ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 235

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
12 rujna 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1501 od 9. rujna 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1502 od 9. rujna 2022. o provedbi članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

4

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1503 od 9. rujna 2022. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1504 оd 6. travnja 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u pogledu uspostave središnjeg elektroničkog sustava za informacije o plaćanjima (CESOP) radi suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1505 od 9. rujna 2022. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

28

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1506 od 9. rujna 2022. o djelovanju Europske unije za potporu razvoju alata informacijske tehnologije za poboljšanje širenja informacija o Unijinim mjerama ograničavanja

30

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1507 od 9. rujna 2022. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

32

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1508 od 9. rujna 2022. o privremenom prihvatu određenih Palestinaca u države članice Europske unije

34

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1509 od 9. rujna 2022. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

35

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1510 od 9. rujna 2022. o provedbi Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

37

 

*

Odluka Komisije (EU) 2022/1511 оd 7. rujna 2022. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2022. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022)6284)

48

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1512 od 7. rujna 2022. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom Opremimo svaku europsku kuću fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina, u skladu s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6108)

51

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1513 оd 7. rujna 2022. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u u skladu s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6193)

53

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1514 оd 8. rujna 2022. o dopuštanju Finskoj da odobri biocidne proizvode koji se sastoje od dušika dobivenog in situ za potrebe zaštite kulturne baštine (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022)6274)

55

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1515 оd 8. rujna 2022. o neriješenim prigovorima u pogledu uvjeta za odobrenje biocidnog proizvoda Mouskito Junior Lotion u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6279)  ( 1 )

58

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1516 оd 8. rujna 2022. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2021/1073 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i pravila za uspostavljanje okvira povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu, uspostavljenu Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

61

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1517 оd 9. rujna 2022. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/450 u pogledu objavljivanja upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje za izolaciju izrađenu od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume te drugih građevnih proizvoda ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1501

od 9. rujna 2022.

o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 5. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 208/2014.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće unose za četiri osobe za koje je primjena mjera ograničavanja istekla 6. rujna 2022. i informacije o njihovim pravima na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu trebalo bi izbrisati iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 208/2014.

(3)

Uredbu (EU) br. 208/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 66, 6.3.2014., str. 1.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 208/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku A („Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2.”) unosi za sljedeće osobe brišu se:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2.

u odjeljku B („Prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”) informacije povezane sa sljedećim osobama brišu se:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/4


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1502

od 9. rujna 2022.

o provedbi članka 21. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1970 (2011), 18. srpnja 2022. ažurirao je informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

U Prilogu II. Uredbi (EU) 2016/44 točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Ime 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titula: nije dostupno Funkcija: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944. Mjesto rođenja: Alrhaybat Potvrđena alternativna imena: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija, broj FK117RK0, izdana 25. studenoga 2018. u Tripoliju (datum isteka valjanosti: 24. studenoga 2026.) Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: preminuo) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016., 25. veljače 2020., 18. srpnja 2022.) Ostale informacije: uvršten na popis na temelju stavka 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. na temelju stavka 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).”


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/6


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1503

od 9. rujna 2022.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1509 od 30. kolovoza 2017. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 329/2007 (1), a posebno njezin članak 47. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 30. kolovoza 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1509.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1718 (2006) 26. srpnja 2022. ažurirao je informacije o 20 osoba i 24 subjekta koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog XIII. Uredbi (EU) 2017/1509 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIII. Uredbi (EU) 2017/1509 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 224, 31.8.2017., str. 1.


PRILOG

1.   

U Prilogu XIII. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „(a) Fizičke osobe”, unosi 1., 4., 8., 12., 13., 17., 19., 23., 24., 28., 35., 36., 40., 41., 48., 50., 53., 63., 68. i 78. zamjenjuju se sljedećim:

 

Ime

Drugo ime

Datum rođenja

Datum uvrštenja na popis UN-a

Obrazloženje

„1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Datum rođenja: 13.10.1944.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Direktor Namchongang Trading Corporation; nadzire uvoz predmeta potrebnih za program obogaćivanja urana.

4.

Ri Hong-sop

 

Datum rođenja: 1940.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Bivši direktor Nuklearnog istraživačkog centra u Yongbyonu i ravnatelj Instituta za nuklearno oružje, nadzirao tri ključna objekta koja sudjeluju u proizvodnji plutonija namijenjenoga za proizvodnju oružja: objekt za proizvodnju goriva, nuklearni reaktor i objekt za preradu.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Datum rođenja: 4.6.1954.

Putovnica: 645120196

Državljanstvo: DNRK

22.1.2013.

Ra Ky'ong-Su službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za banku TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

Državljanstvo: DNRK

Adresa: C/O Tanchon Commercial Bank, Pjongjang DNRK, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013.

Mun Cho'ng-Ch'o'l službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za banku TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Datum rođenja: 12.10.1954.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Choe Chun-sik bio je ravnatelj Second Academy of Natural Sciences (Druga akademija prirodnih znanosti, SANS) te voditelj programa dalekometnih projektila DNRK-a.

17.

Jang Yong Son

 

Datum rođenja: 20.2.1957.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 563110024 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Predstavnik društva Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Radio kao predstavnik KOMID-a u Iranu.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

Broj putovnice: PS 472330208 (Datum isteka: 4.7.2017.)

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Kang Mun Kil provodio je aktivnosti nabave nuklearnog materijala kao predstavnik poduzeća Namchongang, također poznatog pod nazivom Namhung.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Datum rođenja: (a) 1964. (b) 28.8.1962.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 290320764 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Kim Tong My'ong predsjednik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB) te je obnašao različite funkcije u banci TCB barem od 2002. Također je bio uključen u upravljanje poslovanjem Amrogganga.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Datum rođenja: 18.2.1962.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 472310168 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Predstavnik KOMID-a. Radio kao predstavnik KOMID-a u Iranu.

28.

Yu Chol U

 

Datum rođenja: 8.8.1959.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Yu Chol U direktor je National Aerospace Development Administration (Nacionalna uprava za svemirski razvoj).

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Datum rođenja: 11.3.1971.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 645120378 (izdala DNRK)

30.11.2016.

Kim Chol Sam zastupnik je Daedong Credit Bank (DCB), uključen u upravljanje transakcijama u ime DCB Finance Limited. Sumnja se da je Kim Chol Sam kao zastupnik DCB-a sa sjedištem u inozemstvu omogućio transakcije vrijedne stotine tisuća dolara i vjerojatno upravljao milijunima dolara na računima povezanima s DNRK-om, potencijalno povezanima s nuklearnim/raketnim programima.

36.

Kim Sok Chol

 

Broj putovnice: 472310082

Datum rođenja: 8.5.1955.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Mjanmar

30.11.2016.

Djelovao je kao veleposlanik DNRK-a u Mjanmaru i djeluje kao pomagač KOMID-a. Od KOMID-a je primio plaću za svoju pomoć te u ime KOMID-a organizira sastanke, među ostalim sastanak između KOMID-a i osoba povezanih s obranom Mjanmara kako bi razgovarali o financijskim pitanjima.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Datum rođenja: 10.5.1945.

Mjesto rođenja: Musan, okrug Sjeverni Hamgyo’ng, DNRK

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 736410010

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Direktor službe Reconnaissance General Bureau, Fifth Bureau. Vjeruje se da je Cho zadužen za prekomorske špijunske operacije i prikupljanje stranih obavještajnih podataka za DNRK.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Datum rođenja: 28.9.1937.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Zamjenik direktora Odjela za organizaciju i usmjeravanje (Organization and Guidance Department), zaduženoga za ključna imenovanja osoblja za Radničku stranku Koreje i vojsku DNRK-a.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Datum rođenja: 21.3.1938.

Državljanstvo: DNRK

2.6.2017.

Paek Se Bong bivši je predsjednik Drugog gospodarskog odbora (Second Economic Committee), bivši član Komisije za nacionalnu obranu (National Defense Commission) i bivši zamjenik direktora Odjela za industriju streljiva (Munitions Industry Department).

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Datum rođenja: 9.3.1944.

Državljanstvo: DNRK

2.6.2017.

Pak To Chun bivši je tajnik Odjela za industriju streljiva (Munitions Industry Department) i trenutačno pruža savjete o poslovima povezanima s nuklearnim i raketnim programima. Bivši je član Komisije za državne poslove i član Političkog ureda Radničke stranke Koreje.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Datum rođenja: 25.1.1925.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Ri Yong Mu je potpredsjednik Komisije za državne poslove koja upravlja i vodi sve poslove DNRK-a povezane s vojskom, obranom i sigurnošću, uključujući kupnju i nabavu.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Datum rođenja:1950.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

11.9.2017.

Član Središnje vojne komisije Radničke stranke Koreje, koja je odgovorna za razvoj i provedbu vojnih politika Radničke stranke Koreje, zapovijeda i vrši nadzor nad vojskom DNRK-a te pomaže u upravljanju vojnom obrambenom industrijom te zemlje.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Datum rođenja: 28.1.1966.

Državljanstvo: DNRK

Spol: muški

Broj putovnice: (a) 927234267 (b) 108120258 (izdala DNRK 14. veljače 2018.; datum isteka 14. veljače 2023.)

22.12.2017.

Kim Tong Chol prekomorski je predstavnik banke Foreign Trade Bank.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Datum rođenja: 19.3.1965.

Državljanstvo: DNRK

Spol: muški

Broj putovnice: 654234735 (izdala DNRK)

22.12.2017.

Ri Song Hyok prekomorski je predstavnik banaka Koryo Bank i Koryo Credit Development Bank i navodno je osnovao fiktivna poduzeća za nabavu predmeta i obavljanje financijskih transakcija u ime DNRK-a.”

2.   

U Prilogu XIII. Uredbi (EU) 2017/1509, pod naslovom „(b) Pravne osobe, subjekti i tijela”, unosi 4., 8., 20., 22., 23., 30., 36., 42., 44., 45., 47., 50., 56., 57., 58., 61., 62., 63., 64., 65., 67., 68., 70. i 75. zamjenjuju se sljedećim:

 

Naziv

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrštenja na popis UN-a

Druge informacije

„4.

Namchongang Trading Corporation

(a) NCG, (b) NAMCHONGANG TRADING, (c) NAM CHON GANG CORPORATION, (d) NOMCHONGANG TRADING CO., (e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, (f) Namhung Trading Corporation, (g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, (h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

(a) Chilgol, Pjongjang, Demokratska Narodna Republika Koreja, (b) Sengujadong 11-2/(ili Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pjongjang, Demokratska Narodna Republika Koreja;

Telefonski brojevi: +850-218111, 18222 (kućni 8573);

Broj telefaksa: +850-2-381-4687

16.7.2009.

Namchongang je trgovačko društvo sa sjedištem u DNRK koje je podređeno Glavnom uredu za atomsku energiju (General Bureau of Atomic Energy, GBAE). Namchongang je sudjelovao u nabavi japanskih vakuumskih pumpi otkrivenih u nuklearnom objektu DNRK-a, kao i narudžbama nuklearnog materijala povezanima s njemačkim dobavljačem. Usto je sudjelovao u kupnji aluminijskih cijevi i druge opreme posebno pogodne za program obogaćivanja urana od kraja 1990-ih. Njegov je predstavnik bivši diplomat koji je bio predstavnik DNRK-a prilikom inspekcije koju je IAEA provela u nuklearnim postrojenjima Yongbyona 2007. Aktivnosti poduzeća Namchongang u pogledu širenja oružja povod su za veliku zabrinutost s obzirom na prošle aktivnosti DNRK-a u širenju oružja.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

(a) Kuryonggang Trading Corporation (b) Ryungseng Trading Corporation (c) Ryung Seng Trading Corporation (d) Ryungsong Trading Corporation (e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Korea Tangun Trading Corporation podređen je Drugoj akademiji prirodnih znanosti DNRK-a i prvenstveno je zadužen za nabavu robe i tehnologija kojima se podupiru programi DNRK-a za istraživanje i razvoj u području obrane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, programe povezane s oružjem za masovno uništenje i sustav ispaljivanja te nabavu, uključujući materijale koji su pod nadzorom ili zabranjeni u okviru odgovarajućih multilateralnih nadzornih režima.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

(a) East Sea Shipping Company; (b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd (c) Haeyang Crew Management Company

Adresa: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang;

IMO broj: 1790183

28.7.2014.

Ocean Maritime Management Company, Limited upravlja plovilom Chong Chon Gang. Imao je ključnu ulogu u organiziranju pošiljke skrivenog tereta oružja i srodnog materijala s Kube u DNRK u srpnju 2013. Kao takav, Ocean Maritime Management Company, Limited doprinio je aktivnostima koje su zabranjene rezolucijama, odnosno embargom na oružje uvedenim Rezolucijom 1718 (2006), kako je izmijenjena Rezolucijom 1874 (2009) i doprinio izbjegavanju mjera uvedenih tim rezolucijama.

 

Plovila s IMO brojem:

 

 

 

 

 

(a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016.

 

 

(b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016.

 

 

(c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016.

 

 

(g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016.

 

 

(h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016.

 

 

(i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016.

 

 

(j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016.

 

 

(k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016.

 

 

(l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016.

 

 

(m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016.

 

 

(n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016.

 

 

(p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016.

 

 

(q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2.3.2016.

 

 

(r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016.

 

 

(s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016.

 

 

(t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016.

 

 

(u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016.

 

 

(v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016.

 

 

(x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016.

 

 

(y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016.

 

 

(z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016.

 

 

(aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016.

 

22.

Chongchongang Shipping Company

(a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. (b) Chongchongang Shipping Co LTD

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5342883

2.3.2016.

Chongchongang Shipping Company svojim plovilom Chong Chon Gang pokušala je u srpnju 2013. izravno uvesti nezakonitu pošiljku konvencionalnog oružja u DNRK.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

(a) DCB (b) Taedong Credit Bank (c) Dae-Dong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pjongjang, DNRK.

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016.

Daedong Credit Bank (DCB) pružao je financijske usluge poduzeću Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i banci Tanchon Commercial Bank (TCB). Od najkasnije 2007. banka DCB omogućavala je stotine financijskih transakcija vrijednih milijune dolara u ime poduzeća KOMID i banke TCB. U nekim slučajevima banka DCB svjesno je omogućavala transakcije upotrebljavajući obmanjujuće financijske prakse.

30.

