Reprezentativne cijene, uvozne carine i dodatne uvozne carine koje se primjenjuju na melasu u sektoru šećera od 1. listopada 2022.

(u EUR)

Oznaka KN

Iznos reprezentativne cijene za 100 kg neto predmetnog proizvoda

Iznos uvozne carine za 100 kg neto predmetnog proizvoda (1)

Iznos dodatne carine za 100 kg neto predmetnog proizvoda

1703 10 00  (2)

22,96

0

1703 90 00  (2)

14,30

0


(1)  Taj iznos zamjenjuje, u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 951/2006, stopu carine Zajedničke carinske tarife utvrđenu za te proizvode.

(2)  Za standardnu kvalitetu kako je određena člankom 27. Uredbe (EZ) br. 951/2006.


30.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1676

od 29. rujna 2022.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1. i članak 232. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi odnosno svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5)

Kanada je obavijestila Komisiju o četirima izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi u pokrajni Alberti u Kanadi, potvrđenima 31. kolovoza 2022., 4. rujna 2022., 12. rujna 2022. i 13. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(6)

Kanada je obavijestila Komisiju i o dvama izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi u pokrajni Saskatchewanu u Kanadi, potvrđenima 9. rujna 2022. i 12. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(7)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Milford Haven, Pembrokeshire, Wales, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenom 9. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(8)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Crewe, Cheshire East, Cheshire, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenom 16. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(9)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenom 17. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(10)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Clacton on Sea, Tendring, Essex, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenom 18. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(11)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju i o dvama izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Honington, West Suffolk, Suffolk, Engleska, Ujedinjena Kraljevina i mjesta Attleborough, Breckland, Norfolk, Engleska, potvrđenima 19. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(12)

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u blizini mjesta Dartington, South Hams, Devon, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenom 20. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(13)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u okrugu Morrison, država Minnesota, Sjedinjene Američke Države, potvrđenom 7. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(14)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u okrugu Meeker, država Minnesota, Sjedinjene Američke Države, potvrđenom 8. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(15)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o dvama izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenima 9. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): jedno u okrugu Fresno, država Kalifornija, Sjedinjene Američke Države, a drugo u okrugu Becker, država Minnesota, Sjedinjene Američke Države.

(16)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o četirima izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenima 13. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): jedno u okrugu Ingham, država Michigan, Sjedinjene Američke Države, dva u državi Minnesoti, Sjedinjene Američke Države (jedno u okrugu Brown, a drugo u okrugu Stearns) i jedno u okrugu Sanpete, država Utah, Sjedinjene Američke Države.

(17)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o dvama izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenima 14. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): jedno u okrugu Meeker, država Minnesota, Sjedinjene Američke Države, a drugo u okrugu Otter Tail, država Minnesota, Sjedinjene Američke Države.

(18)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o trima izbijanjima visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenima 15. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): jedno u okrugu Teton, država Montana, Sjedinjene Američke Države, jedno u okrugu Fresno, država Kalifornija, Sjedinjene Američke Države i jedno u okrugu Obion, država Tennessee, Sjedinjene Američke Države.

(19)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o šest izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenih 20. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): dva u državi Minnesoti, Sjedinjene Američke Države (jedno u okrugu Brown, a drugo u okrugu Stearns), dva u okrugu Clark, država Južna Dakota, Sjedinjene Američke Države, jedno u okrugu Sanpete, država Utah, Sjedinjene Američke Države i jedno u okrugu Washington, država Pennsylvania, Sjedinjene Američke Države.

(20)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o pet izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi, potvrđenih 21. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR): jedno u okrugu Gooding, država Idaho, Sjedinjene Američke Države, dva u državi Minnesoti, Sjedinjene Američke Države (jedno u okrugu Otter Tail, a drugo u okrugu Roseau), jedno u okrugu Sanpete, država Utah, Sjedinjene Američke Države i jedno u okrugu Weld, država Colorado, Sjedinjene Američke Države.

(21)

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju i o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi u okrugu Ward, država Sjeverna Dakota, Sjedinjene Američke Države, potvrđenom 22. rujna 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(22)

Nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica veterinarska tijela Kanade, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država uspostavila su zonu kontrole od 10 km oko zahvaćenih objekata i provela mjere usmrćivanja radi kontrole visokopatogene influence ptica i ograničenja njezina širenja.

(23)

Kanada, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države Komisiji su dostavile informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području i o mjerama koje su poduzele radi suzbijanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene i radi zaštite zdravstvenog stanja životinja u Uniji više ne bi trebao biti odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači iz područja pod ograničenjima koja su zbog nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavila veterinarska tijela Kanade, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.

(24)

Kanada je dostavila ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu 15 izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u pokrajinama Alberta (7), Britanska Kolumbija (2), Ontario (3) i Saskatchewan (3), Kanada, potvrđenih od 26. ožujka 2022. do 18. svibnja 2022.

