ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 189

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
18. srpnja 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1225 оd 14. srpnja 2022. o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1226 оd 14. srpnja 2022. o izdavanju odobrenja Unije za pojedinačni biocidni proizvod Bioquell HPV-AQ ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1227 оd 15. srpnja 2022. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 808/2014 i (EU) br. 809/2014 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1228 оd 14.7.2022. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) 2017/892 za 2022. u pogledu zahtjevâ za potporu te zahtjevâ za predujmove i djelomične isplate zbog krize uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu

18

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2022/1229 оd 11. srpnja 2022. o izmjeni odluka 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 i (EU) 2017/176 u pogledu razdoblja valjanosti mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 4739)  ( 1 )

20

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu ( SL L 67, 2.3.2022. )

24

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1225

оd 14. srpnja 2022.

o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228.,

budući da:

(1)

Zbog trenutačne krize uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu započetom 24. veljače 2022., nedugo nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19, poljoprivrednici u svim državama članicama suočavaju se s iznimnim poteškoćama. Zbog logističkih problema poljoprivrednici u EU-u izloženi su gospodarskim poremećajima u lancima opskrbe uzrokovanima tom krizom te se trenutačno suočavaju s financijskim poteškoćama i problemima s likvidnošću. S obzirom na trenutačne poremećaje na tržištu i dosad nezabilježenu kombinaciju okolnosti, poljoprivrednici u svim državama članicama suočavaju se s iznimnim poteškoćama u planiranju, provedbi i izvođenju programa potpore utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013. Stoga je te poteškoće potrebno ublažiti odstupanjem od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Priznate organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača mogu u okviru svojih odobrenih operativnih programa provoditi mjere za sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima, kako je utvrđeno u članku 33. stavku 3. prvom podstavku te uredbe, čiji je cilj povećanje njihove otpornosti na poremećaje na tržištu. Međutim, u skladu s člankom 33. stavkom 3. četvrtim podstavkom te uredbe, te mjere za sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima ne bi trebale obuhvaćati više od jedne trećine rashoda u okviru operativnog programa. Kako bi se tim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača omogućila veća fleksibilnost i kako bi im se omogućilo da sredstva dostupna u okviru operativnih programa usmjere na uklanjanje poremećaja na tržištu, to se pravilo ne bi trebalo primjenjivati u 2022.

(3)

Potrebne su posebne mjere kako bi se priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača omogućilo da upravljaju svojim operativnim fondovima tako da im se omogući preusmjeravanje sredstava, uključujući financijsku pomoć Unije u okviru operativnog fonda, na aktivnosti i mjere potrebne za suočavanje s posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Kako bi se osiguralo da priznate organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača to mogu učiniti, potrebno je u 2022. povisiti gornju granicu financijske pomoći Unije utvrđenu u članku 34. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 s 50 % na 70 % stvarnih nastalih rashoda.

(4)

Zbog krajnje hitnih razloga, posebno uzimajući u obzir trenutačne poremećaje na tržištu, njihove teške posljedice za sektor voća i povrća te njihov vjerojatni nastavak i pojačanje, potrebno je poduzeti hitne mjere za ublažavanje njihovih negativnih učinaka. Odgađanjem hitnih mjera za rješavanje tih poremećaja na tržištu može doći do njihova pogoršavanja, što bi naštetilo proizvodnji i tržišnim uvjetima u sektoru voća i povrća.

(5)

Budući da je potrebno poduzeti hitne mjere, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Privremena odstupanja od članka 33. stavka 3. i članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013

Odstupajući od članka 33. stavka 3. četvrtog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013, ograničenje od jedne trećine rashoda u okviru operativnog programa za mjere za sprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima u sektoru voća i povrća iz te odredbe ne primjenjuje se u 2022.

Odstupajući od članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, financijska pomoć Unije operativnom fondu u 2022. ne premašuje iznos financijskog doprinosa Unije operativnim fondovima koje su države članice odobrile za 2022. i ograničena je na 70 % stvarnih rashoda.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.


