ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 326

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
15 rujna 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1471 оd 18. kolovoza 2021. o izmjeni i ispravku provedbenih uredbi (EU) 2020/2235 i (EU) 2020/2236 u pogledu upućivanja na nacionalne mjere za ograničavanje utjecaja određenih bolesti akvatičnih životinja te upućivanja na popise trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak životinja i robe u Uniju ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

15.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1471

оd 18. kolovoza 2021.

o izmjeni i ispravku provedbenih uredbi (EU) 2020/2235 i (EU) 2020/2236 u pogledu upućivanja na nacionalne mjere za ograničavanje utjecaja određenih bolesti akvatičnih životinja te upućivanja na popise trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak životinja i robe u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 168. stavak 4., članak 213. stavak 2., članak 224. stavak 4., članak 238. stavak 3. i članak 239. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (2), a posebno njezin članak 90. i članak 126. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenim uredbama Komisije (EU) 2020/2235 (3) i (EU) 2020/2236 (4) utvrđeni su predlošci certifikata o zdravlju životinja, certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i službenih certifikata koji moraju pratiti pošiljke životinja i robe pri premještanjima unutar Unije i ulasku u Uniju. Objavljene verzije provedbenih uredbi (EU) 2020/2235 i (EU) 2020/2236 sadržavaju neke očite pogreške i nenamjerne propuste. Te bi pogreške i propuste trebalo ispraviti i u skladu s tim izmijeniti provedbene uredbe (EU) 2020/2235 i (EU) 2020/2236.

(2)

U Prilogu V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 utvrđen je predložak privatne potvrde koja mora pratiti pošiljke mješovitih proizvoda stabilnih na sobnoj temperaturi koji ne sadržavaju drugo prerađeno meso osim želatine, kolagena ili visokorafiniranih proizvoda u trenutku ulaska u Uniju ili stavljanja na tržište. Tom se potvrdom od uvoznika zahtijeva da navede postotak svakog sastojka biljnog podrijetla i prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla sadržanih u mješovitim proizvodima. Te informacije nisu potrebne za kontrolu mješovitih proizvoda, koja se više ne temelji na količini proizvoda životinjskog podrijetla koje mješoviti proizvodi sadržavaju. Nadalje, time se može ugroziti povjerljivost recepata. Taj bi zahtjev stoga trebalo izmijeniti.

(3)

U skladu s člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 Komisija odobrava i prema potrebi mijenja nacionalne mjere za ograničavanje utjecaja određenih bolesti akvatičnih životinja ako takve nacionalne mjere mogu utjecati na premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja unutar Unije. U skladu s tom odredbom, Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/260 (5) odobravaju se takve nacionalne mjere. Stoga bi u certifikatima o zdravlju životinja i certifikatima o zdravlju životinja/službenim certifikatima upućivanja na članak 226. stavak 3. Uredbe (EU) 2016/429 trebalo zamijeniti upućivanjima na Provedbenu odluku (EU) 2021/260. Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 i priloge I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2236 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 (6) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429. Stoga bi u certifikatima o zdravlju životinja i certifikatima o zdravlju životinja/službenim certifikatima upućivanja na popise trećih zemalja i područja koje je Komisija donijela u skladu s člankom 230. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 trebalo zamijeniti upućivanjima na relevantne popise trećih zemalja, područja ili njihovih zona utvrđene u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404. Priloge II. i V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 i Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2236 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/405 (7) utvrđeni su popisi trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625. Stoga bi u certifikatima o zdravlju životinja/službenim certifikatima i službenim certifikatima upućivanja na popise trećih zemalja i njihovih regija koje je Komisija donijela u skladu s člankom 127. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625 trebalo zamijeniti upućivanjima na relevantne popise trećih zemalja ili njihovih regija utvrđene u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/405. Priloge II., III. i V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Priloge I., II., III. i V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 i priloge I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2236 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II., III. i V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 mijenjaju se u skladu s dijelom 1. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilozi I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2236 mijenjaju se u skladu s dijelom 2. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. kolovoza 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 od 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ (SL L 442, 30.12.2020., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008 (SL L 442, 30.12.2020., str. 410.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/260 od 11. veljače 2021. o odobravanju nacionalnih mjera za ograničavanje utjecaja određenih bolesti akvatičnih životinja u skladu s člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2010/221/EU (SL L 59, 19.2.2021., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 118.).


