ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 197

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
4. lipnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/895 оd 24. veljače 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/896 оd 24. veljače 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih informacija za potrebe konvergencije nadzornog izvješćivanja ( 1 )

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/897 оd 4. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata nadzornog izvješćivanja nadležnih tijela te suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela i s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/898 оd 28. svibnja 2021. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salată cu icre de știucă de Tulcea (ZOZP))

67

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/899 оd 3. lipnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu prijelaznih mjera za izvoz mesno-koštanog brašna kao goriva za izgaranje ( 1 )

68

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/900 оd 3. lipnja 2021. o odobravanju izmjene uvjeta uporabe nove hrane galaktooligosaharid u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

71

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/901 оd 3. lipnja 2021. o ispravku švedske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje

75

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/902 оd 3. lipnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge ( 1 )

76

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2021/903 оd 3. lipnja 2021. o izmjeni Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih graničnih vrijednosti za anilin u određenim igračkama ( 1 )

110

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/904 od 3. lipnja 2021. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava u Kosovu (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/895

оd 24. veljače 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu intervencije u području proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (1), a posebno njezin članak 65. stavak 9.,

budući da:

(1)

EIOPA treba imati na raspolaganju jasne kriterije i čimbenike koje će primijeniti kada utvrđuje postoji li znatna zabrinutost za zaštitu ulagatelja ili prijetnja urednom funkcioniranju i integritetu financijskih tržišta ili stabilnosti cijelog ili dijela financijskog sustava Unije. Ovom se Uredbom detaljno određuju ti kriteriji i čimbenici, među ostalim oni navedeni u članku 65. stavku 9. drugom podstavku točkama (a), (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2019/1238.

(2)

Vrlo je važno osigurati usklađen pristup u Uniji i istodobno Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) dopustiti da u slučaju nastanka nepredviđenih negativnih događaja ili kretanja kao što su ona iz članka 65. stavka 9. Uredbe (EU) 2019/1238 poduzme odgovarajuće mjere. Komisija je od EIOPA-e zatražila tehničke savjete u području paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP).

(3)

Za postojanje „prijetnje”, jednog od preduvjeta za intervenciju EIOPA-e u pogledu urednog funkcioniranja i integriteta financijskog tržišta ili tržišta robe ili stabilnosti financijskog sustava, nužan je viši prag procjene od onog za „znatnu zabrinutost”, koja je preduvjet za intervenciju EIOPA-e radi osiguranja zaštite ulagatelja. EIOPA bi trebala moći intervenirati ako najmanje jedan čimbenik ili kriterij iz ove Uredbe upućuje na takvu zabrinutost ili prijetnju.

(4)

Treba uzeti u obzir i konkretnu situaciju i okolnosti pružatelja ili distributera PEPP-a kad je riječ o njegovu mogućem doprinosu zabrinutosti ili prijetnjama predviđenima člankom 65. stavkom 9. Uredbe (EU) 2019/1238,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

EIOPA pri razmatranju složenosti PEPP-a primjenjuje sljedeće kriterije i čimbenike:

(a)

dugoročnost PEPP-a;

(b)

vrsta i stupanj transparentnosti temeljne imovine;

(c)

stupanj transparentnosti troškova i pristojbi povezanih s PEPP-om;

(d)

skreće li se pozornost štediša PEPP-a pri njegovu predstavljanju na sporedne značajke PEPP-a;

(e)

priroda i transparentnost rizikâ;

(f)

koriste li se nazivi proizvoda, pojmovi ili druge informacije koje impliciraju višu razinu sigurnosti ili povrata od one koja je stvarno moguća ili vjerojatna, ili zavaravajuće značajke proizvoda;

(g)

jesu li informacija o PEPP-u dostatne ili dostatno pouzdane da sudionicima na tržištu kojima su namijenjene omoguće donošenje odluka, vodeći računa o prirodi i vrsti PEPP-a;

(h)

složenost izračuna prinosa, posebno uzimajući u obzir ovisi li povrat o prinosu jedne ili više stavki temeljne imovine na koju, s druge strane, utječu drugi čimbenici;

(i)

priroda i razmjer rizikâ;

(j)

je li PEPP povezan s drugim proizvodima ili uslugama;

(k)

složenost uvjeta PEPP-a;

(l)

postoji li i kolika je razlika između očekivanog povrata od PEPP-a i rizika gubitka, uzimajući u obzir sljedeće:

1.

strukturu troškova i ostale troškove;

2.

razliku u pogledu rizika pružatelja koji pružatelj preuzima;

3.

profil rizika i povrata;

(m)

cijenu i povezane troškove PEPP-a, uzimajući u obzir sljedeće:

1.

primjenu skrivenih ili sekundarnih pristojbi;

2.

pristojbe koje ne odražavaju razinu pružene usluge;

3.

troškove jamstava ili troškove koji ne odražavaju stvarni trošak ili fer vrijednost kapitalnog jamstva u slučaju osnovnog PEPP-a;

(n)

jednostavnost i trošak uz koji štediša PEPP-a može iskoristiti usluge promjene pružatelja i usluge prenosivosti, uzimajući u obzir sljedeće:

1.

korištenje usluge promjene pružatelja i usluge prenosivosti u odnosu na fazu u kojoj se usluga koristi, primijenjene naknade i pristojbe ili gubitak pogodnosti i poticaja;

2.

činjenicu da korištenje usluge promjene pružatelja i usluge prenosivosti nije dopuštena ili je činjenično nemoguća.

Članak 2.

EIOPA pri razmatranju veze između PEPP-a i vrste štediše kojemu se PEPP nudi ili prodaje primjenjuje sljedeće kriterije i čimbenike:

(a)

značajke vještina i kapaciteta štediše PEPP-a, uključujući razinu obrazovanja, znanje o i iskustvo s drugim mirovinskim proizvodima, dugoročnim investicijskim proizvodima ili prodajnim praksama te ranjivost štediše PEPP-a;

(b)

značajke financijske situacije štediše PEPP-a, uključujući dohodak, imetak i stupanj ovisnosti o PEPP-u za odgovarajući mirovinski prihod;

(c)

glavne financijske ciljeve štediše PEPP-a, uključujući mirovinsku štednju i potrebu za pokrićem rizika, među ostalim biometrijskih rizika;

(d)

prodaje li se PEPP štedišama PEPP-a izvan planiranog ciljnog tržišta ili je li ciljno tržište na odgovarajući način utvrđeno;

(e)

prihvatljivost za pokriće nacionalnim sustavom jamstva ako takav sustav postoji.

Članak 3.

EIOPA pri razmatranju stupnja inovativnosti PEPP-a, aktivnosti ili prakse primjenjuje sljedeće kriterije i čimbenike:

(a)

stupanj inovativnosti strukture i značajki PEPP-a, osobito stupanj inovativnosti tehnika smanjenja rizika ili oblika isplate ili oblikovanja drugih primanja u okviru PEPP-a;

(b)

raširenost inovacije, među ostalim je li PEPP inovativan za određene kategorije štediša PEPP-a;

(c)

inovaciju koja uključuje financijsku polugu;

(d)

ranije iskustvo na tržištu sa sličnim PEPP-ovima ili prodajnim praksama za PEPP-ove.

Članak 4.

EIOPA pri razmatranju financijske poluge PEPP-a ili prakse primjenjuje sljedeće kriterije i čimbenike:

(a)

posebna obilježja temeljne imovine PEPP-a, uzimajući u obzir sljedeću financijsku polugu svojstvenu PEPP-u;

(b)

financijsku polugu zbog financiranja;

(c)

značajke transakcija financiranja vrijednosnim papirima.

Članak 5.

EIOPA pri razmatranju veličine ili ukupnog iznosa akumuliranog kapitala PEPP-a primjenjuje sljedeće kriterije i čimbenike:

(a)

razmjer potencijalnih štetnih posljedica iz perspektive pojedinačnog štediše PEPP-a, a u slučaju velikog broja postojećih i potencijalnih štediša PEPP-a razmjer mogućih štetnih posljedica za određenu skupinu štediša PEPP-a, posebno uzimajući u obzir:

(b)

veličinu i ukupni iznos akumuliranog kapitala PEPP-a;

(c)

zamišljenu vrijednost PEPP-a;

(d)

vjerojatnost, razmjer i prirodu svake štete, uključujući iznos mogućeg gubitka;

(e)

predviđeno trajanje štetnih posljedica;

(f)

iznos doprinosa;

(g)

broj uključenih posrednika i zahtjeve u pogledu njihova poslovnog ugleda i iskustva;

(h)

rast tržišta ili prodaje;

(i)

prosječni iznos koji je svaki štediša uložio u PEPP;

(j)

razinu pokrića utvrđenu nacionalnim pravom o sustavu jamstva za osiguranje ako takvi sustavi postoje;

(k)

vrijednost tehničkih pričuva za PEPP-ove;

(l)

predstavlja li temeljna imovina PEPP-a visoki rizik za prinos transakcija koje sudionici ili štediše PEPP-a sklapaju na relevantnom tržištu;

(m)

je li PEPP zbog svojih značajki posebno podložan financijskim kaznenim djelima te, posebno, bi li te značajke mogle potaknuti korištenje PEPP-a za:

1.

prijevaru ili nepoštene radnje;

2.

nepravilnosti ili zlouporabu informacija u vezi s financijskim tržištem;

3.

potrebe imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima;

4.

financiranje terorizma.

Članak 6.

EIOPA razmatra i sljedeće čimbenike koji mogu utjecati na uredno funkcioniranje i integritet financijskih tržišta:

(a)

predstavljaju li financijske aktivnosti ili financijske prakse pružatelja ili distributera PEPP-a u vezi s PEPP-om posebno visok rizik za otpornost ili neometano funkcioniranje tržišta;

(b)

mogu li PEPP ili financijske aktivnosti ili financijske prakse pružatelja ili distributera PEPP-a u vezi s PEPP-om uzrokovati znatnu i umjetnu razliku između cijene izvedenice i cijene na tržištu odnosnog instrumenta;

(c)

predstavljaju li PEPP ili financijske aktivnosti ili financijske prakse pružatelja ili distributera PEPP-a u vezi s PEPP-om visok rizik za tržište ili infrastrukturu sustava plaćanja, uključujući sustave trgovanja, poravnanja i namire;

(d)

mogu li PEPP ili financijske aktivnosti ili financijske prakse pružatelja ili distributera PEPP-a u vezi s PEPP-om biti prijetnja povjerenju štediša PEPP-a u financijski sustav;

(e)

predstavljaju li PEPP ili financijske aktivnosti ili financijske prakse pružatelja ili distributera PEPP-a u vezi s PEPP-om visok rizik od poremećaja za financijske institucije koje se smatraju važnima za financijski sustav Unije.

Članak 7.

EIOPA razmatra i sljedeće čimbenike koji se odnose na konkretnu situaciju i okolnosti pružatelja ili distributera PEPP-a, uzimajući u obzir sljedeće:

(a)

njegovu financijsku situaciju i solventnost;

(b)

njegove financijske aktivnosti ili financijske prakse;

(c)

njegov poslovni model, uključujući njegovu održivost i transparentnost;

(d)

prikladnost sustava reosiguranja i jamstva u pogledu PEPP-a;

(e)

oslanjanje pružatelja PEPP-a na treće strane u pogledu važnih značajki PEPP-a, kao što su pokriće biometrijskih rizika, jamstva i prenosivost PEPP-a;

(f)

prodajne prakse za PEPP, uzimajući u obzir:

1.

komunikacijske i distribucijske kanale;

2.

informativne, marketinške ili druge promidžbene materijale;

3.

stupanj inovativnosti modela distribucije, kao što je duljina lanca posredovanja ili oslanjanje na inovativne tehnike modela distribucije.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 198, 25.7.2019., str. 1.


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/896

оd 24. veljače 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih informacija za potrebe konvergencije nadzornog izvješćivanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (1), a posebno njezin članak 40. stavak 9. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Na pružatelje paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP) primjenjuje se nekoliko Unijinih i nacionalnih sektorskih zakonodavnih akata iz područja financijskih usluga te pripadajući sektorski zahtjevi u pogledu izvješćivanja odgovarajućim nadležnim tijelima, među ostalim europskim nadzornim tijelima. Standardizirani pristup informacijama koje su, uz informacije koje se dostavljaju na temelju relevantnog sektorskog prava, nužne za nadzor potreban je kako bi se smanjila mogućnost postojanja brojnih dodatnih raznolikih nacionalnih zahtjeva u pogledu izvješćivanja. Komisija je zatražila tehničke smjernice od Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(2)

Standardizirani skup informacija nužan je kako bi se poboljšala usporedivost i povećala učinkovitost te izbjeglo dvostruko izvješćivanje povezano sa sektorskim zahtjevima u pogledu obavješćivanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dodatne informacije iz članka 40. stavaka od 1. do 5. Uredbe (EU) 2019/1238 uključuju sljedeće informacije:

(a)

opis sustava upravljanja rizicima pružatelja PEPP-a, među ostalim o njegovu upravljanju, koji služi za upravljanje rizicima koji proizlaze iz proizvoda PEPP-a;

(b)

opis djelatnosti koje pružatelj PEPP-a obavlja u sektoru u kojem posluje, uključujući vrstu izvršenih ulaganja i način na koji njima upravlja, informacije o tome jesu li ulaganja aktivna ili pasivna, nude li se jamstva, primjenjuju li se tehnike smanjenja rizika, veličinu u kontekstu doprinosa i vrijednosti imovine te popis na kojem se nalaze matična država članica pružatelja PEPP-a i sve države članice domaćini pružatelja PEPP-a;

(c)

informacije o pisanim politikama koje pružatelji PEPP-a moraju imati za uklanjanje relevantnih rizika;

(d)

informacije o načelima vrednovanja koja se primjenjuju za potrebe solventnosti, prema potrebi;

(e)

pregled relevantnih rizika koji se odnose na pružanje PEPP-a ili su s njime povezani te kako pružatelj PEPP-a namjerava upravljati tim rizicima, uključujući, među ostalim, financijske rizike i rizike likvidnosti, tržišne rizike, kreditne rizike, reputacijske rizike i rizike povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima;

(f)

informacije o strukturi kapitala pružatelja PEPP-a, uključujući stope kapitala i razine financijske poluge;

(g)

informacije o ugovorima koje pružatelj PEPP-a drži ili o ugovorima koje je sklopio s trećim stranama, uključujući obveze prema štedišama PEPP-a tijekom faze isplate ili obvezu pružanja podračunâ PEPP-a.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 198, 25.7.2019., str. 1.


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/897

оd 4. ožujka 2021.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata nadzornog izvješćivanja nadležnih tijela te suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela i s Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (1), a posebno njezin članak 40. stavak 9. četvrti podstavak i članak 66. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2019/1238 utvrđuju se jedinstvena pravila za registraciju, proizvodnju, distribuciju i nadzor osobnih mirovinskih proizvoda koji se u Uniji distribuiraju pod nazivom paneuropski osobni mirovinski proizvodi (PEPP).

(2)

Odgovarajuća razina raščlanjenosti informacija ključna je za provedbu postupka nadzornog pregleda koji se temelji na rizicima i nadzora na razini proizvoda. Predlošci za izvješćivanje o informacijama u skladu s Delegiranom uredbom Komisije 2021/896 (2) trebali bi poslužiti kao vizualni prikaz tih informacija i odraz razine raščlanjenosti tih informacija.

(3)

Radi promicanja konvergencije nadzora, informacije koje se dostavljaju nadležnim tijelima u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) 2019/1238 trebalo bi dostavljati koristeći predloške.

(4)

Okvir za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela matičnih država članica i država članica domaćina te s EIOPA-om trebao bi im olakšati učinkovito izvršenje njihovih zadaća i dužnosti te osigurati usklađen i učinkovit nadzor. Potrebno je prije svega utvrditi metode, sredstva i ostale pojedinosti razmjene informacija, među ostalim opseg i način postupanja s informacijama koje se razmjenjuju.

(5)

Kako bi se osigurao djelotvoran i učinkovit nadzor, pri razmjeni informacija i suradnji nadležnih tijela trebalo bi uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost proizvoda, dostupnost i vrstu informacija te najnovije i relevantne podatke. Kako bi se osigurala učinkovita i pravodobna suradnja i razmjena informacija, treba utvrditi standardizirane postupke i predloške.

(6)

Nadležna tijela i EIOPA trebali bi primjenjivati standardizirane postupke i predloške i kada dobrovoljno šalju informacije jer smatraju da bi informacije u njihovu posjedu mogle biti korisne drugom nadležnom tijelu ili EIOPA-i, Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala te Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo.

(7)

Kako bi djelotvorno nadzirala pružatelje i distributere PEPP-a, nadležna tijela trebaju redovito razmjenjivati informacije o PEPP-ovima koji se stavljaju na tržište, na primjer odgovarajuće dokumente s ključnim informacijama, informacije o prekograničnim aktivnostima, sankcijama i relevantnim posebnostima postupanja.

(8)

Kako bi se osigurala neometana i pravodobna primjena zahtjeva za obavješćivanje u slučaju administrativnih sankcija i drugih mjera, nadležna tijela trebala bi se obavješćivati međusobno i EIOPA-u o svakom kršenju ili svakoj sumnji na kršenje.

(9)

Odredbe iz ove Uredbe koje se odnose na nadzorno izvješćivanje i suradnju nadležnih tijela i s EIOPA-om usko su povezane. Njima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dostave i razmjene informacija važnih za nadzor PEPP-a. Kako bi se osigurala koherentnost tih odredbi, koje bi trebale istodobno stupiti na snagu, sve provedbene tehničke standarde propisane člankom 40. stavkom 9. i člankom 66. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/1238 trebalo bi uvrstiti u jednu provedbenu uredbu.

(10)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je EIOPA dostavila Komisiji.

(11)

EIOPA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi za poglavlja o nadzornom izvješćivanju nadležnih tijela te zatražila mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje i Interesne skupine za strukovno mirovinsko osiguranje osnovanih u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3). EIOPA nije analizirala moguće troškove i koristi za poglavlja o suradnji i razmjeni informacija jer bi to bilo nerazmjerno području primjene i učinku nacrta provedbenih tehničkih standarda s obzirom na to da su oni namijenjeni samo nadležnim tijelima i EIOPA-i i ne odnose se na sudionike na financijskom tržištu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

KVANTITATIVNO NADZORNO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 1.

Formati nadzornog izvješćivanja

Pružatelji paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP) dostavljaju informacije iz članka 40. stavaka od 1. do 5. Uredbe (EU) 2019/1238 u skladu sa sljedećim specifikacijama:

(a)

podaci vrste „monetarni” iskazuju se u jedinicama bez decimala, s iznimkom predložaka PP.06.02 i PP.08.03 navedenih u prilozima I. i II. u kojima se iskazuju u jedinicama s dvije decimale;

(b)

podaci vrste „postotak” iskazuju se po jedinici s četiri decimale;

(c)

podaci vrste „cijeli broj” iskazuju se u jedinicama bez decimala;

(d)

podaci se iskazuju kao pozitivne vrijednosti osim u sljedećim slučajevima:

i.

podaci su suprotne vrste u odnosu na prirodni iznos stavke;

ii.

vrsta podatka omogućuje iskazivanje pozitivnih i negativnih vrijednosti;

iii.

u odgovarajućim uputama u prilozima od V. do XIV. ovoj Uredbi propisuje se drugačiji format izvješćivanja.

Članak 2.

Izvještajna valuta

1.   Za potrebe ove Uredbe „izvještajna valuta” znači valuta koja se koristi za pripremu financijskih izvješća pružatelja PEPP-a, osim ako nadležno tijelo zatraži drugačije.

2.   Podaci i brojke vrste „monetarni” iskazuju se u izvještajnoj valuti, za što je potrebna konverzija svih drugih valuta u izvještajnu valutu, osim ako je ovom Uredbom predviđeno drukčije.

3.   Ako se iskazuje vrijednost bilo koje imovine ili obveze izražena u valuti koja nije izvještajna valuta, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu kao da je konverzija izvršena po zaključnom tečaju na posljednji dan za koji je odgovarajući tečaj dostupan u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi ta imovina ili obveza.

4.   Ako se iskazuje vrijednost bilo kojeg prihoda ili rashoda, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu primjenom osnove za konverziju koja je korištena u računovodstvene svrhe.

5.   Konverzija u izvještajnu valutu provodi se primjenom tečaja iz istog izvora koji pružatelji PEPP-a koriste za financijska izvješća, osim ako nadležno tijelo zatraži drugačije.

Članak 3.

Predlošci za godišnje kvantitativno izvješćivanje

Pružatelji PEPP-a jednom godišnje dostavljaju informacije iz članka 1. Delegirane uredbe (EU) 2021/896 koristeći sljedeće predloške:

(a)

predložak PP.01.01 iz Priloga I., u kojem se navodi sadržaj podneska prema uputama iz odjeljka PP.01.01 Priloga II.;

(b)

predložak PP.01.02 iz Priloga I., u kojem se navode osnovne informacije o PEPP-u i izvješćivanju prema uputama iz odjeljka PP.01.02 Priloga II.;

(c)

predložak PP.52.01 iz Priloga I., u kojem se navode informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a prema uputama iz odjeljka PP.52.01 Priloga II.;

(d)

predložak PP.06.02 iz Priloga I., u kojem se navodi popis imovine po stavkama prema uputama iz odjeljka PP.06.02 Priloga II. i uz navođenje dopunske identifikacijske oznake (oznaka CIC) kako je navedeno u Prilogu III. i definirano u Prilogu IV.;

(e)

predložak PP.06.03 iz Priloga I., u kojem se navode informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drži pružatelj PEPP-a prema uputama iz odjeljka PP.06.03 Priloga II.;

(f)

predložak PP.08.03 iz Priloga I., u kojem se navode agregirane informacije o otvorenim pozicijama u izvedenicama prema uputama iz odjeljka PP.08.03 Priloga II. i uz navođenje oznake CIC kako je navedeno u Prilogu III. i definirano u Prilogu IV.

Članak 4.

Primjerenost dostavljenih informacija

Za potrebe članka 40. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/1238 pružatelji PEPP-a dužni su koristiti relevantne predloške iz Priloga I. ovoj Uredbi kako bi se osigurala stalna primjerenost dostavljenih informacija.

POGLAVLJE II.

OPĆE ODREDBE O SURADNJI I RAZMJENI INFORMACIJA

Članak 5.

Opća načela

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) olakšava redovitu razmjenu informacija među nadležnim tijelima matičnih država članica i država članica domaćina te ga se obavješćuje o svim bilateralnim razmjenama informacija ako su informacije bitne za dužnosti EIOPA-e.

Članak 6.

Jedinstvene kontaktne točke

Nadležna tijela dostavljaju EIOPA-i pojedinosti o jedinstvenim kontaktnim točkama te je obavješćuju o svim izmjenama tih pojedinosti. EIOPA vodi ažurirani popis jedinstvenih kontaktnih točaka i stavlja ga na raspolaganje nadležnim tijelima.

Članak 7.

Sredstvo razmjene informacija

Informacije i dokumentaciju u okviru suradnje i razmjene informacija iz poglavlja I. nadležna tijela i EIOPA šalju elektroničkim putem na siguran način. Nadležna tijela šalju elektroničku potvrdu po primitku tih informacija i dokumentacije.

Članak 8.

Valuta

Nadležna tijela i EIOPA pri međusobnoj razmjeni informacija iskazuju iznose u eurima. Međutim, nadležna tijela mogu za bilateralne razmjene informacija dogovoriti drugu valutu.

POGLAVLJE III.

SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA U POSTUPKU REGISTRACIJE I ODJAVE REGISTRACIJE

Članak 9.

Registracija PEPP-a

1.   Nadležna tijela dostavljaju EIOPA-i informacije iz članka 6. stavka 2. točaka (a), (b), (d), (f) i (g) Uredbe (EU) 2019/1238 koristeći predložak iz Priloga V. ovoj Uredbi.

2.   Nadležna tijela obavješćuju EIOPA-u o svim izmjenama informacija i dokumenata koji su dostavljeni u zahtjevu ispunjavanjem samo onih dijelova predloška iz Priloga V. u kojima je došlo do izmjena.

3.   EIOPA odmah obavješćuje nadležna tijela ako izmjene utječu na aktivnosti pružatelja PEPP-a u predmetnoj državi članici koristeći predloške iz Priloga VI. ili Priloga VIII.

4.   EIOPA obavješćuje relevantna nadležna tijela o registraciji proizvoda u središnji javni registar koristeći predložak iz Priloga VI.

Članak 10.

Otvaranje novog podračuna

1.   Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina i EIOPA-u o otvaranju novog podračuna koristeći predložak iz Priloga IX.

2.   Nadležno tijelo matične države članice potvrđuje primitak informacija i dokumenata koristeći obrazac iz Priloga X. Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina i EIOPA-u o svim izmjenama podračuna ispunjavanjem samo onih dijelova predloška iz Priloga IX. u kojima je došlo do izmjena.

Članak 11.

Informacije o nacionalnim odredbama

Koristeći predložak iz Priloga XIV. ovoj Uredbi nadležna tijela dostavljaju EIOPA-i poveznicu na sve sljedeće stavke:

(a)

tekstove nacionalnih zakona i drugih propisa kojima se uređuju uvjeti faze prikupljanja sredstava iz članka 47. Uredbe (EU) 2019/1238;

(b)

uvjete faze isplate iz članka 57. Uredbe (EU) 2019/1238;

(c)

prema potrebi informacije o dodatnim postupcima za podnošenje zahtjeva za pogodnosti i poticaje utvrđene na nacionalnoj razini.

Članak 12.

Odjava registracije PEPP-a

1.   Nadležno tijelo obavješćuje EIOPA-u o svojoj odluci o odjavi registracije PEPP-a koristeći predložak iz Priloga VII.

2.   EIOPA odjavljuje registraciju PEPP-a iz svojeg središnjeg javnog registra te o tome obavješćuje relevantna nadležna tijela koristeći predložak iz Priloga VIII.

POGLAVLJE IV.

STALNA SURADNJA I REDOVITA RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 13.

Suradnja nadležnih tijela i s EIOPA-om

1.   Suradnja nadležnih tijela i suradnja s EIOPA-om obuhvaća barem sljedeća područja:

(a)

nadzor;

(b)

inspekcije i istrage;

(c)

utvrđivanje i uklanjanje kršenja Uredbe (EU) 2019/1238;

(d)

informacije o pritužbama;

(e)

planirane nadzorne aktivnosti nad pružateljem ili prema potrebi distributerom PEPP-a za proizvod PEPP-a;

(f)

planirane nadzorne aktivnosti radi smanjenja štete štedišama PEPP-a, uključujući namjeru izvršenja intervencijskih ovlasti u pogledu proizvoda iz članka 63. Uredbe (EU) 2019/1238.

2.   EIOPA svake godine dostavlja dotičnom nadležnom tijelu države članice domaćina informacije o nadzoru PEPP-a koji se pruža u toj državi članici kako je predviđeno člankom 14.

3.   Na temelju zahtjeva podnesenog u skladu s člankom 16. nadležna tijela i EIOPA razmjenjuju, u mjeri u kojoj su im dostupne, sve informacije o PEPP-u koje su relevantne za izvršenje njihovih dužnosti, a nisu predviđene člankom 15.

4.   Nadležno tijelo matične države članice prema potrebi odmah obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina o svim nalazima iz postupka nadzornog pregleda koji se odnose na rizike koji proizlaze iz prekogranične prodaje ili podračuna PEPP-a ili na njih utječu. Nadležno tijelo matične države članice dostavlja te informacije ako je nadležno tijelo države članice domaćina već izrazilo zabrinutost.

5.   Nadležno tijelo države članice domaćina odmah obavješćuje nadležno tijelo matične države članice ako postoje razlozi zbog kojih smatra da bi aktivnosti pružatelja PEPP-a mogle utjecati na financijsku stabilnost tog pružatelja PEPP-a ili zaštitu potrošača u drugim državama članicama.

6.   Nadležno tijelo matične države članice surađuje s nadležnim tijelom države članice domaćina ne bi li procijenilo ima li pružatelj PEPP-a jasnu sliku ciljnog tržišta i rizika kojima su proizvodi izloženi ili bi mogli biti izloženi u državi članici domaćinu te koji su posebni povezani alati za upravljanje rizicima i unutarnje kontrole uspostavljeni, vodeći računa o načelu proporcionalnosti i pristupu koji se temelji na rizicima.

7.   U suradnji se posebno bave sljedećim rizičnim područjima:

(a)

profil štediša PEPP-a;

(b)

lokalna partnerstva i distribucijski partneri za PEPP;

(c)

rješavanje pritužbi;

(d)

usklađenost;

(e)

zaštita potrošača i svi drugi aspekti poslovanja pružatelja PEPP-a i distributera PEPP-a, uključujući zahtjeve u pogledu nadzora proizvoda i upravljanja.

Članak 14.

Redovita razmjena informacija

1.   EIOPA filtrira i izdvaja sljedeće informacije o svakom PEPP-u koji se pruža u državi članici domaćinu:

(a)

broj štediša PEPP-a u predmetnoj državi članici;

(b)

države članice za koje pružatelj PEPP-a nudi podračune;

(c)

broj zahtjeva za promjenu pružatelja i stvarnih prijenosa ako se konkretni podračun ne nudi u predmetnoj državi članici;

(d)

ako su dostupne, informacije o svakom PEPP-u koji se pruža u predmetnoj državi članici kako su navedene u:

i.

predlošku PP.01.02 iz Priloga I., u kojem se navode osnovne informacije o PEPP-u i izvješćivanju prema uputama iz odjeljka PP.01.02 Priloga II.;

ii.

predlošku PP.52.01 iz Priloga I., u kojem se navode informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a prema uputama iz odjeljka PP.52.01 Priloga II.;

iii.

predlošku PP.06.02 iz Priloga I., u kojem se navodi popis imovine po stavkama prema uputama iz odjeljka PP.06.02 Priloga II. i uz navođenje oznake CIC kako je navedeno u Prilogu III. i definirano u Prilogu IV.;

iv.

predlošku PP.06.03 iz Priloga I., u kojem se navode informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drže pružatelji PEPP-a prema uputama iz odjeljka PP.06.03 Priloga II.;

v.

predlošku PP.08.03 iz Priloga I., u kojem se navode agregirane informacije o otvorenim pozicijama u izvedenicama prema uputama iz odjeljka PP.08.03 Priloga II. i uz navođenje oznake CIC kako je navedeno u Prilogu III. i definirano u Prilogu IV.

Informacije iz prvog podstavka EIOPA svake godine za svaki PEPP stavlja na raspolaganje svim relevantnim nadležnim tijelima država članica domaćina.

2.   Članak 1. ne sprečava nadležna tijela da detaljnije podatke razmjenjuju češće ili na zahtjev.

POGLAVLJE V.

AD HOC SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 15.

Podnošenje zahtjeva za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Nadležno tijelo podnosi zahtjev nadležnom tijelu koje prima zahtjev koristeći predložak iz Priloga XI. Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev može zahtjevu priložiti sve pomoćne materijale koje smatra relevantnima. Ako je zahtjev za informacije bitan za dužnosti EIOPA-e, nadležno tijelo koje podnosi zahtjev prosljeđuje taj zahtjev i EIOPA-i.

2.   Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev navodi stupanj hitnosti zahtjeva. Ako zahtjev za suradnju uključuje zahtjev za informacije, nadležno tijelo koje podnosi zahtjev:

(a)

navodi, u mjeri u kojoj je to moguće, pojedinosti o traženim informacijama, među ostalim razloge zbog kojih se te informacije smatraju relevantnima za izvršenje njegovih dužnosti iz Uredbe (EU) 2019/1238;

(b)

navodi, prema potrebi, sva pitanja povezana s povjerljivosti traženih informacija, među ostalim sve posebne mjere opreza pri prikupljanju tih informacija.

3.   Ako svoj zahtjev opravdano smatra hitnim, nadležno tijelo koje podnosi zahtjev može ga podnijeti i na drugi način koji nije predviđen stavkom 1. pod uvjetom da se zahtjev naknadno dostavi elektroničkim putem u skladu s tim stavkom, osim ako se uključena nadležna tijela ne dogovore drugačije.

Članak 16.

Odgovor na zahtjev za suradnju ili razmjenu informacija

1.   Nadležno tijelo koje prima zahtjev dostavlja svoj odgovor nadležnom tijelu koje podnosi zahtjev koristeći predložak iz Priloga XII. Ako je odgovor bitan za dužnosti EIOPA-e, nadležno tijelo koje prima zahtjev prosljeđuje taj odgovor i EIOPA-i. Nadležno tijelo koje prima zahtjev u svojem odgovoru:

(a)

zahtijeva dodatno pojašnjenje što prije i u bilo kojem obliku ako ima dvojbe u vezi sa zahtjevom;

(b)

poduzima razumne korake u okviru svojih ovlasti potrebne za suradnju ili dostavu traženih informacija;

(c)

ispunjava zahtjev tako da se olakša pravodobno poduzimanje svih potrebnih regulatornih mjera, vodeći računa o složenosti zahtjeva i nužnosti uključivanja drugog nadležnog tijela;

(d)

dostavlja sve dodatne bitne informacije na vlastitu inicijativu.

2.   Ako zbog složenosti zahtjeva ili količine traženih informacija ne može odgovoriti u roku navedenom u zahtjevu, nadležno tijelo koje prima zahtjev:

(a)

odmah obavješćuje nadležno tijelo koje podnosi zahtjev o opravdanim razlozima za kašnjenje i procijenjenom datumu odgovora;

(b)

dostavlja već dostupne informacije koristeći predložak iz Priloga XII.;

(c)

dostavlja sve informacije koje nedostaju čim postanu dostupne na način kojim se omogućuje brzo poduzimanje svih potrebnih mjera.

Članak 17.

Suradnja i razmjena informacija u slučaju kršenja

1.   Čim saznaju za kršenje ili posumnjaju na kršenje od strane pružatelja PEPP-a ili distributera PEPP-a ili takvo kršenje pri ostvarenju slobode pružanja usluga ili slobode poslovnog nastana, nadležno tijelo ili prema potrebi EIOPA odmah o tome obavješćuju predmetno nadležno tijelo koristeći predložak iz Priloga XIII. Nadležno tijelo pošiljatelj obavijesti može obavijesti priložiti sve pomoćne materijale koje smatra potrebnima. Ako je kršenje bitno za dužnosti EIOPA-e, nadležno tijelo pošiljatelj obavijesti odmah obavješćuje i EIOPA-u koristeći predložak iz Priloga XIII.

