ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 67

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
2. ožujka 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/356 od 2. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

103

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2022/337 od 28. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine ( SL L 59, 28.2.2022. )

112

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2022/336 od 28. veljače 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine ( SL L 58, 28.2.2022. )

113

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/355

od 2. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (2) 1 predviđa se osobito zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te se zabranjuje stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima ili tijelima odgovornima za teška kršenja ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe ili osobama, subjektima ili tijelima čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu, ili koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru, ili osobama, subjektima ili tijelima koji organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava nezakonit prelazak vanjskih granica Unije ili prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na područje neke države članice.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2006 provode se mjere predviđene u Odluci 2012/642/ZVSP.

(3)

Vijeće je 2. ožujka 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/356 (3) kojom se proširuje područje primjene sankcija radi provedbe zaključaka Europskog vijeća od 24. veljače 2022. slijedom sudjelovanja Bjelarusa u neprihvatljivoj i nezakonitoj ruskoj vojnoj agresiji prema Ukrajini, što se prema međunarodnom pravu smatra činom agresije.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/356 uvode se daljnja ograničenja povezana s trgovinom robom koja se upotrebljava za proizvodnju ili izradu duhanskih proizvoda, mineralnih proizvoda, proizvoda od kalijevog klorida („potaša”), proizvoda od drva, proizvoda od cementa, proizvoda od željeza i čelika te proizvoda od gume. Njome se zabranjuje i izvoz u Bjelarus ili za uporabu u Bjelarusu robe i tehnologije s dvojnom namjenom, izvoz robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti vojnom, tehnološkom, obrambenom i sigurnosnom razvoju Bjelarusa te izvoz strojeva. Odlukom (ZVSP) 2022/356 izmijenjene su i određene odredbe povezane s izvršenjem ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. te s financiranjem i pružanjem financijske i tehničke pomoći u vezi sa zabranjenom robom.

(5)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini”;

2.

u članku 1. točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   ,roba i tehnologija s dvojnom namjenom՚ znači roba navedena u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća (*1)

(*1)  Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (SL L 206, 11.6.2021., str. 1.).”;"

3.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke:

„17.   ,financiranje ili financijska pomoć՚ znači svaka radnja, bez obzira na konkretno odabrano sredstvo, kojom dotična osoba, subjekt ili tijelo, uvjetno ili bezuvjetno, isplaćuje ili se obvezuje isplatiti vlastita sredstva ili gospodarske izvore, uključujući, među ostalim, bespovratna sredstva, zajmove, jamstva, garancije, obveznice, kreditna pisma, kredite dobavljaču, kredite kupcu, predujmove za uvoz ili izvoz te sve vrste osiguranja i reosiguranja, uključujući osiguranje izvoznih kredita; plaćanje te uvjeti plaćanja dogovorene cijene za robu ili uslugu, izvršeni u skladu s uobičajenom poslovnom praksom, ne smatraju se financiranjem ili financijskom pomoći.

18.   ,partnerska zemlja՚ znači zemlja koja primjenjuje skup mjera kontrole izvoza koje su u bitnom istovjetne mjerama iz ove Uredbe, a popis tih zemalja nalazi se u Prilogu V.b.

19.   ,potrošački komunikacijski uređaji՚ znači uređaji koje upotrebljavaju fizičke osobe, kao što su osobna računala i periferni uređaji (uključujući tvrde diskove i pisače), mobilni telefoni, pametni televizori, memorijski uređaji (USB-ovi) te potrošački softver za te uređaje.”;

4.

članak 1.e zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.e

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 1.a, 1.c i 1.s, zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobamai, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

3.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, zabrane iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranje softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć namijenjeni za:

(a)

suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

pomorsku sigurnost:

(e)

civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

(g)

diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da takva roba ili tehnologija ili takva povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Relevantno nadležno tijelo dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaje u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takva su dozvole valjane u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dozvolu na temelju stavaka 4. i 5. nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu V. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe; ili

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležno tijelo može poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju je izdalo u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatra da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.”;

5.

članak 1.f zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.f

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 1.a, 1.c i 1.s, zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti bjeloruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju njegova sektora obrane i sigurnosti, kako su navedene u Prilogu V.a, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranje softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć namijenjeni za:

(a)

suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa isključivo u civilnim pitanjima;

(b)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

pomorsku sigurnost:

(e)

civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje; ili

(g)

diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležno tijelo države članice može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Relevantno nadležno tijelo dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaje u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takve su dozvole valjana u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dozvolu na temelju stavaka 4. i 5. nadležno tijelo ne izdaje dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu V. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe; ili

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležno tijelo može poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju je izdalo u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatra da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.”;

6.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 1.fa

1.   Kad je riječ o subjektima navedenima u Prilogu V., odstupajući od članka 1.e stavaka 1. i 2. i članka 1.f stavaka 1. i 2. i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležno tijelo može odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije navedene u Prilogu V.a ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što utvrdi:

(a)

da su takva roba i tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b)

da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 3. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je takva dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

2.   Nadležna tijela države članice dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaju u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Takve su Dozvole valjane u cijeloj Uniji.

3.   Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavkom 1. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 1.fb

1.   Obavijest nadležnom tijelu iz članka 1.e stavka 3. i članka 2.f stavka 3. dostavlja se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

2.   Sve dozvole iz članaka 1.e i 1.f izdaju se elektroničkim putem, kad god je to moguće, na obrascu koji sadržava barem sve elemente predviđene u modelima iz Priloga V.c navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

Članak 1.fc

1.   Nadležna tijela s drugim državama članicama i Komisijom razmjenjuju informacije o dozvolama koje su izdala i odbila izdati u skladu s člancima 1.e, 1.f i 1.fa. Takva razmjena informacija odvija se putem elektroničkog sustava predviđenog na temelju članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/821.

2.   Informacije dobivene slijedom primjene ovog članka upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su zatražene, uključujući razmjene informacija iz stavka 4. Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih primjenom ovog članka u skladu s pravom Unije i relevantnim nacionalnim pravom. Države članice i Komisija osiguravaju da se klasificiranim podacima dostavljenima ili razmijenjenima u skladu s ovim člankom ne smanji oznaka tajnosti ili da ih se ne deklasificira bez prethodnog pisanog pristanka autora.

3.   Prije nego što izda dozvolu u skladu s člankom 1.e, 1.f ili 1.fa za transakciju koja je u bitnom istovjetna transakciji za koju je u drugoj državi članici ili drugim državama članicama odbijena dozvola i za koju je odbijanje još na snazi, država članica najprije se savjetovuje s državom članicom ili državama članicama koje su odbile izdati dozvolu. Ako nakon takvog savjetovanja odluči izdati dozvolu, dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju i dostavlja im sve relevantne informacije kojima obrazlaže svoju odluku.

4.   Komisija uz savjetovanje s državama članicama, ako je to prikladno i na temelju reciprociteta, razmjenjuje informacije s partnerskim zemljama radi pružanja potpore djelotvornosti mjera kontrole izvoza u skladu s ovom Uredbom i dosljednoj primjeni mjera kontrole izvoza koje primjenjuju partnerske zemlje.”;

7.

članak 1.g mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz stavka 1.”;

(b)

stavak 3. briše se;

8.

u članku 1.h tekst „naftnih derivata i plinovitih ugljikovodika” zamjenjuje se tekstom „mineralnih proizvoda”;

9.

u članku 1.h stavak 3. briše se;

10.

članak 1.i mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz stavka 1.”;

(b)

stavak 2. briše se;

11.

u članku 1.k stavak 4. briše se;

12.

u članku 1.l stavak 3. briše se;

13.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 1.o

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od drva iz Priloga X. u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od drva iz Priloga X. koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od drva iz Priloga X. ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.p

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od cementa iz Priloga XI. u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od cementa iz Priloga XI. koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od cementa iz Priloga XI. ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.q

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od željeza i čelika iz Priloga XII. u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od željeza i čelika iz Priloga XII. koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od željeza i čelika iz Priloga XII. ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.r

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravan ili neizravan uvoz proizvoda od gume iz Priloga XIII. u Uniju ako su ti proizvodi:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od gume iz Priloga XIII. koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

prijevoz proizvoda od gume iz Priloga XIII. ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili se iz Bjelarusa izvoze u neku drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.s

1.   Zabranjuje se:

(a)

izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz strojeva iz Priloga XIV., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točke (a).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz strojeva iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremenu uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranje softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g), izvoznik u svojoj carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od tog prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 4. lipnja 2022. ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

14.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Komisija je ovlaštena za izmjenu priloga II. i V.c na temelju informacija koje joj dostave države članice.”;

15.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 765/2006 zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi;

16.

Prilog II. ovoj Uredbi umeće se u Uredbu (EZ) br. 765/2006 kao Prilog V.a;

17.

Prilog III. ovoj Uredbi umeće se u Uredbu (EZ) br. 765/2006 kao Prilog V.b.;

18.

Prilog IV. ovoj Uredbi umeće se u Uredbu (EZ) br. 765/2006 kao Prilog V.c.;

19.

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je navedeno u Prilogu V. ovoj Uredbi;

20.

Prilog VII. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je navedeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi;

21.

Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je navedeno u Prilogu VII. ovoj Uredbi;

22.

Prilog VIII. ovoj Uredbi dodaje se Uredbi (EZ) br. 765/2006 kao Prilog X.;

23.

Prilog IX. ovoj Uredbi dodaje se Uredbi (EZ) br. 765/2006 kao Prilog XI.;

24.

Prilog X. ovoj Uredbi dodaje se Uredbi (EZ) br. 765/2006 kao Prilog XII.;

25.

Prilog XI. ovoj Uredbi dodaje se Uredbi (EZ) br. 765/2006 kao Prilog XIII.;

26.

Prilog XII. ovoj Uredbi dodaje se Uredbi (EZ) br. 765/2006 kao Prilog XIV.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y LE DRIAN


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  SL L 67, 2.3.2022.


PRILOG I.

Prilog V. Uredbi (EU) 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

POPIS FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA IZ ČLANKA 1.e STAVKA 7., ČLANKA 1.f STAVKA 7. I ČLANKA 1.fa STAVKA 1.

Ministarstvo obrane Bjelarusa

”.

PRILOG II.

„PRILOG V.a

POPIS ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 1.f STAVKA 1. I ČLANKA 1.fa STAVKA 1.

Na ovaj se Prilog primjenjuju opće napomene, pokrate, kratice i definicije iz Priloga I. Uredbi (EU) 2021/821, uz iznimku „Dijela I. – Opće napomene, pokrate, kratice i definicije uz Prilog I., točku 2.”.

Na ovaj se Prilog primjenjuju definicije pojmova iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (1).

Ne dovodeći u pitanje članak 1.m ove Uredbe, nekontrolirana roba koja sadržava jednu ili više komponenti navedenih u ovom Prilogu ne podliježe kontrolama iz članka 1.fa ove Uredbe.

Kategorija I. – Elektronički uređaji

X.A.I.001

Elektronički uređaji i komponente

a.

„Mikroprocesorski mikrosklopovi”, „mikroračunalni mikrosklopovi” i mikroupravljački mikrosklopovi koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

radna brzina od 5 GFLOPS ili veća i aritmetička logička jedinica sa širinom pristupa od 32 bita ili većom;

2.

taktna frekvencija veća od 25 MHz; ili

3.

više od jedne podatkovne ili instrukcijske sabirnice ili serijskog komunikacijskog priključka koji osigurava izravnu vanjsku povezanost između paralelnih „mikroprocesorskih mikrosklopova” s brzinom prijenosa od 2,5 MB/s;

b.

