ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 21

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
31. siječnja 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/109 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2022/110 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru

165

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

31.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 21/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/109

od 27. siječnja 2022.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se donošenje mjera očuvanja uzimajući u obzir dostupne znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, ako je to relevantno, izvješća koja su sastavili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) i druga savjetodavna tijela, kao i eventualne savjete savjetodavnih vijeća.

(2)

Zadaća je Vijeća donijeti mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, uključujući, prema potrebi, uvjete koji su s njima funkcionalno povezani. Na temelju članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ribolovne mogućnosti utvrđuju se u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) utvrđenima u članku 2. stavku 2. te uredbe. Osim toga, za stokove obuhvaćene posebnim višegodišnjim planovima trebalo bi utvrditi ukupne dopuštene ulove (TAC-ovi) u skladu s ciljanim vrijednostima i mjerama utvrđenima u tim planovima. Na temelju članka 16. stavka 1. te uredbe ribolovne mogućnosti raspodjeljuju se među državama članicama kako bi se osigurala relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki riblji stok ili vrstu ribolova.

(3)

TAC-ove bi stoga, u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, trebalo utvrditi na osnovi dostupnih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte, istodobno osiguravajući pravedno postupanje prema različitim sektorima ribarstva te uzimajući u obzir mišljenja iznesena tijekom savjetovanja s dionicima, a osobito na sastancima savjetodavnih vijeća.

(4)

U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, svi stokovi za koje postoje ograničenja ulova podliježu obvezi iskrcavanja od 1. siječnja 2019, no primjenjuju se određena izuzeća. Člankom 16. stavkom 2. te uredbe predviđeno je da kad se uvodi obveza iskrcavanja u pogledu ribljeg stoka, ribolovne mogućnosti trebaju odražavati ulove, a ne iskrcavanja. Na osnovi zajedničkih preporuka država članica te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je donijela niz delegiranih uredaba kojima se pojedinosti provedbe obveze iskrcavanja utvrđuju u obliku posebnih planova za odbačeni ulov.

(5)

U ribolovnim mogućnostima za stokove obuhvaćene obvezom iskrcavanja trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da odbacivanje ulova u načelu više nije dopušteno. Stoga bi se one trebale temeljiti na brojčanim podacima iz savjeta Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) koji se odnose na ukupne ulove (a ne na brojčanim podacima iz savjeta koji se odnose na željene ulove). Količine koje se, kao izuzeće od obveze iskrcavanja, i dalje smiju odbacivati trebalo bi oduzeti od tih brojčanih podataka iz savjeta koji se odnose na ukupne ulove.

(6)

Za određene stokove ICES je savjetovao da ulovi budu na nuli. Međutim, ako se TAC-ovi za te stokove uspostave na razini navedenoj u savjetima, obveza iskrcavanja svih ulova u mješovitom ribolovu, uključujući usputni ulov iz tih stokova, dovela bi do pojave pod nazivom „vrste koje ograničavaju ribolov”. Kako bi se postigla ravnoteža između daljnjeg obavljanja ribolova, s obzirom na moguće teške društveno-gospodarske posljedice u suprotnome, i potrebe da se ostvari dobro biološko stanje tih stokova, uzimajući u obzir poteškoće u ribolovu svih stokova u mješovitom ribolovu na razini koja osigurava najviši održivi prinos (MSY), primjereno je utvrditi posebne TAC-ove za usputne ulove tih stokova. Te bi TAC-ove trebalo utvrditi na razinama kojima se osigurava smanjenje smrtnosti tih stokova te potiče poboljšanje selektivnosti i izbjegavanje usputnog ulova tih stokova. Kako bi se smanjili ulovi stokova za koje se utvrđuju TAC-ovi za usputni ulov, ribolovne mogućnosti za vrste ribolova u kojima se lovi riba iz tih stokova trebalo bi utvrditi na razinama kojima se pomaže da se biomasa osjetljivih stokova oporavi do održivih razina. Također bi trebalo uvesti tehničke i kontrolne mjere koje su neodvojivo povezane s ribolovnim mogućnostima kako bi se spriječilo nezakonito odbacivanje ulova.

(7)

Kako bi se u mjeri u kojoj je to moguće zajamčilo iskorištavanje ribolovnih mogućnosti u mješovitom ribolovu u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjereno je uspostaviti zajedničku zalihu za razmjene kvota za države članice koje nemaju kvotu kojom su obuhvaćeni njihovi neizbježni usputni ulovi.

(8)

U skladu s višegodišnjim planom za zapadne vode utvrđenim Uredbom (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća (2), ciljana ribolovna smrtnost za stokove navedene u članku 1. stavku 1. te uredbe treba se održavati unutar rasponâ vrijednosti ribolovne smrtnosti koje rezultiraju MSY-jem („rasponi FMSY-ja”) definiranih u članku 2. točki 2. te uredbe, u skladu s njezinim člankom 4. Ukupnu ribolovnu smrtnost lubina (Dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 8a i 8b trebalo bi stoga utvrditi u skladu sa savjetom ICES-a o MSY-ju i s vrijednosti FMSY-ja, uzimajući u obzir ulove u gospodarskom i rekreacijskom ribolovu te uključujući odbačeni ulov. Vrijednost FMSY-ja je vrijednost ribolovne smrtnosti koja daje dugoročni MSY. Relevantne države članice (Francuska i Španjolska) trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurale da ribolovna smrtnost kojoj su razlog njihove flote i rekreacijski ribolovci ne premaši vrijednost FMSY-ja, kako se zahtijeva člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/472.

(9)

Trebalo bi nastaviti i provedbu mjera za rekreacijski ribolov lubina, uzimajući u obzir znatan učinak rekreacijskog ribolova na dotične stokove. Trebalo bi nastaviti primjenjivati ograničenja ulova u skladu sa znanstvenim savjetom. Trebalo bi isključiti mreže stajaćice jer nisu dovoljno selektivne i vjerojatno je da će se njima uloviti više primjeraka od utvrđenih ograničenja. S obzirom na okolišne, socijalne i gospodarske okolnosti, osobito ovisnost ribara u obalnim zajednicama koji se bave gospodarskim ribolovom o dotičnim stokovima, mjerama za lubina postiže se primjerena ravnoteža između interesa ribara koji se bave gospodarskim ribolovom i rekreacijskih ribolovaca. Konkretno, te mjere omogućuju rekreacijskim ribolovcima da love jer se njima uzima u obzir utjecaj rekreacijskih ribolovaca na stokove.

(10)

ICES je 4. studenoga 2021. izdao znanstveni savjet za jegulju (Anguilla anguilla) u cijelom njezinu prirodnom arealu. ICES je savjetovao da bi pri primjeni predostrožnog pristupa u 2022. ne bi trebalo biti ulova ni u jednom staništu. To se primjenjuje i na rekreacijski i gospodarski ulov te uključuje ulove juvenilnih (staklastih) jegulja za poribljavanje i akvakulturu. U skladu s tim savjetom smatra se primjerenim zadržati zabranu svih vrsta ribolova jegulje tijekom tri uzastopna mjeseca, dok Komisija 2022. provodi savjetovanje o jegulji na temelju doprinosa dionika. Ta bi se zabrana trebala primjenjivati na sve ribolovne aktivnosti kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki (28) Uredbe 1380/2013. Države članice trebale bi odrediti zabranu lova tijekom tri uzastopna mjeseca koja bi trebala biti unutar razdoblja najveće migracije jegulje te zajedno s popratnim informacijama do 1. lipnja 2022. o tome izvijestiti Komisiju.

(11)

Znanstveni savjet ICES-a za inćuna (Engraulis encrasicolus) za 2022. na potpodručju ICES-a 8 (Biskajski zaljev) objavljen je tek 17. prosinca 2021. S obzirom na potrebu za uspostavom TAC-a za početak ribolovne sezone 1. siječnja 2022., trebalo bi utvrditi privremeni TAC. Taj bi TAC trebao iznositi 24 000 tona i obuhvaćati razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. Takva bi razina približno odgovarala ulovima tog stoka u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

(12)

U zonama ICES-a 8c, 8d, 8e i potpodručjima 9 i 10 te u vodama Unije na području CECAF-a 34.1.1, trima različitim vrstama lista upravlja se unutar jednog TAC-a. Budući da bi ribolovne mogućnosti za jedan od tih stokova, tj. za list (Solea solea) u zonama ICES-a 8c i 9a, trebalo odrediti u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2019/472, trebalo bi utvrditi zasebno ograničenje ulova za tu vrstu, u skladu sa savjetom o MSY-ju.

(13)

Prema znanstvenim savjetima za stokove prečnousta (voline, morski psi, raže) ulovi bi se trebali utvrditi na nulu zbog njihova lošeg stanja očuvanosti. Osim toga, zbog visokih stopa preživljavanja smatra se da odbacivanje ulova ne povećava njihovu ribolovnu smrtnost i bilo bi korisno za njihovo očuvanje. Stoga bi ribolov takvih vrsta trebalo zabraniti. U skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na vrste čiji je ribolov zabranjen.

(14)

Višegodišnji plan za Sjeverno more utvrđen je Uredbom (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća (3), a na snagu je stupio 2018. Višegodišnji plan za zapadne vode utvrđen je Uredbom (EU) 2019/472, a na snagu je stupio 2019. Ribolovne mogućnosti za stokove navedene u članku 1. stavku 1. tih uredbi trebalo bi utvrditi u skladu s ciljanim vrijednostima (rasponi FMSY-ja) i zaštitnim mjerama predviđenima u tim uredbama. Rasponi FMSY-ja utvrđeni su u relevantnim savjetima ICES-a. Ako nisu dostupne prikladne znanstvene informacije, ribolovne mogućnosti za stokove koji se love kao usputni ulov trebalo bi utvrditi u skladu s predostrožnim pristupom, kako je utvrđeno u uredbama (EU) 2018/973 i (EU) 2019/472.

(15)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/973, kad znanstveni savjeti ukazuju na to da je biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. te uredbe ispod granične referentne točke biomase (Blim), trebaju se poduzeti daljnje korektivne mjere kako bi se osiguralo da se stok brzo vrati na razine iznad razina koje mogu proizvesti MSY. Te korektivne mjere osobito mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova dotičnog stoka i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti za te stokove ili druge stokove u tom ribolovu.

(16)

TAC-ove za plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru trebalo bi utvrditi u skladu s pravilima navedenima u Uredbi (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(17)

Za stokove za koje ne postoje dostatni ili pouzdani podaci za procjenu veličine stoka, mjere upravljanja i razine TAC-ova trebale bi slijediti predostrožni pristup upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, pritom uzimajući u obzir čimbenike specifične za dotične stokove, osobito dostupne informacije o kretanjima za stokove i razmatranja u pogledu mješovitog ribolova.

(18)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 847/96 (5) uvedeni su dodatni uvjeti za upravljanje TAC-ovima iz godine u godinu, uključujući odredbe o fleksibilnosti za zaštitne i analitičke TAC-ove (članci 3. i 4.). U skladu s člankom 2. te uredbe pri utvrđivanju TAC-ova Vijeće treba odlučiti na koje stokove ne treba primjenjivati članak 3. ili članak 4. te uredbe, posebno na temelju njihova biološkog stanja. Na temelju članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za sve stokove koji podliježu obvezi iskrcavanja uveden je u 2014. drugi mehanizam fleksibilnosti iz godine u godinu. Radi izbjegavanja prekomjerne fleksibilnosti kojom bi se ugrozilo načelo racionalnog i odgovornog iskorištavanja morskih bioloških resursa, ostvarivanje ciljeva ZRP-a te biološko stanje stokova, članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 trebali bi se primjenjivati na analitičke TAC-ove samo ako se ne primjenjuje fleksibilnost iz godine u godinu predviđena u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(19)

Ako se TAC dodijeli samo jednoj državi članici, primjereno je tu državu članicu u skladu s člankom 2. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) ovlastiti da utvrdi svoj TAC. Trebalo bi osigurati da pri utvrđivanju razine TAC-a ta država članica postupa na način koji je u potpunosti usklađen s načelima i pravilima ZRP-a.

(20)

Potrebno je utvrditi gornje granice ribolovnog napora za 2022. u skladu s člancima 5., 6., 7. i 9. Uredbe (EU) 2016/1627 i njezinim Prilogom I.

(21)

Kako bi se zajamčila puna iskoristivost ribolovnih mogućnosti, primjereno je dopustiti provedbu fleksibilnog aranžmana između određenih područja TAC-a kad je riječ o istom biološkom stoku.

(22)

Za određene vrste, primjerice određene vrste morskih pasa, čak bi i ograničena ribolovna aktivnost mogla dovesti do ozbiljnog rizika za očuvanje. Stoga bi ribolovne mogućnosti za takve vrste trebalo u potpunosti ograničiti općom zabranom ribolova takvih vrsta.

(23)

Na 12. konferenciji stranaka Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Manila, 23. – 28. listopada 2017.) niz vrsta dodan je na popise zaštićenih vrsta iz dodataka I. i II. toj konvenciji. Stoga je primjereno predvidjeti zaštitu tih vrsta u pogledu ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov u svim vodama te ribarskih plovila koja nisu iz Unije, a obavljaju ribolov u vodama Unije.

(24)

Iskorištavanje ribolovnih mogućnosti dostupnih ribarskim plovilima Unije iz ove Uredbe podliježe Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (6), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe, u vezi s evidentiranjem ulova i ribolovnog napora te s obavješćivanjem o podacima o iscrpljenju ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno utvrditi oznake koje države članice trebaju upotrebljavati kad Komisiji šalju podatke o iskrcavanju stokova koji podliježu ovoj Uredbi.

(25)

TAC-om Unije za grenlandskog halibuta (Reinhardtius hippoglossoides) u međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 2 ne dovodi se u pitanje stajalište Unije o primjerenom udjelu Unije u tom ribolovu.

(26)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Komisija za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) donijela je mjere očuvanja za dva stoka crvenih bodečnjaka (Sebastes marinus i Sebastes mentella) u Irmingerovu moru i susjednim vodama kojima se zabranjuje usmjereni ribolov tih stokova. Osim toga, kako bi se usputni ulovi sveli na najmanju moguću mjeru, NEAFC je zabranio ribolovne aktivnosti u području u kojem se okupljaju crveni bodečnjaci. Te mjere, koje se zasnivaju na savjetu ICES-a za nultu stopu ulova, trebalo bi provesti u pravu Unije. NEAFC nije uspio donijeti preporuku za crvene bodečnjake na potpodručjima ICES-a 1 i 2. Za taj stok trebalo bi utvrditi relevantni TAC u skladu sa stajalištem koje je Unija izrazila u okviru NEAFC-a.

(27)

Za grenlandskog halibuta u međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 2, uzimajući u obzir znanstveni savjet ICES-a za 2022., trebalo bi utvrditi TAC od 1 766 tona.

(28)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) odlučila je u 2022. zadržati postojeće TAC-ove za plavoperajnu tunu, igluna (Xiphias gladius), plavog iglana (Makaira nigricans), bijelog iglana (Tetrapturus albidus), žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) i psa modrulja (Prionace glauca). ICCAT je utvrdio i TAC za velikooku tunu (Thunnus obesus) od 62 000 tona za 2022. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(29)

Kako bi se smanjila ribolovna smrtnost juvenilne velikooke i žutoperajne tune, ICCAT je utvrdio i maksimalno ograničenje od 300 uređaja za privlačenje ribe po plovilu u 2022. i razdoblje zabrane ribolova za upotrebu tih uređaja. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(30)

ICCAT je ujedno donio i 15-godišnji plan obnove sredozemnog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) od 2022. do 2036. Za 2022. ICCAT je utvrdio TAC za sredozemnog tunja dugokrilca na 2 500 tona. Osim toga, ICCAT je donio TAC za sjevernoatlantskog tunja dugokrilca od 37 801 tone za razdoblje od 2022. do 2023. na osnovi pravila za kontrolu ulova s ciljem donošenja dugoročnog postupka za upravljanje tim stokom. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(31)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. ICCAT je donio i plan oporavka sjevernoatlantskog kučka (Isurus oxyrinchus) ulovljenog u kombinaciji s drugim vrstama ribolova ICCAT-a kako bi se zaustavio prelov i postupno postigla razina biomase dostatna za potporu MSY-ju do 2070. U plan oporavka uključena je dvogodišnja zabrana zadržavanja na plovilu počevši od 2022. Ukupna ribolovna smrtnost utvrđena je na najviše 250 tona dok se ne dostave novi znanstveni savjeti. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(32)

Na temelju nekoliko preporuka ICCAT-a Uniji je dopušteno na zahtjev prenijeti točno određeni postotak svoje neiskorištene kvote ribolovnih mogućnosti iz 2020. u 2022. U očekivanju provedbe tih preporuka ICCAT-a u pravu Unije, kvote za pojedinačne države članice za određene stokove trebalo bi utvrditi na osnovi ukupne kvote Unije za 2022. kako je utvrdio ICCAT prije svih prijenosa neiskorištenih kvota ili smanjenja količina iz prelova koje je proveo ICCAT. Prilagodbe kvota pojedinačnih država članica za 2022. u kojima se uvažavaju svi prijenosi i smanjenja trebalo bi izvršiti kasnije na osnovi Unijinih pravila o prijenosu i smanjenjima poput Uredbe (EZ) br. 847/96, članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili članka 105. Uredbe (EZ) br.1224/2009.