(25)

Nadalje, Ujedinjena Kraljevina dostavila je ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu dvaju izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u blizini mjesta Ludlow, Ludlow, Shropshire, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenih 1. lipnja 2022. i 7. lipnja 2022., te još jednog izbijanja u blizini mjesta Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđenog 15. lipnja 2022.

(26)

Usto, Sjedinjene Američke Države dostavile su ažurirane podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu četiriju izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u državama Minnesota (2), Utah i Južna Dakota, Sjedinjene Američke Države, potvrđenih od 6. travnja 2022. do 21. svibnja 2022.

(27)

Kanada, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države dostavile su i informacije o mjerama koje su poduzele radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica Ujedinjena Kraljevina, Kanada i Sjedinjene Američke Države provele su mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti te potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(28)

Komisija je ocijenila informacije koje su dostavile Kanada, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države i zaključila da su izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz zona Kanade, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(29)

Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u pogledu visokopatogene influence ptica u Kanadi, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama.

(30)

Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Kanadi, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama u pogledu visokopatogene influence ptica i ozbiljan rizik njezina unošenja u Uniju, izmjene koje se ovom Uredbom unose u Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(31)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2021/404

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.3 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.”;

ii.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.28 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.28

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.”;

iii.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.35 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.35

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.”;

iv.

u unosu za Kanadu, reci za zone od CA-2.42 do CA-2.46 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.42

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

CA-2.43

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

CA-2.44

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

CA-2.45

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

CA-2.46

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.”;

v.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.50 i CA-2.51 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.50

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

CA-2.51

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.”;

vi.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.53 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.53

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.”;

vii.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.57 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.57

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.”;

viii.

u unosu za Kanadu, reci za zonu CA-2.61 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.61

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.”;

ix.

u unosu za Kanadu, reci za zone CA-2.64 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.64

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.”;

x.

u unosu za Kanadu, reci za zone CA-2.68 zamjenjuju se sljedećim:

CA

Kanada

CA-2.68

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.”;

xi.

u unosu za Kanadu, iza redaka za zonu CA-2.78 dodaju se sljedeći reci za zone CA-2.79 i CA-2.84:

CA

Kanada

CA-2.79

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

31.8.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

31.8.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

31.8.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

31.8.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

31.8.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

31.8.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

31.8.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

31.8.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

31.8.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

31.8.2022.

 

CA-2.80

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.9.2022.

 

CA-2.81

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

CA-2.82

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

CA-2.83

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022.

 

CA-2.84

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022.”;

 

xii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.123 i GB-2.124 zamjenjuju se sljedećim:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.123

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

GB-2.124

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.”;

xiii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.126 zamjenjuju se sljedećim:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.126

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.”;

xiv.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, iza retka za zonu GB-2.142 dodaju se sljedeći reci za zone od GB-2.143 do GB-2.149:

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.143

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

GB-2.144

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

16.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

16.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

16.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

16.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

16.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

16.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

16.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

16.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

16.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

16.9.2022.

 

GB-2.145

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

17.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

17.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

17.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

17.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

17.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

17.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

17.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

17.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

17.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022.

 

GB-2.146

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

18.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

18.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

18.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

18.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

18.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

18.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

18.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

18.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

18.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022.

 

GB-2.147

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

19.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022.

 

GB-2.148

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

19.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

19.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

19.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022.

 

GB-2.149

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

20.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022.”;

 

xv.

u unosu za Sjedinjene Američke države, reci za zonu US-2.108 zamjenjuju se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-2.108

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.”;

xvi.

u unosu za Sjedinjene Američke države, reci za zonu US-2.174 zamjenjuju se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-2.174

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.”;

xvii.

u unosu za Sjedinjene Američke države, reci za zonu US-2.179 zamjenjuju se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-2.179

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.”;

xviii.

u unosu za Sjedinjene Američke države, reci za zonu US-2.222 zamjenjuju se sljedećim:

US

Sjedinjene Američke Države

US-2.222

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022.

15.9.2022.”;

xix.

u unosu za Sjedinjene Američke Države, iza redaka za zonu US-2.252 dodaju se sljedeći reci za zone od US-2.253 do US-2.277:

US

Sjedinjene Američke Države

US-2.253

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

7.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

7.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

7.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

7.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

7.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

7.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

7.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

7.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

7.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

7.9.2022.

 

US-2.254

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022.

 

US-2.255

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

US-2.256

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

9.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

9.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

US-2.257

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

US-2.258

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

US-2.259

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

US-2.260

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

13.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

13.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022.

 

US-2.261

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

US-2.262

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

US-2.263

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

14.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022.

 

US-2.264

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

14.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

14.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

14.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022.

 

US-2.265

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

15.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

15.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022.

 

US-2.266

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

20.9.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022.

 

US-2.267

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

20.9.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

20.9.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP