ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 219I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
21. lipnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/996 od 21. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/997 od 21. lipnja 2021. o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

3

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/998 od 21. lipnja 2021. o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

45

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/999 od 21. lipnja 2021. o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

55

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1000 od 21. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

57

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1001 od 21. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

67

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1002 od 21. lipnja 2021. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

70

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/996

od 21. lipnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 765/2006 (2) predviđa se zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora te se zabranjuje stavljanje na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima ili tijelima odgovornima za teška kršenja ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe ili osobama, subjektima ili tijelima čije aktivnosti na neki drugi način ozbiljno ugrožavaju demokraciju ili vladavinu prava u Bjelarusu ili koji imaju koristi od Lukašenkova režima ili ga podupiru. Tom uredbom također se zabranjuje pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije ili povezanima s osiguravanjem, izradom, održavanjem i upotrebom takve robe. Tom uredbom uvodi se zabrana izvoza opreme koja bi se mogla koristiti za unutarnju represiju bilo kojoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu u Bjelarusu ili za korištenje u Bjelarusu te se zabranjuje pružanje povezane tehničke pomoći, usluga posredovanja, financiranja ili financijske pomoći. Tom uredbom se nadalje bjeloruskim zračnim prijevoznicima zabranjuje slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2006 provode se mjere predviđene u Odluci 2012/642/ZVSP.

(3)

Provedbenom odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/1002 (3) uvode se određena uvrštenja na popis čiji je cilj provedba zaključaka Europskog vijeća od 24. i 25. svibnja 2021. nakon nezakonitog prisilnog prizemljenja zrakoplova društva Ryanair, koji je letio na ruti unutar EU-a, u Minsku u Bjelarusu 23. svibnja 2021. Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/1001 (4) mijenja se Odluka 2012/642/ZVSP uvođenjem određenih novih odstupanja od zamrzavanja financijskih sredstava i zabrane stavljanja financijskih sredstava ili gospodarskih izvora na raspolaganje osobama ili subjektima uvrštenima na popis kako bi se izbjegle neželjene posljedice tih novih uvrštenja na popis. Navedena odstupanja odnose se na letove u humanitarne svrhe, letove radi evakuacije ili repatrijacije osoba, letove za inicijative kojima se pruža potpora žrtvama prirodnih, nuklearnih ili kemijskih katastrofa, letove radi prisustvovanja sastancima čiji je cilj traženje rješenja za krizu u Bjelarusu ili promicanje političkih ciljeva mjera ograničavanja te na hitne letove kao i na pitanja sigurnosti zračnog prometa. Navedena odstupanja moraju se odraziti u Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(4)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica, kako su navedena na popisu internetskih stranica iz Priloga II., mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje ta tijela smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da su dotična financijska sredstva ili dotični gospodarski izvori:

(a)

potrebni kako bi se zadovoljile osnovne potrebe osoba navedenih u Prilogu I. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najam ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih stručnih honorara i za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

(d)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbe koja je potrebna za jedno od sljedećeg:

i.

obavljanje letova u humanitarne svrhe, radi evakuacije ili repatrijacije osoba ili za inicijative kojima se pruža potpora žrtvama prirodnih, nuklearnih ili kemijskih katastrofa;

ii.

obavljanje letova u okviru postupaka međunarodnog posvojenja

iii.

obavljanje letova potrebnih radi prisustvovanja sastancima čiji je cilj traženje rješenja za krizu u Bjelarusu ili promicanje političkih ciljeva mjera ograničavanja; ili

iv.

prisilno slijetanje, uzlijetanje ili prelijetanje koje izvodi zračni prijevoznik EU-a; ili

(e)

potrebni za rješavanje hitnih i jasno utvrđenih pitanja sigurnosti zračnog prometa i nakon prethodnog savjetovanja s Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (SL L 134, 20.5.2006., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1002 od 21. lipnja 2021. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (vidjeti stranicu 70 ovog Službenog lista).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1001 od 21. lipnja 2021. o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (vidjeti stranicu 67 ovog Službenog lista).


21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/997

od 21. lipnja 2021.

o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (1), a posebno njezin članak 8.a stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedloge Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006.

(2)

U Bjelarusu su 9. kolovoza 2020. održani predsjednički izbori, za koje je utvrđeno da nisu bili u skladu s međunarodnim standardima te koji su obilježeni represijom protiv neovisnih kandidata i brutalnim postupanjem prema mirnim prosvjednicima nakon tih izbora. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 11. kolovoza 2020. dao je izjavu u ime Unije u kojoj je ocijenio da izbori nisu bili ni slobodni ni pravedni. Navedeno je i da bi se mogle poduzeti mjere protiv osoba odgovornih za nasilje, neopravdana uhićenja i lažiranje izbornih rezultata.

(3)

S obzirom na eskalaciju teškoga kršenja ljudskih prava u Bjelarusu i nasilnu represiju civilnog društva, demokratske opozicije i novinara, kao i pripadnika nacionalnih manjina, na popis bi trebalo uvrstiti dodatne osobe i subjekte.

(4)

Europsko vijeće je 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje leta društva Ryanair u Minsku, u Bjelarusu, 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje od strane bjeloruskih vlasti novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege. Pozvalo je Vijeće da što prije donese dodatna uvrštenja osoba i subjekata na popis na temelju relevantnog okvira za sankcije.

(5)

Stoga bi 78 osoba i sedam subjekata trebalo dodati na popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.


PRILOG

Prilog 1. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u tablicu „A Fizičke osobe iz članka 2. stavka 1.” dodaju se sljedeće fizičke osobe:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 19. 12. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Natalija Buhuk odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Kacjarine Bahvalave (Andrejeve) i Darje Čulcove. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 12. 3. 1998.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Frunzenski u Minsku Alina Kasjančik predstavljala je Lukašenkov režim u politički motiviranim predmetima protiv novinara, aktivista i prosvjednika. Na temelju neosnovanih optužbi za „urotu” i „kršenje javnog reda” kazneno je gonila novinarke Kacjarinu Bahvalavu (Andrejevu) i Darju Čulcovu zbog snimanja mirnih prosvjeda. Kazneno je gonila i pripadnike bjeloruskog civilnog društva, npr. zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima i odavanja počasti ubijenom prosvjedniku Aljaksandru Tarajkovskom. Kontinuirano je od sudaca tražila dugoročne zatvorske kazne.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Viši istražitelj u odjelu Istražnog odbora za okrug Frunzenski

Datum rođenja: 26. 9. 1990.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao viši istražitelj na sudu okruga Frunzenski u Minsku Ihar Kurilovič bio je uključen u pripremu politički motiviranog kaznenog postupka protiv novinarki Kacjarine Bahvalave (Andrejeve) i Darje Čulcove. Te su novinarke, koje su snimale mirne prosvjede, optužene za kršenje javnog reda i osuđene na dvogodišnju kaznu zatvora.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Sudac suda okruga Sovetski u Minsku

Datum rođenja: 13. 8. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Sovetski u Minsku Sjarhej Šacila odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Natalije Hersche, Dzmitrija Halka i Dzmitrija Karatkeviča, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Sutkinja suda okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 15. 10. 1992.

Mjesto rođenja: Minsk, Bjelarus

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Leninski u Minsku Anastasija Ačalava odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Dzmitrija Kruka, člana Koordinacijskog vijeća, kao i protiv medicinskog osoblja i starijih osoba. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do oslanjanja na izjave anonimnih svjedoka.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 4. 7. 1987.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Marija Jerohina odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, sindikalnih aktivista, sportaša i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv novinara Vladzimira Hridzina.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Zamjenica predsjednika / sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 23. 9. 1971.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenica predsjednika i sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Julija Blizniuk odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv aktivista Arcjoma Hvaščevskog, Arcjoma Saučuka i Maksima Pauljuščika. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, dotične osobe smatra političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Sudac suda okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 28. 7. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Pervomajski u Minsku Anastasija Kulik odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Aljaksandra Zahareviča, kojeg Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Sudac suda okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 12. 8. 1989.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Pervomajski u Minsku Maksim Trusevič odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Sutkinja suda okruga Moskovski u Minsku

Datum rođenja: 20. 1. 1968.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Moskovski u Minsku Tacjana Matil odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv oporbenog političara Mikalaja Statkeviča i novinara Aleksandra Borozenka. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Zamjenik predsjednika suda okruga Oktjabrski u Minsku

Datum rođenja: 1. 12. 1981.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik predsjednika i sudac suda okruga Oktjabrski u Minsku Aljaksandr Rudzenka odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo izricanje novčane kazne starijem prosvjedniku s invaliditetom i osuđujuću presudu protiv Ljudmile Kazak, odvjetnice predvodnice bjeloruske oporbe Marije Kalesnikave. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Sudac suda okruga Sovetski u Minsku

Datum rođenja: 1. 8. 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Sovetski u Minsku Aljaksandr Vouk odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv sestara Anastasije i Viktorije Mironcev, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicama. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Sutkinja suda okruga Oktjabrski u Minsku

Datum rođenja: 14. 2. 1991.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Oktjabrski u Minsku Volha Njaborskaja odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika i novinara, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Sofije Malaševič i Tihona Kljukača, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicima. Prema izvještajima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Zamjenica predsjednika suda okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 28. 3. 1982.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenica predsjednika i sutkinja suda okruga Leninski u Minsku Marina Zapasnik odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista Vladislava Zeneviča, Olge Pavlove, Olge Klaskovskaje, Viktara Baruške, Sergeja Ratkeviča, Alekseja Čarvinskog, Andreja Hrenkova, studenta Viktora Aktistova i maloljetnog Maksima Babiča. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, sve te osobe smatra političkim zatvorenicima.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Sudac suda grada Lide

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda grada Lide Maksim Filatav odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista Vitolda Ašuroka, kojeg Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Sudac suda okruga Leninski u Brestu

Datum rođenja: 24. 1. 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Leninski u Brestu Andrej Hruško odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista, koje se smatra političkim zatvorenicima, i maloljetnih osoba.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Predsjednik Istražnog odbora Bjelarusa (imenovan 11. ožujka 2021.)

Bivši zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa (do 11. ožujka 2021.)

Datum rođenja: 4. 5. 1970.

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika, koji je tu funkciju obnašao do ožujka 2021., Dzmitri Hara snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv mirnih prosvjednika, članova oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. G. Hara usto je sudjelovao u pokretanju politički motiviranih kaznenih postupaka protiv Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske.

21.6.2021.

 

 

 

Mjesto rođenja: Tbilisi, bivša Gruzijska Sovjetska Socijalistička Republika (sada Gruzija)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao voditelj Međuvladine komisije koju je osnovalo Državno odvjetništvo u svrhu istrage pritužbi građana na službenike tijela kaznenog progona i njihovu zlouporabu ovlasti, Dzmitri Hara odgovoran je za nedjelovanje te institucije jer nema naznaka o provedbi takvih istraga unatoč zahtjevima za pokretanje kaznenih postupaka zbog pritužbi na upotrebu nasilja, zlostavljanje i mučenje.

Od ožujka 2021. predsjednik je Istražnog odbora Bjelarusa. U toj je funkciji odgovoran za kazneni progon boraca za ljudska prava i sudionika u mirnim prosvjedima.

 

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa

Datum rođenja: 1959.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika Aljaksej Stuk snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. Odgovoran je za jačanje kontrole Državnog odvjetništva nad aktivnostima građana na javnim prostorima i na radnom mjestu te je odgovoran za izricanje prekomjernih pravnih sankcija sudionicima u mirnim prosvjedima. Javno je istaknuo da će Ured glavnog državnog odvjetnika raditi na identifikaciji „nezakonitih” udruženja građana i suzbijanju njihovih aktivnosti.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa, državni savjetnik za pravosuđe 3. stupnja Datum rođenja: 22. 3. 1964.

Mjesto rođenja: Ošmjanj, regija Hrodna, bivši SSSR, (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika Genadz Disko snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. Usto je sudjelovao u pokretanju politički motiviranih kaznenih postupaka protiv Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Članica Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, predsjednica Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 3. 6. 1971.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ukrajina)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao predsjednica Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Svjatlana Ljubeckaja odgovorna je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovorna za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Član Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, zamjenik predsjednice Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 16. 12. 1969.

Kao zamjenik predsjednice Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Aljaksej Jahorav odgovoran je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

 

 

 

Mjesto rođenja: Novosokolniki, regija Pskov, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Član Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, zamjenik predsjednice Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 6. 3. 1964.

Kao zamjenik predsjednice Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Aljaksandr Ameljanjuk odgovoran je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

 

 

 

Mjesto rođenja: Kobrin, regija/oblast Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politički komentator novina „Bjelarus danas” („Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya”)

Datum rođenja: 13. 6. 1963.

Mjesto rođenja: Novosibirsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Andrej Mukavozčik jedan je od glavnih propagandista Lukašenkova režima koji objavljuje u „Bjelarusu danas”, službenim novinama predsjedničke administracije. U svojim člancima demokratsku oporbu i civilno društvo sustavno predstavlja na negativan i omalovažavajući način služeći se krivotvorenim informacijama. Jedan je od glavnih izvora državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva.

21.6.2021.

 

 

 

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj putovnice: MP 3413113 i MP 2387911

U svibnju 2020. Mukavozčik je dobio nagradu „Zlatno pero” od provladine organizacije Bjelorusko udruženje novinara. U prosincu 2020. primio je nagradu „Zlatno slovo”, koju su mu uručili predstavnici bjeloruskog Ministarstva informiranja. U siječnju 2021. Lukašenko je potpisao ukaz kojim se Mukavozčiku dodjeljuje medalja za „zasluge na radu”.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Zamjenik ravnatelja bjeloruske Nacionalne državne radiotelevizije (Belteleradio)

Datum rođenja: 5. 11. 1983.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Telefonski broj ureda: (+375-17) 369 90 15

Kao zamjenik ravnatelja državne radiotelevizije Belteleradio, autor i voditelj tjedne propagandne televizijske emisije „Glavni efir”, Sjarhej Gusačenka bjeloruskoj javnosti svjesno daje lažne informacije o rezultatima izbora, prosvjedima i represiji koju provodi državna vlast. Izravno je odgovoran za način na koji državna televizija predstavlja informacije o stanju u zemlji, čime pruža potporu vlasti i Lukašenku.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Član Zastupničkog doma, predsjednik Odbora za ljudska prava i medije

Predsjednik bjeloruske političke organizacije Belaya Rus

Datum rođenja: 29. 9. 1955.

Kao predsjednik organizacije Belaya Rus, jedne od glavnih organizacija koje podržavaju Lukašenka, Genadz Davidzka jedan je od glavnih propagandista režima. U potpori Lukašenku često se služio huškačkim jezikom, a poticao je i nasilje državnog aparata nad mirnim prosvjednicima.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

 

 

 

Mjesto rođenja: selo Popovka, Seno/Sjano, regija Vitebsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Putovnica MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Glasnogovornica bjeloruskog Ministarstva unutarnjih poslova

Datum rođenja: 13. 10. 1977.

Mjesto rođenja: regija Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: pukovnica

Putovnica: MC1405076

Kao najistaknutija medijska ličnost bjeloruskog Ministarstva unutarnjih poslova Volha Čamadanava ima važnu ulogu u iskrivljavanju i skretanju pozornosti s činjenica povezanih s nasiljem nad prosvjednicima kao i u širenju lažnih informacija o njima. Prijetila je mirnim prosvjednicima te i dalje opravdava nasilje nad njima.

Budući da je dio sigurnosnog aparata i govori u njegovo ime, ona podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Prorektor bjeloruskog Državnog ekonomskog sveučilišta za pedagogiju

Datum rođenja: 21. 11. 1964./1965.

Mjesto rođenja: Kleck, regija Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

e-adresa: skriba_s@bseu.by

Kao prorektor bjeloruskog Državnog ekonomskog sveučilišta za pedagogiju Sjarhej Skriba odgovoran je za sankcije izrečene studentima zbog njihova sudjelovanja u mirnim prosvjedima, među ostalim i za njihovo isključivanje sa sveučilišta.

Neke od tih sankcija uslijedile su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor bjeloruskog Državnog medicinskog sveučilišta Datum rođenja: 1974.

Mjesto rođenja: Šarkausčina, regija/oblast Vitebsk/Viciebsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor bjeloruskog Državnog medicinskog sveučilišta, čije je imenovanje odobrio Aleksandar Lukašenko, Sjarhej Rubnikovič odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima. Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor Državnog tehničkog sveučilišta u Brestu

Datum rođenja: 1972.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor Državnog tehničkog sveučilišta u Brestu, čije je imenovanje odobrio Aleksandar Lukašenko, Aljaksandr Bahanovič odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima. Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Bahanovič je stoga odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor bjeloruske Državne akademije umjetnosti

Datum rođenja: 20. 11. 1962.

Mjesto rođenja: Rakuševa, regija/oblast Mahileu/Mogiliev, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor bjeloruske Državne akademije umjetnosti Mihail Barazna odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima.

Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Mihail Barazna stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije

Datum rođenja: 19. 6. 1972.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije Maksim Rižankov usko je povezan s predsjednikom te je odgovoran za osiguravanje izvršenja predsjedničkih ovlasti u području unutarnje i vanjske politike. Tijekom više od 20 godina karijere obnašao je niz dužnosti u bjeloruskoj državnoj službi, među ostalim u Ministarstvu vanjskih poslova i raznim veleposlanstvima. On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Poduzetnik, predsjednik Predsjedničkog sportskog kluba

Datum rođenja: 23. 3. 1980.

