ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 243

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
9. srpnja 2021.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2021. o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 (Europski zakon o klimi)

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1120 оd 8. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1121 оd 8. srpnja 2021. o pojedinostima statističkih podataka koje države članice trebaju dostaviti u pogledu kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije s obzirom na sigurnost i sukladnost proizvoda ( 1 )

37

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1122 оd 8. srpnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1368 u pogledu dodavanja Norveške međubankovne ponudbene kamatne stope na popis ključnih referentnih vrijednosti koje se upotrebljavaju na financijskim tržištima osnovanima u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća i uklanjanja Londonske međubankovne ponudbene kamatne stope s tog popisa ( 1 )

39

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1123 оd 8. srpnja 2021. o suspenziji mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije

43

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2021/1124 predstavnika vlada država članica od 7. srpnja 2021. o imenovanju dvaju sudaca i dvaju nezavisnih odvjetnika Suda

45

 

*

Odluka Komisije (EU) 2021/1125 оd 8. srpnja 2021. o odbijanju uvrštenja lijeka Zinc-D-gluconate, koji se izdaje na recept, na popis lijekova koji ne nose sigurnosne oznake iz članka 54. točke (o) Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

47

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1126 оd 8. srpnja 2021. o utvrđivanju istovrijednosti COVID-19 potvrda koje je izdala Švicarska s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

49

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

UREDBE

9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/1


UREDBA (EU) 2021/1119 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. lipnja 2021.

o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Egzistencijalna prijetnja koju predstavljaju klimatske promjene zahtijeva veću ambicioznost i snažnije djelovanje Unije i država članica u području klime. Unija je predana jačanju napora za borbu protiv klimatskih promjena i ostvarenju cilja provedbe Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama („Pariški sporazum”) (4), pri čemu se vodi njezinim načelima i na osnovi najboljih raspoloživih znanstvenih spoznaja, u kontekstu dugoročnog temperaturnog cilja iz Pariškog sporazuma.

(2)

Komisija je u svojoj komunikaciji od 11. prosinca 2019. naslovljenoj „Europski zeleni plan” („europski zeleni plan”) iznijela novu strategiju rasta kojom se Uniju nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast neće biti povezan s iskorištavanjem resursa. Usto, europskim zelenim planom nastoji se zaštititi, očuvati i povećati prirodni kapital Unije te zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika i učinaka povezanih s okolišem. Tranzicija istodobno mora biti pravedna i uključiva i nitko ne smije biti zapostavljen.

(3)

Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) u svojem posebnom izvješću iz 2018. o učincima globalnog zatopljenja od 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju i povezanim putanjama globalnih emisija stakleničkih plinova, u kontekstu jačanja globalnog odgovora na prijetnju od klimatskih promjena, održivog razvoja i napora za iskorjenjivanje siromaštva pruža čvrsto znanstveno uporište za borbu protiv klimatskih promjena i ukazuje na potrebu za brzim jačanjem djelovanja u području klime i za nastavkom tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu. Tim izvješćem potvrđuje se potreba za hitnim smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ograničavanjem klimatskih promjena na 1,5 °C, osobito kako bi se smanjila vjerojatnost ekstremnih vremenskih uvjeta i dostizanja kritične klimatske točke. Međuvladina znanstveno-politička platforma o biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES) u svojem Izvješću o globalnoj procjeni biološke raznolikosti i usluga ekosustava iz 2019. upućuje na smanjenje biološke raznolikosti u cijelom svijetu i na klimatske promjene kao treći po važnosti pokretač gubitka biološke raznolikosti.

(4)

Fiksan dugoročni cilj ključan je za doprinos gospodarskoj i društvenoj preobrazbi, visokokvalitetnim radnim mjestima, održivom rastu i ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kao i za postizanje dugoročnog temperaturnog cilja iz Pariškog sporazuma na pošten, socijalno uravnotežen, pravedan i troškovno učinkovit način.

(5)

Potrebno je odgovoriti na sve veće rizike za zdravlje povezane s klimom, uključujući učestalije i intenzivnije toplinske valove, šumske požare i poplave, na prijetnje za sigurnost hrane i vode i za sigurnost opskrbe hranom i vodom te na pojavu i širenje zaraznih bolesti. Kao što je najavila u svojoj komunikaciji od 24. veljače 2021. naslovljenoj „Stvaranje Europe otporne na klimatske promjene – nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama”, Komisija je u okviru Europske platforme za prilagodbu klimatskim promjenama Climate-ADAPT pokrenula Europski opservatorij za klimu i zdravlje radi boljeg razumijevanja, predviđanja i minimiziranja zdravstvenih prijetnji uzrokovanih klimatskim promjenama.

(6)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezinom članku 37. kojim se nastoji potaknuti uključivanje visoke razine zaštite okoliša i poboljšavanja kvalitete okoliša u politike Unije u skladu s načelom održivog razvoja.

(7)

Djelovanje u području klime trebalo bi biti prilika za doprinos svih gospodarskih sektora u Uniji osiguravanju vodeće pozicije u području inovacija na globalnoj razini. Uz poticaj iz regulatornog okvira Unije i napore industrije, gospodarski rast moguće je odvojiti od emisija stakleničkih plinova. Na primjer, emisije stakleničkih plinova proizvedene u Uniji u razdoblju od 1990. do 2019. smanjene su za 24 %, dok je u istom razdoblju gospodarstvo poraslo za 60 %. Ne dovodeći u pitanje obvezujuće zakonodavstvo i druge inicijative donesene na razini Unije, svi gospodarski sektori – uključujući energetiku, industriju, promet, grijanje i hlađenje te graditeljstvo, poljoprivredu, otpad i korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te neovisno o tome jesu li ti sektori obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije („EU sustav trgovanja emisijama”) ili ne – trebali bi imati ulogu u doprinošenju postizanju klimatske neutralnosti u Uniji do 2050. Kako bi se povećalo sudjelovanje svih gospodarskih aktera, Komisija bi trebala olakšati sektorske dijaloge i partnerstva u području klime okupljanjem ključnih dionika na uključiv i reprezentativan način kako bi potaknula same sektore da sastave indikativne dobrovoljne planove i planiraju svoju tranziciju prema ostvarenju cilja klimatske neutralnosti Unije do 2050. Takvi planovi mogli bi biti vrijedan doprinos pomaganju sektorima u planiranju potrebnih ulaganja u tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu te bi mogli poslužiti i za jačanje sektorskog angažmana u traženju klimatski neutralnih rješenja. Takvim bi se planovima također mogle nadopuniti postojeće inicijative, kao što su Europski savez za baterije i Europski savez za čisti vodik, kojima se potiče industrijska suradnja u okviru tranzicije prema klimatskoj neutralnosti.

(8)

U članku 2. stavku 1. točki (a) Pariškog sporazuma utvrđuje se dugoročni temperaturni cilj te se želi ojačati globalni odgovor na prijetnju od klimatskih promjena povećanjem sposobnosti prilagodbe negativnim utjecajima klimatskih promjena kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. točki (b) tog sporazuma i usklađivanjem financijskih tokova s nastojanjima usmjerenima na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene kako je utvrđeno u članku 2. stavku 1. točki (c) tog sporazuma. Ovom Uredbom, kao općim okvirom za doprinos Unije Pariškom sporazumu, trebalo bi se osigurati da i Unija i države članice doprinose globalnom odgovoru na klimatske promjene kako je to navedeno u Pariškom sporazumu.

(9)

Djelovanje Unije i država članica u području klime usmjereno je na zaštitu ljudi i planeta, dobrobiti, prosperiteta, gospodarstva, zdravlja, prehrambenih sustava, integriteta ekosustava i biološke raznolikosti od prijetnje koju predstavljaju klimatske promjene, a provodi se u kontekstu Programa održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda i postizanja ciljeva Pariškog sporazuma, kao i na omogućavanje najvećeg mogućeg prosperiteta unutar ograničenja planeta te povećanje otpornosti i smanjenje osjetljivosti društva na klimatske promjene. U tom svjetlu, Unija i države članice trebale bi se u svojim djelovanjima voditi načelom predostrožnosti i načelom „onečišćivač plaća”, koja su utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te bi također trebale uzeti u obzir načelo energetske unije „energetska učinkovitost na prvom mjestu” i načelo „nečinjenja štete” iz europskog zelenog plana.

(10)

Za postizanje klimatske neutralnosti trebalo bi zahtijevati doprinos svih gospodarskih sektora za koje su emisije ili uklanjanje stakleničkih plinova uređeni pravom Unije.

(11)

U svjetlu važnosti proizvodnje i potrošnje energije za razinu emisija stakleničkih plinova, ključno je osigurati tranziciju prema sigurnom, održivom, cijenom pristupačnom i zaštićenom sustavu opskrbe energijom koji se oslanja na uvođenje obnovljive energije, unutarnje energetsko tržište koje dobro funkcionira i povećanje energetske učinkovitosti uz istodobno smanjenje energetskog siromaštva. Digitalna transformacija, tehnološke inovacije te istraživanje i razvoj također su važni pokretači za ostvarenje cilja klimatske neutralnosti.

(12)

Unija je uspostavila regulatorni okvir za ostvarenje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030., o kojem je dogovor postignut 2014., prije stupanja na snagu Pariškog sporazuma. Zakonodavstvo kojim se nastoji ostvariti taj cilj među ostalim obuhvaća Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) kojom se uspostavlja EU sustav trgovanja emisijama, Uredbu (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća (6) kojom se uspostavljaju nacionalni ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. te Uredbu (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća (7) kojom se od država članica zahtijeva uravnoteživanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva.

(13)

EU sustav trgovanja emisijama kamen je temeljac klimatske politike Unije i predstavlja njezin ključni alat za troškovno učinkovito smanjenje emisija stakleničkih plinova.

(14)

Komisija je u svojoj komunikaciji od 28. studenoga 2018. naslovljenoj „Čist planet za sve – Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo” predstavila viziju za postizanje nulte neto stope emisija stakleničkih plinova u Uniji do 2050. putem socijalno pravedne i troškovno učinkovite tranzicije.

(15)

Paketom „Čista energija za sve Europljane” od 30. studenoga 2016. Unija nastoji ostvariti ambiciozni plan dekarbonizacije, posebno izgradnjom snažne energetske unije, što obuhvaća ciljeve povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja energije iz obnovljivih izvora do 2030. u direktivama 2012/27/EU (8) i (EU) 2018/2001 (9) Europskog parlamenta i Vijeća, te jačanjem relevantnog zakonodavstva, uključujući Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(16)

Unija je globalni predvodnik u tranziciji prema klimatskoj neutralnosti i odlučna je pomoći u povećanju globalne ambicije i jačanju globalnog odgovora na klimatske promjene služeći se svim alatima koji su joj na raspolaganju, uključujući klimatsku diplomaciju.

(17)

Unija bi nakon 2050. trebala nastaviti sa svojim djelovanjem u području klime i međunarodnim vodstvom u području klime kako bi zaštitila ljude i planet od prijetnje opasnih klimatskih promjena, nastojeći postići dugoročni temperaturni cilj iz Pariškog sporazuma i postupajući u skladu sa znanstvenim procjenama IPCC-a, IPBES-a i Europskog znanstvenog savjetodavnog odbora za klimatske promjene te procjenama drugih međunarodnih tijela.

(18)

I dalje postoji rizik od izmještanja emisija ugljika u pogledu onih međunarodnih partnera koji nemaju iste standarde zaštite klime kao i Unija. Komisija stoga namjerava predložiti mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika za odabrane sektore kako bi se takvi rizici smanjili na način koji je u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Nadalje, važno je zadržati učinkovite političke poticaje za potporu tehnološkim rješenjima i inovacijama kojima se omogućuje tranzicija na konkurentno klimatski neutralno gospodarstvo Unije te istodobno pruža sigurnost za ulaganja.

(19)

Europski parlament u svojoj je Rezoluciji od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu pozvao na to da se nužan prijelaz na klimatski neutralno društvo ostvari najkasnije do 2050. i da to postane europska priča o uspjehu, a u svojoj Rezoluciji od 28. studenoga 2019. o klimatskoj i okolišnoj krizi proglasio je klimatsku i okolišnu krizu. Također je više puta pozvao Uniju da poveća svoj klimatski cilj za 2030. i da taj povećani cilj bude dio ove Uredbe. Europsko vijeće u svojim zaključcima od 12. prosinca 2019. suglasilo se s ciljem postizanja klimatski neutralne Unije do 2050., u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma, prepoznajući pritom da je potrebno uspostaviti poticajni okvir koji koristi svim državama članicama i obuhvaća odgovarajuće instrumente, poticaje, potporu i ulaganja kako bi se osigurala troškovno učinkovita, poštena, socijalno uravnotežena i pravedna tranzicija i u kojemu se u pogledu polazišnih točaka uzimaju u obzir različite nacionalne okolnosti. Ujedno je napomenulo da će za tranziciju biti potrebna znatna javna i privatna ulaganja. Unija je, nakon njihovog odobrenja u Vijeću, Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) 6. ožujka 2020. podnijela svoju dugoročnu strategiju razvoja u smjeru niskih razina emisija stakleničkih plinova, a 17. prosinca 2020. i svoj nacionalno utvrđen doprinos.

(20)

Unija bi trebala nastojati da do 2050. na svojem području ostvari ravnotežu između antropogenih emisija stakleničkih plinova po izvorima u cijelom gospodarstvu i njihova uklanjanja ponorima i da, prema potrebi, nakon toga ostvaruje negativne emisije. Taj bi cilj trebao obuhvaćati emisije i uklanjanje stakleničkih plinova koji se odnose na cijelu Uniju i uređeni su pravom Unije. Na takve emisije i uklanjanje trebalo bi biti moguće odgovoriti u kontekstu preispitivanja relevantnog zakonodavstva u području klime i energije. Ponori uključuju prirodna i tehnološka rješenja kako su navedena u Unijinim inventarima stakleničkih plinova koje podnosi u skladu s UNFCCC-om. Za države članice koje odaberu tu tehnologiju, rješenja utemeljena na tehnologijama hvatanja i skladištenja ugljika i tehnologijama hvatanja i uporabe ugljika mogu imati ulogu u dekarbonizaciji, posebno za ublažavanje emisija iz proizvodnih procesa u industriji. Sve države članice trebale bi zajednički nastojati ostvariti cilj klimatske neutralnosti na razini Uniji do 2050., a države članice, Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali bi poduzimati potrebne mjere kako bi se omogućilo ostvarenje tog cilja. Mjere na razini Unije bit će važan dio mjera potrebnih za ostvarenje tog cilja.

(21)

U svojim zaključcima od 8. i 9. ožujka 2007. Europsko vijeće poduprlo je cilj Unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2020., a u zaključcima od 23. i 24. listopada 2014. okvir klimatske i energetske politike do 2030. Odredbama ove Uredbe o utvrđivanju klimatskog cilja Unije za 2040. ne dovodi se u pitanje uloga Europskog vijeća, kako je utvrđena u Ugovorima, u utvrđivanju općih političkih smjernica Unije i prioriteta za razvoj klimatske politike Unije.

