ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 141

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
26. travnja 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/667 od 23. travnja 2021. o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/668 оd 23. travnja 2021. o odobravanju izmjene uvjeta upotrebe nove hrane sjemenke biljke chia (Salvia hispanica) u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/669 оd 23. travnja 2021. o odobrenju L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, i L-lizina bazičnog, tekućeg, dobivenih od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/670 оd 23. travnja 2021. o odobravanju stavljanja na tržište ulja od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

14

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/671 od 20. travnja 2021. o stajalištu koje trebaju zauzeti u ime Europske unije sudionice Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima u pisanom postupku u pogledu donošenja odluke o povećanju službene potpore za izvozne kredite u obliku lokalnih troškova

19

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2021/672 od 23. travnja 2021. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

21

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/673 оd 21. travnja 2021. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom Zeleni krovovi (Green Garden Roof Tops) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2750)

23

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/674 оd 21. travnja 2021. o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom Program razmjene za državne i javne službenike (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2784)

25

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/667

od 23. travnja 2021.

o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/44 od 18. siječnja 2016. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 204/2011 (1), a posebno njezin članak 21. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2016. donijelo Uredbu (EU) 2016/44.

(2)

Unos za jednu osobu trebalo bi izbrisati jer je ta osoba preminula.

(3)

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) 2016/44 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  SL L 12, 19.1.2016., str. 1.


PRILOG

U Uredbi (EU) 2016/44, Prilogu III. (Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 6. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 9. (AL-GAOUD, Abdelmajid) briše se.


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/668

оd 23. travnja 2021.

o odobravanju izmjene uvjeta upotrebe nove hrane „sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)” u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3) Odlukom Komisije 2009/827/EZ (4) odobreno je stavljanje na tržište u Uniji sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao nove hrane za upotrebu u krušnim proizvodima.

(4)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Provedbenom odlukom Komisije 2013/50/EU (5) odobreno je proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na sljedeće dodatne kategorije hrane: pečeni proizvodi, žitarice za doručak, mješavine voća, orašastih plodova i sjemenki te unaprijed pakirane sjemenke biljke chia.

(5)

Irsko nadležno tijelo izdalo je 18. rujna 2015. u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 službeni dopis (6) kojim je odobreno proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na dodatne kategorije hrane, konkretno voćne sokove i pića od mješavine voća/povrća.

(6)

Austrijsko nadležno tijelo izdalo je 17. listopada 2017. u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 službeni dopis (7) kojim je odobreno proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na jednu dodatnu kategoriju hrane, konkretno voćne namaze.

(7)

Španjolsko nadležno tijelo izdalo je 2. studenoga 2017. u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 službeni dopis (8) kojim je odobreno proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na dodatne kategorije hrane, konkretno sterilizirana jela spremna za konzumaciju na bazi zrna žitarica, zrna pseudožitarica i/ili mahunarki.

(8)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/2354 (9) odobreno je proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na jednu dodatnu kategoriju hrane, konkretno jogurt.

(9)

U skladu s Uredbom (EU) 2015/2283, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/24 (10) odobreno je proširenje upotrebe sjemenki biljke chia kao nove hrane na nekoliko dodatnih kategorija hrane te su odobrene određene izmjene uvjeta upotrebe i posebnih zahtjeva za označivanje sjemenki biljke chia.

(10)

U skladu s prethodnim odobrenjima, pod određenim uvjetima upotrebe odobreno je stavljanje na tržište u Uniji sjemenki biljke chia, uključujući „unaprijed pakirane sjemenke biljke chia”. Komisija je u siječnju 2020. primila upit od udruženja „Réseau Vrac” o tome smiju li se na tržište Unije stavljati i sjemenke biljke chia koje nisu unaprijed pakirane (u rasutom stanju).