Mjesto rođenja: Mogilev/Mahiliou, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Dzmitrij Lukašenko je sin Aleksandra Lukašenka i poduzetnik. Od 2005. je predsjednik državno-javne udruge „Predsjednički sportski klub”, a na tu je dužnost ponovno izabran 2020. Preko tog subjekta posluje i kontrolira niz poduzeća. Prisustvovao je tajnoj inauguraciji Aleksandra Lukašenka u rujnu 2020. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Poduzetnica, direktorica umjetničke galerije

Datum rođenja: 1978. ili 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Ljilja Lukašenko je supruga Viktara Lukašenka i snaha Aleksandra Lukašenka. Usko je povezana s nizom istaknutih poduzeća koja ostvaruju korist od Lukašenkova režima, uključujući poduzeća Dana Holdings / Dana Astra, koncern Belkhudozhpromysly i Eastleigh trading Ltd. Zajedno sa suprugom Viktarom Lukašenkom prisustvovala je tajnoj inauguraciji Aleksandra Lukašenka u rujnu 2020. Ona stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Glavni direktor poduzeća OJSC „MAZ”.

Datum rođenja: 1971.

Mjesto rođenja: Novopolock, Bjeloruska Savezna Socijalistička Republika (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao glavni direktor poduzeća OJSC „MAZ” Valerij Ivankavič snosi odgovornost za to što su sigurnosne snage pritvorile radnike MAZ-a u prostorijama MAZ-a te za otpuštanje zaposlenika MAZ-a koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima protiv režima. Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva.

Lukašenko ga je imenovao članom povjerenstva za izradu izmjena bjeloruskog ustava. On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Poduzetnik, vlasnik i glavni izvršni direktor poduzeća LLC Synesis

Datum rođenja:

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko, bjelorusko

Kao glavni izvršni direktor i vlasnik poduzeća LLC Synesis Aleksandar Šatrov odgovoran je za odluku tog poduzeća da bjeloruskim vlastima pruža platformu za nadzor, Kipod, s pomoću koje je moguće pretraživati i analizirati videosnimke i koristiti se softverom za prepoznavanje lica. On stoga doprinosi represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe koju provodi državni aparat.

21.6.2021.

 

 

 

 

Synesis LLC i njegovo društvo-kći Panoptes ostvaruju korist od toga što su dio državnog sustava za nadzor sigurnosti. I druga poduzeća čiji je vlasnik ili suvlasnik Šatrov, kao što su BelBet i Synesis Sport, ostvaruju korist od državnih ugovora.

Javno je kritizirao prosvjednike protiv Lukašenkova režima i relativizirao manjak demokracije u Bjelarusu. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Poduzetnik, vlasnik poduzeća BELGLOBALSTART, suvlasnik poduzeća VIBEL, predsjednik Bjeloruskog teniskog saveza

Datum rođenja: 7. 1. 1961.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Sjarhej Cjacerin jedan je od vodećih poduzetnika u Bjelarusu, s poslovnim interesima u sektoru distribucije alkoholnih pića (preko poduzeća Belglobalstart), prehrambenih proizvoda i namještaja. Pripadnik je Lukašenkova unutarnjeg kruga.

Belglobalstartu je 2019. dopušteno da počne s izgradnjom multifunkcionalnog poslovnog centra ispred predsjedničke palače u Minsku. Suvlasnik je poduzeća VIBEL, koje prodaje reklamni prostor na nizu bjeloruskih nacionalnih TV kanala. Predsjednik je Bjeloruskog teniskog saveza i bivši Lukašenkov pomoćnik za sport.

21.6.2021.

 

 

 

 

Javno je osudio bjeloruske sportaše koji su prosvjedovali protiv Lukašenkova režima, osobito protiv nasilja i kaznenog progona mirnih prosvjednika, novinara i aktivista za ljudska prava. Javno je zahtijevao da ti sportaši državi vrate sav novac koji je u njih uložila.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Poduzetnik, vlasnik poduzeća Safmar, Slavkali i Slavneft

Datum rođenja: 9. 5. 1958.

Mjesto rođenja: Akmolinsk, bivši SSSR (sada Kazahstan)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko

Mihail Gucerjev istaknuti je ruski poduzetnik s poslovnim interesima u Bjelarusu u sektorima energetike, potaše, ugostiteljstva i drugima. Dugogodišnji je prijatelj Aleksandra Lukašenka, a zahvaljujući tom poznanstvu akumulirao je znatno bogatstvo i utjecaj među političkom elitom u Bjelarusu. „Safmar”, poduzeće koje kontrolira Gucerjev, jedina je ruska naftna kompanija koja je bjeloruske rafinerije nastavila opskrbljivati naftom tijekom energetske krize između Bjelarusa i Rusije početkom 2020.

21.6.2021.

 

 

 

 

Gucerjev je usto podržavao Lukašenkova u sporovima s Rusijom oko isporuke nafte. Gucerjev je vlasnik poduzeća „Slavkali”, koje na mjestu nalazišta potaše Starobinski blizu Ljubana gradi postrojenje Nežinski za vađenje i obradu kalijeva klorida. Riječ je o najvećoj investiciji u Bjelarusu, vrijednoj 2 milijarde USD. Lukašenko je obećao da će grad Ljuban u njegovu čast preimenovati u Gucerjevsk. Njegove druge poslovne djelatnosti u Bjelarusu uključuju benzinske postaje i naftna skladišta „Slavneft” te hotel, poslovni centar i zrakoplovni terminal u Minsku. Lukašenko je stao u Gucerjevovu obranu nakon što je protiv njega pokrenuta kaznena istraga u Rusiji. Lukašenko se osim toga Gucerjevu zahvalio za njegov financijski doprinos u dobrotvorne svrhe i ulaganje milijardi dolara u Bjelarus. Prema izvješćima Gucerjev je Lukašenku darovao luksuzne darove.

 

 

 

 

 

Povrh toga, izjavio je da je vlasnik rezidencije čiji je vlasnik de facto Lukašenko i na taj ga način pokrivao kad su novinari počeli istraživati Lukašenkovu imovinu. Prema izvješćima, Gucerjev je 23. rujna 2020. prisustvovao Lukašenkovoj tajnoj inauguraciji. U listopadu 2020. Lukašenko i Gucerjev pojavili su se na otvaranju pravoslavne crkve, koju je potonji sponzorirao. Prema medijskim izvješćima, kada su u kolovozu 2020. otpušteni zaposlenici bjeloruskih državnih medija koji su štrajkali, ruski medijski djelatnici doputovali su u Bjelarus zrakoplovom u Gucerjevljevu vlasništvu kako bi zamijenili otpuštene radnike te su bili smješteni u hotelu Renaissance Minsk čiji je vlasnik Gucerjev. Mihail Gucerjev stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Poduzetnik, suvlasnik poduzeća Bremino Group

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Aljaksej Aleksin jedan je od vodećih poduzetnika u Bjelarusu s poslovnim interesima u sektorima nafte i energetike, razvoja i prodaje nekretnina, logistike, duhana, maloprodaje, financija i drugima. U bliskom je odnosu s Aleksandrom Lukašenkom i njegovim sinom i bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Viktarom Lukašenkom. Aktivan je u motociklističkom pokretu u Bjelarusu, a taj hobi dijeli s Viktarom Lukašenkom. Njegovo je poduzeće vlasnik posjeda u „Aleksandriji 2” (regija Mogilev), koji nazivaju „predsjedničkom rezidencijom” i na kojem je Aleksandar Lukašenko čest gost.

21.6.2021.

 

 

 

 

Suvlasnik je poduzeća „Bremino Group”, pokretača i jednog od upravitelja posebne gospodarske zone Bremino-Orša, koja je osnovana predsjedničkim ukazom koji je potpisao Aleksandar Lukašenko. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Aleksin i drugi vlasnici poduzeća Bremino Group primili su potporu Viktara Lukašenka.

 

 

 

 

 

Poduzeća „Inter Tobacco” i „Energo-Oil”, koja su u vlasništvu Aleksina i članova njegove uže obitelji, dobila su isključive povlastice za uvoz duhanskih proizvoda u Bjelarus na temelju ukaza koji je potpisao Aleksandar Lukašenkom kao i državnu potporu za otvaranje kioska Tabakiera. Navodno je sudjelovao u osnivanju „GardServisa”, prvog privatnog vojnog poduzeća u Bjelarusu koji je odobrila vlada i za koje se navodi da je povezano s bjeloruskim sigurnosnim aparatom. Stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Poduzetnik, suvlasnik poduzeća Bremino Group i Sohra Group

Datum rođenja: 22. 11. 1976. ili 22. 11. 1975.

Mjesto rođenja: Ružanj, okrug Brest, bivši SSSR (sadašnji Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Aljaksandr Zajcav bivši je pomoćnik Viktara Lukašenka, sina Aleksandra Lukašenka i bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost. Zahvaljujući pristupu obitelji Lukašenko Zajcav dobiva unosne ugovore za svoja poduzeća. Vlasnik je poduzeća Sohra Group kojemu je dodijeljeno pravo da proizvode poduzećâ u državnom vlasništvu (traktori, kamioni) izvozi u zemlje Zaljeva i afričke zemlje. Ujedno je suvlasnik poduzeća Bremino Group. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Zajcav i drugi vlasnici poduzeća Bremino Group primili su potporu Viktara Lukašenka.

21.6.2021.

 

 

 

 

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Prvi zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 23. 10. 1976.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Ivan Mislicki odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom svojstvu snosi odgovornost za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Aleh Beljakov odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom svojstvu snosi odgovornost za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 4. 7. 1971.

Mjesto rođenja:

Nacionalna osobna isprava: 3040771A125PB2; Putovnica: MP3810311.

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Vladislav Mandrik odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom je svojstvu odgovoran za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 1. 7. 1974.

Mjesto rođenja:

Putovnica: KH2133825

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Andrej Dajlida odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom je svojstvu odgovoran za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje. Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova primio je u prosincu 2020. Predsjednički orden za zasluge prema domovini te stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 12. 5. 1963.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela koji je nadležan za ustanove za pritvor Ministarstva unutarnjih poslova Aleh Laščinovski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U svojem je bivšem svojstvu bio odgovoran za uvjete u bjeloruskim zatvorima i represivne mjere u njima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Načelnica Uprave za izvršenje kazni pri Kazneno-popravnom odjelu u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 20. 4. 1972.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnica Uprave za izvršenje kazni pri Kazneno-popravnom odjelu u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Žana Baturickaja odgovorna je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom je svojstvu odgovorna za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje, brutalno mučenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Načelnik Zatvora br. 8 u Žodinu

Datum rođenja: 19. 3. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Zatvora br. 8 u Žodinu Dzmitri Strebkov odgovoran je za užasne uvjete u centru za pritvor te za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u toj ustanovi za pritvor, među ostalim u njezinu centru za privremeni pritvor, nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Načelnik Centra za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina

Datum rođenja: 30. 3. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Centra za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina Javhen Šapecka odgovoran je za užasne uvjete u centru za izolaciju te za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Načelnik Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 21. 1. 1980.

Mjesto rođenja: regija/oblast Gomel, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Centra za privremeni pritvor Akrestina Ihar Kenjuh odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

21.6.2021.

 

 

 

 

Vršio je pritisak na medicinsko osoblje kako bi se uklonili liječnici koji su iskazivali simpatije prema prosvjednicima. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena „Her Rights”, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 12. 5. 1980.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Hleb Dril odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

21.6.2021.

 

 

 

 

Prema iskazima svjedoka, neke od žena koje su pritvorene od 9. do 12. kolovoza 2020. teško su premlaćivane u centrima za pritvor. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena „Her Rights”, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 21. 8. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina Vladzimir Lapir odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena „Her Rights”, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Voditelj istražnog tima Istražnog odbora

Datum rođenja: 8. 5. 1975.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao voditelj istražnog tima Istražnog odbora Bjelarusa Aljaksandr Vasiljuk odgovoran je za politički motivirane progone i pritvaranje, posebice članova oporbenog Koordinacijskog vijeća, uključujući predvodnicu bjeloruske oporbe Mariju Kalesnikavu koju organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenikom. Također je odgovoran za pritvaranje nekoliko predstavnika oporbenih medija.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Načelnik Glavnog istražnog odjela pri Središnjem uredu Istražnog odbora

Datum rođenja: 1. 7. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Glavnog istražnog odjela pri Istražnom odboru Bjelarusa Javhen Arhireev odgovoran je za pokretanje politički motiviranih kaznenih postupaka i istragu u tim postupcima, osobito protiv članova oporbenog Koordinacijskog vijeća i drugih prosvjednika. Takve istrage usmjerene su na zastrašivanje prosvjednika i kriminalizaciju sudjelovanja u mirnim prosvjedima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Voditelj istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru

Datum rođenja: 3. 11. 1981.

Mjesto rođenja: Bobruisk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao voditelj istražnog tima Istražnog odbora Bjelarusa Aljaksej Kaurižkin odgovoran je za politički motivirane progone i pritvaranje, posebice članova tima predsjedničke kampanje Viktara Babarika te članova Koordinacijskog vijeća, među ostalim odvjetnika Maksima Znaka kojeg organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Prvi zamjenik voditelja istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru

Datum rođenja: 13. 3. 1982.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik voditelja istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru Bjelarusa Aljaksandr Ahafonav odgovoran je za politički motivirane progone i uhićenja predsjedničkog kandidata Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske, i drugih političkih aktivista, uključujući Mikalaja Statkeviča i Dzmitrija Kazlova. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, proglasila je Sergeja Tihanovskog, Dzmitrija Kazlova i Mikalaja Statkeviča političkim zatvorenicima.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Načelnik odsjeka u Istražnom odjelu KGB-a

Datum rođenja: 20. 9. 1985.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik odsjeka u Istražnom odjelu KGB-a, Kanstantin Bičak nadzire politički motiviranu istragu predsjedničkog kandidata Viktara Babarike. Središnje izborno povjerenstvo odbilo je Babarikinu kandidaturu. Ta se odluka temeljila na izvješću KGB-a i službenim Bičakovim izjavama na televiziji prema kojima je Babarika proglašen krivim za pranje novca unatoč tome što su istrage još bile u tijeku.

21.6.2021.

 

 

 

 

Bičak je 26. listopada 2020. na državnoj televiziji prijetio mirnim prosvjednicima izjavivši da će se njihovi postupci smatrati terorističkim djelima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Načelnik Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 19. 11. 1983.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Odjela za unutarnje poslove Okružne uprave Pervomajski u Minsku (od prosinca 2019.) Andrej Bakač odgovoran je za djelovanja policijskih snaga koje pripadaju toj policijskoj postaji i za djelovanja u policijskoj postaji. Tijekom njegova načelničkog mandata mirni prosvjednici u Minsku bili su podvrgnuti okrutnom, nehumanom i ponižavajućem postupanju u policijskoj postaji pod njegovom kontrolom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Načelnik Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 25. 6. 1979.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Uprave za unutarnje poslove Okružne uprave Frunzenski u Minsku Aljaksandr Paluleh odgovoran je za represiju policijskih snaga u tom okrugu protiv mirnih prosvjednika nakon predsjedničkih izbora 2020., posebice za zlostavljanja, uključujući mučenje, mirnih prosvjednika koji su pritvoreni u policijskoj postaji pod njegovom kontrolom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 1. 1. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku Aljaksandr Zahvicevič nadzire policiju za javnu sigurnost te je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u okrugu Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima u tom okrugu. Službenici pod nadzorom Zahviceviča mučili su pritvorenike.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 22. 8. 1980.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku i osoba zadužena za nadzor kriminalističke policije Sjarhej Ušakov odgovoran je za postupke sebi podređenih osoba, osobito za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u okrugu Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima. Službenici pod izravnim nadzorom Ušakova mučili su pritvorenike.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 26. 3. 1973.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku i osoba zadužena za nadzor policije za javnu sigurnost Sjarhej Artemenko odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, koje je njemu podređeno osoblje provodilo prema građanima pritvorenima u Policijskoj upravi okruga Pervomajski u Minsku nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima. Kao primjer može se istaknuti zlostavljanje Maksima Harošina, vlasnika cvjećarnice, koji je uhićen nakon što je dao cvijeće sudionicima Povorke žena 13. listopada 2020. Artemenko je vršio pritisak na građane da ne sudjeluju u mirnim prosvjedima.

21.6.2021.

 

 

 

 

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Bivši načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku, načelnik Uprave za unutarnju sigurnost pri Državnom odboru za forenzična ispitivanja

Datum rođenja: 14. 8. 1978.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku Aljaksandr Ridzecki bio je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, koje je njemu podređeno osoblje provodilo prema građanima pritvorenima u tom okrugu nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski, bivši načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku

Datum rođenja: 31. 1. 1980.

Mjesto rođenja: regija Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Kao bivši načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku Dzmitri Burdzjuk bio je odgovoran za nadzor nad teškim premlaćivanjima i mučenjima mirnih prosvjednika i prolaznika u tom okrugu nakon predsjedničkih izbora 2020.

U prosincu 2020. imenovan je načelnikom Policijske uprave okruga Oktjabrski.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

 

 

 

Državljanstvo: bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3310180C009PB7

Broj putovnice: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Načelnik Policijske uprave okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 26. 11. 1988.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Policijske uprave okruga Leninski u Minsku Vital Kapilevič odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u Policijskoj upravi okruga Leninski. Pritvorenicima je bila uskraćena medicinska pomoć; pristiglo pomoćno medicinsko osoblje zastrašivano je kako bi se spriječilo pružanje medicinske pomoći pritvorenicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

21.6.2021.

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Načelnik Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku

Datum rođenja: 2. 1. 1979.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku Kiril Kislov odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama te policijske uprave. Odgovoran je i za masovnu represiju koju su nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima provodile njemu podređene osobe.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

21.6.2021.

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Načelnik Policijske uprave okruga Moskovski u Minsku, bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku

Datum rođenja: 1. 2. 1980.

Mjesto rođenja:

Kao bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Zavodski Sjarhej Varejka odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Zavodski nakon predsjedničkih izbora 2020. Odgovoran je i za djelovanja sebi podređenih osoba koje su sudjelovale u masovnoj represiji nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima.

21.6.2021.

