ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 232

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
7 rujna 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1473 оd 31. kolovoza 2022. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agneau de lait des Pyrénées (ZOZP))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1474 оd 6. rujna 2022. o produljenju odobrenja aktivne tvari niskog rizika ovčja mast u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju

8

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2022 Vijeća za pridruživanje EU – Jordan od 15. ožujka 2022. o izmjeni Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje [2022/1476]

37

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 232/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1473

оd 31. kolovoza 2022.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Agneau de lait des Pyrénées” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Francuske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Agneau de lait des Pyrénées”, registriranu u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 900/2012 (2). Ta izmjena uključuje promjenu naziva „Agneau de lait des Pyrénées” u „Agneau des Pyrénées”.

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Agneau de lait des Pyrénées” (ZOZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. kolovoza 2022.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 900/2012 od 2. listopada 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agneau de lait des Pyrénées (ZOZP)) (SL L 268, 3.10.2012., str. 1.).

(3)  SL C 193, 12.5.2022., str. 23.


7.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 232/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1474

оd 6. rujna 2022.

o produljenju odobrenja aktivne tvari niskog rizika ovčja mast u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1. u vezi s člankom 22. stavkom 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 2008/127/EZ (2) ovčja mast uvrštena je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ kao aktivna tvar (3).

(2)

Aktivne tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ smatraju se odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009 te su uvrštene u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4).

(3)

Odobrenje aktivne tvari ovčja mast, kako je navedena u dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, istječe 31. kolovoza 2023.

(4)

Državi članici izvjestiteljci Češkoj podnesen je zahtjev za produljenje odobrenja aktivne tvari ovčja mast u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (5) i u roku propisanom tim člankom.

(5)

Podnositelj zahtjeva dostavio je dopunsku dokumentaciju u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012. Država članica izvjestiteljica utvrdila je da je zahtjev prihvatljiv.

(6)

Češka je nakon savjetovanja s državom članicom suizvjestiteljicom Francuskom pripremila nacrt izvješća o ocjeni produljenja odobrenja i dostavila ga 10. rujna 2020. Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) i Komisiji. U svojem nacrtu izvješća o ocjeni produljenja Češka je predložila produljenje odobrenja za ovčju mast kao tvar niskog rizika.

(7)

Agencija je sažetak dopunske dokumentacije stavila na raspolaganje javnosti. Osim toga, Agencija je nacrt izvješća o ocjeni produljenja dostavila podnositelju zahtjeva i državama članicama na podnošenje primjedbi te je o tome pokrenula javno savjetovanje. Agencija je primljene primjedbe proslijedila Komisiji.

(8)

Agencija je 16. prosinca 2021. Komisiji dostavila zaključak (6) u kojem navodi da se može očekivati da ovčja mast ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Komisija je Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 30. ožujka 2022. dostavila izvješće o produljenju odobrenja, a 17. svibnja 2022. nacrt ove uredbe za ovčju mast.

(9)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese primjedbe na zaključak Agencije te, u skladu s člankom 14. stavkom 1. trećim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012, na izvješće o produljenju odobrenja. Podnositelj zahtjeva dostavio je svoje primjedbe, koje su pažljivo razmotrene i, prema potrebi, uzete u obzir.

(10)

Za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar ovčja mast utvrđeno je da su mjerila za odobravanje predviđena člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena.

(11)

Nadalje, Komisija smatra da je ovčja mast aktivna tvar niskog rizika u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Ovčja mast nije tvar koja izaziva zabrinutost te ispunjuje uvjete utvrđene točkom 5. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009.

(12)

Stoga je primjereno produljiti odobrenje za ovčju mast kao tvar niskog rizika.

(13)

U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je, međutim, utvrditi najmanju čistoću aktivne tvari kako je proizvedena kako bi se zajamčila sigurnost aktivne tvari za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/708 (7) rok važenja odobrenja za ovčju mast produljen je do 31. kolovoza 2023. kako bi se postupak produljenja mogao završiti prije isteka roka važenja odobrenja te aktivne tvari. Međutim, budući da je odluka o produljenju odobrenja donesena prije tog produljenog datuma isteka odobrenja, ova se Uredba počinje primjenjivati što prije.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja aktivne tvari

Odobrenje aktivne tvari ovčja mast, kako je navedena u Prilogu I. ovoj Uredbi, produljuje se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i datum početka primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/127/EZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja nekoliko aktivnih tvari (SL L 344, 20.12.2008., str. 89.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.). Ta je uredba zamijenjena Uredbom (EU) 2020/1740, međutim i dalje se primjenjuje na postupak produljenja odobrenja aktivnih tvari: 1. čije razdoblje odobrenja završava prije 27. ožujka 2024.; 2. čije se razdoblje odobrenja produljuje do 27. ožujka 2024. ili kasnijeg datuma uredbom koja je donesena 27. ožujka 2021. ili kasnije u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(6)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari ovčja mast). EFSA Journal 2022.;20(1):7073, 43 str. doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/708 оd 5. svibnja 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari 2,5-diklorbenzojeva kiselina metilester, octena kiselina, aklonifen, aluminijev amonijev sulfat, aluminijev fosfid, aluminijev silikat, beflubutamid, bentiavalikarb, boskalid, kalcijev karbid, kaptan, cimoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilen, ekstrakt čajevca, ostaci destilacije masti, masne kiseline C7 do C20, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, giberelinska kiselina, giberelini, hidrolizirane bjelančevine, željezov sulfat, magnezijev fosfid, metam, metamitron, metazaklor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifos-metil, biljna ulja/ulje klinčića, biljna ulja/ulje uljane repice, biljno ulje/ulje klasaste metvice, propamokarb, prokinazid, protiokonazol, piretrini, kvarcni pijesak, riblje ulje, repelenti životinjskog ili biljnog podrijetla koji odbijaju mirisom/ovčja mast, S-metolaklor, ravnolančani feromoni za leptire (red Lepidoptera), sulkotrion, tebukonazol i urea (SL L 133, 10.5.2022., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv,

identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Ovčja mast

CAS br. 98999-15-6

CIPAC br. 919

Ovčja mast

Najmanja čistoća ovčje masti: 100 %

Nema značajnih nečistoća

1. studenoga 2022.

30. listopada 2037.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o produljenju za ovčju mast, a posebice njegovi dodaci I. i II.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o produljenju odobrenja.


PRILOG II.

Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

u dijelu A briše se unos 249. za ovčju mast;

2.

u dijelu D dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv,

identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„39 .

Ovčja mast

CAS br. 98999-15-6

CIPAC br. 919

Ovčja mast

Najmanja čistoća ovčje masti: 100 %

Nema značajnih nečistoća

1. studenoga 2022.

30. listopada 2037.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o produljenju za ovčju mast, a posebice njegovi dodaci I. i II.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o produljenju odobrenja.


7.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 232/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1475

оd 6. rujna 2022.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (1), a posebno njezin članak 133. i članak 143. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/2115 utvrđen je novi pravni okvir za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) kako bi se poboljšalo njezino ostvarivanje ciljeva Unije utvrđenih u Ugovoru. Tom se uredbom dodatno utvrđuju ti ciljevi Unije koje treba ostvariti u okviru ZPP-a te određuju vrste intervencija i zajednički zahtjevi Unije koji se primjenjuju na države članice, a državama članicama omogućuje fleksibilnost u izradi intervencija koje trebaju utvrditi u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

(2)

Člankom 128. Uredbe (EU) 2021/2115 predviđa se uspostavljanje okvira uspješnosti kojim se omogućuje izvješćivanje, praćenje i evaluacija strateških planova u okviru ZPP-a.

(3)

U sklopu okvira uspješnosti u skladu s člankom 140. Uredbe (EU) 2021/2115 države članice trebaju tijekom provedbe i ex post procijeniti svoje strateške planove u okviru ZPP-a i izraditi plan evaluacije. U tu svrhu treba utvrditi jasna zajednička pravila o procjeni strateških planova u okviru ZPP-a i sadržaju planova evaluacije. Usto, treba pružiti tehničku potporu državama članicama i relevantnim dionicima.

(4)

U skladu s člankom 124. stavkom 3. točkom (d) i člankom 124. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/2115 odbor za praćenje treba ispitati napredak ostvaren u provedbi evaluacija, sinteza evaluacija i daljnjem postupanju na temelju nalaza te dati mišljenje o planu evaluacije i njegovim izmjenama. Primjereno je utvrditi da države članice s Komisijom dijele informacije o aktivnostima i nalazima evaluacija, uključujući rezultate ispitivanja odbora za praćenje, jer je priopćavanje tih informacija nužno da bi Komisija mogla provesti praćenje i evaluaciju ZPP-a iz članka 141. te uredbe.

(5)

U skladu s člankom 131. i člankom 140. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/2115 države članice osiguravaju dostupnost podataka potrebnih za praćenje i evaluaciju. U tu svrhu potrebno je utvrditi zajednička pravila.

(6)

U skladu s člankom 143. Uredbe (EU) 2021/2115 države članice Komisiji dostavljaju dostupne informacije koje su potrebne kako bi mogla provesti praćenje i evaluaciju ZPP-a. Konkretnije, te informacije omogućit će Komisiji da prati provedbu standarda za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC standardi) iz Priloga III. toj uredbi, intervencija u određenim sektorima iz glave III. poglavlja III. te uredbe te lokalne akcijske skupine (LAG) i njihove aktivnosti za LEADER kako je definiran u članku 3. točki 15. te uredbe. Nadalje, te će informacije omogućiti Komisiji da provodi evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a. Kad je riječ o podacima o operativnim skupinama Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP) iz članka 127. stavka 3. te uredbe, prikupljene informacije pojačat će umrežavanje promicatelja projekata i širenje rezultata. U tu svrhu treba utvrditi jasna zajednička pravila o informacijama koje šalju države članice.

(7)

Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2021/2290 (2) utvrđuju se pravila o metodama izračuna zajedničkih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115. Ta pravila trebalo bi uzeti u obzir pri dostavi podataka razvrstanih po intervenciji iz te uredbe.

(8)

Budući da države članice trebaju imati pravila o informacijama koje šalju Komisiji da bi razvile odgovarajuće informatičke alate i uspostavile sustave za prikupljanje podataka prije nego što 1. siječnja 2023. započne provedba strateških planova u okviru ZPP-a, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku poljoprivrednu politiku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

EVALUACIJA STRATEŠKIH PLANOVA U OKVIRU ZPP-a

Članak 1.

Procjena evaluacijskih kriterija

1.   Pri evaluaciji svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice definiraju evaluacijska pitanja i čimbenike uspjeha za procjenu evaluacijskih kriterija učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i koherentnosti te dodane vrijednosti Unije iz članka 140. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Kad procjenjuju učinkovitost svojih strateških planova u okviru ZPP-a, države članice upotrebljavaju ključne evaluacijske elemente iz Priloga I. ovoj Uredbi u skladu s logikom intervencije strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je relevantno za njihove strateške planove u okviru ZPP-a, preporučene čimbenike uspjeha iz tog priloga.

3.   Kad procjenjuju učinkovitost svojih strateških planova u okviru ZPP-a, države članice analiziraju jesu li učinci ili koristi strateških planova u okviru ZPP-a ostvareni uz razumne troškove te procjenjuju pojednostavnjenje za korisnike i za upravu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje administrativnim troškovima te upotrebi digitalnih alata i satelita.

Članak 2.

Evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a tijekom razdoblja provedbe

Države članice provode evaluacije svojih strateških planova u okviru ZPP-a tijekom razdoblja provedbe iz članka 140. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115 kako slijedi:

(a)

države članice planiraju evaluacije specifičnih ciljeva iz članka 6. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/2115 koji su obuhvaćeni njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u skladu s logikom intervencije strateškog plana u okviru ZPP-a, po cilju ili po sveobuhvatnim evaluacijama koje se odnose na nekoliko ciljeva, ili daju obrazloženje zašto nisu provele evaluaciju specifičnog cilja tijekom razdoblja provedbe;

(b)

države članice procjenjuju svoje strateške planove u okviru ZPP-a na temelju relevantnih evaluacijskih kriterija i procjenjuju učinke svojih strateških planova u okviru ZPP-a uzimajući u obzir opseg, vrstu i korištenje intervencija strateškog plana u okviru ZPP-a;

(c)

ako je relevantno, države članice uzimaju u obzir teritorijalni opseg intervencija, posebno za intervencije koje se provode na regionalnoj ili lokalnoj razini umjesto na nacionalnoj razini;

(d)

ako je relevantno, na temelju evaluacijskih potreba država članica i uzimajući u obzir logiku intervencije i provedbu strateških planova u okviru ZPP-a države članice procjenjuju i specifične intervencije ili teme strateških planova u okviru ZPP-a, kao što su struktura za okoliš i klimu iz članka 109. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2021/2115, dodana vrijednost LEADER-a kako je definiran u članku 3. točki 15. te uredbe, mreže ZPP-a iz članka 126. te uredbe ili sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) definiran u članku 3. točki 9. te uredbe;

(e)

države članice pravovremeno provode evaluacije da bi se mogle pripremiti za sljedeće razdoblje strateškog plana u okviru ZPP-a. Ako je relevantno, države članice upotrebljavaju i podatke iz prethodnog programskog razdoblja.

Članak 3.

Ex post evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a

1.   Ex post evaluacije iz članka 140. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/2115 sadržavaju sveobuhvatnu procjenu strateških planova u okviru ZPP-a i njihove provedbe.

2.   Ex post evaluacije uključuju procjenu strateških planova u okviru ZPP-a i njihove provedbe na temelju svakog evaluacijskog kriterija iz članka 140. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115, tj. učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, koherentnosti, dodane vrijednosti Unije i učinka, u pogledu doprinosa strateškog plana u okviru ZPP-a postizanju općih ciljeva iz članka 5. te uredbe i onih specifičnih ciljeva iz članka 6. stavaka 1. i 2. te uredbe koji su obuhvaćeni strateškim planom u okviru ZPP-a.

3.   Po završetku ex post evaluacije države članice priopćuju Komisiji nalaze evaluacije.

Članak 4.

Plan evaluacije

1.   Države članice izrađuju plan evaluacije iz članka 140. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/2115 u skladu s logikom intervencije strateškog plana u okviru ZPP-a. Plan evaluacije mora zadovoljavati minimalne zahtjeve iz Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Države članice u planu evaluacije navode relevantne dionike koje je potrebno uzeti u obzir pri planiranju aktivnosti evaluacije i jačanja kapaciteta. Ako je relevantno, države članice navode dionike koji nisu članovi odbora za praćenje.

Članak 5.

