ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 289

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
12. kolovoza 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1334 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu aluzija na pravne nazive jakih alkoholnih pića ili oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u opisivanju, prezentiranju i označivanju drugih jakih alkoholnih pića

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1335 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja jakih alkoholnih pića dobivenih kombinacijom jakog alkoholnog pića s jednim ili više prehrambenih proizvoda

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1336 оd 2. lipnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 u pogledu financijskog upravljanja

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1337 оd 18. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 u pogledu financijskog upravljanja

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1338 оd 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/373 u pogledu zahtjeva za izvješćivanje i kanala za izvješćivanje među organizacijama te zahtjeva za meteorološke usluge ( 1 )

12

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1339 оd 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije ( 1 )

53

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1334

оd 27. svibnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu aluzija na pravne nazive jakih alkoholnih pića ili oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u opisivanju, prezentiranju i označivanju drugih jakih alkoholnih pića

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (1), a posebno njezin članak 50. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/787 utvrđena su pravila o načinu prikazivanja aluzija na pravni naziv kategorija jakih alkoholnih pića ili oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju alkoholnih pića.

(2)

Člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/787 nije propisano da se naziv dobivenog alkoholnog pića prikazuje u istom vidnom polju kao i aluzija. Međutim, ako se naziv alkoholnog pića i aluzija ne navedu u istom vidnom polju, potrošači bi mogli pomisliti da je aluzija dio naziva alkoholnog pića, posebno kada je dobiveno jako alkoholno piće.

(3)

Osim toga, u nekim slučajevima takve aluzije mogu dovesti do zlouporabe ugleda kategorija ili oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, koje u kombinaciji s drugim prehrambenim proizvodima koji nisu potrebni ili dopušteni u njihovoj proizvodnji više nisu iste prirode i ne mogu se više tako označivati. Takvo vidljivo prikazivanje tih naziva u prezentiranju i označivanju jakog alkoholnog pića koje na njih aludira stoga zaista može dovesti do zlouporabe njihova ugleda.

(4)

Člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđeno je da informacije o hrani ne smiju biti obmanjujuće, posebno u pogledu prirode i identiteta hrane. Člankom 9. te uredbe propisano je navođenje obveznih informacija o hrani, uključujući naziv hrane, a njezinim je člankom 13. utvrđeno da se obvezne informacije označuju na vidljivom mjestu tako da budu lako uočljive, jasno čitljive i, prema potrebi, neizbrisive.

(5)

U skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/787, zahtjevi za prezentiranje i označivanje iz Uredbe (EU) br. 1169/2011 primjenjuju se na alkoholna pića dobivena kombinacijom jakih alkoholnih pića s drugim prehrambenim proizvodima. Kako bi ti zahtjevi bili što bolje ispunjeni, posebno u pogledu jakih alkoholnih pića kojima se aludira na druga jaka alkoholna pića, trebalo bi propisati da se pravni naziv dobivenog jakog alkoholnog pića prikazuje u istom vidnom polju kao i aluzija na jako alkoholno piće. To bi trebalo učiniti svaki put kada se aluzija navede u opisivanju, prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića. Time će se spriječiti obmanjujuće prakse te će se potrošače na odgovarajući način informirati o stvarnoj prirodi jakog alkoholnog pića dobivenog kombinacijom jakih alkoholnih pića s drugim prehrambenim proizvodima.

(6)

Uredbu (EU) 2019/787 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Trebalo bi utvrditi prijelazno razdoblje za primjenu odredaba o označivanju iz ove Uredbe kako bi se omogućilo daljnje stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića označenih prije 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) bez ponovnog označivanja.

(8)

U skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/787 i kako bi se izbjegao bilo kakav regulatorni vakuum, ova bi se Uredba trebala primjenjivati retroaktivno od 25. svibnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 12. Uredbe (EU) 2019/787 stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Aluzije iz stavaka 2. i 3.:

(a)

ne smiju biti u istom retku kao i naziv alkoholnog pića;

(b)

ispisuju se fontom koji je barem dvostruko manji od veličine fonta koji se upotrebljava za naziv alkoholnog pića i, ako se koriste složenice, fontom koji je barem dvostruko manji od veličine fonta koji se upotrebljava za složenice u skladu s člankom 11. stavkom 3. točkom (c); i

(c)

u slučaju aluzija u opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, uvijek im se dodaje pravni naziv jakog alkoholnog pića, koji se navodi u istom vidnom polju kao i aluzija.”.

Članak 2.

Jaka alkoholna pića koja ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 12. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) 2019/787 kako je izmijenjena ovom Uredbom, ali ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i označena su prije 31. prosinca 2022. mogu se nastaviti stavljati na tržište do iscrpljenja zaliha.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. svibnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(3)  Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).


12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1335

оd 27. svibnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja jakih alkoholnih pića dobivenih kombinacijom jakog alkoholnog pića s jednim ili više prehrambenih proizvoda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (1), a posebno njezin članak 50. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/787 utvrđena su pravila o opisivanju, prezentiranju i označivanju alkoholnih pića dobivenih kombinacijom kategorije ili oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića s drugim prehrambenim proizvodima. Takva alkoholna pića opisana su složenicama kojima se kombinira pravni naziv naveden u jednoj od kategorija jakih alkoholnih pića iz Priloga I. toj uredbi ili oznaka zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića s nazivom drugih prehrambenih proizvoda.

(2)

Člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/787 nije propisano da se naziv dobivenog alkoholnog pića prikazuje u istom vidnom polju kao i složenica. Zbog toga bi potrošači mogli pomisliti da je složenica stvarni naziv alkoholnog pića, čime bi se zlouporabio ugled kategorija ili oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, posebno kada je dobiveno jako alkoholno piće.

(3)

Člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđeno je da informacije o hrani ne smiju biti obmanjujuće, posebno u pogledu prirode i identiteta hrane. Člankom 9. te uredbe propisano je navođenje obveznih informacija o hrani, uključujući naziv hrane, a njezinim je člankom 13. utvrđeno da se obvezne informacije označuju na vidljivom mjestu tako da budu lako uočljive, jasno čitljive i, prema potrebi, neizbrisive.

(4)

U skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/787, zahtjevi za prezentiranje i označivanje iz Uredbe (EU) br. 1169/2011 primjenjuju se na alkoholna pića dobivena kombinacijom jakih alkoholnih pića s drugim prehrambenim proizvodima. Kako bi ti zahtjevi bili što bolje ispunjeni, posebno u pogledu jakih alkoholnih pića dobivenih takvom kombinacijom, primjereno je propisati da se pravni naziv dobivenog jakog alkoholnog pića prikazuje u istom vidnom polju kao i složenica kojom se opisuje ta kombinacija. To bi trebalo učiniti svaki put kada se složenica navede u opisivanju, prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića. Time će se spriječiti obmanjujuće prakse te će se potrošače na odgovarajući način informirati o stvarnoj prirodi jakih alkoholnih pića dobivenih kombinacijom jakih alkoholnih pića s drugim prehrambenim proizvodima.

(5)

Međutim, ta se obveza ne bi trebala primjenjivati ako se, u skladu s člankom 10. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) 2019/787, pravni naziv jakog alkoholnog pića zamjenjuje složenicom koja uključuje izraz „liker” ili „krem”, pod uvjetom da konačni proizvod ispunjava zahtjeve iz kategorije 33. Priloga I. toj uredbi.

(6)

Uredbu (EU) 2019/787 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Trebalo bi utvrditi prijelazno razdoblje za primjenu odredaba o označivanju iz ove Uredbe kako bi se omogućilo daljnje stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića označenih prije 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) bez ponovnog označivanja.

(8)

U skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/787 i kako bi se izbjegao bilo kakav regulatorni vakuum, ova bi se Uredba trebala primjenjivati retroaktivno od 25. svibnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 11. Uredbe (EU) 2019/787 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Složenice kojima se opisuje alkoholno piće:

(a)

ispisuju se jednakim slovima istog fonta, veličine i boje;

(b)

ne smiju biti prekinute tekstualnim ili slikovnim elementima koji nisu njihov sastavni dio;

(c)

ne smiju biti ispisane fontom većim od veličine fonta koji se upotrebljava za naziv alkoholnog pića; i

(d)

u slučaju jakog alkoholnog pića, uvijek im se dodaje pravni naziv jakog alkoholnog pića, koji se navodi u istom vidnom polju kao i složenica, osim ako je pravni naziv zamijenjen složenicom u skladu s člankom 10. stavkom 5. točkom (b).”.

Članak 2.

Jaka alkoholna pića koja ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 11. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) 2019/787 kako je izmijenjena ovom Uredbom, ali ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i označena su prije 31. prosinca 2022. mogu se nastaviti stavljati na tržište do iscrpljenja zaliha.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. svibnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(3)  Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).


12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1336

оd 2. lipnja 2021.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 u pogledu financijskog upravljanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 40. i članak 46. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 40. prvim stavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013 propisano je da sva plaćanja koja agencije za plaćanja država članica izvrše korisnicima prije najranijeg mogućeg datuma plaćanja i nakon najkasnijeg mogućeg datuma plaćanja nisu prihvatljiva za financiranje Unije, osim u određenim slučajevima.

(2)

Člankom 5. i 5.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (2) utvrđeni su uvjeti u okviru kojih se, u skladu s načelom proporcionalnosti, izdatci ostvareni nakon rokova plaćanja smatraju prihvatljivima za plaćanja Unije.

(3)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/160 (3) u članak 5. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 umetnut je stavak 3.a kako bi se pružila pravna sigurnost i razjasnili uvjeti koji se primjenjuju na izravna plaćanja izvršena u financijskoj godini 2015. u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2009 (4). Ta je odredba zastarjela i zato se može izbrisati.

(4)

Provjere poštovanja krajnjeg roka plaćanja provode se za plaćanja u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi („EFJP”) i plaćanja u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj („EPFRR”). Međutim, provjere poštovanja rokova plaćanja za EFJP provode se dvaput u financijskoj godini, odnosno za izdatke ostvarene do 31. srpnja i preostale izdatke ostvarene do 15. listopada, dok se poštovanje roka plaćanja za EPFRR provjerava jednom u financijskoj godini za sva plaćanja izvršena za tu financijsku godinu.

(5)

Radi jednostavnosti i učinkovitosti te da bi se smanjilo administrativno opterećenje za države članice i Komisiju, trebalo bi utvrditi jednu provjeru poštovanja rokova plaćanja za cijelu financijsku godinu i za rashode u okviru EFJP-a. Tu provjeru trebalo bi provesti za rashode ostvarene do 15. listopada. Međutim, ako se u kontekstu izjava o izdatcima utvrdi nepoštovanje rokova plaćanja, Komisiji bi trebalo omogućiti dodatnu provjeru rashoda ostvarenih do 31. srpnja.

(6)

Uredbom (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća (5) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) te je razdoblje trajanja programa ruralnog razvoja koji primaju potporu iz EPFRR-a produljeno do 31. prosinca 2022., a državama članicama omogućeno je da financiraju svoje produljene programe iz odgovarajućih dodijeljenih proračunskih sredstava za godine 2021. i 2022. Nadalje, Uredbom (EU) 2020/2220 dodatna sredstva iz Instrumenta Europske unije za oporavak („EURI”) stavljena su na raspolaganje u produljenim programima za godine 2021. i 2022. radi financiranja mjera na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 u cilju ublažavanja učinka krize uzrokovane bolešću COVID-19 i njezinih posljedica za poljoprivredni sektor i ruralna područja Unije.

(7)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 24. Uredbe (EU) 2020/2220, na dodatna sredstva iz EURI-ja primjenjuju se posebni uvjeti. Ta bi dodatna sredstva stoga trebalo programirati i pratiti odvojeno od potpore Unije za ruralni razvoj, pri čemu bi se, općenito, trebala primjenjivati pravila iz Uredbe (EU) br. 1305/2013. Stoga bi ta dodatna sredstva trebalo provesti Uredbom (EU) br. 1305/2013 i smatrati ih u okviru te uredbe iznosima kojima se financiraju mjere u okviru EPFRR-a. Zato bi odgovarajuća pravila o pragovima i smanjenjima iz članka 5.a Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 trebalo izračunavati zasebno u odnosu na sredstva dodijeljena u okviru EPFRR-a i na dodatna sredstva iz članka 58.a Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(8)

U skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 907/2014 Komisija izvršava plaćanja državama članicama u mjesečnim ili drugim redovitim intervalima na temelju izjava o izdatcima koje dostavljaju države članice. Međutim, Komisija bi pritom trebala uzeti u obzir prihod koji agencije za plaćanja ostvare u korist proračuna Unije i koji države članice prijave u svojim mjesečnim izjavama. Komisija trenutačno u okviru EFJP-a iznose rashoda prebija s iznosima namjenskih prihoda izravno u odluci o mjesečnim plaćanjima. Ta financijska operacija odstupa od načina na koji se namjenskim prihodima upravlja u okviru drugih fondova Unije, u kojima ih se ne prebija nego vraća nalogom za povrat sastavljenim na temelju članka 98. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Kako bi se uskladila računovodstvena praksa Komisije, a posebno način na koji se upravlja namjenskim prihodima, potrebno je uskladiti taj tehnički aspekt financijskog upravljanja EFJP-om s postupcima koji se upotrebljavaju u drugim fondovima Unije. Uvjete za prijeboj namjenskih prihoda ostvarenih u okviru EFJP-a trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti a da se time ne ugrozi pravodobno izvršenje plaćanja državama članicama.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) br. 907/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) br. 907/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3.a briše se;

(b)

stavak 5 zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Provjere poštovanja rokova plaćanja provode se jedanput svake financijske godine za izdatke ostvarene do 15. listopada. Međutim, ako se u kontekstu mjesečnih izjava o izdatcima utvrdi nepoštovanje rokova plaćanja, moguće je provesti dodatnu provjeru poštovanja rokova plaćanja za izdatke ostvarene do 31. srpnja.

Svako prekoračenje roka plaćanja uzima se u obzir najkasnije u odluci o poravnanju računa iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013.”;

(2)

u članku 5.a dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Pragovi i smanjenja iz stavaka 2. i 3. izračunavaju se zasebno u odnosu na sredstva dodijeljena u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj bez dodatnih sredstava iz članka 58.a Uredbe (EU) br. 1305/2013 i u odnosu na ta dodatna sredstva.”;

(3)

u članku 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U svojoj odluci o mjesečnim plaćanjima koju treba donijeti na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija plaća iznos izdataka koji je svaka država članica prijavila u mjesečnoj izjavi, umanjen za namjenski prihod koji je ta država članica uključila u izjave o izdatcima. To se usklađivanje smatra jednakim ubiranju odgovarajućeg prihoda.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja koja tvori namjenski prihod otvaraju se nakon što se taj prihod dodijeli proračunskim linijama.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/160 оd 28. studenoga 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 27, 3.2.2015., str. 7.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(5)  Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437, 28.12.2020., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).


12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1337

оd 18. lipnja 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 u pogledu financijskog upravljanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 6. i članak 104.,

budući da:

(1)

Člankom 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (2) utvrđuju se opća pravila za izjave o rashodima i o namjenskim prihodima koje prijavljuju agencije za plaćanje u vezi s danim mjesecom. Pri utvrđivanju mjesečnih plaćanja državama članicama Komisija uzima u obzir ispravke o kojima je odlučila na temelju poravnanja računa i potvrde o sukladnosti. Budući da je Komisija upoznata s iznosima koji odgovaraju tim ispravcima, države članice ih ne trebaju posebno uključiti u mjesečnu izjavu i prijaviti Komisiji. Kako bi se pojednostavnio postupak u pogledu iznosa koje države članice trebaju prijaviti, taj bi zahtjev trebalo izbrisati.

(2)

Člankom 14. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 908/2014 propisano je da kada Komisija odluči izvršiti mjesečna plaćanja, treba državama članicama staviti na raspolaganje sredstva potrebna za pokriće rashoda koje se financira u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi („EFJP”). Komisija bi pritom ipak trebala uzeti u obzir prihode koje su agencije za plaćanja primile za račun proračuna Unije. Komisija trenutačno u okviru EFJP-a netira iznose rashoda s iznosima namjenskih prihoda izravno u svojoj odluci o mjesečnim plaćanjima. Ova financijska operacija razlikuje se od načina na koji se namjenskim prihodima upravlja u okviru drugih fondova Unije, koji se ne netiraju, nego se vraćaju nalogom za povrat izdanim na temelju članka 98. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Kako bi se uskladile Komisijine računovodstvene prakse, a posebno način na koji se upravlja namjenskim prihodima, potrebno je taj tehnički aspekt financijskog upravljanja EFJP-om uskladiti s metodama kojima se koriste drugi fondovi Unije. Stoga treba izmijeniti način prijeboja prihoda ostvarenih u okviru EFJP-a.

(3)

Uredbom (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća (4) izmijenjena je Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) te je razdoblje trajanja programa ruralnog razvoja koji primaju potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj („EPFRR”) produljeno do 31. prosinca 2022., a državama članicama omogućeno je da financiraju svoje produljene programe iz odgovarajućih dodijeljenih proračunskih sredstava za 2021. i 2022. Nadalje, Uredbom (EU) 2020/2220 dodatna sredstva iz Instrumenta Europske unije za oporavak („EURI”) stavljena su na raspolaganje u produljenim programima u 2021. i 2022. radi financiranja mjera na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 u svrhu ublažavanja učinka krize uzrokovane bolešću COVID-19 i njezinih posljedica za poljoprivredni sektor i ruralna područja Unije.

(4)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 24. Uredbe (EU) 2020/2220, dodatna sredstva iz EURI-ja podliježu posebnim uvjetima. Ta bi dodatna sredstva stoga trebalo programirati i pratiti odvojeno od potpore Unije za ruralni razvoj, pri čemu bi se, općenito, trebala primjenjivati pravila utvrđena u Uredbi (EU) br. 1305/2013. Stoga bi ta dodatna sredstva trebalo provesti Uredbom (EU) br. 1305/2013 i smatrati ih u okviru te uredbe iznosima kojima se financiraju mjere u okviru EPFRR-a. Stoga bi odgovarajuća provedbena pravila o financijskom upravljanju trebalo prilagoditi s obzirom na dodatna sredstva iz članka 58.a Uredbe (EU) br. 1305/2013. Točnije, predviđanje potreba za financiranjem, izjave o rashodima koje trebaju dostaviti države članice i izračun iznosa koji treba platiti trebalo bi prilagoditi s obzirom na sredstva dodijeljena iz EPFRR-a.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) br. 908/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 908/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 11. stavku 1. točki (c), briše se zadnja rečenica;

2.

u članku 14. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada plaćanja koja izvršava Komisija dovedu do negativnog iznosa za državu članicu, višak odbitaka prenosi se u sljedeće mjesece.”;

3.

u članku 21., prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za svaki program ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), a u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 1306/2013, države članice Komisiji dostavljaju dva puta godišnje, najkasnije do 31. siječnja i 31. kolovoza, svoja predviđanja iznosa koje EPFRR treba financirati u predmetnoj financijskoj godini. U tim se predviđanjima odvojeno navode iznosi predviđeni za dodatna sredstva iz članka 58.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Osim toga, države članice šalju ažuriranu procjenu svojih zahtjeva za financiranje u sljedećoj financijskoj godini.

(*1)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).”;"

4.

u članku 22. stavku 1., prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Agencije za plaćanja prijavljuju rashode za svaki program ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Za svaku mjeru ruralnog razvoja agencije za plaćanja u izjavi o rashodima navode iznos iz članka 58. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i iznos iz članka 58.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.”;

5.

u članku 23., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ne dovodeći u pitanje gornju granicu predviđenu člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, kada kombinirani ukupni iznos doprinosa Unije koji je plaćen za program ruralnog razvoja premašuje ukupno programirani iznos za određenu mjeru ruralnog razvoja, iznos koji se plaća smanjuje se na sljedeći način:

(a)

za sredstva u okviru EPFRR-a, bez dodatnih sredstava iz članka 58.a Uredbe (EU) br. 1305/2013, taj se iznos smanjuje na iznos programiran za tu mjeru u okviru EPFRR-a, bez dodatnih sredstava;

(b)

za dodatna sredstva iz članka 58.a Uredbe (EU) br. 1305/2013, taj se iznos smanjuje na iznos programiran za tu mjeru u okviru dodatnih sredstava.

Svaki doprinos Unije isključen kao posljedica toga može se platiti kasnije pod uvjetom da su države članice Komisiji dostavile prilagođeni plan financiranja i da ga je ona prihvatila.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022. (SL L 437, 28.12.2020., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).


12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1338

оd 11. kolovoza 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/373 u pogledu zahtjeva za izvješćivanje i kanala za izvješćivanje među organizacijama te zahtjeva za meteorološke usluge

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 43. stavak 1. točke (a) i (f), članak 62. stavak 15. točke (a) i (c) i članak 72. stavak 5.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/373 (2) utvrđuju se zajednički zahtjevi za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom za namjene općeg zračnog prometa i za njihov nadzor.

(2)

U skladu s točkom 5.1. podtočkom (g) Priloga VIII. Uredbi (EU) 2018/1139 pružatelji usluga trebaju uspostaviti sustav izvješćivanja o događajima kao dio svojeg sustava upravljanja kako bi pridonijeli kontinuiranom poboljšavanju sigurnosti. Kako bi se zajamčila usklađenost s tim bitnim zahtjevom i njegova ujednačena provedba te kako bi se zajamčilo da su odredbe koje iz njega proizlaze usklađene s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti Provedbenu uredbu (EU) 2017/373.

(3)

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) donijela je 7. ožujka 2018. izmjenu 78., a 9. ožujka 2020. izmjenu 79. Priloga 3. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanoj 7. prosinca 1944. u Chicagu („Čikaška konvencija”), čiji je cilj, među ostalim, povećati i poboljšati usklađivanje u pogledu razmjene meteoroloških opažanja i izvješća (rutinska meteorološka izvješća za aerodrom (METAR)/posebna meteorološka izvješća za aerodrom (SPECI)), aerodromskih prognoza (TAF), informacija koje se odnose na vremenske pojave na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova (SIGMET), informacija koje se odnose na vremenske pojave na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama (AIRMET), savjetodavnih informacija o vulkanskom pepelu i tropskim ciklonama, savjetodavnih informacija o svemirskim meteorološkim pojavama itd. u okruženju usklađenom s upravljanjem informacijama iz cjelokupnog sustava (SWIM). Te izmjene primjenjuju se u državama ugovornicama ICAO-a od 8. studenoga 2018. odnosno 5. studenoga 2020., osim formata za METAR, čiji se datum početka primjene podudara s datumom početka primjene novoga globalnog formata za izvješćivanje („GRF”) o stanju površine uzletno-sletne staze, odnosno s 12. kolovoza 2021. Ti međunarodni standardi i preporučene prakse (SARP-ovi) trebali bi biti sadržani u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373, a posebno u posebnim organizacijskim zahtjevima za pružatelje meteoroloških usluga utvrđenima u Prilogu V. toj uredbi.

(4)

Jedan od elemenata koji omogućuju provedbu GRF-a o stanju površine uzletno-sletne staze jest format za SNOWTAM, čije bi upute za ispunjavanje trebale biti u skladu s najnovijim ICAO-ovim dokumentom Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management (4) te s Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (5) i Uredbom Komisije (EU) br. 139/2014 (6).

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/373 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi temelje se na Mišljenju br. 01/2021 (7) Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 75. stavkom 2. točkama (b) i (c) i člankom 76. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 127. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I., II., III., V. i VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 mijenjaju se u skladu s prilozima od I. do V. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 32. Priloga IV. i Prilog V. primjenjuju se od 12. kolovoza 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 od 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011 (SL L 62, 8.3.2017., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.).

(4)  Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management (Postupci Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva za usluge u zračnoj plovidbi – upravljanje zrakoplovnim informacijama), dokument br. 10066.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 139/2014 od 12. veljače 2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 44, 14.2.2014., str. 1.).

(7)  Opinion No 01/2021 of the European Union Aviation Safety Agency, Occurrence-reporting requirements and requirements for meteorological services (Mišljenje br. 01/2021 Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, Zahtjevi za izvješćivanje o događajima i zahtjevi za meteorološke usluge), https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka 37. zamjenjuje se sljedećim:

„37.

„oblak od operativne važnosti” znači oblak s visinom baze oblaka ispod 5 000 stopa ili ispod najveće minimalne sektorske apsolutne visine, ovisno o tome što je veće, ili kumulonimbus ili vertikalno razvijeni kumulus na bilo kojoj visini;”;

(2)

točka 107. zamjenjuje se sljedećim:

„107.

„savjetodavni centar za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)” znači meteorološki centar koji službama meteorološkog bdjenja, centrima oblasne kontrole zračnog prometa, centrima za pružanje letnih informacija, svjetskim prognostičkim centrima i međunarodnim bazama podataka OPMET-a pruža savjetodavne informacije o lateralnom i vertikalnom prostiranju te prognozama kretanja vulkanskog pepela u atmosferi;”;

(3)

točka 168. zamjenjuje se sljedećim:

„168.

„VOLMET podatkovnom vezom (D-VOLMET)” znači pružanje rutinskog meteorološkog izvješća za aerodrom (METAR) i posebnog meteorološkog izvješća za aerodrom (SPECI), TAF-a, SIGMET-a, posebnih izvješća iz zraka koja nisu obuhvaćena SIGMET-om i, ako je dostupno, AIRMET-a podatkovnom vezom;”;

(4)

dodaju se sljedeće točke od 264. do 266.:

„264.

„promatračnica vulkana” znači pružatelj usluge kojeg je odabralo nadležno tijelo i koji promatra aktivnost nekog vulkana ili skupine vulkana i svoja opažanja daje na raspolaganje dogovorenom skupu primatelja u sektoru zrakoplovstva;

265.

„jezik za označavanje geografskih podataka (GML)” znači standard za kodiranje Otvorenog geoprostornog konzorcija (OGC);

266.

„centar za svemirske meteorološke pojave (SWXC)” znači centar koji prati svemirske meteorološke pojave za koje se očekuje da će utjecati na radijsku komunikaciju visoke frekvencije, satelitsku komunikaciju te navigacijske i nadzorne sustave koji se temelje na GNSS-u i/ili predstavljati radijacijski rizik za osobe u zrakoplovu te koji pruža savjetodavne informacije o tim pojavama.”.


PRILOG II.

PRILOG II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka ATM/ANS.AR.A.020 zamjenjuje se sljedećim:

ATM/ANS.AR.A.020 Informacije za Agenciju

(a)

Nadležno tijelo obavješćuje Agenciju u slučaju bilo kakvih znatnih problema povezanih s provedbom Uredbe (EU) 2018/1139 i njezinih delegiranih i provedbenih akata u roku od 30 dana od trenutka kad je nadležno tijelo saznalo za probleme.

(b)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) i njezine delegirane i provedbene akte, nadležno tijelo što prije Agenciji dostavlja informacije važne za sigurnost koje proizlaze iz izvješća o događajima koja su pohranjena u njegovoj nacionalnoj bazi podataka u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 376/2014.”;

(*1)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.)."

(2)

točka ATM/ANS.AR.B.001 mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

dokumentirane politike i postupke radi opisivanja svoje organizacije, sredstava i metoda za postizanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2018/1139 i, prema potrebi, delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te uredbe za izvršenje svojih zadaća certificiranja, nadzora i provedbe. Postupci se ažuriraju i unutar tog nadležnog tijela služe kao osnovni radni dokumenti za sve povezane zadatke;”

(b)

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Nadležno tijelo uspostavlja postupke za sudjelovanje u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći s drugim relevantnim nadležnim tijelima, ili u toj državi članici ili u drugim državama članicama, uključujući sljedeće informacije:

1.

relevantne nalaze i naknadne mjere koje se poduzimaju kao rezultat nadzora pružatelja usluga ATM-a/ANS-a koji obavljaju djelatnosti na državnom području države članice, ali koje je certificiralo nadležno tijelo druge države članice ili Agencija; i

2.

informacije dobivene na temelju obveznog i dobrovoljnog izvješćivanja o događajima kako je propisano točkom ATM/ANS.OR.A.065.”;

(3)

točka ATM/ANS.AR.B.010 zamjenjuje se sljedećim:

ATM/ANS.AR.B.010 Promjene u sustavu upravljanja

(a)

Nadležno tijelo mora imati uspostavljen sustav za utvrđivanje promjena koje utječu na njegovu sposobnost izvršavanja zadaća i odgovornosti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te uredbe. Taj mu sustav omogućuje poduzimanje mjera primjerenih za osiguravanje kontinuirane adekvatnosti i djelotvornosti sustava upravljanja.

(b)

Nadležno tijelo pravodobno ažurira svoj sustav upravljanja u skladu sa svim izmjenama Uredbe (EU) 2018/1139 i delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te uredbe kako bi se osigurala djelotvorna provedba njegova sustava upravljanja.

(c)

Nadležno tijelo obavješćuje Agenciju o promjenama koje utječu na njegovu sposobnost za obavljanje svojih zadaća i ispunjavanje svojih odgovornosti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju te uredbe.”.


(*1)  Uredba (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (SL L 122, 24.4.2014., str. 18.).”


PRILOG III.

Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 mijenja se kako slijedi:

(1)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„PRILOG III.

ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE USLUGA ATM-a/ANS-a

(Dio ATM/ANS.OR);

(2)

točka ATM/ANS.OR.A.065 zamjenjuje se sljedećim:

ATM/ANS.OR.A.065 Izvješćivanje o događajima

(a)

Kao dio svojeg sustava upravljanja pružatelj usluga ATM-a/ANS-a uspostavlja i održava sustav izvješćivanja o događajima, uključujući obvezno i dobrovoljno izvješćivanje. Pružatelji usluga ATM-a/ANS-a s poslovnim nastanom u državi članici osiguravaju da sustav ispunjava zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 376/2014 i Uredbe (EU) 2018/1139 te iz delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju tih uredbi.

(b)

Pružatelji usluga ATM-a/ANS-a izvješćuju nadležno tijelo i sve ostale organizacije čije izvješćivanje zahtijeva država članica u kojoj pružatelj usluga ATM-a/ANS-a pruža svoje usluge o događajima ili uvjetima povezanima sa sigurnošću koji ugrožavaju ili bi mogli, ako se ne isprave ili riješe, ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu, a posebno o nesrećama ili ozbiljnim nezgodama.

(c)

Ne dovodeći u pitanje podtočku (b), pružatelj usluga ATM-a/ANS-a izvješćuje nadležno tijelo, kao i organizaciju odgovornu za oblikovanje i/ili održavanje sustava ATM-a/ANS-a i njegovih dijelova, ako to nije pružatelj usluga ATM-a/ANS-a, o svim neispravnim funkcioniranjima, tehničkim kvarovima, prekoračenjima tehničkih ograničenja, događajima i ostalim nepravilnim okolnostima koji su ugrozili ili mogu ugroziti sigurnost usluge i koji nisu doveli do nezgode ili ozbiljne nezgode.

(d)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014 i delegirane i provedbene akte donesene na temelju te uredbe, izvješća moraju:

1.

biti izrađena čim to bude moguće, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kad je pružatelj usluga ATM-a/ANS-a saznao za događaj ili uvjete na koje se izvješće odnosi, osim ako to ne bude moguće zbog izvanrednih okolnosti;

2.

biti izrađena u obliku i na način koji odredi nadležno tijelo;

3.

sadržavati sve potrebne informacije o uvjetima koji su poznati pružatelju usluga ATM-a/ANS-a.

(e)

U slučaju pružatelja usluga ATM-a/ANS-a koji nemaju poslovni nastan u nekoj od država članica početna obvezna izvješća moraju:

1.

štititi na odgovarajući način povjerljivost identiteta izvjestitelja i osoba navedenih u izvješću;

2.

biti izrađena čim to bude moguće, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kad je pružatelj usluga ATM-a/ANS-a saznao za događaj, osim ako to ne bude moguće zbog izvanrednih okolnosti;

3.

biti izrađena u obliku i na način koji odredi nadležno tijelo;

4.

sadržavati sve potrebne informacije o uvjetima koji su poznati pružatelju usluga ATM-a/ANS-a.

(f)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. 376/2014 i njezine delegirane i provedbene akte, prema potrebi se izrađuje dodatno izvješće u kojem se navode detalji mjera koje organizacija namjerava poduzeti kako bi spriječila slične događaje u budućnosti, čim se takve mjere odrede; ta dodatna izvješća:

1.

šalju se relevantnim subjektima koji su prvotno izvješćivani u skladu s podtočkama (b) i (c); i

2.

izrađuju se u obliku i na način koji odredi nadležno tijelo.”.


PRILOG IV.

PRILOG V. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 mijenja se kako slijedi:

(1)

točka MET.OR.115 zamjenjuje se sljedećim:

MET.OR.115 Meteorološki bilteni

Pružatelj meteoroloških usluga odgovoran za odgovarajuće područje dostavlja relevantnim korisnicima meteorološke biltene.”;

(2)

točka MET.OR.120 zamjenjuje se sljedećim:

MET.OR.120 Prijava odstupanja svjetskim prognostičkim centrima (WAFC)

Pružatelj meteoroloških usluga koji upotrebljava prognoze SIGWX WAFS-a obavješćuje odgovarajući WAFC čim se otkriju ili prijave znatna odstupanja s obzirom na prognoze SIGWX WAFS-a u pogledu:

(a)

zaleđivanja, turbulencije, slabo preglednih i čestih kumulonimbusa ili kumulonimbusa koji su unutar oblaka ili se pojavljuju u olujnom pojasu te pješčanih oluja ili olujnog vjetra s prašinom;

(b)

vulkanskih erupcija ili ispuštanja radioaktivnih tvari u atmosferu značajnih za operacije zrakoplova.”;

(3)

točka MET.OR.200 zamjenjuje se sljedećim:

MET.OR.200 Meteorološka izvješća i druge informacije

(a)

Zrakoplovna meteorološka postaja objavljuje:

1.

lokalno rutinsko izvješće u utvrđenim intervalima, samo za širenje na aerodromu na kojem je i nastalo;

2.

lokalno posebno izvješće, samo za širenje na aerodromu na kojem je i nastalo;

3.

METAR u intervalima od pola sata na aerodromima koji poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza, za širenje izvan aerodroma na kojem je nastao;

(b)

Neovisno o podtočki (a) podpodtočki 3., zrakoplovna meteorološka postaja može svaki sat izdati METAR i SPECI za širenje izvan aerodroma na kojem je nastao za aerodrome koji ne poslužuju operacije redovnog međunarodnog komercijalnog zračnog prijevoza, kako je odredilo nadležno tijelo;

(c)

Zrakoplovna meteorološka postaja obavješćuje jedinice operativnih usluga u zračnom prometu i pružatelja usluge zrakoplovnog informiranja aerodroma o promjenama u statusu funkcionalnosti automatske opreme koja se upotrebljava za ocjenjivanje vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze.

(d)

Zrakoplovna meteorološka postaja prijavljuje povezanoj jedinici operativnih usluga u zračnom prometu, jedinici usluga zrakoplovnog informiranja i službi meteorološkog bdjenja pojavu vulkanske aktivnosti prije erupcije, vulkanske erupcije i oblaka vulkanskog pepela.

(e)

Zrakoplovna meteorološka postaja sastavlja popis kriterija za pružanje lokalnih posebnih izvješća u dogovoru s odgovarajućim jedinicama ATS-a, operatorima i drugim relevantnim dionicima.”;

(4)

točka MET.OR.240 zamjenjuje se sljedećim:

MET.OR.240 Informacije za operatore i letačku posadu

Aerodromska meteorološka služba pruža operatorima i članovima letačke posade sljedeće ažurne informacije:

(a)

prognoze, koje dolaze iz WAFS-a, elemenata navedenih u točki MET.OR.275 podtočki (a) podpodtočkama 1. i 2.;

(b)

METAR ili SPECI, uključujući TREND, TAF ili izmijenjeni TAF za aerodrome polaska i predviđenog slijetanja te za alternativne aerodrome uzlijetanja, alternativne aerodrome na ruti i aerodrome alternativnog odredišta;

(c)

aerodromske prognoze za uzlijetanje;

(d)

SIGMET i posebna izvješća iz zraka relevantna za cijelu rutu;

(e)

savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu, tropskim ciklonama i svemirskim meteorološkim pojavama relevantne za cijelu rutu;

(f)

područne prognoze za letove na manjim visinama pripremljene u kombinaciji s objavom AIRMET-a i AIRMET relevantan za cijelu rutu;

(g)

aerodromska upozorenja za lokalni aerodrom;

(h)

meteorološke satelitske snimke;

(i)

meteorološke informacije dobivene sa zemaljskih meteoroloških radara.”;

(5)

točka MET.OR.242 mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

lokalno rutinsko izvješće, lokalno posebno izvješće, METAR, SPECI, TAF i TREND te njihove izmjene;”;

(b)

u podtočki (b) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

lokalno rutinsko izvješće, lokalno posebno izvješće, METAR, SPECI, TAF i TREND te njihove izmjene;”;

(6)

u točki MET.OR.245 podtočka (f) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

METAR i SPECI, uključujući trenutačne podatke o tlaku za aerodrome i druge lokacije, TAF i TREND te njihove izmjene;”;

(7)

u točki MET.OR.250 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

objavljuje SIGMET;”;

(8)

u točki MET.OR.255 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

objavljuje AIRMET kad je nadležno tijelo utvrdilo da gustoća prometa koji se odvija ispod razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kad je potrebno, opravdava objavljivanje AIRMET-a u kombinaciji s područnim prognozama za letove na manjim visinama”;

(9)

točka MET.OR.260 zamjenjuje se sljedećim:

MET.OR.260 Područne prognoze za letove na manjim visinama

Služba meteorološkog bdjenja osigurava:

(a)

da se u slučaju objavljivanja AIRMET-a u kombinaciji s područnim prognozama za letove na manjim visinama u skladu s točkom MET.OR.255 podtočkom (a) područne prognoze za letove na manjim visinama objavljuju svakih 6 sati za razdoblje valjanosti od 6 sati i da se prenesu relevantnim službama meteorološkog bdjenja najkasnije 1 sat prije početka njihova razdoblja valjanosti;

(b)

da učestalost objavljivanja, oblik i utvrđeno vrijeme ili razdoblje valjanosti područne prognoze za letove na manjim visinama i kriteriji za njihove izmjene odgovaraju onima koje je utvrdilo nadležno tijelo ako je nadležno tijelo utvrdilo da gustoća prometa koji se odvija ispod razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kad je potrebno, opravdava rutinsko objavljivanje područnih prognoza za letove na manjim visinama bez AIRMET-a.”;

(10)

naslov poglavlja 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Poglavlje 4. – Zahtjevi za savjetodavne centre za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)”;

(11)

u točki MET.OR.265 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

objavljuje, kad je vulkan eruptirao ili se očekuje njegova erupcija ili je prijavljen vulkanski pepeo, savjetodavne informacije o razmjerima i prognozi kretanja oblaka vulkanskog pepela.”;

(12)

naslov poglavlja 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Poglavlje 5. – Zahtjevi za savjetodavne centre za praćenje tropskih ciklona (TCAC)”;

(13)

u točki MET.OR.270 uvodna rečenica i podtočka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„U svojem području odgovornosti TCAC objavljuje:

(a)

savjetodavne informacije o položaju središta ciklona, promjenama intenziteta u vrijeme opažanja, njegovu smjeru i brzini kretanja, tlaku u središtu te najsnažnijem prizemnom vjetru u blizini središta;”;

(14)

naslov poglavlja 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Poglavlje 6. – Zahtjevi za svjetske prognostičke centre (WAFC)”;

(15)

u točki MET.OR.275 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

WAFC objavljuje:

1.

globalne prognoze u obliku mreže za:

i.

vjetar u gornjem zračnom prostoru;

ii.

temperaturu i vlagu u zraku gornjeg zračnog prostora;

iii.

geopotencijalnu apsolutnu visinu razina leta;

iv.

razinu leta i temperaturu tropopauze;

v.

smjer, brzinu i razinu leta najsnažnijeg vjetra;

vi.

naoblaku kumulonimbusa;

vii.

zaleđivanje;

viii.

turbulenciju;

2.

globalne prognoze značajnih vremenskih pojava (SIGWX), uključujući vulkansku aktivnost i ispuštanje radioaktivnih tvari.”;

(16)

točka MET.TR.115 zamjenjuje se sljedećim:

MET.TR.115 Meteorološki bilteni

(a)

Meteorološki bilteni šire se s pomoću određenih vrsta podataka i oblika koda prikladnih za informacije koje se pružaju.

(b)

Meteorološki bilteni koji sadržavaju operativne meteorološke informacije šire se komunikacijskim sustavima prikladnima za informacije koje se pružaju i korisnike kojima su namijenjene.”;

(17)

točka MET.TR.200 zamjenjuje se sljedećim:

MET.TR.200 Meteorološka izvješća i druge informacije

(a)

Lokalno rutinsko izvješće, lokalno posebno izvješće, METAR i SPECI moraju sadržavati sljedeće elemente navedenim redoslijedom:

1.

oznaka vrste izvješća;

2.

oznaka lokacije;

3.

vrijeme opažanja;

4.

oznaka automatskog izvješća ili izvješća koje nedostaje, kada je primjenjivo;

5.

smjer i brzina prizemnog vjetra;

6.

vidljivost,

7.

vidljivost uzduž uzletno-sletne staze, kada su ispunjeni kriteriji izvješćivanja;

8.

trenutačni vremenski uvjeti;

9.

količina naoblake, vrsta oblaka samo kod kumulonimbusa i vertikalno razvijenih kumulusa, te visina baze oblaka ili, kada je mjereno, vertikalna vidljivost;

10.

temperatura zraka i temperatura rosišta;

11.

QNH i, kad je primjenjivo, u lokalnim rutinskim i lokalnim posebnim izvješćima, QFE;

12.

dodatne informacije, kada je primjenjivo.

(b)

U lokalnom rutinskom izvješću i lokalnom posebnom izvješću:

1.

ako se prizemni vjetar opaža s više od jedne lokacije uzduž uzletno-sletne staze, navode se lokacije na koje se te vrijednosti odnose;

2.

kad je u upotrebi više od jedne uzletno-sletne staze, a opažen je prizemni vjetar koji se odnosi na te uzletno-sletne staze, daju se dostupne vrijednosti za vjetar za svaku uzletno-sletnu stazu uz obvezno navođenje uzletno-sletne staze na koju se te vrijednosti odnose;

3.

kad se u skladu s točkom MET.TR.205 podtočkom (a) podpodtočkom 3. podpodpodtočkom ii. podpodpodpodtočkom (B) prijavljuju varijacije od srednjeg smjera vjetra, prijavljuju se dva krajnja smjera između kojih je prizemni vjetar varirao;

4.

kad se u skladu s točkom MET.TR.205 podtočkom (a) podpodtočkom 3. podpodpodtočkom iii. prijavljuju varijacije od srednje brzine vjetra (udari), one se prijavljuju kao najveća i najmanja izmjerena vrijednost brzine vjetra.

(c)

METAR i SPECI

1.

METAR i SPECI objavljuju se u skladu s predloškom iz Dodatka 1.

2.

METAR mora biti spreman za prijenos najkasnije 5 minuta nakon stvarnog vremena opažanja.

(d)

Informacije o vidljivosti, vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze, trenutačnim vremenskim uvjetima i količini naoblake, vrsti oblaka i visini baze oblaka zamjenjuju se u svim meteorološkim izvješćima izrazom „CAVOK” kad se u trenutku opažanja istodobno pojavljuju sljedeći uvjeti:

1.

vidljivost, 10 km ili više, a najniža vidljivost nije prijavljena;

2.

nema oblaka od operativne važnosti;

3.

nema vremenskih uvjeta značajnih za zračni promet.

(e)

Popis kriterija za pružanje lokalnog posebnog izvješća uključuje:

1.

one vrijednosti koje najbliže odgovaraju operativnim minimumima operatora koji se koriste aerodromom;

2.

one vrijednosti koje ispunjavaju druge lokalne zahtjeve jedinica operativnih usluga u zračnom prometu (ATS) i operatora;

3.

povišenje temperature zraka za 2 °C ili više u odnosu na one iz posljednjeg lokalnog izvješća, ili neka druga granična vrijednost prema dogovoru između pružateljâ meteoroloških usluga, odgovarajuće jedinice ATS-a i dotičnih operatora;

4.

dostupne dodatne informacije o pojavi značajnih meteoroloških uvjeta u područjima prilaženja i početnog penjanja;

5.

kad se primjenjuju postupci smanjivanja buke, a varijacija od srednje vrijednosti brzine prizemnog vjetra promijenila se za 5 čvorova ili više od trenutka posljednjeg lokalnog izvješća i srednja brzina prije i/ili nakon promjene iznosi 15 čvorova ili više;

6.

kad se srednja vrijednost smjera prizemnog vjetra promijeni za 60° ili više od one iz posljednjeg izvješća, a srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene iznosi 10 čvorova ili više;

7.

kad se srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra promijenila za 10 čvorova ili više od one iz posljednjeg lokalnog izvješća;

8.

kada se varijacija od srednje vrijednosti brzine prizemnog vjetra (udari) promijenila za 10 čvorova ili više od one u trenutku posljednjeg lokalnog izvješća, a srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene iznosi 15 čvorova ili više;

9.

kad dođe do pojave, prestanka ili promjene intenziteta bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

i.

oborine koje se lede;

ii.

umjerene ili obilne oborine, uključujući pljuskove; i

iii.

grmljavinska oluja, s oborinama;

10.

kad dođe do pojave ili prestanka bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

i.

magla koja se ledi;

ii.

grmljavinska oluja, bez oborina;

11.

kada se količina sloja oblaka ispod 1 500 stopa (450 m) promijeni:

i.

od manje naoblake (SCT) ili vedrijeg neba na djelomičnu naoblaku (BKN) ili potpunu naoblaku (OVC); ili

ii.

s BKN ili OVC na SCT ili manje.

(f)

Ako je tako dogovoreno između pružatelja meteoroloških usluga i nadležnog tijela, lokalna posebna izvješća i SPECI, kad je primjenjivo, objavljuju se uvijek kada se dođe do sljedećih promjena:

1.

kad se vjetar promijeni zahvaćajući vrijednosti od operativne važnosti; granične vrijednosti utvrđuje pružatelj meteoroloških usluga u dogovoru s odgovarajućom jedinicom ATS-a i odgovarajućim operatorima, uzimajući u obzir promjene vjetra koje:

i.

zahtijevaju promjene u uzletno-sletnim stazama koje se upotrebljavaju;

ii.

pokazuju da su se komponenta leđnog vjetra i komponenta bočnog vjetra na uzletno-sletnoj stazi promijenile zahvaćajući vrijednosti koje predstavljaju glavna operativna ograničenja za tipični zrakoplov kojim se na aerodromu provode operacije;

2.

kad se vidljivost povećava i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kad se vidljivost smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti:

i.

800, 1 500 ili 3 000 m;

ii.

5 000 m, u slučajevima kad se znatan broj letova provodi u skladu s pravilima vizualnog letenja;

3.

kad se vidljivost uzduž uzletno-sletne staze povećava i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kad se vidljivost uzduž uzletno-sletne staze smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti: 50, 175, 300, 550 ili 800 m;

4.

kad dođe do pojave, prestanka ili promjene intenziteta bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

i.

olujni vjetar s prašinom;

ii.

pješčana oluja;

iii.

ljevkasti oblak (tornado ili pijavica);

5.

kad dođe do pojave ili prestanka bilo koje od sljedećih vremenskih pojava:

i.

prašina, pijesak ili snijeg nošeni niskim vjetrom;

ii.

prašina, pijesak ili snijeg nošeni vjetrom;

iii.

iznenadna oluja;

6.

kad se visina baze najnižeg sloja oblaka gustoće BKN ili OVC podiže i mijenja na, ili u tom podizanju zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kad se visina baze najnižeg sloja oblaka gustoće BKN ili OVC spušta i tim spuštanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti:

i.

100, 200, 500 ili 1 000 stopa;

ii.

1 500 stopa, u slučajevima kad se znatan broj letova provodi u skladu s pravilima vizualnog letenja;

7.

kad je nebo zakriveno oblacima i vertikalna vidljivost povećava se i mijenja na, ili u toj promjeni zahvaća, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kad se vertikalna vidljivost smanjuje i tim smanjivanjem zahvaća jednu ili više sljedećih vrijednosti: 100, 200, 500 ili 1 000 stopa;

8.

bilo koji drugi kriteriji na temelju lokalnih aerodromskih operativnih minimuma, kako je dogovoreno između pružateljâ meteoroloških usluga i operatorâ.”;

(18)

točka MET.TR.205 mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju smjer i brzina prizemnog vjetra prijavljuju se u koracima od 10 stupnjeva (u odnosu na pravi magnetni pol) odnosno 1 čvora.”;

(b)

u podtočki (a) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju:

i.

navode se mjerne jedinice koje se upotrebljavaju za brzinu vjetra;

ii.

varijacije od srednje vrijednosti smjera vjetra u posljednjih 10 minuta prijavljuju se kako slijedi, ako je ukupna varijacija 60° ili više:

(A)

kad je ukupna varijacija 60° ili više, ali manje od 180°, a brzina vjetra iznosi 3 čvora ili više, te se varijacije smjera prijavljuju kao dva krajnja smjera između kojih je prizemni vjetar varirao;

(B)

kad je ukupna varijacija 60° ili više, ali manje od 180°, a brzina vjetra manja je od 3 čvora, smjer vjetra prijavljuje se kao varijabilan bez srednje vrijednosti smjera vjetra;

(C)

kad je ukupna varijacija 180° ili više, smjer vjetra prijavljuje se kao varijabilan bez srednje vrijednosti smjera vjetra;

iii.

varijacije od srednje vrijednosti brzine vjetra (udari) u posljednjih 10 minuta prijavljuju se kad najveća brzina vjetra prekorači srednju vrijednost brzine:

(A)

za 5 čvorova ili više u lokalnom rutinskom izvješću i lokalnom posebnom izvješću kad se primjenjuju postupci smanjivanja buke;

(B)

za 10 čvorova ili više u ostalim slučajevima;

iv.

kad se prijavljuje brzina vjetra manja od 1 čvora, ona se navodi kao tišina;

v.

kad se prijavljuje brzina vjetra od 100 čvorova ili više, navodi se da je veća od 99 čvorova;

vi.

kad se u skladu s točkom MET.TR.205 podtočkom (a) prijavljuju varijacije od srednje brzine vjetra (udari), prijavljuje se najveća izmjerena brzina vjetra;

vii.

kad 10-minutno razdoblje uključuje znatne nepravilnosti smjera i/ili brzine vjetra, prijavljuju se samo varijacije od srednje vrijednosti smjera vjetra i srednje vrijednosti brzine vjetra koje se pojavljuju od tih nepravilnosti.”;

(c)

u podtočki (b) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju vidljivost se prijavljuje u koracima od 50 m kad je vidljivost manja od 800 m; u koracima od 100 m kad je 800 m ili više, ali manja od 5 km; u koracima od jednog kilometra kad je vidljivost 5 km ili više, ali manja od 10 km; a prijavljuje se kao 10 km kad je vidljivost 10 km ili više, osim kad se primjenjuju uvjeti za upotrebu CAVOK-a.”;

(d)

u podtočki (c) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju:

i.

RVR se prijavljuje u razdobljima u kojima je vidljivost ili vidljivost uzduž uzletno-sletne staze manja od 1 500 m;

ii.

RVR se prijavljuje u koracima od 25 m kad je manji od 400 m, u koracima od 50 m kad je između 400 i 800 m te u koracima od 100 m kad je veći od 800 m.”;

(e)

u podtočki (c) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju:

i.

kad je RVR iznad najveće vrijednosti koju sustav u upotrebi može utvrditi, on se u lokalnom rutinskom izvješću i lokalnom posebnom izvješću prijavljuje kraticom „ABV”, a u METAR-u i SPECI-ju kraticom „P”, nakon čega slijedi najveća vrijednost koju sustav može utvrditi;

ii.

kad je RVR ispod najmanje vrijednosti koju sustav u upotrebi može utvrditi, on se u lokalnom rutinskom izvješću i lokalnom posebnom izvješću prijavljuje kraticom „BLW”, a u METAR-u i SPECI-ju kraticom „M”, nakon čega slijedi najmanja vrijednost koju sustav može utvrditi.”;

(f)

u podtočki (d) podpodtočke 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.

U METAR-u i SPECI-ju opažene trenutačne vremenske pojave prijavljuju se s obzirom na njihovu vrstu i značajke, a navodi se i njihov intenzitet ili blizina aerodromu, prema potrebi.

3.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju prijavljuju se sljedeće značajke trenutačnih vremenskih pojava, prema potrebi navođenjem njihovih odgovarajućih kratica i relevantnih kriterija:

i.

Grmljavinska oluja (TS)

Za prijavljivanje grmljavinske oluje s oborinama. Kad se na aerodromu u razdoblju od 10 minuta prije opažanja čuje grom ili primijeti munja, ali se na aerodromu ne opaze oborine, kratica „TS” upotrebljava se bez napomena.

ii.

Zaleđivanje (FZ)

Kapljice pothlađene vode ili oborine, navedeno zajedno s vrstama trenutačnih vremenskih pojava u skladu s Dodatkom 1.

4.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju:

i.

kako bi se pružio iscrpan opis trenutačnih vremenskih uvjeta od značaja za letačke operacije, upotrebljava se jedna ili više – do najviše tri – kratica za trenutačne vremenske uvjete, prema potrebi, zajedno s napomenom, kad je odgovarajuće, o značajkama i intenzitetu tih uvjeta ili njihovoj blizini aerodromu;

ii.

prvo se prijavljuje napomena o intenzitetu ili udaljenosti, kako je odgovarajuće, nakon čega slijede značajke odnosno vrsta vremenske pojave;

iii.

kad se opaze dvije različite vrste vremenskih uvjeta, one se prijavljuju u dvjema odvojenim skupinama, pri čemu se oznaka intenziteta ili blizine odnosi na vremensku pojavu koja slijedi nakon oznake. Međutim, različite vrste oborina koje se pojavljuju u vrijeme opažanja prijavljuju se kao samo jedna skupina, pri čemu se na prvom mjestu prijavljuje dominantna vrsta oborine, a prije toga navodi se samo jedna oznaka intenziteta koja se odnosi na intenzitet ukupnih oborina.”;

(g)

u podtočki (e) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju visina baze oblaka prijavljuje se u koracima od 100 stopa sve do 10 000 stopa i u koracima od 1 000 stopa iznad 10 000 stopa.”;

(h)

u točki (f) podtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju temperatura zraka i rosište prijavljuju se u cijelim Celzijevim stupnjevima.”;

(i)

u podtočki (f) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju utvrđuje se temperatura ispod 0 °C.”;

(j)

u podtočki (g) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

U lokalnom rutinskom izvješću, lokalnom posebnom izvješću, METAR-u i SPECI-ju QNH i QFE računaju se u desetinama hektopaskala i prijavljuju u koracima cijelih vrijednosti hektopaskala s četirima znamenkama.”;

(k)

u podtočki (g) podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

U METAR-u i SPECI-ju navode se samo vrijednosti QNH-a.”;

(19)

točka MET.TR.210 mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Prikaz

U zrakoplovnoj meteorološkoj postaji nalaze se zasloni na kojima se prikazuju podaci sa svakog senzora prizemnog vjetra. Ti se zasloni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kad su potrebni odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koju uzletno-sletnu stazu i koji dio uzletno-sletne staze svaki senzor prati.”;

(b)

u podtočki (a) podpodtočki 3. podpodpodtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

10 minuta za METAR i SPECI, osim što se, kad 10-minutno razdoblje uključuje znatne nepravilnosti smjera i/ili brzine vjetra, za izračun srednje vrijednosti upotrebljavaju samo podaci nakon te nepravilnosti; stoga se vremenski interval u tim okolnostima odgovarajuće skraćuje.”;

(c)

u podtočki (b) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Zasloni

Kad se za mjerenje vidljivosti upotrebljavaju instrumentalni sustavi, u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji moraju se nalaziti zasloni na kojima se prikazuju podaci sa svakog senzora. Ti se zasloni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kad su potrebni odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koje područje svaki senzor prati.”;

(d)

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR)

1.

RVR se prijavljuje u metrima.

2.

Lokacija

Meteorološki instrument kojim se koristi za ocjenjivanje RVR-a mora biti smješten na takav način da pruža podatke koji su reprezentativni za područje za koje se ta opažanja zahtijevaju.

3.

Instrumentalni sustavi

Za ocjenjivanje RVR-a na uzletno-sletnim stazama namijenjenima operacijama instrumentalnog prilaza i slijetanja kategorija II. i III. te operacijama instrumentalnog prilaza i slijetanja kategorije I. kad tako odredi nadležno tijelo upotrebljavaju se instrumentalni sustavi koji se temelje na transmisometrima ili mjerenju rasapa svjetlosti u smjeru ulazne zrake (forward scatter).

4.

Prikaz

Kad se RVR utvrđuje instrumentalnim sustavima, jedan ili više zaslona, ako je potrebno, moraju biti smješteni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji. Ti se zasloni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji i u jedinicama ATS-a moraju odnositi na iste senzore, a kad su potrebni odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koju uzletno-sletnu stazu i koji dio uzletno-sletne staze svaki senzor prati.

5.

Uprosječivanje

i.

Kad se za ocjenjivanje RVR-a upotrebljavaju instrumentalni sustavi, njihovi podaci ažuriraju se barem svakih 60 sekundi kako bi se omogućilo pružanje aktualnih i reprezentativnih vrijednosti.

ii.

Razdoblje uprosječivanja za vrijednosti RVR-a je:

(A)

jedna minuta za lokalno rutinsko izvješće i lokalno posebno izvješće te za prikaze RVR-a u jedinicama ATS-a;

(B)

10 minuta za METAR i SPECI, osim što se, kad 10-minutno razdoblje koje neposredno prethodi opažanju uključuje znatne nepravilnosti vrijednosti RVR-a, za izračun srednjih vrijednosti upotrebljavaju samo vrijednosti nakon te nepravilnosti.”;

(e)

u podtočki (e) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Prikaz

Kad se za mjerenje visine baze oblaka upotrebljava automatska oprema, u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji mora se nalaziti najmanje jedan zaslon. Ti se zasloni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju odnositi na iste senzore, a kad su potrebni odvojeni senzori, zasloni moraju biti jasno označeni kako bi se odredilo koje područje svaki senzor prati.”;

(f)

u podtočki (f) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Kad se za mjerenje temperatura zraka i temperatura rosišta upotrebljava automatska oprema, zasloni na kojima se one prikazuju nalaze se u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji. Zasloni u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji i u jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu moraju se odnositi na iste senzore.”;

(g)

u podtočki (g) podpodtočki 2. podpodpodtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Kad se za mjerenje atmosferskog tlaka upotrebljava automatska oprema, zasloni s prikazom QNH-a i, ako je potrebno u skladu s točkom MET.TR.205(g)3.ii., QFE-a, koji se odnose na barometar, nalaze se u zrakoplovnoj meteorološkoj postaji, a njima odgovarajući zasloni u odgovarajućim jedinicama operativnih usluga u zračnom prometu.”;

(20)

točka MET.TR.215 mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Prognoze i druge informacije”;

(b)

u podtočki (e) podpodtočka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu, tropskim ciklonama i svemirskim meteorološkim pojavama relevantne za cijelu rutu.”;

(21)

točka MET.TR.220 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočke (b), (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

TAF se objavljuje u skladu s predloškom iz Dodatka 3.

(c)

Razdoblje valjanosti rutinskog TAF-a traje 9 sati ili 24 sata ili 30 sati, osim ako nadležno tijelo nije drukčije propisalo, uzimajući u obzir zahtjeve prometa za aerodrome koji rade kraće od 9 sati.

(d)

TAF se podnosi za prijenos najviše sat vremena prije početka razdoblja valjanosti.”;

(b)

u podtočki (e) podpodtočki 1. podpodpodtočke iii., iv. i v. zamjenjuju se sljedećim:

„iii.

Kad je prognozirana brzina vjetra manja od 1 čvora, prognozirana brzina vjetra navodi se kao tišina.

iv.

Kad je prognozirana najveća brzina vjetra veća od prognozirane srednje vrijednosti brzine vjetra za 10 čvorova ili više, navodi se prognozirana najveća brzina vjetra.

v.

Kad se prognozira brzina vjetra od 100 čvorova ili više, navodi se da je veća od 99 čvorova.”;

(22)

u točki MET.TR.225 podtočka (a) mijenja se kako slijedi:

(a)

u podpodtočki 1. podpodpodtočke i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

promjenu srednje vrijednosti smjera vjetra od 60° ili više, pri čemu je srednja vrijednost brzine prije i/ili nakon promjene 10 čvorova ili više;

ii.

promjenu srednje vrijednosti brzine vjetra od 10 čvorova ili više;”;

(b)

podpodtočka 2. mijenja se kako slijedi:

i.

podpodpodtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Kad se očekuje da se vidljivost poveća i promijeni na, ili da u toj promjeni zahvati, jednu ili više sljedećih vrijednosti, ili kad se očekuje da se vidljivost smanji i da tim smanjivanjem zahvati jednu ili više sljedećih vrijednosti: 150, 350, 600, 800, 1 500 ili 3 000 m, prognoza TREND ukazuje na tu promjenu.”;

ii.

podpodpodtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

U prognozama TREND dodanima METAR-u i SPECI-ju vidljivost se odnosi na prognoziranu prevladavajuću vidljivost.”;

(23)

u točki MET.TR.235. podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Upozorenja na smicanje vjetra moraju sadržavati sažete i ažurne informacije o opaženom postojanju smicanja vjetra koje uključuje promjene čeonog/leđnog vjetra od 15 čvorova ili više koje mogu štetno utjecati na zrakoplov na putanji završnog prilaza ili početnog uzlijetanja i na zrakoplov na uzletno-sletnoj stazi tijekom rulanja (usporavanja) pri slijetanju ili tijekom uzletnog zaleta.”;

(24)

točka MET.TR.250 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

SIGMET se objavljuje u skladu s predloškom iz Dodatka 5.”;

(b)

podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

U SIGMET-u se navodi samo jedna pojava iz Dodatka 5., pri čemu se za tropske ciklone upotrebljavaju odgovarajuće kratice i pripadajuća granična vrijednost brzine prizemnog vjetra od 34 čvora ili više.”;

(c)

podtočka (f) briše se;

(25)

točka MET.TR.255 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

AIRMET se objavljuje u skladu s predloškom iz Dodatka 5.”;

(b)

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

U AIRMET-u se navodi samo jedna pojava iz Dodatka 5., pri čemu se upotrebljavaju odgovarajuće kratice i sljedeće granične vrijednosti, kad je ta pojava ispod razine leta 100, ili ispod razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kad je potrebno:

1.

brzina raširenog prizemnog vjetra iznad 30 čvorova s odgovarajućim smjerom i jedinicama;

2.

velika područja zahvaćena smanjenjem vidljivosti na manje od 5 000 m, uključujući vremensku pojavu koja uzrokuje to smanjenje vidljivosti;

3.

velika područja djelomične ili potpune naoblake ako je visina baze oblaka niža od 1 000 stopa iznad zemlje.”;

(c)

podtočka (e) briše se;

(26)

točka MET.TR.260 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (b) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

sljedeće pojave koje opravdavaju objavljivanje SIGMET-a: jako zaleđivanje, jake turbulencije, slabo pregledni i česti kumulonimbusi i grmljavinske oluje, kumulonimbusi i grmljavinske oluje koji su unutar oblaka ili se pojavljuju u olujnom pojasu, pješčane oluje, olujni vjetar s prašinom, vulkanske erupcije i ispuštanje radioaktivnih tvari u atmosferu, i za koje se očekuje da će utjecati na letove na manjim visinama”;

(b)

podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Kad je nadležno tijelo utvrdilo da gustoća prometnih operacija ispod razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kad je potrebno, opravdava objavljivanje AIRMET-a u kombinaciji s područnim prognozama za letove na manjim visinama, objavljuju se područne prognoze kojima se obuhvaća sloj između zemlje i razine leta 100, ili do razine leta 150 u planinskim područjima, ili više kad je potrebno, i koje sadržavaju informacije o vremenskim pojavama na ruti koje su opasne za letove na manjim visinama.”;

(27)

naslov poglavlja 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Poglavlje 4. – Tehnički zahtjevi za savjetodavne centre za praćenje vulkanskog pepela (VAAC)”;

(28)

točka MET.TR.265 zamjenjuje se sljedećim:

MET.TR.265 Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje vulkanskog pepela

Savjetodavne informacije o vulkanskom pepelu objavljuju se u skladu s predloškom iz Dodatka 6. Kad nisu dostupne kratice, upotrebljava se najmanje moguće teksta na jednostavnom engleskom jeziku.”;

(29)

točka MET.TR.270 zamjenjuje se sljedećim:

MET.TR.270 Odgovornosti savjetodavnog centra za praćenje tropskih ciklona

Savjetodavne informacije o tropskim ciklonama objavljuju se u skladu s predloškom iz Dodatka 7. za tropske ciklone kad se očekuje da će najveća 10-minutna srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra dostići ili prekoračiti 34 čvora u razdoblju obuhvaćenom savjetodavnim informacijama.”;

(30)

naslov poglavlja 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Poglavlje 5. – Tehnički zahtjevi za savjetodavne centre za praćenje tropskih ciklona (TCAC)”;

(31)

točka MET.TR.275 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

WAFC-i, u svrhu davanja globalnih prognoza u obliku mreže i prognoza značajnih vremenskih pojava, upotrebljavaju obrađene meteorološke podatke u obliku vrijednosti na točkama mreže.”;

(b)

podtočka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

u podpodtočki 1. podpodpodtočka viii. zamjenjuje se sljedećim:

„viii.

turbulencije;”;

ii.

podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

objavljuju prognoze iz podpodtočke 1. i dovršavaju njihovo širenje čim je to tehnički izvedivo, ali najkasnije 5 sati nakon standardnog vremena opažanja;”;

iii.

podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

pružaju prognoze za točke pravilne mreže, pri čemu te prognoze sadržavaju:

i.

podatke o vjetru za razine leta 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) i 530 (100 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

ii.

podatke o temperaturi za razine leta 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) i 530 (100 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

iii.

podatke o vlazi za razine leta 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) i 180 (500 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

iv.

podatke geopotencijalne apsolutne visine za razine leta 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) i 530 (100 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

v.

smjer, brzinu i razinu leta najsnažnijeg vjetra s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

vi.

razinu leta i temperaturu tropopauze s horizontalnom razlučivošću od 1,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

vii.

zaleđivanje za slojeve sa središtem na razinama leta 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) i 300 (300 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 0,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

viii.

turbulencije za slojeve sa središtem na razinama leta 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) i 450 (150 hPa) s horizontalnom razlučivošću od 0,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine;

ix.

horizontalno prostiranje i razine leta baze i vrha kumulonimbusâ s horizontalnom razlučivošću od 0,25° zemljopisne širine i zemljopisne dužine.”;

(c)

podtočka (c) mijenja se kako slijedi:

i.

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

sastavljaju prognoze SIGWX četiri puta dnevno, a one vrijede za utvrđena vremena valjanosti 24 sata nakon vremena (00.00, 06.00, 12.00 i 18.00 UTC) sinoptičkih podataka na kojima su se te prognoze temeljile. Širenje svake prognoze dovršava se čim je to tehnički izvedivo, ali najkasnije 7 sati nakon standardnog vremena opažanja u uobičajenim operacijama odnosno najkasnije 9 sati nakon standardnog vremena opažanja u rezervnim operacijama;”;

ii.

u podtočki 3. podpodtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

tropsku ciklonu pod uvjetom da se očekuje da će najveća 10-minutna srednja vrijednost brzine prizemnog vjetra dostići ili prekoračiti 34 čvora;”;

(d)

podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Objavljuju se prognoze SIGWX za srednje visine za razine leta između 100 i 450 za ograničena zemljopisna područja.”;

(32)

Dodatak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 1.

Predložak za METAR i SPECI

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

C

=

uključivanje uvjetno, ovisi o meteorološkim uvjetima ili metodi opažanja;

O

=

uključivanje moguće.

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u METAR i SPECI prikazani su u zasebnoj tablici ispod ovog predloška.

Napomena 2:

objašnjenja za kratice mogu se pronaći u dokumentu ICAO-a br. 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupci za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi).

Napomena 3:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio METAR-a i SPECI-ja.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

1.

Oznaka vrste izvješća (M)

Vrsta izvješća (M)

METAR, METAR COR, SPECI ili SPECI COR

2.

Oznaka lokacije (M)

Oznaka lokacije prema ICAO-u (M)

nnnn

3.

Vrijeme opažanja (M)

Dan i stvarno vrijeme opažanja (UTC) (M)

nnnnnnZ

4.

Oznaka automatskog izvješća ili izvješća koje nedostaje (C)

Oznaka automatskog izvješća ili izvješća koje nedostaje (C)

AUTO ili NIL

5.

KRAJ METAR-a AKO IZVJEŠĆE NEDOSTAJE.

6.

Prizemni vjetar (M)

Smjer vjetra (M)

nnn ili/// (1)

VRB

 

 

Brzina vjetra (M)

[P]nn[n] ili// (1)

 

 

Značajne varijacije brzine (C)

G[P]nn[n]

 

 

Mjerne jedinice (M)

KT

 

 

Značajne varijacije smjera (C)

nnnVnnn

7.

Vidljivost (M)

Prevladavajuća ili najmanja vidljivost (M)

nnnn ili//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Najmanja vidljivost i smjer najmanje vidljivosti (C)

nnnn[N] ili nnnn[NE] ili nnnn[E] ili nnnn[SE] ili nnnn[S] ili nnnn[SW] ili nnnn[W] ili nnnn[NW]

8.

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (C)  (2)

Naziv elementa (M)

R

Uzletno-sletna staza (M)

nn[L]/ili nn[C]/ili nn[R]/

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (M)

[P ili M]nnnn ili//// (1)

Raniji trend vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze (C)

U, D ili N

9.

Trenutačni vremenski uvjeti (C)

Intenzitet ili blizina trenutačnih vremenskih uvjeta (C)

ili +

VC

Značajke i vrsta trenutačnih vremenskih uvjeta (M)

DZ ili

RA ili

SN ili

SG ili

PL ili

DS ili

SS ili

FZDZ ili

FZRA ili

FZUP  (4) ili

FC  (3) ili

SHGR ili

SHGS ili

SHRA ili

SHSN ili

SHUP  (4) ili

TSGR ili

TSGS ili

TSRA ili

TSSN ili

TSUP  (4) ili

UP  (4)

FG ili

BR ili

SA ili

DU ili

HZ ili

FU ili

VA ili

SQ ili

PO ili

TS ili

BCFG ili

BLDU ili

BLSA ili

BLSN ili

DRDU ili

DRSA ili

DRSN ili

FZFG ili

MIFG ili

PRFG ili

// (1)

FG ili

PO ili

FC ili

DS ili

SS ili

TS ili

SH ili

BLSN ili

BLSA ili

BLDU ili

VA

10.

Naoblaka (M)

Količina naoblake i visina baze oblaka ili vertikalna vidljivost (M)

FEWnnn ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn ili

FEW/// (1) ili

SCT/// (1) ili

BKN/// (1) ili

OVC/// (1) ili

///nnn  (1) ili

////// (1)

VVnnn ili

VV/// (1)

NSC

ili NCD  (4)

 

Vrsta oblaka (C)

CB ili

TCU ili/// (1),  (5)

11.

Temperatura zraka i rosište (M)

Temperatura zraka i rosište (M)

[M]nn/[M]nn ili///[M]nn  (1) ili [M]nn/// (1) ili///// (1)

12.

Vrijednosti tlaka (M)

Naziv elementa (M)

Q

QNH (M)

nnnn ili//// (1)

13.

Dodatne informacije (C)

Nedavni vremenski uvjeti (C)

RERASN ili REFZDZ ili REFZRA ili REDZ ili RE[SH]RA ili RE[SH]SN ili RESG ili RESHGR ili RESHGS ili REBLSN ili RESS ili REDS ili RETSRA ili RETSSN ili RETSGR ili RETSGS ili RETS ili REFC ili REVA ili REPL ili REUP  (4) ili REFZUP  (4) ili RETSUP  (4) ili RESHUP  (4) ili RE// (1)

Smicanje vjetra (C)

WS Rnn[L] ili WS Rnn[C] ili WS Rnn[R] ili WS ALL RWY

Površinska temperatura mora i stanje mora ili značajna visina valova (C)

W[M]nn/Sn ili W///Sn  (1) ili W[M]nn/S/ (1) ili W[M]nn/Hn[n][n] ili W///Hn[n][n]  (1) ili W[M]nn/H/// (1)

14

Prognoza Trend (O)

Oznaka promjene (M)

NOSIG

BECMG ili TEMPO

Razdoblje promjene (C)

FMnnnn i/ili

TLnnnn

ili

ATnnnn

Vjetar (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Prevladavajuća vidljivost (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Vremenska pojava:

intenzitet (C)

ili +

N

S

W

Vremenska pojava:

značajke i

vrsta (C)

DZ ili RA ili SN ili SG ili PL ili DS ili SS ili

FZDZ ili FZRA ili SHGR ili SHGS ili SHRA ili SHSN ili TSGR ili TSGS ili TSRA ili TSSN

FG ili BR ili SA ili DU ili HZ ili FU ili VA ili SQ ili PO ili FC ili TS ili BCFG ili BLDU ili BLSA ili BLSN ili DRDU ili DRSA ili DRSN ili FZFG ili MIFG ili PRFG

Količina naoblake i visina baze oblaka ili vertikalna vidljivost (C)

FEWnnn ili

SCTnnn

ili

BKNnnn

ili

OVCnnn

VVnnn ili

VV///

N

S

C

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

Rasponi i razlučivosti za numeričke elemente uključene u METAR i SPECI

Ref. br.

Elementi

Raspon

Razlučivost

1.

Uzletno-sletna staza:

(bez jedinica)

01–36

1

2.

Smjer vjetra:

° u odnosu na pravi pol

000–360

10

3.

Brzina vjetra:

KT

00–99

P99

1

nije primjenjivo (100 ili više)

4.

Vidljivost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 ili više

0 (utvrđena vrijednost: 9 999 )

5.

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze:

M

0000–0375

25

 

 

M

0400–0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

6.

Vertikalna vidljivost:

u jedinicama od 100 stopa

000–020

1

7.

Naoblaka: visina baze oblaka:

u jedinicama od 100 stopa

000–099

100–200

1

10

8.

Temperatura zraka:

Rosište:

°C

–80–+60

1

9.

QNH:

hPa

0850–1 100

1

10.

Površinska temperatura mora:

°C

–10–+40

1

11.

Stanje mora:

(bez jedinica)

0–9

1

12.

Značajna visina valova:

M

0–999

0,1

(33)

Dodatak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 3.

Predložak za TAF

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

C

=

uključivanje uvjetno, ovisi o meteorološkim uvjetima ili metodi opažanja;

O

=

uključivanje moguće.

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u TAF prikazani su u zasebnoj tablici ispod ovog predloška.

Napomena 2:

objašnjenja za kratice mogu se pronaći u dokumentu ICAO-a br. 8400 Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupci za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a).

Napomena 3:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio TAF-a.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

1.

Oznaka vrste prognoze (M)

Vrsta prognoze (M)

TAF ili TAF AMD ili TAF COR

2.

Oznaka lokacije (M)

Oznaka lokacije prema ICAO-u (M)

nnnn

3.

Vrijeme objavljivanja prognoze (M)

Dan i vrijeme objavljivanja prognoze (UTC) (M)

nnnnnnZ

4.

Oznaka prognoze koja nedostaje (C)

Oznaka prognoze koja nedostaje (C)

NIL

5.

KRAJ TAF-a AKO PROGNOZA NEDOSTAJE.

6.

Dani i razdoblje valjanosti prognoze (M)

Dani i razdoblje valjanosti prognoze (UTC) (M)

nnnn/nnnn

7.

Oznaka poništene prognoze (C)

Oznaka poništene prognoze (C)

CNL

8.

KRAJ TAF-a AKO JE PROGNOZA PONIŠTENA.

9.

Prizemni vjetar (M)

Smjer vjetra (M)

nnn ili VRB

Brzina vjetra (M)

[P]nn[n]

Značajne varijacije brzine (C)

G[P]nn[n]

Mjerne jedinice (M)

KT

10.

Vidljivost (M)

Prevladavajuća vidljivost (M)

nnnn

C

A

V

O

K

11.

Vremenski uvjeti (C)

Intenzitet vremenskih pojava (C)  (6)

ili +

Značajke i vrsta vremenskih pojava (C)

DZ ili RA ili

SN ili SG ili

PL ili DS ili

SS ili FZDZ ili

FZRA ili SHGR ili

SHGS ili SHRA ili

SHSN ili TSGR ili

TSGS ili TSRA ili

TSSN

FG ili

BR ili

SA ili

DU ili

HZ ili

FU ili

VA ili

SQ ili

PO ili

FC ili

TS ili

BCFG ili

BLDU ili

BLSA ili

BLSN ili

DRDU ili

DRSA ili

DRSN ili

FZFG ili

MIFG ili

PRFG

12.

Naoblaka (M)  (7)

Količina naoblake i visina baze ili vertikalna vidljivost (M)

FEWnnn

ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn

VVnnn

ili

VV///

N

S

C

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

13.

Temperatura (O) (8)

Naziv elementa (M)

TX

Najviša temperatura (M)

[M]nn/

Dan i vrijeme pojave najviše temperature (M)

nnnnZ

Naziv elementa (M)

TN

Najniža temperatura (M)

[M]nn/

Dan i vrijeme pojave najniže temperature (M)

nnnnZ

14.

Očekivane značajne promjene jednog ili više prethodno navedenih elemenata tijekom razdoblja valjanosti (C)

Oznaka promjene ili vjerojatnosti (M)

PROB30 [TEMPO] ili PROB40 [TEMPO] ili BECMG ili TEMPO ili FM

Razdoblje pojave ili promjene (M)

nnnn/nnnn ili nnnnnn

Vjetar (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

ili

VRBnnKT

Prevladavajuća vidljivost (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Vremenska pojava: intenzitet (C)

– ili +

N

S

W

Vremenska pojava: značajke i vrsta (C)

DZ ili

RA ili

SN ili

SG ili

PL ili

DS ili

SS ili

FZDZ ili

FZRA ili

SHGR ili

SHGS ili

SHRA ili

SHSN ili

TSGR ili

TSGS ili

TSRA ili

TSSN

FG ili

BR ili

SA ili

DU ili

HZ ili

FU ili

VA ili

SQ ili

PO ili

FC ili

TS ili

BCFG ili

BLDU ili

BLSA ili

BLSN ili

DRDU ili

DRSA ili

DRSN ili

FZFG ili

MIFG ili

PRFG

15.

 

Količina naoblake i visina baze ili vertikalna vidljivost (C)

FEWnnn ili

SCTnnn ili

BKNnnn ili

OVCnnn

VVnnn

ili

VV///

N

S

C

Vrsta oblaka (C)

CB ili TCU

Rasponi i razlučivosti za numeričke elemente uključene u TAF

Ref. br.

Elementi

Raspon

Razlučivost

1.

Smjer vjetra:

° u odnosu na pravi pol

000–360

10

2.

Brzina vjetra:

KT

00–99

1

3.

Vidljivost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 ili više

0 (utvrđena vrijednost: 9 999 )

4.

Vertikalna vidljivost:

u jedinicama od 100 stopa

000–020

1

5.

Naoblaka: visina baze oblaka:

u jedinicama od 100 stopa

000–099

100–200

1

10

6.

Temperatura zraka (najviša i najniža):

°C

–80–+60

1

(34)

Dodatak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 4.

Predložak za upozorenja na smicanje vjetra

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

C

=

uključivanje uvjetno, uvijek kad je primjenjivo.

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u upozorenja na smicanje vjetra prikazani su u Dodatku 8.

Napomena 2:

objašnjenja za kratice mogu se pronaći u dokumentu ICAO-a br. 8400 Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupci za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a).

Napomena 3:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio upozorenja na smicanje vjetra.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

1.

Oznaka lokacije aerodroma (M)

Oznaka lokacije aerodroma

nnnn

2.

Oznaka vrste poruke (M)

Vrsta poruke i redni broj

WS WRNG [n]n

3.

Vrijeme nastanka i razdoblje valjanosti (M)

Dan i vrijeme objavljivanja i, kad je primjenjivo, razdoblje valjanosti (UTC)

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ili

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4.

AKO SE UPOZORENJE NA SMICANJE VJETRA PONIŠTAVA, VIDJETI DETALJE NA KRAJU OVOG PREDLOŠKA.

5.

Pojava (M)

Oznaka pojave i njezine lokacije

[MOD] ili [SEV] WS IN APCH ili

[MOD] ili [SEV] WS [APCH] RWYnnn ili

[MOD] ili [SEV] WS IN CLIMB-OUT ili

[MOD] ili [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ili

MBST IN APCH ili

MBST [APCH] RWYnnn ili

MBST IN CLIMB-OUT ili

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6.

Opažena, prijavljena ili prognozirana pojava (M)

Oznaka koja govori je li pojava opažena ili prijavljena i očekuje se da će potrajati ili je prognozirana

REP AT nnnn nnnnnnnn ili

OBS [AT nnnn] ili

FCST

7.

Detalji pojave (C)

Opis pojave koja je povod za objavljivanje upozorenja na smicanje vjetra

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT ili

nnKT LOSS nnNM (ili nnKM) FNA RWYnn ili

nnKT GAIN nnNM (ili nnKM) FNA RWYnn

 

ILI

 

 

8.

Poništavanje upozorenja na smicanje vjetra

Poništavanje upozorenja na smicanje vjetra uz upućivanje na njegovu oznaku

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

(35)

Dodatak 5.A zamjenjuje se sljedećim:

„„Dodatak 5.

Predložak za SIGMET i AIRMET

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

C

=

uključivanje uvjetno, uvijek kad je primjenjivo; i

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u SIGMET ili AIRMET prikazani su u Dodatku 8.

Napomena 2:

jako ili umjereno zaleđivanje (SEV ICE, MOD ICE) i jake ili umjerene turbulencije (SEV TURB, MOD TURB) povezane s grmljavinskim olujama, kumulonimbusima ili tropskim ciklonama ne bi se trebali uključiti.

Napomena 3:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio SIGMET-a ni AIRMET-a.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak za SIGMET

Predložak za AIRMET

1.

Oznaka lokacije FIR-a/CTA-a (M)

Oznaka lokacije, prema ICAO-u, jedinice ATS-a koja opslužuje FIR ili CTA na koje se SIGMET/AIRMET odnosi

nnnn

2.

Oznaka (M)

Oznaka i redni broj SIGMET-a ili AIRMET-a

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3.

Razdoblje valjanosti (M)

Skupine dan-vrijeme kojima se označava razdoblje valjanosti (UTC)

VALID nnnnnn/nnnnnn

4.

Oznaka lokacije MWO-a (M)

Oznaka lokacije MWO-a koji je sastavio SIGMET ili AIRMET, s crticom za razdvajanje

nnnn–

5.

Novi redak

6.

Naziv FIR-a/CTA-a (M)

Oznaka lokacije i naziv FIR-a/CTA-a za koje se objavljuje SIGMET/AIRMET

nnnn nnnnnnnnnn FIR

ili

UIR

ili

FIR/UIR

ili nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7.

AKO SE SIGMET ILI AIRMET PONIŠTAVA, VIDJETI DETALJE NA KRAJU OVOG PREDLOŠKA.

8.

Oznaka statusa (C)  (9)

Oznaka ispitivanja ili vježbe

TEST ili EXER

TEST ili EXER

9.

Novi redak

10.

Pojava (M)

Opis pojave koja je povod za objavljivanje SIGMET-a/AIRMET-a

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] CB

ili

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] ili Snn[nn] Ennn[nn] ili Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

ili

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ili

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

ili

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11.

Opažena ili prognozirana pojava (M)  (11), (12)

Napomena je li informacija opažena i očekuje se da potraje ili je prognozirana

OBS [AT nnnnZ] ili

FCST [AT nnnnZ]

12.

Lokacija (C)  (11), (12), (13)

Lokacija (odnosi se na zemljopisnu širinu i dužinu (u stupnjevima i minutama))

Nnn[nn] Wnnn[nn] ili

Nnn[nn] Ennn[nn] ili

Snn[nn] Wnnn[nn] ili

Snn[nn] Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili

S OF Nnn[nn] ili

N OF Snn[nn] ili

S OF Snn[nn] ili

[AND]

W OF Wnnn[nn] ili

E OF Wnnn[nn] ili

W OF Ennn[nn] ili

E OF Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ili S OF Snn[nn]

ili

W OF Wnnn[nn] ili W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] ili E OF Ennn[nn]

ili

N OF LINE ili NE OF LINE ili E OF LINE ili SE OF LINE ili S OF LINE ili SW OF LINE ili W OF LINE ili NW OF LINE Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]] [AND N OF LINE ili NE OF LINE ili E OF LINE ili SE OF LINE ili S OF LINE ili SW OF LINE ili W OF LINE ili NW OF LINE Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]]

ili

WI Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – [Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]  (14)

ili ENTIRE UIR

ili ENTIRE FIR

ili ENTIRE FIR/UIR

ili ENTIRE CTA

ili WI nnnKM (ili nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

ili WI nnKM (ili nnNM) OF Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]  (16)

13.

Razina (C)

Razina leta ili apsolutna visina

[SFC/]FLnnn ili

[SFC/][n]nnnnFT (ili [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn ili

TOP FLnnn ili

[TOP] ABV FLnnn ili (ili [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) ili [n]nnnnFT/]FLnnn

ili TOP [ABV ili BLW] FLnnn  (15)

14.

Kretanje ili očekivano kretanje (C)  (11), (17), (18)

Kretanje ili očekivano kretanje (smjer i brzina) s upućivanjem na jednu od 16 točaka kompasa, ili nepokretno

MOV N [nnKMH] ili MOV NNE [nnKMH] ili

MOV NE [nnKMH] ili MOV ENE [nnKMH] ili

MOV E [nnKMH] ili MOV ESE [nnKMH] ili

MOV SE [nnKMH] ili MOV SSE [nnKMH] ili

MOV S [nnKMH] ili MOV SSW [nnKMH] ili

MOV SW [nnKMH] ili MOV WSW [nnKMH] ili

MOV W [nnKMH] ili MOV WNW [nnKMH] ili

MOV NW [nnKMH] ili MOV NNW [nnKMH]

(ili MOV N [nnKT] ili MOV NNE [nnKT] ili

MOV NE [nnKT] ili MOV ENE [nnKT] ili

MOV E [nnKT] ili MOV ESE [nnKT] ili

MOV SE [nnKT] ili MOV SSE [nnKT] ili

MOV S [nnKT] ili MOV SSW [nnKT] ili

MOV SW [nnKT] ili MOV WSW [nnKT] ili

MOV W [nnKT] ili MOV WNW [nnKT] ili

MOV NW [nnKT] ili MOV NNW [nnKT])

ili

STNR

15.

Promjene intenziteta (C)  (11)

Očekivane promjene intenziteta

INTSF ili

WKN ili

NC

16.

Prognozirano vrijeme (C)  (11), (12), (17)

Oznaka prognoziranog vremena pojave

FCST AT nnnnZ

17.

Prognoza položaja TC-a (C)  (15)

Prognoza položaja središta TC-a

TC CENTRE PSN Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

ili

TC CENTRE PSN Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] CB  (19)

18.

Prognoza položaja (C)  (11), (12), (13), (17)

Prognoza položaja pojave na kraju razdoblja valjanosti SIGMET-a  (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] ili

Nnn[nn] Ennn[nn] ili

Snn[nn] Wnnn[nn] ili

Snn[nn] Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili

S OF Nnn[nn] ili

N OF Snn[nn] ili

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] ili

E OF Wnnn[nn] ili

W OF Ennn[nn] ili

E OF Ennn[nn]

ili

N OF Nnn[nn] ili N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ili S OF Snn[nn]

ili

W OF Wnnn[nn] ili W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] ili E OF Ennn[nn]

ili

N OF LINE ili NE OF LINE ili E OF LINE ili SE OF LINE ili S OF LINE ili SW OF LINE ili W OF LINE ili NW OF LINE Nnn[nn] ili

Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]] [AND N OF LINE ili NE OF LINE ili E OF LINE ili SE OF LINE ili S OF LINE ili SW OF LINE ili W OF LINE ili NW OF LINE Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] [– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]]

ili

WI Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]  (14)

ili ENTIRE FIR

ili ENTIRE UIR

ili ENTIRE FIR/UIR

ili ENTIRE CTA

ili NO VA EXP  (21)

ili

WI nnKM (ili nnNM) OF Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]  (16)

ili

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19.

Ponavljanje elemenata (C)  (22)

Ponavljanje elemenata uključenih u SIGMET za oblak vulkanskog pepela ili tropske ciklone

[AND]  (22)

20.

Novi redak ako se elementi ponavljaju

 

ILI

21.

Poništavanje SIGMET-a/AIRMET-a (C)

Poništavanje SIGMET-a/AIRMET-a uz upućivanje na njegovu oznaku

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

ili

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR]  (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn”

(36)

Dodatak 5.B briše se;

(37)

Dodatak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 6.

Predložak za savjete o vulkanskom pepelu

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

O

=

uključivanje moguće;

C

=

uključivanje uvjetno, uključeno uvijek kad je primjenjivo.

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u savjete o vulkanskom pepelu prikazani su u Dodatku 8.

Napomena 2:

objašnjenja za kratice mogu se pronaći u dokumentu ICAO-a br. 8400 Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupci za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a).

Napomena 3:

obvezno je umetanje dvotočke („:”) nakon svakog naslova elementa.

Napomena 4:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio savjeta o vulkanskom pepelu.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

1.

Oznaka vrste poruke (M)

Vrsta poruke

VA ADVISORY

2.

Novi redak

3.

Oznaka statusa (C)  (23)

Oznaka ispitivanja ili vježbe

STATUS:

TEST ili EXER

4.

Novi redak

5.

Vrijeme nastanka (M)

Godina, mjesec, dan, vrijeme (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6.

Novi redak

7.

Naziv VAAC-a (M)

Naziv VAAC-a

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8.

Novi redak

9.

Ime vulkana (M)

Ime i broj vulkana koji dodjeljuje Međunarodno udruženje za vulkanologiju i kemiju unutrašnjosti Zemlje

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

ili UNKNOWN

ili UNNAMED

10.

Novi redak

11.

Lokacija vulkana (M)

Lokacija vulkana u stupnjevima i minutama

PSN:

Nnnnn ili Snnnn Wnnnnn ili Ennnnn

ili UNKNOWN

12.

Novi redak

13.

Država ili regija (M)

Država, ili regija ako pepeo nije prijavljen iznad države

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn ili UNKNOWN

14.

Novi redak

15.

Najveća nadmorska visina (M)

Najveća nadmorska visina u metrima (ili stopama)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (ili nnnnnFT)

ili SFC

ili UNKNOWN

16.

Novi redak

17.

Broj upozorenja (M)

Broj upozorenja: godina s ispisanim svim znamenkama i broj poruke (zaseban niz za svaki vulkan)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18.

Novi redak

19.

Izvor informacija (M)

Izvor informacija slobodnim unosom teksta

INFO SOURCE:

Slobodni unos teksta do 32 znaka

20.

Novi redak

21.

Kod bojom (O)

Zrakoplovni kod bojom

AVIATION COLOUR CODE:

RED ili ORANGE ili YELLOW ili GREEN ili UNKNOWN ili NOT GIVEN ili NIL

22.

Novi redak

23.

Detalji o erupciji (M)  (24)

Detalji o erupciji (uključujući datum/vrijeme erupcija)

ERUPTION DETAILS:

Slobodni unos teksta do 64 znakova

ili UNKNOWN

24.

Novi redak

25.

Vrijeme opažanja (ili procjene) oblakâ vulkanskog pepela (M)

Dan i vrijeme (UTC) opažanja (ili procjene) oblakâ vulkanskog pepela

OBS (ili EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26.

Novi redak

27.

Opaženi ili procijenjeni oblaci vulkanskog pepela (M)

Horizontalno (u stupnjevima i minutama) i vertikalno prostiranje u vrijeme opažanja opaženih ili procijenjenih oblaka vulkanskog pepela ili, ako je baza nepoznata, vrh opaženih ili procijenjenih oblaka vulkanskog pepela;

Kretanje opaženih ili procijenjenih oblaka vulkanskog pepela

OBS VA CLD ili EST VA CLD:

TOP FLnnn ili SFC/FLnnn ili FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn][– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (ili KT) ili

MOV NE nnKMH (ili KT) ili

MOV E nnKMH (ili KT) ili

MOV SE nnKMH (ili KT) ili

MOV S nnKMH (ili KT) ili

MOV SW nnKMH (ili KT) ili

MOV W nnKMH (ili KT) ili

MOV NW nnKMH (ili KT)

ili

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) ili WIND FLnnn/nnn VRBnnKT ili WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT ili WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28.

Novi redak

29.

Prognozirana visina i prognoza položaja oblakâ vulkanskog pepela (+ 6 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (6 sati od „Vremena opažanja (ili procjene) oblakâ vulkanskog pepela” iz stavke 12.);

Prognozirana visina i prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) za svaku nakupinu oblaka vulkanskog pepela za to utvrđeno vrijeme valjanosti

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC ili FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn][– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]  (26),  (27)

ili NO VA EXP

ili NOT AVBL

ili NOT PROVIDED

30.

Novi redak

31.

Prognozirana visina i prognoza položaja oblakâ vulkanskog pepela (+ 12 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (12 sati od „Vremena opažanja (ili procjene) oblakâ vulkanskog pepela” iz stavke 12.);

Prognozirana visina i prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) za svaku nakupinu oblaka vulkanskog pepela za to utvrđeno vrijeme valjanosti

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC ili FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn][– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]  (26),  (27)

ili NO VA EXP

ili NOT AVBL

ili NOT PROVIDED

32.

Novi redak

33.

Prognozirana visina i prognoza položaja oblakâ vulkanskog pepela

(+ 18 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (18 sati od „Vremena opažanja (ili procjene) oblakâ vulkanskog pepela” iz stavke 12.);

Prognozirana visina i prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) za svaku nakupinu oblaka vulkanskog pepela za to utvrđeno vrijeme valjanosti

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC ili FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn][– Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] – Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]  (26),  (27)

ili NO VA EXP

ili NOT AVBL

ili NOT PROVIDED

34.

Novi redak

35.

Napomene (M)  (24)

Napomene, prema potrebi

RMK:

Slobodni unos teksta do 256 znakova

ili NIL

36.

Novi redak

37.

Sljedeće upozorenje (M)

Godina, mjesec, dan i vrijeme (UTC)

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

ili NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

ili NO FURTHER ADVISORIES

ili WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

(38)

Dodatak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 7.

Predložak za savjete o tropskim ciklonama

Legenda:

M

=

uključivanje obvezno;

C

=

uključivanje uvjetno, uključeno uvijek kad je primjenjivo;

O

=

uključivanje moguće;

=

=

dvostruka crta ukazuje na to da bi se tekst nakon nje trebao smjestiti na sljedeću crtu.

Napomena 1:

rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u savjete o tropskim ciklonama prikazani su u Dodatku 8.

Napomena 2:

objašnjenja za kratice mogu se pronaći u dokumentu ICAO-a br. 8400 Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupci za usluge u zračnoj plovidbi – kratice i kodovi ICAO-a).

Napomena 3:

obvezno je umetanje dvotočke („:“) nakon svakog naslova elementa.

Napomena 4:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio savjeta o tropskim ciklonama.

Ref. br.

Element

Detaljni sadržaj

Predložak (predlošci)

1.

Oznaka vrste poruke (M)

Vrsta poruke

TC ADVISORY

 

2.

Novi redak

3.

Oznaka statusa (C)  (28)

Oznaka ispitivanja ili vježbe

STATUS:

TEST ili EXER

4.

Novi redak

5.

Vrijeme nastanka (M)

Godina, mjesec, dan i vrijeme objavljivanja (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6.

Novi redak

7.

Naziv TCAC-a (M)

Naziv TCAC-a

(oznaka lokacije ili puni naziv)

TCAC:

nnnn ili nnnnnnnnnn

8.

Novi redak

9.

Ime tropske ciklone (M)

Ime tropske ciklone ili„NN” za tropsku ciklonu bez imena

TC:

nnnnnnnnnnnn ili NN

10.

Novi redak

11.

Broj upozorenja (M)

Upozorenje: godina s ispisanim svim znamenkama i broj poruke (zaseban niz za svaku tropsku ciklonu)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12.

Novi redak

13.

Opaženi položaj središta (M)

Dan i vrijeme (UTC) te položaj središta tropske ciklone (u stupnjevima i minutama)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

14.

Novi redak

15.

Opaženi kumulonimbus (O)  (29)

Lokacija kumulonimbusa (odnosi se na zemljopisnu širinu i dužinu (u stupnjevima i minutama)) i vertikalno prostiranje (razina leta)

CB:

WI nnnKM (ili nnnNM) OF TC CENTRE

ili

WI  (30) Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

[Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn] –

Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]]

TOP [ABV ili BLW] FLnnn

NIL

16.

Novi redak

17.

Smjer i brzina kretanja (M)

Smjer i brzina kretanja u obliku 16 točaka kompasa i km/h (ili u čvorovima) ili nepokretno (< 2 km/h (1 čvor))

MOV:

N nnKMH (ili KT) ili

NNE nnKMH (ili KT) ili

NE nnKMH (ili KT) ili

ENE nnKMH (ili KT) ili

E nnKMH (ili KT) ili

ESE nnKMH (ili KT) ili

SE nnKMH (ili KT) ili

SSE nnKMH (ili KT) ili

S nnKMH (ili KT) ili

SSW nnKMH (ili KT) ili

SW nnKMH (ili KT) ili

WSW nnKMH (ili KT) ili

W nnKMH (ili KT) ili

WNW nnKMH (ili KT) ili

NW nnKMH (ili KT) ili

NNW nnKMH (ili KT) ili

STNR

18.

Novi redak

19.

Promjene intenziteta (M)

Promjene brzine najsnažnijeg prizemnog vjetra u vrijeme opažanja

INTST CHANGE:

INTSF ili WKN ili NC

20.

Novi redak

21.

Tlak u središtu (M)

Tlak u središtu (u hPa)

C:

nnnHPA

22.

Novi redak

23.

Najsnažniji prizemni vjetar (M)

Maksimum prizemnog vjetra u blizini središta (srednja vrijednost prizemnog vjetra u razdoblju 10 minuta, u m/s (ili u čvorovima))

MAX WIND:

nn[n]KT

24.

Novi redak

25.

Prognoza položaja središta

(+ 6 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (6 sati od „DTG” iz stavke 5.);

Prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) središta tropske ciklone

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

26.

Novi redak

27.

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (+ 6 sati) (M)

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (6 sati nakon „DTG” iz stavke 5.)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28.

Novi redak

29.

Prognoza položaja središta

(+ 12 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (12 sati od „DTG” iz stavke 5.)

Prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) središta tropske ciklone

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

30.

Novi redak

31.

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (+ 12 sati) (M)

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (12 sati nakon „DTG” iz stavke 5.)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32.

Novi redak

33.

Prognoza položaja središta

(+ 18 sati) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (18 sati od „DTG” iz stavke 5.)

Prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) središta tropske ciklone

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

34.

Novi redak

35.

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (+ 18 sati) (M)

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (18 sati nakon „DTG” iz stavke 5.)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36.

Novi redak

37.

Prognoza položaja središta

(+ 24 sata) (M)

Dan i vrijeme (UTC) (24 sata od „DTG” iz stavke 5.)

Prognoza položaja (u stupnjevima i minutama) središta tropske ciklone

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] ili Snn[nn] Wnnn[nn] ili Ennn[nn]

38.

Novi redak

39.

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (+ 24 sata) (M)

Prognoza najsnažnijeg prizemnog vjetra (24 sati nakon „DTG” iz stavke 5.)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40.

Novi redak

41.

Napomene (M)

Napomene, prema potrebi

RMK:

Slobodni unos teksta do 256 znakova

ili NIL

42.

Novi redak

43.

Očekivano vrijeme objavljivanja sljedećeg upozorenja (M)

Očekivana godina, mjesec, dan i vrijeme (UTC) objavljivanja sljedećeg upozorenja

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

ili NO MSG EXP

(39)

Dodatak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 8.

Rasponi i razlučivosti numeričkih elemenata uključenih u savjete o vulkanskom pepelu, upozorenja na tropske ciklone, SIGMET, AIRMET, aerodromska upozorenja i upozorenja na smicanje vjetra

Napomena:

brojevi redaka u stupcu „Ref. br.” navode se samo radi jasnoće i jednostavnosti upućivanja te nisu dio predloška.

Ref. br.

Elementi

Raspon

Razlučivost

1.

Najveća nadmorska visina:

FT

000–27 000

1

 

 

M

000–8 100

1

2.

Broj upozorenja:

za VA (indeks)  (31)

000–2 000

1

 

 

za TC (indeks)  (31)

00–99

1

3.

Najsnažniji prizemni vjetar:

KT

00–99

1

4.

Tlak u središtu:

hPa

850–1 050

1

5.

Brzina prizemnog vjetra:

KT

30–99

1

6.

Prizemna vidljivost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–5 000

100

7.

Naoblaka: visina baze:

FT

000–1 000

100

8.

Naoblaka: visina vrha:

FT

000–9 900

100

 

 

FT

10 000 –60 000

1 000

9.

Zemljopisne širine:

° (stupnjevi)

00–90

1

 

 

(minute)

00–60

1

10.

Zemljopisne dužine:

° (stupnjevi)

000–180

1

 

 

(minute)

00–60

1

11.

Razine leta:

 

000–650

10

12.

Kretanje:

KMH

0–300

10

 

 

KT

0–150

5


(1)  Ako neki meteorološki element privremeno nedostaje ili se njegova vrijednost privremeno smatra netočnom, zamjenjuje se jednom kosom crtom („/”) za svaku znamenku kratice tekstualne poruke te se za njega navodi da nedostaje kako bi se zajamčilo pouzdano prevođenje u druge oblike kodova.

(2)  Uključuje se ako je vidljivost ili vidljivost uzduž uzletno-sletne staze < 1 500 m za do najviše četiri uzletno-sletne staze.

(3)  „Jako” se upotrebljava za označavanje tornada ili pijavice; „umjereno” (bez oznake) za označavanje ljevkastog oblaka koji ne dopire do zemlje.

(4)  Samo za automatska izvješća.

(5)  U slučaju automatskih izvješća kose crte („//”) mogu, prema potrebi, zamijeniti odgovarajuću vrstu oblaka ovisno o sposobnosti sustava automatskog motrenja. Nadalje, kose crte mogu zamijeniti količinu naoblake i/ili visinu oblaka prijavljenog sloja CB-a ili TCU-a.

(6)  Uključuje se kad god je primjenjivo. Nema oznake za umjereni intenzitet.

(7)  Do četiri sloja oblaka.

(8)  Sastoji se od najviše četiriju temperatura (dvije najviše i dvije najniže temperature).

(9)  Upotrebljava se samo ako se SIGMET/AIRMET objavljuje kako bi se ukazalo na to da se provodi ispitivanje ili vježba. Ako je uključena riječ „TEST” ili kratica „EXER”, poruka može sadržavati informacije koje ne bi trebalo operativno upotrebljavati ili će, u suprotnom, završiti odmah nakon riječi „TEST”.

(10)  Upotrebljava se za tropske ciklone bez imena.

(11)  U slučaju oblaka vulkanskog pepela koji pokriva više od jednog područja unutar FIR-a ti elementi mogu se prema potrebi ponavljati. Ispred svih lokacija i prognoza položaja navodi se opaženo ili prognozirano vrijeme.

(12)  U slučaju kumulonimbusa povezanih s tropskim ciklonama koji pokrivaju više od jednog područja unutar FIR-a ti elementi mogu se prema potrebi ponavljati. Ispred svih lokacija i prognoza položaja mora se navesti opaženo ili prognozirano vrijeme.

(13)  U slučaju SIGMET-a za radioaktivni oblak upotrebljava se samo „unutar” (WI) za elemente lokacija” i „prognoza položaja”.

(14)  Broj koordinata mora biti što manji i u uobičajenim okolnostima ne bi trebao biti veći od sedam.

(15)  Samo za SIGMET za tropske ciklone.

(16)  Samo za SIGMET za radioaktivni oblak. Primjenjuje se polumjer od najviše 30 kilometara (ili 16 nautičkih milja) od izvora i vertikalnog prostiranja od površine (SFC) do gornje granice područja letnih informacija/gornjeg područja letnih informacija (FIR/UIR) ili kontroliranog područja (CTA).

(17)  Elementi „prognozirano vrijeme” i „prognoza položaja” ne smiju se upotrebljavati zajedno s elementom „kretanje ili očekivano kretanje”.

(18)  U slučaju SIGMET-a za radioaktivni oblak upotrebljava se samo „nepokretno” (STNR) za element „kretanje ili očekivano kretanje”.

(19)  Izraz „CB” upotrebljava se kad je uključena prognoza položaja kumulonimbusa.

(20)  Prognoza položaja kumulonimbusa (CB) povezanog s tropskim ciklonama odnosi se na prognozirano vrijeme položaja središta tropske ciklone, a ne na kraj razdoblja valjanosti SIGMET-a.

(21)  Samo za SIGMET za vulkanski pepeo.

(22)  Upotrebljava se za dva ili više oblaka vulkanskog pepela ili kumulonimbusa povezanih s tropskim ciklonama koji istodobno utječu na odgovarajući FIR.

(23)  Upotrebljava se samo ako se poruka objavljuje kako bi se ukazalo na to da se provodi ispitivanje ili vježba. Ako je uključena riječ „TEST” ili kratica „EXER”, poruka može sadržavati informacije koje ne bi trebalo operativno upotrebljavati ili će, u suprotnom, završiti odmah nakon riječi „TEST”.

(24)  Izraz „resuspendiran” upotrebljava se za taloge vulkanskog pepela koje je podigao vjetar.

(25)  Ako je oblak vulkanskog pepela (npr. AIREP) prijavljen, ali se ne može otkriti na temelju satelitskih podataka.

(26)  Ravna crta između dviju točaka nacrtana na karti u Mercatorovoj projekciji ili ravna crta između dviju točaka koja siječe crte zemljopisne dužine pod stalnim kutom.

(27)  Do četiri odabrana sloja”.

(28)  Upotrebljava se samo ako se poruka objavljuje kako bi se ukazalo na to da se provodi ispitivanje ili vježba. Ako je uključena riječ „TEST” ili kratica „EXER”, poruka može sadržavati informacije koje ne bi trebalo operativno upotrebljavati ili će, u suprotnom, završiti odmah nakon riječi „TEST”.

(29)  U slučaju kumulonimbusa povezanih s tropskim ciklonama koji pokrivaju više od jednog područja unutar područja odgovornosti taj element može se prema potrebi ponavljati.

(30)  Broj koordinata trebao bi biti što manji i u uobičajenim okolnostima ne bi trebao biti veći od sedam.

(31)  Nedimenzionalno”.


PRILOG V.

Dodatak 3. Prilogu VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/373 zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak 3.

FORMAT ZA SNOWTAM

Image 1

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE FORMATA ZA SNOWTAM

1.   Općenito

a)

Kad se izvješćuje o više uzletno-sletnih staza, treba ponoviti stavke od B do H (odjeljak za izračun performansi zrakoplova).

b)

Slova koja se upotrebljavaju za označavanje stavki upotrebljavaju se samo u referentne svrhe i ne uključuju se u poruke. Slova M (mandatory = obvezno), C (conditional = uvjetno) i O (optional = moguće) označavaju upotrebu i informacije te se moraju uključiti kako je objašnjeno u nastavku.

c)

Upotrebljavaju se metričke jedinice i ne prijavljuju se mjerne jedinice.

d)

Najdulje trajanje valjanosti SNOWTAM-a jest 8 sati. Novi SNOWTAM objavljuje se kad god se primi novo izvješće o stanju uzletno-sletne staze.

e)

SNOWTAM-om se poništava prethodni SNOWTAM.

f)

Skraćeni naslov „TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” uključen je kako bi se olakšala automatska obrada poruka SNOWTAM u računalnim bazama podataka. Objašnjenje je tih simbola sljedeće:

TT

=

podatkovna oznaka za SNOWTAM = SW;

AA

=

zemljopisna oznaka država članica, npr. LF = Francuska;

iiii

=

serijski broj SNOWTAM-a u bloku od četiriju znamenki;

CCCC

=

četveroslovna oznaka lokacije aerodroma na koji se odnosi SNOWTAM;

MMYYGGgg

=

datum/vrijeme opažanja/mjerenja, pri čemu:

MM

=

mjesec, npr. siječanj = 01, prosinac = 12;

YY

=

dan u mjesecu;

GGgg

=

vrijeme u satima (GG) i minutama (gg) (UTC);

(BBB)

=

neobvezni blok za:

ispravak, u slučaju pogreške prethodno poslane poruke SNOWTAM s istim serijskim brojem = COR.

Zagrade u (BBB) označavaju da je taj blok neobvezan. Kad se izvješćuje o više uzletno-sletnih staza i navode se pojedinačni datumi/vremena opažanja/procjene ponavljanjem stavke B, posljednji datum/vrijeme opažanja/procjene mora se umetnuti u skraćeni naslov (MMYYGGgg).

g)

Tekst „SNOWTAM” u formatu za SNOWTAM i serijski broj SNOWTAM-a u bloku od četiriju znamenki odvajaju se razmakom, npr. SNOWTAM 0124.

h)

Radi lakše čitljivosti poruke SNOWTAM umeće se znak za početak novog retka iza serijskog broja SNOWTAM-a, iza stavke A te iza odjeljka za izračun performansi zrakoplova.

i)

Kad se izvješćuje o više uzletno-sletnih staza, treba ponoviti informacije u odjeljku za izračun performansi zrakoplova od datuma i vremena procjene za svaku uzletno-sletnu stazu ispred informacija u odjeljku pregleda situacije.

j)

Obvezne su informacije:

1)

OZNAKA LOKACIJE AERODROMA;

2)

DATUM I VRIJEME PROCJENE;

3)

NIŽI BROJ OZNAKE UZLETNO-SLETNE STAZE;

4)

KOD STANJA UZLETNO-SLETNE STAZE ZA SVAKU TREĆINU UZLETNO-SLETNE STAZE; i

5)

OPIS STANJA SVAKE TREĆINE UZLETNO-SLETNE STAZE (kad se kod stanja uzletno-sletne staze (RWYCC) prijavljuje 1–5).

2.   Odjeljak za izračun performansi zrakoplova

Stavka A

Oznaka lokacije aerodroma (četveroslovna oznaka lokacije).

Stavka B

Datum i vrijeme procjene (osmeroznamenkasti blok datum-vrijeme koji označava vrijeme opažanja kao mjesec, dan, sat i minute (UTC)).

Stavka C

Niži broj oznake uzletno-sletne staze (nn[L] ili nn[C] ili nn[R]).

Navodi se samo jedna oznaka uzletno-sletne staze za svaku uzletno-sletnu stazu i to je uvijek niži broj.

Stavka D

Kod stanja uzletno-sletne staze za svaku trećinu uzletno-sletne staze. Za svaku trećinu uzletno-sletne staze navodi se samo jedna znamenka (0, 1, 2, 3, 4, 5 ili 6), odvojeno kosom crtom (n/n/n).

Stavka E

Postotak pokrivenosti za svaku trećinu uzletno-sletne staze. Ako se navodi, za svaku trećinu uzletno-sletne staze navesti 25, 50, 75 ili 100, odvojeno kosom crtom ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Te se informacije navode samo ako je stanje uzletno-sletne staze za svaku trećinu uzletno-sletne staze (stavka D) prijavljeno kao nešto drugo osim 6 te ako je prijavljen opis stanja svake trećine uzletno-sletne staze (stavka G) različit od „SUHA”.

Kad se uvjeti ne prijavljuju, to se označava kraticom NR kod odgovarajuće trećine uzletno-sletne staze.

Stavka F

Dubina rasute kontaminacije za svaku trećinu uzletno-sletne staze. Ako se navodi, za svaku trećinu uzletno-sletne staze navesti vrijednost u milimetrima, odvojeno kosom crtom (nn/nn/nn ili nnn/nnn/nnn).

Te se informacije navode samo za sljedeće vrste kontaminacije:

stajaća voda, vrijednosti koje treba prijaviti 04, zatim procijenjena vrijednost. Značajne promjene 3 mm,

bljuzgavica, vrijednosti koje treba prijaviti 03, zatim procijenjena vrijednost. Značajne promjene 3 mm,

mokri snijeg, vrijednosti koje treba prijaviti 03, zatim procijenjena vrijednost. Značajne promjene 5 mm, i

suhi snijeg, vrijednosti koje treba prijaviti 03, zatim procijenjena vrijednost. Značajne promjene 20 mm.

Kad se uvjeti ne prijavljuju, to se označava kraticom NR kod odgovarajuće trećine uzletno-sletne staze.

Stavka G

Opis stanja svake trećine uzletno-sletne staze. Navodi se bilo koji od sljedećih opisa stanja za svaku trećinu uzletno-sletne staze, odvojen kosom crtom.

COMPACTED SNOW (ZBIJENI SNIJEG)

DRY SNOW (SUHI SNIJEG)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SUHI SNIJEG NA ZBIJENOM SNIJEGU)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (SUHI SNIJEG NA LEDU)

FROST (POLEDICA)

ICE (LED)

SLIPPERY WET (SKLISKA MOKRA)

SLUSH (BLJUZGAVICA)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (POSEBNO PRIPREMLJENA ZIMSKA UZLETNO-SLETNA STAZA)

STANDING WATER (STAJAĆA VODA)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (VODA NA ZBIJENOM SNIJEGU)

WET (MOKRA)

WET ICE (MOKRI LED)

WET SNOW (MOKRI SNIJEG)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (MOKRI SNIJEG NA ZBIJENOM SNIJEGU)

WET SNOW ON TOP OF ICE (MOKRI SNIJEG NA LEDU)

DRY (SUHA) (prijavljuje se samo kad nema kontaminacije)

Kad se uvjeti ne prijavljuju, to se označava kraticom NR kod odgovarajuće trećine uzletno-sletne staze.

Stavka H

Širina uzletno-sletne staze na koju se primjenjuju kodovi stanja uzletno-sletne staze. Navodi se širina u metrima ako je manja od objavljene širine uzletno-sletne staze.

3.   Odjeljak pregleda situacije

Elementi odjeljka pregleda situacije moraju završavati točkom.

Elementi odjeljka pregleda situacije za koje ne postoje informacije ili za koje uvjetne okolnosti za objavu nisu ispunjene potpuno se izostavljaju.

Stavka I

Smanjena duljina uzletno-sletne staze. Navode se primjenjiva oznaka uzletno-sletne staze i dostupna duljina u metrima (npr. RWY nn [L] ili nn [C] ili nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Te su informacije uvjetne kad se NOTAM objavljuje s novim skupom objavljenih udaljenosti.

Stavka J

Snijeg koji stvara zamete na uzletno-sletnoj stazi. Kad se prijavljuje‚ „DRIFTING SNOW” (SNIJEG KOJI STVARA ZAMETE) navodi se s razmakom i riječima „DRIFTING SNOW” (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn[R] DRIFTING SNOW).

Stavka K

Rasuti pijesak na uzletno-sletnoj stazi. Kad se prijavljuje rasuti pijesak na uzletno-sletnoj stazi, navodi se niži broj oznake uzletno-sletne staze s razmakom i riječima „LOOSE SAND” (RASUTI PIJESAK) (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn[R] LOOSE SAND).

Stavka L

Kemijska obrada na uzletno-sletnoj stazi. Kad se prijavljuje da je primijenjena kemijska obrada, navodi se niži broj oznake uzletno-sletne staze s razmakom i riječima „CHEMICALLY TREATED” (KEMIJSKA OBRADA) (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Stavka M

Nanosi snijega na uzletno-sletnoj stazi. Kad se prijavljuje prisutnost nanosa snijega na uzletno-sletnoj stazi, navodi se niži broj oznake uzletno-sletne staze s razmakom i riječi „SNOWBANK” (NANOS SNIJEGA) te s razmakom i slovima lijevo L ili desno R ili s obiju strana LR, iza čega se navodi udaljenost u metrima od središnje crte odvojeno razmakom FM CL (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn[R] SNOWBANK Lnn ili Rnn ili LRnn FM CL).

Stavka N

Nanosi snijega na stazi za vožnju. Kad su prisutni nanosi snijega na stazi za vožnju, navodi se oznaka staze/staza za vožnju s razmakom i riječi „SNOWBANKS” (NANOSI SNIJEGA) (TWY [nn]n ili TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… ili ALL TWYS SNOWBANKS).

Stavka O

Nanosi snijega uz uzletno-sletnu stazu. Kad se prijavljuje prisutnost nanosa snijega koji prodiru u profil visine u planu postupanja u slučaju snijega na aerodromu, navode se niži broj oznake uzletno-sletne staze i riječi „ADJ SNOWBANKS” (RWY nn ili RWY nn[L] ili nn[C] ili nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Stavka P

Uvjeti na stazi za vožnju. Kad se prijavljuju klizavost ili loši uvjeti na stazi za vožnju, navodi se oznaka staze za vožnju s razmakom i riječi „POOR” (TWY [n ili nn] POOR ili TWYS [n ili nn]/[n ili nn]/[n ili nn] POOR… ili ALL TWYS POOR).

Stavka R

Uvjeti na stajanci. Kad se prijavljuju klizavost ili loši uvjeti na stajanci, navodi se oznaka stajanke s razmakom i riječi „POOR” (APRON [nnnn] POOR ili APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR ili ALL APRONS POOR).

Stavka S

(NR) Ne prijavljuje se.

Stavka T

Napomene jednostavnim jezikom.


ODLUKE

12.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1339

оd 11. kolovoza 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (2), sadržaj internetskih stranica i mobilnih aplikacija koji zadovoljava usklađene norme ili njihov dio na koje se upućuje u objavama u Službenom listu Europske unije, smatra se sukladnim sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 4., obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima.

(2)

Na temelju Provedbene odluke C(2017) 2585 CEN, Cenelec i ETSI izmijenili su usklađenu normu EN 301 549 v2.1.2 (2018–08), na koju se upućuje u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2018/2048 (3). Rezultat je donošenje usklađene europske norme s izmjenama EN 301 549 v3.2.1 (2021–03).Usklađenom europskom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) utvrđuju se, među ostalim, tehnički zahtjevi za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija te se u njima navodi odnos između relevantnih odredbi iz norme i zahtjeva za pristupačnost iz članka 4. Direktive (EU) 2016/2102.

(3)

Usklađenom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) ažuriraju se, među ostalim, raspoređivanja u tablicama A.1. i A.2. Priloga A, kojima se utvrđuje pretpostavka sukladnosti s Direktivom (EU) 2016/2102. U Prilogu E normi nalaze se smjernice o njezinoj upotrebi, a u Prilogu F dodatne informacije o izmjenama.

(4)

Komisija je u suradnji s CEN-om, Cenelecom i ETSI-jem procijenila jesu li relevantne odredbe iz usklađene europske norme EN 301 549 v3.2.1 (2021–03), koju su dostavili CEN, Cenelec i ETSI, u skladu sa zahtjevom iz Provedbene odluke C (2017) 2585.

(5)

Procjenom je utvrđeno da relevantne odredbe usklađene europske norme EN 301 549 v3.2.1 (2021–03) ispunjavaju zahtjeve koje trebaju obuhvatiti, a koji su utvrđeni u Prilogu II. Provedbenoj odluci C(2017) 2585. Stoga je primjereno objaviti upućivanje na tu normu u Službenom listu Europske unije.

(6)

Stoga se upućivanja na usklađenu normu EN 301 549 v2.1.2 (2018–08) moraju povući iz Službenog lista Europske unije jer je izmijenjena usklađenom europskom normom EN 301 549 v3.2.1 (2021–03).

(7)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu primjene usklađene norme EN 301 549 V3.2.1 (2021–03), potrebno je odgoditi povlačenje usklađene norme EN 301 549 v2.1.2 (2018–08).

(8)

Provedbenu odluku (EU) 2018/2048 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na takvu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2018/2048 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga primjenjuje se od 12. veljače 2022.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2048 оd 20. prosinca 2018. o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 84.).


PRILOG

Tablica u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2018/2048 mijenja se kako slijedi:

1.

Redak 1. briše se.

2.

Umeće se sljedeći redak 2.:

Br.

Upućivanje na normu

„2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021–03)

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga IKT-a”