ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 396

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
10. studenoga 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/1932 od 9. studenoga 2021. o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1933 оd 14. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1934 оd 30. srpnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na podrijetlo robe

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca ( 1 )

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1936 оd 9. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 u pogledu određenog bilja za sadnju vrsta Ficus carica L. i Persea americana Mill., podrijetlom iz Izraela, izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1213 u pogledu fitosanitarnih mjera za unos tog bilja za sadnju na područje Unije te o ispravku potonje provedbene uredbe

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1937 оd 9. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/404 u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka mekušaca i rakova namijenjenih držanju za ukrasne svrhe u zatvorenim objektima te o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je odobren ulazak takvih pošiljaka u Uniju ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1938 оd 9. studenoga 2021. o utvrđivanju obrasca identifikacijskog dokumenta za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje i o stavljanju izvan snage Odluke 2007/25/EZ ( 1 )

47

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/1939 od 9. studenoga 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, u pogledu izmjena dodataka 2., 2.A i 5. Prilogu II. tom Sporazumu

56

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/1940 od 9. studenoga 2021. o djelomičnoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza

58

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/1941 od 9. studenoga 2021. o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2023., godišnji iznos za 2022., iznos prvog obroka za 2022. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2024. i 2025.

61

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1942 od 9. studenoga 2021. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

64

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1932

od 9. studenoga 2021.

o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi izbrisati unos za jednu osobu uvrštenu na popis.

(3)

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

U Uredbi (EU) 2016/44, Prilogu III. (Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 6. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 6. (AL-MAHMOUDI, Baghdadi) briše se.


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1933

оd 14. srpnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5., članak 17. stavak 2. drugi podstavak i članak 19. stavak 1. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 576/2013 utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca, uključujući ptice iz dijela B Priloga I. toj uredbi (ptice kućni ljubimci), te je utvrđeno da se delegiranim aktima mogu utvrditi preventivne zdravstvene mjere radi zaštite zdravlja životinja i javnog zdravlja od bolesti ili infekcija koje bi se mogle raširiti zbog nekomercijalnih premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje.

(2)

Uredbom (EU) br. 576/2013 utvrđeno je i da se te preventivne zdravstvene mjere moraju temeljiti na odgovarajućim, pouzdanim i validiranim znanstvenim informacijama i primjenjivati proporcionalno riziku za javno zdravlje ili zdravlje životinja od širenja tih bolesti ili infekcija zbog prekograničnih premještanja ptica kućnih ljubimaca.

(3)

Radi jednostavnosti i transparentnosti Unijinih pravila te kako bi se olakšala primjena tih pravila i izbjeglo dupliciranje, pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje trebala bi biti utvrđena jednim aktom umjesto u više zasebnih akata s unakrsnim upućivanjima. Taj je pristup u skladu i s trenutačnim pristupom u području zakonodavstva Unije o zdravlju životinja, primjerice s onim iz Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (2), u kojem se preferira pojednostavnjenje Unijinih pravila kako bi se olakšala njihova primjena i smanjilo administrativno opterećenje.

(4)

Influenca ptica zarazna je virusna bolest koja može imati negativan učinak na zdravlje životinja i na javno zdravlje. Konkretno, zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Stoga ta bolest može ozbiljno utjecati na profitabilnost peradarstva. Nadalje, iako se influenca ptica pojavljuje uglavnom kod ptica, u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

(5)

Nakon što je 2005. zabilježen prvi slučaj visokopatogene influence ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod ptice držane u zatočeništvu unesene u Uniju, Odlukom Komisije 2005/759/EZ (3) utvrđene su zaštitne mjere radi sprečavanja unošenja i širenja virusa VPIP-a premještanjem u Uniju ptica kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika. Budući da su takva premještanja stalan rizik za zdravlje životinja, Odluka 2005/759/EZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Odlukom Komisije 2007/25/EZ (4). Odluka 2007/25/EZ potom je izmijenjena zbog promjena epidemiološke situacije u Uniji, a njezina primjena produljena je nekoliko puta, a posljednji put Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/2107 (5). Odluka 2007/25/EZ prestat će važiti 31. prosinca 2021.

(6)

Međutim, budući da se globalna prijetnja zbog influence ptica posljednjih godina povećala i budući da se ne očekuje da će se epidemiološka situacija u bliskoj budućnosti poboljšati, primjereno je utvrditi stalne zaštitne mjere u okviru Uredbe (EU) br. 576/2013 kako bi se zajamčilo da nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u Uniju ne predstavljaju rizik unošenja i širenja virusa influence ptica.

(7)

Određena državna područja i treće zemlje na nekomercijalno premještanje ptica kućnih ljubimaca na njihov teritorij primjenjuju pravila u pogledu zdravlja životinja koja su ekvivalentna pravilima utvrđenima ovom Uredbom. Stoga se može smatrati da nekomercijalno premještanje ptica kućnih ljubimaca iz tih područja i trećih zemalja u Uniju predstavlja minimalan rizik za zdravlje životinja u Uniji te se pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca utvrđena u toj uredbi ne bi trebala primjenjivati na nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u Uniju iz tih određenih državnih područja i trećih zemalja.

(8)

Kako bi se spriječilo da se komercijalna premještanja ptica u Uniju lažno prikazuju kao nekomercijalna premještanja, maksimalni broj ptica kućnih ljubimaca koje mogu pratiti svojeg vlasnika ili ovlaštenu osobu trebalo bi ograničiti na pet ptica po nekomercijalnom premještanju. Budući da veći broj ptica predstavlja veći rizik od unošenja i širenja virusa influence ptica, premještanja više od pet ptica u Uniju ne bi trebalo smatrati pojedinačnim nekomercijalnim premještanjem ptica kućnih ljubimaca te takva premještanja ne bi trebala biti obuhvaćena područjem primjene pravilâ utvrđenih ovim zakonodavnim aktom. Umjesto toga takva premještanja trebala bi se i dalje odvijati u skladu sa zahtjevima za za ulazak u Uniju ptica u zatočeništvu utvrđenima Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (6) i podlijegati službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama utvrđenima Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(9)

Osim toga, kako bi se osiguralo da se ptica kućni ljubimac može povezati s odgovarajućim identifikacijskim dokumentom, ovim aktom trebala bi se utvrditi pravila o načinima identifikacije ptica kućnih ljubimaca koje se premještaju u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje.

(10)

U svojem znanstvenom mišljenju o influenci ptica prvi put objavljenom 16. listopada 2017. (8) Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) iznijela je mišljenje da su se zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni Odlukom 2007/25/EZ pokazali učinkovitima u ublažavanju rizika unošenja virusa influence ptica u Uniju nekomercijalnim premještanjem ptica kućnih ljubimaca u države članice iz državnih područja ili trećih zemalja. Stoga bi se zahtjevi u pogledu zdravlja životinja utvrđeni tom Odlukom trebali upotrijebiti kao osnova za zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi.

(11)

Kad je riječ o zahtjevima za ulazak ptica kućnih ljubimaca u Uniju prilikom njihovih nekomercijalnih premještanja, preventivnim zdravstvenim mjerama za takva premještanja trebalo bi predvidjeti nekoliko opcija uključujući izolaciju, ili prije takvih nekomercijalnih premještanja ili u mjestu odredišta, testiranje na podtipove H5 i H7 virusa VPIP-a prije premještanja te cijepljenje protiv podtipova H5 i H7 virusa VPIP-a.

(12)

Međutim, opcija izolacije prije nekomercijalnog premještanja u Uniju trebala bi biti dopuštena samo za ptice kućne ljubimce koje dolaze iz državnih područja ili trećih zemalja procijenjenih u pogledu influence ptica i drugih bolesti relevantnih za ptičje vrste. Stoga bi ta opcija trebala biti ograničena na treće zemlje ili državna područja navedene na popisu u tablici u dijelu 1. Priloga V., Priloga XIV. ili Priloga XIX. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (9) za ulazak u Uniju peradi i zametnih proizvoda peradi odnosno svježeg mesa peradi i pernate divljači odnosno jaja i proizvoda od jaja.

(13)

Nadalje, kad je riječ o opciji izolacije ptica kućnih ljubimaca u mjestu odredišta, ona bi se trebala provoditi samo u objektima u kojima se zdravstveni status životinja može zajamčiti. Stoga bi trebalo zahtijevati da se u okviru te opcije ptice kućni ljubimci moraju držati u karantenskom objektu odobrenom u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (10).

(14)

Radi daljnjeg ublažavanja rizika od širenja influence ptica u Uniju putem nekomercijalnih premještanja ptica kućnih ljubimaca iz državnih područjâ ili trećih zemalja, trebalo bi zabraniti unošenje tih ptica kućnih ljubimaca na natjecanja, sajmove, izložbe ili druga mjesta okupljanja ptica tijekom odgovarajućeg vremenskog razdoblja nakon unošenja u Uniju. Stoga bi trebalo zahtijevati da se tijekom tog razdoblja ptice kućni ljubimci drže u izolaciji pod službenom kontrolom, u skladu sa službenom kontrolom iz članka 35. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 576/2013.

(15)

Sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi trebala bi biti certificirana od strane službenog veterinara državnog područja ili treće zemlje otpreme ili ovlaštenog veterinara te potom ovjerena od strane nadležnog tijela državnog područja ili treće zemlje otpreme, u skladu s veterinarskim certifikatom iz Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1938 (11), koji se mora primjenjivati zajedno s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(16)

Radi izbjegavanja pravne praznine u pravilima za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnih područja ili trećih zemalja, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od 1. siječnja 2022. budući da pravila utvrđena u ovoj Uredbi zamjenjuju niz pravila trenutačno utvrđenih Odlukom 2007/25/EZ, koja se primjenjuje do 31. prosinca 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca ptičjih vrsta, iz dijela B Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013, u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje (ptice kućni ljubimci).

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje:

(a)

ako je ukupni broj ptica kućnih ljubimaca tijekom jednog premještanja veći od pet;

(b)

na premještanja ptica kućnih ljubimaca iz Andore, Države Vatikanskoga Grada, Farskih Otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Švicarske.

Članak 2.

Maksimalni broj ptica kućnih ljubimaca u jednom nekomercijalnom premještanju

Maksimalni broj ptica kućnih ljubimaca koje mogu pratiti svojeg vlasnika ili ovlaštenu osobu u jednom nekomercijalnom premještanju iz državnog područja ili treće zemlje ne smije biti veći od pet.

Članak 3.

Označivanje ptica kućnih ljubimaca

1.   Ptice kućni ljubimci iz državnog područja ili treće zemlje smiju ući u državu članicu samo ako su na državnom području ili u trećoj zemlji otpreme označene trajnom, neuklonjivom i čitljivom individualnom oznakom na kojoj se nalazi alfanumerički kod.

2.   Ako se ptice kućni ljubimci premještaju u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke i., ii. ili iii., oznaka iz stavka 1. ovog članka mora biti stavljena prije izolacije, testiranja ili cijepljenja tih ptica protiv influence ptica podtipova H5 i H7.