Izvješćivanje o evaluacijskim aktivnostima i nalazima evaluacije

Države članice dijele s Komisijom informacije o evaluacijskim aktivnostima i nalazima evaluacije iz članka 124. stavka 3. točke (d) i članka 124. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) 2021/2115 nakon što ih ispita odbor za praćenje, uključujući rezultate tog ispitivanja, najkasnije mjesec dana prije godišnjeg preglednog sastanka iz članka 136. te uredbe.

Članak 6.

Procjena doprinosa strateških planova u okviru ZPP-a

1.   Evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a temelje se na relevantnim zajedničkim pokazateljima ostvarenja, rezultata, učinka i konteksta iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice analiziraju učinke strateških planova u okviru ZPP-a na specifične ciljeve iz članka 6. stavaka 1. i 2. te uredbe.

2.   Usto, države članice u evaluacijama mogu upotrijebiti specifične pokazatelje koji nisu navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115 ili bilo koje druge relevantne kvantitativne i kvalitativne informacije za donošenje relevantnih zaključaka o učinku strateških planova u okviru ZPP-a.

3.   Ako se zajednički pokazatelji rezultata izražavaju u obliku udjela ili broja relevantnih jedinica koje podliježu određenim intervencijama, države članice procjenjuju ishode strateških planova u okviru ZPP-a na temelju potencijalnih učinaka tih intervencija.

4.   Kad procjenjuju intervenciju koja nije povezana ni s jednim pokazateljem rezultata iz članka 111. drugog stavka Uredbe (EU) 2021/2115, države članice daju osnovanu procjenu te intervencije na temelju relevantnih informacija o rezultatima intervencije i njezinih učinaka u odnosu na specifične ciljeve iz članka 6. stavaka 1. i 2. te uredbe.

5.   Države članice temelje svoju procjenu doprinosa strateških planova u okviru ZPP-a na razvoju pokazatelja učinka iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice kvantificiraju doprinos strateških planova u okviru ZPP-a razvoju barem zajedničkih pokazatelja učinka iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Podatkovna i tehnička potpora za evaluacije

1.   Države članice osiguravaju dostupnost podataka evaluatorima radi ispunjavanja obveza povezanih s praćenjem i evaluacijom.

2.   Države članice osiguravaju dostupnost podataka tako da sklapaju potrebne dogovore s nacionalnim i, ako je relevantno, regionalnim statističkim jedinicama, istraživačkim centrima, poduzećima i pružateljima podataka. U takvim dogovorima uzima se u obzir teritorijalno područje primjene bitno za evaluacije i oni uključuju statističku upotrebu podataka iz administrativnih registara iz članka 143. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/2115.

3.   Države članice utvrđuju potrebe za potporom dionika i uprava uključenih u provedbu i evaluaciju strateških planova u okviru ZPP-a na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući LAG-ove iz članka 33. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (3), uzimajući u obzir raznolik kapacitet institucija i dionika u smislu praćenja i evaluacije.

4.   Na temelju utvrđenih potreba države članice organiziraju aktivnosti potpore, uključujući osposobljavanje, smjernice i sve druge relevantne aktivnosti za jačanje kapaciteta, koje će provoditi nacionalne mreže ZPP-a iz članka 126. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2115 ili će se one provoditi u suradnji s tim mrežama.

5.   Komisija uspostavlja godišnji program rada s nadležnim tijelima država članica, evaluatorima i drugim dionicima na temelju njihovih potreba za potporom, a njega će provoditi europska mreža ZPP-a iz članka 126. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/2115 ili će se provoditi u suradnji s tom mrežom.

GLAVA II.

PODACI ZA PROVEDBU PRAĆENJA I EVALUACIJE STRATEŠKIH PLANOVA ZPP-a

Članak 8.

Opseg podataka koje dostavljaju države članice

U skladu s člancima od 9. do 18. države članice Komisiji dostavljaju sljedeće informacije koje su joj potrebne za praćenje i evaluaciju ZPP-a:

(a)

razvrstane podatke o intervencijama i korisnicima;

(b)

omjer trajnih travnjaka utvrđen svake godine u skladu s člankom 48. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 (4);

(c)

podatke o intervencijama u određenim sektorima iz glave III. poglavlja III. Uredbe (EU) 2021/2115;

(d)

podatke o operativnim skupinama EIP-a iz članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/2115;

(e)

podatke o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER kako je definiran u članku 3. točki 15. Uredbe (EU) 2021/2115.

Članak 9.

Razvrstani podaci o intervencijama

1.   Razvrstani podaci o intervencijama iz članka 8. točke (a) ove Uredbe obuhvaćaju sve intervencije u obliku izravnih plaćanja iz glave III. poglavlja II. Uredbe (EU) 2021/2115, uključujući posebno plaćanje za pamuk iz tog poglavlja II. odjeljka 3. pododjeljka 2., i sve intervencije za ruralni razvoj iz glave III. poglavlja IV. te uredbe, osim intervencija za LEADER iz članka 8. točke (e) ove Uredbe.

2.   Države članice za svaki zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje pojedinog korisnika dostavljaju razvrstane podatke iz stavka 1. po jediničnom iznosu za svaku poljoprivrednu financijsku godinu. Zbrajaju se sve transakcije izvršene u poljoprivrednoj financijskoj godini.

3.   Detaljna pravila o sadržaju razvrstanih podataka o intervencijama utvrđena su u točkama 1., 2. i 3. Priloga IV.

Članak 10.

Razvrstani podaci o korisnicima

1.   Razvrstani podaci o korisnicima iz članka 8. točke (a) ove Uredbe obuhvaćaju informacije o poljoprivrednicima u smislu članka 3. točke 1. Uredbe (EU) 2021/2115 i korisnicima u smislu članka 3. točke 13. te uredbe koji primaju potporu u sklopu intervencija obuhvaćenih integriranim administrativnim i kontrolnim sustavom iz članka 65. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća (5) („integrirani sustav”).

2.   Države članice dostavljaju razvrstane podatke o korisnicima za svaku poljoprivrednu financijsku godinu.

3.   Detaljna pravila o sadržaju razvrstanih podataka o korisnicima utvrđena su u točki 4. Priloga IV.

Članak 11.

Omjer trajnih travnjaka

Omjer trajnih travnjaka iz članka 8. točke (b) ove Uredbe dostavlja se na razini koju utvrde države članice u skladu s člankom 48. stavkom 2. drugim podstavkom Delegirane uredbe (EU) 2022/126.

Članak 12.

Podaci o intervencijama u određenim sektorima

1.   Podaci o intervencijama u određenim sektorima iz članka 8. točke (c) ove Uredbe uključuju podatke o intervencijama iz sektora navedenih u članku 42. Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Detaljna pravila o sadržaju podataka o intervencijama u tim sektorima utvrđena su u Prilogu V.

Članak 13.

Podaci o operativnim skupinama EIP-a

1.   Podaci o operativnim skupinama EIP-a iz članka 8. točke (d) ove Uredbe uključuju informacije o projektima operativnih skupina EIP-a iz članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Detaljna pravila o sadržaju podataka o operativnim skupinama EIP-a utvrđena su u Prilogu VI.

Članak 14.

Podaci o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER

1.   Podaci o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER iz članka 8. točke (e) ove Uredbe uključuju podatke o intervencijama provedenima na temelju članka 77. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2021/2115.

2.   Detaljna pravila o sadržaju podataka o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER utvrđena su u Prilogu VII.

Članak 15.

Datum i učestalost slanja podataka

1.   Od godine izvješćivanja 2025. države članice dostavljaju razvrstane podatke o intervencijama i korisnicima iz članka 8. točke (a) svake godine do 30. travnja godine N u vezi s intervencijama za koje su izvršena plaćanja u poljoprivrednoj financijskoj godini N – 1.

U 2024. države članice mogu do 30. studenoga 2024. dostaviti razvrstane podatke o intervencijama plaćenima u poljoprivrednoj financijskoj godini 2023. Ako države članice 2024. ne dostave razvrstane podatke o intervencijama, dostavljaju ih 2025. u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, podaci o korisnicima u vezi s prijavljenom površinom i sa zemljištem u dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima dostavljaju se u godini N u vezi s intervencijama za koje su zatražena plaćanja u kalendarskoj godini N – 2.

2.   Države članice svake godine dostavljaju omjer trajnih travnjaka iz članka 8. točke (b) do 15. ožujka godine N u vezi s površinom prijavljenom u kalendarskoj godini N – 1. Prva je godina izvješćivanja 2024.

3.   Države članice svake godine dostavljaju podatke o intervencijama u određenim sektorima iz članka 8. točke (c) do:

(a)

15. lipnja godine N u vezi s podacima za kalendarsku godinu N – 1 iz točke 1., točke 2. podtočaka (a) i (c) te točaka od 3. do 7. Priloga V.;

(b)

31. siječnja godine N u vezi s podacima za kalendarsku godinu N iz točke 2. podtočke (b) Priloga V.;

(c)

15. lipnja godine N u vezi s podacima za financijsku godinu N – 1 iz točaka od 8. do 10. Priloga V.

Prva je godina izvješćivanja 2023. za podatke iz točke 1. i točke 2. podtočke (b) Priloga V., 2024. za podatke iz točke 2. podtočaka (a) i (c) i točaka od 3. do 7. tog priloga te 2025. za podatke iz točaka od 8. do 10. tog priloga.

Odstupajući od prvog i drugog podstavka ovog stavka, na sektor pčelarstva primjenjuje se sljedeće:

(a)

države članice svake dvije godine dostavljaju podatke iz točaka 5. i 6. Priloga V.;

(b)

podaci iz točke 5. Priloga V. obuhvaćaju kalendarsku godinu koja prethodi godini izvješćivanja;

(c)

podaci iz točke 6. Priloga V. obuhvaćaju dvije kalendarske godine koje prethode godini izvješćivanja;

(d)

prva je godina izvješćivanja 2023. za podatke iz točaka 4., 5. i 6. Priloga V. te 2024. za točku 9. tog priloga. Podaci iz točaka 5. i 6. Priloga V. mogu se 2023. dostaviti do 15. rujna.

4.   Države članice od 2023. dostavljaju podatke o operativnim skupinama EIP-a iz članka 8. točke (d) čim se odobri projekt operativne skupine.

5.   Države članice dostavljaju podatke o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER iz članka 8. točke (e) kako slijedi:

(a)

do 30. travnja 2026. u vezi s operacijama plaćenima u financijskim godinama od 2023. do 2025., kumulativno; i

(b)

do 30. travnja 2030. u vezi s operacijama plaćenima u financijskim godinama od 2023. do 2029., kumulativno.

Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, podaci u vezi s varijablama LAG-ova iz točke 1. Priloga VII. dostavljaju se do 30. travnja godine N za LAG-ove odabrane do 31. prosinca godine N – 1.

Članak 16.

Prijenos podataka

1.   Podaci iz članka 8. točaka (a), (b), (d) i (e) prenose se Komisiji putem elektroničkog sustava za sigurnu razmjenu informacija „SFC2021”, u pogledu kojeg su odgovornosti Komisije i država članica utvrđene u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/2289 (6).

Podaci iz članka 8. točke (c) prenose se Komisiji putem sustava koji se temelji na informacijskim tehnologijama, a koji Komisija stavlja na raspolaganje u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 (7).

2.   Kad je riječ o razvrstanim podacima o intervencijama i korisnicima koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. točkom (a) ove Uredbe, podatke Komisiji dostavlja agencija za plaćanja iz članka 9. Uredbe (EU) 2021/2116 ili, ako je u državi članici akreditirano više agencija za plaćanje, koordinacijsko tijelo iz članka 10. te uredbe.

3.   Za omjer trajnih travnjaka podatke koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. točkom (b) prenosi agencija za plaćanja ili koordinacijsko tijelo.

4.   Kad je riječ o podacima o intervencijama u određenim sektorima koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. točkom (c), podacima o operativnim skupinama EIP-a koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. točkom (d) te podacima o LAG-ovima i njihovim aktivnostima za LEADER koji se dostavljaju u skladu s člankom 8. točkom (e), podatke mogu prenositi države članice ili bilo koji subjekti koje su države članice ovlastile.

Članak 17.

Potpuni podaci

Države članice osiguravaju da podaci za praćenje i evaluaciju iz članka 8. budu potpuni i dosljedni te da se njihov sadržaj zabilježi i predstavi u skladu sa zahtjevima iz priloga od IV. do VII. Države članice u tu svrhu provode računalne provjere.

Članak 18.

Provjere i ispravak podataka

1.   Države članice odgovorne su za ispravke pogrešaka u pisanju ili očitih pogrešaka te ispravke pogrešaka isključivo uredničke prirode u podacima iz članka 8.

2.   U slučaju podnošenja neispravnih podataka ili problema s prijenosom podataka države članice dužne su odmah obavijestiti Komisiju i ispraviti podatke.

3.   Ne dovodeći u pitanje provjere koje provode države članice, Komisija može provoditi provjere kojima utvrđuje jesu li države članice dostavile potpune i dosljedne podatke. Komisija u slučaju dostavljanja pogrešnih podataka može zatražiti da države članice isprave dostavljene podatke.

Članak 19.

Upotreba podataka

Komisija ne smije otkrivati ni upotrebljavati osobne podatke primljene u skladu s ovom Uredbom ni u koju drugu svrhu osim ispunjavanja svojih obveza u kontekstu okvira uspješnosti u skladu s glavom VII. poglavljem I. Uredbe (EU) 2021/2115 te praćenja i evaluacije ZPP-a u skladu s člankom 143. te uredbe.

GLAVA III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 435, 6.12.2021., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2290 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o metodama izračuna zajedničkih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/2115 (SL L 458, 22.12.2021., str. 486.).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31.1.2022., str. 52.).

(5)  Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6.12.2021., str. 187.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2289 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća o prikazivanju sadržaja strateških planova u okviru ZPP-a i elektroničkom sustavu za sigurnu razmjenu informacija (SL L 458, 22.12.2021., str. 463.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4.7.2017., str. 113.).


PRILOG I.

KLJUČNI EVALUACIJSKI ELEMENTI I PREPORUČENI ČIMBENICI USPJEHA IZ ČLANKA 1. STAVKA 2.

Cilj

Ključni elementi za procjenu

Preporučeni čimbenici uspjeha

Potpora održivom dohotku poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala dugoročna sigurnost opskrbe hranom i poljoprivredna raznolikost te osigurala gospodarska održivost poljoprivredne proizvodnje u Uniji

Održivi dohodak poljoprivrednih gospodarstava

Održivi dohodak poljoprivrednih gospodarstava ne označava samo stabilan, nego i pravedno raspodijeljen dohodak.

