ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 101

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
29. ožujka 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/496 оd 28. ožujka 2022. o odobravanju aktivne tvari niskog rizika Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/497 оd 28. ožujka 2022. o izmjeni i ispravku priloga I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 u pogledu određenih predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i izjava za premještanja među državama članicama i ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda ( 1 )

6

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/498 оd 22. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/167 u pogledu usklađenih normi za lavinske radijske farove, satelitske zemaljske postaje i sustave, kopnene pokretne zemaljske postaje, pomorske pokretne zemaljske postaje, opremu za celularne mreže IMT, nepokretne radijske sustave, digitalne terestrijalne TV odašiljače, sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu, radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s, radiodifuzne audio prijamnike, pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, primarne nadzorne radare i TETRA radijsku opremu ( 1 )

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/499 оd 23. ožujka 2022. o odobravanju izmjena nacionalnih planova Cipra i Slovenije za provedbu sustavâ potvrđivanja u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 1844) (Vjerodostojan je samo tekst na grčkom i na slovenskom jeziku)

43

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/500 оd 25. ožujka 2022. o utvrđivanju vojne agresije Rusije na Ukrajinu izvanrednim događajem koji uzrokuje znatan poremećaj tržištâ

45

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/496

оd 28. ožujka 2022.

o odobravanju aktivne tvari niskog rizika Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. u vezi s člankom 22. stavkom 1.,

budući da:

(1)

Španjolska je 8. svibnja 2018. od društva Andermatt Biocontrol Suisse AG primila zahtjev u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za odobrenje aktivne tvari Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004.

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 3. te uredbe Španjolska je kao država članica izvjestiteljica 24. rujna 2018. obavijestila podnositelja zahtjeva, ostale države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) o prihvatljivosti zahtjeva.

(3)

Država članica izvjestiteljica Komisiji je 24. ožujka 2020. dostavila nacrt izvješća o procjeni, uz kopiju Agenciji, u kojem je ocijenila može li se očekivati da ta aktivna tvar ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

Agencija je postupila u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. U skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 zatražila je da podnositelj zahtjeva državama članicama, Komisiji i Agenciji dostavi dodatne informacije. Država članica izvjestiteljica dostavila je Agenciji procjenu dodatnih informacija 5. svibnja 2021. u obliku ažuriranog nacrta izvješća o procjeni.

(5)

Agencija je 17. rujna 2021. podnositelju zahtjeva, državama članicama i Komisiji dostavila zaključak (2) o tome može li se očekivati da aktivna tvar Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 ispunjava mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Agencija je svoj zaključak stavila na raspolaganje javnosti.

(6)

Komisija je 22. listopada 2021. odnosno 2. prosinca 2021. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila izvješće o procjeni i nacrt ove Uredbe za aktivnu tvar Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004.

(7)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese primjedbe na zaključak Agencije te, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na izvješće o procjeni. Podnositelj zahtjeva podnio je primjedbe, koje su pažljivo razmotrene.

(8)

Za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava tu aktivnu tvar, a posebno za uporabe koje su ispitane i detaljno opisane u izvješću o procjeni, utvrđeno je da su ispunjena mjerila za odobravanje iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(9)

Nadalje, Komisija smatra da je Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 aktivna tvar niskog rizika u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 mikroorganizam je koji ispunjava uvjete iz točke 5.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 jer pripada porodici Baculoviridae i nema dokazane štetne učinke na neciljane kukce.

(10)

Stoga je primjereno odobriti Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 kao aktivnu tvar niskog rizika.

(11)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je, međutim, utvrditi određene uvjete.

(12)

Direktivom Komisije 2007/50/EZ (3) Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) odobren je pod sinonimnim nazivom Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus kao aktivna tvar za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja. Pod tim je nazivom uvršten u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4). To je odobrenje isteklo 30. studenoga 2017. Radi jasnoće, odgovarajući bi unos trebalo izbrisati iz te uredbe s obzirom na ovo odobrenje aktivne tvari Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004.

(13)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 22. stavkom 2. trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004 odobrava se pod uvjetima utvrđenima u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2021. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) (Stručni pregled procjene rizika od uporabe aktivne tvari Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) kao pesticida), EFSA Journal 2021.;19(10):6848

(3)  Direktiva Komisije 2007/50/EZ od 2. kolovoza 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja beflubutamida i Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus kao aktivnih tvari (SL L 202, 3.8.2007., str. 15.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004

Nije primjenjivo

Udio virusa u aktivnom sastojku na tehničkoj razini, proizvedenom kao izolirani tehnički materijal, mora iznositi najmanje 2,0 × 1011 okluzijskih tijela/g.

18.4.2022.

18.4.2037.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o procjeni za Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj procjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

na strogo održavanje okolišnih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka koje proizvođač treba osigurati radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (2),

na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se mikroorganizmi smatraju tvarima koje mogu uzrokovati preosjetljivost, te moraju osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o procjeni.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.”


PRILOG II.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A unos 159.l, koji se odnosi na Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, briše se;

(b)

u dijelu D dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„37.

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004

Nije primjenjivo

Udio virusa u aktivnom sastojku na tehničkoj razini, proizvedenom kao izolirani tehnički materijal, mora iznosi najmanje 2,0 × 1011 okluzijskih tijela/g.

18.4.2022.

18.4.2037.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o procjeni za aktivnu tvar Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), izolat BV-0004, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj procjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

na strogo održavanje okolišnih uvjeta i analizu kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka koje proizvođač treba osigurati radi poštovanja graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (2),

na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se mikroorganizmi smatraju tvarima koje mogu uzrokovati preosjetljivost, te moraju osigurati da uvjeti uporabe uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava.

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o procjeni.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.”


29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/497

оd 28. ožujka 2022.

o izmjeni i ispravku priloga I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 u pogledu određenih predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i izjava za premještanja među državama članicama i ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 146. stavak 2., članak 156. stavak 2. prvi podstavak točku (a), članak 162. stavak 5., članak 238. stavak 3. i članak 239. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (2), a posebno njezin članak 90. prvi stavak točke (a) i (b) i članak 126. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/403 (3) utvrđeni su predlošci certifikata u obliku certifikata o zdravlju životinja, certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i izjava za premještanja među državama članicama i ulazak u Uniju pošiljaka određenih kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda. Te pošiljke uključuju pošiljke obuhvaćene područjem primjene delegiranih uredbi Komisije (EU) 2020/686 (4), (EU) 2020/688 (5) i (EU) 2020/692 (6).

(2)

U članku 6. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za premještanja među državama članicama određenih kategorija kopitara i papkara moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga I. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti riječ. U poglavljima 7. i 8. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za premještanje među državama članicama pojedinačnog kopitara koji nije namijenjen klanju (predložak „EQUI-INTRA-IND”) odnosno pošiljke kopitara (predložak „EQUI-INTRA-CON”). Kako bi se pojasnilo da se klinički pregled koji je potreban prije premještanja kopitara u druge države članice može obaviti posljednjeg radnog dana prije njihova odlaska samo u pogledu kopitara iz članka 92. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/688, trebalo bi ispraviti bilješke (2) i (3) u Napomenama uz dio II. u tim predlošcima.

(3)

U članku 7. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za premještanja među državama članicama određenih kategorija ptica i njihovih zametnih proizvoda moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga I. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je kategoriji ptica i proizvoda riječ. U poglavljima 17. i 18. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata za premještanja među državama članicama peradi za rasplod i peradi za proizvodnju (predložak „POU-INTRA-X”) odnosno za premještanja među državama članicama manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki ili manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki (predložak „POU-INTRA-LT20”). Trebalo bi ispraviti pogrešna upućivanja na ulazak u Uniju u točkama II.2.1. i II.2.1.1. tih predložaka.

(4)

Osim toga, u poglavljima 16. i 18. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, na koja se upućuje u članku 7. te uredbe, utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certfikata za premještanje među državama članicama jednodnevnih pilića (predložak „POU-INTRA-DOC”) odnosno predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata za premještanje među državama članicama manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki ili manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki (predložak „POU-INTRA-LT20”). Trebalo bi ispraviti bilješku (4) u Napomenama uz dio II. u tim predlošcima kako bi se pojasnilo da se mjere iz dijela III. glave 2. poglavlja 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 moraju poštovati u državi članici odredišta. Osim toga, trebalo bi ispraviti očitu pogrešku u pogledu dobi ptica koju treba navesti u točki II.1.4. predloška POU-INTRA-DOC u poglavlju 16.

(5)

U članku 8. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za premještanja među državama članicama određenih vrsta zametnih proizvoda goveda moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga I. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti proizvoda riječ. U poglavlju 23. (predložak „BOV-SEM-A-INTRA”), poglavlju 26. (predložak „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”), poglavlju 30. (predložak „OV/CAP-SEM-A-INTRA”) i poglavlju 33. (predložak „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA”) tog priloga utvrđeni su predlošci certifikata o zdravlju životinja za premještanja među državama članicama pošiljaka određenih zametnih proizvoda. Trebalo bi izmijeniti rubriku I.30. Napomena uz dio I. u tim predlošcima kako bi se dodao opis testova za infekciju virusom bolesti plavog jezika i testova za epizootsku hemoragijsku bolest.

(6)

Osim toga, predložak „BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA”, utvrđen u poglavlju 26. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, namijenjen je za premještanja među državama članicama pošiljaka jajnih stanica i zametaka goveda prikupljenih ili proizvedenih, obrađenih i pohranjenih u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/686 nakon 20. travnja 2021., koje je otpremio tim za prikupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke. Trebalo bi ispraviti pogrešna upućivanja na ovce i koze u točki II.2.5.1. i u rubrici I.30. u Napomenama uz dio I. tog predloška.

(7)

U članku 11. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za premještanja među državama članicama određenih vrsta zametnih proizvoda kopitara moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga I. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti proizvoda riječ. U poglavljima 45. i 49. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za premještanja među državama članicama pošiljaka sjemena kopitara prikupljenog, obrađenog i pohranjenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/686 nakon 20. travnja 2021., koje su otpremljene iz centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno (predložak „EQUI-SEM-A-INTRA”) odnosno pošiljaka jajnih stanica i zametaka kopitara prikupljenih ili proizvedenih, obrađenih i pohranjenih u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/686 nakon 20. travnja 2021., koje je otpremio tim za prikupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke (predložak „EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA”). Trebalo bi ispraviti točku II.2.5.2. tih predložaka kako bi se pojasnilo da se kopitari donori sjemena, jajnih stanica i zametaka moraju držati u objektima, umjesto u jednom objektu, u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prvog prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka i tijekom razdoblja prikupljanja. Osim toga, trebalo bi izmijeniti rubriku I.30. u Napomenama uz dio I. predloška „EQUI-SEM-A-INTRA” kako bi se dodao opis testova.

(8)

U članku 13. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja i izjave za premještanja među državama članicama određenih kategorija kopnenih životinja i određenih zametnih proizvoda moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga I. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je životinjskoj vrsti i kojim kategorijama proizvoda riječ. U poglavlju 61. tog priloga utvrđeni su predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za premještanje među državama članicama pasa, mačaka i pitomih vretica. Točka II.2.2. tog predloška certifikata sadržava očite pogreške i zahtijeva pojašnjenje. Stoga je potrebno na odgovarajući način ispraviti taj predložak.

(9)

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(10)

U članku 14. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za ulazak u Uniju određenih kategorija kopitara i papkara moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti riječ. U poglavlju 4. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata za ulazak u Uniju ovaca i koza (predložak „OV/CAP-X”). Točke II.2.2. i II.2.11.6. potvrde o zdravlju životinja iz tog predloška sadržavaju očite pogreške i zahtijevaju pojašnjenje. Stoga je potrebno na odgovarajući način ispraviti taj predložak.

(11)

U članku 15. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati i izjave koje prate te certifikate za ulazak u Uniju ili provoz kroz Uniju određenih kategorija kopitara moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kakvim je premještanjima riječ. U poglavljima od 12. do 15. tog priloga utvrđeni su predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata i predložak izjave za ulazak u Uniju kopitara koji nisu namijenjeni klanju (predložak „EQUI-X”), predložak certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata i predložak izjave za ulazak u Uniju kopitara namijenjenih klanju (predložak „EQUI-Y”), predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za provoz kroz Uniju kopitara koji nisu namijenjeni klanju (predložak „EQUI-TRANSIT-X”) odnosno predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za provoz kroz Uniju kopitara namijenjenih klanju (predložak „EQUI-TRANSIT-Y”). U skladu s člankom 13. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, razdoblje koje smije proteći od kliničkog pregleda do odlaska kopitara, osim registriranih kopitara, iznosi 24 sata za tu kategoriju životinja. U skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem. Stoga je potrebno na odgovarajući način ispraviti te predloške.

(12)

Osim toga, u poglavljima 16., 17. i 18. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, na koja se upućuje u članku 15. te uredbe, utvrđeni su predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za ponovni ulazak u Uniju registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza na razdoblje od najviše 30 dana (predložak „EQUI-RE-ENTRY-30”), predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za ponovni ulazak u Uniju registriranih konja za natjecanja nakon privremenog izvoza na razdoblje od najviše 90 dana radi sudjelovanja u konjičkim događanjima organiziranima pod pokroviteljstvom Svjetske konjičke federacije (Fédération Equestre Internationale – FEI) (predložak „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”) i predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak izjave za ponovni ulazak u Uniju registriranih konja za utrke nakon privremenog izvoza na razdoblje od najviše 90 dana radi sudjelovanja u određenim konjičkim utrkama u Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Hong Kongu, Japanu, Singapuru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili Kataru (predložak „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”). U skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem. Stoga je potrebno na odgovarajući način ispraviti te predloške.

(13)

U članku 16. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za ulazak u Uniju kopitara i papkara namijenjenih zatvorenom objektu moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti riječ. U poglavljima od 19. do 22. tog priloga utvrđeni su predlošci certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju životinja navedenih u poglavlju 19. odjeljku 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 koje potječu iz zatvorenog objekta i namijenjene su zatvorenom objektu (predložak „CONFINED-RUM”), životinja navedenih u poglavlju 20. odjeljku 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/403 koje potječu iz zatvorenog objekta i namijenjene su zatvorenom objektu (predložak „CONFINED-SUI”), životinja navedenih u poglavlju 21. odjeljku 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/403 koje potječu iz zatvorenog objekta i namijenjene su zatvorenom objektu (predložak „CONFINED-TRE”) odnosno životinja iz porodice Hippopotamidae koje potječu iz zatvorenog objekta i namijenjene su zatvorenom objektu (predložak „CONFINED-HIPPO”). Trebalo bi izmijeniti točku II.1.2. dijela II. (Podaci o zdravstvenom stanju) tih predložaka dodavanjem izostavljenih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja iz članka 34. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 te bi trebalo ispraviti druge očite pogreške i nenamjerne propuste.

(14)

U članku 17. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za ulazak u Uniju određenih kategorija ptica i njihovih zametnih proizvoda moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je kategoriji ptica i proizvoda riječ. U poglavlju 34.a tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju sportskih golubova koji se puštaju odmah nakon ulaska (predložak „RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE”). Trebalo bi ispraviti točke II.1.2. i II.1.6. tog predloška kako bi se pojasnio zahtjev u pogledu registracije objekata podrijetla iz članka 62. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 i uvjeti prijevoza sportskih golubova.

(15)

U članku 20. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za ulazak u Uniju određenih vrsta zametnih proizvoda moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku, ovisno o tome o kojoj je vrsti proizvoda riječ. U poglavlju 39. (predložak „BOV-SEM-A-ENTRY”), poglavlju 42. (predložak „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”), poglavlju 48. („OV/CAP-SEM-A-ENTRY”) i poglavlju 50. (predložak „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”) tog priloga utvrđeni su predlošci certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju pošiljaka određenih zametnih proizvoda. Trebalo bi izmijeniti rubriku I.27. Napomena uz dio I. u tim predlošcima kako bi se dodao opis testova za infekciju virusom bolesti plavog jezika i testova za epizootsku hemoragijsku bolest.

(16)

Osim toga, trebalo bi ispraviti pogrešno numeriranje u točki II.2. predloška „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”, koji je utvrđen u poglavlju 42. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403.

(17)

Osim toga, u članku 20. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 upućuje se na predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju pošiljaka određenih zametnih proizvoda, koje su otpremljene nakon 20. travnja 2021. iz centra za pohranu zametnih proizvoda (predložak „BOV-GP-STORAGE-ENTRY”), koji je utvrđen u Prilogu II. toj uredbi. Trebalo bi ispraviti Napomene u tom predlošku tako da se odnose ne samo na sjeme goveda nego i na jajne stanice i zametke tih životinja.

(18)

U članku 21. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za ulazak u Uniju određenih vrsta zametnih proizvoda ovaca i koza moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku. U poglavlju 53. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju pošiljaka određenih zametnih proizvoda, koje su otpremljene nakon 20. travnja 2021. iz centra za pohranu zametnih proizvoda (predložak „OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY”). Trebalo bi ispraviti Napomene u tom predlošku tako da se odnose na sjeme, jajne stanice i zametke ne samo ovaca već i koza.

(19)

U članku 22. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za ulazak u Uniju određenih vrsta zametnih proizvoda svinja moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku. U poglavlju 54. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju pošiljaka sjemena svinja prikupljenog, obrađenog i pohranjenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 nakon 20. travnja 2021., koje su otpremljene iz centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno (predložak „POR-SEM-A-ENTRY”). Trebalo bi ispraviti pogrešna upućivanja na državu članicu, umjesto na treću zemlju ili područje, u točkama II.4.8.3. i II.4.9.3. tog predloška.

(20)

U članku 23. Provedbene uredbe (EU) 2021/403 utvrđeno je da certifikati o zdravlju životinja za ulazak u Uniju određenih vrsta zametnih proizvoda kopitara moraju odgovarati jednom od predložaka iz Priloga II. toj uredbi, koji su navedeni u tom članku. U poglavljima 59. i 63. tog priloga utvrđen je predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju pošiljaka sjemena kopitara prikupljenog, obrađenog i pohranjenog u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 nakon 20. travnja 2021., koje su otpremljene iz centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno (predložak „EQUI-SEM-A-ENTRY”) odnosno jajnih stanica i zametaka kopitara prikupljenih ili proizvedenih, obrađenih i pohranjenih u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 nakon 20. travnja 2021., koje je otpremio tim za prikupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke (predložak „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY”). Trebalo bi ispraviti točku II.4.4.2. tih predložaka kako bi se pojasnilo da se kopitari donori sjemena, jajnih stanica i zametaka moraju držati u objektima, umjesto u jednom objektu, u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma prvog prikupljanja sjemena, jajnih stanica ili zametaka i tijekom razdoblja prikupljanja. Osim toga, trebalo bi izmijeniti rubriku I.27. u Napomenama uz dio I. predloška „EQUI-SEM-A-ENTRY” kako bi se dodao opis testova.

(21)

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(22)

Provedbenu uredbu (EU) 2021/403 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(23)

Kako bi se izbjegli poremećaji u trgovini u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka na koje se odnose izmjene koje se ovom Uredbom uvode u Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, tijekom prijelaznog razdoblja pod određenim bi uvjetima i dalje trebala biti dopuštena upotreba certifikata o zdravlju životinja, certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i izjava izdanih u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/403, kako se primjenjivala prije izmjena uvedenih ovom Uredbom.