(11)

Potaknuta tim upitom Komisija je dodatno ocijenila je li uklanjanje izraza „unaprijed pakirane” iz kategorije „unaprijed pakirane sjemenke biljke chia” također sigurno. Tom bi se izmjenom subjektima u poslovanju s hranom omogućilo da na tržište Unije stavljaju i unaprijed pakirane sjemenke biljke chia i sjemenke koje nisu unaprijed pakirane (u rasutom stanju). Stoga Komisija smatra da bi popis Unije trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je na vlastitu inicijativu pokrenula postupak ažuriranja Unijina popisa nove hrane.

(13)

U svojem mišljenju od 14. ožujka 2019., „Sigurnost sjemenki biljke chia (Salvia hispanica L.) kao nove hrane za proširene upotrebe u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283” (11), Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) zaključila je da je upotreba sjemenki biljke chia u hrani za čiju proizvodnju, preradu ili pripremu nije potrebna toplinska obrada na temperaturi od 120 °C ili višoj sigurna bez posebnih ograničenja i mjera opreza u pogledu razina upotrebe.

(14)

Komisija smatra da nije potrebno da Agencija provede ocjenu sigurnosti predložene izmjene uvjeta upotrebe u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 jer promjena uvjeta upotrebe nove hrane „sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)” obuhvaća uklanjanje oblika u kojima se sjemenke biljke chia mogu stavljati na tržište i nije vjerojatno da će ta promjena utjecati na zdravlje ljudi.

(15)

Stoga je primjereno odobriti da se na tržište stavljaju i sjemenke biljke chia koje nisu unaprijed pakirane.

(16)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Unos na Unijinu popisu odobrene nove hrane, kako je propisan u članku 6. Uredbe (EU) 2015/2283 i uvršten u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470, koji se odnosi na novu hranu „sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)” mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 2009/827/EZ od 13. listopada 2009. o odobravanju stavljanja na tržište sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 11.11.2009., str. 14.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2013/50/EU od 22. siječnja 2013. o odobravanju proširenja uporabe sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 21, 24.1.2013., str. 34.).

(6)  Dopis od 18. rujna 2015. (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_chia-seeds-2_en.pdf).

(7)  Dopis od 17. listopada 2017. (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds_en.pdf).

(8)  Dopis od 2. studenoga 2017. (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds-ext-steri_en.pdf).

(9)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2354 od 14. prosinca 2017. o odobravanju proširenja uporabe sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 336, 16.12.2017., str. 49.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/24 оd 13. siječnja 2020. o odobravanju proširenja uporabe sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) kao nove hrane i izmjeni uvjeta uporabe i posebnih zahtjeva za označivanje sjemenki biljke chia (Salvia hispanica) u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (SL L 8, 14.1.2020., str. 12.).

(11)  EFSA Journal 2019.; 17(4):5657.


PRILOG

Unos za „sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)” u tablici 1. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 zamjenjuje se sljedećim:

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

„Sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se ‚Sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)’”

 

Krušni proizvodi

5 % (cijele ili mljevene sjemenke biljke chia)

Pečeni proizvodi

10 % cijelih sjemenki biljke chia

Žitarice za doručak

10 % cijelih sjemenki biljke chia

Sterilizirana jela spremna za konzumaciju na bazi zrna žitarica, zrna pseudožitarica i/ili mahunarki

5 % cijelih sjemenki biljke chia

Mješavine voća, orašastih plodova i sjemenki

 

Sjemenke biljke chia

 

Slastice (uključujući čokoladu i čokoladne proizvode), osim žvakaćih guma

 

Mliječni proizvodi (uključujući jogurt) i zamjenski proizvodi

 

Smrznuti deserti

 

Proizvodi od voća i povrća (uključujući voćne namaze, kompote sa/bez žitarica, voćne pripravke koji služe kao podloga mliječnim proizvodima ili voćne pripravke za miješanje s mliječnim proizvodima, voćne deserte, miješano voće s kokosovim mlijekom u dvojnoj posudi)

 

Bezalkoholna pića (uključujući voćni sok i pića od mješavine voća/povrća)

 

