ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 163

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
10. svibnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2021/753 od 6. svibnja 2021. kojom se Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2018/279

1

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/754 оd 4. svibnja 2021. o produljenju djelovanja koje je Estonski zdravstveni odbor poduzeo kako bi se dopustilo stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporaba biocidnog proizvoda Biobor JF u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 3032)

3

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/755 оd 6. svibnja 2021. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 3009)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

10.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/1


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/753

od 6. svibnja 2021.

kojom se Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2018/279

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 395. stavak 1. prvi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 287. točkom 13. Direktive 2006/112/EZ Malta može od poreza na dodanu vrijednost („PDV”) izuzeti tri kategorije poreznih obveznika: one čiji godišnji promet nije veći od 37 000 EUR ako se gospodarska aktivnost uglavnom sastoji od isporuka robe, one čiji godišnji promet nije veći od 24 300 EUR ako se gospodarska djelatnost uglavnom sastoji od pružanja usluga s malom dodanom vrijednošću (veliki input) te one čiji godišnji promet nije veći od 14 600 EUR u ostalim slučajevima, to jest za pružanje usluga s velikom dodanom vrijednošću (mali input).

(2)

Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2018/279 (2) Malti je odobrena primjena, do 31. prosinca 2024., posebne mjere odstupanja od članka 287. točke 13. Direktive 2006/112/EZ kako bi od plaćanja PDV-a izuzuela porezne obveznike čija se gospodarska djelatnost uglavnom sastoji od pružanja usluga s velikom dodanom vrijednošću (mali inputi) i čiji godišnji promet nije veći od 20 000 EUR.

(3)

Dopisom evidentiranim u Komisiji 20. listopada 2020. Malta je zatražila odobrenje za primjenu, do 31. prosinca 2024., mjere odstupanja od članka 287. točke 13. Direktive 2006/112/EZ kojom bi se Malti dopustilo da od plaćanja PDV-a izuzme porezne obveznike čija se gospodarska aktivnost uglavnom sastoji od pružanja usluga s malom dodanom vrijednošću (veliki input) ili pružanja usluga s velikom dodanom vrijednošću (mali input) te čiji godišnji promet nije veći od 30 000 EUR („mjera odstupanja”). Komisija je zatražila dodatne informacije u vezi sa zahtjevom, koje je potom primila dopisom od 9. studenoga 2020.

(4)

U skladu s člankom 395. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ Komisija je dopisom od 17. prosinca 2020. proslijedila zahtjev Malte ostalim državama članicama. Komisija je dopisom od 18. prosinca 2020. obavijestila Maltu da raspolaže svim informacijama koje smatra potrebnima za razmatranje zahtjeva.

(5)

S obzirom na to da se očekuje da će se povećanim pragom smanjiti obveze povezane s PDV-om, a time i administrativno opterećenje i troškovi usklađivanja za mala poduzeća te poreznim tijelima olakšati ubiranje PDV-a, kao i uzimajući u obzir da je učinak na ukupni ostvareni prihod Malte od PDV-a prikupljen u fazi konačne potrošnje zanemariv, Malti bi trebalo odobriti primjenu mjere odstupanja.

(6)

Mjera odstupanja neće negativno utjecati na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a jer će Malta izvršiti izračun naknade u skladu s člankom 6. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 (3).

(7)

Odobrenje za primjenu mjere odstupanja trebalo bi biti vremenski ograničeno. Pri utvrđivanju roka trebalo bi ostaviti dovoljno vremena za procjenu djelotvornosti i primjerenosti praga. Nadalje, članak 287. Direktive 2006/112/EZ briše se Direktivom Vijeća (EU) 2020/285 (4) kojom se utvrđuju jednostavnija pravila o PDV-u za mala poduzeća, s učinkom od 1. siječnja 2025. Stoga bi Malti trebalo odobriti primjenu mjere odstupanja do 31. prosinca 2024.

(8)

Provedbenu odluku (EU) 2018/279 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 287. točke 13. Direktive 2006/112/EZ, Malti se odobrava da izuzme od PDV-a porezne obveznike čija se gospodarska aktivnost uglavnom sastoji od pružanja usluga s malom dodanom vrijednošću (veliki input) ili pružanja usluga s velikom dodanom vrijednošću (mali input) i čiji godišnji promet nije veći od 30 000 EUR.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2018/279 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Primjenjuje do 31. prosinca 2024.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Republici Malti.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/279 od 20. veljače 2018. kojom se Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 54, 24.2.2018., str. 14.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7.6.1989., str. 9.).

(4)  Direktiva Vijeća (EU) 2020/285 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća i Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu administrativne suradnje i razmjene informacija u svrhe praćenja ispravne primjene posebne odredbe za mala poduzeća (SL L 62, 2.3.2020., str. 13.).


10.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/3


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/754

оd 4. svibnja 2021.

o produljenju djelovanja koje je Estonski zdravstveni odbor poduzeo kako bi se dopustilo stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporaba biocidnog proizvoda Biobor JF u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 3032)

(Vjerodostojan je samo tekst na estonskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 55. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Estonski zdravstveni odbor („nadležno tijelo”) donio je 19. lipnja 2020. odluku u skladu s člankom 55. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 528/2012 o dopuštanju stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabe za profesionalne korisnike biocidnog proizvoda Biobor JF za antimikrobno tretiranje spremnika za gorivo i sustava za dovod goriva zrakoplova do 16. prosinca 2020. („djelovanje”). U skladu s člankom 55. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe nadležno tijelo obavijestilo je Komisiju i nadležna tijela ostalih država članica o tom djelovanju i razlozima za takvo djelovanje.

(2)

Prema informacijama koje je dostavilo nadležno tijelo to je djelovanje bilo potrebno kako bi se zaštitilo javno zdravlje. Mikrobiološka kontaminacija spremnika za gorivo i sustava za dovod goriva zrakoplova može dovesti do kvara na motoru zrakoplova i ugroziti njegovu plovidbenost, čime se ugrožava sigurnost putnika i posade. Pandemija bolesti COVID-19 i posljedična ograničenja letenja doveli su do privremenog parkiranja brojnih zrakoplova. Mirovanje zrakoplova pogoršava mikrobiološku kontaminaciju.

(3)

Biobor JF sadržava 2,2’-(1-metiltrimetilendioksi)bis-(4-metil-1,3,2-dioksaborinan) (CAS broj 2665-13-6) i 2,2’-oksibis (4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinan) (CAS broj 14697-50-8), aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 6, „konzervansi za proizvode tijekom skladištenja”, kako je definirana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012. Budući da nisu navedene u Prilogu II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1062/2014 (2), te aktivne tvari nisu uključene u program rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012. Stoga se članak 89. te uredbe na njih ne primjenjuje te ih je potrebno procijeniti i odobriti da bi se biocidni proizvodi koji ih sadržavaju mogli odobriti i na nacionalnoj razini.

(4)

Komisija je 16. prosinca 2020. primila obrazloženi zahtjev nadležnog tijela za produljenje djelovanja u skladu s člankom 55. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 528/2012. Obrazloženi zahtjev temelji se na zabrinutosti da bi sigurnost zračnog prometa zbog mikrobiološke kontaminacije spremnika za gorivo i sustava za dovod goriva zrakoplova mogla i dalje biti ugrožena nakon 16. prosinca 2020. te na tvrdnju da je Biobor JF neophodan za kontrolu takve mikrobiološke kontaminacije.

(5)

Prema informacijama koje je dostavilo nadležno tijelo jedini alternativni biocidni proizvod koji su proizvođači zrakoplova i motora preporučili za tretiranje mikrobiološke kontaminacije (Kathon™ FP 1.5) povučen je s tržišta u ožujku 2020. jer su nakon tretiranja tim proizvodom uočene ozbiljne nepravilnosti u radu motora.

(6)

Mehaničko tretiranje mikrobiološke kontaminacije spremnika za gorivo zrakoplova i sustava za dovod goriva zrakoplova nije uvijek moguće, a dogovoreni postupci u području zračnog prometa zahtijevaju tretiranje biocidnim proizvodom čak i kad je mehaničko čišćenje moguće. Nadalje, mehaničko tretiranje izložilo bi radnike otrovnim plinovima i stoga bi ga trebalo izbjegavati.