Integrirani sklopovi za pohranu, kako slijedi:

1.

električki izbrisive programabilne ROM memorije (EEPROM) s kapacitetom pohrane:

a.

većim od 16 Mbit po paketu za vrste flash memorija; ili

b.

koji prelazi bilo koje od sljedećih ograničenja za sve druge vrste EEPROM-a:

1.

većim od 1 Mbit po paketu; ili

2.

više od 256 kbit po paketu i maksimalno vrijeme pristupa manje od 80 ns;

2.

statičke memorije s nasumičnim pristupom (SRAM) s kapacitetom pohrane:

a.

većim od 1 Mbit po paketu; ili

b.

više od 256 kbit po paketu i maksimalno vrijeme pristupa manje od 25 ns;

c.

Analogno-digitalni pretvarači koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

razlučivost od 8 bita ili veća, ali manja od 12 bita, s izlaznom brzinom većom od 200 megauzoraka u sekundi (MSPS);

2.

razlučivost od 12 bita s izlaznom brzinom većom od 105 megauzoraka u sekundi (MSPS);

3.

razlučivost veća od 12 bita, ali jednaka ili manja od 14 bita, s izlaznom brzinom većom od 10 megauzoraka u sekundi (MSPS); ili

4.

razlučivost veća od 14 bita s izlaznom brzinom većom od 2,5 megauzoraka u sekundi (MSPS);

d.

Programirljivi logički uređaji s najvećim brojem istosmjernih digitalnih ulazno/izlaznih podataka između 200 i 700;

e.

Procesori s brzim Fourierovim transformom (FFT) koji imaju nazivno vrijeme izvršavanja kompleksnog FFT-a u 1 024 točke manje od 1 ms;

f.

Integrirani sklopovi po narudžbi čija je funkcija nepoznata ili čiji je kontrolni status opreme u kojoj će se upotrebljavati integrirani sklopovi proizvođaču nepoznat, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

više od 144 terminala; ili

2.

tipično „vrijeme zadrške osnovnog širenja” manje od 0,4 ns;

g.

„Vakuumski elektronički uređaji” s putujućim valom, impulsnim ili kontinuiranim valom, kako slijedi:

1.

uređaji sa spregnutim rezonantnim šupljinama ili njihovi derivati;

2.

uređaji na temelju spiralnih sklopova, sklopova savijenog valovoda ili vijugavog valovoda ili njihovi derivati, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

„trenutačna širina pojasa” od pola oktave ili više i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,2; ili

b.

„trenutačna širina pojasa” manja od pola oktave; i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,4;

h.

Fleksibilni valovodi oblikovani za upotrebu pri frekvencijama višima od 40 GHz;

i.

Površinski akustički uređaji i akustički uređaji za površinsko snimanje (shallow bulk), koji imaju jednu od sljedećih značajki:

1.

frekvencija nositelja veća od 1 GHz; ili

2.

frekvencija nositelja jednaka ili manja od 1 GHz; i

a.

„prigušenje bočne frekvencije” veće od 55 dB;

b.

umnožak najvećeg vremenskog kašnjenja i širine pojasa (vrijeme u mikrosekundama i širina pojasa u MHz) veći od 100; ili

c.

disperzijsko kašnjenje veće od 10 mikrosekundi;

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.I.001.i. „prigušenje bočne frekvencije” znači maksimalna vrijednost prigušenja navedena u tehničkim podacima.

j.

„Ćelije” kako slijedi:

1.

„primarne ćelije” koje imaju „gustoću energije” 550 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 °C);

2.

„sekundarne ćelije” koje imaju „gustoću energije” 350 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 °C);

Napomena:

X.A.I.001.j. ne odnosi se na baterije, uključujući jednoćelijske baterije.

Tehničke

napomene:

1.

Za potrebe X.A.I.001.j. „gustoća energije” (Wh/kg) računa se množenjem nazivnog napona u vatima s nazivnim kapacitetom u ampersatima (Ah) i dijeljenjem s masom u kg. Ako nazivni kapacitet nije naveden, gustoća energije računa se iz nazivnog napona na kvadrat pomnoženog s trajanjem pražnjenja u satima i zatim podijeljenog s otporom pražnjenja u omima i masom u kilogramima.

2.

Za potrebe X.A.I.001.j. „ćelija” znači elektrokemijski uređaj koji ima pozitivnu i negativnu elektrodu, elektrolit i izvor je električne energije. Ona je temeljni sastavni element baterije.

3.

Za potrebe X.A.I.001.j.1. „primarna ćelija” znači „ćelija” koja nije oblikovana za punjenje bilo kakvim drugim izvorom.

4.

Za potrebe X.A.I.001.j.2. „sekundarna ćelija” znači „ćelija” koja je oblikovana za punjenje vanjskim izvorom energije.

k.

„Supervodljivi” elektromagneti ili solenoidi posebno oblikovani da se mogu u potpunosti napuniti ili isprazniti u manje od minute i koji imaju sve sljedeće značajke:

Napomena:

X.A.I.001.k. ne odnosi se na „supervodljive” elektromagnete ili solenoide oblikovane za stvaranje slika s pomoću medicinskih uređaja za magnetnu rezonancu (MRI).

1.

maksimalna energija isporučena tijekom pražnjenja podijeljena s trajanjem pražnjenja većim od 500 kJ u minuti;

2.

unutarnji promjer namota koji prenose struju veći od 250 mm; i

3.

nazivna magnetska indukcija veća od 8 T ili „ukupna gustoća struje” u namotima veća od 300 A/mm2;

l.

sklopovi ili sustavi za pohranu elektromagnetske energije, koji sadržavaju komponente izrađene od „supravodljivih” materijala posebno oblikovanih za rad pri temperaturama ispod „kritične temperature” od najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

rezonantne radne frekvencije veće od 1 MHz;

2.

gustoća pohranjene energije od 1 MJ/m3 ili veća; i

3.

vrijeme pražnjenja kraće od 1 ms;

m.

Tiratroni vodika/izotopa vodika keramičko-metalne konstrukcije i stope za vršnu struju od 500 A ili veće;

n.

Ne upotrebljava se;

o.

Solarne ćelije, CIC (cell-interconnect-coverglass) sklopovi, solarni paneli i solarni nizovi, koji su „prikladni za upotrebu u svemiru” i 3A001.e.4. se ne odnosi na njih (2) 1.

X.A.I.002

„Elektronički sklopovi”, moduli i oprema opće namjene.

a.

Elektronička oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

b.

Digitalni instrumentacijski snimači podataka s magnetskom vrpcom koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 60 Mbit/s i primjena tehnika spiralnih skeniranja;

2.

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 120 Mbit/s i primjena tehnika fiksne glave; ili

3.

„prikladni su za upotrebu u svemiru”;

c.

Oprema, s maksimalnom brzinom prijenosa digitalnog sučelja većom od 60 Mbit/s, oblikovana za pretvaranje digitalnih snimača s videomagnetnom vrpcom za upotrebu kao snimača podataka s digitalnom instrumentacijom;

d.

Nemodularni analogni osciloskopi koji imaju širinu pojasa od 1 GHz ili veću;

e.

Sustavi modularnih analognih osciloskopa koji imaju bilo koje od sljedećih značajki:

1.

središnje računalo sa širinom pojasa od 1 GHz ili većom; ili

2.

utični moduli s pojedinačnom pojasnom širinom od 4 GHz ili većom;

f.

Analogni osciloskopi za uzorkovanje za analizu ponavljajućih pojava s efektivnom širinom pojasa većom od 4 GHz;

g.

Digitalni osciloskopi i prijelazni snimači, koji upotrebljavaju analogno-digitalne tehnike konverzije, i mogu pohranjivati prijelaze sekvencijskim uzorkovanjem jednokratnih ulaznih podataka u uzastopnim intervalima manjima od 1 ns (veći od 1 gigauzorka u sekundi (GSPS)), digitalizirati na 8 bitova ili veću razlučivost i pohraniti 256 ili više uzoraka.

Napomena:

X.A.I.002 se odnosi na sljedeće posebno oblikovane komponente za analogne osciloskope:

1.

utične jedinice;

2.

vanjska pojačala;

3.

pretpojačala;

4.

uređaje za uzorkovanje;

5.

katodne cijevi.

X.A.I.003

Posebna oprema za obradu, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

a.

pretvarači frekvencija koji mogu raditi u frekvencijskom području od 300 do 600 Hz, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

b.

maseni spektrometri, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

c.

svi strojevi s treptavim rendgenskim zrakama ili „komponente” sustava za udarne napone izvedeni iz njih, uključujući Marx udarne generatore, mreže za oblikovanje udarnih visokih napona, kondenzatore i okidače za visoki napon

d.

impulsna pojačala, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e.

elektronička oprema za generiranje vremenske zadrške ili mjerenje vremenskog intervala, kako slijedi:

1.

digitalni generatori zadrške s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih; ili

2.

višekanalna (s tri ili više kanala) ili modularna brojila vremenskih intervala i kronometarska oprema s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih;

f.

Kromatografski i spektrometarski analitički instrumenti

X.B.I.001

Oprema za proizvodnju elektroničkih komponenti ili materijala, kako slijedi, te za njih posebno oblikovane komponente i pribor.

a.

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju elektronskih cijevi, optičkih elemenata i posebno oblikovanih komponenti za njih na koje se odnose 3A001 (3) ili X.A.I.001;

b.

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena:

X.B.I.001.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u proizvodnji drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1.

Oprema za obradu materijala za proizvodnju uređaja i komponenti, kako je navedeno u naslovu X.B.I.001.b., kako slijedi:

Napomena:

X.B.I.001 se ne odnosi na kvarcne cijevi za peći, obloge za peći, lopatice, nosače (osim posebno oblikovanih nosača s kavezom), uređaje za tekuće sastojke, kasete ili lonce posebno oblikovane za opremu za obradu na koju se odnosi X.B.I.001.b.1.

a.

Oprema za proizvodnju polikristalnog silicija i materijala na koje se odnosi 3C001 (4);

b.

Oprema posebno oblikovana za pročišćavanje ili obradu poluvodičkih materijala III/V i II/VI na koje se odnose 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 ili 3C005 (5) 2, osim izvlakača kristala, za koje vidjeti X.B.I.001.b.1.c. u nastavku;

c.

Izvlakači kristala i peći za dobivanje kristala, kako slijedi:

Napomena:

X.B.I.001.b.1.c. ne odnosi se na difuzijske i oksidacijske peći.

1.

Oprema za kaljenje ili rekristalizaciju osim peći konstantne temperature s visokim stopama prijenosa energije koja može obrađivati poluvodičke pločice brzinom većom od 0,005 m2 u minuti;

2.

Izvlakači kristala ‚upravljani pohranjenim programom’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

mogu se ponovno puniti bez zamjene spremnika lonca;

b.

mogu raditi pri tlakovima iznad 2,5 x 105 Pa; ili

c.

s pomoću njih se mogu dobiti kristali promjera većeg od 100 mm;

d.

Oprema za epitaksijalni rast ‚upravljana pohranjenim programom’ koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

može proizvesti sloj silicija debljine manje od ± 2,5 % na udaljenosti od 200 mm ili više;

2.

može proizvesti sloj bilo kojeg materijala osim silicija ujednačene debljine po cijeloj poluvodičkoj pločici od ± 3,5 % ili bolje; ili

3.

rotacija pojedinačnih poluvodičkih pločica tijekom obrade;

e.

Oprema za epitaksijalni rast s molekularnim snopom;

f.

Magnetski poboljšana oprema za ‚taloženje raspršenih čestica’ s posebno oblikovanim integriranim vakuumskim pretkomorama koja može prenositi poluvodičke pločice u izoliranoj vakuumskoj okolini;

g.

