ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 405

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
16. studenoga 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/1985 od 15. studenoga 2021 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/1986 od 15. studenoga 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

3

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/1987 od 9. studenoga 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za suradnju osnovanog Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, u pogledu produljenja prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana

5

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/1988 od 9. studenoga 2021. o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Savezna Republika Njemačka

7

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1989 od 15. studenoga 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

8

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1990 od 15. studenoga 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

10

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1991 od 15. studenoga 2021. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/1465 o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu (UNVIM)

12

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1992 оd 15. studenoga 2021. o usklađenim normama za igračke izrađenima za potrebe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

14

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1993 оd 15. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Novi Zeland s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

20

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1994 оd 15. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Moldova s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

23

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1995 оd 15. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Gruzija s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

26

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1996 оd 15. studenoga 2021. o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Srbija s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

29

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1985

od 15. studenoga 2021

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (2) provodi se Odluka 2012/642/ZVSP, a osobito se predviđa zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te zabranjuje stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima i tijelima odgovornima za teška kršenja ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu ili koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru.

(2)

Vijeće je 15. studenoga 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/1990 (3) kojom se uvodi dodatni kriterij za uvrštavanje na popis kako bi se omogućila primjena ciljanih mjera ograničavanja protiv fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava nezakonit prelazak vanjskih granica Unije ili prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na područje Unije.

(3)

Ta se izmjena treba odraziti u Uredbi (EZ) br. 765/2006 kako bi se omogućila ispravna i ujednačena provedba zabrane u cijeloj Uniji.

(4)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 2. Uredbe (EZ) br. 765/2006 dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Prilog I. također sadržava popis:

(a)

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela za koje je Vijeće, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2012/642/ZVSP, utvrdilo da organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava:

i.

nezakonit prelazak vanjskih granica Unije; ili

ii.

prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na područje Unije; i

(b)

pravnih osoba, subjekata ili tijela za koje je Vijeće, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d) Odluke 2012/642/ZVSP, utvrdilo da su pravne osobe, subjekti ili tijela koji su u vlasništvu ili pod nadzorom osoba, subjekata ili tijela iz točke (a).”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021@

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1990 od 15. studenoga 2021 o izmjeni Odluke Vijeća 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (Vidjeti stranicu 10 ovoga Službenog lista.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/3


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1986

od 15. studenoga 2021.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (2) provodi se Odluka 2012/642/ZVSP i posebno se predviđa zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te se zabranjuje stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima ili tijelima odgovornima za teška kršenja ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe ili osobama, subjektima ili tijelima čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu ili koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru.

(2)

Uredbom Vijeća (EU) 2021/1030 (3), kojom je izmijenjena Uredba (EZ) br. 765/2006, uvedene su dodatne ciljane gospodarske sankcije, među ostalim i zabrana pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjeloruskoj vladi i bjeloruskim javnim tijelima i agencijama.

(3)

Vijeće je 15. studenoga 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/1989 (4) kojom se mijenja Odluka 2012/642/ZVSP i uvode određene iznimke od zabrane pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjeloruskoj vladi i bjeloruskim javnim tijelima i agencijama kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

(4)

Određene mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je za provedbu tih mjera potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju.

(5)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 1.l Uredbe (EZ) br. 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.l

1.   Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja:

i.

bjeloruskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama ili agencijama; ili

ii.

svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke i.

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na pružanje usluga obveznog osiguranja ili osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama bjeloruskim osobama, subjektima ili tijelima ako se osigurani rizik nalazi u Uniji ni na pružanje usluga osiguranja za bjeloruske diplomatske ili konzularne misije u Uniji.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ni pomoćnih ugovora koji su potrebni za izvršavanje takvih ugovora.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2021/1030 od 24. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe EZ br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 224 I , 24.6.2021., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1989 od 15. studenoga 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (vidjeti stranicu 8 ovoga Službenog lista).


ODLUKE

16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/5


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1987

od 9. studenoga 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za suradnju osnovanog Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, u pogledu produljenja prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 207. i 209. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, („Sporazum”) potpisan je 22. travnja 1996. i stupio je na snagu 1. srpnja 1999.

(2)

Na temelju članka 81. Sporazuma Vijeće za suradnju osnovano Sporazumom može davati odgovarajuće preporuke radi postizanja ciljeva Sporazuma.

(3)

Vijeće za suradnju donijelo je na svojem sastanku 28. rujna 2018. prioritete partnerstva između EU-a i Azerbajdžana za razdoblje 2018.–2020.

(4)

Vijeće za suradnju trebalo bi pisanim postupkom donijeti preporuku o produljenju prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana do 2024.

(5)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za suradnju u vezi s produljenjem prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Vijeća za suradnju osnovanog Sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, u pogledu donošenja preporuke o produljenju prioritetâ partnerstva između EU-a i Azerbajdžana do 2024. temelji se na nacrtu preporuke Vijeća za suradnju (1).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  Vidjeti dokument ST 11568/1/21 REV 1 na http://register.consilium.europa.eu.


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/7


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1988

od 9. studenoga 2021.

o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Savezna Republika Njemačka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/852 od 21. svibnja 2019. o određivanju sastava Odbora regija (1),

uzimajući u obzir prijedlog njemačke vlade,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 300. stavkom 3. Ugovora Odbor regija sastoji se od predstavnika regionalnih i lokalnih tijela, koji ili imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini.

(2)

Vijeće je 10. prosinca 2019. donijelo Odluku (EU) 2019/2157 (2) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025.

(3)

Mjesto člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata na temelju kojeg je za to mjesto predložen g. Guido WOLF.

(4)

Njemačka vlada predložila je g. Floriana HASSLERA, predstavnika regionalnog ili lokalnog tijela koji je politički odgovoran izabranoj skupštini, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (državni tajnik za političku koordinaciju i Europu u ministarstvu savezne zemlje Baden-Wurttemberg), kao člana Odbora regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2025.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Florian HASSLER, predstavnik regionalnog ili lokalnog tijela koji je politički odgovoran izabranoj skupštini, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (državni tajnik za političku koordinaciju i Europu u ministarstvu savezne zemlje Baden-Wurttemberg), imenuje se članom Odbora regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2025.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  SL L 139, 27.5.2019., str. 13.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2019/2157 od 10. prosinca 2019. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2020. do 25. siječnja 2025. (SL L 327, 17.12.2019., str. 78.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/8


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1989

od 15. studenoga 2021.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Vijeće je 24. lipnja 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/1031 (2) kojom je izmijenjena Odluka 2012/642/ZVSP kako bi se uveo niz gospodarskih ograničenja, među ostalim i zabrana pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjelaruskoj vladi i bjelaruskim javnim tijelima i agencijama.

(3)

U tom je kontekstu primjereno uvesti određene iznimke od zabrane pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjelaruskoj vladi i bjelaruskim javnim tijelima i agencijama.

(4)

Kako bi se provele određene mjere potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(5)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 2.j Odluke 2012/642/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.j

1.   Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja:

(a)

bjelaruskoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama ili agencijama; ili

(b)

svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga obveznog osiguranja ili osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama bjelaruskim osobama, subjektima ili tijelima ako se osigurani rizik nalazi u Uniji ni na pružanje usluga osiguranja za bjelaruske diplomatske ili konzularne misije u Uniji.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ni pomoćnih ugovora koji su potrebni za izvršavanje takvih ugovora.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1031 od 24. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 224 I, 24.6.2021., str. 15).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/10


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1990

od 15. studenoga 2021.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Europsko vijeće 21. i 22. listopada 2021. usvojilo je zaključke u kojima je izjavilo da neće prihvatiti nikakav pokušaj trećih zemalja da iskoriste migrante u političke svrhe, osudilo sve hibridne napade na granicama EU-a i potvrdilo da će na odgovarajući način odgovoriti na njih. Istaknulo je da će EU nastaviti suzbijati aktualni hibridni napad bjeloruskog režima, među ostalim hitnim donošenjem dodatnih mjera ograničavanja protiv osoba i pravnih subjekata, u skladu sa svojim postupnim pristupom.

(3)

S obzirom na ozbiljnost situacije, Vijeće smatra da bi kriterije za uvrštenje na popis iz Odluke 2012/642/ZVSP trebalo izmijeniti kako bi se omogućila primjena ciljanih mjera ograničavanja protiv fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava nezakonit prelazak vanjskih granica Unije ili prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na državno područje države članice.