(24)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 mijenjaju se i ispravljaju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 15. prosinca 2022. i dalje je dopušten ulazak u Uniju pošiljaka određenih vrsta i kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda koje prate odgovarajući certifikati o zdravlju životinja, certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati i izjave, izdani u skladu s predlošcima utvrđenima u poglavljima 4., od 12. do 22., 34.a, 39., 42., 47., 48., 50., 53., 54., 59. i 63. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, kako se primjenjivala prije izmjena uvedenih ovom Uredbom, pod uvjetom da su ti certifikati i izjave izdani najkasnije 15. rujna 2022.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja među državama članicama pošiljaka određenih kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/470/EU (SL L 113, 31.3.2021., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403 mijenjaju se i ispravljaju kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se i ispravlja kako slijedi:

(a)

u poglavlju 7., u predlošku EQUI-INTRA-IND, u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Opcija samo za:

(a)

kopitara kojeg prati njegov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava valjanu validacijsku oznaku iz članka 92. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/688; ili

(b)

registriranog kopitara kojeg prati njegov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava valjanu dozvolu iz članka 92. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ili njegov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument praćen potvrdom FEI-ja o priznavanju identifikacijskog dokumenta zajedno s naljepnicom kojom se potvrđuje valjanost.”;

(b)

u poglavlju 8., u predlošku EQUI-INTRA-CON, u Napomenama uz dio II. bilješka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

Opcija samo za:

(a)

kopitare koje prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava valjanu validacijsku oznaku iz članka 92. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/688; ili

(b)

registrirane kopitare koje prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument iz članka 114. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava valjanu dozvolu iz članka 92. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ili njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument praćen potvrdom FEI-ja o priznavanju identifikacijskog dokumenta zajedno s naljepnicom kojom se potvrđuje valjanost.”;

(c)

u poglavlju 16., predložak POU-INTRA-DOC ispravlja se kako slijedi:

i.

točka II.1.4. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.4.

jednodnevni pilići opisani u dijelu I.:

(a)

ne pokazuju kliničke znakove bolesti s popisa relevantnih za tu vrstu niti postoje razlozi za sumnju na te bolesti;

(2)(3)ili[(b)

nisu cijepljeni protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;]

(2)(3)ili[(b)

cijepljeni su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti [inaktiviranim cjepivima](2) [živim atenuiranim cjepivima koja su u skladu s kriterijima iz Priloga VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688](2)

(naziv soja korištenog u cjepivu)

… (datum) u dobi od … dana;]”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (4) zamjenjuje se sljedećim:

„(4)

Budući da su jednodnevni pilići iz ovog certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata izvaljeni iz jaja koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, u državi članici odredišta moraju se poštovati posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanje i postupanje s tim životinjama u objektu odredišta utvrđeni u člancima 112., 113. i 114. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.”;

(d)

u poglavlju 17., u predlošku POU-INTRA-X, točka II.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„(10)[II.2.1.

Program kontrole salmonele iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i posebni zahtjevi za korištenje antimikrobnih sredstava i cjepiva iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1177/2006 primijenjeni su na jato podrijetla te je jato testirano na serotipove salmonele koji su značajni za javno zdravlje:

Identifikacija jata

Starost ptica

Datum zadnjeg uzorkovanja iz jata za koje je poznat rezultat testiranja [dd/mm/gggg]

Rezultat svih testiranja u jatu(11)

pozitivan

negativan

 

 

 

 

 

Zbog drugih razloga osim programa kontrole salmonele, u razdoblju od 21 dana prije datuma premještanja pošiljke među državama članicama:

(2)ili

[na peradi za rasplod i peradi za proizvodnju osim bezgrebenki nisu korištena antimikrobna sredstva;]

(2)(12)ili

[na peradi za rasplod i peradi za proizvodnju osim bezgrebenki korištena su sljedeća antimikrobna sredstva: …;]]”;

(e)

u poglavlju 18., predložak POU-INTRA-LT20 ispravlja se kako slijedi:

i.

u dijelu II. točka II.2.1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„(10)[II.2.1.1.

Program kontrole salmonele iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i posebni zahtjevi za korištenje antimikrobnih sredstava i cjepiva iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1177/2006 primijenjeni su na jato podrijetla te je jato testirano na serotipove salmonele koji su značajni za javno zdravlje:

Identifikacija jata

Starost ptica

Datum zadnjeg uzorkovanja iz jata za koje je poznat rezultat testiranja [dd/mm/gggg]

Rezultat svih testiranja u jatu(11)

pozitivan

negativan

 

 

 

 

 

Zbog drugih razloga osim programa kontrole salmonele, u razdoblju od 21 dana prije datuma premještanja pošiljke među državama članicama:

(1) ili

[na peradi za rasplod i peradi za proizvodnju osim bezgrebenki nisu korištena antimikrobna sredstva;]

(1)(12) ili

[na peradi za rasplod i peradi za proizvodnju osim bezgrebenki korištena su sljedeća antimikrobna sredstva: …;]]”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (14) zamjenjuje se sljedećim:

„(14)

Budući da su jednodnevni pilići iz ovog certifikata o zdravlju životinja/službenog certifikata izvaljeni iz jaja koja su ušla u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, u državi članici odredišta moraju se poštovati posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za premještanje i postupanje s tim životinjama u objektu odredišta utvrđeni u člancima 112., 113. i 114. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.”;

(f)

u poglavlju 23., u predlošku BOV-SEM-A-INTRA, u Napomenama uz dio I. Rubrika I.30. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.30.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Bos taurus”, „Bison bison” ili „Bubalus bubalis”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.2.8.5. i/ili II.2.8.6., i/ili za test na EHB: II.2.9.3.1. i/ili II.2.9.3.2., ako je relevantno.”;

(g)

u poglavlju 26., predložak BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA ispravlja se kako slijedi:

i.

u dijelu II. točka II.2.5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„II.2.5.1.

držane su u objektima koji se ne nalaze u zoni ograničenja uspostavljenoj zbog pojave slinavke i šapa, infekcije virusom goveđe kuge, infekcije virusom groznice Riftske doline, zarazne pleuropneumonije goveda ili bolesti kvrgave kože, ili emergentne bolesti relevantne za goveda;”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.30. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.30.

:

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Bos taurus”, „Bison bison” ili „Bubalus bubalis”.

Vrsta: navesti je li riječ o jajnim stanicama, in vivo dobivenim zamecima, in vitro proizvedenim zamecima ili mikromanipuliranim zamecima.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje su stavljene jajne stanice ili zameci iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja ili proizvodnje jajnih stanica ili zametaka iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja tima za prikupljanje zametaka ili tima za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.2.7.5. i/ili II.2.7.6., i/ili za test na EHB: II.2.8.3.1. i/ili II.2.8.3.2., ako je relevantno.”;

(h)

u poglavlju 30., u predlošku OV/CAP-SEM-A-INTRA, u Napomenama uz dio I. Rubrika I.30. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.30.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Ovis aries” ili „Capra hircus”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena ili, u slučaju objekta iz članka 13. Delegirane uredbe (EU) 2020/686, jedinstveni registracijski broj objekta u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.2.8.5. i/ili II.2.8.6., i/ili za test na EHB: II.2.9.3.1. i/ili II.2.9.3.2., ako je relevantno.”;

(i)

u poglavlju 33., u predlošku OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, u Napomenama uz dio I. Rubrika I.30. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.30.

:

Vrsta: navesti je li riječ o in vivo dobivenim zamecima, in vivo dobivenim jajnim stanicama, in vitro proizvedenim zamecima ili mikromanipuliranim zamecima.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Ovis aries” ili „Capra hircus”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje su stavljene jajne stanice ili zameci iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja ili proizvodnje jajnih stanica ili zametaka iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja tima za prikupljanje zametaka ili tima za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.3.7.5. i/ili II.3.7.6., i/ili za test na EHB: II.3.8.3.1. i/ili II.3.8.3.2., ako je relevantno.”;

(j)

u poglavlju 45., predložak EQUI-SEM-A-INTRA ispravlja se i mijenja kako slijedi:

i.

u dijelu II. točka II.2.5.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.2.5.2.

držane su u objektima u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice;”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.30. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.30.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti ,Da, vidjeti točke II.2.8. i II.2.9.՚.”;

(k)

u poglavlju 49., u predlošku EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, točka II.2.5.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.2.5.2.

držane su u objektima u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice;”;

(l)

u poglavlju 61., u predlošku CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, točka II.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

(2) ili[II.2.2.

zbog njihova planiranog odredišta(5), navedenog u rubrici I.9. ili rubrici I.10. ako se primjenjuje regionalizacija, psi:

(2) ili

[su tretirani protiv trakavice Echinococcus multilocularis u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/772;]

(2) ili

[nisu tretirani protiv trakavice (6) Echinococcus multilocularis;]]

(2) ili[II.2.2.

životinje su namijenjene za izravni prijevoz u zatvoreni objekt naveden u rubrici I.12. u dijelu I., u skladu s člankom 54. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.]”;

(2)

Prilog II. mijenja se i ispravlja kako slijedi:

(a)

u poglavlju 4., predložak OV/CAP-X ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.2.2. i II.2.3. zamjenjuju se sljedećim:

„II.2.2.

neprekidno su boravile:

i.

u zoni iz točke II.2.1. od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma njihove otpreme u Uniju, i

ii.

u objektu podrijetla od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje 40 dana prije datuma otpreme u Uniju, u koji tijekom tog razdoblja nisu unesene ovce i koze ni životinje drugih vrsta koje su uvrštene na popis za iste bolesti kao ovce i koze;

II.2.3.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma otpreme u Uniju;”;

ii.

točka II.2.11.6. zamjenjuje se sljedećim:

ili[II.2.11.6.

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) tijekom razdoblja od najmanje 42 dana prije datuma otpreme životinja u Uniju;](1)(8)

ili[II.2.11.6.

u kojem se provodilo nadziranje radi otkrivanja infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) u skladu s postupcima iz dijela 1. točaka 1. i 2. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/688 tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci prije datuma otpreme životinja u Uniju i tijekom tog razdoblja:

i.

u objekt su uvedene samo koze iz objekata koji primjenjuju takvo nadziranje;

ii.

ako je bilo prijavljenih slučajeva infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) kod koza koje se drže u objektu, poduzete su mjere u skladu s dijelom 1. točkom 3. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/688];(1)(9)”;

iii.

točke II.2.11.9. i II.2.11.10. zamjenjuju se sljedećim:

„II.2.11.9.

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva bedrenice tijekom razdoblja od najmanje 15 dana prije datuma otpreme životinja u Uniju;

ili[II.2.11.10.

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom razdoblja od najmanje dvije godine prije datuma otpreme životinja u Uniju;] (1)

ili[II.2.11.10.

