ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 432

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
3. prosinca 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2126 оd 29. rujna 2021. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2127 оd 29. rujna 2021. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

7

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2128 оd 1. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja određenih specifičnih ciljeva i tematskih prioriteta za pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2129 оd 2. prosinca 2021. o odobravanju stavljanja na tržište kalcijeva fruktoborata kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2130 оd 2. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1201 u pogledu popisâ biljaka za koje se zna da su podložne organizmu Xylella fastidiosa

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/2131 od 25. studenoga 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 32. o financijskim modalitetima provedbe članka 82., priloženog Sporazumu o EGP-u ( 1 )

32

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/2132 od 29. studenoga 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine u pogledu donošenja poslovnika zajedničkog odbora

34

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2133 od 2. prosinca 2021. o potpori sveobuhvatnom programu za potporu naporima za sprečavanje i suzbijanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem (SALW) i konvencionalnim streljivom u jugoistočnoj Europi

36

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2134 od 2. prosinca 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu gruzijskim obrambenim snagama

55

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2135 od 2. prosinca 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu ukrajinskim oružanim snagama

59

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2136 od 2. prosinca 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Moldove

63

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2137 od 2. prosinca 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Malija u vezi s misijom EU-a za osposobljavanje u Maliju

67

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2138 od 2. prosinca 2021. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/2011 za potporu rodno osviještenim politikama, programima i djelovanjima u borbi protiv trgovine malim oružjem i njegove zlouporabe, u skladu s Programom o ženama, miru i sigurnosti

72

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2126

оd 29. rujna 2021.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (1), a posebno njezin članak 8. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/452, projekti ili programi u interesu Unije moraju uključivati projekte i programe sa znatnim iznosom ili znatnim udjelom financijskih sredstava Unije, ili koji su obuhvaćeni pravom Unije u pogledu kritične infrastrukture, kritičnih tehnologija ili kritičnih resursa koji su bitni za sigurnost ili javni poredak.

(2)

Popis projekata ili programa u interesu Unije iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/452 naveden je u njezinu prilogu.

(3)

Komisija je utvrdila nekoliko drugih projekata i programa koji ispunjavaju uvjete za uvrštavanje na popis priložen Uredbi (EU) 2019/452.

(4)

Cilj je Svemirskog programa (2) osigurati kontinuitet ulaganja u svemirske aktivnosti Unije, potaknuti znanstveni i tehnički napredak te poduprijeti konkurentnost i inovacijski kapacitet svemirske industrije Unije. Njime se objedinjuje postojeća infrastruktura i osigurava kontinuitet i razvoj EU-ova globalnog navigacijskog satelitskog sustava (Galileo) i Europskog geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS) te slobodnog i otvorenog programa Unije za promatranje Zemlje (Copernicus). Cilj mu je i razvoj novih sigurnosnih komponenti, kao što su svijest o situaciji u svemiru, što uključuje potkomponentu za nadzor i praćenje u svemiru i praćenje opasnosti u svemiru i novu uslugu državne satelitske komunikacije za Uniju i tijela država članica. Njime se potiče snažna i inovativna svemirska industrija s ciljem zaštite autonomnog pristupa Unije svemiru.

(5)

Obzor Europa (3) ključni je program Unije za financiranje istraživanja i inovacija te se njime, među ostalim, podupiru djelovanja ključna za sigurnost ili javni poredak u Uniji.

(6)

Programom Euratoma za istraživanje i osposobljavanje za razdoblje 2021.–2025. (4) podupiru se aktivnosti nuklearnog istraživanja i osposobljavanja s naglaskom na nuklearnoj sigurnosti, osiguranju, zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenog goriva, zaštiti od zračenja i energiji fuzije. Cilj mu je i uvesti poboljšanja u području obrazovanja, osposobljavanja i pristupa istraživačkim infrastrukturama.

(7)

Instrumentom za povezivanje Europe (5) financiraju se ključni projekti u području prometa, digitalne tehnologije i energetike. Njegovim djelovanjima mogu se osigurati financijska sredstva za kritičnu infrastrukturu, bilo fizičku ili virtualnu, te kritične tehnologije.

(8)

Program Digitalna Europa (6) prvi je financijski instrument Unije usmjeren na približavanje digitalne tehnologije poduzećima i građanima. Njime se osiguravaju financijska sredstva za projekte u područjima koja se mogu činiti ključnima za sigurnost ili javni poredak u Uniji, kao što su superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost i napredne digitalne vještine.

(9)

Europski fond za obranu (7) namijenjen je poticanju konkurentnosti i inovativnosti obrambene tehnološke i industrijske baze Unije, čime se doprinosi sigurnosti i strateškoj autonomiji Unije.

(10)

Program (8)„EU za zdravlje” jedan je od odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19 te stoga ima važnu ulogu u očuvanju javnog poretka zaštitom javnog zdravlja. Njime se zdravstveni sustavi žele učiniti otpornijima na prekogranične prijetnje zdravlju kao što je COVID-19 te poboljšati kapacitet za upravljanje krizama i pripravnost za pandemiju; poboljšati dostupnost, pristupačnost i cjenovna pristupačnost u Uniji lijekova i medicinskih proizvoda te proizvoda potrebnih tijekom krize podupiranjem inovacija; i unaprijediti digitalna transformacija.

(11)

Uredbu (EU) 2019/452 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) 2019/452 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 79 I, 21.3.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU (SL L 170, 12.5.2021., str. 69.).

(3)  Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563 (SL L 167 I, 12.5.2021., str. 81.).

(5)  Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (SL L 249, 14.7.2021., str. 38.).

(6)  Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 (SL L 166, 11.5.2021., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2021/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za obranu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2018/1092 (SL L 170, 12.5.2021., str. 149.).

(8)  Uredba (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje”) za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (SL L 107, 26.3.2021., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG

Popis projekata ili programa u interesu Unije iz članka 8. stavka 3.

1.   Programi europskog GNSS-a (Galileo i EGNOS) (1)

Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).

2.   Copernicus (2)

Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010, (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

3.   Pripremno djelovanje za izradu novog GOVSATCOM programa EU-a

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno njezin članak 58. stavak 2. točka (b) (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

4.   Svemirski program

Uredba (EU) 2021/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Svemirskog programa Unije i osnivanju Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013 i (EU) br. 377/2014 i Odluke br. 541/2014/EU (SL L 170, 12.5.2021., str. 69.).

5.   Obzor 2020., uključujući programe za istraživanje i razvoj u skladu s člankom 185. UFEU-a i zajednička poduzeća ili bilo koju drugu strukturu osnovanu u skladu s člankom 187. UFEU-a

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.), uključujući u njoj utvrđene mjere koje se odnose na ključne razvojne tehnologije kao što su umjetna inteligencija, robotika, poluvodiči i kibersigurnost.

6.   Obzor Europa, uključujući programe za istraživanje i razvoj u skladu s člankom 185. UFEU-a i zajednička poduzeća ili bilo koju drugu strukturu osnovanu u skladu s člankom 187. UFEU-a

Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).

7.   Program Euratoma za istraživanja i osposobljavanje 2021.– 2025.

Uredba Vijeća (Euratom) 2021/765 od 10. svibnja 2021. o uspostavi Programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor Europa te o stavljanju izvan snage Uredbe (Euratom) 2018/1563 (SL L 167 I, 12.5.2021., str. 81.).

8.   Transeuropske mreže u sektoru prometa (TEN-T)

Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU, (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.)

9.   Transeuropske mreže u sektoru energetike (TEN-E)

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009, (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.)

10.   Transeuropske mreže u sektoru telekomunikacija (3)

Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, (SL L 86, 21.3.2014., str. 14.).

11.   Instrument za povezivanje Europe

Uredba (EU) 2021/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (SL L 249, 14.7.2021., str. 38.).

12.   Program Digitalna Europa

Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 (SL L 166, 11.5.2021., str. 1.).

13.   Europski program industrijskog razvoja u području obrane

Uredba (EU) 2018/1092 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Unije (SL L 200, 7.8.2018., str. 30.).

14.   Pripremna djelovanja za istraživanja u području obrane

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno njezin članak 58. stavak 2. točka (b) (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

15.   Europski fond za obranu

Uredba (EU) 2021/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za obranu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2018/1092 (SL L 170, 12.5.2021., str. 149.).

16.   Stalna strukturirana suradnja (PESCO)

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/340 od 6. ožujka 2018. o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 65, 8.3.2018., str. 24.).

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1797 od 19. studenoga 2018. o izmjeni i ažuriranju Odluke (ZVSP) 2018/340 o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 294 od 21.11.2018., str. 18.).

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1909 od 12. studenoga 2019. o izmjeni i ažuriranju Odluke (ZVSP) 2018/340 o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 293 od 14.11.2019., str. 113.).

17.   Europsko zajedničko poduzeće za ITER

Odluka Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL L 90, 30.3.2007., str. 58.).

18.   Program „EU za zdravlje”

Uredba (EU) 2021/522 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi Programa djelovanja Unije u području zdravlja (program „EU za zdravlje”) za razdoblje 2021.–2027. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (SL L 107, 26.3.2021., str. 1.).


(1)  Uredba (EU) br. 1285/2013 zadržava se u ovom Prilogu s obzirom na članak 110. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/696.

(2)  Uredba (EU) br. 377/2014 zadržava se u ovom Prilogu s obzirom na članak 110. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/696.

(3)  Uredba (EU) br. 283/2014 zadržava se u ovom Prilogu s obzirom na članak 27. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/1153 o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2127

оd 29. rujna 2021.

o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (1), a posebno njezin članak 17. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 978/2012 zemlja koju su Ujedinjeni narodi (UN) utvrdili kao najnerazvijeniju zemlju trebala bi se koristiti carinskim povlasticama predviđenima posebnim dogovorom za najnerazvijenije zemlje (Everything But Arms (EBA)). Popis zemalja korisnica EBA-e utvrđen je u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 978/2012.

(2)

UN je 4. prosinca 2020. ukinuo status Vanuatua kao najnerazvijenije zemlje. Stoga Vanuatu više ne ispunjuje uvjete za status zemlje korisnice EBA-e u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 978/2012 te bi ga trebalo ukloniti iz Priloga IV. toj uredbi. U skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 978/2012 uklanjanje Vanuatua s popisa zemalja korisnica EBA-e trebalo bi se primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja od tri godine od datuma na koji ova Uredba stupi na snagu. Vanuatu bi stoga trebalo ukloniti iz Priloga IV. s primjenom od 1. siječnja 2025.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EU) br. 978/2012

U tablici u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 978/2012 sljedeći abecedni kod i odgovarajuća zemlja uklanjaju se iz stupca A odnosno stupca B:

„VU

Vanuatu”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Članak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 303, 31.10.2012., str. 1.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2128

оd 1. listopada 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja određenih specifičnih ciljeva i tematskih prioriteta za pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (1), a posebno njezin članak 3. stavak 6.,

budući da:

(1)

U prilozima II. i III. Uredbi (EU) 2021/1529 utvrđeni su tematski prioriteti za pomoć.

(2)

Specifične ciljeve i tematske prioritete za pomoć trebalo bi dodatno razraditi dodatnim odredbama kojima se dopunjuje Uredba (EU) 2021/1529.

(3)

Ovom Uredbom obuhvaćeni su određeni specifični ciljevi i tematski prioriteti za pomoć iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/1529.

(4)

Kako bi se osiguralo da se odluke o programiranju i financiranju na temelju Uredbe (EU) 2021/1529 donesu što prije, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Specifični ciljevi i tematski prioriteti za pomoć povezani s temama iz članka 3. stavka 3., točaka od (a) do (m) i točke (r) te članka 3. stavka 4. točaka od (a) do (j) Uredbe (EU) 2021/1529 utvrđeni su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 330, 20.9.2021., str. 1.


PRILOG

Specifični ciljevi i tematski prioriteti za pomoć iz članka 3. stavka 6., specificirani u članku 3. stavku 3. točkama od (a) do (m) i točki (r) te članku 3. stavku 4. točkama od (a) do (j) Uredbe (EU) 2021/1529 koji se utvrđuju ovom Delegiranom uredbom navode se u nastavku:

(1)

Rana uspostava i promicanje pravilnog funkcioniranja institucija, nužnog za osiguravanje vladavine prava i dodatno konsolidiranje demokratskih institucija

a)

uspostava neovisnih, odgovornih, nepristranih, profesionalnih, depolitiziranih i učinkovitih pravosudnih sustava, uključujući sustave zapošljavanja, ocjenjivanja i napredovanja koji su transparentni i temelje se na rezultatima te učinkovite stegovne postupke u slučajevima prijestupa, te promicanje pravosudne suradnje; osiguravanje pristupa pravosuđu;

b)

jačanje temeljnih sloboda, uključujući slobodu izražavanja, slobodu medija, slobodu okupljanja i udruživanja te zaštitu podataka;

c)

promicanje i zaštita ljudskih prava, uključujući nediskriminaciju i rodnu ravnopravnost, prava djeteta i prava pripadnika manjina;

d)

promicanje i jačanje borbe protiv korupcije;

e)

promicanje suradnje i razmjene informacija u području izvršavanja zakonodavstva; oblikovanje djelotvornih alata za sprečavanje i borbu protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudima i nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja, trgovine drogom, pranja novca/financiranja terorizma; podupiranje suradnje s Unijom u borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije.

(2)

Jačanje kapaciteta za suočavanje s migracijskim izazovima na regionalnoj i međunarodnoj razini te za daljnju konsolidaciju upravljanja granicama i migracijama

a)

razmjena relevantnih informacija;

b)

osiguravanje pristupa međunarodnoj zaštiti i jačanje upravljanja azilom;

c)

jačanje kapaciteta za upravljanje granicama te u području vraćanja i reintegracije, poduzimanje mjera za suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući borbu protiv krijumčarenja migranata;

d)

rješavanje pitanja prisilne migracije.

(3)

Jačanje kapaciteta za strateške komunikacije, uključujući obavješćivanje javnosti o potrebnim reformama za ispunjavanje kriterija EU-a za članstvo

a)

podupiranje daljnjeg razvoja neovisnih i pluralističkih medija i medijske pismenosti;

b)

povećanje otpornosti države i društva na dezinformacije i druge oblike hibridnih prijetnji, uključujući izgradnju kapaciteta u području kibersigurnosti.

(4)

Jačanje dobrog upravljanja i reformu javne uprave u skladu s načelima javne uprave

a)

jačanje okvira za reformu javne uprave, među ostalim u području javne nabave, te poboljšanje strateškog planiranja i uključivog i na dokazima utemeljenog oblikovanja politika i zakonodavstva;

b)

jačanje profesionalizacije i depolitizacije javnih službi uvođenjem načela nagrađivanja prema zaslugama;

c)

promicanje transparentnosti i odgovornosti, uključujući javni pristup informacijama;

d)

poboljšanje kvalitete i izvođenja usluga, među ostalim primjenom odgovarajućih administrativnih postupaka i uporabom interoperabilne e-uprave koja je usmjerena na građane;

e)

jačanje upravljanja javnim financijama i izrada pouzdanih statističkih podataka.

(5)

Jačanje fiskalnog i gospodarskog upravljanja

a)

podupiranje provedbe programa gospodarskih reformi (ERP) i sustavne suradnje s međunarodnim financijskim institucijama u pogledu temelja gospodarske politike i jačanja gospodarskih institucija;

b)

jačanje kapaciteta za poboljšanje makroekonomske stabilnosti i socijalne kohezije;

c)

podupiranje održivog razvoja i napretka prema funkcionalnom tržišnom gospodarstvu;

d)

napredak prema zajedničkom regionalnom tržištu zapadnog Balkana.

(6)

Jačanje svih aspekata dobrosusjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne suradnje

(7)

Jačanje kapaciteta Unije i njezinih partnera za sprečavanje sukoba, izgradnju mira te odgovaranje na situacije prije i poslije krize;

a)

promicanje međuljudskih kontakata, pomirbe, mjera za izgradnju mira i povjerenja, rano upozoravanje i analiza rizika koja uzima u obzir sukobe, inicijative kojima se promiče pomirenje, tranzicijsko pravosuđe, traženje istine, odštete i jamstva za neponavljanje;

b)

podupiranje izgradnje kapaciteta za potporu djelovanjima u području sigurnosti i razvoja (CBSD).