Office 39 (Ured 39)

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

(a) Second KWP Government Building (na korejskom– Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pjongjang, DNRK (b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang, DNRK (c) Changwang Street, Pjongjang, DNRK

2.3.2016.

Vladin subjekt DNRK-a.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Adresa: DNRK;

IMO broj: 5905801

30.11.2016.

Poduzeće DNRK-a za trgovinu ugljenom. DNRK znatan dio novca za svoje nuklearne programe i programe balističkih projektila ostvaruje rudarenjem prirodnih resursa i njihovom prodajom u inozemstvu.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Adresa: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang, DNRK;

Telefon: +850-2-18111-8208 Telefaks: +850-2-381-4432;

Adresa e-pošte: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016.

Povezan je s Uredom 39 putem izvoza minerala (zlata), metala, strojeva, poljoprivrednih proizvoda, ginsenga, nakita i proizvoda lake industrije.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Adresa: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pjongjang/Mangyongdae, DNRK;

Telefon: +850-2-18111-8550 Telefaks: +850-2-381-4410/4416;

Adresa e-pošte: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017.

Korea Kumsan Trading Corporation u vlasništvu je ili pod nadzorom, ili djeluje ili namjerava djelovati za ili u ime, izravno ili neizravno, Glavnog ureda za atomsku energiju (General Bureau of Atomic Energy), koji nadzire nuklearni program DNRK-a.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pjongjang, DNRK

2.6.2017.

Banka Koryo Bank djeluje u sektoru financijskih usluga gospodarstva DNRK-a i povezana je s Uredom 38 i Uredom 39 KWP-a.

47.

Foreign Trade Bank

(a) Mooyokbank (b) Korea Trading Bank

Adresa: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pjongjang, DNRK;

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017.

Foreign Trade Bank je banka u državnom vlasništvu i djeluje kao najvažnija banka za devizno poslovanje DNRK-a te je osigurala ključnu financijsku potporu za Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pjongjang, DNRK

4.8.2017.

Mansudae Overseas Project Group of Companies uključena je u izvoz radnika iz DNRK-a u druge zemlje za građevinske aktivnosti uključujući kipove i spomenike s ciljem ostvarivanja prihoda za vladu DNRK-a ili Radničku stranku Koreje, ili je takav izvoz pomagala ili bila odgovorna za njega. U skladu s izvješćima Mansudae Overseas Project Group of Companies poslovala je u zemljama Afrike i u jugoistočnoj Aziji, uključujući Alžir, Angolu, Bocvanu, Benin, Čad, Demokratsku Republiku Kongo, Ekvatorsku Gvineju, Kambodžu, Maleziju, Mozambik, Madagaskar, Namibiju, Siriju, Togo i Zimbabve.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Adresa: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5571322

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila CHON MYONG 1 koje plovi pod zastavom DNRK-a, a krajem prosinca 2017. izvršilo je prijenos goriva s broda na brod.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Adresa: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5963351

30.3.2018.

Vlasnik tankera PAEK MA iz DNRK-a, koji je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod sredinom siječnja 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Adresa: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5787684

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera NAM SAN 8 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod, i vlasnik plovila HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Adresa: Sochang-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK

IMO broj: 5936312

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera CHON MA SAN iz DNRK-a. CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a pripremao se za vjerojatne operacije prijenosa s broda na brod krajem siječnja 2018. Zapovjednik motornog tankera YU JONG 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a prijavio je 18. studenoga 2017. neidentificiranom kontroloru u DNRK-u da plovilo izbjegava oluju prije izvršavanja prijenosa s broda na brod. Zapovjednik je predložio da YU JONG 2 natovari loživo ulje prije tankera CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a s obzirom na to da je CHON MA SAN veći te time prilagođeniji za izvršavanje prijenosa s broda na brod u oluji. Nakon što je CHON MA SAN natovario loživo ulje s jednog plovila, YU JONG 2 operacijom prijenosa s broda na brod 19. studenoga 2017. natovario je 1 168 kilolitara loživog ulja.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

(a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY (b) Korea Ansan SHPG CO

Adresa: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5676084

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera AN SAN 1 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Adresa: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5985863

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila YU PHYONG 5. Krajem studenoga 2017. YU PHYONG 5 izvršio je prijenos 1 721 metričke tone loživog ulja s broda na brod.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Adresa: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK

IMO broj: 5954061

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera SAM JONG 1 i SAM JONG 2 iz DNRK-a. Za oba se plovila vjeruje da su se njima uvozili naftni derivati u DNRK te time kršile sankcije UN-a krajem siječnja 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Adresa: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5145892

30.3.2018.

Tankerom SAM MA 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a, a u vlasništvu je društva Korea Samma Shipping Company, sredinom listopada 2017. izvršio se prijenos nafte s broda na brod i krivotvorili su se dokumenti, pri čemu je u jednoj transakciji natovareno gotovo 1 600 metričkih tona loživog ulja. Zapovjedniku broda naređeno je da izbriše SAMMA SHIPPING i korejske riječi s brodskog obilježja te umjesto toga stavi „Hai Xin You 606” kako bi se prikrilo da je plovilo iz DNRK-a.

67.

KOTI CORP

 

Adresa: Panama City, Panama;

IMO broj: 5982254

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila KOTI koje plovi pod panamskom zastavom, a 9. prosinca 2017. izvršilo je prijenose s broda na brod vjerojatnog naftnog derivata na KUM UN SAN 3 koji plovi pod zastavom DNRK-a.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Adresa: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5988369

30.3.2018.

Upravitelj tankera za naftne proizvode iz DNRK-a YU SON, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Adresa: Otan-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5878561

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera JI SONG 6 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod krajem siječnja 2018. To trgovačko društvo vlasnik je i plovila JI SONG 8 i WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Adresa: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapur, 048624, Singapur;

IMO broj: 5987860

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila YUK TUNG, kojim su rafinirani naftni derivati prevezeni s broda na brod.”


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1504

оd 6. travnja 2022.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 u pogledu uspostave središnjeg elektroničkog sustava za informacije o plaćanjima (CESOP) radi suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 24.e,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (2), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2020/284 (3), uvode se obveze izvješćivanja za pružatelje platnih usluga od 1. siječnja 2024. Od tog datuma pružatelji platnih usluga koji imaju poslovni nastan u Europskoj uniji ili koji u Europskoj uniji pružaju platne usluge dužni su voditi određene evidencije prekograničnih plaćanja koja potječu od platitelja u državama članicama i određene informacije o primateljima plaćanja te ih proslijediti državama članicama radi suzbijanja prijevara povezanih s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 904/2010, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2020/283 (4), države članice dostavljaju tu evidenciju u središnji elektronički sustav za informacije o plaćanju („CESOP”), koji Komisija treba razviti, održavati, smjestiti i tehnički upravljati.

(3)

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje CESOP-a i u skladu s člankom 24.e točkom (a) Uredbe (EU) br. 904/2010, potrebno je donijeti tehničke mjere za uspostavu CESOP-a. Tim bi se mjerama trebale predvidjeti funkcionalnosti CESOP-a potrebne za razvoj kapaciteta CESOP-a kako je opisano u članku 24.c Uredbe (EU) br. 904/2010. Mjerama bi se trebala osigurati i visoka razina prilagođenosti korisnicima pružanjem alata za pretraživanje i vizualizaciju u CESOP-u. CESOP bi ujedno trebao olakšati razmjenu informacija među službenicima za vezu za Eurofisc omogućujući im brzu i zaštićenu razmjenu informacija o prijevarama u vezi s PDV-om izravno u CESOP-u. Trebalo bi utvrditi i mjere koje bi Komisija trebala poduzeti radi održavanja CESOP-a nakon njegova puštanja u rad kako bi se osigurali standardi kvalitete rada infrastrukture informacijske tehnologije CESOP-a i njegovih funkcionalnosti te kako bi se prema potrebi provela potrebna ažuriranja za rješavanje incidenata u sustavu između Komisije i država članica.

(4)

Iako su države članice kao voditelji obrade CESOP-a odgovorne za njegovo upravljanje, Komisija ima niz odgovornosti ograničenih na tehničko upravljanje CESOP-om jer je Komisija izvršitelj obrade CESOP-a i odgovorna je za njegov smještaj, u skladu s člankom 24.e točkom (b) Uredbe (EU) br. 904/2010. Te bi odgovornosti trebale uključivati tehničke zadaće potrebne za svakodnevno upravljanje CESOP-om, kao što su vođenje evidencije službenika za vezu za Eurofisc koji pristupaju CESOP-u, vođenje evidencije o pružateljima platnih usluga koji su poslali podatke državama članicama, uspostavljanje odgovarajućih organizacijskih sigurnosnih mjera za CESOP te pružanje potrebnog osposobljavanja i potpore kako bi službenici za vezu za Eurofisc mogli uspješno upotrebljavati CESOP.

(5)

U skladu s člankom 24.b stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 904/2010 države članice šalju podatke CESOP-u u zajedničkom formatu. Trebalo bi utvrditi podatkovne elemente koje pružatelji platnih usluga trebaju dostavljati u formatu XML dokumenta. Kako bi se osigurala opća operativnost između nacionalnih elektroničkih sustava i CESOP-a u skladu s člankom 24.b stavkom 3. Uredbe (EU) br. 904/2010, države članice trebale bi provjeriti uključuju li podaci koje dostavljaju pružatelji platnih usluga obvezne i sintaktički točne podatkovne elemente u skladu s člankom 243.d Direktive 2006/112/EZ, jer CESOP može funkcionirati samo ako su obvezni podaci ispravno uneseni u CESOP.

(6)

Države članice trebale bi imenovati službenike za vezu za Eurofisc koji će imati pristup CESOP-u i obavijestiti Komisiju o tim imenovanjima. Komisija bi u tu svrhu tim službenicima trebala dostaviti jedinstveni identifikator za pristup CESOP-u i voditi popis svih službenika za vezu za Eurofisc koji imaju pristup CESOP-u na temelju informacija primljenih od država članica.

(7)

U skladu s člankom 24.e točkom (g) Uredbe (EU) br. 904/2010 Komisija treba utvrditi postupke kojima se osigurava uvođenje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za razvoj i rad CESOP-a. Niz sigurnosnih aspekata središnjih komponenti CESOP-a ovisi i o provedbi nacionalnih sigurnosnih mjera, kao što su mjere za kontrolu sigurnosti poslanih podataka i mjere kojima se osigurava da CESOP-u može pristupiti samo službenik za vezu za Eurofisc s valjanim jedinstvenim identifikatorom. Stoga bi države članice trebale Komisiji dostaviti informacije o vlastitim sigurnosnim mjerama. Države članice i Komisija trebali bi se međusobno obavješćivati o poduzetim sigurnosnim mjerama i o potrebi za bilo kakvom nadogradnjom tih mjera.

(8)

Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe te odgovornosti država članica i Komisije podliježu pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i u Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (6). U skladu s člankom 24.e točkom (h) Uredbe (EU) br. 904/2010 trebalo bi utvrditi uloge i odgovornosti država članica i Komisije u pogledu vođenja CESOP-a. Države članice trebale bi se zajednički smatrati voditeljima obrade CESOP-a jer odlučuju o načinima obrade i uporabe podataka u CESOP-u. Komisija bi se trebala smatrati izvršiteljem obrade jer u obavljanju svih svojih zadaća djeluje u ime država članica.

(9)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati tek od 1. siječnja 2024. kako bi se uskladila s primjenom Uredbe (EU) 2020/283 i Direktive (EU) 2020/284.

(10)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje 2. veljače 2022.

(11)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za administrativnu suradnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke mjere za uspostavu i održavanje CESOP-a

1.   Komisija razvija tehničke mjere za uspostavu CESOP-a sa sljedećim funkcionalnostima:

(a)

primanje podataka o plaćanjima koje su poslale države članice;

(b)

sigurna pohrana podataka o plaćanjima u razdoblju od najdulje pet godina od kraja kalendarske godine u kojoj su im države članice dostavile informacije;

(c)

uklanjanje odstupanja i pogrešaka iz podataka o plaćanju, uključujući udvostručivanje istog plaćanja;

(d)

objedinjavanje podataka o plaćanjima u odnosu na svakog primatelja plaćanja;

(e)

omogućivanje pretraživanja i vizualizacije podataka o plaćanju u CESOP-u;

(f)

analiziranje i provedba unakrsnih provjera podataka o plaćanjima s podacima pohranjenima i razmijenjenima u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (a), (b), (d), (e) i (f) i člankom 33. stavkom 2. točkom (b) Uredbe 904/2010:

(g)

provođenje automatske analize i označivanje sumnjivih primatelja plaćanja;

(h)

omogućivanje službenicima za vezu za Eurofisc da provode neautomatske kontrole i analize;

(i)

sastavljanje izvješća o rezultatima analiza i kontrola koje su proveli CESOP i službenici za vezu za Eurofisc;

(j)

osiguravanje infrastrukture za upravljanje kontrolom pristupa korisnika za službenike za vezu za Eurofisc;

(k)

omogućivanje službenicima za vezu za Eurofisc da izravno u CESOP-u razmjenjuju informacije o prekograničnim istragama i otkrivanju prijevara u vezi s PDV-om;

(l)

pružanje tehničke infrastrukture kojom se državama članicama omogućuje upravljanje pravima pristupa za svoje službenike za vezu za Eurofisc.

2.   Komisija obavlja sljedeće zadaće održavanja CESOP-a:

(a)

osiguravanje rada CESOP-a i njegovih funkcionalnosti;

(b)

obavljanje održavanja izvan radnog vremena;

(c)

osiguravanje potrebnih tehničkih ažuriranja za pravilno funkcioniranje i poboljšavanje CESOP-a;

(d)

rješavanje tehničkih problema.

Članak 2.

Zadaće Komisije za tehničko upravljanje CESOP-om

Komisija obavlja sljedeće zadaće tehničkog upravljanja CESOP-om:

(a)

vođenje i ažuriranje popisa službenika za vezu za Eurofisc koji imaju pristup CESOP-u i njihovih jedinstvenih osobnih korisničkih identifikacija u skladu s člankom 5.;

(b)

provedba organizacijskih i tehničkih sigurnosnih mjera iz članka 6.;

(c)

sastavljanje, vođenje i održavanje popisa pružatelja platnih usluga koji su prijavili podatke u skladu s člankom 24.b stavkom 1. Uredbe (EU) br. 904/2010, na temelju podataka koje su dostavile države članice;

(d)

osiguravanje da službenici za vezu za Eurofisc s pristupom CESOP-u imaju i automatizirani pristup popisu koji se vodi u skladu s točkom (c);

(e)

pružanje tehničke pomoći službenicima za vezu za Eurofisc pri upotrebi CESOP-a;

(f)

pružanje osposobljavanja službenicima za vezu za Eurofisc o upotrebi CESOP-a.