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma otpreme životinja u Uniju, a ako je u objektu podrijetla bilo prijavljenih slučajeva te bolesti tijekom dvije godine prije datuma otpreme životinja u Uniju, na objekt su se primjenjivala ograničenja dok zaražene životinje nisu uklonjene iz objekta i dok preostale životinje u objektu nisu podvrgnute testu na suru (Trypanosoma evansi) opisanom u članku 9. točki (b) podtočki i. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, s negativnim rezultatima, na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma uklanjanja zaraženih životinja iz objekta;] (1)

[II.2.11.11.

u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme životinja u Uniju;](9)”;

iv.

bilješke uz dio II. zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

Nepotrebno precrtati.

(2)

Oznaka zone kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Datum utovara: ne smije biti raniji od datuma odobrenja zone za ulazak u Uniju ili biti unutar razdoblja tijekom kojeg su na snazi bile Unijine mjere ograničenja protiv ulaska u Uniju tih životinja iz te zone.

(4)

Za zone s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(5)

Za zone s unosom BTV u stupcu 7. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(6)

Za zone s unosom SF-BTV u stupcu 7. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(7)

Za zone s unosom SF-EHD u stupcu 7. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(8)

Samo za ovce.

(9)

Samo za koze.

(10)

U skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(11)

Zone s unosom BRU za ovce i koze u stupcu 7. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(b)

u poglavlju 12., predložak EQUI-X ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.1. i II.1.2. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.1.

nije namijenjen klanju za prehranu ljudi i nije namijenjen klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti prenosive na kopitare, i

(1) ili

[registrirani je kopitar kako je definiran u članku 2. točki 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692;]

(1) ili

[registrirani je konj kako je definiran u članku 2. točki 12. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;]

(1) ili

[kopitar je osim registriranog kopitara ili registriranog konja;]

II.1.2.

nije pokazivao znakove ili simptome bolesti s popisa za kopitare iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1882 tijekom kliničkog pregleda provedenog ………………. (umetnuti datum dd/mm/gggg)(2), tijekom razdoblja od 24 sata ili u slučaju registriranog konja tijekom razdoblja od 48 sati ili zadnjeg radnog dana prije odlaska životinje iz registriranog objekta;”;

ii.

Napomene uz dio I. zamjenjuju se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.

Rubrika I.27.

:

Identifikacijski sustav: životinja mora biti pojedinačno označena jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 ili biti označena alternativnom metodom pod uvjetom da je navedena u identifikacijskom dokumentu životinje (putovnica) iz članka 21. stavka 2. točke (b) podtočke i. Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Navesti identifikacijski sustav i anatomsko mjesto označavanja na životinji. Ako životinju prati putovnica, treba navesti njezin broj i naziv nadležnog tijela koje ju je ovjerilo.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (2) do (8) zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako je životinja utovarena prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(4)

Testovi na maleus, suru, durinu, infekcioznu anemiju kopitara i venezuelski encefalomijelitis konja koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za bolesti kopitara osim konjske kuge: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5)

Zona zemlje ili područja iz koje je odobren ulazak u Uniju, kako je navedena u stupcu 2. odnosno stupcu 5. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj Uredbi (EU) 2021/404.

(6)

Dopušteno samo ako je zemlja otpreme razvrstana u sanitarnu skupinu G.

(7)

Izjave koje se u cijelosti i isključivo odnose na sanitarnu skupinu koja se razlikuje od sanitarne skupine u koju su razvrstani zemlja, područje ili njihova zona otpreme mogu se izostaviti pod uvjetom da se zadrži numeracija sljedećih izjava.

(8)

Testovi za konjsku kugu koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za konjsku kugu:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx”;

iv.

u Izjavi subjekta odgovornog za ulazak u Uniju pošiljke kopitara koji nije namijenjen klanju bilješka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Identifikacijski sustav: životinja mora biti pojedinačno označena jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 ili biti označena alternativnom metodom pod uvjetom da je navedena u identifikacijskom dokumentu životinje (putovnica) iz članka 21. stavka 2. točke (b) podtočke i. Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Navesti identifikacijski sustav (npr. ušna markica, transponder) i anatomsko mjesto označavanja na životinji.

Ako životinju prati putovnica, treba navesti njezin broj i naziv nadležnog tijela koje ju je ovjerilo.

Dob: datum rođenja (dd/mm/gggg).

Spol: (M = mužjak, Ž = ženka, K = kastriran).”;

(c)

u poglavlju 13., predložak EQUI-Y ispravlja se kako slijedi:

i.

točka II.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.2.

nije pokazivao znakove ili simptome bolesti s popisa za kopitare iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1882 tijekom kliničkog pregleda provedenog ………………. (umetnuti datum dd/mm/gggg)(2), tijekom razdoblja od 24 sata prije odlaska:

(3)ili

[iz registriranog objekta podrijetla u zemlji, području ili njihovoj zoni otpreme;]

(3)ili

[iz objekta koji je nadležno tijelo treće zemlje ili područja otpreme odobrilo za obavljanje operacija okupljanja kopitara u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035;]”;

ii.

Napomene uz dio I. zamjenjuju se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.

Rubrika I.27.

:

Identifikacijski sustav: životinje moraju biti pojedinačno označene jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 koja omogućuje povezivanje životinje s certifikatom o zdravlju životinja/službenim certifikatom. Navesti identifikacijski sustav i anatomsko mjesto označavanja na životinjama.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (2) do (4) zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako su životinje utovarene prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Izbrisati nepotrebno.

(4)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

iv.

u Napomenama uz dio II. bilješka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Testovi za konjsku kugu koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za konjsku kugu:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx”;

v.

u Izjavi subjekta odgovornog za ulazak u Uniju pošiljke kopitara namijenjenih klanju bilješka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Identifikacijski sustav: životinje moraju biti pojedinačno označene jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 koja omogućuje povezivanje životinje s certifikatom o zdravlju životinja/službenim certifikatom. Navesti identifikacijski sustav (npr. ušna markica, transponder) i anatomsko mjesto označavanja na životinjama.”;

(d)

u poglavlju 14., predložak EQUI-TRANSIT-X ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.1. i II.1.2. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.1.

nije namijenjen klanju za prehranu ljudi i nije namijenjen klanju u okviru iskorjenjivanja bolesti prenosive na kopitare, i

(1) ili

[registrirani je kopitar kako je definiran u članku 2. točki 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692;]

(1) ili

[registrirani je konj kako je definiran u članku 2. točki 12. Delegirane uredbe (EU) 2020/692;]

(1) ili

[kopitar je osim registriranog kopitara ili registriranog konja;]

II.1.2.

nije pokazivao znakove ili simptome bolesti s popisa za kopitare iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1882 tijekom kliničkog pregleda provedenog …. (umetnuti datum dd/mm/gggg)(2), tijekom razdoblja od 24 sata ili u slučaju registriranog konja tijekom razdoblja od 48 sati ili zadnjeg radnog dana prije odlaska iz registriranog objekta;”;

ii.

Napomene uz dio I. zamjenjuju se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.

Rubrika I.27.

:

Identifikacijski sustav: životinja mora biti pojedinačno označena jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 ili biti označena alternativnom metodom pod uvjetom da je navedena u identifikacijskom dokumentu životinje (putovnica) iz članka 21. stavka 2. točke (b) podtočke i. Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Navesti identifikacijski sustav i anatomsko mjesto označavanja na životinji. Ako životinju prati putovnica, treba navesti njezin broj i naziv nadležnog tijela koje ju je ovjerilo.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (2) do (8) zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako je životinja utovarena prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(4)

Testovi na maleus, suru, durinu, infekcioznu anemiju kopitara i venezuelski encefalomijelitis konja koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za bolesti kopitara osim konjske kuge: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5)

Zona zemlje ili područja iz koje je odobren ulazak u Uniju, kako je navedena u stupcu 2. odnosno stupcu 5. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj Uredbi (EU) 2021/404.

(6)

Dopušteno samo ako je zemlja otpreme razvrstana u sanitarnu skupinu G.

(7)

Izjave koje se u cijelosti i isključivo odnose na sanitarnu skupinu koja se razlikuje od sanitarne skupine u koju su razvrstani zemlja, područje ili njihova zona otpreme mogu se izostaviti pod uvjetom da se zadrži numeracija sljedećih izjava.

(8)

Testovi za konjsku kugu koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za konjsku kugu:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx”;

iv.

u Izjavi subjekta odgovornog za provoz kroz Uniju pošiljke kopitara koji nije namijenjen klanju bilješka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Identifikacijski sustav: životinja mora biti pojedinačno označena jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 ili biti označena alternativnom metodom pod uvjetom da je navedena u identifikacijskom dokumentu životinje (putovnica) iz članka 21. stavka 2. točke (b) podtočke i. Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Navesti identifikacijski sustav (npr. ušna markica, transponder) i anatomsko mjesto označavanja na životinji.

Ako životinju prati putovnica, treba navesti njezin broj i naziv nadležnog tijela koje ju je ovjerilo.

Dob: datum rođenja (dd/mm/gggg).

Spol: (M = mužjak, Ž = ženka, K = kastriran).”;

(e)

u poglavlju 15., predložak EQUI-TRANSIT-Y ispravlja se kako slijedi:

i.

točka II.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.2.

nisu pokazivali znakove ili simptome bolesti s popisa za kopitare iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1882 tijekom kliničkog pregleda provedenog …. (umetnuti datum dd/mm/gggg)(2), tijekom razdoblja od 24 sata prije odlaska:

(3)ili

[iz registriranog objekta podrijetla u zemlji, području ili njihovoj zoni otpreme;]

(3)ili

[iz objekta koji je nadležno tijelo zemlje, područja ili njihove zone otpreme odobrilo za obavljanje operacija okupljanja kopitara u skladu sa zahtjevima koji su barem jednako strogi kao oni utvrđeni u članku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035;]”;

ii.

Napomene uz dio I. zamjenjuju se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.

Rubrika I.27.

:

Identifikacijski sustav: životinje moraju biti pojedinačno označene jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 koja omogućuje povezivanje životinje s certifikatom o zdravlju životinja/službenim certifikatom. Navesti identifikacijski sustav i anatomsko mjesto označavanja na životinjama.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (2) do (4) zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako su životinje utovarene prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Izbrisati nepotrebno.