3.   Odstupajući od stavka 1., dovoljan je opis ptica kućnih ljubimaca uz uvjet da te ptice ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

premještaju su u skladu s uvjetima iz članka 6.;

(b)

stavljene su u kontejner koji je prije otpreme u Uniju zapečatilo nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme i u tom zapečaćenom kontejneru ostaju tijekom karantene iz članka 6. stavka 1. točke (a).

Članak 4.

Preventivne zdravstvene mjere za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje

1.   Ptice kućni ljubimci smiju se premjestiti u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje samo ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

to državno područje ili treća zemlja otpreme članica je Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

(b)

te ptice kućni ljubimci ispunjavaju jednu od sljedećih skupina uvjeta:

i.

dolaze iz treće zemlje ili državnog područja navedenog u prvom stupcu tablice iz dijela 1. Priloga V., Priloga XIV. ili Priloga XIX. Provedbenoj Uredbi (EU) 2021/404, gdje su morale biti izolirane pod službenim nadzorom u trajanju od najmanje 30 dana prije datuma otpreme iz tog državnog područja ili te treće zemlje; ili

ii.

unutar razdoblja od šest mjeseci prije otpreme u Uniju i ne kasnije od 60 dana prije datuma otpreme u Uniju primile su cjelokupni primarni ciklus registriranog cjepiva protiv influence ptica podtipova H5 i H7, koje ne smije biti živo atenuirano cjepivo, te su prema potrebi docijepljene u skladu s uputama proizvođača, a cijepljenje je obavio ovlašteni veterinar ili službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme; ili

iii.

na državnom području ili u trećoj zemlji otpreme bile su:

držane u izolaciji pod nadzorom ovlaštenog veterinara ili službenog veterinara tijekom razdoblja od najmanje 14 dana prije datuma otpreme u Uniju,

i

podvrgnute testu za otkrivanje antigena ili genoma virusa influence ptica podtipova H5 i H7 na uzorku koji je uzeo ovlašteni veterinar ili službeni veterinar najranije sedmog dana izolacije, a rezultati testa bili su negativni;

(c)

te ptice kućni ljubimci podvrgnute su, unutar 48 sati prije datuma otpreme ili tijekom zadnjeg radnog dana prije datuma otpreme iz državnog područja ili treće zemlje, kliničkom pregledu koji je obavio ovlašteni veterinar ili službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje i kojim je utvrđeno da ne pokazuju nikakve znakove bolesti;

(d)

tijekom razdoblja između kliničkog pregleda iz točke (c) i odlaska iz državnog područja ili treće zemlje otpreme te ptice nisu bile u kontaktu s drugim pticama.

2.   Testovi koji se moraju provesti i cjepiva koja se moraju primijeniti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) podtočkama ii. i iii. ovog članka moraju ispunjavati zahtjeve iz poglavlja 3.3.4. Priručnika o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje, 8. izdanje, iz 2018., Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Članak 5.

Premještanja ptica kućnih ljubimaca nakon dolaska u Uniju

Ptice kućne ljubimce koje su u Uniju ušle iz državnog područja ili treće zemlje njihovi posjednici ili ovlaštene osobe premještaju iz točke ulaska putnikâ u Uniju isključivo izravno u kućanstvo ili drugo boravište unutar Unije, u kojem se te ptice drže pod službenom kontrolom tijekom razdoblja od najmanje 30 dana nakon datuma njihova ulaska u Uniju te se tijekom tog razdoblja te ptice kućni ljubimci ne smiju unositi na natjecanja, sajmove, izložbe ili druga mjesta okupljanja ptica.

Članak 6.

Odstupanje od zahtjevâ iz članka 4. stavka 1. točke (b) i članka 5.

1.   Odstupajući od zahtjeva iz članka 4. stavka 1. točke (b) i članka 5., ptice kućni ljubimci koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točke (b) smiju se unijeti u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

neposredno nakon dolaska u Uniju premještaju se u karantenski objekt odobren u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 u državi članici odredišta, gdje ostaju u karanteni tijekom razdoblja od najmanje 30 dana;

(b)

vlasnik ili ovlaštena osoba premješta te ptice kućne ljubimce izravno s točke ulaska putnikâ u Uniju u odobreni karantenski objekt iz točke (a);

(c)

ptice se puštaju iz karantene samo uz pisano odobrenje službenog veterinara.

2.   Nadležno tijelo:

(a)

nadzire dolazak tih ptica kućnih ljubimaca u odobreni karantenski objekt iz stavka 1. točke (a);

(b)

provjerava uvjete karantene, uključujući pregled evidencije o uginućima i kliničku inspekciju ptica, barem na početku i na kraju razdoblja karantene.

Članak 7.

Zdravstveno certificiranje

1.   Ptice kućni ljubimci smiju se premjestiti u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme potvrdio je da te ptice kućni ljubimci ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi, u skladu s veterinarskim certifikatom iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1938; ili

(b)

ovlašteni veterinar državnog područja ili treće zemlje potvrdio je da te ptice kućni ljubimci ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi, u skladu s veterinarskim certifikatom iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1938, i taj je certifikat potom ovjeren od strane nadležnog tijela tog državnog područja ili te treće zemlje.

2.   Ptice kućni ljubimci smiju se unijeti u Uniju samo ako je veterinarski certifikat iz stavka 1. ispunio službeni veterinar ili ovlašteni veterinar na državnom području ili u trećoj zemlji otpreme na temelju pisane izjave vlasnika ili ovlaštene osobe, koja je dio tog veterinarskog certifikata, na temelju sljedećeg:

(a)

dokaza, koje je pružio vlasnik ili ovlaštena osoba, da je osiguran smještaj tih ptica kućnih ljubimaca u karantenskom objektu odobrenom u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, u slučaju ptica kućnih ljubimaca koje moraju biti podvrgnute karanteni u skladu s člankom 6. ove Uredbe; ili

(b)

dozvole koju je izdala država članica odredišta, u slučaju ptica kućnih ljubimaca za koje je odobreno odstupanje u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 576/2013.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2005/759/EZ od 27. listopada 2005. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica u određenim trećim zemljama i premještanju iz trećih zemalja ptica u pratnji njihovih vlasnika (SL L 285, 28.10.2005., str. 52.).

(4)  Odluka Komisije 2007/25/EZ od 22. prosinca 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanju ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika u Zajednicu (SL L 8, 13.1.2007., str. 29.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2107 оd 14. prosinca 2020. o izmjeni Odluke 2007/25/EZ u pogledu njezina razdoblja primjene (SL L 425, 16.12.2020., str. 103.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(7)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(8)  EFSA Journal 2017.; 15(10):4991.

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1938 od 10. studenoga 2021. o utvrđivanju predloška identifikacijskog dokumenta za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje i o stavljanju izvan snage Odluke 2007/25/EZ (SL L 396, 10.11.2021., str. 47).


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1934

оd 30. srpnja 2021.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na podrijetlo robe

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezine članke 62. i 65.,

budući da:

(1)

Člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 utvrđuju se pravila za određivanje nepovlaštenog podrijetla robe. U skladu sa stavkom 1. tog članka roba koja je u cijelosti dobivena u jednoj zemlji ili području smatra se robom koja ima podrijetlo iz te zemlje ili tog područja. Kako bi se razjasnio način utvrđivanja nepovlaštenog podrijetla biljnih proizvoda koji se smatraju u cijelosti dobivenima u jednoj zemlji ili teritoriju, potrebno je izmijeniti članak 31. točku (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2) kako bi se navelo da biljni proizvodi moraju biti ne samo požnjeveni, nego i uzgojeni isključivo u relevantnoj zemlji ili teritoriju.

(2)

Kako bi se određivanje nepovlaštenog podrijetla proizvoda čija prerada ili obrada nije gospodarski opravdana, neovisno o tome jesu li obuhvaćeni Prilogom 22-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, potrebno je izmijeniti članak 33. treći stavak te uredbe kako bi se navelo da bi se kriterij za određivanje najvećeg dijela upotrijebljenih materijala trebao temeljiti na masi ili vrijednosti navedenih materijala. To navođenje trebalo bi biti u skladu s nomenklaturom Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označivanja robe, koji je donijela organizacija osnovana Konvencijom o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, sastavljenom u Bruxellesu 15. prosinca 1950. („Harmonizirani sustav”).

(3)

U skladu s člankom 34. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 minimalni postupci ne smatraju se bitnom, gospodarski opravdanom preradom ili obradom radi stjecanja nepovlaštenog podrijetla. Stoga je u slučajevima u kojima se posljednja obrada ili prerada robe sastoji od minimalnog postupka potrebno utvrditi metodu kojom se omogućuje određivanje nepovlaštenog podrijetla predmetne robe. Članak 34. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 trebalo bi dopuniti kako bi se utvrdilo da bi se za tu robu trebalo smatrati da je na njoj obavljena posljednja bitna, gospodarski opravdana prerada ili obrada u zemlji ili teritoriju iz kojeg potječe najveći dio materijala, na temelju mase ili vrijednosti materijala, u skladu s relevantnim poglavljem Harmoniziranog sustava.

(4)

U skladu s člankom 35. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 treba smatrati da osnovni rezervni dijelovi za uporabu s bilo kojom robom navedenom u određenim odsjecima kombinirane nomenklature prethodno puštenom u slobodni promet u Uniji imaju isto podrijetlo kao ta roba ako se ugradnjom osnovnih rezervnih dijelova u fazi proizvodnje nije promijenilo njihovo podrijetlo. U svrhu dosljednosti trebalo bi izmijeniti definiciju „osnovnih rezervnih dijelova” u članku 35. stavku 3. te uredbe kako bi se uklonilo upućivanje na prethodno izvezenu robu iz točke (a) te odredbe.

(5)

U Prilogu 22-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 predviđena su posebna pravila za utvrđivanje zemlje u kojoj je roba prošla posljednju bitnu obradu ili preradu u smislu članka 32. te uredbe. Pravila utvrđena u tom prilogu primjenjuju se na robu koja je u njemu navedena na temelju njezina razvrstavanja u Harmonizirani sustav. Budući da je Harmonizirani sustav izmijenjen u verziji iz 2022., Prilog 22-01 trebalo bi na odgovarajući način ažurirati.

(6)

U Prilogu 22-03 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 utvrđuju se uvjeti pod kojima se proizvodi smatraju proizvodima s podrijetlom iz zemalja korisnica u svrhu općeg sustava povlastica („OSP”). Pravila utvrđena u tom prilogu primjenjuju se na te proizvode posebno na temelju njihova razvrstavanja u Harmonizirani sustav. Budući da je Harmonizirani sustav izmijenjen u verziji iz 2022., Prilog 22-03 trebalo bi na odgovarajući način ažurirati.

(7)

U Prilogu 22-04 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 navedeni su materijali isključeni iz regionalne kumulacije u kontekstu OSP-a. Pravila utvrđena u tom prilogu primjenjuju se na te proizvode posebno na temelju njihova razvrstavanja u Harmonizirani sustav. Budući da je Harmonizirani sustav izmijenjen u verziji iz 2022., Prilog 22-04 trebalo bi na odgovarajući način ažurirati.