2.   Nadležno tijelo pošiljatelj obavijesti ili prema potrebi EIOPA dostavljaju nadležnom tijelu primatelju obavijesti sve informacije potrebne za ocjenu predmetne stvari, posebno informacije o sljedećem:

(a)

vrsti, prirodi, značajnosti i trajanju kršenja ili kršenja na koje se sumnja;

(b)

ako su u planu, predloženim mjerama i mogućoj objavi mjera koje namjerava poduzeti nadležno tijelo pošiljatelj obavijesti;

(c)

dokazima na kojima su temeljili svoju odluku.

Nadležno tijelo primatelj obavijesti i prema potrebi EIOPA mogu od nadležnog tijela pošiljatelja obavijesti zatražiti sve druge informacije koje smatraju potrebnima za njihovu ocjenu i djelovanje.

3.   Ako smatra da bi informacije trebalo hitno poslati, nadležno tijelo pošiljatelj obavijesti može najprije usmeno obavijestiti nadležno tijelo primatelja obavijesti i prema potrebi EIOPA-u, pod uvjetom da te informacije naknadno dostavi elektroničkim putem u skladu sa stavkom 1., osim ako se uključena nadležna tijela ne dogovore drugačije.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 198, 25.7.2019., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/896 od 24. veljače 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodatnih informacija za potrebe konvergencije nadzornog izvješćivanja (Vidjeti stranicu 5 ovoga Službenog lista).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


PRILOG I.

Predlošci za izvješćivanje

PP.01.01.33

Sadržaj podneska

 

 

 

 

 

C0010

Oznaka predloška – Naziv predloška

 

 

PP.01.02.33 – Osnovne informacije - Općenito

R0010

 

PP.52.01.33 – Informacije o PEPP u i štedišama PEPP

R0020

 

PP.06.02.33 – Popis imovine

R0030

 

PP.06.03.33 – Subejkti za zajednička ulaganja- transparentni pristup

R0040

 

PP.08.03.33 – Agregirane informacije o otvorenin pozicijama u izvedenicama

R0050

 

PP.01.02.33

OSNOVNE INFORMACIJE – OPĆENITO

 

 

 

 

 

C0010

Naziv PEPP-a

R0010

 

Registracijski broj PEPP-a

R0020

 

Jezik na kojem se sastavljaju izvješća

R0030

 

Datum podnošenja izvješća

R0040

 

Završetak financijske godine

R0050

 

Izvještajni referentni datum

R0060

 

Redovito/ad-hoc podnošenje izvješća

R0070

 

Izvještajna valuta

R0090

 

Proizvod se još uvijek prodaje?

R0260

 

Vrsta subjekta

R0270

 

Upotreba zajedničkog skupa imovine za sve ulagačke opcije

R0280

 

PP.52.01.33

Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a (1)

 

 

 

 

Troškovi

 

 

Administrativni troškovi

Troškovi distribucije

Troškovi ulaganja

Troškovi kapitalnih jamstava ako postoje

 

 

 

Troškovi savjetovanja

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Osnovni PEPP

R0010

 

 

 

 

 

Alternativne ulagačke opcije

R0040

 

 

 

 

 

Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a (2)

Država

 


 

 

 

 

 

Broj štediša PEPP-a

Financijski i štedni tokovi

 

Ukupni bruto primljeni doprinosi

Ukupni bruto povrati ulaganja

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Osnovni PEPP

R0010

 

 

 

 

Prodaje se u državi

R0020

 

 

 

 

Ne prodaje se

R0030

 

 

 

 

Alternativne ulagačke opcije

R0040

 

 

 

 

Prodaje se u državi

R0050

 

 

 

 

Ne prodaje se

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Financijski i štedni tokovi

 

 

 

 

 

 

 

Broj Obavijesti u skladu s Člankom 20. Stavkom 1. Primljenih od štediša PEPP-a koji su Prenijeli Boravište u drugu Državu članicu

 

 

Isplaćena nemirovinska primanja

 

 

 

 

Ukupno isplaćena primanja

Isplaćena mirovinska primanja

Mirovinska primanja Isplaćena U obliku rente

Mirovinska primanja Isplaćena Jednokratno

Mirovinska primanja Isplaćena Slobodnim povlačenjem sredstava

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Financijski i štedni tokovi

 

 

Imovina

Obveze

Broj zahtjeva za otvaranje Podračuna U skladu s Člankom 20. Stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

Broj podračuna otvorenih U skladu s člankom 20. Stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238

Broj zahtjeva Štediša PEPP-a za Promjenu pružatelja u skladu S člankom 20. Stavkom 5. Točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238

Stvarni prijenosi izvršeni U skladu S člankom 20. Stavkom 5. Točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238

Broj zahtjeva Štediša PEPP-a za promjenu pružatelja podnesenih U skladu s člankom 52. Stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

Stvarni prijenosi izvršeni U skladu s člankom 52. Stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Broj pritužbi

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

Popis imovine

Informacije o pozicijama koje se drže

Identifikacijska oznaka imovine i vrsta oznake

Osnovni PEPP/alternativne ulagačke opcije

Država skrbništva

Skrbnik

Količina

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Nominalni iznos

Metoda vrednovanja

Nabavna vrijednost

Obračunate kamate

Tržišna vrijednost imovine

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

Informacije o imovini

Identifikacijska oznaka imovine i vrsta oznake

Naslov stavke

Naziv izdavatelja

Oznaka izdavatelja i vrsta oznake izdavatelja

Sektor izdavatelja

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Grupa izdavatelja

Oznaka grupe izdavatelja i Vrsta oznake grupe izdavatelja

Država izdavatelja

Valuta

Oznaka CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternativno ulaganje

Vanjski rejting

Imenovana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI)

Jedinična cijena

Jedinični postotak nominalnog iznosa cijene

Trajanje

Datum dospijeća

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

Identifikacijska oznaka Subjekta za zajednička ulaganja i vrsta oznake

Kategorija odnosne imovine

Država izdavanja

Valuta

Ukupni iznos

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

Informacije o pozicijama koje se drže – zamišljeni iznos

 

 

 

 

 

Zamišljeni iznos

Osnovni PEPP

Alternativno ulaganje

Imovina u okviru PEPP-a

C0010

C0030

C0050

Kamatni ugovori o razmjeni (D1)

R0010

 

 

 

Valutni terminski ugovor (F2)

R0020

 

 

 

Druge izvedenice

R0030

 

 

 

Informacije o pozicijama koje se drže – vrijednost

 

 

 

 

 

Vrijednost

 

 

Osnovni PEPP

Alternativne ulagačke opcije

Imovina u okviru PEPP-a

 

 

C0020

C0040

C0060

Kamatni ugovori o razmjeni (D1)

R0010

 

 

 

Valutni terminski ugovor (F2)

R0020

 

 

 

Druge izvedenice

R0030

 

 

 


PRILOG II.

UPUTE O PREDLOŠCIMA ZA IZVJEŠĆIVANJE

U ovom Prilogu navode se dodatne upute o predlošcima navedenima u Prilogu I.

U cijelom tekstu ovog Priloga izraz „ovaj obrazac” odnosi se na obrasce koji se ispunjavaju u skladu s uputama iz različitih dijelova ovog Priloga.

PP.01.01.33 – Sadržaj podneska

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija o paneuropskim osobnim mirovinskim proizvodima (PEPP).

Ako je potrebno posebno obrazloženje, objašnjenje se ne dostavlja u predlošku za izvješćivanje, već je ono dio dijaloga između subjekta koje pruža PEPP i nadležnih tijela.

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Osnovne informacije – općenito

Ovaj se predložak uvijek dostavlja. Jedina je mogućnost: 1 – Izvješćuje se

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a

Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

 

1 – Izvješćuje se

 

0 – Ne izvješćuje se zbog drugog razloga (u tom slučaju potrebno je posebno obrazloženje)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Popis imovine

Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

 

1 – Izvješćuje se

 

0 – Ne izvješćuje se zbog drugog razloga (u tom slučaju potrebno je posebno obrazloženje)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

 

1 – Izvješćuje se

 

2 – Ne izvješćuje se jer nema subjekata za zajednička ulaganja

 

0 – Ne izvješćuje se (u tom slučaju potrebno je posebno obrazloženje)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Agregirane informacije o otvorenim pozicijama u izvedenicama

Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

 

1 – Izvješćuje se

 

2 – Ne izvješćuje se jer nema transakcija izvedenicama

 

0 – Ne izvješćuje se zbog drugog razloga (u tom slučaju potrebno je posebno obrazloženje)

PP.01.02 – Osnovne informacije – općenito

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje osnovnih informacija o PEPP-u.

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0010/R0010

Naziv PEPP-a

Komercijalni naziv PEPP-a (specifičan za poduzeće).

C0010/R0020

Registracijski broj PEPP-a

Registracijski broj PEPP-a, koji dodjeljuje EIOPA.

C0010/R0030

Jezik na kojem se sastavljaju izvješća

Navodi se dvoslovna oznaka, prema normi ISO 639-1, jezika na kojem se podnose informacije.

C0010/R0040

Datum podnošenja izvješća

Navodi se oznaka, prema normi ISO 8601, datuma podnošenja izvješća nadzornom tijelu (gggg–mm–dd).

C0010/R0050

Završetak financijske godine

Navodi se oznaka, prema normi ISO 8601, završetka financijske godine poduzeća (gggg–mm–dd), npr. 2017–12–31.

C0010/R0060

Izvještajni referentni datum

Navodi se oznaka, prema normi ISO 8601, datuma kojim se utvrđuje zadnji dan izvještajnog razdoblja (gggg–mm–dd).

C0010/R0070

Redovito/ad-hoc podnošenje izvješća

Navodi se odnosi li se podnošenje informacija na redovito podnošenje informacija ili ad-hoc podnošenje informacija.

Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis mogućnosti:

1

– redovito izvješćivanje

2

ad-hoc izvješćivanje.

C0010/R0090

Izvještajna valuta

Navodi se slovna oznaka, prema normi ISO 4217, valute monetarnih iznosa koja se koristi u svakom izvješću.

C0010/R0260

PEPP se još uvijek prodaje?

Navodi se prodaje li se proizvod još uvijek ili ne.

Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis:

još se prodaje

ne prodaje se.

C0010/R0270

Vrsta subjekta

Navodi se vrsta subjekta kojoj pripada pružatelj PEPP-a koji dostavlja podatke o svojem PEPP-u.

Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis:

kreditna institucija (u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (1))

društvo za osiguranje (u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (2))

institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (u skladu s Direktivom 2016/2341/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (3))

investicijsko društvo (u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (4))

društvo za investicije ili društvo za upravljanje (u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  (5))

upravitelj alternativnih investicijskih fondova u EU-u (UAIF u EU-u) (u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (6)).

C0010/R0280

Upotreba zajedničkog skupa imovine za sve ulagačke opcije

Navodi se upotrebljava li se zajednički skup imovine za sve ulagačke opcije.

Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis:

 

1 – da

2 – ne.

PP.52.01 – Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje detaljnijih informacija o konkretnom PEPP-u. Usto se neke informacije o određenoj ulagačkoj opciji u okviru PEPP-a, tj. osnovnom PEPP-u ili alternativnim ulagačkim opcijama, dodatno raščlanjuju po državi u kojoj se predmetni proizvod prodaje ili po otvorenim podračunima. Ako alternativne ulagačke opcije postanu pojedinačno ili agregirano značajne u odnosu na štednje u okviru osnovnog PEPP-a, navode se detaljnije informacije ili zasebne informacije za svaku ulagačku opciju.

Sve vrijednosti iskazuju se kako bi se navele u skladu s bonitetnim okvirom kojim je obuhvaćen predmetni subjekt.

Informacije o svim alternativnim ulagačkim opcijama iskazuju se agregirano.

Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a (1)

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0020/R0010

Administrativni troškovi osnovnog PEPP-a

Ukupni iznos administrativnih troškova upravljanja PEPP-om naplaćen štediši PEPP-a tijekom izvještajnog razdoblja.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove osnovnog PEPP-a.

C0040/R0010

Troškovi distribucije osnovnog PEPP-a

Ukupni iznos troškova distribucije PEPP-a. Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove osnovnog PEPP-a.

C0050/R0010

Troškovi savjetovanja o osnovnom PEPP-u

Ukupni iznos troškova savjetovanja o PEPP-u naplaćen tijekom izvještajnog razdoblja.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove osnovnog PEPP-a.

C0060/R0010

Troškovi ulaganja u okviru osnovnog PEPP-a

Ukupni iznos troškova ulaganja povezanih s PEPP-om naplaćen tijekom izvještajnog razdoblja. Ti troškovi obuhvaćaju pristojbe za čuvanje imovine, aktivnosti koje proizlaze iz izvršavanja transakcija te druge troškove koji su povezani s investicijskim aktivnostima, ali ne mogu se pripisati dvjema prethodno navedenim kategorijama.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove osnovnog PEPP-a.

C0100/R0010

Troškovi kapitalnih jamstava u okviru osnovnog PEPP-a ako postoje

Ukupni iznos troškova kapitalnih jamstava u okviru PEPP-a naplaćen tijekom izvještajnog razdoblja.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove osnovnog PEPP-a.

C0020/R0040

Administrativni troškovi alternativnih ulagačkih opcija

Ukupni iznos administrativnih troškova povezanih s upravljanjem PEPP-om naplaćen štediši PEPP-a tijekom izvještajnog razdoblja.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove alternativnih ulagačkih opcija.

C0040/R0040

Troškovi distribucije alternativnih ulagačkih opcija

Ukupni iznos troškova povezanih s distribucijom PEPP-a.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove alternativnih ulagačkih opcija.

C0050/R0040

Troškovi savjetovanja o alternativnim ulagačkim opcijama.

Ukupni iznos troškova savjetovanja o PEPP-u naplaćen tijekom izvještajnog razdoblja.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove alternativnih ulagačkih opcija.

C0060/R0040

Troškovi ulaganja u okviru alternativnih ulagačkih opcija

Ukupni iznos troškova ulaganja povezanih s PEPP-om naplaćen tijekom izvještajnog razdoblja. Ti troškovi obuhvaćaju pristojbe za čuvanje imovine, aktivnosti koje proizlaze iz izvršavanja transakcija te druge troškove koji su povezani s investicijskim aktivnostima, ali ne mogu se pripisati dvjema prethodno navedenim kategorijama.

Iznos se odnosi na jednokratne i ponavljajuće troškove alternativnih ulagačkih opcija.

Informacije o PEPP-u i štedišama PEPP-a (2)

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

Z0010

Država

Dvoslovna oznaka matične države članice ili države članice domaćina PEPP-a prema normi ISO 3166-1. Ta se stavka ispunjava za svaku državu u kojoj je dostupan podračun ili se pruža PEPP.

C0150/R0020

Broj štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi

Broj štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0160/R0020

Ukupni bruto primljeni doprinosi za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Ukupni iznos doprinosa koje su tijekom izvještajnog razdoblja uplatili štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0170/R0020

Ukupni bruto povrati ulaganja za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Ukupni iznos bruto povrata ulaganja dodijeljenih štedišama PEPP-a. Ta vrijednost nije umanjena za troškove ulaganja u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0190/R0020

Ukupna primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Ukupni iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje sva isplaćena primanja, tj. među ostalim za biometrijske rizike i druge moguće opcije uključene u određeni proizvod.

C0200/R0020

Mirovinska primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja.

C0210/R0020

Mirovinska primanja isplaćena u obliku rente za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena u obliku rente.

C0220/R0020

Mirovinska primanja isplaćena jednokratno za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje samo jednokratne isplate mirovinskih primanja.

C0230/R0020

Mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava.

C0240/R0020

Nemirovinska primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi. Taj iznos uključuje samo primanja za nemirovinska pokrića, tj. za biometrijske rizike i druge moguće opcije.

C0250/R0020

Broj obavijesti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 primljenih od štediša PEPP-a koji su prenijeli boravište u drugu državu članicu za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj obavijesti o prijenosu boravišta štediše PEPP-a u drugu državu članicu primljenih od štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0260/R0020

Broj zahtjeva za otvaranje podračuna u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj zahtjeva za otvaranje novog podračuna osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi primljenih od štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0270/R0020

Broj podračuna otvorenih u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj stvarnih podračuna osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi otvorenih na temelju primljenih zahtjeva štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0280/R0020

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0290/R0020

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0300/R0020

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0310/R0020

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se prodaje u državi

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a na temelju zahtjeva koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi.

C0320/R0020

Imovina osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi

Ukupni iznos imovine povezane s osnovnim PEPP-om koji se prodaje u državi.

C0330/R0020

Obveze osnovnog PEPP-a koji se prodaje u državi

Ukupni iznos tehničkih pričuva i prema potrebi ostalih obveza povezanih s osnovnim PEPP-om koji se prodaje u državi.