(4)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

iv.

u Napomenama uz dio II. bilješka (7) zamjenjuje se sljedećim:

„(7)

Testovi za konjsku kugu koje je opisao referentni laboratorij Europske unije za konjsku kugu:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx”;

v.

u Izjavi subjekta odgovornog za provoz kroz Uniju pošiljke kopitara namijenjenih klanju bilješka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Identifikacijski sustav: životinje moraju biti pojedinačno označene jednom od identifikacijskih metoda utvrđenih u članku 21. stavku 2. točki (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 koja omogućuje povezivanje životinje s certifikatom o zdravlju životinja/službenim certifikatom. Navesti identifikacijski sustav (npr. ušna markica, transponder) i anatomsko mjesto označavanja na životinji.”;

(f)

u poglavlju 16., predložak EQUI-RE-ENTRY-30 ispravlja se kako slijedi:

i.

točke od II.2.4. do II.2.7. zamjenjuju se sljedećim:

„II.2.4.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska provodio program nadziranja i iskorjenjivanja infekcije s Burkholderia mallei (maleus) koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu otpreme nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostali kopitari u objektu nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za infekciju s Burkholderia mallei (maleus)(4), koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5 na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen.]]]

II.2.5.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja sure koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostale životinje u objektu nisu podvrgnute imunoenzimskom testu (ELISA) ili testu aglutinacije na kartici za tripanosomijazu (CATT) u razrjeđenju seruma 1: 4(4), koji je proveden s negativnim rezultatima na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma uklanjanja posljednje zaražene životinje iz objekta.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednja životinja u objektu koja pripada vrsti s popisa usmrćena i uništena ili zaklana.]]]

II.2.6.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja durine koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostali kopitari u objektu, osim kastriranih mužjaka kopitara, nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za durinu, koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5(4) na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene ili zaklane ili zaraženi nekastrirani mužjaci kastrirani.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen ili zaklan.]]

II.2.7.

Kopitar opisan u dijelu I. nije cijepljen protiv venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma odlaska, i

(3)ili

[dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji ili području u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska.]

(3)ili

[dolazi iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma odlaska i koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja venezuelskog encefalomijelitisa konja koji je priznala Unija(1)].”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.8. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (1) do (2) zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako je životinja utovarena prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(2)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(g)

u poglavlju 17., predložak EQUI-RE-ENTRY-90-COMP ispravlja se kako slijedi:

i.

točke od II.2.4. do II.2.7. zamjenjuju se sljedećim:

„II.2.4.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska provodio program nadziranja i iskorjenjivanja infekcije s Burkholderia mallei (maleus) koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu otpreme nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostali kopitari u objektu nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za infekciju s Burkholderia mallei (maleus)(4), koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5 na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen.]]]

II.2.5.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja sure koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostale životinje u objektu nisu podvrgnute imunoenzimskom testu (ELISA) ili testu aglutinacije na kartici za tripanosomijazu (CATT) u razrjeđenju seruma 1: 4(4), koji je proveden s negativnim rezultatima na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma uklanjanja posljednje zaražene životinje iz objekta.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednja životinja u objektu koja pripada vrsti s popisa usmrćena i uništena ili zaklana.]]]

II.2.6.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja durine koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostali kopitari u objektu, osim kastriranih mužjaka kopitara, nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za durinu, koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5(4) na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene ili zaklane ili zaraženi nekastrirani mužjaci kastrirani.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen ili zaklan.]]

II.2.7.

Kopitar opisan u dijelu I. nije cijepljen protiv venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma odlaska, i

(3)ili

[dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji ili području u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska.]

(3)ili

[dolazi iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma odlaska i koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja venezuelskog encefalomijelitisa konja koji je priznala Unija(1)].”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.8. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke od (1) do (2) zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako je životinja utovarena prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(2)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(h)

u poglavlju 18., predložak EQUI- RE-ENTRY-90-RACE ispravlja se kako slijedi:

i.

točke od II.2.4. do II.2.7. zamjenjuju se sljedećim:

„II.2.4.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska provodio program nadziranja i iskorjenjivanja infekcije s Burkholderia mallei (maleus) koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu otpreme nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva infekcije s Burkholderia mallei (maleus) tijekom razdoblja od 36 mjeseci prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostali kopitari u objektu nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za infekciju s Burkholderia mallei (maleus)(4), koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5 na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen.]]]

II.2.5.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3)ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska.]

(3)ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja sure koji je priznala Unija(1), i

(3)ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3)ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva sure tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3)ili

[dok preostale životinje u objektu nisu podvrgnute imunoenzimskom testu (ELISA) ili testu aglutinacije na kartici za tripanosomijazu (CATT) u razrjeđenju seruma 1: 4(4), koji je proveden s negativnim rezultatima na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma uklanjanja posljednje zaražene životinje iz objekta.]]]

(3)ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednja životinja u objektu koja pripada vrsti s popisa usmrćena i uništena ili zaklana.]]]

II.2.6.

Kopitar opisan u dijelu I. dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni:

(3) ili

[u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]

(3) ili

[u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja durine koji je priznala Unija(1), i

(3) ili

[u objektu nije bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje.]]

(3) ili

[u objektu je bilo prijavljenih slučajeva durine tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje, a nakon posljednjeg izbijanja bolesti na objekt su se primjenjivala ograničenja premještanja:

(3) ili

[dok preostali kopitari u objektu, osim kastriranih mužjaka kopitara, nisu podvrgnuti testu reakcije vezanja komplementa za durinu, koji je proveden s negativnim rezultatima u razrjeđenju seruma 1: 5(4) na uzorcima uzetima najmanje šest mjeseci nakon datuma na koji su zaražene životinje usmrćene i uništene ili zaklane ili zaraženi nekastrirani mužjaci kastrirani.]]]

(3) ili

[tijekom razdoblja od najmanje 30 dana od datuma čišćenja i dezinfekcije objekta nakon što je posljednji kopitar u objektu usmrćen i uništen ili zaklan.]]

II.2.7.

Kopitar opisan u dijelu I. nije cijepljen protiv venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma odlaska, i

(3) ili

[dolazi iz objekta koji se nalazi u zemlji ili području u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska.]

(3) ili

[dolazi iz objekta u kojem nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma odlaska i koji se nalazi u zemlji, području ili njihovoj zoni u kojima se tijekom razdoblja od 24 mjeseca prije datuma odlaska životinje provodio program nadziranja i iskorjenjivanja venezuelskog encefalomijelitisa konja koji je priznala Unija(1)].”;;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.8. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.8.

:

Navesti oznaku zemlje, područja ili njihove zone otpreme kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke (1) i (2) zamjenjuju se sljedećim:

„(1)

Certifikat se mora izdati u roku od 10 dana prije datuma dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju; u slučaju pomorskog prijevoza, to se razdoblje može produljiti za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

Ne dopušta se ulazak u Uniju ako je životinja utovarena prije datuma odobrenja ulaska u Uniju iz predmetne zemlje ili područja ili njihove zone iz točke II.2.1. ili tijekom razdoblja u kojem su na snazi bile Unijine mjere ograničenja ulaska u Uniju kopitara iz te zemlje ili područja ili njihove zone. Provjeriti u stupcima 8. i 9. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(2)

Oznaka zemlje, područja ili njihove zone i sanitarna skupina kako su navedene u stupcu 2. odnosno stupcu 3. tablice u dijelu 1. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(i)

u poglavlju 19., u predlošku CONFINED-RUM, odjeljak 2 ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.2. i II.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.2.

neprekidno su boravile u objektu podrijetla od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme u Uniju;

II.1.3.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju, ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana, i tijekom prijevoza iz odobrenog zatvorenog objekta podrijetla do mjesta otpreme u Uniji;”;

ii.

točka II.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.6.

nisu istovarene ni na jednom mjestu koje ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u točki II.1.11. od otpreme iz objekta podrijetla do otpreme u Uniju i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa;”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Oznaka zone kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(j)

u poglavlju 20., u predlošku CONFINED-SUI, odjeljak 2 ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.2. i II.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.2.

neprekidno su boravile u objektu podrijetla od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme u Uniju;

II.1.3.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju, ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana, i tijekom prijevoza iz odobrenog zatvorenog objekta podrijetla do mjesta otpreme u Uniji;”;

ii.

točka II.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.6.

nisu istovarene ni na jednom mjestu koje ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u točki II.1.11. od otpreme iz objekta podrijetla do otpreme u Uniju i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa;”;

iii.

točka II.1.14. zamjenjuje se sljedećim:

(1)(4)[ili (1)[II.1.14.

dolaze iz zone u kojoj na dan izdavanja ovog certifikata nije bilo prijavljenih slučajeva afričke svinjske kuge tijekom razdoblja od posljednjih 12 mjeseci;]]

ili (1)[II.1.14.

podvrgnute su virološkom i serološkom testu za otkrivanje afričke svinjske kuge u skladu s testom propisanim za međunarodnu trgovinu u Priručniku za kopnene životinje OIE-a provedenom na uzorcima uzetima tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju;]]”;

iv.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Oznaka zone kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(k)

u poglavlju 21., u predlošku CONFINED-TRE, odjeljak 2 ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.2. i II.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.2.

neprekidno su boravile u objektu podrijetla od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme u Uniju;

II.1.3.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju, ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana, i tijekom prijevoza iz odobrenog zatvorenog objekta podrijetla do mjesta otpreme u Uniji;”;

ii.

točka II.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.6.

nisu istovarene ni na jednom mjestu koje ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u točki II.1.11. od otpreme iz objekta podrijetla do otpreme u Uniju i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa;”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Oznaka zone kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(l)

u poglavlju 22., predložak CONFINED-HIPPO ispravlja se kako slijedi:

i.

točke II.1.2. i II.1.3. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.2.

neprekidno su boravile u objektu podrijetla od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci prije datuma otpreme u Uniju;

II.1.3.

nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju, ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana, i tijekom prijevoza iz odobrenog zatvorenog objekta podrijetla do mjesta otpreme u Uniji;”;

ii.

točka II.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.6.

nisu istovarene ni na jednom mjestu koje ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u točki II.1.11. od otpreme iz objekta podrijetla do otpreme u Uniju i tijekom tog razdoblja nisu bile u kontaktu sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa;”;

iii.

točke od II.1.11.3. do II.1.11.5. zamjenjuju se sljedećim:

„II.1.11.3.

u kojem na dan izdavanja ovog certifikata o zdravlju životinja nije bilo prijavljenih slučajeva sljedećih bolesti tijekom prethodnog razdoblja od šest mjeseci:

slinavke i šapa,

infekcije virusom goveđe kuge,

infekcije virusom groznice Riftske doline,

infekcije s Brucella abortus, B. melitensis i B. suis,

infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis),

II.1.11.4.

u kojem na dan izdavanja ovog certifikata o zdravlju životinja nije bilo prijavljenih slučajeva sure (Trypanosoma evansi) i bedrenice tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju;

II.1.11.5.

oko kojeg u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo prijavljenih slučajeva nijedne od sljedećih bolesti s popisa tijekom razdoblja od 30 dana prije datuma otpreme u Uniju:

slinavke i šapa,

infekcije virusom goveđe kuge,

infekcije s Brucella abortus, B. melitensis i B. suis,

infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis);

II.1.11.6.

oko kojeg u krugu od 150 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo prijavljenih slučajeva infekcije virusom groznice Riftske doline tijekom razdoblja od 30 dana prije otpreme u Uniju;”;

iv.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Oznaka zone kako je navedena u stupcu 2. tablice u dijelu 1. Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(m)

u poglavlju 34.a, predložak RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE ispravlja se kako slijedi:

i.

točka I.18. zamjenjuje se sljedećim:

I.18.