(8)

Verzija Harmoniziranog sustava iz 2022. primjenjivat će se tek od 1. siječnja 2022., stoga bi se izmjene priloga 22-01, 22-03 i 22-04 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 koje proizlaze iz verzije Harmoniziranog sustava iz 2022. trebale primjenjivati od 1. siječnja 2022.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 31. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)

„biljni proizvodi uzgojeni i požnjeveni isključivo ondje;”;

(2)

u članku 33. treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za robu koja nije obuhvaćena Prilogom 22-01, ako se smatra da posljednja obrada ili prerada nije gospodarski opravdana, za robu se smatra da je posljednja bitna, gospodarski opravdana prerada ili obrada kojom je proizveden nov proizvod ili koja predstavlja važnu fazu izrade, na njoj obavljena u zemlji ili teritoriju iz kojeg potječe najveći dio materijala. Ako se konačni proizvod razvrstava u poglavlja od 1. do 29. ili od 31. do 40. Harmoniziranog sustava, najveći dio materijala određuje se na temelju mase materijala. Ako se konačni proizvod razvrstava u poglavlje 30. ili poglavlja od 41. do 97. Harmoniziranog sustava, najveći dio materijala određuje se na temelju vrijednosti materijala.”;

(3)

u članku 34. dodaje se sljedeći stavak:

„Na robu obuhvaćenu Prilogom 22-01 primjenjuju se preostala pravila iz poglavlja. Za robu koja nije obuhvaćena Prilogom 22-01, ako se posljednja obrada ili prerada smatra minimalnim postupkom, podrijetlo konačnog proizvoda je zemlja ili teritorij podrijetla najvećeg dijela materijala. Ako se konačni proizvod razvrstava u poglavlja od 1. do 29. ili od 31. do 40. Harmoniziranog sustava, najveći dio materijala određuje se na temelju mase materijala. Ako se konačni proizvod razvrstava u poglavlje 30. ili poglavlja od 41. do 97. Harmoniziranog sustava, najveći dio materijala određuje se na temelju vrijednosti materijala.”;

(4)

u članku 35. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

komponente bez kojih se ne može osigurati ispravan rad opreme, stroja, uređaja ili vozila koji su pušteni u slobodni promet i”;

(5)

Prilog 22-01 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(6)

Prilog 22-03 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(7)

Prilog 22-04 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točke 5., 6. i 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog 22-01 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

(1)

u uvodnim napomenama, u točki 2.1. treća rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„„Harmonizirani sustav” ili „HS” znači nomenklatura robe uspostavljena Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe, kako je izmijenjena Preporukom Vijeća za carinsku suradnju od 28. lipnja 2019. („HS 2022.”).”;

(2)

u cijelom tekstu riječi „oznaka HS 2017.” zamjenjuju se riječima „oznaka HS 2022.”;

(3)

u odjeljku IV., poglavlju 20. točka (2) ispod teksta „Preostalo pravilo uz poglavlje koje se primjenjuje na mješavine” zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

Zemlja podrijetla mješavine proizvoda iz ovog poglavlja je zemlja podrijetla materijala čiji je maseni udio u mješavini veći od 50 %. Međutim, zemlja podrijetla proizvoda iz tarifnog broja 2009 (voćni sokovi ili sokovi od orašastih plodova (uključujući mošt od grožđa i kokosovu vodu) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno o tome sadržavaju li dodani šećer ili druga sladila ili ne) je zemlja podrijetla materijala čiji je maseni udio suhe tvari u mješavini veći od 50 %. Masa materijala istog podrijetla uzima se zajedno.”;

(4)

u odjeljku IV., poglavlju 22. tekst ispod naslova „Preostalo pravilo uz poglavlje” na kraju poglavlja zamjenjuje se sljedećim:

„Ako zemlju podrijetla nije moguće odrediti primjenom osnovnih pravila i ostalih preostalih pravila uz poglavlje, zemlja podrijetla robe je zemlja iz koje potječe najveći dio materijala, kako je utvrđeno na temelju mase materijala.”;

(5)

u odjeljku XVI., poglavlju 85., u retku koji se odnosi na oznaku „8541”, u stupcu „Naziv robe” tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Poluvodički elementi (na primjer, diode, tranzistori, poluvodički pretvornici); fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije, neovisno jesu li sastavljeni u module ili panele ili ne; svjetleće diode (LED), neovisno jesu li sastavljene s drugim svjetlećim diodama (LED) ili ne; montirani piezoelektrični kristali.”.


PRILOG II.

Prilog 22-03 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

(1)

u uvodnim napomenama, u točki 2.1. dodaje se sljedeća rečenica:

„„Harmonizirani sustav” ili „HS” znači nomenklatura robe uspostavljena Međunarodnom konvencijom o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označivanja robe, kako je izmijenjena Preporukom Vijeća za carinsku suradnju od 28. lipnja 2019. („HS 2022.”).”;

(2)

u dijelu II. Priloga, u naslovu tablice 1. tekst „Tarifni broj iz Harmoniziranoga sustava” zamjenjuje se tekstom „Oznaka HS 2022.”;

(3)

u retku koji se odnosi na tarifni broj „0305”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne”;

(4)

u retku koji se odnosi na tarifni broj „ex 0306”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni ili ne, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri”;

(5)

u retku koji se odnosi na tarifni broj „0307”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja”;

(6)

između retka koji se odnosi na tarifni broj „ex 0307” i retka s tekstom „Poglavlje 4” umeću se sljedeća dva nova retka:

„ex 0308

Vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni vodeni beskralješnjaci osim rakova i mekušaca, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti

ex 0309

Brašno, krupica i peleti od ribe, rakova, mekušaca i vodenih beskralježnjaka, uporabljivi za prehranu ljudi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni u cijelosti”;

(7)

u retku s tekstom „ex poglavlje 15”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Masti i ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim sljedećeg:”;

(8)

u retku koji se odnosi na tarifne brojeve „1516 i 1517”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Masti i ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni;

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti i ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516”;

(9)

u retku s tekstom „Poglavlje 16”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka, ili od kukaca”;

(10)

u prvom retku koji se odnosi na tarifni broj „ex 1702”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu i glukozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili bojila; umjetni med, neovisno o tome je li pomiješan s prirodnim medom; karamel”;

(11)

u retku koji se odnosi na tarifni broj „6306”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori (uključujući privremene šatore i slične proizvode); jedra za plovila, za daske za jedrenje ili za suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje”;

(12)

u retku koji se odnosi na tarifni broj „8548”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Električni dijelovi strojeva ili aparata, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju”;

(13)

između retka koji se odnosi na tarifni broj „8548” i retka s tekstom „Poglavlje 86” umeće se sljedeći novi redak:

„8549

Električni i elektronički otpaci i ostaci

(a)

LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene franko tvornica proizvoda.

(b)

Ostale zemlje korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.”;

(14)

u retku s tekstom „Poglavlje 94”, tekst u stupcu „Rubrika ‚Naziv proizvoda’” zamjenjuje se sljedećim:

„Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, podnice, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i rasvjetna tijela, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade”.


PRILOG III.

Prilog 22-04 Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 mijenja se kako slijedi:

(1)

u naslovu prvog stupca tablice tekst „Oznaka Harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature” zamjenjuje se tekstom „Oznaka HS 2022. ili oznaka kombinirane nomenklature”;

(2)

u retku koji se odnosi na oznaku Harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature „2009”, tekst u stupcu „Naziv materijala” zamjenjuje se sljedećim:

„Voćni sokovi ili sokovi od orašastih plodova (uključujući mošt od grožđa i kokosovu vodu) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno o tome sadržavaju li dodani šećer ili druga sladila ili ne”.


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935

оd 8. studenoga 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 25. prvi stavak točku (a), članak 113. stavak 2. i članak 134. prvi podstavak točku (f),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/723 (2) utvrđuje se standardni predložak obrasca koji treba upotrebljavati u godišnjem izvješću koje svaka država članica podnosi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

U odjeljku 9. tog standardnog predloška obrasca od država članica zahtijeva se da dostavljaju ekološke podatke u skladu s obrascima iz Priloga XIII.c Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 (3).

(3)

Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuju se nova pravila o kontrolama ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda, uključujući kontrole za provjeru uspostave i funkcioniranja sustava za unutarnju kontrolu skupina subjekata te ponovnu kontrolu minimalnog broja subjekata koji su članovi skupine subjekata. Osim toga, države članice morat će izraditi nacionalni katalog mjera koje treba poduzeti u slučaju neusklađenosti, koji uključuje klasifikaciju neusklađenosti i odgovarajuće mjere. Države članice morat će izvješćivati o službenim kontrolama koje proizlaze iz tih novih pravila i dostaviti informacije o otkrivenim neusklađenostima i izvršavanju mjera u skladu sa svojim nacionalnim katalogom mjera.

(4)

Kako bi se ta nova pravila i zahtjevi uzeli u obzir u godišnjem izvješću koje se podnosi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625, potrebno je ažurirati odjeljak 9. dijela II. standardnog predloška obrasca.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2019/723 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2019/723 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Standardni predložak obrasca

Države članice dostavljaju informacije i podatke iz članka 113. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 putem standardnog predloška obrasca koji je utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi. U tu svrhu upotrebljava se elektronička verzija standardnog predloška obrasca dostupnog u sustavu za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC). Međutim, za informacije i podatke o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda iz odjeljka 9. dijela II. tog obrasca upotrebljava se Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS).

Države članice naknadno u elektroničkoj verziji standardnog predloška obrasca u sustavu IMSOC potvrđuju da je odjeljak 9. dijela II. tog obrasca podnesen u OFIS-u.”;

(2)

U Prilogu se odjeljak 9. standardnog predloška obrasca zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2022. na godišnja izvješća koja se moraju podnijeti do 31. kolovoza 2023. za 2022. i na godišnja izvješća za godine nakon toga.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 od 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L 124, 13.5.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).


PRILOG

„9.   Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

9.1.

Opći zaključak o postignutoj razini usklađenosti

9.2.

Ekološki podaci

Identifikacija države članice/nadležnog tijela koje podnosi godišnje izvješće

Podaci iz

Država članica

Broj nadležnih tijela čiji su podaci uključeni

(A)

Broj nadležnih tijela

Broj kontrolnih tijela čiji su podaci uključeni

(B)

Broj kontrolnih tijela

Broj kontrolnih ustanova čiji su podaci uključeni

(C)

Broj kontrolnih ustanova

Ukupan broj tijela/ustanova čiji su podaci uključeni

(A) + (B) + (C)

Ukupan broj tijela/ustanova

Izvještajno razdoblje

Godina

Tablica 1.

Broj kontrola za sva nadležna tijela – kontrolna tijela – kontrolne ustanove (svi članci odnose se na Uredbu (EU) 2018/848)

1.   Registrirani subjekti koji posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine

 

Brojčana oznaka ili naziv nadležnog tijela/ kontrolnog tijela/ kontrolne ustanove

Broj subjekata

Broj provjera sukladnosti iz članka 38. stavka 3.

(fizičke i nefizičke)

Broj provedenih fizičkih službenih kontrola na terenu

Broj uzetih uzoraka iz članka 38. stavka 4. točke (c)

Godišnje kontrole iz članka 38. stavka 3.