Pudinzi za čiju proizvodnju, preradu ili pripremu nije potrebna toplinska obrada na temperaturi od 120 °C ili višoj

 


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/669

оd 23. travnja 2021.

o odobrenju L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, i L-lizina bazičnog, tekućeg, dobivenih od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podneseni su zahtjevi za odobrenje L-lizina bazičnog, tekućeg, i L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, kao nutritivnih dodataka hrani za životinje za uporabu u hrani za životinje i vodi za piće za sve životinjske vrste. Uz te su zahtjeve priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjevi se odnose na odobrenje L-lizina bazičnog, tekućeg, i L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, dobivenih od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP kao dodataka hrani za sve životinjske vrste i njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”, funkcionalnu skupinu „aminokiseline, njihove soli i analogne tvari”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 30. rujna 2020. (2) i 18. studenoga 2020. (3) (4) zaključila da L-lizin bazični, tekući, i L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, dobiveni od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP u predloženim uvjetima uporabe nemaju štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje potrošača i okoliš. Agencija je mogla donijeti zaključak o sigurnosti korisnika L-lizina bazičnog, tekućeg, i L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, dobivenih od Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 i Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP. Navela je da se L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, i L-lizin bazični, tekući, dobiveni od Corynebacterium casei KCCM 80190 smatraju opasnima ako se udišu i da L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, dobiven od Corynebacterium casei KCCM 80190 blago nadražuje oči. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi, ponajprije na zdravlje korisnikâ tog dodatka. Agencija je zaključila da su L-lizin bazični, tekući, i L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, dobiveni od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP učinkoviti izvori esencijalne aminokiseline L-lizina za sve životinjske vrste. Da bi dodatni L-lizin bio u potpunosti učinkovit za preživače, trebao bi biti zaštićen od razgradnje u buragu. U svojim je mišljenjima Agencija uputila na raniju izjavu o mogućoj nutritivnoj neravnoteži aminokiselina i higijenskim problemima kada se unose u vodi za piće. Međutim, Agencija nije predložila najveću dopuštenu količinu za dodavanje L-lizina prehrani. Stoga je, posebno u slučaju dodavanja L-lizina prehrani kao aminokiseline u vodi za piće, na oznaci dodatka i premiksâ koji ga sadržavaju primjereno navesti upozorenje da je potrebno voditi računa o udjelu svih esencijalnih i uvjetno esencijalnih aminokiselina u prehrani.

(5)

Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješća o metodi analize dodatka hrani za životinje koja je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Procjena L-lizina bazičnog, tekućeg, i L-lizin monohidroklorida, tehnički čistog, dobivenih od Corynebacterium casei KCCM 80190 ili Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog dodatka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aminokiseline, njihove soli i analogne tvari” odobravaju se kao dodaci hrani za životinje, pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2020.;18(11):6285.

(3)  EFSA Journal 2020.;18(12): 6333.

(4)  EFSA Journal 2020.;18(12): 6334.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka.

Funkcionalna skupina: aminokiseline, njihove soli i analogne tvari.

3c320

L-lizin bazični, tekući

Sastav dodatka:

vodena otopina L-lizina s najmanje 50 % L-lizina.

Sve vrste

1.

Pri označivanju dodatka mora se navesti količina lizina.

2.

L-lizin bazični, tekući, može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak u obliku pripravka.

3.

Dodatak se može upotrebljavati i u vodi za piće.

4.

Pri označivanju dodatka i premiksâ potrebno je navesti sljedeće: „Pri dodavanju L-lizina prehrani, osobito u vodi za piće, trebalo bi voditi računa o svim esencijalnim i uvjetno esencijalnim aminokiselinama kako bi se izbjegla neravnoteža.”

5.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri njihovu udisanju i doticaju s očima ili kožom. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi primjerenu osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

16. svibnja 2031.