C0340/R0020

Broj pritužbi u vezi s osnovnim PEPP-om koji se prodaje u državi

Ukupni broj pritužbi primljenih tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s osnovnim PEPP-om koji se prodaje u državi.

C0150/R0030

Broj štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje

Broj štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje

C0160/R0030

Ukupni bruto primljeni doprinosi za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Ukupni iznos doprinosa koje su tijekom izvještajnog razdoblja uplatili štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0170/R0030

Ukupni bruto povrati ulaganja za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Ukupni iznos bruto povrata ulaganja dodijeljenih štedišama PEPP-a. Ta vrijednost nije umanjena za troškove ulaganja u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0190/R0030

Ukupna primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Ukupni iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a za osnovni PEPP koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje sva isplaćena primanja, tj. među ostalim za biometrijske rizike i druge moguće opcije uključene u određeni proizvod.

C0200/R0030

Mirovinska primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja.

C0210/R0030

Mirovinska primanja isplaćena u obliku rente za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena u obliku rente.

C0220/R0030

Mirovinska primanja isplaćena jednokratno za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje samo jednokratne isplate mirovinskih primanja.

C0230/R0030

Mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava.

C0240/R0030

Nemirovinska primanja isplaćena za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje. Taj iznos uključuje samo primanja za nemirovinska pokrića, tj. za biometrijske rizike i druge moguće opcije.

C0250/R0030

Broj obavijesti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 primljenih od štediša PEPP-a koji su prenijeli boravište u drugu državu članicu za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj obavijesti o prijenosu boravišta štediše PEPP-a u drugu državu članicu koje su primljene od štediša PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0260/R0030

Broj zahtjeva za otvaranje podračuna u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj zahtjeva za otvaranje novog podračuna osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje primljenih od štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0270/R0030

Broj podračuna otvorenih u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj stvarnih podračuna osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje otvorenih na temelju primljenih zahtjeva štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0280/R0030

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0290/R0030

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0300/R0030

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0310/R0030

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a na temelju zahtjeva koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje.

C0320/R0030

Imovina u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje

Ukupna količina imovine povezane s osnovnim PEPP-om koji se ne prodaje.

C0330/R0030

Obveze u okviru osnovnog PEPP-a koji se ne prodaje

Ukupni iznos tehničkih pričuva i prema potrebi ostalih obveza povezanih s osnovnim PEPP-om koji se ne prodaje.

C0340/R0030

Broj pritužbi za osnovni PEPP koji se ne prodaje

Ukupni broj pritužbi primljenih tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s osnovnim PEPP-om koji se ne prodaje.

C0150/R0050

Broj štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi

Broj štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0160/R0050

Ukupni bruto primljeni doprinosi za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Ukupni iznos doprinosa koje su tijekom izvještajnog razdoblja uplatili štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0170/R0050

Ukupni bruto povrati ulaganja za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Ukupni iznos bruto povrata ulaganja dodijeljenih štedišama PEPP-a. Ta vrijednost nije umanjena za troškove ulaganja u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0190/R0050

Ukupna primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Ukupni iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje sva isplaćena primanja, tj. među ostalim za biometrijske rizike i ostale moguće opcije uključene u određeni proizvod.

C0200/R0050

Mirovinska primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja.

C0210/R0050

Mirovinska primanja isplaćena u obliku rente za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena u obliku rente.

C0220/R0050

Mirovinska primanja isplaćena jednokratno za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje samo jednokratne isplate mirovinskih primanja.

C0230/R0050

Mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava.

C0240/R0050

Nemirovinska primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi. Taj iznos uključuje samo primanja za nemirovinska pokrića, tj. za biometrijske rizike i druge moguće opcije.

C0240/R0050

Broj obavijesti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 primljenih od štediša PEPP-a koji su prenijeli boravište u drugu državu članicu za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj obavijesti o prijenosu boravišta štediše PEPP-a u drugu državu članicu primljenih od štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0260/R0050

Broj zahtjeva za otvaranje podračuna u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj zahtjeva za otvaranje novog podračuna alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi primljenih od štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0270/R0050

Broj podračuna otvorenih u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj stvarnih podračuna alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi otvorenih na temelju primljenih zahtjeva štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0280/R0050

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0290/R0050

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0300/R0050

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0310/R0050

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a na temelju zahtjeva koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi.

C0320/R0050

Imovina u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi

Ukupna količina imovine povezane s alternativnim ulagačkim opcijama koje se prodaju u državi.

C0330/R0050

Obveze u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se prodaju u državi

Ukupni iznos tehničkih pričuva i prema potrebi ostalih obveza povezanih s alternativnim ulagačkim opcijama koje se prodaju u državi.

C0340/R0050

Broj pritužbi za alternativne ulagačke opcije koje se prodaju u državi

Ukupni broj pritužbi primljenih tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s alternativnim ulagačkim opcijama koje se prodaju u državi.

C0149/R0060

Broj alternativnih ulagačkih opcija ponuđenih za proizvod PEPP-a koji se ne prodaje

Broj alternativnih ulagačkih opcija ponuđenih za proizvod PEPP-a koji se ne prodaje.

C0150/R0060

Broj štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju

Broj štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0160/R0060

Ukupni bruto primljeni doprinosi za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Ukupni iznos doprinosa koje su tijekom izvještajnog razdoblja uplatili štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0170/R0060

Ukupni bruto povrati ulaganja za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Ukupni iznos bruto povrata ulaganja dodijeljenih štedišama PEPP-a. Ta vrijednost nije umanjena za troškove ulaganja u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0190/R0060

Ukupna primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Ukupni iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje sva isplaćena primanja, tj. među ostalim za biometrijske rizike i druge moguće opcije uključene u određeni proizvod.

C0200/R0060

Mirovinska primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja.

C0210/R0060

Mirovinska primanja isplaćena u obliku rente za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena u obliku rente.

C0220/R0060

Mirovinska primanja isplaćena jednokratno za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje samo jednokratne isplate mirovinskih primanja.

C0230/R0060

Mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje samo mirovinska primanja isplaćena slobodnim povlačenjem sredstava.

C0240/R0060

Nemirovinska primanja isplaćena za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Iznos primanja isplaćenih tijekom izvještajnog razdoblja štedišama PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju. Taj iznos uključuje samo primanja za nemirovinska pokrića, tj. za biometrijske rizike i druge moguće opcije.

C0250/R0060

Broj obavijesti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1238 primljenih od štediša PEPP-a koji su prenijeli boravište u drugu državu članicu za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj obavijesti o prijenosu boravišta štediše PEPP-a u drugu državu članicu primljenih od štediša PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0260/R0060

Broj zahtjeva za otvaranje podračuna u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj zahtjeva za otvaranje novog podračuna alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju primljenih od štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0270/R0060

Broj podračuna otvorenih u skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj stvarnih podračuna alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju otvorenih na temelju primljenih zahtjeva štediša PEPP-a koji su pružatelja PEPP-a obavijestili o namjeravanom prijenosu boravišta u drugu državu članicu.

C0280/R0060

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 20. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0290/R0060

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a zbog toga što aktualni pružatelj PEPP-a ne može izraditi podračun za štediše PEPP-a koji prenose boravište u drugu državu članicu u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0300/R0060

Broj zahtjeva štediša PEPP-a za promjenu pružatelja u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj zahtjeva za promjenu na drugog pružatelja PEPP-a koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0310/R0060

Stvarni prijenosi izvršeni u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Broj stvarnih prijenosa na drugog pružatelja PEPP-a na temelju zahtjeva koje su u skladu s člankom 52. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1238 podnijeli štediše PEPP-a u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju.

C0320/R0060

Imovina u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju

Ukupna količina imovine povezane s alternativnim ulagačkim opcijama koje se ne prodaju.

C0330/R0060

Obveze u okviru alternativnih ulagačkih opcija koje se ne prodaju

Ukupni iznos tehničkih pričuva i prema potrebi ostalih obveza povezanih s alternativnim ulagačkim opcijama koje se ne prodaju.

C0340/R0060

Broj pritužbi za alternativne ulagačke opcije koje se ne prodaju

Ukupni broj pritužbi primljenih tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s alternativnim ulagačkim opcijama koje se ne prodaju.

PP.06.02 – Popis imovine – opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija o PEPP-ovima uz daljnju raščlambu po osnovnom PEPP-u i alternativnim ulagačkim opcijama. Ako alternativne ulagačke opcije postanu pojedinačno ili agregirano značajne u odnosu na štednje u okviru osnovnog PEPP-a, navode se detaljnije informacije ili zasebne informacije za svaku ulagačku opciju.

Kategorije imovine u ovom predlošku istovjetne su onima definiranima u Prilogu IV. – Definicije izraza iz tablice oznaka CIC, a upućivanja na dopunsku identifikacijsku oznaku („oznaka CIC”) odnose se na Prilog III. – Tablica oznaka CIC.

U ovom se predlošku po stavkama (tj. ne na transparentnoj osnovi) navodi popis imovine povezane s PEPP-om koja se može razvrstati u kategorije imovine od 0 do 9 uz sljedeće iznimke:

(a)

gotovina se navodi u jednom retku po valuti za svaku kombinaciju stavki C0060, C0070, C0080 i C0090;

(b)

prenosivi depoziti (novčani ekvivalenti) i drugi depoziti s dospijećem kraćim od godinu dana navode se u jednom retku po paru banke i valute za svaku kombinaciju stavki C0060, C0070, C0080, C0090 i C0290;

(c)

depoziti kod cedenata navode se u jednom retku za svaku kombinaciju stavki C0060, C0070, C0080 i C0090.

Ovaj se predložak sastoji od dviju tablica: Informacije o pozicijama koje se drže i Informacije o imovini.

U tablici s informacijama o pozicijama koje se drže svaka stavka imovine navodi se zasebno u onoliko redaka koliko je potrebno da se ispravno unesu sve nemonetarne varijable koje se zahtijevaju u tablici, osim stavke „količina”. Ako se jednoj varijabli mogu pripisati dvije vrijednosti za istu stavku imovine, tu je stavku potrebno navesti u više redaka.

U tablici s informacijama o imovini svaka se stavka imovine zasebno navodi, po jedna stavka u svakom retku, uz ispunjavanje svih primjenjivih varijabli koje se zahtijevaju u tablici. Imovina se raspodjeljuje po ulagačkim opcijama u okviru PEPP-a (osnovni PEPP i alternativne ulagačke opcije), osim ako sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a dijele isti skup imovine – u tom se slučaju imovina označava kao „zajednička imovina u okviru PEPP-a”. Ako alternativne ulagačke opcije postanu pojedinačno ili agregirano značajne u odnosu na štednje u okviru osnovnog PEPP-a, navode se detaljnije informacije ili zasebne informacije za svaku ulagačku opciju.

Sve vrijednosti navode se u skladu s bonitetnim okvirom kojim je obuhvaćen predmetni subjekt. Ako je sektorskim propisima pružatelj PEPP-a izuzet iz obveze izvješćivanja o vanjskom rejtingu i vanjskoj instituciji za procjenu kreditnog rizika („ECAI”), informacije za polje (C0250) i polje (C0260) mogu biti ograničene (ne navode se). U drugim se slučajevima te informacije navode.

Informacije o pozicijama koje se drže

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0011

Identifikacijska oznaka imovine i vrsta oznake

Ove su informacije kombinacija podataka o identifikacijskoj oznaci imovine (stupci

C0010 i C0110 iz odluke Odbora nadzornika) i vrsti identifikacijske oznake imovine (stupci C0020 i C0120 iz odluke Odbora nadzornika), pri čemu se za identifikacijsku oznaku imovine upotrebljava:

oznaka ISIN prema normi ISO 6166.

Samo ako oznaka ISIN nije dostupna:

ostale priznate oznake (npr.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

dodijeljena oznaka ako ostale priznate oznake nisu dostupne. Ta oznaka mora biti jedinstvena i dosljedno se primjenjivati tijekom vremena.

Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka imovine”:

1

– ISO 6166 za oznaku ISIN

2

– CUSIP (broj Odbora za postupke jedinstvenog označivanja vrijednosnih papira koji društvima iz SAD-a i Kanade dodjeljuje ured za usluge CUSIP-a)

3

– SEDOL (identifikacijska oznaka vrijednosnog papira koju dodjeljuje Londonska burza)

4

– WKN („Wertpapier Kenn-Nummer”, njemačka alfanumerička identifikacijska oznaka)

 

 

5

– Bloomberg Ticker (slovna oznaka Bloomberg kojom se označuju vrijednosni papiri društava)

6

– BBGID (globalna identifikacijska oznaka Bloomberg)

7

– Reuters RIC (oznaka financijskih instrumenata Reuters)

8

– FIGI (globalna identifikacijska oznaka financijskih instrumenata)

9

– druga oznaka članova Udruge nacionalnih agencija za numeriranje

99 – dodijeljena oznaka

Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno navesti istu identifikacijsku oznaku imovine, treba navesti identifikacijsku oznaku imovine i slovnu oznaku valute prema normi ISO 4217, kao u sljedećem primjeru:

„oznaka + EUR”. U tom slučaju za vrstu identifikacijske oznake imovine navodi se opcija „99” i opcija izvorne identifikacijske oznake imovine, kao u sljedećem primjeru u kojem je oznaka iskazana spojem oznake ISIN i valute: „99/1”.

C0010

Osnovni

PEPP/alternativne ulagačke opcije

Vrsta ulagačke opcije u okviru PEPP-a. U ovom se polju proizvod raščlanjuje na osnovni PEPP i alternativne ulagačke opcije. Treća opcija za imovinu u okviru PEPP-a upotrebljava se ako sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a dijele isti skup imovine.

Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis:

1

– osnovni PEPP

2

– alternativne ulagačke opcije

3

– zajednička imovina u okviru PEPP-a.

C0040

Država skrbništva

Dvoslovna oznaka, prema normi ISO 3166-1, države u kojoj je imovina pohranjena na skrbništvo. Za navođenje međunarodnih skrbnika, npr. Euroclear, država skrbništva država je koja odgovara pravnom sjedištu gdje je usluga skrbništva ugovorno definirana.

Ako je ista vrsta imovine pohranjena na skrbništvo u više od jedne države, svaka se stavka imovine navodi odvojeno u onoliko redaka koliko je potrebno da bi se pravilno utvrdile sve države skrbništva.

Kad je riječ o nekretninama, država izdavatelja utvrđuje se prema adresi nekretnine.

C0050

Skrbnik

Oznaka LEI ili, ako ona nije dostupna, naziv financijske institucije koja je skrbnik.

Ako je ista vrsta imovine pohranjena na skrbništvo kod više skrbnika, svaka se stavka imovine navodi odvojeno u onoliko redaka koliko je potrebno da bi se pravilno utvrdili svi skrbnici.

C0060

Količina

Broj stavki imovine, za relevantnu imovinu.

Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Nominalni iznos (C0070).

C0070

Nominalni iznos

Nepodmireni iznos glavnice izmjeren po nominalnom iznosu za svu imovinu za koju je ova stavka relevantna te po nominalnom iznosu za novac i novčane ekvivalente.

Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Količina (C0060).

C0075

Metoda vrednovanja

Načini vrednovanja financijskog instrumenta:

1

– vrednovanje po tržišnoj vrijednosti

2

– tržišno konzistentno vrednovanje

3

– tržišno konzistentno vrednovanje nije primjenjivo.

C0080

Nabavna vrijednost

Ukupna nabavna vrijednost imovine, čista vrijednost bez obračunate kamate.

C0090

Obračunate kamate

Kvantificira se iznos obračunate kamate nakon datuma zadnjeg kupona za kamatonosne vrijednosne papire.

C0100

Tržišna vrijednost imovine

Tržišna vrijednost imovine.

Informacije o imovini

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0011

Identifikacijska oznaka imovine i vrsta oznake

Ove su informacije kombinacija podataka o identifikacijskoj oznaci imovine (stupci

C0010 i C0110 iz odluke Odbora nadzornika) i vrsti identifikacijske oznake imovine (stupci C0020 i C0120 iz odluke Odbora nadzornika), pri čemu se za identifikacijsku oznaku imovine upotrebljava:

oznaka ISIN prema normi ISO 6166.

Samo ako oznaka ISIN nije dostupna:

ostale priznate oznake (npr.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

dodijeljena oznaka ako ostale priznate oznake nisu dostupne. Ta oznaka mora biti jedinstvena i dosljedno se primjenjivati tijekom vremena.

Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka imovine”:

1

– ISO 6166 za oznaku ISIN

2

– CUSIP (broj Odbora za postupke jedinstvenog označivanja vrijednosnih papira koji društvima iz SAD-a i Kanade dodjeljuje ured za usluge CUSIP-a)

3

– SEDOL (identifikacijska oznaka vrijednosnog papira koju dodjeljuje Londonska burza)

4

– WKN („Wertpapier Kenn-Nummer”, njemačka alfanumerička identifikacijska oznaka)

5

– Bloomberg Ticker (slovna oznaka Bloomberg kojom se označuju vrijednosni papiri društava)

6

– BBGID (globalna identifikacijska oznaka Bloomberg)

7

– Reuters RIC (oznaka financijskih instrumenata Reuters)

8

– FIGI (globalna identifikacijska oznaka financijskih instrumenata)

9

– druga oznaka članova Udruge nacionalnih agencija za numeriranje

99 – dodijeljena oznaka

Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno navesti istu identifikacijsku oznaku imovine, treba navesti identifikacijsku oznaku imovine i slovnu oznaku valute prema normi ISO 4217, kao u sljedećem primjeru: „oznaka + EUR”. U tom slučaju za vrstu identifikacijske oznake imovine navodi se opcija „99” i opcija izvorne identifikacijske oznake imovine, kao u

 

 

sljedećem primjeru u kojem je oznaka iskazana spojem oznake ISIN i valute: „99/1”.

