ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 102

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
30. ožujka 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/501 оd 25. ožujka 2022. o odobravanju aktivne tvari Beauveria bassiana soj 203 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/502 оd 29. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1321/2013 u pogledu naziva nositelja odobrenja za primarni proizvod aromâ dima Scansmoke PB 1110 ( 1 )

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/503 оd 29. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzimanja maloljetnika iz razdoblja prihvaćanja potvrda o cijepljenju izdanih u formatu EU digitalne COVID potvrde ( 1 )

8

 

*

Uredba (EU) 2022/504 Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/445 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2016/4) (ECB/2022/14)

11

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/505 оd 23. ožujka 2022. o izuzećima od proširene antidampinške pristojbe na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine na temelju Uredbe (EZ) br. 88/97 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 1693)

16

 

*

Odluka Komisije (EU) 2022/506 оd 29. ožujka 2022. o izmjeni Priloga A Monetarnom sporazumu između Europske unije i Kneževine Monaka

24

 

*

Odluka Komisije (EU) 2022/507 оd 29. ožujka 2022. o potvrdi sudjelovanja Irske u Uredbi (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

33

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2022/508 Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Smjernice (EU) 2017/697 Europske središnje banke o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9) (ESB/2022/12)

34

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/501

оd 25. ožujka 2022.

o odobravanju aktivne tvari Beauveria bassiana soj 203 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

budući da:

(1)

GlenBiotech je 10. ožujka 2017. državi članici izvjestiteljici, Nizozemskoj, podnio zahtjev u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za odobrenje aktivne tvari Beauveria bassiana soj 203.

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 država članica izvjestiteljica obavijestila je 20. srpnja 2017. podnositelja zahtjeva, ostale države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) o prihvatljivosti zahtjeva.

(3)

Za tu su aktivnu tvar procijenjeni učinci na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš u skladu s člankom 11. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za uporabu koju je predložio podnositelj zahtjeva. Država članica izvjestiteljica Komisiji je 5. lipnja 2019. dostavila nacrt izvješća o procjeni, uz kopiju Agenciji, u kojem je zaključila da se može očekivati da ta aktivna tvar ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Agencija je nacrt izvješća o procjeni koji je primila od države članice izvjestiteljice proslijedila podnositelju zahtjeva i ostalim državama članicama te je organizirala javno savjetovanje o njemu.

(5)

U skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Agencija je od podnositelja zahtjeva zatražila da državama članicama, Komisiji i Agenciji dostavi dodatne informacije. Država članica izvjestiteljica procijenila je dodatne informacije i u srpnju 2020. svoju procjenu dostavila Agenciji u obliku ažuriranog nacrta izvješća o procjeni.

(6)

Agencija je 6. listopada 2020. podnositelju zahtjeva, državama članicama i Komisiji dostavila zaključak (2) o tome može li se očekivati da aktivna tvar Beauveria bassiana soj 203 ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Agencija je svoj zaključak stavila na raspolaganje javnosti.

(7)

Komisija je 22. listopada 2021. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila izvješće o procjeni i nacrt ove Uredbe o odobravanju Beauveria bassiana soj 203.

(8)

Podnositelju zahtjeva omogućeno je podnošenje primjedbi na izvješće o procjeni.

(9)

Na temelju nacrta izvješća o procjeni države članice izvjestiteljice, zaključaka Agencije i primjedbi podnositelja zahtjeva, Komisija smatra da su u pogledu reprezentativne uporabe najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar Beauveria bassiana 203, koja je ispitana i opisana u izvješću o procjeni, ispunjena mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Stoga je primjereno odobriti aktivnu tvar Beauveria bassiana soj 203.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. točkama (b), (c) i (e) te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je, međutim, utvrditi određene uvjete i ograničenja, odnosno maksimalni udio metabolita beauvericina, koji izaziva zabrinutost, u sredstvima za zaštitu bilja te ograničenje uporabe na ukrasne palme.

(11)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (3).

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar Beauveria bassiana soj 203, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203 (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari Beauveria bassiana soj 203 kao pesticida). EFSA Journal 2020.;18(11):6295. Doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Beauveria bassiana soj 203

Referentni broj u Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Centar za bioraznolikost gljiva, Zavod Kraljevske nizozemske akademije umjetnosti i znanosti, Utrecht, Nizozemska): CBS 121097

Nije primjenjivo

Najveća razina beauvericina: 80 μg/kg u formuliranom proizvodu.

19. travnja 2022.

18. travnja 2032.

Smiju se odobriti samo uporabe na ukrasnim palmama.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o procjeni za Beauveria bassiana soj 203, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj procjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

a)

na najveću razinu metabolita beauvericina u sredstvu za zaštitu bilja;

b)

na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da vrsta Beauveria basssiana, bez obzira na soj, može izazvati alergiju kod ljudi izlaganjem putem kože i udisanjem, te stoga moraju osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Proizvođač mora osigurati strogo održavanje okolišnih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (2).

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o procjeni.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

„151.

Beauveria bassiana soj 203

Referentni broj u Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Centar za bioraznolikost gljiva, Zavod Kraljevske nizozemske akademije umjetnosti i znanosti, Utrecht, Nizozemska): CBS 121097

Nije primjenjivo

Najveća razina beauvericina: 80 μg/kg u formuliranom proizvodu.

19. travnja 2022.

18. travnja 2032.

Smiju se odobriti samo uporabe na ukrasnim palmama.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o procjeni za Beauveria bassiana soj 203, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj procjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

a)

na najveću razinu metabolita beauvericina u sredstvu za zaštitu bilja;

b)

na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da vrsta Beauveria basssiana, bez obzir na soj, može izazvati alergiju kod ljudi izlaganjem putem kože i udisanjem te stoga moraju osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Proizvođač mora osigurati strogo održavanje okolišnih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (*1).

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf”


30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/502

оd 29. ožujka 2022.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1321/2013 u pogledu naziva nositelja odobrenja za primarni proizvod aromâ dima „Scansmoke PB 1110”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2065/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se uporabljuju ili su namijenjene za uporabu u ili na hrani (1), a posebno njezin članak 11.,

budući da:

(1)

Društvo Azelis Denmark A/S („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 1. listopada 2021. zahtjev u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2065/2003, u kojem je zatražilo promjenu naziva nositelja odobrenja za primarni proizvod aromâ dima „Scansmoke PB 1110” kako je utvrđen u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1321/2013 (2).

(2)

Podnositelj zahtjeva u zahtjevu je naveo da se odobrenje za primarni proizvod aromâ dima „Scansmoke PB 1110” treba prenijeti na društvo proFagus GmbH. U prilog svojoj tvrdnji podnositelj zahtjeva dostavio je ugovor o prijenosu koji je sklopio s društvom proFagus GmbH u pogledu primarnog proizvoda aromâ dima „Scansmoke PB 1110”.

(3)

Predložena promjena nositelja odobrenja u potpunosti je administrativne prirode i stoga ne podrazumijeva novu procjenu predmetnih proizvoda.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1321/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se osigurao neometan prijelaz, primjereno je predvidjeti da se primarni proizvod aromâ dima „Scansmoke PB 1110” i iz njega derivirane arome dima i hrana koja ih sadržava, a koji su u skladu s pravilima koja su se primjenjivala prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe, mogu nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 1321/2013

U tablici u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 1321/2013 unos za primarni proizvod arome dima „Scansmoke PB 1110” mijenja se kako slijedi:

1.

u trećem retku, „Naziv nositelja odobrenja”, riječi „Azelis Denmark A/S” zamjenjuju se riječima „proFagus GmbH”;

2.

u četvrtom retku, „Adresa nositelja odobrenja”, riječi „Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DANSKA” zamjenjuju se riječima „Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, NJEMAČKA”.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Primarni proizvod arome dima „Scansmoke PB 1110”, kako je utvrđen u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 1321/2013, i iz njega derivirane arome dima te hrana koja sadržava primarni proizvod arome dima ili iz njega derivirane arome dima, koji su proizvedeni i označeni prije 19. travnja 2022. u skladu s pravilima koja su bila na snazi prije 19. travnja 2022. mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 26.11.2003., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1321/2013 оd 10. prosinca 2013. o utvrđivanju popisa odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za uporabu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju deriviranih aroma dima na razini Unije (SL L 333, 12.12.2013., str. 54.).


30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/503

оd 29. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzimanja maloljetnika iz razdoblja prihvaćanja potvrda o cijepljenju izdanih u formatu EU digitalne COVID potvrde

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 5. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) kako bi se nositeljima olakšalo ostvarivanje prava na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se doprinosi i olakšavanju postupnog i koordiniranog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2.

(2)

Komisija je 21. prosinca 2021. donijela Delegiranu uredbu (EU) 2021/2288 (2) o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953, kojom se za potrebe putovanja utvrđuje standardno razdoblje prihvaćanja od 270 dana za potvrde o potpunom cijepljenju primarnom serijom cjepiva. Kako bi se osigurao koordiniran pristup, tom se delegiranom uredbom predviđa da države članice ne prihvaćaju potvrde o cijepljenju na kojima stoji da je dotična osoba potpuno cijepljena primarnom serijom cjepiva ako je prošlo više od 270 dana od primanja doze navedene u potvrdi. Istodobno, za potrebe putovanja države članice ne predviđaju razdoblje prihvaćanja kraće od 270 dana.

(3)

Pravila o standardnom razdoblju prihvaćanja od 270 dana utvrđena Delegiranom uredbom (EU) 2021/2288 potrebno je prilagoditi u pogledu potvrda o cijepljenju koje imaju osobe mlađe od 18 godina. To je uslijedilo nakon preispitivanja pristupa u pogledu razdoblja prihvaćanja kako je navedeno u uvodnoj izjavi 15. te delegirane uredbe.