Uvjeti prijevoza

Sobna temperatura”

 

 

ii.

točka II.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.2.

dolaze iz objekta navedenog u rubrici I.11. koji je registriralo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone, i

(a)

oko kojeg u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne zemlje, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(b)

u kojem se provodi cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti;”;

iii.

točka II.1.6. zamjenjuje se sljedećim:

„II.1.6.

utovareni su za otpremu u Uniju ___/___/____ (dd/mm/gggg)(2) u prijevozno sredstvo:

(a)

koje je konstruirano tako da:

i.

životinje ne mogu pobjeći ili ispasti;

ii.

moguć je vizualni pregled prostora u kojem se drže životinje;

iii.

nije moguće ili je ograničeno ispadanje životinjskog izmeta, stelje, hrane za životinje ili perja;

(b)

koje sadržava samo sportske golubove;

(c)

koje je prije utovara očišćeno i dezinficirano dezinfekcijskim sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla ili njihove zone.”;

(n)

u poglavlju 39., predložak BOV-SEM-A-ENTRY ispravlja se kako slijedi:

i.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Bos taurus”, „Bison bison” ili „Bubalus bubalis”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.4.8.5. i/ili II.4.8.6., i/ili za test na EHB: II.4.9.3.1. i/ili II.4.9.3.2., ako je relevantno.”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(o)

u poglavlju 42., predložak BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ispravlja se i mijenja kako slijedi:

i.

u dijelu II. točka II.2. zamjenjuje se sljedećim:

„(1)[II.2.

In vivo dobivene zametke opisane u dijelu I. prikupio je, obradio i pohranio te otpremio tim za prikupljanje zametaka(3):

II.2.1.

koji je odobrilo i uvrstilo na popis nadležno tijelo treće zemlje ili područja;

II.2.2.

koji udovoljava zahtjevima u pogledu odgovornosti, operativnih postupaka, prostora i opreme utvrđenima u dijelu 2. Priloga I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686.]

(1) [II.2.

Jajne stanice(1)/in vitro proizvedene zametke(1) opisane u dijelu I. prikupio je ili proizveo, obradio i pohranio te otpremio tim za proizvodnju zametaka(3):

II.2.1.

koji je odobrilo i uvrstilo na popis nadležno tijelo treće zemlje ili područja;

II.2.2.

koji udovoljava zahtjevima u pogledu odgovornosti, operativnih postupaka, prostora i opreme utvrđenima u dijelovima 2. i 3. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/686.]”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Bos taurus”, „Bison bison” ili „Bubalus bubalis”.

Vrsta: navesti je li riječ o jajnim stanicama, in vivo dobivenim zamecima, in vitro proizvedenim zamecima ili mikromanipuliranim zamecima.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje su stavljene jajne stanice ili zameci iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja ili proizvodnje jajnih stanica ili zametaka iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja tima za prikupljanje zametaka ili tima za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.4.7.5. i/ili II.4.7.6., i/ili za test na EHB: II.4.8.3.1. i/ili II.4.8.3.2., ako je relevantno.”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(p)

u poglavlju 47., predložak BOV-GP-STORAGE-ENTRY ispravlja se kako slijedi:

i.

uvodne Napomene zamjenjuju se sljedećim:

Napomene

Ovaj certifikat o zdravlju životinja namijenjen je za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, uključujući kada Unija nije krajnje odredište sjemena, jajnih stanica i zametaka.

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, upućivanja na Europsku uniju u ovom certifikatu o zdravlju životinja uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

Ovaj certifikat o zdravlju životinja ispunjava se u skladu s napomenama za ispunjavanje certifikata navedenima u poglavlju 4. Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/2235.”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(q)

u poglavlju 48., predložak OV/CAP-SEM-A-ENTRY ispravlja se i mijenja kako slijedi:

i.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Ovis aries” ili „Capra hircus”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.4.8.5. i/ili II.4.8.6., i/ili za test na EHB: II.4.9.3.1. i/ili II.4.9.3.2., ako je relevantno.”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(r)

u poglavlju 50., predložak OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ispravlja se i mijenja kako slijedi:

i.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: navesti je li riječ o in vivo dobivenim zamecima, in vivo dobivenim jajnim stanicama, in vitro proizvedenim zamecima ili mikromanipuliranim zamecima.

Vrsta: odabrati odgovarajuću vrstu: „Ovis aries” ili „Capra hircus”.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje su stavljene jajne stanice ili zameci iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja ili proizvodnje jajnih stanica ili zametaka iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja tima za prikupljanje zametaka ili tima za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti za test na virus BPJ-a: II.4.7.5. i/ili II.4.7.6., i/ili za test na EHB: II.4.8.3.1. i/ili II.4.8.3.2., ako je relevantno.”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(s)

u poglavlju 53., predložak OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY ispravlja se kako slijedi:

i.

uvodne Napomene zamjenjuju se sljedećim:

Napomene

Ovaj certifikat o zdravlju životinja namijenjen je za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza, uključujući kada Unija nije krajnje odredište sjemena, jajnih stanica i zametaka.

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, upućivanja na Europsku uniju u ovom certifikatu o zdravlju životinja uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

Ovaj certifikat o zdravlju životinja ispunjava se u skladu s napomenama za ispunjavanje certifikata navedenima u poglavlju 4. Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/2235.”;

ii.

u Napomenama uz dio II. bilješka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(t)

u poglavlju 54., predložak POR-SEM-A-ENTRY ispravlja se kako slijedi:

i.

točka II.4.8.3. zamjenjuje se sljedećim:

„(1)[II.4.8.3.

u pogledu klasične svinjske kuge, testu ELISA na protutijela ili serum neutralizacijskom testu u slučaju životinja koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojoj je bilo prijavljenih slučajeva klasične svinjske kuge ili se provodilo cijepljenje protiv te bolesti u proteklih 12 mjeseci;]”;

ii.

točka II.4.9.3. zamjenjuje se sljedećim:

„(1)[II.4.9.3.

u pogledu klasične svinjske kuge, testu ELISA na protutijela ili serum neutralizacijskom testu u slučaju životinja koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojoj nije bilo prijavljenih slučajeva klasične svinjske kuge i nije se provodilo cijepljenje protiv te bolesti u proteklih 12 mjeseci;]”;

iii.

u Napomenama uz dio II. bilješke (2) i (3) zamjenjuju se sljedećim:

„(2)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.

(3)

Samo za treću zemlju, područje ili njihovu zonu s početnim datumom u skladu sa stupcem 9. tablice u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404.”;

(u)

u poglavlju 59., predložak EQUI-SEM-A-ENTRY ispravlja se i mijenja kako slijedi:

i.

u dijelu II. točka II.4.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.4.4.2.

držane su u objektima u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice;”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: navesti sjeme.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje je stavljeno sjeme iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja sjemena u pošiljci u sljedećem formatu: dd.mm.gggg.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja centra za prikupljanje sjemena u kojem je sjeme prikupljeno.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.

Test: navesti ,Da, vidjeti točke II.4.9. i II.4.10.՚.”;

v.

u poglavlju 63., predložak EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ispravlja se kako slijedi:

i.

točka II.4.4.2. zamjenjuje se sljedećim:

„II.4.4.2.

držane u objektima u kojima nije bilo prijavljenih slučajeva venezuelskog encefalomijelitisa konja, durine, sure (Trypanosoma evansi), infekciozne anemije kopitara, kontagioznog metritisa kobila (Taylorella equigenitalis), infekcije virusom bjesnoće i bedrenice;”;

ii.

u Napomenama uz dio I. rubrika I.27. zamjenjuje se sljedećim:

„Rubrika I.27.

:

Vrsta: navesti je li riječ o in vivo dobivenim zamecima, in vivo dobivenim jajnim stanicama, in vitro proizvedenim zamecima ili mikromanipuliranim zamecima.

Identifikacijski broj: navesti identifikacijski broj svake životinje donora.

Identifikacijska oznaka: navesti oznaku na pajeti ili drugom pakiranju u koje su stavljene jajne stanice ili zameci iz pošiljke.

Datum prikupljanja/proizvodnje: navesti datum prikupljanja ili proizvodnje jajnih stanica ili zametaka iz pošiljke.

Broj odobrenja ili registracijski broj pogona/objekta/centra: navesti jedinstveni broj odobrenja tima za prikupljanje zametaka ili tima za proizvodnju zametaka koji je prikupio ili proizveo jajne stanice ili zametke.

Količina: navesti broj pajeta ili drugih pakiranja s istom oznakom.”.