Oprema posebno oblikovana za ugradnju iona, ionski pojačanu ili fotopojačanu difuziju, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

sposobnost oblikovanja uzoraka;

2.

energija snopa (ubrzavajući napon) veća od 200 keV;

3.

optimizirana za rad pri energiji snopa (ubrzavajući napon) manjoj od 10 keV; ili

4.

sposobnost implantacije kisika visoke energije u grijanu „podlogu”;

h.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za selektivno uklanjanje (jetkanje) s pomoću anizotropnih suhih metoda (npr. plazma), kako slijedi:

1.

‚Uređaji simultanog tipa’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija; ili

b.

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji;

2.

‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija;

b.

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji; ili

c.

rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomene:

1.

‚Uređaji simultanog tipa’ odnose se na strojeve koji nisu posebno oblikovani za proizvodnju jednostrukih poluvodičkih pločica. Takvi strojevi mogu istodobno obrađivati dvije ili više poluvodičkih pločica sa zajedničkim procesnim parametrima, npr. RF snaga, temperatura, vrste plina za jetkanje, brzine protoka.

2.

‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ odnose se na strojeve koji su posebno oblikovani za proizvodnju i obradu pojedinačnih poluvodičkih pločica. Ti strojevi mogu upotrebljavati automatske tehnike rukovanja poluvodičkim pločicama za stavljanje jedne pločice u opremu za obradu. Definicija uključuje opremu za stavljanje i obradu više poluvodičkih pločica, ali kod koje se parametri jetkanja, npr. RF snaga ili krajnja točka, mogu neovisno odrediti za svaku pojedinačnu poluvodičku pločicu.

i.

Oprema za „kemijsko naparivanje” (CVD), npr. CVD ojačan plazmom (PECVD) ili fotopoboljšani CVD, za proizvodnju poluvodičkih uređaja, koja ima bilo koju od sljedećih mogućnosti, za taloženje oksida, nitrida, metala ili polisilicija:

1.

oprema za „kemijsko naparivanje” koja radi pri tlaku ispod 105 Pa; ili

2.

oprema za PECVD koja radi ili ispod 60 Pa ili ima automatsko rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomena:

X.B.I.001.b.1.i. ne odnosi se na niskotlačne sustave za „kemijsko naparivanje” (LPCVD) ni na opremu za reaktivno „taloženje raspršenih čestica”.

j.

Sustavi elektronskog snopa posebno oblikovani ili preinačeni za izradu maski ili obradu poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

elektrostatsko skretanje snopa;

2.

profil oblikovanog, ne-Gaussovog snopa;

3.

stopa digitalno-analogne konverzije veća od 3 MHz;

4.

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita; ili

5.

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća;

Napomena:

X.B.I.001.b.1.j. ne odnosi se na sustave za taloženje elektronskih snopova ili elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene.

k.

Oprema za završnu obradu površina za obradu poluvodičkih pločica kako slijedi:

1.

posebno oblikovana oprema za obradu stražnje strane poluvodičkih pločica tanjih od 100 mikrometara i njihovo naknadno odvajanje; ili

2.

posebno oblikovana oprema za postizanje površinske hrapavosti aktivne površine obrađene pločice s vrijednošću dvije sigme od 2 mikrometra ili manje, ukupno očitanje indikatora (TIR);

Napomena:

X.B.I.001.b.1.k. ne odnosi se na opremu za jednostrano pričvršćivanje i poliranje za završnu obradu površine poluvodičkih pločica.

l.

Oprema za međupovezivanje koja uključuje zajedničke jednostruke ili višestruke vakuumske komore posebno oblikovane kako bi se omogućila integracija bilo koje opreme na koju se odnosi X.B.I.001 u cjeloviti sustav;

m.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ koja upotrebljava „lasere” za popravak ili obrezivanje „monolitnih integriranih sklopova” koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

točnost pozicioniranja manja od ± 1 mikrometra; ili

2.

veličina točke (širina zasjeka) manja od 3 mikrometra.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.001.b.1. ‚taloženje raspršenih čestica’ postupak je završnog premazivanja u kojem se pozitivno nabijeni ioni ubrzavaju s pomoću električnog polja prema površini cilja (materijal za premazivanje). Kinetička energija iona pri udaru dovoljna je da se oslobode atomi na ciljanoj površini i talože na podlogu. (Napomena: triodno, magnetronsko ili radiofrekvencijsko taloženje raspršenih čestica radi povećanja adhezivnosti premaza i brzine taloženja uobičajene su izmjene postupka.).

2.

Maske, podloge za maske, oprema za izradu maski i oprema za prijenos slike za proizvodnju uređaja i komponenti kako je navedeno u naslovu X.B.I.001, kako slijedi:

Napomena:

Pojam maske odnosi se na one koje se upotrebljavaju u litografiji elektronskim snopom, rendgenskoj litografiji i ultraljubičastoj litografiji te uobičajenoj ultraljubičastoj i vidljivoj fotolitografiji.

a.

Gotove maske, mrežice i njihovi dizajni, osim:

1.

Gotove maske ili mrežice za proizvodnju integriranih sklopova na koje ne odnosi 3A001 (6); ili

2.

maski ili mrežica koje imaju obje sljedeće značajke:

a.

njihov se dizajn temelji na geometrijama od 2,5 mikrometra ili više; i

b.

dizajn ne uključuje posebne značajke za izmjenu predviđene upotrebe s pomoću opreme ili „softvera” za proizvodnju;

b.

Podloge maske, kako slijedi:

1.

obložene „podloge” (npr. staklo, kvarc, safir) tvrde površine (npr. krom, silicij, molibden) za pripremu maski dimenzija većih od 125 mm x 125 mm; ili

2.

podloge posebno oblikovane za rendgenske maske;

c.

Oprema, osim računala opće namjene, posebno oblikovana za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) poluvodičkih uređaja ili integriranih sklopova;

d.

Oprema ili strojevi za izradu maski ili mrežica, kako slijedi:

1.

fotooptičke kamere za ponavljanje koje mogu proizvoditi nizove veće od 100 mm x 100 mm ili koje mogu uzrokovati pojedinačno izlaganje veće od 6 mm x 6 mm u slikovnoj (tj. žarišnoj) ravnini, ili koje mogu proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra u fotopostojanom sloju na „podlozi”;

2.

oprema za izradu maski ili mrežica s pomoću litografije ionskim ili „laserskim” snopom koja može proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra; ili

3.

oprema ili držači za izmjenu maski ili mrežica ili dodavanje opne kako bi se uklonili nedostaci;

Napomena:

X.B.I.001.b.2.d.1. i b.2.d.2. ne odnose se na opremu za izradu maski primjenom fotooptičkih metoda koja je bila komercijalno dostupna prije 1. siječnja 1980. ili čija učinkovitost nije bolja od takve opreme.

e.

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za inspekciju maski, mrežica ili opni:

1.

s razlučivošću 0,25 mikrometra ili boljom; i

2.

s preciznošću 0,75 mikrometara ili boljom na udaljenosti u jednoj ili dvije koordinate od 63,5 mm ili više;

Napomena:

X.B.I.001.b.2.e. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su ‚posebno oblikovani’ i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

f.

oprema za poravnavanje i izlaganje za proizvodnju poluvodičkih pločica fotooptičkim ili rendgenskim metodama, npr. oprema za litografiju, uključujući projekcijsku opremu za prijenos slike i opremu za ponavljanje (izravan korak na poluvodičkoj pločici) ili skakanje i pretraživanje (pretraživač), koja može obavljati bilo koju od sljedećih funkcija:

Napomena:

X.B.I.001.b.2.f. ne odnosi se na opremu za poravnavanje i izlaganje fotooptičkih kontaktnih i bliskih maski ili opremu za prijenos kontaktnih slika.

1.

proizvodnja uzorka manjeg od 2,5 mikrometra;

2.

poravnavanje s preciznošću većom od ±0,25 mikrometra (3 sigme);

3.

preklapanje između strojeva nije veće od ±0,3 mikrometra; ili

4.

valna duljina svjetlosnog izvora kraća od 400 nm;

g.

Oprema za elektronski snop, ionski snop ili rendgen za projekcijski prijenos slike, koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra;

Napomena:

Za sustave fokusiranog skrenutog snopa (sustavi za izravno upisivanje) vidjeti X.B.I.001.b.1.j.

h.

Oprema u kojoj se upotrebljavaju „laseri” za izravno upisivanje na poluvodičke pločice koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra.

3.

Oprema za sklapanje integriranih sklopova, kako slijedi:

a.

uređaji za spajanje čipova ‚upravljani pohranjenim programom’ koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

posebno oblikovani za „hibridne integrirane sklopove”;

2.

put pozicioniranja faze X-Y veći od 37,5 x 37,5 mm; i

3.

točnost pozicioniranja u ravnini X-Y veća od ±10 mikrometara;

b.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za izvršavanje višestrukih spajanja u jednoj operaciji (npr. uređaji za spajanje vodilice snopa, uređaji za spajanje nosača čipa, uređaji za spajanje traka);

c.

Poluautomatski ili automatski strojevi za zatvaranje zagrijavanjem, u kojima se poklopac zagrijava lokalno na višu temperaturu od tijela paketa, posebno oblikovani za pakete keramičkih mikrosklopova na koje se odnosi 3A001 (7) i koji imaju protok jednak ili veći od jednog paketa u minuti.

Napomena:

X.B.I.001.b.3. ne odnosi se na aparate za točkasto varenje otporne vrste za opće namjene.

4.

Filtri za čiste prostorije koji omogućuju zračno okruženje s 10 ili manje čestica od 0,3 mikrometra ili manjih na 0,02832 m3 i filtarske materijale za njih.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.001 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.I.002

Oprema za inspekciju ili testiranje elektroničkih komponenti i materijala te za nju posebno oblikovane komponente i pribor.

a.

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje elektronskih cijevi, optičkih elemenata i za nju posebno oblikovanih komponenti na koje se odnose 3A001 (8) 2 ili X.A.I.001;

b.

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena:

X.B.I.002.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u inspekciji ili testiranju drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1.

Inspekcijska oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za automatsko otkrivanje nedostataka, pogrešaka ili kontaminanata od 0,6 mikrometara ili manjih u ili na obrađenim poluvodičkim pločicama, podlogama, osim tiskanih pločica ili čipova, koja upotrebljava optičke tehnike prikupljanja slika za usporedbu uzoraka;

Napomena:

X.B.I.002.b.1. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su ‚posebno oblikovani’ i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

2.

Posebno oblikovana oprema za mjerenje i analizu ‚upravljana pohranjenim programom’, kako slijedi:

a.

posebno oblikovana za mjerenje sadržaja kisika ili ugljika u poluvodičkim materijalima;

b.

oprema za mjerenje širine linije s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom;

c.

posebno oblikovani instrumenti za mjerenje plosnatosti koji mogu mjeriti odstupanja od plosnatosti od 10 mikrometara ili manja s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom.

3.

Oprema za ispitivanje poluvodičkih pločica ‚upravljana pohranjenim programom’, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

točnost pozicioniranja bolja od 3,5 mikrometara;

b.

sposobnost testiranja uređaja s više od 68 terminala; ili

c.

sposobnost testiranja pri frekvenciji višoj od 1 GHz;

4.

Oprema za testiranje kako slijedi:

a.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje zasebnih poluvodičkih uređaja i neučahurene pločice, koja može testirati pri frekvencijama višima od 18 GHz;

Tehnička napomena:

Zasebni poluvodički uređaji uključuju fotoćelije i solarne ćelije.

b.

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje njihovih integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, koja može izvesti funkcionalno testiranje:

1.

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 20 MHz; ili

2.

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 10 MHz, ali ne većoj od 20 MHz, i s mogućnošću testiranja paketa s više od 68 terminala.

Napomene:

X.B.I.002.b.4.b. ne odnosi se na opremu za testiranje posebno oblikovanu za testiranje:

1.

memorija;

2.