(22)

Ponori ugljika imaju ključnu ulogu u tranziciji prema klimatskoj neutralnosti u Uniji, a važan doprinos u tom kontekstu posebno daju sektori poljoprivrede, šumarstva i korištenja zemljišta. Kao što je najavila u svojoj komunikaciji od 20. svibnja 2020. naslovljenoj „Strategija ‚od polja do stola’ za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav”, Komisija će u budućoj inicijativi za sekvestraciju ugljika u poljoprivredi promicati novi zeleni poslovni model za nagrađivanje upravitelja zemljištem za smanjenje emisija stakleničkih plinova i uklanjanje ugljika. Nadalje, Komisija se u svojoj komunikaciji od 11. ožujka 2020. naslovljenoj „Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo - Za čišću i konkurentniju Europu” obvezala da će razviti regulatorni okvir za certifikaciju uklanjanja ugljika koji će se temeljiti na pouzdanom i transparentnom obračunu ugljika radi praćenja i provjere njegova stvarnog uklanjanja, osiguravajući pritom da nema negativnih učinaka na okoliš, posebno na biološku raznolikost, na javno zdravlje ili na društvene ili gospodarske ciljeve.

(23)

Obnovom ekosustava pomoglo bi se održavanju prirodnih ponora, upravljanju njima i njihovu poboljšanju te bi se promicala biološka raznolikost uz istodobnu borbu protiv klimatskih promjena. Nadalje, „trostruka uloga” šuma, odnosno kao ponora, spremišta i zamjene ugljika, doprinosi smanjenju stakleničkih plinova u atmosferi, pri čemu se osigurava da šume i dalje rastu i pružaju mnoge druge usluge.

(24)

Znanstvena stručnost i najbolji raspoloživi i najnoviji dokazi zajedno s činjeničnim i transparentnim informacijama o klimatskim promjenama od iznimne su važnosti i trebaju biti temelj djelovanja Unije u području klime i njezinih napora da se do 2050. postigne klimatska neutralnost. Trebalo bi osnovati Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene („Savjetodavni odbor”) koji bi na temelju svoje neovisnosti i znanstvenog i tehničkog stručnog znanja služio kao referentna točka u pogledu znanstvenih spoznaja u vezi s klimatskim promjenama. Savjetodavni odbor trebao bi dopunjavati rad Europske agencije za okoliš (EEA) djelujući neovisno u obavljanju svojih zadaća. Trebalo bi se izbjeći svako preklapanje njegovih zadaća sa zadaćama IPCC-a na međunarodnoj razini. Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (11) stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se osnovao Savjetodavni odbor. Nacionalna savjetodavna tijela za klimu, u skladu s propisima dotične države članice u onim državama članicama u kojima postoje, mogu, među ostalim, imati važnu ulogu u pružanju stručnih znanstvenih savjeta o klimatskoj politici relevantnim nacionalnim tijelima. Stoga se države članice koje to još nisu učinile pozivaju da osnuju nacionalno savjetodavno tijelo za klimu.

(25)

Tranzicija prema klimatskoj neutralnosti zahtijeva promjene u cijelom spektru politika i zajednički rad svih gospodarskih i društvenih sektora, kako je istaknuto u europskom zelenom planu. Europsko vijeće je u svojim zaključcima od 12. prosinca 2019. navelo da sve relevantno zakonodavstvo i sve relevantne politike Unije trebaju biti u skladu s ostvarenjem cilja klimatske neutralnosti te doprinositi ostvarenju tog cilja, uz istodobno poštovanje jednakih uvjeta, te je pozvalo Komisiju da razmotri je li za to potrebno prilagoditi postojeća pravila.

(26)

Kako je najavljeno u europskom zelenom planu, Komisija je u svojoj komunikaciji od 17. rujna 2020. naslovljenoj „Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. – Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana” ocijenila cilj Unije za 2030. u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova. Komisija je to učinila na temelju sveobuhvatne procjene učinka i uzimajući u obzir svoju analizu integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova koji su joj podnesenih u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća (12). U svjetlu cilja klimatske neutralnosti do 2050., do 2030. emisije stakleničkih plinova trebale bi se smanjiti, a uklanjanje povećati kako bi se neto emisije stakleničkih plinova, odnosno emisije nakon što se odbiju uklanjanja, u cijelom gospodarstvu i unutar Unije do 2030. smanjile za najmanje 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Europsko vijeće poduprlo je taj cilj u svojim zaključcima od 10. i 11. prosinca 2020. Pružilo je i početne smjernice za njegovu provedbu. Taj novi klimatski cilj Unije za 2030. naknadni je cilj za potrebe članka 2. točke 11. Uredbe (EU) 2018/1999 te stoga zamjenjuje cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova na razini Unije do 2030. utvrđen u toj točki. Komisija bi usto do 30. lipnja 2021. trebala procijeniti na koji bi način trebalo izmijeniti relevantno zakonodavstvo Unije kojim se provodi klimatski cilj Unije za 2030. kako bi se ostvarilo to smanjenje neto emisija. S obzirom na to, Komisija je najavila reviziju relevantnog zakonodavstva u području klime i energije koje će biti usvojeno u paketu koji će, među ostalim, obuhvaćati obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, korištenje zemljišta, oporezivanje energije, standardne vrijednosti emisija CO2 za laka vozila, raspodjelu napora i EU sustav trgovanja emisijama.

Komisija namjerava ocijeniti učinke uvođenja dodatnih mjera Unije kojima bi se mogle dopuniti postojeće mjere, kao što su tržišne mjere koje uključuju snažan mehanizam solidarnosti.

(27)

Prema procjenama Komisije postojeće obveze na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2018/841 dovode do neto ponora ugljika od 225 milijuna tona ekvivalenta CO2 2030. Kako bi se osiguralo da se do 2030. ulože dostatni napori za ublažavanje klimatskih promjena, primjereno je ograničiti doprinos neto uklanjanja ostvarenju klimatskog cilja Unije za 2030. na tu razinu. Time se ne dovodi u pitanje preispitivanje relevantnog zakonodavstva Unije kako bi se omogućilo ostvarenje tog cilja.

(28)

Rashodima u okviru proračuna Unije i Instrumenta Europske unije za oporavak uspostavljenog Uredbom Vijeća (EU) 2020/2094 (13) doprinosi se klimatskim ciljevima tako što se najmanje 30 % ukupnog iznosa rashoda osigurava za potporu klimatskim ciljevima, na temelju učinkovite metodologije i u skladu sa sektorskim zakonodavstvom.

(29)

S obzirom na cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. i na međunarodne obveze u na temelju Pariškog sporazuma, potrebni su kontinuirani napori kako bi se osiguralo postupno ukidanje energetskih subvencija koje nisu u skladu s tim ciljem, posebno za fosilna goriva, a da to ne utječe na napore za smanjenje energetskog siromaštva.

(30)

Kako bi se osigurala predvidivost i pouzdanost za sve gospodarske aktere, uključujući poduzeća, radnike, ulagatelje i potrošače, osiguralo postupno smanjenje emisija stakleničkih plinova tijekom vremena i nepovratnost tranzicije prema klimatskoj neutralnosti, Komisija bi trebala predložiti prijelazni klimatski cilj Unije za 2040., prema potrebi, najkasnije šest mjeseci od prvog globalnog pregleda stanja provedenog u okviru Pariškog sporazuma. Komisija može podnijeti prijedloge za revidiranje prijelaznog cilja, uzimajući u obzir nalaze ocjena napretka i mjera Unije i nacionalnih mjera, kao i rezultate globalnog pregleda stanja i međunarodnih zbivanja, među ostalim u pogledu zajedničkih rokova za nacionalno utvrđene doprinose. Kao alat za povećanje transparentnosti i odgovornosti klimatskih politika Unije, Komisija bi pri izradi zakonodavnog prijedloga za klimatski cilj Unije za 2040. trebala objaviti projekciju okvirnog proračuna Unije za stakleničke plinove za razdoblje 2030.–2050., definiran kao okvirna ukupna količina neto emisija stakleničkih plinova za koje se očekuje da će biti proizvedene u tom razdoblju, a da se time ne ugrožavaju obveze Unije na temelju Pariškog sporazuma, kao i metodologiju na kojoj se temelji taj okvirni proračun.

(31)

Prilagodba je ključna sastavnica dugoročnog globalnog odgovora na klimatske promjene. Negativni učinci klimatskih promjena potencijalno mogu premašiti kapacitete za prilagodbu država članica. Stoga bi države članice i Unija trebale jačati svoje kapacitete za prilagodbu, jačati otpornosti i smanjiti osjetljivost na klimatske promjene, kao što je predviđeno u članku 7. Pariškog sporazuma, te osigurati najveću moguću posrednu korist s drugim politikama i zakonodavstvom. Komisija bi trebala donijeti strategiju Unije za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s Pariškim sporazumom. Države članice trebale bi donijeti sveobuhvatne nacionalne strategije i planove prilagodbe na temelju pouzdanih analiza klimatskih promjena i osjetljivosti na njih te procjena i pokazatelja napretka, pri čemu bi se trebale voditi najboljim raspoloživim i najnovijim znanstvenim dokazima. Unija bi trebala nastojati stvoriti povoljno regulatorno okružje za nacionalne politike i mjere koje države članice uspostavljaju radi prilagodbe klimatskim promjenama. Za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene i kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama potrebni su zajednički napori svih gospodarskih i društvenih sektora te koherentnost i dosljednost politika u svim relevantnim propisima i politikama.

(32)

Ekosustavi, ljudi i gospodarstva u svim regijama Unije suočit će se sa snažnim utjecajima klimatskih promjena, kao što su ekstremne vrućine, poplave, suše, nestašica vode, podizanje razine mora, otapanje ledenjaka, šumski požari, vjetroizvale i gubici u poljoprivredi. Nedavni ekstremni događaji već su ostavili znatne posljedice na ekosustave, što je utjecalo na sekvestraciju ugljika te kapacitete šuma i poljoprivrednih zemljišta za njegovo skladištenje. Jačanjem kapaciteta za prilagodbu i otpornosti, uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, doprinosi se minimiziranju utjecaja klimatskih promjena, suočavanju s problemima neizbježnih učinaka na socijalno uravnotežen način i poboljšanju životnih uvjeta u pogođenim područjima. Rana priprema na te učinke troškovno je učinkovita, a usto može donijeti i veliku posrednu korist za ekosustave, zdravlje i gospodarstvo. Rješenja koja se temelje na prirodi mogu biti osobito korisna za ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu na njih i za zaštitu biološke raznolikosti.

(33)

Relevantnim programima uspostavljenima na temelju višegodišnjeg financijskog okvira predviđa se provjera projekata kako bi se osiguralo da takvi projekti budu otporni na moguće negativne utjecaje klimatskih promjena s pomoću procjene osjetljivosti na klimatske promjene i rizika od njih, među ostalim s pomoću relevantnih mjera prilagodbe, te da se njima u analizu troškova i koristi uključe troškovi emisija stakleničkih plinova i pozitivni učinci mjera za ublažavanje klimatskih promjena. Time se doprinosi uključivanju rizika povezanih s klimatskim promjenama te ocjena osjetljivosti i prilagodbe na klimatske promjene u odluke o ulaganjima i planiranju u okviru proračuna Unije.

(34)

Pri poduzimanju relevantnih mjera na razini Unije i nacionalnoj razini radi ostvarenja cilja klimatske neutralnosti, države članice te Europski parlament, Vijeće i Komisija trebali bi, između ostalog, uzeti u obzir: doprinos tranzicije prema klimatskoj neutralnosti javnom zdravlju, kvaliteti okoliša, dobrobiti građana, blagostanju društva, zapošljavanju i konkurentnosti gospodarstva; energetsku tranziciju, jačanje energetske sigurnosti borbu protiv energetskog siromaštva; sigurnost opskrbe hranom i cjenovnu pristupačnost hrane; razvoj održivih i pametnih sustava mobilnosti i prometnih sustava; pravednost i solidarnost među državama članicama i unutar država članica s obzirom na njihove gospodarske kapacitete, nacionalne okolnosti, kao što su posebnosti otokâ, i potrebu za konvergencijom tijekom vremena; potrebu da se s pomoću odgovarajućih programa obrazovanja i osposobljavanja osigura da tranzicija bude poštena i socijalno pravedna; najbolje raspoložive i najnovije znanstvene dokaze, a posebno nalaze IPCC-a; potrebu za uključivanje rizika od klimatskih promjena u odluke o ulaganju i planiranju; troškovnu učinkovitost i tehnološku neutralnost u ostvarenju smanjenja i uklanjanja emisija stakleničkih plinova te povećanju otpornosti; i napredak u pitanjima integriteta okoliša i razine ambicija tijekom vremena.

(35)

Kao što je navela u europskom zelenom planu, Komisija je 9. prosinca 2020. donijela komunikaciju naslovljenu „Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti”. U toj se strategiji iznosi plan za održivu i pametnu budućnost europskog prometa i akcijski plan za postizanje cilja smanjenja emisija od 90 % prometnog sektora do 2050.

(36)

Kako bi se osiguralo da Unija i države članice ostanu na pravom putu prema ostvarenju cilja klimatske neutralnosti i napretka u prilagodbi, Komisija bi trebala redovito pratiti napredak, služeći se informacijama kako su utvrđene u ovoj Uredbi, uključujući informacije koje se podnose i dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999. Kako bi se omogućila pravodobna priprema za globalni pregled stanja iz članka 14. Pariškog sporazuma, zaključci te ocjene trebali bi se objavljivati do 30. rujna svakih pet godina, počevši od 2023. To znači da bi se izvješća na temelju članka 29. stavka 5. i članka 35. te uredbe i, u primjenjivim godinama, povezana izvješća na temelju članka 29. stavka 1. i članka 32. te uredbe, trebala podnositi Europskom parlamentu i Vijeću u isto vrijeme kad i zaključci te ocjene. Ako zajednički napredak država članica u ostvarenju cilja klimatske neutralnosti ili napredak u prilagodbi ne bi bio dovoljan ili ako mjere Unije ne bi bile dosljedne s ciljem klimatske neutralnosti ili ako ne bi bile odgovarajuće za jačanje kapaciteta za prilagodbu, jačanje otpornosti ili smanjenje osjetljivosti, Komisija bi trebala poduzeti potrebne mjere u skladu s Ugovorima. Komisija bi usto trebala redovito ocjenjivati relevantne nacionalne mjere i izdavati preporuke ako utvrdi da mjere država članica nisu dosljedne s ciljem klimatske neutralnosti ili nisu odgovarajuće za jačanje kapaciteta za prilagodbu, jačanje otpornosti ili smanjenje osjetljivosti na klimatske promjene.