(4)

Europska agencija za lijekove („EMA”) objavila je 24. veljače 2022. da je njezin Odbor za lijekove za humanu uporabu preporučio da se adolescenti stariji od 12 godina (3) po potrebi mogu docijepiti dozom cjepiva Comirnaty protiv bolesti COVID-19. Odbor je smatrao da su dostupni dostatni dokazi na temelju kojih se može zaključiti da će reakcija imunosnog sustava na docjepljivanje u adolescenata biti barem jednaka onoj u odraslih. Na temelju dostupnih podataka nisu utvrđene nove dvojbe u pogledu sigurnosti. Komisija je 28. veljače 2022. donijela Provedbenu odluku o izmjeni uvjetnog odobrenja za stavljanje u promet cjepiva Comirnaty u skladu s tim (4).

(5)

U mišljenju EMA-e podupiru se nacionalne kampanje cijepljenja u onim državama članicama koje odluče ponuditi docjepljivanje adolescentima. Istodobno, kako je navela EMA, pri donošenju odluke o tome hoće li se i kada ponuditi docjepljivanje u toj dobnoj skupini trebat će uzeti u obzir čimbenike kao što su širenje i vjerojatna ozbiljnost bolesti kod mlađih osoba, posebno varijante omikron, poznati rizik od nuspojava, posebno vrlo rijetke, ali ozbiljne komplikacije miokarditisa, te postojanje drugih zaštitnih mjera i ograničenja. Stoga stručnjaci koji vode kampanju cijepljenja u svakoj državi članici trebaju savjetovati o optimalnoj odluci i vremenskom rasporedu za svoju zemlju.

(6)

U tehničkom izvješću o djelotvornosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 kod adolescenata u dobi od 12 do 17 godina i privremenim javnozdravstvenim razmatranjima o docjepljivanju od 8. veljače 2022. (5) Europski centar za sprečavanje bolesti („ECDC”) zaključio je da su dostupne studije o djelotvornosti primarne serije cijepljenja protiv infekcije, simptomatske bolesti i teškog oblika bolesti COVID-19 zbog zabrinjavajuće varijante delta pokazale vrlo visoku razinu zaštite adolescenata. Prema ECDC-u, dostupni su ograničeni dokazi o slabljenju imuniteta nakon cijepljenja među adolescentima. Dostupni podaci upućuju na smanjenje djelotvornosti cjepiva protiv simptomatske infekcije pet do šest mjeseci nakon završetka primarne serije cijepljenja, no u tom trenutku nisu bili dostupni dokazi o slabljenju imuniteta protiv teškog oblika bolesti. Matematičko modeliranje ECDC-a upućivalo je na to da docjepljivanje adolescenata vjerojatno neće imati znatan učinak na prijenos virusa SARS-CoV-2 na razini populacije.

(7)

Nakon savjetovanja s Komisijom velik broj stručnjaka iz država članica u Odboru za zdravstvenu sigurnost osnovanom člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) smatrao je da je primjereno izuzeti maloljetnike iz standardnog razdoblja prihvaćanja utvrđenog Delegiranom uredbom (EU) 2021/2288, čak i ako bi neke države članice na temelju različitih razmatranja koja je navela EMA mogle odlučiti ponuditi docjepljivanje maloljetnicima. Trenutačno ne nude sve države članice docjepljivanje osobama mlađima od 18 godina.

(8)

Standardno razdoblje prihvaćanja trebalo bi ograničiti na osobe starije od 18 godina.

(9)

Kao i standardno razdoblje prihvaćanja utvrđeno Delegiranom uredbom (EU) 2021/2288, izuzeće za osobe mlađe od 18 godina trebalo bi primjenjivati na razini provjere, među ostalim prilagodbom mobilnih aplikacija koje se upotrebljavaju za provjeru EU digitalnih COVID potvrda. Budući da potvrde o cijepljenju sadržavaju datum rođenja nositelja, mobilnim aplikacijama koje se upotrebljavaju za provjeru može se utvrditi treba li primijeniti standardno razdoblje prihvaćanja. U tom bi se kontekstu izuzeće trebalo primjenjivati na osobe koje su na dan provjere potvrde mlađe od 18 godina.

(10)

Komisija bi trebala nastaviti pratiti i redovito preispitivati pristup u pogledu razdoblja prihvaćanja kako bi procijenila jesu li potrebne prilagodbe na temelju novih znanstvenih dokaza, među ostalim u pogledu razdoblja prihvaćanja potvrda u kojima je navedeno da je osoba docijepljena.

(11)

Uredbu (EU) 2021/953 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

S obzirom na nove znanstvene dokaze o docjepljivanju adolescenata starijih od 12 godina, posebno uzimajući u obzir čimbenike kao što su širenje i vjerojatna ozbiljnost bolesti kod mlađih osoba i poznati rizik od nuspojava, kao i djelotvornost cjepiva protiv bolesti COVID-19 za primarnu seriju cijepljenja u toj dobnoj skupini, krajnje hitni razlozi zahtijevaju primjenu postupka iz članka 13. Uredbe (EU) 2021/953. Odgađanjem hitnog djelovanja povećao bi se i rizik da se potvrde o cijepljenju koje imaju maloljetnici više ne prihvaćaju unatoč tim promjenama. Stoga se primjenjuje hitni postupak iz članka 13. Uredbe (EU) 2021/953.

(13)

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje odluke država članica o njihovim nacionalnim kampanjama cijepljenja.

(14)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za tehničku provedbu ove Uredbe, državama članicama trebalo bi dopustiti da do 6. travnja 2022. primjenjuju standardno razdoblje prihvaćanja utvrđeno Delegiranom uredbom (EU) 2021/2288 i na potvrde koje imaju osobe mlađe od 18 godina.

(15)

S obzirom na hitnu situaciju u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U točki 1. Priloga Uredbi (EU) 2021/953 podtočka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

datum cijepljenja, koji pokazuje kad je primljena posljednja doza (potvrde o potpunom cijepljenju osoba starijih od 18 godina primarnom serijom cjepiva prihvaćaju se samo ako nije prošlo više od 270 dana od primanja posljednje doze u toj seriji);”.

Članak 2.

Do 6. travnja 2022. države članice mogu primjenjivati točku 1. podtočku (h) Priloga Uredbi (EU) 2021/953, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) 2021/2288, i na potvrde koje imaju osobe mlađe od 18 godina.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2288 od 21. prosinca 2021. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu razdoblja prihvaćanja potvrda o cijepljenju izdanih u formatu EU digitalne COVID potvrde na kojima je navedeno da je dotična osoba potpuno cijepljena primarnom serijom cjepiva (SL L 458, 22.12.2021., str. 459.).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age

(4)  Provedbena odluka Komisije оd 28. veljače 2022. o izmjeni uvjetnog odobrenja za stavljanje u promet lijeka za humanu uporabu „Comirnaty – tozinameran, cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje se temelji na mRNK-u (s modificiranim nukleozidima)” izdanog Odlukom C(2020) 9598(final), (C(2022) 1351 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf

(6)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).


30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/11


UREDBA (EU) 2022/504 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2016/445 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2016/4) (ECB/2022/14)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 6. i članak 9. stavke 1. i 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), a posebno njezin članak 400. stavak 2., članak 415. stavak 3., članak 420. stavak 2., članak 428.p stavak 10., članak 428.q stavak 2., članak 428.aq stavak 10., članak 428.ar stavak 2., članak 467. stavak 3., članak 468. stavak 3. i članak 471. stavak 1.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (3), a posebno njezin članak 12. stavak 3., članak 23. stavak 2. i članak 24. stavke 4. i 5.,

budući da:

(1)

Zakonodavstvom donesenim od donošenja Uredbe (EU) 2016/445 Europske središnje banke (ESB/2016/4) (4) u pravo Unije uvedene su određene nove mogućnosti i diskrecijska prava te su izmijenjene ili izbrisane određene mogućnosti i diskrecijska prava predviđena pravom Unije koje je Europska središnja banka (ESB) upotrebljavala u skladu s Uredbom (EU) 2016/445 (ESB/2016/4). Stoga su potrebne posljedične izmjene Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) kako bi se uzele u obzir te promjene.

(2)

Nadalje, u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4), izloženosti unutar grupe izuzimaju se iz odgovarajućih limita velikih izloženosti, pod uvjetom da kreditne institucije ispunjavaju određene kriterije. Od donošenja Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) povećala se razina zabrinutosti ESB-a vezana uz bonitet u pogledu praksi knjiženja kreditnih institucija koje uključuju subjekte osnovane u trećim zemljama. Područje primjene članka 9. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) trebalo bi stoga ograničiti na izloženosti unutar grupe prema subjektima osnovanim u Uniji.

(3)

Članak 9. stavke 3. i 4. Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) trebalo bi izmijeniti kako bi se omogućilo da se, uz trenutačno dostupno potpuno izuzeće, kreditne institucije koje ispunjavaju odgovarajuće kriterije uz poštovanje kvantitativnog ograničenja vrijednosti odgovarajućih izloženosti mogu koristiti djelomičnim izuzećem.

(4)

U pogledu izvanbilančnih povezanih proizvoda s osnove financiranja trgovine, ESB smatra da je potrebno uvesti veću fleksibilnost pri određivanju stopa odljeva za potrebe članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (5). Stoga bi trebalo ukloniti uvjet standardizirane stope odljeva od 5 % iz članka 11. Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4). Umjesto toga, kao što je slučaj s drugim proizvodima i uslugama koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 23. Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ESB bi trebao utvrditi stope odljeva za izvanbilančne povezane proizvode s osnove financiranja trgovine prihvaćanjem stopa odljeva koje primjenjuje određena kreditna institucija ili određivanjem više stope odljeva ograničene na 5 %.

(5)

Kako bi se podržao cilj dosljedne primjene bonitetnih zahtjeva na kreditne institucije, trebalo bi utvrditi opću politiku za utvrđivanje glavnih dioničkih indeksa u državi članici ili trećoj zemlji za potrebe članka 12. stavka 1. točke (c) podtočke i. Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

(6)

Uvođenjem zahtjeva za omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) kako je utvrđen u dijelu šestom glavi IV. Uredbe (EU) br. 575/2013, nadležna tijela ovlaštena su primjenjivati nekoliko novih mogućnosti i diskrecijskih prava povezanih sa zahtjevom za NSFR. Uredbu (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) potrebno je stoga na odgovarajući način ažurirati.