C0130

Naslov stavke

Naziv imovine (ili adresa u slučaju nekretnina).

 

Naziv izdavatelja

Naziv izdavatelja, definiran kao subjekt koji izdaje imovinu ulagateljima.

Ako je dostupan, ova stavka odgovara nazivu subjekta u bazi podataka LEI. Ako nije dostupan, odgovara pravnom nazivu.

Kad je riječ o investicijskim fondovima/udjelima u investicijskim fondovima, naziv izdavatelja odgovara nazivu upravitelja fonda.

C0150

Oznaka izdavatelja i vrsta oznake izdavatelja

Ove su informacije kombinacija podataka o oznaci izdavatelja (stupac C0150 iz odluke Odbora nadzornika) i vrsti oznake izdavatelja (stupac C0160 iz odluke Odbora nadzornika).

Za oznaku izdavatelja upotrebljava se LEI. Ako oznaka LEI nije dostupna, ova se stavka ne navodi.

Kad je riječ o investicijskim fondovima/udjelima u investicijskim fondovima, oznaka izdavatelja odgovara oznaci upravitelja fonda.

Navodi se vrsta oznake koja se upotrebljava u stavci „Oznaka izdavatelja”. Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa: 1 – LEI

9 – nema.

Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti ako se odnosi na hipoteke i kredite fizičkim osobama. Ova se stavka ne primjenjuje na kategorije CIC 71, CIC 75 i kategoriju CIC 9 – Nekretnine.

C0170

Sektor izdavatelja

Ekonomski sektor izdavatelja na temelju zadnje verzije oznake NACE (kako je objavljeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća  (7)). Za navođenje sektora potrebno je upotrijebiti barem slovnu oznaku NACE kojom se označuje područje (npr. prihvatljivo je „A” ili „A0111”), osim za oznaku NACE koja se odnosi na „financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja”, za koje je potrebno navesti slovo kojim se označuje područje i u nastavku četveroznamenkastu oznaku razreda (npr. „K6411”).

Kad je riječ o investicijskim fondovima, sektor izdavatelja odgovara sektoru upravitelja fonda.

C0180

Grupa izdavatelja

Naziv krajnjeg matičnog subjekta izdavatelja. Kad je riječ o investicijskim fondovima, grupa se odnosi na grupu upravitelja fonda.

Ako je dostupan, ova stavka odgovara nazivu subjekta u bazi podataka LEI. Ako nije dostupan, odgovara pravnom nazivu.

C0190

Oznaka grupe izdavatelja i vrsta oznake grupe izdavatelja

Ove su informacije kombinacija podataka o oznaci grupe izdavatelja (stupac C0190 iz odluke Odbora nadzornika) i vrsti oznake grupe izdavatelja (stupac C0200 iz odluke Odbora nadzornika).

Kao identifikacijska oznaka grupe izdavatelja upotrebljava se identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI). Ako oznaka LEI nije dostupna, ova se stavka ne navodi.

Kad je riječ o investicijskim fondovima, grupa se odnosi na grupu upravitelja fonda.

Oznaka koja se upotrebljava u stavci „Oznaka grupe izdavatelja”:

 

1 – LEI

 

 

9 – nema.

C0210

Država izdavatelja

Dvoslovna oznaka, prema normi ISO 3166-1, države u kojoj se nalazi izdavatelj.

Lokacija izdavatelja utvrđuje se prema adresi subjekta koji izdaje imovinu.

Kad je riječ o investicijskim fondovima, grupa se odnosi na grupu upravitelja fonda.

dvoslovna oznaka prema normi ISO 3166-1

XA: nadnacionalni izdavatelji

EU: institucije Europske unije

C0220

Valuta

Slovna oznaka valute izdanja prema normi ISO 4217.

C0230

Oznaka CIC

Dopunska identifikacijska oznaka koja se upotrebljava za klasifikaciju imovine.

C0240

Alternativno ulaganje

Financijski instrument, kako je naveden u odjeljku C Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, koji izdaje pravna osoba koja u skladu s Direktivom 2011/61/EU  (8) ima odobrenje za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima:

1

– alternativno ulaganje

2

– bez alternativnog ulaganja

C0250

Vanjski rejting

Rejting imovine na izvještajni referentni datum koji je izdala imenovana institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI).

C0270

Trajanje

Trajanje imovine, definirano kao „preostalo promijenjeno trajanje” (promijenjeno trajanje izračunano na temelju preostalog vremena do dospijeća vrijednosnog papira, računajući od izvještajnog referentnog datuma).

Za imovinu koja nema fiksno dospijeće upotrebljava se prvi datum izvršenja opcije kupnje. Trajanje se izračunava na temelju ekonomske vrijednosti.

C0280

Datum dospijeća

Oznaka datuma dospijeća prema normi ISO 8601 (gggg–mm–dd).

Za vrijednosne papire bez dospijeća upotrebljava se „9999–12–31”.

C0370

Jedinična cijena

Tržišna cijena po jedinici.

C0380

Jedinični postotak nominalnog iznosa cijene

Postotak agregiranog nominalnog iznosa.

PP.06.03 – Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija o PEPP-ovima uz daljnju raščlambu po osnovnom PEPP-u i alternativnim ulagačkim opcijama. Ako alternativne ulagačke opcije postanu pojedinačno ili agregirano značajne u odnosu na štednje u okviru osnovnog PEPP-a, navode se detaljnije informacije ili zasebne informacije za svaku ulagačku opciju.

Ovaj predložak sadržava informacije o primjeni transparentnog pristupa na subjekte za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, među ostalim i onda kada predstavljaju sudjelovanja, po kategoriji odnosne imovine, državi izdavanja i valuti. Uzimajući u obzir proporcionalnost i posebne upute iz predloška, transparentni se pristup provodi dok se ne utvrde kategorije imovine, države i valute. Transparentni se pristup primjenjuje na isti način i u slučaju fondova fondova.

Predložak uključuje informacije koje odgovaraju 100 % vrijednosti uložene u subjekte za zajednička ulaganja. Međutim, pri utvrđivanju država transparentni se pristup primjenjuje kako bi se utvrdile izloženosti od 80 % ukupne vrijednosti fondova umanjeno za iznose koji se odnose na kategorije CIC 8 i CIC 9, a pri utvrđivanju valuta transparentni se pristup primjenjuje kako bi se utvrdile izloženosti od 80 % ukupne vrijednosti fondova. Pružatelji PEPP-a dužni su osigurati da se 20 % vrijednosti koja nije utvrđena po državi diversificira po geografskim područjima, primjerice da jedna država predstavlja najviše 5 % vrijednosti. Transparentni pristup primjenjuju pružatelji PEPP-a, uzimajući u obzir uloženi iznos, od najviših do najnižih pojedinačnih fondova i primjena tog pristupa mora biti dosljedna tijekom vremena.

Stavke se navode s pozitivnim predznakom, osim ako je u odgovarajućim uputama navedeno drukčije.

Sve vrijednosti navode se u skladu s bonitetnim okvirom kojim je obuhvaćen predmetni subjekt.

Kategorije imovine u ovom predlošku istovjetne su onima definiranima u Prilogu IV. – Definicije izraza iz tablice oznaka CIC, a upućivanja na oznake CIC odnose se na Prilog III. – Tablica oznaka CIC.

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0010

Identifikacijska

oznaka subjekta

za zajednička

ulaganja

Identifikacijska oznaka imovine primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:

oznaka ISIN prema normi ISO 6166 ako je dostupna

ostale priznate oznake (npr.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

oznaka koju je dodijelio subjekt ako prethodno navedene mogućnosti nisu dostupne i koja se mora dosljedno primjenjivati tijekom vremena.

C0020

Vrsta

identifikacijske oznake

subjekta za zajednička ulaganja

Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka imovine”. Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

1

– ISO/6166 za ISIN

2

– CUSIP (broj Odbora za postupke jedinstvenog označivanja vrijednosnih papira koji društvima iz SAD-a i Kanade dodjeljuje ured za usluge CUSIP-a)

3

– SEDOL (identifikacijska oznaka vrijednosnog papira koju dodjeljuje Londonska urza)

4

– WKN („Wertpapier Kenn-Nummer”, njemačka alfanumerička identifikacijska oznaka)

5

– Bloomberg Ticker (slovna oznaka Bloomberg kojom se označuju vrijednosni papiri društava)

6

– BBGID (globalna identifikacijska oznaka Bloomberg)

7

– Reuters RIC (oznaka financijskih instrumenata Reuters)

8

– FIGI (globalna identifikacijska oznaka financijskih instrumenata)

9

– druga oznaka članova Udruge nacionalnih agencija za numeriranje

99 – oznaka koju je dodijelio subjekt.

C0030

Kategorija odnosne imovine

Navode se kategorije imovine, potraživanja i izvedenice unutar subjekta za zajednička ulaganja. Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

1

– državne obveznice

2

– korporativne obveznice

3L

– vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na burzu

3X

– vlasnički vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na burzu

4

– subjekti za zajednička ulaganja

5

– strukturirani dužnički instrumenti

6

– osigurani vrijednosni papiri

7

– gotovina i depoziti

8

– hipoteke i krediti

9

– nekretnine

0

– ostala ulaganja (uključujući potraživanja)

A

– budućnosnice

B

– opcije kupnje

C

– opcije prodaje

D

– ugovori o razmjeni

E

– terminski ugovori

F

– kreditne izvedenice

L

– obveze

Kategorija „4 – subjekti za zajednička ulaganja” upotrebljava se samo za neznačajne preostale vrijednosti za „fondove fondova” i za druge fondove.

C0040

Država izdavanja

Raščlamba svih kategorija imovine navedenih pod C0030 po državi izdavatelja. Navodi se država u kojoj se nalazi izdavatelj.

Lokacija izdavatelja utvrđuje se prema adresi subjekta koji izdaje imovinu.

 

 

Primjenjuje se jedna od sljedećih mogućnosti:

dvoslovna oznaka prema normi ISO 3166-1

XA: nadnacionalni izdavatelji

EU: institucije Europske unije

AA: agregirane države zbog primjene praga.

Ova se stavka ne primjenjuje na kategorije 8 i 9 kako su navedene pod C0030.

C0050

Valuta

Navodi se je li valuta kategorije imovine izvještajna valuta ili strana valuta. Sve valute osim izvještajne valute navode se kao strane valute. Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:

1

– izvještajna valuta

2

– strana valuta

3

– agregirane valute zbog primjene praga.

C0060

Ukupni iznos

Ukupni iznos uložen preko subjekta za zajednička ulaganja po kategoriji imovine, državi i valuti.

Za obveze se iskazuje pozitivan iznos osim ako je riječ o obvezi po izvedenicama.

Za izvedenice ukupni iznos može biti pozitivan (ako je imovina) ili negativan (ako je obveza).

PP.08.03. Agregirane informacije o otvorenim pozicijama u izvedenicama

Opće napomene:

Ovaj se odjeljak odnosi na godišnje podnošenje informacija o PEPP-u uz daljnju raščlambu po osnovnom PEPP-u i alternativnim ulagačkim opcijama. Ako alternativne ulagačke opcije postanu pojedinačno ili agregirano značajne u odnosu na štednje u okviru osnovnog PEPP-a, navode se detaljnije informacije ili zasebne informacije za svaku ulagačku opciju.

Kategorije izvedenica u ovom predlošku istovjetne su onima definiranima u Prilogu IV. – Definicije izraza iz tablice oznaka CIC, a upućivanja na oznake CIC odnose se na Prilog III. – Tablica oznaka CIC.

Izvedenice se smatraju imovinom ako je njihova vrijednost pozitivna ili jednaka nuli. Smatraju se obvezama ako je njihova vrijednost negativna. Uključuju se i izvedenice koje se smatraju imovinom i izvedenice koje se smatraju obvezama.

Informacije obuhvaćaju sve ugovore o izvedenicama koji su postojali tijekom izvještajnog razdoblja i nisu bili zatvoreni prije izvještajnog referentnog datuma.

Ako se često trguje istom izvedenicom što za posljedicu ima višestruke otvorene pozicije, izvedenica se može navesti na agregiranoj ili neto osnovi, sve dok su zajednička sva relevantna svojstva i prema posebnim uputama za svaku relevantnu stavku.

Stavke se navode s pozitivnim predznakom, osim ako je u odgovarajućim uputama navedeno drukčije.

Izvedenica je financijski instrument ili drugi ugovor koji ima sva sljedeća svojstva:

(a)

njezina se vrijednost mijenja ovisno o promjeni određene kamatne stope, cijene financijskog instrumenta, cijene robe, deviznog tečaja, indeksa cijena ili stopa, kreditne sposobnosti ili kreditnog indeksa ili drugih varijabli, pod uvjetom da, ako se radi o nefinancijskoj varijabli, ta varijabla nije specifična za određenu stranku ugovora (ponekad se naziva „osnovna varijabla”);

(b)

ne zahtijeva početno neto ulaganje ili početno neto ulaganje koje je manje nego što se obično zahtijeva za druge vrste ugovora za koje se očekuje da na sličan način odražavaju promjene tržišnih čimbenika;

(c)

podmiruje se na budući datum.

Sve vrijednosti navode se u skladu s bonitetnim okvirom kojim je obuhvaćen predmetni subjekt.

Informacije o pozicijama koje se drže

ORDINATA TABLICE

STAVKA

UPUTE

C0010/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za zamišljeni iznos osnovnog

PEPP-a

Iznos pokriven kamatnim ugovorom o razmjeni (D1) ili izložen takvom ugovoru za osnovni PEPP.

Za ugovore o razmjeni to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0020/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za tržišnu vrijednost osnovnog PEPP-a

Novčana vrijednost kamatnog ugovora o razmjeni (D1) na izvještajni datum za osnovni PEPP. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0030/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za zamišljeni iznos alternativnih ulagačkih opcija

Iznos pokriven kamatnim ugovorom o razmjeni (D1) ili izložen takvom ugovoru za bilo koju alternativnu ulagačku opciju.

Za ugovore o razmjeni to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0040/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za tržišnu vrijednost alternativnih ulagačkih opcija

Novčana vrijednost kamatnog ugovora o razmjeni (D1) na izvještajni datum za predmetnu alternativnu ulagačku opciju. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0050/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za zamišljeni iznos zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Iznos pokriven kamatnim ugovorom o razmjeni (D1) ili izložen takvom ugovoru za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine.

Za ugovore o razmjeni to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0060/R0010

Kamatni ugovori o razmjeni (D1) za tržišnu vrijednost zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Novčana vrijednost kamatnog ugovora o razmjeni (D1) na izvještajni datum za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0010/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za zamišljeni iznos osnovnog PEPP-a

Iznos pokriven valutnim terminskim ugovorom (F2) ili izložen takvom ugovoru za osnovni PEPP.

Za terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0020/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za tržišnu

vrijednost osnovnog

PEPP-a

Novčana vrijednost valutnog terminskog ugovora (F2) na izvještajni datum za osnovni PEPP. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0030/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za zamišljeni iznos alternativnih ulagačkih opcija

Iznos pokriven valutnim terminskim ugovorom (F2) ili izložen takvom ugovoru za bilo koju alternativnu ulagačku opciju.

Za terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0040/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za tržišnu vrijednost alternativnih ulagačkih opcija

Novčana vrijednost valutnog terminskog ugovora (F2) na izvještajni datum za predmetnu alternativnu ulagačku opciju. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0050/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za zamišljeni iznos zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Iznos pokriven valutnim terminskim ugovorom (F2) ili izložen takvom ugovoru za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine.

Za terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0060/R0020

Valutni terminski ugovor (F2) za tržišnu vrijednost zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Novčana vrijednost valutnog terminskog ugovora (F2) na izvještajni datum za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0010/R0030

Ostale izvedenice za zamišljeni iznos osnovnog PEPP-a

Iznos pokriven ili izložen izvedenicama, osim kamatnim ugovorima o razmjeni (D1) i valutnim terminskim ugovorima (F2), za osnovni PEPP.

Za budućnosnice i opcije to odgovara veličini ugovora pomnoženo s pokretačkom vrijednosti i brojem ugovora koji su navedeni u tom retku. Za ugovore o razmjeni i terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0020/R0030

Ostale izvedenice za tržišnu vrijednost osnovnog PEPP-a

Novčana vrijednost izvedenica, osim kamatnih ugovora o razmjeni (D1) i valutnih terminskih ugovora (F2), na izvještajni datum za osnovni PEPP. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0030/R0030

Ostale izvedenice za zamišljeni iznos alternativnih ulagačkih opcija

Iznos pokriven ili izložen izvedenicama, osim kamatnim ugovorima o razmjeni (D1) i valutnim terminskim ugovorima (F2), za alternativne ulagačke opcije.