Dodatne kontrole na temelju rizika iz članka 38. stavka 4. točke (b)

Ukupan broj kontrola iz članka 38. stavka 3. i članka 38. stavka 4. točke (b)

Od čega nenajavljene iz članka 38. stavka 4. točke (a)

Ukupan broj uzoraka

Broj uzoraka s utvrđenim neusklađenostima

1.a.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

nastaviti i navesti sva tijela/ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/ kontrolne ustanove [zbroj (1.a. + 1.b. + 1.c. + .....]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Skupine subjekata koje posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine

 

Brojčana oznaka ili naziv nadležnog tijela/kontrolnog tijela/kontrolne ustanove

Broj skupina

Identifikacija skupine

Ukupan broj subjekata koji su članovi skupina

Ukupan broj službenih kontrola nad skupinama

Broj ponovnih kontrola članova skupina

Inspekcije u kojima je uzet najmanje 1 uzorak

2.

Ukupno za sve skupine subjekata za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/kontrolne ustanove

 

 

 

 

 

 

 

2.a.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1.

Skupina subjekata a.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2.

Skupina subjekata a.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.a.....

Skupina subjekata a.....

 

 

 

 

 

 

 

2.b.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1.

Skupina subjekata b.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2.

Skupina subjekata b.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.b.....

Skupina subjekata b.....

 

 

 

 

 

 

 

2.c.

Nastaviti i navesti sve skupine subjekata po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi

 

 

 

 

 

 

 

2.c....

Skupina subjekata ...

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.

NEUSKLAĐENOSTI

Podaci po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi

1.   Vrsta i broj utvrđenih slučajeva većih i kritičnih neusklađenosti

 

Naziv ili brojčana oznaka nadležnog tijela/ kontrolnog tijela/ kontrolne ustanove

Vrste slučajeva po vrsti neusklađenosti utvrđenih tijekom provedenih službenih kontrola

Opća pravila proizvodnje

Posebna pravila proizvodnje

Neodobrene tvari ili proizvodi

Odstu- panja

Dokumenti i evidencije

Pravila za skupinu subjekata

Označivanje

Ostalo

1.

Utvrđeni slučajevi neusklađenosti – UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

nastaviti i navesti sva tijela/ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Mjere poduzete za utvrđene slučajeve većih i kritičnih neusklađenosti

Broj utvrđenih slučajeva neusklađenosti

Mjere poduzete za utvrđene slučajeve neusklađenosti

Poboljšanje provedbe mjera predostrožnosti i kontrola koje je uspostavio subjekt

Neupućivanje na ekološku proizvodnju pri označivanju i oglašavanju cijele dotične serije proizvoda ili proizvodne serije

Zabrana stavljanja predmetnih proizvoda na tržište s upućivanjem na ekološku proizvodnju tijekom određenog razdoblja

Novo prijelazno razdoblje

Ograničenje područja primjene certifikata

Suspenzija certifikata

Povlačenje certifikata

Korektivne mjere još nisu utvrđene

Ostalo

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3.

Nadzor i revizije

Aktivnosti nadležnog tijela koje se odnose na

kontrolne ustanove kojima je delegiralo određene zadaće

nadzor nad takvim kontrolnim ustanovama

povlačenje delegiranja takvim kontrolnim ustanovama

reviziju kontrolnih tijela

1.   Nove kontrolne ustanove kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole/kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno

 

Broj kontrolnih ustanova

Napomene prema potrebi

Broj na početku izvještajne godine (1. siječnja godine N)

(A)

 

 

Nove kontrolne ustanove tijekom godine N

(B)

 

 

Kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno tijekom godine N

(C)

 

 

Broj na kraju izvještajne godine (31. prosinca godine N)

(D)

 

 

2.   Nadzor kontrolnih ustanova koji provodi nadležno tijelo

2.a.   Ukupni podaci o nadzoru kontrolnih ustanova

 

Broj kontrolnih ustanova na kraju izvještajne godine

Broj nadzornih revizija kontrolnih ustanova koje je nadležno tijelo provelo tijekom izvještajne godine

Udio kontrolnih ustanova obuhvaćenih nadzornom revizijom nadležnog tijela

Napomena prema potrebi

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Broj kontrolnih ustanova – Broj nadzornih revizija tijekom izvještajne godine – udio

 

 

 

 

Ukupan broj odobrenih kontrolnih ustanova (D) trebao bi odgovarati broju prijavljenome u odjeljku 1.

2.b.   Pojedinosti o nadzoru po kontrolnoj ustanovi

Popis svih kontrolnih ustanova pod nadzorom nadležnog tijela

Broj subjekata

Broj skupina subjekata

Revizija koju je provelo nadležno tijelo tijekom izvještajne godine da = 1/ne = 0

Broj pregledanih spisa subjekata u okviru nadzorne revizije tijekom izvještajne godine

Udio broja pregledanih spisa subjekata u odnosu na ukupan broj subjekata

Broj pregledanih spisa skupina subjekata u okviru revizije tijekom izvještajne godine

Udio broja pregledanih spisa skupina subjekata u odnosu na ukupan broj skupina subjekata

Navesti referentni broj pojedinačnog obrasca ispunjenog za kontrolnu ustanovu (priložen predložak „pojedinačni obrazac za kontrolnu ustanovu”)

Brojčana oznaka

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J)/(G)

(L)

(M) = (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Revizijske aktivnosti koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima (relevantno samo ako nadležno tijelo delegira zadaće kontrole kontrolnim tijelima)

 

Broj kontrolnih tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole

Broj revizija koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima

Udio kontrolnih tijela nad kojima je nadležno tijelo provelo reviziju tijekom izvještajne godine

Napomena prema potrebi

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

Tijekom izvještajne godine

 

 

 

 

Tablica 4.

POJEDINAČNI OBRAZAC O NADZORU KONTROLNE USTANOVE

(Nadležno tijelo može ispuniti obrazac za svaku kontrolnu ustanovu nad kojom je provedena nadzorna revizija tijekom izvještajne godine (nije obvezno).)

Referentni broj obrasca

 

kopirati u tablicu o nadzornoj reviziji – podatkovno polje K

Izvještajna godina

 

 

Nadležno tijelo zaduženo za nadzor

 

 

Izvješće o nadzornoj reviziji

Referentna oznaka

 

 

Datum

 

 

Identifikacija kontrolne ustanove

Brojčana oznaka

 

 

SAŽETAK GLAVNIH NALAZA NADZORNE REVIZIJE

1.

Uvjeti za odobravanje kontrolne ustanove i delegiranje zadaća kontrole

Umetnuti tekst

2.

Nalazi o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za kontrolu

Umetnuti tekst

3.

Nalazi o procjeni rizika subjekata

Umetnuti tekst

4.

Nalazi o usklađenosti s nacionalnim katalogom mjera

Umetnuti tekst

5.

Nalazi o razmjeni informacija s nadležnim tijelom

Umetnuti tekst

6.

Ostali nalazi

Umetnuti tekst

7.

Opći zaključak

Umetnuti tekst+A1:C24


Tablica 5.

Aktivnosti i mjere koje je nadležno tijelo poduzelo tijekom izvještajne godine kako bi osiguralo učinkovitost službenih kontrola koje provode kontrolna tijela/kontrolne ustanove

Podaci iz

Država članica

 

Razdoblje

Godina

 

1.

Nacionalno zakonodavstvo

Umetnuti tekst

2.

Novi, ažurirani ili revidirani postupci kontrole

Umetnuti tekst

3.

Aktivnosti osposobljavanja

Umetnuti tekst

4.

Osiguravanje dodatnih sredstava ili preraspodjela postojećih sredstava nakon preispitivanja prioriteta

Umetnuti tekst

5.

Posebne inicijative za kontrolu

Umetnuti tekst

6.

Promjene ustrojstva ili upravljanja nadležnih tijela

Umetnuti tekst

7.

Ostalo

Umetnuti tekst”


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1936

оd 9. studenoga 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 u pogledu određenog bilja za sadnju vrsta Ficus carica L. i Persea americana Mill., podrijetlom iz Izraela, izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1213 u pogledu fitosanitarnih mjera za unos tog bilja za sadnju na područje Unije te o ispravku potonje provedbene uredbe

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 42. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2019 (2) utvrđen je, na temelju preliminarne procjene rizika, popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2018 (3) utvrđena su posebna pravila o postupku koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika povezanog s tim visokorizičnim biljem, biljnim proizvodima i drugim predmetima u smislu članka 42. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/2031.

(3)

Nakon preliminarne procjene, 35 vrsta bilja za sadnju podrijetlom iz svih trećih zemalja uvršteno je u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 kao visokorizično bilje, a među njima i vrsta Ficus carica L. i rod Persea Mill.

(4)

U skladu s Uredbom (EU) 2016/2031, ako se na temelju procjene rizika zaključi da bilje, biljni proizvod ili drugi predmet podrijetlom iz treće zemlje, skupine trećih zemalja ili određenog područja predmetne treće zemlje predstavlja neprihvatljiv rizik, ali se taj rizik može smanjiti na prihvatljivu razinu primjenom određenih mjera, Komisija to bilje, biljni proizvod ili drugi predmet uklanja s popisa iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 i uvrštava na popis na koji se upućuje u članku 41. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/2031.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213 (4) utvrđene su fitosanitarne mjere za unos na područje Unije određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji su uklonjeni s popisa utvrđenog u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019.

(6)

Izrael je 18. rujna 2019. podnio zahtjev Komisiji za izvoz u Uniju biljaka za sadnju starih godinu dana, golog korijenja, u stanju mirovanja, bez lišća, maksimalnog promjera 2 cm (mjereno pri dnu stabljike) te ukorijenjenih reznica bilja za sadnju, starih godinu dana, bez lišća, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike), vrste Ficus carica L. Zahtjev je potkrijepljen odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

(7)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) objavila je 26. studenoga 2020. znanstveno mišljenje o procjeni rizika od robe za bilje za sadnju vrste Ficus carica L., podrijetlom iz Izraela (5). Agencija je utvrdila da su za navedeno bilje za sadnju relevantni štetni organizmi Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis i Spodoptera frugiperda, ocijenila je mjere za smanjenje rizika opisane u dokumentaciji za te štetne organizme i procijenila vjerojatnost odsutnosti tih štetnih organizama.

(8)

Izrael je 1. rujna 2019. podnio zahtjev Komisiji za izvoz u Uniju cijepljenih biljaka za sadnju, s korijenjem i lišćem, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike) te neukorijenjenih reznica bilja za sadnju, vrste Persea americana Mill. Zahtjev je potkrijepljen odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

(9)

Agencija je 26. studenoga 2020. donijela znanstveno mišljenje o procjeni rizika od robe za bilje za sadnju vrste Persea americana Mill. podrijetlom iz Izraela (6). Agencija je utvrdila da su za navedeno bilje za sadnju relevantni štetni organizmi Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychusfand perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis i Tetraleurodes perseae, ocijenila je mjere za smanjenje rizika opisane u dokumentaciji za te štetne organizme i procijenila vjerojatnost odsutnosti tih štetnih organizama.