(8)

Jačanje kapaciteta, neovisnosti i pluralizma organizacija civilnog društva i organizacija socijalnih partnera, uključujući strukovna udruženja

a)

jačanje kapaciteta, neovisnosti i pluralizma organizacija civilnog društva te osnaživanje organizacija civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući organizacije mladih;

b)

jačanje organizacija socijalnih partnera, uključujući strukovna udruženja;

c)

poticanje umrežavanja na svim razinama organizacija sa sjedištem u Uniji i organizacijama korisnika, omogućujući im da se uključe u plodonosan dijalog s javnim i privatnim subjektima.

(9)

Promicanje usklađivanja korisničkih pravila, normi, politika i praksi s onima u Uniji, uključujući pravila o javnoj nabavi i državnim potporama

(10)

Promicanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i djevojčica

a)

stvaranje poticajnijeg okruženja za ostvarivanje prava djevojčica i žena;

b)

suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, diskriminacije i nejednakosti;

c)

promicanje ravnopravnog sudjelovanja i vodstva žena i djevojčica, među ostalim u donošenju politika i odluka;

d)

promicanje rodne ravnopravnosti pri izradi proračuna.

(11)

Poboljšanje pristupa obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju na svim razinama i njihove kvalitete te pružanje potpore kulturnom i kreativnom sektoru i sportu.

a)

promicanje jednakog pristupa kvalitetnom predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, uz bolje poučavanje osnovnih vještina;

b)

povećanje razina ostvarene izobrazbe, rješavanje problema odljeva mozgova, smanjenje ranog napuštanja školovanja i jačanje osposobljenosti nastavnika;

c)

razvoj sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i promicanje sustava učenja kroz rad kako bi se olakšao prijelaz na tržište rada, među ostalim za osobe s invaliditetom;

d)

poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja;

e)

poticanje aktivnosti povezanih s bivšim polaznicima;

f)

poboljšavanje pristupa cjeloživotnom učenju i pružanje potpore ulaganjima u obrazovanje i pristupačnu infrastrukturu za osposobljavanje, prije svega radi smanjenja teritorijalnih nejednakosti i poticanja uključivog obrazovanja bez segregacije, među ostalim i korištenjem pristupačnih digitalnih tehnologija;

g)

jačanje suradnje u kulturnom, kreativnom i sportskom sektoru.

(12)

Poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i pristupa tržištu rada

a)

rješavanje pitanja visoke nezaposlenosti i neaktivnosti podupiranjem održive integracije u tržište rada, prije svega mladih, žena, dugotrajno nezaposlenih osoba i svih podzastupljenih skupina.

b)

poticanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i potpora učinkovitoj provedbi pravila i standarda rada;

c)

potpora za rodnu ravnopravnost i mlade te promicanje zapošljivosti i produktivnosti, prilagodba radnika i poduzeća promjenama, uspostava održivog društvenog dijaloga te osuvremenjivanje i jačanje institucija tržišta rada kao što su javne službe za zapošljavanje i inspektorati rada.

(13)

Promicanje socijalne zaštite i uključenosti te borba protiv siromaštva

a)

modernizacija sustava socijalne zaštite kako bi se osigurala djelotvorna, učinkovita i odgovarajuća zaštita tijekom svih faza života osobe;

b)

promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na obiteljsku skrb i skrb u zajednici

c)

poticanje socijalne uključenosti, promicanje jednakih mogućnosti i borba protiv nejednakosti i siromaštva;

d)

integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi;

e)

borba protiv svih oblika diskriminacije;

f)

poboljšanje dostupnosti pristupačnih, održivih i visokokvalitetnih usluga kao što su rani i predškolski odgoj i obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena skrb, osnovne socijalne usluge i dugotrajna njega, među ostalim i modernizacijom sustava socijalne zaštite.

(14)

Zaštita okoliša i poboljšanje kvalitete okoliša

a)

rješavanje problema uništavanja okoliša i zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti;

b)

promicanje očuvanja kopnenih i morskih ekosustava i prirodnih resursa te održivog upravljanja njima;

c)

ulaganje u kvalitetu zraka, gospodarenje vodama i otpadom te održivo upravljanje kemikalijama;

d)

promicanje učinkovitosti resursa, održive potrošnje i proizvodnje te rješavanje problema onečišćenja;

e)

podupiranje prijelaza na zeleno i kružno gospodarstvo, doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanje otpornosti na klimatske promjene, promicanje upravljanja i informiranja u području klimatske politike te promicanje energetske učinkovitosti;

f)

promicanje politika kojima se podupire prijelaz na resursno učinkovito, sigurno i održivo gospodarstvo s niskim emisijama ugljika i energetsku učinkovitost te jačanje otpornosti na katastrofe, njihova prevencija, pripravnost za njih i reakcija na njih.

(15)

Tematski prioriteti za prekograničnu suradnju među korisnicima instrumenta IPA III

a)

promicanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage te socijalne i kulturne uključenosti;

b)

zaštita okoliša i promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i njihova ublažavanja, prevencija rizika i upravljanje njima te promicanje uporabe obnovljivih izvora energije;

c)

promicanje održivog prometa i poboljšanje javnih infrastruktura;

d)

promicanje digitalnog gospodarstva i društva;

e)

poticanje turizma, osobito održivog turizma, te očuvanje i promicanje kulturne i prirodne baštine;

f)

ulaganje u mlade, sport, obrazovanje i vještine;

g)

promicanje lokalnog i regionalnog upravljanja i jačanjem kapaciteta planiranja i administrativnih kapaciteta lokalnih i regionalnih tijela;

h)

promicanje prekograničnih inicijativa za poticanje pomirenja i tranzicijskog pravosuđa;

i)

jačanje konkurentnosti, poslovnog okruženja te razvoja MSP-ova, trgovine i ulaganja;

j)

jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i digitalnih tehnologija.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2129

оd 2. prosinca 2021.

o odobravanju stavljanja na tržište kalcijeva fruktoborata kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Društvo VDF FutureCeuticals, Inc. („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 25. ožujka 2019. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za stavljanje kalcijeva fruktoborata na tržište Unije kao nove hrane. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se odobri upotreba kalcijeva fruktoborata u dodacima prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za odraslu populaciju, isključujući trudnice i dojilje.

(4)

Podnositelj zahtjeva Komisiji je podnio i zahtjev za zaštitu vlasnički zaštićenih podataka za niz podataka koje je dostavio u potporu zahtjevu, odnosno za detaljan opis proizvodnog postupka (4), metode analize (5), potvrde o analizi (6), izvješće o stabilnosti (7), procjenu unosa bora hranom (8), toksikokinetičku studiju (9), bakterijski test povratnih mutacija (10), in vitro mikronukleus test na sisavcima (11), 90-dnevnu studiju toksičnosti kod štakora (12), analizu veličine čestica (13), metodu analize veličine čestica (14), analizu fruktoze (15), analizu aminokiselina (16), analizu mikroorganizama (17), fizikalno-kemijsku stabilnost (18), stabilnost fruktoze u novoj hrani (19), posredni unos bora hranom (20), disocijaciju bora pri različitim pH-vrijednostima (21).

(5)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je 10. srpnja 2019. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da dostavi znanstveno mišljenje na temelju ocjene sigurnosti kalcijeva fruktoborata kao nove hrane.

(6)

Agencija je 25. svibnja 2021. donijela znanstveno mišljenje o sigurnosti kalcijeva fruktoborata kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 (22). To je mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

U tom je mišljenju Agencija zaključila da je nova hrana kalcijev fruktoborat sigurna za odraslu populaciju, isključujući trudnice i dojilje, u količini unosa do 220 mg/dan (3,14 mg/kg tjelesne mase na dan). Stoga se u mišljenju Agencije iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je kalcijev fruktoborat u predviđenim uvjetima upotrebe u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(8)

Budući da postoji malo podataka o sigurnosti kalcijeva fruktoborata u populaciji mlađoj od 18 godina te kod trudnica i dojilja, trebalo bi propisati zahtjeve za označivanje kako bi se potrošače na odgovarajući način informiralo o tome da te skupine stanovništva ne bi trebale konzumirati dodatke prehrani koji sadržavaju kalcijev fruktoborat.

(9)

U svojem mišljenju Agencija je navela da su svi podaci za koje je podnositelj zahtjeva zatražio zaštitu podataka, osim procjene unosa bora hranom i posrednog unosa bora hranom, poslužili kao osnova za utvrđivanje sigurnosti te nove hrane. Na temelju toga Komisija smatra da se zaključci o sigurnosti kalcijeva fruktoborata nisu mogli donijeti bez podataka iz izvješća o tim studijama.

(10)

Komisija je zatražila od podnositelja zahtjeva da dodatno pojasni dano obrazloženje u pogledu njegova zahtjeva za zaštitu vlasničkih prava nad tim podacima i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na te podatke, u skladu s člankom 26. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Podnositelj zahtjeva izjavio je da je u trenutku podnošenja zahtjeva on bio nositelj vlasničkih prava i isključivih prava upućivanja na te podatke u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treće osobe ne mogu zakonito pristupiti tim podacima, koristiti se njima niti upućivati na njih.

(12)

Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283. Agencija stoga detaljan opis proizvodnog postupka, metode analize, potvrde o analizi, izvješće o stabilnosti, toksikokinetičku studiju, bakterijski test povratnih mutacija, in vitro mikronukleus test na sisavcima, 90-dnevnu studiju toksičnosti kod štakora, analizu veličine čestica, metodu analize veličine čestica, analizu fruktoze, analizu aminokiselina, analizu mikroorganizama, fizikalno-kemijsku stabilnost, stabilnost fruktoze u novoj hrani i disocijaciju bora pri različitim pH-vrijednostima iz dokumentacije podnositelja zahtjeva, na temelju kojih je došla do zaključka o sigurnosti nove hrane te bez kojih ne bi mogla ocijeniti tu novu hranu, ne bi trebala upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Stoga bi u navedenom razdoblju samo podnositelju zahtjeva trebalo odobriti stavljanje kalcijeva fruktoborata na tržište u Uniji.

(13)

Međutim, ograničavanje odobrenja kalcijeva fruktoborata i upućivanja na podatke iz dokumentacije podnositelja zahtjeva isključivo za potrebe podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište iste nove hrane, pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama kojima se podupire to odobrenje u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Kalcijev fruktoborat, kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Tijekom razdoblja od pet godina od 23. prosinca 2021. isključivo je prvotnom podnositelju zahtjeva,

društvu: VDF FutureCeuticals, Inc.,

adresa: 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Sjedinjene Američke Države,

odobreno stavljati na tržište u Uniji novu hranu iz stavka 1., osim ako neki budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ili uz suglasnost društva VDF FutureCeuticals, Inc.

3.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu.

Članak 2.

Podaci iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija ocijenila novu hranu iz članka 1., na koje podnositelj zahtjeva polaže vlasnička prava i bez kojih ta nova hrana ne bi mogla biti odobrena, ne smiju se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od 23. prosinca 2021. bez suglasnosti društva VDF FutureCeuticals, Inc.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(4)  Odjeljak 2.b.1/VDF Calcium Fructoborate - Production Process.pdf.

(5)  Metode analize, osim termogravimetrijske analize (TGA) – Prilog C – Methods of Analysis (Metode analize) – CONF.pdf.

(6)  Prilog D – Certificates of Analysis (Potvrde o analizi) – CONF.pdf.

(7)  Prilog E – Stability (Stabilnost) – CONF.pdf.

(8)  Prilog F – Boron Intake Report (Izvješće o unosu bora) – CONF.pdf.

(9)  Prilog G – Nemzer, 2018. – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno izvješće o studiji, 2018.).

(10)  Prilog G – Schreib et al., 2015. – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno izvješće o studiji, 2015.a).

(11)  Prilog G – Donath et al., 2015. – CONF&PROP.pdf (neobjavljeno izvješće o studiji, 2015.b).

(12)  Prilog G – Bauter et al., 2015.1, CONF&PROP.pdf; Prilog G – Bauter et al., 2015.2, CONF&PROP.pdf (neobjavljeno izvješće o studiji, 2015.c).

(13)  Calcium Fructoborate – Particle Size COAs.pdf.

(14)  Calcium Fructoborate – Particle Size MOA.pdf.

(15)  Privitak – Odgovor br. 3 – Fructoborate Analysis.pdf.

(16)  Privitak – Odgovor br. 5 – Amino Acid Analysis.pdf.

(17)  Privitak – Odgovor br. 6 – Micro Analysis.pdf.

(18)  Privitak – Odgovor br. 7 – Physiochem Stability.pdf.

(19)  Attachment_Clarification_Resp_Q8_Fructose_Stability_CONF.pdf.

(20)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q9-11_17 Jul 2020.pdf.

(21)  Ca Fructoborate_Response EFSA Q_ADME_06 Apr 2021.pdf.

(22)  EFSA Journal 2021;19(6):6661.


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

1.

sljedeći unos umeće se u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

„Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

Kalcijev fruktoborat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „kalcijev fruktoborat”.

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju kalcijev fruktoborat navodi se izjava da taj dodatak prehrani ne bi trebala konzumirati populacija mlađa od 18 godina te trudnice i dojilje.

 

Odobreno 23. prosinca 2021. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, Sjedinjene Američke Države.

Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje na tržište u Uniji nove hrane kalcijeva fruktoborata odobreno je isključivo društvu VDF FutureCeuticals, Inc., osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva VDF FutureCeuticals, Inc.

Datum završetka zaštite podataka: 23. prosinca 2026.”

Dodaci prehrani kako su definirani u Direktivi 2002/46/EZ namijenjeni odrasloj populaciji, osim dodataka prehrani za trudnice i dojilje

220 mg/dan

2.

sljedeći unos umeće se u tablicu 2. (Specifikacije):

„Odobrena nova hrana

Specifikacije

Kalcijev fruktoborat

Opis/definicija:

Nova hrana je kalcijev fruktoborat, odnosno tetrahidratna kalcijeva sol di(fruktoznog) estera borne kiseline u obliku praha, kemijske formule Ca[(C6H10O6)2B]2•4H2O i molekularne mase 846 Da.

Nova hrana proizvodi se kemijskom sintezom pri čemu se fruktoza kombinira s bornom kiselinom u vodi kako bi se različitim postupcima zagrijavanja i miješanja proizveo di(fruktozni) ester borne kiseline. Zatim se dodaje kalcijev karbonat kako bi se dobila otopina koja sadržava kalcijevu sol fruktoborata (tetrahidrat). Otopina se liofilizira i melje kako bi se dobio konačni proizvod u prahu, koji se zatim pakira te skladišti u reprezentativnim uvjetima skladištenja (22 ± 1 °C RH 55–60 %).

Svojstva/sastav

Slobodna vlaga: < 5,0 %

Kalcij: 4,5–5 %

Bor: 2,5–2,9 %

Fruktoza: 80–85 %

Pepeo: 15–16 %

Teški metali

Arsen: ≤ 1 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji

Ukupan broj mikroorganizama: ≤ 1 000  CFU/g (a)

Kvasci i plijesan: ≤ 100 CFU/g

Koliformi: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: nije prisutna u 25 g

Koagulaza-pozitivni stafilokoki: nije prisutna u 1 g

(a)

CFU: jedinice koje tvore kolonije.”


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2130

оd 2. prosinca 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1201 u pogledu popisâ biljaka za koje se zna da su podložne organizmu Xylella fastidiosa

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 28. stavke 1. i 2.,

budući da:

(1)

Od donošenja Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1201 (2) Europska agencija za sigurnost hrane ažurirala je svoju bazu podataka o biljkama domaćinima podložnima organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) uvrštavanjem vrste Salvia Rosmarinus kao domaćina svih podvrsta organizma Xylella.

(2)

Tu bi vrstu stoga trebalo uvrstiti na popis u Prilogu II. toj uredbi kao biljku podložnu podvrsti pauca organizma Xylella fastidiosa; biljka je već uvrštena na popis vrsta podložnih podvrstama multiplex i fastidiosa.