Članak 3.

Povezivanje i opća interoperabilnost CESOP-a i nacionalnih elektroničkih sustava

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale funkcioniranje nacionalnih elektroničkih sustava za prikupljanje informacija o plaćanjima uspostavljenih u skladu s člankom 24.b stavkom 2. Uredbe (EU) br. 904/2010 i da se u tim sustavima mogu prikupljati informacije o plaćanjima u skladu s člankom 24.b stavkom 1. te uredbe.

2.   Države članice dostavljaju CESOP-u samo potpune informacije o plaćanju s ispunjenim svim obveznim poljima u skladu s člankom 243.d Direktive 2006/112/EZ i koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi.

3.   Komisija osigurava interoperabilnost CESOP-a i nacionalnih elektroničkih sustava iz stavka 1.

Članak 4.

Standardni elektronički obrazac

Elektronički standardni obrazac iz članka 24.b stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 904/2010 podnosi se u standardiziranom formatu XML u skladu s tablicom podataka iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 5.

Praktični aranžmani u pogledu službenika za vezu za Eurofisc koji će imati pristup CESOP-u

1.   Države članice imenuju službenike za vezu za Eurofisc koji će imati pristup CESOP-u i Komisiji priopćuju njihova imena i adrese e-pošte.

2.   Države članice pravodobno obavješćuju Komisiju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 1., uključujući promjene u pogledu imenovanih službenika za vezu za Eurofisc, a najkasnije 30 kalendarskih dana od promjene.

3.   Komisija službenicima za vezu za Eurofisc iz stavka 1. odmah dostavlja jedinstvenu osobnu korisničku identifikaciju za pristup CESOP-u.

Članak 6.

Postupci za tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za razvoj i rad CESOP-a

1.   Države članice dostavljaju Komisiji informacije o primjeni i svakom ažuriranju sigurnosnih mjera na nacionalnoj razini.

Te informacije uključuju pojedinosti o mjerama donesenima kako bi se osiguralo da samo službenici za vezu za Eurofisc iz članka 5. imaju pristup CESOP-u i pojedinosti o mjerama donesenima kako bi se osiguralo šifriranje podataka koje prenose države članice.

2.   Komisija do 30. travnja svake godine od godine koja slijedi nakon datuma početka primjene ove Uredbe obavješćuje države članice o mjerama poduzetima radi očuvanja sigurnosti CESOP-a.

Te informacije obuhvaćaju barem sljedeće:

(a)

sigurnosne incidente koji su se dogodili tijekom prethodne godine i način njihova rješavanja;

(b)

pojedinosti o uvedenim sigurnosnim mjerama ili promjenama postojećih sigurnosnih mjera;

(c)

procjenu postojećih sigurnosnih mjera i razmatra li Komisija određene promjene tih mjera.

Članak 7.

Uloge i odgovornosti voditelja obrade i izvršitelja obrade

1.   Države članice zajednički su voditelji obrade CESOP-a, kako je definirano u članku 4. točki 7. Uredbe (EU) 2016/679. Odgovornosti voditeljâ obrade CESOP-a utvrđuju se sporazumom voditeljâ obrade, kojim se utvrđuju pravila za ostvarivanje prava ispitanika i dužnosti voditeljâ obrade u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679.

Države članice odgovorne su za:

(a)

izradu tehničkih specifikacija CESOP-a i, prema potrebi, njihovu prilagodbu kako bi Komisija mogla:

(a)

uspostaviti i održavati CESOP u skladu s člankom 1. ove Uredbe;

(b)

tehnički upravljati CESOP-om u skladu s člankom 2. ove Uredbe;

(c)

osigurati interoperabilnost nacionalnih elektroničkih sustava iz članka 24.b Uredbe (EU) br. 904/2010 i CESOP-a na temelju članka 3. stavka 3. ove Uredbe;

(d)

poduzimati sigurnosne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 2. prvim podstavkom ove Uredbe;

(b)

utvrđivanje pravila i postupka odabira službenika za vezu za Eurofisc koji će imati pristup CESOP-u;

(c)

odgovaranje na zahtjeve ispitanikâ u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih u poglavlju III. Uredbe (EU) 2016/679.

2.   Komisija je izvršitelj obrade CESOP-a, kako je definirano u članku 3. točki 12. Uredbe (EU) 2018/1725.

Komisija:

(a)

obrađuje osobne podatke u ime država članica u skladu s njihovim uputama i čuva dokumentaciju za te upute;

(b)

osigurava povjerljivost osobnih podataka tijekom obrade na temelju ove Uredbe;

(c)

osigurava potrebnu tehničku infrastrukturu kako bi države članice mogle odgovoriti na zahtjeve iz stavka 1. točke (c);

(d)

pomaže državama članicama u ispunjavanju obveza utvrđenih u člancima od 33. do 41. Uredbe (EU) 2016/679;

(e)

osigurava brisanje svih osobnih podataka pohranjenih u CESOP-u u skladu s člankom 24.c stavkom 2. Uredbe (EU) br. 904/2010;

(f)

državama članicama stavlja na raspolaganje sve informacije potrebne kako bi se dokazalo ispunjavanje obaveza utvrđenih u ovom članku te omogućila provedba revizija, uključujući inspekcije, koje provode države članice ili drugi revizor kojeg su ovlastile države članice, te sudjeluje u tim revizijama, uz potpuno poštovanje Protokola (br. 7) Ugovora o funkcioniranju Europske unije o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 268, 12.10.2010., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga (SL L 62, 2.3.2020., str. 7.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2020/283 od 18. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi suzbijanja prijevara u vezi s PDV-om (SL L 62, 2.3.2020., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

Elektronički obrazac za prijenos podataka

Polje br.

Naziv podatkovnog elementa

Članak 243.d

Opis

Primjer formata

Obvezno

Provjere obavljene pri slanju u CESOP

1.

BIC/Identifikacijska oznaka pružatelja platnih usluga koji šalje podatke

stavak 1. točka (a)

BIC kako je definiran u članku 2. točki 16. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili bilo koja druga poslovna identifikacijska oznaka kojom se nedvosmisleno identificira pružatelj platnih usluga koji prenosi podatke.

BIC pružatelja platnih usluga koji dostavlja podatke.

Da

Prisutnost, sintaktička provjera BIC-a

2.

Ime primatelja plaćanja

stavak 1. točka (b)

Sva imena primatelja plaćanja dostupna u evidenciji pružatelja platnih usluga, uključujući pravni naziv i naziv tvrtke

Ime prihvatitelja kartice, trgovačko ime, ime vjerovnika.

Da

Prisutnost

3.

PDV/PIB broj primatelja plaćanja

stavak 1. točka (c)

Identifikacijski broj za PDV i/ili bilo koji drugi nacionalni porezni broj primatelja plaćanja.

 

Neobvezno Obvezno

Sintaktička provjera PDV brojeva iz država članica

4.

Identifikacijska oznaka računa primatelja plaćanja

stavak 1. točka (d)

IBAN kako je definiran u članku 2. točki 15. Uredbe (EU) br. 260/2012 ili, ako nije dostupan, bilo koja druga identifikacijska oznaka kojom se nedvosmisleno identificira primatelja plaćanja uključenog u transakciju i pruža njegova lokacija.

IBAN, identifikacijska oznaka prihvatitelja kartice, trgovca ili e-računa.

Da, ako se sredstva prenose na primateljev račun za plaćanje

Prisutnost, sintaktička provjera IBAN-a

5.

BIC/Identifikacijska oznaka pružatelja koji pruža platne usluge primatelju plaćanja

stavak 1. točka (e)

BIC ili bilo koja druga poslovna identifikacijska oznaka kojom se nedvosmisleno identificira i daje lokacija pružatelja platnih usluga koji djeluje u ime primatelja plaćanja kada primatelj plaćanja prima novčana sredstva, a sam nema račun za plaćanje.

BIC.

Samo ako primatelj prima sredstva bez otvorenog računa za plaćanje

Prisutnost, sintaktička provjera BIC-a

6.

Adresa primatelja plaćanja

stavak 1. točka (f)

Sve adrese primatelja plaćanja dostupne u evidenciji pružatelja platnih usluga (pravna adresa, poslovna adresa, adresa skladišta).

Ulica prihvatitelja kartice, adresa trgovca, adresa vlasnika računa.

Neobvezno Obvezno

 

7.

Povrat

stavak 1. točka (h)

Bilo kakva oznaka da je riječ o povratu sredstava i upućivanje na prethodnu prijavljenu transakciju.

 

Ako je primjenjivo

Prisutnost

8.

Datum/vrijeme

stavak 2. točka (a)

Datum i vrijeme izvršenja platne transakcije ili povrata plaćanja.

Datum kupnje, datum izvršenja, datum izrade transakcije.

Da

Prisutnost, sintaktička provjera

9.

Iznos

stavak 2. točka (b)

Iznos platne transakcije ili povrata plaćanja.

 

Da

Prisutnost

10.

Valuta

stavak 2. točka (b)

Valuta platne transakcije ili povrata plaćanja.

 

Da

Prisutnost, sintaktička provjera oznake valute

11.

Država članica podrijetla plaćanja

stavak 2. točka (c)

Država članica podrijetla plaćanja koje je primio primatelj plaćanja.

Oznaka države platitelja.

Ako je riječ o plaćanju

Prisutnost, sintaktička provjera oznake države

12.

Država odredišta povrata

stavak 2. točka (c)

Država članica odredišta povrata.

Oznaka države korisnika povrata.

Ako je za transakciju u polju 7. navedeno da je riječ o povratu.

Prisutnost, sintaktička provjera oznake države

13.

Informacije o lokaciji platitelja

stavak 2. točka (c)

Navođenje podataka upotrijebljenih za utvrđivanje podrijetla plaćanja ili odredišta povrata.

Pojedinosti o informacijama ne prenose se kako bi se onemogućila identifikacija platitelja.

Pružatelji platnih usluga navode da je lokacija utvrđena na temelju:

IBAN-a platitelja,

raspona BIN-a imatelja kartice

ili drugog podatka.

Konkretna identifikacijska oznaka (IBAN, BIN, adresa) nikada se ne smije prenositi.

Da

Prisutnost

14.

Identifikacijska oznaka transakcije

stavak 2. točka (d)

Bilo kakva oznaka kojom se platna transakcija nedvosmisleno identificira.

Referentna oznaka stjecatelja, identifikacijska oznaka transakcije.

Da

Prisutnost

15.

Fizička prisutnost

stavak 2. točka (e)

Bilo kakva oznaka na temelju koje se zaključuje da je platitelj bio fizički prisutan u prostorijama trgovca pri iniciranju plaćanja.

Način unosa na prodajnom mjestu (POS).

Ako je primjenjivo

Prisutnost


(1)  Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).


ODLUKE

12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/28


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1505

od 9. rujna 2022.

o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/392/ZVSP (1) o uspostavi misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru radi pružanja potpore u izgradnji sposobnosti sigurnosnih aktera Nigera za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Vijeće je 7. rujna 2020. donijelo Odluku (ZVSP) 2020/1254 (2) i produljilo misiju do 30. rujna 2022.

(3)

Politički i sigurnosni odbor (PSO) 15. lipnja 2022. ispitao je strateško preispitivanje misije i postigao dogovor o produljenju misije EUCAP Sahel Niger do 30. rujna 2024. Pri zaključenju strateškog preispitivanja misije PSO je 28. lipnja 2022. među ostalim postigao dogovor i o tome da bi u okviru svojeg mandata misija trebala moći razmjenjivati klasificirane podatke EU-a s agencijama Unije za pravosuđe i unutarnje poslove.

(4)

Odluku 2012/392/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Misija EUCAP Sahel Niger provodit će se u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/392/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. zamjenjuje se stavak 4. i dodaje se novi stavak kako slijedi:

„4.   Misija EUCAP Sahel Niger razvija i provodi, u bliskoj koordinaciji s delegacijom Unije u Niameyu, komunikacijsku strategiju kojom se promiču vrijednosti EU-a i djelovanje EU-a u Sahelu, posebno u Nigeru.

5.   Misija EUCAP Sahel Niger nema nikakvu izvršnu funkciju.”;

2.

u članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2024. iznosi 72 161 381,16 EUR.”;

3.

u članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Voditelj misije surađuje s drugim misijama ZSOP-a, posebno s misijom EUCAP Sahel Mali, uključujući regionalnu jedinicu za savjetovanje i koordinaciju, i s misijom EUBAM Libya.”;

4.

u članku 15. zamjenjuje se stavak 4. i dodaje se novi stavak kako slijedi:

„4.   Visoki predstavnik ovlašten je agencijama Unije za pravosuđe i unutarnje poslove, posebno Frontexu i Europolu, dostaviti klasificirane podatke EU-a nastale za potrebe misije EUCAP Sahel Niger do odgovarajućeg stupnja tajnosti za svaku od njih, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U tu se svrhu sklapaju tehnički aranžmani.

5.   Visoki predstavnik može delegirati ovlasti iz stavaka od 1. do 4., kao i mogućnost sklapanja aranžmana iz stavaka 2. i 4. osobama pod njegovom nadležnošću, zapovjedniku civilne operacije i/ili voditelju misije.”;

5.

u članku 16. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 30. rujna 2024.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  Odluka Vijeća 2012/392/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 187, 17.7.2012., str. 48.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/1254 od 7. rujna 2020. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 294, 8.9.2020., str. 3.).


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/30


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1506

od 9. rujna 2022.

o djelovanju Europske unije za potporu razvoju alata informacijske tehnologije za poboljšanje širenja informacija o Unijinim mjerama ograničavanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Mjere ograničavanja koje Vijeće donosi na temelju članka 29. Ugovora o Europskoj uniji kao i članka 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ključan su instrument vanjske politike za vanjsko djelovanje Unije.