(10)

Na temelju tih mišljenja trebalo bi donijeti neophodne mjere u obliku fitosanitarnih uvoznih zahtjeva kako bi se odgovorilo na rizik od određenih štetnih organizama i osiguralo da fitosanitarni rizik od unosa navedenog bilja u Uniju bude sveden na prihvatljivu razinu. Stoga bi iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 trebalo ukloniti bilje za sadnju staro godinu dana, golog korijenja, u stanju mirovanja, bez lišća, maksimalnog promjera 2 cm (mjereno pri dnu stabljike) vrste Ficus carica L. i ukorijenjene reznice bilja za sadnju, stare godinu dana, bez lišća, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike) vrste Ficus carica L., podrijetlom iz Izraela, te cijepljene biljke za sadnju, s korijenjem i lišćem, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike) vrste Persea americana Mill. i neukorijenjene reznice bilja za sadnju vrste Persea americana Mill., podrijetlom iz Izraela, te bi u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 trebalo dodati neophodne fitosanitarne uvozne mjere.

(11)

S obzirom na velik broj štetnih organizama utvrđenih za svaku od navedenih vrsta biljaka i s obzirom na nesigurnosti koje je Agencija utvrdila smatra se da se primjenom samo mjera koje je Izrael predložio u dokumentaciji rizik koji proizlazi iz unošenja navedenog bilja u Uniju ne može smanjiti na prihvatljivu razinu. Kako bi se fitosanitarni rizik smanjio na prihvatljivu razinu i ne dovodeći u pitanje uvozne zahtjeve utvrđene u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (7), trebalo bi utvrditi zahtjev da to bilje mora biti uzgojeno na mjestima proizvodnje koja su slobodna od štetnih organizama i fizički zaštićena od unošenja navedenih insekata nametnika, i podvrgnuto službenim inspekcijskim pregledima radi otkrivanja tih nametnika. Osim toga, kad je riječ o neukorijenjenim reznicama bilja za sadnju vrste Persea americana Mill. podrijetlom iz Izraela, za koje maksimalni promjer mjereno pri dnu stabljike nije naveden u dokumentaciji, za takve biljke prijavljene za uvoz u Uniju trebalo bi prihvatiti maksimalni promjer od 2 cm mjereno pri dnu stabljike. Inspekcijske preglede pošiljaka navedenog bilja neposredno prije izvoza također bi trebalo pojačati u odnosu na inspekcijske preglede navedene u dokumentaciji koju je dostavio Izrael.

(12)

Organizmi Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato (pripada porodici Scolytidae (izvaneuropska)), Hypothenemus leprieuri (pripada porodici Scolytidae (izvaneuropska)), Scirtothrips dorsalis i Spodoptera frugiperda navedeni su kao karantenski štetni organizmi Unije u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072. Organizmi Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans i Tetraleurodes perseae još nisu uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072, ali moguće je da će nakon provedbe potpune procjene rizika ispuniti uvjete za uvrštenje. Stoga su prethodno navedene fitosanitarne mjere neophodne i zbog tih štetnih organizama sve dok se potpuna procjena rizika ne dovrši.

(13)

Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 i (EU) 2020/1213 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 sadržava nekoliko pogrešaka u upućivanju na druge propise Unije o zdravlju bilja.

(15)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/1213 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti.

(16)

Radi ispunjavanja obveza Unije koje proizlaze iz Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uvoz te robe trebao bi se nastaviti u što kraćem roku. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(17)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2018/2019

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene i ispravci Provedbene uredbe (EU) 2020/1213

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 mijenja se i ispravlja u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 od 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe (SL L 323, 19.12.2018., str. 10.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju posebnih pravila u vezi s postupkom koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 323, 19.12.2018., str. 7.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 оd 21. kolovoza 2020. o fitosanitarnim mjerama za unos u Uniju određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji su uklonjeni iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 (SL L 275, 24.8.2020., str. 5.).

(5)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor za zdravlje bilja Europske agencije za sigurnost hrane), Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Ficus carica plants from Israel (Znanstveno mišljenje o procjeni rizika od robe za bilje vrste Ficus carica podrijetlom iz Izraela), EFSA Journal 2021.;19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353

(6)  Odbor PLH EFSA-e, Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Persea americana from Israel (Znanstveno mišljenje o procjeni rizika od robe za bilje vrste Persea americana podrijetlom iz Izraela), EFSA Journal 2021.;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.).


PRILOG I.

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019, u tablici, u drugom stupcu („Opis”), točka 1. mijenja se kako slijedi:

1.

unos za „Ficus carica L.” zamjenjuje se sljedećim:

Ficus carica L., osim biljaka golog korijenja, u stanju mirovanja, bez lišća, starih godinu dana, namijenjenih za sadnju, maksimalnog promjera 2 cm (mjereno pri dnu stabljike) vrste Ficus carica L. i godinu dana starih ukorijenjenih reznica bilja za sadnju, bez lišća, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike), vrste Ficus carica L., podrijetlom iz Izraela”;

2.

unos za „Persea Mill.” zamjenjuje se sljedećim:

Persea Mill., osim cijepljenih biljaka za sadnju, s korijenjem i lišćem, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike) vrste Persea americana Mill. i neukorijenjenih reznica bilja za sadnju maksimalnog promjera 2 cm vrste Persea americana Mill., podrijetlom iz Izraela”.


PRILOG II.

DIO A

Tablica u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 mijenja se kako slijedi:

1.

nakon drugog unosa „Cijepljene biljke u stanju mirovanja, golog korijenja, namijenjene za sadnju, maksimalnog promjera 2,5 cm, iz roda Albizia julibrissin Durazzini;”, umeće se sljedeći unos:

„Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN

Treće zemlje podrijetla

Mjere

Ficus carica L, biljke golog korijenja, u stanju mirovanja, bez lišća, stare godinu dana, namijenjene za sadnju, maksimalnog promjera 2 cm (mjereno pri dnu stabljike) te godinu dana stare ukorijenjene reznice bilja za sadnju, bez lišća, s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike)

 

ex 0602 20 20

 

ex 0602 20 80

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

Izrael

(a)

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

i.

bilje je slobodno od štetnih organizama Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis i Spodoptera frugiperda;

ii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestu proizvodnje koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla (uključujući proizvodne jedinice unutar tog mjesta proizvodnje);

iii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u proizvodnoj jedinici s fizičkom zaštitom od unošenja organizama Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacus i Russellaspis pustulans, koja je bila podvrgnuta službenim inspekcijskim pregledima svakih 45 dana, i utvrđeno je da je slobodna od svih štetnih organizama navedenih u točki (i); u slučaju sumnje da je u proizvodnoj jedinici prisutan bilo koji štetni organizam s popisa iz točke (i), provedeni su odgovarajući tretmani kako bi se osigurala njegova odsutnost; i

iv.

neposredno prije izvoza pošiljke bilja podvrgnute su službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti organizama Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus i Russellaspis pustulans, pri čemu je veličina uzorka za pregled bila takva da omogući barem otkrivanje razine zaraze od 1 % s razinom pouzdanosti od 99 %, te službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti organizama Colletotrichum siamense i Neoscytalidium dimidiatum uključujući nasumično uzorkovanje i ispitivanje bilja;

(b)

Fitosanitarni certifikati za to bilje u rubrici „Dopunska izjava” uključuju:

i.

sljedeću izjavu: „Pošiljka je u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213.”;

ii.

podatke o registriranim proizvodnim jedinicama.”;

2.

nakon unosa „Neukorijenjene reznice bilja za sadnju vrste Jasminum polyanthum Franchet” , umeću se sljedeći unosi:

„Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti

Oznaka KN

Treće zemlje podrijetla

Mjere

Persea americana Mill., cijepljene biljke s korijenjem i lišćem, namijenjene za sadnju s uzgojnim supstratom, maksimalnog promjera 1 cm (mjereno pri dnu stabljike)

 

ex 0602 90 41

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

Izrael

(a)

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

i.

bilje je slobodno od štetnih organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis i Tetraleurodes perseae;

ii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestu proizvodnje koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla (uključujući proizvodne jedinice unutar tog mjesta proizvodnje);

iii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u proizvodnoj jedinici s fizičkom zaštitom od unošenja organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus i Tetraleurodes perseae, koja je bila podvrgnuta službenim inspekcijskim pregledima svakih 45 dana, i utvrđeno je da je slobodna od svih štetnih organizama navedenih u točki (i); u slučaju sumnje da je u proizvodnoj jedinici prisutan bilo koji štetni organizam s popisa iz točke (i), provedeni su odgovarajući tretmani kako bi se osigurala njegova odsutnost; i

iv.

neposredno prije izvoza pošiljke bilja podvrgnute su službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus i Tetraleurodes perseae, pri čemu je veličina uzorka za pregled bila takva da omogući barem otkrivanje razine zaraze od 1 % s razinom pouzdanosti od 99 %, te službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje organizama Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum uključujući nasumično uzorkovanje i ispitivanje bilja;

(b)

Fitosanitarni certifikati za to bilje u rubrici „Dopunska izjava” uključuju:

i.

sljedeću izjavu: „Pošiljka je u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213.”;

ii.

specifikaciju registrirane proizvodne jedinice (ili više njih).

Persea americana Mill., neukorijenjene reznice bilja za sadnju maksimalnog promjera 2 cm

ex 0602 10 90

Izrael

(a)

Službena izjava u kojoj je navedeno sljedeće:

i.

bilje je slobodno od štetnih organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus i Scirtothrips dorsalis;

ii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano na mjestu proizvodnje koje je registrirala i koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla (uključujući proizvodne jedinice unutar tog mjesta proizvodnje);

iii.

bilje je tijekom cijelog životnog vijeka uzgajano u proizvodnoj jedinici s fizičkom zaštitom od unošenja organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii i Retithrips syriacus, koja je bila podvrgnuta službenim inspekcijskim pregledima svakih 45 dana, i utvrđeno je da je slobodna od svih štetnih organizama navedenih u točki (i); u slučaju sumnje da je u proizvodnoj jedinici prisutan bilo koji štetni organizam s popisa iz točke (i), provedeni su odgovarajući tretmani kako bi se osigurala njegova odsutnost; i

iv.

neposredno prije izvoza pošiljke bilja podvrgnute su službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje prisutnosti organizama Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii i Retithrips syriacus, pri čemu je veličina uzorka za pregled bila takva da omogući barem otkrivanje razine zaraze od 1 % s razinom pouzdanosti od 99 %, te službenom inspekcijskom pregledu za otkrivanje organizama Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neoscytalidium dimidiatum uključujući nasumično uzorkovanje i ispitivanje bilja;

(b)

Fitosanitarni certifikati za to bilje u rubrici „Dopunska izjava” uključuju:

i.

sljedeću izjavu: „Pošiljka je u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213.”;

ii.

podatke o registriranim proizvodnim jedinicama.”.

DIO B

Tablica u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2020/1213 ispravlja se kako slijedi:

1.

u dva unosa „Jednogodišnje do trogodišnje cijepljene ili okulirane biljke za sadnju, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, koje pripa-daju vrstama Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi”, u četvrtom stupcu „Mjere”, u točki (b) podtočki i., upućivanje „Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1362” zamjenjuje se upućivanjem „Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213”;

2.

u unosu „Neukorijenjene reznice bilja za sadnju vrste Jasminum polyanthum Franchet”, u četvrtom stupcu, „Mjere”, u točki (b) podtočki i., upućivanje „Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/419” zamjenjuje se upućivanjem „Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1213”.