(33)

U 2019. neke su države članice prelovile sjevernog tunja dugokrilca, što je dovelo do prekomjernog izlova ukupne kvote Unije i primjene smanjenja od strane ICCAT-a, unatoč činjenici da druge države članice u istoj godini nisu iscrpile svoje pojedinačne kvote. Kako bi se uzela u obzir ta konkretna situacija, trebalo bi izmijeniti Uredbu Vijeća (EU) 2021/92 (7) tako da se uspostave kvota za sjevernog tunja dugokrilca za pojedinačne države članice u skladu s načelom relativne stabilnosti i na osnovi ukupne kvote Unije kako ju je ICCAT utvrdio za 2021. prije nego što su provedene bilo kakve prilagodbe zbog prelova ili nedovoljnog izlova država članica. Prilagodbe kvota zatim bi se trebale primjenjivati na osnovi Unijinih pravila o prijenosima i smanjivanjima poput Uredbe (EZ) br. 847/96, članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili članka 105. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 kako bi se osiguralo da su u ukupnoj kvoti Unije za sjevernog tunja dugokrilca uzete u obzir prilagodbe koje je proveo ICCAT.

(34)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (CCAMLR) usvojila je ograničenja ulova za ciljane vrste i vrste usputnog ulova za razdoblje od 1. prosinca 2021. do 30. studenoga 2022. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(35)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Komisija za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) revidirala je prethodno donesene mjere očuvanja i upravljanja. Te su mjere već trebale biti provedene u pravu Unije. Tajništvo IOTC-a potvrdilo je revidirana ograničenja ulova za žutoperajnu tunu tek nakon završetka službenog roka za ulaganje prigovora 17. prosinca 2021. Potvrđena revidirana ograničenja ulova za žutoperajnu tunu trebala bi se provesti u pravu Unije.

(36)

Godišnji sastanak Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku (SPRFMO) održat će se od 24. do 28. siječnja 2022. Aktualne mjere na području primjene Konvencije SPRFMO-a koje su funkcionalno povezane s TAC-ovima trebalo bi stoga privremeno zadržati dok se ne održi godišnji sastanak i utvrde TAC-ovi za 2022.

(37)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Međuamerička komisija za tropsku tunu (IATTC) donijela je nove mjere očuvanja i upravljanja tropskom tunom za razdoblje 2022. – 2024., koje uključuju reviziju broja aktivnih uređaja za privlačenje ribe . Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(38)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Komisija za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) utvrdila je godišnji TAC za južnu plavoperajnu tunu (Thunnus maccoyii) za trogodišnje razdoblje (od 2021. do 2023.) na istoj razini kao za prethodno trogodišnje razdoblje. Tu bi mjeru trebalo provesti u pravu Unije.

(39)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika (SEAFO) odlučila je da će zadržati većinu aktualnih TAC-ova za glavne vrste iz svoje nadležnosti do svojeg godišnjeg sastanka 2023. TAC-ovi za patagonskog zubana (Dissostichus eleginoides) i dubokomorske crvene rakove (Chaceon spp.) neznatno su smanjeni u skladu sa znanstvenim savjetima. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(40)

Na svojem godišnjem sastanku 2021. Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) odlučila je zadržati trenutačne mjere primjenjive na području primjene Konvencije WCPFC-a. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(41)

Na svojem 43. godišnjem sastanku 2021. Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO) donijela je niz ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene stokove na potpodručjima od 1 do 4 područja primjene Konvencije NAFO-a. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(42)

Na svojem osmom sastanku 2021. Sporazum o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (SIOFA) zadržao je TAC-ove donesene 2020. za stokove obuhvaćene tim sporazumom. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(43)

Kad je riječ o ribolovnim mogućnostima za snježnu rakovicu (Chionoecetes spp.) na području oko otočja Svalbard, Ugovorom od 9. veljače 1920. o Spitsbergenu (Svalbardu) („Ugovor iz Pariza iz 1920.”) svim je strankama tog ugovora omogućen jednak i nediskriminirajući pristup resursima, među ostalim i u pogledu ribolova. Stajalište Unije u vezi s tim pristupom, kad je riječ o ribolovu snježne rakovice u epikontinentalnom pojasu oko Svalbarda, utvrđeno je u nekoliko verbalnih nota upućenih Norveškoj, a zadnje su upućene 26. veljače 2021. i 28. lipnja 2021. Kako bi se osiguralo da iskorištavanje snježne rakovice na području oko otočja Svalbard bude u skladu s takvim nediskriminirajućim pravilima upravljanja koje bi mogla donijeti Norveška, koja uživa suverenitet i jurisdikciju nad tim područjem u skladu s relevantnim odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i Ugovora iz Pariza iz 1920., primjereno je utvrditi broj plovila koja su ovlaštena obavljati tu vrstu ribolova. Raspodjela takvih ribolovnih mogućnosti među državama članicama ograničena je na 2022. Podsjeća se na to da u Uniji primarna odgovornost za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim pravom leži na državama članicama zastave.

(44)

Budući da su još u tijeku rasprave s Norveškom o jednakom i nediskriminirajućem pristupu vodama Svalbarda za flote Unije koje love bakalara (Gadus morhua) u tom području te da da bi se trebale zaključiti početkom 2022., primjereno je da Unija za prvo tromjesečje 2022. uspostavi privremenu kvotu Unije. Razinu te privremene kvote trebalo bi utvrditi na 4 500 tona, uzimajući u obzir sezonsku narav tog ribolova. Kvote bi državama članicama trebalo dodijeliti u skladu s Odlukom Vijeća 87/277/EEZ (8) podložno prilagodbama koje su potrebne zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i zbog omjera razine privremene kvote Unije i udjela Unije u stoku.

(45)

U skladu s izjavom Unije upućenom Bolivarijanskoj Republici Venezueli o dodjeli ribolovnih mogućnosti u vodama Unije ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obale Francuske Gijane (9) potrebno je utvrditi ribolovne mogućnosti za tropske ribe iz porodice Lutjanidae koje su Venezueli na raspolaganju u vodama Unije.

(46)

S obzirom na to da bi se određene odredbe trebale kontinuirano primjenjivati te kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u razdoblju između kraja 2022. i datuma stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023., odredbe ove Uredbe u vezi sa zabranama i sezonama zabrane ribolova trebale bi se nastaviti primjenjivati na početku 2023., do stupanja na snagu uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023.

(47)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu ovlašćivanja pojedinačnih država članica za upravljanje raspodjelom ribolovnog napora u skladu sa sustavom kilovat dana te u pogledu dodjeljivanja dodatnih dana na moru za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti i za veću prisutnost znanstvenih promatrača te utvrđivanja formata podatkovnih tablica za prikupljanje i prijenos informacija o prenošenju dana na moru među ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice. Komisija bi te ovlasti trebala izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(48)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i osigurao izvor zarade ribarima Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022., uz iznimku odredaba o ograničenjima ribolovnog napora, koje bi se trebale primjenjivati od 1. veljače 2022., i određenih odredaba o pojedinim regijama, koje bi trebale imati poseban datum početka primjene. Zbog hitnosti ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave.

(49)

Relevantne regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) donijele su krajem 2021. odgovarajuće međunarodne mjere kojima se stvaraju ili ograničavaju ribolovne mogućnosti za Uniju, a koje su se počele primjenjivati prije stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga bi se odredbe kojima se takve mjere provode u pravu Unije trebale primjenjivati retroaktivno. Osobito, s obzirom na to da ribolovna sezona na području primjene Konvencije CCAMLR-a traje od 1. prosinca do 30. studenoga i da se određene ribolovne mogućnosti ili zabrane na području primjene Konvencije CCAMLR-a utvrđuju za razdoblje koje počinje 1. prosinca 2021., relevantne odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od tog datuma. Takvom retroaktivnom primjenom ne dovodi se u pitanje načelo opravdanih očekivanja jer je članicama CCAMLR-a zabranjen ribolov na području primjene Konvencije CCAMLR-a bez odobrenja. Povrh toga, u skladu s pravilima ICCAT-a države članice trebale bi osigurati da njihova plovila ne postavljaju uređaje za privlačenje ribe tijekom 15 dana prije početka razdoblja zabrane ribolova, odnosno od 17. prosinca 2021. nadalje.

(50)

U skladu s postupkom predviđenim u Sporazumu o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Grenlanda i Vlade Danske, s druge strane i protokolu o provedbi tog sporazuma (11) Zajednički odbor utvrdio je razinu ribolovnih mogućnosti dostupnih Uniji u grenlandskim vodama u 2022. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(51)

Unija, Ujedinjena Kraljevina i Norveška 2021. održale su trilateralna savjetovanja o šest stokova koje dijele i kojima se zajednički upravlja u području Sjevernog mora s ciljem postizanja dogovora o upravljanju tim stokovima, uključujući ribolovne mogućnosti za sljedeću godinu. Ta su savjetovanja provedena od 28. listopada do 10. prosinca 2021. na osnovi stajališta Unije o kojom je Vijeće postiglo dogovor. Ishod savjetovanja evidentiran je u prihvaćenom zapisniku koji su 10. prosinca 2021. potpisali šefovi delegacija Unije, Ujedinjene Kraljevine Velike i Norveške. Stoga se predlaže da se relevantne ribolovne mogućnosti utvrde na razini dogovorenoj s Ujedinjenom Kraljevinom i Norveškom, zajedno s ostalim odredbama prihvaćenog zapisnika.

(52)

Unija i Norveška 2021. održale su bilateralna savjetovanja o dvama stokovima koje dijele i kojima se zajednički upravlja u području Skagerraka s ciljem postizanja dogovora o upravljanju tim stokovima, uključujući ribolovne mogućnosti za sljedeću godinu, kao i razmjene ribolovnih mogućnosti. Ta su savjetovanja provedena od 8. studenoga do 10. prosinca 2021. na osnovi stajališta Unije o kojom je Vijeće postiglo dogovor. Ishod savjetovanja evidentiran je u prihvaćenom zapisniku koji su 10. prosinca 2021. potpisali šefovi delegacija Unije i Norveške. Stoga se predlaže da se relevantne ribolovne mogućnosti utvrde na razini dogovorenoj s Norveškom, zajedno s ostalim odredbama prihvaćenog zapisnika.

(53)

Trebalo bi utvrditi ribolovne mogućnosti za bakalara u Sjevernome moru kako bi se osigurali jednaki uvjeti za subjekte Unije i omogućio oporavak tog stoka. Trebalo bi održati funkcionalno povezane mjere koje su zajednički dogovorene s Ujedinjenom Kraljevinom i Norveškom kako bi se omogućili oporavak i dugoročno održivo upravljanje tim stokom.

(54)

ICES je 2019. napomenuo da bi ulovi haringe (Clupea harengus) u zoni 3.a trebali biti što bliže nuli s obzirom na to da bi bez dodatnog područja ili vremenskog ograničenja za ribolov haringe ulovi iz stoka haringe koja se mrijesti u proljeće u zapadnom Baltiku bili neizbježni. Nedavne informacije ICES-a upućuju na sve veće miješanje haringe koja se mrijesti u proljeće u zapadnom Baltiku i haringe iz Sjevernog mora u Skagerraku i u Sjevernome moru, gdje se većina ulova haringe koja se mrijesti u proljeće u zapadnom Baltiku sada obavlja u Skagerraku, a nešto manje u istočnom Sjevernome moru.

(55)

U prihvaćenom zapisniku bilateralnih savjetovanja Unije i Norveške za Skagerrak Unija se obvezuje ograničiti svoj stvarni ulov u Skagerraku na 969 tona, dok je Norveška pristala prenijeti najmanje 95 % svoje kvote na Sjeverno more radi zaštite haringe koja se mrijesti u proljeće u zapadnom Baltiku. U skladu s time, predlaže se ograničavanje ukupnog ulova flote C (HER/03A.) i flote D (HER/03A-BC) za relevantne države članice dodavanjem bilješke o posebnim uvjetima u tablicama za TAC tih kvota, uz istodobno zadržavanje razine kvota u tablicama kako bi se odrazila relativna stabilnost i regulirala povezana fleksibilnost među područjima. U slučaju Norveške, najveći stvarni ulovi koji bi se mogli ostvariti u vodama Unije u zoni ICES-a 3a iznosili bi 167 tona (5 % njezine kvote).

(56)

Prema stavku 13.11 prihvaćenog zapisnika bilateralnih savjetovanja između Unije i Norveške za Skagerrak, Norveškoj i Uniji trebalo bi omogućiti ribolov do 100 % njihove kvote za haringu u Skagerraku u Sjevernome moru kako bi se zaštitila haringa koja se mrijesti u proljeće u zapadnom Baltiku. Do zaključivanja bilateralnih savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom za 2022., 20. prosinca nije moglo biti potvrđeno da će se zadržati fleksibilnost među područjima u vodama Ujedinjene Kraljevine za stok HER/03A u 2022. Stoga je nužno izričito navesti u relevantnim napomenama za flotu C da se fleksibilnost među područjima u vodama Ujedinjene Kraljevine neće primjenjivati sve dok se Unija i Ujedinjena Kraljevina ne dogovore o takvoj fleksibilnosti u svojim bilateralnim savjetovanjima između tih dviju stranaka.

(57)

U stavku 13.12 prihvaćenog zapisnika bilateralnih savjetovanja između Unije i Norveške za Skagerrak Unija je najavila da namjerava iskoristiti određenu fleksibilnost u područjima Sjevernog mora 4a i 4b, što odgovara udjelu Unije od 5,7 % razine flote A ili 21 038 tona.

(58)

Unija je održala godišnja bilateralna savjetovanja s Farskim otocima o razmjeni kvota i uzajamnom pristupu za 2022. Ta savjetovanja nisu dovela do sklapanja sporazuma u 2021.

(59)

Na temelju članka 498. stavka 2. Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane (12) („Sporazum o trgovini i suradnji”), Unija i Ujedinjena Kraljevina održavaju godišnja savjetovanja kako bi do 10. prosinca svake godine postigli dogovor o TAC-ovima za sljedeću godinu za stokove navedene u Prilogu 35. Sporazumu o trgovini i suradnji. Na temelju članka 499. stavka 2. Sporazuma o trgovini i suradnji ako se o takvim TAC-ovima ne postigne dogovor do 20. prosinca, stranke utvrđuju privremene TAC-ove.

(60)

Bilateralna savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom zaključena su 21. prosinca. To je bilo prekasno da se ishod uključi u ovu Uredbu, uzimajući u obzir da bi se ona trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022. Stoga bi Vijeće, uz puno poštovanje Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora te prava i obveza obalnih država, kao i njihova suvereniteta i jurisdikcije, trebalo utvrditi privremene TAC-ove za ribolov u vodama Unije i međunarodnim vodama te vodama za koje ribarskim plovilima Unije treće zemlje odobravaju pristup. Ishod savjetovanja na temelju članka 498. Sporazuma o trgovini i suradnji, kako je naveden u pisanom zapisniku potpisanom 21. prosinca 2021., trebalo bi odraziti u izmjeni ove Uredbe, koju bi trebalo donijeti što je prije moguće.

(61)

Cilj privremenih TAC-ova trebalo bi biti osiguravanje pravne sigurnosti za subjekte Unije i nastavka održivih ribolovnih aktivnosti dok se ne donese ta izmjena.

(62)

Taj se pristup zasniva na članku 499. stavku 2. Sporazuma o trgovini i suradnji, kojim se predviđa da ako se za stok uvršten u Prilog 35. tom sporazumu ili u tablicama A. i B. Priloga 36. tom sporazumu ne dogovori TAC, svaka stranka utvrđuje privremeni TAC koji odgovara razini koju preporučuje ICES i koji se primjenjuje od 1. siječnja. Na temelju članka 499 stavaka 3., 4. i 5. Sporazuma o trgovini i suradnji i odstupajući od stavka 2. tog članka, TAC-ovi za posebne stokove utvrđuju se u skladu sa smjernicama koje je do 1. srpnja 2021. trebao donijeti Posebni odbor za ribarstvo.

(63)

Stoga bi se kao opći pristup privremene ribolovne mogućnosti za Uniju trebale zasnivati na savjetu ICES-a za 2022. Trebale bi odgovarati udjelu Unije dogovorenom na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji.

(64)

Ne dovodeći u pitanje smjernice za posebne stokove i uzimajući u obzir činjenicu da one još nisu donesene, TAC-ovi za te stokove trebali bi biti u skladu s člankom 499. Sporazuma o trgovini i suradnji.

(65)

Privremeni TAC-ovi trebali bi biti u skladu i s primjenjivim pravnim okvirom Unije, osobito člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 8. Uredbe (EU) 2019/472 i člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 7. Uredbe (EU) 2018/973.

(66)

Za određene stokove prema objavljenom znanstvenom savjetu ICES-a ne bi smjelo biti ulova. Ako se privremeni TAC-ovi za te stokove uspostave na razini navedenoj u znanstvenom savjetu, obveza iskrcavanja svih ulova u mješovitom ribolovu, uključujući usputni ulov iz tih stokova, dovela bi do pojave pod nazivom „vrste koje ograničavaju ribolov”. Kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između daljnjeg obavljanja ribolova s obzirom na moguće teške društveno-gospodarske posljedice i potrebe da se ostvari dobro biološko stanje tih stokova, uzimajući u obzir poteškoće u istodobnom ribolovu svih stokova u mješovitom ribolovu na razini koja osigurava MSY, primjereno je uspostaviti privremene TAC-ove za usputne ulove tih stokova. Ti bi TAC-ovi trebali biti na razini kojom se smanjuje smrtnost tih stokova te potiče poboljšanje selektivnosti i izbjegavanje ulova tih stokova. Kako bi se smanjili ulovi stokova za koje se utvrđuju privremeni TAC-ovi za usputni ulov, ribolovne mogućnosti za vrste ribolova u kojima se lovi riba iz tih stokova trebalo bi utvrditi na razinama kojima se pomaže oporavku biomase osjetljivih stokova do održivih razina.

(67)

Kao opći pristup privremeni TAC-ovi trebali bi se temeljiti na zadržavanju razina TAC-ova koje je Vijeće donijelo za 2021., pri čemu se primjenjuje omjer od 25 % na te razine TAC-ova za 2021., kako bi se obuhvatilo prvo tromjesečje 2022. Tim se pristupom ne prejudiciraju konačni TAC-ovi.

(68)

Stokovi za koje bi trebalo primjenjivati postotak veći od 25 % trebali bi se utvrditi na temelju analize iskorištenosti kvote u državama članicama u prvom tromjesečju zadnje četiri godine (2018. – 2021.). Privremeni TAC-ovi procijenjeni su u skladu sa znanstvenim savjetima i uzimajući u obzir udjele Unije utvrđene u Sporazumu o trgovini i suradnji te ne premašuju konačne TAC-ove dogovorene s Ujedinjenom Kraljevinom. Ti povećani privremeni TAC-ovi trebali bi biti u skladu sa savjetima ICES-a, primjenjivim pravnim okvirom EU-a i Sporazumom o trgovini i suradnji. Zahvaljujući njima ribarska plovila EU-a moći će iskoristiti ribolovne mogućnosti na koje imaju pravo i koje bi im inače bile uskraćene zbog sezonske naravi ribolova dotičnih stokova.

(69)

U načelu se ta razina smatra dostatnom za ribarska plovila Unije barem do 31. ožujka 2022.

(70)

Unija se savjetovala s relevantnim trećim zemljama o pristupu za utvrđivanje privremenih TAC-ova.

(71)

Sjeverni stok lubina stok je koji se dijeli s Ujedinjenom Kraljevinom te bi stoga do provedbe ishoda savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom za taj stok trebalo utvrditi privremene mjere za prvo tromjesečje 2022.

(72)

Kako bi se u obzir uzela primjena obveze iskrcavanja i kako bi se državama članicama bez kvote stavile na raspolaganje kvote za određene usputne ulove, za niz stokova trebalo bi uspostaviti mehanizam razmjene kvota.

(73)

Trebalo bi nastaviti sezonske zabrane ribolova hujice (Ammodytes spp.) određenim povlačnim alatima u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4 kako bi se omogućila zaštita mrijestilišta i ograničenje juvenilnih ulova,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se ribolovne mogućnosti dostupne u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova.

2.   Ribolovne mogućnosti iz stavka 1. uključuju:

(a)

ograničenja ulova za 2022. i, ako je navedeno u ovoj Uredbi, za 2023.;

(b)

ograničenja ribolovnog napora za 2022., osim ograničenja ribolovnog napora utvrđenih u Prilogu II., koja se trebaju primjenjivati od 1. veljače 2022. do 31. siječnja 2023.;

(c)

ribolovne mogućnosti za razdoblje od 1. prosinca 2021. do 30. studenoga 2022. za određene stokove na području primjene Konvencije CCAMLR-a.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova Uredba primjenjuje se na sljedeća plovila:

(a)

ribarska plovila Unije;

(b)

plovila trećih zemalja u vodama Unije.

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na:

(a)

određene vrste rekreacijskog ribolova, kako je izričito navedeno u relevantnim odredbama ove Uredbe; i

(b)

gospodarski ribolov s obale.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„plovilo treće zemlje” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom treće zemlje i registrirano je u trećoj zemlji;

(b)

„rekreacijski ribolov” znači negospodarske ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u kontekstu rekreacije, turizma ili sporta;

(c)

„međunarodne vode” znači vode izvan suvereniteta ili jurisdikcije bilo koje države;

(d)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači:

i

u vrstama ribolova koje podliježu izuzeću od obveze iskrcavanja iz članka 15. stavaka od 4. do 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013, količina ribe koja se smije iskrcati iz svakog pojedinog stoka svake godine;

ii.

u svim drugim vrstama ribolova, količina ribe koja se smije uloviti iz svakog pojedinog stoka svake godine;

(e)

„kvota” znači udio TAC-a koji je dodijeljen Uniji, državi članici ili trećoj zemlji;

(f)

„analitička procjena” znači kvantitativna evaluacija kretanja za određeni stok, na temelju podataka o biologiji i iskorištavanju stoka, za koje je znanstvena analiza pokazala da su dovoljne kvalitete da mogu poslužiti kao znanstveni savjet o mogućnostima za buduće ulove;

(g)

„veličina oka mrežnog tega” znači veličina oka mrežnog tega ribarskih mreža kako je definirana u članku 6. točki 34. Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (13);

(h)

„registar ribarske flote Unije” znači registar koji je Komisija uspostavila u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(i)

„očevidnik o ribolovu” znači očevidnik iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(j)

„plutača opremljena instrumentima” znači plutača na kojoj je jasno naznačen jedinstveni referentni broj kojim se omogućuje identifikacija njezina vlasnika i koja je opremljena sustavom za satelitsko praćenje njezine pozicije;

(k)

„operativna plutača” znači svaka plutača opremljena instrumentima koja je prethodno aktivirana, uključena i postavljena na moru na plovećem uređaju za privlačenje ribe ili na plutajućem objektu, koja prenosi pozicije i druge dostupne informacije, poput procjena ultrazvučnog dubinomjera;

(l)

„vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne prosječne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši održivi prinos.

Članak 4.

Ribolovne zone

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije zona:

(a)

zone ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) geografska su područja utvrđena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(b)

„Skagerrak” znači geografsko područje koje je na zapadu omeđeno crtom od svjetionika Hanstholm do svjetionika Lindesnes, a na jugu crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna, i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali;

(c)

„Kattegat” znači geografsko područje koje je na sjeveru omeđeno crtom od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna i od te točke do najbliže točke na švedskoj obali, a na jugu crtom od Hasenørea do Gnibens Spidsa, od Korshagea do Spodsbjerga i od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d)

„funkcionalna jedinica 16 potpodručja ICES-a 7” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće pozicije:

53° 30' S 15° 00' Z,

53° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 11° 00' Z,

51° 30' S 13° 00' Z,

51° 00' S 13° 00' Z,

51° 00' S 15° 00' Z;

(e)

„funkcionalna jedinica 25 zone ICES-a 8c” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće pozicije:

43° 00' S 9° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

43° 30' S 10° 00' Z,

43° 30' S 9° 00' Z,

44° 00' S 9° 00' Z,

44° 00' S 8° 00' Z,

43° 30' S 8° 00' Z,

(f)

„funkcionalna jedinica 26 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće pozicije:

43° 00' S 8° 00' Z,

43° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

42° 00' S 8° 00' Z;

(g)

„funkcionalna jedinica 27 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće pozicije:

42° 00' S 8° 00' Z,

42° 00' S 10° 00' Z,

38° 30' S 10° 00' Z,

38° 30' S 9° 00' Z,

40° 00' S 9° 00' Z,

40° 00' S 8° 00' Z;

(h)

„funkcionalna jedinica 30 zone ICES-a 9a” znači geografsko područje pod jurisdikcijom Španjolske u Kadiškom zaljevu i susjednim vodama u zoni ICES-a 9a;

(i)

„funkcionalna jedinica 31 zone ICES-a 8c” znači geografsko područje omeđeno loksodromama koje uzastopno spajaju sljedeće pozicije:

43° 30' S 6° 00' Z,

44° 00' S 6° 00' Z,

44° 00' S 2° 00' Z,

43° 30' S 2° 00' Z,

(j)

„Kadiški zaljev” znači geografsko područje u zoni ICES-a 9a istočno od geografske dužine 7° 23' 48" Z;

(k)

„područje primjene Konvencije CCAMLR-a (Komisija za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa)” znači geografsko područje definirano u članku 2. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 601/2004 (15);

(l)

područja CECAF-a (Odbor za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika) geografska su područja utvrđena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (16);

(m)

„područje primjene Konvencije IATTC-a (Međuamerička komisija za tropsku tunu)” znači geografsko područje definirano u Konvenciji o jačanju Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (Konvencija iz Antigue) (17);

(n)

„područje primjene Konvencije ICCAT-a (Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna)” znači geografsko područje definirano u Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna (18);

(o)

„područje nadležnosti IOTC-a (Komisija za tunu u Indijskom oceanu)” znači geografsko područje definirano u Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (19);

(p)

područja NAFO-a (Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika) geografska su područja utvrđena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (20);

(q)

„područje primjene Konvencije SEAFO-a (Organizacija za ribarstvo jugoistočnog Atlantika)” znači geografsko područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (21);

(r)

„područje primjene Sporazuma SIOFA-e (Sporazum o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu)” znači geografsko područje definirano u Sporazumu o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (22);

(s)

„područje primjene Konvencije SPRFMO-a (Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku)” znači geografsko područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (23);

(t)

„područje primjene Konvencije WCPFC-a (Komisija za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika)” znači geografsko područje definirano u Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (24);

(u)

„pučina Beringova mora” znači geografsko područje otvorenog mora u Beringovu moru iza 200 nautičkih milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnih mora obalnih država Beringova mora;

(v)

„područje na kojem se preklapaju područja primjene konvencija IATTC-a i WCPFC-a” znači geografsko područje određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 150o Z,

geografskom dužinom 130o Z,

geografskom širinom 4° J,

geografskom širinom 50o J.

GLAVA II.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 5.

TAC-ovi i raspodjele

1.   TAC-ovi za ribarska plovila Unije u vodama Unije i određenim vodama izvan Unije, njihova raspodjela među državama članicama te, prema potrebi, s njima funkcionalno povezani uvjeti utvrđeni su u Prilogu I.

2.   Ribarskim plovilima Unije može se odobriti ribolov u vodama pod ribolovnom jurisdikcijom Farskih Otoka, Grenlanda i Norveške te u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayena, podložno TAC-ovima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi i podložno uvjetima predviđenima u članku 20. ove Uredbe i dijela A Priloga V. ovoj Uredbi te u Uredbi (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća (25) i njezinim provedbenim odredbama.

3.   Ribarskim plovilima Unije može se odobriti ribolov u vodama pod ribolovnom jurisdikcijom Ujedinjene Kraljevine podložno TAC-ovima iz Priloga I. ovoj Uredbi i podložno uvjetima predviđenima u članku 20. ove Uredbe te u Uredbi (EU) 2017/2403 i njezinim provedbenim odredbama.

Članak 6.

TAC-ovi koje utvrđuju države članice

1.   Kako je navedeno u Prilogu I., TAC-ove za određene riblje stokove utvrđuju dotične države članice.

2.   TAC-ovi koje utvrđuje država članica:

(a)

usklađeni su s načelima i pravilima ZRP-a, a posebno s načelom održivog iskorištavanja stoka; i

(b)

rezultiraju iskorištavanjem stoka koje je:

i.

ako je dostupna analitička procjena, u skladu s najvišim održivim prinosom, s najvećom mogućom vjerojatnošću; ili

ii.

ako je analitička procjena nedostupna ili nepotpuna, u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom.

3.   Svaka dotična država članica Komisiji do 15. ožujka 2022. dostavlja sljedeće informacije:

(a)

TAC-ove koje je utvrdila;

(b)

podatke koje je prikupila i ocijenila te upotrijebila kao osnovu za utvrđivanje TAC-ova;

(c)

pojedinosti o tome na koji su način utvrđeni TAC-ovi u skladu sa stavkom 2.

Članak 7.

Primjena privremenih TAC-ova

1.   Ako se u tablici s ribolovnim mogućnostima u Prilogu I.A ili Prilogu I.B upućuje na ovaj stavak, ribolovne mogućnosti u toj tablici primjenjuju se privremeno od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. Tim privremenim ribolovnim mogućnostima ne dovodi se u pitanje utvrđivanje konačnih ribolovnih mogućnosti za 2022. u skladu s ishodima međunarodnih pregovora i savjetovanja, u skladu sa znanstvenim savjetom i primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 1380/2013 te relevantnim višegodišnjim planovima.

2.   Plovila Unije mogu obavljati ribolov stokova koji podliježu privremenim ribolovnim mogućnostima iz stavka 1. u vodama Unije i međunarodnim vodama te u vodama trećih zemalja koje su plovilima Unije odobrile pristup svojim vodama.

Članak 8.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnih ulova

1.   Ulovi koji ne podliježu obvezi iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zadržavaju se na plovilu ili iskrcavaju samo ako:

(a)

ostvarila su ih plovila koja plove pod zastavom države članice koja ima kvotu, a ta kvota nije iscrpljena; ili

(b)

čine udio u kvoti Unije koja nije raspodijeljena među državama članicama i koja nije iscrpljena.

2.   Za potrebe odstupanja od obveze oduzimanja ulova od relevantnih kvota predviđenog člankom 15. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 stokovi neciljanih vrsta unutar sigurnih bioloških granica iz tog članka utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Mehanizam razmjene kvota za TAC-ove za neizbježne usputne ulove

1.   Kako bi se u obzir uzela obveza iskrcavanja i kako bi se državama članicama bez kvote stavile na raspolaganje kvote za određene usputne ulove, na TAC-ove utvrđene u Prilogu I.A primjenjuje se mehanizam razmjene kvota utvrđen u stavcima od 2. do 5.

2.   Iznos od 6 % svake kvote dodijeljene državi članici iz privremenih TAC-ova za bakalara (Gadus morhua) u Keltskome moru, bakalara zapadno od Škotske, pišmolja u Irskome moru i iverka zlatopjega u zonama ICES-a 7h, 7j i 7k te 3 % svake kvote iz TAC-a za pišmolja zapadno od Škotske stavljaju se na raspolaganje za zajedničku zalihu za razmjenu kvota („zajednička zaliha”), koja se otvara 1. siječnja 2022. Države članice bez kvote imaju ekskluzivan pristup zajedničkoj zalihi do 31. ožujka 2022.

3.   Količine povučene iz zajedničke zalihe ne mogu se razmijeniti ni prenijeti u sljedeću godinu. Nakon 31. ožujka 2022. sve neiskorištene količine vraćaju se državama članicama koje su inicijalno doprinijele zajedničkoj zalihi.

4.   Države članice bez kvote zauzvrat osiguravaju kvote za stokove navedene u Dodatku Prilogu I.A, osim ako se država članica bez kvote i država članica koja doprinosi zalihi dogovore drukčije.

5.   Kvote iz stavka 4. jednake su komercijalne vrijednosti, utvrđene na temelju tržišnog tečaja ili drugih međusobno prihvatljivih tečaja. U nedostatku alternativnih rješenja, jednaka komercijalna vrijednost određuje se na temelju prosječnih cijena Unije iz prethodne godine koje je dostavio Europski tržišni opservatorij za proizvode ribarstva i akvakulture.

6.   Ako se mehanizmom razmjene kvota utvrđenim u stavcima od 2. do 5. državama članicama ne omogućuje da u sličnoj mjeri obuhvate svoje neizbježne usputne ulove, države članice nastoje postići dogovor o razmjenama kvota u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te pritom osiguravaju da razmijenjene kvote budu jednake komercijalne vrijednosti.

Članak 10.

Ograničenja ribolovnog napora u zoni ICES-a 7e

1.   Za razdoblje iz članka 1. stavka 2. točke (b) tehnički aspekti prava i obveza za upravljanje stokom listova u zoni ICES-a 7e utvrđeni su u Prilogu II.

2.   Na zahtjev države članice u skladu s točkom 7.4. Priloga II. Komisija može donijeti provedbeni akt kojim toj državi članici dodjeljuje određeni broj dana na moru povrh dana iz točke 5. Priloga II., za koje ta država članica može određenom plovilu koje plovi pod njezinom zastavom odobriti prisutnost u zoni ICES-a 7e ako na plovilu ima bilo koji regulirani alat. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

3.   Na zahtjev države članice Komisija može donijeti provedbeni akt kojim toj državi članici dodjeljuje najviše tri dana između 1. veljače 2022. i 31. siječnja 2023., povrh onih iz točke 5. Priloga II., tijekom kojih plovilo može biti prisutno u zoni ICES-a 7e na temelju pojačanog programa prisutnosti znanstvenih promatrača kako je navedeno u točki 8.1. Priloga II. Takvi se dani dodjeljuju na temelju opisa koji podnosi ta država članica u skladu s točkom 8.3. Priloga II., nakon savjetovanja sa STECF-om. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 11.

Mjere povezane s ribolovom lubina u zonama ICES-a 4b i 4c te na potpodručju ICES-a 7

1.   Ribarskim plovilima Unije te u okviru gospodarskog ribolova s obale zabranjeno je loviti lubina (Dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 4b i 4c te na potpodručju ICES-a 7 ili zadržavati na plovilu, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubina ulovljenog na tom području.