18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1226

оd 14. srpnja 2022.

o izdavanju odobrenja Unije za pojedinačni biocidni proizvod „Bioquell HPV-AQ”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Društvo Ecolab Deutschland GmbH podnijelo je 19. siječnja 2017., u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, zahtjev za odobrenje pojedinačnog biocidnog proizvoda pod nazivom „Bioquell HPV-AQ”, koji pripada vrstama proizvoda 2, 3 i 4 kako su opisane u Prilogu V. toj uredbi, i dostavilo pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-ML029042-45.

(2)

„Bioquell HPV-AQ” kao aktivnu tvar sadržava vodikov peroksid, koji je uvršten na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrste proizvoda 2, 3 i 4.

(3)

Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 29. ožujka 2021., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”).

(4)

Agencija je 4. studenoga 2021. Komisiji dostavila mišljenje (2), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Bioquell HPV-AQ” i konačno izvješće o ocjenjivanju pojedinačnog biocidnog proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5)

U mišljenju se zaključuje da biocidni proizvod „Bioquell HPV-AQ” ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. te uredbe.

(6)

Agencija je 25. studenoga 2021. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7)

Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za „Bioquell HPV-AQ”.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Ecolab Deutschland GmbH izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu pojedinačnog biocidnog proizvoda „Bioquell HPV-AQ” s brojem odobrenja EU-0027469-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 7. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2032.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Mišljenje ECHA-e od 13. listopada 2021. o odobrenju Unije za „Bioquell HPV-AQ” (ECHA/BPC/296/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PRILOG

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Bioquell HPV-AQ

Vrsta proizvoda 2 – Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 3 – Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 4 – Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 2 – Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 3 – Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 4 – Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0027469-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0027469-0000

1.   ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1.   Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv

Bioquell HPV-AQ

1.2.   Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Njemačka

Broj odobrenja

EU-0027469-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)

EU-0027469-0000

Datum odobrenja

7.8.2022.

Datum isteka odobrenja

31.7.2032.

1.3.   Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača

Ecolab SNC

Adresa proizvođača

153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Pariz Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne, 94380 Pariz Francuska

53 Royce Close, SP10 3TS Andover Ujedinjeno Kraljevstvo Unit E4, Eastway Business Park, Ballysimon Road, V94 K267 Limerick Irska

1.4.   Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

Vodikov peroksid

Naziv proizvođača

Evonik Peroxide Spain

Adresa proizvođača

Beethoven 15, Sobreatico, 08021 Barcelona Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

C/ Afueras s/n La Zaida, 50784 Zaragoza Španjolska

2.   SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1.   Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv

IUPAC naziv

Funkcija

CAS broj

EC broj

Sadržaj (%)

Vodikov peroksid

 

Aktivna tvar

7722-84-1

231-765-0

35,0

2.2.   Vrsta formulacije

HN - koncentrat za vruće zadimljavanje

3.   OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja

Može pojačati požar; oksidans.

Štetno ako se proguta.

Nadražuje kožu.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može nadražiti dišni sustav.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala.

Izbjegavati udisanje pare.

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči.

AKO SE PROGUTA:U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

Isprati usta.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:Oprati velikom količinom vode.

U slučaju nadražaja kože:Zatražiti pomoć liječnika.

Skinuti zagađenu odjeću.I oprati je prije ponovne uporabe.

AKO SE UDIŠE:Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika..

U slučaju požara:Za gašenje rabiti vodu.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na otpad u skladu s primjenjivim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim uredbama.

4.   ODOBRENA UPORABA

4.1.   Opis uporabe

Tablica 1.

Uporaba br. 1 – Dezinfekcija površine u malim (0,25 m3 – 4 m3) zatvorenim prostorima

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Uobičajeno ime: Bacteria

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: spore bakterija

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Mycobacteria

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Fungi

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Yeasts

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Viruses

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: bakteriofag

Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Tvrde, neporozne površine u malim (0,25 m3 do 4 m3) zatvorenim prostorima isparavanjem, uz prethodno čišćenje.

Vrsta proizvoda 02 – čisti uvjeti u, primjerice, izolatorima, komorama za dodavanje materijala, kabinetima, zračnim branama za materijal, ormarićima, linijama za punjenje, vozilima hitne pomoći.