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1937

оd 9. studenoga 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/404 u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka mekušaca i rakova namijenjenih držanju za ukrasne svrhe u zatvorenim objektima te o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je odobren ulazak takvih pošiljaka u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 među ostalim se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji se primjenjuju od 21. travnja 2021. Jedan od tih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja jest da te pošiljke moraju dolaziti iz treće zemlje ili područja odnosno njihove zone ili kompartmenta, u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (2) dopunjuje se Uredba (EU) 2016/429 kad je riječ o zahtjevima u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju, među ostalim, pošiljaka određenih vrsta i kategorija akvatičnih životinja iz trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili, u slučaju životinja akvakulture, kompartmenata. Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 predviđa se da se za pošiljke akvatičnih životinja obuhvaćenih njezinim područjem primjene ulazak u Uniju smije dopustiti samo ako dolaze iz treće zemlje ili područja odnosno njihove zone ili, u slučaju životinja akvakulture, kompartmenta koji su uvršteni na popis za dotičnu vrstu i kategoriju akvatičnih životinja u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja utvrđenima u toj delegiranoj uredbi.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđuje se popis trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju, među ostalim, vrsta i kategorija akvatičnih životinja obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Mekušci i rakovi namijenjeni držanju za ukrasne svrhe dugi niz godina ulazili su u Uniju iz trećih zemalja ili područja koji su bili uvršteni na popis Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) u skladu s poglavljem IV. Direktive Vijeća 2006/88/EZ (4), koja je stavljena izvan snage Uredbom (EU) 2016/429, i člankom 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008 (5), koja je stavljena izvan snage Provedbenom uredbom (EU) 2020/2236 (6). Uvoz tih akvatičnih životinja dosad nije povezan s izbijanjima bolesti mekušaca ili rakova s popisa te je tijekom tog razdoblja stečeno iskustvo u okviru službenih kontrola provedenih nad takvim pošiljkama na mjestima ulaska u Uniju i, u određenim slučajevima, u okviru službenih kontrola koje je Komisija provela u dotičnoj trećoj zemlji ili području.

(5)

Na temelju članka 230. stavka 1. točke (i) Uredbe (EU) 2016/429 Komisija provedbenim aktima može sastaviti popis trećih zemalja i područja iz kojih se može dopustiti ulazak u Uniju određenih vrsta i kategorija životinja na temelju iskustva stečenog pri prethodnim ulascima životinja iz dotične treće zemlje ili područja te rezultata službenih kontrola provedenih na mjestu ulaska takvih životinja u Uniju.

(6)

Primjereno je izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 kako bi se uzelo u obzir iskustvo stečeno u dosadašnjoj trgovini tim mekušcima ili rakovima vrsta s popisa, čime bi se osigurao neometan prelazak s prijašnjeg zakonodavnog okvira, utemeljenog na Direktivi 2006/88/EZ i Uredbi (EZ) br. 1251/2008, na novi zakonodavni okvir, utemeljen na Uredbi (EU) 2016/429.

(7)

Članak 3. stavak 1. točku (t) Provedbene uredbe (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uzeo u obzir novi popis, utvrđen ovom Uredbom, trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju pošiljaka mekušaca i rakova vrsta s popisa namijenjenih držanju za ukrasne svrhe u zatvorenim objektima.

(8)

Prilog XXI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404, u kojem je utvrđen popis trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih akvatičnih životinja, trebalo bi izmijeniti kako bi se dodao taj novi popis te bi postojeći popis trebalo stoga na odgovarajući način ažurirati. Radi jasnoće verziju Priloga XXI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 koja je trenutačno na snazi trebalo bi zamijeniti novom verzijom.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da se Provedbena uredba (EU) 2021/404 primjenjuje od 21. travnja 2021., u interesu pravne sigurnosti, izmjene Provedbene uredbe (EU) 2021/404 uvedene ovom Uredbom trebale bi hitno stupiti na snagu.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2021/404 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. stavku 1. točka (t) zamjenjuje se sljedećim:

„(t)

Priloga XXI. za akvatične životinje vrsta s popisa, kako slijedi:

i.

dijela 1. odjeljka A za akvatične životinje vrsta s popisa namijenjene određenim objektima akvakulture, puštanju u divljinu ili drugim namjenama, osim prehrane ljudi, te određene akvatične životinje vrsta s popisa i proizvode životinjskog podrijetla od tih vrsta s popisa namijenjene prehrani ljudi;

ii.

dijela 1. odjeljka B za mekušce i rakove namijenjene držanju za ukrasne svrhe u zatvorenim objektima.”;

2.

Prilog XXI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006., str. 14.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta (SL L 337, 16.12.2008., str. 41.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008 (SL L 442, 30.12.2020., str. 410.).


PRILOG

Prilog XXI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XXI.

AKVATIČNE ŽIVOTINJE

DIO 1.

ODJELJAK A

Popis trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka živih akvatičnih životinja vrsta s popisa za potrebe navedene u članku 3. stavku 1. točki (t) podtočki i.

ISO oznaka i ime treće zemlje ili područja

Oznaka zone ili kompartmenta kako je navedena u dijelu 2.

Vrste i kategorije koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

Ribe

Mekušci

Rakovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AU

Australija

AU-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

BR

Brazil

BR-0

Vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA

Kanada

CA-0

Sve vrste s popisa osim vrsta koje su prijemljive na virusnu hemoragijsku septikemiju ili se smatraju vektorima virusne hemoragijske septikemije u skladu s Prilogom XXX. Uredbi (EU) 2020/692

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-1

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-2

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-3

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-4

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-5

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-6

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-7

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-8

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-9

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-10

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-11

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CA-12

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CG

Kongo

CG-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CN

Kina

CN-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

CO

Kolumbija

CO-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

ID

Indonezija

ID-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

IL

Izrael

IL-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

IM

Otok Man

IM-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

Sve vrste s popisa

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

MOL-HC

B

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

JP

Japan

JP-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

LK

Šri Lanka

LK-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MK

Sjeverna Makedonija

MK-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

MY

Malezija

MY-1

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

RU

Rusija

RU-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

SG

Singapur

SG-0

Sve vrste s popisa iz porodice

Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TH

Tajland

TH-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TR

Turska

TR-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

TW

Tajvan

TW-0

Sve vrste s popisa iz porodice Cyprinidae

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države  (1)

US-0

Sve vrste s popisa osim vrsta koje su prijemljive na virusnu hemoragijsku septikemiju ili se smatraju vektorima virusne hemoragijske septikemije u skladu s Prilogom XXX. Uredbi (EU) 2020/692

 

Sve vrste s popisa

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-1

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

US-2

 

Sve vrste s popisa

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-3

 

Sve vrste s popisa

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-4

 

Sve vrste s popisa

 

MOL-HC

B

 

 

 

US-5

 

Sve vrste s popisa

 

MOL-HC

B

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Sve vrste s popisa

 

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FISH-CRUST-HC

A

 

 

 

ODJELJAK B

Popis trećih zemalja ili područja odnosno njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka mekušaca i rakova vrsta s popisa namijenjenih držanju za ukrasne svrhe u zatvorenim objektima kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (t) podtočki ii.

ISO oznaka i ime treće zemlje ili područja

Oznaka zone ili kompartmenta kako je navedena u dijelu 2.

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

AU

Australija

AU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CG

Kongo

CG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CK

Cookovi Otoci

CK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CM

Kamerun

CM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

DJ

Džibuti

DJ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

DO

Dominikanska Republika

DO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

EC

Ekvador

EC-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

EG

Egipat

EG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

FM

Mikronezija

FM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

GH

Gana

GH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ID

Indonezija

ID-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IN

Indija

IN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

IM

Otok Man

IM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KI

Kiribati

KI-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

KN

Sveti Kristofor i Nevis

KN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

LK

Šri Lanka

LK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MH

Maršalovi Otoci

MH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MV

Maldivi

MV-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MW

Malavi

MW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-1

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NE

Niger

NE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NG

Nigerija

NG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NR

Nauru

NR-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

NU

Niue

NU-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PE

Peru

PE-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PF

Francuska Polinezija

PF-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PG

Papua Nova Gvineja

PG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PH

Filipini

PH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PN

Otoci Pitcairn

PN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PW

Palau

PW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SB

Salomonovi Otoci

SB-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SL

Sijera Leone

SL-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

SO

Somalija

SO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TG

Togo

TG-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TK

Tokelau

TK-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TO

Tonga

TO-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TT

Trinidad i Tobago

TT-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TV

Tuvalu

TV-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TW

Tajvan

TW-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

TZ

Tanzanija

TZ-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države (2)

US-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

VN

Vijetnam

VN-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

WF

Wallis i Futuna

WF-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

WS

Samoa

WS-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 

ZM

Zambija

ZM-0

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

 

 

 


(1)  Uključujući Portoriko, Američke Djevičanske Otoke, Američku Samou, Guam i Sjevernomarijanske Otoke.

(2)  Uključujući Portoriko, Američke Djevičanske Otoke, Američku Samou, Guam i Sjevernomarijanske Otoke.


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1938

оd 9. studenoga 2021.

o utvrđivanju obrasca identifikacijskog dokumenta za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje i o stavljanju izvan snage Odluke 2007/25/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (1), a posebno njezine članke 30. i 36.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 576/2013 utvrđeni su zahtjevi zdravlja životinja primjenjivi na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca, uključujući ptice iz dijela B Priloga I. toj uredbi (ptice kućni ljubimci), u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje, uključujući pravila za dokumentacijske i identifikacijske preglede takvih nekomercijalnih kretanja.

(2)

Člankom 14. Uredbe (EU) br. 576/2013 predviđeno je da ptice kućne ljubimce koje se premještaju u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje mora pratiti identifikacijski dokument. Člankom 30. te uredbe predviđeno je i da Komisija provedbenim aktom može donijeti obrazac identifikacijskog dokumenta te da taj identifikacijski dokument mora sadržavati pisanu izjavu vlasnika ili ovlaštene osobe kojom se potvrđuje da je premještanje ptice kućnog ljubimca u Uniju nekomercijalno premještanje (pisana izjava). U skladu s tim, ovom bi se Uredbom trebao utvrditi taj obrazac identifikacijskog dokumenta, koji bi se trebao sastojati od veterinarskog certifikata (veterinarski certifikat) i pisane izjave.

(3)

Zahtjevi zdravlja životinja za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje utvrđeni su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1933 (2), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2022. Stoga bi se u obrascu identifikacijskog dokumenta trebala uzeti u obzir pravila utvrđena u toj delegiranoj uredbi.

(4)

Aktualna pravila certificiranja u pogledu nekomercijalnih premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje utvrđena su u Odluci Komisije 2007/25/EZ (3). Budući da će se pravila utvrđena u toj odluci zamijeniti pravilima utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/1933 i u ovoj Uredbi, Odluku 2007/25/EZ trebalo bi staviti izvan snage, a svako upućivanje na tu odluku trebalo bi smatrati upućivanjem na ovu Uredbu i na Delegiranu uredbu (EU) 2021/1933.