Razina dohotka od poljoprivrede na poljoprivrednim gospodarstvima koja primaju potporu povećava se ili je barem stabilna te se smanjuju nejednakosti između poljoprivrednih gospodarstava i drugih gospodarskih sektora, uzimajući u obzir opće gospodarske trendove.

Otpornost

Otpornost obuhvaća potporu poljoprivrednicima suočenima s potencijalnim rizicima i specifičnim ograničenjima zbog kojih mogu biti prisiljeni obustaviti poljoprivrednu djelatnost.

Potpora dohotku daje se poljoprivrednicima koji je najviše trebaju.

Jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju

Jačanje usmjerenosti na tržište

Na temelju ravnoteže trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima (uvoz i izvoz).

Povećava se trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava

Na temelju povećane produktivnosti kapitala, rada i zemljišta putem inovacija.

Povećava se produktivnost na poljoprivrednim gospodarstvima koja primaju potporu.

Poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu

Položaj poljoprivrednika u prehrambenom lancu

Uključivanje poljoprivrednika u prehrambeni lanac te sudjelovanje u sustavima kvalitete i ekološkoj proizvodnji radi povećanja dodane vrijednosti.

Povećava se udio proizvodnje stavljene na tržište u okviru sustava kvalitete i ekološke proizvodnje.

Povećava se udio proizvodnje stavljene na tržište po organizacijama proizvođača i drugim oblicima organizacija poljoprivrednika koji primaju potporu.

Povećava se bruto dodana vrijednost za poljoprivrednike koji su uključeni u organizacije proizvođača i druge oblike organizacija poljoprivrednika ili sudjeluju u sustavima kvalitete i ekološkoj proizvodnji.

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući smanjenjem emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije

Ublažavanje klimatskih promjena

Na temelju emisija stakleničkih plinova i sekvestracije ugljika.

Smanjuju se emisije stakleničkih plinova u poljoprivredi.

Povećava se ili održava sekvestracija organskog ugljika u tlu.

Povećava se kapacitet proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Prilagodba klimatskim promjenama

Na temelju otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene.

Povećava se otpornost poljoprivrede na klimatske promjene.

Poticanje održivog razvoja i djelotvornog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak, uključujući smanjenjem ovisnosti o kemikalijama

Djelotvorno upravljanje prirodnim resursima

Na temelju očuvanja ili poboljšanja kvalitete i kvantitete prirodnih resursa smanjenjem onečišćujućih tvari i iskorištavanja.

Smanjuju se emisije amonijaka u poljoprivredi, istjecanje hranjivih tvari i erozija tla.

Poboljšava se bilanca hranjivih tvari na poljoprivrednom zemljištu, čime se smanjuje gubitak hranjivih tvari.

Smanjuje se pritisak na prirodne rezervoare vode.

Smanjuju se upotreba i rizik od kemijskih pesticida te upotreba opasnijih pesticida.

Doprinos zaustavljanju procesa gubitka bioraznolikosti i pokretanju procesa oporavka bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza

Pokretanje procesa oporavka bioraznolikosti

Na temelju bioraznolikosti i staništa na poljoprivrednom zemljištu ili drugim područjima na koja utječu poljoprivredne i šumarske prakse.

Poboljšava se bioraznolikost povezana s poljoprivrednim zemljištem ili je barem zaustavljen proces gubitka bioraznolikosti.

Poboljšava se bioraznolikost na područjima mreže Natura 2000 na koja utječe poljoprivreda ili šumarstvo ili je barem zaustavljen proces gubitka bioraznolikosti.

Povećava se agrobiološka raznolikost.

Usluge ekosustava

Na temelju obilježja krajobraza koja doprinose uslugama ekosustava davanjem staništa bitnim vrstama (npr. oprašivanjem, suzbijanjem štetnih organizama), biofizičkim procesima (npr. kontrolom erozije, održavanjem kvalitete vode) ili kulturnim vrijednostima (npr. estetska vrijednost).

Kretanje broja oprašivača poboljšava se ili je barem stabilno.

Povećava se ili održava površina pokrivena obilježjima krajobraza na poljoprivrednom zemljištu.

Privlačenje i podupiranje mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te olakšavanje održivog poslovnog razvoja u ruralnim područjima

Generacijska obnova poljoprivrednika

Na temelju potpore mladim poljoprivrednicima i novim poljoprivrednicima za pokretanje i održavanje kontinuiteta poslovanja.

Povećava se broj mladih i novih poljoprivrednika.

Poslovni razvoj

Na temelju potpore osnivanju ruralnih poduzeća i diversifikaciji poljoprivrednih gospodarstava.

Povećava se broj ruralnih poduzeća.

Promicanje zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo

Ruralno održivo gospodarstvo

Na temelju gospodarskog razvoja i promicanja zapošljavanja.

Gospodarstvo na ruralnim područjima raste ili je barem stabilno i smanjuje se jaz između urbanih i ruralnih područja.

Poboljšava se stopa zapošljavanja na ruralnim područjima.

Povećava se broj poduzeća povezanih s biogospodarstvom.

Povećava se održivo šumarstvo.

Lokalni razvoj

Pružanje lokalnih usluga i infrastruktura.

Poboljšavaju se lokalne usluge i infrastrukture.

Rodna ravnopravnost i socijalna uključenost

Promicanje sudjelovanja žena u poljoprivredi i gospodarstvu, jednakost prihoda i smanjenje siromaštva.

Poboljšava se zapošljavanje i sudjelovanje žena u poljoprivredi.

Potpora za strateške planove u okviru ZPP-a pravednije je raspodijeljena.

Smanjuje se ruralno siromaštvo.

Poboljšanje odgovora poljoprivrede Unije na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući visokokvalitetnu, sigurnu i hranjivu hranu proizvedenu na održiv način, smanjenje rasipanja hrane kao i poboljšanje dobrobiti životinja te borbu protiv antimikrobne rezistencije

Kvaliteta i sigurnost hrane

Na temelju poticanja sustava kvalitete, promicanja dobrobiti životinja i borbe protiv antimikrobne rezistencije.

Povećava se vrijednost proizvodnje stavljene na tržište u okviru sustava kvalitete.

Poboljšava se dobrobit životinja i smanjuje upotreba antimikrobnih sredstava.

Modernizacija sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i na ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe među poljoprivrednicima putem poboljšanog pristupa istraživanjima, inovacijama, razmjeni znanja i osposobljavanju

Sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) i digitalna strategija

Na temelju potpore strateškim mjerama AKIS-a, intervencija u vezi s AKIS-om, digitalne strategije i njihova utjecaja na veću upotrebu inovacija među poljoprivrednicima.

Sve više poljoprivrednika sudjeluje u programima osposobljavanja i/ili se koristi uslugama savjetovanja za poljoprivredna gospodarstva.

Poljoprivrednici mijenjaju poljoprivredne prakse nakon sudjelovanja u programima osposobljavanja i/ili korištenja usluga savjetovanja za poljoprivredna gospodarstva.

Sve više poljoprivrednika prima potporu za digitalnu poljoprivrednu tehnologiju u sklopu strateškog plana u okviru ZPP-a.

Povećavaju se rashodi strateškog plana u okviru ZPP-a za potporu stvaranju inovacija i razmjeni znanja.


PRILOG II.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA STRUKTURU I SADRŽAJ PLANA EVALUACIJE IZ ČLANKA 4. STAVKA 1.

1.   Ciljevi i potrebe

Izjava o ciljevima plana evaluacije i potrebama povezanima s evaluacijom, kojom se osigurava provođenje dostatnih i prikladnih evaluacijskih aktivnosti, posebice u pogledu pružanja informacija za upravljanje programom, informiranja o sljedećem programskom razdoblju politike i osiguravanja dostupnosti podataka potrebnih za evaluaciju strateškog plana u okviru ZPP-a.

2.   Upravljanje i koordinacija

Kratak opis mehanizama praćenja i evaluacije za strateški plan u okviru ZPP-a te utvrđivanje glavnih uključenih tijela i njihovih odgovornosti.

3.   Mapiranje dionika

Kratak opis relevantnih dionika iz članka 4. stavka 2. te njihovih potreba u vezi s evaluacijskim aktivnostima i, ako je relevantno, izgradnjom kapaciteta.

4.   Vremenski okvir

Okvirni plan evaluacija i popratnih studija za potrebe evaluacije koje se provode tijekom programskog ciklusa te obrazloženje donesenih odluka, uključujući:

(a)

evaluacije za procjenu doprinosa strateških planova u okviru ZPP-a ciljevima ZPP-a, koje se provode tijekom provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a;

(b)

ako je relevantno, evaluacije za procjenu specifičnih tema iz članka 2. točke (e);

(c)

popratne studije te druga istraživanja i analitičke aktivnosti za evaluacije.

5.   Podaci i informacije

Kratak opis dogovora iz članka 7. stavka 2. za osiguravanje dostupnosti podataka za praćenje i evaluaciju, što uključuje navođenje glavnih izvora podataka koji će se upotrebljavati, institucijskih mehanizama za slanje podataka i mehanizama za kontrolu kvalitete podataka. Usto, u ovom odjeljku treba navesti praznine u podacima i mjere za njihovo popunjavanje, uključujući pravovremenu funkcionalnost podatkovnih sustava.

6.   Komunikacija i daljnje mjere

Opis načina na koji će se nalazi evaluacije prenositi ciljanim primateljima, uključujući opis uspostavljenih mehanizama za praćenje i upotrebu rezultata evaluacije.

7.   Resursi, tehnička podrška i izgradnja kapaciteta

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni za provedbu plana evaluacije, uključujući potrebne administrativne kapacitete, podatke, financijska sredstava i informacijske tehnologije.

Opis provedbe programske potpore iz članka 7. stavaka 3. i 4., uključujući aktivnosti tehničke potpore i izgradnje kapaciteta kojima se osigurava potpuna provedba plana evaluacije te planiranu potporu LAG-ovima za evaluaciju strategija lokalnog razvoja.


PRILOG III.

POKAZATELJI UČINKA IZ ČLANKA 6. STAVKA 5.

Oznaka pokazatelja (1)

Naziv pokazatelja

I.2

Smanjenje nejednakosti dohotka: Kretanje dohotka od poljoprivrede u odnosu na opće gospodarstvo

I.3

Smanjenje promjenjivosti dohotka poljoprivrednih gospodarstava: Kretanje dohotka od poljoprivrede

I.4

Potpora održivom dohotku poljoprivrednih gospodarstava: Kretanje dohotka od poljoprivrede po vrsti poljoprivredne djelatnosti (u usporedbi s prosjekom u poljoprivredi)

I.5

Doprinos teritorijalnoj ravnoteži: Kretanje dohotka od poljoprivrede u područjima s prirodnim ograničenjima (u odnosu na prosjek)

I.10

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena: Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede

I.12

Povećanje održive energije u poljoprivredi: Održiva proizvodnja energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva

I.14

Poboljšanje kvalitete zraka: Emisije amonijaka iz poljoprivrede

I.15

Poboljšanje kvalitete vode: Bruto bilanca hranjivih tvari na poljoprivrednom zemljištu

I.26

Pravedniji ZPP: Raspodjela potpore u okviru ZPP-a


(1)  Prilog I. Uredbi (EU) 2021/2115.


PRILOG IV.

PRAVILA O RAZVRSTANIM PODACIMA O INTERVENCIJAMA I KORISNICIMA IZ ČLANKA 9. STAVKA 3. I ČLANKA 10. STAVKA 3.

Dostavljanje razvrstanih podataka o intervencijama

1.

Pri dostavljanju podataka za praćenje i evaluaciju intervencija iz članka 8. točke (a) ove Uredbe države članice slijede metode izračuna za pokazatelje ostvarenja i rezultata utvrđene Provedbenom uredbom (EU) 2021/2290 kao i sljedeće:

(a)

vrijednost ostvarenja određene intervencije dostavlja se u okviru relevantnih varijabli praćenja utvrđenih u točki 2. ovog Priloga;

(b)

vrijednost ostvarenja određene intervencije dostavlja se i u okviru varijabli rezultata utvrđenih u točki 3. ovog Priloga za pokazatelje rezultata iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/2115 koje države članice odaberu u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a („relevantni pokazatelji rezultata”);

(c)

vrijednost ostvarenja koja doprinosi izračunu brojnika pokazatelja rezultata dostavlja se u cijelosti od prvog plaćanja (osim predujmova iz članka 32. stavka 4. točke (a), članka 32. stavka 5. i članka 44. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/2116).

2.

Države članice dostavljaju sljedeći popis varijabli praćenja po intervenciji za svakog korisnika u skladu sa specifičnom strukturom i logikom intervencija:

(a)

varijable praćenja za dostavljanje administrativnih informacija (od M010 do M040)

i.

M010: oznaka agencije za plaćanja

U tom polju navodi se jedinstvena oznaka agencije za plaćanja. Odgovara odjelu ili tijelu države članice odgovornom za upravljanje i kontrolu rashoda Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR);

ii.

M020: jedinstvena oznaka za zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje za određenu intervenciju

U tom polju navodi se jedinstvena oznaka pojedinog zahtjeva za potporu za intervencije obuhvaćene integriranim sustavom i zahtjeva za plaćanje za druge intervencije;

iii.

M030: jedinstvena identifikacijska oznaka korisnika

U tom polju navodi se jedinstvena identifikacijska oznaka korisnika za sve korisnike ZPP-a, koja se dodjeljuje svakom podnositelju zahtjeva na razini države članice. Jedinstvena identifikacijska oznaka korisnika ne smije sadržavati osobne podatke. Identifikacijska oznaka ostaje nepromijenjena tijekom godina;

iv.

M040: proračunska oznaka

U tom polju navodi se prvih 25 znamenki proračunske oznake, što obuhvaća proračunsku nomenklaturu, vrstu intervencije, sektor i podsektor, pokazatelj ostvarenja, intervenciju, jedinični iznos, smanjenje plaćanja ili stopu doprinosa i kalendarsku godinu;

(b)

varijable praćenja za izvješćivanje o potrošenim iznosima (od M050 do M070)

i.

M050: ukupan plaćeni iznos (sredstva EU-a)

U tom polju navodi se ukupan iznos plaćene potpore iz EFJP-a ili EPFRR-a za zahtjev u eurima, po jediničnom iznosu;

ii.

M060: ukupni javni rashodi

U tom polju navodi se ukupan iznos plaćene javne potpore za zahtjev u eurima, po jediničnom iznosu, što uključuje nacionalni doprinos, a ne uključuje dodatno nacionalno financiranje iz članka 115. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/2115 („dodatno nacionalno financiranje”);

iii.