Vrsta proizvoda 03 – prethodno očišćeni kavezi/police za životinje u biomedicinskim i veterinarskim laboratorijskim pogonima

Vrsta proizvoda 04 – čisti uvjeti u, primjerice, linijama za aseptičko punjenje, spremnicima za čuvanje.

Načini primjene

Metoda: isparavanje

Detaljan opis:

Isparavanje sa sustavom para vodikova peroksida Bioquell nakon čega slijedi mikrokondenzacija – za nanošenje dezinficijensa na površine u zatvorenim sustavima.

Temperaturni raspon: Sobna temperatura

Raspon vlage: 10 % – 80 %

Količine kod primjene i učestalost

Stopa primjene: 100 g/m3 nerazrijeđenog proizvoda, kontaktno vrijeme 35 minuta (nakon difuzije).

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Korisnici moraju provesti dekontaminacije u skladu sa svojim zahtjevima te radnim postupcima

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

75 ml, 150 ml, 500 ml, 950 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml i 25 l. Boce su izrađene od HDPE-a

4.1.1.   Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2.   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3.   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4.   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Reciklirati samo u potpunosti ispražnjeno pakiranje. Zbrinuti sav preostali proizvod u skladu s kodom EWC 160903.

4.1.5.   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Zaštititi od mraza. Ne skladištiti na temperaturi višoj od 35 °C

Rok trajanja 18 mjeseci.

4.2.   Opis uporabe

Tablica 2.

Uporaba br. 2 – Dezinfekcija površine unutar velikih (> 4 m3) zatvorenih prostora

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Uobičajeno ime: Bacteria

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Mycobacteria

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: spore bakterija

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Fungi

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Yeasts

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: Viruses

Stadij razvoja: nema podataka

Uobičajeno ime: bakteriofag

Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Tvrde, neporozne površine u velikim (> 4 m3) zatvorenim prostorima isparavanjem, uz prethodno čišćenje.

Vrsta proizvoda 02 – čisti uvjeti u, primjerice, bolnicama, čistim sobama, pogonima za aseptičku obradu, laboratorijima, domovima za starije osobe, istraživačkim pogonima, školama, brodovima za krstarenje, vozilima hitne pomoći, veterinarskim bolnicama (isključujući skloništa za životinje), laboratorijima u veterinarskim ustanovama

Vrsta proizvoda 03 – prethodno očišćeni kavezi/police za životinje u biomedicinskim i veterinarskim laboratorijskim pogonima.

Vrsta proizvoda 04 – čisti uvjeti u, primjerice, linijama za aseptičko punjenje, pogonima za proizvodnju hrane, spremnicima za čuvanje

Načini primjene

Metoda: isparavanje

Detaljan opis:

Isparavanje sa sustavom para vodikova peroksida Bioquell nakon čega slijedi mikrokondenzacija – za nanošenje dezinficijensa na površine u zatvorenim sustavima.

Temperaturni raspon: sobna temperatura

Raspon vlage: 10 % – 80 %

Količine kod primjene i učestalost

Stopa primjene: 10 g/m3 nerazrijeđenog proizvoda, kontaktno vrijeme 35 minuta (nakon difuzije

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Korisnici moraju provesti dekontaminacije u skladu sa svojim zahtjevima te radnim postupcima.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

75 ml, 150 ml, 500 ml, 950 ml, 1 000 ml, 2 000 ml, 5 000 ml i 25 l. Boce su izrađene od HDPE-a.

4.2.1.   Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.2.   Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.3.   Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.2.4.   Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Reciklirati samo u potpunosti ispražnjeno pakiranje. Zbrinuti sav preostali proizvod u skladu s kodom EWC 160903

4.2.5.   Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Zaštititi od mraza. Ne skladištiti na temperaturi višoj od 35 °C. Rok trajanja 18 mjeseci.

5.   OPĆE UPUTE ZA UPORABU (1)

5.1.   Upute za uporabu

Površine je potrebno prethodno očistiti i osušiti prije dezinfekcije, a vrata ormarića i ladice treba otvoriti kako bi proces bio učinkovit.

Korisnici moraju provesti dekontaminacije u skladu sa svojim zahtjevima te radnim postupcima.