(5)

Kako bi se izbjegli poremećaji u vezi s unosom ptica kućnih ljubimaca u Uniju, trebalo bi, pod određenim uvjetima, odobriti uporabu veterinarskog certifikata i izjave u skladu s pravilima utvrđenima u Odluci 2007/25/EZ tijekom prijelaznog razdoblja od tri mjeseca od datuma početka primjene ove Uredbe.

(6)

Budući da će se pravila utvrđena u ovoj Uredbi primjenjivati zajedno s pravilima utvrđenima u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/1933, i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuje obrazac identifikacijskog dokumenta iz članka 14. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 576/2013 koji se koristi za nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca ptičjih vrsta iz dijela B Priloga I. toj uredbi (ptice kućni ljubimci) u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje.

Članak 2.

Obrazac identifikacijskog dokumenta

1.   Obrazac identifikacijskog dokumenta iz članka 1. utvrđen je u Prilogu i sastoji se od sljedećeg:

(a)

veterinarskog certifikata iz dijela 1. Priloga;

(b)

pisane izjave koju potpisuje vlasnik ili ovlaštena osoba navedene u dijelu 2. Priloga.

2.   Veterinarski certifikat iz stavka 1. točke (a) mora biti u skladu sa sljedećim:

(a)

mora se ispuniti u skladu s napomenama u dijelu II. veterinarskog certifikata;

(b)

mora ga izdati službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme ili ovlašteni veterinar, nakon čega ga mora potvrditi nadležno tijelo tog državnog područja ili treće zemlje u skladu sa zahtjevima koji se odnose na izdavanje veterinarskog certifikata iz dijela 3. Priloga.

3.   Pisanu izjavu iz stavka 1. točke (b) ispunjava vlasnik ili ovlaštena osoba u skladu sa zahtjevima za izdavanje pisane izjave iz dijela 4. Priloga.

Članak 3.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2007/25/EZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i na Delegiranu uredbu (EU) 2021/1933.

Članak 4.

Prijelazne mjere

Tijekom prijelaznog razdoblja do 31. ožujka 2022. države članice nastavljaju odobravati nekomercijalno premještanje u Uniju ptica kućnih ljubimaca koje prati veterinarski certifikat izdan najkasnije 15. ožujka 2022. u skladu s obrascem veterinarskog certifikata iz Priloga II. Odluci 2007/25/EZ i izjavom iz njezina Priloga III.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1933 od 10. studenoga 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje (SL L 396, 10.11.2021., str. 4.).

(3)  Odluka Komisije 2007/25/EZ od 22. prosinca 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanjima ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnikâ u Zajednicu (SL L 8, 13.1.2007., str. 29.).


PRILOG

Obrazac identifikacijskog dokumenta iz članka 14. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 576/2013 za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje

DIO 1.

Obrazac veterinarskog certifikata za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

DIO 2.

Obrazac pisane izjave iz članka 30. stavka 3. Uredbe (EU) br. 576/2013

Izjava

Ja, dolje potpisani

Ime: …

Adresa: …

Tel. broj: …

(unijeti podatke vlasnika (1) ili ovlaštene osobe koja ima pisano odobrenje vlasnika za obavljanje nekomercijalnog premještanja u ime vlasnika (1) (2))

izjavljujem da:

1.

Ptice će biti u pratnji dolje potpisane osobe te su „kućni ljubimci” kako su definirani u članku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 576/2013 koji su namijenjeni za nekomercijalno premještanje i nisu namijenjeni za prodaju ni prijenos drugom vlasniku.

2.

Ptice će ostati pod odgovornošću dolje potpisane osobe tijekom njihova nekomercijalnog premještanja.

3.

Tijekom razdoblja od kliničkog pregleda prije premještanja koji je obavio službeni ili ovlašteni veterinar i stvarnog odlaska ptice će ostati u izolaciji i neće doći u dodir s drugim pticama.

4.

 (1) ili

[Ptice će biti premještene u kućanstvo ili drugo boravište unutar Europske unije … (unijeti adresu (2)) i neće se unositi na priredbe, sajmove, izložbe ili na druga okupljanja ptica u razdoblju od 30 dana od datuma ulaska u Europsku uniju te

 (1) ili

[su bile zatvorene u objektu podrijetla u razdoblju od najmanje 30 dana neposredno prije datuma otpreme u Europsku uniju te nisu bile u dodiru s drugim pticama.]]

 (1) ili

[da ih je veterinar cijepio protiv influence ptica podtipova H5 i H7.]]

 (1) ili

[da su bile u izolaciji 14 dana prije premještanja te da su podvrgnute testu za otkrivanje antigena ili genoma influence ptica podtipova H5 i H7 s negativnim rezultatima.]]

 (1) ili

[Dogovorio sam karantenu u trajanju od 30 dana nakon ulaska ptica, u karantenskom objektu … (2) (3) (4), kako je navedeno u odgovarajućem veterinarskom certifikatu.]

 (1) ili

[Država članica odredišta odobrila je odstupanje na temelju članka 32. Uredbe (EU) br. 576/2013 za nekomercijalno premještanje ptica kućnih ljubimaca na svoje državno područje (4).]

Datum i mjesto

Ime i datum

Ova pisana izjava vrijedi 10 dana od datuma kada je službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje podrijetla potpisao veterinarski certifikat. U slučaju prijevoza morem razdoblje valjanosti produžuje se za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem.

DIO 3.

Zahtjevi u pogledu izdavanja veterinarskog certifikata iz dijela 1.

Na izdavanje veterinarskog certifikata iz dijela 1. ovog Priloga primjenjuje se sljedeće:

(a)

Ako je u veterinarskom certifikatu navedeno da određene izjave treba precrtati ako nisu potrebne, izjave koje nisu relevantne službeni ili ovlašteni veterinar precrtava, parafira i na njih stavlja pečat ili se one potpuno brišu iz certifikata.

(b)

Izvornik svakog veterinarskog certifikata sastoji se od jednog lista papira ili, ako je potrebno više teksta, on mora biti u takvom obliku da svi potrebni listovi čine nedjeljivi dio veterinarskog certifikata.

(c)

Veterinarski certifikat sastavlja se na najmanje jednom od službenih jezika države članice ulaska u Uniju i na engleskom jeziku te se ispunjava tiskanim slovima.

(d)

Ako su veterinarskom certifikatu priloženi dodatni listovi papira ili popratni dokumenti, ti se listovi papira ili dokumenti također smatraju dijelom izvornika veterinarskog certifikata ako se na svakoj od tih stranica nalazi potpis i pečat službenog ili ovlaštenog veterinara.

(e)

Ako veterinarski certifikat, uključujući sve dodatne listove papira ili popratne dokumente iz točke (d), sadržava više od jedne stranice, svaka stranica mora biti numerirana (broj stranice od ukupnog broja stranica) na dnu stranice, a na vrhu svake stranice mora biti referentni broj veterinarskog certifikata koji je dodijelilo nadležno tijelo.

(f)

Izvornik veterinarskog certifikata izdaje službeni veterinar državnog područja ili treće zemlje otpreme ili ovlašteni veterinar, a zatim ga ovjerava nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme. Nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme mora osigurati da se poštuju pravila i načela certificiranja istovjetna onima iz članaka od 86. do 89. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Boja potpisa na veterinarskom certifikatu mora biti različita od boje tiska. To se primjenjuje i na pečate, osim reljefnog i vodenog žiga.

(g)

Referentni broj veterinarskog certifikata iz rubrika I.2 i II.a veterinarskog certifikata izdaje nadležno tijelo državnog područja ili treće zemlje otpreme.

DIO 4.

Zahtjevi u pogledu izdavanja pisane izjave iz dijela 2.

Pisana izjava sastavlja se na najmanje jednom od službenih jezika države članice ulaska u Uniju i na engleskom jeziku te se ispunjava tiskanim slovima.


(1)  Nepotrebno precrtati.

(2)  Informacije unijeti tiskanim slovima.

(3)  Unijeti naziv, broj odobrenja i podatke za kontakt karantenskog objekta.

(4)  Dokazi se moraju dostaviti službenom veterinaru državnog područja ili treće zemlje.

(1)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).


ODLUKE

10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/56


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1939

od 9. studenoga 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, u pogledu izmjena dodataka 2., 2.A i 5. Prilogu II. tom Sporazumu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je 26. lipnja 2012. u skladu s Odlukom Vijeća 2012/735/EU (1) potpisala Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane („Sporazum”), u pogledu Kolumbije i Perua, a 11. studenoga 2016. u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2016/2369 (2) u pogledu Ekvadora. Na temelju njegova članka 330. stavka 3., Sporazum se privremeno primjenjuje od 1. ožujka 2013. između Unije i Perua, od 1. kolovoza 2013. između Unije i Kolumbije te od 1. siječnja 2017. između Unije i Ekvadora.

(2)

Na temelju članka 13. stavka 2. točke (g) podtočke iii. Sporazuma, Odbor za trgovinu može izmijeniti posebna pravila o podrijetlu utvrđena u Prilogu II. Sporazumu (Vezan uz definiciju pojma „proizvoda s podrijetlom” i metode upravne suradnje).

(3)

Odbor za trgovinu u pisanom postupku koji se očekuje do kraja 2021. treba donijeti odluku o izmjeni Dodatka 2. (Popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom), Dodatka 2.A (Dopuna popisu obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom) i Dodatka 5. (Proizvodi na koje se primjenjuje točka (b) Izjave Europske unije u vezi s člankom 5. u pogledu proizvodâ s podrijetlom iz Kolumbije, Ekvadora i Perua) Prilogu II. Ti se dodaci temelje na Harmoniziranom sustavu (HS) za 2007. Pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode u tim dodacima treba uskladiti s ažuriranim HS-om koji se primjenjuje od 2017. To usklađivanje uključilo bi izmjene koje su uvedene HS-om za 2012. i HS-om za 2017. u pogledu pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode iz dodataka 2., 2.A i 5. Zbog broja izmjena koje je u njima potrebno izvršiti dodatke radi jasnoće treba u cijelosti zamijeniti.

(4)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za trgovinu u pogledu izmjena dodataka 2., 2.A i 5. Prilogu II. Sporazumu jer će odluka Odbora za trgovinu biti obvezujuća za Uniju.

(5)

Stajalište Unije u okviru Odbora za trgovinu trebalo bi se stoga temeljiti na nacrtu odluke Odbora za trgovinu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane („Sporazum”), u pogledu izmjena dodataka 2., 2.A i 5. Prilogu II. Sporazumu temelji se na nacrtu odluke Odbora za trgovinu (3).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Prestaje važiti 31. prosinca 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  Odluka Vijeća 2012/735/EU od 31. svibnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (SL L 354, 21.12.2012., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/2369 od 11. studenoga 2016. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (SL L 356, 24.12.2016., str. 1.).

(3)  Vidjeti dokument ST 11373/21.


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/58


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1940

od 9. studenoga 2021.

o djelomičnoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) i članak 218. stavak 9.,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza (1), a posebno njegov članak 14. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza („Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza”) stupio je na snagu 1. srpnja 2020. usporedno sa Sporazumom između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave (2) („Sporazum o ponovnom prihvatu”).