(37)

Komisija bi na temelju najnovijih znanstvenih, tehničkih i socioekonomskih spoznaja trebala osigurati pouzdanu i objektivnu ocjenu koja uključuje širok raspon neovisnog stručnog znanja i koja se temelji na relevantnim informacijama, uključujući informacije koje joj podnose i dostavljaju države članice, izvješća EEA-e, Savjetodavnog odbora i Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra, najbolje raspoložive i najnovije znanstvene dokaze, uključujući najnovija izvješća IPCC-a, IPBES-a i drugih međunarodnih tijela, kao i podatke o promatranju Zemlje prikupljene u okviru europskog programa za promatranje Zemlje Copernicus. Komisija bi svoje ocjene nadalje trebala temeljiti na indikativnoj linearnoj putanji kojom bi se klimatski ciljevi Unije za 2030. i 2040., kada budu doneseni, povezali s Unijinim ciljem klimatske neutralnosti i koja bi služila kao indikativni alat za procjenu i evaluaciju zajedničkog napretka u ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti. Indikativnom linearnom putanjom ne dovodi se u pitanje nijedna odluka o određivanju klimatskog cilja Unije za 2040. Budući da se Komisija obvezala istražiti načine za primjenu taksonomije EU-a u kontekstu europskog zelenog plana u javnom sektoru, to bi trebalo uključivati informacije o okolišno održivim ulaganjima Unije ili država članica u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća (14) kada takve informacije budu dostupne. Komisija bi se trebala služiti europskim i svjetskim statističkim i drugim podacima, ako su dostupni, te zatražiti stručni nadzor. Komisiji bi, prema potrebi i u skladu s svojim godišnjim programom rada, trebala pomagati EEA.

(38)

Budući da građani i zajednice imaju važnu ulogu u pokretanju transformacije prema klimatskoj neutralnosti, trebalo bi poticati i olakšati snažnu javnu i društvenu uključenost u djelovanje u području klime na svim razinama, uključujući nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu u okviru uključivog i pristupačnog procesa. Komisija bi stoga trebala uključiti sve segmente društva, uključujući dionike koji predstavljaju različite gospodarske sektore, kako bi im omogućila i osnažila ih da djeluju u cilju ostvarenja klimatski neutralnog društva otpornog na klimatske promjene, među ostalim s pomoću Europskog klimatskog pakta.

(39)

U skladu s predanosti Komisije načelima bolje izrade zakonodavstva trebalo bi težiti koherentnosti instrumenata Unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova. Sustav mjerenja napretka u ostvarenju cilja klimatske neutralnosti i dosljednost mjera poduzetih s tim ciljem trebao bi se temeljiti na okviru upravljanja utvrđenim u Uredbi (EU) 2018/1999 i biti usklađen s njime, uzimajući u obzir svih pet dimenzija energetske unije. Posebno bi trebalo uskladiti sustav redovitog izvješćivanja i redoslijed Komisijinog rada na ocjeni i mjerama na temelju izvješćivanja s obvezama država članica u pogledu podnošenja informacija i izvješća utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/1999. Uredbu (EU) 2018/1999 stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se u relevantne odredbe uključio cilj klimatske neutralnosti.

(40)

Klimatske promjene po definiciji su prekogranični izazov pa je koordinirano djelovanje na razini Unije potrebno za djelotvorno dopunjavanje i jačanje nacionalnih politika. S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest postizanje klimatske neutralnosti u Uniji do 2050., ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir za nepovratno i postupno smanjivanje antropogenih emisija stakleničkih plinova po izvorima i jačanje njihova uklanjanja ponorima, uređenih pravom Unije.

Ovom Uredbom utvrđuje se obvezujući cilj klimatske neutralnosti u Uniji do 2050. kojim se želi ostvariti dugoročni temperaturni cilj utvrđen u članku 2. stavku 1. točki (a) Pariškog sporazuma i pruža se okvir za napredak u ostvarenju globalnog cilja prilagodbe utvrđenog u članku 7. Pariškog sporazuma. Ovom Uredbom utvrđuje se i obvezujući cilj Unije u pogledu neto domaćeg smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030.

Ova Uredba primjenjuje se na antropogene emisije po izvorima i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova koji su navedeni u dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EU) 2018/1999.

Članak 2.

Cilj klimatske neutralnosti

1.   Emisije i uklanjanje stakleničkih plinova koji se odnose na cijelu Uniju i uređeni su pravom Unije moraju biti uravnoteženi unutar Unije najkasnije do 2050., čime će se do te godine emisije smanjiti na nultu neto razinu, a Unija mora nastojati da nakon toga ostvari negativne emisije.

2.   Relevantne institucije Unije na razini Unije i države članice na nacionalnoj razini poduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile zajedničko ostvarenje cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u stavku 1., uzimajući u obzir i važnost promicanja i pravednosti i solidarnosti među državama članicama i troškovnu učinkovitost u ostvarenju tog cilja.

Članak 3.

Znanstveni savjeti o klimatskim promjenama

1.   Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene osnovan člankom 10.a Uredbe (EZ) br. 401/2009 („Savjetodavni odbor”) na temelju svoje neovisnosti i znanstvenog i tehničkog stručnog znanja služi kao referentna točka za Uniju u pogledu znanstvenih spoznaja u vezi s klimatskim promjenama.

2.   Zadaće Savjetodavnog odbora uključuju:

(a)

razmatranje najnovijih znanstvenih spoznaja iz izvješća IPCC-a i znanstvenih klimatskih podataka, posebno u pogledu informacija relevantnih za Uniju;

(b)

pružanje znanstvenih savjeta i sastavljanje izvješća o postojećim i predloženim Unijinim mjerama, klimatskim ciljevima i okvirnim proračunima za stakleničke plinove te njihovoj koherentnosti s ciljevima ove Uredbe i međunarodnim obvezama Unije na temelju Pariškog sporazuma;

(c)

doprinošenje razmjeni neovisnih znanstvenih spoznaja u području modeliranja, praćenja, obećavajućeg istraživanja i inovacija koji doprinose smanjenju emisija ili povećanju uklanjanja;

(d)

utvrđivanje mjera i mogućnosti potrebnih za uspješno ostvarenje klimatskih ciljeva Unije;

(e)

podizanje svijesti o klimatskim promjenama i njihovim učincima te poticanje dijaloga i suradnje među znanstvenim tijelima unutar Unije, nadopunjujući postojeći rad i napore.

3.   Savjetodavni odbor u svojem radu vodi se najboljim raspoloživim i najnovijim znanstvenim dokazima, uključujući najnovija izvješća IPCC-a, IPBES-a i drugih međunarodnih tijela. Postupa u skladu s potpuno transparentnim procesom i objavljuje svoja izvješća. Ako je dostupan, može uzeti u obzir rad nacionalnih savjetodavnih tijela za klimu iz stavka 4.

4.   U kontekstu jačanja uloge znanosti u području klimatske politike svaka država članica pozvana je da osnuje nacionalno savjetodavno tijelo za klimu koje će biti odgovorno za pružanje stručnih znanstvenih savjeta o klimatskoj politici relevantnim nacionalnim tijelima u skladu s propisima dotične države članice. Ako država članica odluči osnovati takvo savjetodavno tijelo, o tome obavješćuje EEA-u.

Članak 4.

Prijelazni klimatski ciljevi Unije

1.   Kako bi se ostvario cilj klimatske neutralnosti utvrđen u članku 2. stavku 1., obvezujući klimatski cilj Unije za 2030. jest domaće smanjenje neto emisija stakleničkih plinova (emisija nakon što se odbije uklanjanje) do 2030. za najmanje 55 % u odnosu na razine iz 1990.

Pri provedbi cilja iz prvog podstavka relevantne institucije Unije i države članice daju prednost brzim i predvidljivim smanjenjima emisija te istodobno poboljšavaju uklanjanje prirodnim ponorima.

Kako bi se osiguralo da se do 2030. ulože dostatni napori za ublažavanje klimatskih promjena, za potrebe ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje preispitivanje zakonodavstva Unije iz stavka 2., doprinos neto uklanjanja ostvarenju klimatskog cilja Unije za 2030. ograničava se na 225 milijuna tona ekvivalenta CO2. Kako bi se povećao Unijin ponor ugljika u skladu s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050., Unija nastoji postići veću količinu neto ponora ugljika 2030.

2.   Komisija do 30. lipnja 2021. preispituje relevantno zakonodavstvo Unije kako bi se omogućilo ostvarenje cilja utvrđenog u stavku 1. ovog članka i cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. te razmatra poduzimanje potrebnih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga, u skladu s Ugovorima.

U okviru preispitivanja iz prvog podstavka i budućih preispitivanja Komisija posebno ocjenjuje raspoloživost u pravu Unije odgovarajućih instrumenata i poticaja za mobilizaciju potrebnih ulaganja i prema potrebi predlaže mjere.

Komisija nakon donošenja zakonodavnih prijedloga prati zakonodavne postupke za različite prijedloge i može izvijestiti Europski parlament i Vijeće o tome bi li se predviđenim ishodima tih zakonodavnih postupaka, kada ih se razmotri zajedno, ostvario cilj utvrđen u stavku 1. Ako predviđeni ishod ne bi doveo do rezultata u skladu s ciljem utvrđenim u stavku 1., Komisija može poduzeti potrebne mjere, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga, u skladu s Ugovorima.

3.   Kako bi se ostvario cilj klimatske neutralnosti utvrđen u članku 2. stavku 1. ove Uredbe, utvrđuje se klimatski cilj na razini Unije za 2040. U tu svrhu, najkasnije šest mjeseci od prvog globalnog pregleda stanja iz članka 14. Pariškog sporazuma, Komisija prema potrebi i na temelju detaljne procjene učinka donosi zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe kako bi se u nju uključio klimatski cilj Unije za 2040., uzimajući u obzir zaključke ocjena iz članaka 6. i 7. ove Uredbe i rezultate globalnog pregleda stanja.

4.   Pri izradi zakonodavnog prijedloga za klimatski cilj Unije za 2040. kako je navedeno u stavku 3. Komisija u isto vrijeme u zasebnom izvješću objavljuje projekciju okvirnog proračuna Unije za stakleničke plinove za razdoblje 2030.–2050., definiran kao okvirna ukupna količina neto emisija stakleničkih plinova (izraženih kao ekvivalent CO2 i s odvojenim informacijama o emisijama i uklanjanju) za koje se očekuje da će biti proizvedene u tom razdoblju, a da se time ne ugrožavaju obveze Unije na temelju Pariškog sporazuma. Projekcija okvirnog proračuna Unije za stakleničke plinove temelji se na najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama, uzima u obzir savjete Savjetodavnog odbora te, ako je doneseno, relevantno zakonodavstvo Unije kojim se provodi klimatski cilj Unije za 2030. Komisija također objavljuje metodologiju na kojoj se temelji projekcija okvirnog proračuna Unije za stakleničke plinove.

5.   Pri predlaganju klimatskog cilja Unije za 2040. u skladu sa stavkom 3. Komisija uzima u obzir sljedeće:

(a)

najbolje raspoložive i najnovije znanstvene dokaze, uključujući najnovija izvješća IPCC-a i Savjetodavnog odbora;

(b)

društvene, gospodarske i okolišne učinke, uključujući troškove nedjelovanja;

(c)

potrebu da se osigura poštena i socijalno pravedna tranzicija za sve;

(d)

troškovnu i ekonomsku učinkovitost;

(e)

konkurentnost gospodarstva Unije, posebno malih i srednjih poduzeća i sektora najizloženijih izmještanju emisija ugljika;

(f)

najbolje raspoložive, troškovno učinkovite, sigurne i skalabilne tehnologije;

(g)

energetsku učinkovitost i načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”, cjenovnu pristupačnost energije i sigurnost opskrbe;

(h)

pravednost i solidarnost među državama članicama i unutar njih;

(i)

potrebu da se osigura okolišna djelotvornost i napredak tijekom vremena;

(j)

potrebu za dugoročnim održavanjem, upravljanjem i poboljšanjem prirodnih ponora i potrebu za zaštitom i obnovom biološke raznolikosti;

(k)

potrebe za ulaganjima i prilike za ulaganja;

(l)

međunarodna zbivanja i napore poduzete za ostvarenje dugoročnih ciljeva Pariškog sporazuma i konačnog cilja UNFCCC-a;

(m)

postojeće informacije o projekciji okvirnog proračuna Unije za stakleničke plinove za razdoblje 2030.–2050. iz stavka 4.

6.   Komisija u roku od šest mjeseci od drugog globalnog pregleda stanja iz članka 14. Pariškog sporazuma može predložiti revidiranje klimatskog cilja Unije za 2040. u skladu s člankom 11. ove Uredbe.

7.   Odredbe ovog članka preispituju se u svjetlu međunarodnih zbivanja i napora poduzetih za ostvarenje dugoročnih ciljeva Pariškog sporazuma, među ostalim u pogledu rezultata međunarodnih rasprava o zajedničkim rokovima za nacionalno utvrđene doprinose.

Članak 5.

Prilagodba klimatskim promjenama

1.   Relevantne institucije Unije i države članice osiguravaju neprekinuti napredak u poboljšavanju kapaciteta za prilagodbu, jačanju otpornosti i smanjenju osjetljivosti na klimatske promjene u skladu s člankom 7. Pariškog sporazuma.

2.   Komisija donosi strategiju Unije za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s Pariškim sporazumom i redovito je preispituje u kontekstu preispitivanja predviđenog u članku 6. stavku 2. točki (b) ove Uredbe.

3.   Relevantne institucije Unije i države članice također osiguravaju da su politike prilagodbe u Uniji i državama članicama koherentne, da se uzajamno podupiru, da pružaju posrednu korist za sektorske politike i da doprinose boljoj usklađenoj integraciji prilagodbe klimatskim promjenama u sva područja politike, uključujući, prema potrebi, relevantne socioekonomske i okolišne politike i djelovanja, i u vanjsko djelovanje Unije. Naglasak stavljaju osobito na najosjetljivije i najpogođenije skupine stanovništva i sektore te nakon savjetovanja s civilnim društvom utvrđuju nedostatke u tom pogledu.

4.   Države članice donose i provode nacionalne strategije i planove za prilagodbu uzimajući u obzir strategiju Unije za prilagodbu klimatskim promjenama iz stavka 2. ovog članka i na temelju pouzdanih analiza klimatskih promjena i osjetljivosti na njih te procjena i pokazatelja napretka te vodeći se najboljim raspoloživim i najnovijim znanstvenim dokazima. Države članice u svojim nacionalnim strategijama za prilagodbu uzimaju u obzir posebnu osjetljivost relevantnih sektora, kao što je poljoprivreda, te vodoopskrbnih i prehrambenih sustava, kao i sigurnost opskrbe hranom, te promiču rješenja utemeljena na prirodi i prilagodbu utemeljenu na ekosustavu. Države članice redovito ažuriraju strategije i povezane ažurirane informacije uključuju u izvješća koje podnose u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1999.

5.   Komisija do 30. srpnja 2022. donosi smjernice kojima se utvrđuju zajednička načela i prakse za utvrđivanje, klasifikaciju i bonitetno upravljanje materijalnim fizičkim klimatskim rizicima pri planiranju, razvoju, provedbi i praćenju projekata i programa za projekte.

Članak 6.