Za dezinfekciju prethodno očišćenih kaveza/polica za životinje u biomedicinskim i veterinarskim laboratorijskim pogonima, dezinfekcija se može provesti samo na temeljito očišćenim neporoznim površinama (vrsta proizvoda 3). Kada je to moguće, upotrijebiti automatske strojeve za pranje.

Ne smije se miješati s deterdžentima ili drugim kemikalijama. Nerazrijeđeno.

Bioquell HPV-AQ se mora koristiti zajedno s modulom vaporizacije Bioquell kao sredstvo za dezinfekciju površina i drugih neživih predmeta u zatvorenih prostor.

Zatvoriti zatvoreni prostor (na primjer trakom) prije početka ciklusa kako bi se spriječilo istjecanje vaporizirane djelatne tvari izvan zatvorenog prostora.

Proučiti uputu na naljepnici za Bioquell HPV-AQ prije pokretanja ciklusa.

Na kraju vremena kontakta aktivira se faza aeracije koja uklanja vodikov peroksid. Korisnik je deaktivirao fazu deaeracije kada je potvrđeno da je zatvoreni prostor manji ili jednak 1,25 mg/m3 (0,9ppm) pomoću nezavisnog kalibriranog senzora za nisku razinu vodikova peroksida.

Potrebno je provesti biološku validaciju kako bi se zatvoreni prostori dezinficirali. Tamo gdje su ekološki uvjeti unutar zatvorenog prostora dobro kontrolirani, potrebno je izraditi protokol za dezinfekciju zatvorenog prostora te ga primjenjivati. Validirani kvantitativni kemijski indikatori mogu se koristiti umjesto bioloških indikatora za rutinsku dezinfekciju.

Biološki ili kemijski indikatori moraju se postaviti u zatvoreni prostor kako bi se validirao ciklus.

Korisnici ne bi smjeli provoditi ručno čišćenje (primjerice, metenje) neposredno nakon kontaminacije.

5.2.   Mjere za smanjenje rizika

Niti jedna osoba niti životinja ne smije biti u sobi tijekom tretmana.

U tretirana područja ne smije se ulaziti dok je koncentracija vodikova peroksida ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m3).

Profesionalni korisnik smije ući u sobu samo u hitnim situacijama kada razina vodikova peroksida padne ispod 36 ppm (50 mg/m3,) uz zaštitnu napravu za disanje s filtrom APF 40 (tip zaštitne naprave za disanje će odrediti nositelj odobrenja unutar informacija o lijeku) te se mora nositi prikladna zaštitna oprema (rukavice, zaštita za oči, zaštitno odijelo).

Koristiti kalibrirani senzor za potvrdu da je zatvoreni prostor ≤ 0,9ppm (1,25 mg/m3) prije ponovnog ulaska.

Prilikom otvaranja spremnika te pripreme sadržaja nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (rukavice, zaštitu za oči, pokrove).

Nakon uporabe operite ruke.

5.3.   Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mogući učinci izloženosti:

Koža – kemijska opeklina – prolazno, netrajno, bijeljenje kože

Oči – potencijal za trajno oštećenje

Udisanje – iritacija grla i nosa

AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i umiriti ga u položaju koji olakšava disanje.

Ako se pojave simptomi: Nazvati 112 / hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

Ako se ne pojave simptomi: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Informacije za medicinsko osoblje/liječnika:

Ako je potrebno, početi s mjerama za održavanje na životu, zatim nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Dati nešto za piti ako izložena osoba može gutati. NE izazivati povraćanje. Nazvati 112 / hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Oprati kožu vodom. U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. Nazvati 112 / hitnu pomoć za medicinsku pomoć.

5.4.   Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodene tokove (sudoper, zahod…) niti u kanalizaciju. Odlagati neiskorišteni proizvod, ambalažu te svaki drugi otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5.   Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Zaštititi od mraza. Ne skladištiti na temperaturi višoj od 35 °C.

Rok trajanja 18 mjeseci.

6.   OSTALE INFORMACIJE

Bioquell HPV-AQ nije namijenjen za uporabu kao sredstvo za terminalnu sterilizaciju / dezinfekciju medicinskih uređaja.


(1)  Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.


