ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 224I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
24. lipnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/1030 od 24. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1031 od 24. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

15

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

24.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 224/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1030

od 24. lipnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (2) predviđa se zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te se zabranjuje stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima ili tijelima odgovornima za teška kršenja ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe ili osobama, subjektima ili tijelima čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu, ili koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru. Tom uredbom također se zabranjuje pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije ili povezanima s dobavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takve robe. Tom uredbom uvodi se zabrana izvoza opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za korištenje u Bjelarusu te se zabranjuje pružanje povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja, financiranja ili financijske pomoći. Tom se uredbom iz zabrane izvoza izuzima oprema za biatlon te predviđaju odstupanja od zabrane izvoza određenih vrsta malokalibarskih sportskih pušaka, malokalibarskih sportskih pištolja i malokalibarskog streljiva te od zabrane s njima povezane pomoći ili usluga, pritom uvažavajući da bi izvoz takve opreme trebao biti ograničen. Nadalje, njome se bjelaruskim zračnim prijevoznicima zabranjuje slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2006 provode se mjere predviđene Odlukom 2012/642/ZVSP.

(3)

Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/1031 (3) uvode se dodatne ciljane ekonomske sankcije s ciljem provedbe zaključaka Europskog vijeća od 24. i 25. svibnja 2021. nakon nezakonitog prisilnog prizemljenja zrakoplova društva Ryanair, koji je letio na ruti unutar EU-a, u Minsku (Bjelarus) 23. svibnja 2021. Odlukom (ZVSP) 2021/1031 uvode se dodatna ograničenja povezana s trgovinom oružjem. Njome se također zabranjuje prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera koji su ponajprije namijenjeni praćenju ili presretanju, od strane bjelaruskih tijela ili u njihovo ime, internetskih i telefonskim komunikacija na mobilnim ili fiksnim mrežama. Njome se zabranjuje prodaja, opskrba ili prijenos robe s dvojnom za uporabu u vojne svrhe i za točno određene osobe, subjekte ili tijela u Bjelarusu. Usto, njome se uvode dodatna trgovinska ograničenja u pogledu naftnih derivata, kalijeva klorida („potaša”) i robe koja se upotrebljava za proizvodnju duhanskih proizvoda. Nadalje, njome se uvode ograničenja pristupa tržištima kapitala Unije u odnosu na bjelarusku vladu te bjelaruske financijske institucije i subjekte u državnom vlasništvu. Njome se uvodi zabrana pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjelaruskoj vladi i bjelaruskim javnim tijelima i agencijama. Njome se Europskoj investicijskoj banci nameću određene zabrane u vezi s projektima u javnom sektoru. Te bi izmjene trebalo uzeti u obzir u Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(4)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke:

„7.   „roba i tehnologija s dvojnom namjenom” znači roba navedena u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (*)

8.   „investicijske usluge” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

i.

zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata;

ii.

izvršavanje naloga za račun klijenta;

iii.

trgovanje za vlastiti račun;

iv.

upravljanje portfeljem;

v.

investicijsko savjetovanje;

vi.

usluge pokroviteljstva financijskih instrumenata i/ili provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenta uz obvezu otkupa;

vii.

usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa;

viii.

sve usluge povezane s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

9.   „prenosivi vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, osim instrumenata plaćanja:

i.

dionice društava i drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim pravnim osobama, te potvrde o deponiranim dionicama;

ii.

obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima;

iii.

svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira;

10.   „instrumenti tržišta novca” znači vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištima novca, kao što su trezorski zapisi, certifikati o depozitu i komercijalni zapisi, osim instrumenata plaćanja;

11.   „kreditna institucija” znači društvo čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun.

(*)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).”;"

2.

u članku 1.a brišu se stavci 4., 5. i 6.;

3.

u članku 1.b brišu se stavci 4., 5. i 6.;

4.

dodaju se sljedeći članci:

„Članak 1.c

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera iz Priloga IV., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu, osim ako je to prethodno odobrilo nadležno tijelo relevantne države članice, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II.