(2)

Sveobuhvatno širenje informacija o mjerama ograničavanja koje su na snazi u Uniji i jednostavan pristup njima te razmjena informacija među državama članicama, dionicima i Komisijom ključan su uvjet za njihovu učinkovitost.

(3)

Agresivni rat Rusije protiv Ukrajine pokazao je hitnu potrebu za djelovanjem kako bi se državama članicama i gospodarskim subjektima omogućila bolja provedba mjera ograničavanja donesenih od 24. veljače 2022. Zbog povećanih zahtjeva za učinkovitom provedbom mjera ograničavanja, novih zahtjeva koji su postavljeni zbog dosad nezabilježenog opsega i prirode mjera ograničavanja, kao i zbog potrebe za sigurnom komunikacijom i bliskom suradnjom među državama članicama, dionicima i Komisijom na njihovoj provedbi potrebni su novi ili poboljšani i sigurniji alati informacijske tehnologije.

(4)

Operativnim djelovanjem u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike trebalo bi hitno poduprijeti razvoj potrebnih aplikacija i baza podataka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Unija podupire razvoj aplikacija i baza podataka potrebnih za pružanje informacija o mjerama ograničavanja koje su na snazi u Uniji i za osiguravanje lakog pristupa tim informacijama, posebno gospodarskim subjektima koji sudjeluju u njihovoj provedbi, kao i razvoj alata informacijske tehnologije kako bi se omogućila sigurna razmjena informacija među državama članicama, dionicima i Komisijom.

2.   Tim unaprijeđenim alatima informacijske tehnologije osobito se podupire provedba obveza država članica u pogledu izvješćivanja bez stvaranja dodatnih obveza. O mehanizmima izvješćivanja sa značajnim posljedicama za nacionalne uprave prema potrebi se provodi savjetovanje unutar Vijeća.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos za provedbu djelovanja iz članka 1. iznosi 450 000 EUR.

2.   Svim rashodima upravlja Komisija u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

Članak 3.

Poslovno osjetljive informacije

Pri razvoju unaprijeđenih alata informacijske tehnologije za sankcije Komisija osigurava primjerenu zaštitu poslovno osjetljivih informacija s pomoću odgovarajućih tehničkih zaštitnih mjera.

Članak 4.

Stupanje na snagu i trajanje

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se do 31. prosinca 2024.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/32


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1507

od 9. rujna 2022.

o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 5. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/119/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće unose za četiri osobe za koje je primjena mjera ograničavanja istekla 6. rujna 2022. i informacije o njihovim pravima na obranu i pravu na djelotvornu sudsku zaštitu trebalo bi izbrisati iz Priloga Odluci 2014/119/ZVSP.

(3)

Odluku 2014/119/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/119/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 5. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ova se Odluka primjenjuje do 6. ožujka 2023.”;

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  Odluka Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL L 66, 6.3.2014., str. 26.).


PRILOG

Prilog Odluci 2014/119/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku A („Popis osoba, subjekata i tijela iz članka 1.”) unosi za sljedeće osobe brišu se:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2.

u odjeljku B („Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”) informacije povezane sa sljedećim osobama brišu se:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/34


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1508

od 9. rujna 2022.

o privremenom prihvatu određenih Palestinaca u države članice Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29. i članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. svibnja 2020. donijelo Odluku (ZVSP) 2020/610 (1) kojom je predviđeno produljenje roka valjanosti nacionalnih dozvola određenih Palestinaca za ulazak i boravak na državnom području država članica iz Zajedničkog stajališta Vijeća 2002/400/ZVSP (2) za daljnje razdoblje od 24 mjeseca.

(2)

Na temelju ocjene primjene Zajedničkog stajališta 2002/400/ZVSP, Vijeće smatra da je primjereno produljiti rok valjanosti tih dozvola za daljnje razdoblje od 24 mjeseca,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice iz članka 2. Zajedničkog stajališta 2002/400/ZVSP produljuju rok valjanosti nacionalnih dozvola za ulazak i boravak izdanih na temelju članka 3. tog zajedničkog stajališta za daljnje razdoblje od 24 mjeseca s početkom od 31. siječnja 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/610 od 4. svibnja 2020. o privremenom prihvatu određenih Palestinaca u države članice Europske unije (SL L 142, 5.5.2020., str. 5.).

(2)  Zajedničko stajalište Vijeća 2002/400/ZVSP od 21. svibnja 2002. o privremenom prihvatu određenih Palestinaca u države članice Europske unije (SL L 138, 28.5.2002., str. 33.).


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/35


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1509

od 9. rujna 2022.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1970 (2011), 18. srpnja 2022. ažurirao je informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Priloge I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

U Prilogu I. i Prilogu III. Odluci (ZVSP) 2015/1333 točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

Ime 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titula: nije dostupno Funkcija: a) direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja:4. travnja 1944. Mjesto rođenja: Alrhaybat Potvrđena alternativna imena: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: Libija, broj FK117RK0, izdana 25. studenoga 2018. u Tripoliju (datum isteka valjanosti: 24. studenoga 2026.) Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (vjerojatni status/lokacija: preminuo) Uvršten na popis:26. veljače 2011. (izmijenjeno 27. lipnja 2014., 1. travnja 2016., 25. veljače 2020., 18. srpnja 2022.) Ostale informacije: uvršten na popis na temelju stavka 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. na temelju stavka 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).”


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/37


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1510

od 9. rujna 2022.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1), a posebno njezin članak 33. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 1718 (2006) 26. srpnja 2022. ažurirao je informacije o 20 osoba i 24 subjekta koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2016/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 141, 28.5.2016., str. 79.


PRILOG

1.   

U Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2016/849, pod naslovom „A. Osobe”, unosi 1., 4., 8., 12., 13., 17., 19., 23., 24., 28., 35., 36., 40., 41., 48., 50., 53., 63., 68. i 78. zamjenjuju se sljedećim:

 

Ime

Drugo ime

Datum rođenja

Datum uvrštenja na popis UN-a

Obrazloženje

„1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Datum rođenja: 13.10.1944.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Direktor Namchongang Trading Corporation; nadzire uvoz predmeta potrebnih za program obogaćivanja urana.

4.

Ri Hong-sop

 

Datum rođenja: 1940.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Bivši direktor Nuklearnog istraživačkog centra u Yongbyonu i ravnatelj Instituta za nuklearno oružje, nadzirao tri ključna objekta koja sudjeluju u proizvodnji plutonija namijenjenoga za proizvodnju oružja: objekt za proizvodnju goriva, nuklearni reaktor i objekt za preradu.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Datum rođenja: 4.6.1954.

Putovnica: 645120196

Državljanstvo: DNRK

22.1.2013.

Ra Ky'ong-Su službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za banku TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

Državljanstvo: DNRK

Adresa: C/O Tanchon Commercial Bank, Pjongjang DNRK, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013.

Mun Cho'ng-Ch'o'l službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za banku TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Datum rođenja: 12.10.1954.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Choe Chun-sik bio je ravnatelj Second Academy of Natural Sciences (Druga akademija prirodnih znanosti, SANS) te voditelj programa dalekometnih projektila DNRK-a.

17.

Jang Yong Son

 

Datum rođenja: 20.2.1957.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 563110024 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Predstavnik društva Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Radio kao predstavnik KOMID-a u Iranu.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

Broj putovnice: PS 472330208 (Datum isteka: 4.7.2017.)

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Kang Mun Kil provodio je aktivnosti nabave nuklearnog materijala kao predstavnik poduzeća Namchongang, također poznatog pod nazivom Namhung.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Datum rođenja: (a) 1964. (b) 28.8.1962.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 290320764 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Kim Tong My'ong predsjednik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB) te je obnašao različite funkcije u banci TCB barem od 2002. Također je bio uključen u upravljanje poslovanjem Amrogganga.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Datum rođenja: 18.2.1962.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 472310168 (izdala DNRK)

2.3.2016.

Predstavnik KOMID-a. Radio kao predstavnik KOMID-a u Iranu.

28.

Yu Chol U

 

Datum rođenja: 8.8.1959.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.3.2016.

Yu Chol U direktor je National Aerospace Development Administration (Nacionalna uprava za svemirski razvoj).

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Datum rođenja: 11.3.1971.

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 645120378 (izdala DNRK)

30.11.2016.

Kim Chol Sam zastupnik je Daedong Credit Bank (DCB), uključen u upravljanje transakcijama u ime DCB Finance Limited. Sumnja se da je Kim Chol Sam kao zastupnik DCB-a sa sjedištem u inozemstvu omogućio transakcije vrijedne stotine tisuća dolara i vjerojatno upravljao milijunima dolara na računima povezanima s DNRK-om, potencijalno povezanima s nuklearnim/raketnim programima.

36.

Kim Sok Chol

 

Broj putovnice: 472310082

Datum rođenja: 8.5.1955.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: Mjanmar

30.11.2016.

Djelovao je kao veleposlanik DNRK-a u Mjanmaru i djeluje kao pomagač KOMID-a. Od KOMID-a je primio plaću za svoju pomoć te u ime KOMID-a organizira sastanke, među ostalim sastanak između KOMID-a i osoba povezanih s obranom Mjanmara kako bi razgovarali o financijskim pitanjima.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Datum rođenja: 10.5.1945.

Mjesto rođenja: Musan, okrug Sjeverni Hamgyo’ng, DNRK

Državljanstvo: DNRK

Broj putovnice: 736410010

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Direktor službe Reconnaissance General Bureau, Fifth Bureau. Vjeruje se da je Cho zadužen za prekomorske špijunske operacije i prikupljanje stranih obavještajnih podataka za DNRK.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Datum rođenja: 28.9.1937.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Zamjenik direktora Odjela za organizaciju i usmjeravanje (Organization and Guidance Department), zaduženoga za ključna imenovanja osoblja za Radničku stranku Koreje i vojsku DNRK-a.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Datum rođenja: 21.3.1938.

Državljanstvo: DNRK

2.6.2017.

Paek Se Bong bivši je predsjednik Drugog gospodarskog odbora (Second Economic Committee), bivši član Komisije za nacionalnu obranu (National Defense Commission) i bivši zamjenik direktora Odjela za industriju streljiva (Munitions Industry Department).

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Datum rođenja: 9.3.1944.

Državljanstvo: DNRK

2.6.2017.

Pak To Chun bivši je tajnik Odjela za industriju streljiva (Munitions Industry Department) i trenutačno pruža savjete o poslovima povezanima s nuklearnim i raketnim programima. Bivši je član Komisije za državne poslove i član Političkog ureda Radničke stranke Koreje.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Datum rođenja: 25.1.1925.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

2.6.2017.

Ri Yong Mu je potpredsjednik Komisije za državne poslove koja upravlja i vodi sve poslove DNRK-a povezane s vojskom, obranom i sigurnošću, uključujući kupnju i nabavu.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Datum rođenja:1950.

Državljanstvo: DNRK

Adresa: DNRK

11.9.2017.

Član Središnje vojne komisije Radničke stranke Koreje, koja je odgovorna za razvoj i provedbu vojnih politika Radničke stranke Koreje, zapovijeda i vrši nadzor nad vojskom DNRK-a te pomaže u upravljanju vojnom obrambenom industrijom te zemlje.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Datum rođenja: 28.1.1966.

Državljanstvo: DNRK

Spol: muški

Broj putovnice: (a) 927234267 (b) 108120258 (izdala DNRK 14. veljače 2018.; datum isteka 14. veljače 2023.)

22.12.2017.

Kim Tong Chol prekomorski je predstavnik banke Foreign Trade Bank.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Datum rođenja: 19.3.1965.

Državljanstvo: DNRK

Spol: muški

Broj putovnice: 654234735 (izdala DNRK)

22.12.2017.

Ri Song Hyok prekomorski je predstavnik banaka Koryo Bank i Koryo Credit Development Bank i navodno je osnovao fiktivna poduzeća za nabavu predmeta i obavljanje financijskih transakcija u ime DNRK-a.”

2.   

U Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2016/849, pod naslovom „B. Subjekti”, unosi 4., 8., 20., 22., 23., 30., 36., 42., 44., 45., 47., 50., 56., 57., 58., 61., 62., 63., 64., 65., 67., 68., 70. i 75. zamjenjuju se sljedećim:

 

Naziv

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrštenja na popis UN-a

Druge informacije

„4.

Namchongang Trading Corporation

(a) NCG, (b) NAMCHONGANG TRADING, (c) NAM CHON GANG CORPORATION, (d) NOMCHONGANG TRADING CO., (e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, (f) Namhung Trading Corporation, (g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, (h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

(a) Chilgol, Pjongjang, Demokratska Narodna Republika Koreja, (b) Sengujadong 11-2/(ili Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pjongjang, Demokratska Narodna Republika Koreja;

Telefonski brojevi: +850-218111, 18222 (kućni 8573);

Broj telefaksa: +850-2-381-4687

16.7.2009.

Namchongang je trgovačko društvo sa sjedištem u DNRK koje je podređeno Glavnom uredu za atomsku energiju (General Bureau of Atomic Energy, GBAE). Namchongang je sudjelovao u nabavi japanskih vakuumskih pumpi otkrivenih u nuklearnom objektu DNRK-a, kao i narudžbama nuklearnog materijala povezanima s njemačkim dobavljačem. Usto je sudjelovao u kupnji aluminijskih cijevi i druge opreme posebno pogodne za program obogaćivanja urana od kraja 1990-ih. Njegov je predstavnik bivši diplomat koji je bio predstavnik DNRK-a prilikom inspekcije koju je IAEA provela u nuklearnim postrojenjima Yongbyona 2007. Aktivnosti poduzeća Namchongang u pogledu širenja oružja povod su za veliku zabrinutost s obzirom na prošle aktivnosti DNRK-a u širenju oružja.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

(a) Kuryonggang Trading Corporation (b) Ryungseng Trading Corporation (c) Ryung Seng Trading Corporation (d) Ryungsong Trading Corporation (e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Korea Tangun Trading Corporation podređen je Drugoj akademiji prirodnih znanosti DNRK-a i prvenstveno je zadužen za nabavu robe i tehnologija kojima se podupiru programi DNRK-a za istraživanje i razvoj u području obrane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, programe povezane s oružjem za masovno uništenje i sustav ispaljivanja te nabavu, uključujući materijale koji su pod nadzorom ili zabranjeni u okviru odgovarajućih multilateralnih nadzornih režima.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

(a) East Sea Shipping Company; (b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd (c) Haeyang Crew Management Company

Adresa: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang;

IMO broj: 1790183

28.7.2014.