M070: ukupno dodatno nacionalno financiranje

U tom polju navodi se ukupan iznos dodatnog nacionalnog financiranja plaćenog za zahtjev u eurima;

Potrošeni iznosi iz točaka i., ii. i iii. navode se u eurima prije primjene sankcija i kazni;

(c)

varijable praćenja za prijavljivanje prihvatljive i utvrđene površine (od M080 do M095)

i.

M080: broj hektara prihvatljive površine, osim šumske, utvrđen prije primjene ograničenja

U tom polju navodi se prihvatljiva površina (osim šumske) u cijelosti utvrđena nakon kontrola i prije primjene pravâ na plaćanje ili maksimalnih pragova;

ii.

M085: broj hektara prihvatljive šumske površine utvrđen prije primjene ograničenja

U tom polju navodi se prihvatljiva šumska površina u cijelosti utvrđena nakon kontrola i prije primjene pravâ na plaćanje ili maksimalnih pragova;

iii.

M090: broj hektara prihvatljive površine osim šumske

Za intervencije plaćene u hektarima, u tom polju navodi se prihvatljiva površina (osim šumske) u cijelosti utvrđena nakon kontrola i primjene pravâ na plaćanje ili maksimalnih pragova.

Za intervencije na zemljištu plaćene u jedinicama koje nisu hektari, ako je relevantno, navodi se broj hektara (osim šumske površine) za koje se pruža potpora u okviru intervencija;

iv.

M095: broj hektara prihvatljive šumske površine utvrđen nakon primjene ograničenja

U tom polju navodi se prihvatljiva šumska površina u cijelosti utvrđena nakon kontrola i primjene pravâ na plaćanje ili maksimalnih pragova.

Za intervencije na šumskim površinama plaćene u jedinicama koje nisu hektari, ako je relevantno, navodi se broj hektara za koje se pruža potpora u okviru intervencija;

Vrijednosti ostvarenja iz točaka od i. do iv. uvijek se dostavljaju u cijelosti. Ostvarenja za intervencije obuhvaćene integriranim sustavom dostavljaju se u cijelosti u godini N u vezi s intervencijama za koje su plaćanja zatražena u godini N – 2;

(d)

varijable praćenja za dostavljanje plaćenih jedinica (od M100 do M160)

i.

M100: broj plaćenih hektara prihvatljive površine

U tom polju navodi se plaćena površina neovisno o prirodi površine (tj. je li riječ o šumskoj površini);

ii.

M110: broj plaćenih grla životinja

iii.

M120: broj plaćenih uvjetnih grla

iv.

M130: broj plaćenih operacija

U tom polju navodi se broj operacija kako je definirano u članku 3. točki 4. Uredbe (EU) 2021/2115 za koje se pruža potpora u okviru ZPP-a. Obuhvaća intervencije plaćene po operaciji;

v.

M140: broj poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu

U tom polju navodi se broj poljoprivrednih gospodarstava koja primaju relevantnu potporu u okviru ZPP-a, kad se plaća kao jednokratan iznos;

vi.

M150: broj plaćenih uzajamnih fondova

U tom polju navodi se broj uzajamnih fondova kako je definirano u članku 3. točki 11. Uredbe (EU) 2021/2115 koji su obuhvaćeni potporom za upravljanje rizicima iz članka 76. te uredbe;

vii.

M160: broj drugih plaćenih jedinica – mjerna jedinica

viii.

M161: broj drugih plaćenih jedinica – ostvarenje

U poljima pod točkama vii. i viii. navode se informacije o ostvarenjima iz intervencija na temelju mjernih jedinica koje nisu navedene pod točkama od i. do vi. Države članice za svaku drugu plaćenu jedinicu navode mjernu jedinicu (M160) i ostvarenje (M161) u dvama zasebnim poljima.

Vrijednosti ostvarenja za jedinice plaćene nakon kontrola i primjene maksimalnih pragova iz točaka od i. do viii. dostavljaju se kao omjer stvarno isplaćenih rashoda i ukupnih rashoda odobrenih za ta ostvarenja u predmetnoj poljoprivrednoj financijskog godini. U poljoprivrednoj financijskoj godini u kojoj je izvršena konačna isplata vrijednost ostvarenja odgovara preostalom iznosu;

(e)

varijable praćenja za informaciju o tome je li ispunjen određeni uvjet (od M170 do M210)

i.

M170: ulaganje čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja

U tom polju navodi se informacija o tome odnosi li se intervencija na ulaganje čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja (uključujući ulaganja u nove instalacije ili infrastrukturu za navodnjavanje i stvaranje ili proširenje rezervoara) u skladu s člankom 74. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) 2021/2115;

ii.

M180: ulaganje čiji je rezultat poboljšanje postojećih instalacija za navodnjavanje

U tom polju navodi se informacija odnosi li se intervencija na poboljšanje postojećih instalacija za navodnjavanje ili elementa infrastrukture za navodnjavanje u skladu s člankom 74. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/2115;

iii.

M190: ulaganje u upotrebu obrađene vode

U tom polju navodi se informacija odnosi li se intervencija na upotrebu obrađene vode kao alternativnog načina opskrbe vodom u skladu s člankom 74. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/2115;

iv.

M200: ulaganje u širokopojasne mreže

U tom polju navodi se informacija je li intervencija usmjerena na poboljšanje pristupa širokopojasnim mrežama;

v.

M210: ulaganje u biometan

U tom polju navodi se informacija odnosi li se intervencija na instalirani proizvodni kapacitet za biometan.

3.

Države članice navode doprinos vrijednostima ostvarenja brojniku relevantnih pokazatelja rezultata iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/2115 s pomoću sljedećih varijabli rezultata:

(a)

varijable rezultata R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 i R044 koje odgovaraju pokazateljima rezultata R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 i R.44.

U tim poljima navode se vrijednosti ostvarenja određene operacije u cijelosti za izračun specifičnih pokazatelja rezultata;

(b)

za varijablu rezultata R017, koja doprinosi pokazatelju rezultata R.17 (pošumljeno zemljište), države članice navode raspodjelu za izračun pokazatelja rezultata kako slijedi:

i.

R117: pošumljeno područje;

ii.

R217: obnovljeno područje;

iii.

R317: poljoprivredno-šumarsko područje;

iv.

R417: zasađena šumska obilježja krajobraza

U poljima pod točkama i., ii. i iii. navodi se područje za koje se pruža potpora, a u ovom polju navodi se procijenjeno područje zasađeno šumskim obilježjima krajobraza;

(c)

za varijablu rezultata R043, koja doprinosi pokazatelju rezultata R.43 (ograničavanje upotrebe antimikrobnih sredstava), države članice navode raspodjelu za izračun pokazatelja rezultata po vrstama kako slijedi:

i.

R143: broj uvjetnih grla svinja;

ii.

R243: broj uvjetnih grla goveda;

iii.

R343: broj uvjetnih grla peradi;

iv.

R443: broj uvjetnih grla ovaca i koza;

v.

R543: broj drugih uvjetnih grla;

(d)

za varijablu rezultata R044, koja doprinosi pokazatelju rezultata R.44 (poboljšanje dobrobiti životinja), države članice navode raspodjelu za izračun pokazatelja rezultata po vrstama kako slijedi:

i.

R144: broj uvjetnih grla svinja;

ii.

R244: broj uvjetnih grla goveda;

iii.

R344: broj uvjetnih grla peradi;

iv.

R444: broj uvjetnih grla ovaca i koza;

v.

R544: broj drugih uvjetnih grla.

Dostavljanje podataka o korisnicima

4.

Države članice dostavljaju sljedeće varijable korisnika u skladu sa specifičnom strukturom i logikom intervencije:

(a)

B010: jedinstvena identifikacijska oznaka korisnika

U tom polju navodi se ista jedinstvena identifikacijska oznaka korisnika koja se upotrebljava za podatke o intervencijama u varijabli praćenja M030 iz točke 2. podtočke (a) podpodtočke iii. ovog Priloga;

(b)

B020: spol

U tom polju navodi se spol korisnika.

Ako je korisnik skupina fizičkih osoba, pravna osoba ili skupina pravnih osoba, navodi se spol glavnog ili glavnih upravitelja poljoprivrednog gospodarstva. Glavni upravitelj je osoba koja ima ovlast za donošenje odluka u vezi s poljoprivrednim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu te ima koristi od tih aktivnosti i snosi financijske rizike povezane s njima.

Države članice mogu dostaviti dodatne podatke za pojašnjenje udjela upravljačkih odgovornosti po spolu;

(c)

B030: mladi poljoprivrednik

U tom polju navodi se je li korisnik mladi poljoprivrednik, tj. ispod dobne granice koju su države članice postavile u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/2115.

Države članice navode tu informaciju za sve korisnike koji su fizičke osobe. Za skupine fizičkih osoba ili pravne osobe ta se informacija navodi samo za korisnike kojima se dodjeljuje potpora za generacijsku obnovu u skladu s člankom 30., člankom 75. stavkom 2. točkom (a) i člankom 77. Uredbe (EU) 2021/2115;

(d)

B040: geografski položaj – općina

U tom polju navodi se oznaka lokalne upravne jedinice za općinu u kojoj se nalazi cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina ili u kojoj se nalazi glavna građevina poljoprivrednog gospodarstva;

(e)

B050: područje s prirodnim ili drugim specifičnim ograničenjima

U tom polju navodi se nalazi li se poljoprivredno gospodarstvo na području s prirodnim ili drugim specifičnim ograničenjima iz članka 71. Uredbe (EU) 2021/2115.

Za poljoprivredno gospodarstvo navodi se da se nalazi na području s prirodnim ili drugim specifičnim ograničenjima ako se cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina ili glavna građevina poljoprivrednog gospodarstva nalaze na području s prirodnim ili drugim specifičnim ograničenjima. Ako je korisniku dodijeljena potpora u skladu s člankom 71. te uredbe, za poljoprivredno gospodarstvo navodi se da se nalazi na području s prirodnim ili drugim specifičnim ograničenjima;

(f)

B060: ranjiva zona u pogledu nitrata

U tom polju navodi se nalazi li se poljoprivredno gospodarstvo u ranjivoj zoni u pogledu nitrata proglašenoj u skladu s Direktivom Vijeća 91/676/EEZ (1). Za poljoprivredna gospodarstva navodi se da se nalaze u ranjivoj zoni u pogledu nitrata ako se cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina ili glavna građevina poljoprivrednog gospodarstva nalaze u ranjivoj zoni u pogledu nitrata;

(g)

B070: karakteristike položaja poljoprivrednog gospodarstva u planu upravljanja riječnim slivom

U tom polju navodi se nalazi li se poljoprivredno gospodarstvo na području obuhvaćenom planom upravljanja riječnim slivom iz članka 72. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) 2021/2115. Za poljoprivredna gospodarstva navodi se da se nalaze na području obuhvaćenom planom upravljanja riječnim slivom ako se cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina ili glavna građevina poljoprivrednog gospodarstva nalaze na području obuhvaćenom planom upravljanja riječnim slivom;

(h)

B080: područje mreže Natura 2000

U tom polju navodi se nalazi li se poljoprivredno gospodarstvo na području mreže Natura 2000 iz članka 72. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2021/2115. Za poljoprivredna gospodarstva navodi se da se nalaze na području mreže Natura 2000 ako se cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina ili glavna građevina poljoprivrednog gospodarstva nalaze na području mreže Natura 2000.

Države članice mogu dostaviti dodatne podatke za pojašnjenje udjela površine poljoprivrednog gospodarstva koji se nalazi na području mreže Natura 2000;

(i)

B090: ekološko poljoprivredno gospodarstvo

U tom polju navodi se je li uzgoj na poljoprivrednom gospodarstvu ekološki kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (2), djelomično ekološki ili nije ekološki.

Za poljoprivredno gospodarstvo navodi se da je uzgoj ekološki ako se cjelokupno korisnikovo područje ili njegova većina (više od 50 % ukupnog područja) upotrebljavaju za ekološki uzgoj, a djelomično ekološki uzgoj navodi se ako se samo manji dio korisnikova područja (manje od 50 % ukupnog područja) upotrebljava za ekološki uzgoj;

(j)

B100: broj prijavljenih hektara obradivog zemljišta

U tom polju navodi se ukupan broj hektara obradivog zemljišta kako ga definiraju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2021/2115;

(k)

B110: broj prijavljenih hektara trajnih travnjaka

U tom polju navodi se ukupan broj hektara trajnih travnjaka kako ih definiraju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/2115;

(l)

B120: broj prijavljenih hektara trajnih nasada

U tom polju navodi se ukupan broj hektara trajnih nasada kako ih definiraju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/2115;

(m)

B130: broj hektara drugih površina prihvatljivih za izravna plaćanja

U tom polju navodi se ukupan broj hektara na kojima se ne obavlja poljoprivredna djelatnost, ali koji su ipak prihvatljivi za izravna plaćanja u skladu s člankom 4. stavkom 4. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/2115;

(n)

B141: GAEC 2 – broj hektara močvarnih područja i tresetišta – trajni travnjaci

U tom polju navodi se ukupan broj hektara trajnih travnjaka na močvarnim područjima i tresetištima u okviru standarda GAEC 2 kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi (EU) 2021/2115;

(o)

B142: GAEC 2 – broj hektara močvarnih područja i tresetišta – obradivo zemljište

U tom polju navodi se ukupan broj hektara obradivog zemljišta na močvarnim područjima i tresetištima u okviru standarda GAEC 2;

(p)

B143: GAEC 2 – broj hektara močvarnih područja i tresetišta – trajni nasadi

U tom polju navodi se ukupan broj hektara trajnih nasada na močvarnim područjima i tresetištima u okviru standarda GAEC 2;

(q)

B150: GAEC 8 – broj hektara za zadovoljavanje minimalnog udjela obradivog zemljišta namijenjenog neproizvodnim površinama i obilježjima

U tom polju navodi se ukupan broj hektara, prije uračunavanja mogućih faktora ponderiranja, za zadovoljavanje minimalnog udjela obradivog zemljišta namijenjenog neproizvodnim površinama i obilježjima u okviru standarda GAEC 8 kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice navode raspodjelu te varijable korisnika kako slijedi:

i.

B151: GAEC 8 – broj hektara zemljišta ostavljenog na ugaru;

ii.

B152: GAEC 8 – broj hektara živica, pojedinačnog drveća ili skupina drveća i drvoreda;

iii.

B153: GAEC 8 – broj hektara rubova polja, dijelova polja ili graničnih pojaseva;

iv.

B154: GAEC 8 – broj hektara kanala i rječica;

v.