2.   Nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II., ne smiju izdati odobrenje na temelju stavka 1. ako imaju opravdane razloge smatrati da bi bjelaruska vlada, javna tijela, korporacije ili agencije, ili bilo koja fizička ili pravna osoba ili subjekt koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama upotrebljavali tu opremu, tehnologiju ili softver za represiju.

3.   U Prilogu IV. navedeni su oprema, tehnologija ili softver namijenjeni ponajprije praćenju ili presretanju internetskih ili telefonskih komunikacija.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 1.d

1.   Osim ako je nadležno tijelo relevantne države članice, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga II., dalo prethodno odobrenje u skladu s člankom 1.c stavkom 2., zabranjuje se:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja u vezi s opremom, tehnologijom i softverom iz Priloga IV. ili u vezi s ugradnjom, dobavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom opreme i tehnologije iz Priloga IV. ili s dobavom, ugradnjom, funkcioniranjem ili ažuriranjem bilo kojeg softvera iz Priloga IV. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(b)

izravno ili neizravno osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći u vezi s opremom, tehnologijom i softverom iz Priloga IV. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu;

(c)

pružanje usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta bilo koje vrste bjelaruskoj vladi, javnim tijelima, korporacijama i agencijama ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi ili subjektu koji djeluje u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili u njihovu izravnu ili neizravnu korist.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c) „usluge praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta” znači one usluge koje omogućuju, posebice uporabom opreme, tehnologije ili softvera iz Priloga IV., pristup dolaznom i odlaznom telekomunikacijskom prometu pojedinca i podacima povezanima s pozivima te njihovu predaju u svrhu njihove ekstrakcije, dekodiranja, snimanja, obrade, analize ili pohranjivanja ili bilo koje druge povezane aktivnosti.

Članak 1.e

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu ako su takvi proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili djelomično, za uporabu u vojne svrhe ili za vojnog krajnjeg korisnika.

Ako je krajnji korisnik vojska Bjelarusa, sva roba i tehnologija s dvojnom namjenom koju ona nabavi smatra se namijenjenom za uporabu u vojne svrhe.

2.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 428/2009 nadležna tijela ne smiju izdati izvozno odobrenje ni jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu ako imaju opravdane razloge smatrati da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik ili da bi krajnja namjena proizvoda mogla biti uporaba u vojne svrhe.

Međutim, nadležna tijela mogu izdati odobrenje ako se izvoz odnosi na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje izvoznog odobrenja.

Članak 1.f

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Bjelarusu navedenima u Prilogu V. ovoj Uredbi.

2.   Zabranjuje se:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s dobavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu navedenima u Prilogu V.;

(b)

izravno ili neizravno osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu navedenima u Prilogu V.

3.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih kapaciteta unutar Unije.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvoz, prodaju, opskrbe ili prijenose robe i tehnologije s dvojnom namjenom, ili povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za održavanje i sigurnost postojećih civilnih nuklearnih kapaciteta, za uporabu u nevojne svrhe ili za nevojnog krajnjeg korisnika.

Članak 1.g

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe iz Priloga VI., neovisno o tome je li ta roba podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu i tijelu u Bjelarusu ili za uporabu u Bjelarusu.

2.   Prilog VI. sadržava robu koja se upotrebljava za proizvodnju duhanskih proizvoda.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.h

1.   Zabranjuje se:

(a)

uvoz naftnih derivata navedenih u Prilogu VII. u Uniju ako su:

i.

podrijetlom iz Bjelarusa; ili

ii.

izvezeni iz Bjelarusa;

(b)

kupnja naftnih derivata koji se nalaze u Bjelarusu ili su podrijetlom iz Bjelarusa;

(c)

transport naftnih derivata ako su podrijetlom iz Bjelarusa ili ako se izvoze iz Bjelarusa u bilo koju drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja, osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama utvrđenima u točkama (a), (b) i (c).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na kupnje naftnih derivata u Bjelarusu koje su potrebne kako bi se pokrile osnovne potrebe kupca u Bjelarusu ili humanitarnih projekata u Bjelarusu.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.i

1.   Zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz, kupnja ili prijenos proizvoda od kalijevog klorida („potaša”) navedenih u Prilogu VIII. iz Bjelarusa, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Bjelarusa.

2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 1.j

Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja i prodaja prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca s dospijećem duljim od 90 dana, kao i pružanje investicijskih usluga za njih ili pomoći za njihovo izdavanje ili drugo poslovanje s njima, koje su nakon 29. lipnja 2021. izdali:

(a)

Republika Bjelarus, njezina vlada, njezina javna tijela, korporacije ili agencije;

(b)

velika kreditna ili druga institucija s poslovnim nastanom u Bjelarusu koja je 1. lipnja 2021. više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom, kako su navedene u Prilogu IX.;

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu IX. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(d)

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju u ime ili prema uputama subjekta iz točke (c) ovog članka ili iz Priloga IX.

Članak 1.k

1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno sklapanje aranžmana ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje novih zajmova ili kredita s dospijećem duljim od 90 dana nakon 29. lipnja 2021.:

(a)

Republici Bjelarusu, njezinoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama ili agencijama; ili

(b)

velikoj kreditnoj ili drugoj instituciji s poslovnim nastanom u Bjelarusu koja je 1. lipnja 2021. više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom, kako su navedene u Prilogu IX.; ili

(c)

pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu IX. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(d)

bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu kad djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (c).

2.   Zabrana se ne primjenjuje na zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja financiranja za uvoz ili izvoz robe i nefinancijske usluge koji nisu obuhvaćeni zabranom između Unije i bilo koje treće države, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države koji su potrebni za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu.

3.   Nadležno tijelo države članice također može, pod uvjetima koje smatra prikladnima, izdati odobrenje za davanje ili sudjelovanje u zajmovima ili kreditima iz stavka 1. ako je utvrdilo sljedeće:

i.

dotične aktivnosti namijenjene su pružanju potpore bjelaruskom civilnom stanovništvu, kao što su humanitarna pomoć, projekti u području okoliša i nuklearna sigurnost ili je zajam ili kredit potreban za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih minimalnih pričuva ili sličnih zahtjeva kako bi se ispunili kriteriji solventnosti i likvidnosti za financijske subjekte u Bjelarusu koji su u većinskom vlasništvu financijskih institucija Unije; i

ii.

dotične aktivnosti ne podrazumijevaju stavljanje financijskih sredstava ili gospodarskih resursa na raspolaganje, ni izravno ni neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 2. ili u njihovu korist.

Prilikom primjene uvjeta iz točaka i. i ii. nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće informacije o upotrebi izdanog odobrenja, uključujući informacije o svrsi dotičnih aktivnosti i drugim stranama u tim aktivnostima.

Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od odobrenja.

4.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na povlačenja sredstava ili isplate obavljene na temelju ugovora sklopljenog prije 25. lipnja 2021. pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

svi uvjeti u vezi s takvim povlačenjima ili isplatama:

i.

dogovoreni su prije 25. lipnja 2021.; i

ii.

nisu izmijenjeni na taj datum ili nakon njega; i

b)

prije 25. lipnja 2021. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za otplatu u cijelosti svih financijskih sredstava koja su stavljena na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju ugovora; uvjeti u vezi s povlačenjima sredstava i isplatama iz točke (a) uključuju odredbe o duljini razdoblja otplate za svako povlačenje ili isplatu, primijenjenu kamatnu stopu ili metodu izračuna kamatne stope te maksimalan iznos.

Članak 1.l

Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja za:

i.

vladu Bjelarusa, njezina javna tijela, korporacije ili agencije; ili

ii.

bilo koju fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke i.;

Članak 1.m

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno zaobilaženje zabrana utvrđenih u člancima 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k i 1.l.

Članak 1.n

Uz zabrane utvrđene u članku 1.k, Europska investicijska banka (EIB):

(a)

ne smije izvršiti ni jednu isplatu ili plaćanje na temelju bilo kojih postojećih sporazuma, ili u vezi s njima, koje su sklopili Republika Bjelarus ili bilo koje njezino javno tijelo i EIB; i

(b)

suspendira sve postojeće ugovore o uslugama tehničke pomoći u vezi s projektima koji se provode u Bjelarusu i financiraju na temelju sporazumâ iz točke (a) te su namijenjeni izravnoj ili neizravnoj koristi Republike Bjelarusa ili bilo kojeg njezina javnog tijela.”;

5.

Prilog III. mijenja se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

6.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 765/2006 briše se i zamjenjuje Prilogom II. ovoj Uredbi;

7.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 765/2006 briše se i zamjenjuje Prilogom III. ovoj Uredbi;

8.

prilozi IV., V., VI. i VII. ovoj Uredbi dodaju se kao prilozi VI., VII., VIII. i IX. Uredbi (EZ) br. 765/2006.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1031 od 24. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (vidjeti stranicu 15 ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

U Prilogu III. dodaje se sljedeća točka:

„9.a

Sredstva za suzbijanje nereda kako su definirana u članku 1A004.a.4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1749 оd 7. listopada 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.”.


PRILOG II.

„PRILOG IV.

OPREMA, TEHNOLOGIJA I SOFTVER IZ ČLANAKA 1.c I 1.d

Opća napomena

Neovisno o njegovu sadržaju ovaj se Prilog ne primjenjuje na:

(a)

opremu, tehnologiju ili softver koji su navedeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (1) ili Zajedničkom popisu robe vojne namjene; ili

(b)

softver koji je namijenjen korisničkoj instalaciji bez značajnije dodatne podrške dobavljača i opće je dostupan javnosti prodajom iz zaliha na maloprodajnim mjestima, bez ograničenja, na sljedeće načine:

i.

u prodavaonicama;

ii.

u kataloškoj prodaji;

iii.

u elektroničkim transakcijama; ili

iv.

u telefonskoj prodaji; ili

(c)

softver koji je u javnoj domeni.

Kategorije A, B, C, D i E odgovaraju kategorijama iz Uredbe (EZ) br. 428/2009.

Oprema, tehnologija i softver iz članaka 1.c i 1.d obuhvaća sljedeće:

A

Popis opreme:

oprema za analizu paketnog prometa (sustavi DPI),

oprema za presretanje prometa u mreži, uključujući opremu IMS (Interception Management Equipment) i obavještajnu opremu za pohranjivanje podataka (Data Retention Link Intelligence equipment),

oprema za praćenje radiofrekvencijskih komunikacija,

oprema za ometanje mrežnih i satelitskih komunikacija,

oprema za daljinsko unošenje računalnih virusa,

oprema za raspoznavanje/obradu govornika,

oprema za presretanje i praćenje IMSI-ja (2), MSISDN-a (3), IMEI-ja (4) i TMSI-ja (5).

softver za neovlašteni ulazak (6),

oprema konstruirana ili modificirana za obavljanje kriptoanalize,

taktička oprema za presretanje i praćenje SMS-a (7)/GSM-a (8)/GPS-a (9)/GPRS-a (10)/UMTS-a (11)/CDMA-e (12)/PSTN-a (13),

oprema za presretanje i praćenje informacija DHCP-a (14), SMTP-a (15), GTP-a (16),

oprema za prepoznavanje i razvrstavanje uzoraka,

daljinska forenzička oprema,

oprema za semantičku obradu,

oprema za dešifriranje WEP i WPA kodova,

oprema za presretanje namijenjena za vlasničke i standardne protokole za VoIP.

B

Ne upotrebljava se.

C

Ne upotrebljava se.

D

„Softver” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A i „softver” koji ima značajke ili obavlja ili simulira funkcije opreme navedene pod točkom A.

E

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A.