Ocean Maritime Management Company, Limited upravlja plovilom Chong Chon Gang. Imao je ključnu ulogu u organiziranju pošiljke skrivenog tereta oružja i srodnog materijala s Kube u DNRK u srpnju 2013. Kao takav, Ocean Maritime Management Company, Limited doprinio je aktivnostima koje su zabranjene rezolucijama, odnosno embargom na oružje uvedenim Rezolucijom 1718 (2006), kako je izmijenjena Rezolucijom 1874 (2009) i doprinio izbjegavanju mjera uvedenih tim rezolucijama.

 

Plovila s IMO brojem:

 

 

 

 

 

(a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016.

 

 

(b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016.

 

 

(c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016.

 

 

(g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016.

 

 

(h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016.

 

 

(i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016.

 

 

(j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016.

 

 

(k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016.

 

 

(l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016.

 

 

(m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016.

 

 

(n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016.

 

 

(p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016.

 

 

(q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2.3.2016.

 

 

(r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016.

 

 

(s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016.

 

 

(t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016.

 

 

(u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016.

 

 

(v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016.

 

 

(x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016.

 

 

(y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016.

 

 

(z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016.

 

 

(aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016.

 

22.

Chongchongang Shipping Company

(a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. (b) Chongchongang Shipping Co LTD

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5342883

2.3.2016.

Chongchongang Shipping Company svojim plovilom Chong Chon Gang pokušala je u srpnju 2013. izravno uvesti nezakonitu pošiljku konvencionalnog oružja u DNRK.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

(a) DCB (b) Taedong Credit Bank (c) Dae-Dong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pjongjang, DNRK;

Alternativna adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pjongjang, DNRK.

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016.

Daedong Credit Bank (DCB) pružao je financijske usluge poduzeću Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i banci Tanchon Commercial Bank (TCB). Od najkasnije 2007. banka DCB omogućavala je stotine financijskih transakcija vrijednih milijune dolara u ime poduzeća KOMID i banke TCB. U nekim slučajevima banka DCB svjesno je omogućavala transakcije upotrebljavajući obmanjujuće financijske prakse.

30.

Office 39 (Ured 39)

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

(a) Second KWP Government Building (na korejskom– Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pjongjang, DNRK (b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pjongjang, DNRK (c) Changwang Street, Pjongjang, DNRK

2.3.2016.

Vladin subjekt DNRK-a.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Adresa: DNRK;

IMO broj: 5905801

30.11.2016.

Poduzeće DNRK-a za trgovinu ugljenom. DNRK znatan dio novca za svoje nuklearne programe i programe balističkih projektila ostvaruje rudarenjem prirodnih resursa i njihovom prodajom u inozemstvu.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Adresa: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang, DNRK;

Telefon: +850-2-18111-8208 Telefaks: +850-2-381-4432;

Adresa e-pošte: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016.

Povezan je s Uredom 39 putem izvoza minerala (zlata), metala, strojeva, poljoprivrednih proizvoda, ginsenga, nakita i proizvoda lake industrije.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Adresa: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pjongjang/Mangyongdae, DNRK;

Telefon: +850-2-18111-8550 Telefaks: +850-2-381-4410/4416;

Adresa e-pošte: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017.

Korea Kumsan Trading Corporation u vlasništvu je ili pod nadzorom, ili djeluje ili namjerava djelovati za ili u ime, izravno ili neizravno, Glavnog ureda za atomsku energiju (General Bureau of Atomic Energy), koji nadzire nuklearni program DNRK-a.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pjongjang, DNRK

2.6.2017.

Banka Koryo Bank djeluje u sektoru financijskih usluga gospodarstva DNRK-a i povezana je s Uredom 38 i Uredom 39 KWP-a.

47.

Foreign Trade Bank

(a) Mooyokbank (b) Korea Trading Bank

Adresa: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pjongjang, DNRK;

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017.

Foreign Trade Bank je banka u državnom vlasništvu i djeluje kao najvažnija banka za devizno poslovanje DNRK-a te je osigurala ključnu financijsku potporu za Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pjongjang, DNRK

4.8.2017.

Mansudae Overseas Project Group of Companies uključena je u izvoz radnika iz DNRK-a u druge zemlje za građevinske aktivnosti uključujući kipove i spomenike s ciljem ostvarivanja prihoda za vladu DNRK-a ili Radničku stranku Koreje, ili je takav izvoz pomagala ili bila odgovorna za njega. U skladu s izvješćima Mansudae Overseas Project Group of Companies poslovala je u zemljama Afrike i u jugoistočnoj Aziji, uključujući Alžir, Angolu, Bocvanu, Benin, Čad, Demokratsku Republiku Kongo, Ekvatorsku Gvineju, Kambodžu, Maleziju, Mozambik, Madagaskar, Namibiju, Siriju, Togo i Zimbabve.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Adresa: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5571322

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila CHON MYONG 1 koje plovi pod zastavom DNRK-a, a krajem prosinca 2017. izvršilo je prijenos goriva s broda na brod.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Adresa: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5963351

30.3.2018.

Vlasnik tankera PAEK MA iz DNRK-a, koji je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod sredinom siječnja 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Adresa: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5787684

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera NAM SAN 8 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod, i vlasnik plovila HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Adresa: Sochang-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK

IMO broj: 5936312

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera CHON MA SAN iz DNRK-a. CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a pripremao se za vjerojatne operacije prijenosa s broda na brod krajem siječnja 2018. Zapovjednik motornog tankera YU JONG 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a prijavio je 18. studenoga 2017. neidentificiranom kontroloru u DNRK-u da plovilo izbjegava oluju prije izvršavanja prijenosa s broda na brod. Zapovjednik je predložio da YU JONG 2 natovari loživo ulje prije tankera CHON MA SAN koji plovi pod zastavom DNRK-a s obzirom na to da je CHON MA SAN veći te time prilagođeniji za izvršavanje prijenosa s broda na brod u oluji. Nakon što je CHON MA SAN natovario loživo ulje s jednog plovila, YU JONG 2 operacijom prijenosa s broda na brod 19. studenoga 2017. natovario je 1 168 kilolitara loživog ulja.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

(a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY (b) Korea Ansan SHPG CO

Adresa: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5676084

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera AN SAN 1 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Adresa: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5985863

30.3.2018.

Registrirani vlasnik plovila YU PHYONG 5. Krajem studenoga 2017. YU PHYONG 5 izvršio je prijenos 1 721 metričke tone loživog ulja s broda na brod.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Adresa: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK

IMO broj: 5954061

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera SAM JONG 1 i SAM JONG 2 iz DNRK-a. Za oba se plovila vjeruje da su se njima uvozili naftni derivati u DNRK te time kršile sankcije UN-a krajem siječnja 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Adresa: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5145892

30.3.2018.

Tankerom SAM MA 2 koji plovi pod zastavom DNRK-a, a u vlasništvu je društva Korea Samma Shipping Company, sredinom listopada 2017. izvršio se prijenos nafte s broda na brod i krivotvorili su se dokumenti, pri čemu je u jednoj transakciji natovareno gotovo 1 600 metričkih tona loživog ulja. Zapovjedniku broda naređeno je da izbriše SAMMA SHIPPING i korejske riječi s brodskog obilježja te umjesto toga stavi „Hai Xin You 606” kako bi se prikrilo da je plovilo iz DNRK-a.

67.

KOTI CORP

 

Adresa: Panama City, Panama;

IMO broj: 5982254

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila KOTI koje plovi pod panamskom zastavom, a 9. prosinca 2017. izvršilo je prijenose s broda na brod vjerojatnog naftnog derivata na KUM UN SAN 3 koji plovi pod zastavom DNRK-a.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Adresa: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5988369

30.3.2018.

Upravitelj tankera za naftne proizvode iz DNRK-a YU SON, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Adresa: Otan-dong, Chung-guyok, Pjongjang, DNRK;

IMO broj: 5878561

30.3.2018.

Registrirani vlasnik tankera JI SONG 6 iz DNRK-a, za koji se vjeruje da je bio uključen u operacije prijenosa nafte s broda na brod krajem siječnja 2018. To trgovačko društvo vlasnik je i plovila JI SONG 8 i WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Adresa: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapur, 048624, Singapur;

IMO broj: 5987860

30.3.2018.

Upravitelj broda i komercijalni upravitelj plovila YUK TUNG, kojim su rafinirani naftni derivati prevezeni s broda na brod.”


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/48


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1511

оd 7. rujna 2022.

o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2022.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022)6284)

(vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom, nizozemskom, njemačkom, latvijskom, portugalskom i slovenskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/132/EZ od 19. listopada 2009. o utvrđivanju područja primjene članka 143. točaka (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom konačnog uvoza određene robe (1), a posebno njezin članak 53. prvi stavak,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (2), a posebno njezin članak 76. prvi stavak,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije (EU) 2021/2313 (3) za određene je države članice od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. bilo odobreno oslobađanje od carina i poreza na dodanu vrijednost („PDV”) pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

(2)

Komisija se 15. lipnja 2022. savjetovala s državama članicama o tome je li potrebno produljenje valjanosti mjera utvrđenih u toj odluci. Belgija, Latvija, Austrija, Portugal i Slovenija („države članice koje podnose zahtjev”) podnijeli su zahtjeve u tu svrhu 21. lipnja 2022.

(3)

Roba koju su države članice koje podnose zahtjev uvozile u skladu s Odlukom (EU) 2021/2313 omogućila je državnim organizacijama ili drugim organizacijama koje su odobrila nadležna tijela pristup potrebnim lijekovima, medicinskoj opremi i osobnoj zaštitnoj opremi, kojih je nedostajalo. Trgovinski statistički podaci za takvu robu upućuju na to da se uvoz te robe smanjuje, ali da može fluktuirati zbog nove potražnje za robom potrebnom za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19. Unatoč cijepljenju u Uniji i nizu mjera poduzetih za sprečavanje širenja virusa, broj zaraza bolešću COVID-19 u državama članicama koje podnose zahtjev i dalje ugrožava javno zdravlje. Budući da se u tim državama članicama i dalje prijavljuje nestašica robe potrebne za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19, primjereno je odobriti oslobođenje od carina za robu uvezenu za potrebe navedene u članku 74. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i oslobođenje od PDV-a za robu uvezenu za potrebe navedene u članku 51. Direktive 2009/132/EZ.

(4)

Države članice koje podnose zahtjev trebale bi obavijestiti Komisiju o prirodi i količini različite robe koja je oslobođena carine i PDV-a u cilju borbe protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, o organizacijama koje su odobrene za podjelu ili stavljanje na raspolaganje te robe i o mjerama poduzetima kako bi se spriječilo da se ta roba upotrijebi u druge svrhe osim za borbu protiv učinaka pandemije.

(5)

Uzimajući u obzir poteškoće za koje države članice koje podnose zahtjev predviđaju da bi se mogle pojaviti, oslobođenje od uvoznih carina i PDV-a trebalo bi odobriti za uvoz od 1. srpnja 2022. Oslobođenje bi trebalo ostati na snazi do 31. prosinca 2022.

(6)

Savjetovanje s državama članicama u skladu s člankom 76. prvim stavkom Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i člankom 53. prvim stavkom Direktive 2009/132/EZ provedeno je 22. srpnja 2022.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Dopušta se uvoz robe oslobođen uvoznih carina u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i oslobođen poreza na dodanu vrijednost (PDV) na uvoz u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Direktive Vijeća 2009/132/EZ ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

roba je namijenjena za sljedeće:

i.

besplatnu podjelu osobama pogođenima pandemijom bolesti COVID-19, osobama ugroženima tom pandemijom ili osobama uključenima u borbu protiv nje, koju provode tijela i organizacije iz točke (c);

ii.

besplatno stavljanje na raspolaganje osobama pogođenima pandemijom bolesti COVID-19, osobama ugroženima tom pandemijom ili osobama uključenima u borbu protiv nje, pri čemu ta roba ostaje u vlasništvu tijela i organizacija iz točke (c);

(b)

roba ispunjava zahtjeve iz članaka 75., 78., 79. i 80. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i članaka 52., 55., 56. i 57. Direktive 2009/132/EZ;

(c)

robu u Belgiju, Latviju, Austriju, Portugal ili Sloveniju („države članice koje podnose zahtjev”) za puštanje u slobodan promet uvoze, ili se ona uvozi u njihovo ime, državne organizacije, uključujući državna tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela, ili organizacije koje su odobrila nadležna tijela u tim državama članicama.

2.   Roba se ujedno oslobađa od uvoznih carina u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i od PDV-a na uvoz u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Direktive 2009/132/EZ ako se uvozi kako bi je u slobodni promet pustile agencije za pomoć u slučaju katastrofe, ili ako se to provodi u njihovo ime, radi podmirivanja njihovih potreba u razdoblju u kojem pružaju pomoć osobama pogođenima pandemijom bolesti COVID-19, osobama ugroženima tom pandemijom ili osobama uključenima u borbu protiv nje.

Članak 2.

1.   Države članice koje podnose zahtjev svaka dva mjeseca petnaestog dana u mjesecu koji slijedi nakon razdoblja o kojem se izvješćuje dostavljaju Komisiji informacije o prirodi i količini različite robe koja je uvezena oslobođena od uvoznih carina i PDV-a u skladu s člankom 1.

2.   Svaka država članica koja podnosi zahtjev najkasnije do 31. ožujka 2023. Komisiji dostavlja sljedeće informacije:

(a)

popis organizacija koje su odobrila nadležna tijela u relevantnoj državi članici koja podnosi zahtjev, kako je navedeno u članku 1. stavku 1. točki (c);

(b)

sljedeće konsolidirane informacije o prirodi i količini različite robe koja je uvezena oslobođena od uvoznih carina i PDV-a u skladu s člankom 1.:

i.

broj carinske deklaracije;

ii.

datum prihvaćanja;

iii.

oznaku kombinirane nomenklature;

iv.

oznaku integrirane tarife Europskih zajednica (TARIC);

v.

neto masu;

vi.

dopunsku jedinicu, ako je primjenjivo;

vii.

vrijednost robe;

viii.

carinsku stopu;

ix.

stopu PDV-a;

x.

iznos nenaplaćenih carina i PDV-a;

xi.

podrijetlo robe;

xii.

imena vlasničkih tijela i organizacija iz članka 1. stavka 1. točke (c) kad je riječ o robi koja je besplatno stavljena na raspolaganje osobama pogođenima pandemijom bolesti COVID-19, osobama ugroženima tom pandemijom ili osobama uključenima u borbu protiv nje;

(c)

mjere poduzete kako bi osigurala usklađenost s člancima 78., 79. i 80. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 i člancima 55., 56. i 57. Direktive 2009/132/EZ;

(d)

prema potrebi, mjere upravljanja rizikom i mjere kontrole koje je poduzela država članica koja podnosi zahtjev, kako je predviđeno člankom 46. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4), u pogledu robe obuhvaćene područjem primjene ove Odluke.