Ocjena napretka i mjera Unije

1.   Komisija do 30. rujna 2023. i svakih pet godina nakon toga, zajedno s ocjenom predviđenom člankom 29. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/1999, ocjenjuje:

(a)

zajednički napredak svih država članica u ostvarenju cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. ove Uredbe;

(b)

zajednički napredak svih država članica u prilagodbi kako je navedeno u članku 5. ove Uredbe.

Komisija podnosi zaključke te ocjene Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s izvješćem o stanju energetske unije pripremljenim u predmetnoj kalendarskoj godini u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2018/1999.

2.   Komisija do 30. rujna 2023. i svakih pet godina nakon toga preispituje:

(a)

dosljednost mjera Unije s ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1.;

(b)

dosljednost mjera Unije s osiguravanjem napretka u prilagodbi kako je navedeno u članku 5.

3.   Ako Komisija na temelju ocjena iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrdi da mjere Unije nisu dosljedne s ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. ili da nisu dosljedne s osiguravanjem napretka u prilagodbi kako je navedeno u članku 5. ili da je napredak u ostvarenju tog cilja klimatske neutralnosti ili napredak u prilagodbi kako je navedeno u članku 5. nedovoljan, poduzima potrebne mjere u skladu s Ugovorima.

4.   Komisija ocjenjuje dosljednost svakog nacrta mjere ili zakonodavnog prijedloga, uključujući proračunske prijedloge, s ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. i klimatskim ciljevima Unije za 2030. i 2040. prije njihovog donošenja i tu ocjenu uključuje u sve procjene učinka koje prate te mjere ili prijedloge, a rezultate te ocjene objavljuje prilikom njihovog donošenja. Komisija također ocjenjuje jesu li ti nacrti mjera ili zakonodavni prijedlozi, uključujući proračunske prijedloge, dosljedni s osiguravanjem napretka u prilagodbi kako je navedeno u članku 5. Kada podnosi svoje nacrte mjera i zakonodavne prijedloge, Komisija ih nastoji uskladiti s ciljevima ove Uredbe. U svakom primjeru neusklađenosti Komisija navodi razloge kao dio ocjene dosljednosti iz ovog stavka.

Članak 7.

Ocjena nacionalnih mjera

1.   Komisija do 30. rujna 2023. i svakih pet godina nakon toga ocjenjuje:

(a)

dosljednost nacionalnih mjera koje su na temelju integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, nacionalnih dugoročnih strategija i dvogodišnjih izvješća o napretku podnesenih u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 utvrđene kao relevantne za ostvarenje cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. ove Uredbe s tim ciljem;

(b)

dosljednost relevantnih nacionalnih mjera s osiguravanjem napretka u prilagodbi kako je navedeno u članku 5., uzimajući u obzir nacionalne strategije za prilagodbu iz članka 5. stavka 4.

Komisija podnosi zaključke te ocjene Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s izvješćem o stanju energetske unije pripremljenim u predmetnoj kalendarskoj godini u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2018/1999.

2.   Ako Komisija, nakon uzimanja u obzir zajedničkog napretka ocijenjenog u skladu s člankom 6. stavkom 1., utvrdi da mjere države članice nisu dosljedne s ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. ili da nisu dosljedne s osiguravanjem napretka u prilagodbi kako je navedeno u članku 5., može izdati preporuke toj državi članici. Komisija objavljuje takve preporuke.

3.   Ako su u skladu sa stavkom 2. izdane preporuke, primjenjuju se sljedeća načela:

(a)

dotična država članica u roku od šest mjeseci od primitka preporuka obavješćuje Komisiju o tome kako namjerava uzeti u obzir te preporuke u duhu solidarnosti između država članica i Unije te između samih država članica;

(b)

nakon podnošenja obavijesti iz točke (a) ovog stavka dotična država članica u svojem sljedećem integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom izvješću o napretku podnesenom u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2018/1999 u godini nakon one u kojoj su izdane preporuke iznosi kako je postupila u vezi s tim preporukama; ako dotična država članica odluči ne slijediti te preporuke ili njihov značajan dio, ta država članica daje Komisiji svoje obrazloženje;

(c)

preporuke nadopunjuju najnovije preporuke za pojedine zemlje izdane u kontekstu Europskog semestra.

Članak 8.

Zajedničke odredbe o ocjeni Komisije

1.   Komisija svoju prvu i drugu ocjenu iz članaka 6. i 7. temelji na indikativnoj linearnoj putanji kojom se utvrđuje putanja za smanjenje neto emisija na razini Unije te kojom se povezuju klimatski cilj Unije za 2030. iz članka 4. stavka 1., klimatski cilj Unije za 2040., nakon što bude donesen, i cilj klimatske neutralnosti utvrđen u članku 2. stavku 1.

2.   Nakon prve i druge ocjene iz stavka 1. Komisija sve naknadne ocjene temelji na indikativnoj linearnoj putanji kojom se povezuju klimatski cilj Unije za 2040., nakon što bude donesen, i cilj klimatske neutralnosti utvrđen u članku 2. stavku 1.

3.   Uz nacionalne mjere iz članka 7. stavka 1. točke (a), Komisija svoje ocjene iz članaka 6. i 7. temelji barem na sljedećem:

(a)

informacijama koje se podnose i dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999;

(b)

izvješćima EEA-e, Savjetodavnog odbora i Komisijina Zajedničkog istraživačkog centra;

(c)

europskim i svjetskim statističkim i drugim podacima, uključujući statističke i druge podatke iz europskog programa za promatranje Zemlje Copernicus, podatke o prijavljenim i predviđenim gubicima uzrokovanima negativnim klimatskim utjecajima te procjene troškova nedjelovanja ili odgađanja djelovanja, ako su dostupni;

(d)

najboljim raspoloživim i najnovijim znanstvenim dokazima, uključujući najnovija izvješća IPCC-a, IPBES-a i drugih međunarodnih tijela; i

(e)

svim dodatnim informacijama o okolišno održivim ulaganjima Unije ili država članica, uključujući, ako su dostupne, informacije o ulaganjima u skladu s Uredbom (EU) 2020/852.

4.   EEA pomaže Komisiji u pripremi ocjena iz članaka 6. i 7., u skladu sa svojim godišnjim programom rada.

Članak 9.

Sudjelovanje javnosti

1.   Komisija uključuje sve segmente društva kako bi im omogućila i osnažila ih da djeluju u cilju ostvarenja poštene i socijalno pravedne tranzicije prema klimatski neutralnom društvu otpornom na klimatske promjene. Komisija olakšava uključiv i pristupačan proces na svim razinama, uključujući nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu, te sa socijalnim partnerima, akademskom zajednicom, poslovnom zajednicom, građanima i civilnim društvom radi razmjene najbolje prakse i utvrđivanja djelovanja kojima se doprinosi ostvarenju ciljeva ove Uredbe. Komisija može iskoristiti i rezultate javnih savjetovanja i višerazinskih dijaloga o klimi i energiji koje su uspostavile države članice u skladu s člancima 10. i 11. Uredbe (EU) 2018/1999.

2.   Komisija koristi sve odgovarajuće instrumente, uključujući Europski klimatski pakt, za uključivanje građana, socijalnih partnera i dionika te potiče dijalog i širenje znanstveno utemeljenih informacija o klimatskim promjenama i njihovim socijalnim aspektima i aspektima rodne ravnopravnosti.

Članak 10.

Sektorski planovi

Komisija surađuje s gospodarskim sektorima u Uniji koji odluče pripremiti indikativne dobrovoljne planove za ostvarenje cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Komisija prati izradu takvih planova. Angažman Komisije uključuje olakšavanje dijaloga na razini Unije i razmjenu najbolje prakse među relevantnim dionicima.

Članak 11.

Preispitivanje

U roku od šest mjeseci od svakog globalnog pregleda stanja iz članka 14. Pariškog sporazuma Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno sa zaključcima ocjena iz članaka 6. i 7. ove Uredbe, o primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir:

(a)

najbolje raspoložive i najnovije znanstvene dokaze, uključujući najnovija izvješća IPCC-a i Savjetodavnog odbora;

(b)

međunarodna zbivanja i napore poduzete za ostvarenje dugoročnih ciljeva Pariškog sporazuma.

Izvješće Komisije prema potrebi može biti popraćeno zakonodavnim prijedlozima za izmjenu ove Uredbe.

Članak 12.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 401/2009

Uredba (EZ) br. 401/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

1.   Osniva se Europski znanstveni savjetodavni odbor za klimatske promjene („Savjetodavni odbor”).

2.   Savjetodavni odbor sastavljen je od 15 viših znanstvenih stručnjaka koji pokrivaju široki raspon relevantnih disciplina. Članovi Savjetodavnog odbora moraju ispunjavati kriterije utvrđene u stavku 3. Najviše dva člana Savjetodavnog odbora smiju biti državljani iste države članice. Neovisnost članova Savjetodavnog odbora mora biti neupitna.

3.   Upravljački odbor imenuje članove Savjetodavnog odbora na mandat od četiri godine koji se može jednom obnoviti nakon otvorenog, pravednog i transparentnog postupka odabira. Pri odabiru članova Savjetodavnog odbora Upravljački odbor nastoji osigurati stručno znanje iz raznovrsnih disciplina i sektora, kao i rodnu i geografsku ravnotežu. Odabir se temelji na sljedećim kriterijima:

(a)

znanstvena izvrsnost;

(b)

iskustvo u znanstvenom ocjenjivanju i znanstvenom savjetovanju u područjima stručnosti;

(c)

široko stručno znanje u području znanosti o klimi i okolišu ili u drugim znanstvenim područjima relevantnima za ostvarenje klimatskih ciljeva Unije;

(d)

stručno iskustvo u interdisciplinarnom okruženju u međunarodnom kontekstu.

4.   Članovi Savjetodavnog odbora imenuju se u osobnom svojstvu, a svoja stajališta moraju izražavati potpuno neovisno o državama članicama i institucijama Unije. Savjetodavni odbor bira svojeg predsjednika iz redova svojih članova na razdoblje od četiri godine i donosi svoj poslovnik.

5.   Savjetodavni odbor dopunjuje rad Agencije i djeluje neovisno u obavljanju svojih zadaća. Savjetodavni odbor neovisno utvrđuje svoj godišnji program rada i pritom se savjetuje s Upravljačkim odborom. Predsjednik Savjetodavnog odbora obavješćuje Upravljački odbor i izvršnog direktora o tom programu i njegovoj provedbi.”;

2.

u članku 11. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Proračun Agencije uključuje i rashode povezane sa Savjetodavnim odborom.”.

Članak 13.

Izmjene Uredbe (EU) 2018/1999

Uredba (EU) 2018/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

provedbu strategija i mjera osmišljenih za ostvarenje ciljeva energetske unije i dugoročnih obveza Unije u pogledu emisija stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom, osobito Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), te, za prvo desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030., posebice energetskih i klimatskih ciljeva Unije za 2030.;

(*1)  Uredba (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2021. o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”) (SL L 243, 9.7.2021., str. 1).”;"

2.

u članku 2. točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

„projekcije” znači predviđanja antropogenih emisija po izvorima i uklanjanja stakleničkih plinova ponorima ili razvoja energetskog sustava, uključujući barem kvantitativne procjene za niz od šest budućih godina koje završavaju s 0 ili 5 i dolaze neposredno nakon izvještajne godine;”;

3.

u članku 3. stavku 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

procjene učinaka planiranih politika i mjera za ostvarenje ciljeva iz točke (b) ovog stavka, uključujući njihovu dosljednost s Unijinim ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119, dugoročnim ciljevima smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju Pariškog sporazuma i dugoročnim strategijama iz članka 15. ove Uredbe;”;

4.

u članku 8. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

načina na koji postojeće politike i mjere te planirane politike i mjere doprinose ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119.”;

5.

članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Višerazinski dijalog o klimi i energiji

Svaka država članica u skladu s nacionalnim pravilima uspostavlja višerazinski dijalog o klimi i energiji u kojem lokalna tijela, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, ulagatelji i drugi relevantni dionici te šira javnost mogu aktivno sudjelovati i raspravljati o ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe 2021/1119 i o različitim scenarijima predviđenima za energetsku i klimatsku politiku, uključujući i dugoročnu perspektivu, te preispitati napredak, osim ako već ima strukturu koja služi toj svrsi. U okviru tog dijaloga može se raspravljati o integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima.”;

6.

članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Do 1. siječnja 2020. i potom do 1. siječnja 2029. te svakih 10 godina nakon toga svaka država članica izrađuje i dostavlja Komisiji svoju dugoročnu strategiju s 30-godišnjom perspektivom usklađenu s Unijinim ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119. Države članice trebale bi te strategije prema potrebi ažurirati svakih pet godina.”;

(b)

u stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

postizanju dugoročnih smanjenja emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima u svim sektorima u skladu s Unijinim ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119, u kontekstu nužnih smanjenja emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima u skladu s Međuvladinim panelom o klimatskim promjenama (IPCC) kako bi se na troškovno učinkovit način smanjile Unijine emisije stakleničkih plinova i poboljšalo uklanjanje ponorima radi ostvarenja dugoročnog temperaturnog cilja iz Pariškog sporazuma da bi se u Uniji postigla ravnoteža između antropogenih emisija po izvorima i uklanjanja stakleničkih plinova ponorima te nakon toga prema potrebi ostvarile negativne emisije;”;

7.

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

informacije o ostvarenom napretku prema ostvarivanju ciljeva, uključujući napredak prema ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119, i doprinosa utvrđenih u integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu te prema financiranju i provedbi politika i mjera nužnih za njihovo ostvarivanje, uključujući preispitivanje stvarnih ulaganja u odnosu na prvotne pretpostavke o ulaganjima;”;

(b)

u stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija, kojoj pomaže Odbor za energetsku uniju iz članka 44. stavka 1. točke (b), donosi provedbene akte kako bi utvrdila strukturu, format, tehničke pojedinosti i postupak za informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka, uključujući metodologiju za izvješćivanje o postupnom ukidanju energetskih subvencija, posebno za fosilna goriva, u skladu s člankom 25. točkom (d).”;

8.

u članku 29. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

napredak koji je ostvarila svaka država članica u pogledu ostvarivanja svojih ciljeva, uključujući napredak prema ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119, i doprinosa te provedbe politika i mjera utvrđenih u njezinu integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu;”;

9.

članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 45.