(7)

Kako bi se podržalo načelo jednakog postupanja prema kreditnim institucijama, mogućnosti i diskrecijska prava u vezi s primjenom zahtjeva za NSFR od strane malih i jednostavnih institucija, kako je opisano u dijelu šestom glavi IV. poglavlju 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, trebalo bi primjenjivati na isti način kao i odgovarajuće mogućnosti i diskrecijska prava u vezi s primjenom zahtjeva za NSFR od strane drugih kreditnih institucija, kako je utvrđeno u dijelu šestom glavi IV. poglavljima od 1. do 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(8)

Određeni faktori otežali su praktičnu primjenu diskrecijskog prava iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) prema kojem nadležna tijela mogu odobriti institucijama primjenu stope odljeva od 3 % na stabilne depozite stanovništva osigurane sustavom osiguranja depozita (SOD), podložno prethodnom odobrenju Europske komisije u skladu s člankom 24. stavcima 4. i 5. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Potrebni su dodatni dokazi i analiza kako bi se dokazalo da bi stope odljeva za stabilne depozite stanovništva osigurane SOD-om iz članka 24. stavka 5. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 bile ispod 3 % tijekom razdoblja stresa u skladu sa scenarijima iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. U nedostatku takvih dokaza i analiza, opću politiku kojom se odobrava primjena stope odljeva od 3 % trebalo bi ukloniti iz Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4).

(9)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 4. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB je proveo otvoreno javno savjetovanje o ovoj Uredbi.

(10)

Odluka Nadzornog odbora ESB-a o odobrenju prijedloga za donošenje ove Uredbe donesena je u skladu s člankom 26. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(11)

Uredbu (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. briše se;

2.

u članku 9. stavci od 3. do 5. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Izloženosti kreditne institucije navedene u članku 400. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 prema društvima navedenim u toj odredbi, ako su ta društva osnovana u Uniji, izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti koji su utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe, kako su dalje razrađeni u Prilogu I. ovoj Uredbi te ako su ta društva obuhvaćena istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013, Direktivom 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) ili jednakovrijednim standardima koji su na snazi u trećoj zemlji, kako je dalje utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.   Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe, kako je dalje razrađeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

5.   Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točkama od (e) do (l) Uredbe (EU) br. 575/2013 u potpunosti su izuzete, ili u slučaju članka 400. stavka 2. točke (i), izuzete su do najviše dozvoljenog iznosa, od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe.

(*1)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).”"

3.

u poglavlju IV. nakon naslova „Likvidnost” umeće se sljedeći naslov:

Odjeljak I.

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost”;

4.

članci 10. i 11. brišu se;

5.

umeće se sljedeći članak 11.a:

„Članak 11.a

Članak 12. stavak 1. točka (c) podtočka i. Delegirane uredbe (EU) 2015/61: Utvrđivanje glavnih dioničkih indeksa države članice ili treće zemlje

Sljedeći indeksi smatraju se glavnim dioničkim indeksima za potrebe određivanja opsega dionica koje bi se mogle smatrati imovinom stupnja 2B u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61:

(a)

indeksi navedeni u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1646 (*2);

(b)

svaki glavni dionički indeks koji nije uključen pod točkom (a) u državi članici ili trećoj zemlji, a koji je kao takav za potrebe ove točke odredilo nadležno tijelo određene države članice ili tijelo javne vlasti treće zemlje;

(c)

svaki glavni dionički indeks koji nije uključen u točke (a) ili (b), a koji obuhvaća vodeća društva u odgovarajućoj jurisdikciji.

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 od 13. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s glavnim burzovnim indeksima i priznatim burzama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 245, 14.9.2016., str. 5.).”;"

6.

u poglavlju IV., nakon članka 12., umeće se sljedeći odjeljak II.:

Odjeljak II.

Omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR)

Članak 12.a

Članak 428.p stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013: Faktori zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti

Osim ako ESB utvrdi različite faktore zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti u području primjene članka 428.p stavka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013, na izvanbilančne izloženosti koje nisu navedene u dijelu šestom glavi IV. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije primjenjuju faktore zahtijevanih stabilnih izvora financiranja koji odgovaraju stopama odljeva koje primjenjuju na povezane proizvode i usluge u smislu članka 23. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 u zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost.

Članak 12.b

Članak 428.q stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013: Utvrđivanje roka opterećenja za odvojenu imovinu

Ako je imovina odvojena u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (*3), a institucije ne mogu slobodno raspolagati tom imovinom, institucije tu imovinu smatraju opterećenom za razdoblje koje odgovara trajanju obveza prema klijentima institucija na koje se taj zahtjev za odvajanjem odnosi.

Članak 12.c

Članak 428.aq stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013: Faktori zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti

Institucije kojima je ESB odobrio primjenu pojednostavnjenog zahtjeva za neto stabilne izvore financiranja iz dijela šestog glave IV. poglavlja 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuju pristup utvrđen u članku 12.a.

Članak 12.d

Članak 428.ar stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013: Utvrđivanje roka opterećenja za odvojenu imovinu

Institucije kojima je ESB odobrio da izračunavaju omjer neto stabilnih izvora financiranja kako je određeno u dijelu šestom glavi IV. poglavlju 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuju pristup utvrđen u članku 12.b.

(*3)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).”"

7.

članci od 13. do 16. brišu se;

8.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu petog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. ožujka 2022.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(3)  SL L 11, 17.1.2015., str. 1.

(4)  Uredba (EU) 2016/445 Europske središnje banke od 14. ožujka 2016. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2016/4) (SL L 78, 24.3.2016., str. 60.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) mijenja se kako slijedi:

1.

točka ii. podstavka (a) stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

jesu li izloženosti unutar grupe opravdane strukturom i strategijom financiranja grupe;”;

2.

točka ii. podstavka (c) stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

da su izloženosti unutar grupe opravdane strukturom i strategijom financiranja grupe;”.


ODLUKE

30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/505

оd 23. ožujka 2022.

o izuzećima od proširene antidampinške pristojbe na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine na temelju Uredbe (EZ) br. 88/97

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 1693)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/97 od 10. siječnja 1997. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EEZ) br. 2474/93 o biciklima podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine i naplaćivanju proširene pristojbe na takav uvoz registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 703/96 (2), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2020/45 оd 20. siječnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1379 u pogledu proširenja antidampinške pristojbe uvedene na uvoz bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih dijelova bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/97 (3),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 88/97 od 20. siječnja 1997. o odobrenju izuzeća uvoza određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine od proširenja, utvrđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/97, antidampinške pristojbe uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 (4), a posebno njezine članke od 4. do 7.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

(1)

Antidampinška pristojba primjenjuje se na uvoz osnovnih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine („Kina”) („proširena pristojba”), a proizlazi iz proširenja antidampinške pristojbe uvedene na uvoz bicikala podrijetlom iz Kine na temelju Uredbe (EZ) br. 71/97.

(2)

U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 71/97 Komisija je ovlaštena za donošenje potrebnih mjera za odobrenje izuzeća uvoza osnovnih dijelova za bicikle kojima se ne zaobilazi antidampinška pristojba.

(3)

Te provedbene mjere sadržane su u Uredbi (EZ) br. 88/97 („uredba o izuzeću”) o uspostavi posebnog sustava izuzeća.

(4)

Na temelju toga Komisija je izuzela određeni broj sastavljača bicikala od plaćanja proširene pristojbe („izuzete stranke”).

(5)

Komisija je u Službenom listu Europske unije objavila sukcesivne popise izuzetih stranaka (5) kako je predviđeno člankom 16. stavkom 2. uredbe o izuzeću.

(6)

Najnoviji akt o izuzećima na temelju uredbe o izuzeću, Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/403 (6), donesen je 3. ožujka 2022.

(7)

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije iz članka 1. uredbe o izuzeću.

1.   ZAHTJEVI ZA IZUZEĆE

(8)

Komisija je u razdoblju od 29. kolovoza 2019. do 1. srpnja 2021. od stranaka navedenih u tablicama 1. i 2. zaprimila zahtjeve za izuzeće s informacijama potrebnima za utvrđivanje prihvatljivosti njihovih zahtjeva u skladu s člankom 4. uredbe o izuzeću.

(9)

Stranke koje zahtijevaju izuzeće dobile su priliku iznijeti primjedbe na zaključke Komisije o prihvatljivosti njihovih zahtjeva.

(10)

U skladu s člankom 5. stavkom 1. uredbe o izuzeću, do donošenja odluke o opravdanosti zahtjeva stranaka koje zahtijevaju izuzeće, plaćanje proširene pristojbe na sav uvoz osnovnih dijelova za bicikle koje su te stranke, navedene u tablicama 1. i 2. u nastavku, deklarirale za slobodan promet suspendirano je od dana kad je Komisija zaprimila njihove zahtjeve.

2.   ODOBRENJE IZUZEĆA

(11)

Završeno je ispitivanje osnovanosti zahtjeva koje je podnijela stranka navedena u tablici 1.

Tablica 1.

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56, 63-524 Czajków, Poljska

(12)

Komisija je tijekom ispitivanja utvrdila da vrijednost dijelova podrijetlom iz Kine čini manje od 60 % ukupne vrijednosti dijelova svih bicikala koje je sastavila stranka navedena u tablici 1.

(13)

Stoga je Komisija zaključila da djelatnosti sastavljanja koje obavlja FIRMA ADAM Adam Ziętek nisu obuhvaćene područjem primjene članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/1036.

(14)

Na temelju toga i u skladu s člankom 7. stavkom 1. uredbe o izuzeću stranke navedene u tablici 1. ispunjavaju uvjete za izuzeće od proširene pristojbe.

(15)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. uredbe o izuzeću to izuzeće trebalo bi proizvoditi učinke od datuma primitka zahtjeva. Carinske dugove za proširenu pristojbu stranke koja zahtijeva izuzeće stoga bi od istog datuma trebalo smatrati ništavnima.

(16)

Zainteresirana strana obaviještena je o zaključcima Komisije povezanima s osnovanošću njezina zahtjeva i dobila je priliku iznijeti svoje primjedbe.