(4)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osoba navedenih u Prilogu:

(a)

koje su odgovorne za teška kršenja ljudskih prava ili represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu te bilo koje osobe koja je s njima povezana;

(b)

koje imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru; ili

(c)

koje organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava:

i.

nezakonit prelazak vanjskih granica Unije; ili

ii.

prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na državno područje države članice.”;

2.

članak 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, koji su u vlasništvu, koje drže ili koji su pod nadzorom osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu koji ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija:

(a)

osobe, subjekti ili tijela odgovorni za teška kršenja ljudskih prava ili represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe ili čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu te bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji su povezani s tim osobama, subjektima ili tijelima;

(b)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru;

(c)

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji organiziraju aktivnosti ili doprinose aktivnostima Lukašenkova režima kojima se olakšava:

i.

nezakonit prelazak vanjskih granica Unije; ili

ii.

prijenos zabranjene robe i nezakonit prijenos ograničene robe, uključujući opasnu robu, na državno područje države članice;

(d)

pravne osobe, subjekti ili tijela koji su u vlasništvu ili pod nadzorom osoba, subjekata ili tijela obuhvaćenih točkom (a), (b) ili (c).”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/12


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1991

od 15. studenoga 2021.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/1465 o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu (UNVIM)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. rujna 2018. na temelju zahtjeva mehanizma Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije (UNVIM) donijelo Odluku (ZVSP) 2018/1249 (1) o akciji Europske unije za potporu UNVIM-u.

(2)

Vijeće je 12. listopada 2020. na temelju zahtjeva UNVIM-a donijelo Odluku (ZVSP) 2020/1465 (2) i obnovilo akciju EU-a za potporu UNVIM-u na razdoblje od 12 mjeseci.

(3)

Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2586 (2021) produljen je i prilagođen mandat Misije Ujedinjenih naroda za potporu Sporazumu iz Hodeide (UNMHA) kako bi se poduprla provedba sporazuma o gradu Hodeidi i lukama Hodeidi, Saleefu i Ras Issi kako je utvrđeno u Sporazumu iz Stockholma koji su sukobljene strane u Jemenu sklopile 13. prosinca 2018. i koji je potvrđen RVSUN-om 2451 (2018) i RVSUN-om 2452 (2019).

(4)

UNVIM je zatražio dodatnu potporu Unije za godinu dana, koja se sastoji od produljenja razdoblja tijekom kojeg se može iskoristiti doprinos odobren u skladu s Odlukom (ZVSP) 2020/1465 do 28. veljače 2022. i dodatnog doprinosa za razdoblje od 1. ožujka 2022. do 30. rujna 2022.

(5)

Kako bi ispunio svoj mandat, UNVIM je raspoređen na lokacije u susjednim zemljama Jemena, posebno u Džibutiju i Saudijskoj Arabiji.

(6)

Unija bi trebala obnoviti svoju potporu UNVIM-u za godinu dana i prilagoditi je u svrhu provedbe njegova mandata,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2020/1465 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Unija ovom Odlukom podupire Ured posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Jemen i UNMHA-u u pogledu raspoređivanja UNVIM-a u lukama Hodeidi, Saleefu i Ras Issi te na drugim lokacijama u susjednim zemljama Jemena, prema potrebi za provedbu UNVIM-a. U tu svrhu Unija doprinosi podmirivanju troškova povezanih s jačanjem UNVIM-a te tako pomaže u odgovaranju na potrebe jemenskog stanovništva u sklopu šire humanitarne strategije.”;

(b)

drugi podstavak briše se;

2.

u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski referentni iznosi za provedbu projekta iz članka 1. iznose 2 059 838 EUR za razdoblje od 1. listopada 2020. do 28. veljače 2022. i 2 200 000 EUR za razdoblje od 1. ožujka 2022. do 30. rujna 2022. Vijeće preispituje taj referentni iznos do 1. ožujka 2022. na temelju, među ostalim, stope apsorpcije i procjene potreba koju provodi Komisija.”;

3.

u članku 5. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Prestaje važiti 30. rujna 2022.”;

4.

Prilog se briše.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. listopada 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1249 od 18. rujna 2018. o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu (SL L 235, 19.9.2018., str. 14.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/1465 od 12. listopada 2020. o akciji Europske unije za potporu mehanizmu Ujedinjenih naroda za provjeru i inspekcije u Jemenu (SL L 335, 13.10.2020., str. 13.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/14


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1992

оd 15. studenoga 2021.

o usklađenim normama za igračke izrađenima za potrebe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 13. Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) pretpostavlja se da su igračke koje su sukladne usklađenim normama ili njihovim dijelovima, a na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, ujedno sukladne zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima, a koji su utvrđeni u članku 10. te direktive i njezinu Prilogu II.