B155: GAEC 8 – broj hektara jezeraca i manjih močvarnih područja;

vi.

B156: GAEC 8 – broj hektara kamenih zidova;

vii.

B157: GAEC 8 – broj hektara kamenih spomenika;

viii.

B158: GAEC 8 – broj hektara terasa;

ix.

B159: GAEC 8 – broj hektara kulturnih obilježja;

x.

B160: GAEC 8 – broj hektara drugih neproizvodnih površina i obilježja;

xi.

B161: GAEC 8 – broj hektara postrnih usjeva uzgojenih bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja;

xii.

B162: GAEC 8 – broj hektara usjeva koji vežu dušik uzgojenih bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja;

(r)

B170: GAEC 9 – broj hektara za koje vrijedi zabrana prenamjene ili oranja

U tom polju navodi se broj hektara za koje vrijedi zabrana prenamjene ili oranja trajnih travnjaka koji su utvrđeni kao ekološki osjetljivi trajni travnjaci na područjima mreže Natura 2000 u okviru standarda GAEC 9 kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi (EU) 2021/2115. Države članice pružaju sljedeće informacije:

i.

B171: GAEC 9 – broj hektara trajnih travnjaka na područjima mreže Natura 2000;

ii.

B172: GAEC 9 – broj hektara utvrđenih ekološki osjetljivih trajnih travnjaka na područjima mreže Natura 2000 koji su zaštićeni u okviru standarda GAEC 9, a koje prijave poljoprivrednici;

(s)

B180: broj hektara utvrđenih ekološki osjetljivih trajnih travnjaka izvan područja mreže Natura 2000 koji su zaštićeni u okviru standarda GAEC, a koje prijave poljoprivrednici, ako je primjenjivo.


(1)  Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

(2)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).


PRILOG V.

PRAVILA O PODACIMA O INTERVENCIJAMA U ODREĐENIM SEKTORIMA IZ ČLANKA 12. STAVKA 2.

Administrativne informacije i informacije po sektoru

Države članice za intervencije u određenim sektorima iz glave III. poglavlja III. Uredbe (EU) 2021/2115 dostavljaju administrativne informacije i informacije po sektoru na sljedećim obrascima:

1.

Obrazac A.1.

Obrazac se odnosi na sektor voća i povrća, sektor pčelarstva, sektor vina, sektor hmelja, sektor maslinova ulja i stolnih maslina odnosno ostale sektore iz članka 42. točaka od (a) do (f) Uredbe (EU) 2021/2115, za koje države članice svake godine dostavljaju upućivanja (poveznice) na nacionalno zakonodavstvo koje su donijele u prethodnoj kalendarskoj godini za provedbu sektorskih intervencija;

2.

Obrazac A.2.

Obrazac se odnosi na sektor voća i povrća, sektor hmelja, sektor maslinova ulja i stolnih maslina te druge sektore. Države članice svake godine dostavljaju sljedeće tržišne podatke:

(a)

popis transnacionalnih organizacija proizvođača i transnacionalnih udruženja organizacija proizvođača čije se sjedište nalazi u državama članicama;

(b)

iznos odobrenih operativnih fondova podijeljen na organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalne organizacije proizvođača i transnacionalna udruženja organizacija proizvođača raščlanjeno kako slijedi:

i.

ukupan iznos;

ii.

iznos financijskog doprinosa organizacije;

iii.

iznos financijske pomoći Unije;

(c)

iznos konačnog operativnog fonda podijeljen na organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalne organizacije proizvođača i transnacionalna udruženja organizacija proizvođača raščlanjeno kako slijedi:

i.

ukupan iznos;

ii.

iznos financijskog doprinosa organizacije;

iii.

iznos financijske pomoći Unije;

Podaci iz točaka (a) i (c) dostavljaju se za prethodnu kalendarsku godinu. Podaci iz točke (b) dostavljaju se za tekuću kalendarsku godinu;

3.

Obrazac A.3.

Obrazac se odnosi na sektor voća i povrća za koji države članice svake godine dostavljaju sljedeće tržišne podatke o nacionalnoj financijskoj pomoći organizacijama proizvođača za prethodnu kalendarsku godinu:

(a)

stvarno plaćeni iznos (u eurima ili nacionalnoj valuti);

(b)

popis regija korisnika;

4.

Obrazac A.4.

Obrazac se odnosi na podatke koje države članice svake godine dostavljaju u sektoru pčelarstva:

ukupan broj košnica spremnih za prezimljavanje na državnom području država članica od 1. rujna do 31. prosinca utvrđen u skladu s uvriježenom pouzdanom metodom iz strateških planova u okviru ZPP-a;

5.

Obrazac A.5.

Obrazac se odnosi na ostale tržišne podatke koje države članice dostavljaju svake dvije godine u sektoru pčelarstva, a obuhvaćaju kalendarsku godinu prije izvješćivanja:

(a)

broj pčelara;

(b)

broj pčelara s više od 150 košnica;

(c)

ukupan broj košnica kojima upravljaju pčelari s više od 150 košnica;

(d)

broj pčelara organiziranih u pčelarske udruge;

(e)

raspon cijena višecvjetnog meda na mjestu proizvodnje u eurima;

(f)

raspon veleprodajnih cijena višecvjetnog meda u rinfuzi u eurima;

(g)

procijenjeni prosječni troškovi proizvodnje u eurima (fiksni i varijabilni) po kilogramu proizvedenog meda;

6.

Obrazac A.6.

Obrazac se odnosi na ostale tržišne podatke koje države članice dostavljaju svake dvije godine u sektoru pčelarstva za dvije kalendarske godine prije izvješćivanja:

(a)

godišnja nacionalna proizvodnja meda u kilogramima;

(b)

procijenjeni godišnji prosječni prinos u kilogramima meda po košnici;

7.

Obrazac A.7.

Obrazac se odnosi na ostale sektore za koje države članice svake godine dostavljaju sljedeće tržišne podatke za prethodnu kalendarsku godinu:

(a)

za sektore usjeva: ukupna obuhvaćena površina (u hektarima) i/ili količina (u tonama) koju su proizvele organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalne organizacije proizvođača i transnacionalna udruženja organizacija proizvođača;

(b)

za sektore stočarstva: ukupan broj životinja i/ili količina (u tonama) koju su proizvele organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalne organizacije proizvođača i transnacionalna udruženja organizacija proizvođača.

Podaci o rashodima

Države članice za intervencije u određenim sektorima iz glave III. poglavlja III. Uredbe (EU) 2021/2115 dostavljaju informacije u vezi s rashodima na sljedećim obrascima:

8.

Obrazac B.1.

Obrazac se odnosi na sektor voća i povrća, sektor hmelja, sektor maslinova ulja i stolnih maslina te ostale sektore iz članka 42. točke (a) i točaka od (d) do (f) Uredbe (EU) 2021/2115, za koje država članica svake godine dostavlja sljedeće informacije u vezi s prethodnom poljoprivrednom financijskom godinom raščlanjene po sektorima:

(a)

rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalnih organizacija proizvođača i transnacionalnih udruženja organizacija proizvođača po intervenciji i po cilju kako je navedeno u članku 46. točkama od (a) do (k) te uredbe;

(b)

administrativni troškovi i troškovi osoblja (u eurima ili nacionalnoj valuti) organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, transnacionalnih organizacija proizvođača i transnacionalnih udruženja organizacija proizvođača;

(c)

za povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe, raščlanjeno po proizvodu:

i.

ukupna godišnja količina (u tonama), raščlanjena kako slijedi:

1.

besplatna distribucija;

2.

kompostiranje;

3.

prerađivačka industrija;

4.

druge svrhe;

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti);

iii.

iznos financijske pomoći Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

(d)

ukupna površina (u hektarima) po intervenciji, raščlanjena kako slijedi:

i.

ulaganja u navodnjavanje čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja;

ii.

ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika;

iii.

zelena berba;

iv.

neubiranje;

v.

ekološka proizvodnja;

vi.

integrirana proizvodnja;

vii.

racionalnija upotreba vode i dobro gospodarenje vodom;

viii.

bolje očuvanje tla;

ix.

stvaranje i održavanje staništa pogodnih za bioraznolikost;

(e)

ciljni postoci za minimalnu uštedu vode za ulaganja;

(f)

broj provedenih energetskih projekata;

(g)

postotak i obujam upotrebe obrađene vode;

(h)

broj promidžbenih, komunikacijskih i marketinških intervencija po cilju kako je navedeno u članku 46. točkama (h) i (i) te uredbe;

9.

Obrazac B.2.

Obrazac se odnosi na sektor pčelarstva za koji države članice svake godine dostavljaju ukupne javne rashode (u eurima ili nacionalnoj valuti) nastale tijekom poljoprivredne financijske godine, raščlanjene po intervencijama;

10.

Obrazac B.3.

Obrazac se odnosi na sektor vina za koji države članice svake godine dostavljaju sljedeće informacije za prethodnu poljoprivrednu financijsku godinu:

(a)

za restrukturiranje i konverziju vinograda i zelenu berbu:

i.

financijska pomoć Unije;

ii.

ukupni rashodi korisnika;

iii.

broj korisnika;

iv.

broj operacija;

(b)

za ulaganja u poduzeća, ulaganja u poduzeća u konvergencijskim regijama, ulaganja u poduzeća u regijama koje nisu konvergencijske, ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama i ulaganja u poduzeća u regijama malih egejskih otoka:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) korisnika;

iii.

broj korisnika;

(c)

za osiguranje berbe:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) korisnika;

iii.

broj korisnika;

iv.

broj financiranih polica osiguranja;

(d)

za inovacije:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) korisnika;

iii.

broj korisnika;

(e)

za destilaciju nusproizvoda:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

broj korisnika (destilerije);

iii.

vinski talog (opseg maksimalne potpore);

iv.

komina (opseg maksimalne potpore);

v.

količina destiliranog vinskog taloga;

vi.

količina destilirane komine;

vii.

milijuni hektolitara dobivenog alkohola;

(f)

za djelovanja koja poduzimaju međusektorske organizacije koje su države članice priznale u sektoru vina u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) radi povećanja ugleda Unijinih vinograda promidžbom vinskog turizma u proizvodnim regijama:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) korisnika;

iii.

broj korisnika;

iv.

broj operacija;

(g)

za djelovanja koja poduzimaju međusektorske organizacije koje su države članice priznale u sektoru vina u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 radi poboljšanja znanja o tržištu:

i.

financijska pomoć Unije (u eurima ili nacionalnoj valuti);

ii.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti) korisnika;

iii.

broj korisnika;

iv.

broj operacija;

(h)

za informacije u državama članicama te promidžbu i komunikaciju u trećim zemljama:

i.

broj korisnika;

ii.

broj operacija;

iii.

po informaciji ili promidžbenom djelovanju:

1.

korisnici;

2.

prihvatljiva mjera;

3.

opis;

4.

ciljano tržište;

5.

razdoblje;

6.

ukupni rashodi (u eurima ili nacionalnoj valuti), od toga:

financijska pomoć Unije u okviru sektorskih intervencija,

financijska pomoć Unije u okviru druge potpore,

državne potpore,

rashodi korisnika.


(1)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).


PRILOG VI.

PRAVILA O PODACIMA O OPERATIVNIM SKUPINAMA EUROPSKOG PARTNERSTVA ZA INOVACIJE ZA PRODUKTIVNOST I ODRŽIVOST U POLJOPRIVREDI (EIP) IZ ČLANKA 13. STAVKA 2.

Obvezni podaci

1.

Države članice dostavljaju sljedeće obvezne podatke o operativnim skupinama EIP-a:

(a)

naziv projekta: kratak naziv projekta na izvornom jeziku;

(b)

naziv projekta na engleskom jeziku: kratak naziv projekta na engleskom jeziku;

(c)

urednik teksta: ime osobe ili tijela odgovornih za sastavljanje informacija unesenih u elektronički sustav za sigurnu razmjenu informacija, dalje u tekstu „SFC2021”;

(d)

koordinator projekta: ime, adresa, e-adresa i broj telefona osobe odgovorne za upravljanje projektom u skladu sa sporazumom o suradnji ili opisom projekta;

(e)

projektni partner(i): ime, adresa, e-adresa, broj telefona i vrsta partnera;

(f)

„sažetak za struku” na izvornom jeziku koji sadržava sljedeće:

i.

cilj projekta s opisom problema i/ili mogućnosti koje projekt obuhvaća;

ii.

kratak sažetak rezultata (očekivanih ili konačnih). Taj sažetak treba sadržavati barem sljedeće informacije na razumljivom jeziku koji je usmjeren na stručnjake i krajnje korisnike rezultata projekta:

(1)

glavne rezultate projekta (očekivane ili konačne);

(2)

glavne praktične preporuke;

(g)

„sažetak za struku” na engleskom jeziku: prijevod „sažetka za struku” na engleski jezik;

(h)

kategorija ključnih riječi: ključne riječi primjenjive na projekt koje su odabrane s unaprijed definiranog popisa kategorija iz sustava SFC2021;

(i)

status projekta: u kojoj je fazi projekt: u tijeku (nakon odabira) ili završen;

(j)

izvor(i) dodatnih sredstava: ako postoji, izvor dodatnih sredstava osim potpore EIP-a u okviru ZPP-a, kao što je program Obzor 2020. osnovan Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(k)

razdoblje projekta: datum početka i završetka projekta;

(l)

geografski položaj: regija NUTS 3 u kojoj se odvijaju glavne projektne aktivnosti;

(m)

doprinos projekta specifičnim ciljevima ZPP-a: specifični ciljevi ZPP-a iz članka 6. Uredbe (EU) 2021/2115 kojima će projekt doprinijeti;

(n)

prekogranične/transnacionalne operativne skupine:

i.

je li riječ o prekograničnom i/ili transnacionalnom projektu;

ii.

koja država članica/regija koordinira i unosi projekt u sustav SFC2021;

iii.

koje su države članice/regije dio projekta (oznaka NUTS 3);

iv.

proračun po državi članici/regiji koja je dio projekta, u obliku javnih rashoda, kao zbroj svih doprinosa (EPFRR, nacionalno sufinanciranje i dodatno nacionalno financiranje ako je primjenjivo);

(o)

završno izvješće: sveobuhvatan opis ishoda projekta nakon završetka;

(p)

ukupan proračun: ukupni projektni doprinosi (EPFRR, nacionalno sufinanciranje i dodatno nacionalno financiranje ako je primjenjivo);

(q)

doprinos projekta strategijama Unije: ciljevi europskog zelenog plana, strategije „od polja do stola” (2), strategije EU-a za bioraznolikost (3), strategije za šume (4) i strategije EU-a za uklanjanje ugljika (5) kojima će projekt vjerojatno doprinijeti, a odabiru se sa sljedećeg popisa:

i.

postizanje klimatske neutralnosti;

ii.

smanjenje opće upotrebe kemijskih pesticida i rizika od njih;

iii.

poticanje ekološkog uzgoja i/ili ekološke akvakulture;

iv.

smanjenje upotrebe antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja i akvakulturu;

v.

smanjenje gubitka hranjivih tvari i upotrebe gnojiva uz održavanje plodnosti tla;

vi.

poboljšanje upravljanja prirodnim resursima korištenima u poljoprivredi, kao što su voda, zemlja i zrak;

vii.

zaštita i/ili obnova usluga bioraznolikosti i ekosustava unutar poljoprivrednih i šumarskih sustava;

viii.

vraćanje obilježja krajobraza velike raznolikosti na poljoprivredna zemljišta;

ix.

olakšavanje pristupa brzom širokopojasnom internetu u ruralnim područjima;

x.

poboljšanje dobrobiti životinja;

xi.

poticanje pošumljavanja i ponovnog pošumljavanja pogodnog za bioraznolikost.