2.   Zabrana utvrđena u stavku 1. ne primjenjuje se na usputne ulove lubina u gospodarskom ribolovu mrežama s obale. To se izuzeće primjenjuje na broj obalnih mreža korištenih u prošlosti utvrđen na razinama od prije 2017. Gospodarskim ribolovom mrežama s obale ne smije se ciljati lubin, a iskrcati se smiju samo neizbježni usputni ulovi lubina.

3.   Odstupajući od stavka 1., u siječnju 2022. ribarska plovila Unije u zonama ICES-a 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubina ulovljenog na tom području s pomoću sljedećeg alata i u skladu sa sljedećim ograničenjima:

(a)

koristeći se pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (26), za neizbježne usputne ulove koji ne premašuju 380 kilograma u dva mjeseca i 5 % mase ukupnih ulova morskih organizama na plovilu koje je dotično plovilo ulovilo tijekom jednog izlaska u ribolov;

(b)

koristeći se mrežama potegačama (27), za neizbježne usputne ulove koji ne premašuju 380 kilograma u dva mjeseca i 5 % mase ukupnih ulova morskih organizama na plovilu koje je dotično plovilo ulovilo tijekom jednog izlaska u ribolov;

(c)

koristeći se udicama i uzicama (28), za ulov koji ne premašuje 1,43 tone po plovilu;

(d)

koristeći se pričvršćenim mrežama stajaćicama (29), za neizbježne usputne ulove koji ne premašuju 0,35 tone po plovilu.

Odstupanje utvrđeno u prvom podstavku točki (c) primjenjuju se na ribarska plovila Unije koja su zabilježila ulove lubina udicama i uzicama tijekom razdoblja od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016.

Odstupanje utvrđeno u prvom podstavku točki (d) primjenjuje se na ribarska plovila Unije koja su zabilježila ulove lubina pričvršćenim mrežama stajaćicama tijekom razdoblja od 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016.

U slučaju zamjene ribarskog plovila Unije države članice mogu dopustiti da se ta odstupanja primjenjuju na drugo ribarsko plovilo pod uvjetom da se broj ribarskih plovila Unije na koja se svako od odstupanja primjenjuje i njihov ukupni ribolovni kapacitet ne povećaju.

4.   Ograničenja ulova utvrđena u stavku 3. nisu prenosiva među plovilima ni, ako se primjenjuje dvomjesečno ograničenje, iz jednog dvomjesečnog razdoblja u drugo.

Za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju više od jednog alata u dva kalendarska mjeseca za svaki se alat primjenjuje najniže ograničenje ulova utvrđeno u stavku 3.

Najkasnije 15 dana od kraja svakog mjeseca države članice Komisiji prijavljuju sav ulov lubina po vrsti alata.

5.   U rekreacijskom ribolovu, uključujući ribolov s obale, u zonama ICES-a 4b, 4c, 6a i od 7a do 7k:

(a)

od 1. siječnja do 28. veljače:

i.

za lubina se dopušta samo ribolov za ulov i puštanje ribarskim štapovima ili povrazom;

ii.

zabranjuje se zadržavanje na plovilu, premještanje, prekrcavanje ili iskrcavanje lubina ulovljenog na tom području;

(b)

od 1. ožujka do 31. ožujka:

i.

smije se uloviti i zadržati najviše dva primjerka lubina po ribaru po danu;

ii.

najmanja veličina lubina zadržanog na plovilu iznosi 42 cm;

iii.

za ulov ili zadržavanje lubina ne smiju se upotrebljavati mreže stajaćice.

6.   Stavak 5. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože nacionalne mjere za rekreacijski ribolov.

7.   Ovaj se članak primjenjuje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

Članak 12.

Mjere za ribolov lubina u zonama ICES-a 8a i 8b

1.   Francuska i Španjolska, kako se zahtijeva člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/472, osiguravaju da ribolovna smrtnost stoka lubina zbog njihova gospodarskog i rekreacijskog ribolova u zonama ICES-a 8a i 8b ne premaši vrijednost FMSY-ja.

2.   U rekreacijskom ribolovu u zonama ICES-a 8a i 8b, uključujući ribolov s obale:

(a)

smiju se uloviti i zadržati najviše dva primjerka lubina po ribaru po danu;

(b)

za ulov ili zadržavanje lubina ne smiju se upotrebljavati mreže stajaćice.

3.   Stavak 2. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje strože nacionalne mjere za rekreacijski ribolov.

Članak 13.

Mjere za ribolov jegulje u vodama Unije na području ICES-a

Zabranjuju se sve ciljane, slučajne i rekreacijske ribolovne aktivnosti povezane s jeguljom (Anguilla anguilla), kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki (28) Uredbe (EU) br. 1380/2013, u vodama Unije na području ICES-a i u bočatim vodama, kao što su estuariji, obalne lagune i prijelazne vode, tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca.

Svaka dotična država članica određuje to razdoblje koje je između 1. kolovoza 2022. i 28. veljače 2023. kako bi osigurala da zabrana obuhvaća razdoblja najveće migracije jegulje.

Države članice najkasnije do 1. lipnja 2022. obavješćuju Komisiju o utvrđenom razdoblju i podnose joj popratne informacije kojima se opravdava odabrano razdoblje zabrane.

Članak 14.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti

1.   Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama koja je utvrđena ovom Uredbom ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene izvršene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele izvršene na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(c)

preraspodjele izvršene na temelju članaka 12. i 47. Uredbe Vijeća (EU) 2017/2403;

(d)

dodatna iskrcavanja dopuštena na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 i članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(e)

količine zadržane u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 i člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(f)

smanjenja izvršena na temelju članaka 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(g)

prijenosi i razmjene kvota izvršene na temelju članka 21. ove Uredbe.

2.   Stokovi koji podliježu zaštitnim ili analitičkim TAC-ovima za potrebe upravljanja iz godine u godinu TAC-ovima i kvotama predviđenog Uredbom (EZ) br. 847/96 utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

3.   Osim ako je u Prilogu I. ovoj Uredbi navedeno drukčije, članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuje se na stokove koji podliježu zaštitnom TAC-u, a članak 3. stavci 2. i 3. te članak 4. te uredbe primjenjuju se na stokove koji podliježu analitičkom TAC-u.

4.   Članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuju se ako se država članica koristi fleksibilnošću iz godine u godinu predviđenom u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 15.

Sezone zabrane ribolova hujica

Gospodarski ribolov hujica (Ammodytes spp.) pridnenom povlačnom mrežom (koćom), mrežom potegačom ili sličnim povlačnim alatom čija je veličina oka mrežnog tega manja od 16 mm zabranjuje se u zonama ICES-a 2a i 3a te na potpodručju ICES-a 4 od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

Članak 16.

Korektivne mjere za bakalara u Sjevernome moru

1.   Područja zabrane ribolova, osim ribolova pelagičnim alatima (okružujuće mreže plivarice i povlačne mreže), te razdoblja tijekom kojih se primjenjuje zabrana ribolova utvrđena su u Prilogu IV.

2.   Plovilima koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama s okom mrežnog tega od najmanje 70 mm u zonama ICES-a 4a i 4b ili najmanje 90 mm u zoni ICES-a 3a te parangalima (30) zabranjuje se ribolov u vodama Unije u zoni ICES-a 4a, sjeverno od geografske širine 58° 30′ 00″ S i južno od geografske širine 61° 30′ 00″ S te u vodama Unije u zonama ICES-a 3a.20 (Skagerrak), 4a i 4b, sjeverno od geografske širine 57° 00′ 00″ S i istočno od geografske dužine 5° 00′ 00″ I.

3.   Odstupajući od stavka 2., ribarska plovila iz tog stavka smiju obavljati ribolov na područjima iz tog stavka pod uvjetom da ispunjavaju barem jedan od sljedećih kriterija:

(a)

njihov ulov bakalara ne čini više od 5 % njihova ukupnog ulova po izlasku u ribolov; pretpostavlja se da plovila čiji ulov bakalara nije premašio 5 % ukupnog ulova u razdoblju 2017.–2019. ispunjavaju taj kriterij pod uvjetom da i dalje upotrebljavaju isti alat koji su upotrebljavala u tom razdoblju.; ta se pretpostavka može osporiti;

(b)

upotrebljava se regulirana i vrlo selektivna pridnena povlačna mreža (koća) ili potegača, čime se, prema jednoj znanstvenoj studiji, ulov bakalara smanjuje za najmanje 30 % u usporedbi s plovilima koja obavljaju ribolov povlačnim ribolovnim alatom s osnovnom veličinom oka mrežnog tega kako je utvrđeno u dijelu B točki 1.1 Priloga V. Uredbi (EU) 2019/1241; takve studije može ocijeniti STECF, a u slučaju negativne ocjene dotični se alati više ne smatraju valjanima za upotrebu na područjima iz stavka 2. ovog članka;

(c)

na plovilima koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od 100 mm ili više (TR1) upotrebljavaju se sljedeći vrlo selektivni ribolovni alati:

i.

povlačne mreže s trbušastim dijelom kod kojih veličina oka mrežnog tega na tom trbušastom dijelu iznosi najmanje 600 mm;

ii.

uže za izvlačenje mreže koje je na povećanoj udaljenosti od pridnene opreme (0,6 m);

iii.

horizontalna odvajajuća ploha s izlaznom plohom velike veličine oka mrežnog tega;

(d)

na plovilima koja obavljaju ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega 70 mm ili više u zoni ICES-a 4a i 90 mm ili više u zoni ICES-a 3a te manje od 100 mm (TR2) upotrebljavaju se sljedeći vrlo selektivni ribolovni alati:

i.

horizontalna odvajajuća rešetka s razmakom između prečki rešetke od najviše 50 mm kojima se odvajaju plosnatice i oble ribe, sa slobodnim otvorom za oble ribe;

ii.

plohu Seltra kvadratnog oka mrežnog tega od 300 mm;

iii.

odvajajuću rešetku s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm, sa slobodnim otvorom za ribe;

(e)

na plovila se primjenjuje nacionalni plan za izbjegavanje ulova bakalara kojim se, s pomoću prostornih ili tehničkih mjera ili kombinacije tih mjera, ulovi bakalara održavaju na razini usklađenoj s ribolovnom smrtnosti koja odgovara ribolovnim mogućnostima utvrđenima na osnovi znanstvenih savjeta. Takve planove najkasnije dva mjeseca od njihove provedbe ocjenjuje STECF, ako je riječ o državama članicama Unije, ili relevantno nacionalno znanstveno tijelo, ako je riječ o trećim zemljama, te ih se, prema potrebi, dodatno izmjenjuje ako se dotičnim ocjenama utvrdi da se cilj nacionalnog plana za izbjegavanja ulova bakalara neće ostvariti.

4.   Države članice unapređuju praćenje, kontrolu i nadzor plovila iz stavka 2. kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima iz stavka 3.

5.   Ovaj članak ne primjenjuje se na ribolovne operacije koje se provode isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja, pod uvjetom da se ta istraživanja provode u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2019/1241.

Članak 17.

Korektivne mjere za bakalara u Kattegatu

1.   Plovila Unije koja obavljaju ribolov u Kattegatu pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (31) s okom mrežnog tega od najmanje 70 mm upotrebljavaju jedan od sljedećih selektivnih alata:

(a)

odvajajuću rešetku s razmakom između prečki rešetke od najviše 35 mm, sa slobodnim otvorom za ribe;

(b)

odvajajuću rešetku s razmakom između prečki rešetke od najviše 50 mm kojima se odvajaju plosnatice i oble ribe, sa slobodnim otvorom za oble ribe;

(c)

plohu Seltra kvadratnog oka mrežnog tega od 300 mm;

(d)

regulirani visokoselektivni alat, čija tehnička svojstva, u skladu sa znanstvenom studijom koju je procijenio STECF, omogućuju ulove bakalara manje od 1,5 %, pod uvjetom da je to jedini alat na plovilu.

2.   Plovila Unije koja sudjeluju u projektu koji vodi država članica i imaju funkcionalnu opremu za potpuno dokumentirani ulov mogu upotrebljavati alat u skladu s dijelom B Priloga V. Uredbi (EU) 2019/1241. Dotična država članica Komisiji dostavlja popis takvih plovila.

3.   Ovaj članak ne primjenjuje se na ribolovne operacije koje se provode isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja, pod uvjetom da se ta istraživanja provode u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2019/1241.

Članak 18.

Zabranjene vrste

1.   Ribarska plovila Unije ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d te na potpodručju ICES-a 4;

(b)

sjajni alfonsin (Beryx splendens) na potpodručju NAFO-a 6;

(c)

ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(d)

portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(e)

drkovna (Dalatias licha) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(f)

kljunasti morski pas (Deania calcea) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(g)

kompleks dviju vrsta voline (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(h)

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1 i 14;

(i)

pas butor (Galeorhinus galeus) ako je ulovljen parangalima u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručju ICES-a 4 te u vodama Unije i međunarodnim vodama na potpodručjima ICES-a 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(j)

kučina (Lamna nasus) u svim vodama;

(k)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(l)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6 i 10;

(m)

kitopsina (Rhincodon typus) u svim vodama;

(n)

ražopas (Rhinobatos rhinobatos) u Sredozemnome moru;

(o)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, uz iznimku programâ za izbjegavanje ulova, kako je navedeno u Prilogu I.A.

2.   Kada se slučajno ulove, primjerci vrsta iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti i moraju se odmah pustiti.

Članak 19.

Prijenos podataka

Kada države članice Komisiji dostavljaju podatke o iskrcajima i ribolovnom naporu u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, upotrebljavaju oznake stokova iz Priloga I. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE II.

Odobrenja za ribolov u vodama trećih zemalja

Članak 20.

Odobrenja za ribolov

1.   Najveći brojevi odobrenja za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja, ako je primjenjivo, utvrđeni su u dijelu A Priloga V.

2.   Ako jedna država članica prenosi kvotu na drugu državu članicu na ribolovnim područjima utvrđenima u dijelu A Priloga V. ovoj Uredbi u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, taj prijenos uključuje odgovarajući prijenos odobrenjâ za ribolov i prijavljuje se Komisiji. Ne smije se premašiti ukupni broj odobrenja za svako ribolovno područje, kako je utvrđeno u dijelu A Priloga V. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE III.

Ribolovne mogućnosti u vodama regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 21.

Prijenos i razmjena kvota

1.   Ako pravila regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) dopuštaju prijenose ili razmjene kvota između ugovornih stranaka tog RFMO-a, država članica („dotična država članica”) može raspravljati s ugovornom strankom tog RFMO-a i, prema potrebi, utvrditi mogući nacrt namjeravanog prijenosa ili razmjene kvota. Dotična država članica obavješćuje Komisiju o tom nacrtu.

2.   Nakon što je o tome obavijesti dotična država članica u skladu sa stavkom 1., Komisija može potvrditi nacrt namjeravanog prijenosa ili razmjene kvota. Ako potvrdi nacrt, Komisija bez neopravdane odgode izražava pristanak na to da bude obvezana namjeravanim prijenosom ili razmjenom kvota. Komisija o prijenosu ili razmjeni obavješćuje Tajništvo RFMO-a u skladu s pravilima tog RFMO-a.

3.   Komisija obavješćuje države članice o svakom dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota.

4.   Ribolovne mogućnosti koje dotična država članica primi ili prenese na temelju prijenosa ili razmjene kvota smatraju se kvotama koje su dodane raspodjeli dotične države članice ili od nje oduzete od trenutka kad prijenos ili razmjena kvota počne proizvoditi učinke u skladu s uvjetima dogovora s odgovarajućom ugovornom strankom RFMO-a ili u skladu s pravilima odgovarajućeg RFMO-a, ovisno o slučaju. Takvi prijenosi i razmjene ne utječu na ključ za raspodjelu ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s načelom relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti.

5.   Ovaj se članak primjenjuje do 31. siječnja 2023. za prijenose kvota ugovorne stranke RFMO-a Uniji i njihovu naknadnu raspodjelu državama članicama.

Odjeljak 2.

Područje primjene Konvencije NEAFC-a

Članak 22.

Zabrana ribolova crvenih bodečnjaka u Irmingerovu moru

Sve ribolovne aktivnosti zabranjene su na području omeđenom sljedećim koordinatama mjerenima prema sustavu WGS84:

Geografska širina

Geografska dužina

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'

Odjeljak 3.

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

Članak 23.

Ograničenja ribolovnih, uzgojnih i tovnih kapaciteta

1.   Broj brodova Unije s mamcima i brodova Unije s povlačnim povrazima koji imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u istočnom Atlantiku ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 1.

2.   Broj malih obalnih ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 2.

3.   Broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru za potrebe uzgoja i imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 3.

4.   Broj ribarskih plovila s odobrenjem za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, prijevoz ili iskrcavanje plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 4.

5.   Broj klopki koje se upotrebljavaju za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 5.

6.   Ukupni uzgojni i tovni kapacitet za plavoperajnu tunu i najveći unos divlje ulovljene plavoperajne tune koji se dodjeljuje uzgajalištima u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ograničen je kako je utvrđeno u Prilogu VI. točki 6.

7.   Najveći broj ribarskih plovila Unije s odobrenjem za ribolov sjevernog stoka tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) kao ciljane vrste u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 (32) ograničen je kako je utvrđeno u točki 7. Priloga VI. ovoj Uredbi.

8.   Najveći broj ribarskih plovila Unije dugih najmanje 20 m koja love velikooku tunu (Thunnus obesus) na području primjene Konvencije ICCAT-a ograničen je kako je utvrđeno u točki 8. Priloga VI.