Za budućnosnice i opcije to odgovara veličini ugovora pomnoženo s pokretačkom vrijednosti i brojem ugovora koji su navedeni u tom retku. Za ugovore o razmjeni i terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0040/R0030

Ostale izvedenice za tržišnu vrijednost alternativnih ulagačkih opcija

Novčana vrijednost izvedenica, osim kamatnih ugovora o razmjeni (D1) i valutnih terminskih ugovora (F2), na izvještajni datum za alternativne ulagačke opcije. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.

C0050/R0030

Ostale izvedenice za zamišljeni iznos zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Iznos pokriven ili izložen izvedenicama, osim kamatnim ugovorima o razmjeni (D1) i valutnim terminskim ugovorom (F2), za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine.

Za budućnosnice i opcije to odgovara veličini ugovora pomnoženo s pokretačkom vrijednosti i brojem ugovora koji su navedeni u tom retku. Za ugovore o razmjeni i terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku. Ako pokretačka vrijednost odgovara rasponu, upotrebljava se prosječna vrijednost raspona.

Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika/koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike). Ako je riječ o nekoliko transakcija trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.

C0060/R0030

Ostale izvedenice za tržišnu vrijednost zajedničke imovine u okviru PEPP-a

Novčana vrijednost izvedenica, osim kamatnih ugovora o razmjeni (D1) i valutnih terminskih ugovora (F2), na izvještajni datum za sve ulagačke opcije u okviru PEPP-a koje dijele isti skup imovine. Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338. ).

(2)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(3)  Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(5)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(8)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 ( SL L 174, 1.7.2011., str. 1. ).


PRILOG III.

Tablica oznaka CIC

Prva dva mjesta Imovina uvrštena na burzu u

Dvoslovna oznaka države prema normi

ISO 3166-1 ili XL (ako nije uvrštena na burzu) ili XT (ako se njome ne trguje na burzi)

 

Treće mjesto

Kategorija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Državne obveznice

Korporativne obveznice

Vlasnički vrijednosni papiri

Investicijski fondovi Subjekti za zajednička ulaganja

Strukturirani dužnički instrumenti

Osigurani vrijednosni papiri

Gotovina i depoziti

Hipoteke i krediti

Nekretnine

Ostala ulaganja

Budućnosnice

Opcije kupnje

Opcije prodaje

Ugovori o razmjeni

Terminski ugovori

Kreditne izvedenice

Četvrto mjesto

Potkategorija ili glavni rizik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Obveznice središnje države

Korporativne obveznice

Redovne dionice

Dionički fondovi

Rizik vlasničkih vrijednosnih papira

Rizik vlasničkih vrijednosnih papira

Gotovina

Neosigurani odobreni krediti

Nekretnine (uredske i komercijalne)

 

Dioničke i indeksne budućnosnice

Dioničke i indeksne opcije

Dioničke i indeksne opcije

Kamatni ugovori o razmjeni

Kamatni terminski ugovor

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Nadnacionalne obveznice

Konvertibilne obveznice

Vlasnički vrijednosni papiri društava koja posluju nekretninama

Dužnički fondovi

Kamatni rizik

Kamatni rizik

Prenosivi depoziti (novčani ekvivalenti)

Krediti osigurani vrijednosnim papirima

Nekretnine (stambene)

 

Kamatne budućnosnice

Opcije na obveznice

Opcije na obveznice

Valutni ugovori o razmjeni

Valutni terminski ugovor

Opcija na kreditnu maržu

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Obveznice jedinica područne (regionalne) samouprave

Komercijalni zapis

Prava na vlasničke udjele

Novčani fondovi

Valutni rizik

Valutni rizik

Ostali kratkoročni depoziti (do najviše jedne godine)

 

Nekretnine (za vlastite potrebe)

 

Valutne budućnosnice

Valutne opcije

Valutne opcije

Kamatno-valutni ugovori o razmjeni

 

Ugovor o razmjeni kreditne marže

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Municipalne obveznice

Instrumenti tržišta novca

Povlaštene dionice

Fondovi za raspodjelu imovine

Kreditni rizik

Kreditni rizik

Ostali depoziti s rokom duljim od jedne godine

Hipoteke

Nekretnine (u izgradnji)

 

 

Varanti

Varanti

 

 

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Trezorske obveznice

Hibridne obveznice

 

Nekretninski fondovi

Rizik nekretnina

Rizik nekretnina

Depoziti kod cedenata

Ostali osigurani krediti

Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe)

 

Robne budućnosnice

Robne opcije

Robne opcije

Ugovori o razmjeni vrijednosnih papira

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Pokrivene obveznice

Obične pokrivene obveznice

 

Alternativni fondovi

Robni rizik

Robni rizik

 

Krediti na temelju polica osiguranja

 

 

 

Opcije na ugovor o razmjeni

Opcije na ugovor o razmjeni

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Nacionalne središnje banke

Pokrivene obveznice koje su predmet posebnog propisa

 

Fondovi rizičnog kapitala

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

 

 

 

 

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Podređene obveznice

 

Infrastrukturni fondovi

Rizik smrtnosti

Rizik smrtnosti

 

 

 

 

Rizik smrtnosti

Rizik smrtnosti

Rizik smrtnosti

Rizik smrtnosti

Rizik smrtnosti

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo

Ostalo


PRILOG IV.

Definicije izraza iz tablice CIC

Prva dva mjesta – Imovina uvrštena na burzu u

Definicija

Država

Dvoslovna oznaka države prema normi ISO 3166-1

Navodi se dvoslovna oznaka, prema normi ISO 3166-1, države u kojoj je imovina uvrštena na burzu. Smatra se da je imovina uvrštena na burzu ako se njome trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća  (1). Ako je imovina uvrštena na burzu u više država ili ako poduzeće za potrebe vrednovanja koristi cijenu pružatelja koji je jedno od uređenih tržišta ili multilateralna trgovinska platforma na kojima je imovina uvrštena na burzu, navodi se oznaka države uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme koja se uzima u obzir za potrebe vrednovanja.

XV

Imovina uvrštena na burzu u jednoj ili više država

Označuje se imovina koja je uvrštena na burzu u najmanje jednoj državi ako poduzeće za potrebe vrednovanja koristi cijenu pružatelja koji nije jedno od uređenih tržišta ili multilateralna trgovinska platforma na kojima je imovina uvrštena na burzu.

XL

Imovina koja nije uvrštena na burzu

Označuje se imovina kojom se ne trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2014/65/EU.

XT

Imovina kojom se ne trguje na burzi

Označuje se imovina koja zbog svoje prirode nije predmet trgovanja na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2014/65/EU.

Treće i četvrto mjesto – Kategorija

Definicija

1

Državne obveznice

Obveznice koje izdaju javna tijela, bilo da je riječ o središnjoj državi, institucijama nadnacionalne uprave ili jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave, i obveznice za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči

Europska središnja banka, središnja država i središnje banke država članica i koje su denominirane i financirane u domaćoj valuti te središnje države i središnje banke, multilateralne razvojne banke iz članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013  (2) ili međunarodne organizacije iz članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35  (3).

Kada je riječ o obveznicama s kvalificiranim jamstvom, treće i četvrto mjesto dodjeljuju se upućivanjem na subjekta koji pruža jamstvo.

11

Obveznice središnje države

Obveznice koje izdaju središnje države.

12

Nadnacionalne obveznice

Obveznice koje izdaju javne institucije osnovane obvezom nacionalnih država, npr. koje izdaje multilateralna razvojna banka iz članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili koje izdaje međunarodna organizacija iz članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013.

13

Obveznice jedinica područne (regionalne) samouprave

Dužnički instrumenti jedinica područne (regionalne) samouprave ili autonomnih zajednica koji se nude u javnoj ponudi na tržištu kapitala.

14

Obveznice jedinica lokalne samouprave

Obveznice koje izdaju jedinice lokalne samouprave, uključujući gradove, pokrajine, općine i druga tijela općinske vlasti.

15

Trezorske obveznice

Kratkoročne državne obveznice koje izdaju središnje države (s rokom dospijeća do jedne godine).

16

Pokrivene obveznice

Državne obveznice koje su osigurane, odnosno „pokrivene” skupom imovine. Ta imovina ostaje u bilanci izdavatelja.

17

Nacionalne središnje banke

Obveznice koje izdaju nacionalne središnje banke.

19

Ostalo

Ostale državne obveznice koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.

2

Korporativne obveznice

Obveznice koje izdaju društva

21

Korporativne obveznice

Obveznice jednostavnih svojstava koje izdaju društva, a koje uglavnom obuhvaćaju standardne obveznice („plain vanilla”) koje nemaju posebna obilježja navedena u kategorijama od 22 do 28.

22

Konvertibilne obveznice

Korporativne obveznice koje imatelj može pretvoriti u obične dionice društva izdavatelja ili gotovinu jednake vrijednosti jer imaju obilježja dužničkih i vlasničkih instrumenata.

23

Komercijalni zapis

Neosigurani kratkoročni dužnički instrument koji izdaju društva, u pravilu za financiranje potraživanja, zaliha i ispunjavanje kratkoročnih obveza, čije je izvorno dospijeće uglavnom kraće od 270 dana.

24

Instrumenti tržišta novca

Dužnički vrijednosni papiri s vrlo kratkim dospijećem (obično u rasponu od jednog dana do jedne godine), koji se uglavnom sastoje od prenosivih potvrda o depozitu, bankarskih akcepata i drugih visokolikvidnih instrumenata. Ova kategorija ne uključuje komercijalne zapise.

25

Hibridne obveznice

Korporativne obveznice koje imaju obilježja dužničkih i vlasničkih instrumenata, ali nisu konvertibilne.

26

Obične pokrivene obveznice

Korporativne obveznice koje su osigurane, odnosno „pokrivene” skupom imovine. Ta imovina ostaje u bilanci izdavatelja. Ova kategorija ne uključuje pokrivene obveznice koje su predmet posebnog propisa.

27

Pokrivene obveznice koje su predmet posebnog propisa

Korporativne obveznice koje su osigurane, odnosno „pokrivene” skupom imovine ako inicijator postane insolventan i za koje je propisan poseban javni nadzor radi zaštite imatelja obveznica, kako je definirano u članku 3. točki 1. Direktive (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća  (4).

Primjer za ovu kategoriju jest „pfandbrief”: „Pokrivene obveznice koje se izdaju na temelju zakona o ‚pfandbriefu’. Upotrebljavaju se za refinanciranje kredita za koje se kolateral daje u obliku založnog prava na nekretninama (‚hipotekarni pfandbrief’), potraživanja od javnog sektora (‚javni pfandbrief’), hipoteka na brodovima (‚brodski pfandbrief’) ili hipoteka na zrakoplovima (‚zrakoplovni pfandbrief’). Prema tome, razlika između tih vrsta ‚pfandbriefa’ proizlazi iz skupa pokrića formiranog za pojedinu vrstu ‚pfandbriefa’.”

28

Podređene obveznice

Korporativne obveznice koje u slučaju likvidacije imaju niži prioritet od drugih obveznica istog izdavatelja.

29

Ostalo

Ostale korporativne obveznice koje nemaju svojstva obveznica navedenih u prethodno spomenutim kategorijama.

3

Vlasnički vrijednosni papiri

Dionice i drugi vrijednosni papiri istovjetni dionicama koji predstavljaju kapital društava, tj. predstavljaju vlasništvo u društvu.

31

Redovne dionice

Vlasnički vrijednosni papiri koji predstavljaju osnovna vlasnička prava u društvima.

32

Vlasnički vrijednosni papiri društava koja posluju nekretninama

Vlasnički vrijednosni papiri koji predstavljaju kapital društava koja posluju nekretninama.

33

Prava na vlasničke udjele

Pravo upisa dodatnih vlasničkih udjela po utvrđenoj cijeni.

34

Povlaštene dionice

Vlasnički vrijednosni papiri koji su nadređeni redovnim dionicama jer imaju prednost u potraživanjima od imovine i dobiti u odnosu na redovne dionice, ali su podređeni obveznicama.

39

Ostalo

Ostali vlasnički vrijednosni papiri koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

4

Subjekti za zajednička ulaganja

Subjekt za zajednička ulaganja znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kako je definiran člankom 1. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ ili alternativni investicijski fond (AIF) kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2011/61/EU.

41

Dionički fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja koji uglavnom ulažu u vlasničke vrijednosne papire.

42

Dužnički fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja koji uglavnom ulažu u obveznice.

43

Novčani fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja prema definiciji ESMA-e (CESR/10-049).

44

Fondovi za raspodjelu imovine

Subjekti za zajednička ulaganja koji ulažu imovinu radi ostvarivanja određenog cilja raspodjele imovine, npr. koji primarno ulažu u vrijednosne papire društava u zemljama s mladim tržištem vrijednosnih papira ili malim gospodarstvima, određene sektore ili skupine sektora, određene zemlje ili druge posebne ciljeve ulaganja.

45

Nekretninski fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja koji uglavnom ulažu u nekretnine.

46

Alternativni fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja čije strategije ulaganja uključuju npr. strategije zaštite od rizika („hedging”), strategije ovisne o događajima („event-driven”), strategije fiksnog prinosa zasnovane na budućem kretanju („directional”) i relativnoj vrijednosti („relative value”), upravljanje budućnosnicama, robu itd.

47

Fondovi rizičnog kapitala

Subjekti za zajednička ulaganja koji se koriste za ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u skladu sa strategijama rizičnog kapitala.

48

Infrastrukturni fondovi

Subjekti za zajednička ulaganja koji ulažu u komunalnu infrastrukturu, npr. ceste s naplatom cestarine, mostove, tunele, luke i zrakoplovne luke, infrastrukturu za distribuciju nafte, plina i električne energije te socijalnu infrastrukturu, kao što su zdravstveni i obrazovni objekti.

49

Ostalo

Ostali subjekti za zajednička ulaganja koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije

5

Strukturirani dužnički instrumenti

Hibridni vrijednosni papiri u kojima se instrument s fiksnim prinosom (povrat u obliku fiksnih isplata) kombinira s nizom izvedenih komponenti. Ova kategorija ne uključuje vrijednosne papire s fiksnim prinosom koje izdaju državna tijela. Odnosi se na vrijednosne papire u koje je ugrađena jedna ili više kategorija izvedenica, uključujući ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS), ugovore o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća (CMS), opcije na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDOp). Imovina u ovoj kategoriji ne može se razdvajati.

51

Rizik vlasničkih vrijednosnih papira

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi riziku vlasničkih vrijednosnih papira.

52

Kamatni rizik

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi kamatnom riziku.

53

Valutni rizik

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi valutnom riziku.

54

Kreditni rizik

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi kreditnom riziku.

55

Rizik nekretnina

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi riziku nekretnina.

56

Robni rizik

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi robnom riziku.

57

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

58

Rizik smrtnosti

Strukturirani dužnički instrumenti koji su uglavnom izloženi riziku smrtnosti.

59

Ostalo

Ostali strukturirani dužnički instrumenti koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

6

Osigurani vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri čija su vrijednost i isplate izvedeni iz portfelja odnosne imovine. To uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (ABS), vrijednosne papire osigurane stambenim hipotekama (MBS), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS),

financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima (CDO), financijske instrumente osigurane kreditima (CLO), financijske instrumente osigurane stambenim hipotekama (CMO). Imovina u ovoj kategoriji ne može se razdvajati.

61

Rizik vlasničkih vrijednosnih papira

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi riziku vlasničkih vrijednosnih papira.

62

Kamatni rizik

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi kamatnom riziku.

63

Valutni rizik

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi valutnom riziku.

64

Kreditni rizik

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi kreditnom riziku.

65

Rizik nekretnina

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi riziku nekretnina.

66

Robni rizik

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi robnom riziku.

67

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

68

Rizik smrtnosti

Osigurani vrijednosni papiri koji su uglavnom izloženi riziku smrtnosti.

69

Ostalo

Ostali osigurani vrijednosni papiri koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

7

Gotovina i depoziti

Novac u fizičkom obliku, novčani ekvivalenti, bankovni depoziti i ostali novčani depoziti.

71

Gotovina

Novčanice i kovanice u optjecaju koje se obično koriste za plaćanje.

72

Prenosivi depoziti (novčani ekvivalenti)

Depoziti koji se na zahtjev mogu zamijeniti za gotovinu po nominalnoj vrijednosti i koji se mogu izravno koristiti za plaćanje čekom, mjenicom, žiro-nalogom, izravnim terećenjem/odobrenjem ili za druge načine izravnog plaćanja, bez kazne ili ograničenja.

73

Ostali kratkoročni depoziti (do najviše godinu dana)

Depoziti različiti od prenosivih depozita čiji preostali rok do dospijeća iznosi najviše godinu dana i koji se ni u kojem trenutku ne mogu iskoristiti za izvršenje plaćanja i ne mogu se zamijeniti za gotovinu ili prenosive depozite bez značajnog ograničenja ili kazne.

74

Ostali depoziti s rokom duljim od godinu dana

Depoziti različiti od prenosivih depozita s preostalim rokom do dospijeća duljim od godinu dana koji se ni u kojem trenutku ne mogu iskoristiti za izvršenje plaćanja i ne mogu se zamijeniti za gotovinu ili prenosive depozite bez značajnog ograničenja ili kazne.