Oprema, tehnologija i softver iz tih kategorija obuhvaćeni su područjem primjene ovog Priloga samo u mjeri u kojoj se na njih odnosi opći opis „sustavi za presretanje i praćenje internetskih, telefonskih i satelitskih komunikacija”.

Za potrebe ovog Priloga „praćenje” znači pribavljanje, ekstrakcija, dekodiranje, snimanje, obrada, analiza i pohranjivanje sadržaja poziva ili mrežnih podataka.

”.

(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(2)  „IMSI” znači međunarodni identifikator mobilnog pretplatnika (International Mobile Subscriber Identity). To je jedinstvena identifikacijska oznaka za svaki mobilni telefonski uređaj, integrirana je u SIM karticu i omogućuje identifikaciju takvog SIM-a preko GSM i UMTS mreža.

(3)  „MSISDN” znači broj mobilnog pretplatnika u digitalnoj mreži s integriranim uslugama (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Taj broj omogućuje jedinstvenu identifikaciju pretplate u mobilnoj mreži GSM ili UMTS. Drugim riječima, to je telefonski broj vezan uz SIM karticu mobilnog telefona koji stoga identificira mobilnog pretplatnika jednako kao i IMSI, ali služi za usmjeravanje poziva do pretplatnika.

(4)  „IMEI” znači međunarodni identifikator mobilnog uređaja (International Mobile Equipment Identity). To je broj, obično jedinstven, za identifikaciju GSM, WCDMA i IDEN mobilnih telefona te određenih satelitskih telefona. Obično je otisnut unutar prostora namijenjenog za bateriju telefona. Presretanje (prisluškivanje) može se odrediti pomoću broja IMEI, kao i brojeva IMSI i MSISDN.

(5)  „TMSI” znači privremeni identifikator pretplatnika mobilnih usluga (Temporary Mobile Subscriber Identity). To je identifikator koji se najčešće šalje između mobilnog uređaja i mreže.

(6)  Softver koji je posebno izrađen ili preinačen kako ga ne bi otkrili alati za praćenje ili kako bi se probile zaštitne protumjere računala ili mrežnog uređaja u svrhu ekstrakcije podataka ili informacija iz računala ili mrežnog uređaja ili izmjene podataka o sustavu ili korisniku.

(7)  „SMS” znači sustav kratkih poruka (Short Message System).

(8)  „GSM” znači globalni sustav pokretnih komunikacija (Global System for Mobile Communications).

(9)  „GPS” znači globalni sustav za određivanje položaja (Global Positioning System).

(10)  „GPRS” znači opća paketna radijska usluga (General Package Radio Service).

(11)  „UMTS” znači univerzalni sustav pokretnih telekomunikacija (Universal Mobile Telecommunication System).

(12)  „CDMA” znači višestruki pristup s kodnom raspodjelom (Code Division Multiple Access).

(13)  „PSTN” znači javna komutirana telefonska mreža (Public Switch Telephone Networks).

(14)  „DHCP” znači mrežni protokol za dinamičku dodjelu IP adrese (Dynamic Host Configuration Protocol).

(15)  „SMTP” znači jednostavni protokol za prijenos pošte (Simple Mail Transfer Protocol).

(16)  „GTP” znači GPRS protokol za tuneliranje.


PRILOG III.

„PRILOG V.

POPIS FIZIČKIH ILI PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 1.f

[…]


PRILOG IV.

„PRILOG VI.

POPIS ROBE KOJA SE UPOTREBLJAVA ZA PROIZVODNJU DUHANSKIH PROIZVODA IZ ČLANKA 1.g

Naziv proizvoda

Oznaka robe  (1)

Filtri

ex 4823 90 85

Cigaretni papir

4813

Arome za duhan

ex 3302 90

Strojevi za pripremu i preradu duhana

8478


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=EN.


PRILOG V.

„PRILOG VII.

POPIS NAFTNIH DERIVATA IZ ČLANKA 1.h

Naziv proizvoda

Oznaka robe  (1)

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih); proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja koja pretežno sadržavaju naftu ili bitumenske minerale

2710

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2711

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

2712

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

2713

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer bitumenski kit, „cutback”)

2715


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=EN.