 

 

 

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Imenovan je načelnikom Policijske uprave okruga Moskovski u Minsku 21. prosinca 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Leninski

Datum rođenja: 1. 2. 1974.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Leninski Sjarhej Dubavik odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Leninski nakon predsjedničkih izbora 2020. Pritvorenicima je bila uskraćena medicinska pomoć; pristiglo pomoćno medicinsko osoblje zastrašivano je kako bi se spriječilo pružanje medicinske pomoći pritvorenicima.

21.6.2021.

 

 

 

 

Odgovoran je i za djelovanja sebi podređenih osoba koje su sudjelovale u masovnoj represiji nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 29. 4. 1982.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku Aljaksandr Andrievski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. Nasilno pretučeni i električnim paralizatorom svladani pritvorenici satima su klečali pognutih glava.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku (do 17. prosinca 2020.) Od 17. prosinca 2020. – načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku.

Datum rođenja: 17. 2. 1975.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku Vital Makricki bio je odgovoran za nadzor nad teškim premlaćivanjima i mučenjima mirnih prosvjednika i prolaznika pritvorenih u prostorijama navedene policijske uprave nakon predsjedničkih izbora 2020.

U prosincu 2020. promaknut je na dužnost načelnika Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Viši policijski narednik u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina

Datum rođenja: 28. 1. 1966.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao viši policijski narednik u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina Javhen Urublevski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela. Prema svjedocima i medijskim izvješćima osobno je sudjelovao u brutalnim premlaćivanjima civila pritvorenih u kolovozu 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava.

21.6.2021.

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Zamjenik ministra unutarnjih poslova, bivši načelnik Glavnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije pri Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 6. 9. 1968.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Glavnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije pri Ministarstvu unutarnjih poslova Mikalaj Karpjankav odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te za njihovo proizvoljno uhićenje i pritvaranje. Brojna svjedočanstva i dokazi u obliku fotografija i videozapisa upućuju na to da je skupina pod njegovim zapovjedništvom premlaćivala i uhićivala mirne prosvjednike te da im je prijetila vatrenim oružjem.

21.6.2021.

 

 

 

 

Karpjankov je 6. rujna 2020. snimljen kako palicom razbija staklena vrata ugostiteljskog objekta u kojem su se skrivali mirni prosvjednici te navedene prosvjednike na brutalan način pritvara. Na objavljenoj snimci tvrdi da će njegov odjel uporabiti vatreno oružje protiv prosvjednika.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Načelnik Glavnog odjela za unutarnje poslove Izvršnog odbora grada Minska

Datum rođenja: 29. 7. 1980.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Mihail Hrib bio je načelnik Odjela za unutarnje poslove u Izvršnom odboru regije Vitebsk od ožujka 2019. do listopada 2020., nakon čega je imenovan načelnikom Glavnog odjela za unutarnje poslove Izvršnog odbora grada Minska te mu je dodijeljena titula general-bojnika milicije (policijskih snaga).

21.6.2021.

 

 

 

 

U tom svojstvu odgovoran je za postupke policijskih snaga u regiji Vitebsk do listopada 2020. odnosno u Minsku nakon listopada 2020., među ostalim za nasilnu represiju prema mirnim prosvjednicima i kršenja prava na mirno okupljanje i slobodu govora koje su počinile policijske snage u Vitebsku i Minsku nakon predsjedničkih izbora 2020. u Bjelarusu.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Ministar obrane

Datum rođenja: 1. 8. 1971.

Mjesto rođenja: Navahrudak/ Novogrudek, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general pukovnik

Broj bjeloruske putovnice: KH2594621

Kao ministar obrane Bjelarusa od 20. siječnja 2020. Viktar Hrenin odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.

 

 

 

Osobni identifikacijski broj: 3010871K003PB1

U kolovozu 2020. dao je nekoliko javnih izjava u kojima je izrazio spremnost da pred mirne prosvjednike izvede vojsku te je prosvjednike s povijesnom bijelo-crveno-bijelom zastavom usporedio s nacističkim kolaboracionistima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Zapovjednik ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga

Datum rođenja: 19. 11. 1967.

Mjesto rođenja: Černigov, Černigovskaja oblast, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general bojnik

Kao zapovjednik ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Republike Bjelarusa Ihar Holub odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021.

Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.

 

 

 

Broj bjeloruske putovnice: KH2187962

Osobni identifikacijski broj: 3191167E003PB1

Nakon incidenta Ihar Holub dao je izjave za medije zajedno s direktorom Odjela za zrakoplovstvo pri bjeloruskom Ministarstvu prometa Artemom Sikorskim u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih zrakoplovnih tijela.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Načelnik glavnog stožera, prvi zamjenik zapovjednika ratnog zrakoplovstva

Datum rođenja: 27. 7. 1971.

Mjesto rođenja: Baranovič, regija/oblast Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general bojnik

Kao načelnik glavnog stožera i prvi zamjenik zapovjednika ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Andrej Gurcevič odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021.

21.6.2021.

 

 

 

Broj bjeloruske putovnice: MP3849920

Osobni identifikacijski broj: 3270771C016PB2

Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu. Nakon incidenta dao je izjave za medije u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih vlasti.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Glavni direktor državnog poduzeća BELAERONAVIGATSIA

Datum rođenja: 8. 7. 1956.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: P4289481

Osobni identifikacijski broj: 3080756A068PB5

Kao glavni direktor državnog poduzeća BELAERONAVIGATSIA Leanid Čuro odgovoran je za kontrolu bjeloruskog zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Ministar prometa i veza

Datum rođenja: 11. 5. 1977.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: MP3102183

Osobni identifikacijski broj: 3110577A020PB2

Kao ministar prometa i veza Bjelarusa Aljaksej Avramenka odgovoran je za državno upravljanje u području civilnog zrakoplovstva i nadzor nad kontrolom zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu. Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktor Odjela za zrakoplovstvo pri Ministarstvu prometa i veza

Datum rođenja: 1983.

Mjesto rođenja: Soligorsk, regija/oblast Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Kao direktor Odjela za zrakoplovstvo pri Ministarstvu prometa i veza Bjelarusa Arcjom Sikorski odgovoran je za državno upravljanje u području civilnog zrakoplovstva i nadzor kontrole zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.

 

 

 

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: MP3785448

Osobni identifikacijski broj: 3240483A023PB7

Nakon incidenta dao je izjave za medije zajedno sa zapovjednikom ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Republike Bjelarusa Iharom Holubom u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih zrakoplovnih tijela.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe te podupire Lukašenkov režim.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Zamjenik predsjednika Stalnog odbora za međunarodne poslove u Zastupničkom domu Narodne skupštine, član izaslanstva Narodne skupštine za kontakte s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe

Datum rođenja: 26. 3. 1977.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Aleh Hajdukevič zamjenik je predsjednika Stalnog odbora za međunarodne poslove u Zastupničkom domu Narodne skupštine, član izaslanstva Narodne skupštine za kontakte s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe. Dao je javne izjave u kojima je pozdravio preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u Minsk 23. svibnja 2021. Ta politički motivirana odluka provedena je bez odgovarajućeg opravdanja s ciljem uhićenja i pritvaranja oporbenog novinara Ramana Prataseviča te Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.”

 

 

 

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3260377A081PB9

Broj putovnice: MP2663333

Aleh Hajdukevič ujedno je javno izjavio da bi bjeloruski oporbeni čelnici mogli biti pritvoreni u inozemstvu i prevezeni u Bjelarus „u prtljažniku automobila”, čime je podupro aktualnu represiju sigurnosnih snaga nad bjeloruskom demokratskom oporbom i novinarima.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

 

2.

sljedeće pravne osobe dodaju se u tablicu „B. Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 2. stavka 1.”:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adresa: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 192363182.

Poduzeće Sohra pripada Aljaksandru Zajcavu, jednom od najutjecajnijih poduzetnika u Bjelarusu, koji je blizak bjeloruskom političkom establišmentu te je bliski suradnik najstarijeg Lukašenkova sina Viktora. Sohra se bavi promocijom bjeloruskih industrijskih proizvoda u Africi i zemljama Bliskog istoka. Suosnivač je poduzeća u sektoru obrane BSVT-New Technologies koje se bavi proizvodnjom oružja i modernizacijom projektila. Sohra se koristi svojim povlaštenim položajem i djeluje kao posrednik između političkog establišmenta i bjeloruskih državnih poduzeća te stranih partnera u Africi i na Bliskom istoku. To se poduzeće bavilo i rudarenjem zlata u afričkim zemljama na temelju koncesija koje je dobio Lukašenkov režim.

21.6.2021.

 

 

 

Internetska stranica: http://sohra.by/

E-adresa: info@sohra.by

Sohra Group stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

 

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Registracijski broj: (УНН/ИНН): 691598938.

Adresa: Niamiha 40, Minsk 220004, Bjelarus; regija Orša, selo Bolbasovo, Zavodskaja 1k, Bjelarus

Bremino Group pokretač je i jedan od upravitelja posebne gospodarske zone Bremino-Orša, koja je osnovana predsjedničkim ukazom koji je potpisao Aleksandar Lukašenko. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Vlasnici Bremina Orše Aljaksandr Zajcav, Mikalaj Varabej i Aljaksej Aleksin dio su najužeg kruga poduzetnika povezanih s Lukašenkom te održavaju bliske odnose s Lukašenkom i njegovom obitelji.

21.6.2021.

 

 

 

Internetska stranica: http://www.bremino.by

E-adresa: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Adresa: Nemiga 40/301, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 193299162.

Internetska stranica: https://globalcustom.by/

E-adresa: info@globalcustom.by

Globalcustom Management povezan je s Uredom za vođenje predsjedničkih poslova, na čijem je čelu Viktor Šejman, koji se od 2004. nalazi na popisu sankcija EU-a. To trgovačko društvo uključeno je u krijumčarenje robe u Rusiju, što ne bi bilo moguće bez suglasnosti režima koji nadzire službenike graničnog nadzora i carinu. Povlašteni položaj u sektoru izvoza cvijeća u Rusiju, od kojeg trgovačko društvo ostvaruje koristi, također je uvjetovan potporom režima. Globalcustom Management bio je prvi vlasnik trgovačkog društva GardService, jedinog privatnog poduzeća kojem je Lukašenko odobrio upotrebu oružja. Globalcustom Management stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC "BELAZ"

bjeloruski: ААТ «БЕЛАЗ»

ruski: ОАО " БЕЛАЗ"

Adresa: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Žodino, regija Minsk, Republika Bjelarus

Internetska stranica: https://belaz.by

OJSC „Belaz” jedno je od vodećih državnih poduzeća u Bjelarusu i jedan od najvećih svjetskih proizvođača velikih kamiona te velikih kamiona s pokretnim spremnikom za teret. Izvor je znatnih prihoda za Lukašenkov režim. Lukašenko je izjavio da će vlada uvijek podupirati navedeno poduzeće koje je opisao kao „bjelorusku robnu marku” i „dio nacionalne baštine”. Poduzeće OJSC „Belaz” ponudilo je svoje prostorije i opremu za organizaciju političkog skupa u potporu režimu. Stoga OJSC „Belaz” ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

 

 

 

 

Uprava poduzeća OJSC „Belaz” zastrašivala je zaposlenike koji su sudjelovali u štrajkovima i mirnim prosvjedima nakon namještenih izbora u kolovozu 2020. u Bjelarusu te im je prijetila otkazom. Skupina zaposlenika bila je zaključana u prostorijama poduzeća OJSC „Belaz” kako bi ih se spriječilo da se pridruže drugim prosvjednicima. Uprava poduzeća medijima je štrajk predstavila kao sastanak osoblja. Stoga je poduzeće OJSC „Belaz” odgovorno za represiju protiv civilnog društva te podupire Lukašenkov režim.

 

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC “MAZ”

bjeloruski: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

ruski: ОАО "Минский автомобильный завод"

Datum registracije: 16. 7. 1944.

Adresa: Bjelarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Poduzeće OJSC Minsk Automobile Plant jedan je od najvećih državnih proizvođača automobila u Bjelarusu. Lukašenko ga je opisao kao „jedno od najvažnijih industrijskih poduzeća u zemlji”. Izvor je prihoda za Lukašenkov režim. Poduzeće OJSC MAZ ponudilo je svoje prostorije i opremu za organizaciju političkog skupa u potporu režimu. Stoga OJSC MAZ ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

 

 

 

 

Uprava poduzeća OJSC MAZ zastrašivala je zaposlenike koji su sudjelovali u štrajkovima i mirnim prosvjedima nakon namještenih izbora u kolovozu 2020. u Bjelarusu te im je kasnije dala otkaz. Skupina zaposlenika bila je zaključana u prostorijama poduzeća OJSC MAZ kako bi ih se spriječilo da se pridruže drugim prosvjednicima. Poduzeće MAZ stoga je odgovorno za represiju protiv civilnog društva te podupire Lukašenkov režim.

 

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adresa: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 192695465.

Internetska stranica: http://logex.by/

E-adresa: info@logex.by

Poduzeće Logex povezano je s Aljaksandrom Šakucinom, poduzetnikom koji je blisko povezan s Lukašenkovim režimom te je osoba na popisu sankcija Europske unije.

Poduzeće je uključeno u izvoz cvijeća u Rusku Federaciju po dampinškim cijenama, što ne bi bilo moguće bez suglasnosti režima koji nadzire službenike graničnog nadzora i carinu. Povlašteni položaj u sektoru izvoza cvijeća u Rusiju, od kojeg poduzeće ostvaruje koristi, uvjetovan je potporom režima. Glavni bjeloruski dobavljači rezanog cvijeća poduzeća su koja su usko povezana s vodstvom Republike.

Poduzeće Logex stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

bjeloruski: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

ruski: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Adresa: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 193402282.

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil company, jest subjekt koji je osnovan u ožujku 2020. Jedino je privatno poduzeće s dozvolom za izvoz naftnih proizvoda iz Bjelarusa, što ukazuje na bliske veze s nadležnim tijelima i najvišu razinu državnih povlastica. Poduzeće NNK u vlasništvu je poduzeća Interservice čiji je vlasnik Mikalaj Varabej, jedan od vodećih poduzetnika koji ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga. Prema izvješćima, poduzeće NNK povezano je s još jednim istaknutim bjeloruskim poduzetnikom Aljaksejem Aleksinom koji ostvaruje korist od Lukašenkova režima. Prema medijskim izvješćima Aleksin je uz Varabeja bio osnivač poduzeća NNK-a. Bjeloruske vlasti su se poduzećem NNK služile i kako bi bjelorusko gospodarstvo prilagodile mjerama ograničavanja koje je uveo EU.

21.6.2021.”

 

 

 

 

Poduzeće NNK stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

 


21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/45


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/998

od 21. lipnja 2021.

o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 401/2013 od 2. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 194/2008 (1), a posebno njezin članak 4.i,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. svibnja 2013. donijelo Uredbu (EU) br. 401/2013.

(2)

Uzimajući u obzir tekuće aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi, kao i brutalnu represiju i teška kršenja ljudskih prava u toj zemlji, Vijeće je 29. travnja 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/711 (2) 1 kojom su produljene postojeće mjere ograničavanja, uključujući sva uvrštenja na popis.

(3)

S obzirom na to da se teško stanje u Mjanmaru/Burmi nastavlja, osam osoba i četiri subjekta trebalo bi uvrstiti na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 401/2013.

(4)

Uredbu (EU) br. 401/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 121, 3.5.2013., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/711 od 29. travnja 2021. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi (SL L 147, 30.4.2021., str. 17.).


PRILOG

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

na popis pod naslovom „A. Fizičke osobe iz članka 4.a.” dodaju se sljedeći unosi:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„36.

Soe Htut

Datum rođenja: 29. ožujka 1960.

Mjesto rođenja: Mandalay, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-pukovnik Soe Htut član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). Član je i Državnog upravnog vijeća pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Soe Htut imenovan je ministrom unutarnjih poslova 1. veljače 2021.

21.6.2021.

 

 

 

Ministar unutarnjih poslova nadležan je za mjanmarske policijske snage, vatrogasnu službu i službu za zatvore. Funkcije Ministarstva unutarnjih poslova obuhvaćaju državnu sigurnost te javni red i mir. U tom je svojstvu general-pukovnik Soe Htut odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je počinila mjanmarska policija od vojnog puča 1. veljače 2021., uključujući ubojstva civila i nenaoružanih prosvjednika, kršenja slobode udruživanja i mirnog okupljanja, proizvoljna uhićenja i pritvaranja vođa oporbe i mirnih prosvjednika te kršenja slobode izražavanja.

Osim toga, kao član Državnog upravnog vijeća general-pukovnik Soe Htut bio je izravno uključen u donošenje odluka koje se odnose na državne funkcije i snosio za njih odgovornost te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi. Izravno je odgovoran i za represivne odluke Državnog upravnog vijeća uključujući zakonodavstvo kojim se krše ljudska prava i ograničavaju slobode građana Mjanmara te za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile mjanmarske sigurnosne snage.

 

37.

Tun Tun, Naung

(također poznat kao Tun Tun Naing, također poznat kao Htun Htun Naung)

Datum rođenja: 30. travnja 1963.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-pukovnik Tun Tun Naung član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), a prethodno je bio zapovjednik. Ministar je graničnih poslova i član Nacionalnog vijeća za obranu i sigurnost.

Tun Tun Naung bio je 2013. zapovjednik sjevernog zapovjedništva i nadzirao je sukob burmanske vojske s vojskom za neovisnost Kachina. U tom su sukobu mjanmarske postrojbe pod zapovjedništvom Tun Tun Naunga počinile teške povrede ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Tun Tun Naung bio je 2017. zapovjedni časnik „prvog Ureda za posebne operacije”. Pod njegovim zapovjedništvom postrojbe su počinile najteže zločine i teška kršenja ljudskih prava etničkih manjina u državi Rakhine tijekom „operacija čišćenja Rohindža”. Te su operacije pokrenute 25. kolovoza 2017., a uključivale su proizvoljna ubojstva, fizičko zlostavljanje, mučenje, seksualno nasilje i pritvaranje pripadnika naroda Rohindža. Kao zapovjednik 2013. i 2017. Tun Tun Naung odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava počinjena u Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021.