Članak 3.

Članak 1. primjenjuje se na uvoz u države članice koje podnose zahtjev od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Latviji, Republici Austriji, Portugalskoj Republici i Republici Sloveniji.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2022.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2022.

Za Komisiju

Paolo GENTILONI

Član Komisije


(1)  SL L 292, 10.11.2009., str. 5.

(2)  SL L 324, 10.12.2009., str. 23.

(3)  Odluka Komisije (EU) 2021/2313 оd 22. prosinca 2021. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2022. (SL L 464, 28.12.2021., str. 11.).

(4)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/51


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1512

od 7. rujna 2022.

o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Opremimo svaku europsku kuću fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina”, u skladu s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6108)

(Vjerodostojan je samo tekst na rumunjskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Komisiji je 11. srpnja 2022. podnesen zahtjev za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Opremimo svaku europsku kuću fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina”.

(2)

Organizatori inicijative naveli su da su njezini ciljevi sljedeći: „1. smanjenje ugljičnog otiska svakog kućanstva; 2. odgovornost općina, distributera i dobavljača energije, ograničavanje promjena dobavljača zelene energije, stručno osposobljavanje barem jednog zaposlenika općine u području zaštite okoliša i upotreba samo opreme koju financira EU; 3. razvoj izvora zelene energije u najudaljenijim selima i na rubovima mreža, za što bi inače bila potrebna konsolidacijska ulaganja distributera, dobavljača energije ili teritorijalnih upravnih jedinica; 4. promjena percepcije javnosti da je zelena energija skupa i poticanje građana na potrošnju najmanje 1 kW solarne energije tijekom dana kako bi se smanjili računi. Zaustavimo energetski rat – uspostavimo lokalne sustave turbinskih crpki snage do 400 kW, sustave za lokalizirano navodnjavanje i generatore vodika za kompaktne energetske zone. To je važno za konkurentnost EU-a.”

(3)

U prilogu inicijativi navedene su detaljnije informacije o predmetu, ciljevima i pozadini inicijative i objašnjeni razlozi za potporu inicijativi. Organizatori tvrde da bi se novcem koji nije iskorišten za otpornost, koheziju i regionalni razvoj posredstvom teritorijalnih upravnih jedinica moglo financirati 600 milijuna fotonaponskih ploča i 197 000 megavata zelene energije u otprilike 197 milijuna kućanstava u cijeloj Uniji, uz procijenjeni trošak od 750 milijardi EUR, čime bi se postavili temelji „zelene europske energetske unije”.

(4)

Kad je riječ o pozivu na ugradnju fotonaponskih ploča i vjetroturbina za opskrbu kućanstava zelenom energijom u cilju smanjenja njihova ugljičnog otiska, Komisija na temelju članka 194. stavka 2. Ugovora ima ovlast za podnošenje prijedloga pravnih akata kojima se uvode obveze opremanja novih ili postojećih zgrada sustavima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kojima se nastoji ubrzati postupak izdavanja dozvola za projekte obnovljive energije.

(5)

Kad je riječ o pozivu da se ciljevi inicijative ostvare uz doprinos fondova Unije, u Mehanizmu za oporavak i otpornost, Fondu za pravednu tranziciju i fondu InvestEU, koji se temelje na članku 173. i/ili članku 175. Ugovora, te predloženom novom Socijalnom fondu za klimatsku politiku, koji se temelji na članku 91. stavku 1. točki (d), članku 192. stavku 1. i članku 194. stavku 1. točki (c), predviđena su znatna ulaganja u zelenu tranziciju.

(6)

Stoga nijedan dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ.

(7)

Tim zaključkom ne dovodi se u pitanje procjena ispunjenosti konkretnih materijalnih uvjeta potrebnih za djelovanje Komisije u ovom slučaju, uključujući procjenu usklađenosti s načelima proporcionalnosti i supsidijarnosti te temeljnim pravima.

(8)

Skupina organizatora dostavila je odgovarajući dokaz da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/788 i imenovala je osobe za kontakt u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom te uredbe.

(9)

Inicijativa nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća i nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(10)

Stoga bi trebalo registrirati inicijativu pod nazivom „Opremimo svaku europsku kuću fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina”.

(11)

Zaključak da su ispunjeni uvjeti za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/788 ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, koja je isključiva odgovornost skupine organizatora inicijative. U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Registrira se europska građanska inicijativa pod nazivom „Opremimo svaku europsku kuću fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena skupini organizatora građanske inicijative pod nazivom „Opremimo svaku europsku kuća fotonaponskim pločama od 1 kW i vjetroturbinama od 0,6 kW financiranima sredstvima EU-a isključivo posredstvom općina”, koju u svojstvu osoba za kontakt predstavljaju Augustin DANILA i Vlad VASILE.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2022.

Za Komisiju

Věra JOUROVÁ

Potpredsjednica


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 55.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1513

оd 7. rujna 2022.

o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u” u skladu s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6193)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Komisiji je 13. srpnja 2022. podnesen zahtjev za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u”.

(2)

Organizatori inicijative naveli su da su njezini ciljevi sljedeći: „Europske ruralne regije gube svoju baštinu, industriju, stanovništvo i vrijednosti, što ugrožava sigurnost opskrbe hranom u cijelom EU-u. Kako bismo za buduće generacije očuvali ono što te regije čini jedinstvenima i dugoročno zaštitili proizvođače hrane u EU-u, EU treba ponovno pokazati predanost promicanju regionalne baštine, održivom rastu ruralnih područja i povećanju životnog standarda. Ovom europskom građanskom inicijativom EU se poziva da modernizira obveze koje ima prema ruralnim područjima kako bi se uzela u obzir potreba za većom sigurnošću opskrbe hranom, opskrbom poljoprivrednim sirovinama i zaštitom ruralnog načina života, odnosno ruralnog stanovništva, njihovih vrijednosti i sredstava za život.”

(3)

U prilogu inicijativi navedene su detaljnije informacije o predmetu, ciljevima i pozadini inicijative, odnosno navedeni su i objašnjeni razlozi za potporu inicijativi. Organizatori tvrde da se „ruralni sektori i oni koji u njima rade suočavaju s rastućim pritiskom i sve manjim poticajima za nastavak rada, što će, ako se ne pronađe rješenje, dovesti do nestanka nekih temeljnih europskih zajednica i vrijednosti”. Zahtijevaju da Komisija, u okviru nadležnosti koje su Uniji dodijeljene Ugovorima, podnese prijedlog za jačanje i očuvanje regionalne baštine i industrije u cijeloj Uniji kako bi se potaknuo ruralni rast te promicale ruralne poslovne prakse i djelatnosti. Nadalje, traže priznavanje važnosti sigurnosti opskrbe hranom i poljoprivrednim sirovinama, npr. sirovinama za proizvodnju gnojiva i bioplina, kako bi se održala stabilna regionalna opskrba hranom u Uniji. Pozivaju Komisiju da u Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj uključi pitanja promicanja ruralne baštine i sigurnosti opskrbe hranom te navode potrebu za širenjem dugoročne vizije za ruralna područja Unije do 2040., pakta za ruralna područja i akcijskog plana EU-a za ruralna područja (2).

(4)

U skladu s ciljevima zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) utvrđenima u članku 39. Ugovora, Uredbom o strateškim planovima u okviru ZPP-a (3) nastoje se ostvariti opći ciljevi poticanja pametnog, konkurentnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede kojim se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom, podupiranja i jačanja zaštite okoliša te jačanja socioekonomske strukture ruralnih područja (4). Ako cilj inicijative u pogledu zaštite ruralnog nasljeđa i opskrbe hranom u Uniji nije obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/2115, Komisija ima ovlast podnijeti prijedlog pravnog akta na temelju članka 42. i članka 43. stavka 2. Ugovora.

(5)

Stoga nijedan dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ.

(6)

Tim zaključkom ne dovodi se u pitanje procjena ispunjenosti konkretnih i materijalnih uvjeta potrebnih za djelovanje Komisije u ovom slučaju, uključujući procjenu usklađenosti s načelima proporcionalnosti i supsidijarnosti te temeljnim pravima.

(7)

Skupina organizatora dostavila je odgovarajući dokaz da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/788 te je imenovala osobe za kontakt u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom te uredbe.

(8)

Inicijativa nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća i nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(9)

Stoga bi trebalo registrirati inicijativu pod nazivom „Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u”.

(10)

Zaključak da su ispunjeni uvjeti za registraciju u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/788 ne znači da Komisija na bilo koji način potvrđuje činjeničnu točnost sadržaja inicijative, koja je isključiva odgovornost skupine organizatora inicijative. U sadržaju inicijative izražavaju se samo stajališta skupine organizatora te se ni na koji način ne može smatrati da se u njemu odražavaju stajališta Komisije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Registrira se europska građanska inicijativa pod nazivom „Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena skupini organizatora građanske inicijative pod nazivom „Zaštitimo ruralnu baštinu i opskrbu hranom u EU-u”, koju u svojstvu osoba za kontakt predstavljaju Česlovas TALLAT-KELPŠA i Markus Valdemar SJÖHOLM.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2022.

Za Komisiju

Věra JOUROVÁ

Potpredsjednica


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 55.

(2)  U svojoj Komunikaciji „Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a do 2040.” (COM(2021) 345 final) predstavljenoj 30. lipnja 2021. Komisija je najavila pakt za ruralna područja i akcijski plan za ruralna područja. Više informacija o tim mjerama može se pronaći ovdje. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_hr.

(3)  Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6.12.2021., str. 1.).

(4)  Članak 5. Uredbe (EU) 2021/2115.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1514

оd 8. rujna 2022.

o dopuštanju Finskoj da odobri biocidne proizvode koji se sastoje od dušika dobivenog in situ za potrebe zaštite kulturne baštine

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022)6274)

(Vjerodostojan je samo tekst na finskom i švedskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 55. stavak 3.,

nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za biocidne proizvode,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 sadržava aktivne tvari koje imaju povoljniji profil u pogledu utjecaja na okoliš ili zdravlje ljudi ili životinja. Stoga se proizvodi koji sadržavaju te aktivne tvari mogu odobriti prema pojednostavnjenom postupku. Dušik je uvršten u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 uz ograničenje da se upotrebljava u ograničenim količinama u spremnicima za neposrednu uporabu.

(2)

U skladu s člankom 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 dušik je odobren kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18, „Insekticidi” (2). Biocidni proizvodi koji se sastoje od tako odobrenog dušika odobreni su u nekoliko država članica i isporučuju se u plinskim bocama (3).

(3)

Dušik se može dobiti i in situ iz okolnog zraka. Dušik dobiven in situ trenutačno nije odobren za uporabu u Uniji te nije naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 528/2012 niti je uvršten na popis aktivnih tvari obuhvaćenih programom pregleda postojećih aktivnih tvari u biocidnim proizvodima iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1062/2014 (4).

(4)

U skladu s člankom 55. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Finska je 5. travnja 2022. Komisiji podnijela zahtjev za odstupanje od članka 19. stavka 1. točke (a) te uredbe kojim traži da joj se dopusti da odobri biocidne proizvode koji se sastoje od dušika dobivenog in situ iz okolnog zraka za potrebe zaštite kulturne baštine („zahtjev”).

(5)

Kulturnu baštinu može oštetiti velik broj štetnih organizama, od insekata do mikroorganizama. Prisutnost tih organizama ne samo da može uzrokovati gubitak kulturnog dobra, već predstavlja i rizik od širenja tih štetnih organizama na druge predmete koji se nalaze u blizini. Bez odgovarajuće obrade moglo bi doći do nepopravljivog oštećenja predmetâ, čime bi se ozbiljno ugrozila kulturna baština.

(6)

Dušik dobiven in situ upotrebljava se za stvaranje kontrolirane atmosfere s vrlo niskom koncentracijom kisika (anoksija) u trajnim ili privremenim hermetičkim šatorima ili komorama za obradu namijenjenima kontroli štetnih organizama koji se nalaze na predmetima kulturne baštine. Dušik se odvaja iz okolnog zraka i ubrizgava u šator ili komoru za obradu, pri čemu se udio dušika u atmosferi povećava na približno 99 % te time gotovo u potpunosti istiskuje kisik. Vlažnost dušika ubrizganog u prostor za obradu određuje se ovisno o potrebama predmeta koji se obrađuje. Štetni organizmi ne mogu preživjeti u uvjetima stvorenima u šatoru ili komori za obradu.

(7)

Prema informacijama koje je dostavila Finska uporaba dušika dobivenog in situ čini se jedinom učinkovitom tehnikom za kontrolu štetnih organizama koja se može upotrebljavati na svim vrstama materijala i kombinacija materijala prisutnih u kulturnim ustanovama bez rizika od njihova oštećivanja, a u zaštiti kulturne baštine učinkovita je protiv nametnika u svim razvojnim fazama.

(8)

Metoda anoksije, tj. promijenjene ili kontrolirane atmosfere navedena je u normi EN 16790:2016 „Očuvanje kulturne baštine – Integrirana zaštita bilja u zaštiti kulturne baštine”, a dušik u toj normi opisan je kao „najviše upotrebljavan” za postizanje anoksije.

(9)

Postoje i druge tehnike kontrole štetnih organizama, kao što su tehnike termičkog šoka (visoke ili niske temperature). Osim toga, u tu se svrhu mogu upotrebljavati i biocidni proizvodi koji sadržavaju druge aktivne tvari. Međutim, prema navodima Finske, svaka od tih tehnika ima svoja ograničenja zbog štete koju tijekom obrade može uzrokovati na određenim materijalima.