(17)

Budući da se izuzeće primjenjuje samo na stranku izričito navedenu u tablici 1., izuzeta stranka trebala bi bez odlaganja obavijestiti Komisiju (7) o svim promjenama tog izuzeća (npr. nakon promjene imena, pravnog oblika ili adrese odnosno nakon osnivanja novog subjekta za sastavljanje dijelova).

(18)

U slučaju promjene podataka izuzeta stranka trebala bi dostaviti relevantne informacije, među ostalim o svim promjenama svojih aktivnosti povezanih s djelatnostima sastavljanja. Kada je to primjereno, Komisija će na odgovarajući način ažurirati podatke.

3.   SUSPENZIJA PLAĆANJA PRISTOJBI ZA STRANKE U ISPITNOM POSTUPKU

(19)

U tijeku je ispitivanje osnovanosti zahtjeva koje su podnijele stranke navedene u tablici 2. Do donošenja odluke o osnovanosti zahtjeva tih stranaka suspendirano je njihovo plaćanje proširene pristojbe.

(20)

Budući da se suspenzije primjenjuju samo na stranke koje su izričito navedene u tablici 2., te bi stranke trebale bez odlaganja obavijestiti Komisiju (8) o svim promjenama (npr. nakon promjene imena, pravnog oblika ili adrese odnosno nakon osnivanja novih subjekata za sastavljanje dijelova).

(21)

U slučaju promjene podataka predmetna stranka trebala bi dostaviti sve relevantne informacije, među ostalim o svim promjenama svojih aktivnosti povezanih s djelatnostima sastavljanja. Kada je to primjereno, Komisija će ažurirati podatke za te stranke.

Tablica 2.

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Španjolska

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poljska

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Mađarska

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

C609

Nextbike GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69-73 04229 Leipzig, Njemačka

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Njemačka

4.   AŽURIRANJE PODATAKA ZA IZUZETE ILI SUSPENDIRANE STRANKE

(22)

Izuzete ili suspendirane stranke navedene u tablici 3. obavijestile su Komisiju u razdoblju od 31. ožujka 2021. do 7. svibnja 2021. o promjenama svojih podataka (imena, pravni oblici ili adrese). Nakon pregleda dostavljenih informacija Komisija je zaključila da te promjene ne utječu na djelatnosti sastavljanja u pogledu uvjeta za izuzeće ili suspenziju utvrđenih u uredbi o izuzeću.

(23)

Izuzeće ili suspenzija tih stranaka od plaćanja proširene pristojbe u skladu s člankom 5. stavkom 1. ili člankom 7. stavkom 1. uredbe o izuzeću ostaje nepromijenjeno, ali je potrebno ažurirati podatke za te stranke.

Tablica 3.

Dodatna oznaka TARIC

Prijašnji podaci

Promjena

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Italija

Adresa te izuzete stranke promijenjena je u:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italija

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI). Italija

Ime i adresa te izuzete stranke promijenjeni su u:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italija

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

Pravni oblik i adresa te suspendirane stranke promijenjeni su u:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

5.   ZAHTJEVI ZA IZUZEĆE KOJI SE SMATRAJU NEPRIHVATLJIVIMA

(24)

Stranke navedene u tablici 4. podnijele su zahtjeve za izuzeće za koje je utvrđeno da su neprihvatljivi u smislu članka 4. stavka 4. uredbe o izuzeću jer nisu ispunjavale uvjete iz članka 4. stavaka 1. i 2.

Tablica 4.

Ime

Adresa

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Španjolska

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 - 56424 Mogendorf, Njemačka

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Nizozemska

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Nizozemska

(25)

Stranke navedene u tablici 4. obaviještene su o zaključcima Komisije i mogle su se o njima očitovati.

(26)

Nisu zaprimljene primjedbe društava UW Werkmaatschappij B.V. i Smart Urban Mobility B.V. na zaključke Komisije.

(27)

Bicicletas Mendiz SA i MK Bicycles GmbH iznijeli su primjedbe tražeći od Komisije da preispita odbijanje zahtjeva na temelju dodatne dokumentacije i argumenata koje su dostavili.

(28)

Nakon što je propisno razmotrila odgovarajuće dokumente i argumente, Komisija je zaključila da se dodatnim podnescima ne može potkrijepiti zahtjev za preispitivanje prethodno objavljenih zaključaka. Stoga je potvrđena neprihvatljivost zahtjevâ za izuzeće.

(29)

Stranke su obaviještene o tome te su imale priliku dostaviti primjedbe. Nisu primljene nikakve dodatne primjedbe o zaključcima Komisije.

6.   STRANKE ZA KOJE JE ODOBRENJE IZUZEĆA POVUČENO

(30)

U razdoblju od 25. ožujka 2021. do 28. listopada 2021. Komisija je obaviještena da je došlo do likvidacije i prestanka poslovanja dvaju izuzetih stranaka navedenih u tablici 5.

(31)

Nakon stečaja je 12. siječnja 2021. došlo do likvidacije i prestanka poslovanja društva Sachsenring Bike Manufaktur GmbH, dok je 27. siječnja 2021. došlo do likvidacije i prestanka poslovanja društva Cicli Cinzia srl.

(32)

Komisija je stoga zaključila da bi odobrenje za izuzeće dodijeljeno društvu Sachsenring Bike Manufaktur GmbH trebalo biti povučeno od 12. siječnja 2021., a odobrenje za izuzeće dodijeljeno društvu Cicli Cinzia srl trebalo bi biti povučeno od 27. siječnja 2021., u skladu s načelom dobre uprave.

(33)

Stranke navedene u tablici 5. obaviještene su o zaključcima Komisije i mogle su se o njima očitovati.

(34)

Od društva Sachsenring Bike Manufaktur GmbH nisu primljene nikakve primjedbe o Komisijinim zaključcima.

(35)

Primjedba društva Cicli Cinzia srl odnosila se na zahtjev Komisiji da preispita povlačenje odobrenja za njegovo izuzeće.

(36)

Nakon što je propisno ocijenila zahtjev, Komisija je zaključila da nisu izneseni novi argumenti kojima bi se potkrijepilo preispitivanje prethodno objavljenih zaključaka. Stoga je potvrđeno povlačenje odobrenja za izuzeće i stranka je obaviještena o tome,

Tablica 5.

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23

06526 Sangerhausen, Njemačka

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italija

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stranka navedena u tablici u ovom članku izuzima se od proširenja, na temelju Uredbe (EZ) br. 71/97, konačne antidampinške pristojbe na bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih dijelova za bicikle iz Narodne Republike Kine, koja je uvedena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 (9).

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 88/97 izuzeće proizvodi učinke od datuma primitka zahtjeva te stranke. Taj je datum u tablici naveden u stupcu pod naslovom „Datum od kojeg proizvodi učinke”.

Izuzeće se primjenjuje samo na stranku koja je izričito navedena u tablici u ovom članku.

Izuzeta stranka bez odlaganja obavješćuje Komisiju o svim promjenama svojeg imena i adrese te dostavlja sve relevantne informacije, posebno o svim promjenama svojih aktivnosti povezanih s djelatnostima sastavljanja u pogledu uvjeta za izuzeće.

Izuzeta stranka

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

Datum od kojeg proizvodi učinke

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56

63-524 Czajków, Poljska

29.8.2019.

Članak 2.

Stranke navedene u tablici u ovom članku u postupku su ispitivanja u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 88/97.

Suspenzije plaćanja proširene antidampinške pristojbe u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 88/97 proizvode učinke od datuma primitka njihovih zahtjeva za suspenziju. Ti su datumi u tablici navedeni u stupcu pod naslovom „Datum od kojeg proizvodi učinke”.

Te suspenzije plaćanja primjenjuju se samo na stranke koje su u postupku ispitivanja i izričito su navedene u tablici u ovom članku.

Stranke koje su u postupku ispitivanja bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svim promjenama u svojim djelatnostima sastavljanja koje su povezane s uvjetima suspenzije i dostavljaju joj sve relevantne informacije koje to dokazuju. Te promjene uključuju sve promjene imena, aktivnosti, pravnog oblika i adrese stranaka, ali nisu ograničene samo na njih.

Stranke koje su u postupku ispitivanja

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

Datum od kojeg proizvodi učinke

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo – Španjolska

27.7.2020.

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice – Poljska

27.7.2020.

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös – Mađarska

15.7.2020.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

25.9.2020.

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73

04229 Leipzig, Njemačka

25.11.2020.

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Njemačka

1.7.2021.

Članak 3.

Ažurirani podaci za izuzete ili suspendirane stranke navedene u tablici u ovom članku navedeni su u stupcu pod naslovom „Novi podaci”. Ta ažuriranja proizvode učinke od datuma koji su u tablici navedeni u stupcu pod naslovom „Datum od kojeg proizvodi učinke”.

Odgovarajuće dodatne oznake TARIC koje su prethodno dodijeljene tim izuzetim ili suspendiranim strankama, kako je navedeno u tablici, u stupcu pod naslovom „Dodatna oznaka TARIC”, ostaju nepromijenjene.

Izuzete/suspendirane stranke za koje se ažuriraju podaci

Dodatna oznaka TARIC

Prijašnji podaci

Novi podaci

Datum od kojeg proizvodi učinke

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Italija

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italija

3.6.2015. za promjenu imena;

20.4.2021. za promjenu adrese

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Italija

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italija

31.3.2021.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

7.5.2021.

Članak 4.

Zahtjevi za izuzeće koji su podnijele stranke navedene u tablici u ovom članku nisu prihvatljivi i stoga su odbijeni u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 88/97.

Ta odbacivanja proizvode učinke od datuma koji su u tablici navedeni u stupcu pod naslovom „Datum od kojeg proizvodi učinke”.

Stranke za koje je odbijen zahtjev za izuzeće

Ime

Adresa

Datum od kojeg proizvodi učinke

Bicicletas Mendiz SA

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Španjolska

5.5.2021.

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstraße 16 - 56424 Mogendorf, Njemačka

14.6.2021.