(3)

Nadalje, rod Rosmarinus trebalo bi ukloniti iz Priloga I. i II. Uredbi (EU) 2020/1201 jer se taj naziv više ne upotrebljava i zamijenio ga je naziv Salvia rosmarinus.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/1201 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2020/1201

Provedbena uredba (EU) 2020/1201 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(2)

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 od 14. kolovoza 2020. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) i njegova širenja unutar Unije (SL L 269, 17.8.2020., str. 2.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1201 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Popis bilja za koje se zna da je podložno jednoj ili više podvrsta navedenog štetnog organizma („biljke domaćini”)

Acacia

Acer

Adenocarpus lainzii

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus roseus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum hybrids

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Fortunella

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum

Lupinus villlosus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Pteridium aquilinum

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Ruta chalepensis

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


PRILOG II.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1201 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Popis bilja za koje se zna da je podložno posebnim podvrstama navedenog štetnog organizma („navedeno bilje”)

Navedeno bilje koje je podložno podvrsti fastidiosa organizma Xylella fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Psidium

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum

Vinca

Vitis

Navedeno bilje koje je podložno podvrsti multiplex organizma Xylella fastidiosa

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla

Cytisus

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron

Erodium moschatum

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Hibiscus syriacus

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Lavatera cretica

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera

Lupinus aridorum

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Myrtus communis L.

Nerium oleander

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Perovskia abrotanoides

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala grandiflora

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Pteridium aquilinum

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rubus

Salvia mellifera Greene

Salvia officinalis

Salvia rosmarinus

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Navedeno bilje koje je podložno podvrsti pauca organizma Xylella fastidiosa

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus

Spartium junceum L.

Ulex parviflorus

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.


ODLUKE

3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/32


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/2131

od 25. studenoga 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 32. o financijskim modalitetima provedbe članka 82., priloženog Sporazumu o EGP-u

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 122. i članak 322. stavak 1., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

Na temelju članka 98. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor Europskog gospodarskog prostora („Zajednički odbor EGP-a”) može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Protokol 32. o financijskim modalitetima provedbe članka 82., priloženog Sporazumu o EGP-u („Protokol 32.”).

(3)

Uredbom Vijeća (EU) 2020/2094 (3), kojom se uspostavlja Instrument Europske unije za oporavak, dodjeljuju se dodatni vanjski namjenski prihodi programu Obzor Europa, uspostavljenom Uredbom (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća (4), i Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, koji je uređen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5). Primjereno je u Protokolu 32. pojasniti da bi se za potrebe izračuna financijskih doprinosa država EFTA-e osnova za izračun trebala povećati odobrenim sredstvima koja odgovaraju vanjskim namjenskim prihodima iz članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU) 2020/2094 u vezi s njihovim sudjelovanjem u tim programima i u tom mehanizmu.

(4)

Protokol 32. trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o predloženoj izmjeni Protokola 32. o financijskim modalitetima provedbe članka 82., priloženog uz Sporazum o EGP-u, temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a (6).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

Z. POČIVALŠEK


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 433I, 22.12.2020., str. 23.).

(4)  Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).

(5)  Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

(6)  Vidjeti dokument ST 13509/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/34


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/2132

od 29. studenoga 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine u pogledu donošenja poslovnika zajedničkog odbora

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (1) („Sporazum”) odobren je u ime Unije Odlukom Vijeća (EU) 2020/1075 (2) te je stupio na snagu 1. rujna 2020. (3).

(2)

Člankom 11. stavkom 1. Sporazuma predviđa se osnivanje zajedničkog odbora stranaka radi djelotvornog funkcioniranja Sporazuma.

(3)

Člankom 11. stavkom 3. Sporazuma predviđa se da zajednički odbor sastavlja i donosi svoj poslovnik.

(4)

Komisija i Uprava za civilno zrakoplovstvo Kine surađivale su pri izradi nacrta poslovnika.

(5)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru zajedničkog odbora u pogledu donošenja poslovnika zajedničkog odbora jer će poslovnik biti obvezujući za Uniju. Stajalište Unije u okviru zajedničkog odbora trebalo bi se temeljiti na nacrtu odluke zajedničkog odbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na prvom sastanku zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine u pogledu donošenja poslovnika zajedničkog odbora temelji se na nacrtu odluke zajedničkog odbora (4).

2.   Predstavnici Unije u okviru zajedničkog odbora mogu dogovoriti manje izmjene nacrta odluke zajedničkog odbora bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

S. KUSTEC


(1)  SL L 240, 24.7.2020., str. 4.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2020/1075 od 26. lipnja 2020. o sklapanju Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine (SL L 240, 24.7.2020., str. 1.).

(3)  SL L 3, 7.1.2021., str. 3.

(4)  Vidjeti dokument ST 13626/21 na http://register.consilium.europa.eu.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/36


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2133

od 2. prosinca 2021.

o potpori sveobuhvatnom programu za potporu naporima za sprečavanje i suzbijanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem (SALW) i konvencionalnim streljivom u jugoistočnoj Europi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 19. studenoga 2018. donijelo Strategiju EU-a protiv nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja („SALW”) i pripadajućeg streljiva pod naslovom „Osiguravanje oružja, zaštita građana” („Strategija EU-a za SALW”).

(2)

Već više od tri desetljeća države jugoistočne Europe suočavaju se sa znatnim rizicima i izazovima povezanima s destabilizirajućim gomilanjem i nekontroliranim širenjem nezakonitog malog i lakog oružja (SALW) i konvencionalnog streljiva preko svojih granica te na svojem državnom području. Ti rizici imaju šire negativne posljedice za Europu u cjelini i izvan nje. U Strategiji EU-a za SALW navodi se da iako je posljednjih godina ostvaren znatan napredak, osobito u jugoistočnoj Europi, količina zaliha malog i lakog oružja i streljiva, neprimjereni uvjeti skladištenja, rašireno nezakonito posjedovanje i nedostaci u provedbi i dalje ograničavaju učinkovitu kontrolu vatrenog oružja te malog i lakog oružja u dijelovima zapadnog Balkana.

(3)

Na regionalnoj razini, Strategijom EU-a za SALW Unija i njezine države članice obvezuju se pružati pomoć u jačanju kapaciteta za kazneni progon kako bi se utvrdile, spriječile i zabranile mreže za nezakonitu trgovinu te spriječilo da preko nezakonitog tržišta vatreno oružje dođe u ruke terorista i kriminalaca, među ostalim blokiranjem nezakonitog financiranja i prijevoza oružja te jačanjem uloge granične policije, carine i lučke uprave u borbi protiv nezakonitih tokova oružja u pomorskom prometu. Unija i njezine države članice predane su pomaganju drugim zemljama da poboljšaju sigurnost državnih zaliha i upravljanje njima, jačanjem nacionalnih zakonodavnih i upravnih okvira te jačanjem institucija koje reguliraju zakonitu nabavu i upravljanje zalihama malog i lakog oružja i streljiva za obrambene i sigurnosne snage.

(4)

U skladu sa Strategijom EU-a za SALW Unija će ojačati dijalog i suradnju s regionalnim organizacijama koje rade na kontroli malog i lakog oružja usklađivanjem svojih aktivnosti s regionalnim strategijama i akcijskim planovima.

(5)

Države sudionice Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) donijele su 2000. Dokument OESS-a o malom i lakom oružju (1) kojim su se obvezale na suzbijanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem u svim njezinim aspektima. U tom su dokumentu ujedno istaknuti destabilizirajući učinci koje prekomjerno gomilanje malog i lakog oružja, loše upravljanje njegovim zalihama i njegova loša sigurnost mogu imati na sigurnost na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

(6)

Nadalje, države sudionice OESS-a donijele su 2003. Dokument OESS-a o zalihama konvencionalnog streljiva (2), prepoznavši pritom rizike koje prekomjerno gomilanje konvencionalnog streljiva ima za sigurnost i zaštitu. Kako bi se suočile s tim rizicima, odlučile su uspostaviti praktičan postupak za pružanje pomoći pri uništavanju viška konvencionalnog streljiva i/ili unapređivanju upravljanja zalihama i sigurnosnih praksi.

(7)

U dokumentima OESS-a o malom i lakom oružju i zalihama konvencionalnog streljiva uništavanje je utvrđeno kao preferirana metoda uklanjanja viška malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva.

(8)

U okviru projekta koji se podupire ovom Odlukom Vijeća uzet će se u obzir druge regionalne inicijative, posebno Plan za zapadni Balkan (3), rad Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)/Centra za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu (SEESAC) i relevantne aktivnosti Europske komisije u jugoistočnoj Europi povezane s kontrolom oružja i nezakonitom trgovinom oružjem.

Projekt će se odvijati u koordinaciji s drugom povezanom pomoći Unije jurisdikcijama u jugoistočnoj Europi (odluke Vijeća (ZVSP) 2018/101 (4) i (ZVSP) 2017/915) (5), regionalnom suradnjom sa zapadnim Balkanom u području kontrole malog i lakog oružja koju provode UNDP/SEESAC (odluke Vijeća (ZVSP) 2019/2011 (6), (ZVSP) 2018/1788 (7) i (ZVSP) 2016/2356 (8)) te suradnjom tijela za kazneni progon iz EU-a i iz jugoistočne Europe u području trgovine vatrenim oružjem, uz potporu GU HOME Europske Komisije, Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT).

(9)

Unija je prethodno podupirala aktivnosti OESS-a Odlukom Vijeća 2012/662/ZVSP (9) o potpori aktivnostima za smanjenje rizika od nezakonite trgovine i prekomjernog gomilanja malog i lakog oružja u regiji koju obuhvaća OESS. Vijeće je 4. kolovoza 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/1424 o potpori aktivnostima OESS-a radi smanjivanja rizika od nezakonite trgovine malim i lakim oružjem te konvencionalnim streljivom i njihova prekomjernog gomilanja u Republici Sjevernoj Makedoniji i u Gruziji (10). Vijeće je 2. prosinca 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/2009 (11) o potpori naporima koje Ukrajina ulaže u suzbijanje nezakonite trgovine oružjem, streljivom i eksplozivima, u suradnji s OESS-om.

(10)

Na trećoj konferenciji Ujedinjenih naroda o preispitivanju napretka postignutog u provedbi Akcijskog programa UN-a protiv nezakonitog malog i lakog oružja, održanoj 30. lipnja 2018., donesen je zaključni dokument u kojem su države obnovile svoju predanost sprečavanju i suzbijanju preusmjeravanja malog i lakog oružja. Države su ponovno potvrdile da su spremne razvijati međunarodnu i jačati regionalnu suradnju s pomoću bolje koordinacije, savjetovanja, razmjene informacija i operativne suradnje, u kojima će sudjelovati relevantne regionalne i podregionalne organizacije, kao i tijela kaznenog progona, tijela nadležna za nadzor granica i tijela nadležna za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz.

(11)

U Rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 25. rujna 2015. pod naslovom „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.” potvrđuje se da je suzbijanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem potrebno za postizanje mnogih ciljeva održivog razvoja, uključujući one koji se odnose na mir, pravdu i snažne institucije, smanjenje siromaštva, gospodarski rast, zdravlje, rodnu ravnopravnost i sigurne gradove. Stoga su se u okviru cilja održivog razvoja br. 16.4 sve države obvezale na znatno smanjenje nezakonitih financijskih tokova i nezakonitih tokova oružja.

(12)

U programu za razoružanje pod naslovom „Osiguravanje naše zajedničke budućnosti”, koji je predstavljen 24. svibnja 2018., glavni tajnik UN-a pozvao je na rješavanje problema nezakonite trgovine konvencionalnim oružjem i njegova prekomjernog gomilanja te na podupiranje pristupa na razini zemalja u vezi s malim oružjem,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U cilju provedbe Strategije Unije za malo i lako oružje, svrha je ove Odluke smanjiti rizike od nezakonite trgovine malim i lakim oružjem i njegovog nekontroliranog širenja u jugoistočnoj Europi, iz jugoistočne Europe te u nju, koji ugrožavaju sigurnost tako što koče održivu izgradnju mira i društveno-gospodarski razvoj te doprinose narušavanju poretka, potiču terorizam i kriminalno nasilje ili dovode do nastavka sukoba.

2.   Na temelju stavka 1. ciljevi su ove Odluke sljedeći:

(a)

smanjiti rizik od širenja i zlouporabe malog i lakog oružja u Republici Albaniji;

(b)

podupirati Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju sigurnosnih rizika povezanih s nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovinom njima;

(c)

podupirati jačanje postojeće sposobnosti K-9 kosovske (*) policije i njezin izravan doprinos sprečavanju, suzbijanju i istrazi zlouporabe malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovine njima na zapadnom Balkanu;

(d)

smanjiti rizik od širenja oružja i zlouporabe malog i lakog oružja u Republici Sjevernoj Makedoniji povećanjem kapaciteta za sprečavanje, otkrivanje, analizu i istragu u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim vladinim organizacijama;

(e)

smanjiti rizik od neplaniranih eksplozija na lokacijama na kojima se skladišti streljivo te smanjiti preusmjeravanje malog i lakog oružja/zaliha konvencionalnog streljiva iz skladišta Ministarstva obrane Crne Gore;

(f)

smanjiti sigurnosne rizike povezane s nezakonitim posjedovanjem malog i lakog oružja, zlouporabom zakonitog malog i lakog oružja te nezakonitom trgovinom tim oružjem u Srbiji;

(g)

pomoći državama sudionicama OESS-a bolje planiranje, provedbu i, ako je potrebno, jačati njihove obveze u pogledu suzbijanja nezakonitog širenja malog i lakog oružja/zaliha konvencionalnog streljiva.

3.   Korisnici projekta su:

(a)

ovlaštena tijela u jugoistočnoj Europi koja su odgovorna za sprečavanje i suzbijanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom, odnosno komisije/odbori za malo i lako oružje, ministarstva unutarnjih poslova i tijela kaznenog progona kao što je policija. Druga su uključena tijela ministarstva sigurnosti, uredi tužitelja, sudovi i zatvorske službe u Bosni i Hercegovini te Ministarstvo obrane u Crnoj Gori. U Srbiji se projektom predviđa i suradnja s organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima kontrole malog i lakog oružja (izravni korisnici);

(b)

stanovništvo jurisdikcija u jugoistočnoj Europi i njezinu europskom susjedstvu koje je ugroženo upotrebom nezakonitog malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva u svrhu kriminalnih aktivnosti, terorizma i nasilne zlouporabe (neizravni korisnici);

(c)

ovlaštena tijela u Uniji i državama članicama koja imaju koristi od poboljšanih kapaciteta kontrole malog i lakog oružja/konvencionalnog streljiva u jugoistočnoj Europi putem, među ostalim, bolje razmjene informacija te mjera koordinacije i suradnje kao što su utvrđivanje rizika, istraga i praćenje, otkrivanje i zapljena nezakonitog malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva (neizravni korisnici).

4.   Detaljan opis projekta naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehničku provedbu projekta iz članka 1. („projekt”) izvršava Tajništvo OESS-a.

3.   Tajništvo OESS-a svoje zadaće provodi pod odgovornošću Visokog predstavnika. Visoki predstavnik u tu svrhu s Tajništvom OESS-a sklapa potrebne aranžmane.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta koji financira Unija iznosi EUR 4 208 827.

2.   Rashodima koji se financiraju iz referentnog iznosa utvrđenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja rashodima iz stavka 1. U tu svrhu s Tajništvom OESS-a sklapa potrebni sporazum o financiranju. U sporazumu o financiranju utvrđuje se da Tajništvo OESS-a mora osigurati vidljivost doprinosa Unije u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim poteškoćama u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   Visoki predstavnik izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih opisnih izvješća koja priprema Tajništvo OESS-a. Ta su izvješća temelj za evaluaciju koju provodi Vijeće.

2.   Komisija izvješćuje o financijskim aspektima projekta iz članka 1.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 36 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma njezina stupanja na snagu ako se u tom razdoblju sporazum ne sklopi.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  FSC.DOC/1/00/Rev.1

(2)  FSC.DOC/1/03/Rev.1

(3)  Na sastanku na vrhu o zapadnom Balkanu u Londonu 10. srpnja 2018. donesen je „Regionalni plan za održivo rješavanje problema nezakonitog posjedovanja i zlouporabe malog i lakog oružja (SALW) i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima na zapadnom Balkanu do 2024.”