(10)

Kako je navedeno u zahtjevu, druge se aktivne tvari zbog njihova profila opasnosti rijetko upotrebljavaju u kulturnim ustanovama. Nakon obrade tim tvarima ostaci na obrađenim predmetima potencijalno se postupno oslobađaju u okoliš te predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Nadalje, te tvari mogu reagirati s materijalima na predmetima kulturne baštine i uzrokovati nepovratne promjene, prije svega na površini.

(11)

Prema informacijama iz zahtjeva uporaba dušika u bocama nije odgovarajuća alternativa za kulturne ustanove zbog nedostataka u pogledu praktičnosti njegove primjene. Boce je zbog njihova ograničenog kapaciteta potrebno često prevoziti, a treba osigurati i odvojen prostor za njihovu pohranu. Obrada dušikom u bocama podrazumijevala bi i visoke troškove za kulturne ustanove.

(12)

Zahtjev da kulturne ustanove primjenjuju nekoliko tehnika za kontrolu štetnih organizama, od kojih svaka odgovara određenim materijalima i predmetima, umjesto da primjenjuju jednu već isprobanu tehniku koja odgovara svim materijalima, podrazumijeva dodatne troškove za kulturne ustanove te im otežava postizanje cilja prestanka uporabe opasnih aktivnih tvari u okviru njihova integriranog upravljanja zaštitom od štetnika. Osim toga, neiskorištavanje objekata i opreme nabavljene za anoksiju dušikom dobivenim in situ značilo bi gubitak uloženih sredstava.

(13)

Rasprave o mogućem odstupanju u skladu s člankom 55. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 u pogledu dušika dobivenog in situ održane su 2019. na nekoliko sastanaka (5) Komisijine stručne skupine nadležnih tijela za biocidne proizvode.

(14)

Osim toga, nakon prvog, sličnog zahtjeva Austrije za odstupanje u pogledu proizvoda koji se sastoje od dušika dobivenog in situ, Europska agencija za kemikalije provela je na zahtjev Komisije javno savjetovanje o tom zahtjevu, čime je svim zainteresiranim stranama omogućeno da iznesu svoje mišljenje. Velika većina zaprimljenih odgovora, od njih 1487, bila je za odstupanje. U brojnim odgovorima istaknuti su nedostaci dostupnih alternativnih tehnika: termička obrada može oštetiti određene materijale; uporabom drugih aktivnih tvari na artefaktima se stvaraju toksični ostaci koji se postupno oslobađaju u okoliš; uporaba dušika u bocama ne omogućuje kontrolu relativne vlažnosti u prostoru za obradu, što je nužno pri obradi određenih materijala.

(15)

Uvrštavanje dušika dobivenog in situ u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 omogućilo bi državama članicama da odobre proizvode koji se sastoje od dušika dobivenog in situ bez potrebe za odstupanjem u skladu s člankom 55. stavkom 3. te uredbe. Takav je zahtjev podnesen u ožujku 2022. Međutim, za provedbu ocjene tog zahtjeva, uvrštavanje tvari u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 i dobivanje odobrenja za proizvod, potrebno je vrijeme.

(16)

Iz zahtjeva je vidljivo da u Finskoj nije dostupna odgovarajuća alternativa jer trenutačno raspoložive alternativne tehnike imaju nedostatke zbog njihove neprikladnosti za obradu svih materijala ili u pogledu praktičnosti njihove primjene.

(17)

Na temelju svih navedenih argumenata primjereno je zaključiti da je dušik dobiven in situ ključan za zaštitu kulturne baštine u Finskoj te da nije dostupna odgovarajuća alternativa. Finskoj bi stoga trebalo omogućiti da odobri stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda koji se sastoje od dušika dobivenog in situ za potrebe zaštite kulturne baštine.

(18)

Za eventualno uvrštavanje dušika dobivenog in situ u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 i naknadno odobrenje država članica za proizvode koji se sastoje od dušika dobivenog in situ potrebno je vrijeme. Stoga je primjereno dopustiti odstupanje za razdoblje u kojem bi se dovršili temeljni postupci,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Finska može do 31. prosinca 2024. odobriti stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda koji se sastoje od dušika dobivenog in situ za potrebe zaštite kulturne baštine.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Finskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. rujna 2022.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2009/89/EZ od 30. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dušika kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 199, 31.7.2009., str. 19.).

(3)  Popis odobrenih proizvoda dostupan je na: https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-products.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(5)  83., 84., 85. i 86. sastanak Komisijine stručne skupine predstavnika nadležnih tijela država članica za provedbu Uredbe (EU) br. 528/2012, održani redom u svibnju 2019., srpnju 2019., rujnu 2019. i studenome 2019. Zapisnici sa sastanaka dostupni su na https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/58


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1515

оd 8. rujna 2022.

o neriješenim prigovorima u pogledu uvjeta za odobrenje biocidnog proizvoda Mouskito Junior Lotion u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 6279)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

(1)

Društvo Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 19. listopada 2015. nadležnim tijelima nekoliko država članica, među ostalim Francuskoj, zahtjev za usporedno međusobno priznavanje odobrenja biocidnog proizvoda u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 528/2012 za biocidni proizvod Mouskito Junior Lotion („biocidni proizvod”). Riječ je o biocidnom proizvodu spremnom za uporabu namijenjenom zaštiti ljudske kože od ugriza kukaca koji kao aktivnu tvar sadržava etil butilacetilaminopropionat (IR 3535). Belgija je referentna država članica odgovorna za ocjenjivanje zahtjeva u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(2)

Tvrdnje podnositelja zahtjeva za proizvod bile su sljedeće: zaštita od komaraca (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae) u područjima s tropskom klimom i zaštita od komaraca (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), muha (Stomoxys calcitrans), pčela (Apis mellifera), osa (Vespula vulgaris) i krpelja (Ixodes ricinus) u područjima s umjerenom klimom.

(3)

U skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 Francuska je 19. lipnja 2019. koordinacijskoj skupini uputila prigovore s tvrdnjom da predmetni biocidni proizvod ne ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočke iv. te uredbe za uporabu za zaštitu od pčela i osa. Koordinacijska skupina raspravljala je o dostavljenom prigovoru 16. rujna 2019.

(4)

Budući da u okviru koordinacijske skupine nije postignut dogovor, Belgija je neriješeni prigovor 7. studenoga 2019. uputila Komisiji u skladu s člankom 36. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Belgija je Komisiji dostavila detaljnu izjavu o pitanjima oko kojih se države članice nisu mogle dogovoriti i razlozima njihova neslaganja. To je izvješće proslijeđeno predmetnim državama članicama i podnositelju zahtjeva.

(5)

Francuska se ne slaže s preporukom referentne države članice za odobrenje uporabe za zaštitu od osa i pčela. Konkretno, Francuska smatra da testom simulirane uporabe koji je dostavio podnositelj zahtjeva nije dokazana učinkovitost za navedenu uporabu jer test nije osmišljen tako da se može odrediti potpuno vrijeme zaštite (2) te jer se proizvod nije primjenjivao na površini sličnoj ljudskoj koži.

(6)

Belgija tvrdi da je podnositelj zahtjeva proveo testove koji se zahtijevaju u smjernicama koje su postojale u trenutku podnošenja zahtjeva te je napomenuo da za ose i pčele ne postoji utvrđeni protokol. Belgija smatra da se određena tvrdnja ne može odbaciti samo zato što ne postoji utvrđeni protokol ispitivanja i da je stoga potrebno primijeniti stručnu prosudbu. Iako je priznala da testom koji je dostavio podnositelj zahtjeva nije određeno potpuno vrijeme zaštite, Belgija je na temelju stručne prosudbe zaključila da je tvrdnja o zaštiti od pčela i osa dovoljno potkrijepljena.

(7)

Komisija je 17. prosinca 2021. u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 zatražila mišljenje o tom pitanju od Europske agencije za kemikalije („Agencija”). Od Agencije je zatraženo da navede i. je li potrebno odrediti potpuno vrijeme zaštite za procjenu učinkovitosti zaštite od pčela i osa te omogućuje li test simulirane uporabe koji je proveo podnositelj zahtjeva određivanje potpunog vremena zaštite, ii. je li potrebno provesti testove simulirane uporabe na površini sličnoj ljudskoj koži i iii. jesu li provedenim testom simulirane uporabe dobiveni podaci kojima se dokazuje da biocidni proizvod u preporučenoj dozi štiti od osa i pčela tako što te organizme odbija i time potkrepljuje tvrdnja „odbija ose i pčele”.

(8)

Odbor za biocidne proizvode Agencije donio je mišljenje 2. ožujka 2022. (3)

(9)

Agencija smatra da su za potkrepljivanje tvrdnji o proizvodu potrebni podaci o učinkovitosti relevantni za stvarne uvjete uporabe. Vrijeme zaštite vrlo je važan parametar, posebno za proizvode namijenjene zaštiti od opasnih kukaca, a potrebno je uzeti u obzir i to da su ubodi pčela i osa ozbiljna opasnost za ranjive osobe zbog mogućih alergijskih reakcija na njihov otrov.

(10)

Agencija potvrđuje da ne postoje dogovoreni protokoli za testove učinkovitosti ni kriteriji za repelente za lokalnu primjenu protiv pčela i osa te smatra da je, kako bi potkrijepio tvrdnju, podnositelj zahtjeva dužan dostaviti podatke o učinkovitosti iz studija osmišljenih za oponašanje praktične uporabe.

(11)

Testovi koje je proveo podnositelj zahtjeva bili su terenski pokusi provedeni u voćnjacima. Učinkovitost repelenta istražena je upotrebom klopki u obliku plastičnih boca napunjenih otopinom šećera i deterdžentom za hvatanje ciljanih organizama. Površina klopki tretirana je testiranim proizvodom dvaput dnevno ili je ostala netretirana. Agencija smatra da bi test za repelente protiv pčela i osa u kojem se kao predmet ispitivanja umjesto čovjeka upotrebljavaju zamke s mamcem mogao biti prihvatljiv, prvenstveno zbog etičkih pitanja zbog izloženosti ljudi neizbježnim i bolnim ubodima pčela i osa. Međutim, na temelju podataka prikupljenih tijekom terenskog pokusa koji je proveo podnositelj zahtjeva nije moguće utvrditi potpuno vrijeme zaštite.

(12)

Agencija ističe i da se površina boca upotrijebljenih kao klopke, koja je neporozni materijal, znatno razlikuje od bilo kojeg materijala koji simulira svojstva ljudske kože, osobito u pogledu apsorpcije i mirisa, što može utjecati na učinkovitost repelenta. Test bi trebao biti osmišljen tako da u što većoj mjeri oponaša situaciju tijekom praktične uporabe, na primjer, bilo bi poželjno upotrijebiti apsorbirajuću površinu ili teksturu sličnu ljudskoj koži, na primjer životinjsku kožu, ili bilo koji umjetni porozni materijal prilagođen tako da simulira ljudsku kožu.

(13)

Prema mišljenju Agencije, podaci iz terenskog pokusa koje je dostavio podnositelj zahtjeva načelno su valjani i mogli bi dokazati učinkovitost proizvoda namijenjenih za upotrebu kao prostorni ili površinski repelenti te bi mogli potkrijepiti tvrdnju „odbija ose i pčele”. Međutim, dostavljeni test nije relevantan za predviđenu uporabu kao repelent za lokalnu primjenu protiv pčela i osa koji se primjenjuje na ljudskoj koži za zaštitu osoba od ugriza/uboda kukaca. Dobiveni podaci trebali bi biti relevantni za tu predviđenu uporabu. Tretirana površina klopki u provedenom testu ne oponaša u dovoljnoj mjeri praktičnu uporabu i stoga se ne može smatrati da je test osmišljen tako da dokazuje učinkovitost proizvoda za navedenu uporabu.

(14)

Uzimajući u obzir mišljenje Agencije, Komisija smatra da biocidni proizvod ne ispunjava uvjet iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočke i. Uredbe (EU) br. 528/2012 za uporabu proizvoda kao repelenta protiv osa i pčela.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Biocidni proizvod pod brojem predmeta BC-YL020104-40 u registru biocidnih proizvoda ne ispunjava uvjet iz članka 19. stavka 1. točke (b) podtočke i. Uredbe (EU) br. 528/2012 za uporabu kao repelent protiv osa i pčela.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. rujna 2022.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Potpuno vrijeme zaštite definira se kao vrijeme između primjene repelenta i vremena dvaju ili više ugriza na tretiranoj koži ili prvog potvrđenog ugriza (nakon kojeg slijedi još jedan u roku od 30 minuta).

(3)  Mišljenje ECHA-e ECHA/BPC/318/2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443002/art_38_ethyl_butylacetylaminopropionate_bpc_opinion_en.pdf/1b489ec3-7868-2814-a3aa-a34557f4374d?t=1655449588766


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/61


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1516

оd 8. rujna 2022.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2021/1073 o utvrđivanju tehničkih specifikacija i pravila za uspostavljanje okvira povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu, uspostavljenu Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđena je EU digitalna COVID potvrda da bi poslužila kao dokaz da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19, da je dobila negativan rezultat testa ili da je preboljela bolest kako bi se nositeljima potvrde olakšalo ostvarivanje prava na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19.

(2)

Da bi EU digitalna COVID potvrda mogla funkcionirati u cijeloj Uniji, Komisija je donijela Provedbenu odluku (EU) 2021/1073 (2) u kojoj su utvrđene tehničke specifikacije i pravila za ispunjavanje, sigurno izdavanje i provjeru EU digitalnih COVID potvrda, zaštitu osobnih podataka, definiranje zajedničke strukture jedinstvenog identifikatora potvrde i izdavanje valjanog, sigurnog i interoperabilnog crtičnog koda.

(3)

Europski parlament i Vijeće donijeli su 29. lipnja 2022. Uredbu (EU) 2022/1034 (3) kojom je razdoblje primjene Uredbe (EU) 2021/953 o EU digitalnoj COVID potvrdi produljeno do 30. lipnja 2023. Tim se produljenjem osigurava da se digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u može nastaviti olakšavati slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19 i istodobno postići visoka razina zaštite javnog zdravlja. To je posebno važno u slučaju zadržavanja ili (ponovnog) uvođenja određenih ograničenja slobodnog kretanja zbog javnog zdravlja, primjerice kao odgovor na pojavu i širenje novih varijanti virusa SARS-CoV-2 koje izazivaju zabrinutost.