„sklopova” ili razreda „elektroničkih sklopova” za kućne i zabavne primjene; i

3.

elektroničkih komponenti, „elektroničkih sklopova” i integriranih sklopova na koje se ne odnosi 3A001 (9) ili X.A.I.001, pod uvjetom da takva oprema za testiranje ne uključuje računalnu infrastrukturu s „mogućnošću korisničkog programiranja”.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.002.b.4.b. ‚brzina uzorka’ definirana je kao najveća frekvencija digitalnog rada uređaja za testiranje. Stoga je ekvivalentna najvišoj brzini prijenosa podataka koju uređaj za testiranje može postići u nemultipleksnom načinu rada. Naziva se i brzinom testiranja, najvećom digitalnom frekvencijom ili najvećom digitalnom brzinom.

c.

Oprema posebno oblikovana za određivanje performansi žarišnoravninskih nizova na valnim duljinama većima od 1 200 nm, s pomoću mjerenja ‚upravljanih pohranjenim programom’ ili računalno potpomognute evaluacije, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

upotrebljava točkasto svjetlo za skeniranje promjera manjih od 0,12 mm;

2.

oblikovana je za mjerenje fotoosjetljivih parametara radne uspješnosti i za evaluaciju frekvencijskog odziva, funkcije modulacijskog prijenosa, ujednačenosti odzivnosti ili šuma; ili

3.

oblikovana je za evaluaciju nizova koji mogu stvarati slike s više od 32 x 32 linijskih elemenata;

5.

Sustavi za testiranje elektronskim snopom projektirani za rad pri 3 keV ili niže, ili sustavi „laserskog” snopa, za nekontaktno ispitivanje poluvodičkih uređaja s napajanjem koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

stroboskopska sposobnost s prekidanjem snopa ili bljeskanjem detektora;

b.

elektronski spektrometar za mjerenja napona s razlučivošću manjom od 0,5 V; ili

c.

električne ispitne naprave za analizu radne uspješnosti integriranih sklopova;

Napomena:

X.B.I.002.b.5. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje, osim ako su posebno oblikovani i opremljeni instrumentima za nekontaktno testiranje poluvodičkog uređaja s napajanjem.

6.

Multifunkcionalni sustavi s fokusiranim ionskim snopom ‚upravljani pohranjenim programom’ posebno oblikovani za proizvodnju, popravak, analizu fizičkog rasporeda i testiranje maski ili poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća; ili

b.

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita;

7.

Sustavi za mjerenje čestica u kojima se upotrebljavaju „laseri” oblikovani za mjerenje veličine i koncentracije čestica u zraku koji imaju obje sljedeće značajke:

a.

mogu mjeriti čestice veličine 0,2 mikrometra ili manje pri brzini protoka 0,02832 m3 u minuti ili većoj; i

b.

mogu otkrivati čisti zrak razreda 10 ili bolji.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.B.I.002 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.C.I.001

Pozitivni zaštitni premazi oblikovani za poluvodičku litografiju posebno podešenu (optimiziranu) za korištenje pri valnim duljinama od 370 do 193 nm.

X.D.I.001

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 i X.B.I.002; ili „softver” posebno oblikovan za „upotrebu” opreme na koju se odnose 3B001.g. ili 3B001.h (10).

X.E.I.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 ili X.B.I.002, ili materijali na koje se odnosi X.C.I.001.

Kategorija II. Računala

Napomena:

Kategorija II. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.II.001

Računala, „elektronički sklopovi” i pripadajuća oprema, na koje se ne odnose 4A001 ili 4A003 (11), te za njih posebno oblikovane komponente.

Napomena:

Kontrolni status „digitalnih računala” i pripadajuće opreme opisane u X.A.II.001 određuje se prema kontrolnom statusu druge opreme ili sustava pod uvjetom da:

a.

su „digitalna računala” ili pripadajuća oprema ključni za rad druge opreme ili sustava;

b.

„digitalna računala” ili pripadajuća oprema nisu „glavni element” druge opreme ili sustava; i

Važna napomena 1.:

Kontrolni status opreme za „obradu signala” ili „poboljšanje slike” posebno oblikovane za drugu opremu s funkcijama ograničenima na funkcije potrebne za drugu opremu određuje se prema kontrolnom statusu te druge opreme, čak i ako ona premašuje kriterij „glavnog elementa”.

Važna napomena 2.:

Za kontrolni status „digitalnih računala” ili pripadajuće opreme za telekomunikacijsku opremu vidjeti kategoriju V., dio 1. (Telekomunikacije) (12).

c.

„tehnologija” za „digitalna računala” i pripadajuću opremu određuje se prema 4E (13).

a.

Elektronička računala i pripadajuća oprema te „elektronički sklopovi” i za njih posebno oblikovane komponente, predviđeni za rad na temperaturi okoline iznad 343 K (70 °C);

b.

„Digitalna računala”, uključujući opremu za „obradu signala” ili poboljšanje slike, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

c.

„Elektronički sklopovi” koji su posebno oblikovani ili preinačeni za poboljšanje radnih značajki sastavljanjem procesora, kako slijedi:

1.

oblikovani su tako da se mogu sastaviti u konfiguracije od 16 ili više procesora;

2.

Ne upotrebljava se;

Napomena 1.:

X.A.II.001.c. se primjenjuje samo na „elektroničke sklopove” i programabilna međupovezivanja s „APP-om” koji ne prelaze ograničenja iz X.A.II.001.b. kada se otpremaju kao neintegrirani „elektronički sklopovi”. Ne primjenjuje se na „elektroničke sklopove” čiji je dizajn ograničen na upotrebu kao pripadajuća oprema na koju se odnosi X.A.II.001.k.

Napomena 2.:

X.A.II.001.c. ne odnosi se ni na koji „elektronički sklop” posebno oblikovan za proizvod ili skupinu proizvoda čija maksimalna konfiguracija ne prelazi ograničenja iz X.A.II.001.b.

d.

Ne upotrebljava se;

e.

Ne upotrebljava se;

f.

Oprema za „obradu signala” ili „poboljšanje slike”, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

g.

Ne upotrebljava se;

h.

Ne upotrebljava se;

i.

Oprema koja sadržava ‚opremu za terminalna sučelja’ koja prelazi ograničenja iz X.A.III.101;

Tehnička

napomena: Za potrebe X.A.II.001.i. ‚oprema za terminalna sučelja’ znači oprema na kojoj informacije ulaze ili izlaze iz telekomunikacijskog sustava, npr. telefon, podatkovni uređaj, računalo itd.

j.

Oprema posebno oblikovana za omogućavanje vanjskog međupovezivanja „digitalnih računala” ili prateće opreme koja omogućuje komunikaciju po brzinama prijenosa podataka većima od 80 Mb/s.

Napomena:

X.A.II.001.j. ne odnosi se na opremu za unutarnje međupovezivanje (npr. stražnje ploče, sabirnice), opremu za pasivno međupovezivanje, „upravljačke sklopove pristupa mreži” ili ‚upravljačke sklopove komunikacijskog kanala’.

Tehnička

napomena: Za potrebe X.A.II.001.j. ‚upravljački sklopovi komunikacijskog kanala’ su fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

k.

„Hibridna računala” i „elektronički sklopovi” te za njih posebno oblikovane komponente koji sadržavaju analogno-digitalne pretvarače koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

32 kanala ili više; i

2.

razlučivost od 14 bita (plus bit za predznak) ili veća s brzinom konverzije od 200 000 Hz ili većom.

X.D.II.001

„Softver” za provjeru i validaciju „programa”, „softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” i „softver” operativnog sustava koji su posebno oblikovani za opremu za „obradu u stvarnom vremenu”.

a.

„Softver” za provjeru i validaciju „programa” koji upotrebljava matematičke i analitičke tehnike i oblikovan je ili preinačen za „programe” koji imaju više od 500 000 uputa „izvornog koda”;

b.

„Softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” na temelju podataka dobivenih na internetu iz vanjskih senzora opisanih u Uredbi (EU) 2021/821; ili

c.

„Softver” operativnog sustava posebno oblikovan za opremu za „obradu u stvarnom vremenu” koji jamči „globalno vrijeme kašnjenja prekida” kraće od 20 mikrosekundi.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.D.II.001 ‚globalno vrijeme kašnjenja prekida’ je vrijeme koje je potrebno računalnom sustavu kako bi prepoznao prekid zbog nekog događaja, servisirao prekid i prebacio kontekst na zamjenski zadatak koji se nalazi u drugoj memoriji i čeka na prekid.

X.D.II.002

„Softver” osim onoga na koji se odnosi 4D001 (14), posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi 4A101 (15), X.A.II.001.

X.E.II.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.II.001, ili „softver” na koji se odnosi X.A.II.001 ili X.D.II.002.

X.E.II.001

„Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme oblikovane za ‚obradu s više tokova podataka’.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.II.001 ‚obrada s više tokova podataka’ znači tehnika mikroprograma ili arhitekture opreme koja omogućuje istodobnu obradu dvaju ili više nizova podataka pod kontrolom jednog ili više sljedova uputa na načine kao što su:

1.

SIMD arhitekture (jedan instrukcijski tok djeluje nad više tokova podataka), kao što su vektorski procesori ili procesori niza;

2.

MSIMD arhitekture (višestruki SIMD);

3.

MIMD arhitekture (višestruki instrukcijski tokovi djeluju nad nezavisnim podacima), uključujući one koje su usko povezane, blisko povezane ili labavo povezane; ili

4.

Strukturirani nizovi elemenata za obradu, uključujući sistolične nizove.

Kategorija III. dio 1. – Telekomunikacije

Napomena:

Kategorija III. dio 1. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.101

Telekomunikacijska oprema.

a.

Bilo koja vrsta telekomunikacijske opreme na koju se ne odnosi 5A001.a (16) 1, posebno oblikovana za rad izvan temperaturnog raspona od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C).

b.

Telekomunikacijska prijenosna oprema i sustavi te za njih posebno oblikovane komponente i pribor, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja:

Napomena:

Telekomunikacijska prijenosna oprema:

a.

kategorizirana kako slijedi, ili njezine kombinacije:

1.

radijska oprema (npr. odašiljači, prijamnici i primopredajnici);

2.

oprema za završetak linije;

3.

oprema za posredničko pojačalo;

4.

oprema za repetitor;

5.

oprema za regeneraciju;

6.

translacijski enkoderi (transkoderi);

7.

multipleksna oprema (uključujući statistički mutipleks);

8.

modulatori/demodulatori (modemi);

9.

transmultipleksna oprema (vidjeti Preporuku CCITT-a G701);

10.

oprema za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom’;

11.

‚pristupnici’ i mostovi;

12.

‚jedinice za pristup medijima’; i

b.

oblikovana za upotrebu u jednokanalnoj ili višekanalnoj komunikaciji na bilo koji od sljedećih načina:

1.

žica (linija);

2.

koaksijalni kabel;

3.

kabel od optičkih vlakana;

4.

elektromagnetsko zračenje; ili

5.

širenje akustičnih valova pod vodom.

1.

koja primjenjuje digitalne tehnike, uključujući digitalnu obradu analognih signala, i oblikovana je za rad pri „brzini digitalnog prijenosa” na najvišoj razini multipleksa većoj od 45 Mbit/s ili „ukupnoj brzini digitalnog prijenosa” većoj od 90 Mbit/s;

Napomena:

X.A.III.101.b.1. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2.

modemi koji upotrebljavaju ‚pojasnu širinu jednog kanala za govor’ s ‚brzinom prijenosa podatkovnih signala’ većom od 9 600 bitova u sekundi;

3.

oprema je za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom±’ s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

4.

oprema je koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

„upravljački sklopovi pristupa mreži” i njihovi povezani zajednički medij s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 33 Mbit/s; ili

b.