(2)

U dijelu I. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ utvrđuju se posebni zahtjevi u pogledu fizičkih i mehaničkih svojstava (uključujući odredbe kojima se osigurava da se igračke proizvode tako da se izbjegne nastanak opekotina, smrzotina ili drugih tjelesnih ozljeda) te u dijelu II. Priloga II. toj direktivi posebni zahtjevi kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti igračaka u pogledu opasnosti u vezi sa zapaljivošću. U dijelu III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ utvrđeni su posebni zahtjevi kako bi se osiguralo da ne postoje rizici od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje zbog izlaganja kemijskim tvarima ili smjesama od kojih se igračke sastoje ili koje sadržavaju. Osim toga, člankom 10. stavkom 2. utvrđuje se opći sigurnosni zahtjev, člankom 11. stavkom 2. utvrđuju se zahtjevi za upozorenja na igračkama, a Prilogom V. Direktivi 2009/48/EZ utvrđuju se upozorenja za igračke, uključujući posebna upozorenja za kemijske igračke.

(3)

Dopisom M/445 (3) od 9. srpnja 2009. Komisija je Europskom odboru za normizaciju (CEN) i Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) podnijela zahtjev za izradu novih i reviziju postojećih usklađenih normi za potrebe Direktive 2009/48/EZ.

(4)

Na temelju zahtjeva M/445 od 9. srpnja 2009. CEN je revidirao usklađenu normu EN 71-2:2011+A1:2014 „Sigurnost igračaka – 2. dio: Zapaljivost”, na koju je upućivanje objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/867 (4). Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 71-2:2020.

(5)

Usklađena norma EN 71-2:2020 jasnija je i preciznija od njezine prethodnice EN 71-2:2011+A1:2014. Ona obuhvaća: dodatne definicije kojima se bolje opisuje na koje se igračke primjenjuju specifikacije norme; jasniju i precizniju formulaciju; nove specifikacije za kostime za maškare koji sadržavaju nekompaktno punilo; dodatne specifikacije za pranje ili čišćenje (ili nečišćenje) kostima za maškare prije ispitivanja; specifikacije za ispitivanje manjih dijelova igračaka njihovim kombiniranjem te za ispitivanje punila, dodataka i ukrasa; ilustrativne primjere igračaka za maškare (kao što su maske za lice ili kacige) i kostima za maškare te upute za njihovo ispitivanje; dijagrame o dobivanju ispitnih uzoraka iz kostima za maškare.

(6)

Na temelju zahtjeva M/445 od 9. srpnja 2009. CEN je revidirao i usklađenu normu EN 71-3:2019 „Sigurnost igračaka – 3. dio: Otpuštanje određenih elemenata”, na koju je upućivanje objavljeno u Provedbenoj odluci (EU) 2021/867. Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 71-3:2019+A1:2021.

(7)

Usklađenom normom EN 71-3:2019+A1:2021 ažurira se popis zakonskih graničnih vrijednosti iz Direktive 2009/48/EZ za elemente u igračkama. Ažuriranje se odnosi na aluminij, za koji su se od 20. svibnja 2021. (5) trebale primjenjivati strože granične vrijednosti. Odnosi se i na krom-VI, za koji je prethodna granična vrijednost izbrisana. Matematička formula za izračun otpuštanja kroma-VI uzorka igračke prilagođena je ispitnom postupku. Sve ostale izmjene su uredničke.

(8)

Na temelju zahtjeva M/445 od 9. srpnja 2009. CEN je dodatno revidirao usklađenu normu EN 71-4:2013 „Sigurnost igračaka – 4. dio: Eksperimentalna oprema za kemiju i srodne aktivnosti”, na koju je upućivanje objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/867. Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 71-4:2020.

(9)

Usklađena norma EN 71-4:2020 jasnija je od njezine prethodnice EN 71-4:2013 zahvaljujući prilično velikom broju uredničkih izmjena. Osim toga, upotreba piktograma i oznaka opasnosti iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) češća je i dosljednija. Nadalje, specifikacije za spremnike koji djeci otežavaju otvaranje sada se oslanjaju na utvrđenu međunarodnu normu koju je preuzeo CEN. Za određenu eksperimentalnu opremu sada se zahtijeva zaštita očiju. Naposljetku, uključeno je više objašnjenja o razlozima za specifikacije.