75

Depoziti kod cedenata

Depoziti povezani s prihvatom u reosiguranje.

79

Ostalo

Ostala gotovina i depoziti koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

8

Hipoteke i krediti

Financijska imovina koja nastaje kada vjerovnici pozajmljuju sredstva dužnicima, s kolateralom ili bez njega, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima.

81

Neosigurani krediti

Krediti odobreni bez kolaterala.

82

Krediti osigurani vrijednosnim papirima

Krediti odobreni uz kolateral u obliku vrijednosnih papira.

84

Hipoteke

Krediti odobreni uz kolateral u obliku nekretnine.

85

Ostali osigurani krediti

Krediti odobreni uz kolateral u drugom obliku.

86

Krediti na temelju polica osiguranja

Krediti odobreni uz kolateral u obliku police osiguranja.

89

Ostalo

Ostale hipoteke i krediti koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

9

Nekretnine

Zgrade, zemljišta i drugi nepokretni objekti i oprema.

91

Nekretnine (uredske i komercijalne)

Uredske i poslovne zgrade koje se koriste za ulaganje.

92

Nekretnine (stambene)

Stambene zgrade koje se koriste za ulaganje.

93

Nekretnine (za vlastite potrebe)

Nekretnine koje poduzeće upotrebljava za vlastite potrebe.

94

Nekretnine (u izgradnji, za ulaganje)

Nekretnine u izgradnji koje će se u budućnosti koristiti kao ulaganje.

95

Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe)

Postrojenja i oprema za vlastite potrebe poduzeća.

96

Nekretnine (u izgradnji, za vlastite potrebe)

Nekretnine u izgradnji koje će se u budućnosti koristiti za vlastite potrebe.

99

Ostalo

Ostale nekretnine koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.

0

Ostala ulaganja

Ostala imovina navedena u polju „Ostala ulaganja”.

A

Budućnosnice

Standardni ugovor između dviju strana o kupnji ili prodaji određene imovine standardne količine i kvalitete na utvrđeni datum u budućnosti po cijeni dogovorenoj u sadašnjosti.

A1

Dioničke i indeksne budućnosnice

Budućnosnice koje se odnose na dionice ili burzovne indekse.

A2

Kamatne budućnosnice

Budućnosnice koje se odnose na obveznice ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o kamatama.

A3

Valutne budućnosnice

Budućnosnice koje se odnose na valute ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o valutama.

A5

Robne budućnosnice

Budućnosnice koje se odnose na robu ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o robi.

A7

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Budućnosnice koje su uglavnom izložene riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

A8

Rizik smrtnosti

Budućnosnice koje su uglavnom izložene riziku smrtnosti.

A9

Ostalo

Ostale budućnosnice koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.

B

Opcije kupnje

Ugovor između dviju strana o kupnji imovine po referentnoj cijeni tijekom utvrđenog razdoblja, pri čemu kupac opcije kupnje stječe pravo, ali ne i obvezu kupnje odnosne imovine.

B1

Dioničke i indeksne opcije

Opcije kupnje koje se odnose na dionice ili burzovne indekse.

B2

Opcije na obveznice

Opcije kupnje koje se odnose na obveznice ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o kamatama.

B3

Valutne opcije

Opcije kupnje koje se odnose na valute ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o valutama.

B4

Varanti

Opcije kupnje koje imatelju omogućuju kupnju dionica od društva izdavatelja po utvrđenoj cijeni.

B5

Robne opcije

Opcije kupnje koje se odnose na robu ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o robi.

B6

Opcije na ugovor o razmjeni

Opcije kupnje koje vlasniku daju pravo, ali ga ne obvezuju na zauzimanje duge pozicije u odnosnom ugovoru o razmjeni, tj. sklapanje ugovora o razmjeni u kojem vlasnik plaća fiksnu stranu, a prima promjenjivu stranu.

B7

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Opcije kupnje koje su uglavnom izložene riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

B8

Rizik smrtnosti

Opcije kupnje koje su uglavnom izložene riziku smrtnosti.

B9

Ostalo

Ostale opcije kupnje koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.

C

Opcije prodaje

Ugovor između dviju strana o prodaji imovine po referentnoj cijeni tijekom utvrđenog razdoblja, pri čemu kupac opcije prodaje stječe pravo, ali ne i obvezu prodaje odnosne imovine.

C1

Dioničke i indeksne opcije

Opcije prodaje koje se odnose na dionice ili burzovne indekse.

C2

Opcije na obveznice

Opcije prodaje koje se odnose na obveznice ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o kamatama.

C3

Valutne opcije

Opcije prodaje koje se odnose na valute ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o valutama.

C4

Varanti

Opcije prodaje koje imatelju omogućuju prodaju dionica društva izdavatelja po utvrđenoj cijeni.

C5

Robne opcije

Opcije prodaje koje se odnose na robu ili drugi vrijednosni papir koji je ovisan o robi.

C6

Opcije na ugovor o razmjeni

Opcije prodaje koje vlasniku daju pravo, ali ga ne obvezuju na zauzimanje kratke pozicije u odnosnom ugovoru o razmjeni, tj. sklapanje ugovora o razmjeni u kojem vlasnik prima fiksnu stranu, a plaća promjenjivu stranu.

C7

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Opcije prodaje koje su uglavnom izložene riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

C8

Rizik smrtnosti

Opcije prodaje koje su uglavnom izložene riziku smrtnosti.

C9

Ostalo

Ostale opcije prodaje koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.

D

Ugovori o razmjeni

Ugovor kojim ugovorne stranke razmjenjuju određene koristi koje proizlaze iz financijskog instrumenta jedne ugovorne stranke za koristi koje proizlaze iz financijskog instrumenta druge ugovorne stranke, pri čemu predmetne koristi ovise o vrsti financijskog instrumenta o kojem je riječ.

D1

Kamatni ugovori o razmjeni

Ugovori o razmjeni kojima se razmjenjuju tokovi kamata.

D2

Valutni ugovori o razmjeni

Ugovori o razmjeni kojima se razmjenjuje valuta.

D3

Kamatno-valutni ugovori o razmjeni

Ugovori o razmjeni kojima se razmjenjuju tokovi kamata i valute.

D4

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Ugovor o razmjeni u kojem se strana s nepromjenjivom stopom temelji na ukupnom prinosu vlasničkog vrijednosnog papira ili instrumenta s fiksnim prinosom čije je trajanje dulje od trajanja ugovora o razmjeni.

D5

Ugovori o razmjeni vrijednosnih papira

Ugovori o razmjeni kojima se razmjenjuju vrijednosni papiri.

D7

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Ugovori o razmjeni koji su uglavnom izloženi riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

D8

Rizik smrtnosti

Ugovori o razmjeni koji su uglavnom izloženi riziku smrtnosti.

D9

Ostalo

Ostali ugovori o razmjeni koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

E

Terminski ugovori

Nestandardni ugovor između dviju strana o kupnji ili prodaji imovine u utvrđenom trenutku u budućnosti po cijeni dogovorenoj u sadašnjosti.

E1

Kamatni terminski ugovor

Terminski ugovor u kojem jedna strana u pravilu plaća fiksnu kamatnu stopu, a prima promjenjivu kamatnu stopu, koja se obično temelji na stopi odnosnog indeksa, na unaprijed utvrđeni budući datum.

E2

Valutni terminski ugovor

Terminski ugovor u kojem jedna strana plaća iznos u jednoj valuti, a prima protuvrijednost u drugoj valuti, koja proizlazi iz konverzije na temelju ugovorne tečajne stope, na unaprijed utvrđeni budući datum.

E7

Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda

Terminski ugovori koji su uglavnom izloženi riziku elementarnih ili vremenskih nepogoda.

E8

Rizik smrtnosti

Terminski ugovori koji su uglavnom izloženi riziku smrtnosti.

E9

Ostalo

Ostali terminski ugovori koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije.

F

Kreditne izvedenice

Izvedenica čija je vrijednost izvedena iz kreditnog rizika odnosne obveznice, kredita ili druge financijske imovine.

F1

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Transakcija s kreditnim izvedenicama u kojoj dvije strane sklapaju sporazum na temelju kojeg jedna strana plaća drugoj strani fiksni periodični kupon tijekom utvrđenog trajanja ugovora, a druga strana plaća samo u slučaju nastanka kreditnog događaja u odnosu na unaprijed utvrđenu referentnu imovinu.

F2

Opcija na kreditnu maržu

Kreditna izvedenica koja generira novčane tokove ako se dana kreditna marža između dviju određenih stavki imovine ili referentnih vrijednosti promijeni u odnosu na postojeću razinu.

F3

Ugovor o razmjeni kreditne marže

Ugovor o razmjeni u kojem jedna strana izvršava fiksno plaćanje drugoj strani na datum namire ugovora o razmjeni, a druga strana plaća prvoj strani iznos na temelju stvarne kreditne marže.

F4

Ugovor o razmjeni ukupnog prinosa

Ugovor o razmjeni u kojem se strana s nepromjenjivom stopom temelji na ukupnom prinosu vlasničkog vrijednosnog papira ili instrumenta s fiksnim prinosom čije je trajanje dulje od trajanja ugovora o razmjeni.

F9

Ostalo

Ostale kreditne izvedenice koje nisu razvrstane u prethodno navedene kategorije.


(1)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(4)  Direktiva (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2014/59/EU (SL L 328, 18.12.2019., str. 29.).


PRILOG V.

Predložak za registraciju

1.   

Datum ispunjavanja predloška za registraciju:

2.   

Država članica:

3.   

Naziv nadležnog tijela:

4.   

Jedinstvena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

5.   

Vrsta zahtjeva (prvi zahtjev/promjena prijašnjeg zahtjeva/obustava aktivnosti):

6.   

Registracijski broj PEPP-a (ako nije prvi zahtjev):

7.   

Datum donošenja odluke:

8.   

Naziv, adresa i prema potrebi broj odobrenja za rad pružatelja PEPP-a u matičnoj državi članici:

9.   

Po mogućnosti identifikacijska oznaka pravne osobe pružatelja PEPP-a:

10.   

Vrsta pružatelja PEPP-a koju treba odabrati u padajućem izborniku u skladu s popisom iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1238:

11.   

Države članice u kojima pružatelj PEPP-a namjerava staviti PEPP na tržište (i priroda: sloboda pružanja usluga/sloboda poslovnog nastana):

12.   

Države članice za koje je pružatelj PEPP-a otvorio ili namjerava otvoriti podračun:

13.   

Standardni ugovorni uvjeti iz članka 4. Uredbe (EU) 2019/1238:

opis osnovnog PEPP-a, uključujući jamstva ponuđena za investicijske rezultate, određenu razinu primanja itd. te tehniku smanjenja rizika,

opis osnovnog alternativnih ulagačkih opcija, ovisno o slučaju, uključujući jamstva ponuđena za investicijske rezultate, određenu razinu primanja itd. te tehniku smanjenja rizika

14.   

Opis uvjeta povezanih s promjenom ulagačke opcije:

15.   

Pokriće biometrijskih rizika prema potrebi:

opis pojedinosti o pokriću biometrijskih rizika,

opis okolnosti pod kojima se aktivira pokriće biometrijskih rizika.

16.   

Mirovine u okviru PEPP-a:

opis vrste ponuđenih primanja,

opis mogućih oblika isplate,

prema potrebi opis dodatnih ponuđenih pokrića (npr. dugotrajna skrb, dodatni biometrijski rizici itd.) i pružatelja dodatnog pokrića,

opis prava na promjenu oblika isplate.

17.   

Opis uvjeta povezanih s uslugom prenosivosti:

18.   

Opis uvjeta povezanih s uslugom promjene pružatelja:

19.   

Opis kategorija troškova i ukupnih agregiranih troškova izraženih u postotnom iznosu i u monetarnom smislu prema potrebi:

20.   

Opis uvjeta povezanih s fazom prikupljanja sredstava za predmetni podračun (predmetne podračune):

21.   

Opis uvjeta povezanih s fazom isplate za predmetni podračun (predmetne podračune):

22.   

Prema potrebi opis uvjeta pod kojima se dane pogodnosti ili poticaji trebaju isplatiti državi članici boravišta štediše PEPP-a:

23.   

Sve dokumente s ključnim informacijama o PEPP-u povezane s ovim PEPP-om treba priložiti u strojno čitljivom formatu.


PRILOG VI.

Predložak za obavješćivanje o registraciji

1.   

Datum dovršetka registracije:

2.   

Određena kontaktna točka EIOPA-e (naziv/telefon/e-adresa):

3.   

Registracijski broj PEPP-a:


PRILOG VII.

Predložak za odjavu registracije

1.   

Datum ispunjavanja predloška za odjavu registracije:

2.   

Država članica:

3.   

Naziv nadležnog tijela:

4.   

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-pošta):

5.   

Registracijski broj PEPP-a:

6.   

Datum donošenja odluke:

7.   

Razlog odjave registracije:


PRILOG VIII.

Predložak za obavješćivanje o odjavi registracije

1. Datum ispunjavanja obavijesti o odjavi registracije; 2. Registracijski broj PEPP-a.


PRILOG IX.

Predložak za otvaranje podračuna

Datum:

Podnositelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo podnositelj zahtjeva:

 

Određena kontaktna točka (telefon/e-adresa):

Primatelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo:

 

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Vrsta zahtjeva (prvi zahtjev/promjena prijašnjeg zahtjeva):

 

Datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za otvaranje novog podračuna u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1238:

 

Planirani datum početka aktivnosti:

 

Naziv, adresa i prema potrebi broj odobrenja za rad pružatelja PEPP-a u matičnoj državi članici:

 

Po mogućnosti identifikacijska oznaka pravne osobe pružatelja PEPP-a:

Vrsta pružatelja PEPP-a:

Registracijski broj PEPP-a:

Generički izvještaj o primanjima:

Dokument s ključnim informacijama o PEPP-u za podračun:

Opis ugovornih aranžmana iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1238, prema potrebi:

Opis usklađenosti pružatelja PEPP-a sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1238, prema potrebi:


PRILOG X.

Predložak za obavješćivanje o otvaranju podračuna

Datum:

Podnositelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo podnositelj zahtjeva:

 

Određena kontaktna točka (telefon/e-adresa):

Primatelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo:

 

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Datum primitka potpunog i točnog predloška zahtjeva za otvaranje novog podračuna:

Potvrda o primitku:


PRILOG XI.

Predložak zahtjeva za informacije/suradnju

Referentni broj:

Datum:

Podnositelj:

 

Država članica:

Nadležno tijelo podnositelj zahtjeva:

Određena kontaktna točka (telefon/e-adresa):

Primatelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo:

 

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Razlog podnošenja zahtjeva:

Tekst zahtjeva:

Upućivanja:

Registracijski broj PEPP-a:

Razmjena informacija prema potrebi:

Povjerljivost:

Dodatne informacije:

Žurnost:


PRILOG XII.

Predložak za odgovor na zahtjev za informacije/suradnju

Referentni broj zahtjeva:

Datum:

Datum primitka zahtjeva za informacije/suradnju:

Podnositelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo podnositelj zahtjeva:

 

Određena kontaktna točka (telefon/e-adresa):

Primatelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo:

 

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Registracijski broj PEPP-a:

Odgovor na zahtjev:

Razlozi kašnjenja odgovora na zahtjev i procijenjeni rok:

Povjerljivost:

Dodatne informacije:


PRILOG XIII.

Predložak za obavješćivanje o kršenju

Referentni broj obavijesti:

Datum:

Podnositelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo podnositelj zahtjeva:

 

Određena kontaktna točka (telefon/e-adresa):

Primatelj:

 

Država članica:

 

Nadležno tijelo:

 

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Predmet:

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 63. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest nadležnom tijelu u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 2019/1238

 

Obavijest EIOPA-i u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) 2019/1238

Broj proizvoda PEPP-a:

Država (države) u kojoj je došlo do kršenja:

Vrsta kršenja:

 

Priroda:

 

Značajnost:

 

Trajanje:

Predložene mjere:

 

Vrsta mjere:

 

Planirana provedba/učinak mjera:

 

Država (države) u kojoj se mjere primjenjuju:

Dokazi o opravdanosti odluke:

Žurnost:

Upućivanja:

Predviđena objava:


PRILOG XIV.

Predložak za obavješćivanje o nacionalnim odredbama

Datum ispunjavanja predloška za obavješćivanje o nacionalnim odredbama:

Država članica:

Naziv nadležnog tijela:

Određena kontaktna točka (naziv/telefon/e-adresa):

Vrsta zahtjeva (prvi zahtjev/promjena prijašnjeg zahtjeva):

Poveznica na informacije bitne nadležnom tijelu:


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/67


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/898

оd 28. svibnja 2021.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Salată cu icre de știucă de Tulcea” (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Rumunjske za upis naziva „Salată cu icre de știucă de Tulcea” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Salată cu icre de știucă de Tulcea” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Salată cu icre de știucă de Tulcea” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2021.

Za Komisiju,

u ime predsjednice,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 39, 4.2.2021., str. 26.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/68


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/899

оd 3. lipnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu prijelaznih mjera za izvoz mesno-koštanog brašna kao goriva za izgaranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (1), a posebno njezin članak 43. stavak 3. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđuju se pravila o javnom zdravlju i zdravlju životinja za stavljanje na tržište i izvoz nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda.