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/101 od 22. siječnja 2018. o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja (SL L 17, 23.1.2018., str. 40.).

(5)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/915 od 29. svibnja 2017. o aktivnostima Unije za širenje suradnje u cilju potpore provedbi Ugovora o trgovini oružjem (SL L 139, 30.5.2017., str. 38.).

(6)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/2111 od 9. prosinca 2019. za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i kontrolu oružja u jugoistočnoj Europi kojima se smanjuje prijetnja koju predstavljaju nezakonito malo i lako oružje i pripadajuće streljivo (SL L 318, 10.12.2019., str. 147.).

(7)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1788 od 19. studenoga 2018. o potpori Centru za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu (SEESAC) radi provedbe Regionalnog plana za suzbijanje nezakonitog trgovanja oružjem na zapadnom Balkanu (SL L 293, 20.11.2018., str. 11.).

(8)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2356 od 19. prosinca 2016. za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i nadzor naoružanja u jugoistočnoj Europi u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom (SL L 348, 21.12.2016., str. 60.).

(9)  Odluka Vijeća 2012/662/ZVSP od 25. listopada 2012. o potpori aktivnostima za smanjenje rizika nezakonite trgovine, i prekomjernog prikupljanja, malog i lakog oružja u regiji koju obuhvaća Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) (SL L 297, 26.10.2012., str. 29.).

(10)  SL L 204, 5.8.2017., str. 82.

(11)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/2009 od 2. prosinca 2019. o potpori naporima koje Ukrajina ulaže u suzbijanje nezakonite trgovine oružjem, streljivom i eksplozivima, u suradnji s OESS-om (SL L 312, 3.12.2019., str. 42.).

(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


PRILOG

PROJEKTNI DOKUMENT

SVEOBUHVATNI PROGRAM OESS-A ZA POTPORU NAPORIMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE NEZAKONITOG TRGOVANJA MALIM I LAKIM ORUŽJEM I KONVENCIONALNIM STRELJIVOM U JUGOISTOČNOJ EUROPI – HR(2021) 138

1.   Kontekst

Države jugoistočne Europe više od tri desetljeća suočavaju se sa znatnim rizicima i izazovima povezanima s destabilizirajućim gomilanjem te nekontroliranim širenjem nezakonitog malog i lakog oružja (SALW) i konvencionalnog streljiva preko svojih granica te na svojem području. Navedeni rizici imaju šire negativne posljedice za cijelu Europu i druge dijelove svijeta.

Jugoistočna Europa i dalje izaziva zabrinutost te ostaje važan izazov s aspekta Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva („Strategija EU-a o malom i lakom oružju”). U toj strategiji navodi se da, iako je posljednjih godina ostvaren znatan napredak, osobito u jugoistočnoj Europi, opseg gomilanja malog i lakog oružja i streljiva, neprimjereni uvjeti skladištenja, rašireno nezakonito posjedovanje i nedostaci u provedbi i dalje ograničavaju učinkovitu kontrolu vatrenog oružja / malog i lakog oružja u dijelovima zapadnog Balkana.

Stoga se u toj strategiji, u vezi sa zapadnim Balkanom, utvrđuje sveobuhvatan skup mjera, primjerice [...] „smanjenj[e] viška zaliha SALW-a i streljiva, smanjenj[e] nezakonitog posjedovanja, borb[a] protiv preusmjeravanja oružja i trgovine oružjem, poboljšanj[e] označivanja, vođenja evidencije i praćenja SALW-a, ali i kapaciteta za zbrinjavanje, povećanj[e] svijesti i podupiranj[e] kapaciteta za izvršavanje zakonodavstva, [...] te [nastavak pružanja] potpore nacionalnim sustavima kontrole i [uzimanje] u obzir [relevantnih regionalnih inicijativa] za borbu protiv nezakonitog SALW-a i pripadajućeg streljiva, kao što je Regionalni plan za održivo rješavanje problema nezakonitog posjedovanja i zlouporabe SALW-a / vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima na zapadnom Balkanu do 2024.; inicijativa koju su podržale Francuska i Njemačka”.

Nasljeđe prošlih sukoba u regiji zajedno s nepravodobnom i neodgovarajućom demobilizacijom, razoružanjem i reintegracijom, kao i loša implementacija centraliziranih sustava kontrole malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva (SCA), očituju se u:

nezakonitom trgovanju malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom te njihovu širenju unutar i izvan granica jugoistočne Europe;

nezakonitom preusmjeravanju malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva;

uporabi nezakonitog/krijumčarenog malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva u terorističkim, kriminalnim aktivnostima i nasilnim kaznenim djelima u regiji i izvan nje;

gubitku i krađi malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva iz službenih skladišta i skrovišta (i njihovom posljedičnom nezakonitom širenju);

niskoj razini odgovornosti i transparentnosti u sprečavanju, upravljanju, provedbi i kontroli malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva.

Države sudionice OESS-a dogovorile su se da će surađivati na sveobuhvatnom rješavanju tih problema. Posebice su se obvezale na suzbijanje nezakonitog trgovanja i nekontroliranog širenja malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva u skladu s odredbama iz dokumenata OESS-a o malom i lakom oružju (FSC.DOC/1/00/Rev.1) i zalihama konvencionalnog streljiva (FSC.DOC/1/03/Rev.1).

Države jugoistočne Europe radi rješavanja tih izazova i problema uputile su OESS-u 2019. službene zahtjeve za pomoć u području kontrole malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva (1). Te zahtjeve poslali su Ministarstvo unutarnjih poslova Albanije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Ministarstvo obrane Crne Gore i Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije.

2.   Opći cilj

Smanjenje rizika od nezakonitog trgovanja i nekontroliranog širenja malog i lakog oružja u jugoistočnoj Europi, iz nje te u nju; naime, nezakonito trgovanje i nekontrolirano širenje ugrožavaju sigurnost i zaštitu jer koče održivu izgradnju mira i socioekonomski razvoj, doprinose narušavanju poretka, potiču terorizam i kriminalno nasilje odnosno dovode do nastavka sukoba.

3.   Opis djelovanja

Djelovanje se temelji na postupcima sustavne procjene potreba koji su provedeni u razdoblju 2019. – 2021. Tim postupcima provjereni su zahtjevi za pomoć i potvrđene su potrebe za potporom OESS-a, posebno u jačanju sposobnosti ovlaštenih tijela u sljedećim područjima:

upravljanje informacijama i razmjena informacija o sprečavanju i suzbijanju nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem;

kapaciteti jedinica sa službenim psima za otkrivanje i zapljenu nezakonitog malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva;

podizanje javne svijesti i zalaganje za sprečavanje i suzbijanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom;

regulatorni i operativni okvir za onesposobljavanje malog i lakog oružja;

upravljanje zalihama malog i lakog oružja i njihova zaštita.

Djelovanje, tj. sveobuhvatni program OESS-a za potporu naporima za sprečavanje i suzbijanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom u jugoistočnoj Europi, koje čini sedam projekata OESS-a, sveobuhvatno odgovara na navedene zahtjeve, među ostalim jačanjem prekogranične/regionalne dinamike kako bi se učinkovitije, djelotvornije i snažnije sprečavalo i suzbijalo nezakonito trgovanje malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom. Projekti su osmišljeni u bliskoj suradnji ovlaštenih tijela/institucija, Centra OESS-a za sprečavanje sukoba i operacija OESS-a na terenu u jugoistočnoj Europi.

Sveobuhvatnim programom OESS-a putem njegovih projekata podupire se strategija EU-a o malom i lakom oružju, posebice međunarodna suradnja i pomoć povezana sa zapadnim Balkanom.

Projektima se također nastoje ublažiti i spriječiti negativni učinci nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i pripadajućim streljivom na održivi razvoj, čime se jačaju UN-ovi ciljevi održivog razvoja kao što su:

cilj 05.: postizanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja svih žena i djevojaka (npr. cilj 5.2.) i

cilj 16.: promicanje miroljubivih i uključivih društava za održivi razvoj, osiguravanje pristupa pravosuđu za sve i izgradnja učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama (npr. ciljevi 16.1., 16.4. i 16.a).

Uz navedeno, prijedlozi su usklađeni s Planom za održivo rješavanje problema nezakonitog posjedovanja i zlouporabe malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima na zapadnom Balkanu do 2024 (2), kao i s relevantnim dionicima koji podupiru Plan i prate njegovu provedbu. Prijedlogom, posebice djelovanjima na zapadnom Balkanu, također se dopunjuje Strategija EU-a protiv nezakonitog vatrenog oružja, malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva (2018.) te se na taj način podupiru tijela u jugoistočnoj Europi pri usklađivanju s navedenom strategijom.

3.1.   Projekt 1.: Pomoć nacionalnim tijelima Republike Albanije u smanjenju rizika od širenja i zlouporabe malog i lakog oružja

3.1.1.   Cilj

Cilj je projekta smanjiti rizik od širenja i zlouporabe malog i lakog oružja u Republici Albaniji.

3.1.2.   Opis

Nekontrolirano širenje i posjedovanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva i dalje predstavlja veliku prijetnju javnoj sigurnosti te društvenom i gospodarskom razvoju u Albaniji. Loše kontrolirano i nezakonito malo i lako oružje podržava kriminalne elemente i organizirani kriminal te omogućuje nasilje i nesigurnost. Svi ti aspekti štetno utječu na mjere sigurnosti i izgradnje povjerenja u zemlji i regiji. Albanija je u listopadu 2019. zatražila pomoć na Forumu OESS-a za sigurnosnu suradnju.

OESS je potvrdio nedostatke kapaciteta u:

a)

zakonodavnom i regulatornom okviru za onesposobljavanje vatrenog oružja i njegovoj propisnoj provedbi s poboljšanjem infrastrukture, opremanja i elemenata osposobljavanja;

b)

jedinicama sa službenim psima albanske državne policije pri otkrivanju malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva;

c)

podizanju javne svijesti o opasnostima zlouporabe i širenja malog i lakog oružja.

Financijska sredstva Vijeća EU-a upotrijebit će se za uklanjanje nedostataka kapaciteta iz točaka od (a) do (c).

Korisnici projekta, uz stanovništvo Albanije, brojna su nacionalna tijela s ovlastima u području kontrole malog i lakog oružja, posebice Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Albanije i albanska državna policija.

3.1.3.   Očekivani rezultati

Rezultat 1.: jačanje zakonodavnog okvira Republike Albanije u području s malog i lakog oružja i onesposobljavanja tog oružja.

Pokazatelji:

postojanje normativnog okvira za kontrolu malog i lakog oružja u skladu s međunarodnim standardima;

postojanje objekata i praksi za onesposobljavanje malog i lakog oružja u skladu s obvezama OESS-a i međunarodnim standardima;

broj osposobljavanja i broj osoba osposobljenih za onesposobljavanje oružja ili nadzor procesa onesposobljavanja oružja.

Rezultat 2.: jačanje kapaciteta albanske policije za otkrivanje oružja i eksploziva.

Pokazatelji:

postojanje normativnog okvira za unapređenje sposobnosti jedinica sa službenim psima u skladu s međunarodnim standardima;

postojanje objekata i infrastrukture za jedinice sa službenim psima u skladu s međunarodnim standardima i preporukama OESS-a;

broj osposobljavanja i broj osposobljenih osoba.

Rezultat 3.: jačanje javne svijesti o opasnostima malog i lakog oružja te pitanjima povezanima s kontrolom malog i lakog oružja.

Pokazatelji:

broj smjernica ili regulatornih dokumenata o podizanju javne svijesti i informiranju javnosti (tj. komunikacijska strategija o malom i lakom oružju);

broj ažurnih kampanja za podizanje javne svijesti i informiranje javnosti o važnosti kontrole malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te o rizicima povezanima s njihovim nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom, u skladu s usvojenom komunikacijskom strategijom o malom i lakom oružju;

udio ciljne publike (raščlanjen po spolu) koja je svjesna rizika od zlouporabe malog i lakog oružja.

3.1.4.   Aktivnosti

3.1.4.1   Aktivnost povezana s poboljšanjem zakonodavnog okvira Republike Albanije u području malog i lakog oružja i onesposobljavanja tog oružja.

Aktivnost će uključivati:

potporu razvoju podzakonskog akta o onesposobljavanju oružja i akcijskog plana za njegovu provedbu;

potporu uspostavi mehanizama za propisnu provedbu onesposobljavanja malog i lakog oružja i nadzor nad njime;

potporu izradi priručnika za osposobljavanje o onesposobljavanju malog i lakog oružja i osiguravanju nacionalnih i međunarodnih osposobljavanja za lokalne stručnjake.

3.1.4.2   Aktivnost povezana s jačanjem kapaciteta albanske policije za otkrivanje nezakonitog oružja i eksploziva.

Aktivnost će uključivati:

razvoj stalnog operativnog postupka za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja, kao i izradu glavnog plana u području jedinica sa službenim psima za modernizaciju tih sposobnosti;

program osposobljavanja o primjeni stalnog operativnog postupka za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja;

pomoć u opremi i unapređenje infrastrukture jedinica sa službenim psima;

infrastrukturna unapređenja kućica za pse, uredskih objekata i područja jedinica sa službenim psima te nabava i primopredaja opreme za jedinice sa službenim psima radi povećanja kapaciteta za otkrivanje;

osiguravanje platforme za promicanje uporabe kapaciteta jedinica sa službenim psima organiziranjem natjecanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

3.1.4.3.   Aktivnost povezana s podizanjem javne svijesti o opasnostima malog i lakog oružja i pitanjima povezanima s kontrolom malog i lakog oružja.

Aktivnost će uključivati:

potporu izradi koordinirane strategije za podizanje javne svijesti i komunikaciju;

potporu provedbi strategije za podizanje javne svijesti i komunikaciju.

3.2.   Projekt 2.: Rješavanje rizika za sigurnost i zaštitu od nezakonitog posjedovanja i zlouporabe malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima u Bosni i Hercegovini

3.2.1.   Cilj

Cilj je projekta podupirati Bosnu i Hercegovinu (BiH) u ublažavanju rizika za sigurnost i zaštitu povezanih s nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom malog i lakog oružja i pripadajućeg streljiva te trgovanjem njima.

3.2.2.   Opis

Projektom se rješavaju visokoprioritetne potrebe navedene u zahtjevu za pomoć koji je Ministarstvo sigurnosti podnijelo u 2019. te se njime nastoji pružiti potpora BiH u ublažavanju rizika za sigurnost i zaštitu povezanih s nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovanjem njima, čime se doprinosi sigurnosti i stabilnosti u zemlji i široj regiji.

OESS je potvrdio nedostatke kapaciteta u:

a)

infrastrukturi za skladištenje malog i lakog oružja i streljiva tijelâ kaznenog progona, među ostalim postupcima i praksama za fizičku zaštitu zaliha i upravljanje njima;

b)

institucionalnom osvješćivanju i informiranju javnosti o kontroli malog i lakog oružja kao potpori koordinacijskom odboru za kontrolu malog i lakog oružja, među ostalim metodološkom pristupu i skupu alata za praćenje i evaluaciju;

c)

sposobnostima jedinica sa službenim psima u okviru tijela kaznenog progona za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva, među ostalim njihovu planiranju, zakonodavnom i operativnom okviru, opremi i infrastrukturi te elementima osposobljavanja;

d)

dostupnosti i usporedivosti podataka povezanih s malim i lakim oružjem potrebnih za učinkovito oblikovanje politika i operativni odgovor;

e)

onesposobljavanju malog i lakog oružja, među ostalim zakonodavnom i regulatornom okviru, osposobljavanju, opremi i infrastrukturnim elementima.

Financijska sredstva Vijeća EU-a upotrijebit će se za uklanjanje nedostataka kapaciteta iz točaka (c) i (d).

Korisnici projekta, uz stanovništvo BiH, brojna su nacionalna tijela s ovlastima u području kontrole malog i lakog oružja, tj. tijela kaznenog progona, uključujući entitetska i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova / policijske službe, Koordinacijski odbor za kontrolu malog i lakog oružja, Ministarstvo sigurnosti BiH, državna odvjetništva, sudove i zatvorske službe.