Članak 24.

Rekreacijski ribolov

Države članice prema potrebi iz njima dodijeljenih kvota, kako je navedeno u Prilogu I.D, dodjeljuju poseban udio za rekreacijski ribolov.

Članak 25.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) ulovljene u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta pasa lisica iz roda Alopias.

3.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa mlatova iz porodice Sphyrnidae (osim vrste Sphyrna tiburo) ulovljenih u ribolovu na području primjene Konvencije ICCAT-a.

4.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

5.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

6.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa sjevernoatlantskih morskih pasa kučaka (Isurus oxyrinchus) ulovljenih u ribolovu na području primjene Konvencije ICCAT-a.

Članak 26.

Uređaji za privlačenje ribe za tropske tune

1.   Zabranjuje se upotreba uređaja za privlačenje ribe na području primjene Konvencije ICCAT-a od 1. siječnja do 13. ožujka 2022.

2.   Tijekom 15 dana prije početka razdoblja iz stavka 1. države članice osiguravaju da njihova plovila ne postavljaju uređaje za privlačenje ribe. Svako plovilo ni u kojem trenutku nema više od 300 uređaja za privlačenje ribe s operativnim plutačama postavljenih na području primjene Konvencije IATTC-a.

3.   Države članice do 30. lipnja 2022. Komisiji dostavljaju povijesne podatke o ribolovnim alatima oko uređaja za privlačenje ribe svojih plovila s okružujućim mrežama plivaricama. Ako država članica ne dostavi te podatke do tog datuma, plovilima koja plove pod njezinom zastavom zabranjuje se postavljanje ribolovnih alata oko uređaja za privlačenje ribe sve dok Komisija od te države članice ne primi takve podatke za daljnje izvješćivanje ICCAT-u.

Odjeljak 4.

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

Članak 27.

Obavijesti o istraživačkom ribolovu zubana

Države članice mogu tijekom 2022. sudjelovati u istraživačkom ribolovu zubanâ (Dissostichus spp.) parangalima na potpodručjima FAO-a 88.1. i 88.2., kao i u zonama FAO-a 58.4.1., 58.4.2. i 58.4.3.a, izvan područja pod nacionalnom jurisdikcijom. Države članice koje to namjeravaju učiniti o tome obavješćuju Tajništvo CCAMLR-a u skladu s člancima 7. i 7.a Uredbe (EZ) br. 601/2004 najkasnije 1. lipnja 2022.

Članak 28.

Ograničenja istraživačkog ribolova zubanâ

1.   Ribolov zubanâ u ribolovnoj sezoni 2021. – 2022. ograničava se na države članice, potpodručja i broj plovila utvrđene u tablici A Priloga VII. i na TAC-ove i ograničenja usputnog ulova utvrđene u tablici B tog priloga.

2.   Zabranjuje se usmjereni ribolov vrsta morskih pasa u svrhe koje nisu znanstveno istraživanje. Svi usputno ulovljeni morski psi, posebno juvenilni morski psi i gravidne ženke, slučajno ulovljeni u ribolovu zubana puštaju se živi.

3.   Kad je to primjenjivo, ribolov u maloj istraživačkoj jedinici (SSRU) obustavlja se kad prijavljeni ulov dosegne utvrđeni TAC i u tom se SSRU-u zabranjuje ribolov tijekom preostalog dijela ribolovne sezone.

4.   Ribolov se odvija u najvećem mogućem geografskom i batimetrijskom rasponu kako bi se dobile informacije potrebne za određivanje ribolovnog potencijala i kako bi se izbjegla prevelika koncentracija ulova i ribolovnog napora. Međutim, ribolov na potpodručjima FAO-a 48.6. i 88.1., kao i u zoni FAO-a 58.4.3a, ako je dopušten u skladu s člankom 27., zabranjuje se na dubinama manjima od 550 m.

Članak 29.

Ribolov antarktičkog krila u ribolovnoj sezoni 2021. – 2022.

1.   Države članice koje namjeravaju obavljati ribolov antarktičkog krila (Euphausia superba) na području primjene Konvencije CCAMLR-a tijekom ribolovne sezone 2021. – 2022. najkasnije 1. svibnja 2022. o toj namjeri obavješćuju Komisiju s pomoću obrasca iz dijela B Dodatka Prilogu VII. Komisija najkasnije 30. svibnja 2022. Tajništvu CCAMLR-a dostavlja obavijesti na temelju informacija koje je primila od država članica.

2.   Obavijest iz stavka 1. ovog članka uključuje informacije predviđene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004 za svako plovilo kojem će se odobriti sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila.

3.   Država članica koja namjerava loviti antarktičkog krila na području primjene Konvencije CCAMLR-a obavješćuje o svojoj namjeri samo u odnosu na plovila s odobrenjem koja u trenutku obavijesti:

(a)

plove pod njezinom zastavom; ili

(b)

plove pod zastavom neke druge članice CCAMLR-a, te se očekuje da će u vrijeme ribolova ploviti pod zastavom te države članice.

4.   Ako je neko plovilo s odobrenjem, o kojem je Tajništvo CCAMLR-a obaviješteno u skladu sa stavcima 1., 2. i 3., spriječeno sudjelovati u ribolovu antarktičkog krila zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile, dotična država članica može odobriti drugo plovilo koje će ga zamijeniti. U tom slučaju dotična država članica odmah obavješćuju Tajništvo CCAMLR-a i Komisiju, dostavljajući:

(a)

sve pojedinosti o planiranom zamjenskom plovilu (ili više njih), uključujući informacije predviđene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 601/2004; i

(b)

sveobuhvatno izvješće o razlozima kojima se opravdava zamjena te sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

5.   Države članice ne odobravaju sudjelovanje u ribolovu antarktičkog krila plovilu uvrštenom na bilo koji CCAMLR-ov popis ribarskih plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim (NNN) ribolovom.

Odjeljak 5.

Područje nadležnosti IOTC-a

Članak 30.

Ograničenje ribolovnog kapaciteta plovila koja obavljaju ribolov na području nadležnosti IOTC-a

1.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov tropske tune na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđuju se u točki 1. Priloga VIII.

2.   Najveći broj ribarskih plovila Unije koja obavljaju ribolov igluna (Xiphias gladius) i tunja dugokrilca na području nadležnosti IOTC-a i odgovarajući kapacitet u bruto tonaži utvrđuju se u točki 2. Priloga VIII.

3.   Države članice mogu preraspodijeliti plovila koja su raspoređena na jednu od vrsta ribolova iz stavaka 1. i 2. na drugu vrstu ribolova pod uvjetom da Komisiji mogu dokazati da takvom promjenom ne dolazi do povećanja ribolovnog napora za dotične riblje stokove.

4.   Ako je predložen prijenos kapaciteta na flotu države članice, ta država članica osigurava da plovila koja treba prenijeti budu uvrštena u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov ili evidenciju plovila drugih RFMO-a koji upravljaju ribolovom tune. Plovila koja se nalaze na popisu plovila koja su obavljala ribolov NNN koji je sastavio bilo koji RFMO ne smiju se prenositi.

5.   Države članice smiju ribolovni kapacitet povećati iznad graničnih vrijednosti iz stavaka 1. i 2. samo u okviru ograničenja utvrđenih u razvojnim planovima dostavljenima IOTC-u.

Članak 31.

Ploveći uređaji za privlačenje ribe i opskrbna plovila

1.   Ploveći uređaji za privlačenje ribe imaju plutače opremljene instrumentima. Zabranjena je upotreba svih drugih plutača, kao što su radioplutače.

2.   Jedno plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ni u kojem trenutku ne smije slijediti više od 300 operativnih plutača.

3.   Za svako se plovilo s okružujućim mrežama plivaricama godišnje smije nabaviti najviše 500 plutača opremljenih instrumentima. Nijedno plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ni u kojem trenutku ne smije imati više od 500 plutača opremljenih instrumentima (na zalihama i operativnih).

4.   Najviše dva opskrbna plovila smiju pružati potporu najmanje pet plovila s okružujućim mrežama plivaricama, a sva ta plovila moraju ploviti pod zastavom države članice. Ova se odredba ne primjenjuje na države članice koje upotrebljavaju samo jedno opskrbno plovilo.

5.   Jednom plovilu s okružujućim mrežama plivaricama potporu ni u kojem trenutku ne smije pružati više od jednog opskrbnog plovila koje plovi pod zastavom države članice.

6.   Unija ne smije registrirati nova ni dodatna opskrbna plovila u IOTC-ovu evidenciju plovila s odobrenjem za ribolov.

Članak 32.

Morski psi

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa svih vrsta psa lisice iz porodice Alopiidae ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova.

2.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) ulovljenih u bilo kojoj vrsti ribolova, uz iznimku plovila duljine preko svega manje od 24 m koja sudjeluju jedino u ribolovnim operacijama unutar isključivoga gospodarskog pojasa države članice zastave, pod uvjetom da je njihov ulov namijenjen samo lokalnoj potrošnji.

3.   Kada se slučajno ulove, primjerci vrsta iz stavaka 1. i 2. ne smiju se ozlijediti i moraju se odmah pustiti.

Članak 33.

Manta raže

1.   Ribarska plovila Unije ne smiju loviti manta raže (porodica Mobulidae, uključujući rodove Manta i Mobula) ni zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, skladištiti, nuditi na prodaju ni prodavati nijedan dio ni cijeli trup manta raža, osim ako ulovljenu ribu izravno konzumiraju obitelji ribara („samoopskrbni ribolov”).

Međutim, manta raže slučajno ulovljene u malom ribolovu (osim u površinskom ribolovu, tj. ribolovu plivaričarima, sa štapovima s udicama, s jednostrukim mrežama stajaćicama, plovilima s povrazom i povlačnim povrazima ili ribolovu parangalom koji obavljaju plovila registrirana u IOTC-ovoj evidenciji plovila s odobrenjem za ribolov) mogu se iskrcati samo za potrebe lokalne konzumacije.

2.   Sva ribarska plovila, osim onih koja obavljaju samoopskrbni ribolov, u mjeri u kojoj je to moguće, odmah vraćaju u more manta raže žive i neozlijeđene čim ih ugledaju u mreži, na udici ili na palubi, i to tako da se ozljede tih primjeraka svedu na najmanju moguću mjeru.

Odjeljak 6.

Područje Konvencije SPRFMO-a

Članak 34.

Pelagični ribolov

1.   Samo one države članice koje su 2007., 2008. ili 2009. aktivno obavljale aktivnosti pelagičnog ribolova na području primjene Konvencije SPRFMO-a smiju loviti pelagične stokove na tom području u skladu s TAC-ovima utvrđenima u Prilogu I.H.

2.   Države članice iz stavka 1. ograničavaju ukupnu bruto tonažu plovila koja plove pod njihovom zastavom i love pelagične stokove u 2022. na ukupnu razinu Unije od 78 600 tona bruto na tom području.

3.   Države članice iz stavka 1. mogu iskorištavati ribolovne mogućnosti utvrđene u Prilogu I.H samo ako do petnaestog dana sljedećeg mjeseca Komisiji pošalju sljedeće informacije kako bi ih Komisija mogla dostaviti Tajništvu SPRFMO-a:

(a)

popis plovila koja aktivno obavljaju ribolov ili sudjeluju u prekrcavanju na području primjene Konvencije SPRFMO-a;

(b)

mjesečna izvješća o ulovu.

Odjeljak 7.

Područje Konvencije IATTC-a

Članak 35.

Ribolov okružujućim mrežama plivaricama

1.   Plovila s okružujućim mrežama plivaricama ne smiju loviti žutoperajnu tunu (Thunnus albacares), velikooku tunu ili tunja prugavca (Katsuwonus pelamis):

(a)

od 00.00 29. srpnja 2022. do 24.00 8. listopada 2022. ili od 00.00 9. studenoga 2022. do 24.00 19. siječnja 2023. na području koje je određeno sljedećim granicama:

pacifičkim obalama Amerika,

geografskom dužinom 150o Z,

geografskom širinom 40o S,

geografskom širinom 40° J,

(b)

od 00.00 9. listopada 2022. do 24.00 8. studenoga 2022. na području koje je određeno sljedećim granicama:

geografskom dužinom 96o Z,

geografskom dužinom 110o Z,

geografskom širinom 4o S,

geografskom širinom 3o J.

2.   Za svako plovilo iz stavka 1. koje plovi pod zastavom države članice ta država članica zastave do 1. travnja 2022. obavješćuje Komisiju koje je razdoblje zabrane ribolova iz stavka 1. točke (a) plovilo odabralo.

3.   Plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja love tunu na području primjene Konvencije IATTC-a svu žutoperajnu tunu, velikooku tunu i tunja prugavca koju ulove zadržavaju na plovilu, a zatim prekrcavaju ili iskrcavaju.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se:

(a)

ako se riba smatra neupotrebljivom za prehranu ljudi zbog drugih razloga osim veličine;

(b)

u završnom dijelu izlaska u ribolov ako na plovilu nije ostalo dovoljno tovarnog prostora za pohranjivanje sve tune ulovljene u tom dijelu izlaska u ribolov.

Članak 36.

Ploveći uređaji za privlačenje ribe

1.   Jedno plovilo s okružujućim mrežama plivaricama u svakom trenutku smije imati najviše 400 uređaja za privlačenje ribe aktivnih na području primjene Konvencije IATTC-a. Uređaj za privlačenje ribe smatra se aktivnim ako je postavljen na moru, počne odašiljati svoju lokaciju i ako ga prate plovilo, njegov vlasnik ili subjekt koji upravlja plovilom. Uređaj za privlačenje ribe aktivira se samo na plovilu s okružujućim mrežama plivaricama.

2.   Tijekom 15 dana prije početka razdoblja zabrane ribolova odabranog u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (a) plovilo s okružujućim mrežama plivaricama na području primjene Konvencije IATTC-a:

(a)

ne postavlja uređaje za privlačenje ribe;

(b)

mora izvaditi onoliko uređaja za privlačenje ribe koliko ih je izvorno postavio.

Članak 37.

Ograničenja ulova velikooke tune u ribolovu parangalom

Ukupni godišnji ulovi velikooke tune na području primjene Konvencije IATTC-a za plovila s parangalima svake države članice utvrđeni su u Prilogu I.L.

Članak 38.

Zabrana ribolova trupana oblokrilaca

1.   Zabranjuje se ribolov trupana oblokrilaca (Carcharhinus longimanus) na području primjene Konvencije IATTC-a te zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, nuđenje na prodaju ili prodaja bilo kojeg dijela ili cijelog trupa trupana oblokrilaca ulovljenih na tom području.

2.   Kada ih slučajno ulove, subjekti koji upravljaju plovilom primjerke trupana oblokrilaca ne smiju ozlijediti i moraju ih odmah pustiti.

3.   Subjekti koji upravljaju plovilom bilježe broj puštanja u more uz naznaku stanja (uginuli ili živi) te o toj informaciji izvješćuju državu članicu čiji su državljani.

Države članice Komisiji do 31. siječnja prenose te informacije prikupljene tijekom prethodne godine.

Članak 39.

Zabrana ribolova manta raža

Ribarska plovila Unije na području primjene Konvencije IATTC-a ne smiju loviti manta raže (porodica Mobulidae, uključujući rodove Manta i Mobula) ni zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, skladištiti, nuditi na prodaju ni prodavati nijedan dio ni cijeli trup manta raža ulovljenih na tom području. Čim uoče da su ulovljene manta raže, odmah ih žive i neozlijeđene puštaju u more ako je to moguće.

Odjeljak 8.

Područje Konvencije SEAFO-a

Članak 40.

Zabrana ribolova dubokomorskih pasa

Zabranjuje se usmjereni ribolov sljedećih dubokomorskih pasa na području primjene Konvencije SEAFO-a:

(a)

morska mačka vrste Apristurus manis;

(b)

Bigelowljev kostelj (Etmopterus bigelowi);

(c)

kratkorepi kostelj (Etmopterus brachyurus);

(d)

veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps);

(e)

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus);

(f)

voline i raže (Rajidae);

(g)

baršunasti kostelj (Scymnodon squamulosus);

(h)

dubokomorski psi iz nadreda Selachimorpha;

(i)

kostelj (Squalus acanthias).

Odjeljak 9.

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

Članak 41.

Uvjeti za ribolov velikooke tune, žutoperajne tune, tunja prugavca i južnopacifičkog tunja dugokrilca

1.   Države članice osiguravaju da se ne dodijeli više od 403 ribolovna dana plovilima s okružujućim mrežama plivaricama koja love velikooku tunu (Thunnus obesus), žutoperajnu tunu (Thunnus albacares) i tunja prugavca (Katsuwonus pelamis) na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a koji se nalazi na otvorenome moru između 20° S i 20° J.

2.   Ribarska plovila Unije ne smiju ciljano loviti južnopacifičkog tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) na području primjene Konvencije WCPFC-a južno od 20° J.

3.   Države članice osiguravaju da ulovi velikooke tune (Thunnus obesus) plovilima s parangalima u 2022. ne premaše ograničenja utvrđena u tablici u Prilogu I.G.

Članak 42.

Upravljanje ribolovom s pomoću uređaja za privlačenje ribe

1.   Na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a koji se nalazi između 20° S i 20° J plovila s okružujućim mrežama plivaricama ne smiju upotrebljavati, servisirati ili postavljati mreže na uređaje za privlačenje ribe od 00.00 1. srpnja 2022. do 24.00 30. rujna 2022.