18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1227

оd 15. srpnja 2022.

o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 808/2014 i (EU) br. 809/2014 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3., članke 12. i 67. te članak 75. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 62. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 (3) utvrđuje se najveći broj izmjena programâ ruralnog razvoja koje države članice mogu dostaviti Komisiji. Da bi se državama članicama omogućilo fleksibilnije korištenje programâ ruralnog razvoja s obzirom na posljedice ruske invazije na Ukrajinu, najveći broj izmjena utvrđen u tom članku ne bi trebalo primjenjivati na prijedloge izmjena programâ ruralnog razvoja sastavljene kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu koji sadržavaju i izmjene koje nisu povezane s tim događajem, pod uvjetom da se Komisiji dostave do 30. lipnja 2023.

(2)

Iskoristi li se potpora iz EPFRR-a za operacije za ublažavanje posljedica ruske invazije na Ukrajinu i mjere oporavka, to bi moglo značiti da se drugi ciljevi programa ruralnog razvoja neće moći ostvariti kako je planirano. Takvu bi potporu stoga trebalo pratiti na razini Unije da bi se korištenje financijskih sredstava EPFRR-a u te svrhe moglo objasniti i opravdati.

(3)

U Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 utvrđena su pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013. Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća (4) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1305/2013 uvođenjem novog članka 39.c kojim je utvrđena posebna mjera za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na učinke ruske invazije na Ukrajinu. Stoga bi pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1305/2013 trebalo izmijeniti da se za novu mjeru utvrdi šifra mjere i odgovarajući pokazatelj ostvarenja.

(4)

Trebalo bi izmijeniti i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 809/2014 (5) o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti da se u relevantne odredbe glave IV. koje se primjenjuju na mjere ruralnog razvoja koje nisu povezane s površinom i životinjama uvrsti nova mjera izvanredne privremene potpore kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu.

(5)

Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 i (EU) br. 809/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

S obzirom na hitnost situacije u vezi s posljedicama ruske invazije na Ukrajinu, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. stavku 2. trećem podstavku točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

u slučaju kad je potrebno poduzeti hitne mjere zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno proglasila ili zbog znatnih i naglih promjena socioekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, uključujući znatne i nagle demografske promjene koje su posljedica migracija ili prihvata izbjeglica. Ako se neka izmjena programa ruralnog razvoja u kontekstu odgovora na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 kombinira s izmjenama koje nisu povezane s tom krizom, ovaj se podstavak primjenjuje na sve te izmjene zajedno, pod uvjetom da se prijedlog izmjena programa ruralnog razvoja Komisiji dostavi do 30. lipnja 2021. Ako se neka izmjena programa ruralnog razvoja u kontekstu odgovora na posljedice ruske invazije na Ukrajinu kombinira s izmjenama koje nisu povezane s tim događajem, ovaj se podstavak primjenjuje na sve te izmjene zajedno, pod uvjetom da se prijedlog izmjena programa ruralnog razvoja Komisiji dostavi do 30. lipnja 2023.;”;

2.

u članku 14. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Za vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos žarišnim područjima iz članka 5. prvog stavka točke 2. podtočke (a), članka 5. prvog stavka točke 5. podtočaka od (a) do (d) i članka 5. prvog stavka točke 6. podtočke (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013, za vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos integraciji državljana trećih zemalja, za vrste operacija kojima se pridonosi ublažavanju posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i mjerama oporavka ili za vrste operacija kojima se pridonosi ublažavanju posljedica ruske invazije na Ukrajinu i mjerama oporavka, elektronička evidencija operacija iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1305/2013 sadržava oznaku (ili oznake) za identifikaciju slučajeva u kojima operacija ima komponentu kojom se pridonosi jednom ili više od tih žarišnih područja ili ciljeva.”;

3.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

5.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014

Članak 46. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 46.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na rashode ostvarene u okviru mjera predviđenih u člancima od 14. do 20., članku 21. stavku 1., osim godišnjih premija u skladu s točkama (a) i (b), članku 27., članku 28. stavku 9., člancima 35., 36., 39.b i 39.c i članku 51. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, u članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te u članku 20., članku 36. točki (a) podtočki vi. i točki (b) podtočkama ii., vi. i vii., članku 36. točki (b) podtočkama i. i iii. u pogledu troškova osnivanja i člancima 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).