(10)

Na temelju zahtjeva M/445 od 9. srpnja 2009. CEN je revidirao usklađenu normu EN 71-13:2014 „Sigurnost igračaka – 13. dio: Mirisne ploče za igru, kozmetički setovi i setovi za kušanje”, na koju je upućivanje objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/867]. Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 71-13:2021.

(11)

Specifikacije usklađene norme EN 71-13:2021 jasnije su povezane sa zahtjevima Direktive 2009/48/EZ. Konkretno, proširene su specifikacije koje se odnose na posebna upozorenja i oznake iz dijela B Priloga V. Direktivi 2009/48/EZ te se jasnije odnose na mirisne ploče za igru, kozmetičke setove i setove za kušanje koji sadržavaju određene alergene mirise. Nadalje, specifikacije za zatvarače spremnika u predmetnim igrama i setovima koji djeci otežavaju otvaranje sada se temelje na međunarodnoj normi EN ISO 8317:2015 Ambalaža koja djeci otežava otvaranje – Zahtjevi i postupci ispitivanja ambalaže za višekratno otvaranje. Ispitna metoda iz norme EN ISO 8317:2015 zamjenjuje prethodnu ispitnu metodu utvrđenu u normi EN 71-13:2014. Naposljetku, ažurirana su upućivanja na zakonodavstvo Unije, a posebno na zakonodavstvo o sigurnosti hrane.

(12)

Komisija je s CEN-om ocijenila jesu li usklađene norme EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 i EN 71-13:2021, koje je izradio CEN, u skladu sa zahtjevom M/445 od 9. srpnja 2009. Te četiri norme ispunjavaju zahtjeve koje bi trebale obuhvatiti i koji su utvrđeni u Direktivi 2009/48/EZ. Stoga je upućivanja na te norme primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(13)

Usklađenim normama EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 i EN 71-13:2021 zamjenjuju se usklađene norme EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 i EN 71-13:2014. Stoga je nužno upućivanja na te norme povući iz Službenog lista Europske unije. Kako bi se proizvođačima igračaka ostavilo dovoljno vremena da prilagode svoje proizvode revidiranim specifikacijama iz usklađenih normi EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 i EN 71-13:2021, uklanjanje upućivanja na usklađene norme EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 i EN 71-13:2014 potrebno je odgoditi.

(14)

Potpuni popis upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2009/48/EZ koje ispunjavaju zahtjeve koji se njima žele obuhvatiti trebao bi se radi jasnoće, racionalnosti i pojednostavnjenja objaviti u jednom aktu. Upućivanja na usklađene norme izrađene za potrebe Direktive 2009/48/EZ trenutačno se objavljuju u skladu s provedbenim odlukama Komisije (EU) 2021/867 i (EU) 2019/1728 (7). Stoga je Provedbenu odluku (EU) 2021/867 potrebno zamijeniti novom odlukom.

(15)

Sukladnost s usklađenom normom pretpostavlja sukladnost s odgovarajućim temeljnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na usklađene norme za igračke izrađene za potrebe Direktive 2009/48/EZ, a navedene u Prilogu I. ovoj Odluci, objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2021/867 stavlja se izvan snage.

Međutim, članak 1. Provedbene odluke (EU) 2021/867 i dalje se primjenjuje na upućivanja na usklađene norme za igračke izrađene za potrebe Direktive 2009/48/EZ, a navedene u Prilogu II. ovoj Odluci, do datuma utvrđenih u tom prilogu.

Osim toga, članak 1. Provedbene odluke (EU) 2019/1728 i dalje se primjenjuje na upućivanja na usklađene norme za igračke izrađene za potrebe Direktive 2009/48/EZ, a navedene u Prilogu III. ovoj Odluci, do datuma utvrđenih u tom prilogu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka. SL L 170, 30.6.2009., str. 1.

(3)  Dopis M/445 od 9. srpnja 2009. o zahtjevu za normizaciju upućen CEN-u i CENELEC-u u okviru Direktive 2009/48/EZ kojom se revidira Direktiva 88/378/EEZ u pogledu sigurnosti igračaka.