Karakteristike aktivne tvari:

L-lizin dobiven fermentacijom s pomoću bakterije Corynebacterium casei KCCM 80190

Kemijska formula: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS broj: 56-87-1

Analitičke metode  (1):

Za kvantifikaciju lizina u dodatku hrani za životinje i premiksima koji sadržavaju više od 10 % lizina:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Za kvantifikaciju lizina u premiksima, krmnoj smjesi i krmivima:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS), Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., dio F).

Za kvantifikaciju lizina u vodi:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) ili

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS).

3c326

L-lizin bazični, tekući

Sastav dodatka:

vodena otopina L-lizina s najmanje 50 % L-lizina.

Sve vrste

-

-

-

1.

Pri označivanju dodatka mora se navesti količina lizina.

2.

L-lizin bazični, tekući, može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak u obliku pripravka.

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri njihovu udisanju. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi primjerenu osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

16. svibnja 2031.

Karakteristike aktivne tvari:

L-lizin proizveden fermentacijom s pomoću bakterije Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Kemijska formula: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS broj: 56-87-1

Analitičke metode  (1):

Za kvantifikaciju lizina u dodatku hrani za životinje i premiksima koji sadržavaju više od 10 % lizina:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Za kvantifikaciju lizina u premiksima, krmnoj smjesi i krmivima:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS), Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., dio F).

Za kvantifikaciju lizina u vodi:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) ili

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS).

3c322

 

L-lizin monohidroklorid, tehnički čist

Sastav dodatka:

L-lizin monohidroklorid u prahu s najmanje 78 % L-lizina i najvećim udjelom vlage od 1,5 %.

Sve vrste

-

-

-

1.

Pri označivanju dodatka mora se navesti količina lizina.

2.

L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak u obliku pripravka.

3.

Dodatak se može upotrebljavati i u vodi za piće.

4.

Pri označivanju dodatka i premiksâ potrebno je navesti sljedeće: „Pri dodavanju L-lizina prehrani, osobito u vodi za piće, trebalo bi voditi računa o svim esencijalnim i uvjetno esencijalnim aminokiselinama kako bi se izbjegla neravnoteža.”

5.

Količina endotoksina u dodatku i njegov potencijal pulverizacije moraju biti takvi da najveća moguća izloženost endotoksinima ne prelazi 1 600 IU endotoksina/m3 zraka  (2).

6.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri njihovu udisanju i doticaju s očima ili kožom. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi primjerenu osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

16. svibnja 2031.

Karakteristike aktivne tvari:

L-lizin monohidroklorid dobiven fermentacijom s pomoću bakterije

Corynebacterium casei KCCM 80190

Kemijska formula: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS broj: 657-27-2

Analitičke metode  (1):

Za utvrđivanje L-lizin monohidroklorida u dodatku hrani za životinje:

Food Chemical Codex, „Monografija o L-lizin monohidrokloridu”.

Za kvantifikaciju lizina u dodatku hrani za životinje i premiksima koji sadržavaju više od 10 % lizina:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Za kvantifikaciju lizina u premiksima, krmnoj smjesi i krmivima:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS), Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., dio F).

Za kvantifikaciju lizina u vodi:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) ili

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS).

3c327

 

L-lizin monohidroklorid, tehnički čist

Sastav dodatka:

L-lizin monohidroklorid u prahu s najmanje 78 % L-lizina i najvećim udjelom vlage od 1,5 %.

Sve vrste

-

-

-

1.

Pri označivanju dodatka mora se navesti količina lizina.

2.

L-lizin monohidroklorid, tehnički čist, može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak u obliku pripravka.

3.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika pri njihovu udisanju i doticaju s očima. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi primjerenu osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe i zaštitne naočale.

16. svibnja 2031.

Karakteristike aktivne tvari:

L-lizin monohidroklorid dobiven fermentacijom s pomoću bakterije

Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 ili Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP

Kemijska formula: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

CAS broj: 657-27-2

Analitičke metode  (1):

Za utvrđivanje L-lizin monohidroklorida u dodatku hrani za životinje:

Food Chemical Codex, „Monografija o L-lizin monohidrokloridu”.