(7)

Prema informacijama koje su dostupne Komisiji, proizvođač proizvoda Biobor JF poduzeo je korake za redovito odobrenje proizvoda te se očekuje da će uskoro biti podnesen zahtjev za odobrenje aktivnih tvari koje proizvod sadržava. Odobrenje aktivnih tvari i naknadno odobrenje tog biocidnog proizvoda bilo bi trajno rješenje za budućnost, no provedba tih postupaka bio bi dugotrajan proces.

(8)

Nekontroliranje mikrobiološke kontaminacije spremnika za gorivo i sustava za dovod goriva zrakoplova moglo bi ugroziti sigurnost zračnog prometa i ta se opasnost ne može dovoljno umanjiti nekim drugim biocidnim proizvodom ili na neki drugi način te je stoga primjereno dopustiti nadležnom tijelu da produlji djelovanje.

(9)

Budući da je valjanost navedenog djelovanja istekla 16. prosinca 2020., ova bi Odluka trebala imati retroaktivan učinak.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Estonski zdravstveni odbor može produljiti djelovanje za dopuštanje stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabe za profesionalne korisnike biocidnog proizvoda Biobor JF za antimikrobno tretiranje spremnika za gorivo i sustava za dovod goriva zrakoplova do 20. lipnja 2022.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Estonskom zdravstvenom odboru.

Primjenjuje se od 17. prosinca 2020.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. svibnja 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).


10.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/5


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/755

оd 6. svibnja 2021.

o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 3009)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 95. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuju se pravila za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, među ostalim radi odabira i određivanja referentnih centara Europske unije za dobrobit životinja. Referentnim centrima Europske unije za dobrobit životinja podupiru se horizontalne aktivnosti Komisije i država članica u području zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja iz članka 1. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/329 (2) određen je referentni centar Europske unije za dobrobit životinja koji je prema svom programu rada usmjeren na svinje, a Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1685 (3) određen je referentni centar Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja.

(3)

Naknadno je Komisija u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) 2017/625 putem natječaja za odabir i određivanje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare provela postupak javnog odabira.

(4)

Odbor za ocjenjivanje i odabir imenovan za potrebe postupka odabira iz uvodne izjave 3. zaključio je da konzorcij koji vode Švedsko agronomsko sveučilište i Švedski centar za dobrobit životinja (Švedska) te u kojemu sudjeluju i Sveučilište prirodnih resursa i bioloških znanosti (Austrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinarski istraživački institut (Grčka), Nacionalni institut za poljoprivredu, hranu i okoliš (Francuska), University College Dublin (Irska) i Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Italija) (konzorcij) ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 95. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 te bi mu trebalo povjeriti zadaće utvrđene u članku 96. te uredbe u pogledu preživača i kopitara.

(5)

Taj bi konzorcij stoga trebalo odrediti kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare, a bit će odgovoran za potporne zadaće uvrštene u godišnje ili višegodišnje programe rada referentnih centara Europske unije. Godišnje ili višegodišnje programe rada treba utvrditi u skladu s ciljevima i prioritetima relevantnih programa rada koje je Komisija donijela u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(6)

Člankom 95. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 zahtijeva se da određivanje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja bude vremenski ograničeno ili da se redovito preispituje. Stoga bi određenje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare trebalo preispitati svakih pet godina.

(7)

Određenom referentnom centru Europske unije za dobrobit životinja za preživače i kopitare trebalo bi omogućiti dovoljno vremena za pripremu programa rada za iduće proračunsko razdoblje. Stoga bi se ova Odluka trebala primjenjivati od 1. lipnja 2021.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sljedeći se konzorcij određuje kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja odgovoran za potporu horizontalnim aktivnostima Komisije i država članica u području zahtjeva u pogledu dobrobiti preživača i kopitara:

Naziv: Konzorcij koji vode Švedsko agronomsko sveučilište i Švedski centar za dobrobit životinja (Švedska) te u kojemu sudjeluju i Sveučilište prirodnih resursa i bioloških znanosti (Austrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinarski istraživački institut (Grčka), Nacionalni institut za poljoprivredu, hranu i okoliš (Francuska), University College Dublin (Irska) te Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale” (Italija)

Adresa:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ŠVEDSKA

2.   Određenje se preispituje svakih pet godina od dana primjene ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. lipnja 2021.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 оd 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1685 оd 4. listopada 2019. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja (SL L 258, 9.10.2019., str. 11).

(4)  Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).