PRILOG VI.

„PRILOG VIII.

POPIS PROIZVODA OD KALIJEVOG KLORIDA („POTAŠA”) IZ ČLANKA 1.i

Naziv proizvoda

Oznaka kombinirane nomenklature (KN)  (1)

Kalijev klorid s masenim udjelom kalija u suhom bezvodnom proizvodu izraženog kao K2O, ne većim od 40 %

3104 20 10

Kalijev klorid s masenim udjelom kalija u suhom bezvodnom proizvodu izraženog kao K2O, većim od 62 %

3104 20 90

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

3105 20 10

3105 20 90

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa - fosfor i kalij

3105 60 00

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=EN.


PRILOG VII.

„PRILOG IX.

POPIS KREDITNIH ILI DRUGIH INSTITUCIJA IZ ČLANAKA 1.j I 1.k

Belarusbank

Belinvestbank

Belagroprombank

”.

ODLUKE

24.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 224/15


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1031

od 24. lipnja 2021.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Europsko vijeće 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo je zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje zrakoplova društva Ryanair u Minsku (Bjelarus) 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege od strane bjeloruskih vlasti. Pozvalo je Vijeće da donese dodatne ciljane ekonomske sankcije.

(3)

S obzirom na ozbiljnost tog incidenta te s obzirom na eskalaciju teških kršenja ljudskih prava u Bjelarusu i nasilnu represiju civilnog društva, demokratske opozicije i novinara, kao i pripadnika nacionalnih manjina, trebalo bi donijeti dodatne ciljane gospodarske mjere.

(4)

U tom je kontekstu primjereno uvesti dodatna ograničenja povezana s trgovinom oružjem.

(5)

Također je primjereno zabraniti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera koji su ponajprije namijenjeni praćenju ili presretanju, od strane bjeloruskih vlasti ili u njihovo ime, internetskih i telefonskih komunikacija na mobilnim ili fiksnim mrežama.

(6)

Nadalje, trebalo bi zabraniti prodaju, opskrbu ili prijenos robe s dvojnom namjenom za upotrebu u vojne svrhe i za točno određene osobe, subjekte ili tijela u Bjelarusu.

(7)

Osim toga, primjereno je uvesti dodatna trgovinska ograničenja u pogledu naftnih derivata, kalijeva klorida („potaša”) i robe koja se upotrebljava za proizvodnju duhanskih proizvoda.

(8)

Nadalje, trebalo bi uvesti ograničenja pristupa tržištima kapitala Unije u odnosu na bjelorusku vladu te bjeloruske financijske institucije i subjekte u državnom vlasništvu. Također bi trebalo uvesti zabranu pružanja usluga osiguranja i reosiguranja bjeloruskoj vladi i bjeloruskim javnim tijelima i agencijama.

(9)

Europskoj investicijskoj banci trebalo bi nametnuti određene zabrane u vezi s projektima u javnom sektoru. Od država članica trebalo bi zahtijevati i da poduzmu djelovanja kako bi se u Bjelarusu ograničilo sudjelovanje multilateralnih razvojnih banaka čije su one članice.

(10)

Kako bi se provele određene mjere potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(11)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. brišu se stavci 3., 4. i 5.;

2.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 2.b

1.   Državljanima država članica ili s državnih područja država članica zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu, ili za upotrebu u Bjelarusu, opreme, tehnologije ili softvera namijenjenih ponajprije praćenju ili presretanju, od strane bjeloruskih vlasti ili u njihovo ime, internetskih i telefonskih komunikacija na mobilnim ili fiksnim mrežama, uključujući pružanje bilo kakvih vrsta usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i pružanje financijske i tehničke pomoći pri ugradnji, funkcioniranju ili ažuriranju takve opreme, tehnologije ili softvera.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera, uključujući pružanje bilo kakvih vrsta usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i povezano pružanje financijske i tehničke pomoći iz stavka 1., ako imaju opravdane razloge smatrati da bjeloruska vlada, javna tijela, korporacije ili agencije, ili bilo koja fizička ili pravna osoba ili subjekt koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ne bi tu opremu, tehnologiju ili softver upotrebljavali za represiju.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka u roku od dva tjedna od odobrenja.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih elemenata na koje se odnosi ovaj članak.