(4)  Uredba (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173, 30.6.2022., str. 34.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).


PRILOG I.

U tablici u dijelu 5. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 dodaje se sljedeći redak:

„Članak 39.c Uredbe (EU) br. 1305/2013

izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni posljedicama ruske invazije na Ukrajinu

22

izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni posljedicama ruske invazije na Ukrajinu

22”


PRILOG II.

U tablici u točki 3. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 redak koji se odnosi na pokazatelj ostvarenja O.4 zamjenjuje se sljedećim:

„O.4

Broj poljoprivrednih gospodarstava/korisnika kojima je dodijeljena potpora

3 (članak 16.), 4.1 (članak 17.), 5 (članak 18.), 6 (članak 19.), od 8.1 do 8.4 (članak 21.), 11 (članak 29.), 12 (članak 30.), 13 (članak 31.), 14 (članak 33.), 17.1 (članak 36.), 21 (članak 39.b) 22 (članak 39.c) (Uredba (EU) br. 1305/2013)”


PRILOG III.

U točki 1. podtočki (b) Priloga VII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014 opis „Tablice C” zamjenjuje se sljedećim:

„—

Tablica C: Raščlamba za relevantna ostvarenja i mjere, po vrsti područja, spolu i/ili dobi, po operaciji za operacije kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja, po operaciji i vrsti potpore za operacije kojima se pridonosi ublažavanju posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i mjerama oporavka te po operaciji i vrsti potpore za operacije kojima se pridonosi ublažavanju posljedica ruske invazije na Ukrajinu i mjerama oporavka”


18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1228

оd 14. srpnja 2022.

o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) 2017/892 za 2022. u pogledu zahtjevâ za potporu te zahtjevâ za predujmove i djelomične isplate zbog krize uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 38. točke (c), (e) i (l),

budući da:

(1)

Zbog trenutačne krize uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu započetom 24. veljače 2022., nedugo nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19, poljoprivrednici u svim državama članicama suočavaju se s iznimnim poteškoćama. Zbog logističkih problema poljoprivrednici u EU-u izloženi su gospodarskim poremećajima uzrokovanima tom krizom te se trenutačno suočavaju s financijskim poteškoćama i problemima s likvidnošću. S obzirom na trenutačne poremećaje na tržištu i dosad nezabilježenu kombinaciju okolnosti, poljoprivrednici u svim državama članicama suočavaju se s iznimnim poteškoćama u planiranju, provedbi i izvođenju programa potpore utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013. Stoga je te poteškoće potrebno ublažiti odstupanjem od određenih odredaba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (2).

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2017/892 organizacije proizvođača moraju podnijeti nadležnom tijelu države članice zahtjev za isplatu potpore ili preostalog iznosa potpore za svaki operativni program za koji je potpora zatražena do 15. veljače u godini nakon godine za koju je potpora zatražena. U skladu s člankom 9. stavkom 3. prvim podstavkom te provedbene uredbe, zahtjevi za dodjelu potpore mogu obuhvaćati troškove koji su planirani u programu, ali nisu nastali, ako se dokažu određeni elementi. Ti elementi uključuju to da predmetne aktivnosti nisu mogle biti provedene do 31. prosinca u godini provedbe operativnog programa zbog razloga koji su izvan kontrole predmetne organizacije proizvođača te da se te aktivnosti mogu provesti do 30. travnja godine koja slijedi nakon godine za koju je zatražena potpora. U kontekstu ruske invazije na Ukrajinu, primjereno je odstupiti od članka 9. stavka 3. prvog podstavka točke (b) te provedbene uredbe i utvrditi da zahtjevi za dodjelu potpore koji se podnesu do 15. veljače 2023. mogu obuhvaćati troškove aktivnosti koje su planirane u programu za 2022., ali nisu provedene do 31. prosinca 2022., ako se te aktivnosti mogu provesti do 15. kolovoza 2023.