Za kvantifikaciju lizina u dodatku hrani za životinje i premiksima koji sadržavaju više od 10 % lizina:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Za kvantifikaciju lizina u premiksima, krmnoj smjesi i krmivima:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija spregnuta s postkolonskom derivatizacijom i optičkom detekcijom (IEC-VIS), Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., dio F).


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Izloženost je izračunata na temelju razine endotoksina i potencijala pulverizacije dodatka u skladu s metodom koju upotrebljava EFSA (EFSA Journal 2017.;15(3):4705); analitička metoda: Europska farmakopeja 2.6.14. (bakterijski endotoksini).


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/670

оd 23. travnja 2021.

o odobravanju stavljanja na tržište ulja od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2), kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Društvo Progress Biotech bv („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 14. ožujka 2019. podnijelo zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za proširenje upotrebe nove hrane „ulje od mikroalge Schizochytrium sp.”. U zahtjevu je zatraženo proširenje upotrebe ulja od mikroalge Schizochytrium sp. na početnu i prijelaznu hranu za dojenčad kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) namijenjenu za dojenčad i malu djecu. Soj mikroalge Schizochytrium sp. koji upotrebljava podnositelj zahtjeva i na koji se odnosi predmetni zahtjev naveden je kao soj WZU477.

(4)

Osim toga, podnositelj zahtjeva Komisiji je podnio zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka za niz izvornih podataka koje je dostavio u prilog svojem prvotnom zahtjevu od 14. ožujka 2019., a to su: zahtjev iz 2012. (4); detaljan opis proizvodnog postupka (5); kemijska svojstva (6); analiza masnih kiselina (7); analiza sterola (8); analiza teških metala (9); analiza policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) (10); analiza mikotoksina (11); analiza dioksina, polikloriranih bifenila (PCB) sličnih dioksinima, PCB-a i pesticida (12); mikrobiološka analiza (13); studija retrospektivne stabilnosti (14); analitički laboratorijski certifikati (15); podaci o sastavu (16). Podnositelj zahtjeva zatražio je zaštitu podataka i za dodatne podatke dostavljene tijekom procjene sigurnosti koju je provela Agencija, a to su: analiza bjelančevina (17); tri analize monoklorpropandiola (MCPD) i glicidil estera (18); fizikalno-kemijska analiza (19); mikrobiološka analiza (20); analiza teških metala (21); analiza mikotoksina (22); analiza PAH-a, dioksina i kontaminanata sličnih dioksinima (23); analiza profila masnih kiselina (24); analiza sastava sterola (25); dugoročna analiza hidrolitičke užeglosti (26); analiza morskih biotoksina (27); studija stabilnosti (28); certifikat o analizi (29).

(5)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je 24. lipnja 2019. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da dostavi znanstveno mišljenje utemeljeno na provedenoj ocjeni proširenja upotrebe ulja od mikroalge Schizochytrium sp. kao nove hrane na početnu i prijelaznu hranu za dojenčad.

(6)

Agencija je 31. kolovoza 2020. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti ulja od mikroalge Schizochytrium sp. kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283” (30). To je mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(7)

U tom je mišljenju Agencija potvrdila da soj WZU477 pripada vrsti Schizochytrium limacinum, za koju je utvrđen status priznate pretpostavke o sigurnosti (QPS) i koja je 2020. uvrštena na popis bioloških agensa koji se namjerno dodaju hrani ili hrani za životinje i preporučeni su u okviru QPS-a (31). Agencija je u svojem mišljenju zaključila da je ulje od mikroalge Schizochytrium sp. proizvedeno od soja WZU477 koji pripada vrsti Schizochytrium limacinum sigurno u predloženim uvjetima upotrebe. Na temelju podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva nije se mogao donijeti zaključak o sigurnosti ulja dobivenog od drugih sojeva roda mikroalgi Schizochytrium. U mišljenju Agencije iznosi se dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) u predloženim upotrebama i količinama upotrebe ispunjava zahtjeve članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(8)