Preispitivanje

Komisija u roku od šest mjeseci od svakog globalnog pregleda stanja dogovorenog na temelju članka 14. Pariškog sporazuma izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Uredbe, njezinu doprinosu upravljanju energetskom unijom, njezinu doprinosu dugoročnim ciljevima Pariškog sporazuma, napretku u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. i Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119, dodatnih ciljeva energetske unije i o usklađenosti odredaba o planiranju, izvješćivanju i praćenju utvrđenih u ovoj Uredbi s drugim zakonodavstvom Unije ili odlukama povezanima s UNFCCC-om i Pariškim sporazumom. Izvješća Komisije prema potrebi mogu biti popraćena zakonodavnim prijedlozima.”;

10.

dio 1. Priloga I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 3.1.1. odjeljka A podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

Politike i mjere za ostvarivanje cilja utvrđenog na temelju Uredbe (EU) 2018/842 kako je navedeno u točki 2.1.1. ovog odjeljka te politike i mjere radi usklađivanja s Uredbom (EU) 2018/841, kojima su obuhvaćeni svi ključni sektori koji proizvode velike emisije i sektori za poboljšanje uklanjanja, uz izglede u pogledu ostvarenja Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119”;

(b)

u odjeljku B dodaje se sljedeća točka:

„5.5

Doprinos planiranih politika i mjera ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119”;

11.

u Prilogu VI. točki (c) podtočka viii. zamjenjuje se sljedećim:

„viii.

ocjenu doprinosa politike ili mjere ostvarenju Unijinog cilja klimatske neutralnosti utvrđenog u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119 i ostvarenju dugoročne strategije iz članka 15. ove Uredbe;”.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2021.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

J. P. MATOS FERNANDES


(1)  SL C 364, 28.10.2020., str. 143. i SL C 10, 11.1.2021., str. 69.

(2)  SL C 324, 1.10.2020., str. 58.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 28. lipnja 2021.

(4)  SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

(5)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(6)  Uredba (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 (SL L 156, 19.6.2018., str. 26.).

(7)  Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 1.).

(8)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(9)  Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.).

(10)  Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (SL L 153, 18.6.2010., str. 13.).

(11)  Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (SL L 126, 21.5.2009., str. 13.).

(12)  Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EU) 2020/2094 od 14. prosinca 2020. o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 433 I, 22.12.2020., str. 23.).

(14)  Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13.).


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1120

оd 8. srpnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

U poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 utvrđeni su postupci za identifikaciju ribarskih plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim (NNN) ribolovom te postupci za sastavljanje Unijina popisa takvih plovila („popis Unije”). Člankom 37. te uredbe predviđene su mjere koje je potrebno poduzeti protiv ribarskih plovila uvrštenih na taj popis.

(2)

Popis Unije utvrđen je Uredbom Komisije (EU) br. 468/2010 (2) i zatim izmijenjen provedbenim uredbama (EU) br. 724/2011 (3), (EU) br. 1234/2012 (4), (EU) br. 672/2013 (5), (EU) br. 137/2014 (6), (EU) 2015/1296 (7), (EU) 2016/1852 (8), (EU) 2017/2178 (9), (EU) 2018/1883 (10) i (EU) 2020/269 (11).

(3)

U skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ribarska plovila uvrštena na popise plovila NNN koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) treba uvrstiti na popis Unije.

(4)

Svi RFMO-i sastavljaju i redovito ažuriraju popise plovila NNN u skladu s vlastitim propisima. (12)

(5)

U skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 Komisija treba ažurirati popis Unije kad joj RFMO-i dostave popise ribarskih plovila za koja se pretpostavlja ili je potvrđeno da sudjeluju u ribolovu NNN. Budući da je Komisija od RFMO-a primila nove popise, trebalo bi ažurirati popis Unije.

(6)

S obzirom na to da isto plovilo može biti uvršteno pod različitim imenima i/ili zastavama ovisno o vremenu njegova uvrštenja na popise RFMO-a, ažurirani popis Unije trebao bi sadržavati različita imena i/ili zastave koje su utvrdili nadležni RFMO-i.

(7)

Plovilo „Bellator” (13), koje je trenutačno uvršteno na popis Unije, uklonjeno je s popisa koji je sastavila Regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku („SPRFMO”) u skladu s mjerom očuvanja i upravljanja (CMM) 04-2020 tog RFMO-a. Budući da je tu odluku donio nadležni RFMO u skladu s odredbama članka 30. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008, to bi plovilo trebalo ukloniti s popisa Unije iako još nije uklonjeno s popisa utvrđenog Sporazumom o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu („SIOFA”) te u okviru Komisije za tunu u Indijskom oceanu („IOTC”) i Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika („NEAFC”).

(8)

Plovilo „Uthaiwan/Wisdom Sea reefer” (14), koje je trenutačno uvršteno na popis Unije, uklonjeno je s popisa koji je sastavila Komisija za tunu u Indijskom oceanu („IOTC”) u skladu s Rezolucijom 18/03 tog RFMO-a. Budući da je tu odluku donio nadležni RFMO u skladu s odredbama članka 30. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2008, to bi plovilo trebalo ukloniti s popisa Unije iako još nije uklonjeno s popisa koji je utvrđen Sporazumom o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu („SIOFA”).

(9)

Plovilo „Nefelin” (15) uklonjeno je s popisa koji je sastavila Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), u skladu s Preporukom GFCM/33/209/8 tog RFMO-a. Stoga to plovilo ne bi trebalo biti na popisu Unije iako još nije uklonjeno s popisa koji su sastavile Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”) i Komisija za tunu u Indijskom oceanu („IOTC”).

(10)

Plovilo iz uvodne izjave 9. nije uvršteno u popis Unije izmijenjen Provedbenom uredbom (EU) 2018/1883 jer je popis ribarskih plovila za koja se pretpostavlja ili je potvrđeno da sudjeluju u ribolovu NNN koji je donio nadležni RFMO Komisija primila nakon donošenja te uredbe.

(11)

Uredbu (EU) br. 468/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio B Priloga Uredbi (EU) br. 468/2010 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 468/2010 od 28. svibnja 2010. o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 131, 29.5.2010., str. 22.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2011 od 25. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 194, 26.7.2011., str. 14.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1234/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 350, 20.12.2012., str. 38.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 672/2013 оd 15. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 193, 16.7.2013., str. 6.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 137/2014 оd 12. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 43, 13.2.2014., str. 47.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1296 оd 28. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 199, 29.7.2015., str. 12.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1852 od 19. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 284, 20.10.2016., str. 5.).

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2178 оd 22. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 307, 23.11.2017., str. 14.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1883 od 3. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 308, 4.12.2018., str. 30.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/269 od 26. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (SL L 56, 27.2.2020., str. 7.).

(12)  Posljednji put ažurirano: CCAMLR: popis plovila NNN neugovornih stranaka i popis plovila NNN ugovornih stranaka donesen na 39. godišnjem sastanku, održanom od 27. do 30. listopada 2020.; CCSBT: CCSBT-ov popis plovila NNN donesen na 27. godišnjem sastanku Komisije, održanom od 12. do 16. listopada 2020.; ažuriran 25. ožujka 2021.; GFCM: popis plovila NNN donesen na 43. sastanku GFCM-a, održanom od 4. do 8. studenoga 2019.; IATTC: IATTC-ov popis plovila NNN donesen na 95. sastanku IATTC-a, održanom 4. prosinca 2020.; ICCAT: popis plovila NNN za 2020., donesen tijekom rasprava 2020. održanih umjesto 22. posebnog sastanka ICCAT-a; IOTC: IOTC-ov popis plovila NNN donesen na 24. sastanku IOTC-a, održanom od 2. do 6. studenoga 2020.; ažuriran 26. veljače 2021.; NAFO: NAFO-ov popis plovila NNN donesen na 42. godišnjem sastanku NAFO-a, održanom od 21. do 25. rujna 2020.; NEAFC: popis B plovila NNN donesen na 39. godišnjem sastanku NEAFC-a, održanom od 10. do 13. studenoga 2020.; ažuriran u ožujku 2021.; NPFC: NPFC-ov popis plovila NNN donesen na 5. sastanku Komisije, održanom od 16. do 18. srpnja 2019.; SEAFO: SEAFO-ov popis plovila NNN za 2020., donesen na 16. godišnjem sastanku Komisije, održanom od 25. do 28. studenoga 2019.; SIOFA: SIOFA-in popis plovila NNN donesen na 7. sastanku stranaka, održanom od 17. do 20. studenoga 2020.; SPRFMO: popis plovila NNN za 2021., donesen na 9. sastanku Komisije, održanom od 26. siječnja do 5. veljače 2021.; WCPFC: WCPFC-ov popis plovila NNN za 2020., donesen na 17. redovnom sastanku Komisije, održanom od 7. do 15. prosinca 2020.

(13)  IMO broj: 9179359.

(14)  IMO broj: 7637527.

(15)  IMO broj: 7645237.


PRILOG

IMO  (1) broj/broj RFMO-a

Ime plovila  (2)

Država zastave ili područje zastave  (2)

Popis RFMO-a  (2)

417000878

ABISHAK PUTHA 3

Nepoznato

CCSBT, SIOFA

20150046 [ICCAT]/1 [IOTC]

ABUNDANT 1 (prijašnje ime prema ICCAT-u: YI HONG 6; prijašnje ime prema ICCAT-u, IOTC-u: YI HONG 06)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150042 [ICCAT]/2 [IOTC]

ABUNDANT 12 (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u: YI HONG 106)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150044 [ICCAT]/3 [IOTC]

ABUNDANT 3 (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u: YI HONG 16)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20170013 [ICCAT]/4[IOTC]

ABUNDANT 6 (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u: YI HONG 86)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150043 [ICCAT]/5 [IOTC]

ABUNDANT 9 (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u: YI HONG 116)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20060010 [ICCAT]/6[IOTC]

ACROS No. 2

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060009 [ICCAT]/7[IOTC]

ACROS No. 3

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20180003 [ICCAT]/108 [IOTC]/K22/IS/2019[CCSBT]

AL WESAM 5 [prema ICCAT-u, NEAFC-u, SIOFA-i], PROGRESO [prema CCSBT-u, IOTC-u] (prijašnja imena prema CCSBT-u, IOTC-u: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; prijašnje ime prema ICCAT-u, NEAFC-u, SIOFA-i: CHAINAVEE 54)

Kamerun [prema CCSBT-u, IOTC-u], nepoznato [prema ICCAT-u, NEAFC-u, SIOFA-i] (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Džibuti, Tajland)

CCSBT , ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8[IOTC]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egipat

GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA

7306570/9[IOTC]/20200001[ICCAT]

ALBORAN II (prijašnje ime prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u: WHITE ENTERPRISE)

Nepoznato [prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (zadnje poznate zastave prema GFCM-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Sveti Kristofor i Nevis; zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA

7036345/20190003 [ICCAT]/10[IOTC]

AMORINN (prijašnja imena: ICEBERG II, LOME, NOEMI)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150001 [ICCAT]/11[IOTC]

ANEKA 228

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150002 [ICCAT]/12[IOTC]

ANEKA 228; KM.

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7236634/20190004 [ICCAT]/13[IOTC]

ANTONY (prijašnja imena: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Indonezija, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; zadnje poznate zastave prema IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonezija)

CCAMLR, CCSBT ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/14 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; prijašnje ime prema IOTC-u: DORITA)

Sveti Vincent i Grenadini [prema CCAMLR-u, GFCM-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i], Ekvatorska Gvineja [prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Indonezija, Tanzanija, Sjeverna Koreja (DNRK), Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Ekvatorska Gvineja, Sveti Vincent i Grenadini, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Sveti Vincent i Grenadini; zadnje poznate zastave prema SEAFO-u, SIOFA-i: Indonezija, Tanzanija, Sjeverna Koreja (DNRK), Panama, Sijera Leone, Ekvatorska Gvineja, Urugvaj)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/15 [IOTC]

ATLANTIC WIND (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; prijašnje ime prema IOTC-u: CARRAN)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Tanzanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Tanzanija, Kambodža, Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Togo, Republika Koreja, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema IOTC-u: Ekvatorska Gvineja; zadnje poznate zastave prema SEAFO-u, SIOFA-i: Tanzanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Kambodža, Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Togo, Urugvaj)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9037537/20190005 [ICCAT]/16[IOTC]

BAROON (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u: LANA, ZEUS, TRITON I; prijašnja imena prema IOTC-u: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Tanzanija (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Nigerija, Mongolija, Togo, Sijera Leone; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Mongolija, Nigerija, Sijera Leone, Togo)

CCSBT, CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/18[IOTC]

BHASKARA No. 10

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: Indonezija)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/19[IOTC]

BHASKARA No. 9

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: Indonezija)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060001 [ICCAT]/20[IOTC]

BIGEYE

Nepoznato

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040005 [ICCAT]/21[IOTC]

BRAVO

Nepoznato

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/22[IOTC]

CAMELOT

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6622642/20190006 [ICCAT]/23[IOTC]

CHALLENGE (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u: PERSEVERANCE, MILA; prijašnja imena prema IOTC-u: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Ekvatorska Gvineja, Ujedinjena Kraljevina; zadnje poznate zastave prema IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Ekvatorska Gvineja, Ujedinjena Kraljevina)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/20 [IOTC]/24[IOTC]

CHI TONG

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/25[IOTC]/280020064[CCSBT/IATTC]

CHIA HAO No. 66 [prema IATTC-u, IOTC-u, GFCM-u, NEAFC-u, SIOFA-i], SAGE [prema ICCAT-u] (prijašnje ime prema IOTC-u: CHI FUW No. 6, prijašnja imena prema ICCAT-u: CHIA HAO No. 66, CHI FUW No.6)

Nepoznato [prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i], Gambija [prema ICCAT-u] (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, IATTC-u, NEAFC-u: Belize; zadnja poznata zastava prema IOTC-u: Ekvatorska Gvineja; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Sejšeli, Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20190001 [ICCAT]/65 [IOTC]/26[IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35 (prijašnje ime prema SIOFA-i: CARRAN)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Džibuti)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7330399/20190002 [ICCAT]/28[IOTC]

COBIJA (prijašnja imena prema IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u: CAPE FLOWER, CAPE WRATH; prijašnja imena prema SIOFA-i: CAPE WRATH II, Cape Flower)

Nezakonito Bolivija/nepoznato [prema CCSBT-u], nezakonito Bolivija [prema SEAFO-u], nepoznato [prema ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i] (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, IOTC-u, SEAFO-u: Bolivija, Sveti Toma i Prinsipe, nepoznato, Južna Afrika, Kanada; zadnja poznata zastava prema NEAFC-u, SIOFA-i: Bolivija; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Bolivija, Sveti Toma i Prinsipe)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20080001 [ICCAT]/29[IOTC]

DANIAA (prijašnje ime prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: CARLOS)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u: Gvineja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/30[IOTC]/7742-PP[CCSBT/IATTC]

DRAGON III

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: Kambodža)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8604668/20200002[ICCAT]31[IOTC]

EROS DOS (prijašnje ime: FURABOLOS)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Panama, Sejšeli)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150004 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA 18

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150005 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 01

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150006 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 02

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150007 [ICCAT]/36[IOTC]

FU HSIANG FA No. 06

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150008 [ICCAT]/37 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 08

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150009 [ICCAT]/38 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 09

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150010 [ICCAT]/39[IOTC]

FU HSIANG FA No. 11

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150011 [ICCAT]/40[IOTC]

FU HSIANG FA No. 13

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150012 [ICCAT]/41 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 17

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150013 [ICCAT]/42 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 20

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150014 [ICCAT]/43 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21 [prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u], FU HSIANG FA No. 21a [prema SIOFA-i]

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA

20130003 [ICCAT]/32-44 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21 [prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u], FU HSIANG FA [prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i], FU HSIANG FA No. 21b [prema SIOFA-i]  (3)