„upravljački sklopovi komunikacijskog kanala” s digitalnim izlazom koji imaju ‚brzinu prijenosa podatkovnih signala’ veću od 64 000 bita/s po kanalu;

Napomena:

Ako bilo koja oprema koja se ne kontrolira sadržava „upravljački sklop pristupa mreži”, ne može imati nikakvu vrstu telekomunikacijskog sučelja, osim onih opisanih u X.A.III.101.b.4., ali na koje se on ne odnosi.

5.

upotrebljava „laser” i ima bilo koju od sljedećih značajki:

a.

valna duljina prijenosa veća od 1 000 nm; ili

b.

primjenjuje analogne tehnike i ima širinu pojasa veću od 45 MHz;

c.

primjenjuje tehnike koherentnog optičkog prijenosa ili koherentne optičke detekcije (zovu se i optičke heterodinske ili homodinske tehnike);

d.

primjenjuje tehnike multipleksnog dijeljenja valnih duljina; ili

e.

provodi „optičko pojačavanje”;

6.

Radijska oprema koja radi na ulaznim ili izlaznim frekvencijama većima od:

a.

31 GHz za primjene satelitskih zemaljskih stanica; ili

b.

26,5 GHz za druge primjene;

Napomena:

X.A.III.101.b.6. ne odnosi se na opremu za civilnu upotrebu kada je u skladu s dodijeljenim pojasom Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) između 26,5 GHz i 31 GHz.

7.

Radijska je oprema koja primjenjuje bilo što od sljedećega:

a.

tehnike kvadraturno-amplitudne modulacije (QAM) iznad razine 4 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” veća od 8,5 Mbit/s;

b.

tehnike QAM iznad razine 16 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” 8,5 Mbit/s ili manja;

c.

druge tehnike digitalne modulacije koje imaju ‚spektralnu učinkovitost’ veću od 3 bit/s/Hz; ili

d.

radi na frekvencijama od 1,5 MHz do 87,5 MHz i uključuje tehnike prilagođavanja omogućujući tako prigušenje ometajućeg signala veće od 15 dB.

Napomene:

 

1.

X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2.

X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na radiorelejsku opremu za rad u pojasu koji je dodijelila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU):

a.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

ne premašuje 960 MHz; ili

2.

ima „ukupnu brzinu digitalnog prijenosa” ne veću od 8,5 Mbit/s; i

b.

ima „spektralnu učinkovitost” ne veću od 4 bit/s/Hz.

c.

Oprema za komutaciju ‚upravljana pohranjenim programom’ i povezani sustavi za signalizaciju, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja te za nju posebno oblikovane komponente i pribor:

Napomena:

Statistički multiplekseri s digitalnim ulazom i digitalnim izlazom koji omogućuju komutaciju tretiraju se kao sklopke ‚upravljane pohranjenim programom’.

1.

oprema ili sustavi za „komutaciju podataka (poruka)” namijenjeni za „paketni rad” i elektronički sklopovi i komponente za njih, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

2.

Ne upotrebljava se;

3.

usmjeravanje ili komutacija paketa ‚datagrama’;

Napomena:

X.A.III.101.c.3. se ne odnosi na mreže ograničene na upotrebu samo ‚upravljačkih sklopova pristupa mreži’ ili na same ‚upravljačke sklopove pristupa mreži’.

4.

Ne upotrebljava se;

5.

višerazinsko davanje prioriteta i prednosti za komutaciju sklopova;

Napomena:

X.A.III.101.c.5. ne odnosi se na jednorazinsko davanje prednosti pozivima.

6.

oblikovani za automatsko prebacivanje mobilnih radijskih poziva na druge mobilne sklopke ili automatsko povezivanje na centraliziranu bazu podataka o pretplatnicima koju dijeli više sklopki;

7.

sadržavaju opremu za digitalno međupovezivanje „upravljanu pohranjenim programom” s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

8.

‚signalizacija po zajedničkom kanalu’ radi u nepovezanom ili kvazipovezanom načinu rada;

9.

„dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

10.

jesu komutatori paketa, komutatori kanala i ruteri s priključcima ili linijama koji premašuju bilo što od sljedećeg:

a.

„brzina prijenosa podatkovnih signala” od 64 000 bit/s po kanalu za „upravljački sklop komunikacijskog kanala”; ili

Napomena:

X.A.III.101.c.10.a. ne odnosi se na multipleksne kompozitne veze koje se sastoje samo od komunikacijskih kanala na koje se X.A.III.101.b.1. pojedinačno ne odnosi.

b.

„Stopa digitalnog prijenosa” od 33 Mbit/s za „upravljački sklop pristupa mreži” i povezane zajedničke medije;

Napomena:

X.A.III.101.c.10. ne odnosi se na komutatore paketa ili rutere s priključcima ili linijama koji ne prelaze ograničenja iz X.A.III.101.c.10.

11.

„optička komutacija”;

12.

primjenjuju tehnike „asinkronog načina prijenosa” („ATM”).

d.

optička vlakna i kabeli od optičkih vlakana duljine veće od 50 m oblikovani za jedan način rada;

e.

centralizirano upravljanje mrežom koje ima sve sljedeće značajke:

1.

prima podatke od čvorova; i

2.

obrađuje te podatke kako bi se osigurala kontrola prometa za koju se ne zahtijevaju odluke operatera te time provodi „dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

Napomena 1.:

X.A.III.101.e. ne uključuje slučajeve odluka o usmjeravanju donesenih na temelju prethodno utvrđenih podataka.

Napomena 2.:

X.A.III.101.e. ne isključuje kontrolu prometa kao funkciju predvidljivih statističkih prometnih uvjeta.

f.

Fazni antenski nizovi, koji funkcioniraju iznad 10,5 GHz, sadržavaju aktivne elemente i distribuirane komponente, a oblikovani su tako da omogućuju elektroničko upravljanje oblikovanjem i usmjeravanjem snopa, osim za sustave za slijetanje s instrumentima koji ispunjavaju norme Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) (mikrovalni sustavi za slijetanje (MLS)).

g.

Pokretna komunikacijska oprema osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, elektronički sklopovi i komponente za nju; ili

h.

Radiorelejska komunikacijska oprema namijenjena za upotrebu na frekvencijama jednakima ili višima od 19,7 GHz i komponente za nju, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.III.101:

1.

‚Asinkroni način prijenosa’ („ATM”) je način prijenosa u kojem su informacije organizirane u ćelije; asinkron je u smislu da ponavljanje ćelija ovisi o potrebnoj ili trenutačnoj brzini bita.

2.

‚Širina jednog kanala za govor’ je oprema za podatkovnu komunikaciju oblikovana za rad na jednom kanalu za govor od 3 100 Hz, kako je definiran u Preporuci CCITT-a G.151.

3.

‚Upravljački sklop komunikacijskog kanala’ je fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

4.

‚Datagram’ je samostalan i neovisan skup podataka koji sadržava dovoljno informacija za usmjeravanje od izvora do odredišne podatkovne terminalne opreme bez oslanjanja na ranije razmjene između te izvorne i odredišne podatkovne terminalne opreme i transportne mreže.

5.

‚Fast select’ je funkcija koja se primjenjuje na virtualne pozive i omogućuje podatkovnoj terminalnoj opremi da proširi mogućnost prijenosa podataka u „paketima” uspostave i prekida poziva izvan osnovnih mogućnosti virtualnog poziva.

6.

‚Pristupnik’ je funkcija koja se ostvaruje bilo kojom kombinacijom opreme i „softvera”, za provođenje konverzije konvencija za predstavljanje, obradu ili komuniciranje informacija koje se upotrebljavaju na jednom sustavu u odgovarajuće, ali različite konvencije koje se upotrebljavaju u drugom sustavu.

7.

‚Digitalna mreža integriranih usluga’ (ISDN) jedinstvena je digitalna mreža s kraja na kraj u kojoj se podaci koji potječu iz svih vrsta komunikacije (npr. govor, tekst, podaci, nepokretne i pokretne slike) prenose iz jednog priključka (terminala) razmjenom (prebacivanjem) preko jedne pristupne linije do pretplatnika i od njega.

8.

‚Paket’ je skupina binarnih znamenki koja uključuje podatke i signale za upravljanje pozivima i koja se prebacuje kao složena cjelina. Podaci, signali za upravljanje pozivima i moguće informacije o upravljanju pogreškama organiziraju se u određenom formatu.

9.

‚Signalizacija po zajedničkom kanalu’ znači prijenos informacija o kontroli (signalizacija) zasebnim kanalom od onog koji se upotrebljava za poruke. Kanal za signalizaciju obično upravlja višestrukim kanalima poruka.

10.

‚Brzina prijenosa podatkovnih signala’ znači brzina, kako je definirana u Preporuci ITU-a 53-36, uzimajući u obzir da za nebinarnu modulaciju baud i bit u sekundi nisu jednaki. Potrebno je uključiti bitove za funkcije kodiranja, provjere i sinkronizacije.

11.

‚Dinamički prilagođeno usmjeravanje’ znači automatsko preusmjeravanje prometa koje se temelji na očitanju i analizi trenutačnih stvarnih uvjeta mreže.

12.

‚Jedinica za pristup medijima’ znači oprema koja sadržava jedno ili više komunikacijskih sučelja („upravljački sklop pristupa mreži”, „upravljački sklop komunikacijskog kanala”, modem ili računalna sabirnica) za povezivanje terminalne opreme s mrežom.

13.

‚Spektralna učinkovitost’ je „brzina digitalnog prijenosa” [bit/s]/6 dB pojasne širine spektra u Hz.

14.

‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Napomena: Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.III.101

Telekomunikacijska oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Predoblici od stakla ili bilo kojeg drugog materijala optimiziranog za proizvodnju optičkih vlakana na koje se odnosi X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.III.101 i X.B.III.101, i softver za dinamički prilagođeno usmjeravanje kako su opisani u nastavku:

a.

„Softver”, osim u strojno izvršivom obliku, posebno oblikovan za „dinamički prilagođeno usmjeravanje”.

b.

Ne upotrebljava se;

X.E.III.101

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.III.101 ili X.B.III.101, ili „softver” na koji se odnosi X.D.III.101, i druge „tehnologije” kako slijedi:

a.

Posebne „tehnologije” kako slijedi:

1.

„tehnologija” za obradu i nanošenje premaza na optička vlakna posebno oblikovana kako bi bila prikladna za upotrebu pod vodom;

2.

„tehnologija” za „razvoj” opreme koja primjenjuje tehnike „sinkrone digitalne hijerarhije” („SDH”) ili „sinkrone optičke mreže” („SONET”).

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.III.101:

1.

„Sinkrona digitalna hijerarhija” (SDH) digitalna je hijerarhija koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na različitim vrstama medija. Format se temelji na sinkronom transportnom modulu (STM) koji je definiran u preporukama CCITT-a G.703, G.707, G.708, G.709 i drugima koje se tek trebaju objaviti. Prvorazinska brzina „SDH-a” iznosi 155,52 Mbit/s.

2.

‚Sinkrona optička mreža’ (SONET) mreža je koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na svjetlovodima. Taj je format sjevernoamerička verzija „SDH-a”, a upotrebljava i sinkroni trasportni modul (STM). Međutim, koristi sinkroni transportni signal (STS) kao osnovni transportni modul prvorazinske brzine od 51,81 Mbit/s. Norme SONET integriraju se u norme ‚SDH’.

Kategorija III. dio 2. – Sigurnost informacija

Napomena:

Kategorija III. dio 2. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.201

Oprema, kako slijedi:

a.

Ne upotrebljava se;

b.