2.   Uz zabranu iz stavka 1. zabranjuje se i postavljanje mreža na uređaje za privlačenje ribe na otvorenome moru na području primjene Konvencije WCPFC-a koji se nalazi između 20° S i 20° J, tijekom dodatna dva mjeseca: ili od 00.00 1. travnja 2022. do 24.00 31. svibnja 2022., ili od 00.00 1. studenoga 2022. do 24.00 31. prosinca 2022.

3.   Svaka država članica osigurava da nijedno njezino plovilo s okružujućim mrežama plivaricama ni u kojem trenutku na moru ne postavi više od 350 uređaja za privlačenje ribe s aktiviranim plutačama opremljenima instrumentima. Plutače se aktiviraju isključivo na plovilu.

Članak 43.

Zabrana odbacivanja tropskih tuna ulovljenih plivaričarima

1.   Sva plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja obavljaju ribolov na dijelu područja primjene Konvencije WCPFC-a koje se nalazi između 20° S i 20° J zadržavaju na plovilu, prekrcavaju i iskrcavaju svu velikooku tunu i žutoperajnu tunu te tunja prugavca koje ulove.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a)

u završnom dijelu izlaska u ribolov ako na plovilu nije ostalo dovoljno tovarnog prostora za pohranjivanje sve ribe;

(b)

ako je riba neupotrebljiva za prehranu ljudi zbog drugih razloga osim veličine;

(c)

u slučaju ozbiljnog kvara opreme za zamrzavanje.

Članak 44.

Najveći broj ribarskih plovila Unije s odobrenjem za ribolov igluna

Najveći broj ribarskih plovila Unije s odobrenjem za ribolov igluna (Xiphias gladius) na dijelovima područja primjene Konvencije WCPFC-a južno od 20° J utvrđuje se u Prilogu IX.

Članak 45.

Ograničenja ulova za igluna u ribolovu parangalom južno od 20° J

Države članice osiguravaju da ulovi igluna (Xiphias gladius) južno od 20° J plovilima s parangalima u 2022. ne premaše ograničenje iz Priloga I.G. Osim toga, osiguravaju i da uslijed toga ne dođe do pomaka ribolovnog napora za igluna na područje sjeverno od 20° J.

Članak 46.

Svilenkasti morski pas i trupan oblokrilac

1.   Zabranjuje se zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje ili skladištenje bilo kojeg dijela ili cijelog trupa sljedećih vrsta na području primjene Konvencije WCPFC-a:

(a)

svilenkastih morskih pasa (Carcharhinus falciformis);

(b)

trupana oblokrilca (Carcharhinus longimanus).

2.   Kada se slučajno ulove, primjerci vrsta iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti i moraju se odmah pustiti.

Članak 47.

Područje na kojem se preklapaju područja primjene konvencija IATTC-a i WCPFC-a

1.   Plovila navedena samo u registru WCPFC-a primjenjuju mjere utvrđene u ovom odjeljku pri ribolovu na području na kojem se preklapaju područja primjene konvencija IATTC-a i WCPFC-a.

2.   Plovila navedena i u registru WCPFC-a i u registru IATTC-a te plovila navedena samo u registru IATTC-a primjenjuju mjere iz članka 35. stavka 1. točke (a), članka 35. stavaka 2., 3. i 4. te članaka 36., 37. i 38. pri ribolovu na području na kojem se preklapaju područja primjene konvencija IATTC-a i WCPFC-a.

Odjeljak 10.

Beringovo more

Članak 48.

Zabrana ribolova na pučini Beringova mora

Zabranjuje se ribolov aljaške kolje (Gadus chalcogrammus) na pučini Beringova mora.

Odjeljak 11.

Područje primjene sporazuma SIOFA-e

Članak 49.

Ograničenja pridnenog ribolova

Države članice osiguravaju da plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja obavljaju ribolov na području primjene Sporazuma SIOFA-e:

(a)

ograniče svoj godišnji ribolovni napor i ulov u pridnenom ribolovu na prosječnu godišnju razinu iz reprezentativnog razdoblja u kojem su bila aktivna na tom području i za koje postoje podaci prijavljeni Komisiji;

(b)

ne prošire prostornu rasprostranjenost pridnenog ribolovnog napora, osim metodama s parangalima i zamkama, izvan područja na kojima se tijekom posljednjih godina obavljao ribolov;

(c)

nemaju odobrenje za ribolov na privremeno zaštićenim područjima Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What i Walter’s Shoal, kako su definirana u Prilogu I.K, osim metodama s parangalima i zamkama, te pod uvjetom da na plovilu bude znanstveni promatrač cijelo vrijeme dok se obavlja ribolov na tim područjima.

GLAVA III.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA PLOVILA TREĆIH ZEMALJA U VODAMA UNIJE

Članak 50.

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Norveške i ribarska plovila registrirana u Farskim Otocima

Ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Norveške i ribarskim plovilima registriranima u Farskim Otocima može se odobriti ribolov u vodama Unije podložno TAC-ovima utvrđeni u Prilogu I. ovoj Uredbi i podložno uvjetima predviđenima u ovoj Uredbi i glavi III. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 51.

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Ujedinjene Kraljevine, koja su registrirana u Ujedinjenoj Kraljevini i kojima je povlasticu izdala uprava za ribarstvo Ujedinjene Kraljevine

Ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Ujedinjene Kraljevine, koja su registrirana u Ujedinjenoj Kraljevini i kojima je povlasticu izdala uprava za ribarstvo Ujedinjene Kraljevine može se odobriti ribolov u vodama Unije podložno TAC-ovima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi i podložno uvjetima predviđenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) 2017/2403.

Članak 52.

Prijenosi i razmjene kvota s Ujedinjenom Kraljevinom

1.   Svi prijenosi ili razmjene kvota između Unije i Ujedinjene Kraljevine provode se u skladu s ovim člankom.

2.   Država članica koja namjerava prenijeti ili razmijeniti kvote s Ujedinjenom Kraljevinom može s Ujedinjenom Kraljevinom raspravljati o nacrtu prijenosa ili razmjene kvota. Dotična država članica obavješćuje Komisiju o tom nacrtu.

3.   Ako Komisija potvrdi nacrt prijenosa ili razmjene kvota iz stavka 2. koji joj dostavi dotična država članica, Komisija bez neopravdane odgode izražava pristanak na to da bude obvezana takvim prijenosom ili razmjenom kvota. Komisija obavješćuje Ujedinjenu Kraljevinu i države članice o dogovorenom prijenosu ili razmjeni kvota.

4.   Ribolovne mogućnosti primljene od Ujedinjene Kraljevine ili prenesene na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju dogovorenog prijenosa ili razmjene kvota smatraju se kvotama koje su dodijeljene dotičnoj državi članici ili oduzete od njezine dodjele od trenutka obavijesti o tom prijenosu ili razmjeni kvota u skladu sa stavkom 3. Takvi prijenosi i razmjene ne utječu na ključ za raspodjelu ribolovnih mogućnosti među državama članicama u skladu s načelom relativne stabilnosti ribolovnih aktivnosti.

Članak 53.

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele

Ribarska plovila koja plove pod zastavom Venezuele podliježu uvjetima predviđenima u ovoj Uredbi i glavi III. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 54.

Odobrenja za ribolov

Najveći broj odobrenja za ribolov za plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije utvrđuje se u dijelu B Priloga V.

Članak 55.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnih ulova

Uvjeti utvrđeni u članku 8. primjenjuju se na ulove i usputne ulove plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov na temelju odobrenja iz članka 53.

Članak 56.

Zabranjene vrste

1.   Plovila trećih zemalja ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati sljedeće vrste kad se nalaze u vodama Unije:

(a)

zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata) u vodama Unije u zonama ICES-a 2a, 3a i 7d te na potpodručju ICES-a 4;

(b)

kompleks dviju vrsta voline (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

(c)

pas butor (Galeorhinus galeus) kad je ulovljen parangalima u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

(d)

drkovna (Dalatias licha), kljunasti morski pas (Deania calcea), ljuskasti kostelj dubinac (Centrophorus squamosus), veliki kostelj crnac (Etmopterus princeps) i portugalski morski pas (Centroscymnus coelolepis) u vodama Unije u zoni ICES-a 2a i na potpodručjima ICES-a 1, 4 i 14;

(e)

kučina (Lamna nasus) u svim vodama Unije;

(f)

raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a 3a;

(g)

raža vijošarka (Raja undulata) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6 i 10;

(h)

ražopas (Rhinobatos rhinobatos) u Sredozemnome moru;

(i)

kitopsina (Rhincodon typus) u svim vodama;

(j)

kostelj (Squalus acanthias) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.   Kada se slučajno ulove, primjerci vrsta iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti i moraju se odmah pustiti.

GLAVA IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Izmjene Uredbe (EU) 2021/92

Uredba (EU) 2021/92 mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu I.B tablica za ribolovne mogućnosti za kapelana u grenlandskim vodama u zonama 5 i 14 (CAP/514GRN) zamjenjuje se sljedećim:

„Vrsta:

kapelin

Mallotus villosus

Zona:

grenlandske vode u zonama 5 i 14

(CAP/514GRN)

Danska

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

0

 

Švedska

0

 

Sve države članice

0

(1)

Unija

0

(2)

Norveška

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Nije relevantno

 

(1)

Danska, Njemačka i Švedska mogu pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice” samo nakon što iscrpe vlastitu kvotu. Međutim, države članice s više od 10  % kvote Unije uopće ne smiju pristupiti kvoti koja se odnosi na „sve države članice”. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Za razdoblje ribolova od 15. listopada 2021. do 15. travnja 2022.”.

2.

U Prilogu I.D, tablica s ribolovnim mogućnostima za sjevernog tunja dugokrilca (ALB/AN05N) zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

sjeverni stok tunja dugokrilca

Thunnus alalunga

Zona:

Atlantski ocean, sjeverno od 5° S

(ALB/AN05N)

Irska

 

3 174,03

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Španjolska

 

17 890,00

 

Francuska

 

5 626,69

 

Portugal

 

1 962,13

 

Unija

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Broj ribarskih plovila Unije koja love sjeverni stok tunja dugokrilca kao ciljanu vrstu u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 520/2007 jest 1 253 . Na te se kvote primjenjuju odgovarajuća smanjenja u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1224/2009 kako bi se provele kvote dodijeljene državama članicama na temelju ove Uredbe uz prilagodbe kojima se poštuje ukupna kvota Unije na razini ICCAT-a.”.

Članak 58.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan Uredbom (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 59.

Prijelazne odredbe

Članci 11., 16., 17., 18., 25., 32., 33., 38., 39., 40., 46., 48. i 56. nastavljaju se primjenjivati, mutatis mutandis, u 2023. do stupanja na snagu Uredbe o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023.

Članak 60.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022. Međutim:

(a)

odredbe o ribolovnim mogućnostima utvrđene u člancima 27., 28. i 29. te Prilogu VII. za stokove navedene u tom prilogu na području primjene Konvencije CCAMLR-a primjenjuju se od 1. prosinca 2021.;

(b)

članak 26. stavak 2. primjenjuje se od 17. prosinca 2021.;

(c)

članak 57. točka 1. primjenjuje se od 15. listopada 2021. do 15. travnja 2022.;

(d)

članak 57. točka 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2021.;

(e)

Prilog II. primjenjuju se od 1. veljače 2022. do 31. siječnja 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (SL L 83, 25.3.2019., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16.9.2016., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje iz godine u godinu ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) 2021/92 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije (SL L 31, 29.1.2021., str. 31.).

(8)  Odluka Vijeća 87/277/EEZ od 18. svibnja 1987. o dodjeli mogućnosti ulova bakalara na području otoka Spitsbergen i Medvjeđeg otoka i u području 3M kako je utvrđeno Konvencijom NAFO-a (SL L 135, 23.5.1987., str. 29.).

(9)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1565 od 14. rujna 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane (SL L 244, 19.9.2015., str. 55.).

(10)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(11)  SL L 175, 18.5.2021., str. 3.

(12)  SL L 149, 30.4.2021., str. 10.

(13)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019., str. 105.).

(14)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999 (SL L 97, 1.4.2004., str. 16.).

(16)  Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).

(17)  SL L 224, 16.8.2006., str. 24. Unija je Konvenciju o jačanju IATTC-a odobrila Odlukom Vijeća 2006/539/EZ od 22. svibnja 2006. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (SL L 224, 16.8.2006., str. 22.).

(18)  SL L 162, 18.6.1986., str. 34. Unija je toj konvenciji pristupila Odlukom Vijeća 86/238/EEZ od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984. (SL L 162, 18.6.1986., str. 33.).

(19)  SL L 236, 5.10.1995., str. 25. Unija je IOTC-u pristupila Odlukom Vijeća 95/399/EZ od 18. rujna 1995. o pristupanju Zajednice Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu (SL L 236, 5.10.1995., str. 24.).

(20)  Uredba (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 42.).

(21)  SL L 234, 31.8.2002., str. 40. Unija je Konvenciju SEAFO-a odobrila Odlukom Vijeća 2002/738/EZ od 22. srpnja 2002. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima u jugoistočnom Atlantskom oceanu (SL L 234, 31.8.2002., str. 39.).

(22)  SL L 196, 18.7.2006., str. 15. Unija je SIOFA-u odobrila Odlukom Vijeća 2008/780/EZ od 29. rujna 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (SL L 268, 9.10.2008., str. 27.).

(23)  SL L 67, 6.3.2012., str. 3. Unija je konvenciju SPRFMO-a odobrila Odlukom Vijeća 2012/130/EU od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku (SL L 67, 6.3.2012., str. 1.).

(24)  SL L 32, 4.2.2005., str. 3. Unija je toj konvenciji pristupila Odlukom Vijeća 2005/75/EZ od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku (SL L 32, 4.2.2005., str. 1.).

(25)  Uredba (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (SL L 347, 28.12.2017., str. 81.).

(26)  Sve vrste pridnenih povlačnih mreža (koća) (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS i TB).

(27)  Sve vrste mreža potegača (SSC, SDN, SPR, SV, SB i SX).

(28)  Sav ribolov parangalima ili štapovima s udicama (mehaničkim ili na ručno upravljanje) (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX i LLS).

(29)  Sve pričvršćene mreže stajaćice i klopke (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN i FIX).

(30)  Oznake alata: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Oznake alata: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 973/2001 (SL L 123, 12.5.2007., str. 3.).


PRILOG

POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

TAC-ovi primjenjivi na ribarska plovila Unije na područjima za koja su TAC-ovi utvrđeni prema vrsti i području

PRILOG I.A:

Skagerrak, Kattegat, potpodručja ICES-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, vode Unije na području CECAF-a, vode Francuske Gijane

PRILOG I.B:

Sjeveroistočni Atlantik i Grenland, potpodručja ICES-a 1, 2, 5, 12 i 14 i grenlandske vode na potpodručju NAFO-a 1

PRILOG I.C:

Sjeverozapadni Atlantik – područje primjene Konvencije NAFO-a

PRILOG I.D:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG I.E:

Jugoistočni Atlantski ocean – područje primjene Konvencije SEAFO-a

PRILOG I.F:

Južna plavoperajna tuna – područja rasprostranjenosti

PRILOG I.G:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a

PRILOG I.H:

Područje primjene Konvencije SPRFMO-a

PRILOG I.J:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG I.K:

Područje primjene sporazuma SIOFA-a

PRILOG I.L:

Područje primjene Konvencije IATTC-a

PRILOG II.

Ribolovni napor za plovila u kontekstu upravljanja stokovima lista u zapadnom dijelu kanala La Manche u zoni ICES-a 7e

PRILOG III.:

Područja upravljanja za hujice u zonama ICES-a 2a, 3a i na potpodručju ICES-a 4

PRILOG IV.:

Sezonske zabrane ribolova za zaštitu bakalara u mrijestu

PRILOG V.:

Odobrenja za ribolov

PRILOG VI.:

Područje primjene Konvencije ICCAT-a

PRILOG VII.:

Područje primjene Konvencije CCAMLR-a

PRILOG VIII.:

Područje nadležnosti IOTC-a

PRILOG IX.:

Područje primjene Konvencije WCPFC-a


PRILOG I.

TAC-ovi PRIMJENJIVI NA RIBARSKA PLOVILA UNIJE NA PODRUČJIMA ZA KOJA SU TAC-ovi UTVRĐENI PREMA VRSTI I PODRUČJU

U tablicama u prilozima utvrđeni su TAC-ovi i kvote (u tonama žive mase, osim ako je drukčije određeno) po stoku te, prema potrebi, s njima funkcionalno povezani uvjeti.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u prilozima podliježu pravilima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1224/2009, a posebno njezinim člancima 33. i 34.

Osim ako je navedeno drukčije, upućivanja na ribolovne zone u prilozima jesu upućivanja na zone ICES-a. Unutar svakog područja riblji se stokovi navode prema abecednom redu znanstvenog naziva vrste. Vrste se za regulatorne svrhe imenuju isključivo znanstvenim nazivima. Uobičajeni nazivi navedeni su radi lakšeg snalaženja.

Prilozi od I.A do I.L dio su ovog Priloga.

Za potrebe ove Uredbe navodi se sljedeća usporedna tablica znanstvenih i uobičajenih naziva vrsta:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Amblyraja radiata

RJR

zvjezdasta raža glatica

Ammodytes spp.