3.2.3.   Očekivani rezultati

Rezultat 1.: jačanje sposobnosti jedinica kaznenog progona sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva.

Pokazatelji:

brzina provedbe izrađenog glavnog plana za razvoj potrebnog zakonodavnog, infrastrukturnog i operativnog okvira za jedinice sa službenim psima;

udio polaznika osposobljavanja s vještinama potrebnima za učinkovitu primjenu stalnih operativnih postupaka;

broj jedinica sa službenim psima odnosno njihovih objekata unaprijeđenih u skladu s procjenom potreba koju je proveo OESS.

Rezultat 2.: razvoj integrirane međuinstitucionalne baze podataka o predmetima i sustav praćenja predmeta povezanih s malim i lakim oružjem i streljivom.

Pokazatelji:

stupanj interoperabilnosti/kompatibilnosti metodologija prikupljanja podataka;

postojanje funkcionalnog međuinstitucionalnog informacijskog sustava koji omogućuje integrirano prikupljanje i analizu podataka o predmetima povezanima s malim i lakim oružjem i streljivom.

3.2.4.   Aktivnosti

3.2.4.1.   Aktivnost povezana s jačanjem sposobnosti jedinica kaznenog progona sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva.

Aktivnost će uključivati:

potporu organizaciji radnih skupina i koordinacijskih sastanaka za izradu glavnog plana za jačanje kapaciteta jedinica sa službenim psima;

potporu izradi potrebnog zakonodavnog i operativnog okvira za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja;

unapređenje infrastrukture za jedinice sa službenim psima i osiguravanje potrebne opreme;

organiziranje programa osposobljavanja o primjeni stalnog operativnog postupka za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja;

uspostavu platforme za promicanje uporabe kapaciteta jedinica sa službenim psima organiziranjem natjecanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

3.2.4.2.   Aktivnost povezana s razvojem integrirane međuinstitucionalne baze podataka o predmetima i sustava praćenja predmeta povezanih s malim i lakim oružjem i streljivom.

Aktivnost će uključivati:

potporu pri procjeni relevantnih pravnih i statističkih modela tijela kaznenog progona i sudstva pri uspostavi integrirane međuinstitucionalne evidencije malog i lakog oružja i streljiva;

potporu uspostavi sustava evidencije o malom i lakom oružju u BiH;

organizaciju osposobljavanja za korisnike sustava praćenja malog i lakog oružja u sudstvu i tijelima kaznenog progona.

3.3.   Projekt 3.: Potpora jačanju kapaciteta jedinica sa službenim psima kosovske (*) *policije za otkrivanje i zapljenu malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva

3.3.1.   Cilj

Cilj je projekta potpora jačanju postojećih sposobnosti kosovskih policijskih jedinica sa službenim psima i njihov izravan doprinos sprečavanju, suzbijanju i istrazi zlouporabe malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovanja njima na zapadnom Balkanu.

3.3.2.   Opis

Projekt je osmišljen u kontekstu kosovske strategije za kontrolu malog i lakog oružja koja je priložena akcijskom planu. Cilj mu je potpora jačanju postojećih sposobnosti kosovskih policijskih jedinica sa službenim psima i njihov izravan doprinos sprečavanju, suzbijanju i istrazi zlouporabe malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovanja njima na zapadnom Balkanu.

Projektom će se nastojati ukloniti potvrđeni nedostaci kapaciteta jedinica sa službenim psima pri sprečavanju, suzbijanju i istrazi zlouporabe malog i lakog oružja i trgovanja njime, uključujući regulatorni okvir, operativnu uporabu jedinica sa službenim psima, manjak ljudskih, infrastrukturnih i prijevoznih resursa.

Uz stanovništvo Kosova, korisnik projekta jest kosovska policija.

3.3.3.   Očekivani rezultat

Rezultat 1.: jačanje regulatornog okvira i okvira osposobljavanja, kao i infrastrukture i opreme jedinica sa službenim psima za učinkovitije i djelotvornije sprečavanje, suzbijanje i istragu zlouporabe malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovanja njima.

Pokazatelji:

postojanje regulatornog okvira i okvira osposobljavanja jedinice sa službenim psima;

postojanje unaprijeđene infrastrukture i opreme jedinice sa službenim psima.

3.3.4.   Aktivnosti

3.3.4.1.   Aktivnost povezana s poboljšanjem regulatornog okvira i okvira osposobljavanja, kao i infrastrukture i opreme jedinice sa službenim psima za učinkovitije i djelotvornije sprečavanje, suzbijanje i istragu zlouporabe malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva te trgovanja njima.

Aktivnost će uključivati:

osnivanje i aktivnosti radne skupine za poboljšanje sposobnosti jedinice sa službenim psima;

studijske posjete partnerima koji imaju napredan sustav za uporabu pasa za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva;

pružanje potpore odjelu za osposobljavanje korisnika u svrhu izrade plana osposobljavanja i razrade metodologije osposobljavanja koja će biti potpuno integrirana u stalni operativni postupak za osposobljavanje jedinica sa službenim psima i operacije jedinica sa službenim psima te uspostavu kruga stručnjaka za osposobljavanje;

potporu osiguravanju potrebne infrastrukture i opreme za osposobljavanje i taktičku i operativnu uspješnost jedinice sa službenim psima;

provedbu specijaliziranog i naprednog osposobljavanja za vodiče pasa.

3.4.   Projekt 4.: Pomoć nacionalnim tijelima Republike Sjeverne Makedonije u smanjenju rizika od širenja oružja i zlouporabe malog i lakog oružja

3.4.1.   Cilj

Cilj je projekta smanjiti rizik od širenja oružja i zlouporabe malog i lakog oružja u Republici Sjevernoj Makedoniji povećanjem kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova i drugih vladinih organizacija u pogledu sprečavanja, otkrivanja, analize i istraga.

3.4.2.   Opis

Projekt je osmišljen kao odgovor na zahtjev za pomoć koji je podnijela vlada Republike Sjeverne Makedonije (2019.) kako bi se ojačali kapaciteti Nacionalne komisije za malo i lako oružje i izgradile sposobnosti policijske jedinice sa službenim psima za otkrivanje oružja i eksploziva.

OESS je potvrdio nedostatke kapaciteta u:

a)

operativnom kapacitetu jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova u području otkrivanja nezakonitog širenja malog i lakog oružja;

b)

mehanizmima za suradnju i koordinaciju unutar institucija i među njima te za prekograničnu suradnju i koordinaciju u sprečavanju i suzbijanju nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem;

c)

analizi pitanja kontrole malog i lakog oružja na strateškoj i operativnoj razini;

d)

koordiniranom informiranju i podizanju javne svijesti o rizicima povezanima sa zlouporabom malog i lakog oružja u Republici Sjevernoj Makedoniji, uključujući napore koje poduzima Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje.

Financijska sredstva Vijeća EU-a upotrijebit će se za uklanjanje nedostataka kapaciteta iz točaka (a), (b) i (c).

Korisnici projekta, uz stanovništvo Republike Sjeverne Makedonije, brojna su nacionalna tijela s ovlastima u području kontrole malog i lakog oružja, posebice Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje (3), Ministarstvo unutarnjih poslova i policija.

3.4.3.   Očekivani rezultat

Rezultat 1.: jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova i Povjerenstva za malo i lako oružje Republike Sjeverne Makedonije u pogledu regulatornog i operativnog djelovanja i međuagencijske suradnje radi suzbijanja/rješavanja širenja malog i lakog oružja.

Pokazatelji:

postojanje regulatornog okvira za jedinice sa službenim psima;

broj postojećih funkcionalnih regionalnih jedinica sa službenim psima;

razmjena informacija u stvarnom vremenu unutar policije i s centrima za policijsku i carinsku suradnju u zemljama jugoistočne Europe;

udio ciljne publike (raščlanjen po spolu) koja je svjesna rizika od zlouporabe vatrenog oružja;

broj žena i muškaraca do kojih su doprle informacije za podizanje javne svijesti.

3.4.4.   Aktivnosti

3.4.4.1.   Potpora povećanju kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu otkrivanja nezakonitog malog i lakog oružja s pomoću učinkovitog raspoređivanja jedinica sa službenim psima.

Aktivnost će uključivati:

pomoć u opremi i unapređenje infrastrukture jedinica sa službenim psima na središnjoj i regionalnoj razini, uključujući unapređenje infrastrukture za skladištenje malog i lakog oružja i informacijske infrastrukture na najviše pet (5) lokacija (oružarnica) na kojima su smještene i jedinice sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije;

razvoj stalnog operativnog postupka i ažuriranje propisa za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja;

program osposobljavanja o primjeni stalnog operativnog postupka za uporabu kapaciteta jedinica sa službenim psima za otkrivanje malog i lakog oružja;

osiguravanje platforme za promicanje uporabe kapaciteta jedinica sa službenim psima organiziranjem natjecanja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

3.4.4.2.   Potpora pokusnom uvođenju sustava razmjene informacija u stvarnom vremenu u suzbijanju nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem.

Aktivnost će uključivati:

pomoć u opremi, unapređenje fizičke infrastrukture i modernizacija sustavâ za razmjenu informacija u području IKT-a u pet (5) odabranih centara za policijsku i carinsku suradnju;

razvoj stalnog operativnog postupka o razmjeni informacija u stvarnom vremenu o incidentima povezanima s malim i lakim oružjem;

program osposobljavanja za primjenu stalnog operativnog postupka o razmjeni informacija o incidentima povezanima s malim i lakim oružjem u stvarnom vremenu;

program razmjene osoblja (pripravništvo);

organizaciju konferencije Centra za policijsku i carinsku suradnju;

3.4.4.3.   Potpora unapređenju operativnih i analitičkih sposobnosti Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje u suzbijanju nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem.

Aktivnost će uključivati:

organizaciju radionice o međuagencijskoj suradnji na temu uređivanja kontrole malog i lakog oružja;

izradu orijentacijskog priručnika za članove komisije;

analizu stanja kontrole malog i lakog oružja, uključujući razradu stalnog operativnog postupka za prikupljanje podataka, praćenje informacija i izvješćivanje, kao i razvoj sustava vođenja predmeta kako bi se olakšala analiza u području malog i lakog oružja.

3.5.   Projekt 5.: Ublažavanje rizika za sigurnost i zaštitu povezanih s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva u Crnoj Gori

3.5.1.   Cilj

Cilj je projekta smanjiti rizik od neplaniranih eksplozija u skladištima streljiva, kao i od preusmjeravanja malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva iz skladištâ Ministarstva obrane Crne Gore.

3.5.2.   Opis

Crna Gora suočava se s rizicima od neplaniranih eksplozija u skladištima streljiva, kao i od nezakonitog trgovanja i nekontroliranog širenja malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva. To je posljednjih godina potvrđeno tijekom raznih stručnih posjeta OESS-a. Ministarstvo obrane Crne Gore posvetilo se tim pitanjima u svojem glavnom dokumentu u kojemu se navodi željeno krajnje stanje, odnosno transparentno uklanjanje viška oružja i eksplozivnih sredstava te razvoj održivog sustava za upravljanje životnim ciklusom oružja, eksploziva i eksplozivnih sredstava. Crna Gora zatražila je pomoć u 2019. na Forumu OESS-a za sigurnosnu suradnju.

OESS je potvrdio nedostatke kapaciteta u:

a)

osiguravanju pristupa upravljanja životnim ciklusom malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva, uključujući trajno osposobljavanje i prijenos znanja, okvir za nadzor streljiva i međuinstitucionalnu koordinaciju i suradnju;

b)

sigurnom prijevozu konvencionalnog streljiva u skladu s međunarodnim standardima.

Financijska sredstva Vijeća EU-a upotrijebit će se za uklanjanje nedostataka kapaciteta iz točaka (a) i (b).

Uz stanovništvo Crne Gore, korisnici su projekta i Ministarstvo obrane i Oružane snage Crne Gore.

3.5.3.   Očekivani rezultati

Rezultat 1.: jačanje strateških kapaciteta te kapaciteta za osposobljavanje i koordinaciju Ministarstva obrane i drugih nadležnih vladinih tijela odgovornih za upravljanje malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva.

Pokazatelji:

broj članova osoblja Ministarstva obrane u relevantnim institucijama za obrazovanje/osposobljavanje i operativnim jedinicama s naprednim kapacitetima za potporu upravljanju malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva i postupanju s njima;

broj aktivnosti u pogledu malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva koje Crna Gora koordinira putem imenovanih tijela;

postojanje ad interim kontrolnog tijela.

Rezultat 2.: jačanje sposobnosti za siguran i zaštićen prijevoz malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva u skladu sa Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (Sporazum ADR).

Pokazatelji:

broj članova osoblja korisnika projekta s povećanom osposobljenošću za prijevoz malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva;

postojanje sustava za prijevoz malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva koji je uključen u organizacijski okvir;

analiza zahtjeva u pogledu usklađenosti sa Sporazumom ADR i preporukama podnesenima Ministarstvu obrane Crne Gore.

3.5.4.   Aktivnosti

3.5.4.1   Aktivnost povezana s jačanjem strateških kapaciteta te kapaciteta za osposobljavanje i koordinaciju Ministarstva obrane i drugih nadležnih vladinih tijela odgovornih za upravljanje malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva.

Aktivnost će uključivati:

prijenos znanja o međunarodnoj dobroj praksi u području upravljanja malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva;

savjetovanje i koordinaciju u vezi s programom Ministarstva obrane Crne Gore u odabranim područjima održivog upravljanja životnim ciklusom malog i lakog oružja / zalihama konvencionalnog streljiva;

tehničko savjetovanje o nacionalnim mehanizmima kontrole upravljanja malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva.

3.5.4.2   Aktivnost povezana s programom osposobljavanja i opremanja za uspostavu sposobnosti za prijevoz malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva u Crnoj Gori u skladu sa Sporazumom ADR.

Aktivnost će uključivati:

izradu analize zahtjeva, u suradnji s Ministarstvom obrane Crne Gore, radi potpunog usklađivanja sa Sporazumom ADR;

nabavu dvaju kamiona u skladu sa Sporazumom ADR, uključujući ugovor o osposobljavanju, održavanju i zamjenskim dijelovima.

3.6.   Projekt 6.: Rješavanje rizika za sigurnost i zaštitu povezanih s nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom malog i lakog oružja te trgovanjem njime u Srbiji

3.6.1.   Cilj

Cilj je projekta smanjiti rizike za sigurnost i zaštitu povezane s nezakonitim posjedovanjem i zlouporabom malog i lakog oružja te nezakonitim trgovanjem njime u Srbiji.

3.6.2.   Opis

Projekt je osmišljen kao odgovor na zahtjev za pomoć koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije podnijelo u 2019. kako bi se odgovorilo na izazove nekontroliranog širenja i nezakonitog posjedovanja malog i lakog oružja, što je velika prijetnja za sigurnost i zaštitu u Srbiji. Ti izazovi doprinose širenju kriminala i teških oblika organiziranog kriminala jer pospješuju nasilje, prijeteće ponašanje i terorizam. Također imaju sličan negativan učinak na mjere za izgradnju povjerenja u zemlji te predstavljaju prijetnju u kontekstu rodno uvjetovanog nasilja.

OESS je potvrdio da postoje potrebe u vezi sa suzbijanjem nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem, i to u smislu:

a)

jačanja policijskih kapaciteta za provedbu kampanja za podizanje javne svijesti o kontroli i prikupljanju malog i lakog oružja, čime se doprinosi smanjenju količine oružja u nezakonitom posjedu i sprečavanju zlouporabe malog i lakog oružja te povećava sigurnost građana Srbije;

b)

jačanja kapaciteta jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova za otkrivanje oružja i eksploziva, i to: i. uspostavom potrebnog pravnog okvira, ii. procjenom i razvojem kapaciteta te iii. nabavom posebne opreme i izgradnjom infrastrukture;

c)

izmjena Zakona o oružju i streljivu te Pravilnika o onesposobljavanju oružja, i to: (a) procjenom kapaciteta i tehničkih mogućnosti i (b) pružanjem tehničke pomoći u izradi pravilnika.