 

 

 

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. Tijekom tih događaja Tun Tun Naung prihvatio je 1. veljače 2021. imenovanje ministrom za granične poslove u vladi Unije, a time i mjesto u Nacionalnom vijeću za obranu i sigurnost.

Kao član vlade Unije i ministar graničnih poslova Tun Tun Naung odgovoran je za aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru te za djelovanja kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost te zemlje.

 

38.

Win Shein

(također poznat kao U Win Shein)

Datum rođenja: 31. srpnja 1957.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Mjesto rođenja: Mandalay, Mjanmar

Spol: muški

Adresa: Myananyadanar, Naypyitaw, Mjanmar/Burma

Win Shein je ministar planiranja, financija i industrije u vladi Unije, kojeg je 1. veljače 2021. imenovao vrhovni zapovjednik Min Aung Hlaing.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga.

21.6.2021.

 

 

Broj putovnice: DM001478 (Mjanmar/Burma) – izdana 10. rujna 2012., istječe 9. rujna 2022.

Nacionalni identifikacijski broj: 12DAGANA011336

Prihvaćanjem imenovanja ministrom planiranja, financija i industrije u vladi Unije te svojom važnom ulogom u ekonomskoj politici režima Win Shein odgovoran je za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi.

 

39.

Khin Maung Yi (također poznat kao Khin Maung Yee također poznat kao U Khin Maung Yi)

Datum rođenja: 15. veljače 1965.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Mjesto rođenja: Rangoon, Mjanmar

Spol: muški

Pukovnik Khin Maung Yi aktualni je ministar prirodnih resursa i očuvanja okoliša. Bio je državni tajnik u tom ministarstvu za vrijeme demokratski izabrane vlade.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 2. veljače 2021. imenovalo je pukovnika Khin Maung Yija ministrom prirodnih resursa i očuvanja okoliša.

21.6.2021.

 

 

 

Prema zakonu Mjanmara Ministarstvo prirodnih resursa i očuvanja okoliša jedino je tijelo odgovorno za upravljanje iskorištavanjem prirodnih resursa Mjanmara i ima ključnu ulogu u iskorištavanju, među ostalim, resursa kao što su drago kamenje, biseri i drugi mineralni resursi i trgovini njima te u šumarstvu. Pod njegovim vodstvom Ministarstvo prirodnih resursa i očuvanja okoliša nadzire poduzeća Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) i Myanmar Timber Enterprise (MTE), koja imaju isključiva prava na proizvodnju i trgovinu resursima u svojim područjima nadležnosti.

Prihvaćanjem imenovanja ministrom prirodnih resursa i zaštite okoliša i zbog svoje uloge u iskorištavanju prirodnih resursa Mjanmara Khin Maung Yi doprinosi financiranju vojnog režima te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi.

 

40.

Tin Aung San

Datum rođenja: 16. listopada 1960.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

Nacionalni identifikacijski broj: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admiral Tin Aung San vrhovni je zapovjednik mjanmarske mornarice i ministar prometa i komunikacija. Član je i Državnog upravnog vijeća.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 3. veljače 2021. imenovalo je admirala Tin Aung Sana ministrom prometa i komunikacija.

Kao ministar u vladi odgovoran je za komunikaciju i mreže te stoga donosi odluke i provodi politike kojima se definira sloboda pristupa podacima na internetu. Otkad je preuzeo ministarstvo, došlo je do brojnih isključivanja i namjernog usporavanja interneta, kao i izdavanja naloga pružateljima usluga da spriječe pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu na internetu. Stoga je izravno odgovoran za ograničavanje slobode medija i pristupa informacijama na internetu te time ugrožava demokraciju i vladavinu prava u Mjanmaru/Burmi.

Kao član Državnog upravnog vijeća Tin Aung San bio je izravno uključen u donošenje odluka koje se odnose na državne funkcije i snosio za njih odgovornost te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi. Izravno je odgovoran i za represivne odluke Državnog upravnog vijeća uključujući zakonodavstvo kojim se krše ljudska prava i ograničavaju slobode građana Mjanmara te za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile mjanmarske sigurnosne snage.

 

41.

Thida Oo

također poznata kao Daw Thida Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: ženski

Thida Oo javna je tužiteljica Unije Mjanmara od 2. veljače 2021., kada ju je imenovao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) Min Aung Hlaing. Članica je mjanmarskog povjerenstva za ulaganja.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Thida Oo od prvog je dana dio vlade proizišle iz državnog udara, a ovlastima koje joj daje Zakon o javnom tužitelju Unije iz 2010. koristi se za provođenje politički motiviranih suđenja i posljedičnih proizvoljnih pritvaranja te za omogućivanje zlostavljanja koja izvršava vojni režim. Stoga sudjeluje u djelovanjima i politikama kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi te djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u Mjanmaru/Burmi.

 

42.

Aung Lin Tun

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-bojnik Aung Lin Tun član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), a obnaša funkciju zamjenika ministra obrane.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 11. svibnja 2021. imenovalo je general-bojnika Aung Lin Tuna zamjenikom ministra obrane. Prije promaknuća radio je u Uredu vrhovnog vojnog zapovjednika i bio je uključen u sve represivne mjere koje su Državno upravno vijeće i Tatmadaw poduzeli od državnog udara.

Kao zamjenik ministra obrane general-bojnik Aung Lin Tun sudjeluje u politikama i djelovanjima kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi te djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u toj zemlji. General-bojnik Aung Lin Tun usto je kao član vojnog režima izravno odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su sigurnosne snage počinile protiv mirnih prosvjednika.

 

43.

Zaw Min Tun

Mjesto rođenja: Yenanchaung, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

Brigadni general Zaw Min Tun voditelj je tima za medije Državnog upravnog vijeća i zamjenik ministra informiranja. Bivši je voditelj informacijskog tima Tatmadawa za istinite vijesti (True News Information Team).

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 5. veljače 2021. imenovalo ga je voditeljem tima za medije Državnog upravnog vijeća, a 7. veljače 2021. zamjenikom ministra informiranja.

Kao glasnogovornik Državnog upravnog vijeća brigadni general Zaw Min Tun predsjeda svim tiskovnim konferencijama Državnog upravnog vijeća, čiji je cilj prenositi i opravdavati diskurs Državnog upravnog vijeća o državnom udaru i aktivnostima hunte otkad je počinjen.

21.6.2021.”

 

 

 

Kao zamjenik ministra informiranja snosi izravnu odgovornost za medije u državnom vlasništvu, a time i za emitiranje i objavu službenih vijesti. Otkad je Chit Naing imenovan ministrom informiranja, a Zaw Min Tung njegovim zamjenikom, novine su pune članaka naklonjenih vojsci. Stoga Zaw Min Tun snosi odgovornost za propagandu hunte i širenje dezinformacija putem državnih medija koji ne izvješćuju istinito. Odgovoran je i za odluke koje su dovele do represije nad mjanmarskim medijima. To uključuje direktive kojima je neovisnim medijima naloženo da ne upotrebljavaju pojmove „državni udar”, „vojni režim” i „hunta” te zbog kojih su u toj zemlji zabranjene lokalne medijske kuće, a domaći i strani novinari uhićeni. U svojim izjavama javno podupire vojni udar. Stoga je odgovoran za potkopavanje demokracije u Mjanmaru/Burmi ograničavanjem slobode medija i pristupa informacijama na internetu i izvan njega.

Brigadni general Zaw Min Tun kao član Državnog upravnog vijeća i vlade uspostavljene huntom sudjeluje u djelovanjima i politikama kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi i djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u Mjanmaru/Burmi te podupire takva djelovanja i politike.

 

2.

na popis pod naslovom „B. Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 4.a” dodaju se sljedeći unosi:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„3.

Myanma Gems Enterprise (također poznat kao Myanmar Gems Enterprise)

Adresa: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Mjanmar;

Vrsta subjekta: poduzeće u državnom vlasništvu

Myanmar Gems Enterprise (MGE) poduzeće je u državnom vlasništvu pod kontrolom oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), odgovorno za izradu nacrta pravila i propisa te za nadzor i izdavanje dozvola lokalnim privatnim poduzetnicima te organiziranje trgovačkih sajmova i posebnih prodaja za unosnu trgovinu žadom i dragim kamenjem. MGE djeluje prema uputama Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša, čijeg je ministra imenovalo Državno upravno vijeće.

21.6.2021.

 

 

Mjesto registracije: Mjanmar

Internetska stranica: http://www.mge.gov.mm/

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) već dugo drže znatne udjele u vezi sa žadom i dragim kamenjem, posebno posredstvom uprave MGE-a, koja se gotovo u potpunosti sastoji od bivših vojnih dužnosnika, i putem aktivnosti koje provode dva vojna konglomerata (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) i Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Državnim udarom izvršenim 1. veljače 2021. MGE je vraćen pod vojnu kontrolu, čime je Tatmadawu omogućena znatna kontrola nad sektorom dragog kamenja. MGE ostvaruje prihode za različite službe mjanmarske države, a Tatmadaw zahvaljujući svojim različitim opisanim aktivnostima ostvaruje izravne ili neizravne koristi od prihoda koje stvara taj sektor, što doprinosi njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava te za teška kršenja ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(također poznat kao Myanmar Timber Enterprise)

Adresa:

Sjedište: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Mjanmar

Podružnica: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Mjanmar

Vrsta subjekta: poduzeće u državnom vlasništvu

Mjesto registracije: Mjanmar

Broj telefona: 01-3528789

Internetska stranica: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) poduzeće je u državnom vlasništvu koje posluje u okviru Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša. MTE ima isključiva prava na proizvodnju i izvoz drvne sirovine u Mjanmaru/Burmi.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preotele vlast legitimnoj civilnoj vladi i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. Vojni režim imenovao je novi kabinet 2. veljače 2021., što uključuje i novog ministra za prirodne resurse i očuvanje okoliša. Vojni je režim putem Državnog upravnog vijeća i novog kabineta stekao kontrolu nad poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući MTE, i od njih izvlači koristi. Stoga su poduzeće Myanma Timber Enterprise i njegova društva kćeri pod kontrolom Tatmadawa i za njega ostvaruju prihod, te time doprinose njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava.

21.6.2021.

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adresa:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Vrsta subjekta: zajednički pothvat

Mjesto registracije: Mjanmar

Broj telefona: 01-9010742, 01-9010744, 09-443250050

E-adresa: fjv.md@gmail.com

Poduzeće Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) posluje u okviru drvne industrije u Mjanmaru, u sektoru prerade tikovine i tvrdog drva. Unatoč tome što je javno poduzeće, FPJVC je pod kontrolom države koja: (i) drži većinu dionica poduzeća FPJVC posredstvom Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša (MONREC) (10 %) i poduzeća u državnom vlasništvu Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %) te (ii) ima pravo imenovati većinu članova upravnog odbora poduzeća FPJVC (od ukupno jedanaest članova MONREC i MTE imenuju svaki po tri člana).

21.6.2021.

 

 

 

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preotele vlast legitimnoj civilnoj vladi i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. Vojni režim imenovao je novi kabinet 2. veljače 2021., što uključuje i novog ministra za prirodne resurse i očuvanje okoliša. Vojni je režim putem Državnog upravnog vijeća i novog kabineta stekao kontrolu nad poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući FPJVC, i od njih izvlači koristi. Stoga je FPJVC pod kontrolom Tatmadawa i za njega ostvaruje prihode, čime doprinosi njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava.

 

6.

Organizacija ratnih veterana Mjanmara

Adresa: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Mjanmar

Vrsta subjekta: nevladina organizacija

Mjesto registracije: Yangon, Mjanmar

Datum registracije: 1973.

Broj telefona: (067) 30485

Internetska stranica: https://www.mwvo.org/Home/About

Organizacija ratnih veterana Mjanmara nevladina je organizacija čiji je cilj pružanje potpore bivšim pripadnicima oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). To je glavna organizacija u zemlji koja utječe na socijalna i gospodarska pitanja povezana s vojskom.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preuzele vlast od legitimne civilne vlade i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.”

 

 

 

Prema mandatu Organizacije ratnih veterana Mjanmara, ta nevladina organizacija djeluje kao pričuvna snaga Tatmadawa i sudjeluje u oblikovanju nacionalne obrambene i sigurnosne politike. Ta organizacija usto organizira prorežimske skupove i uvježbava narodne paravojne postrojbe, čime pruža potporu Tatmadawu u provođenju aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi.

Središnju skupinu pokrovitelja Organizacije ratnih veterana Mjanmara čine visokorangirane osobe u Tatmadawu, kao što su vrhovni zapovjednik Min Aung Hlaing i zamjenik vrhovnog zapovjednika Soe Win. Članovi Organizacije ratnih veterana Mjanmara dio su upravljačke strukture vojnih konglomerata – društava Myanmar Economic Holdings Limited i Myanmar Economic Corporation Limited. Stoga je Organizacija ratnih veterana Mjanmara povezana s osobama i subjektima uvrštenima na popise iz Odluke Vijeća 2013/184/ZVSP i Uredbe Vijeća (EU) br. 401/2013.

 


21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/55


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/999

od 21. lipnja 2021.

o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (1), a posebno njezin članak 8.a stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus.

(2)

Europsko vijeće 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo je zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje leta društva Ryanair u Minsku, u Bjelarusu, 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje od strane bjeloruskih vlasti novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege. Pozvalo je Vijeće da na temelju relevantnog okvira za sankcije što prije donese dodatna uvrštenja osoba i subjekata na popis.

(3)

S obzirom na ozbiljnost tog incidenta na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi uvrstiti još jedan subjekt.

(4)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u tablicu „B Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 2. stavka 1.” dodaje se sljedeći subjekt:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„15.

Belaeronavigatsia

Poduzeće u državnom vlasništvu

bjeloruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adresa: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republika Bjelarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA odgovorno je za kontrolu bjeloruskog zračnog prometa. Stoga snosi odgovornost za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege i oblik je represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

21.6.2021.”

 

 

ruski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Telefaks: +375 (17) 213-41-63

Internetska stranica: http://www.ban.by/

E-adresa: office@ban.by

Datum registracije: 1996.

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA stoga je odgovorno za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

 


ODLUKE

21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/57


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1000

od 21. lipnja 2021.

o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/184/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 22. ožujka 2021. i 19. travnja 2021. na popis uvrstilo 21 osobu i dva subjekta kao odgovor na vojni udar izveden u Mjanmaru/Burmi 1. veljače 2021. te vojnu i policijsku represiju koja je uslijedila nad civilima i mirnim prosvjednicima.

(3)

Uzimajući u obzir tekuće aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi, kao i brutalnu represiju i teška kršenja ljudskih prava u toj zemlji, Vijeće je 29. travnja 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/711 (2) kojom su produljene postojeće mjere ograničavanja, uključujući sva uvrštenja na popis.

(4)

S obzirom na to da se teško stanje u Mjanmaru/Burmi nastavlja, osam osoba i četiri subjekta trebalo bi uvrstiti na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja u Prilogu Odluci 2013/184/ZVSP.

(5)

Odluku 2013/184/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 2013/184/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi (SL L 111, 23.4.2013., str. 75.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/711 od 29. travnja 2021. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi (SL L 147, 30.4.2021., str. 17.).


PRILOG

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

na popis pod naslovom „A. Fizičke osobe iz članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1.” dodaju se sljedeći unosi:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„36.

Soe Htut

Datum rođenja: 29. ožujka 1960.

Mjesto rođenja: Mandalay, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-pukovnik Soe Htut član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). Član je i Državnog upravnog vijeća pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Soe Htut imenovan je ministrom unutarnjih poslova 1. veljače 2021.

21.6.2021.

 

 

 

Ministar unutarnjih poslova nadležan je za mjanmarske policijske snage, vatrogasnu službu i službu za zatvore. Funkcije Ministarstva unutarnjih poslova obuhvaćaju državnu sigurnost te javni red i mir. U tom je svojstvu general-pukovnik Soe Htut odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je počinila mjanmarska policija od vojnog puča 1. veljače 2021., uključujući ubojstva civila i nenaoružanih prosvjednika, kršenja slobode udruživanja i mirnog okupljanja, proizvoljna uhićenja i pritvaranja vođa oporbe i mirnih prosvjednika te kršenja slobode izražavanja.

Osim toga, kao član Državnog upravnog vijeća general-pukovnik Soe Htut bio je izravno uključen u donošenje odluka koje se odnose na državne funkcije i snosio za njih odgovornost te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi. Izravno je odgovoran i za represivne odluke Državnog upravnog vijeća uključujući zakonodavstvo kojim se krše ljudska prava i ograničavaju slobode građana Mjanmara te za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile mjanmarske sigurnosne snage.

 

37.

Tun Tun, Naung

(također poznat kao Tun Tun Naing, također poznat kao Htun Htun Naung)

Datum rođenja: 30. travnja 1963.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-pukovnik Tun Tun Naung član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), a prethodno je bio zapovjednik. Ministar je graničnih poslova i član Nacionalnog vijeća za obranu i sigurnost.

Tun Tun Naung bio je 2013. zapovjednik sjevernog zapovjedništva i nadzirao je sukob burmanske vojske s vojskom za neovisnost Kachina. U tom su sukobu mjanmarske postrojbe pod zapovjedništvom Tun Tun Naunga počinile teške povrede ljudskih prava i kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

Tun Tun Naung bio je 2017. zapovjedni časnik „prvog Ureda za posebne operacije”. Pod njegovim zapovjedništvom postrojbe su počinile najteže zločine i teška kršenja ljudskih prava etničkih manjina u državi Rakhine tijekom „operacija čišćenja Rohindža”. Te su operacije pokrenute 25. kolovoza 2017., a uključivale su proizvoljna ubojstva, fizičko zlostavljanje, mučenje, seksualno nasilje i pritvaranje pripadnika naroda Rohindža. Kao zapovjednik 2013. i 2017. Tun Tun Naung odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava počinjena u Mjanmaru/Burmi.