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/867 оd 28. svibnja 2021. o usklađenim normama za igračke izrađenima za potrebe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 190, 31.5.2021., str. 96.).

(5)  Direktiva Komisije (EU) 2019/1922 оd 18. studenoga 2019. o izmjeni Priloga II. dijela III. točke 13. Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu aluminija radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 298, 19.11.2019., str. 5.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1728 оd 15. listopada 2019. o usklađenim normama za igračke izrađenima za potrebe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 263, 16.10.2019., str. 32.).


PRILOG I.

Broj

Upućivanje na normu

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sigurnost igračaka – 1. dio: Mehanička i fizikalna svojstva

2.

EN 71-2:2020

Sigurnost igračaka – 2. dio: Zapaljivost

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Sigurnost igračaka – 3. dio: Otpuštanje određenih elemenata

4.

EN 71-4:2020

Sigurnost igračaka – 4. dio: Eksperimentalna oprema za kemiju i srodne aktivnosti

5.

EN 71-5:2015

Sigurnost igračaka – 5. dio: Kemijske igračke (oprema) koje se ne ubrajaju u eksperimentalnu opremu

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Sigurnost igračaka – 7. dio: Bojila za bojenje prstima – Zahtjevi i metode ispitivanja

7.

EN 71-8:2018

Sigurnost igračaka – 8. dio: Igračke za fizičku aktivnost u kućanstvu

8.

EN 71-12:2016

Sigurnost igračaka – 12. dio: N-nitrozamini i prekursori nitrozamina

Informativna napomena: Granične vrijednosti iz točke (a) u tablici 2. odredbe 4.2. norme „EN 71-12:2016 Sigurnost igračaka – 12. dio: N-nitrozamini i prekursori N-nitrozamina” niže su od graničnih vrijednosti koje se moraju poštovati i koje su navedene u dijelu III. točki 8. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ. Konkretno, te su vrijednosti sljedeće:

Tvar

Norma EN 71-12:2016

Direktiva 2009/48/EZ

N-nitrozamini

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Prekursori N-nitrozamina

0,1 mg/kg

1 mg/kg.

9.

EN 71-13:2021

Sigurnost igračaka – 13. dio: Mirisne ploče za igru, kozmetički setovi i setovi za kušanje

10.

EN 71-14:2018

Sigurnost igračaka – 14. dio: Trampolini za kućnu uporabu

11.

EN IEC 62115:2020

Električne igračke – Sigurnost

EN IEC 62115:2020/A11:2020


PRILOG II.

Broj

Upućivanje na normu

Datum uklanjanja

1.

EN 71-2:2011+A1:2014

Sigurnost igračaka – 2. dio: Zapaljivost

15. svibnja 2022.

2.

EN 71-3:2019

Sigurnost igračaka – 3. dio: Otpuštanje određenih elemenata

15. svibnja 2022.

3.

EN 71-4:2013

Sigurnost igračaka – 4. dio: Eksperimentalna oprema za kemiju i srodne aktivnosti

15. svibnja 2022.

4.

EN 71-13:2014

Sigurnost igračaka – 13. dio: Mirisne ploče za igru, kozmetički setovi i setovi za kušanje

15. svibnja 2022.


PRILOG III.

Broj

Upućivanje na normu

Datum uklanjanja

1.

EN 71-7:2014+A2:2018

Sigurnost igračaka – 7. dio: Bojila za bojenje prstima – Zahtjevi i metode ispitivanja

Napomena: za dopušteni konzervans klimbazol (unos 22. u tablici B.1 u Prilogu B ovoj normi) pretpostavka sukladnosti primjenjuje se do najveće dopuštene koncentracije od 0,2 % (a ne 0,5 %). Temelj za to je „DOPUNA mišljenja o klimbazolu (P64) ref. SCCS/1506/13” Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača (SCCS), koja je prihvaćena nakon što je CEN objavio normu.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28. studenoga 2021.

2.

EN 71-12:2013

Sigurnost igračaka – 12. dio: N-nitrozamini i prekursori nitrozamina

28. studenoga 2021.

3.

EN 62115:2005

Električne igračke – Sigurnost (IEC 62115:2003 (preinačeno) + A1:2004)

EN 62115 :2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (preinačeno))

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

21. veljače 2022.