SAN

hujice

Argentina silus

ARU

veliki srebrnjak

Beryx spp.

ALF

ribe roda Beryx

Brosme brosme

USK

riba vrste Brosme brosme

Caproidae

BOR

kljunke

Centrophorus squamosus

GUQ

ljuskasti kostelj dubinac

Centroscymnus coelolepis

CYO

portugalski morski pas

Chaceon spp.

GER

dubokomorski crveni rakovi

Chaenocephalus aceratus

SSI

ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

antarktička ledena riba

Channichthys rhinoceratus

LIC

jednoroga ledena riba

Chionoecetes spp.

PCR

snježna rakovica

Clupea harengus

HER

haringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

tuponosi grenadir

Dalatias licha

SCK

drkovna

Deania calcea

DCA

kljunasti morski pas

Dicentrarchus labrax

BSS

lubin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

RJB

kompleks dviju vrsta voline

Dissostichus eleginoides

TOP

patagonski zuban

Dissostichus mawsoni

TOA

antarktički zuban

Dissostichus spp.

TOT

antarktičke zubuše

Engraulis encrasicolus

ANE

inćun

Etmopterus princeps

ETR

veliki kostelj crnac

Etmopterus pusillus

ETP

glatki kostelj crnac

Euphausia superba

KRI

antarktički kril

Gadus morhua

COD

bakalar

Galeorhinus galeus

GAG

pas butor

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

pašara

Gobionotothen gibberifrons

NOG

tuponosa nototenija

Hippoglossoides platessoides

PLA

američki iverak

Hoplostethus atlanticus

ORY

narančasti zvjezdook

Illex illecebrosus

SQI

lignjun

Lamna nasus

POR

kučina

Lepidorhombus spp.

LIN

patarače

Leucoraja fullonica

RJF

Fullerova raža

Leucoraja naevus

RJN

mala raža

Limanda ferruginea

YEL

žutorepi list

Lophiidae

ANF

grdobine

Macrourus spp.

GRV

grenadiri

Makaira nigricans

BUM

plavi iglan

Mallotus villosus

CAP

kapelin

Manta birostris

RMB

divovska manta

Martialia hyadesi

SQS

lignja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

koljak

Merlangius merlangus

WHG

pišmolj

Merluccius merluccius

HKE

oslić

Micromesistius poutassou

WHB

ugotica pučinka

Microstomus kitt

LEM

iverak limun

Molva dypterygia

BLI

manjić morski

Molva molva

LIN

manjić

Nephrops norvegicus

NEP

škamp

Notothenia rossii

NOR

kraljevska nototenija

Notothenia squamifrons

NOS

siva nototenija

Pandalus borealis

PRA

sjeverna kozica

Paralomis spp.

PAI

rakovice

Penaeus spp.

PEN

kozice roda Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

iverak zlatopjeg

Pleuronectiformes

FLX

plosnatice

Pollachius pollachius

POL

kolja

Pollachius virens

POK

crna kolja

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

ledena krokodil riba

Pseudopentaceros spp.

EDW

ribe roda Pseudopentaceros

Raja brachyura

RJH

plava raža

Raja circularis

RJI

raža smeđa

Raja clavata

RJC

raža kamenica

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

crna volina

Raja microocellata

RJE

sitnooka raža

Raja montagui

RJM

raža crnopjega

Raja undulata

RJU

raža vijošarka

Rajiformes

SRX

voline i raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

grenlandski halibut

Rostroraja alba

RJA

volina bjelica

Sardina pilchardus

PIL

srdela

Scomber scombrus

MAC

skuša

Scophthalmus maximus

TUR

romb kvrgaš

Scophthalmus rhombus

BLL

romb glatki

Sebastes spp.

RED

crveni bodečnjaci

Solea solea

SOL

list

Solea spp.

SOO

listovi

Sprattus sprattus

SPR

papalina

Squalus acanthias

DGS

kostelj

Tetrapturus albidus

WHM

bijeli iglan

Thunnus alalunga

ALB

tunj dugokrilac

Thunnus maccoyii

SBF

južna plavoperajna tuna

Thunnus obesus

BET

velikooka tuna

Thunnus thynnus

BFT

plavoperajna tuna

Trachurus murphyi

CJM

čileanski šnjur

Trachurus spp.

JAX

šaruni

Trisopterus esmarkii

NOP

norveška ugotica

Urophycis tenuis

HKW

bijela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

iglun

Sljedeća usporedna tablica uobičajenih naziva i znanstvenih naziva vrsta služi isključivo za potrebe objašnjenja:

Uobičajeni naziv

Troslovna oznaka

Znanstveni naziv

američki iverak

PLA

Hippoglossoides platessoides

antarktička ledena riba

ANI

Champsocephalus gunnari

antarktičke zubuše

TOT

Dissostichus spp.

antarktički kril

KRI

Euphausia superba

antarktički zuban

TOA

Dissostichus mawsoni

bakalar

COD

Gadus morhua

bijela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

bijeli iglan

WHM

Tetrapturus albidus

crna kolja

POK

Pollachius virens

crna volina

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

crveni bodečnjaci

RED

Sebastes spp.

čileanski šnjur

CJM

Trachurus murphyi

divovska manta

RMB

Manta birostris

drkovna

SCK

Dalatias licha

dubokomorski crveni rakovi

GER

Chaceon spp.

Fullerova raža

RJF

Leucoraja fullonica

glatki kostelj crnac

ETP

Etmopterus pusillus

grdobine

ANF

Lophiidae

grenadiri

GRV

Macrourus spp.

grenlandski halibut

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

haringa

HER

Clupea harengus

hujice

SAN

Ammodytes spp.

iglun

SWO

Xiphias gladius

inćun

ANE

Engraulis encrasicolus

iverak limun

LEM

Microstomus kitt

iverak zlatopjeg

PLE

Pleuronectes platessa

jednoroga ledena riba

LIC

Channichthys rhinoceratus

južna plavoperajna tuna

SBF

Thunnus maccoyii

kapelin

CAP

Mallotus villosus

kljunasti morski pas

DCA

Deania calcea

kljunke

BOR

Caproidae

kolja

POL

Pollachius pollachius

koljak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

kompleks dviju vrsta voline

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

kostelj

DGS

Squalus acanthias

kozice roda Penaeus

PEN

Penaeus spp.

kraljevska nototenija

NOR

Notothenia rossii

kučina

POR

Lamna nasus

ledena krokodil riba

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

ledena riba

SSI

Chaenocephalus aceratus

lignja

SQS

Martialia hyadesi

lignjun

SQI

Illex illecebrosus

list

SOL

Solea solea

listovi

SOO

Solea spp.

lubin

BSS

Dicentrarchus labrax

ljuskasti kostelj dubinac

GUQ

Centrophorus squamosus

mala raža

RJN

Leucoraja naevus

manjić

LIN

Molva molva

manjić morski

BLI

Molva dypterygia

narančasti zvjezdook

ORY

Hoplostethus atlanticus

norveška ugotica

NOP

Trisopterus esmarkii

oslić

HKE

Merluccius merluccius

papalina

SPR

Sprattus sprattus

pas butor

GAG

Galeorhinus galeus

pašara

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

patagonski zuban

TOP

Dissostichus eleginoides

patarače

LIN

Lepidorhombus spp.

pišmolj

WHG

Merlangius merlangus

plava raža

RJH

Raja brachyura

plavi iglan

BUM

Makaira nigricans

plavoperajna tuna

BFT

Thunnus thynnus

plosnatice

FLX

Pleuronectiformes

portugalski morski pas

CYO

Centroscymnus coelolepis

rakovice

PAI

Paralomis spp.

raža crnopjega

RJM

Raja montagui

raža kamenica

RJC

Raja clavata

raža smeđa

RJI

Raja circularis

raža vijošarka

RJU

Raja undulata

riba vrste Brosme brosme

USK

Brosme brosme

ribe roda Beryx

ALF

Beryx spp.

ribe roda Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

romb glatki

BLL

Scophthalmus rhombus

romb kvrgaš

TUR

Scophthalmus maximus

sitnooka raža

RJE

Raja microocellata

siva nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

sjeverna kozica

PRA

Pandalus borealis

skuša

MAC

Scomber scombrus

snježna rakovica

PCR

Chionoecetes spp.

srdela

PIL

Sardina pilchardus

šaruni

JAX

Trachurus spp.

škamp

NEP

Nephrops norvegicus

tunj dugokrilac

ALB

Thunnus alalunga

tuponosa nototenija

NOG

Gobionotothen gibberifrons

tuponosi grenadir

RNG

Coryphaenoides rupestris

ugotica pučinka

WHB

Micromesistius poutassou

veliki kostelj crnac

ETR

Etmopterus princeps

veliki srebrnjak

ARU

Argentina silus

velikooka tuna

BET

Thunnus obesus

volina bjelica

RJA

Rostroraja alba

voline i raže

SRX

Rajiformes

zvjezdasta raža glatica

RJR

Amblyraja radiata

žutorepi list

YEL

Limanda ferruginea


PRILOG I.A

SKAGERRAK, KATTEGAT, POTPODRUČJA ICES-A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, VODE UNIJE NA PODRUČJU CECAF-A, VODE FRANCUSKE GIJANE

DIO A

Autonomni stokovi Unije

Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Španjolska

 

21 600

(1)

Analitički TAC

Francuska

 

2 400

(1)

Unija

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Smije se loviti samo od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.


Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španjolska

 

0

(1)

Zaštitni TAC

Portugal

 

0

(1)

Unija

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Smije se loviti samo od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2023.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

 

60

(1)(2)

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

 

1

(1)(2)

Švedska

 

36

(1)(2)

Unija

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(2)

Uz ove kvote, država članica plovilima koja plove pod njezinom zastavom i sudjeluju u pokusnom daljinskom elektroničkom praćenju može odobriti dodatnu raspodjelu unutar ukupnog ograničenja od 30 % kvote dodijeljene toj državi članici. Nijedno plovilo koje sudjeluje u pokusnom daljinskom elektroničkom praćenju ne smije uloviti više od 300 kg. Ulovi u okviru te dodatne raspodjele prijavljuju se zasebno (COD/03AS_REM). Time se ne dovodi u pitanje relativna stabilnost.


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španjolska

 

2 167

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

108

 

Portugal

 

72

 

Unija

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španjolska

 

3 091

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

3

 

Portugal

 

615

 

Unija

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Španjolska

 

871

 

Zaštitni TAC

Francuska

 

1 306

 

Unija

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Vrsta:

oslić

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španjolska

 

4 899

 

Zaštitni TAC

Francuska

 

470

 

Portugal

 

2 286

 

Unija

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danska

 

6 248

 

Analitički TAC

Njemačka

 

18

 

Švedska

 

2 235

 

Unija

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(NEP/8ABDE.)

Španjolska

 

233

 

Analitički TAC

Francuska

 

3 647

 

Unija

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, funkcionalna jedinica 25

(NEP/8CU25)

Španjolska

 

1,7

(1)

Zaštitni TAC

Francuska

 

0,0

(1)

Unija

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Isključivo u okviru kontrolnog ribolova radi prikupljanja podataka o ulovu po jedinici napora koji se obavlja plovilima na kojima su prisutni promatrači, tijekom pet izlazaka u ribolov mjesečno u kolovozu i rujnu.


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, funkcionalna jedinica 31

(NEP/8CU31)

Španjolska

 

13

 

Analitički TAC

Francuska

 

1

 

Unija

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španjolska

 

89

(1)

Zaštitni TAC

Portugal

 

266

(1)

Unija

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

Ne lovi se u funkcionalnim jedinicama 26 i 27 zone 9a.

(2)

U okviru ograničenja ovih kvota, u funkcionalnoj jedinici 30 zone 9a (NEP/*9U30) ne smije se izloviti više od sljedeće količine: 50


Vrsta:

kozice roda Penaeus

Penaeus spp.

Zona:

vode Francuske Gijane

(PEN/FGU.)

Francuska

 

treba utvrditi

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe

Unija

 

treba utvrditi

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

treba utvrditi

(1)(2)

(1)

Ribolov kozica Penaeus subtilis i Penaeus brasiliensis zabranjen je u vodama dubine manje od 30 metara.

(2)

Utvrđuje se na jednaku količinu kao kvota Francuske.


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

 

493

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

6

 

Švedska

 

56

 

Unija

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

7b i 7c

(PLE/7BC.)

Francuska

 

4

 

Zaštitni TAC

Irska

 

15

 

Unija

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španjolska

 

26

 

Zaštitni TAC

Francuska

 

103

 

Portugal

 

26

 

Unija

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Vrsta:

kolja

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(POL/8ABDE.)

Španjolska

 

252

 

Zaštitni TAC

Francuska

 

1 230

 

Unija

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Vrsta:

kolja

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Španjolska

 

149

 

Zaštitni TAC

Francuska

 

17

 

Unija

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Vrsta:

kolja

Pollachius pollachius

Zona:

9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(POL/9/3411)

Španjolska

 

196

(1)

Zaštitni TAC

Portugal

 

7

(1)(2)

Unija

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Unije u 8c (POL/*08C.).

(2)

Osim tog TAC-a Portugal smije uloviti količine kolje koje ne premašuju 98 tona (POL/93411P).


Vrsta:

list

Solea solea

Zona:

3a; vode Unije u podzonama 22–24

(SOL/3ABC24)

Danska

 

599

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

35

(1)

Nizozemska

 

58

(1)

Švedska

 

23

 

Unija

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Ta se kvota smije loviti samo u vodama Unije u zoni 3a i u podzonama 22–24.


Vrsta:

list

Solea solea

Zona:

7b i 7c

(SOL/7BC.)

Francuska

 

6

 

Zaštitni TAC

Irska

 

28

 

Unija

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Vrsta:

list

Solea solea

Zona:

8a i 8b

(SOL/8AB.)

Belgija

 

27

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Španjolska

 

5

 

Francuska

 

1 997

 

Nizozemska

 

150

 

Unija

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Vrsta:

listovi

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Španjolska

 

245

 

Zaštitni TAC

Portugal

 

407

 

Unija

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

U okviru ograničenja ovih kvota, ne smije se izloviti više lista (Solea solea) od sljedeće količine (SOL/8CDE34): 320:


Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Španjolska

 

35 516

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Portugal

 

101 761

(1)

Unija

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Poseban uvjet: do postotka, koji se treba utvrditi, te kvote smije se izloviti u zoni 8c (JAX/*08C).


Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

10; vode Unije na području CECAF-a (1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

 

treba utvrditi

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe

Unija

 

treba utvrditi

(2)

 

 

 

 

TAC

 

treba utvrditi

(2)

(1)

Vode uz otočje Azore.

(2)

Utvrđuje se na jednaku količinu kao kvota Portugala.


Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

vode Unije na području CECAF-a (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

 

treba utvrditi

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe

Unija

 

treba utvrditi

(2)

 

 

 

 

TAC

 

treba utvrditi

(2)

(1)

Vode uz otočje Madeira.

(2)

Utvrđuje se na jednaku količinu kao kvota Portugala.


Vrsta:

šaruni

Trachurus spp.

Zona:

vode Unije na području CECAF-a (1)

(JAX/341SPN)

Španjolska

 

treba utvrditi

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 6. ove Uredbe

Unija

 

treba utvrditi

(2)

 

 

 

 

TAC

 

treba utvrditi

(2)

(1)

Vode uz Kanarske otoke.

(2)

Utvrđuje se na jednaku količinu kao kvota Španjolske.

DIO B

Dijeljeni stokovi

Vrsta:

hujice i povezani usputni ulovi

Ammodytes spp.

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4; vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a; vode Unije u zoni 3a (1)

Danska

 

0

(2)(3)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

 

0

(2)(3)

Švedska

 

0

(2)(3)

Unija

 

0

(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Isključujući vode unutar šest nautičkih milja od polaznih crta Ujedinjene Kraljevine uz Shetlandske otoke i otoke Fair Isle i Foula.

(2)

Na područjima upravljanja 1r i 2r TAC se smije loviti samo kao TAC za praćenje uz odgovarajući protokol uzorkovanja za tu vrstu ribolova.

(3)

Do 2 % kvote smije se sastojati od usputnih ulova pišmolja i skuše (OT1/*2A3A4X). Usputni ulovi pišmolja i skuše oduzeti od kvote na temelju ove odredbe i usputni ulovi vrsta oduzeti od kvote na temelju članka 15. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 zajedno ne smiju premašiti 9 % kvote.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja ovih kvota ne smije se izloviti više od količina navedenih u nastavku na sljedećim područjima upravljanja za hujice, kako su definirana u Prilogu III.:

 

Zona: vode Ujedinjene Kraljevine i Unije na područjima upravljanja za hujice

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

0

0

0

0

0

0

0

Njemačka

0

0

0

0

0

0

0

Švedska

0

0

0

0

0

0

0

Unija

0

0

0

0

0

0

0

Ujedinjena Kraljevina

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

0

0

0

0

0

0

0


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zonama 1 i 2

(ARU/1/2.)

Njemačka

 

4

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

 

1

 

Nizozemska

 

3

 

Unija

 

9

 

Ujedinjena Kraljevina

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4; vode Unije u zoni 3a

(ARU/3A4-C)

Danska

 

179

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

 

2

 

Francuska

 

1

 

Irska

 

1

 

Nizozemska

 

9

 

Švedska

 

7

 

Unija

 

199

 

Ujedinjena Kraljevina

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Vrsta:

veliki srebrnjak

Argentina silus

Zona:

6 i 7; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5

(ARU/567.)