ODLUKE

29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/498

оd 22. ožujka 2022.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/167 u pogledu usklađenih normi za lavinske radijske farove, satelitske zemaljske postaje i sustave, kopnene pokretne zemaljske postaje, pomorske pokretne zemaljske postaje, opremu za celularne mreže IMT, nepokretne radijske sustave, digitalne terestrijalne TV odašiljače, sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu, radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s, radiodifuzne audio prijamnike, pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, primarne nadzorne radare i TETRA radijsku opremu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 16. Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2), ako je radijska oprema u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da ta oprema ispunjava bitne zahtjeve iz članka 3. te direktive koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

(2)

Komisija je Provedbenom odlukom C(2015) 5376 (3) od Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) zatražila sastavljanje i reviziju usklađenih normi za radijsku opremu za potrebe Direktive 2014/53/EU („zahtjev”).

(3)

ETSI je na temelju tog zahtjeva sastavio sljedeće nove usklađene norme: EN 300 718-1 V2.2.1 za lavinske radijske farove, EN 303 345-3 V1.1.1 i EN 303 345-4 V1.1.1 za radiodifuzne audio prijamnike, EN 303 348 V1.2.1 za pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, EN 303 364-2 V1.1.1 za primarne nadzorne radare, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 i EN 303 981 V1.2.1 za satelitske postaje i sustave te EN 303 758 V1.1.1 za TETRA radijsku opremu.

(4)

ETSI je na temelju tog zahtjeva revidirao sljedeće usklađene norme: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1, na koje se upućuje u seriji C Službenog lista Europske unije Komunikacijom Komisije 2018/C 326/04 (4). Slijedom toga donesene su sljedeće revidirane usklađene norme: EN 301 444 V2.2.1 za satelitske postaje i sustave, EN 301 908-15 V15.1.1 za celularne mreže IMT, EN 302 296 V2.2.1 za digitalne terestrijalne TV odašiljače, EN 302 480 V2.2.1 za sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu i EN 302 567 V2.2.1 za radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s.

(5)

ETSI je na temelju tog zahtjeva revidirao sljedeće usklađene norme za celularne mreže IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 i EN 301 908-18 V13.1.1, na koje su upućivanja dodana u Prilog I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/167 (5). Slijedom toga donesene su sljedeće revidirane usklađene norme: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 i EN 301 908-18 V15.1.1. Osim toga, ETSI je revidirao usklađenu normu EN 302 217-2 V3.2.2 za nepokretne radijske sustave, na koju je upućivanje dodano u Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167. Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)

Komisija je zajedno s ETSI-jem ocijenila jesu li te nove i revidirane usklađene norme u skladu sa zahtjevom.

(7)

Usklađene norme EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 i EN 303 758 V1.1.1 udovoljavaju bitnim zahtjevima koji se njima nastoje obuhvatiti i koji su utvrđeni u članku 3. Direktive 2014/53/EU. Stoga je primjereno objaviti upućivanja na te norme u Službenom listu Europske unije.

(8)

U usklađenoj normi EN 300 718-1 V2.2.1 u zadnjoj rečenici odredbe 5.1.3.1. ne navode se svi uvjeti za mehanizme provjere, čime se omogućuje subjektivno tumačenje u njoj utvrđenih specifikacija. Osim toga, njome se ne utvrđuju zahtjevi u pogledu odbijanja lažnog odgovora, što je parametar prijemnika koji može biti povezan s proizvodnjom štetnih smetnji. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(9)

U drugom stavku odredbe 5.2.1. usklađene norme EN 301444 V2.2.1 ne predviđaju se kriteriji provjere za ispunjavanje specifikacija koje su u njoj utvrđene, čime se omogućuje nesigurnost u pogledu rezultata. Osim toga, u odredbi 5.2.2.3.1. predviđaju se specifikacije u pogledu ugradnje opreme što nije cilj usklađene norme. Konačno, u prvom stavku odredbe 5.2.3., prvom stavku odredbe 5.2.4. i prvom stavku odredbe 5.2.5. proizvođaču se dopušta da preinači opremu u svrhu ispitivanja, što može dovesti do nepreciznih rezultata i stvoriti visok stupanj nesigurnosti. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(10)

U napomeni 3. uz odredbu 5.3.2.1. usklađene norme EN 301908-1 V15.1.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(11)

U odredbi 5.4.2.5. usklađene norme EN 302 296 V2.2.1 opisuje se neprecizno ispitivanje s pomoću uređaja za spajanje što stvara visok stupanj nesigurnosti u tumačenju rezultata. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(12)

U odredbama 4.2.1.4. i 5.3.1.5. usklađene norme EN 303 364-2 V1.1.1 opisuje se poseban scenarij prijenosa snage između odašiljača i antene pomoću valovoda WR284/WG10/R32, što znači da obuhvaća samo dio područja primjene bitnih zahtjeva koje treba obuhvatiti. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(13)

U odredbi 4.3.5. usklađene norme EN 303372-1 V1.2.1 propisuje se da se ona ne primjenjuje u određenim tehničkim uvjetima za koje nisu predviđene mjere ublažavanja u pogledu izbjegavanja štetnih smetnji. To može dovesti do štetnih smetnji za satelitske mreže i druge usluge. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(14)

U drugoj rečenici odredbe 6.1.1. usklađene norme EN 303980 V1.2.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(15)

Drugom rečenicom odredbe 6.1.1. usklađene norme EN 303981 V1.2.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(16)

U Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 navedena su upućivanja na usklađene norme za radijsku opremu sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU koje se objavljuju u Službenom listu Europske unije, a u Prilogu II. toj provedbenoj odluci navode se upućivanja na takve usklađene norme koje se uz ograničenje objavljuju u Službenom listu Europske unije.

(17)

Kako bi se osiguralo da su upućivanja na usklađene norme sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU navedene u jednom aktu, upućivanja na usklađene norme EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 i EN 303 758 V1.1.1 trebalo bi uključiti u Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167, a upućivanja na usklađene norme EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 i EN 303 981 V1.2.1 trebalo bi uključiti u Prilog II. toj provedbenoj odluci.

(18)

Usklađene norme EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 i EN 302 567 V2.2.1 zamjenjuju usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.

(19)

Stoga je potrebno povući upućivanja na usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1 iz serije C Službenog lista Europske unije (6). U Prilogu III. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 navode se upućivanja na usklađene norme za radijsku opremu sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU koja se povlače iz serije C Službenog lista Europske unije. Stoga je ta upućivanja primjereno uvrstiti u taj prilog.

(20)

Treba i povući upućivanja na usklađene norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 i EN 302 217-2 V3.2.2 iz serije L Službenog lista Europske unije. Stoga je ta upućivanja primjereno izbrisati iz Priloga I. i II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167.

(21)

Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da se pripreme za primjenu usklađenih normi EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 i EN 302 567 V2.2.1, treba odgoditi povlačenje upućivanja na usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1.

(22)

Provedbenu odluku (EU) 2020/167 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(23)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci;

(2)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci;

(3)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.).

(3)  Provedbena odluka Komisije C(2015) 5376 final od 4. kolovoza 2015. o zahtjevu za normizaciju upućenom Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju i Europskom institutu za telekomunikacijske norme u pogledu radijske opreme kojom se podupire Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

(4)  Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) (SL C 326, 14.9.2018., str. 114.)

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/167 od 5. veljače 2020. o usklađenim normama za radijsku opremu sastavljenima za potrebe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 34, 6.2.2020., str. 46.).

(6)  SL C 326, 14.9.2018., str. 114.


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

briše se unos 4;

(2)

umeće se unos 4.a:

„4.a

EN 301 908-15 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA FDD)”

(3)

briše se unos 6;

(4)

umeće se unos 6.a:

„6.a

EN 301 908-14 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)”

(5)

briše se unos 7;

(6)

umeće se unos 7.a:

„7.a

EN 301 908-18 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 18. dio: Bazne postaje (BS) za E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE više-standardni radio (MSR); 15. izdanje”

(7)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

„12.

EN 302 217-2 V3.3.1

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; 2. dio: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima od 1 GHz do 86 GHz; Usklađena norma za pristup radijskom spektru

13.

EN 302 480 V2.2.1

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Usklađena norma za pristup radijskom spektru

14.

EN 302 567 V2.2.1

Radijska oprema za brzine od više Gigabit/s koja radi u frekvencijskom pojasu od 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1

Radiodifuzni audio prijamnici; 3. dio: FM radiodifuzni audio servis

16.

EN 303 345-4 V1.1.1

Radiodifuzni audio prijamnici; 4. dio: DAB radiodifuzni audio servis

17.

EN 303 348 V1.2.1

Pobuđivači audio frekvencijske indukcijske petlje jakosti do 45 A u frekvencijskom području od 10 Hz do 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; 2. dio: Unutarnja jedinica

19.

EN 303 413 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Prijamnici globalnoga satelitskog navigacijskog sustava (GNSS); Radijska oprema koja radi u frekvencijskim pojasima od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od 1 559 MHz do 1 610 MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1

TETRA radijska oprema koja primjenjuje promjenjivu modulaciju ovojnice u pojasnoj širini kanala od 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kH”.


PRILOG II.

Prilog II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

briše se unos 5;

(2)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

„14.

EN 300 718-1 V2.2.1

Lavinski radijski farovi koji rade na 457 kHz; Sustavi odašiljač-prijamnik; 1. dio: Usklađena norma za pristup radijskom spektru

Napomena 1.: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni posljednja rečenica odredbe 5.1.3.1. te norme;

Napomena 2.: Ovom usklađenom normom ne stvara se pretpostavka sukladnosti u pogledu odbijanja lažnog odgovora.

15.

EN 301 444 V2.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) i pomorske pokretne zemaljske postaje (MMES) za govorne i/ili podatkovne komunikacije u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni bilo koje od sljedećeg:

(a)

drugi stavak odredbe 5.2.1. te norme,

(b)

odredba 5.2.2.3.1. te norme,

(c)

prvi stavak odredbe 5.2.3. te norme,

(d)

prvi stavak odredbe 5.2.4. te norme,

(e)

prvi stavak odredbe 5.2.5. te norme.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni bilješka 3. odredbe 5.3.2.1. te norme.

17.