Članak 2.c

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz sve robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (2) za upotrebu u vojne svrhe u Bjelarusu ili za bilo kojeg vojnog krajnjeg korisnika u Bjelarusu od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili koristeći plovila ili zrakoplove pod njihovom zastavom, bez obzira na to je li takva roba i tehnologija podrijetlom s njihovih državnih područja ili ne.

2.   Zabranjuje se:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s dobavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu, za upotrebu u vojne svrhe u Bjelarusu ili za bilo kojeg vojnog krajnjeg korisnika u Bjelarusu;

(b)

izravno ili neizravno osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu, za upotrebu u vojne svrhe u Bjelarusu ili za bilo kojeg vojnog krajnjeg korisnika u Bjelarusu.

3.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 2.d

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu navedenima u Prilogu II. ovoj Odluci. od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili koristeći plovila ili zrakoplove pod njihovom zastavom, bez obzira na to je li takva roba i tehnologija podrijetlom s njihovih područja ili ne.

2.   Zabranjuje se:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s dobavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu navedenima u Prilogu II.;

(b)

izravno ili neizravno osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu navedenima u Prilogu II.

3.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvoz, prodaju, opskrbe ili prijenose robe i tehnologije s dvojnom namjenom, ili povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za održavanje i sigurnost postojećih civilnih nuklearnih sposobnosti, za upotrebu u nevojne svrhe ili za nevojnog krajnjeg korisnika.

Članak 2.e

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe koja se upotrebljava za proizvodnju duhanskih proizvoda bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Bjelarusu ili za upotrebu u Bjelarusu od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili koristeći plovila ili zrakoplove pod njihovom zastavom, bez obzira na to je li takva roba podrijetlom s njihovih državnih područja ili ne.

2.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 2.f

1.   Zabranjuje se kupnja, uvoz ili prijenos naftnih derivata iz Bjelarusa.

2.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja, osiguravanje financiranja ili pružanje financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz stavka 1.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

4.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na kupnje naftnih derivata u Bjelarusu koje su potrebne kako bi se pokrile osnovne potrebe kupca u Bjelarusu ili humanitarnih projekata u Bjelarusu.

5.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 2.g

1.   Zabranjuje se kupnja, uvoz ili prijenos proizvoda od kalijeva klorida („potaša”) iz Bjelarusa.

2.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2021. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 2.h

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja i prodaja prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca s dospijećem duljim od 90 dana, kao i pružanje investicijskih usluga za njih ili pomoći za njihovo izdavanje ili drugo poslovanje s njima, koje su nakon 29. lipnja 2021. izdali:

(a)

Republika Bjelarus, njezina vlada, njezina javna tijela, korporacije ili agencije;

(b)

velika kreditna ili druga institucija s poslovnim nastanom u Bjelarusu koja je 29. lipnja 2021. više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom, kako su navedene u Prilogu III.;

(c)

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu III. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela;

(d)

bilo koja pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (c) ovog članka ili iz Priloga III.

Članak 2.i

1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno sklapanje aranžmana ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje novih zajmova ili kredita s dospijećem duljim od 90 dana nakon 29. lipnja 2021.:

(a)

Republici Bjelarusu, njezinoj vladi, njezinim javnim tijelima, korporacijama ili agencijama;

(b)

velikoj kreditnoj ili drugoj instituciji s poslovnim nastanom u Bjelarusu koja je 29. lipnja 2021. više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom, kako su navedene u Prilogu III.;

(c)

pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu III. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela;

(d)

bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (c) ovog stavka ili iz Priloga III.

2.   Zabrana iz stavka 1. se ne primjenjuje na zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja financiranja za uvoz ili izvoz robe i nefinancijske usluge koji nisu obuhvaćeni zabranom između Unije i bilo koje treće države, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države koji su potrebni za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu.