(3)

U skladu s člankom 11. stavkom 1. prvim podstavkom Provedbene uredbe (EU) 2017/892 zahtjevi za isplatu predujmova mogu se podnositi prema odluci države članice na tromjesečnoj osnovi u siječnju, travnju, srpnju i listopadu ili na četveromjesečnoj osnovi u siječnju, svibnju i rujnu. U skladu s člankom 12. stavkom 2. te provedbene uredbe zahtjevi za djelomične isplate mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku, ali najviše tri puta u svakoj godini. Kako bi se priznatim organizacijama proizvođača omogućila fleksibilnost u upravljanju operativnim programima, uključujući njihovo financiranje, primjereno je odstupiti od tih odredaba i utvrditi da se zahtjevi za isplatu predujmova mogu podnijeti u bilo kojem trenutku u 2022. te da se zahtjevi za djelomične isplate mogu podnijeti više od tri puta tijekom 2022.

(4)

Budući da je potrebno poduzeti hitne mjere, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, Budući da se operativni programi provode na temelju kalendarske godine, odstupanja koja se odnose na zahtjeve za isplatu predujmova i djelomične isplate predviđena ovom Uredbom trebala bi se primjenjivati retroaktivno od 1. siječnja 2022.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2017/892

1.   Odstupajući od članka 9. stavka 3. prvog podstavka točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2017/892, zahtjevi za dodjelu potpore koji se podnesu do 15. veljače 2023. mogu obuhvaćati troškove aktivnosti koje su planirane u programu za 2022., ali nisu provedene do 31. prosinca 2022., ako se te aktivnosti mogu provesti do 15. kolovoza 2023.

2.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. prvog podstavka Provedbene uredbe (EU) 2017/892, zahtjevi za isplatu predujmova mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku tijekom 2022.

3.   Odstupajući od članka 12. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/892, zahtjevi za djelomične isplate mogu se podnijeti više od tri puta tijekom 2022.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavci 2. i 3. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 od 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.).


ODLUKE

18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/20


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1229

оd 11. srpnja 2022.

o izmjeni odluka 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 i (EU) 2017/176 u pogledu razdoblja valjanosti mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 4739)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa. Za svaku skupinu proizvoda potrebno je utvrditi posebna mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a.

(2)

Odlukom 2014/312/EU (2) Komisija je utvrdila mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „boje i lakovi za unutarnju i vanjsku primjenu”. Valjanost tih mjerila i povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije istječe 31. prosinca 2022.

(3)

Odlukom 2014/391/EU (3) Komisija je utvrdila mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „madraci”. Valjanost tih mjerila i povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije istječe 28. srpnja 2022.

(4)

Odlukom 2014/763/EU (4) Komisija je utvrdila mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi”. Valjanost tih mjerila i povezanih zahtjeva u pogledu procjene i provjere istječe 31. prosinca 2022.

(5)

Odlukom (EU) 2016/1332 (5) Komisija je utvrdila mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „namještaj”. Valjanost tih mjerila i povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije istječe 28. srpnja 2022.

(6)

Odlukom (EU) 2017/176 (6) Komisija je utvrdila mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa”. Valjanost tih mjerila i povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije istječe 26. siječnja 2023.

(7)

U skladu sa zaključcima provjere primjerenosti znaka za okoliš EU-a od 30. lipnja 2017. (7) Komisija je zajedno s Odborom EU-a za znak za okoliš ocijenila i potvrdila važnost prethodno navedenih skupina proizvoda za program znaka za okoliš EU-a.

(8)

Nadalje, u skladu sa zaključcima provjere primjerenosti znaka za okoliš EU-a od 30. lipnja 2017. Komisija, zajedno s Odborom Europske unije za znak za okoliš, provodi rješenja za poboljšanje sinergija među skupinama proizvoda i za širu primjenu znaka za okoliš EU-a, uključujući grupiranje blisko povezanih skupina proizvoda gdje je to primjereno i, tijekom postupka revizije, obraćanje odgovarajuće pažnje na usklađenost relevantnih politika EU-a sa zakonodavstvom i znanstvenim dokazima.