PRILOG

DIO 1.

Prilozi I, II., III. i V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/2235 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. poglavlju 4. rubrika I.20. zamjenjuje se sljedećim:

I.20.

Certificirano kao ili za

 

Odabrati svrhu premještanja životinja i predviđenu namjenu robe ili kategoriju kako je navedena u relevantnom zakonodavstvu Unije:

Hrana za životinje: odnosi se samo na nusproizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani životinja iz uzgoja kako je utvrđeno u članku 31. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Hrana za kućne ljubimce: odnosi se samo na nusproizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani kućnih ljubimaca ili proizvodnju hrane za kućne ljubimce kako je utvrđeno u članku 35. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Organska gnojiva i poboljšivači tla: odnosi se na određene nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode kako je utvrđeno u članku 32. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Tehnička uporaba: nusproizvodi životinjskog podrijetla ili od njih dobiveni proizvodi koji su neprikladni za prehranu ljudi ili životinja, kako je utvrđeno u članku 36. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Farmaceutska uporaba: nusproizvodi životinjskog podrijetla koji su neprikladni za prehranu ljudi ili životinja, kako je utvrđeno u članku 33. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Trgovački uzorci: kako su definirani u točki 39. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 (2).

Izložba: odnosi se na životinje koje su namijenjene za izložbu, sportsko, kulturno ili slično događanje ili izložbene predmete kako su definirani u točki 34. Priloga I. Uredbi (EU) br. 142/2011.

Industrija konzerviranja: odnosi se na proizvode za prehranu ljudi (na primjer tuna) koji su namijenjeni isključivo za industriju konzerviranja.

Proizvodi za prehranu ljudi: odnosi se samo na proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi za koje je zakonodavstvom Unije propisan certifikat o zdravlju životinja, službeni certifikat ili certifikat o zdravlju životinja/službeni certifikat.

Daljnja prerada: odnosi se na proizvode koji se prije stavljanja na tržište moraju dodatno preraditi te na žive akvatične životinje i proizvode životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja, koji su namijenjeni objektu za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za kontrolu bolesti kako je definiran u članku 4. točki 52. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća.

Žive akvatične životinje za prehranu ljudi: akvatične životinje namijenjene izravnoj prehrani ljudi, odnosno akvatične životinje koje se otpremaju do krajnjeg potrošača žive ili se jedu žive.

Zatvoreni objekt: kako je definiran u članku 4. točki 48. Uredbe (EU) 2016/429.

Karantenski objekt: kako je utvrđeno u članku 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (3) u pogledu kopnenih životinja i članku 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/691 (4) u pogledu životinja akvakulture.

Putujući cirkus/predstave sa životinjama: kako su definirani u članku 2. točkama 34. i 35. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Puštanje u divljinu: odnosi se samo na žive životinje koje se puštaju u divljinu na mjestu odredišta.

Registrirani kopitar: kako je definiran u članku 2. točki 30. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Daljnje držanje: životinje namijenjene objektima u kojima se drže žive životinje ili za držatelje kućnih ljubimaca, osim ako se na njih primjenjuje posebna svrha ili kategorija iz rubrike I.20. (npr. karantena, zatvoreni objekti itd.). Odnosi se i na životinje koje su namijenjene obnovi populacije divljači ili puštanju u divljinu, ako te životinje prije puštanja trebaju proći kroz objekt.

Centar za pročišćavanje: kako je definiran u članku 2. točki 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Otpremni centar: kako je definiran u članku 2. točki 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Područje za ponovno polaganje: kako je definirano u članku 2. točki 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Objekt za životinje akvakulture za ukrasne svrhe: kako je utvrđeno u članku 17. ili članku 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

Klanje: za životinje koje se otpremaju u klaonicu, izravno ili preko objekta odobrenog za operacije okupljanja.

Zametni proizvodi: kako su definirani u članku 4. točki 28. Uredbe (EU) 2016/429.