3.   Nadležno tijelo države članice također može, pod uvjetima koje smatra prikladnima, izdati odobrenje za davanje ili sudjelovanje u zajmovima ili kreditima iz stavka 1. ako je nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

dotične aktivnosti namijenjene su pružanju potpore bjeloruskom civilnom stanovništvu, kao što su humanitarna pomoć, projekti u području okoliša i nuklearna sigurnost, ili je zajam ili kredit potreban za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih minimalnih pričuva ili sličnih zahtjeva kako bi se ispunili kriteriji solventnosti i likvidnosti za financijske subjekte u Bjelarusu koji su u većinskom vlasništvu financijskih institucija Unije; i

(b)

dotične aktivnosti ili dotični zajam ili kredit ne podrazumijevaju stavljanje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora na raspolaganje, ni izravno ni neizravno, osobi, subjektu ili tijelu iz članka 4. ili u njihovu korist.

Prilikom primjene uvjeta iz točaka (a) i (b) nadležno tijelo zahtijeva odgovarajuće informacije o upotrebi izdanog odobrenja, uključujući informacije o svrsi dotičnih aktivnosti i drugim stranama u tim aktivnostima.

Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od odobrenja.

4.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na povlačenja sredstava ili isplate obavljene na temelju ugovora sklopljenog prije 25. lipnja 2021., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

svi uvjeti u vezi s takvim povlačenjima ili isplatama:

i.

dogovoreni su prije 25. lipnja 2021.; i

ii.

nisu izmijenjeni na taj datum ili nakon njega; i

(b)

prije 25. lipnja 2021. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za otplatu u cijelosti svih financijskih sredstava koja su stavljena na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju ugovora; uvjeti u vezi s povlačenjima sredstava i isplatama iz točke (a) uključuju odredbe o duljini razdoblja otplate za svako povlačenje ili isplatu, primijenjenu kamatnu stopu ili metodu izračuna kamatne stope te maksimalan iznos.

Članak 2.j

Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja ili reosiguranja za:

(a)

bjelorusku vladu, njezina javna tijela, korporacije ili agencije;

(b)

bilo koju fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju u ime ili prema uputama pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a).

Članak 2.k

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izravno ili neizravno zaobilaženje zabrana utvrđenih u člancima 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i i 2.j.

Članak 2.l

Uz zabrane utvrđene u članku 2.i zabranjeno je sljedeće:

(a)

bilo koja isplata ili plaćanje od strane Europske investicijske banke (EIB) na temelju bilo kojih postojećih sporazuma, ili u vezi s njima, koje su sklopili Republika Bjelarus ili bilo koje njezino javno tijelo i EIB;

(b)

nastavak od strane EIB-a svih postojećih ugovora o uslugama tehničke pomoći u vezi s projektima koji se provode u Bjelarusu i financiraju na temelju sporazumâ iz točke (a) te su namijenjeni izravnoj ili neizravnoj koristi Republike Bjelarusa ili bilo kojeg njezina javnog tijela.

Članak 2.m

Države članice poduzimaju djelovanja potrebna za ograničavanje sudjelovanja u Bjelarusu multilateralnih razvojnih banaka čije su one članice, posebno Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Europske banke za obnovu i razvoj, među ostalim glasovanjem protiv novih zajmova ili drugih oblika financiranja za subjekte navedene u članku 2.i, osim za one navedene u njegovim stavcima 2. i 3., te ne dovodeći u pitanje projekte kojima se financira potpora privatnog sektora malim i srednjim poduzećima.”;

3.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).


PRILOG

1.   

Naziv Priloga Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se u Prilog I.;

2.   

dodaju se sljedeći prilozi:

„PRILOG II.

POPIS OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 2.d

PRILOG III.

POPIS PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANAKA 2.h I 2.i

Belarusbank

Belinvestbank (bjeloruska banka za razvoj i obnovu)

Belagroprombank

”.