(9)

Kako bi dodatno olakšala prelazak na kružno gospodarstvo, Komisija ispituje uključivanje metode ekološkog otiska proizvoda (8) u reviziju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode te za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu u skladu s novim akcijskim planom za kružno gospodarstvo za čišću i konkurentniju Europu (9). Stoga je primjereno produljiti valjanost mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a utvrđenih odlukama 2014/312/EU i 2014/763/EU kako bi Komisija provela reviziju mjerila za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu nakon što industrija dovrši reviziju pravila o kategorijama ekološkog otiska proizvoda za dekorativne boje (10) te dovršila aktualnu reviziju mjerila za upijajuće higijenske proizvode, koja traje dulje nego što je prvotno planirano, uključivanjem rezultata studija ekološkog otiska proizvoda.

(10)

Iz istog razloga treba u skladu s novim akcijskim planom za kružno gospodarstvo za čišću i konkurentniju Europu i povezanim predstojećim zakonodavnim inicijativama revidirati mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za madrace, namještaj te podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa. Stoga je primjereno produljiti valjanost mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a utvrđenih odlukama 2014/391/EU, (EU) 2016/1332 i (EU) 2017/176 do istog krajnjeg datuma kako bi Komisija istodobno revidirala mjerila za te tri skupine proizvoda u sinergiji s predstojećim zakonodavnim inicijativama te ih po mogućnosti objedinila.

(11)

Kako bi se ostavilo dovoljno vremena za dovršetak postupaka revizije za sve skupine proizvoda i osigurao kontinuitet tržišta za nositelje dozvola, razdoblje valjanosti postojećih mjerila i s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2025. za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu, do 31. prosinca 2026. za madrace, do 31. prosinca 2023. za upijajuće higijenske proizvode i do 31. prosinca 2026. za namještaj i podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa.

(12)

Odluke 2014/312/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU, (EU) 2016/1332 i (EU) 2017/176 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Odluke 2014/312/EU

Članak 4. Odluke 2014/312/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „boje i lakovi za unutarnju i vanjsku primjenu” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede do 31. prosinca 2025.”.

Članak 2.

Izmjena Odluke 2014/391/EU

Članak 4. Odluke 2014/391/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „madraci” i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede do 31. prosinca 2026.”.

Članak 3.

Izmjena Odluke 2014/763/EU

Članak 4. Odluke 2014/763/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede do 31. prosinca 2023.”.

Članak 4.

Izmjena Odluke (EU) 2016/1332

Članak 4. Odluke (EU) 2016/1332 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Mjerila za znak za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „namještaj” i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede do 31. prosinca 2026.”.

Članak 5.

Izmjena Odluke (EU) 2017/176

Članak 4. Odluke (EU) 2017/176 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede do 31. prosinca 2026.”.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2022.

Za Komisiju

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2014/312/EU od 28. svibnja 2014. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (SL L 164, 3.6.2014., str. 45.).

(3)  Odluka Komisije 2014/391/EU od 23. lipnja 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za madrace (SL L 184, 25.6.2014., str. 18.).

(4)  Odluka Komisije 2014/763/EU od 24. listopada 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode (SL L 320, 6.11.2014., str. 46.).

(5)  Odluka Komisije (EU) 2016/1332 od 28. srpnja 2016. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za namještaj (SL L 210, 4.8.2016., str. 100.).

(6)  Odluka Komisije (EU) 2017/176 оd 25. siječnja 2017. o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za podne obloge na osnovi drva, pluta i bambusa (SL L 28, 2.2.2017., str. 44.).

(7)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o reviziji provedbe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i Uredbe (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (COM(2017) 355 final).

(8)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

(9)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo – Za čišću i konkurentniju Europu”, COM(2020) 98 final.

(10)  https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf


Ispravci

18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/24


Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

( Službeni list Europske unije L 67 od 2. ožujka 2022 .)

Na stranici 6., u članku 1. točki 6., u novom članku 1.fb:

umjesto:

„Članak 1.fb

1.   Obavijest nadležnom tijelu iz članka 1.e stavka 3. i članka 2.f stavka 3. dostavlja se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

2.   Sve dozvole iz članaka 1.e i 1.f izdaju se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.”;

treba stajati:

„Članak 1.fb

1.   Obavijest nadležnom tijelu iz članka 1.e stavka 3. i članka 1.f stavka 3. dostavlja se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

2.   Sve dozvole iz članaka 1.e i 1.f izdaju se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.”.