Nepoznato

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/45 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 23

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150016 [ICCAT]/46[IOTC]

FU HSIANG FA No. 26

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150017 [ICCAT]/47[IOTC]

FU HSIANG FA No. 30

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/48[IOTC]

FU LIEN No. 1

Nepoznato [prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SIOFA-i, WCPFC-u], Gruzija [prema IOTC-u] (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, NEAFC-u, WCPFC-u: Gruzija)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/49[IOTC]

FULL RICH

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Belize)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/50[IOTC]

GALA I (prijašnja imena: MANARA II, ROAGAN)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u: Libija, Otok Man; zadnja poznata zastava prema IOTC-u, NEAFC-u: Libija)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/51[IOTC]

GOIDAU RUEY No. 1 (prijašnje ime prema CCSBT-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: GOIDAU RUEY 1)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7020126/20190007 [ICCAT]/52[IOTC]

GOOD HOPE (prijašnje ime prema CCAMLR-u, CCSBT-u, GFCM-u, NEAFC-u, SEAFO-u: TOTO; prijašnja imena prema ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: TOTO, SEA RANGER V)

Nigerija

CCSBT, CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6719419 [GFCM/NEAFC, SEAFO, SIOFA]/6714919 [NAFO]/53[IOTC]/20200003[ICCAT]

GORILERO (prijašnje ime: GRAN SOL)

Nepoznato (zadnje poznate zastave: Sijera Leone, Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

2009003 [ICCAT]/54[IOTC]

GUNUAR MELYAN 21

Nepoznato

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13 [NPFC]/55[IOTC]

HAI DA 705

Nepoznato

IOTC, NEAFC NPFC, SIOFA

4000354/20200012[ICCAT]

HALELUYA

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema ICCAT-u: Tanzanija)

CCSBT, ICCAT

7322926/20190009[ICCAT]/57[IOTC]

HEAVY SEA (prijašnja imena: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Panama, Sveti Kristofor i Nevis, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/58 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Malezija)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150019 [ICCAT]/59[IOTC]

HOOM XIANG 103

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Malezija)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150020 [ICCAT]/60[IOTC]

HOOM XIANG 105

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Malezija)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20100004 [ICCAT]/61 [IOTC]

HOOM XIANG II [prema CCSBT-u, IOTC-u, SIOFA-i], HOOM XIANG 11 [prema GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u]

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Malezija)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7332218/62[IOTC]/20200004[ICCAT]

IANNIS 1 [prema NEAFC-u], IANNIS I [prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6607666/20190008 [ICCAT]/56[IOTC]

JINZHANG [prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u], HAI LUNG [prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; prijašnja imena prema GFCM-u, IOTC-u, SEAFO-u: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; prijašnja imena prema NEAFC-u: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; prijašnja imena prema SIOFA-i: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Nepoznato [prema CCAMLR-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i], nepoznato/Belize [prema NEAFC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u: Sijera Leone, Belize, Ekvatorska Gvineja, Južna Afrika; zadnja poznata zastava prema NEAFC-u: Južna Afrika; zadnja poznata zastava prema SEAFO-u: Belize; zadnje poznate zastave prema IOTC-u: Belize, Mongolija, Ekvatorska Gvineja, Južna Afrika, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/63[IOTC]

JYI LIH 88

Nepoznato

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150021 [ICCAT]/64 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7905443/20190010[ICCAT]/65[IOTC]

KOOSHA 4 (prijašnje ime prema ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/66[IOTC]

KUANG HSING 127

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150023 [ICCAT]/67 [IOTC]

KUANG HSING 196

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7325746/27-68[IOTC]/20200005[ICCAT]

LABIKO [prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-i], CLAUDE MOINIER [prema IOTC-u], MAINE [prema SEAFO-u] (prijašnje ime prema GFCM-u, NAFO-u, NEAFC-u: MAINE; prijašnje ime prema IOTC-u: LABIKO; prijašnja imena prema IOTC-u: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; prijašnja imena prema SEAFO-u: CLAUDE MOINIER, LABIKO; prijašnja imena prema ICCAT-u: CLAUDE MOUNIER, MAINE)  (3)

Nepoznato [prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-i], Gvineja [prema IOTC-u, SEAFO-u] (zadnja poznata zastava prema GFCM-u, ICCAT-u, NAFO-u, NEAFC-u, SIOFA-i: Gvineja; zadnje poznate zastave prema IOTC-u: Tanzanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Kambodža, Panama, Sijera Leone, Sjeverna Koreja (DNRK), Togo, Urugvaj)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/69[IOTC]

LIAO YUAN YU 071

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/70[IOTC]

LIAO YUAN YU 072

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/71[IOTC]

LIAO YUAN YU 9

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/72[IOTC]

LILA No. 10

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7388267/20190011[ICCAT]/73[IOTC]

LIMPOPO (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, NEAFC-u, SEAFO-u: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; prijašnja imena prema IOTC-u: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; prijašnja imena prema ICCAT-u: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Togo, Gana, Sejšeli, Francuska; zadnje poznate zastave prema GFCM-u: Togo, Gana, Sejšeli)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

28 [NPFC]

LU RONG SHUI 158

Nepoznato

NEAFC, NPFC, SIOFA

14 [NPFC]/74[IOTC]

LU RONG YU 1189

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/75[IOTC]

LU RONG YU 612

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/76[IOTC]

LU RONG YUAN YU 101

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

18 [NPFC]77[IOTC]

LU RONG YUAN YU 102

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

19 [NPFC]78[IOTC]

LU RONG YUAN YU 103

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/79[IOTC]

LU RONG YUAN YU 105

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/80[IOTC]

LU RONG YUAN YU 106

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/81[IOTC]

LU RONG YUAN YU 108

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/82[IOTC]

LU RONG YUAN YU 109

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/83[IOTC]

LU RONG YUAN YU 787

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/84[IOTC]

LU RONG YUAN YU 797

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/85[IOTC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20150025 [ICCAT]/86[IOTC]

MAAN YIH HSING

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040007 [ICCAT]/87[IOTC]

MADURA 2

Nepoznato

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20040008 [ICCAT]/88[IOTC]

MADURA 3

Nepoznato

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060002 [ICCAT]/89[IOTC]

MARIA

Nepoznato

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

8529533/20200011[ICCAT]

MARIO 11

Senegal

CCSBT, ICCAT

20180002 [ICCAT]/90 [IOTC]/HSN5721[CCSBT]

MARWAN 1 (prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalija [prema CCSBT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i]; Nepoznato [prema ICCAT-u] (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Džibuti, Tajland)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060005 [ICCAT]/91[IOTC]

MELILLA No. 101  (3)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

CCSBT, GFCM, IOTC, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060004 [ICCAT]/92[IOTC]

MELILLA No. 103  (3)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7385174/93[IOTC]/20200006[ICCAT]

MURTOSA

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NAFO-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Togo)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

14613 [IATTC]/M-00545, 20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT]/95[IOTC]/C-00545(IATTC/IOTC)

NEPTUNE

Nepoznato [prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u], Gruzija [prema IATTC-u, IOTC-u, NEAFC-u] (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u: Gruzija)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/96[IOTC]

NEW BAI I No. 168 (prijašnje ime prema SIOFA-i: TAI YUAN No. 227; prijašnje ime prema ICCAT-u: SAMUDERA)

Nepoznato [prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u], Liberija [prema SIOFA-i] (zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Liberija, Indonezija)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808654/50628PE XT[CCSBT]

NIKA

Panama

CCAMLR, CCSBT, SIOFA

20060008 [ICCAT]/98[IOTC]

2 CHOYU

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060011 [ICCAT]/99[IOTC]

No. 3 CHOYU

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808903/20190012 [ICCAT]/100[IOTC]

NORTHERN WARRIOR (prijašnja imena MILLENNIUM, SIP 3)

Angola (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Curaçao, Nizozemski Antili, Južna Afrika, Belize, Maroko)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20040006 [ICCAT]/101[IOTC]

OCEAN DIAMOND

Nepoznato

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/102-139[IOTC]

OCEAN LION [prema IOTC-u, GFCM-u, NEAFC-u, SIOFA-i]; XING HAI FEN [prema ICCAT-u, NEAFC-u]; XING HAI FENG [prema CCSBT-u, IOTC-u, SIOFA-i]; (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: OCEAN LION)  (3)

Nepoznato [prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i], Panama [prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i] (zadnja poznata zastava: Ekvatorska Gvineja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8665193/20200010[ICCAT]

OCEAN STAR No. 2 (prijašnje ime prema ICCAT-u: WANG FA)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Vanuatu, Bolivija)

CCSBT, ICCAT

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/104[IOTC]

ORCA

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060012 [ICCAT]/105[IOTC]

ORIENTE No. 7

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

5062479/20190013 [ICCAT]/106[IOTC]

PERLON (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; prijašnja imena prema IOTC-u: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Nepoznato (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Mongolija, Togo, Urugvaj; zadnje poznate zastave prema GFCM-u: Urugvaj, Mongolija, Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/107 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; prijašnje ime prema IOTC-u: PALOMA V)

Nepoznato [prema CCAMLR-u, GFCM-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i], Mauritanija [prema ICCAT-u, IOTC-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Mauritanija, Ekvatorska Gvineja, Indonezija, Tanzanija, Mongolija, Kambodža, Namibija, Urugvaj; zadnja poznata zastava prema ICCAT-u, IOTC-u: Ekvatorska Gvineja)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/109[IOTC]

REYMAR 6

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130013[ICCAT]/110 [IOTC]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (prijašnja imena prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonezija

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150026 [ICCAT]/111[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/112[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [prema ICCAT-u], SAMUDRA PERKASA 12 [prema CCSBT-u, IOTC-u, SIOFA-i]

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7424891/20190014 [ICCAT]/113[IOTC]

SEA URCHIN (prijašnja imena ALDABRA, OMOA I)

Gambija/bez državne pripadnosti [prema CCAMLR-u, CCSBT-u], Gambija [prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, IOTC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Tanzanija, Honduras)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8692342 /20180004 [ICCAT]/114[IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [prema ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i], SEAVIEW [prema CCSBT-u] (prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Kamerun (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Džibuti, Tajland)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8692354/20180005 [ICCAT]/115[IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT]

SEA WIND (prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Kamerun (zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Džibuti, Tajland)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080004 [ICCAT]/116[IOTC]

SHARON 1 (prijašnja imena prema GFCM-u, SIOFA-i: MANARA I, POSEIDON; prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u: MANARA 1, POSEIDON)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema GFCM-u, IOTC-u, SIOFA-i: Libija; zadnje poznate zastave prema CCSBT-u, ICCAT-u: Libija, Ujedinjena Kraljevina)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170014 [ICCAT]/117 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150028 [ICCAT]/118[IOTC]

SHUEN SIANG

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170015 [ICCAT]/119 [IOTC]

SHUN LAI (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: HSIN JYI WANG No. 6)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150029 [ICCAT]/120[IOTC]

SIN SHUN FA 6

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150030 [ICCAT]/121[IOTC]

SIN SHUN FA 67

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150031 [ICCAT]/122 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150032 [ICCAT]/123 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20050001 [ICCAT]/124[IOTC]

SOUTHERN STAR 136 (prijašnje ime prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: HSIANG CHANG)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Sveti Vincent i Grenadini)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150034 [ICCAT]/125 [IOTC]

SRI FU FA 168

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150035 [ICCAT]/126 [IOTC]

SRI FU FA 18

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150036 [ICCAT]/127 [IOTC]

SRI FU FA 188

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150037 [ICCAT]/128[IOTC]

SRI FU FA 189

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150038 [ICCAT]/129 [IOTC]

SRI FU FA 286

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150039 [ICCAT]/130[IOTC]

SRI FU FA 67

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150040 [ICCAT]/131 [IOTC]

SRI FU FA 888

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8514772/20190015 [ICCAT]/132[IOTC]

STS-50 (prijašnja imena prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SEAFO-u: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; prijašnja imena prema IOTC-u, SIOFA-i: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No.2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; prijašnja imena prema GFCM-u: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo [prema CCAMLR-u, CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i], nepoznato [prema GFCM-u] (zadnje poznate zastave prema CCAMLR-u, SEAFO-u: Kambodža, Republika Koreja, Filipini, Japan, Namibija, Japan; zadnje poznate zastave prema IOTC-u: Kambodža, Republika Koreja, Filipini, Japan, Namibija, Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7816472/103[IOTC]/20200008[ICCAT]

SUMMER REFER [prema GFCM-u, NEAFC-u, SIOFA-i], OKAPI MARTA [prema ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u]  (3)

Nepoznato [prema GFCM-u, NEAFC-u, SIOFA-i], Belize [prema ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u]

GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9259070[NEAFC]/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/133[IOTC]

TA FU 1

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/134[IOTC]/490810002[CCSBT/IATTC]

TCHING YE No. 6 (prijašnje ime prema GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: EL DIRIA I)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, IATTC-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i: Belize; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Belize, Kostarika)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150041 [ICCAT]/135 [IOTC]

TIAN LUNG br.12

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7321374/136[IOTC]/20200009[ICCAT]

TRINITY (prijašnja imena prema NAFO-u: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; prijašnja imena prema ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema GFCM-u: Gana; zadnje poznate zastave prema NAFO-u: Gana, Panama; zadnje poznate zastave prema IOTC-u, NEAFC-u, SEAFO-u, SIOFA-i: Gana, Panama, Maroko; zadnje poznate zastave prema ICCAT-u: Turska, Panama, Maroko)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/137[IOTC]/280110095[CCSBT/IATTC]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [prema GFCM-u, IATTC-u, SIOFA-i], WEN TENG No. 688 [prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, NEAFC-u] (prijašnje ime prema ICCAT-u, IOTC-u: MAHKOIA ABADI No. 196)

Nepoznato (zadnja poznata zastava: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

138 [IOTC]

XIN SHI JI 16 (prijašnje ime prema IOTC-u, SIOFA-i: HSINLONG No. 5 )

Fidži

IOTC, NEAFC, SIOFA

20150045 [ICCAT]/140 [IOTC]

YI HONG 3

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Nepoznato [prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, NEAFC-u, SIOFA-i, WCPFC-u] (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, SIOFA-i, WCPFC-u: Tajvan)

CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20150048 [ICCAT]/141 [IOTC]

YU FONG 168

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC

2009002 [ICCAT]/142 [IOTC]

YU MAAN WON

Nepoznato (zadnja poznata zastava prema CCSBT-u, GFCM-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: Gruzija)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

412356488[SIOFA]/31 [NPFC]

YUANDA 6

Nepoznato

NEAFC, NPFC, SIOFA

412365486[SIOFA]/32 [NPFC]

YUANDA 8

Nepoznato

NEAFC, NPFC, SIOFA

20170016 [ICCAT]/143 [IOTC]

YUTUNA 3 (prijašnje ime prema CCSBT-u, ICCAT-u, IOTC-u, SIOFA-i: HUNG SHENG No. 166)

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170017 [ICCAT]/144 [IOTC]

YUTUNA br.1

Nepoznato

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

15 [NPFC]/145[IOTC]

ZHE LING YU LENG 90055

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/146[IOTC]

ZHE LING YU LENG 905

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

412123526[SIOFA]/33 [NPFC]

ZHEXIANG YU 23029

Nepoznato

NEAFC, NPFC, SIOFA

7302548/2006003[ICCAT]/97[IOTC]

ZHI MING [prema CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u], No. 101 GLORIA [prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i] (prijašnja imena prema CCSBT-u, ICCAT-u: GOLDEN LAKE, NO. 101 GLORIA; prijašnje ime prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i: GOLDEN LAKE)  (3)

Mongolija [prema CCSBT-u, ICCAT-u, NEAFC-u], nepoznato [prema GFCM-u, IOTC-u, NEAFC-u, SIOFA-i] (zadnja poznata zastava: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

4 [NPFC]/147[IOTC]

ZHOU YU 651

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/148[IOTC]

ZHOU YU 652

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/149[IOTC]

ZHOU YU 653

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/150[IOTC]

ZHOU YU 656

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/151[IOTC]

ZHOU YU 657

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/152[IOTC]

ZHOU YU 658

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/153[IOTC]

ZHOU YU 659

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/154[IOTC]

ZHOU YU 660

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/155[IOTC]

ZHOU YU 661

Nepoznato

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

29 [NPFC]

ZHOU YU 808/nepoznato

Nepoznato

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

30 [NPFC]

ZHOU YU 809/nepoznato

Nepoznato

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA


(1)  Međunarodna pomorska organizacija.

