ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 63

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
2. ožujka 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/345 od 1. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/346 od 1. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

5

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/345

od 1. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/346 od 1. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 1. ožujka 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/346 kojom je izmijenjena Odluka 2014/512/ZVSP i kojom su uvedene daljnje mjere ograničavanja u pogledu pružanja specijaliziranih usluga financijske komunikacije određenim ruskim kreditnim institucijama i njihovim ruskim društvima kćerima koji su relevantni za ruski financijski sustav i koji već podliježu mjerama ograničavanja koje je uvela Unija ili koje su uvele partnerske zemlje te, uz određene iznimke, u pogledu suradnje s Ruskim fondom za izravna ulaganja (Russian Direct Investment Fund). Njome se, uz određene iznimke, zabranjuje i isporuka euronovčanica Rusiji.

(4)

Te mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, a posebno kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave.

(6)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2.d stavci 1. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Nadležna tijela dužna su s drugim državama članicama i Komisijom razmjenjivati informacije o dozvolama koje su izdala i odbila izdati u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b. Razmjena informacija odvija se putem elektroničkog sustava iz članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/821.

4.   Komisija u suradnji s državama članicama dužna je, ovisno o slučaju i na temelju reciprociteta, razmijeniti informacije s partnerskim zemljama radi djelotvornosti mjera kontrole izvoza u skladu s ovom Uredbom i dosljedne primjene mjera kontrole izvoza koje primjenjuju partnerske zemlje.”;

2.

u članku 2.e dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Zabranjuje se ulaganje u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja (Russian Direct Investment Fund), sudjelovanje u tim projektima ili doprinošenje tim projektima na drugi način.

4.   Odstupajući od stavka 3., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, sudjelovanje u ulaganju u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja ili doprinošenje tim projektima nakon što utvrde da takvo sudjelovanje u ulaganju ili doprinošenje proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

3.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 5.h

Od 12. ožujka 2022. zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima i tijelima navedenima u Prilogu XIV. ili bilo kojoj pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

Članak 5.i

1.   Zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Rusiji ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Rusku središnju banku, ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ako su ta prodaja, ta isporuka, taj prijenos ili taj izvoz potrebni:

(a)

za osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju; ili

(b)

za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.”;

4.

članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz ove Uredbe, među ostalim i djelovanjem kao zamjena za fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela iz članka 2.e stavka 3., članaka 5., 5.a, 5.b, 5.e, 5.f, 5.h i 5.i ili djelovanjem u njihovu korist korištenjem iznimki iz članka 2.e stavka 4., članka 5. stavka 6., članka 5.a stavka 2., članka 5.b stavka 2., članka 5.e stavka 2., članka 5.f stavka 2. ili članka 5.i stavka 2.”;

5.

Prilog ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog XIV. Uredbi (EU) br. 833/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 63, 2.3.2022..

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


PRILOG

„PRILOG XIV.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5.h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK


ODLUKE

2.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/5


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/346

od 1. ožujka 2022.

o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/512/ZVSP (1).

(2)

Unija i dalje nepokolebljivo podupire suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.

(3)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(4)

U zaključcima od 24. veljače 2022. Europsko vijeće najoštrije je osudilo ničim izazvanu i neopravdanu vojnu agresiju Ruske Federacije prema Ukrajini. Svojim nezakonitim vojnim djelovanjima Rusija teško krši međunarodno pravo i načela Povelje UN-a te podriva europsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Europsko vijeće pozvalo je na hitnu pripremu i donošenje daljnjeg paketa pojedinačnih i ekonomskih sankcija.

(5)

S obzirom na ozbiljnost situacije i kao odgovor na vojnu agresiju Rusije prema Ukrajini primjereno je uvesti daljnje mjere ograničavanja u pogledu pružanja specijaliziranih usluga financijske komunikacije određenim ruskim kreditnim institucijama i njihovim ruskim društvima kćerima koji su relevantni za ruski financijski sustav i koji već podliježu mjerama ograničavanja koje je uvela Unija ili koje su uvele partnerske zemlje te, uz određene iznimke, u pogledu suradnje s Ruskim fondom za izravna ulaganja (Russian Direct Investment Fund). Također je primjereno zabraniti, uz određene iznimke, isporuku novčanica denominiranih u eurima Rusiji.

(6)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih u ovoj Odluci, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave.

(8)

Odluku 2014/512/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/512/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 1.e

Od 12. ožujka 2022. zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu VIII. ili bilo kojoj pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu VIII. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

Članak 1.f

1.   Zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima Rusiji ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu u Rusiji, uključujući vladu i Rusku središnju banku, ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ako su ta prodaja, ta isporuka, taj prijenos ili taj izvoz potrebni:

(a)

za osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju; ili

(b)

za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.”;

2.

u članku 4.b dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Zabranjuje se ulaganje u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja (Russian Direct Investment Fund), sudjelovanje u tim projektima ili doprinošenje tim projektima na drugi način.

4.   Odstupajući od stavka 3., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, sudjelovanje u ulaganju u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja ili doprinošenje tim projektima nakon što utvrde da takvo sudjelovanje u ulaganju ili doprinošenje proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.”;

3.

Prilog ovoj Odluci dodaje se kao Prilog VIII. Odluci 2014/512/ZVSP.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13).


PRILOG

„PRILOG VIII.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 1.e

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.