(2)

Svrha je Sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza pojednostaviti, na temelju reciprociteta, izdavanje viza građanima Unije i Bjelarusa za planirani boravak koji ne prelazi 90 dana tijekom bilo kojeg razdoblja od 180 dana. Sporazumom o pojednostavljenju izdavanja viza doprinosi se jačanju međuljudskih kontakata i dijeljenju zajedničkih vrijednosti, među ostalim i poštovanju ljudskih prava i demokratskih načela.

(3)

Na temelju članka 14. stavka 5. Sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza svaka stranka može u cijelosti ili djelomično suspendirati Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza. Druga stranka obavješćuje se o odluci o suspenziji najkasnije 48 sati prije njezina stupanja na snagu. Stranka koja je suspendirala primjenu Sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza odmah obavješćuje drugu stranku o prestanku postojanja razloga za suspenziju.

(4)

Unija je kao reakciju na nastavak brutalne represije nad svim segmentima društva u Bjelarusu, a posebno na otmicu putničkog zrakoplova 23. svibnja 2021., zabranila bjelaruskim prijevoznicima prelijetanje područja Unije i pristup zračnim lukama Unije te je uvela četvrti paket sankcija protiv fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela kao i ciljane gospodarske sankcije Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (3) i Odlukom Vijeća 2012/642/ZVSP (4).

(5)

Bjelarus je kao odgovor na te mjere ograničavanja 28. lipnja 2021. najavio, kao mjeru odmazde, suspenziju svojeg sudjelovanja u Istočnom partnerstvu i suspenziju Sporazuma o ponovnom prihvatu. Prijedlog zakona o suspenziji Sporazuma o ponovnom prihvatu podnesen je bjelaruskom parlamentu 8. rujna 2021.

(6)

Istodobno Litva, a odnedavno i Poljska i Latvija, doživljavaju dosad nezabilježen porast nezakonitih migracijskih tokova iz Bjelarusa. To iznenadno povećanje upućuje na to da bjelaruski režim potiče nezakonite migracije u političke svrhe, a posebno kao odmazdu protiv Litve, Poljske i Latvije zbog njihova stajališta o Bjelarusu.

(7)

Poduzetim djelovanjima Bjelarus krši temeljna načela na osnovi kojih je sklopljen Sporazum o pojedostavljenju izdavanja viza te su ta djelovanja protivna interesima Unije i njezinih država članica. Posebno, tim djelovanjima ne pokazuje se da se poštuju ljudska prava ili demokratska načela te se njima potiču nezakonite migracije s državnog područja Bjelarusa na područje Unije.

(8)

Stoga bi trebalo suspendirati primjenu određenih odredaba Sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza koje se odnose na izdavanje viza za kratkotrajni boravak određenim kategorijama podnositelja zahtjeva za vizu, to jest članovima bjelaruskih službenih delegacija, članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata Bjelarusa, članovima Ustavnog suda Bjelarusa i Vrhovnog suda Bjelarusa, pri izvršavanju njihovih dužnosti.

(9)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (5); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(10)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Suspendira se primjena sljedećih odredaba Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza („Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza”):

(a)

članka 4. stavka 1. točke (a), u pogledu svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je član bjelaruske službene delegacije, uključujući stalne članove takve delegacije, koji na temelju službenog poziva upućenog Bjelarusu sudjeluje na službenim sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b), u pogledu svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je, pri izvršavanju svojih dužnosti, član nacionalne ili regionalne vlade ili parlamenta Bjelarusa, Ustavnog suda Bjelarusa ili Vrhovnog suda Bjelarusa, kao i svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je stalni član bjelaruske službene delegacije koji na temelju službenog poziva upućenog Bjelarusu redovito sudjeluje na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene te na događanjima koja na državnom području jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

članka 5. stavka 2. točke (a), u pogledu svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je član bjelaruske službene delegacije koji na temelju službenog poziva upućenog Bjelarusu redovito sudjeluje na službenim sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području država članica održavaju međuvladine organizacije;

(d)

članka 6. stavka 3. točaka (a) i (b), u pogledu svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je član nacionalne ili regionalne vlade ili parlamenta Bjelarusa, Ustavnog suda Bjelarusa ili Vrhovnog suda Bjelarusa, kao i svakog podnositelja zahtjeva za vizu koji je član bjelaruske službene delegacije, uključujući stalne članove takve delegacije, koji na temelju službenog poziva upućenog Bjelarusu sudjeluje na službenim sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene te na događanjima koja na državnom području jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 14. stavku 5. Sporazuma o pojednostavljenju izdavanja viza najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  SL L 180, 9.6.2020., str. 3.

(2)  SL L 181, 9.6.2020., str. 3.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/61


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/1941

od 9. studenoga 2021.

o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2023., godišnji iznos za 2022., iznos prvog obroka za 2022. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2024. i 2025.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njegov članak 7. stavak 2. u vezi s člankom 14. stavkom 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2018/1877 od 26. studenoga 2018. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2015/323 (2), a posebno njezin članak 19. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 19. do 22. Uredbe (EU) 2018/1877 Komisija je do 15. listopada 2021. trebala podnijeti prijedlog u kojem određuje gornju granicu iznosa doprinosa za 2023., godišnji iznos doprinosa za 2022., iznos prvog obroka doprinosa za 2022. i indikativna i neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2024. i 2025.

(2)

Na temelju članka 46. Uredbe (EU) 2018/1877 Europska investicijska banka (EIB) treba poslati Komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)

Na temelju članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1877 u okviru poziva za doprinose prvo se iskorištavaju iznosi utvrđeni za prethodne europske razvojne fondove („ERF”). Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva na temelju Uredbe (EU) 2018/1877, za Komisiju i za EIB.

(4)

Na temelju članka 152. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (3) („Sporazum o povlačenju”), Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) ostaje sudionica u ERF-u do zaključenja 11. ERF-a i svih prethodnih nezaključenih ERF-ova. Međutim, u skladu s člankom 153. Sporazuma o povlačenju, ne smije se ponovno upotrijebiti udio Ujedinjene Kraljevine u opozvanim sredstvima iz projekata u okviru 11. ERF-a ako su ta sredstva opozvana nakon 31. prosinca 2020., ili u okviru prethodnih ERF-ova.

(5)

Odlukom Vijeća (EU) 2020/1708 (4) utvrđena je gornja granica godišnjeg iznosa doprinosa koji stranke ERF-a trebaju uplatiti za 2022. na 2 500 000 000 EUR za Komisiju, odnosno 300 000 000 EUR za EIB.

(6)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Odlukom, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Gornja granica godišnjeg iznosa doprinosa koje trebaju platiti stranke ERF-a za 2023. utvrđuje se na 2 100 000 000 EUR. Od tog je iznosa 1 800 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR EIB-u.

Članak 2.

Godišnji iznos doprinosa koje trebaju platiti stranke ERF-a za 2022. utvrđuje se na 2 800 000 000 EUR. Od tog je iznosa 2 500 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR EIB-u.

Članak 3.

Pojedinačne doprinose za ERF plaćaju stranke ERF-aKomisiji i EIB-u kao prvi obrok za 2022. u skladu s Prilogom.

Članak 4.

Povrat iznosa od 43 000 000 EUR neiskorištenih ili opozvanih sredstava iz projekata u okviru 8. i 9. ERF-a provodi se smanjenjem plaćanja prvog obroka za 2022. kako je utvrđeno u članku 3.

Članak 5.

Indikativna i neobvezujuća predviđanja za očekivani godišnji iznos doprinosa za 2024. utvrđuju se na 1 500 000 000 EUR za Komisiju te na 300 000 000 EUR za EIB, a za 2025. na 900 000 000 EUR za Komisiju te na 9 000 000 EUR za EIB.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(2)  SL L 307, 3.12.2018., str. 1.

(3)  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2020/1708 od 13. studenoga 2020. o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024. (SL L 385, 17.11.2020., str. 13.).


PRILOG

Prvi obrok doprinosa za ERF za 2022. (EUR)

DRŽAVE ČLANICE I UJEDINJENA KRALJEVINA

Ključni postotak za 11. ERF

Prvi obrok za 2022. (EUR)

Ukupno

EIB

11. ERF

Komisija

11. ERF

BELGIJA

3,24927

3 249 270,00

35 741 970,00

38 991 240,00

BUGARSKA

0,21853

218 530,00

2 403 830,00

2 622 360,00

ČEŠKA

0,79745

797 450,00

8 771 950,00

9 569 400,00

DANSKA

1,98045

1 980 450,00

21 784 950,00

23 765 400,00

NJEMAČKA

20,57980

20 579 800,00

226 377 800,00

246 957 600,00

ESTONIJA

0,08635

86 350,00

949 850,00

1 036 200,00

IRSKA

0,94006

940 060,00

10 340 660,00

11 280 720,00

GRČKA

1,50735

1 507 350,00

16 580 850,00

18 088 200,00

ŠPANJOLSKA

7,93248

7 932 480,00

87 257 280,00

95 189 760,00

FRANCUSKA

17,81269

17 812 690,00

195 939 590,00

213 752 280,00

HRVATSKA

0,22518

225 180,00

2 476 980,00

2 702 160,00

ITALIJA

12,53009

12 530 090,00

137 830 990,00

150 361 080,00

CIPAR

0,11162

111 620,00

1 227 820,00

1 339 440,00

LATVIJA

0,11612

116 120,00

1 277 320,00

1 393 440,00

LITVA

0,18077

180 770,00

1 988 470,00

2 169 240,00

LUKSEMBURG

0,25509

255 090,00

2 805 990,00

3 061 080,00

MAĐARSKA

0,61456

614 560,00

6 760 160,00

7 374 720,00

MALTA

0,03801

38 010,00

418 110,00

456 120,00

NIZOZEMSKA

4,77678

4 776 780,00

52 544 580,00

57 321 360,00

AUSTRIJA

2,39757

2 397 570,00

26 373 270,00

28 770 840,00

POLJSKA

2,00734

2 007 340,00

22 080 740,00

24 088 080,00

PORTUGAL

1,19679

1 196 790,00

13 164 690,00

14 361 480,00

RUMUNJSKA

0,71815

718 150,00

7 899 650,00

8 617 800,00

SLOVENIJA

0,22452

224 520,00

2 469 720,00

2 694 240,00

SLOVAČKA

0,37616

376 160,00

4 137 760,00

4 513 920,00

FINSKA

1,50909

1 509 090,00

16 599 990,00

18 109 080,00

ŠVEDSKA

2,93911

2 939 110,00

32 330 210,00

35 269 320,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,67862

14 678 620,00

161 464 820,00

176 143 440,00

UKUPNO EU-27 I UJEDINJENA KRALJEVINA

100,00

100 000 000,00

1 100 000 000,00

1 200 000 000,00


10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/64


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1942

od 9. studenoga 2021.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 12. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi izbrisati unos za jednu osobu uvrštenu na popis.

(3)

Odluku (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi II. i IV. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ŠIRCELJ


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

Prilozi II. i IV. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u Prilogu II. (Popis osoba i subjekata iz članka 8. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 7. (AL-MAHMOUDI, Baghdadi) briše se;

2.

u Prilogu IV. (Popis osoba i subjekata iz članka 9. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 7. (AL-MAHMOUDI, Baghdadi) briše se.