(2)  Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama RFMO-â.

(3)  Neki su RFMO-i to plovilo nekoliko puta uvrstili na popis, stoga su sve informacije kopirane u isti redak. Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama RFMO-â.

(4)  Nakon sinkroniziranja s popisom NPFC-a, NEAFC je na svoj popis plovila NNN uvrstio jedno plovilo pod imenom „UNKNOWN” (NEPOZNATO), no nemoguće je utvrditi na koje se plovilo taj unos odnosi. Stoga se za oba plovila pod imenom „UNKNOWN” upućuje na NEAFC.


9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1121

оd 8. srpnja 2021.

o pojedinostima statističkih podataka koje države članice trebaju dostaviti u pogledu kontrola proizvoda koji ulaze na tržište Unije s obzirom na sigurnost i sukladnost proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 9.,

budući da:

(1)

Člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/1020 od država članica se zahtijeva da Komisiji dostave detaljne statističke podatke o kontrolama koje provode tijela koja su odredila u skladu s člankom 25. stavkom 1. te uredbe u vezi s proizvodima koji podliježu pravu Unije i ulaze na tržište Unije. Konkretno, Uredbom (EU) 2019/1020 zahtijeva se da statistički podaci obuhvaćaju broj intervencija u području kontrola takvih proizvoda u pogledu sigurnosti i sukladnosti proizvoda.

(2)

Potrebno je navesti pojedinosti takvih statističkih podataka.

(3)

Ako su zbog intervencije tijela određenih u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1020 tijela za nadzor tržišta zatražila da se proizvod ne pusti u slobodan promet u skladu s člankom 28. stavcima 1. i 2. te uredbe, statističke podatke o broju intervencija trebalo bi dopuniti detaljnijim informacijama o predmetnom proizvodu kako bi se bolje razumjela pitanja i kretanja u pogledu sigurnosti i sukladnosti proizvoda. Dostavljeni statistički podaci usto mogu poboljšati upravljanje rizicima.

(4)

Iako bi statistički podaci dostavljeni Komisiji o intervencijama u području kontrola trebali obuhvaćati sve kontrole proizvoda koji ulaze na tržište Unije, ipak bi trebali obuhvatiti samo kontrole kod kojih je doista došlo do intervencije određenih tijela. Stoga statistički podaci ne bi trebali uključivati podatke o kontrolama koje se provode isključivo tehnikama elektroničke obrade podataka.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 43. Uredbe (EU) 2019/1020,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Statistički podaci koje treba dostaviti na temelju članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/1020 sadržavaju sljedeće pojedinosti o intervencijama u području kontrola proizvoda koji podliježu pravu Unije u pogledu sigurnosti i sukladnosti proizvoda:

(a)

ukupan broj intervencija;

(b)

ukupan broj intervencija na temelju kojih je obustavljeno puštanje u slobodni promet u skladu s člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1020;

(c)

za svaku intervenciju nakon koje su relevantna tijela zatražila da predmetni gospodarski subjekti provedu određene radnje ili nakon koje su tijela za nadzor tržišta zatražila da se proizvod ne pusti u slobodni promet u skladu s člankom 28. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/1020:

i.

datum na koji su carinska tijela prihvatila carinsku deklaraciju;

ii.

naznaku vrste carinske deklaracije u slučaju carinske deklaracije koja sadržava manje podataka u skladu s člancima 143.a i 144. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2);

iii.

zemlju podrijetla (podatkovni element 16 08 000 000) ili, ako nije dostupno, zemlju izvoznika (podatkovni podelement 13 01 018 020);

iv.

oznaku podbroja Harmoniziranog sustava (podatkovni podelement 18 09 056 000);

v.

ako je dostupna, oznaku kombinirane nomenklature (podatkovni podelement 18 09 057 000);

vi.

dopunske jedinice (podatkovni element 18 02 000 000) ili, ako nisu dostupne, neto masu (podatkovni element 18 01 000 000);

vii.

vrstu prijevoza na granici (podatkovni element 19 03 000 000);

viii.

glavnu kategoriju predmetnih proizvoda;

ix.

glavno prekršeno zakonodavstvo Unije kako su to utvrdila tijela za nadzor tržišta;

x.

naznaku toga može li se proizvod pustiti u slobodni promet ako predmetni gospodarski subjekti provedu posebne radnje koje zahtijevaju relevantna tijela.

2.   Podaci iz stavka 1. uključuju podatke o svim kontrolama, osim kontrola koje se provode isključivo tehnikama elektroničke obrade podataka.

3.   Za potrebe stavka 1., ako u carinskoj deklaraciji proizvodi potpadaju pod barem dvije stavke, intervencija na svakoj od stavki smatra se zasebnom intervencijom.

4.   Za potrebe stavka 1. točke (c) podtočaka od iii. do vii. ovog članka, podaci koje je potrebno podnijeti informacije su koje su dostupne u carinskoj deklaraciji pod odgovarajućim podatkovnim elementom iz Priloga B Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446. Međutim, ako države članice u skladu s člancima 2., 143.a i 144. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ili bilo kojim drugim u njoj utvrđenim prijelaznim pravilima za carinsku deklaraciju propisuju različite zahtjeve u pogledu podataka, podaci koje treba dostaviti moraju biti istovrsni podacima u carinskoj deklaraciji na koju se odnose ti zahtjevi u pogledu podataka.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 16. srpnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 169, 25.6.2019., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).


9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1122

оd 8. srpnja 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/1368 u pogledu dodavanja Norveške međubankovne ponudbene kamatne stope na popis ključnih referentnih vrijednosti koje se upotrebljavaju na financijskim tržištima osnovanima u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća i uklanjanja Londonske međubankovne ponudbene kamatne stope s tog popisa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1.,

budući da:

(1)

Referentne vrijednosti mogu se smatrati ključnima u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2016/1011. Člankom 20. stavkom 1. točkom (b) propisuje se da se referentne vrijednosti mogu smatrati ključnima ako se temelje na ulaznim podacima koje su podnijeli doprinositelji od kojih je većina smještena u jednoj državi članici i ako se smatraju ključnima u toj državi članici. Komisija je 11. kolovoza 2016. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2016/1368 (2), kojom je utvrđen popis ključnih referentnih vrijednosti.

(2)

Uredba (EU) 2016/1011 primjenjuje se u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) te je 6. prosinca 2019. prenesena u norveško zakonodavstvo.

(3)

Dana 3. prosinca 2020. norveško nadležno tijelo Finanstilsynet obavijestilo je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o svojem prijedlogu za priznanje, u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011, norveške međubankovne ponudbene kamatne stope („NIBOR”) kao ključne referentne vrijednosti jer je ona ključna u Norveškoj te se temelji na podnošenjima doprinositeljâ, koji su svi smješteni u toj zemlji.

(4)

NIBOR je referentna stopa utemeljena na prosječnoj kamatnoj stopi po kojoj su banke koje posluju na norveškom tržištu novca spremne međusobno pozajmljivati neosigurana financijska sredstva prema različitim rokovima dospijeća. NIBOR se svaki dan utvrđuje za pet različitih rokova dospijeća: jedan tjedan i jedan, dva tri i šest mjeseci. Dana 3. prosinca 2020. u tijelu doprinositelja NIBOR-a sudjelovalo je šest banaka, koje su sve smještene u Norveškoj.

(5)

Finanstilsynet je u procjeni koju je podnio ESMA-i zaključio da bi prestanak pružanja NIBOR-a ili njegovo pružanje na temelju ulaznih podataka odnosno tijela doprinositelja koji više nisu reprezentativni za predmetno tržište ili gospodarsku stvarnost, dovelo do znatnog nepovoljnog učinka na funkcioniranje financijskih tržišta u Norveškoj.

(6)

U procjeni Finanstilsyneta navodi se da se NIBOR upotrebljava kao referentna vrijednost za kredite kućanstvima i nefinancijskim ustanovama u iznosu od oko 418 milijardi EUR, što odgovara 94 % ukupnih kredita koji su u Norveškoj odobreni kućanstvima i nefinancijskim institucijama i 136 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) Norveške. Osim toga, NIBOR služi kao referentna vrijednost za isplate kupona za oko 60 % ukupne nominalne vrijednosti obveznica u Norveškoj, u iznosu od oko 130 milijardi EUR. Na temelju podataka jedine središnje druge ugovorne strane, Finanstilsynet dokazao je da se od listopada 2020. NIBOR upotrebljava kao referentna vrijednost pri kamatnim OTC izvedenicama za zamišljeni nepodmireni iznos od najmanje 1988 milijardi EUR. Naposljetku, Finanstilsynet iznio je da se NIBOR trenutačno primjenjuje kao referentna vrijednost u investicijskim fondovima ukupne neto vrijednosti imovine od 0,3 milijarde EUR. Ukupna vrijednost financijskih instrumenata i financijskih ugovora u kojima se kao referentna vrijednost primjenjuje NIBOR najmanje je osam puta veća od bruto nacionalnog proizvoda Norveške.

(7)

Finanstilsynet je u procjeni zaključio da je NIBOR ključan za financijsku stabilnost i cjelovitost tržišta u Norveškoj i da bi prestanak pružanja ili nepouzdanost NIBOR-a mogli imati znatan nepovoljan utjecaj na funkcioniranje financijskih tržišta u Norveškoj te na trgovačka društva i potrošače jer se upotrebljava za kredite, potrošačke kredite, kamatne OTC izvedenice i investicijske fondove.

(8)

ESMA je 28. siječnja 2021. Komisiji poslala svoje mišljenje u kojem je navela da je procjena Finanstilsyneta u skladu sa zahtjevima iz članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1011 i da je Finanstilsynet dostavio kvantitativne podatke koji potkrepljuju priznavanje NIBOR-a kao ključne referentne vrijednosti te analitičku argumentaciju u kojoj je istaknuta ključna uloga NIBOR-a u norveškom gospodarstvu.

(9)

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1011, Komisija je dužna barem svake dvije godine preispitati popis ključnih referentnih vrijednosti, a te referentne vrijednosti trebaju pružiti administratori smješteni u Uniji. Ujedinjena Kraljevina napustila je Uniju 31. siječnja 2020. Stoga se referentne vrijednosti koje su pružali administratori smješteni u Ujedinjenoj Kraljevini više ne smatraju ključnima i trebalo bi ih ukloniti s popisa ključnih referentnih vrijednosti iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1368. Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (LIBOR) smatra se ključnom referentnom vrijednosti od 19. prosinca 2017. i trebalo bi je ukloniti s popisa ključnih referentnih vrijednosti iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1368.

(10)

Uredba (EU) 2016/1011 izmijenjena je Uredbom (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća (3), među ostalim, kako bi se ESMA-u od 1. siječnja 2022. imenovalo nadležnim tijelom za administratore ključnih referentnih vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) 2016/1011. Međutim, relevantna nacionalna nadležna tijela i dalje će biti nadležna za administratore ključnih referentnih vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/1011. Stoga je primjereno na popisu ključnih referentnih vrijednosti koji je utvrdila Komisija razlikovati ključne referentne vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) 2016/1011 od ključnih referentnih vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točke (b) te uredbe.

(11)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/1368 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

S obzirom na ključnu važnost NIBOR-a, njegovu široku uporabu i ulogu u raspodjeli kapitala u Norveškoj, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1368 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1368 оd 11. kolovoza 2016. o utvrđivanju popisa ključnih referentnih vrijednosti koje se upotrebljavaju na financijskim tržištima u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 217, 12.8.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2019/2175 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (SL L 334, 27.12.2019., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG

Popis ključnih referentnih vrijednosti u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkama (a) i (c) Uredbe (EU) 2016/1011

Br.

Referentna vrijednost

Administrator

Lokacija

1.

Europska međubankovna ponudbena kamatna stopa (EURIBOR®)

Europski institut za tržišta novca (EMMI)

Bruxelles, Belgija

2.

Prekonoćni prosječni indeks eura (EONIA®)

Europski institut za tržišta novca (EMMI)

Bruxelles, Belgija


Popis ključnih referentnih vrijednosti u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/1011

Br.

Referentna vrijednost

Administrator

Lokacija

1.

Stockholmska međubankovna ponudbena kamatna stopa (STIBOR)

Udruga švedskih bankara (Svenska Bankföreningen)

Stockholm, Švedska

2.

Varšavska međubankovna ponudbena kamatna stopa (WIBOR)

GPW Benchmarks S.A.

Varšava, Poljska

5.

Norveška međubankovna ponudbena kamatna stopa (NIBOR)

Norske Finansielle Referanser (NoRe)

Oslo, Norveška


9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/43


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1123

оd 8. srpnja 2021.

o suspenziji mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94 o utvrđivanju postupaka Zajednice u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Zajednice prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Komisija je 7. studenoga 2020. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2020/1646 o mjerama trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije (2), kojom se određuje primjena dodatnih carina na uvoz u Uniju niza proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(2)

U uvodnoj izjavi 9. Provedbene uredbe (EU) 2020/1646 navodi se da Komisija namjerava suspendirati primjenu te uredbe ako Sjedinjene Američke Države suspendiraju svoje protumjere protiv uvoza određenih proizvoda iz Europske unije u vezi sa sporovima u okviru WTO-a o velikim civilnim zrakoplovima.

(3)

Nakon dogovora postignutog sa Sjedinjenim Američkim Državama o uzajamnoj suspenziji svih mjera na razdoblje od četiri mjeseca, Komisija je 9. ožujka 2021. donijela Provedbenu uredbu (EU) 2021/425 o suspenziji mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije (3), kojom se primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/1646 suspendira do 10. srpnja 2021.