Ostalo: obuhvaća namjene koje nisu navedene drugdje u ovoj klasifikaciji, uključujući akvatične životinje namijenjene upotrebi kao mamci za ribolov.”

(2)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog II. sadržava sljedeći predložak certifikata o zdravlju životinja i predložak službenog certifikata:”;

(b)

poglavlje 1. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 1.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE UNUTAR UNIJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI SE SMIJU PREMJEŠTATI IZ ZONE OGRANIČENJA KOJA PODLIJEŽE HITNIM MJERAMA ILI MJERAMA KONTROLE BOLESTI ILI KOJI POTJEČU OD ŽIVOTINJA VRSTA KOJE PODLIJEŽU TIM MJERAMA (PREDLOŽAK INTRA-EMERGENCY)

Image 1

Image 2

Image 3

(3)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

prva rečenica Priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog III. sadržava sljedeće predloške certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i predloške službenih certifikata za ulazak u Uniju:”;

(b)

poglavlja od 1. do 13. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 1.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DOMAĆIH GOVEDA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK BOV)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

POGLAVLJE 2.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DOMAĆIH OVACA I KOZA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK OVI)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

POGLAVLJE 3.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DOMAĆIH SVINJA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK POR)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

POGLAVLJE 4.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DOMAĆIH KOPITARA (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS I NJIHOVI KRIŽANCI) NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK EQU)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

POGLAVLJE 5.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA ŽIVOTINJA IZ PORODICE BOVIDAE (OSIM DOMAĆIH GOVEDA, OVACA I KOZA), DEVA I JELENA, KOJI SE DRŽE KAO DIVLJAČ IZ UZGOJA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK RUF)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

POGLAVLJE 6.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DIVLJIH ŽIVOTINJA IZ PORODICE BOVIDAE OSIM DOMAĆIH GOVEDA, OVACA I KOZA), DIVLJIH DEVA I DIVLJIH JELENA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK RUW)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

POGLAVLJE 7.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA ŽIVOTINJA DRŽANIH KAO DIVLJAČ IZ UZGOJA KOJE PRIPADAJU DIVLJIM PASMINAMA SVINJA I ŽIVOTINJA IZ PORODICE TAYASSUIDAE, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK SUF)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

POGLAVLJE 8.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DIVLJIH ŽIVOTINJA KOJE PRIPADAJU DIVLJIM PASMINAMA SVINJA I ŽIVOTINJA IZ PORODICE TAYASSUIDAE, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK SUW)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

POGLAVLJE 9.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DIVLJIH KOPITARA KOJI PRIPADAJU PODRODU HIPPOTIGRIS (ZEBRA), NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK EQW)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

POGLAVLJE 10.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU STROJNO OTKOŠTENOG MESA DOMAĆIH PREŽIVAČA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, (PREDLOŽAK RUM-MSM)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

POGLAVLJE 11.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU STROJNO OTKOŠTENOG MESA DOMAĆIH SVINJANAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, (PREDLOŽAK SUI-MSM)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

POGLAVLJE 12.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI KOJE JE PODRIJETLOM IZ NOVOG ZELANDA I PROVOZI SE KROZ SINGAPUR UZ ISTOVAR, MOGUĆE SKLADIŠTENJE I PRETOVAR PRIJE ULASKA U UNIJU (PREDLOŽAK NZ-TRANSIT-SG)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

POGLAVLJE 13.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA PERADI OSIM BEZGREBENKI NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK POU)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

(c)

poglavlje 15. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 15.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA BEZGREBENKI NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK RAT)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

(d)

poglavlje 17. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 17.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA PERNATE DIVLJAČI NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK GBM)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

(e)

poglavlja od 19. do 28. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 19.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU JAJA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK E)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

POGLAVLJE 20.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU PROIZVODA OD JAJA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK EP)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

POGLAVLJE 21.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DIVLJIH LEPORIDA (KUNIĆA ILI ZEČEVA) NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA, STROJNO OTKOŠTENOG MESA I NUSPROIZVODA KLANJA OSIM LEPORIDA S KOJIH NIJE SKINUTA KOŽA I KOJI NISU EVISCERIRANI (PREDLOŽAK WL)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

POGLAVLJE 22.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA DIVLJIH KOPNENIH SISAVACA OSIM KOPITARA I PAPKARA I LEPORIDA, NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM NUSPROIZVODA KLANJA, MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK WM)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

POGLAVLJE 23.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SVJEŽEG MESA KUNIĆA IZ UZGOJA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI, OSIM MLJEVENOG MESA I STROJNO OTKOŠTENOG MESA (PREDLOŽAK RM)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

POGLAVLJE 24.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MESNIH PRIPRAVAKA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK MP-PREP)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

POGLAVLJE 25.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MESNIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI TOPLJENE ŽIVOTINJSKE MASTI I ČVARKE, MESNE EKSTRAKTE I OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA OSIM OVITAKA, KOJI SE NE MORAJU PODVRGNUTI POSEBNOM POSTUPKU OBRADE ZA UMANJIVANJE RIZIKA (PREDLOŽAK MPNT)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

POGLAVLJE 26.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MESNIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI, UKLJUČUJUĆI TOPLJENE ŽIVOTINJSKE MASTI I ČVARKE, MESNE EKSTRAKTE I OBRAĐENE ŽELUCE, MJEHURE I CRIJEVA OSIM OVITAKA, KOJI SE MORAJU PODVRGNUTI POSEBNOM POSTUPKU OBRADE ZA UMANJIVANJE RIZIKA (PREDLOŽAK MPST)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

POGLAVLJE 27.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU OVITAKA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK CAS)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

POGLAVLJE 28.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU ŽIVE RIBE, ŽIVIH RAKOVA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD TIH ŽIVOTINJA, NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK FISH-CRUST-HC)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

(f)

poglavlja od 30. do 38. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 30.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU PROIZVODA RIBARSTVA ILI PROIZVODA RIBARSTVA DOBIVENIH OD ŠKOLJKAŠA, NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI ULAZE U UNIJU IZRAVNO S BRODA ZA PRIJEVOZ HLAĐENOG TERETA, BRODA HLADNJAČE ILI BRODA TVORNICE KOJI PLOVE POD ZASTAVOM TREĆE ZEMLJE, KAKO JE UTVRĐENO U ČLANKU 11. STAVKU 3. DELEGIRANE UREDBE (EU) 2019/625 (PREDLOŽAK FISH/MOL-CAP)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

POGLAVLJE 31.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU ŽIVIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD TIH ŽIVOTINJA, NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK MOL-HC)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

POGLAVLJE 32.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI PRIPADAJU VRSTI ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (PREDLOŽAK MOL-AT)

Image 210

Image 211

POGLAVLJE 33.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SIROVOG MLIJEKA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK MILK-RM)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

POGLAVLJE 34.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MLIJEČNIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI SU DOBIVENI OD SIROVOG MLIJEKA ILI KOJI SE NE MORAJU PODVRGNUTI POSEBNOM POSTUPKU OBRADE ZA UMANJIVANJE RIZIKA (PREDLOŽAK MILK-RMP/NT)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

POGLAVLJE 35.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MLIJEČNIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI SE MORAJU PODVRGNUTI POSTUPKU PASTERIZACIJE (PREDLOŽAK DAIRY-PRODUCTS-PT)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

POGLAVLJE 36.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MLIJEČNIH PROIZVODA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI SE MORAJU PODVRGNUTI POSEBNOM POSTUPKU OBRADE ZA UMANJIVANJE RIZIKA OSIM PASTERIZACIJE (PREDLOŽAK DAIRY-PRODUCTS-ST)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

POGLAVLJE 37.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU KOLOSTRUMA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK COLOSTRUM)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

POGLAVLJE 38.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU PROIZVODA NA OSNOVI KOLOSTRUMA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK COLOSTRUM-BP)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

(g)

poglavlja od 41. do 44. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 41.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU ŽELATINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK GEL)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

POGLAVLJE 42.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK COL)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

POGLAVLJE 43.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE I KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK RCG)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

POGLAVLJE 44.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU OBRAĐENIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE I KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK TCG)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

(h)

poglavlja 48., 49. i 50. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 48.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU KUKACA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK INS)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

POGLAVLJE 49.

PREDLOŽAK SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU OSTALIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA DOBIVENIH OD DOMAĆIH KOPITARA I PAPKARA, PERADI, KUNIĆA ILI PROIZVODA RIBARSTVA, NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI, KOJI NISU OBUHVAĆENI ČLANCIMA OD 8. DO 26. PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/2235 (PREDLOŽAK PAO)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

POGLAVLJE 50.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA/SLUŽBENOG CERTIFIKATA ZA ULAZAK U UNIJU MJEŠOVITIH PROIZVODA NESTABILNIH NA SOBNOJ TEMPERATURI I MJEŠOVITIH PROIZVODA STABILNIH NA SOBNOJ TEMPERATURI NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI KOJI SADRŽAVAJU BILO KOJU KOLIČINU MESNIH PROIZVODA OSIM ŽELATINE, KOLAGENA I VISOKORAFINIRANIH PROIZVODA (PREDLOŽAK COMP)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

(i)

poglavlje 52. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 52.

PREDLOŽAK CERTIFIKATAO ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA PROVOZ KROZ UNIJU U TREĆU ZEMLJU, IZRAVNIM PROVOZOM ILI NAKON SKLADIŠTENJA U UNIJI, MJEŠOVITIH PROIZVODA NESTABILNIH NA SOBNOJ TEMPERATURI I MJEŠOVITIH PROIZVODA STABILNIH NA SOBNOJ TEMPERATURI NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI, KOJI SADRŽAVAJU BILO KOJU KOLIČINU MESNIH PROIZVODA (PREDLOŽAK TRANSIT-COMP)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

4.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG V.

PREDLOŽAK PRIVATNE POTVRDE SUBJEKTA KOJI UNOSI U UNIJU MJEŠOVITE PROZVODE STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI U SKLADU S ČLANKOM 14. UREDBE (EU) 2019/625

Image 309

Image 310

Image 311

DIO 2.

Prilozi I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2236 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

poglavlja 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„POGLAVLJE 1.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA premještanje UNUTAR UNIJE akvatičnih životinja NAMIJENJENIH OBJEKTIMA AKVAKULTURE (PREDLOŽAK ,AQUA-INTRA-ESTAB՚)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

POGLAVLJE 2.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA premještanje UNUTAR UNIJE AKVATIČNIH ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH PUŠTANJU U DIVLJINU (PREDLOŽAK ,AQUA-INTRA-RELEASE՚)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

POGLAVLJE 3.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE UNUTAR UNIJE AKVATIČNIH ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI (PREDLOŽAK ,AQUA-INTRA-HC՚)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

(b)

poglavlje 5. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 5.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE UNUTAR UNIJE AKVATIČNIH ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH UPOTREBI KAO ŽIVI MAMCI ZA RIBOLOV (PREDLOŽAK 'AQUA-INTRA-BAIT՚)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

(c)

poglavlje 7. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 7.

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA PREMJEŠTANJE UNUTAR UNIJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD ŽIVOTINJA AKVAKULTURE OSIM ŽIVIH ŽIVOTINJA AKVAKULTURE NA KOJE SE PRIMJENJUJU OGRANIČENJA PREMJEŠTANJA ILI HITNE MJERE U VEZI S BOLESTIMA S POPISA ILI EMERGENTNIM BOLESTIMA (PREDLOŽAK ,PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT՚)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

2.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG II.

Prilog II. sadržava sljedeći predložak certifikata o zdravlju životinja:

Predložak

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Predložak certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju akvatičnih životinja namijenjenih određenim objektima akvakulture, puštanju u divljinu ili drugim namjenama, osim prehrane ljudi

PREDLOŽAK CERTIFIKATA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA ZA ULAZAK U UNIJU AKVATIČNIH ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH ODREĐENIM OBJEKTIMA AKVAKULTURE, PUŠTANJU U DIVLJINU ILI DRUGIM NAMJENAMA, OSIM PREHRANE LJUDI (PREDLOŽAK ,AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER՚)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5.12.2019., str. 115.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte akvakulture i prijevoznike akvatičnih životinja (SL L 174, 3.6.2020., str. 345.).