Ne upotrebljava se;

c.

roba razvrstana kao šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji V. dijelu 2. (17)

X.D.III.201

„Softver” za „sigurnost informacija” kako slijedi:

Napomena:

Ovaj unos ne odnosi se na „softver” oblikovan ili preinačen za zaštitu od zlonamjernog oštećenja računala, npr. virusa, pri čemu je upotreba „kriptografije” ograničena na autentifikaciju, digitalni potpis i/ili dešifriranje podataka ili datoteka.

a.

Ne upotrebljava se;

b.

Ne upotrebljava se;

c.

„Softver” razvrstan kao softver za šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji V. dijelu 2. (18)

X.E.III.201

„Tehnologija” za „sigurnost informacija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito, kako slijedi:

a.

Ne upotrebljava se;

b.

„tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „upotrebu” robe za masovno tržište na koju se odnosi X.A.III.201.c. ili „softver” za masovno tržište na koji se odnosi X.D.III.201.c.

Kategorija IV. Senzori i laseri

X.A.IV.001

Pomorska ili kopnena akustička oprema koja može otkriti ili locirati podvodne predmete ili obilježja ili pozicionirati površinska plovila ili podvodna vozila; i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optički senzori kako slijedi:

a.

cijevi za pojačavanje slike i za njih posebno oblikovane komponente kako slijedi:

1.

cijevi za pojačavanje slike koje imaju sve sljedeće značajke:

a.

maksimalni odziv u području valnih duljina veći od 400 nm, ali ne veći od 1 050 nm;

b.

mikrokanalne ploče za elektronsko pojačavanje slike s udaljenošću između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manjim od 25 mikrometara; i

c.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

S-20, S-25 ili multialkalna fotokatoda; ili

2.

fotokatoda GaAs ili GaInAs;

2.

posebno oblikovane mikrokanalne ploče koje imaju obje sljedeće značajke:

a.

15 000 ili više šupljih cijevi po ploči; i

b.

udaljenost između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manja od 25 mikrometara.

b.

Oprema za stvaranje slika s izravnim pogledom koja radi u vidljivom ili infracrvenom spektru, s ugrađenim cijevima za pojačavanje slike sa značajkama navedenima u X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kamere kako slijedi:

a.

kamere koje ispunjavaju kriterije iz napomene 3. uz A003.b.4. (19)

b.

Ne upotrebljava se;

X.A.IV.004

Optika kako slijedi:

a.

optički filtri:

1.

za valne duljine dulje od 250 nm, koje se sastoje od višeslojnih optičkih premaza i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

širina pojasa 1 nm FWHI (puna širina i polovina intenziteta) ili manja i vršni prijenos od 90 % ili veći; ili

b.

širina pojasa 0,1 nm FWHI ili manja i vršni prijenos od 50 % ili veći;

Napomena:

X.A.IV.004 se ne odnosi na optičke filtre s fiksnim otvorima za zrak ili filtre Lyot tipa.

2.

za valne duljine veće od 250 nm i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

podesivi u spektralnom području od 500 nm ili više;

b.

trenutačni optički pojas propuštanja od 1,25 nm ili manji;

c.

valna duljina može se ponovno postaviti unutar 0,1 ms do točnosti od 1 nm ili bolje unutar podesivog spektralnog područja; i

d.

jednovršni prijenos od 91 % ili veći;

3.

sklopke (filtri) za optičku neprozirnost s vidnim poljem 30° ili širim i vremenom odziva 1 ns ili kraćim;

b.

kabel od ‚fluoridnog vlakna’ ili optička vlakna za njega, s prigušenjem manjim od 4 dB/km u rasponu valnih duljina iznad 1 000 nm, ali ne iznad 3 000 nm.

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.IV.004.b. ‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od spojeva fluorida u rasutom stanju.

X.A.IV.005

„Laseri” kako slijedi:

a.

„laseri” ugljikova dioksida (CO2) koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

kontinuirana valna izlazna snaga veća od 10 kW;

2.

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” većim od 10 μs; i

a.

prosječna izlazna snaga veća od 10 kW; ili

b.

impulsna „vršna snaga” veća od 100 kW; ili

3.

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” 10 μs ili kraćim: i

a.

energija impulsa veća od 5 J po impulsu i „vršna snaga” veća od 2,5 kW; ili

b.

prosječna izlazna snaga veća od 2,5 kW;

b.

Poluvodički laseri kako slijedi:

1.

pojedinačni jednomodni transverzalni poluvodički „laseri” koji imaju:

a.

prosječnu izlaznu snagu veću od 100 mW; ili

b.

valnu duljinu veću od 1 050 nm;

2.

Pojedinačni poluvodički „laseri” s višestrukim transverzalnim modom ili nizovi pojedinačnih poluvodičkih „lasera” s valnom duljinom većom od 1 050 nm;

c.

rubinski „laseri” s izlaznom energijom većom od 20 J po impulsu;

d.

ne-„podesivi”„impulsni laseri” s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

„trajanje impulsa” 1 ns ili dulje, ali ne dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W;

2.

„vršna snaga” veća od 200 MW; ili

3.

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2.

„trajanje impulsa” dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

2.

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

e.

ne-„podesivi”„(CW) laseri” s kontinuiranim valom, s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

b.

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2.

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a.

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

b.

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

Napomena:

X.A.IV.005.e.2.b. ne odnosi se na višestruki transverzalni mod, industrijske „lasere” s izlaznom snagom 2 kW ili manjom i ukupnom masom većom od 1 200 kg. Za potrebe ove napomene ukupna masa uključuje sve komponente potrebne za rad „lasera”, npr. „laser”, izvor napajanja, izmjenjivač topline, ali ne uključuje vanjsku optiku za održavanje snopa i/ili isporuku.

f.

Ne-„podesivi”„laseri”, s valnom duljinom većom od 1 400 nm, ali ne većom od 1 555 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

izlazna energija veća od 100 mJ po impulsu i impulsna „vršna snaga” veća od 1 W; ili

2.

prosječna ili kontinuirana izlazna snaga veća od 1 W;

g.

„laseri” sa slobodnim elektronima.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.IV.005 ‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ definirana je kao omjer između „laserske” izlazne snage (ili „prosječne izlazne snage”) i ukupne izlazne električne snage potrebne za rad „lasera”, uključujući izmjenjivač snage i termalni izmjenjivač.

X.A.IV.006

„Magnetometri”, „supravodljivi” elektromagnetski senzori i za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a.

„Magnetometri”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, koji imaju ‚osjetljivost’ nižu (bolju) od 1,0 nT (rms) na drugi korijen Hz.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.IV.006.a. ‚osjetljivost’ (razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

b.

„supravodljivi” elektromagnetski senzori, komponente proizvedene od „supravodljivih” materijala:

1.

oblikovani su za rad na temperaturama ispod „kritične temperature” najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova (uključujući uređaje s Josephsonovim učinkom ili „supravodljive” kvantne interferentne uređaje (SQUIDS));

2.

oblikovani su za detekciju varijacija elektromagnetskog polja na frekvencijama od 1 KHz ili manjima; i

3.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

sadržavaju SQUIDS s tankim filmom i minimalnom veličinom oblika manjom od 2 μm i pridruženim ulaznim i izlaznim sklopovima za spajanje;

b.

oblikovani su za rad s brzinom okretanja magnetnog polja većom od 1 x 106 kvanta magnetskog toka u sekundi;

c.

oblikovani su da funkcioniraju bez magnetske zaštite u Zemljinu magnetskom polju; ili

d.

imaju temperaturni koeficijent manji od 0,1 kvanta magnetskog toka/K.

X.A.IV.007

Gravimetri za upotrebu na zemlji, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

a.

imaju statičku točnost manju (bolju) od 100 μGal; ili

b.

vrste su s kvarcnim elementom (Worden).

X.A.IV.008

Radarski sustavi, oprema i glavne komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, te za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a.

radarska oprema za upotrebu u zraku osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, te za nju posebno oblikovane komponente;

b.

„laserski” radari „prikladni za upotrebu u svemiru” ili oprema za detekciju svjetlosti i patroliranje (LIDAR) posebno oblikovana za nadzor i meteorološka opažanja;

c.

radarski slikovni sustavi poboljšane vidljivosti s milimetarskim valom posebno oblikovani za zrakoplove s rotacijskim krilima, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

rad na frekvenciji od 94 GHz;

2.

prosječna izlazna snaga manja od 20 mW;

3.

širina radarskog snopa od 1 stupnja; i

4.

radno područje od 1 500 m ili veće.

X.A.IV.009

Posebna oprema za obradu, kako slijedi:

a.

oprema za seizmičku detekciju na koju se X.A.IV.009.c. ne odnosi.

b.

TV kamere otporne na zračenje, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c.

sustavi za detekciju seizmičkih prodora koji otkrivaju, klasificiraju i određuju utjecaj na izvor detektiranog signala.

X.B.IV.001

Oprema, uključujući alate, uloške za prešanje, ugrađene uređaje ili mjerače i ostale posebno oblikovane komponente i pribor za nju, posebno oblikovana ili preinačena za bilo koje od sljedećih:

a.

za proizvodnju ili inspekciju:

1.

„laserske” magnetske strukture sa slobodnim elektronima;

2.

„laserskih” fotoinjektora sa slobodnim elektronima;

b.

za namještanje na tražena dopuštena odstupanja longitudinalnog magnetskog polja „lasera” sa slobodnim elektronima.

X.C.IV.001

Optička senzorska vlakna koja su strukturno preinačena kako bi imala ‚duljinu takta’ manju od 500 mm (visok dvolom) ili materijali za optičko senzore koji nisu opisani u 6C002.b (20) i čiji je udio cinka 6 % ili veći po ‚molarnom udjelu’.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.C.IV.001:

1.

„Molarni udio” definiran je kao omjer između mola ZnTe i zbroja molova CdTe i ZnTe prisutnih u kristalu.

2.

‚Duljina takta’ znači udaljenost koju dva ortogonalno polarizirana signala, u početku u fazi, moraju proći kako bi se postigla razlika u fazi 2 Pi radijana.

X.C.IV.002

Optički materijali kako slijedi:

a.

Materijali slabe optičke apsorpcije, kako slijedi:

1.

fluoridni kompaund u masi koji sadržava sastojke čistoće 99,999 % ili veće; ili

Napomena:

X.C.IV.002.a.1. odnosi se na fluoride cirkonija ili aluminija i varijante.

2.

fluoridno staklo u masi izrađeno od spojeva na koje se odnosi 6C004.e.1. (21);

b.

‚Predoblici optičkih vlakana’ izrađeni od fluoridnog kompaunda u masi koji sadržavaju sastojke čistoće 99,999 % ili bolje, „posebno oblikovani” za proizvodnju ‚fluoridnih vlakana’ na koja se odnosi X.A.IV.004.b.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.C.IV.002:

1.

‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od fluoridnog kompaunda u masi.

2.

‚Predoblici optičkih vlakana’ su šipke, ingoti ili šipke od stakla, plastike ili drugih materijala koji su posebno prerađeni za upotrebu u proizvodnji optičkih vlakana. Značajke predoblika određuju osnovne parametre optičkih vlakana koja se od njih dobivaju.

X.D.IV.001

„Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe na koju se odnose 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ili X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Drugi „softver”, kako slijedi:

a.

„softverski” aplikacijski „programi” za potrebe kontrole zračnog prometa (ATC) koji su instalirani na računalima opće namjene u centrima za ATC i imaju mogućnost automatski predati podatke o cilju primarnog radara (ako nisu u korelaciji s podacima sekundarnog nadzornog radara (SSR)) iz centra za ATC domaćina u drugi centar za ATC.

b.

„softver” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

c.

„izvorni kod” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008. ili X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

„Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme, materijala ili „softvera” na koje se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ili X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Druga „tehnologija” kako slijedi:

a.

tehnologije optičke izrade za serijsku proizvodnju optičkih komponenti brzinom većom od 10 m2 površine godišnje na bilo kojem pojedinačnom vretenu i koje imaju sve sljedeće značajke:

1.

površina veća od 1 m2; i

2.

vrijednost površine veća od λ/10 (rms) pri predviđenoj valnoj duljini;

b.