Smart Urban Mobility BV

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, Nizozemska

17.6.2021.

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, Nizozemska

12.11.2021.

Članak 5.

Odobrenje izuzeća od plaćanja proširene antidampinške pristojbe povlači se za stranke navedene u tablici u ovom članku.

To povlačenje proizvodi učinke od datuma navedenog u tablici u stupcu pod naslovom „Datum od kojeg proizvodi učinke”.

Stranke za koje je odobrenje izuzeća povučeno

Dodatna oznaka TARIC

Ime

Adresa

Datum od kojeg proizvodi učinke

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Straße 23,

06526 Sangerhausen, Njemačka

12.1.2021.

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italija

27.1.2021.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama i strankama navedenima u člancima od 1. do 5. te se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2022.

Za Komisiju

Valdis DOMBROVSKIS

Izvršni potpredsjednik


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 16, 18.1.1997., str. 55.

(3)  SL L 16, 21.1.2020., str. 7.

(4)  SL L 17, 21.1.1997., str. 17.

(5)  SL C 45; 13.2.1997.; str. 3., SL C 112, 10.4.1997., str. 9.; SL C 220, 19.7.1997., str. 6.; SL L 193, 22.7.1997., str. 32.; SL L 334, 5.12.1997., str. 37.; SL C 378, 13.12.1997., str. 2.; SL C 217, 11.7.1998., str. 9.; SL C 37, 11.2.1999., str. 3.; SL C 186, 2.7.1999., str. 6.; SL C 216, 28.7.2000., str. 8.; SL C 170, 14.6.2001., str. 5.; SL C 103, 30.4.2002., str. 2.; SL C 35, 14.2.2003., str. 3.; SL C 43, 22.2.2003., str. 5.; SL C 54, 2.3.2004., str. 2.; SL L 343, 19.11.2004., str. 23.; SL C 299, 4.12.2004., str. 4.; SL L 17, 21.1.2006., str. 16.; SL L 313, 14.11.2006., str. 5.; SL L 81, 20.3.2008., str. 73.; SL C 310, 5.12.2008., str. 19.; SL L 19, 23.1.2009., str. 62.; SL L 314, 1.12.2009., str. 106.; SL L 136, 24.5.2011., str. 99.; SL L 343, 23.12.2011., str. 86.; SL L 119, 23.4.2014., str. 67.; SL L 132, 29.5.2015., str. 32.; SL L 331, 17.12.2015., str. 30.; SL L 47, 24.2.2017., str. 13.; SL L 79, 22.3.2018., str. 31.; SL L 171, 26.6.2019., str. 117.; SL L 138, 30.4.2020., str. 8.; SL L 158, 20.5.2020., str. 7., SL L 325, 7.10.2020., str. 74., SL L 140, 23.4.2021., str. 1., SL L 83, 10.3.2022., str. 39.

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/403 od 3. ožujka 2022. koja se odnosi na izuzeća od proširene antidampinške pristojbe na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine na temelju Uredbe (EZ) br. 88/97 (SL L 83, 10.3.2022., str. 39.).

(7)  Stranka bi se trebala koristiti sljedećom e-adresom: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Stranke bi se trebale koristiti sljedećom e-adresom: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2474/93 od 8. rujna 1993. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz u Zajednicu bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine i konačnoj naplati privremene antidampinške pristojbe (SL L 228, 9.9.1993., str. 1.).


30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/24


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/506

оd 29. ožujka 2022.

o izmjeni Priloga A Monetarnom sporazumu između Europske unije i Kneževine Monaka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Monetarni sporazum između Europske unije i Kneževine Monaka (1) od 29. studenoga 2011., a posebno njegov članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 11. stavkom 2. Monetarnog sporazuma između Europske unije i Kneževine Monaka („Monetarni sporazum”) propisuje se da Kneževina Monako primjenjuje ista pravila koja je utvrdila Francuska Republika u svrhu prenošenja pravnih akata Europske unije povezanih s aktivnostima i bonitetnim nadzorom kreditnih institucija i sprečavanjem sistemskih rizika u platnom sustavu i sustavu namire vrijednosnih papira iz Priloga A.

(2)

U skladu s člankom 11. stavkom 3. Monetarnog sporazuma, Komisija bi Prilog A tom sporazumu trebala ažurirati pri svakoj izmjeni teksta relevantnih akata i svaki put kada Europska unija donese novi tekst.

(3)

Europska unija donijela je nove tekstove, a u već navedene tekstove iz Priloga A unesene su izmjene.

(4)

Prilog A Monetarnom sporazumu trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog A Monetarnom sporazumu između Europske unije i Kneževine Monaka zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL C 23, 28.1.2012., str. 13.


PRILOG

„PRILOG A

 

Zakonodavstvo koje se primjenjuje na djelatnost i nadzor kreditnih institucija i sprečavanje sistemskih rizika u platnom sustavu i sustavu namire vrijednosnih papira

1.

U pogledu odredaba koje se primjenjuju na kreditne institucije

Direktiva Vijeća br. 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.)

 

kako je izmijenjena:

2.

Direktivom 2001/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ i 86/635/EEZ u vezi s pravilima vrednovanja za godišnje financijske i konsolidirane financijske izvještaje određenih vrsta trgovačkih društava, kao i banaka i drugih financijskih institucija (SL L 283, 27.10.2001., str. 28.)

3.

Direktivom 2003/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ, 86/635/EEZ i 91/674/EEZ o godišnjim i konsolidiranim financijskim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava, banaka i drugih financijskih institucija te osiguravajućih poduzeća (SL L 178, 17.7.2003., str. 16.)

4.

Direktivom 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava, Direktive Vijeća 83/349/EEZ o konsolidiranim financijskim izvještajima, Direktive Vijeća 86/635/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija i Direktive Vijeća 91/674/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima osiguravajućih poduzeća (SL L 224, 16.8.2006., str. 1.)

5.

Direktiva Vijeća 89/117/EEZ od 13. veljače 1989. o obvezama podružnica osnovanih u državi članici kreditnih i financijskih institucija koje imaju sjedište izvan te države članice, u pogledu objavljivanja godišnjih računovodstvenih dokumenata (SL L 44, 16.2.1989., str. 40.)

6.

Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.)

 

kako je izmijenjena:

7.

Direktivom 2009/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktive 2002/47/EZ o ugovorima o financijskom kolateralu s obzirom na povezane sustave i kreditna potraživanja (SL L 146, 10.6.2009., str. 37.)

8.

Direktivom 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 120.)

9.

Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.)

10.

Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.)

11.

Direktivom (EU) 2019/879 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (SL L 150, 7.6.2019., str. 296.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

12.

Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija (SL L 125, 5.5.2001., str. 15.)

 

kako je izmijenjena:

13.

Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)

14.

Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu (SL L 168, 27.6.2002., str. 43.)

 

kako je izmijenjena:

15.

Direktivom 2009/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktive 2002/47/EZ o ugovorima o financijskom kolateralu s obzirom na povezane sustave i kreditna potraživanja (SL L 146, 10.6.2009., str. 37.)

16.

Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)

17.

Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 i direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22.1.2021., str. 1.)

18.

Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.) i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

19.

Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 85/611/EEZ, 91/675/EEZ, 92/49/EEZ i 93/6/EEZ i direktiva 94/19/EZ, 98/78/EZ, 2000/12/EZ, 2001/34/EZ, 2002/83/EZ i 2002/87/EZ radi uspostavljanja nove organizacijske strukture odbora za financijske usluge (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.)

20.

Direktivom 2008/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2002/87/EZ o dopunskom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 81, 20.3.2008., str. 40.)

21.

Direktivom 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 120.)

22.

Direktivom 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL L 326, 8.12.2011., str. 113.)

23.

Osim glave V.:

Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)

24.

Direktivom (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (SL L 314, 5.12.2019., str. 64.)

25.

Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.)

 

kako je izmijenjena:

26.

Osim glave V.:

Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)

27.

Osim glava III. i IV.:

Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.)

28.

Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)

 

kako je izmijenjena:

29.

Uredbom (EU) br. 1022/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 (SL L 287, 29.10.2013., str. 5.)

30.

Direktivom 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.)

31.

Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)

32.

Uredbom (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.)

33.

Osim glava III. i IV.:

Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.)

34.

Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (SL L 314, 5.12.2019., str. 1.)

35.

Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.) i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

36.

Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.)

37.

Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)

38.

Uredbom (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

 

kako je izmijenjena:

39.

Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.)

40.

Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.)

41.

Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.), u pogledu kreditnih institucija

42.

Uredbom (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije (SL L 141, 28.5.2019., str. 42.)

43.

Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

44.

Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 i direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22.1.2021., str. 1.)

45.

Uredbom (EU) 2021/168 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti promptnog deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjene za određene referentne vrijednosti koje prestaju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 49, 12.2.2021., str. 6.)

46.

Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.), i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

47.

Uredbom (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih uređenja za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital te za tretman velikih izloženosti u slučaju određenih izloženosti javnog sektora koje su nominirane u domaćoj valuti bilo koje države članice (SL L 345, 27.12.2017., str. 27.)

48.

Uredbom (EU) 2017/2401 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 347, 28.12.2017., str. 1.)

49.

Uredbom (EU) 2019/630 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (SL L 111, 25.4.2019., str. 4.)

50.

Uredbom (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

51.

Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (SL L 314, 5.12.2019., str. 1.)

52.

Uredbom (EU) 2020/873 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu određenih prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 (SL L 204, 26.6.2020., str. 4.)

53.

Uredbom (EU) 2021/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 (SL L 116, 6.4.2021., str. 25.)

54.

Osim glave V.:

Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.), i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

55.

Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.)

56.

Direktivom (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (SL L 150, 7.6.2019., str. 253.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

57.

Direktivom (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (SL L 314, 5.12.2019., str. 64.)

58.

Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 68, 26.2.2021., str. 14.)

59.

Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.)

60.

Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.) i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

61.

Direktivom (EU) 2017/2399 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (SL L 345, 27.12.2017., str. 96).

62.

Direktivom (EU) 2019/879 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (SL L 150, 7.6.2019., str. 296.) i, prema potrebi, povezanim mjerama 2. razine

63.

Direktivom (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (SL L 314, 5.12.2019., str. 64.)

64.

Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 i direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22.1.2021., str. 1.)

65.

U pogledu odredaba koje se primjenjuju na kreditne institucije, osim članaka od 34. do 36. i glave III.:

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.) i, prema potrebi, povezane mjere 2. razine

 

kako je izmijenjena:

66.

Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.)

67.

Direktivom 2016/1034 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (SL L 175, 30.6.2016., str. 8.)

68.

Uz iznimku članka 64. stavka 5.:

Direktivom (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (SL L 314, 5.12.2019., str. 64.)

69.

Direktivom (EU) 2019/2177 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L 334, 27.12.2019., str. 155.)

70.

Direktivom (EU) 2020/1504 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (SL L 347, 20.10.2020., str. 50.)

71.

Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 68, 26.2.2021., str. 14.)

72.

Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.)

 

kako je izmijenjena:

73.

Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.)

74.

U pogledu odredaba koje se primjenjuju na kreditne institucije

Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.)

 

kako je izmijenjena:

75.

Uredbom (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 175, 30.6.2016., str. 1.)

76.

Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (SL L 314, 5.12.2019., str. 1.)

77.

Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 i direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22.1.2021., str. 1.)

78.

Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.), u pogledu kreditnih institucija

 

kako je izmijenjena:

79.

Uredbom (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 i direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (SL L 22, 22.1.2021., str. 1.)


30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/33


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/507

оd 29. ožujka 2022.

o potvrdi sudjelovanja Irske u Uredbi (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Protokol br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 4.,

uzimajući u obzir obavijest Irske o želji da prihvati Uredbu (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (1) te da bude obvezana njome,

budući da:

(1)

Dopisom od 7. veljače 2022. Irska je službeno obavijestila o svojoj želji, u skladu s člankom 4. Protokola br. 21, da prihvati Uredbu (EU) 2021/1147 i bude obvezana njome.

(2)

Ne postoje uvjeti za sudjelovanje Irske u Uredbi (EU) 2021/1147.

(3)

U skladu s postupkom predviđenim u članku 331. stavku 1. Ugovora Komisija bi stoga trebala potvrditi sudjelovanje Irske u Uredbi (EU) 2021/1147,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Potvrđuje se sudjelovanje Irske u Uredbi (EU) 2021/1147.

2.   Uredba (EU) 2021/1147 primjenjuje se na Irsku u skladu s ovom Odlukom od 7. veljače 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 251, 15.7.2021., str. 1.


SMJERNICE

30.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 102/34


SMJERNICA (EU) 2022/508 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. ožujka 2022.

o izmjeni Smjernice (EU) 2017/697 Europske središnje banke o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9) (ESB/2022/12)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. i članak 6. stavak 5. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) donijela je 4. travnja 2017. Smjernicu (EU) 2017/697 Europske središnje banke (ESB/2017/9) (2) (dalje u tekstu „Smjernica O&D“), u kojoj je utvrdila opće politike za uporabu određenih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su nacionalnim nadležnim tijelima dostupna u pravu Unije u odnosu na manje značajne institucije. Zakonodavstvom koje je uvedeno nakon donošenja Smjernice O&D izmijenjene su ili izbrisane neke od mogućnosti i diskrecijskih prava predviđenih pravom Unije koje su bile uključene u Smjernicu O&D. Stoga su potrebne određene izmjene Smjernica O&D.

(2)

U pogledu stopa odljeva koje se primjenjuju na stabilne depozite stanovništva, određeni faktori otežali su praktičnu primjenu diskrecijskog prava iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/445 Europske središnje banke (ESB/2016/4) (3) i članka 7. Smjernice O&D prema kojem nadležna tijela mogu odobriti institucijama primjenu stope odljeva od 3 % na stabilne depozite stanovništva osigurane sustavom osiguranja depozita (SOD), podložno prethodnom odobrenju Europske komisije u skladu s člankom 24. stavcima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (4). Potrebni su dodatni dokazi i analiza kako bi se dokazalo da bi stope odljeva za stabilne depozite stanovništva osigurane SOD-om iz članka 24. stavka 5. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 bile ispod 3 % tijekom bilo kojeg razdoblja stresa u skladu sa scenarijima iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2015/61. U nedostatku takvih dokaza i analiza, opću politiku kojom se odobrava primjena stope odljeva od 3 % trebalo bi ukloniti iz Uredbe (EU) 2016/445 te stoga i iz Smjernice O&D.

(3)

Mogućnost koja je dana nadležnim tijelima u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) podtočkom i. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 o utvrđivanju glavnog burzovnog indeksa za potrebe utvrđivanja dionica koje se mogu smatrati imovinom stupnja 2B u koeficijentu likvidnosne pokrivenosti, trebalo bi dosljedno primjenjivati za značajne i manje značajne institucije. Diskrecijsko pravo ima za cilj osigurati da kreditne institucije uključe u svoj zaštitni sloj likvidnosti samo one dionice koje su uključene u indekse za koje se može pretpostaviti tržišna likvidnost odgovarajućih dionica. Budući da niti značajnost niti veličina kreditne institucije izravno ne utječu na tržišnu likvidnost odgovarajućih dionica u relevantnim indeksima, bilo bi primjereno primijeniti različito postupanje za značajne i manje značajne institucije.

(4)

Diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima u skladu s člankom 12. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 da odstupe od stavka 1. točke (b) podtočaka ii. i iii. istog članka u slučaju kreditnih institucija koje, u skladu sa svojim osnivačkim aktima zbog vjerskih razloga ne mogu držati imovinu koja donosi kamate trebalo bi dosljedno primjenjivati za značajne i manje značajne institucije kako bi se uskladili kriteriji za utvrđivanje imovine stupnja 2B s obzirom na dužničke vrijednosne papire trgovačkih društava.

(5)

Diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima na temelju članka 428.p stavka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) u vezi sa zahtjevom za omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR), u skladu s kojim nadležna tijela mogu utvrditi potrebne faktore stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti koje nisu navedene u dijelu šestom glavi IV. poglavlju 4. te Uredbe, trebalo bi dosljedno primjenjivati na značajne i manje značajne institucije. Politika u odnosu na značajne institucije povezuje potrebne faktore stabilnih izvora financiranja u NSFR-u sa stopama odljeva koje se primjenjuju na koeficijent likvidnosne pokrivenosti, ostavljajući ESB-fleksibilnost za utvrđivanje različitih potrebnih faktora stabilnih izvora financiranja. Ovaj pristup stvara ravnotežu, u cilju jednostavnosti i razboritosti, između usklađivanja faktora koji se primjenjuju na izračun NSFR-a s faktorima utvrđenim za potrebe koeficijenta likvidnosne pokrivenosti, dok i dalje omogućava različito postupanje u slučajevima kada ovo povezivanje ne bi na odgovarajući način odražavalo povezani rizik financiranja. Nije potrebno niti prikladno odstupiti od tog pristupa u odnosu na manje značajne institucije jer se metodologija za primjenu potrebnih faktora stabilnih izvora financiranja na te izvanbilančne izloženosti ne bi trebala, u načelu, razlikovati među kreditnim institucijama. Iz istog razloga, diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima u skladu s člankom 428.aq stavkom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 povezano NSFR-om izračunanim u skladu s pojednostavljenim pristupom trebalo bi primijeniti na sličan način.

(6)

Diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima na temelju članka 428.q stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 pri čemu ona utvrđuju rok opterećenja u odnosu na izdvojenu imovinu u skladu s odnosnom izloženosti te imovine trebalo bi primjenjivati na isti način za značajne i manje značajne institucije. Imovinu koja je izdvojena i koja nije slobodno raspoloživa trebalo bi smatrati opterećenom za razdoblje koje odgovara roku obveza prema klijentima institucije na koju se zahtjev za odvajanje odnosi i stoga se pravilno financira tijekom tog razdoblja. Ovo se obrazloženje primjenjuje neovisno o veličini dotične institucije. Diskrecijsko pravo dano nadležnim tijelima u skladu s člankom 428.ar stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s NSFR-om izračunanim u skladu s pojednostavljenim pristupom trebalo bi primijeniti na sličan način iz istih gore navedenih razloga i također zbog toga što nema bonitetnih razloga koji bi opravdavali razliku pristupa u odnosu na NSFR izračunan u skladu s pojednostavljenim pristupom. Odredbe kojima se u ovoj Smjernici provode mogućnosti i diskrecijska prava u vezi s izuzećem unutargrupnih izloženosti od primjena ograničenja velikih izloženosti iz članka 400. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 trebalo bi izmijeniti i dosljedno primjenjivati za značajne i manje značajne institucije. Od donošenja Uredbe (EU) 2016/445 (ESB/2016/4) povećala se razina zabrinutosti ESB-a vezana uz bonitet u pogledu praksi knjiženja kreditnih institucija koje uključuju subjekte osnovane u trećim zemljama. Područje primjene ove mogućnosti trebalo bi stoga ograničiti na izloženosti unutar grupe prema subjektima osnovanim u Uniji, tako da se izloženosti unutar grupe prema subjektima u trećim zemljama mogu izuzeti iz odgovarajućih ograničenja velikih izloženosti tek nakon prethodne nadzorne procjene svakog pojedinačnog slučaja.

(7)

Osim toga, Smjernicu O&D trebalo bi izmijeniti tako da bi se omogućilo da se, uz trenutačno dostupno potpuno izuzeće, kreditne institucije koje ispunjavaju odgovarajuće kriterije uz poštovanje kvantitativnog ograničenja vrijednosti odgovarajućih izloženosti mogu koristiti djelomičnim izuzećem. Takvom proširenom primjenom diskrecijskih prava trebalo bi se doprinijeti održavanju jednakih uvjeta za kreditne institucije u državama članicama sudionicama, kao i ograničiti koncentracijske rizike koji proizlaze iz specifičnih izloženosti te osigurati da se isti minimalni standardi primjenjuju u čitavom jedinstvenom nadzornom mehanizmu.

