ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 82

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
9. ožujka 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/398 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/399 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

9

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 82/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/398

od 9. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006 (2).

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2006 provode se mjere predviđene u Odluci 2012/642/ZVSP.

(3)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2022/399 (3) proširuje se opseg sankcija kako bi se dodatno proveli zaključci Europskog vijeća od 24. veljače 2022. slijedom sudjelovanja Bjelarusa u neprihvatljivoj i nezakonitoj ruskoj vojnoj agresiji prema Ukrajini, što se prema međunarodnom pravu smatra činom agresije.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije, čini se potrebnim poduzeti dodatne mjere. Stoga se Odlukom (ZVSP) 2022/399 dodatno proširuju postojeća financijska ograničenja. Posebno se zabranjuje uvrštavanje dionica bjeloruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u Uniji i pružanje s time povezanih usluga. Osim toga, njome se uvode nove mjere kojima se znatno ograničava priljev financijskih sredstava iz Bjelarusa u Uniju jer se zabranjuje prihvaćanje depozita od bjeloruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti, vođenje računa bjeloruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji te prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima bjeloruskim klijentima. Njome se zabranjuju i transakcije sa središnjom bankom Bjelarusa koje se odnose na upravljanje rezervama ili imovinom, javno financiranje za trgovinu s Bjelarusom i ulaganja u Bjelarusu, uz ograničene iznimke, te pružanje novčanica denominiranih u eurima Bjelarusu ili za upotrebu u Bjelarusu.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/399 uvode se dodatne mjere ograničavanja u pogledu pružanja specijaliziranih usluga financijske komunikacije određenim bjeloruskim kreditnim institucijama i njihovim bjeloruskim društvima kćerima, koje su relevantne za bjeloruski financijski sustav i koje već podliježu mjerama ograničavanja koje je uvela Unija.

(6)

Kako bi se osigurala pravilna provedba mjera utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 765/2006, također je potrebno upravitelju mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba dodati obveze koje se odnose na zabranu prelijetanja te izmijeniti odredbe o nezaobilaženju mjera. Iako se općenito podrazumijeva da pojmovi „imovina” i „gospodarski izvori” koji podliježu zamrzavanju uključuju i kriptoimovinu te da se zajmovi i krediti mogu odobravati i putem kriptoimovine, primjereno je dodatno precizirati pojam „prenosivi vrijednosni papiri” u odnosu na takvu imovinu zbog njezine specifične prirode.

(7)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

„prenosivi vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira, među ostalim u obliku kriptoimovine, koji su prenosivi na tržištu kapitala, uz iznimku instrumenata plaćanja:

i.

dionice društava i drugi vrijednosni papiri jednakovrijedni udjelu u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim subjektima, te potvrde o deponiranim dionicama;

ii.

obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima;

iii.

svi drugi vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira.”;

2.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke:

„20.

„središnji depozitorij vrijednosnih papira” znači pravna osoba kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

21.

„depozit” znači svaki potražni saldo koji proizlazi iz sredstava preostalih na računu ili privremenih situacija proizašlih iz uobičajenih bankovnih transakcija koje kreditna institucija mora isplatiti prema primjenjivim zakonskim i ugovornim uvjetima, uključujući oročeni depozit i štedni depozit, ali isključujući potražni saldo ako:

i.

njegovo postojanje može se dokazati jedino financijskim instrumentom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*2), osim ako se radi o štednom proizvodu koji se evidentira pomoću potvrde o depozitu koja je izdana imenovanoj osobi i koji postoji u državi članici 2. srpnja 2014.;

ii.

njegova glavnica ne može se isplatiti po nominali;

iii.

njegova je glavnica naplativa samo po nominali prema posebnom jamstvu ili sporazumu koji pruža kreditna institucija ili treća strana;

22.

„programi za dodjelu državljanstva ulagateljima” (ili „zlatne putovnice”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje stjecanje državljanstva te države članice u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

23.