„tehnologija” za optičke filtre sa širinom pojasa od 10 nm ili manjom, vidnim poljem (FOV) većim od 40° i razlučivošću većom od 0,75 parova linija po miliradijanu;

c.

„tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” kamera na koje se odnosi X.A.IV.003;

d.

„Tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” netroosnih protočnih „magnetometara” ili sustava netroosnih protočnih „magnetometara”, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1.

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 0,05 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama manjima od 1 Hz; ili

2.

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 1 x 10-3 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama od 1 Hz ili višima.

e.

„tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” uređaja za infracrvenu pretvorbu koja ima sve sljedeće značajke:

1.

odziv u području valnih duljina iznad 700 nm, ali ne iznad 1 500 nm; i

2.

kombinacija infracrvenog fotodetektora, svjetleće diode (OLED) i nanokristala za pretvaranje infracrvene svjetlosti u vidljivo svjetlo.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.E.IV.003 ‚osjetljivost’ (ili razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

Kategorija V. – Navigacija i avionika

X.A.V.001

Komunikacijska oprema za upotrebu u zraku, svi inercijski navigacijski sustavi „zrakoplova” i ostala avionička oprema, uključujući komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena 1.:

X.A.V.001 ne odnosi se na slušalice ili mikrofone.

Napomena 2.:

X.A.V.001 ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.B.V.001

Ostala oprema posebno oblikovana za testiranje, inspekciju ili „proizvodnju” navigacijske i avioničke opreme.

X.D.V.001

„Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” navigacije, zračne komunikacije i druge avionike.

X.E.V.001

„Tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” ili „upotrebu” navigacije, zračne komunikacije i druge avionike.

Kategorija VI. Pomorstvo

X.A.VI.001

Plovila, pomorski sustavi ili oprema i za njih posebno oblikovane komponente, komponente i pribor kako slijedi:

a.

podvodni vizualni sustavi kako slijedi:

1.

televizijski sustavi (koji se sastoje od kamere, svjetala, opreme za praćenje i prijenos signala) koji imaju graničnu razlučivost veću od 500 linija kada se mjeri u zraku te su posebno oblikovani ili preinačeni za rad na daljinu s ronilicom; ili

2.

podvodne televizijske kamere koje imaju graničnu razlučivost veću od 700 linija kada se mjeri u zraku;

Tehnička napomena:

Granična razlučivost kod televizije mjera je horizontalne razlučivosti koja se obično izražava maksimalnim brojem linija po visini slike koje se razlikuju na ispitnom grafikonu, uz primjenu norme IEEE 208/1960 ili bilo koje jednakovrijedne norme.

b.

fotografske kamere posebno oblikovane ili preinačene za upotrebu pod vodom, s filmom formata 35 mm ili većeg, koje imaju automatsko fokusiranje ili daljinsko fokusiranje „posebno oblikovano” za upotrebu pod vodom;

c.

stroboskopski sustavi svjetla, posebno oblikovani ili preinačeni za upotrebu pod vodom, koji mogu proizvesti izlaznu svjetlosnu energiju veću od 300 J po bljesku;

d.

druga oprema podvodne kamere, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e.

Ne upotrebljava se;

f.

plovila (površinska ili podvodna), uključujući brodove na napuhavanje i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

Napomena:

X.A.VI.001.f. ne odnosi se na plovila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

g.

brodski motori (unutarbrodski i izvanbrodski) i podmorski motori te za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

h.

samostalni uređaj za disanje pod vodom (oprema za ronjenje) i pribor za njega, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

i.

prsluci za spašavanje, ulošci za napuhavanje, ronilački kompasi i računala;

Napomena:

X.A.VI.001.i. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

j.

podvodna svjetla i pogonska oprema;

Napomena:

X.A.VI.001.j. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

k.

Zračni kompresori zraka i sustav filtriranja posebno oblikovani za punjenje zračnih cilindara;

X.D.VI.001

„Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Softver” posebno oblikovan za rad ronilica bez posade koje se upotrebljavaju u naftnoj i plinskoj industriji.

X.E.VI.001

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

Kategorija VII. Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

X.A.VII.001

Dizelski motori, i traktori i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

a.

Dizelski motori, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za kamione, traktore i automobilsku primjenu, ukupne izlazne snage 298 kW ili veće.

b.

Izvancestovni traktori na kotačima nosivosti 9 t ili veće; i glavne komponente i pribor, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c.

Cestovni tegljači za poluprikolice, s jednostrukim ili dvostrukim stražnjim osovinama nazivne nosivosti 9 t po osovini ili više i posebno oblikovane glavne komponente.

Napomena:

X.A.VII.001.b. i X.A.VII.001.c. ne odnose se na vozila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

X.A.VII.002

Plinskoturbinski motori i komponente, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

a.

Ne upotrebljava se.

b.

Ne upotrebljava se.

c.

Zrakoplovno-plinskoturbinski motori te za njih posebno oblikovane komponente.

Napomena:

X.A.VII.002.c. ne odnosi se na zrakoplovne plinskoturbinske motore koji su oblikovani za upotrebu u civilnim „zrakoplovima” i koji se upotrebljavaju u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina. Ako su se upotrebljavali u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina, vidjeti PRILOG XI.

d.

Ne upotrebljava se.

e.

Komponente zrakoplovne opreme za disanje pod tlakom posebno oblikovane za to, osim onih koje su navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.B.VII.001

Vibracijska oprema za testiranje i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena:

X.B.VII.001 odnosi se samo na opremu za „razvoj” ili „proizvodnju”. Ne odnosi se na sustave za praćenje stanja.

X.B.VII.002

Posebno oblikovana „oprema”, alati ili ugrađeni uređaji za proizvodnju ili mjerenje krila, lopatice ili obloge vrha lopatice plinskih turbina, kako slijedi:

a.

automatizirana oprema u kojoj se upotrebljavaju nemehaničke metode za mjerenje debljine stijenke zračnih lopatica;

b.

alati, ugrađeni uređaji ili mjerna oprema za postupke bušenja „laserom”, vodenim mlazom ili ECM-om/EDM-om na koje se odnosi 9E003.c. (23);

c.

oprema za ispiranje keramičke jezgre;

d.

oprema ili alati za proizvodnju keramičke jezgre;

e.

oprema za pripremu voštanog uzorka keramičke ljuske;

f.

oprema za izgaranje ili aktiviranje keramičke ljuske.

X.D.VII.001

„Softver”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnosi X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Softver” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koji se odnosi X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Ostala „tehnologija” koja nije opisana u 9E003 (24), kako slijedi:

a.

sustavi za kontrolu zračnosti vrha lopatice rotora koji primjenjuju aktivnu kompenzacijsku „tehnologiju” kućišta ograničenu na bazu podataka o projektiranju i razvoju; ili

b.

plinski ležaj za sklopove rotora turbinskog motora.

”.

(1)  Zajednički popis robe vojne namjene Europske unije (SL C 85, 13.3.2020., str. 1.).

(2)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(3)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(4)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(5)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(6)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(7)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(8)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(9)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(10)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(11)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(12)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(13)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(14)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(15)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(16)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(17)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(18)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(19)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(20)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821

(21)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(22)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(23)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.

(24)  Ref. Prilog I. Uredbi (EU) 2021/821.


PRILOG III.

„PRILOG V.b

POPIS PARTNERSKIH ZEMALJA IZ ČLANKA 1.e STAVKA 4., ČLANKA 1.f STAVKA 4. I ČLANKA 1.fc STAVKA 4.

[…]

”.

PRILOG IV.

„PRILOG V.c

A.   Predložak za obrasce obavijesti, zahtjeva i dozvole za opskrbu, prijenos ili izvoz

(iz članka 1.fb ove Uredbe)

Izvozna dozvola valjana je u svim državama članicama Europske unije do datuma isteka.

EUROPSKA UNIJA

IZVOZNA DOZVOLA/OBAVIJEST O IZVOZU (Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006)

Ako obavješćujete u skladu s člankom 1.e stavkom 3. ili člankom 1.f stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 765/2006, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

☐ (b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

☐ (c)

privremena uporaba u informativnim medijima;

☐ (d)

ažuriranja softvera;

☐ (e)

uporaba kao potrošački komunikacijski uređaji;

☐ (f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba i tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade;

☐ (g)

osobna uporaba od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Za dozvole navesti je li to zatraženo u skladu s člankom 1.e stavkom 4., člankom 1.e stavkom 5., člankom 1.f stavkom 4., člankom 1.f stavkom 5. ili člankom 1.fa stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006:

Za dozvole u skladu s člankom 1.e stavkom 4. ili člankom 1.f stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 765/2006, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

namijenjene suradnji između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa u isključivo civilnim pitanjima;

☐ (b)

namijenjene svemirskoj industriji, uključujući akademsku suradnju i međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

☐ (c)

namijenjene radu, održavanju, ponovnoj obradi goriva i sigurnosti civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i civilnoj nuklearnoj suradnji, osobito u području istraživanja i razvoja;

☐ (d)

namijenjene pomorskoj sigurnosti;

☐(e)

namijenjene civilnim telekomunikacijskim mrežama, uključujući pružanje internetskih usluga;

☐ (f)

namijenjene za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

☐ (g)

za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

Za dozvole u skladu s člankom 1.fa stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 navesti koja se točka primjenjuje:

☐ (a)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš;

☐ (b)

ugovori sklopljeni prije 3. ožujka 2022. ili akcesorni ugovori potrebni za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

1

1.

Izvoznik

2.

Identifikacijski broj

3.

Datum isteka (ako je primjenjivo)

 

4.

Podaci o kontaktnoj točki

5.

Primatelj

6.

Tijelo koje izdaje dozvolu

7.

Agent/predstavnik (ako se razlikuje od izvoznika)

8.

Zemlja otpreme

Oznaka (1)

9.

Krajnji korisnik (ako se razlikuje od primatelja)

10.

Država članica trenutačne ili buduće lokacije robe

Oznaka (1)

11.

Država članica planiranog ulaska u izvozni carinski postupak

Oznaka (1)

1

12.

Zemlja krajnjeg odredišta

Oznaka (1)

Potvrditi da krajnji korisnik nije vojni

Da/Ne

13.

Opis robe (2)

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka  (1)

15.

Oznaka iz harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj, ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

19.

Krajnja namjena

Potvrditi da krajnja namjena nije vojna

Da/Ne

20.

Datum ugovora (ako je primjenjivo)

21.

Izvozni carinski postupak

22.

Dodatne informacije:

Dostupno za unaprijed tiskane podatke

Prema odluci država članica

 

Ispunjava tijelo koje izdaje dozvolu

Potpis

Tijelo koje izdaje dozvolu

Pečat

 

 

Datum

 


EUROPSKA UNIJA

(Uredba Vijeća (EU) br. 765/2006..)

1A

1.

Izvoznik

2.

Identifikacijski broj

 

 

 

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj, ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe (osmeroznamenkasta ako je primjenjivo; CAS broj, ako je dostupan)

16.

Broj kontrolnog popisa (za navedenu robu)

 

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrijednost

18.

Količina robe

 

13.

Opis robe

14.

Zemlja podrijetla

Oznaka1

15.

Oznaka robe

16.

Broj kontrolnog popisa

17.

Valuta i vrij ednost

18.

Količina robe

Napomena: U dijelu 1. stupca 24. upisati količinu koja je još dostupna, a u dijelu 2. stupca 24. upisati količinu koja se u ovom slučaju oduzima.

23.

Neto količina/vrijednost (neto masa/druga jedinica uz naznaku jedinice)

26.

Carinski dokument (vrsta i broj) ili izvadak (br.) te datum oduzimanja

27.