(8)

Smjernicu (EU) 2017/697 (ESB/2017/9) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica (EU) 2017/697 (ESB/2017/9) mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. briše se;

2.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Članak 400. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013: izuzeća

Nacionalna nadležna tijela upotrebljavaju mogućnost u odnosu na izuzeća iz članka 400. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na manje značajne institucije u skladu s ovim člankom i prilozima.

(a)

Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe za 80 % nominalne vrijednosti pokrivenih obveznica, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 400. stavka 3. te Uredbe.

(b)

Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe za 80 % svoje vrijednosti izloženosti, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe.

(c)

Izloženosti kreditne institucije navedene u članku 400. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 prema društvima navedenim u toj odredbi, ako su ta društva osnovana u Uniji, izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti koji su utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe, kako su dalje razrađeni u Prilogu I. ovoj Smjernici, te ako su ta društva obuhvaćena istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013, Direktivom 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1) ili istovjetnim standardima koji su na snazi u trećoj zemlji, kako je dalje utvrđeno u Prilogu I. ovoj Smjernici.

(d)

Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 izuzete su od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe, kako je dalje razrađeno u Prilogu II. ovoj Smjernici.

(e)

Izloženosti navedene u članku 400. stavku 2. točkama od (e) do (l) Uredbe (EU) br. 575/2013 u potpunosti su izuzete, ili u slučaju članka 400. stavka 2. točke (i), izuzete su do najviše dozvoljenog iznosa, od primjene članka 395. stavka 1. te Uredbe, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 400. stavkom 3. te Uredbe.

(f)

Nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da ocijene jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 400. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i u odgovarajućem prilogu ovoj Smjernici, koji se primjenjuju na određenu izloženost. Nacionalno nadležno tijelo može provjeriti tu ocjenu u svako doba i zahtijevati od kreditnih institucija da u tu svrhu dostave dokumentaciju navedenu u odgovarajućem prilogu.

(g)

Ovaj se članak primjenjuje samo ako odgovarajuća država članica nije upotrijebila mogućnost u skladu s člankom 493. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 kako bi dodijelila potpuno ili djelomično izuzeće za određenu izloženost.

(*1)  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11.2.2003., str. 1.).”;"

3.

članak 7. briše se;

4.

u odjeljku IV. iza naslova „Likvidnost” umeću se sljedeći naslovi i članci od 7.a do 7.f:

„Članak 7.a

Članak 12. stavak 1. točka (c) podtočka i. Delegirane uredbe (EU) 2015/61: koeficijent likvidnosne pokrivenosti - utvrđivanje glavnih dioničkih indeksa države članice ili treće zemlje

Nacionalna nadležna tijela smatraju sljedeće indekse glavnim dioničkim indeksima za potrebe određivanja opsega dionica koje bi se mogle smatrati imovinom stupnja 2B u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (*2):

(i)

indeksi navedeni u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1646 (*3);

(ii)

svaki glavni dionički indeks koji nije uključen u podtočku i. u državi članici ili trećoj zemlji, a koji je kao takav za potrebe ove točke odredilo nadležno tijelo određene države članice ili tijelo javne vlasti treće zemlje;

iii.

svaki glavni dionički indeks koji nije uključen u podtočke i. ili ii., a koji obuhvaća vodeća društva u odgovarajućoj jurisdikciji.

Članak 7.b

Članak 12. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) 2015/61: koeficijent likvidnosne pokrivenosti – imovina stupnja 2B

1.   Nacionalna nadležna tijela omogućuju manje značajnim institucijama koje u skladu sa svojim osnivačkim aktima nisu u mogućnosti iz vjerskih razloga držati imovinu koja donosi kamate, da uključe dužničke vrijednosne papire trgovačkih društava kao likvidnu imovinu stupnja 2B u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 12. stavku 1. točki (b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.

2.   Nacionalna nadležna tijela mogu periodično provjeravati zahtjev naveden stavku 1. i dopustiti izuzeće od članka 12. stavka 1. točke (b) podtočaka ii. i iii. Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 12. stavku 3. te Delegirane uredbe.

Članak 7.c

Članak 428.p stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013: NSFR – faktori zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti

Osim ako nacionalno nadležno tijelo utvrdi različite faktore zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti u području primjene članka 428.p stavka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013, nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da na izvanbilančne izloženosti koje nisu navedene u dijelu šestom glavi IV. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuju faktore zahtijevanih stabilnih izvora financiranja koji odgovaraju stopama odljeva koje primjenjuju na povezane proizvode i usluge u smislu članka 23. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 u zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost.

Članak 7.d

Članak 428.q stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013: NSFT – utvrđivanje roka opterećenja za odvojenu imovinu

Ako je imovina odvojena u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (*4) , a institucije ne mogu slobodno raspolagati tom imovinom, nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da smatra tu imovinu opterećenom u razdoblju koje odgovara trajanju obveza prema klijentima institucija na koje se taj zahtjev za odvajanje odnosi.

Članak 7.e

Članak 428.aq stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013: NSFR – faktori zahtijevanih stabilnih izvora financiranja za izvanbilančne izloženosti

Nacionalna nadležna zahtijevaju od manje značajnih institucija kojima je odobren primjena pojednostavnjenog zahtjeva za neto stabilne izvore financiranja iz dijela šestog glave IV. poglavlja 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 da primjenjuju pristup utvrđen u članku 7.c.

Članak 7.f

Članak 428.ar stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013: NSFT – utvrđivanje roka opterećenja za odvojenu imovinu

Nacionalna nadležna zahtijevaju od manje značajnih institucija kojima je odobren izračun omjera pojednostavnjenog zahtjeva za neto stabilne izvore financiranja iz dijela šestog glave IV. poglavlja 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 da primjenjuju pristup utvrđen u članku 7.d.

(*2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.)."

(*3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 od 13. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s glavnim burzovnim indeksima i priznatim burzama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (SL L 245, 14.9.2016., str. 5.)."

(*4)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).”;"

5.

članak 8. briše se;

6.

Prilog se mijenja u skladu s Prilogom I. ovoj Smjernici;

7.

Prilog II. se dodaje u skladu s Prilogom II. ovoj Smjernici.

Članak 2.

Završne odredbe

Stupanje na snagu i provedba

Ova Smjernica stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Nacionalna nadležna tijela primjenjuju ovu Smjernicu od 1. listopada 2022..

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. ožujka 2022.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Smjernica (EU) 2017/697 Europske središnje banke od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9) (SL L 101, 13.4.2017., str. 156.).

(3)  Uredba (EU) 2016/445 Europske središnje banke od 14. ožujka 2016. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2016/4) (SL L 78, 24.3.2016., str. 60.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog Smjernici (EU) 2017/697 (ESB/2017/9) zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Uvjeti za ocjenjivanje izuzeća od ograničenja velike izloženosti, u skladu s člankom 400. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 i člankom 6. točkom (c) ove Smjernice

1.   

Ovaj Prilog primjenjuje se u pogledu izuzeća od ograničenja velike izloženosti na temelju članka 6. točke (c) ove Smjernice. Za potrebe članka 6. točke (c) treće zemlje navedene u Prilogu I. Provedbenoj odluci Komisije 2014/908/EU (*1) smatraju se jednakovrijednima.

2.   

Nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da uzmu u obzir sljedeće kriterije kada ocjenjuju ispunjava li izloženost iz članka 400. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 uvjete za izuzeće od ograničenja velike izloženosti, u skladu s člankom 400. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(a)

Radi ocjenjivanja uklanja li posebna priroda izloženosti, druge ugovorne strane ili odnosa između kreditne institucije i druge ugovorne strane, rizik izloženosti ili ga smanjuje, kako je propisano člankom 400. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, manje značajne institucije moraju uzeti u obzir:

(i)

jesu li ispunjeni uvjeti propisani člankom 113. stavkom 6. točkama (b), (c) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013, a osobito odnose li se na drugu ugovornu stranu isti postupci procjene, mjerenja i kontrole rizika kao i na kreditnu instituciju te jesu li informatički sustavi integrirani li barem u potpunosti usklađeni. Osim toga, one moraju uzeti u obzir, postoje li tekuće ili predviđene značajne praktične ili pravne prepreke koje bi spriječile drugu ugovornu stranu da kreditnoj instituciji pravovremeno izvrši otplatu izloženosti, osim u slučaju oporavka ili sanacije kada se moraju provesti ograničenja iz Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(ii)

jesu li izloženosti unutar grupe opravdane strukturom i strategijom financiranja grupe;

(iii)

jesu li postupak na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju izloženosti drugoj ugovornoj strani unutar grupe te postupak praćenja i preispitivanja koji se primjenjuje na te izloženosti na pojedinačnoj i na konsolidiranoj razini, prema potrebi, slični postupcima koji se primjenjuju na kreditiranje trećih strana;

(iv)

omogućavaju li joj postupci upravljanja rizicima, informatički sustavi i unutarnje izvješćivanje kreditne institucije, da kontinuirano provjerava i osigurava usklađenost velikih izloženosti prema društvima grupe s njezinom strategijom rizika na razini pravnog subjekta i, prema potrebi, na konsolidiranoj razini.

(b)

Za potrebe ocjenjivanja može li se preostalim koncentracijskim rizikom upravljati drugim jednako učinkovitim sredstvima kao što su aranžmani, procesi i mehanizmi iz članka 81. Direktive 2013/36/EU, a kako je propisano člankom 400. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, manje značajne institucije moraju uzeti u obzir:

(i)

ima li kreditna institucija jasne postupke, procedure i kontrole na pojedinačnoj i konsolidiranoj razini, prema potrebi, da osigura da primjena izuzeća ne dovede do toga da koncentracijski rizik koji je izvan njezine strategije rizika i u suprotnosti s načelima pouzdanog unutarnjeg upravljanja likvidnošću unutar grupe;

(ii)

je li kreditna institucija formalno razmotrila koncentracijski rizik koji potječe od izloženosti unutar grupe kao dio svojeg okvira za procjenu ukupnog rizika;

(iii)

ima li kreditna institucija okvir za kontrolu rizika na razini pravnog subjekta i na konsolidiranoj razini, prema potrebi, kojim se na primjeren način prate predložene izloženosti;

(iv)

je li u postupku procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) kreditne institucije jasno bio ili će biti utvrđen koncentracijski rizik te hoće li se njime aktivno upravljati. Aranžmani, procesi i mehanizmi za upravljanje koncentracijskim rizikom ocijenit će se u postupku nadzorne provjere i ocjene;

(v)

postoje li dokazi da je upravljanje koncentracijskim rizikom u skladu s planom oporavka grupe.