(4)

Izvršni potpredsjednik Valdis Dombrovskis i predstavnica SAD-a za trgovinu Katherine Tai postigli su 15. lipnja 2021. dogovor o okviru za suradnju u pogledu velikih civilnih zrakoplova, prema kojem „svaka strana namjerava suspendirati primjenu protumjera na razdoblje od pet godina”.

(5)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 654/2014, „ako je potrebno provesti usklađivanja mjera trgovinske politike koje su donesene u okviru Uredbe, Komisija može, podložno članku 4. stavcima 2. i 3., uvesti sve odgovarajuće izmjene u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.”.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinske prepreke, koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2015/1843 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/1646 suspendira se na razdoblje od pet godina od 11. srpnja 2021. Stoga se, ne dovodeći u pitanje daljnje suspenzije ili izmjene, uključujući ranije ponovno uvođenje, carine predviđene Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 ponovno primjenjuju s učinkom od 11. srpnja 2026. i uključujući taj datum.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 11. srpnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 189, 27.6.2014., str. 50.; izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1843 (SL L 272, 16.10.2015., str. 1.) i Uredbom (EU) 2021/167 (SL L 49, 12.2.2021., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 оd 7. studenoga 2020. o mjerama trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije (SL L 373, 9.11.2020., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/425 оd 9. ožujka 2021. o suspenziji mjera trgovinske politike koje se odnose na određene proizvode iz Sjedinjenih Američkih Država, a uvedene su Provedbenom uredbom (EU) 2020/1646 slijedom odluke u sporu donesene na temelju Dogovora o rješavanju sporova Svjetske trgovinske organizacije (SL L 84, 9.3.2021., str. 16.).

(4)  Uredba (EU) 2015/1843 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodificirani tekst) (SL L 272, 16.10.2015., str. 1.).


ODLUKE

9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/45


ODLUKA (EU) 2021/1124 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 7. srpnja 2021.

o imenovanju dvaju sudaca i dvaju nezavisnih odvjetnika Suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 253. i 255.,

budući da:

(1)

Mandati četrnaest sudaca i šest nezavisnih odvjetnika Suda istječu 6. listopada 2021.

(2)

Primjereno je provesti imenovanja za popunjavanje tih mjesta za razdoblje od 7. listopada 2021. do 6. listopada 2027.

(3)

Predloženo je produljenje mandata gđe Küllike JÜRIMÄE kao sutkinje Suda.

(4)

Predloženo je produljenje mandata g. Manuela CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONA kao nezavisnog odvjetnika Suda.

(5)

Predloženo je da se na prvi mandat kao sutkinja Suda imenuje gđa Maria LOURDES ARASTEY SAHÚN.

(6)

Gđa Tamara ĆAPETA predložena je kao kandidatkinja za mjesto nezavisnog odvjetnika Suda.

(7)

Odbor osnovan člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dao je povoljno mišljenje o prikladnosti kandidatâ za obnašanje dužnosti sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sutkinjama Suda za razdoblje od 7. listopada 2021. do 6. listopada 2027. imenuju se:

gđa Küllike JÜRIMÄE,

gđa Maria Lourdes ARASTEY SAHÚN.

Članak 2.

Nezavisnim odvjetnicima Suda za razdoblje od 7. listopada 2021. do 6. listopada 2027. imenuju se:

g. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA,

gđa Tamara ĆAPETA.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2021.

Predsjednik

I. JARC


9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/47


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1125

оd 8. srpnja 2021.

o odbijanju uvrštenja lijeka „Zinc-D-gluconate”, koji se izdaje na recept, na popis lijekova koji ne nose sigurnosne oznake iz članka 54. točke (o) Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (1), a posebno njezin članak 54.a stavak 4.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (2),

budući da:

(1)

Člankom 54.a stavkom 1. Direktive 2001/83/EZ utvrđeno je da lijekovi koji se izdaju na recept trebaju nositi sigurnosne oznake iz članka 54. točke (o) te direktive, osim ako su uvršteni na popis utvrđen u skladu s postupkom iz članka 54.a stavka 2. točke (b) te direktive. U Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/161 utvrđen je, na temelju rizika od krivotvorenja lijekova i rizika koji proizlazi iz krivotvorenja lijekova ili kategorija lijekova, popis lijekova ili kategorija lijekova koji se izdaju na recept koji ne nose sigurnosne oznake. Lijek „Zinc-D-gluconate”, koji se izdaje na recept, nije uvršten na taj popis.

(2)

Njemačko nadležno tijelo je, u skladu s člankom 54.a stavkom 4. Direktive 2001/83/EZ i člankom 46. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/161, 15. veljače 2019. e-porukom obavijestilo Komisiju da na temelju kriterija utvrđenih u članku 54.a stavku 2. točki (b) Direktive 2001/83/EZ ne smatra da postoji rizik od krivotvorenja lijeka „Zinc-D-gluconate”, koji se izdaje na recept. Njemačko nadležno tijelo smatra da bi lijek „Zinc-D-gluconate” stoga trebalo izuzeti od zahtjeva u pogledu nošenja sigurnosnih oznaka iz članka 54. točke (o) Direktive 2001/83/EZ.

(3)

Komisija je, uzimajući u obzir kriterije iz članka 54.a stavka 2. točke (b) Direktive 2001/83/EZ, procijenila rizik od krivotvorenja dotičnog lijeka i rizik koji proizlazi iz krivotvorenja tog lijeka. Budući da je taj lijek odobren za liječenje teških bolesti, kao što su Wilsonova bolest i poremećaj Acrodermatitis enteropathica, Komisija je procijenila, konkretno, težinu bolestî za koje je taj lijek namijenjen, u skladu s člankom 54.a stavkom 2. točkom (b) podtočkom iv. te direktive, i ustanovila da rizici koji proizlaze iz krivotvorenja nisu zanemarivi. Komisija zato smatra da kriteriji za uvrštenje nisu ispunjeni.

(4)

Stoga nije primjereno uvrstiti lijek „Zinc-D-gluconate” u Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/161 te ga ne bi trebalo izuzeti od zahtjeva u pogledu nošenja sigurnosnih oznaka iz članka 54. točke (o) Direktive 2001/83/EZ.

(5)

Mjere utvrđene ovom Odlukom u skladu su s procjenom Stručne skupine Europske komisije „Delegirani akt o sigurnosnim oznakama za lijekove za humanu primjenu”,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Lijek „Zinc-D-gluconate”, koji se izdaje na recept, ne uvrštava se u Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/161 i ne izuzima se od zahtjeva u pogledu nošenja sigurnosnih oznaka iz članka 54. točke (o) Direktive 2001/83/EZ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 311, 28.11.2001., str. 67.

(2)  SL L 32, 9.2.2016., str. 1.


9.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/49


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1126

оd 8. srpnja 2021.

o utvrđivanju istovrijednosti COVID-19 potvrda koje je izdala Švicarska s potvrdama izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2021.o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 3. stavak 10.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2021/953 utvrđuje se okvir za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u svrhu olakšavanja ostvarivanja prava nositeljâ na slobodno kretanje tijekom pandemije bolesti COVID-19. Njome se također doprinosi olakšavanju postupnog ukidanja ograničenja slobodnog kretanja koja su države članice uvele u skladu s pravom Unije kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, na koordinirani način.

(2)

Građani Unije i švicarski državljani uživaju recipročna prava na ulazak i boravak na temelju Sporazuma o slobodnom kretanju osoba između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane (2). Iako se u članku 5. stavku 1. Priloga I. Sporazuma o slobodnom kretanju osoba predviđa mogućnost ograničavanja slobodnog kretanja iz javnozdravstvenih razloga, on ne sadržava mehanizam uključivanja akata Unije. Švicarska je stoga obuhvaćena ovlaštenjem iz članka 3. stavka 10. Uredbe (EU) 2021/953.

(3)

Švicarska je 4. lipnja 2021. donijela nalog o COVID-19 potvrdama (3) („švicarski nalog o potvrdi za COVID-19”), kojim se pruža pravna osnova za izdavanje potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19.

(4)

Švicarska je 23. lipnja 2021. obavijestila Komisiju da izdaje interoperabilne potvrde o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 samo za cjepiva koja su odobrena u Švicarskoj. To trenutačno uključuje cjepiva Comirnaty, Moderna i Janssen protiv bolesti COVID-19, koja odgovaraju cjepivima protiv bolesti COVID-19 obuhvaćenima člankom 5. stavkom 5. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2021/953. Švicarska je obavijestila Komisiju i da izdaje potvrde o cijepljenju protiv bolesti COVID-19 nakon primjene svake doze te jasno navodi je li cijepljenje završeno.

(5)

Švicarska je obavijestila Komisiju i da će na temelju Preporuke Vijeća od 21. siječnja 2021. (4) izdati interoperabilne potvrde o testiranju samo za testove koji se temelje na umnažanju nukleinske kiseline ili za brze antigenske testove navedene na zajedničkom i ažuriranom popisu brzih antigenskih testova za COVID-19 koji je odobrio Odbor za zdravstvenu sigurnost osnovan člankom 17. Odluke br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(6)

Nadalje, Švicarska je obavijestila Komisiju da najranije 11 dana nakon pozitivnog testa izdaje interoperabilne potvrde o preboljenju koje vrijede do 180 dana.

(7)

Švicarska je obavijestila Komisiju i da je njezin sustav za izdavanje potvrda o bolesti COVID-19 u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 ispunjava tehničke specifikacije utvrđene u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/1073 (6).

(8)

Komisija je 9. lipnja 2021. provela tehnička ispitivanja kojima se pokazalo da COVID-19 potvrde koje je Švicarska izdala u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 države članice mogu tehnički provjeriti upotrebom okvira povjerenja uspostavljenog na temelju Uredbe (EU) 2021/953.

(9)

Švicarska je 23. lipnja 2021. dostavila i službena jamstva da će prihvatiti potvrde koje su izdale države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(10)

Konkretno, Švicarska je obavijestila Komisiju da će, ako prihvati dokaz o cijepljenju kako bi se odustalo od uvedenih ograničenja slobodnog kretanja, u skladu sa Sporazumom o slobodnom kretanju, kako bi ograničila širenje virusa SARS-CoV-2, pod istim uvjetima prihvatiti i potvrde o cijepljenju koje su izdale države članice Unije u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 za cjepivo protiv bolesti COVID-19 za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet na temelju Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Švicarska može u istu svrhu prihvatiti i potvrde o cijepljenju koje su u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 izdale države članice za cjepivo protiv bolesti COVID-19 za koje je nadležno tijelo države članice izdalo odobrenje za stavljanje u promet na temelju Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), za cjepivo protiv bolesti COVID-19 čija je distribucija privremeno odobrena na temelju članka 5. stavka 2. te direktive ili za cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje je prošlo postupak SZO-a za uvrštavanje na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. Ako Švicarska prihvati potvrde o cijepljenju za takvo cjepivo protiv bolesti COVID-19, pod istim će uvjetima prihvatiti i potvrde o cijepljenju koje su države članice izdale u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 za isto cjepivo protiv bolesti COVID-19.

(11)

Švicarska je nadalje obavijestila Komisiju da ako ona zahtijeva dokaz o testiranju na infekciju virusom SARS-CoV-2 kako bi ukinula ograničenja slobodnog kretanja koja su, u skladu sa Sporazumom o slobodnom kretanju te uzimajući u obzir posebnu situaciju prekograničnih zajednica, uvedena kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, pod istim uvjetima prihvaćat će i potvrde o testiranju s negativnim rezultatom koje su izdale države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(12)

Švicarska je također obavijestila Komisiju ako ona prihvaća dokaz o preboljenju infekcije virusom SARS-CoV-2 kako bi ukinula ograničenja slobodnog kretanja koja su, u skladu sa Sporazumom o slobodnom kretanju, uvedena kako bi se ograničilo širenje virusa SARS-CoV-2, pod istim uvjetima prihvaćat će i potvrde o preboljenju koje su izdale države članice u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(13)

Istodobno se 9. lipnja 2021. tehničkim ispitivanjem pokazalo da Švicarska tehnički može provjeriti EU-ove digitalne COVID potvrde koje izdaju države članice s pomoću okvira povjerenja uspostavljenog na temelju Uredbe (EU) 2021/953.

(14)

Stoga su dostupni elementi koji su potrebni za utvrđivanje da se COVID-19 potvrde koje je Švicarska izdala u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 smatraju jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

(15)

Stoga bi COVID-19 potvrde koje je Švicarska izdala u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 trebalo prihvatiti pod uvjetima iz članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 8. Uredbe (EU) 2021/953. U skladu s tim, ako države članice prihvaćaju dokaz o cijepljenju, preboljenju infekcije virusom SARS-CoV-2 ili testiranju na infekciju virusom SARS-CoV-2 kako bi odustale od ograničenja slobodnog kretanja uvedenog radi ograničavanja širenja virusa SARS-CoV-2, one prihvaćaju, pod istim uvjetima, potvrde o cijepljenju za cjepivo protiv bolesti COVID-19 za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004, potvrde o preboljenju ili potvrde o testiranju koje je izdala Švicarska u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi o za COVID-19. Države članice mogle bi u istu svrhu prihvatiti i potvrde o cijepljenju koje je izdala Švicarska u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 za cjepivo protiv bolesti COVID-19 koje je izdalo nadležno švicarsko tijelo, ali im nije izdano odobrenje za stavljanje u promet u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004.

(16)

Kako bi zaštitila interese Unije, posebno u području javnog zdravlja, Komisija može iskoristiti svoje ovlasti suspenzije ili ukidanja ove Odluke ako uvjeti iz članka 3. stavka 10. Uredbe (EU) 2021/953 više nisu ispunjeni.

(17)

Kako bi ova Odluka bila operativna, Švicarska bi trebala biti povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

(18)

S obzirom na to da je Švicarsku potrebno što prije povezati s okvirom povjerenja za certifikata EU-a za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(19)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 14. Uredbe (EU) 2021/953.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrde o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 koje Švicarska izdaje u skladu sa švicarskim nalogom o potvrdi za COVID-19 smatraju se jednakovrijednima onima izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 2.

Švicarska je povezana s okvirom povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenim Uredbom (EU) 2021/953.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 211, 15.6.2021., str. 1.

(2)  SL L 114, 30.4.2002., str. 6.

(3)  Nalog od 4. lipnja 2021. o potvrdama o cijepljenju, preboljenju i testiranju bolesti Covid-19 (Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)), RU 2021 325.

(4)  Preporuka Vijeća od 21. siječnja 2021. o zajedničkom okviru za upotrebu i validaciju brzih antigenskih testova i uzajamno priznavanje rezultata testova na COVID-19 u EU-u (SL C 24, 22.1.2021., str. 1.).

(5)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1073 оd 28. lipnja 2021. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i pravila za uspostavljanje okvira povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu, uspostavljenu Uredbom (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 230, 30.6.2021, str. 32)

(7)  Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove, (SL L 136, 30.4.2004., str. 1.).

(8)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.).