Država članica, ime i potpis, pečat tijela nadležnog za oduzimanje

24.

Brojkama

25.

Riječima za oduzetu količinu/vrijednost

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

B.   Predložak za obrasce obavijesti, zahtjeva i dozvole za brokerske usluge/tehničku pomoć

(iz članka 1.fb ove Uredbe)

EUROPSKA UNIJA

PRUŽANJE TEHNIČKE POMOĆI (Uredba Vijeća (EU) br. 765/2006)

Ako obavješćujete u skladu s člankom 1.e stavkom 3. ili člankom 1.f stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 765/2006, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

☐ (b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

☐ (c)

privremena uporaba u informativnim medijima;

☐ (d)

ažuriranja softvera;

☐ (e)

uporaba kao potrošački komunikacijski uređaji;

☐ (f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba i tijela u Bjelarusu, uz iznimku njegove vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade;

☐ (g)

osobna uporaba od strane fizičkih osoba koje putuju u Bjelarus, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Za dozvole navesti je li to zatraženo u skladu s člankom 1.e stavkom 4., člankom 1.e stavkom 5., člankom 1.f stavkom 4., člankom 1.f stavkom 5. ili člankom 1.fa stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006:

Za dozvole u skladu s člankom 1.e stavkom 4. ili člankom 1.f stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 765/2006, navedite koje se točke primjenjuju:

☐ (a)

namijenjene suradnji između Unije, vlada država članica i vlade Bjelarusa u isključivo civilnim pitanjima;

☐ (b)

namijenjene svemirskoj industriji, uključujući akademsku suradnju i međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

☐ (c)

namijenjene radu, održavanju, ponovnoj obradi goriva i sigurnosti civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i civilnoj nuklearnoj suradnji, osobito u području istraživanja i razvoja;

☐ (d)

namijenjene pomorskoj sigurnosti;

☐ (e)

namijenjene civilnim telekomunikacijskim mrežama, uključujući pružanje internetskih usluga;

☐ (f)

namijenjene za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

☐ (g)

za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

Za dozvole u skladu s člankom 1.fa stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 navesti koja se točka primjenjuje:

☐ (a)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš;

☐ (b)

ugovori sklopljeni prije 3. ožujka 2022. ili akcesorni ugovori potrebni za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

1

1.

Broker/pružatelj tehničke pomoći/podnositelj zahtjeva

2.

Identifikacijski broj

3.

Datum isteka (ako je primjenjivo)

 

4.

Podaci o kontaktnoj točki

5.

Izvoznik u trećoj zemlji podrijetla (ako je primjenjivo)

6.

Tijelo koje izdaje dozvolu

7.

Primatelj

8.

Država članica u kojoj broker/pružatelj tehničke pomoći ima boravište ili poslovni nastan

Oznaka (1)

9.

Zemlja podrijetla/zemlja u kojoj se nalazi roba na koju se primjenjuju brokerske usluge

Oznaka (1)

10.

Krajnji korisnik u trećoj zemlji odredišta (ako se razlikuje od primatelja)

11.

Zemlja odredišta

Oznaka (1)

12.

Uključene treće strane, npr. agenti (ako postoje)

 

1

Potvrditi da krajnji korisnik nije vojni

Da/Ne

13.

Opis robe/tehničke pomoći

14.

Oznaka iz harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature (ako je primjenjivo)

15.

Broj na kontrolnom popisu (ako je primjenjivo)

16.

Valuta i vrijednost

17.

Količina robe (ako je primjenjivo)

18.

Krajnja namjena

Potvrditi da krajnja namjena nije vojna

Da/Ne

19.

Dodatne informacije:

Dostupno za unaprijed tiskane podatke

Prema odluci država članica

 

Ispunjava tijelo koje izdaje dozvolu

Potpis

Tijelo koje izdaje dozvolu

Pečat

 

 

Datum

 

”.

(1)  Vidjeti Uredbu (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019., str.1.).

(2)  Prema potrebi, ovaj opis može biti naveden u jednom prilogu ovom obrascu ili više njih (1.a). U tom slučaju u ovom polju navedite točan broj prilogâ. Taj bi opis trebao biti što je moguće precizniji i uključivati, prema potrebi, CAS broj ili druga upućivanja, posebno za kemijsku robu.

(1)  Vidjeti Uredbu (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika (SL L 327, 17.12.2019., str.1.).


PRILOG V.

Prilog VI. Uredbi (EU) 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

POPIS ROBE KOJA SE UPOTREBLJAVA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA IZ ČLANKA 1.g

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Filtri

ex 4823 90

Cigaretni papir

4813

Arome za duhan

ex 3302 90

Strojevi za pripremu i preradu duhana

8478

Ostali noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje

ex 8208 90 00

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG VI.

Prilog VII. Uredbi (EU) 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VII.

POPIS MINERALNIH PROIZVODA IZ ČLANKA 1.h

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka

2707

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih); proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja koja pretežno sadržavaju naftu ili bitumenske minerale

2710

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2711

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

2712

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

2713

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer bitumenski kit, „cutback”)

2715

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG VII.

Prilog VIII. Uredbi (EU) 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VIII.

POPIS PROIZVODA OD KALIJEVOG KLORIDA („POTAŠA”) IZ ČLANKA 1.i

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Kalijev klorid

3104 20

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

3105 20 10

3105 20 90

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – fosfor i kalij

3105 60 00

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG VIII.

„PRILOG X.

POPIS PROIZVODA OD DRVA IZ ČLANKA 1.o

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen

44

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG IX.

PRILOG XI.

POPIS PROIZVODA OD CEMENTA IZ ČLANKA 1.p

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Cement, uključujući cement u obliku klinkera, neovisno je li obojen ili ne

2523

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

6810

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG X.

PRILOG XII.

POPIS PROIZVODA OD ŽELJEZA I ČELIKA IZ ČLANKA 1.q

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Željezo i čelik

72

Proizvodi od željeza i čelika

73

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG XI.

PRILOG XIII.

POPIS PROIZVODA OD GUME IZ ČLANKA 1.r

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Nove pneumatske gume

4011

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


PRILOG XII.

PRILOG XIV.

POPIS STROJEVA IZ ČLANKA 1.s

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN) (1)

Nuklearni reaktori; gorivni elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa:

8401

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu:

8402

Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja 8402 ili 8403 (na primjer, predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru

8404

Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača

8405

Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine:

8406

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8408

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

8409

Hidraulične (vodne) turbine, vodenična kola i regulatori za njih

8410

Ostali motori i pogonski strojevi

8412

Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina:

8413

Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

8415

Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave

8416

Toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

Ex84 18

Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

8420

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove

8421

Strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom); strojevi za gaziranje pića

Ex84 22

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih) uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na temelju vaganja mase; utezi za sve vrste vaga

8423

Mehanički uređaji (neovisno o tome jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno o tome jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424

Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vitla; dizalice malog hoda za velike terete

8425

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice

8426

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

8427

Ostali strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare)

8428

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

8429

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, kompaktiranje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; ralice za snijeg i bacači snijega

8430

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430

8431

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju ili dovršavanje papira ili kartona

8439

Knjigoveški strojevi, uključujući strojeve za šivanje knjiga

8440

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za rezanje svih vrsta

8441

Strojevi, aparati i uređaji (osim strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 ) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)

8442

Tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442 ; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaks uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne njihovi dijelovi i pribor

8443

Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i rezanje umjetnih ili sintetičnih tekstilnih vlakana

8444 00

Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, dubliranje ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447

8445

Strojevi za pletenje, prošivno-pletaći strojevi i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamanterije, pletenica ili mreža te tafting strojevi

8447

Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za grebenaljke (karde), češljevi, ekstruzijske mlaznice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletaće strojeve)

8448

Strojevi za proizvodnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira

8449 00 00

Strojevi za pripremu, štavljenje ili obradu sirove ili štavljene kože, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim šivaćih strojeva

8453

Konvertori, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, vrsta koje se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina

8454

Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci

8455

Obradni centri, strojevi konstruirani od standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi s više stanica, za obradu kovina

8457

Tokarilice (uključujući centre za tokarenje) za obradu kovina odvajanjem čestica

8458

Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci

8466

Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom

8467

Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, neovisno mogu li rezati ili ne, osim onih iz tarifnog broja 8515 ; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

8468

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8471

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti) strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska

8474

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda

8475

Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8477

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8479

Kalupnici za ljevaonice kovina; temeljne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

8480

Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile

8481

Valjni ležajevi

8482

Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)

8483

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

8484

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

8502

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s električnim motorima i električnim generatorima, električnim generatorskim agregatima ili rotacijskim pretvaračima (konvertorima) koji nisu opisani drugdje

8503

Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice; te njihovi dijelovi

8504

Elektromagneti (osim za medicinske upotrebe); trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje; te njihovi dijelovi

8505

Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog ili kvadratnog oblika ili ne; njihovi dijelovi (osim onih koji su izvan funkcije i osim onih koji su od tvrde gume ili od tekstilnih materijala)

8507

Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima; te njihovi dijelovi

8511

Industrijske ili laboratorijske električne peći (uključujući peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka; te njihovi dijelovi

8514

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528

8529

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 , za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje (osim komutacijskih aparata za telefoniju i telegrafiju te videofona)

8537

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535 , 8536 ili 8537 koji nisu opisani drugdje

8538

Električne žarulje s nitima ili izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice te njihovi dijelovi

8539

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni s konektorima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni s konektorima ili ne

8544

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i ostali proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

8545

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

8547

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili uređaja nespomenuti u poglavlju 85.

8548

Povjerljivi proizvodi iz poglavlja 85; roba iz poglavlja 85 koja se prevozi poštom ili poštanskim paketima (extra)/oznaka ponovno uspostavljena u svrhu širenja statističkih podataka

 

”.

(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=HR


ODLUKE

2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/103


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/356

od 2. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu, među ostalim i s državnog područja Bjelarusa. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(3)

U zaključcima od 24. veljače 2022. Europsko vijeće najoštrije je osudilo ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije prema Ukrajini. Svojim nezakonitim vojnim djelovanjima Rusija teško krši međunarodno pravo i načela Povelje Ujedinjenih naroda te podriva europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Europsko vijeće također je snažno osudilo sudjelovanje Bjelarusa u toj agresiji prema Ukrajini i pozvalo ga je da se suzdrži od takvog djelovanja i da se pridržava svojih međunarodnih obveza. Pozvalo je na hitnu pripremu i donošenje paketa daljnjih pojedinačnih i ekonomskih sankcija kojim bi se obuhvatio i Bjelarus.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije i kao odgovor na sudjelovanje Bjelarusa u agresiji Rusije prema Ukrajini primjereno je izmijeniti naslov Odluke 2012/642/ZVSP i uvesti daljnje mjere ograničavanja.

(5)

Osobito je primjereno uvesti daljnja ograničenja povezana s trgovinom robom koja se upotrebljava za proizvodnju ili izradu duhanskih proizvoda, mineralnih goriva, bitumenskih tvari i proizvoda od plinovitih ugljikovodika, proizvoda od kalijeva klorida („potaša”), proizvoda od drva, proizvoda od cementa, proizvoda od željeza i čelika te proizvoda od gume. Primjereno je uvesti i dodatna ograničenja za izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te za pružanje povezanih usluga, kao i ograničenja za izvoz određene robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti vojnom, tehnološkom, obrambenom i sigurnosnom razvoju Bjelarusa, zajedno s ograničenjima pružanja povezanih usluga.

(6)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(7)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji prema Ukrajini”;

2.

članak 2.c zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.c

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2.b ove Odluke, zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz sve robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili s pomoću plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, neovisno o tome jesu li ta roba i tehnologija podrijetlom s njihovih državnih područja.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga