ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 278

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
2. kolovoza 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2021/1274 Europske središnje banke od 27. srpnja 2021. o daljnjem prenošenju ovlasti za donošenje određenih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača i određenih ovlasti u vezi s postupcima akreditacije akreditiranih proizvođača te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1975 (ESB/2021/32)

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

2.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 278/1


ODLUKA (EU) 2021/1274 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 27. srpnja 2021.

o daljnjem prenošenju ovlasti za donošenje određenih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača i određenih ovlasti u vezi s postupcima akreditacije akreditiranih proizvođača te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1975 (ESB/2021/32)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 1.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 16.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2020/637 Europske središnje banke od 27. travnja 2020. o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura (ESB/2020/24) (1), a posebno njezin članak 20. stavke 2. i 3.

budući da:

(1)

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24), Izvršni odbor nadležan je za donošenje svih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača u skladu s člankom 6. stavcima 1., 3. i 7., člancima 7. i 10., člankom 14. stavcima 1. i 4. te člancima od 16. do 19. te Odluke. Člankom 20. stavkom 2. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) omogućuje se Izvršnom odboru da dalje prenosi posebne ovlasti za donošenje odluka jednom od svojih članova radi donošenja određenih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača. Osim toga, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24), Izvršni odbor može također dalje prenositi posebne ovlasti za donošenje odluka na operativnu razinu Europske središnje banke (ESB).

(2)

Kako bi se dodatno pojednostavnili postupci akreditacije, ovlasti za donošenje svih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača u skladu s člankom 6. stavcima 1., 3. i 7. te člankom 7. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) trebalo bi dalje prenijeti članu Izvršnog odbora kojem uprava Novčanice dostavlja izvješća. Osim toga, postupke u vezi s aktivnostima akreditiranih proizvođača, za koje je potrebna prethodna pisana suglasnost ESB-a u skladu s člankom 10. stavkom 1. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24), trebalo bi pojednostavniti daljnjim prenošenjem ovlasti za davanje takve prethodne pisane suglasnosti na operativnu razinu uprave Novčanice.

(3)

Važni slučajevi neusklađenosti utvrđeni tijekom inspekcije akreditiranih proizvođača mogu zahtijevati prestanak odgovarajuće aktivnosti sa zaštićenim elementom eura s trenutačnim učinkom. Kako bi se ESB-u olakšala brza reakcija, odluke o takvim prestancima trebalo bi dalje prenijeti na operativnu razinu uprave Novčanice.

(4)

Odluka (EU) 2016/1975 Europske središnje banke(ESB/2016/39) (2) odnosi se na nadležnosti Izvršnog odbora u skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke ESB/2013/54 Europske središnje banke (3). Odluka ESB/2013/54 stavljena je izvan snage Odlukom (EU) 2020/637 (ESB/2020/24). Radi jasnoće potrebno je također staviti izvan snage Odluku (EU) 2016/1975 (ESB/2016/39).

(5)

Kako bi se osigurala kolektivna odgovornost Izvršnog odbora, sve odluke koje donese član Izvršnog odbora na kojeg je odobreno daljnje prenošenje ili koje se donesu na operativnoj razini uprave Novčanice u skladu s odlukom o daljnjem prenošenju trebalo bi svake godine dostaviti Izvršnom odboru,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Daljnje prenošenje ovlasti za akreditiranje proizvođača i davanje prethodne pisane suglasnosti ESB-a

1.   Izvršni odbor dalje prenosi ovlast za donošenje svih odluka koje se odnose na akreditaciju proizvođača u skladu s člankom 6. stavcima 1., 3. i 7. i člankom 7. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) članu Izvršnog odbora kojem uprava Novčanice dostavlja izvješće.

2.   Izvršni odbor dalje prenosi ovlast davanja prethodne pisane suglasnosti ESB-a u skladu s člankom 10. stavkom 1. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) u slučajevima u kojima je akreditirani proizvođač ispunio sve odgovarajuće zahtjeve za akreditaciju u skladu s člancima 3. i 4. te Odluke i sve odgovarajuće obveze u skladu s člankom 9. iste Odluke, direktoru uprave Novčanice i voditelju Odjela upravljanja novčanicama.

Članak 2.

Daljnje prenošenje ovlasti za donošenje odluka o trenutačnom prekidu aktivnosti sa zaštićenim elementom eura

Izvršni odbor dalje prenosi ovlast za donošenje odluka kojima se od akreditiranog proizvođača zahtijeva prekid odgovarajuće aktivnosti sa zaštićenim elementom eura s trenutačnim učinkom u skladu s člankom 14. stavkom 1. Odluke (EU) 2020/637 (ESB/2020/24) na dva člana osoblja uprave Novčanice koji su ovlašteni za provođenje inspekcija u skladu s člankom 11. te Odluke.

Članak 3.

Obveza izvješćivanja

1.   Član Izvršnog odbora kojem uprava Novčanice dostavlja izvješća dužan je Izvršnom odboru dostaviti godišnje izvješće o odlukama donesenim u skladu s člankom 1. stavkom 1. tijekom prethodne kalendarske godine, osim ako takve odluke nisu donesene.

2.   Uprava Novčanice dostavlja Izvršnom odboru godišnje izvješće o odlukama donesenim tijekom prethodne godine u skladu s člankom 1. stavkom 2.i člankom 2., osim ako takve odluke nisu donesene.

Članak 4.

Stavljanje izvan snage

Odluka (EU) 2016/1975 (ESB/2016/39) stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 6.

Adresati

Ova je Odluka upućena proizvođačima i akreditiranim proizvođačima zaštićenih elemenata eura i elemenata eura.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. srpnja 2021.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 149, 12.5.2020., str. 12.

(2)  Odluka (EU) 2016/1975 Europske središnje banke od 8. studenoga 2016. o daljnjem delegiranju ovlasti za dodjelu povremene akreditacije (ESB/2016/39) (SL L 304, 11.11.2016., str. 9.).

(3)  Odluka ESB/2013/54 Europske središnje banke od 20. prosinca 2013. o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura i o izmjeni Odluke ESB/2008/3 (SL L 57, 27.2.2014., str. 29.).