Financijska sredstva Vijeća EU-a upotrijebit će se za uklanjanje nedostataka kapaciteta iz točaka od (a) do (c).

Korisnici projekta su, uz stanovništvo Srbije, i Vijeće za malo i lako oružje, Ministarstvo unutarnjih poslova, policija te organizacije civilnog društva uključene u pitanja kontrole malog i lakog oružja.

3.6.3.   Očekivani rezultati

Rezultat 1.: uspostava partnerstva između Ministarstva unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva te stvaranje mehanizma za podizanje javne svijesti o sprečavanju zlouporabe malog i lakog oružja.

Pokazatelji:

broj inicijativa na nacionalnoj i lokalnoj razini za podizanje javne svijesti o opasnostima širenja malog i lakog oružja;

postojanje i uporaba mehanizama za međuagencijsku suradnju;

broj javnih društvenih objava koje se emitiraju na nacionalnim i lokalnim televizijskim i radijskim postajama;

broj mladih osoba iz ciljanih gradova koji su upoznati s opasnostima malog i lakog oružja putem seminara i informativnih materijala.

Rezultat 2.: poboljšanje pravnog okvira za onesposobljavanje oružja i usklađivanje tog okvira s međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Pokazatelji:

razmjena međunarodnih standarda i najboljih praksi s radnom skupinom;

postojanje nacrta propisa u koji su uključeni doprinosi i preporuke;

savjetovanje s organizacijama civilnog društva o nacrtima propisa.

Rezultat 3.: jačanje kapaciteta jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva u skladu sa standardima ljudskih prava.

Pokazatelji:

postojanje plana rada za poboljšanje kapaciteta jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova;

broj sastanaka o međuagencijskoj suradnji, razmjeni informacija i interoperabilnosti policijskih jedinica sa službenim psima i drugih ključnih tijela kaznenog progona koja djeluju u području otkrivanja malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva;

postojanje poboljšane metodologije i kurikuluma za osposobljavanje jedinica sa službenim psima u skladu s međunarodnim standardima;

broj instruktora i vodiča u jedinicama sa službenim psima osposobljenih u skladu s međunarodnim standardima.

3.6.4.   Aktivnosti

3.6.4.1.   Aktivnost povezana s uspostavom partnerstva između Ministarstva unutarnjih poslova i organizacija civilnog društva i stvaranje mehanizma za podizanje javne svijesti o sprečavanju zlouporabe malog i lakog oružja.

Aktivnost će uključivati:

sastanak stručnjaka o izgradnji partnerstava s elektroničkim i tiskanim medijima te utvrđivanje mehanizama za sprečavanje zlouporabe malog i lakog oružja;

uspostavu platforme društvenih mreža te potporu medijskim kampanjama o sprečavanju širenja malog i lakog oružja i odgovornom vlasništvu nad oružjem;

provedbu aktivnosti zagovaranja na nacionalnoj razini i razini zajednice.

3.6.4.2.   Aktivnosti povezane s poboljšanjem pravnog okvira za onesposobljavanje oružja i njegovo usklađivanje s međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Aktivnost će uključivati:

pružanje stručnih savjeta i logističke potpore tijekom sastanaka radne skupine za onesposobljavanje oružja;

procjenu postojećeg zakonodavstva o onesposobljavanju oružja i ocjenu njegove praktične provedbe;

radionicu o najboljim praksama i iskustvima stečenima u izradi i provedbi normativnog okvira za onesposobljavanje oružja;

program za osposobljavanje i opremanje u području onesposobljavanja malog i lakog oružja.

3.6.4.3.   Aktivnosti povezane s jačanjem kapaciteta jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova za otkrivanje malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva u skladu sa standardima ljudskih prava.

Aktivnost će uključivati:

pružanje stručnih savjeta i potpore tijekom sastanaka radne skupine za poboljšanje sposobnosti jedinica sa službenim psima;

izradu plana rada za poboljšanje kapaciteta jedinica sa službenim psima pri Ministarstvu unutarnjih poslova;

izgradnju, nabavu i isporuku opreme te nabavu i isporuku usluga za jedinice sa službenim psima;

jačanje kapaciteta za uporabu i raspoređivanje jedinica sa službenim psima u pogledu sprečavanja i istrage nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem, streljivom i eksplozivima putem savjetodavne potpore, programa razmjene i primjene metodologije osposobljavanja;

organizaciju posebnih tečajeva za osposobljavanje službenih pasa i vodiča o raspoređivanju i otkrivanju malog i lakog oružja, streljiva i eksploziva;

održavanje regionalne savjetodavne radionice o dobrim praksama u pogledu raspoređivanja policijskih aktivnosti i sudjelovanja u njima.

3.7.   Projekt 7.: Jačanje djelovanja OESS-a protiv nezakonitog širenja malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva – faza 2. (4)

3.7.1.   Cilj

Cilj je projekta pomoći državama sudionicama OESS-a u boljem planiranju, provedbi i, prema potrebi, jačanju njihovih obveza u pogledu suzbijanja nezakonitog širenja malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva.

3.7.2.   Opis

Projekt je osmišljen u kontekstu činjenice da je Ministarsko vijeće OESS-a zadužilo Forum za sigurnosnu suradnju (MC.DEC/10/17) da u skladu s njegovim mandatom posebice:

nastavi jačati napore za potpunu provedbu postojećih mjera i obveza navedenih u dokumentu OESS-a o malom i lakom oružju, dokumentu OESS-a o zalihama konvencionalnog streljiva i povezanim odlukama Foruma za sigurnosnu suradnju;

poduzme daljnje korake za poboljšanje učinkovitosti i ishoda projekata u području malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva kako bi se na najbolji način rješavali izazovi povezani s malim i lakim oružjem i zalihama konvencionalnog streljiva u skladu s mehanizmima pomoći OESS-a, kako je navedeno u dokumentima OESS-a o malom i lakom oružju i zalihama konvencionalnog streljiva te relevantnim odlukama Foruma za sigurnosnu suradnju;

istraži načine za sprečavanje preusmjeravanja malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva prema nezakonitim tržištima;

istraži načine za dopunu postojećih mjera OESS-a za suzbijanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem;

nastavi dobrovoljno pružati izvanproračunske doprinose radi potpore projektima pomoći Foruma za sigurnosnu suradnju povezanima s malim i lakim oružjem i zalihama konvencionalnog streljiva;

istraži načine da države sudionice s posebnim znanjima pruže, prema potrebi, dobrovoljne stručne savjete u projektima pomoći OESS-a u području malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva.

Iako ustroj projekta uključuje širu suradnju sa svim državama sudionicama u pogledu jugoistočne Europe, cilj mu je podržati procjenu potreba i zahtjeva država sudionica OESS-a i operacija na terenu u regiji radi potpore provedbi projekata praktične pomoći i savjetodavne programske potpore u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva. Države sudionice i operacije na terenu u jugoistočnoj Europi također će imati koristi od informacijskog sustava projekta za potporu praćenju, pregledu i provedbi projekata praktične pomoći u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva.

Uz navedeno, projektom će se pružiti potpora koordinaciji i upravljanju projektima za šest (6) operacija OESS-a na terenu za provedbu sveobuhvatnog programa OESS-a za potporu naporima za sprečavanje i suzbijanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom u jugoistočnoj Europi.

Korisnici projekta, uz stanovništvo država sudionica iz jugoistočne Europe, ovlaštena su vladina tijela u području kontrole malog i lakog oružja (kao što su Povjerenstvo za malo i lako oružje, Ministarstvo unutarnjih poslova, policija, Ministarstvo obrane) i operacije OESS-a na terenu.

3.7.3.   Očekivani rezultat

Rezultat 1.: unaprjeđenje normativnog okvira OESS-a za malo i lako oružje / zalihe konvencionalnog streljiva i provedbe povezanih projekata praktične pomoći.

Pokazatelji:

postojanje polazišnih vrijednosti i mehanizma za trajnu provjeru potreba i zahtjeva u području malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva;

postojanje internetske IT platforme s informacijama u stvarnom vremenu u vezi s portfeljem projekata pomoći OESS-a u području malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva.

3.7.4.   Aktivnosti

3.7.4.1.   Procjena potreba i zahtjeva država sudionica OESS-a, tajništva OESS-a i operacija na terenu za potporu provedbi projekata praktične pomoći u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva u jugoistočnoj Europi.

Aktivnost će uključivati:

procjenu potreba država koje su zatražile praktičnu pomoć OESS-a u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva i potporu pri postupku pregleda;

procjenu potreba država koje OESS-u pružaju donacije/resurse u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva i osiguravaju potporu pri postupku pregleda;

stratešku savjetodavnu i programsku potporu državama sudionicama OESS-a i operacijama OESS-a na terenu putem mehanizma za iskustva stečena u okviru projekata praktične pomoći;

opću potporu pri koordinaciji i upravljanju projektima i aktivnostima kontrole malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva u jugoistočnoj Europi.

3.7.4.2.   Razvoj, testiranje i uvođenje informacijskog sustava za potporu praćenju, pregledu i provedbi projekata praktične pomoći u vezi s malim i lakim oružjem / zalihama konvencionalnog streljiva.

Aktivnost će uključivati:

razvoj suvremene i pristupačne internetske aplikacije za uključivanje informacija o svim projektima pomoći OESS-a iz različitih izvora, uključujući tehničke, financijske, zemljopisne i tematske podatke te popratnu dokumentaciju. Te će informacije donatorima i državama sudionicama u jugoistočnoj Europi omogućiti da bolje planiraju, provode i jačaju političke i financijske obveze u borbi protiv nezakonitog širenja malog i lakog oružja i zaliha konvencionalnog streljiva.

4.   Upravljanje projektima i administrativna potpora provedbi djelovanja

Osoblje zaduženo za provedbu projekata iz Centra za sprečavanje sukoba / Odjela za potporu Foruma za sigurnosnu suradnju pri Tajništvu OESS-a te iz šest (6) misija OESS-a na terenu u jugoistočnoj Europi upravljat će provedbom djelovanja i povezanim aktivnostima projekata kako je navedeno u odjeljku 3. Centar za sprečavanje sukoba / Odjel za potporu Foruma za sigurnosnu suradnju osiguravat će koordinaciju s misijama OESS-a na terenu u jugoistočnoj Europi i pružati im savjetodavnu potporu o predmetnim pitanjima putem projekta 7.; time će biti obuhvaćeni praćenje i evaluacija programa.

S pomoću svojeg osoblja zaduženog za provedbu projekata, organiziranog u timovima za provedbu projekta, Centar za sprečavanje sukoba / Odjel za potporu Foruma za sigurnosnu suradnju i misije na terenu dodatno će podupirati suradnju i koordinaciju s međunarodnom zajednicom na regionalnoj razini i razini jurisdikcija, među ostalim, u okviru Plana za kontrolu malog i lakog oružja na zapadnom Balkanu.

Zadaće osoblja zaduženog za provedbu projekata bit će sljedeće:

upravljanje projektima u svim fazama projektnog ciklusa;

svakodnevni financijski nadzor nad projektima;

pružanje tehničkog i pravnog stručnog znanja za potporu nabavi u okviru projekata;

suradnja i koordinacija s drugim međunarodnim organizacijama i programima;

osiguravanje i kontrola kvalitete rezultata odobrenih projekata;

pružanje potpore jurisdikcijama u jugoistočnoj Europi pri razvoju novih mjera za jačanje kapaciteta i zajedničkih napora u sprečavanju i suzbijanju nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom.

5.   Rod

Perspektive rodne osviještenosti uključene su u sve faze izrade, razvoja i provedbe projekata. Pritom je glavna pretpostavka bila da uporaba, zlouporaba i učinci malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva različito utječu na žene i muškarce, dječake i djevojčice. Uključivanje potreba u pogledu rodne osviještenosti prilagođeno je posebnim okolnostima i vrsti pomoći predviđenima u okviru projekata te se temelji na analizi stanja kojom se uzimaju u obzir rodne perspektive.

Alat OESS-a „mjerilo rodne osviještenosti” primjenjuje se u izradi projekata, ali i u praćenju napretka u provedbi uključivanja rodne osviještenosti u ciklus upravljanja projektima. Velikoj većini predloženih projekata rodna ravnopravnost važan je cilj ili se u njih dosljedno uključuju perspektive rodne osviještenosti.

6.   Korisnici

Izravni korisnici djelovanja bit će tijela iz jugoistočne Europe koja su ovlaštena i odgovorna za sprečavanje i suzbijanje nezakonitog trgovanja malim i lakim oružjem i konvencionalnim streljivom. Primarna ciljna tijela jesu: Povjerenstvo/odbor za malo i lako oružje, Ministarstvo unutarnjih poslova i tijela kaznenog progona kao što je policija. Druga su uključena tijela Ministarstvo sigurnosti, državna odvjetništva, sudovi i zatvorske službe u Bosni i Hercegovini te Ministarstvo obrane Crne Gore. U Srbiji se pak projektom predviđa suradnja s organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima kontrole malog i lakog oružja.

Neizravni korisnici djelovanja jesu stanovništva jurisdikcija u jugoistočnoj Europi i njezinom europskom susjedstvu; njih ugrožava uporaba nezakonitog malog i lakog oružja i konvencionalnog streljiva u okviru kriminalnih aktivnosti, terorizma i nasilne zlouporabe.

Ovlaštena tijela EU-a i njegovih država članica također će biti neizravni korisnici projekata jer će im koristiti ojačani kapaciteti kontrole malog i lakog oružja / konvencionalnog streljiva u jugoistočnoj Europi, među ostalim, u smislu bolje razmjene informacija te mjera koordinacije i suradnje kao što su prepoznavanje rizika, istraga te praćenje, otkrivanje i zapljena nezakonitog malog i lakog oružja te konvencionalnog streljiva.

7.   Vidljivost Unije

OESS će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se javnost upoznala s činjenicom da Unija financira određeno djelovanje. Takve mjere provodit će se u skladu s Priručnikom Komisije o komunikaciji i vidljivosti u okviru vanjskog djelovanja Europske unije. Stoga će OESS osigurati vidljivost doprinosa Unije uporabom odgovarajućih oznaka i oglašavanja, pri čemu će se istaknuti uloga Unije, osigurati transparentnost njezina djelovanja i jačati svijest o razlozima za određenu odluku, kao i o tome zašto je Unija poduprla tu odluku i koji su rezultati te potpore. U materijalima izrađenima u okviru projekta bit će na vidljivom mjestu prikazana zastava Europske unije u skladu sa smjernicama Unije za pravilnu uporabu i reproduciranje zastave.

Budući da se planirane aktivnosti uvelike razlikuju prema opsegu i prirodi, rabit će se niz promidžbenih alata, među ostalim: tradicionalni mediji, internetske stranice, društvene mreže, društveni mediji i informativno-promidžbeni materijali, uključujući informativne grafike, letke, biltene, priopćenja za medije i ostalo, ovisno o potrebi. Publikacije, javne priredbe, kampanje, oprema i građevinski radovi, ostvareni javnom nabavom u okviru svakog projekta, bit će opremljeni primjerenim oznakama. Kako bi se pojačao učinak podizanja javne svijesti u različitim jurisdikcijama i dijelovima stanovništva, međunarodnoj zajednici te lokalnim i međunarodnim medijima, obraćanje pojedinoj ciljnoj projektnoj skupini odvijat će se na primjerenom jeziku.

Za vidljivost Unije brinut će se, na razini jurisdikcija, misije OESS-a na terenu, dok će na razini OESS-a to činiti Tajništvo OESS-a.

8.   Trajanje

S obzirom na iskustvo stečeno u provedbi odluka Vijeća (ZVSP) 2017/1424 i (ZVSP) 2019/2009 te uvažavajući šire područje djelovanja, broj korisnika i broj i složenost planiranih aktivnosti, vremenski okvir za provedbu jest 36 mjeseci.