EN 302 296 V2.2.1

Digitalni terestrijalni TV odašiljači

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se u pripremi ispitivanja kako je utvrđeno odredbom 5.4.2.5. te norme upotrebljava uređaj za spajanje.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1

Primarni nadzorni radar (PSR); Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 2. dio: PSR senzori za kontrolu zračnoga prometa (ATC) koji rade u frekvencijskom pojasu od 2 700 MHz do 3 100 MHz (S pojas)

Napomena: Kad je riječ o odredbama 4.2.1.4. i 5.3.1.5. te usklađene norme, sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU za opremu koja ne koristi valovode WR284/WG10/R32 za prijenos snage između odašiljača i antene.

19.

EN 303 372-1 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; 1. dio: Vanjska jedinica za prijam u frekvencijskom području od 10,7 GHz do 12,75 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni sljedeća rečenica u odredbi 4.3.5. te norme: ,Ovaj se zahtjev ne primjenjuje u slučaju da je vanjska jedinica projektirana za posebnu satelitsku mrežu u kojoj se upotrebljavaju obje polarizacije՚.

20.

EN 303 980 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Nepokretne i pokretne zemaljske postaje koje komuniciraju s negeostacionarnim satelitskim sustavima (NEST) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 14 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni druga rečenica odredbe 6.1.1. te norme.

21.

EN 303 981 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Nepokretne i pokretne širokopojasne zemaljske postaje koje komuniciraju s ne-geostacionarnim satelitskim sustavima (WBES) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 14 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni druga rečenica odredbe 6.1.1. te norme.”


PRILOG III.

U Prilogu III. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

„22.

EN 301 444 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Usklađena norma za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) za govornu i/ili podatkovnu komunikaciju u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU

29. rujna 2023.

23.

EN 301 908-1 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

29. rujna 2023.

24.

EN 301 908-14 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

29. rujna 2023.

25.

EN 301 908-15 V11.1.2

Celularne mreže IMT; Usklađena norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

29. rujna 2023.

26.

EN 301 908-18 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 18. dio: Bazne postaje (BS) za E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE više-standardni radio (MSR)

29. rujna 2023.

27.

EN 302 217-2 V3.2.2

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; 2. dio: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima od 1 GHz do 86 GHz; Usklađena norma za pristup radijskom spektru

29. rujna 2023.

28.

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za uslugu terestrijalne digitalne TV (DVB-T); 2. dio: Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive R&TTE

29. rujna 2023.

29.

EN 302 480 V2.1.2

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Usklađena norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU

29. rujna 2023.

30.

EN 302 567 V1.2.1

Mreže sa širokopojasnim radijskim pristupom (BRAN); Višegigabitni sustavi WAS/RLAN u frekvencijskom pojasu od 60 GHz; Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive R&TTE

29. rujna 2023.”


29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/499

оd 23. ožujka 2022.

o odobravanju izmjena nacionalnih planova Cipra i Slovenije za provedbu sustavâ potvrđivanja u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 1844)

(Vjerodostojan je samo tekst na grčkom i na slovenskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 109. stavak 8.,

uzimajući u obzir podnošenje izmjena nacionalnih planova provedbe sustavâ potvrđivanja Cipra i Slovenije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 109. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 države članice trebaju uspostaviti nacionalne planove provedbe sustava potvrđivanja podataka evidentiranih u skladu s tom uredbom, kojima se državama članicama omogućuje da na temelju upravljanja rizicima odrede redoslijed prednosti kod potvrđivanja podataka i unakrsnih provjera te kod daljnjih mjera u slučaju nepodudarnosti. Izmjene tih planova trebaju se podnijeti Komisiji na odobrenje.

(2)

Slovenija je 23. lipnja 2021. Komisiji na odobrenje podnijela izmjene svojeg postojećeg nacionalnog plana, koji je odobren Provedbenom odlukom Komisije 2013/82/EU (2). Te su izmjene u skladu sa zahtjevima iz članka 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i iz članaka od 143. do 145. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 (3). Stoga bi ih trebalo odobriti.

(3)

Cipar je 3. rujna 2021. Komisiji na odobrenje podnio izmjene svojeg postojećeg nacionalnog plana, koji je odobren Provedbenom odlukom 2013/82/EU. Te su izmjene u skladu sa zahtjevima iz članka 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i iz članaka od 143. do 145. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011. Stoga bi ih trebalo odobriti.

(4)

Ova Odluka smatra se odlukom o odobrenju u smislu članka 109. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

(5)

Komisija će pratiti primjenu nacionalnih planova u pogledu njihova učinkovita djelovanja. Ako iz rezultata provjera, inspekcijskih pregleda i revizija koje je Komisija provela u okviru glave X. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 bude vidljivo da se planovima ne može osigurati da su podaci dostavljeni Komisiji u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 potpuni, točni i dostavljeni u primjenjivim rokovima, Komisija može od država članica zatražiti da na odgovarajući način izmijene plan.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se izmjene nacionalnog plana provedbe sustava potvrđivanja koje je 3. rujna 2021. podnio Cipar u skladu s člankom 109. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 2.

Odobravaju se izmjene nacionalnog plana provedbe sustava potvrđivanja koje je 23. lipnja 2021. podnijela Slovenija u skladu s člankom 109. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 3.

Ako na temelju rezultata provjera, inspekcijskih pregleda i revizija provedenih u okviru glave X. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 Komisija smatra da se planovima potvrđivanja odobrenima u skladu s člancima 1. i 2. ne osigurava djelotvorna provedba obveza utvrđenih u članku 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 u državama članicama, ona može nakon savjetovanja s predmetnim državama članicama zatražiti izmjenu planova. Države članice dužne su na takav zahtjev izmijeniti svoj plan potvrđivanja.

Članak 4.

Ova je odluka upućena Republici Cipru i Republici Sloveniji.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2022.

Za Komisiju

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2013/82/EU оd 13. veljače 2013. o Komisijinom odobrenju nacionalnih planova provedbe sustava potvrđivanja u skladu s člankom 109. stavkom 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 44, 15.2.2013., str. 18.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).


29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/500

оd 25. ožujka 2022.

o utvrđivanju vojne agresije Rusije na Ukrajinu izvanrednim događajem koji uzrokuje znatan poremećaj tržištâ

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vojna agresija Rusije na Ukrajinu započeta 24. veljače 2022. utječe na subjekte u sektoru ribarstva i akvakulture u Uniji. Zbog prekida trgovinskih tokova proizvoda ključnih za sektor ribarstva i akvakulture iz Rusije i Ukrajine naglo su se povećale cijene glavnih ulaznih materijala, kao što su energija i sirovine. Teške posljedice za trgovinu između Ukrajine i Unije ima i onemogućenost prometa s obzirom na to da su u ruskim napadima oštećene ukrajinske zračne luke i obustavljene su sve aktivnosti komercijalnog brodskog prijevoza u ukrajinskim lukama. Kriza će vjerojatno imati ozbiljne posljedice i za opskrbu Unije žitaricama, biljnim uljima i bijelom ribom iz Ukrajine i Rusije, što će dovesti do velikog povećanja cijena hrane za ribe, povrh već vrlo visokih cijena energije, ili do nestašice ključnih sirovina. Dio flote Unije prestao je obavljati ribolov zbog smanjenja profitabilnosti te djelatnosti i nemogućnosti kompenzacije povećanja ulaznih troškova. Osim toga, ribarska plovila koja obavljaju ribolov u Crnome moru suočavaju se s prijetnjom mogućih vojnih aktivnosti, zbog čega preventivno obustavljaju svoje aktivnosti. Kombinirani učinak tog povećanja troškova i nestašice osjetan je i u sektorima uzgoja i prerade morskih organizama. Stoga treba poduzeti djelotvorne i učinkovite mjere kako bi se otklonio znatan poremećaj tržištâ uzrokovan velikim povećanjem troškova i poremećajima u trgovini.

(2)

U skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1139 u takvim okolnostima potpora iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) može obuhvaćati naknadu za određene troškove koji inače nisu prihvatljivi za takvu naknadu, koja se isplaćuje subjektima u sektoru ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod ili dodatne troškove te priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koji skladište proizvode ribarstva u skladu s člancima 30. i 31. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

U skladu s člankom 26. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2021/1139 posebni sustav potpore u slučaju takvih poremećaja tržištâ ograničen je na posebni cilj promicanja stavljanja na tržište, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te prerade tih proizvoda. U skladu s člankom 26. stavkom 2. drugim podstavkom taj sustav potpore primjenjuje se samo ako Komisija utvrdi da je do takvog poremećaja došlo zbog izvanrednog događaja.

(4)

Stoga je primjereno utvrditi da je vojna agresija Rusije na Ukrajinu izvanredan događaj koji uzrokuje znatan poremećaj tržištâ.

(5)

U skladu s člankom 39. Uredbe (EU) 2021/1139 naknada za dodatne troškove ili izgubljeni prihod i druge naknade predviđene tom uredbom dodjeljuju se u bilo kojem obliku iz članka 53. stavka 1. točaka od (b) do (e) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Metode koje u tu svrhu odrede države članice moraju biti u skladu s člankom 53. stavkom 3. te uredbe.

(6)

U skladu s člankom 63. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EFPRA-e ako su nastali za korisnika i plaćeni su u provedbi operacija u razdoblju između datuma na koji je država članica Komisiji podnijela program EFPRA-e ili od 1. siječnja 2021., ovisno o tome što nastupi prije, do 31. prosinca 2029. Međutim, rashodi nastali zbog poremećaja tržištâ uzrokovanog izvanrednim događajem čiji je nastanak utvrđen ovom Odlukom trebali bi biti prihvatljivi za potporu na temelju članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1139 od 24. veljače 2022., odnosno od datuma početka vojne agresije Rusije na Ukrajinu. Budući da će poremećaj tržištâ vjerojatno nekoliko mjeseci utjecati na subjekte u sektoru ribarstva i akvakulture, rashodi bi trebali biti prihvatljivi do 31. prosinca 2022.

(7)

Zbog potrebe za brzom provedbom potpore iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1139 ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/1139 vojna agresija Rusije na Ukrajinu započeta 24. veljače 2022. smatra se izvanrednim događajem koji uzrokuje znatan poremećaj tržištâ.

Članak 2.

Rashodi za koje je dopuštena potpora u skladu s ovom Odlukom prihvatljivi su ako nastanu u razdoblju od 24. veljače 2022. do 31. prosinca 2022. i ako se isplate do 31. prosinca 2029.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 247, 13.7.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).