Preporučeni podaci

2.

Države članice uvelike se potiču da dostave sljedeće preporučene podatke o operativnim skupinama EIP-a:

(a)

audiovizualni materijali: materijali iz projekta sastavljeni za stručnjake i krajnje korisnike ili rezultati projekta (među ostalim videozapisi, fotografije, podcasti itd.);

(b)

internetske stranice projekta: URL internetskih stranica;

(c)

druge internetske stranice: URL internetskih stranica na kojima će se nalaziti informacije o rezultatima projekta i nakon završetka projekta;

(d)

opis projektnih aktivnosti na izvornom jeziku: kratak sažetak u kojem su izdvojene glavne projektne aktivnosti;

(e)

opis projektnih aktivnosti na engleskom jeziku: kratak sažetak u kojem su izdvojene glavne projektne aktivnosti.

Neobvezni podaci

3.

Države članice mogu dostaviti sljedeće neobvezne podatke o operativnim skupinama EIP-a:

(a)

dodatna polja za dodatne sažetke za struku na izvornom jeziku;

(b)

dodatna polja za dodatne sažetke za struku na engleskom jeziku;

(c)

opis konteksta projekta: slobodan tekst u kojem se opisuju pokretači na kojima je zasnovan projekt kao što su zakonodavstvo, tržišta ili drugi uzroci;

(d)

dodatne informacije o projektu: slobodan tekst s pojedinostima propisanima specifičnim smjernicama na nacionalnoj/regionalnoj razini, npr. u svrhe praćenja;

(e)

dodatni komentari: slobodan tekst u kojem se navode elementi koji su omogućili ili ometali provedbu projekta, prijedlozi za buduće radnje/operativne skupine/istraživanje, poruke potrošačima itd.


(1)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(2)  Komunikacija Komisije od 20. svibnja 2020. pod naslovom „Strategija ‚od polja do stola’ za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav”.

(3)  Komunikacija Komisije od 20. svibnja 2020. pod naslovom „Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030.: Vraćanje prirode u naše živote”.

(4)  Komunikacija Komisije od 16. srpnja 2021. pod naslovom „Nova strategija EU-a za šume do 2030.”.

(5)  Komunikacija Komisije od 15. prosinca 2021. pod naslovom „Održivi ciklusi ugljika”.


PRILOG VII.

PRAVILA O PODACIMA O LAG-OVIMA I NJIHOVIM AKTIVNOSTIMA ZA LEADER IZ ČLANKA 14. STAVKA 2.

Podaci o LAG-ovima

1.

Države članice do 30. travnja godine N dostavljaju varijable iz točaka od (a) do (g) za pojedini LAG, za LAG-ove odabrane do 31. prosinca godine N – 1. Podaci se odnose na situaciju LAG-a u trenutku odabira i dostavljaju se samo jednom:

(a)

L100: identifikacijska oznaka LAG-a

U tom polju navodi se jedinstvena oznaka svakog pojedinog LAG-a;

(b)

L200: naziv LAG-a

U tom polju navode se podaci o nazivu lokalne akcijske skupine;

(c)

L300: oznake općina

U tom polju navodi se popis oznaka lokalnih upravnih jedinica za općine unutar područja LAG-a. Moguće je odabrati nekoliko oznaka;

(d)

L400: ukupno stanovništvo

U tom polju navode se podaci o stanovništvu unutar područja LAG-a. Ta varijabla izračunava se prema metodi izračuna pokazatelja rezultata R.38 „pokrivenost LEADER-om” iz točke 8. podtočke (j) Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2290;

(e)

L500: potpora LAG-u iz više fondova u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060

U tom polju navodi se prima li LAG potporu iz drugih fondova osim Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Ako je vrijednost L500 „da”, LAG dostavlja sljedeće varijable:

i.

L501: upotreba potpore Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR): prima li LAG potporu EFRR-a;

ii.

L502: korištenje potpore Europskog socijalnog fonda plus (ESF+): prima li LAG potporu u okviru fonda ESF+;

iii.

L503: korištenje potpore Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA): prima li LAG potporu u okviru EFPRA-e;

iv.

L504: korištenje potpore drugih europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) (npr. Fonda za pravednu tranziciju);

(f)

L600: ukupan broj članova u LAG-u

U tom polju navodi se ukupan broj članova u LAG-u iz članka 31. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) 2021/1060. Države članice priopćuju broj članova u LAG-u raščlanjen po vrsti organizacije kako slijedi:

i.

L601: broj članova u LAG-u koji su predstavnici javnih uprava;

ii.

L602: broj članova u LAG-u koji su predstavnici privatnih lokalnih gospodarskih interesa (npr. gospodarske organizacije, lokalna poduzeća itd.);

iii.

L603: broj članova u LAG-u koji su predstavnici socijalnih lokalnih interesa (npr. nevladine organizacije, lokalna udruženja itd.);

iv.

L604: broj članova u LAG-u koji ne spadaju u kategorije iz točaka i., ii. i iii.;

(g)

L610: ukupan broj članova LAG-a u tijelu LAG-a za donošenje odluka

Države članice priopćuju broj članova LAG-a u tijelu za donošenje odluka raščlanjen po vrsti organizacije kako slijedi:

i.

L611: broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka koji su predstavnici javnih uprava;

ii.

L612: broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka koji su predstavnici privatnih lokalnih gospodarskih interesa (npr. gospodarske organizacije, lokalna poduzeća itd.);

iii.

L613: broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka koji su predstavnici socijalnih lokalnih interesa (npr. nevladine organizacije, lokalna udruženja itd.);

iv.

L614: broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka koji ne spadaju u kategorije iz točaka i., ii. i iii.

Spol članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka

Države članice priopćuju broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka po spolu (od L615 do L618).

Dob članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka

Države članice priopćuju broj članova u tijelu LAG-a za donošenje odluka po dobi kako slijedi:

v.

L619: broj mladih osoba u tijelu LAG-a za donošenje odluka

Ovo polje odnosi se na osobe koje su ispod određene dobne granice koju definiraju države članice;

vi.

L620: dobna granica koju definiraju države članice za varijablu iz točke v.

Podaci o aktivnostima LAG-a

2.

Države članice 2026. i 2030. od trenutka prvog plaćanja za pojedinu operaciju za svaki LAG dostavljaju popis varijabli aktivnosti LAG-a iz točaka od (a) do (d). Izvješće u godini N odnosi se na sve operacije plaćene do 15. listopada godine N – 1. Te varijable odnose se na broj operacija provedenih u skladu s člankom 34. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/1060.

(a)

L100: identifikacijska oznaka LAG-a

(b)

L700: ukupan broj operacija koje je proveo LAG

U tom polju navodi se ukupan broj operacija koje je proveo LAG bez dvostrukog brojanja. Države članice priopćuju broj operacija po vrsti promotora kako slijedi:

i.

L701: broj operacije koje su provele fizičke osobe ili poduzeća;

ii.

L702: broj operacija koje su provele javne uprave;

iii.

L703: broj operacija koje su proveli predstavnici privatnih gospodarskih lokalnih interesa (npr. poslovna udruženja, gospodarske komore itd.);

iv.

L704: broj operacija koje su proveli predstavnici socijalnih lokalnih interesa (npr. nevladine organizacije, lokalna udruženja itd.);

v.

L705: broj operacija koje su provele istraživačke organizacije;

vi.

L706: broj operacija koje zajednički provodi nekoliko vrsta promotora;

vii.

L707: broj operacija koje provode promotori koji ne spadaju u kategorije iz točaka od i. do vi.

Države članice priopćuju broj međuregionalnih ili transnacionalnih operacija suradnje kako slijedi:

viii.

L708: broj projekata međuregionalne suradnje koje je proveo LAG;

ix.

L709: broj projekata transnacionalne suradnje koje je proveo LAG.

(c)

L710: broj operacija koje su inovativne u lokalnom kontekstu

Države članice dostavljaju podatke o operacijama koje su inovativne u lokalnom kontekstu kako je utvrđeno u članku 31. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) 2021/1060.

Države članice, regionalna tijela ili LAG definiraju pojam „inovativno u lokalnom kontekstu”.

(d)

Operacije po cilju/području

U tom polju navedeni su jedan ili više ciljeva/područja na koje se odnosi pojedina operacija, kako slijedi:

i.

L801: broj operacija povezanih s prijenosom znanja, uključujući savjetovanje, osposobljavanje i razmjenu znanja o održivim, gospodarskim, socijalnim, ekološkim i klimatski prihvatljivim djelovanjima;

ii.

L802: broj operacija povezanih s organizacijama proizvođača, lokalnim tržištima, kratkim lancima opskrbe i sustavima kvalitete, uključujući potporu ulaganju, marketinške aktivnosti itd.;

iii.

L803: broj operacija povezanih s kapacitetima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući na biološkoj osnovi;

iv.

L804: broj operacija koje doprinose okolišnoj održivosti i postizanju ciljeva ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama u ruralnim područjima;

v.

L805: broj operacija koje stvaraju radna mjesta;

vi.

L806: broj operacija koje podržavaju ruralna poduzeća, uključujući biogospodarstvo;

vii.

L807: broj operacija povezanih sa strategijama pametnih sela;

viii.

L808: broj operacija koje poboljšavaju pristup uslugama i infrastrukturi, uključujući širokopojasne mreže;

ix.

L809: broj operacija u području socijalne uključenosti;

x.

L810: broj operacija koje ne spadaju u kategorije iz točaka od i. do ix.

Podaci o financiranju LAG-a

3.

Države članice dostavljaju varijable iz točaka (a), (b) i (c) o financiranju LAG-a u 2026. i 2030. Izvješće u godini N odnosi se na sve operacije plaćene do 15. listopada godine N – 1.

(a)

L900: ukupan proračun Unije planiran u okviru EPFRR-a, po strategiji lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice („lokalna razvojna strategija”, „LRS”)

(b)

L910: ukupan iznos iz EPFRR-a namijenjen potpori za provedbu operacija, uključujući aktivnosti suradnje i pripremu, odabranih u okviru LRS-a

(c)

L920: ukupan iznos doprinosa Unije isplaćen iz EPFRR-a po LRS-u

Države članice dostavljaju podatke o doprinosu Unije isplaćenom iz EPFRR-a raščlanjene po djelovanjima iz članka 34. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/1060:

i.

L921: ukupan iznos iz EPFRR-a isplaćen za izgradnju kapaciteta i pripremna djelovanja kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi LRS-a;

ii.

L922: ukupan iznos iz EPFRR-a isplaćen za provedbu operacija, uključujući aktivnosti suradnje i njihovu pripremu, odabranih u okviru LRS-a;

iii.

L923: ukupan iznos iz EPFRR-a isplaćen za upravljanje LRS-om, njezino praćenje i evaluaciju te vođenje, uključujući olakšavanje razmjena među dionicima.

Doprinos pokazateljima rezultata

4.

Države članice u 2026. i 2030. nakon odabira LRS-a dostavljaju informacije po pojedinim LAG-ovima o doprinosu LRS-a svim relevantnim pokazateljima rezultata iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/2115 odabranima u strateškom planu u okviru ZPP-a. Izvješće u godini N odnosi se na sve operacije plaćene do 15. listopada godine N – 1.

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

7.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 232/37


ODLUKA br. 1/2022 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU – JORDAN

od 15. ožujka 2022.

o izmjeni Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2022/1476]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU – JORDAN,

uzimajući u obzir Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, a posebno članak 4. njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

U članku 28. Euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane („Sporazum”) upućuje se na njegov Protokol 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje („Protokol 3.”), kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu.

(2)

Člankom 4. Protokola 3. predviđeno je da Vijeće za pridruživanje osnovano člankom 89. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe Protokola 3.

(3)

Nakon donošenja Odluke Vijeća (EU) 2020/2067 (1) o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za pridruživanje u pogledu izmjene Sporazuma zamjenom Protokola 3., Vijeće za pridruživanje donijelo jeOdluku 1/2021 (2) o zamjeni Protokola 3. novim tekstom.

(4)

Protokol 3. sadržava, s jedne strane, dinamično upućivanje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (3) („Konvencija PEM”), zbog čega se Konvencija PEM primjenjuje između Unije i Jordana, a s druge strane, prijelazna pravila koja se primjenjuju kao alternativni skup pravila o podrijetlu uz pravila utvrđena u postojećoj Konvenciji PEM od 1. rujna 2021.

(5)

Dio Unijine podrške Jordanu u kontekstu sirijske izbjegličke krize bio je i zajednički dogovor u srpnju 2016. između Unije i Jordana o privremenom ublažavanju pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na izvoz jordanskih proizvoda u Uniju u okviru Sporazuma.

(6)

Slijedom toga Odbor za pridruživanje EU – Jordan donio je Odluku br. 1/2016 (4) o izmjeni odredaba Protokola 3. u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i o dopuni popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih na državnom području Jordana i povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom.

(7)

U prosincu 2017. Jordan je predstavio svoje prvo godišnje izvješće o provedbi sustava pravila o podrijetlu uspostavljenog Odlukom br. 1/2016. i zatražio više puta daljnje ublažavanje sustava. Nakon što je razmotrilo zahtjeve Jordana, Vijeće je u ime Unije u prosincu 2018. zaključilo da su zahtjevi opravdani te se suglasilo odobriti daljnje ublažavanje određenih zahtjeva u okviru sustava pravila o podrijetlu, primjerice ukidanjem zahtjeva o zonama, propisivanjem zahtjeva da za svako proizvodno postrojenje 15 % ukupne radne snage bude sirijska te produljenjem trajanja sustava do 31. prosinca 2030.