3.   

Radi provjere, jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 1. i 2., nacionalna nadležna tijela mogu od manje značajnih institucija zahtijevati da dostave sljedeću dokumentaciju.

(a)

Dopis potpisan od strane zakonskog zastupnika kreditne institucije uz odobrenje upravljačkog tijela, u kojem se navodi da kreditna institucija ispunjava sve uvjete za izuzeće kako je utvrđeno u članku 400. stavku 2. točki (c) i članku 400. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(b)

Pravno mišljenje koje je dala vanjska neovisna treća strana ili unutarnji pravni odjel i koje je odobrilo upravljačko tijelo, a iz kojeg je vidljivo da iz mjerodavnih propisa, uključujući porezne propise ili obvezujućih sporazuma ne proizlaze zapreke koje bi spriječile da druga ugovorna strana pravovremeno otplati izloženosti kreditnoj instituciji.

(c)

Izjavu koju je potpisao zakonski zastupnik i koju je odobrilo upravljačko tijelo, a u kojoj se navodi:

(i)

da ne postoje praktične prepreke koje bi spriječile drugu ugovornu stranu da pravovremeno otplati izloženost kreditnoj instituciji;

(ii)

da su izloženosti unutar grupe opravdane strukturom i strategijom financiranja grupe;

(iii)

da su postupak na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju izloženosti drugoj ugovornoj strani unutar grupe te postupak praćenja i preispitivanja koji se primjenjuje na te izloženosti, na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, slični postupcima koji se primjenjuju na kreditiranje trećih strana;

(iv)

da se koncentracijski rizik koji potječe od izloženosti unutar grupe smatra dijelom okvira kreditne institucije za procjenu ukupnog rizika.

(d)

Dokumentacija koju je potpisao zakonski zastupnik i odobrilo upravljačko tijelo, kojom se potvrđuje da su postupci procjene, mjerenja i kontrole rizika kreditne institucije isti kao i oni druge ugovorne strane te da postupci upravljanja rizicima, informatički sustavi i unutarnje izvješćivanje kreditne institucije omogućavaju upravljačkom tijelu da kontinuirano prati razinu velike izloženosti i njezinu usklađenost sa strategijom rizika kreditne institucije, prema potrebi, na razini pravnog subjekta i na konsolidiranoj razini te s načelima pouzdanog unutarnjeg upravljanja likvidnošću unutar grupe.

(e)

Dokumentacija iz koje proizlazi da se ICAAP-om jasno utvrđuje koncentracijski rizik koji potječe iz velikih izloženosti unutar grupe i da se rizikom aktivno upravlja.

(f)

Dokumentacija iz koje je vidljivo da je upravljanje koncentracijskim rizikom u skladu s planom oporavka grupe.


(*1)  Provedbena odluka Komisije 2014/908/EU od 12. prosinca 2014. o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 359, 16.12.2014., str. 155.).

(*2)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).”


PRILOG II.

Smjernici (EU) 2017/697 (ESB/2017/9) dodaje se sljedeći Prilog:

„PRILOG II.

Uvjeti za ocjenjivanje izuzeća od ograničenja velike izloženosti, u skladu s člankom 400. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 i člankom 6. točkom (d) ove Smjernice

1.   

Nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da uzmu u obzir sljedeće kriterije kada ocjenjuju ispunjava li izloženost iz članka 400. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 uvjete za izuzeće od ograničenja velike izloženosti, u skladu s člankom 400. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(a)

Radi ocjene, uklanja li posebna priroda izloženosti, regionalnog ili središnjeg tijela ili odnosa između kreditne institucije i regionalnog ili središnjeg tijela rizik izloženosti ili ga smanjuje, kako je propisano člankom 400. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, manje značajne institucije moraju uzeti u obzir sljedeće:

(i)

postoje li tekuće ili predviđene značajne praktične ili pravne prepreke koje bi spriječile drugu ugovornu stranu da kreditnoj instituciji pravovremeno izvrši otplatu izloženosti, osim u slučaju situacije oporavka ili sanacije kada se moraju provesti ograničenja naznačena u Direktivi 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća;

(ii)

jesu li predložene izloženosti u skladu s uobičajenim poslovanjem kreditne institucije i njezinim poslovnim modelom ili opravdane strukturom izvora financiranja mreže;

(iii)

jesu li postupak na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju izloženosti središnjem tijelu kreditne institucije te postupak praćenja i preispitivanja koji se primjenjuje na te izloženosti na pojedinačnoj i konsolidiranoj razini, prema potrebi, slični postupcima koji se primjenjuju na kreditiranje trećih strana;

(iv)

omogućavaju li postupci upravljanja rizicima, informatički sustav i unutarnje izvješćivanje kreditnoj instituciji da kontinuirano provjerava i osigurava usklađenost velikih izloženosti prema svojem regionalnom ili središnjem tijelu sa svojom strategijom rizika;

(b)

za potrebe ocjenjivanja, može li se preostalim koncentracijskim rizikom upravljati drugim jednako učinkovitim sredstvima kao što su aranžmani, postupci i mehanizmi iz članka 81. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*1) kako je propisano člankom 400. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 manje značajne institucije moraju uzeti u obzir:

(i)

ima li kreditna institucija jasne postupke, procedure i kontrole da osigura da primjena izuzeća ne dovede do toga da koncentracijski rizik bude izvan njezine strategije rizika;

(ii)

je li kreditna institucija formalno razmotrila koncentracijski rizik koji potječe od izloženosti prema svojem regionalnom ili središnjem tijelu kao dijelu svojeg okvira za procjenu ukupnog rizika;

(iii)

ima li kreditna institucija okvir za kontrolu rizika kojim se na odgovarajući način prate predložene izloženosti;

(iv)

je li u postupku procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) kreditne institucije jasno bio ili će biti utvrđen nastali koncentracijski rizik te hoće li se njim aktivno upravljati. Aranžmani, procesi i mehanizmi za upravljanje koncentracijskim rizikom ocijenit će se u postupku nadzorne provjere i ocjene.

2.   

Povrh uvjeta utvrđenih u stavku 1. nacionalna nadležna tijela zahtijevaju od manje značajnih institucija da uzmu u obzir, radi ocjene je li regionalno ili središnje tijelo s kojim je kreditna institucija povezana u mrežu odgovorno za poslove poravnanja gotovinskih transakcija, kako je propisano člankom 400. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, i sadrže li akti ili društveni ugovori regionalnog ili središnjeg tijela izričito takve odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

(a)

tržišno financiranje za cijelu mrežu;

(b)

kliring likvidnosti unutar mreže, u okviru područja primjene članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

osiguravanje likvidnosti povezanim kreditnim institucijama;

(d)

povlačenje viška likvidnosti povezanih kreditnih institucija.

3.   

Radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 1. i 2., nacionalna nadležna tijela mogu od manje značajnih institucija zahtijevati da dostave sljedeću dokumentaciju:

(a)

dopis potpisan od strane zakonskog zastupnika kreditne institucije uz odobrenje upravljačkog tijela, u kojem se navodi da kreditna institucija ispunjava sve uvjete za dodjelu izuzeća utvrđene u članku 400. stavku 2. točki (d) i članku 400. stavku 3 Uredbe (EU) br. 575/2013.;

(b)

pravno mišljenje koje je dala vanjska neovisna treća strana ili unutarnji pravni odjel i koje je odobrilo upravljačko tijelo, a iz kojeg je vidljivo da iz mjerodavnih propisa, uključujući porezne propise ili obvezujućih sporazuma, ne proizlaze zapreke koje bi spriječile da regionalno ili središnje tijelo pravovremeno otplati izloženosti kreditnoj instituciji;

(c)

izjavu, koju je potpisao zakonski zastupnik i koju je odobrilo upravljačko tijelo, o sljedećem:

(i)

da ne postoje praktične prepreke da regionalno ili središnje tijelo pravovremeno izvrši otplatu izloženosti kreditnoj instituciji;

(ii)

da su izloženosti regionalnog ili središnjeg tijela opravdane strukturom financiranja mreže;

(iii)

da su postupak na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju izloženosti prema regionalnom ili središnjem tijelu te postupak praćenja i preispitivanja koji se primjenjuje na te izloženosti, na pojedinačnoj i konsolidiranoj razini slični postupcima koji se primjenjuju na kreditiranje trećih strana;

(iv)

da se koncentracijski rizik koji potječe od izloženosti prema regionalnom ili središnjem tijelu smatra dijelom okvira kreditne institucije za procjenu ukupnog rizika;

(d)

dokumentaciju koju je potpisao zakonski zastupnik i odobrilo upravljačko tijelo, kojom se potvrđuje da su postupci procjene, mjerenja i kontrole rizika kreditne institucije isti kao i za regionalna ili središnja tijela te da postupci upravljanja rizicima, informatički sustav i unutarnje izvješćivanje kreditne institucije omogućavaju upravljačkom tijelu da kontinuirano prati razinu velike izloženosti i njezinu usklađenost sa strategijom rizika kreditne institucije, na razini pravnog subjekta i na konsolidiranoj razini, prema potrebi te s načelima pouzdanog unutarnjeg upravljanja likvidnošću unutar mreže;

(e)

dokumentaciju iz koje proizlazi da se ICAAP-om jasno utvrđuje koncentracijski rizik koji potječe iz velikih izloženosti prema regionalnim ili središnjem tijelu i da se rizikom aktivno upravlja;

(f)

dokumentaciju iz koje je vidljivo da je upravljanje koncentracijskim rizikom u skladu s planom oporavka mreže.


(*1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).”