Stoga se u mišljenju Agencije ne iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je ulje proizvedeno od drugih sojeva roda mikroalgi Schizochytrium pri upotrebi u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283. Na temelju mišljenja Agencije i uzimajući u obzir da odobreno ulje od mikroalge Schizochytrium sp. za koje je zatraženo proširenje upotrebe nije specifično za određenu vrstu ni za određeni soj, potrebno je odobriti stavljanje na tržište ulja dobivenog od soja WZU477 mikroalge Schizochytrium sp., a ne proširenje upotrebe ulja od svih sojeva roda mikroalgi Schizochytrium kako je zatražio podnositelj zahtjeva.

(9)

Agencija je u svojem mišljenju navela da smatra da podaci iz zahtjeva iz 2012., detaljnog opisa proizvodnog postupka, kemijskih svojstava, analize masnih kiselina, analize sterola, analize teških metala, analize PAH-a, analize mikotoksina, analize dioksina, PCB-a sličnih dioksinima, PCB-a i pesticida, mikrobiološke analize, studije retrospektivne stabilnosti, analitičkih laboratorijskih certifikata, podataka o sastavu, triju analiza MCPD-a i glicidil estera, fizikalno-kemijske analize, mikrobiološke analize, analize teških metala, analize mikotoksina, analize PAH-a, dioksina i kontaminanata sličnih dioksinima, analize profila masnih kiselina, analize sastava sterola, dugoročne analize hidrolitičke užeglosti, analize morskih biotoksina, studije stabilnosti te certifikata o analizi služe kao osnova za utvrđivanje sigurnosti nove hrane. Zbog toga Komisija smatra da se zaključci o sigurnosti ulja od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) nisu mogli donijeti bez podataka iz izvješća o tim studijama.

(10)

Nakon što je Agencija dostavila svoje mišljenje, Komisija je od podnositelja zahtjeva zatražila da dodatno pojasni obrazloženje za svoj zahtjev za zaštitu vlasničkih prava u pogledu zahtjeva iz 2012., detaljnog opisa proizvodnog postupka, kemijskih svojstava, analize masnih kiselina, analize sterola, analize teških metala, analize PAH-a, analize mikotoksina, analize dioksina, PCB-a sličnih dioksinima, PCB-a i pesticida, mikrobiološke analize, studije retrospektivne stabilnosti, analitičkih laboratorijskih certifikata, podataka o sastavu, triju analiza MCPD-a i glicidil estera, fizikalno-kemijske analize, mikrobiološke analize, analize teških metala, analize mikotoksina, analize PAH-a, dioksina i kontaminanata sličnih dioksinima, analize profila masnih kiselina, analize sastava sterola, dugoročne analize hidrolitičke užeglosti, analize morskih biotoksina, studije stabilnosti te certifikata o analizi služe, kao i da pojasni svoj zahtjev za isključivo pravo upućivanja na te podatke, kako se zahtijeva člankom 26. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Podnositelj zahtjeva izjavio je da je u trenutku podnošenja zahtjeva on bio nositelj vlasničkih prava i isključivih prava upućivanja na te podatke u skladu s nacionalnim pravom te da stoga treće osobe ne mogu zakonito pristupiti tim studijama i koristiti se njima niti upućivati na te podatke.

(12)

Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je podnositelj zahtjeva dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283. Stoga Agencija podatke iz zahtjeva iz 2012., detaljnog opisa proizvodnog postupka, kemijskih svojstava, analize masnih kiselina, analize sterola, analize teških metala, analize PAH-a, analize mikotoksina, analize dioksina, PCB-a sličnih dioksinima, PCB-a i pesticida, mikrobiološke analize, studije retrospektivne stabilnosti, analitičkih laboratorijskih certifikata, podataka o sastavu, triju analiza MCPD-a i glicidil estera, fizikalno-kemijske analize, mikrobiološke analize, analize teških metala, analize mikotoksina, analize PAH-a, dioksina i kontaminanata sličnih dioksinima, analize profila masnih kiselina, analize sastava sterola, dugoročne analize hidrolitičke užeglosti, analize morskih biotoksina, studije stabilnosti te certifikata o analizi koji su uključeni u dokumentaciju podnositelja zahtjeva ne bi smjela upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. U skladu s time, stavljanje ulja od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) na tržište u Uniji trebalo bi tijekom tog razdoblja ograničiti na podnositelja zahtjeva.