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/20


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1993

оd 15. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Novi Zeland s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Novi Zeland izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Novi Zeland izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Novi Zeland je 2. rujna 2021. Komisiji dostavio detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih COVID-19 potvrda o cijepljenju i testiranju u sustavu „Moja Covid evidencija”. Novi Zeland je obavijestio Komisiju da smatra da se njegove COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, što omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Novi Zeland obavijestio Komisiju da COVID-19 potvrde koje Novi Zeland izdaje u sustavu „Moja Covid evidencija” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Novi Zeland obavijestio je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju i testiranju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 19. listopada 2021. na zahtjev Novog Zelanda provela tehničke testove, koji su pokazali da Novi Zeland izdaje COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju u sustavu „Moja Covid evidencija”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje Novi Zeland izdaje u sustavu „Moja Covid evidencija” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Novi Zeland obavijestio je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. To trenutačno uključuje cjepiva Pfizer/BioNTech COMIRNATY i Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7)

Novi Zeland obavijestio je Komisiju i da izdaje interoperabilne potvrde o testiranju za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline i za brze antigenske testove.

(8)

Osim toga, Novi Zeland obavijestio je Komisiju da ne izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju.

(9)

Novi Zeland nadalje je obavijestio Komisiju da se pri provjeri potvrda u Novom Zelandu osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja ili rezultata testiranja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde koje izdaje Novi Zeland u sustavu „Moja Covid evidencija” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Stoga bi COVID-19 potvrde koje Novi Zeland izdaje u sustavu „Moja Covid evidencija” trebalo prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5. i članka 6. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi ova Odluka mogla biti operativna, Novi Zeland trebao bi biti povezan s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

S obzirom na to da je Novi Zeland potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije COVID-19 potvrde o cijepljenju i testiranju koje izdaje Novi Zeland u sustavu „Moja Covid evidencija” smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Novi Zeland povezuje se s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1994

оd 15. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Moldova s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Moldova izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Moldova izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Republika Moldova je 14. rujna 2021. Komisiji dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 u svojem sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)”. Republika Moldova obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Republika Moldova obavijestila Komisiju da COVID-19 potvrde koje Republika Moldova izdaje u sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Moldova obavijestila je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 26. listopada 2021. na zahtjev Republike Moldove provela tehničke testove, koji su pokazali da su potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Moldova u skladu sa sustavom „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Moldova izdaje u sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Republika Moldova obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. To trenutačno uključuje cjepiva Соmirnаtу, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, Spikevax, ВВIВР-СоrV, СоrоnаVас i Sputnik V.

(7)

Republika Moldova obavijestila je Komisiju i da izdaje interoperabilne potvrde o testiranju za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline i za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost, osnovan člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4)

(8)

Osim toga, Republika Moldova obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju. Te potvrde vrijede najviše 180 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa.

(9)

Republika Moldova nadalje je obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Moldovi osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde koje izdaje Republika Moldova u sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Stoga bi COVID-19 potvrde koje Republika Moldova izdaje u sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)” trebalo prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi ova Odluka mogla biti operativna, Republika Moldova trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

S obzirom na to da je Republiku Moldovu potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Moldova u sustavu „Evidencija o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 (SIA RVC-19)” smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Republika Moldova povezuje se s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1995

оd 15. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Gruzija s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se doprinosi i olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se svi zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Gruzija izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Gruzija izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Gruzija je 20. kolovoza 2021. Komisiji dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 u svojem sustavu „Georgia e-health App”. Gruzija je obavijestila Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Gruzija obavijestila Komisiju da COVID-19 potvrde koje izdaje Gruzija u sustavu „Georgia e-health App” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Gruzija je obavijestila Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 14. listopada 2021. na zahtjev Gruzije provela tehničke testove kojima se pokazalo da su potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Gruzija u sustavu „Georgia e-health App” interoperabilne s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera njihove vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti. Komisija je potvrdila i da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Gruzija izdaje u sustavu „Georgia e-health App” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Gruzija je obavijestila Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. To su trenutačno Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac i cjepivo protiv bolesti COVID-19 (Vero Cell), inaktivirano cjepivo poduzeća Sinopharm (Pekinški institut za biološke proizvode).

(7)

Gruzija je obavijestila Komisiju i da interoperabilne potvrde o testiranju izdaje za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline, ali ne i za brze antigenske testove.