9.   Subjekt zadužen za tehničku provedbu

Za tehničku provedbu ovog programa zaduženi su Centar za sprečavanje sukoba odnosno Odjel za potporu Foruma za sigurnosnu suradnju pri Tajništvu OESS-a – koji ima koordinacijsku ulogu – i šest (6) misija OESS-a na terenu u jugoistočnoj Europi. Savjetodavnu potporu, prema potrebi, pružat će Odjel za transnacionalne prijetnje u okviru Tajništva OESS-a, dok Centar za sprečavanje sukoba / Odjel za potporu programiranju i evaluaciji pri Tajništvu OESS-a sudjeluje kao promatrač u upravljačkom odboru.

10.   Upravljački odbor

Upravljački odbor za ovo djelovanje sastojat će se od predstavnika Visokog predstavnika, delegacija EU-a u predmetnim jurisdikcijama i subjekata zaduženih za provedbu navedenih u poglavlju 4. ovog Priloga.

Subjekt zadužen za provedbu osigurat će, uz pomoć upravljačkog odbora, provedbu projekta u koordinaciji s drugom povezanom pomoći EU-a jurisdikcijama u jugoistočnoj Europi, kao što su pomoć koju pružaju njemački Savezni ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza (BAFA) (koja se podupire odlukama Vijeća (ZVSP) 2018/101 (5) i (ZVSP) 2017/915 (6)), regionalna suradnja sa zapadnim Balkanom u području kontrole malog i lakog oružja, koju provodi UNDP/SEESAC (koja se podupire odlukama Vijeća (ZVSP) 2019/2011 (7), (ZVSP) 2018/1788 (8) i (ZVSP) 2016/2356 (9)) te suradnjom tijela za kazneni progon iz EU-a i jugoistočne Europe u području nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem (koju podupiru Glavna uprava Komisije HOME, Europol i EMPACT za vatreno oružje).

Upravljački odbor redovito će pozivati predstavnike partnera iz jurisdikcija u jugoistočnoj Europi. Ujedno može pozvati predstavnike subjekata uključenih u projekte u jugoistočnoj Europi koji imaju sličan ili povezan cilj. Redovito će preispitivati provedbu ove Odluke, najmanje svakih šest mjeseci, pri čemu će rabiti i elektronička sredstva komunikacije.

11.   Izvješćivanje

Opisnim i financijskim izvješćivanjem obuhvaća se cjelokupno djelovanje kako je opisano u relevantnom posebnom sporazumu o doprinosu i pripadajućem proračunu, neovisno o tome financira li se to djelovanje u potpunosti na temelju odluke Vijeća ili se njome sufinancira.

OESS će Europsko vijeće / EU izvješćivati putem Centra za sprečavanje sukoba / Odjela za potporu Foruma za sigurnosnu suradnju, odnosno tima za provedbu projekta u okviru projekta 7.


(1)  Ograničenja i zahtjevi formalnog postupka OESS-a zbog pitanja statusa Kosova* u tom se smislu tamo ne primjenjuju na potencijalne projekte. Stoga će nekoliko projekata u prilog zahtjevima za pomoć koje su uputila tamošnja lokalna tijela/institucije biti provedena pod vodstvom misije OESS-a u Kosovu (OMIK). (* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.)

(2)  Plan je izrađen na temelju zajedničke izjave zamjenika ministara unutarnjih poslova i zamjenika ministara vanjskih poslova iz jugoistočne Europe te elemenata tog plana usvojenih na sastanku u Podgorici. 1. veljače 2018. Službeno je usvojen na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanome u Londonu 10. srpnja 2018.

(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(3)  Nacionalna tijela koja sudjeluju u nacionalnom povjerenstvu za malo i lako oružje: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo trgovine i socijalne politike, Ministarstvo obrane, Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Ministarstvo financija, Carinska uprava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

(4)  Elementi projekta kojima se podupiru napori u pogledu malog i lakog oružja / zaliha konvencionalnog streljiva u jugoistočnoj Europi.

(5)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/101 o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja (SL L 17, 23.1.2018., str. 40.).

(6)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/915 o aktivnostima Unije za širenje suradnje u cilju potpore provedbi Ugovora o trgovini oružjem (SL L 139, 30.5.2017., str. 38.).

(7)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/2111 od 9. prosinca 2019. za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i kontrolu oružja u jugoistočnoj Europi kojima se smanjuje prijetnja koju predstavljaju nezakonito malo i lako oružje i pripadajuće streljivo (SL L 318, 10.12.2019., str. 147.).

(8)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1788 od 19. studenoga 2018. o potpori Centru za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu (SEESAC) radi provedbe Regionalnog plana za suzbijanje nezakonitog trgovanja oružjem na zapadnom Balkanu (SL L 293, 20.11.2018., str. 11.).

(9)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2356 od 19. prosinca 2016. za potporu aktivnostima SEESAC-a za razoružanje i nadzor naoružanja u jugoistočnoj Europi u okviru Strategije EU-a za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovanja malim i lakim oružjem (SALW) i pripadajućim streljivom (SL L 348, 21.12.2016., str. 60.).


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/55


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2134

od 2. prosinca 2021.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu gruzijskim obrambenim snagama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članice financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti na temelju članka 21. stavka 2. točke (c) Ugovora. Posebice se na temelju članka 1. stavka 2. točke (b) podtočke i. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Okvirom globalne strategije Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku utvrđeni su ciljevi jačanja sigurnosti i obrane, ulaganja u otpornost država i društava istočno od Unije, razvoja integriranog pristupa sukobima i krizama, promicanja i podupiranja regionalnih poredaka koji se temelje na suradnji te jačanja globalnog upravljanja koje se temelji na međunarodnom pravu, uključujući poštovanje međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava.

(3)

Unija je predana bliskom odnosu kojim se podupire snažna, neovisna i prosperitetna Gruzija, na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (2), uključujući područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, te promicanju političkog pridruživanja i gospodarske integracije uz snažno podupiranje teritorijalne cjelovitosti Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica. U skladu s člankom 5. Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije Unija i Gruzija nastavljaju jačati dijalog i suradnju te promicati postupno približavanje u području vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, te posebno razmatrati pitanja sprečavanja sukoba, mirnog rješavanja sukoba i upravljanja krizama, regionalne stabilnosti, razoružavanja, neširenja oružja, kontrole oružja i kontrole izvoza oružja.

(4)

Unija prepoznaje važan doprinos Gruzije zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Unije, uključujući kontinuirani doprinos Gruzije operacijama i misijama ZSOP-a za upravljanje krizama u Srednjoafričkoj Republici i Republici Maliju.

(5)

U dopisu od 28. listopada 2021. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) ministar vanjskih poslova Gruzije zatražio je od Unije, u skladu s člankom 59. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2021/509, pružanje medicinske i inženjerske opreme, kao i civilnih sredstava za mobilnost.

(6)

Ova mjera pomoći treba se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509 te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

(7)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela, jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom u području ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   Uspostavlja se mjera pomoći u korist Gruzije („korisnik”) koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („mjera pomoći”).

2.   Cilj je mjere pomoći doprinijeti politici Unije prema Gruziji pružanjem potpore kapacitetima gruzijskih obrambenih snaga za jačanje nacionalne sigurnosti i otpornosti pružanjem potpore jačanju kapaciteta vojnih medicinskih jedinica, inženjerskih jedinica i logističkih jedinica gruzijskih kopnenih snaga te time bolje zaštiti civile, kao i pojačati kapacitet Gruzije za pružanje doprinosa operacijama i misijama ZSOP-a.

3.   Kako bi se postigao cilj iz stavka 2., mjerom pomoći financira se nabava sljedeće opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile te materijala i usluga za jedinice gruzijskih obrambenih snaga iz tog stavka:

(a)

medicinske opreme za zdravstvene objekte Role 2;

(b)

inženjerske opreme za odrede i vodove inženjera;

(c)

civilnih sredstava za kopnenu mobilnost („pick-up” vozila).

4.   Mjera pomoći traje 36 mjeseci od datuma sklapanja ugovora između administratora za mjere pomoći koji djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje i subjekta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi najviše 12 750 000 EUR. U skladu s člankom 29. stavkom 5. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći može nakon donošenja ove Odluke poslati poziv na dodjelu doprinosâ, do 11 475 000 EUR. Sredstva za koja je administrator poslao poziv upotrebljavaju se samo za plaćanje troškova u okviru ograničenja koje je odobrio odbor osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 u izmjeni proračuna za 2021. koji odgovara ovoj mjeri pomoći.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osiguralo da korisnik poštuje zahtjeve i uvjete utvrđene ovom Odlukom, što je uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima se korisnika obvezuje da osigura:

(a)

da jedinice gruzijskih kopnenih snaga opremljene u okviru mjere pomoći poštuju relevantno međunarodno pravo, posebno međunarodno pravo u području ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu sve imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena;

(c)

odgovarajuće održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurale njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(d)

da se imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti, ili bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u aranžmanima, na kraju njezina vijeka trajanja.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći za slučaj da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguranje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 te pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Aktivnosti iz članka 1. stavka 3. provodi litavska Središnja agencija za upravljanje projektima (CPMA).

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, što uključuje povrede međunarodnog prava u području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane jedinica gruzijskih kopnenih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci moraju potpisati gruzijske obrambene snage prilikom prijenosa vlasništva;

(b)

izvješćivanje o aktivnostima, pri čemu korisnik jednom godišnje mora izvješćivati o aktivnostima provedenima s opremom, materijalima i uslugama pruženima u okviru mjere pomoći sve dok Politički i sigurnosni odbor (PSO) ne procijeni da takvo izvješćivanje više nije potrebno;

(c)

kontrole na licu mjesta, pri čemu korisnik na zahtjev Visokog predstavnika mora omogućiti pristup Visokom predstavniku kako bi se provela kontrola na licu mjesta.

3.   Visoki predstavnik provodi evaluaciju, u obliku strukturirane prve procjene mjere pomoći, šest mjeseci nakon prve isporuke opreme. To može uključivati posjete na licu mjesta radi kontrole opreme, materijala i usluga isporučenih u okviru mjere pomoći ili bilo koje druge učinkovite oblike neovisno pruženih informacija. Završna evaluacija provodi se po završetku isporuke opreme, materijala i usluga u okviru mjere pomoći kako bi se procijenilo je li mjera pomoći doprinijela ostvarivanju navedenih ciljeva.

Članak 6.

Izvješćivanje

Tijekom razdoblja provedbe Visoki predstavnik PSO-u podnosi šestomjesečna izvješća o provedbi mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim i pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509.

PSO može također preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  SL L 261, 30.8.2014., str. 4.


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/59


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2135

od 2. prosinca 2021.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu ukrajinskim oružanim snagama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članice financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti na temelju članka 21. stavka 2. točke (c) Ugovora. Posebice na temelju članka 1. stavka 2. točke (b) podtočke i. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta se mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Intenziviranje dijaloga i suradnje te promicanje postupnog približavanja u području vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), jedan je od ciljeva Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (2).

(3)

Važnost daljnjeg jačanja suradnje u području ZSOP-a i važnost pojačanog približavanja Ukrajine zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP), među ostalim i ispitivanjem mogućnosti za pružanje dodatne potpore otpornosti Ukrajine, bili su jedan od ishoda sastanku na vrhu EU-a i Ukrajine 2021.

(4)

U dopisu od 28. listopada 2021. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) ministar vanjskih poslova Ukrajine i ministar obrane Ukrajine zatražili su od Unije, u skladu s člankom 59. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2021/509, pružanje potpore jedinicama vojne medicine, jedinicama inženjerstva (razminiranje), jedinicama mobilnosti i logistike te jedinicama kiberobrane ukrajinskih oružanih snaga.

(5)

Ova mjera pomoći treba se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509 te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta i u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP (3).

(6)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom u području ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   Uspostavlja se mjera pomoći u korist Republike Ukrajine („korisnik”) koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („mjera pomoći”).

2.   Cilj je mjere pomoći doprinijeti jačanju kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga, među ostalim i njihovoj sposobnosti pružanja odgovarajućih usluga civilima, među ostalim i osobama koje pripadaju nacionalnim manjinama, u kriznim situacijama ili hitnim situacijama, kao i pojačati kapacitet Ukrajine za pružanje doprinosa operacijama i misijama ZSOP-a.

3.   Kako bi se postigao cilj utvrđen u stavku 2., mjerom pomoći financira se isporuka opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile ukrajinskim oružanim snagama radi jačanje kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga u odnosu na njihove:

(a)

jedinice vojne medicine (uključujući terenske bolnice);

(b)

jedinice inženjerstva (uključujući razminiranje);

(c)

jedinice prijevoza i logistike; i

(d)

jedinice kiberobrane.

4.   Mjera pomoći traje 36 mjeseci od datuma sklapanja prvog ugovora između administratora za mjere pomoći koji djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje i subjekta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi najviše 31 000 000 EUR. U skladu s člankom 29. stavkom 5. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći može nakon donošenja ove Odluke poslati poziv na dodjelu doprinosâ, do 27 900 000 EUR. Sredstva za koja je administrator poslao poziv upotrebljavaju se samo za plaćanje troškova u okviru ograničenja koje je odobrio odbor osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 u izmjeni proračuna za 2021. koji odgovara ovoj mjeri pomoći.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osiguralo da korisnik poštuje zahtjeve i uvjete utvrđene ovom Odlukom, što je uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima se korisnika obvezuje da osigura:

(a)

da jedinice ukrajinskih oružanih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći poštuju relevantno međunarodno pravo, posebno međunarodno pravo u području ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena;

(c)

dostatno održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurale njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(d)

da se sva imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti, ili bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u aranžmanima, na kraju njezina vijeka trajanja.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći za slučaj da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguravanje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Aktivnosti iz članka 1. stavka 3. provodi:

(a)

litavska Središnja agencija za upravljanje projektima (CPMA) u pogledu članka 1. stavka 3. točaka (a), (b) i (c); te

(b)

estonska Akademija e-uprave (eGA) u pogledu članka 1. stavka 3. točke (d).

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, što uključuje povrede međunarodnog prava u području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane jedinica ukrajinskih oružanih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci moraju potpisati snage krajnjeg korisnika prilikom prijenosa vlasništva;

(b)

izvješćivanje o inventuri, pri čemu korisnik jednom godišnje mora izvješćivati o inventuri određenih predmeta sve dok Politički i sigurnosni odbor (PSO) ne procijeni da takvo izvješćivanje više nije potrebno;

(c)

kontrola na licu mjesta, pri čemu korisnik na zahtjev Visokog predstavnika mora omogućiti pristup Visokom predstavniku kako bi se provela kontrola na licu mjesta.

3.   Visoki predstavnik provodi evaluaciju u obliku strukturirane prve procjene mjere pomoći, šest mjeseci nakon prve isporuke opreme. To može uključivati posjete na licu mjesta radi kontrole opreme, materijala i usluga isporučenih u okviru mjere pomoći ili bilo koje druge učinkovite oblike neovisno pruženih informacija. Završna evaluacija provodi se po završetku isporuke opreme, materijala i usluga u okviru mjere pomoći kako bi se procijenilo je li mjera pomoći doprinijela ostvarivanju navedenih ciljeva.

Članak 6.

Izvješćivanje

Tijekom razdoblja provedbe Visoki predstavnik PSO-u podnosi šestomjesečna izvješća o provedbi mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim i pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509.

PSO može također preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/63


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2136

od 2. prosinca 2021.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Moldove

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članica financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti na temelju članka 21. stavka 2. točke (c) Ugovora. Posebice se na temelju članka 1. stavka 2. točke (b) podtočke i. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Unija snažno podupire suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Moldove unutar njezinih međunarodno priznatih granica, uz posebni status za Pridnjestrovlje. Unija je predana sveobuhvatnom, mirnom i održivom rješavanju pridnjestrovskog sukoba u okviru formata 5 + 2.

(3)

Cilj je Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (2) produbljivanje dijaloga i suradnje u području vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), te se njime razmatraju, između ostalog, pitanja sprečavanja sukoba, upravljanja kriznim situacijama i regionalne stabilnosti.