Njemačka

 

71

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

 

2

 

Irska

 

66

 

Nizozemska

 

742

 

Unija

 

880

 

Ujedinjena Kraljevina

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zonama 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Njemačka

 

2

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

2

(1)

Druge zemlje

 

1

(1)(2)

Unija

 

4

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.

(2)

Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/1214EI_AMS).


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4

(USK/04-C.)

Danska

 

17

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

5

(1)

Francuska

 

12

(1)

Švedska

 

2

(1)

Druge zemlje

 

2

(2)

Unija

 

37

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 25 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije te u međunarodnim vodama u zoni 6a sjeverno od 58°30′ S (USK/*6AN58).

(2)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/04-C_AMS).


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

6 i 7; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5

(USK/567EI.)

Njemačka

 

15

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Španjolska

 

52

(1)

Francuska

 

617

(1)

Irska

 

60

(1)

Druge zemlje

 

15

(2)

Unija

 

758

(1)

Norveška

 

0

(3)(4)(5)

Ujedinjena Kraljevina

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4 (USK/*04-C.).

(2)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov. Ulovi koje treba oduzeti od te dijeljene kvote prijavljuju se zasebno (USK/567EI_AMS).

(3)

Poseban uvjet: od čega je dopušten slučajni ulov drugih vrsta u iznosu od 25 % po plovilu, u bilo kojem trenutku, u zonama 6 i 7 i u vodama Ujedinjene Kraljevine i međunarodnim vodama u zoni 5. Međutim, taj se postotak smije premašiti u prvih 24 sata nakon početka ribolova na određenom području. Ukupni slučajni ulov drugih vrsta u zonama 6 i 7 i u vodama Ujedinjene Kraljevine i međunarodnim vodama u zoni 5 ne smiju premašiti sljedeću količinu u tonama (OTH/*5B67-). Usputni ulov bakalara na temelju ove odredbe na području 6a ne smije premašiti 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Uključujući manjića. Sljedeće kvote za Norvešku smiju se loviti samo parangalima u zonama 6 i 7 i u vodama Ujedinjene Kraljevine i međunarodnim vodama u zoni 5:

manjić (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

riba vrste Brosme brosme (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Kvote ribe vrste Brosme brosme i manjića za Norvešku zamjenjive su do sljedeće količine, u tonama:

 

0

 

 

 

 

 


Vrsta:

riba vrste Brosme brosme

Brosme brosme

Zona:

norveške vode u zoni 4

(USK/04-N.)

Belgija

 

0

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

 

50

 

Njemačka

 

0

 

Francuska

 

0

 

Nizozemska

 

0

 

Unija

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

nije relevantno

 


Vrsta:

kljunke

Caproidae

Zona:

6, 7 i 8

(BOR/678-)

Danska

 

1 410

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Irska

 

3 970

 

Unija

 

5 380

 

Ujedinjena Kraljevina

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danska

 

10 516

(2)(3)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

168

(2)(3)

Švedska

 

11 000

(2)(3)

Unija

 

21 684

(2)(3)

Norveška

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Ulovi haringe ostvareni u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

U zoni 3a smiju se loviti samo sljedeći iznosi stokova haringe HER/03A. (HER/*03A.) i HER/03A-BC (HER/*03A-BC):

Danska

554

 

Njemačka

8

Švedska

407

Unija

969

Norveška

167

(3)

Poseban uvjet: do 50 % te količine smije se izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine u zoni 4 (HER/*4-UK), a u vodama Unije u zoni 4b (HER/*4B-EU) smije se izloviti do sljedećih količina:

Danska

10 203

 

Njemačka

163

Švedska

10 672

Unija

21 038


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine, Unije i Norveške u zoni 4 sjeverno od 53° 30' S

(HER/4AB.)

Danska

 

62 988

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

41 155

 

Francuska

 

20 502

 

Nizozemska

 

51 952

 

Švedska

 

4 064

 

Unija

 

180 661

 

Farski Otoci

 

0

 

Norveška

 

124 012

(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Ulovi haringe ostvareni u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u. U okviru ograničenja te kvote u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zonama 4a i 4b (HER/*4AB-C) ne smije se izloviti više od količine navedene u nastavku:

 

2 700

 

 

 

 

 

Poseban uvjet: u okviru ograničenja ovih kvota Unija u norveškim vodama južno od 62° S ne smije izloviti više od količine navedene u nastavku:

Norveške vode južno od 62° S (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Unija

 

2 700

 

 

 

 

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(HER/4N-S62)

Švedska

 

991

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, koljaka, kolje, pišmolja i crne kolje trebaju se oduzeti od kvote za te vrste.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danska

 

5 692

(2)(3)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

51

(1)(2)(3)

Švedska

 

916

(1)(2)(3)

Unija

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Isključivo za ulove haringe ostvarene kao usputni ulov u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega manjih od 32 mm.

(2)

U zoni 3a smiju se loviti samo sljedeći iznosi stokova haringe HER/03A. (HER/*03A.) i HER/03A-BC (HER/*03A-BC):

Danska

554

 

Njemačka

8

Švedska

407

Unija

969

(3)

Poseban uvjet: najviše 50 % te kvote smije se izloviti u vodama Unije u zoni 4 (HER/*4-EU-BC).


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4 i 7d; vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

 

41

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

7 823

 

Njemačka

 

41

 

Francuska

 

41

 

Nizozemska

 

41

 

Švedska

 

38

 

Unija

 

8 025

 

Ujedinjena Kraljevina

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Isključivo za ulove haringe ostvarene kao usputni ulov u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega manjih od 32 mm.


Vrsta:

haringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4c i 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgija

 

8 736

(3)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

909

(3)

Njemačka

 

594

(3)

Francuska

 

11 326

(3)

Nizozemska

 

20 055

(3)

Unija

 

41 620

(3)

Ujedinjena Kraljevina

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Isključivo za ulove haringe ostvarene u ribolovu mrežama veličina oka mrežnog tega 32 mm ili više.

(2)

Uz iznimku stoka Blackwatera, tj. stoka haringe u morskoj regiji estuarija rijeke Temze unutar zone ograničene loksodromom koja ide u smjeru juga od točke Landguard (51° 56′ S, 1° 19,1′ I) do geografske širine 51° 33′ S i odatle prema zapadu do točke na obali Ujedinjene Kraljevine.

(3)

Poseban uvjet: do 50 % ove kvote može se izloviti u zoni 4b (HER/*04B.).


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6b i 6aN; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b (1)

(HER/5B6ANB)

Njemačka

 

87

(2)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

 

17

(2)

Irska

 

117

(2)

Nizozemska

 

87

(2)

Unija

 

307

(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Riječ je o stoku haringe u dijelu zone ICES-a 6a koji se nalazi istočno od 7° Z i sjeverno od 55° S, ili zapadno od 7° Z i sjeverno od 56° S, isključujući estuarij rijeke Clyde.

(2)

Zabranjen je ciljani ribolov haringe u dijelu zona ICES-a podložnom tom TAC-u koji se nalazi između 56° S i 57° 30' S, osim u pojasu od šest nautičkih milja mjereno od polaznih crta teritorijalnog mora Ujedinjene Kraljevine.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (1) , 7b i 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

 

309

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Nizozemska

 

31

 

Unija

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Riječ je o stoku haringe na području 6a južno od 56° 00' S i zapadno od 07° 00' Z.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irska

 

156

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Unija

 

156

 

Ujedinjena Kraljevina

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Ta je zona smanjena za područje omeđeno:

na sjeveru geografskom širinom 52° 30' S,

na jugu geografskom širinom 52° 00' S,

na zapadu obalom Irske,

na istoku obalom Ujedinjene Kraljevine.


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7e i 7f

(HER/7EF.)

Francuska

 

116

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Unija

 

116

 

Ujedinjena Kraljevina

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

7a južno od 52° 30' S; 7g (1) , 7h( 1) , 7j (1) i 7k (1)

(HER/7G-K.)

Njemačka

 

3

(2)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

 

14

(2)

Irska

 

188

(2)

Nizozemska

 

14

(2)

Unija

 

217

(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

Ta je zona povećana za područje omeđeno:

na sjeveru geografskom širinom 52° 30' S,

na jugu geografskom širinom 52° 00' S,

na zapadu obalom Irske,

na istoku obalom Ujedinjene Kraljevine.

(2)

Ta se kvota smije dodijeliti samo plovilima koja sudjeluju u kontrolnom ribolovu kako bi se omogućilo prikupljanje podataka iz ribolova za taj stok kako to procjenjuje ICES. Dotične države članice obavještavaju Komisiju o imenima tih plovila prije dopuštanja ulova.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

 

5

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

 

1 515

 

Njemačka

 

38

 

Nizozemska

 

9

 

Švedska

 

265

 

Unija

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

4 vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a; dio zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom

(COD/2A3AX4)

Belgija

 

339

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

 

1 951

 

Njemačka

 

1 236

 

Francuska

 

419

(1)

Nizozemska

 

1 102

(1)

Švedska

 

13

 

Unija

 

5 060

 

Norveška

 

2 252

(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u: zoni 7d (COD/*07D.).

(2)

Smije se loviti u vodama Unije. Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja ovih kvota, u sljedećoj se zoni ne smije izloviti više od količine navedene u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (COD/*04N-)

 

Unija

 

3 958

 


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(COD/4N-S62)

Švedska

 

382

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi koljaka, kolje, pišmolja i crne kolje trebaju se oduzeti od kvote za te vrste.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6b; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b zapadno od 12° 00' Z te u zonama 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgija

 

0

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

 

0

(1)

Francuska

 

2

(1)

Irska

 

4

(1)

Unija

 

6

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru tog TAC-a nije dopušten usmjereni ribolov bakalara.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

6a; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b istočno od 12° 00' Z

(COD/5BE6A)

Belgija

 

0

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Njemačka

 

3

(1)

Francuska

 

29

(1)

Irska

 

55

(1)

Unija

 

87

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Isključivo za ulove bakalara ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov bakalara.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgija

 

1

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Francuska

 

2

(1)

Irska

 

26

(1)

Nizozemska

 

0

(1)

Unija

 

29

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Isključivo za usputne ulove. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

 

4

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

 

72

(1)

Irska

 

106

(1)

Nizozemska

 

0

(1)

Unija

 

182

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Isključivo za ulove bakalara ulovljene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov bakalara.


Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgija

 

33

(1)

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

 

649

(1)

Nizozemska

 

19

(1)

Unija

 

701

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u zoni 4, u dijelu zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom te u vodama Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Poseban uvjet: od čega se do 5 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4, u dijelu zone 3a koji nije obuhvaćen Skagerrakom i Kattegatom te u vodama Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a (COD/*2A3X4X).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4; vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

 

2

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

2

(1)

Njemačka

 

2

(1)

Francuska

 

10

(1)

Nizozemska

 

8

(1)

Unija

 

24

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

623

(1)

 

 

 

 

TAC

 

647

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 20 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije te u međunarodnim vodama u zoni 6a sjeverno od 58°30′ S (LEZ/*6AN58).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

6 vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(LEZ/56-14)

Španjolska

 

129

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

502

(1)

Irska

 

146

(1)

Unija

 

777

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

529

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 306

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 25 % smije izloviti u: vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zonama 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgija

 

115

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Španjolska

 

1 277

(2)

Francuska

 

1 550

(2)

Irska

 

705

(2)

Unija

 

3 647

 

Ujedinjena Kraljevina

 

889

(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 536

 

(1)

Postotak od 10 % te kvote smije se iskoristiti u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) za usputne ulove u usmjerenom ribolovu listova.

(2)

Postotak od 35 % te kvote smije se izloviti u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).


Vrsta:

patarače

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španjolska

 

251

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

203

 

Unija

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

454

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije u zoni 4; vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgija

 

118

(1)(2)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Danska

 

259

(1)(2)

Njemačka

 

126

(1)(2)

Francuska

 

24

(1)(2)

Nizozemska

 

88

(1)(2)

Švedska

 

3

(1)(2)

Unija

 

619

(1)(2)

Ujedinjena Kraljevina

 

4 170

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 789

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 30 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije te u međunarodnim vodama u zoni 6a sjeverno od 58°30′ S (ANF/*6AN58).

(2)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine u zoni 6a južno od 58°30′ S; vodama Ujedinjene Kraljevine i međunarodnim vodama u zoni 5b; međunarodnim vodama u zonama 12 i 14 (ANF/*56-14).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

norveške vode u zoni 4

(ANF/04-N.)

Belgija

 

37

 

Zaštitni TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Danska

 

935

 

Njemačka

 

15

 

Nizozemska

 

13

 

Unija

 

1 000

 

 

 

 

 

TAC

 

nije relevantno

 


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

6 vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgija

 

49

(1)

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Njemačka

 

56

(1)

Španjolska

 

53

(1)

Francuska

 

607

(1)

Irska

 

137

(1)

Nizozemska

 

48

(1)

Unija

 

950

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

644

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 594

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 20 % smije izloviti u: vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zonama 2a i 4 (ANF/*2AC4C).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgija

 

840

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

94

(1)

Španjolska

 

334

(1)

Francuska

 

5 392

(1)

Irska

 

689

(1)

Nizozemska

 

109

(1)

Unija

 

7 457

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

2 074

(1)

 

 

 

 

TAC

 

9 531

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije i međunarodnim vodama u zonama 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE).


Vrsta:

grdobine

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Španjolska

 

389

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

2 165

 

Unija

 

2 554

 

 

 

 

 

TAC

 

2 554

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgija

 

13

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

2 225

 

Njemačka

 

141

 

Nizozemska

 

3

 

Švedska

 

263

 

Unija

 

2 645

 

 

 

 

 

TAC

 

2 761

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4 vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

 

290

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

1 994

(1)

Njemačka

 

1 268

(1)

Francuska

 

2 212

(1)

Nizozemska

 

217

(1)

Švedska

 

178

(1)

Unija

 

6 159

(1)

Norveška

 

10 333

 

Ujedinjena Kraljevina

 

28 432

(1)

 

 

 

 

TAC

 

44 924

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 10 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije te u međunarodnim vodama u zoni 6a sjeverno od 58°30′ S (HAD/*6AN58).

Poseban uvjet: u okviru ograničenja ovih kvota u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količine navedene u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (HAD/*04N-)

 

Unija

 

4 123

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode južno od 62o S

(HAD/4N-S62)

Švedska

 

707

(1)

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

nije relevantno

 

(1)

Usputni ulovi bakalara, kolje, pišmolja i crne kolje trebaju se oduzeti od kvote za te vrste.


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

vode Ujedinjene Kraljevine i Unije te međunarodne vode u zoni 6b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgija

 

4

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

4

 

Francuska

 

195

 

Irska

 

139

 

Unija

 

342

 

Ujedinjena Kraljevina

 

1 752

 

 

 

 

 

TAC

 

2 094

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6a; vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgija

 

6

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Njemačka

 

6

(1)

Francuska

 

277

(1)

Irska

 

682

(1)

Unija

 

971

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

4 035

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 006

 

(1)

Poseban uvjet: od čega se do 25 % smije izloviti u vodama Ujedinjene Kraljevine i Unije u zonama 2a i 4 (HAD/*2AC4).


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b–k, 8, 9 i 10; vode Unije na području CECAF-a 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

 

38

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

2 192

 

Irska

 

729

 

Unija

 

2 959

 

Ujedinjena Kraljevina

 

638

 

 

 

 

 

TAC

 

3 597

 


Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgija

 

12

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Francuska

 

54

 

Irska

 

325

 

Unija

 

391

 

Ujedinjena Kraljevina

 

452

 

 

 

 

 

TAC

 

843

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danska

 

659

 

Zaštitni TAC

Nizozemska

 

2

 

Švedska

 

70

 

Unija

 

731

 

 

 

 

 

TAC

 

929

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

4 vode Ujedinjene Kraljevine u zoni 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

 

498

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 8. stavak 2. ove Uredbe.

Danska

 

2 152

 

Njemačka

 

560

 

Francuska

 

3 234

 

Nizozemska

 

1 244

 

Švedska

 

4

 

Unija

 

7 692

 

Norveška

 

2 664

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

16 131

 

 

 

 

 

TAC

 

26 636

 

(1)

Smije se loviti u vodama Unije. Ulovi ostvareni unutar te kvote oduzimaju se od norveškog udjela u TAC-u.

Poseban uvjet: u okviru ograničenja ovih kvota u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od količine navedene u nastavku:

norveške vode u zoni 4 (WHG/*04N-)

 

Unija

 

4 782

 

 


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

6 vode Ujedinjene Kraljevine i međunarodne vode u zoni 5b; međunarodne vode u zonama 12 i 14

(WHG/56-14)

Njemačka

 

1

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Francuska

 

12

(1)

Irska

 

73

(1)

Unija

 

86

(1)

Ujedinjena Kraljevina

 

148

(1)

 

 

 

 

TAC

 

234

(1)

(1)

Isključivo za ulove pišmolja ostvarene kao usputni ulov u ribolovu drugih vrsta. U okviru te kvote nije dopušten usmjereni ribolov pišmolja.


Vrsta:

pišmolj

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgija

 

1

(1)

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 1. ove Uredbe.

Primjenjuje se članak 9. ove Uredbe.

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.