„programi za dodjelu prava boravka ulagateljima” (ili „zlatne vize”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje da dobiju dozvolu boravka u toj državi članici u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

24.

„mjesto trgovanja”, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 24. Direktive 2014/65/EU, znači uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma ili organizirana trgovinska platforma.

(*1)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.)."

(*2)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173., 12.6.2014., str. 349.).”;"

3.

članak 1.m zamjenjuje se sljedećim:

„Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno zaobilaženje zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.”;

4.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 1.ja

1.   Zabranjene su transakcije povezane s upravljanjem rezervama, kao i imovinom središnje banke Bjelarusa, uključujući transakcije sa svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji djeluju u ime ili prema uputama središnje banke Bjelarusa.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti transakciju ako je to nužno za osiguravanje financijske stabilnosti Unije u cjelini ili dotične države članice.

3.   Dotična država članica odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja na temelju stavka 2.

Članak 1.jb

Zabranjuje se od 12. travnja 2022. uvrštavanje i pružanje usluga na mjestima trgovanja koja su registrirana ili priznata u Uniji za prenosive vrijednosne papire svih pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Bjelarusu i s više od 50 % javnog vlasništva.

Članak 1.t

1.   Zabranjuje se javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Bjelarusom ili ulaganja u Bjelarusu.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

preuzete obveze financiranja ili pružanja financijske pomoći utvrđene prije 10. ožujka 2022.;

(b)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći ukupne vrijednosti do 10 000 000 EUR po projektu malim i srednjim poduzećima s poslovnim nastanom u Uniji; ili

(c)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu hranom te za poljoprivredne, medicinske ili humanitarne namjene.

Članak 1.u

1.   Zabranjuje se prihvaćanje svih depozita od bjeloruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Bjelarusu ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Bjelarusu ako ukupna vrijednost depozita fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000 EUR.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske ni na fizičke osobe koje u državi članici, zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na depozite koji su potrebni za prekograničnu trgovinu između Unije i Bjelarusa robom i uslugama koja nije obuhvaćena zabranom.

Članak 1.v

1.   Odstupajući od članka 1.u stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 1.u stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

potrebno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati; ili

(d)

potrebno za službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog ureda ili međunarodne organizacije.

2.   Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. točaka (a), (b) i (d).

Članak 1.w

1.   Odstupajući od članka 1.u stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za humanitarne svrhe, kao štio je pružanje ili lakše pružanje pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

potrebno za aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Bjelarusu.

2.   Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 1.x

1.   Zabranjuje se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji pružanje bilo kojih usluga definiranih u Prilogu Uredbi (EU) br. 909/2014 za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Bjelarusu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 1.y

1.   Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u eurima izdanih nakon 12. travnja 2022. ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, svim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Bjelarusu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 1.z

Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, kreditne institucije:

(a)

nacionalnom nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalaze ili Komisiji najkasnije 27. svibnja 2022. dostavljaju popis depozita većih od 100 000 EUR koji pripadaju bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Bjelarusu. One svakih 12 mjeseci dostavljaju ažurirane iznose tih depozita;

(b)

nacionalnom nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalaze dostavljaju informacije o depozitima većima od 100 000 EUR koji pripadaju bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu, koji su stekli državljanstvo neke države članice ili pravo boravka u nekoj državi članici na temelju programa za dodjelu državljanstva ulagateljima odnosno programa za dodjelu prava boravka ulagateljima.

Članak 1.za

1.   Zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Bjelarusu ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu, uključujući vladu i središnju banku Bjelarusa, ili za upotrebu u Bjelarusu.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz potrebni za:

(a)

osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus ili članova njihove najuže obitelji koji s njima putuju; ili

(b)

službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Bjelarusu koji uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 1.zb

Od 20. ožujka 2022. zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu XV. ili bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Bjelarusu u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

Članak 8.ca

1.   Upravitelj mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba podupire Komisiju i države članice u osiguravanju provedbe članka 2. stavka 2. i članka 8.b ove Uredbe i usklađenosti s njima. Upravitelj mreže osobito odbija sve planove leta koje dostave operatori zrakoplova i u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije ili državnim područjem Bjelarusa, a koje predstavljanju kršenje ove Uredbe, tako da pilotu nije dopušteno letjeti.

2.   Upravitelj mreže Komisiji i državama članicama, na temelju analize planova leta, redovito dostavlja izvješća o provedbi članka 8.b.”;

5.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve druge relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije o:

(a)

odobrenjima izdanima u skladu s ovom Uredbom;

(b)

informacijama primljenima u skladu s člankom 1.z;

(c)

kršenju i poteškoćama u izvršavanju te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama kojima raspolažu, a mogle bi utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

3.   Informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom upotrebljavaju se u svrhe za koje su dostavljene ili primljene, uključujući osiguravanje djelotvornosti mjera iz ove Uredbe.”;

6.

u članku 8.d stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

subjekti iz članaka 1.j, 1.k, 1.l i 1.zb ili subjekti uvršteni na popise iz priloga V., IX. i XV.;”;

7.

u članku 8.e stavku 1. točki (c) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

obradu informacija o učinku mjera predviđenih u ovoj Uredbi, kao što su vrijednost zamrznutih financijskih sredstava, informacije o depozitima i informacije o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.”;

8.

Prilog I. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog XV. Uredbi (EZ) br. 765/2006;

9.

Prilog V.a Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Vidjeti stranicu 9 ovoga Službenog lista.


PRILOG I.

„PRILOG XV.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 1.zb

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Razvojna banka Republike Bjelarusa.


PRILOG II.

Prilog V.a Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u uvodnom tekstu treća rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Ne dovodeći u pitanje članak 1.m ove Uredbe, nekontrolirana roba koja sadržava jednu ili više komponenti navedenih u ovom Prilogu ne podliježe kontrolama iz članaka 1.f i 1.fa ove Uredbe.”;

2.

u točki i. potkategorije X.B.I.001 kategorije I. – Elektronika, točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

oprema za „kemijsko naparivanje” koja radi pri tlaku ispod 105 Pa; ili”;

3.

u potkategoriji X.A.VII.001 kategorije VII. – Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi, prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„X.A.VII.001

Dizelski motori, i traktori i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821:”;

4.

u potkategoriji X.A.VII.002 kategorije VII. – Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi, točka c. zamjenjuje se sljedećim:

„c.

Zrakoplovno-plinskoturbinski motori te za njih posebno oblikovane komponente.”.


ODLUKE

9.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 82/9


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/399

od 9. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1).

(2)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu, među ostalim i s državnog područja Bjelarusa. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(3)

U zaključcima od 24. veljače 2022. Europsko vijeće najoštrije je osudilo ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije prema Ukrajini. Svojim nezakonitim vojnim djelovanjima Rusija teško krši međunarodno pravo i načela Povelje Ujedinjenih naroda te podriva europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Europsko vijeće također je snažno osudilo sudjelovanje Bjelarusa u toj agresiji prema Ukrajini i pozvalo ga je da se suzdrži od takvog djelovanja i da se pridržava svojih međunarodnih obveza. Pozvalo je na hitnu pripremu i donošenje dodatnog paketa pojedinačnih i ekonomskih sankcija kojim bi se obuhvatio i Bjelarus.

(4)

Vijeće je 2. ožujka 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/356 (2) kojom je izmijenjen naslov Odluke 2012/642/ZVSP i kojom su kao odgovor na sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini uvedene dodatne mjere ograničavanja.

(5)

S obzirom na ozbiljnost situacije i kao odgovor na sudjelovanje Bjelarusa u agresiji Rusije prema Ukrajini primjereno je uvesti dodatne mjere ograničavanja povezane s financijskim sektorom.

(6)

Posebice je primjereno sljedeće: zabraniti uvrštavanje dionica bjeloruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u Uniji i pružanje s time povezanih usluga, ograničiti priljev financijskih sredstava iz Bjelarusa u Uniju, zabraniti transakcije sa središnjom bankom Bjelarusa, ograničiti pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije određenim bjeloruskim kreditnim institucijama i njihovim bjeloruskim društvima kćerima. Također je primjereno upravitelju mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba dodati obveze koje se odnose na zabrane prelijetanja.

(7)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(8)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.ha

1.   Zabranjene su transakcije povezane s upravljanjem rezervama, kao i imovinom središnje banke Bjelarusa, uključujući transakcije sa svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji djeluju u ime ili prema uputama središnje banke Bjelarusa.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti transakciju ako je to nužno za osiguravanje financijske stabilnosti Unije u cjelini ili dotične države članice.

3.   Dotična država članica odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja na temelju stavka 2.

Članak 2.hb

Zabranjuje se od 12. travnja 2022. uvrštavanje i pružanje usluga na mjestima trgovanja koja su registrirana ili priznata u Uniji za prenosive vrijednosne papire svih pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Bjelarusu i s više od 50 % javnog vlasništva.”;

2.

članak 2.k zamjenjuje se sljedećim:

„Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno zaobilaženje zabrana utvrđenih u ovoj Odluci.”;

3.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.t

1.   Zabranjuje se javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Bjelarusom ili ulaganja u Bjelarusu.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

preuzete obveze financiranja ili pružanja financijske pomoći utvrđene prije 10. ožujka 2022.;

(b)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći ukupne vrijednosti do 10 000 000 EUR po projektu malim i srednjim poduzećima s poslovnim nastanom u Uniji; ili

(c)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu hranom te za poljoprivredne, medicinske ili humanitarne namjene.

Članak 2.u

1.   Zabranjuje se prihvaćanje svih depozita od bjeloruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Bjelarusu ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Bjelarusu ako ukupna vrijednost depozita fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000 EUR.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske ni na fizičke osobe koje u državi članici, zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na depozite koji su potrebni za prekograničnu trgovinu između Unije i Bjelarusa robom i uslugama koja nije obuhvaćena zabranom.

4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

potrebno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati; ili

(d)

potrebno za službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog ureda ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

5.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili lakše pružanje pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

potrebno za aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Bjelarusu.

Dotična država članica u roku od dva tjedna od odobrenja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

Članak 2.v

1.   Zabranjuje se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji pružanje bilo kojih usluga definiranih u Prilogu Uredbi (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Bjelarusu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 2.w

1.   Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u eurima izdanih nakon 12. travnja 2022., ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, svim bjeloruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Bjelarusu ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Bjelarusu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 2.x

1.   Zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Bjelarusu ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu, uključujući vladu i središnju banku Bjelarusa, ili za upotrebu u Bjelarusu.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz potrebni za:

(a)

osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus ili članova njihove najuže obitelji koji s njima putuju; ili

(b)

službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Bjelarusu koji uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 2.y

Od 20. ožujka 2022. zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu V. ili bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Bjelarusu u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu V. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

(*1)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).”;"

4.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.ab

1.   Upravitelj mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba podupire Komisiju i države članice u osiguravanju provedbe članka 2.a i članka 4. stavka 2. ove Odluke i usklađenosti s njima. Upravitelj mreže osobito odbija sve planove leta koje dostave operatori zrakoplova i u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije ili državnim područjem Bjelarusa, a koje predstavljaju kršenje odredaba ove Odluke, tako da pilotu nije dopušteno letjeti.

2.   Upravitelj mreže Komisiji i državama članicama, na temelju analize planova leta, redovito dostavlja izvješća o provedbi članka 2.a.”;

5.

u članku 2.n stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

bilo koja fizička ili pravna osoba, bilo koji subjekt ili bilo koje tijelo iz članka 2.h, 2.i, 2.j ili 2.y. ili iz priloga II. ili V;”;

6.

Prilog ovoj Odluci dodaje se kao Prilog V. Odluci 2012/642/ZVSP.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/356 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 67, 2.3.2022., str. 103).


PRILOG

„PRILOG V.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 2.y

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Razvojna banka Republike Bjelarusa

”.