(4)

U Zajedničkoj komunikaciji iz ožujka 2020. naslovljenoj „Politika Istočnog partnerstva nakon 2020.: jačanje otpornosti – Istočno partnerstvo koje ostvaruje rezultate za sve” i u zajedničkom radnom dokumentu iz srpnja 2021. naslovljenom „Oporavak, otpornost i reforme: prioriteti Istočnog partnerstva nakon 2020.” ističe se jačanje otpornosti za regiju Istočnog partnerstva tijekom sljedećih godina

(5)

Oružane snage Republike Moldove imaju važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i stabilnosti u zemlji. Sigurnosna situacija zahtijeva jačanje vojnih kapaciteta koje se također mogu primijeniti tijekom odgovora na krizu kako bi se osigurale zaštita i sigurnost civilnog stanovništva.

(6)

Vlada Republike Moldove provodi reforme, među ostalim i u sigurnosnom i obrambenom sektoru, uz znatne financijske i materijalne izdatke. Kako bi podržala te napore, Unija nastoji doprinijeti jačanju utvrđenih vojnih kapaciteta oružanih snaga Republike Moldove.

(7)

U dopisu od 11. listopada 2021. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Republike Moldove zatražio je, u skladu s člankom 59. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2021/509, pružanje potpore oružanim snagama jačanjem kapaciteta vojne medicinske službe i inženjerske bojne.

(8)

Ova mjera pomoći treba se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509 te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta i u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP (3).

(9)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom u području ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   Uspostavlja se mjera pomoći u korist Republike Moldove („korisnik”) koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („mjera pomoći”).

2.   Cilj je mjere pomoći povećati kapacitete vojne medicinske službe i inženjerske bojne oružanih snaga Republike Moldove („oružane snage”), uključujući njihovu sposobnost pružanja odgovarajućih usluga civilima u kriznim situacijama ili hitnim situacijama, kao i pojačati kapacitet Moldove za pružanje doprinosa operacijama i misijama ZSOP-a.

3.   Kako bi se postigao cilj utvrđen u stavku 2., mjerom pomoći financira se nabava sljedeće opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile i materijala za jedinice oružanih snaga iz tog stavka:

(a)

medicinske opreme za vojnu medicinsku službu; i

(b)

opreme za uklanjanje eksplozivnih sredstava za inženjersku bojnu.

4.   Mjera pomoći traje 36 mjeseci od datuma sklapanja ugovora između administratora za mjere pomoći koji djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje i subjekta iz članka 4. stavka 2. ove Odluke u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi najviše 7 000 000 EUR. U skladu s člankom 29. stavkom 5. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći može nakon donošenja ove Odluke poslati poziv na dodjelu doprinosâ, do 6 300 000 EUR. Sredstva za koja je administrator poslao poziv upotrebljavaju se samo za plaćanje troškova u okviru ograničenja koje je odobrio odbor osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 u izmjeni proračuna za 2021. koji odgovara ovoj mjeri pomoći.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osiguralo da korisnik poštuje zahtjeve i uvjete utvrđene ovom Odlukom, što je uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima se korisnika obvezuje da osigura:

(a)

da jedinice oružanih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći poštuju relevantno međunarodno pravo, posebno međunarodno pravo u području ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu sve imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena;

(c)

dostatno održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurale njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(d)

da se sva imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti, ili bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u dotičnim aranžmanima, na kraju njezina vijeka trajanja.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći za slučaj da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguravanje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Aktivnosti iz članka 1. stavka 3. provodi litavska Središnja agencija za upravljanje projektima (CPMA).

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, što uključuje povrede međunarodnog prava u području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava od strane jedinica oružanih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci moraju potpisati snage krajnjeg korisnika prilikom prijenosa vlasništva.

(b)

izvješćivanje o aktivnostima, pri čemu korisnik jednom godišnje mora izvješćivati o aktivnostima koje uključuju određenu opremu koja je pružena u okviru mjere pomoći sve dok Politički i sigurnosni odbor (PSO) ne procijeni da takvo izvješćivanje više nije potrebno;

(c)

kontrola na licu mjesta, pri čemu korisnik na zahtjev Visokog predstavnika mora omogućiti pristup Visokom predstavniku kako bi se provela kontrola na licu mjesta.

3.   Visoki predstavnik provodi evaluaciju, u obliku strukturirane prve procjene mjere pomoći, šest mjeseci nakon prve isporuke opreme. To može uključivati posjete na licu mjesta radi kontrole opreme, materijala i usluga isporučenih u okviru mjere pomoći ili bilo koje druge učinkovite oblike neovisno pruženih informacija. Završna evaluacija provodi se po završetku isporuke opreme, materijala i usluga u okviru mjere pomoći kako bi se procijenilo je li mjera pomoći doprinijela ostvarivanju navedenih ciljeva.

Članak 6.

Izvješćivanje

Tijekom razdoblja provedbe Visoki predstavnik PSO-u podnosi šestomjesečna izvješća o provedbi mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim i pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509.

PSO može također preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  SL L 260, 30.8.2014., str. 4.

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/67


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2137

od 2. prosinca 2021.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu oružanim snagama Republike Malija u vezi s misijom EU-a za osposobljavanje u Maliju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članice financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti na temelju članka 21. stavka 2. točke (c) Ugovora. Posebno, u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkom (b) podtočkom i. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta se mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Aktualna kriza u Maliju i regiji Sahela višedimenzionalna je te postoji ozbiljan rizik od širenja na susjedne zemlje, a posebno na Gvinejski zaljev. Međunarodna zajednica, uključujući Uniju i države članice, u nedavnom razdoblju uložila je znatne napore kako bi pružila potporu Republici Maliju u njezinoj borbi protiv terorizma. Misija Europske unije za osposobljavanje u Maliju (EUTM Mali) nastavlja pružati potporu izgradnji kapaciteta malijskih oružanih snaga što je dio integriranog pristupa EU-a krizi u Maliju.

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda potvrdilo je u rezoluciji 2391 (2017) kao i u rezolucijama 2480 (2019) i 2584 (2021) u vezi s Malijem svoju snažnu predanost suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti zemalja sahelske skupine zemalja G5 (skupina G5 Sahel), odnosno Burkine Faso, Čada, Malija, Mauritanije i Nigera, pohvalilo je doprinos bilateralnih i multilateralnih partnera jačanju sigurnosnih kapaciteta u regiji Sahela, a posebno ulogu misija Europske unije (EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali i EUCAP Sahel Niger) u pružanju osposobljavanja i strateškog savjetovanja nacionalnim sigurnosnim snagama u regiji Sahelu, pozdravilo je napore koje su francuske snage uložile u pružanje potpore operacijama zajedničkih snaga skupine G5 Sahel te pozvalo na primjerenu koordinaciju, razmjenu informacija te, ako je primjenjivo, pružanje potpore između višedimenzionalne integrirane misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju u Maliju, malijskih oružanih snaga, zajedničkih snaga skupine G5 Sahel, francuskih snaga i misija Europske unije u Maliju.

(4)

U dopisu od 4. studenoga 2021. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) ministar vanjskih poslova Malija zatražio je od Unije nastavak i povećanje potpore malijskim oružanim snagama u tri ključna područja, u vezi s misijom EUTM Mali.

(5)

Ova mjera pomoći treba se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509, osobito poštovanje Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2), te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

(6)

Provedba će također podlijegati redovitoj procjeni razvoja političke situacije u Maliju, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera ublažavanja i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta. Provedba posebno ne bi smjela biti protivna sigurnosnim i obrambenim interesima Unije i njezinih država članica.

(7)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom u području ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   U korist Republike Malija („korisnik”) uspostavlja se mjera pomoći koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („Instrument”) („mjera pomoći”).

2.   Cilj je mjere pomoći ojačati ukupne kapacitete malijskih oružanih snaga kako bi im se omogućilo vođenje vojnih operacija čiji je cilj ponovna uspostava teritorijalne cjelovitosti Malija i smanjenje prijetnje koju predstavljaju terorističke skupine. To bi trebalo biti od koristi stanovništvu te doprinijeti povećanoj prisutnosti državnih službi u udaljenim područjima i boljoj zaštiti civila.

3.   Kako bi se ostvarili ciljevi iz stavka 2., mjerom pomoći nastoji se s pomoću odgovarajućeg i prikladnog osposobljavanja te odgovarajuće i prikladne opreme koji se pružaju u okviru sljedećih triju projekata dodatno profesionalizirati jedinice malijskih oružanih snaga koje primaju potporu:

(a)

potpora Akademiji za dočasnike u Banankoru,

(b)

obnova infrastrukture za osposobljavanje u Sévaré-Moptiju; i

(c)

pružanje opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile trima satnijama 23. pukovnije 2. vojne oblasti Malija, u skladu s potrebama jedinice Unité légère de reconnaissance et d’intervention (ULRI).

4.   Mjera pomoći traje 30 mjeseci od datuma sklapanja ugovora između administratora za mjere pomoći i subjekta iz članka 4. stavka 3. ove Odluke u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi najviše 24 000 000 EUR. U skladu s člankom 29. stavkom 5. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći može nakon donošenja ove Odluke poslati poziv na dodjelu doprinosâ, do 21 600 000 EUR. Sredstva za koja je administrator poslao poziv upotrebljavaju se samo za plaćanje troškova u okviru ograničenja koje je odobrio odbor osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 u izmjeni proračuna za 2021. koji odgovara ovoj mjeri pomoći.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osiguralo da korisnik poštuje zahtjeve i uvjete utvrđene ovom Odlukom, što je uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima se korisnika obvezuje da osigura:

(a)

poštovanje relevantnog međunarodnog prava, posebno međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava, kao i predanost malijske vlade jačanju borbe protiv nekažnjavanja, posebno u pogledu kršenja ljudskih prava, te poduzimanju potrebnih koraka za jačanje odgovornosti jedinica koje imaju koristi od mjere pomoći;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu sve imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena od strane jedinica i osoblja koji su osposobljeni pod nadzorom misije EUTM ili koje prate međunarodne snage koje su partneri EU-a i za koje nije prijavljeno da su počinili zlostavljanja ili nasilje;

(c)

da će svu imovinu pruženu u okviru ove mjere pomoći upotrebljavati samo malijske snage i, u slučaju bilo kakvog oblika suradnje, da će se ta imovina upotrebljavati isključivo s državnim akterima koji su oružane snage partnera EU-a, posebno zajedničke snage skupine G5 Sahel i oružane snage skupine G5 Sahel;

(d)

dostatno održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurale njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(e)

da se sva imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti, ili bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u aranžmanima iz stavka 1., na kraju njezina vijeka trajanja.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći za slučaj da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

4.   U slučaju kršenja aranžmana iz stavka 1. ili odredaba i obveza iz ovog članka Visoki predstavnik kao reakciju poduzima razmjerne korake u kontekstu integriranog pristupa koji mogu ići sve do zahtijevanja vraćanja relevantne imovine pružene u okviru mjere pomoći ili obuhvaćati to zahtijevanje vraćanja.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguravanje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Visoki predstavnik odobrava isporuku pomoći tek nakon što korisnik prihvati različite ugovore, aranžmane, zahtjeve, obveze i uvjete na koje se upućuje u ovoj Odluci ili koji su u njoj utvrđeni.

3.   Provedbu aktivnosti iz članka 1. stavka 3. izvršava Expertise France.

4.   U skladu s člankom 61. stavkom 4. Odluke (ZVSP) 2021/509 administrator za mjere pomoći sklapa potrebne ugovore s provedbenim subjektima.

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u članku 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja navedenih obveza te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, uključujući kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava, u vezi s upotrebom opreme pružene u okviru mjere pomoći. U takvim slučajevima Visoki predstavnik izvješćuje Politički i sigurnosni odbor (PSO) i predlaže razmjerne mjere.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci moraju potpisati snage krajnjeg korisnika prilikom prijenosa vlasništva;

(b)

izvješćivanje o inventuri, pri čemu korisnik jednom godišnje mora izvješćivati o inventuri i stanju određenih predmeta tijekom cijelog njihova vijeka trajanja sve dok PSO ne procijeni da takvo izvješćivanje više nije potrebno;

(c)

kontrole na licu mjesta, pri čemu korisnik na zahtjev Visokog predstavnika mora omogućiti pristup Visokom predstavniku kako bi se provele kontrole na licu mjesta.

3.   Uzimajući u obzir odredbe utvrđene u članku 3. stavku 2. Visoki predstavnik provodi evaluaciju, u obliku prve procjene mjere pomoći u tri dijela, šest mjeseci nakon isporuke opreme trima satnijama 23. pukovnije, šest mjeseci nakon završetka školovanja prve generacije Akademije za dočasnike i šest mjeseci nakon završetka izgradnje objekta za osposobljavanje u Sévaré-Moptiju. Evaluacija će uključivati posjete na licu mjesta radi provjere opreme i materijala isporučenih u okviru mjere pomoći ili bilo koje druge djelotvorne oblike neovisno pruženih informacija.

Završna evaluacija provodi se na kraju razdoblja provedbe mjere pomoći kako bi se procijenilo je li mjera pomoći doprinijela ostvarivanju navedenih ciljeva.

Članak 6.

Izvješćivanje

Visoki predstavnik na početku razdoblja provedbe i tijekom razdoblja provedbe podnosi šestomjesečna izvješća PSO-u koja uključuju ažurirane informacije o stanju provedbe mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509, a čini to i na zahtjev te u slučaju kada su prijavljena znatna kršenja aranžmana ili u slučaju kada dođe do relevantnog političkog ili sigurnosnog razvoja događaja. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim i pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

1.   Visoki predstavnik procjenjuje informacije o mogućim kršenjima ili povredama preuzetih obveza i obveza iz aranžmana između korisnika i Visokog predstavnika što u bilo kojem trenutku može dovesti do toga da Visoki predstavnik razmotri eventualnu suspenziju ili eventualno ukidanje mjere pomoći.

2.   U skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509, na zahtjev države članice ili Visokog predstavnika, PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

ako korisnik krši svoje obveze na temelju međunarodnog prava, posebno one na temelju međunarodnog prava u području ljudskih prava ili međunarodnog humanitarnog prava, ili ako ne ispunjava preuzete obveze ili obveze iz aranžmana iz članka 3.;

(b)

ako je ugovor s provedbenim subjektom suspendiran ili raskinut zbog kršenja njegovih obveza iz tog ugovora;

(c)

ako zbog situacije u dotičnoj zemlji ili na dotičnom području više nije moguća provedba mjere uz istodobno osiguravanje dostatnih jamstava;

(d)

ako nastavljanje mjere pomoći više ne doprinosi ostvarivanju njezinih navedenih ciljeva ili više nije u interesu Unije.

3.   U hitnim i iznimnim slučajevima Visoki predstavnik može privremeno u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći do odluke PSO-a.

4.   PSO može također preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).


3.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 432/72


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2138

od 2. prosinca 2021.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2018/2011 za potporu rodno osviještenim politikama, programima i djelovanjima u borbi protiv trgovine malim oružjem i njegove zlouporabe, u skladu s Programom o ženama, miru i sigurnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. prosinca 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/2011 (1).

(2)

Odlukom (ZVSP) 2018/2011 za aktivnosti iz njezina članka 1. predviđeno je provedbeno razdoblje u trajanju od 36 mjeseci od datuma sklapanja sporazuma iz njezina članka 3. stavka 3.

(3)

Ured Ujedinjenih naroda za poslove razoružanja zatražio je sedmomjesečno produljenje provedbenog razdoblja iz Odluke (ZVSP) 2018/2011, do 31. listopada 2022., s obzirom na kašnjenje u provedbi projektnih aktivnosti na temelju Odluke (ZVSP) 2018/2011 zbog učinka pandemije bolesti COVID-19.

(4)

Aktivnosti iz članka 1. Odluke (ZVSP) 2018/2011 mogu se nastaviti do 31. listopada 2022. bez ikakvih posljedica u pogledu financijskih sredstava.

(5)

Članak 5. stavak 2. Odluke (ZVSP) 2018/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 5. stavak 2. Odluke (ZVSP) 2018/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova Odluka prestaje važiti 31. listopada 2022.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/2011 od 17. prosinca 2018. za potporu rodno osviještenim politikama, programima i djelovanjima u borbi protiv trgovine malim oružjem i njegove zlouporabe, u skladu s Programom o ženama, miru i sigurnosti (SL L 322, 18.12.2018., str. 38.).