21.6.2021.

 

 

 

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. Tijekom tih događaja Tun Tun Naung prihvatio je 1. veljače 2021. imenovanje ministrom za granične poslove u vladi Unije, a time i mjesto u Nacionalnom vijeću za obranu i sigurnost.

Kao član vlade Unije i ministar graničnih poslova Tun Tun Naung odgovoran je za aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru te za djelovanja kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost te zemlje.

 

38.

Win Shein

(također poznat kao U Win Shein)

Datum rođenja: 31. srpnja 1957.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Mjesto rođenja: Mandalay, Mjanmar

Spol: muški

Adresa: Myananyadanar, Naypyitaw, Mjanmar/Burma

Win Shein je ministar planiranja, financija i industrije u vladi Unije, kojeg je 1. veljače 2021. imenovao vrhovni zapovjednik Min Aung Hlaing.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga.

21.6.2021.

 

 

Broj putovnice: DM001478 (Mjanmar/Burma) – izdana 10. rujna 2012., istječe 9. rujna 2022.

Nacionalni identifikacijski broj: 12DAGANA011336

Prihvaćanjem imenovanja ministrom planiranja, financija i industrije u vladi Unije te svojom važnom ulogom u ekonomskoj politici režima Win Shein odgovoran je za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi.

 

39.

Khin Maung Yi (također poznat kao Khin Maung Yee također poznat kao U Khin Maung Yi)

Datum rođenja: 15. veljače 1965.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Mjesto rođenja: Rangoon, Mjanmar

Spol: muški

Pukovnik Khin Maung Yi aktualni je ministar prirodnih resursa i očuvanja okoliša. Bio je državni tajnik u tom ministarstvu za vrijeme demokratski izabrane vlade.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 2. veljače 2021. imenovalo je pukovnika Khin Maung Yija ministrom prirodnih resursa i očuvanja okoliša.

21.6.2021.

 

 

 

Prema zakonu Mjanmara Ministarstvo prirodnih resursa i očuvanja okoliša jedino je tijelo odgovorno za upravljanje iskorištavanjem prirodnih resursa Mjanmara i ima ključnu ulogu u iskorištavanju, među ostalim, resursa kao što su drago kamenje, biseri i drugi mineralni resursi i trgovini njima te u šumarstvu. Pod njegovim vodstvom Ministarstvo prirodnih resursa i očuvanja okoliša nadzire poduzeća Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) i Myanmar Timber Enterprise (MTE), koja imaju isključiva prava na proizvodnju i trgovinu resursima u svojim područjima nadležnosti.

Prihvaćanjem imenovanja ministrom prirodnih resursa i zaštite okoliša i zbog svoje uloge u iskorištavanju prirodnih resursa Mjanmara Khin Maung Yi doprinosi financiranju vojnog režima te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi.

 

40.

Tin Aung San

Datum rođenja: 16. listopada 1960.

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

Nacionalni identifikacijski broj: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admiral Tin Aung San vrhovni je zapovjednik mjanmarske mornarice i ministar prometa i komunikacija. Član je i Državnog upravnog vijeća.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 3. veljače 2021. imenovalo je admirala Tin Aung Sana ministrom prometa i komunikacija.

Kao ministar u vladi odgovoran je za komunikaciju i mreže te stoga donosi odluke i provodi politike kojima se definira sloboda pristupa podacima na internetu. Otkad je preuzeo ministarstvo, došlo je do brojnih isključivanja i namjernog usporavanja interneta, kao i izdavanja naloga pružateljima usluga da spriječe pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu na internetu. Stoga je izravno odgovoran za ograničavanje slobode medija i pristupa informacijama na internetu te time ugrožava demokraciju i vladavinu prava u Mjanmaru/Burmi.

Kao član Državnog upravnog vijeća Tin Aung San bio je izravno uključen u donošenje odluka koje se odnose na državne funkcije i snosio za njih odgovornost te je stoga odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Mjanmaru/Burmi. Izravno je odgovoran i za represivne odluke Državnog upravnog vijeća uključujući zakonodavstvo kojim se krše ljudska prava i ograničavaju slobode građana Mjanmara te za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile mjanmarske sigurnosne snage.

 

41.

Thida Oo

također poznata kao Daw Thida Oo

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: ženski

Thida Oo javna je tužiteljica Unije Mjanmara od 2. veljače 2021., kada ju je imenovao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) Min Aung Hlaing. Članica je mjanmarskog povjerenstva za ulaganja.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Thida Oo od prvog je dana dio vlade proizišle iz državnog udara, a ovlastima koje joj daje Zakon o javnom tužitelju Unije iz 2010. koristi se za provođenje politički motiviranih suđenja i posljedičnih proizvoljnih pritvaranja te za omogućivanje zlostavljanja koja izvršava vojni režim. Stoga sudjeluje u djelovanjima i politikama kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi te djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u Mjanmaru/Burmi.

 

42.

Aung Lin Tun

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

General-bojnik Aung Lin Tun član je oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), a obnaša funkciju zamjenika ministra obrane.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.

 

 

 

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 11. svibnja 2021. imenovalo je general-bojnika Aung Lin Tuna zamjenikom ministra obrane. Prije promaknuća radio je u Uredu vrhovnog vojnog zapovjednika i bio je uključen u sve represivne mjere koje su Državno upravno vijeće i Tatmadaw poduzeli od državnog udara.

Kao zamjenik ministra obrane general-bojnik Aung Lin Tun sudjeluje u politikama i djelovanjima kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi te djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u toj zemlji. General-bojnik Aung Lin Tun usto je kao član vojnog režima izravno odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su sigurnosne snage počinile protiv mirnih prosvjednika.

 

43.

Zaw Min Tun

Mjesto rođenja: Yenanchaung, Mjanmar

Državljanstvo: Mjanmar/Burma

Spol: muški

Brigadni general Zaw Min Tun voditelj je tima za medije Državnog upravnog vijeća i zamjenik ministra informiranja. Bivši je voditelj informacijskog tima Tatmadawa za istinite vijesti (True News Information Team).

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga izvele su 1. veljače 2021. državni udar u Mjanmaru odbacivanjem rezultata izbora održanih 8. studenoga 2020. i svrgavanjem demokratski izabrane vlade. U sklopu državnog udara potpredsjednik Myint Swe, koji obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika, proglasio je 1. veljače izvanredno stanje te je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast države prenio na vrhovnog zapovjednika obrambenih snaga generala Min Aung Hlainga. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

Državno upravno vijeće pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga 5. veljače 2021. imenovalo ga je voditeljem tima za medije Državnog upravnog vijeća, a 7. veljače 2021. zamjenikom ministra informiranja.

Kao glasnogovornik Državnog upravnog vijeća brigadni general Zaw Min Tun predsjeda svim tiskovnim konferencijama Državnog upravnog vijeća, čiji je cilj prenositi i opravdavati diskurs Državnog upravnog vijeća o državnom udaru i aktivnostima hunte otkad je počinjen.

21.6.2021.”;

 

 

 

Kao zamjenik ministra informiranja snosi izravnu odgovornost za medije u državnom vlasništvu, a time i za emitiranje i objavu službenih vijesti. Otkad je Chit Naing imenovan ministrom informiranja, a Zaw Min Tung njegovim zamjenikom, novine su pune članaka naklonjenih vojsci. Stoga Zaw Min Tun snosi odgovornost za propagandu hunte i širenje dezinformacija putem državnih medija koji ne izvješćuju istinito. Odgovoran je i za odluke koje su dovele do represije nad mjanmarskim medijima. To uključuje direktive kojima je neovisnim medijima naloženo da ne upotrebljavaju pojmove „državni udar”, „vojni režim” i „hunta” te zbog kojih su u toj zemlji zabranjene lokalne medijske kuće, a domaći i strani novinari uhićeni. U svojim izjavama javno podupire vojni udar. Stoga je odgovoran za potkopavanje demokracije u Mjanmaru/Burmi ograničavanjem slobode medija i pristupa informacijama na internetu i izvan njega.

Brigadni general Zaw Min Tun kao član Državnog upravnog vijeća i vlade uspostavljene huntom sudjeluje u djelovanjima i politikama kojima se podrivaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi i djelovanjima kojima se ugrožavaju mir, sigurnost i stabilnost u Mjanmaru/Burmi te podupire takva djelovanja i politike.

 

2.

na popis pod naslovom „B. Pravne osobe, subjekti i tijela iz članka 6. stavka 1.” dodaju se sljedeći unosi:

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„3.

Myanma Gems Enterprise (također poznat kao Myanmar Gems Enterprise)

Adresa: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Mjanmar;

Vrsta subjekta: poduzeće u državnom vlasništvu

Myanmar Gems Enterprise (MGE) poduzeće je u državnom vlasništvu pod kontrolom oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), odgovorno za izradu nacrta pravila i propisa te za nadzor i izdavanje dozvola lokalnim privatnim poduzetnicima te organiziranje trgovačkih sajmova i posebnih prodaja za unosnu trgovinu žadom i dragim kamenjem. MGE djeluje prema uputama Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša, čijeg je ministra imenovalo Državno upravno vijeće.

21.6.2021.

 

 

Mjesto registracije: Mjanmar

Internetska stranica: http://www.mge.gov.mm/

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) već dugo drže znatne udjele u vezi sa žadom i dragim kamenjem, posebno posredstvom uprave MGE-a, koja se gotovo u potpunosti sastoji od bivših vojnih dužnosnika, i putem aktivnosti koje provode dva vojna konglomerata (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) i Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Državnim udarom izvršenim 1. veljače 2021. MGE je vraćen pod vojnu kontrolu, čime je Tatmadawu omogućena znatna kontrola nad sektorom dragog kamenja. MGE ostvaruje prihode za različite službe mjanmarske države, a Tatmadaw zahvaljujući svojim različitim opisanim aktivnostima ostvaruje izravne ili neizravne koristi od prihoda koje stvara taj sektor, što doprinosi njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava te za teška kršenja ljudskih prava u Mjanmaru/Burmi.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(također poznat kao Myanmar Timber Enterprise)

Adresa:

Sjedište: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Mjanmar

Podružnica: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Mjanmar

Vrsta subjekta: poduzeće u državnom vlasništvu

Mjesto registracije: Mjanmar

Broj telefona: 01-3528789

Internetska stranica: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) poduzeće je u državnom vlasništvu koje posluje u okviru Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša. MTE ima isključiva prava na proizvodnju i izvoz drvne sirovine u Mjanmaru/Burmi.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preotele vlast legitimnoj civilnoj vladi i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. Vojni režim imenovao je novi kabinet 2. veljače 2021., što uključuje i novog ministra za prirodne resurse i očuvanje okoliša. Vojni je režim putem Državnog upravnog vijeća i novog kabineta stekao kontrolu nad poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući MTE, i od njih izvlači koristi. Stoga su poduzeće Myanma Timber Enterprise i njegova društva kćeri pod kontrolom Tatmadawa i za njega ostvaruju prihod, te time doprinose njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava.

21.6.2021.

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adresa:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Vrsta subjekta: zajednički pothvat

Mjesto registracije: Mjanmar

Broj telefona: 01-9010742, 01-9010744, 09-443250050

E-adresa: fjv.md@gmail.com

Poduzeće Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) posluje u okviru drvne industrije u Mjanmaru, u sektoru prerade tikovine i tvrdog drva. Unatoč tome što je javno poduzeće, FPJVC je pod kontrolom države koja: (i) drži većinu dionica poduzeća FPJVC posredstvom Ministarstva prirodnih resursa i očuvanja okoliša (MONREC) (10 %) i poduzeća u državnom vlasništvu Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %) te (ii) ima pravo imenovati većinu članova upravnog odbora poduzeća FPJVC (od ukupno jedanaest članova MONREC i MTE imenuju svaki po tri člana).

21.6.2021.

 

 

 

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preotele vlast legitimnoj civilnoj vladi i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. Vojni režim imenovao je novi kabinet 2. veljače 2021., što uključuje i novog ministra za prirodne resurse i očuvanje okoliša. Vojni je režim putem Državnog upravnog vijeća i novog kabineta stekao kontrolu nad poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući FPJVC, i od njih izvlači koristi. Stoga je FPJVC pod kontrolom Tatmadawa i za njega ostvaruje prihode, čime doprinosi njegovim sposobnostima za provođenje aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava.

 

6.

Organizacija ratnih veterana Mjanmara

Adresa: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Mjanmar

Vrsta subjekta: nevladina organizacija

Mjesto registracije: Yangon, Mjanmar

Datum registracije: 1973.

Broj telefona: (067) 30485

Internetska stranica: https://www.mwvo.org/Home/About

Organizacija ratnih veterana Mjanmara nevladina je organizacija čiji je cilj pružanje potpore bivšim pripadnicima oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). To je glavna organizacija u zemlji koja utječe na socijalna i gospodarska pitanja povezana s vojskom.

Oružane snage Mjanmara (Tatmadaw) pod vodstvom vrhovnog zapovjednika Min Aung Hlainga državnim su udarom 1. veljače 2021. preuzele vlast od legitimne civilne vlade i osnovale Državno upravno vijeće radi izvršavanja zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti države. S ciljem izvršavanja tih ovlasti 2. veljače uspostavljeno je Državno upravno vijeće, čime je demokratski izabrana vlada spriječena u izvršavanju svojeg mandata.

21.6.2021.”.

 

 

 

Prema mandatu Organizacije ratnih veterana Mjanmara, ta nevladina organizacija djeluje kao pričuvna snaga Tatmadawa i sudjeluje u oblikovanju nacionalne obrambene i sigurnosne politike. Ta organizacija usto organizira prorežimske skupove i uvježbava narodne paravojne postrojbe, čime pruža potporu Tatmadawu u provođenju aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Mjanmaru/Burmi.

Središnju skupinu pokrovitelja Organizacije ratnih veterana Mjanmara čine visokorangirane osobe u Tatmadawu, kao što su vrhovni zapovjednik Min Aung Hlaing i zamjenik vrhovnog zapovjednika Soe Win. Članovi Organizacije ratnih veterana Mjanmara dio su upravljačke strukture vojnih konglomerata – društava Myanmar Economic Holdings Limited i Myanmar Economic Corporation Limited. Stoga je Organizacija ratnih veterana Mjanmara povezana s osobama i subjektima uvrštenima na popise iz Odluke Vijeća (ZVSP) 2013/184 i Uredbe Vijeća (EU) br. 401/2013.

 


21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/67


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1001

od 21. lipnja 2021.

o izmjeni Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu.

(2)

Europsko vijeće 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo je zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje leta društva Ryanair u Minsku u Bjelarusu, 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje od strane bjeloruskih vlasti novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege. Pozvalo je Vijeće da na temelju relevantnog okvira za sankcije što prije donese dodatna uvrštenja osoba i subjekata na popis.

(3)

S obzirom na ozbiljnost tog incidenta na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga Odluci 2012/642/ZVSP trebalo bi uvrstiti još jedan subjekt. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice tog uvrštenja na popis, potrebno je izmijeniti popis slučajeva u kojima nadležno tijelo države članice može odobriti odstupanja od zamrzavanja financijskih sredstava i zabrane stavljanja financijskih sredstava ili gospodarskih izvora na raspolaganje osobama ili subjektima uvrštenima na popis.

(4)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatra prikladnima, nakon što je utvrdilo da su dotična financijska sredstva ili dotični gospodarski izvori:

(a)

potrebni kako bi se zadovoljile osnovne potrebe osoba navedenih u Prilogu i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najam ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih stručnih honorara i za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za redovito održavanje zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanje zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je odgovarajuće nadležno tijelo barem dva tjedna prije odobrenja obavijestilo ostala nadležna tijela i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da se posebno odobrenje treba dati;

(e)

plaćanja na račun ili s računa diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili međunarodne organizacije koja/koje uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, u mjeri u kojoj su ta plaćanja namijenjena korištenju u službene svrhe diplomatske misije ili konzularnog predstavništva ili međunarodne organizacije;

(f)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbe koja je potrebna za:

i.

obavljanje letova u humanitarne svrhe, radi evakuacije ili repatrijacije osoba ili za inicijative kojima se pruža potpora žrtvama prirodnih, nuklearnih ili kemijskih katastrofa;

ii.

obavljanje letova u okviru postupaka međunarodnog posvojenja;

iii.

obavljanje letova potrebnih radi prisustvovanja sastancima čiji je cilj traženje rješenja za krizu u Bjelarusu ili promicanje političkih ciljeva mjera ograničavanja;

iv.

prisilno slijetanje, uzlijetanje ili prelijetanje koje izvodi zračni prijevoznik EU-a; ili

(g)

potrebni za rješavanje hitnih i jasno utvrđenih pitanja sigurnosti zračnog prometa i nakon prethodnog savjetovanja s Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

Države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.”.

2.

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).


PRILOG

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u tablicu „B. Pravne osobe, subjekti ili tijela iz članka 4. stavka 1.” dodaje se sljedeća pravna osoba:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„15.

Belaeronavigatsia

Poduzeće u državnom vlasništvu

bjeloruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

ruski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adresa: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republika Bjelarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Telefaks: +375 (17) 213-41-63

Internetska stranica: http://ban.by/

E-adresa: office@ban.by

Datum registracije: 1996.

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA odgovorno je za kontrolu bjeloruskog zračnog prometa. Stoga snosi odgovornost za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege i oblik je represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Poduzeće u državnom vlasništvu BELAERONAVIGATSIA stoga je odgovorno za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.”


21.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

LI 219/70


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1002

od 21. lipnja 2021.

o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedloge Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP.

(2)

U Bjelarusu su 9. kolovoza 2020. održani predsjednički izbori, za koje je utvrđeno da nisu bili u skladu s međunarodnim standardima te koji su obilježeni represijom protiv neovisnih kandidata i brutalnim postupanjem prema mirnim prosvjednicima nakon tih izbora. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 11. kolovoza 2020. dao je izjavu u ime Unije u kojoj je ocijenio da izbori nisu bili ni slobodni ni pravedni. Navedeno je i da bi se mogle poduzeti mjere protiv osoba odgovornih za nasilje, neopravdana uhićenja i lažiranje izbornih rezultata.