(8)

Osim toga, Gruzija je obavijestila Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju. Te potvrde vrijede najviše 180 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa.

(9)

Gruzija je nadalje obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Gruziji osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde koje izdaje Gruzija u sustavu „Georgia e-health App” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Prema tome, COVID-19 potvrde koje izdaje Gruzija u sustavu „Georgia e-health App” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Gruzija bi trebala biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

S obzirom na to da je Gruziju potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Gruzija u sustavu „Georgia e-health App” u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Gruzija je povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).


16.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 405/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1996

оd 15. studenoga 2021.

o utvrđivanju jednakovrijednosti, u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije, COVID-19 potvrda koje izdaje Republika Srbija s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 („EU digitalna COVID potvrda”) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Uredbom (EU) 2021/953 omogućuje se prihvaćanje COVID-19 potvrda koje treće zemlje izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji ako Komisija smatra da su te COVID-19 potvrde izdane u skladu sa standardima koji se smatraju jednakovrijednima onima utvrđenima u skladu s tom uredbom. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća (2) države članice moraju primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije. Stoga bi se zaključci o jednakovrijednosti utvrđeni u ovoj Odluci trebali primjenjivati na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Srbija izdaje građanima Unije i članovima njihovih obitelji. Slično tome, na temelju Uredbe (EU) 2021/954 ti bi se zaključci o jednakovrijednosti trebali primjenjivati i na potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Srbija izdaje državljanima trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica pod uvjetima utvrđenima u toj uredbi.

(3)

Republika Srbija je 27. rujna 2021. Komisiji dostavila detaljne informacije o izdavanju interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 u svojem sustavu „Digitalna zelena potvrda”. Republika Srbija obavijestila je Komisiju da smatra da se njezine COVID-19 potvrde izdaju u skladu sa standardom i tehnološkim sustavom koji su interoperabilni s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, čime se omogućuje provjera vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. U tom je pogledu Republika Srbija obavijestila Komisiju da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Srbija izdaje u sustavu „Digitalna zelena potvrda” sadržavaju podatke iz Priloga Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Srbija obavijestila je Komisiju i da prihvaća potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju koje su izdale države članice i zemlje EGP-a u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(5)

Komisija je 3. studenoga 2021. na zahtjev Republike Srbije provela tehničke testove, koji su pokazali da su potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Srbija u skladu sa sustavom „Digitalna zelena potvrda”, koji je interoperabilan s okvirom povjerenja uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953 te omogućuje provjeru vjerodostojnosti, valjanosti i cjelovitosti tih potvrda. Komisija je potvrdila i da potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Republika Srbija izdaje u sustavu „Digitalna zelena potvrda” sadržavaju potrebne podatke.

(6)

Nadalje, Republika Srbija obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju za cjepiva protiv bolesti COVID-19. To trenutačno uključuje cjepiva Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV i Sputnik V.

(7)

Republika Srbija obavijestila je Komisiju i da izdaje interoperabilne potvrde o testiranju za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline i za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost, osnovan člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4)

(8)

Osim toga, Republika Srbija obavijestila je Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju. Te potvrde vrijede najviše 180 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa.

(9)

Republika Srbija nadalje je obavijestila Komisiju da se pri provjeri potvrda u Srbiji osobni podaci koji su u njima navedeni obrađuju samo kako bi se provjerio i potvrdio status nositelja u pogledu cijepljenja, rezultata testiranja ili preboljenja te se nakon toga ne čuvaju.

(10)

Stoga su ispunjeni elementi potrebni za utvrđivanje da se potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Srbija u sustavu „Digitalna zelena potvrda” smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(11)

Prema tome, potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Srbija u sustavu „Digitalna zelena potvrda” trebalo bi prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi ova Odluka mogla biti operativna, Republika Srbija trebala bi biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije primjene ove Odluke ili njezina stavljanja izvan snage ako uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(14)

Kako bi se Republiku Srbiju što prije povezalo s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 14. Uredbe (EU) 2021/953,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U svrhu olakšavanja ostvarivanja prava na slobodno kretanje unutar Unije potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje izdaje Republika Srbija u sustavu „Digitalna zelena potvrda” smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Republika Srbija povezuje se s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021. o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (SL L 211, 15.6.2021., str. 24.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).