(4)

Kako bi se proširio opseg dijagnostičkih testova za COVID-19 koji se mogu upotrebljavati za izdavanje EU digitalne COVID potvrde, definicija brzih antigenskih testova iz članka 2. točke 5. Uredbe (EU) 2021/953 izmijenjena je Uredbom (EU) 2022/1034 kako bi uključivala antigenske testove u laboratoriju. Sada države članice mogu izdavati potvrde o testiranju te, nakon donošenja Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/256 (4), potvrde o preboljenju na temelju antigenskih testova koji su uvršteni na EU-ov zajednički popis antigenskih testova na bolest COVID-19, koji je Odbor za zdravstvenu sigurnost dogovorio i koji redovito ažurira, te koji ispunjavaju utvrđene kriterije.

(5)

Članak 5. stavak 5. Uredbe (EU) 2021/953 također je izmijenjen Uredbom (EU) 2022/1034 da bi se državama članicama omogućilo izdavanje potvrda o cijepljenju sudionicima u kliničkim ispitivanjima koja su odobrila etička povjerenstva i nadležna tijela država članica, bez obzira na to je li sudionik primio kandidata za cjepivo protiv bolesti COVID-19 ili, kako se ne bi narušila ispitivanja, dozu koja se daje kontrolnoj skupini. U skladu s člankom 3. stavkom 11. Uredbe (EU) 2021/953 Komisija bi prema potrebi trebala zatražiti od Odbora za zdravstvenu sigurnost, ECDC-a ili EMA-e da izda smjernice o prihvaćanju cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja se podvrgavaju kliničkim ispitivanjima u državama članicama.

(6)

S obzirom na te izmjene Uredbe (EU) 2021/953 i kako bi se osigurala interoperabilnost EU digitalne COVID potvrde, pravila za popunjavanje EU digitalne COVID potvrde trebalo bi ažurirati kako bi se uzela u obzir mogućnost upotrebe laboratorijskih antigenskih testova za potvrde o testiranju i preboljenju te izdavanja potvrda o cijepljenju sudionicima u kliničkim ispitivanjima.

(7)

Provedbenu odluku (EU) 2021/1073 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Budući da je potrebno brzo uvesti izmijenjene tehničke specifikacije EU digitalne COVID potvrde, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2021/1073 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci;

2.

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. rujna 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÍKELA


(1)  SL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1073 оd 28. lipnja 2021. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i pravila za uspostavljanje okvira povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu, uspostavljenu Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 230, 30.6.2021, str. 32).

(3)  Uredba (EU) 2022/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 173, 30.6.2022., str. 37.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/256 od 22. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izdavanja potvrda o preboljenju na temelju brzih antigenskih testova (SL L 42, 23.2.2022, str. 4).


PRILOG I.

Prilog II. Provedbenoj odluci (EU) 2021/1073 mijenja se kako slijedi:

1.

u uvodnom odjeljku, prva rečenica šestog stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Budući da se neki skupovi vrijednosti koji se temelje na sustavima kodiranja propisanima u ovom Prilogu, npr. kodiranje cjepiva i brzih antigenskih testova, često mijenjaju, Komisija ih uz potporu mreže e-zdravstva i Odbora za zdravstvenu sigurnost objavljuje i redovito ažurira.”;

2.

u odjeljku 3. dodaju se sljedeći stavci:

„Ako zemlja koja upotrebljava EU digitalnu COVID potvrdu („EU DCC”) odluči izdati potvrde o cijepljenju sudionicima kliničkih ispitivanja tijekom kliničkih ispitivanja koja su u tijeku, cjepivo se označava prema obrascu

CT_identifikator kliničkog ispitivanja.

Ako je kliničko ispitivanje registrirano u Registru EU-a za klinička ispitivanja (EU-CTR), upotrebljava se identifikator kliničkog ispitivanja iz tog registra. U drugim slučajevima mogu se upotrebljavati identifikatori iz drugih registara (kao što su clinicaltrials.gov ili registar kliničkih ispitivanja Novog Zelanda i Australije).

Identifikator kliničkog ispitivanja uključuje prefiks koji omogućuje identifikaciju registra kliničkih ispitivanja (kao što je EUCTR za registar kliničkih ispitivanja EU-a, NCT za clinicaltrials.gov, ACTRN za registar kliničkih ispitivanja Novog Zelanda i Australije).

Ako je Komisija primila smjernice od Odbora za zdravstvenu sigurnost, Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) ili Europske agencije za lijekove (EMA) u pogledu prihvaćanja potvrda izdanih za cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje se podvrgava kliničkim ispitivanjima, smjernice se objavljuju kao dio dokumenta o skupovima vrijednosti ili zasebno.”;

3.

u odjeljku 4. dodaje se sljedeći stavak:

„Ako zemlja koja upotrebljava EU digitalnu COVID potvrdu odluči izdati potvrde o cijepljenju sudionicima kliničkih ispitivanja koja su u tijeku, nositelj odobrenja za stavljanje u promet ili proizvođač cjepiva kodira se s pomoću vrijednosti koja je za njega određena u skupu vrijednosti, ako je dostupna. U drugim slučajevima, nositelj odobrenja za stavljanje cjepiva u promet ili proizvođač cjepiva kodiraju se s pomoću pravila opisanog u odjeljku 3. Lijek (cjepivo) protiv bolesti (CT_identifikator kliničkog ispitivanja).”;

4.

u odjeljku 7. dodaje se sljedeći stavak:

„Šifra LP217198 – 3 (Brzi imunološki test) upotrebljava se za označivanje brzih antigenskih testova i laboratorijskih antigenskih testova.”;

5.

u odjeljku 8., prva rečenica drugog stavka zamjenjuje se sljedećim:

„Sadržaj skupa vrijednosti su antigenski testovi sa zajedničkog i ažuriranog popisa antigenskih testova za COVID-19 koji je sastavljen na temelju Preporuke Vijeća 2021/C 24/01 i dogovoren s Odborom za zdravstvenu sigurnost. Taj popis održava JRC u bazi podataka o in vitro dijagnostičkim proizvodima i metodama za testiranje na COVID-19: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.}”.


PRILOG II.

Odjeljak 4. Priloga V. Provedbenoj odluci (EU) 2021/1073 mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 4.1. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

u trećem retku (polje „v/mp”, naziv polja „Cijepljenje protiv bolesti COVID-19”) druga rečenica u stupcu „Upute” zamjenjuje se sljedećim:

„Kodirana vrijednost skupa vrijednosti vaccine-medicinal-product.json ili kodirana vrijednost koja se odnosi na kliničko ispitivanje i u skladu s pravilom utvrđenim u odjeljku 3. Priloga II.”;

(b)

u četvrtom retku (polje „v/ma”, naziv polja „ Nositelj odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19 ili proizvođač tog cjepiva ”) druga rečenica u stupcu „Upute” zamjenjuje se sljedećim:

„Kodirana vrijednost skupa vrijednosti c vaccine-mah-manf.json ili kodirana vrijednost koja se odnosi na kliničko ispitivanje i u skladu s pravilom utvrđenim u odjeljku 4. Priloga II.”;

2.

u točki 4.2. tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

u trećem retku (polje „t/nm”, naziv polja „Naziv testa (samo za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline) ”) treći stavak u stupcu „Upute” zamjenjuje se sljedećim:

„Za antigenski test: ovo se polje ne koristi jer se naziv testa neizravno dobiva iz identifikatora proizvoda za testiranje (t/ma).”;

(b)

četvrti redak zamjenjuje se kako slijedi:

t/ma

Identifikator proizvoda za testiranje (samo za antigenske testove)

Identifikator proizvoda za testiranje brzim antigenskim testom iz JRC-ove baze podataka. Skup vrijednosti (HSC-ov zajednički popis):

svi brzi antigenski testovi na HSC-ovu zajedničkom popisu (format čitljiv čovjeku),

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (strojno čitljiv, vrijednosti polja id_device uvrštene na popis iz skupa vrijednosti).

U zemljama EU-a/EGP-a izdavatelji izdaju potvrde samo za testove iz trenutačno važećeg skupa vrijednosti. Skup vrijednosti ažurira se svaka 24 sata.

Vrijednosti koje nisu u skupu vrijednosti smiju se koristiti u potvrdama koje izdaju treće zemlje, ali identifikatori moraju biti iz JRC-ove baze podataka. Nije dopušteno korištenje drugih identifikatora, npr. onih koje je izravno dao proizvođač testa.

Vršitelji provjere moraju detektirati vrijednosti koje nisu u ažurnom skupu vrijednosti i za potvrde s tim vrijednostima pokazati da nisu valjane. Ako se identifikator ukloni iz skupa vrijednosti, potvrde s tim identifikatorom mogu se prihvaćati najviše 72 sata od datuma uklanjanja.

Vrijednost se distribuira iz pristupnika za EUDCC.

Za antigenski test: mora postojati točno jedno (1) polje koje nije prazno.

Za NAAT: ovo se polje ne koristi, čak i ako je identifikator NAAT testa prisutan u JRC-ovoj bazi podataka.

Primjer:

‚ma’: ‚344’ (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA)”

(c)

u sedmom retku (polje „t/c”, naziv polja „Centar ili objekt za testiranje”) treći stavak u stupcu „Upute” zamjenjuje se sljedećim:

„Za antigenski test: ovo polje nije obvezno. Ako postoji, ne smije biti prazno.”;

3.

u točki 4.3. u tablici drugi redak (polje „r/fr”) riječ „NAAT” briše se iz stupaca „Naziv polja” i „Upute”.


12.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/65


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1517

оd 9. rujna 2022.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/450 u pogledu objavljivanja upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje za izolaciju izrađenu od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume te drugih građevnih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 22.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, kad tijela za tehničko ocjenjivanje u vezi s njihovim bitnim značajkama ocjenjuju svojstva građevnih proizvoda obuhvaćenih europskim dokumentima za ocjenjivanje, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, trebaju upotrebljavati metode i kriterije iz tih dokumenata.

(2)

U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 305/2011, nakon što je nekoliko proizvođača zatražilo europske tehničke ocjene, organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje izradila je i donijela 10 europskih dokumenata za ocjenjivanje i jedan ispravak.

(3)

Europski dokumenti za ocjenjivanje koje su sastavila i donijela tijela za tehničko ocjenjivanje odnose se na sljedeće građevne proizvode:

izolaciju izrađenu od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume,

geosintetičke cementno-kompozitne membrane i barijere,

automatski protupožarni sprinkler za rano suzbijanje požara, brzi odziv (ESFR), K240 do 480, stojeća i viseća izvedba,

metalurški cement CEM III/A s procjenom sulfatne otpornosti (SR) i opcionalno s niskim efektivnim sadržajem alkalija (LA) i/ili niskom toplinom hidracije (LH),

sklop za geotehnička sidra s čeličnim užetom za prednaprezanje,

nenavojnu čahuru za mehaničko spajanje armaturnih šipki bočnom kompresijom,

zidarske elemente od polistirenskog betona i sklopove izrađene od tih jedinica,

termostatske radijatorske ventile

svornjak s eksplozivnim punjenjem za pričvršćivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sustava (ETICS) u betonu,

sklop za fleksibilnu zaštitu od lavine,

ventilacijski sustav od mineralne vune s vanjskom i unutarnjom oblogom.

(4)

Europski dokument za ocjenjivanje s referentnim brojem 360001-01-0803, koji se odnosi na ventilacijski sustav od mineralne vune s vanjskom i unutarnjom oblogom, a na koji je upućivanje objavljeno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/450 (2), sadržava pogrešku. Stoga je potrebno dodati pojašnjenje da europski dokument za ocjenjivanje s referentnim brojem 360001-01-0803 zamjenjuje prethodnu verziju europskog dokumenta za ocjenjivanje s referentnim brojem 360001-00-0803.

(5)

Europski dokumenti za ocjenjivanje koje je sastavila i donijela organizacija tijela za tehničko ocjenjivanje zadovoljavaju potrebe koje treba ispuniti u odnosu na temeljne zahtjeve za građevine iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 305/2011. Stoga je primjereno objaviti upućivanja na navedene europske dokumente za ocjenjivanje u Službenom listu Europske unije.

(6)

Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje objavljen je Provedbenom odlukom (EU) 2019/450. Na taj bi popis radi jasnoće trebalo dodati upućivanja na nove europske dokumente za ocjenjivanje.

(7)

Provedbenu odluku (EU) 2019/450 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Kako bi se omogućila što ranija primjena europskih dokumenata za ocjenjivanje, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2019/450 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 77, 20.3.2019., str. 78.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2019/450 mijenja se kako slijedi:

(1)

sljedeći redci umeću se na temelju redoslijeda referentnih brojeva:

„040369-01-1201

Izolacija izrađena od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume”

(zamjena za tehničku specifikaciju „EAD 040369-00-1201”)

„080009-00-0301

Geosintetičke cementno-kompozitne membrane i barijere”

„100002-00-1106

Automatski protupožarni sprinkler za rano suzbijanje požara, brzi odziv (ESFR), K240 do 480, stojeća i viseća izvedba”

„150009-01-0301

Metalurški cement CEM III/A s procjenom sulfatne otpornosti (SR) i opcionalno s niskim efektivnim sadržajem alkalija (LA) i/ili niskom toplinom hidracije (LH)”

(zamjena za tehničku specifikaciju „EAD 150009-00-0301”)

„160071-00-0102

Sklop za geotehnička sidra s čeličnim užetom za prednaprezanje”

„160124-00-0301

Nenavojna čahura za mehaničko spajanje armaturnih šipki bočnom kompresijom”

„170010-00-0305

Zidarski elementi od polistirenskog betona i sklopovi izrađeni od tih jedinica”

„280005-00-0702

Termostatski radijatorski ventili”

„330965-01-0601

Svornjak s eksplozivnim punjenjem za pričvršćivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sustava (ETICS) u betonu”

(zamjena za tehničku specifikaciju „EAD 330965-00-0601”)

„340109-00-0106

Sklop za fleksibilnu zaštitu od lavine”;

(2)

redak s referentnim brojem 360001-01-0803 zamjenjuje se sljedećim:

„360001-01-0803

Ventilacijski sustav od mineralne vune s vanjskom i unutarnjom oblogom

(zamjena za tehničku specifikaciju „EAD 360001-00-0803”)”.