(8)

Odbor za pridruživanje EU – Jordan donio je Odluku br. 1/2018 (5) radi izmjene odredaba Protokola 3. daljnjim ublažavanjem sustava pravila o podrijetlu i produljenjem trajanja sustava uspostavljenog Odlukom br. 1/2016 do 31. prosinca 2030. Odluka br. 1/2018 stupila je na snagu 4. prosinca 2018.

(9)

Odlukom br. 1/2021 ne zadržavaju se mjere odstupanja uvedene odlukama br. 1/2016 i br. 1/2018 u pogledu privremenog ublažavanja pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na izvoz jordanskih proizvoda u Uniju na temelju Sporazuma.

(10)

Kako bi se osigurala kontinuirana primjena odluka br. 1/2016 i br. 1/2018, potrebno ih je povezati s novim prijelaznim pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju od 1. rujna 2021.

(11)

Potrebno je izmijeniti Protokol 3. kako bi se sustav pravila o podrijetlu uspostavljen Odlukom br. 1/2016 zadržao njegovim povezivanjem s prijelaznim pravilima utvrđenim u Protokolu 3., kako je zadnje izmijenjen Odlukom br. 1/2021.

(12)

Protokol 3. stoga bi trebalo izmijeniti dodavanjem Dodatka B koji sadržava dodatni popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvodi proizvedeni u Jordanu stekli status proizvoda s podrijetlom.

(13)

Primjena Dodatka B Protokolu 3. trebala bi biti popraćena odgovarajućim obvezama praćenja i izvješćivanja. Osim toga, trebala bi se moći suspendirati primjena Dodatka B Protokolu 3. ako više nisu ispunjeni uvjeti za njezin nastavak ili ako su ispunjeni uvjeti za zaštitne mjere.

(14)

Kako bi se osigurao kontinuitet u primjeni odluka br. 1/2016 i br. 1/2018, uključujući u njima predviđena odstupanja, i tako ovlaštenim izvoznicima omogućilo da izbjegnu gospodarske gubitke na temelju Odluke br. 1/2016, primjerena je retroaktivna primjena ove Odluke od 1. rujna 2021.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Protokol 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje („Protokol 3.”) mijenja se dodavanjem Dodatka B tom Sporazumu, koji sadržava uvjete za primjenu tog Dodatka B i popis obrada i prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvodi proizvedeni u Jordanu stekli status proizvoda s podrijetlom, ako je proizvodnja tih proizvoda uključivala zapošljavanje sirijskih izbjeglicakako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Dodatak B Protokolu 3. primjenjuje se do 31. prosinca 2030.

Članak 2.

Za potrebe primjene ove Odluke dokazi o podrijetlu mogu se naknadno izdati za izvoz obavljen između 1. rujna 2021. i datuma stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. rujna 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2020/2067 od 7. prosinca 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu izmjene tog Sporazuma zamjenom njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 424, 15.12.2020., str. 37.).

(2)  Odluka br. 1/2021 Vijeća za pridruživanje EU – Jordan od 15. travnja 2021. o izmjeni Euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, zamjenom njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2021/742] (SL L 164, 10.5.2021., str. 1.).

(3)  Regionalna konvencija o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (SL L 54, 26.2.2013., str. 4.).

(4)  Odluka br. 1/2016 Odbora za pridruživanje EU-Jordan od 19. srpnja 2016. o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih u posebnim razvojnim zonama i industrijskim područjima te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom [2016/1436] (SL L 233, 30.8.2016., str. 6.).

(5)  Odluka br. 1/2018 Odbora za pridruživanje EU-Jordan od 4. prosinca 2018. o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisu obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi se za određene kategorije proizvoda, proizvedena na državnom području Hašemitske Kraljevine Jordana i povezana sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance radi dobivanja statusa proizvoda s podrijetlom [2019/42] (SL L 9, 11.1.2019., str. 147.).


PRILOG

Dodatak B

DOPUNA POPISU OBRADA ILI PRERADA KOJE JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI PROIZVODI PROIZVEDENI U JORDANU STEKLI STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Članak 1.

Zajedničke odredbe

A   Definicija podrijetla

1.

Za proizvode navedene u članku 2. ovog Dodatka mogu se, umjesto pravila navedenih u Dodatku I. Prilogu II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla kako je navedeno u članku 1. stavku 1. Protokola 3. („Konvencija PEM”), primjenjivati i sljedeća pravila, ako ti proizvodi zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi ti proizvodi stekli status proizvoda s podrijetlom odvija se u proizvodnim postrojenjima koja se nalaze na državnom području Jordana; i

(b)

udio sirijskih izbjeglica u ukupnoj radnoj snazi svakog proizvodnog postrojenja koje se nalazi na državnom području Jordana i u kojem se takvi proizvodi obrađuju ili prerađuju iznosi najmanje 15 % (izračunato pojedinačno za svako proizvodno postrojenje).

2.

Odgovarajući udio na temelju stavka 1. točke (b) izračunava se nakon stupanja na snagu ovog Dodatka i potom na godišnjoj osnovi, pri čemu se uzima u obzir broj sirijskih izbjeglica zaposlenih na službenim i pristojnim radnim mjestima, na temelju ekvivalenta punog radnog vremena i koji su u skladu s jordanskim zakonodavstvom koje se primjenjuje dobili radnu dozvolu za razdoblje od najmanje 12 mjeseci.

3.

Nadležna tijela Jordana prate ispunjavaju li prihvatljiva proizvodna postrojenja uvjete utvrđene u stavku 1. u pogledu proizvoda koje proizvode. Ako proizvodi ispunjavaju uvjete, nadležna tijela Jordana proizvodnom postrojenju dodjeljuju broj ovlaštenja. Ako proizvodi više ne ispunjavaju te uvjete, nadležna tijela odmah povlače broj ovlaštenja dodijeljen proizvodnom postrojenju.

B   Dokaz o podrijetlu

4.

Dokaz o podrijetlu koji popunjen prema ovom Dodatku sadržava jednu od sljedećih izjava na engleskom jeziku:

„Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]”.

C   Administrativna suradnja

5.

Kad u skladu s člankom 32. stavkom 5. Dodatka I. Konvenciji PEM carinska tijela Jordana obavješćuju Europsku komisiju ili carinska tijela država članica Europske unije („države članice”) koja su to zatražila o rezultatima provjere, ona navode da proizvodi navedeni u članku 2. ovog Dodatka ispunjavaju uvjete utvrđene u stavku 1. ovog članka.

6.

Kad postupak provjere ili bilo koja druga dostupna informacija upućuje na to da uvjeti utvrđeni u stavku 1. nisu ispunjeni, Jordan na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europske komisije ili carinskih tijela država članica uz primjerenu hitnost provodi odgovarajuće istrage ili osigurava provedbu takvih istraga radi utvrđivanja i sprječavanja takvih kršenja pravila. Europska komisija ili carinska tijela država članica mogu sudjelovati u istragama u tu svrhu.

D   Izvješće, praćenje i preispitivanje

7.

U roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Dodatka te nakon toga na godišnjoj osnovi, Jordan Europskoj komisiji podnosi izvješće o funkcioniranju i učincima ovog Dodatka, koje uključuje statističke podatke o proizvodnji i izvozu na razini osam znamenki ili na najdetaljnijoj dostupnoj razini za proizvode obuhvaćene sustavom, i popis kojim se utvrđuju proizvodna postrojenja u Jordanu i određuje postotak sirijskih izbjeglica zaposlenih u svakom pojedinačnom proizvodnom postrojenju na godišnjoj osnovi. Jordan svaka tri mjeseca izvješćuje Europsku komisiju o ukupnom broju aktivnih radnih dozvola ili drugih mjerljivih sredstava koja odgovaraju zakonitom i aktivnom zapošljavanju koja je utvrdilo Vijeće za pridruživanje. Stranke zajednički preispituju takva izvješća i sva pitanja povezana s provedbom i praćenjem ovog Dodatka u okviru tijela osnovanih Sporazumom, a posebno u okviru Pododbora za industriju, trgovinu i usluge. Stranke također osiguravaju uključivanje relevantnih međunarodnih organizacija u postupak praćenja, kao što su Međunarodna organizacija rada i Svjetska banka, u proces praćenja.

8.

Nakon što Jordan postigne svoj cilj olakšavanja većeg sudjelovanja sirijskih izbjeglica na službenom tržištu rada izdavanjem najmanje 60 000 aktivnih radnih dozvola sirijskim izbjeglicama ili drugim mjerljivim sredstvima koja odgovaraju zakonitom i aktivnom zapošljavanju koja je utvrdilo Vijeće za pridruživanje, stranke primjenjuju ovaj Dodatak na sve proizvode koji su njime obuhvaćeni bez obveze ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih u stavku 1. točki (b).

9.

Ako Europska unija smatra da nema dovoljno dokaza da Jordan ispunjava uvjete utvrđene u stavku 8., može uputiti predmet Vijeću za pridruživanje. Ako Vijeće za pridruživanje u roku od 90 dana od upućivanja predmeta ne izjavi da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 8. ili ne izmijeni ovaj Dodatak, Europska unija može odlučiti da se primjenjuju posebni uvjeti utvrđeni u stavku 1. točki (b).

E   Privremena suspenzija

10.

 

(a)

Ne dovodeći u pitanje stavke 8. i 9, Europska unija može, ako smatra da nema dovoljno dokaza da Jordan ili bilo koje konkretno proizvodno postrojenje ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 1., 2. i 3., uputiti predmet Vijeću za pridruživanje. Prilikom upućivanja predmeta navodi se može li se neispunjavanje uvjeta utvrđenih u stavku 1. pripisati Jordanu ili jednom od proizvodnih postrojenja.

(b)

Ako Vijeće za pridruživanje u roku od 90 dana od upućivanja predmeta ne izjavi da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 1. ili ne izmijeni ovaj Dodatak, primjena ovog Dodatka suspendira se. Trajanje suspenzije jest ono koje je Europska unija navela prilikom upućivanja predmeta Vijeću za pridruživanje.

(c)

Vijeće za pridruživanje može odlučiti produljiti rok od 90 dana iz točke (b). U tom slučaju suspenzija primjene ovog Dodatka počinje proizvoditi učinke ako Vijeće za pridruživanje unutar produljenog roka nije poduzelo nijednu od mjera utvrđenih u točki (b).

(d)

Vijeće za pridruživanje može odlučiti ukinuti suspenziju primjene ovog Dodatka.

(e)

Ovaj se Dodatak u slučaju suspenzije nastavlja primjenjivati u razdoblju od četiri mjeseca u pogledu proizvoda koji se na datum privremene suspenzije Dodatka nalaze u provozu ili u privremenom smještaju u carinskim skladištima ili u slobodnim zonama u Europskoj uniji i za koje je dokaz o podrijetlu ispravno sastavljen u skladu s ovim Dodatkom prije datuma privremene suspenzije.

F   Zaštitni mehanizam

11.

Ako je proizvod koji je naveden u članku 2. i koji ostvaruje korist od primjene ovog Dodatka uvezen u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati znatnu štetu proizvođačima Europske unije sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na cijelom području ili jednom dijelu područja Europske unije ili značajne poremećaje odnosno prijetnje u bilo kojem sektoru gospodarstva Europske unije, Europska unija u skladu s člancima 24. i 26. Sporazuma može uputiti predmet Vijeću za pridruživanje na razmatranje. Vijeće za pridruživanje u roku od 90 dana nakon što mu je predmet upućen ne donese odluku o uklanjanju takve značajne štete ili značajnih poremećaja odnosno njihove prijetnje ili ako se ne postigne drugo zadovoljavajuće rješenje, primjena ovog Dodatka suspendira se u pogledu tog proizvoda. Suspenzija prestaje ako Vijeće za pridruživanje donese odluku u kojoj izjavljuje da su oni uklonjeni ili ako stranke postignu zadovoljavajuće rješenje i o tome obavijeste Vijeće za pridruživanje.

G   Primjena

12.

Ovaj Dodatak primjenjuje se od datuma početka primjene odluke Vijeća za pridruživanje kojoj je priložen i sve do 31. prosinca 2030.

Članak 2.

Popis proizvoda i potrebnih obrada i prerada

Popis proizvoda na koje se primjenjuje ovaj Dodatak i pravila obrade i prerade koja se mogu primjenjivati kao alternativa pravilima navedenima u Dodatku I. Prilogu II. Konvenciji PEM navedeni su u nastavku.

Prilog II. Dodatku I. Konvenciji PEM koji sadržava uvodne napomene uz popis u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM primjenjuje se mutatis mutandis na popis iz točke (c) ovog stavka, podložno sljedećim izmjenama:

u napomeni 5.2. sljedeći osnovni materijali dodaju se u drugi podstavak:

„—

staklena vlakna;

metalna vlakna”;

napomena 7.3. zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707 i 2713, jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.”.

Za potrebe ovog Dodatka primjenjuje se sljedeći popis:

„ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, neovisno o tome je li čist, osim taljenog magnezijevog oksida ili mrtvo-pečena (sinterirana) magnezijevog oksida

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, prirodni magnezijev karbonat (magnezit) može se upotrijebiti.

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenima destilacijom katrana kamenog ugljena na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65 % njihova volumena na temperaturi do 250 °C (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), za upotrebu kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (1)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih materijala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala, koje čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (2)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (2)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (2)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (1)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2811

Sumporov trioksid; i

Proizvodnja od sumporovog dioksida

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2840

Natrijev perborat;

Proizvodnja od dinatrijevog tetraborat pentahidrata

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2843

ex 2852

Spojevi žive s internim eterima i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

 

Spojevi žive s nukleinskim kiselinama i njihovim solima, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852 , 2932 , 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 29.

Organski kemijski proizvodi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2905

Kovinski alkoholati od alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905 . Međutim, kovinski alkoholati iz ovog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

290543; 290544; 290545

Manitol; D-glucitol (sorbitol); Glicerol

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2932

Interni eteri i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

 

Ciklički acetali i interni poluacetali te njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (atomima)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 , 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

Poglavlje 31.

Gnojiva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 3301

Eterična ulja (bez terpentina ili ne), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, nehlapivim (masnim) uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi deterpenacije eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite „skupine” (3) iz ovog tarifnog broja. Međutim, materijali iz iste skupine kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ribanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova dobivenih od bitumenskih minerala, prešanog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 37.