(2)

Člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 2. određuje se da mesno-koštano brašno kategorije 1 treba odložiti spaljivanjem ili suspaljivanjem odnosno odložiti na odlagalište ili da se može koristiti kao gorivo za izgaranje kako bi se spriječio ponovni ulazak u lanac hrane za životinje i njegovo onečišćenje.

(3)

Nadležna tijela Irske dostavila su svoje planove o uspostavi vlastitih kapaciteta izgaranja za mesno-koštano brašno od materijala kategorije 1 do kraja 2023. te su zatražila da se tijekom prijelaznog razdoblja odobre tradicionalni trgovinski tokovi za mesno-koštano brašno od materijala kategorije 1 namijenjeno odlaganju u Ujedinjenoj Kraljevini.

(4)

Nakon što je ocijenila zahtjev Irske, Komisija smatra, s obzirom na specifičan zemljopisni položaj te države članice, da je potrebno utvrditi pravila u poglavlju V. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 na temelju kojih Irska može odobriti izvoz mesno-koštanog brašna od materijala kategorije 1 u Ujedinjenu Kraljevinu, koje je u skladu sa zahtjevima za stavljanje na tržište za potrebe izgaranja do 31. prosinca 2023., ne dovodeći u pitanje primjenu prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, i podložno članku 6. stavku 1. tog protokola, čime se omogućuje prijevoz mesno-koštanog brašna kategorije 1 radi izgaranja u druge dijelove Ujedinjene Kraljevine osim Sjeverne Irske.

(5)

Prilog XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi se osigurao kontinuitet postojećih trgovinskih tokova nakon isteka prijelaznog razdoblja, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021. te bi stoga trebala hitno stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Poglavlje V. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG

U tablici u poglavlju V. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 dodaje se novi redak kako slijedi:

„3.

Mesno-koštano brašno od materijala kategorije 1

Mesno-koštano brašno kategorije 1 namijenjeno za upotrebu kao gorivo za izgaranje izvozi se samo iz Irske u Ujedinjenu Kraljevinu (*), pod sljedećim uvjetima:

(a)

nadležno tijelo Irske odobrava izvoz u postrojenje za izgaranje u Ujedinjenoj Kraljevini najkasnije do 31. prosinca 2023., pod uvjetom da je taj prijevoz mesno-koštanog brašna od materijala kategorije 1 namijenjenog odlaganju proveden iz te države članice prije 1. siječnja 2021. u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 6. stavcima 6., 7. i 8.;

(b)

odredišno postrojenje za izgaranje odobreno je za izgaranje mesno-koštanog brašna od materijala kategorije 1 uvoznim certifikatom koji izdaje Ujedinjena Kraljevina;

(c)

mesno-koštano brašno kategorije 1:

dobiveno je isključivo primjenom metode prerade 1 (sterilizacija pod tlakom), 2, 3, 4 ili 5 iz poglavlja III. Priloga IV.,

označeno je u skladu s poglavljem V. Priloga VIII.,

(d)

pošiljka mesno-koštanog brašna šalje se u zapečaćenim spremnicima izravno iz pogona za preradu ili skladištenje iz članka 24. stavka 1. točke (a) ili članka 24. stavka 1. točke (j) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 do odredišnog postrojenja za izgaranje;

(e)

subjekti predočuju pošiljke mesno-koštanog brašna na izlaznoj graničnoj kontrolnoj postaji;

(f)

nadležno tijelo na izlaznoj graničnoj kontrolnoj postaji provodi službene kontrole nad pošiljkama iz točke (e), a posebno nad cjelovitošću plombe.

Ako plomba nije cjelovita, primjenjuju se pravila utvrđena u članku 138. stavku 2. točkama (d) i (g) Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (**);

(g)

nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji obavješćuje, putem sustava TRACES, nadležno tijelo navedeno u rubrici I.4. komercijalnog dokumenta o prispijeću pošiljke na izlaznoj točki te, ako je primjenjivo, o ishodu provjere plombe i bilo kakvim poduzetim korektivnim mjerama.

Nadležno tijelo koje je odgovorno za pogon za preradu podrijetla provodi, na temelju procjene rizika, službene kontrole kako bi provjerilo usklađenost s prvim stavkom te se uvjerilo da je nadležno tijelo granične kontrolne postaje putem sustava TRACES potvrdilo da je na izlaznoj točki provelo kontrolu nad svakom pošiljkom mesno-koštanog brašna.

U slučaju neusklađenosti nadležno tijelo može zabraniti takav prijevoz pošiljke mesno-koštanog brašna kategorije 1 namijenjenog za upotrebu kao gorivo za izgaranje u skladu s člankom 138. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/625.


(*)  U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe ovog Priloga upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju Sjevernu Irsku.

(**)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).”.


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/71


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/900

оd 3. lipnja 2021.

o odobravanju izmjene uvjeta uporabe nove hrane „galaktooligosaharid” u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Komisiju je 20. siječnja 2014. društvo Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. obavijestilo, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3), o svojoj namjeri da na tržište stavi „galaktooligosaharid” kao novu hranu za uporabu u nizu prehrambenih proizvoda, uključujući početnu i prijelaznu hranu za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Galaktooligosaharid je stoga uvršten na Unijin popis nove hrane.

(4)

Društvo Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. („podnositelj zahtjeva”) je 3. ožujka 2020. podnijelo zahtjev Komisiji u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za izmjenu uvjeta uporabe nove hrane „galaktooligosaharid”. Podnositelj zahtjeva zatražio je povećanje najveće dopuštene količine nove hrane galaktooligosaharid u dodacima prehrani namijenjenima široj populaciji, s 0,333 kg galaktooligosaharida/kg dodatka prehrani (33,3 %) na 0,450 kg galaktooligosaharida/kg dodatka prehrani (45,0 %). Tijekom postupka obrade zahtjeva podnositelj zahtjeva je pristao isključiti iz zahtjeva dojenčad i malu djecu.

(5)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je 18. lipnja 2020. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da dostavi znanstveno mišljenje utemeljeno na provedenoj procjeni izmjene uvjeta uporabe galaktooligosaharida kao nove hrane.

(6)

Agencija je 17. prosinca 2020. donijela svoja znanstvena mišljenja o „sigurnosti izmjene uvjeta uporabe galaktooligosaharida kao novog sastojka hrane u dodacima prehrani u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283” (5). To je mišljenje u skladu sa zahtjevima iz članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

Agencija je u svojem mišljenju zaključila da je povećanje maksimalne dopuštene količine galaktooligosaharida kao nove hrane u dodacima prehrani koje je predloženo u izmjenama uvjeta uporabe sigurno.

(8)

U mišljenju Agencije iznosi se dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je galaktooligosaharid u predloženim uvjetima uporabe za širu populaciju, isključujući dojenčad i malu djecu, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(9)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Unos na Unijinu popisu odobrene nove hrane, kako je propisan u članku 6. Uredbe (EU) 2015/2283 i uvršten u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470, koji se odnosi na novu hranu „galaktooligosaharid”, mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete uporabe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(5)  EFSA Journal 2021;19(1):6384.


PRILOG

U tablici 1. (Odobrena nova hrana) Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470, unos za novu hranu „Galaktooligosaharid” zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

„Galaktooligosaharid

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine (izražene kao omjer: kg galaktooligosaharida/kg konačne hrane)

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

0,333

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, isključujući dojenčad i malu djecu

0,450 (koja odgovara 5,4 galaktooligosaharida po porciji; najviše 3 porcije dnevno do najviše 16,2 g dnevno)

Mlijeko

0,020

Mliječni napitci

0,030

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti (u obliku pića)

0,020

Napitci na bazi mliječnih analoga

0,020

Jogurt

0,033

Deserti na bazi mliječnih proizvoda

0,043

Smrznuti deserti na bazi mliječnih proizvoda

0,043

Voćna pića i energetska pića

0,021

Pića koja su zamjena za hranu za dojenčad

0,012

Sok za bebe

0,025

Piće na bazi jogurta za bebe

0,024

Desert za bebe

0,027

Grickalice za bebe

0,143

Žitarice za bebe

0,027

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

0,013

Sok

0,021

Nadjev za voćnu pitu

0,059

Voćni proizvodi

0,125

Pločice

0,125

Žitarice

0,125

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

0,008”


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/75


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/901

оd 3. lipnja 2021.

o ispravku švedske jezične verzije Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 41. stavak 2. i članak 72. stavak 1.,

budući da:

(1)

Švedska jezična verzija Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 (2) sadržava pogreške u točkama 65. i 68. Priloga VII. u pogledu uvjeta koji moraju biti ispunjeni za unos određenog bilja ili biljnih proizvoda u Uniju te u točki 12. dijela A Priloga XI. u pogledu navođenja biljke.

(2)

Švedsku jezičnu verziju Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(3)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.).


4.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/76


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/902

оd 3. lipnja 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 71. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa držane i divlje svinje te može ozbiljno utjecati na populaciju tih životinja i unosnost uzgoja jer uzrokuje poremećaje u premještanjima pošiljaka tih životinja i proizvoda dobivenih od njih unutar Unije te u izvozu u treće zemlje.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 (2) donesena je u okviru Uredbe (EU) 2016/429 i u njoj se utvrđuju posebne mjere za kontrolu bolesti afričke svinjske kuge koje države članice iz njezina Priloga I. („predmetne države članice”) trebaju u ograničenom razdoblju primjenjivati u zonama ograničenja I, II i III iz tog priloga.

(3)

Provedbenom uredbom (EU) 2021/605 utvrđuju se, među ostalim, određene obveze subjekata koje se odnose na premještanje pošiljaka mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja iz zona ograničenja I, II i III. Konkretno, člankom 19. stavkom 4. točkom (a) te uredbe propisano je da subjekti pošiljke prerađenih mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona samo pod uvjetom da su ti proizvodi životinjskog podrijetla podvrgnuti odgovarajućem postupku obrade za umanjivanje rizika utvrđenom u Prilogu VII. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687 (3). Međutim, premještanje takvih pošiljaka izvan zona ograničenja I, II i III. predstavlja mnogo manji rizik od širenja afričke svinjske kuge nego premještanje pošiljaka prerađenih mesnih proizvoda dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja I, II i III. Stoga se relevantni postupci obrade za umanjivanje rizika utvrđeni u Prilogu VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 ne bi trebali zahtijevati za premještanje pošiljaka mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III izvan tih ograničenih zona jer to nije razmjerno uključenim rizicima za zdravlje životinja. Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti članak 19. stavak 4. Uredbe (EU) 2021/605.

(4)

Nadalje, područja navedena kao zone ograničenja I, II i III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 temelje se na epidemiološkoj situaciji u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji. Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zadnji je put izmijenjen Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/811 (4) nakon promjene epidemiološke situacije u pogledu te bolesti u Poljskoj i Slovačkoj.

(5)

Sve izmjene zona ograničenja I, II i III u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trebalo bi temeljiti na epidemiološkoj situaciji povezanoj s afričkom svinjskom kugom na područjima zahvaćenima tom bolešću i općoj epidemiološkoj situaciji povezanoj s afričkom svinjskom kugom u predmetnoj državi članici, razini rizika za daljnje širenje te bolesti te znanstveno utemeljenim načelima i kriterijima za geografsko određivanje zona zbog afričke svinjske kuge te smjernicama Unije dogovorenima s državama članicama u Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, koje su javno dostupne na internetskim stranicama Komisije (5). Pri takvim izmjenama trebalo bi uzimati u obzir i međunarodne standarde, primjerice Kodeks o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (6) te obrazloženja za određivanje zona koja dostave nadležna tijela predmetnih država članica.

(6)

U Slovačkoj i Poljskoj zabilježeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(7)

U svibnju 2021. zabilježeno je više slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja u okrugu aliski i gryfiński u Poljskoj, na područjima koja su u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trenutačno navedena kao zone ograničenja I. Ti novi slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja znače da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, ta područja Poljske na kojima su zabilježeni ti nedavni slučajevi afričke svinjske kuge i koja su trenutačno u tom prilogu navedena kao zone ograničenja I sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja II umjesto kao zone ograničenja I.

(8)

U svibnju 2021. zabilježen je jedan slučaj afričke svinjske kuge kod divlje svinje u okrugu żagański u Poljskoj, na području koje je u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 navedeno kao zona ograničenja II, a nalazi se u neposrednoj blizini područja trenutačno navedenog kao zona ograničenja I. Taj novi slučaj afričke svinjske kuge kod divlje svinje znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, to područje Poljske na kojem je zabilježen taj nedavni slučaj afričke svinjske kuge i koje je trenutačno u tom prilogu navedeno kao zona ograničenja I, a nalazi se u neposrednoj blizini područja navedenog kao zona ograničenja II, sada bi trebalo navesti kao zonu ograničenja II umjesto kao zonu ograničenja I, a postojeće granice zone ograničenja I također je potrebno ponovno definirati i proširiti kako bi se u obzir uzeo taj nedavni slučaj.

(9)

U travnju i svibnju 2021. zabilježeno je nekoliko slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja u okruzima detva, velký krtíš, revúca i michalovce u Slovačkoj, na područjima koja su u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 navedena kao zone ograničenja II, a nalaze se u neposrednoj blizini područja trenutačno navedenih kao zone ograničenja I. Ti novi slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja znači da je stupanj rizika povećan, što bi se trebalo odražavati u tom prilogu. U skladu s tim, ta područja Slovačke na kojima su zabilježeni ti nedavni slučajevi afričke svinjske kuge i koja su trenutačno u tom prilogu navedena kao zone ograničenja I, a nalaze se u neposrednoj blizini područja navedenih kao zone ograničenja II, sada bi trebalo navesti kao zone ograničenja II umjesto kao zone ograničenja I, a postojeće granice zone ograničenja I također je potrebno ponovno definirati i proširiti kako bi se u obzir uzeo taj nedavni slučaj.

(10)

Nakon nedavne pojave afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Poljskoj i Slovačkoj te uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju povezanu s afričkom svinjskom kugom u Uniji, zone određene u tim državama članicama preispitane su i ažurirane. Osim toga, preispitane su i ažurirane postojeće mjere za upravljanje rizicima. Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 trebao bi odražavati te promjene.

(11)

Kako bi se uzele u obzir nedavne promjene epidemiološke situacije povezane s afričkom svinjskom kugom u Uniji i proaktivno odgovorilo na rizike povezane sa širenjem te bolesti, trebalo bi utvrditi nove zone ograničenja u Poljskoj i Slovačkoj te ih navesti kao zone ograničenja I i II u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605. Budući da se situacija u pogledu afričke svinjske kuge u Uniji stalno mijenja, pri određivanju tih novih zona ograničenja u obzir je uzeta situacija u okolnim područjima.

(12)

S obzirom na hitnost epidemiološke situacije u Uniji u pogledu širenja afričke svinjske kuge i kako bi se izbjegli nepotrebni prekidi premještanja određenih proizvoda životinjskog podrijetla iz zona ograničenja I, II i III, važno je da izmjene Provedbene uredbe (EU) 2021/605 utvrđene ovom Provedbenom uredbom stupe na snagu što je prije moguće.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2021/605 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 19. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Subjekti pošiljke mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III premještaju izvan tih zona unutar iste predmetne države članice ili u drugu državu članicu samo ako te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja kako je predviđeno u članku 167. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 koji sadržava:

(a)

propisane podatke u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/2154; i

(b)

sljedeću potvrdu o sukladnosti sa zahtjevima predviđenima ovom Uredbom:

‚Mesni proizvodi, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih na područjima izvan zona ograničenja I, II i III i prerađenih u zonama ograničenja I, II i III u skladu s posebnim mjerama za kontrolu koje se odnose na afričku svinjsku kugu utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/605.’”;

2.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge (SL L 129, 15.4.2021., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020., str. 64.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/811 оd 20. svibnja 2021. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge (SL L 180, 21.5.2021., str. 114.).

(5)  Radni dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Načela i kriteriji za geografsko određivanje regija zbog afričke svinjske kuge”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(6)  OIE Terrestrial Animal Health Code („Kodeks OIE-a o zdravlju kopnenih životinja”), 28. izdanje, 2019. ISBN I. sveska: 978-92-95108-85-1; ISBN II. sveska: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


PRILOG

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

ZONE OGRANIČENJA

DIO I.

1.   Njemačka

Sljedeće zone ograničenja I u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Estonija

Sljedeće zone ograničenja I u Estoniji:

Hiiu maakond.

3.   Grčka

Sljedeće zone ograničenja I u Grčkoj:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Sljedeće zone ograničenja I u Latviji:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Litva

Sljedeće zone ograničenja I u Litvi:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Mađarska

Sljedeće zone ograničenja I u Mađarskoj:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poljska

Sljedeće zone ograničenja I u Poljskoj:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Slovačka

Sljedeće zone ograničenja I u Slovačkoj:

the whole district of Humenné, except municipalities included in part II,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

DIO II.

1.   Bugarska

Sljedeće zone ograničenja II u Bugarskoj:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Njemačka

Sljedeće zone ograničenja II u Njemačkoj:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgelin – östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Estonija

Sljedeće zone ograničenja II u Estoniji:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Sljedeće zone ograničenja II u Latviji:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,