(3)

Vijeće je 2. listopada 2020. donijelo Provedbenu odluku (ZVSP) 2020/1388 (2) kojom je na popis uvršteno 40 osoba za koje je utvrđeno da su odgovorne za represiju protiv mirnih prosvjednika, članova oporbe i novinara i njihovo zastrašivanje nakon predsjedničkih izbora u Bjelarusu 2020., kao i za nepravilnu provedbu izbornog procesa za te izbore od strane Središnjeg izbornog povjerenstva.

(4)

S obzirom na ozbiljnost situacije u Bjelarusu, Vijeće je 6. studenoga 2020. donijelo Provedbenu odluku (ZVSP) 2020/1650 (3) kojom su na popis uvršteni Aliaksandr Lukashenka i 14 drugih osoba, među kojima osobe iz njegova bliskog kruga.

(5)

S obzirom na represiju civilnog društva u Bjelarusu, Vijeće je 17. prosinca 2020. donijelo Provedbenu odluku (ZVSP) 2020/2130 (4) kojom se provodi Odluka 2012/642/ZVSP kojom je na popis uvršteno 29 osoba i sedam subjekata.

(6)

S obzirom na eskalaciju teškoga kršenja ljudskih prava u Bjelarusu i nasilnu represiju civilnog društva, demokratske opozicije i novinara, kao i pripadnika nacionalnih manjina, na popis bi trebalo uvrstiti dodatne osobe i subjekte.

(7)

Europsko vijeće je 24. i 25. svibnja 2021. usvojilo zaključke u kojima je snažno osudilo prisilno prizemljenje leta društva Ryanair u Minsku u Bjelarusu 23. svibnja 2021., kojim je ugrožena sigurnost zračnog prometa, i pritvaranje od strane bjeloruskih vlasti novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege. Pozvalo je Vijeće da što prije donese dodatna uvrštenja osoba i subjekata na popis na temelju relevantnog okvira za sankcije.

(8)

Stoga bi na popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga Odluci 2012/642/ZVSP trebalo uvrstiti 78 osoba i sedam subjekata,

DONIJELO JE SLJEDEĆU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. lipnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2020/1388 od 2. listopada 2020.. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL L 319I, 2.10.2020., str. 13.).

(3)  Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2020/1650 od 6. studenoga 2020. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL L 370I, 6.11.2020., str. 9.).

(4)  Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2020/2130 od 17. prosinca 2020. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL L 426I, 17.12.2020., str. 14.).


PRILOG

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u tablicu „A Fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 1.” dodaju se sljedeće fizičke osobe:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 19. 12. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Natalija Buhuk odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Kacjarine Bahvalave (Andrejeve) i Darje Čulcove. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 12. 3. 1998.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao pomoćnica državnog odvjetnika na sudu okruga Frunzenski u Minsku Alina Kasjančik predstavljala je Lukašenkov režim u politički motiviranim predmetima protiv novinara, aktivista i prosvjednika. Na temelju neosnovanih optužbi za ‚urotu’ i ‚kršenje javnog reda’ kazneno je gonila novinarke Kacjarinu Bahvalavu (Andrejevu) i Darju Čulcovu zbog snimanja mirnih prosvjeda. Kazneno je gonila i pripadnike bjeloruskog civilnog društva, npr. zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima i odavanja počasti ubijenom prosvjedniku Aljaksandru Tarajkovskom. Kontinuirano je od sudaca tražila dugoročne zatvorske kazne.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

Viši istražitelj u odjelu Istražnog odbora za okrug Frunzenski

Datum rođenja: 26. 9. 1990.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao viši istražitelj na sudu okruga Frunzenski u Minsku Ihar Kurilovič bio je uključen u pripremu politički motiviranog kaznenog postupka protiv novinarki Kacjarine Bahvalave (Andrejeve) i Darje Čulcove. Te su novinarke, koje su snimale mirne prosvjede, optužene za kršenje javnog reda i osuđene na dvogodišnju kaznu zatvora.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

Sudac suda okruga Sovetski u Minsku

Datum rođenja: 13. 8. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Sovetski u Minsku Sjarhej Šacila odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Natalije Hersche, Dzmitrija Halka i Dzmitrija Karatkeviča, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

Sutkinja suda okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 15. 10. 1992.

Mjesto rođenja: Minsk, Bjelarus

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Leninski u Minsku Anastasija Ačalava odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Dzmitrija Kruka, člana Koordinacijskog vijeća, kao i protiv medicinskog osoblja i starijih osoba. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do oslanjanja na izjave anonimnih svjedoka.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

Sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 4. 7. 1987.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Marija Jerohina odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, sindikalnih aktivista, sportaša i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv novinara Vladzimira Hridzina.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

Zamjenica predsjednika/sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 23. 9. 1971.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenica predsjednika i sutkinja suda okruga Frunzenski u Minsku Julija Blizniuk odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv aktivista Arcjoma Hvaščevskog, Arcjoma Saučuka i Maksima Pauljuščika. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, dotične osobe smatra političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

Sudac suda okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 28. 7. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Pervomajski u Minsku Anastasija Kulik odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Aljaksandra Zahareviča, kojeg Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

Sudac suda okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 12. 8. 1989.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Pervomajski u Minsku Maksim Trusevič odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

Sutkinja suda okruga Moskovski u Minsku

Datum rođenja: 20. 1. 1968.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Moskovski u Minsku Tacjana Matil odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, čelnika oporbe, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv oporbenog političara Mikalaja Statkeviča i novinara Aleksandra Borozenka. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

Zamjenik predsjednika suda okruga Oktjabrski u Minsku

Datum rođenja: 1. 12. 1981.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik predsjednika i sudac suda okruga Oktjabrski u Minsku Aljaksandr Rudzenka odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv novinara, aktivista i prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo izricanje novčane kazne starijem prosvjedniku s invaliditetom i osuđujuću presudu protiv Ljudmile Kazak, odvjetnice predvodnice bjeloruske oporbe Marije Kalesnikave. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

Sudac suda okruga Sovetski u Minsku

Datum rođenja: 1. 8. 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Sovetski u Minsku Aljaksandr Vouk odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv sestara Anastasije i Viktorije Mironcev, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicama. Prema izvješćima, tijekom suđenja provođenih pod njegovim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu i prava na pošteno suđenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

Sutkinja suda okruga Oktjabrski u Minsku

Datum rođenja: 14. 2. 1991.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sutkinja suda okruga Oktjabrski u Minsku Volha Njaborskaja odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika i novinara, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuću presudu protiv Sofije Malaševič i Tihona Kljukača, koje Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenicima. Prema izvještajima, tijekom suđenja provođenih pod njezinim nadzorom došlo je do kršenja pravâ na obranu.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

Zamjenica predsjednika suda okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 28. 3. 1982.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenica predsjednika i sutkinja suda okruga Leninski u Minsku Marina Zapasnik odgovorna je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista Vladislava Zeneviča, Olge Pavlove, Olge Klaskovskaje, Viktara Baruške, Sergeja Ratkeviča, Alekseja Čarvinskog, Andreja Hrenkova, studenta Viktora Aktistova i maloljetnog Maksima Babiča. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, sve te osobe smatra političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

Sudac suda grada Lide

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda grada Lide Maksim Filatav odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista Vitolda Ašuroka, kojeg Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, smatra političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Sudac suda okruga Leninski u Brestu

Datum rođenja: 24. 1. 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao sudac suda okruga Leninski u Brestu Andrej Hruško odgovoran je za brojne politički motivirane presude protiv mirnih prosvjednika, što je ponajprije obuhvaćalo osuđujuće presude protiv aktivista, koje se smatra političkim zatvorenicima, i maloljetnih osoba.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

Predsjednik Istražnog odbora Bjelarusa (imenovan 11. ožujka 2021.)

Bivši zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa (do 11. ožujka 2021.)

Datum rođenja: 4. 5. 1970.

Mjesto rođenja: Tbilisi, bivša Gruzijska Sovjetska Socijalistička Republika (sada Gruzija)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika, koji je tu funkciju obnašao do ožujka 2021., Dzmitri Hara snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv mirnih prosvjednika, članova oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. G. Hara usto je sudjelovao u pokretanju politički motiviranih kaznenih postupaka protiv Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske.

Kao voditelj Međuvladine komisije koju je osnovalo Državno odvjetništvo u svrhu istrage pritužbi građana na službenike tijela kaznenog progona i njihovu zlouporabu ovlasti, Dzmitri Hara odgovoran je za nedjelovanje te institucije jer nema naznaka o provedbi takvih istraga unatoč zahtjevima za pokretanje kaznenih postupaka zbog pritužbi na upotrebu nasilja, zlostavljanje i mučenje.

Od ožujka 2021. predsjednik je Istražnog odbora Bjelarusa. U toj je funkciji odgovoran za kazneni progon boraca za ljudska prava i sudionika u mirnim prosvjedima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa

Datum rođenja: 1959.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika Aljaksej Stuk snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. Odgovoran je za jačanje kontrole Državnog odvjetništva nad aktivnostima građana na javnim prostorima i na radnom mjestu te je odgovoran za izricanje prekomjernih pravnih sankcija sudionicima u mirnim prosvjedima. Javno je istaknuo da će Ured glavnog državnog odvjetnika raditi na identifikaciji ‚nezakonitih’ udruženja građana i suzbijanju njihovih aktivnosti.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Bjelarusa, državni savjetnik za pravosuđe 3. stupnja Datum rođenja: 22. 3. 1964.

Mjesto rođenja: Ošmjanj, regija Hrodna, bivši SSSR, (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika Genadz Disko snosi odgovornost za politički motivirane kaznene postupke protiv oporbe, novinara, civilnog društva i običnih građana. Usto je sudjelovao u pokretanju politički motiviranih kaznenih postupaka protiv Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i ozbiljno ugrožavanje vladavine prava te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

108.

Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

Članica Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, predsjednica Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 3. 6. 1971.

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ukrajina)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao predsjednica Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Svjatlana Ljubeckaja odgovorna je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovorna za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

Član Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, zamjenik predsjednice Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 16. 12. 1969.

Mjesto rođenja: Novosokolniki, regija Pskov, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik predsjednice Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Aljaksej Jahorav odgovoran je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

Član Zastupničkog doma Narodne skupštine Republike Bjelarusa, zamjenik predsjednice Stalnog povjerenstva za zakonodavstvo

Datum rođenja: 6. 3. 1964.

Mjesto rođenja: Kobrin, regija/oblast Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik predsjednice Parlamentarne skupštine za zakonodavstvo Aljaksandr Ameljanjuk odgovoran je za donošenje novog Zakonika o upravnim prekršajima (koji je stupio na snagu 1. ožujka 2021.), koji omogućuje proizvoljna uhićenja i izricanje strožih kazni za sudjelovanje u masovnim događanjima, među ostalim i za prikazivanje političkih simbola. Zbog tih je zakonodavnih aktivnosti odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, što obuhvaća pravo na mirno okupljanje, te za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Tim se zakonodavnim aktivnostima ujedno ozbiljno ugrožavaju demokracija i vladavina prava u Bjelarusu.

21.6.2021.

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

Politički komentator novina ‚Bjelarus danas’ (‚Sovietskaia Belarus - Belarus Segodnya’)

Datum rođenja: 13. 6. 1963.

Mjesto rođenja: Novosibirsk, bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj putovnice: MP 3413113 i MP 2387911

Andrej Mukavozčik jedan je od glavnih propagandista Lukašenkova režima koji objavljuje u ‚Bjelarusu danas’, službenim novinama predsjedničke administracije. U svojim člancima demokratsku oporbu i civilno društvo sustavno predstavlja na negativan i omalovažavajući način služeći se krivotvorenim informacijama. Jedan je od glavnih izvora državne propagande koja podupire i opravdava represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva.

U svibnju 2020. Mukavozčik je dobio nagradu ‚Zlatno pero’ od provladine organizacije Bjelorusko udruženje novinara. U prosincu 2020. primio je nagradu ‚Zlatno slovo’, koju su mu uručili predstavnici bjeloruskog Ministarstva informiranja. U siječnju 2021. Lukašenko je potpisao ukaz kojim se Mukavozčiku dodjeljuje medalja za ‚zasluge na radu’.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Zamjenik ravnatelja bjeloruske Nacionalne državne radiotelevizije (Belteleradio)

Datum rođenja: 5. 11. 1983.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Telefonski broj ureda: (+375-17) 369 90 15

Kao zamjenik ravnatelja državne radiotelevizije Belteleradio, autor i voditelj tjedne propagandne televizijske emisije ‚Glavni efir’, Sjarhej Gusačenka bjeloruskoj javnosti svjesno daje lažne informacije o rezultatima izbora, prosvjedima i represiji koju provodi državna vlast. Izravno je odgovoran za način na koji državna televizija predstavlja informacije o stanju u zemlji, čime pruža potporu vlasti i Lukašenku.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

Član Zastupničkog doma, predsjednik Odbora za ljudska prava i medije

Predsjednik bjeloruske političke organizacije Belaya Rus

Datum rođenja: 29. 9. 1955.

Mjesto rođenja: selo Popovka, Seno/Sjano, regija Vitebsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Putovnica MP2156098

Kao predsjednik organizacije Belaya Rus, jedne od glavnih organizacija koje podržavaju Lukašenka, Genadz Davidzka jedan je od glavnih propagandista režima. U potpori Lukašenku često se služio huškačkim jezikom, a poticao je i nasilje državnog aparata nad mirnim prosvjednicima.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Glasnogovornica bjeloruskog Ministarstva unutarnjih poslova

Datum rođenja: 13. 10. 1977.

Mjesto rođenja: regija Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: pukovnica

Putovnica: MC1405076

Kao najistaknutija medijska ličnost bjeloruskog Ministarstva unutarnjih poslova Volha Čamadanava ima važnu ulogu u iskrivljavanju i skretanju pozornosti s činjenica povezanih s nasiljem nad prosvjednicima kao i u širenju lažnih informacija o njima. Prijetila je mirnim prosvjednicima te i dalje opravdava nasilje nad njima.

Budući da je dio sigurnosnog aparata i govori u njegovo ime, ona podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

Prorektor bjeloruskog Državnog ekonomskog sveučilišta za pedagogiju

Datum rođenja: 21. 11. 1964./1965.

Mjesto rođenja: Kleck, regija Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

e-adresa: skriba_s@bseu.by

Kao prorektor bjeloruskog Državnog ekonomskog sveučilišta za pedagogiju Sjarhej Skriba odgovoran je za sankcije izrečene studentima zbog njihova sudjelovanja u mirnim prosvjedima, među ostalim i za njihovo isključivanje sa sveučilišta.

Neke od tih sankcija uslijedile su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

Rektor bjeloruskog Državnog medicinskog sveučilišta Datum rođenja: 1974.

Mjesto rođenja: Šarkausčina, regija/oblast Vitebsk/Viciebsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor bjeloruskog Državnog medicinskog sveučilišta, čije je imenovanje odobrio Aleksandar Lukašenko, Sjarhej Rubnikovič odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima. Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

Rektor Državnog tehničkog sveučilišta u Brestu

Datum rođenja: 1972.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor Državnog tehničkog sveučilišta u Brestu, čije je imenovanje odobrio Aleksandar Lukašenko, Aljaksandr Bahanovič odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima. Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Bahanovič je stoga odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

Rektor bjeloruske Državne akademije umjetnosti

Datum rođenja: 20. 11. 1962.

Mjesto rođenja: Rakuševa, regija/oblast Mahileu/Mogiliev, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao rektor bjeloruske Državne akademije umjetnosti Mihail Barazna odgovoran je za odluku uprave Sveučilišta o isključivanju studenata zbog sudjelovanja u mirnim prosvjedima.

Nalozi o isključivanju doneseni su nakon Lukašenkova poziva od 27. listopada 2020. da se sa sveučilištâ isključe studenti koji su sudjelovali u prosvjedima i štrajkovima.

Mihail Barazna stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva te on podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

Prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije

Datum rođenja: 19. 6. 1972.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije Maksim Rižankov usko je povezan s predsjednikom te je odgovoran za osiguravanje izvršenja predsjedničkih ovlasti u području unutarnje i vanjske politike. Tijekom više od 20 godina karijere obnašao je niz dužnosti u bjeloruskoj državnoj službi, među ostalim u Ministarstvu vanjskih poslova i raznim veleposlanstvima. On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

Poduzetnik, predsjednik Predsjedničkog sportskog kluba

Datum rođenja: 23. 3. 1980.

Mjesto rođenja: Mogilev/Mahiliou, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Dzmitrij Lukašenko je sin Aleksandra Lukašenka i poduzetnik. Od 2005. je predsjednik državno-javne udruge ‚Predsjednički sportski klub’, a na tu je dužnost ponovno izabran 2020. Preko tog subjekta posluje i kontrolira niz poduzeća. Prisustvovao je tajnoj inauguraciji Aleksandra Lukašenka u rujnu 2020. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Poduzetnica, direktorica umjetničke galerije

Datum rođenja: 1978. ili 1979.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Ljilja Lukašenko je supruga Viktara Lukašenka i snaha Aleksandra Lukašenka. Usko je povezana s nizom istaknutih poduzeća koja ostvaruju korist od Lukašenkova režima, uključujući poduzeća Dana Holdings/Dana Astra, koncern Belkhudozhpromysly i Eastleigh trading Ltd. Zajedno sa suprugom Viktarom Lukašenkom prisustvovala je tajnoj inauguraciji Aleksandra Lukašenka u rujnu 2020. Ona stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

Glavni direktor poduzeća OJSC ‚MAZ’.

Datum rođenja: 1971.

Mjesto rođenja: Novopolock, Bjeloruska Savezna Socijalistička Republika (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao glavni direktor poduzeća OJSC ‚MAZ’ Valerij Ivankavič snosi odgovornost za to što su sigurnosne snage pritvorile radnike MAZ-a u prostorijama MAZ-a te za otpuštanje zaposlenika MAZ-a koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima protiv režima. Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva.

Lukašenko ga je imenovao članom povjerenstva za izradu izmjena bjeloruskog ustava. On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Poduzetnik, vlasnik i glavni izvršni direktor poduzeća LLC Synesis

Datum rođenja:

Mjesto rođenja: bivši SSSR (sada Ruska Federacija)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko, bjelorusko

Kao glavni izvršni direktor i vlasnik poduzeća LLC Synesis Aleksandar Šatrov odgovoran je za odluku tog poduzeća da bjeloruskim vlastima pruža platformu za nadzor, Kipod, s pomoću koje je moguće pretraživati i analizirati videosnimke i koristiti se softverom za prepoznavanje lica. On stoga doprinosi represiji protiv civilnog društva i demokratske oporbe koju provodi državni aparat.

Synesis LLC i njegovo društvo-kći Panoptes ostvaruju korist od toga što su dio državnog sustava za nadzor sigurnosti. I druga poduzeća čiji je vlasnik ili suvlasnik Šatrov, kao što su BelBet i Synesis Sport, ostvaruju korist od državnih ugovora.

Javno je kritizirao prosvjednike protiv Lukašenkova režima i relativizirao manjak demokracije u Bjelarusu. On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Poduzetnik, vlasnik poduzeća BELGLOBALSTART, suvlasnik poduzeća VIBEL, predsjednik Bjeloruskog teniskog saveza

Datum rođenja: 7. 1. 1961.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Sjarhej Cjacerin jedan je od vodećih poduzetnika u Bjelarusu, s poslovnim interesima u sektoru distribucije alkoholnih pića (preko poduzeća Belglobalstart), prehrambenih proizvoda i namještaja. Pripadnik je Lukašenkova unutarnjeg kruga.

Belglobalstartu je 2019. dopušteno da počne s izgradnjom multifunkcionalnog poslovnog centra ispred predsjedničke palače u Minsku. Suvlasnik je poduzeća VIBEL, koje prodaje reklamni prostor na nizu bjeloruskih nacionalnih TV kanala. Predsjednik je Bjeloruskog teniskog saveza i bivši Lukašenkov pomoćnik za sport.

Javno je osudio bjeloruske sportaše koji su prosvjedovali protiv Lukašenkova režima, osobito protiv nasilja i kaznenog progona mirnih prosvjednika, novinara i aktivista za ljudska prava. Javno je zahtijevao da ti sportaši državi vrate sav novac koji je u njih uložila.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Poduzetnik, vlasnik poduzeća Safmar, Slavkali i Slavneft

Datum rođenja: 9. 5. 1958.

Mjesto rođenja: Akmolinsk, bivši SSSR (sada Kazahstan)

Spol: muški

Državljanstvo: rusko

Mihail Gucerjev istaknuti je ruski poduzetnik s poslovnim interesima u Bjelarusu u sektorima energetike, potaše, ugostiteljstva i drugima. Dugogodišnji je prijatelj Aleksandra Lukašenka, a zahvaljujući tom poznanstvu akumulirao je znatno bogatstvo i utjecaj među političkom elitom u Bjelarusu. ‚Safmar’, poduzeće koje kontrolira Gucerjev, jedina je ruska naftna kompanija koja je bjeloruske rafinerije nastavila opskrbljivati naftom tijekom energetske krize između Bjelarusa i Rusije početkom 2020.

Gucerjev je usto podržavao Lukašenkova u sporovima s Rusijom oko isporuke nafte. Gucerjev je vlasnik poduzeća ‚Slavkali’, koje na mjestu nalazišta potaše Starobinski blizu Ljubana gradi postrojenje Nežinski za vađenje i obradu kalijeva klorida. Riječ je o najvećoj investiciji u Bjelarusu, vrijednoj 2 milijarde USD. Lukašenko je obećao da će grad Ljuban u njegovu čast preimenovati u Gucerjevsk. Njegove druge poslovne djelatnosti u Bjelarusu uključuju benzinske postaje i naftna skladišta ‚Slavneft’ te hotel, poslovni centar i zrakoplovni terminal u Minsku. Lukašenko je stao u Gucerjevovu obranu nakon što je protiv njega pokrenuta kaznena istraga u Rusiji. Lukašenko se osim toga Gucerjevu zahvalio za njegov financijski doprinos u dobrotvorne svrhe i ulaganje milijardi dolara u Bjelarus. Prema izvješćima Gucerjev je Lukašenku darovao luksuzne darove.

Povrh toga, izjavio je da je vlasnik rezidencije čiji je vlasnik de facto Lukašenko i na taj ga način pokrivao kad su novinari počeli istraživati Lukašenkovu imovinu. Prema izvješćima, Gucerjev je 23. rujna 2020. prisustvovao Lukašenkovoj tajnoj inauguraciji. U listopadu 2020. Lukašenko i Gucerjev pojavili su se na otvaranju pravoslavne crkve, koju je potonji sponzorirao. Prema medijskim izvješćima, kada su u kolovozu 2020. otpušteni zaposlenici bjeloruskih državnih medija koji su štrajkali, ruski medijski djelatnici doputovali su u Bjelarus zrakoplovom u Gucerjevljevu vlasništvu kako bi zamijenili otpuštene radnike te su bili smješteni u hotelu Renaissance Minsk čiji je vlasnik Gucerjev. Mihail Gucerjev stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

Poduzetnik, suvlasnik poduzeća Bremino Group

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Aljaksej Aleksin jedan je od vodećih poduzetnika u Bjelarusu s poslovnim interesima u sektorima nafte i energetike, razvoja i prodaje nekretnina, logistike, duhana, maloprodaje, financija i drugima. U bliskom je odnosu s Aleksandrom Lukašenkom i njegovim sinom i bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Viktarom Lukašenkom. Aktivan je u motociklističkom pokretu u Bjelarusu, a taj hobi dijeli s Viktarom Lukašenkom. Njegovo je poduzeće vlasnik posjeda u ‚Aleksandriji 2’ (regija Mogilev), koji nazivaju ‚predsjedničkom rezidencijom’ i na kojem je Aleksandar Lukašenko čest gost.

Suvlasnik je poduzeća ‚Bremino Group’, pokretača i jednog od upravitelja posebne gospodarske zone Bremino-Orša, koja je osnovana predsjedničkim ukazom koji je potpisao Aleksandar Lukašenko. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Aleksin i drugi vlasnici poduzeća Bremino Group primili su potporu Viktara Lukašenka.

Poduzeća ‚Inter Tobacco’ i ‚Energo-Oil’, koja su u vlasništvu Aleksina i članova njegove uže obitelji, dobila su isključive povlastice za uvoz duhanskih proizvoda u Bjelarus na temelju ukaza koji je potpisao Aleksandar Lukašenkom kao i državnu potporu za otvaranje kioska Tabakiera. Navodno je sudjelovao u osnivanju ‚GardServisa’, prvog privatnog vojnog poduzeća u Bjelarusu koji je odobrila vlada i za koje se navodi da je povezano s bjeloruskim sigurnosnim aparatom. Stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Poduzetnik, suvlasnik poduzeća Bremino Group i Sohra Group

Datum rođenja: 22. 11. 1976. ili 22. 11. 1975.

Mjesto rođenja: Ružanj, okrug Brest, bivši SSSR (sadašnji Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Aljaksandr Zajcav bivši je pomoćnik Viktara Lukašenka, sina Aleksandra Lukašenka i bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost. Zahvaljujući pristupu obitelji Lukašenko Zajcav dobiva unosne ugovore za svoja poduzeća. Vlasnik je poduzeća Sohra Group kojemu je dodijeljeno pravo da proizvode poduzećâ u državnom vlasništvu (traktori, kamioni) izvozi u zemlje Zaljeva i afričke zemlje. Ujedno je suvlasnik poduzeća Bremino Group. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Zajcav i drugi vlasnici poduzeća Bremino Group primili su potporu Viktara Lukašenka.

On stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

21.6.2021.

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

Prvi zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 23. 10. 1976.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Ivan Mislicki odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom svojstvu snosi odgovornost za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Aleh Beljakov odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom svojstvu snosi odgovornost za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 4. 7. 1971.

Mjesto rođenja:

Nacionalna osobna isprava: 3040771A125PB2; Putovnica: MP3810311.

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Vladislav Mandrik odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom je svojstvu odgovoran za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 1. 7. 1974.

Mjesto rođenja:

Putovnica: KH2133825

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Andrej Dajlida odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom je svojstvu odgovoran za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje. Kao zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova primio je u prosincu 2020. Predsjednički orden za zasluge prema domovini te stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

Bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 12. 5. 1963.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Kazneno-popravnog odjela koji je nadležan za ustanove za pritvor Ministarstva unutarnjih poslova Aleh Laščinovski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U svojem je bivšem svojstvu bio odgovoran za uvjete u bjeloruskim zatvorima i represivne mjere u njima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje i brutalno mučenje.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

Načelnica Uprave za izvršenje kazni pri Kazneno-popravnom odjelu u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 20. 4. 1972.

Mjesto rođenja:

Spol: ženski

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnica Uprave za izvršenje kazni pri Kazneno-popravnom odjelu u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je nadležan za ustanove za pritvor Žana Baturickaja odgovorna je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u tim ustanovama nakon predsjedničkih izbora 2020., u skladu s obraćanjem Lukašenka službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.

U tom je svojstvu odgovorna za uvjete pritvora u bjeloruskim zatvorima, među ostalim za kategorizaciju zatvorenika, što odgovara različitim oblicima zlostavljanja i mučenja kojima su izloženi pritvorenici, kao što su verbalno zlostavljanje, kaznena izolacija, uskraćivanje poziva i posjeta, sakaćenje, premlaćivanje, brutalno mučenje.

Stoga je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

Načelnik Zatvora br. 8 u Žodinu

Datum rođenja: 19. 3. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Zatvora br. 8 u Žodinu Dzmitri Strebkov odgovoran je za užasne uvjete u centru za pritvor te za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u toj ustanovi za pritvor, među ostalim u njezinu centru za privremeni pritvor, nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

Načelnik Centra za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina

Datum rođenja: 30. 3. 1989.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Centra za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina Javhen Šapecka odgovoran je za užasne uvjete u centru za izolaciju te za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te su pritvoreni u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

Načelnik Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 21. 1. 1980.

Mjesto rođenja: regija/oblast Gomel, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Centra za privremeni pritvor Akrestina Ihar Kenjuh odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

Vršio je pritisak na medicinsko osoblje kako bi se uklonili liječnici koji su iskazivali simpatije prema prosvjednicima. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena ‚Her Rights’, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

Zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 12. 5. 1980.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Hleb Dril odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020.

Prema iskazima svjedoka, neke od žena koje su pritvorene od 9. do 12. kolovoza 2020. teško su premlaćivane u centrima za pritvor. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena ‚Her Rights’, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

Zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina

Datum rođenja: 21. 8. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Centra za privremeni pritvor Akrestina Vladzimir Lapir odgovoran je za užasne uvjete i nehumano i ponižavajuće postupanje, među ostalim za premlaćivanja i mučenje, prema građanima pritvorenima u toj ustanovi za pritvor nakon predsjedničkih izbora 2020. Prema iskazima više žena, koja su uključena u izvješće Centra za promicanje prava žena ‚Her Rights’, najnehumanije postupanje odvijalo se u Centru za pritvor Akrestina u Minsku, gdje su policajci OMON-a bili posebno okrutni prema pritvorenicima te ih mučili.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

Voditelj istražnog tima Istražnog odbora

Datum rođenja: 8. 5. 1975.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao voditelj istražnog tima Istražnog odbora Bjelarusa Aljaksandr Vasiljuk odgovoran je za politički motivirane progone i pritvaranje, posebice članova oporbenog Koordinacijskog vijeća, uključujući predvodnicu bjeloruske oporbe Mariju Kalesnikavu koju organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenikom. Također je odgovoran za pritvaranje nekoliko predstavnika oporbenih medija.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

Načelnik Glavnog istražnog odjela pri Središnjem uredu Istražnog odbora

Datum rođenja: 1. 7. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Glavnog istražnog odjela pri Istražnom odboru Bjelarusa Javhen Arhireev odgovoran je za pokretanje politički motiviranih kaznenih postupaka i istragu u tim postupcima, osobito protiv članova oporbenog Koordinacijskog vijeća i drugih prosvjednika. Takve istrage usmjerene su na zastrašivanje prosvjednika i kriminalizaciju sudjelovanja u mirnim prosvjedima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

Voditelj istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru

Datum rođenja: 3. 11. 1981.

Mjesto rođenja: Bobruisk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao voditelj istražnog tima Istražnog odbora Bjelarusa Aljaksej Kaurižkin odgovoran je za politički motivirane progone i pritvaranje, posebice članova tima predsjedničke kampanje Viktara Babarika te članova Koordinacijskog vijeća, među ostalim odvjetnika Maksima Znaka kojeg organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenikom.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

Prvi zamjenik voditelja istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru

Datum rođenja: 13. 3. 1982.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao prvi zamjenik voditelja istražnog tima u Glavnom istražnom odjelu pri Istražnom odboru Bjelarusa Aljaksandr Ahafonav odgovoran je za politički motivirane progone i uhićenja predsjedničkog kandidata Sergeja Tihanovskog, oporbenog aktivista i supruga predsjedničke kandidatkinje Svetlane Tihanovske, i drugih političkih aktivista, uključujući Mikalaja Statkeviča i Dzmitrija Kazlova. Viasna, bjeloruska organizacija za ljudska prava, proglasila je Sergeja Tihanovskog, Dzmitrija Kazlova i Mikalaja Statkeviča političkim zatvorenicima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

Načelnik odsjeka u Istražnom odjelu KGB-a

Datum rođenja: 20. 9. 1985.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik odsjeka u Istražnom odjelu KGB-a, Kanstantin Bičak nadzire politički motiviranu istragu predsjedničkog kandidata Viktara Babarike. Središnje izborno povjerenstvo odbilo je Babarikinu kandidaturu. Ta se odluka temeljila na izvješću KGB-a i službenim Bičakovim izjavama na televiziji prema kojima je Babarika proglašen krivim za pranje novca unatoč tome što su istrage još bile u tijeku.

Bičak je 26. listopada 2020. na državnoj televiziji prijetio mirnim prosvjednicima izjavivši da će se njihovi postupci smatrati terorističkim djelima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv demokratske oporbe i civilnog društva.

21.6.2021.

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Načelnik Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 19. 11. 1983.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Odjela za unutarnje poslove Okružne uprave Pervomajski u Minsku (od prosinca 2019.) Andrej Bakač odgovoran je za djelovanja policijskih snaga koje pripadaju toj policijskoj postaji i za djelovanja u policijskoj postaji. Tijekom njegova načelničkog mandata mirni prosvjednici u Minsku bili su podvrgnuti okrutnom, nehumanom i ponižavajućem postupanju u policijskoj postaji pod njegovom kontrolom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

Načelnik Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 25. 6. 1979.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Uprave za unutarnje poslove Okružne uprave Frunzenski u Minsku Aljaksandr Paluleh odgovoran je za represiju policijskih snaga u tom okrugu protiv mirnih prosvjednika nakon predsjedničkih izbora 2020., posebice za zlostavljanja, uključujući mučenje, mirnih prosvjednika koji su pritvoreni u policijskoj postaji pod njegovom kontrolom.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 1. 1. 1977.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku Aljaksandr Zahvicevič nadzire policiju za javnu sigurnost te je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u okrugu Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima u tom okrugu. Službenici pod nadzorom Zahviceviča mučili su pritvorenike.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 22. 8. 1980.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku i osoba zadužena za nadzor kriminalističke policije Sjarhej Ušakov odgovoran je za postupke sebi podređenih osoba, osobito za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u okrugu Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima. Službenici pod izravnim nadzorom Ušakova mučili su pritvorenike.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO/ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku

Datum rođenja: 26. 3. 1973.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Pervomajski u Minsku i osoba zadužena za nadzor policije za javnu sigurnost Sjarhej Artemenko odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, koje je njemu podređeno osoblje provodilo prema građanima pritvorenima u Policijskoj upravi okruga Pervomajski u Minsku nakon predsjedničkih izbora 2020. te za općenito brutalno postupanje prema mirnim prosvjednicima. Kao primjer može se istaknuti zlostavljanje Maksima Harošina, vlasnika cvjećarnice, koji je uhićen nakon što je dao cvijeće sudionicima Povorke žena 13. listopada 2020. Artemenko je vršio pritisak na građane da ne sudjeluju u mirnim prosvjedima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

Bivši načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku, načelnik Uprave za unutarnju sigurnost pri Državnom odboru za forenzična ispitivanja

Datum rođenja: 14. 8. 1978.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku Aljaksandr Ridzecki bio je odgovoran za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, koje je njemu podređeno osoblje provodilo prema građanima pritvorenima u tom okrugu nakon predsjedničkih izbora 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

Načelnik Policijske uprave okruga Oktjabrski, bivši načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku

Datum rođenja: 31. 1. 1980.

Mjesto rođenja: regija Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3310180C009PB7

Broj putovnice: MP3567896

Kao bivši načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku Dzmitri Burdzjuk bio je odgovoran za nadzor nad teškim premlaćivanjima i mučenjima mirnih prosvjednika i prolaznika u tom okrugu nakon predsjedničkih izbora 2020.

U prosincu 2020. imenovan je načelnikom Policijske uprave okruga Oktjabrski.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

Načelnik Policijske uprave okruga Leninski u Minsku

Datum rođenja: 26. 11. 1988.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Policijske uprave okruga Leninski u Minsku Vital Kapilevič odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u Policijskoj upravi okruga Leninski. Pritvorenicima je bila uskraćena medicinska pomoć; pristiglo pomoćno medicinsko osoblje zastrašivano je kako bi se spriječilo pružanje medicinske pomoći pritvorenicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

21.6.2021.

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

Načelnik Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku

Datum rođenja: 2. 1. 1979.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku Kiril Kislov odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama te policijske uprave. Odgovoran je i za masovnu represiju koju su nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima provodile njemu podređene osobe.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

21.6.2021.

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

Načelnik Policijske uprave okruga Moskovski u Minsku, bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Zavodski u Minsku

Datum rođenja: 1. 2. 1980.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Zavodski Sjarhej Varejka odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Zavodski nakon predsjedničkih izbora 2020. Odgovoran je i za djelovanja sebi podređenih osoba koje su sudjelovale u masovnoj represiji nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima.

Imenovan je načelnikom Policijske uprave okruga Moskovski u Minsku 21. prosinca 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva.

21.6.2021.

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Leninski

Datum rođenja: 1. 2. 1974.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Leninski Sjarhej Dubavik odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Leninski nakon predsjedničkih izbora 2020. Pritvorenicima je bila uskraćena medicinska pomoć; pristiglo pomoćno medicinsko osoblje zastrašivano je kako bi se spriječilo pružanje medicinske pomoći pritvorenicima.

Odgovoran je i za djelovanja sebi podređenih osoba koje su sudjelovale u masovnoj represiji nad mirnim prosvjednicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava, radnicima, predstavnicima akademske zajednice i prolaznicima.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku

Datum rođenja: 29. 4. 1982.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Frunzenski u Minsku Aljaksandr Andrievski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u prostorijama Policijske uprave okruga Frunzenski nakon predsjedničkih izbora 2020. Nasilno pretučeni i električnim paralizatorom svladani pritvorenici satima su klečali pognutih glava.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

Zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku (do 17. prosinca 2020.) Od 17. prosinca 2020. – načelnik Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku.

Datum rođenja: 17. 2. 1975.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao bivši zamjenik načelnika Policijske uprave okruga Oktjabrski u Minsku Vital Makricki bio je odgovoran za nadzor nad teškim premlaćivanjima i mučenjima mirnih prosvjednika i prolaznika pritvorenih u prostorijama navedene policijske uprave nakon predsjedničkih izbora 2020.

U prosincu 2020. promaknut je na dužnost načelnika Policijske uprave okruga Partizanski u Minsku.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

ЕвгенийАлеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

Viši policijski narednik u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina

Datum rođenja: 28. 1. 1966.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao viši policijski narednik u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela Akrestina Javhen Urublevski odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje, uključujući mučenje, prema građanima pritvorenima u Centru za izolaciju počinitelja kaznenih djela. Prema svjedocima i medijskim izvješćima osobno je sudjelovao u brutalnim premlaćivanjima civila pritvorenih u kolovozu 2020.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava.

21.6.2021.

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

Zamjenik ministra unutarnjih poslova, bivši načelnik Glavnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije pri Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum rođenja: 6. 9. 1968.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Kao načelnik Glavnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije pri Ministarstvu unutarnjih poslova Mikalaj Karpjankav odgovoran je za nehumano i ponižavajuće postupanje prema građanima koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima te za njihovo proizvoljno uhićenje i pritvaranje. Brojna svjedočanstva i dokazi u obliku fotografija i videozapisa upućuju na to da je skupina pod njegovim zapovjedništvom premlaćivala i uhićivala mirne prosvjednike te da im je prijetila vatrenim oružjem.

Karpjankov je 6. rujna 2020. snimljen kako palicom razbija staklena vrata ugostiteljskog objekta u kojem su se skrivali mirni prosvjednici te navedene prosvjednike na brutalan način pritvara. Na objavljenoj snimci tvrdi da će njegov odjel uporabiti vatreno oružje protiv prosvjednika.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

Načelnik Glavnog odjela za unutarnje poslove Izvršnog odbora grada Minska

Datum rođenja: 29. 7. 1980.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Mihail Hrib bio je načelnik Odjela za unutarnje poslove u Izvršnom odboru regije Vitebsk od ožujka 2019. do listopada 2020., nakon čega je imenovan načelnikom Glavnog odjela za unutarnje poslove Izvršnog odbora grada Minska te mu je dodijeljena titula general-bojnika milicije (policijskih snaga).

U tom svojstvu odgovoran je za postupke policijskih snaga u regiji Vitebsk do listopada 2020. odnosno u Minsku nakon listopada 2020., među ostalim za nasilnu represiju prema mirnim prosvjednicima i kršenja prava na mirno okupljanje i slobodu govora koje su počinile policijske snage u Vitebsku i Minsku nakon predsjedničkih izbora 2020. u Bjelarusu.

Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

Ministar obrane

Datum rođenja: 1. 8. 1971.

Mjesto rođenja: Navahrudak/ Novogrudek, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general pukovnik

Broj bjeloruske putovnice: KH2594621

Osobni identifikacijski broj: 3010871K003PB1

Kao ministar obrane Bjelarusa od 20. siječnja 2020. Viktar Hrenin odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

U kolovozu 2020. dao je nekoliko javnih izjava u kojima je izrazio spremnost da pred mirne prosvjednike izvede vojsku te je prosvjednike s povijesnom bijelo-crveno-bijelom zastavom usporedio s nacističkim kolaboracionistima.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

Zapovjednik ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga

Datum rođenja: 19. 11. 1967.

Mjesto rođenja: Černigov, Černigovskaja oblast, bivši SSSR (sada Ukrajina)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general bojnik

Broj bjeloruske putovnice: KH2187962

Osobni identifikacijski broj: 3191167E003PB1

Kao zapovjednik ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Republike Bjelarusa Ihar Holub odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021.

Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Nakon incidenta Ihar Holub dao je izjave za medije zajedno s direktorom Odjela za zrakoplovstvo pri bjeloruskom Ministarstvu prometa Artemom Sikorskim u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih zrakoplovnih tijela.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

Načelnik glavnog stožera, prvi zamjenik zapovjednika ratnog zrakoplovstva

Datum rođenja: 27. 7. 1971.

Mjesto rođenja: Baranovič, regija/oblast Brest, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Čin: general bojnik

Broj bjeloruske putovnice: MP3849920

Osobni identifikacijski broj: 3270771C016PB2

Kao načelnik glavnog stožera i prvi zamjenik zapovjednika ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Andrej Gurcevič odgovoran je za odluku koju je na nalog Lukašenka donijelo zapovjedništvo ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane o slanju vojnog zrakoplova kako bi pratio prisilno prizemljenje zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk, a koje je provedeno bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021.

Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu. Nakon incidenta dao je izjave za medije u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih vlasti.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

Glavni direktor državnog poduzeća BELAERONAVIGATSIA

Datum rođenja: 8. 7. 1956.

Mjesto rođenja:

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: P4289481

Osobni identifikacijski broj: 3080756A068PB5

Kao glavni direktor državnog poduzeća BELAERONAVIGATSIA Leanid Čuro odgovoran je za kontrolu bjeloruskog zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

Ministar prometa i veza

Datum rođenja: 11. 5. 1977.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: MP3102183

Osobni identifikacijski broj: 3110577A020PB2

Kao ministar prometa i veza Bjelarusa Aljaksej Avramenka odgovoran je za državno upravljanje u području civilnog zrakoplovstva i nadzor nad kontrolom zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u zračnu luku Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu. Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

21.6.2021.

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

Direktor Odjela za zrakoplovstvo pri Ministarstvu prometa i veza

Datum rođenja: 1983.

Mjesto rođenja: Soligorsk, regija/oblast Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Broj bjeloruske putovnice: MP3785448

Osobni identifikacijski broj: 3240483A023PB7

Kao direktor Odjela za zrakoplovstvo pri Ministarstvu prometa i veza Bjelarusa Arcjom Sikorski odgovoran je za državno upravljanje u području civilnog zrakoplovstva i nadzor kontrole zračnog prometa. Stoga je odgovoran za preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u Minsk bez odgovarajućeg opravdanja 23. svibnja 2021. Cilj te politički motivirane odluke bilo je uhićenje i pritvaranje oporbenog novinara Ramana Prataseviča i Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Nakon incidenta dao je izjave za medije zajedno sa zapovjednikom ratnog zrakoplovstva i snaga protuzračne obrane oružanih snaga Republike Bjelarusa Iharom Holubom u kojima je opravdavao djelovanje bjeloruskih zrakoplovnih tijela.

Stoga je odgovoran za represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

Zamjenik predsjednika Stalnog odbora za međunarodne poslove u Zastupničkom domu Narodne skupštine, član izaslanstva Narodne skupštine za kontakte s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe

Datum rođenja: 26. 3. 1977.

Mjesto rođenja: Minsk, bivši SSSR (sada Bjelarus)

Spol: muški

Državljanstvo: bjelorusko

Osobni identifikacijski broj: 3260377A081PB9

Broj putovnice: MP2663333

Aleh Hajdukevič zamjenik je predsjednika Stalnog odbora za međunarodne poslove u Zastupničkom domu Narodne skupštine, član izaslanstva Narodne skupštine za kontakte s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe. Dao je javne izjave u kojima je pozdravio preusmjeravanje putničkog zrakoplova na letu FR4978 u Minsk 23. svibnja 2021. Ta politički motivirana odluka provedena je bez odgovarajućeg opravdanja s ciljem uhićenja i pritvaranja oporbenog novinara Ramana Prataseviča te Sofije Sapege te je oblik represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe u Bjelarusu.

Aleh Hajdukevič ujedno je javno izjavio da bi bjeloruski oporbeni čelnici mogli biti pritvoreni u inozemstvu i prevezeni u Bjelarus ‚u prtljažniku automobila’, čime je podupro aktualnu represiju sigurnosnih snaga nad bjeloruskom demokratskom oporbom i novinarima.

On stoga podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.”

2.

sljedeće pravne osobe dodaju se u tablicu „B. Pravne osobe, subjekti ili tijela iz članka 4. stavka 1.”:

 

Imena

Transliteracija bjeloruskog načina pisanja

Transliteracija ruskog načina pisanja

Imena

(bjeloruski način pisanja)

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

„8.

Sohra Group/Sohra LLC

ООО Сохра

Adresa: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 192363182

Internetska stranica: http://sohra.by/

E-adresa: info@sohra.by

Poduzeće Sohra pripada Aljaksandru Zajcavu, jednom od najutjecajnijih poduzetnika u Bjelarusu, koji je blizak bjeloruskom političkom establišmentu te je bliski suradnik najstarijeg Lukašenkovog sina Viktora. Sohra se bavi promocijom bjeloruskih industrijskih proizvoda u Africi i zemljama Bliskog istoka. Suosnivač je poduzeća u sektoru obrane BSVT-New Technologies koje se bavi proizvodnjom oružja i modernizacijom projektila. Sohra se koristi svojim povlaštenim položajem i djeluje kao posrednik između političkog establišmenta i bjeloruskih državnih poduzeća te stranih partnera u Africi i na Bliskom istoku. To se poduzeće bavilo i rudarenjem zlata u afričkim zemljama na temelju koncesija koje je dobio Lukašenkov režim.

Sohra Group stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО ‚Бремино групп’

Registracijski broj: (УНН/ИНН): 691598938

Adresa: Niamiha 40, Minsk 220004, Bjelarus; regija Orša, selo Bolbasovo, Zavodskaja 1k, Bjelarus

Internetska stranica: http://www.bremino.by

E-adresa: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group pokretač je i jedan od upravitelja posebne gospodarske zone Bremino-Orša, koja je osnovana predsjedničkim ukazom koji je potpisao Aleksandar Lukašenko. Poduzeće je primilo državnu potporu za razvoj zone Bremino-Orša, kao i niz financijskih i poreznih olakšica te drugih pogodnosti. Vlasnici Bremina Orše Aljaksandr Zajcav, Mikalaj Varabej i Aljaksej Aleksin dio su najužeg kruga poduzetnika povezanih s Lukašenkom te održavaju bliske odnose s Lukašenkom i njegovom obitelji.

Bremino Group stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО ‚Глобалкастом-менеджмент’

Adresa: Nemiga 40/301, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 193299162

Internetska stranica: https://globalcustom.by/

E-adresa: info@globalcustom.by

Globalcustom Management povezan je s Uredom za vođenje predsjedničkih poslova, na čijem je čelu Viktor Šejman, koji se od 2004. nalazi na popisu sankcija EU-a. To trgovačko društvo uključeno je u krijumčarenje robe u Rusiju, što ne bi bilo moguće bez suglasnosti režima koji nadzire službenike graničnog nadzora i carinu. Povlašteni položaj u sektoru izvoza cvijeća u Rusiju, od kojeg trgovačko društvo ostvaruje koristi, također je uvjetovan potporom režima. Globalcustom Management bio je prvi vlasnik trgovačkog društva GardService, jedinog privatnog poduzeća kojem je Lukašenko odobrio upotrebu oružja. Globalcustom Management stoga ostvaruje korist od Lukašenkovog režima.

21.6.2021.

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ)/OJSC ‚BELAZ’

bjeloruski: ААТ ‚БЕЛАЗ’

ruski: ОАО ‚БЕЛАЗ’

Adresa: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Žodino, regija Minsk, Republika Bjelarus

Internetska stranica: https://belaz.by

OJSC ‚Belaz’ jedno je od vodećih državnih poduzeća u Bjelarusu i jedan od najvećih svjetskih proizvođača velikih kamiona te velikih kamiona s pokretnim spremnikom za teret. Izvor je znatnih prihoda za Lukašenkov režim. Lukašenko je izjavio da će vlada uvijek podupirati navedeno poduzeće koje je opisao kao ‚bjelorusku robnu marku’ i ‚dio nacionalne baštine’. Poduzeće OJSC ‚Belaz’ ponudilo je svoje prostorije i opremu za organizaciju političkog skupa u potporu režimu. Stoga OJSC ‚Belaz’ ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

Uprava poduzeća OJSC ‚Belaz’ zastrašivala je zaposlenike koji su sudjelovali u štrajkovima i mirnim prosvjedima nakon namještenih izbora u kolovozu 2020. u Bjelarusu te im je prijetila otkazom. Skupina zaposlenika bila je zaključana u prostorijama poduzeća OJSC ‚Belaz’ kako bi ih se spriječilo da se pridruže drugim prosvjednicima. Uprava poduzeća medijima je štrajk predstavila kao sastanak osoblja. Stoga je poduzeće OJSC ‚Belaz’ odgovorno za represiju protiv civilnog društva te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ)/OJSC ‚MAZ’

bjeloruski: ААТ ‚Мiнскi аўтамабiльны завод’

ruski: ОАО ‚Минский автомобильный завод’

Datum registracije: 16. 7. 1944.

Adresa: Bjelarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Poduzeće OJSC Minsk Automobile Plant jedan je od najvećih državnih proizvođača automobila u Bjelarusu. Lukašenko ga je opisao kao ‚jedno od najvažnijih industrijskih poduzeća u zemlji’. Izvor je prihoda za Lukašenkov režim. Poduzeće OJSC MAZ ponudilo je svoje prostorije i opremu za organizaciju političkog skupa u potporu režimu. Stoga OJSC MAZ ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga.

Uprava poduzeća OJSC MAZ zastrašivala je zaposlenike koji su sudjelovali u štrajkovima i mirnim prosvjedima nakon namještenih izbora u kolovozu 2020. u Bjelarusu te im je kasnije dala otkaz. Skupina zaposlenika bila je zaključana u prostorijama poduzeća OJSC MAZ kako bi ih se spriječilo da se pridruže drugim prosvjednicima. Poduzeće MAZ stoga je odgovorno za represiju protiv civilnog društva te podupire Lukašenkov režim.

21.6.2021.

13.

Logex

ООО ‚ЛОГЕКС’

Adresa: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 192695465

Internetska stranica: http://logex.by/

E-adresa: info@logex.by

Poduzeće Logex povezano je s Aljaksandrom Šakucinom, poduzetnikom koji je blisko povezan s Lukašenkovim režimom te je osoba na popisu sankcija Europske unije.

Poduzeće je uključeno u izvoz cvijeća u Rusku Federaciju po dampinškim cijenama, što ne bi bilo moguće bez suglasnosti režima koji nadzire službenike graničnog nadzora i carinu. Povlašteni položaj u sektoru izvoza cvijeća u Rusiju, od kojeg poduzeće ostvaruje koristi, uvjetovan je potporom režima. Glavni bjeloruski dobavljači rezanog cvijeća poduzeća su koja su usko povezana s vodstvom Republike.

Poduzeće Logex stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.

14.

JSC ‚NNK’ (Novaia naftavaia kampania)/New Oil Company

bjeloruski: ЗАТ ‚ННК’ (Новая нафтавая кампанiя)

ruski: ЗАО ‚ННК’ (Новая нефтяная компания)–

Adresa: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Bjelarus

Registracijski broj: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK), New Oil company, jest subjekt koji je osnovan u ožujku 2020. Jedino je privatno poduzeće s dozvolom za izvoz naftnih proizvoda iz Bjelarusa, što ukazuje na bliske veze s nadležnim tijelima i najvišu razinu državnih povlastica. Poduzeće NNK u vlasništvu je poduzeća Interservice čiji je vlasnik Mikalaj Varabej, jedan od vodećih poduzetnika koji ostvaruje korist od Lukašenkova režima i podupire ga. Prema izvješćima, poduzeće NNK povezano je s još jednim istaknutim bjeloruskim poduzetnikom Aljaksejem Aleksinom koji ostvaruje korist od Lukašenkova režima. Prema medijskim izvješćima Aleksin je uz Varabeja bio osnivač poduzeća NNK. Bjeloruske vlasti su se poduzećem NNK služile i kako bi bjelorusko gospodarstvo prilagodile mjerama ograničavanja koje je uveo EU.

Poduzeće NNK stoga ostvaruje korist od Lukašenkova režima.

21.6.2021.”