Fotografski ili kinematografski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3805

Alkoholi od sulfatnog terpentina, pročišćeni

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirovog alkohola od sulfatnog terpentina

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3806 30

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnog katrana

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu: na osnovi škrobnih tvari

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3824 60

Sorbitol, osim onog iz tarifnog podbroja 290544

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda osim materijala iz podbroja 290544. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3907

Kopolimer, izrađen od polikarbonata i kopolimera akrilonitrilbutadienstirena (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica (4)

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

 

Poliester

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja od polikarbonata tetrabroma-(bisfenol A)

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3920

Listovi ili filmovi ionomera

Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, uglavnom cinka i natrija

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od visokoprozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (5)

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4012

Protektirane ili rabljene pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume:

 

 

Protektirane gume, pune gume ili gume sa zračnim komorama, od gume

Protektiranje rabljenih guma

 

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 41.

Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

4101 do 4103

Sirove kože životinja vrste goveda (uključujući bivolje) ili kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li bez dlake ili cijepane ili ne; sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (c) uz poglavlje 41; ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake ili cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1 (b) ili 1 (c) uz poglavlje 41

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

4104 do 4106

Štavljene ili „crust” kože, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali ne dalje obrađene

Ponovno štavljenje štavljenih ili predštavljenih koža iz tarifnih podbrojeva 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 ili 410691

ili

proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

4107 , 4112 , 4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih podbrojeva 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 i 410692 mogu se upotrijebiti samo ako se vrši postupak ponovnog štavljenja štavljene ili „crust” kože u suhom stanju.

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4301

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101 , 4102 ili 4103

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 4302

Štavljena ili dorađena krzna, sastavljena:

 

 

Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz rezanje i sastavljanje nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna

 

Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna

Proizvodnja od nesastavljenog, štavljenog ili dorađenog krzna iz tarifnog broja 4302

ex Poglavlje 44.

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, debljine veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem) i za šperploče, debljine ne veće od 6 mm, spojeno, i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža, od drva

Proizvodnja od dasaka koje nisu izrezane na određenu veličinu

ex 4418

Građevinska stolarija i proizvodi za građevinarstvo, od drva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, celularne drvene ploče, piljena šindra i cijepana šindra mogu se upotrijebiti.

 

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drveni štapići za šibice; drveni klinovi i igle za obuću

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (6)

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake:

Tkanje (6)

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 52.

Pamuk; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (6)

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

Tkanje (6)

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (6)

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

Tkanje (6)

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5401 do 5406

Pređa, monofilament i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (6)

5407 i 5408

Tkanine od pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata:

Tkanje (6)

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (6)

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

Tkanje (6)

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijali; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih; osim sljedećeg:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana

ili

flokiranje koje prati bojenje ili tisak (6)

5602

Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne:

 

 

Iglani pust

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine;

Međutim,

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506 , ili

strukovi od polipropilenskih filamenata iz tarifnog broja 5501 ,

pri čemu je u svim primjerima udio svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

samo oblikovanje tkanine u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana (6)

 

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine

ili

samo oblikovanje tekstila u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana (6)

5603

Netkani materijali, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom

 

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (6)

5605

Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana (6)

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana

ili

predenje koje prati flokiranje

ili

flokiranje koje prati bojenje (6)

Poglavlje 57.

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači:

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

proizvodnja od pređe od kokosovog vlakna ili sisala ili jute

ili

flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

tafting kojeg prati bojenje ili tisak;

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prate tehnike bez tkanja, uključujući probadanje iglom (6);

Međutim,

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506 , ili

strukovi od polipropilenskih filamenata iz tarifnog broja 5501 ,

pri čemu je u svim primjerima udio svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica.

Tkanine od jute mogu se upotrijebiti kao podloga.

ex Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim sljedećeg:

Tkanje (6)

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5805

Ručno tkane tapiserije vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično te tapiserije rađene iglom (na primjer, sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga ili slično; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; „buckram” i slični kruti tekstilni materijali vrsta koji se rabe za osnove šešira

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

flokiranje koje prati bojenje ili tisak

5902

Kord-materijali za vanjske pneumatske gume, od pređe velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

 

 

s masenim udjelom tekstilnih materijala manjim od 90 %

Tkanje

 

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5904

Linoleum, neovisno je li rezan u oblike ili ne; podni pokrivači dobiveni premazivanjem ili prevlačenjem tekstilne podloge, neovisno jesu li rezani u oblike ili ne

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje (6)

5905

Tekstilne zidne obloge:

 

 

impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, plastičnom masom ili drugim materijalima

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

 

Ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

5906

Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja 5902:

 

 

Pleteni ili kukičani materijali

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

pletenje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (6)

 

Ostale tkanine od sintetičke filamentne pređe s masenim udjelom tekstilnih materijala većim od 90 %

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

 

Ostalo

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati tkanje

5907

Tekstilni materijali impregnirani, prevučeni ili prekriveni na drugi način; oslikana platna za kazališne kulise, studijske pozadine i slično

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće ili slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice, neovisno jesu li impregnirani ili ne:

 

 

Čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja od cjevastog pletenog materijala za čarapice

 

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi prikladni za industrijsku upotrebu:

 

 

Diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Tkanje

 

Tkanine, najčešće korištene za izradu papira ili druge tehničke svrhe, postavljene pustom ili ne, neovisno o tome jesu li impregnirane ili prevučene ili ne, cjevaste ili beskonačne, s jednom osnovom i/ili potkom ili više njih, ili ravno tkane s više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Tkanje (6)

 

Ostalo

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata ili predenje prirodnih ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakna, koju prati tkanje (6)

ili

tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

Poglavlje 60.

Pleteni ili kukičani materijali

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

pletenje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje

ili

končanje ili teksturiranje koje prati pletenje uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nekončane/neteksturirane pređe ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani:

 

 

dobiveni šivanjem ili spajanjem na drukčiji način dvaju ili više pletenih ili kukičanih materijala, koji su bili razrezani u oblike ili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od tkanine

 

Ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje (pleteni u određene oblike)

ili

bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (pleteni u određene oblike) (6)

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih; osim sljedećeg:

Proizvodnja od tkanine

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi:

 

 

vezeni

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje)

ili

proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (7)

ili

izrada kojoj prethodi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (6)  (7)

 

Ostalo

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje)

ili

izrada nakon koje slijedi tisak s najmanje dvije pripremne ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (6)  (7)

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212 :

 

 

vezeni

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje)

ili

proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (7)

 

Protupožarna oprema od tkanine prekrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje)

ili

prevlačenje uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih neprevučenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući rezanje) (7).

 

Međupostave za ovratnike i orukvice, razrezane

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači (deke), putne deke, posteljno rublje itd.; zavjese itd.; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

 

 

od pusta ili netkanih materijala

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući rezanje)

 

Ostalo:

 

 

– –

vezeni

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući rezanje)

ili

proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (7)  (8)

 

– –

Ostalo

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući rezanje)

6305

Vreće i vrećice, vrsta koje se rabi za pakiranje robe

Tkanje ili pletenje i izrada (uključujući rezanje) (6)

6306

Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori; jedra za plovila, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

od netkanih materijala

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući rezanje)

 

Ostalo

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje) (6)  (7)

ili

prevlačenje uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih neprevučenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući rezanje)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

6308

Kompleti koji se sastoje od tkanine i pređe, neovisno sadrže li pribor ili ne, za izradu prostirki, tapiserija, vezenog stolnog rublja ili salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kad nije u setu. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez podrijetla uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 25 % cijene seta franko tvornica.

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; njihovi dijelovi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim gornjih dijelova pričvršćenih na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornje dijelove, neovisno jesu li pričvršćeni na potplat, osim na vanjski potplat, ili ne); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi te njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 6803

Proizvodi od škriljevaca ili aglomeriranog škriljevca

Proizvodnja od obrađenog škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavina na osnovi azbesta ili od mješavina na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca, uključujući aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, neovisno jesu li na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala ili ne

Proizvodnja od obrađenog tinjca (uključujući aglomerirani ili rekonstituirani tinjac)

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7006

Staklo iz tarifnog broja 7003 , 7004 ili 7005 , savijeno, obrađenih rubova, gravirano, bušeno,

 

 

Podloga od staklene ploče, presvučena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljiva u skladu s normama instituta SEMII (9)

Proizvodnja od neprevučenih staklenih ploča (podloge) iz tarifnog broja 7006

 

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Baloni, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih proizvoda uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7013

Stakleni proizvodi vrsta što ih se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018 )

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

rezanje staklenih proizvoda uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda uz uvjet da vrijednost puhanog staklenog predmeta ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 7019

Proizvodi od staklenih vlakana (osim pređe)

Proizvodnja od:

neobojenih pramenova staklenih vlakana, rovinga ili rezanih strukova, ili

staklene vune

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih proizvoda; kovani novac, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7106 , 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

 

neobrađene

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 7106 , 7108 i 7110

ili

elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnog broja 7106 , 7108 ili 7110

ili

fuzija i/ili međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnog broja 7106 , 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

 

u obliku poluproizvoda ili praha

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107 , ex 7109 i ex 7111

Kovine platirane plemenitim kovinama, u obliku poluproizvoda

Proizvodnja od neobrađenih kovina platiranih plemenitim kovinama

7115

Ostali predmeti od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7117

Imitacije draguljarskih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja od dijelova običnih kovina, koji nisu platirani ili prevučeni plemenitim kovinama, uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7207

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7304 , 7305 i 7306

Cijevi i šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika

Savijanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, brušenje i pjeskarenje neobrađenih materijala, uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne premašuje 35 % cijene proizvoda franko tvornica

7308

Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406 ) i dijelovi konstrukcija (na primjer, mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, zavareni profili iz tarifnog broja 7301 ne mogu se upotrijebiti.

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

7607

Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,20 mm

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 7606

ex Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7801

Olovo u sirovim oblicima:

 

 

Rafinirano olovo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 7802 ne mogu se upotrijebiti.

Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi za njih od običnih kovina; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205 , pripremljeni u setovima za pojedinačnu prodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 . Međutim, alati iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 mogu se upotrijebiti u sklopu setova uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene seta franko tvornica.

8211

Noževi s reznim oštricama, nazubljeni ili ne (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208 , i njihove oštrice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, oštrice noža i ručke od običnih kovina mogu se upotrijebiti.

8214

Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikuru ili pedikuru (uključujući rašpe za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, ručke od običnih kovina mogu se upotrijebiti.

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, ručke od običnih kovina mogu se upotrijebiti.

ex Poglavlje 83.

Razni proizvodi od običnih kovina; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za zgrade te automatski zatvarači za vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8302 mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 8306

Statue i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8401

Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8427

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8482

Valjni ležajevi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8501 , 8502

Električni motori i električni generatori; električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8503

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8513

Prijenosne električne svjetiljke, konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (na primjer primarnim baterijama, akumulatorima, elektromagnetima), osim rasvjetne opreme iz tarifnog broja 8512

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8523

Pripremljeni nesnimljeni nosači zvuka ili nosači sličnih zapisa, osim proizvoda iz poglavlja 37

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8525

Radijski ili televizijski odašiljači, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8527

Radijski prijamnici, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni radijski prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8535 do 8537

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove; ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, za električno upravljanje ili distribuciju električne energije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8538

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8540 11 i 8540 12

Katodne cijevi za televizijske prijamnike, uključujući katodne cijevi za videomonitore

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8542 31 do ex 8542 33 i ex 8542 39

Monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

postupak difuzije u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta, neovisno o tome jesu li sastavljeni i/ili ispitani u trećim državama ili ne

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči neovisno jesu li opremljeni konektorima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno o sadrže li električne vodiče ili su opremljeni s konektorima ili ne

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i ostali proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor; osim sljedećeg:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala i drugi optički elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, koji predstavljaju dijelove ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih elemenata od stakla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 94.

Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 95.

Igračke, igre i rekviziti za sport; njihovi dijelovi i pribor, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9506

Palice za golf i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za palice za golf mogu se upotrijebiti.

ex Poglavlje 96.

Razni gotovi proizvodi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9601 i 9602

Obrađena bjelokost, kost, kornjačevina, rog, jelenji rog, koralj, sedef i ostali materijal životinjskog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala (uključujući proizvode dobivene oblikovanjem).

Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi oblikovani ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od masa za modeliranje i ostali oblikovani ili rezbareni proizvodi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine iz tarifnog broja 3503 ) i proizvodi od nestvrdnute želatine

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

9603

Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju dijelove strojeva, aparata ili vozila), ručno pogonjene mehaničke sprave za čišćenje podova, bez motora, četke za paučinu i peruške; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli ili četaka; jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači prozora, podova i slično (osim onih s valjkom)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9605

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kad nije u setu. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez podrijetla uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene seta franko tvornica.

9606

Dugmad, dugmad koju se kopča utiskivanjem, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i ostale olovke s vrhom od poroznog materijala te markeri; nalivpera, stilografi i slične pisaljke; pera za kopiranje; tehničke olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) prethodno navedenih proizvoda, osim onih iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i vrhovi pisaljki iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti.

9612

Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tintom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, neovisno jesu li na svitcima ili u patronama ili ne; jastučići za žigove, neovisno jesu li natopljeni tintom ili ne, sa ili bez kutije

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9613 20

Džepni upaljači, plinski, punjivi

Proizvodnja u kojoj ukupna vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9614

Lule za pušenje (uključujući glave lula) i usnici za cigare ili cigarete, te njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja


(1)  Za posebne uvjete povezane sa „specifičnim procesima” vidjeti uvodne napomene 7.1. i 7.3.

(2)  Za posebne uvjete povezane sa „specifičnim procesima” vidjeti uvodnu napomenu 7.2.

(3)  „Skupina” je bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostatka točka-zarezom.

(4)  U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala razvrstanih u tarifne brojeve od 3901 do 3906 s jedne strane, i tarifne brojeve od 3907 do 3911 s druge strane, to se ograničenje primjenjuje samo na skupinu materijala koja u tom proizvodu prevladava po masenom udjelu.

(5)  Sljedeće folije smatraju se visokoprozirnima: folije čije je optičko zamućenje, mjereno u skladu s ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manje od 2 %.

(6)  Za posebne uvjete koji se odnose na proizvode izrađene od mješavine tekstilnih materijala vidjeti uvodnu napomenu 5.

(7)  Vidjeti uvodnu napomenu 6.

(8)  Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične ili gumirane, dobivene šivanjem ili sastavljanjem komadića pletene ili kukičane tkanine (izrezane ili ispletene u oblik), vidjeti uvodnu napomenu 6.

(9)  SEMII – Institut za poluvodičku opremu i materijale.”