(13)

Međutim, ograničavanje odobrenja ulja mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) i upućivanja na podatke iz dokumentacije podnositelja zahtjeva isključivo za potrebe podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište iste nove hrane, pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama kojima se podupire to odobrenje u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ulje mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477) kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe isključivo je prvotnom podnositelju zahtjeva,

društvu: Progress Biotech bv,

adresa: Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Nizozemska,

odobreno stavljati na tržište u Uniji novu hranu iz stavka 1., osim ako neki budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na podatke zaštićene u skladu s člankom 2. ove Uredbe ili uz suglasnost društva Progress Biotech bv.

3.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Podaci iz dokumentacije podnositelja zahtjeva na temelju kojih je Agencija ocijenila novu hranu iz članka 1., na koje podnositelj zahtjeva polaže vlasnička prava i bez kojih ta nova hrana ne bi bila odobrena, ne smiju se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Progress Biotech bv.

Članak 3.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(4)  Prilog I. (Zahtjev za novu hranu iz 2012.), Progress Biotech bv, 2012. (neobjavljeno).

(5)  Detaljan opis proizvodnog postupka, Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(6)  Prilog II. (kemijska svojstva), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(7)  Prilog III. (analiza masnih kiselina), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(8)  Prilog IV. (analiza sterola), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(9)  Prilog V. (analiza teških metala), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(10)  Prilog VI. (analiza PAH-a), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(11)  Prilog VII. (analiza mikotoksina), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(12)  Prilog VIII. (analiza dioksina, PCB-a sličnih dioksinima, PCB-a i pesticida), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(13)  Prilog IX. (mikrobiološka analiza), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(14)  Prilog XI. (studija retrospektivne stabilnosti), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(15)  Prilog XII. (analitički laboratorijski certifikati), (neobjavljeno).

(16)  Dodatak B.2. (podaci o sastavu), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(17)  Prilog IV. (analiza bjelančevina), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(18)  Prilog VI. (tri analize MCPD-a i glicidil estera), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(19)  Prilog VII. (fizikalno-kemijska analiza), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(20)  Prilog VIII. (mikrobiološka analiza), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(21)  Prilog IX. (analiza teških metala), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(22)  Prilog X. (analiza mikotoksina), Progress Biotech bv, 2019. (neobjavljeno).

(23)  Prilog XI. (analiza PAH-a, dioksina i kontaminanata sličnih dioksinima), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(24)  Prilog XII. (analiza profila masnih kiselina), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(25)  Prilog XIV. (analiza sastava sterola), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(26)  Prilog XVII. (dugoročna analiza hidrolitičke užeglosti), Progress Biotech bv, 2020. (neobjavljeno).

(27)  Prilog 1. (analiza morskih biotoksina), Wageningen Food Safety Research Lab, 2020. (neobjavljeno).

(28)  Prilog 3. (studija stabilnosti), Progress Biotech bv, 2018. (neobjavljeno).

(29)  Prilog I. (certifikat o analizi), Progress Biotech bv, 2016. (neobjavljeno).

(30)  EFSA Journal 2020.; 18(10):6242.

(31)  EFSA-in odbor BIOHAZ, 2020. Izjava o ažuriranju popisa bioloških agensa koji se namjerno dodaju hrani ili hrani za životinje i preporučeni su u okviru QPS-a, kako je priopćeno EFSA-i 11: primjerenost taksonomskih jedinica priopćena EFSA-i do rujna 2019. EFSA Journal 2020.;18(2):5965, 57 str.


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

1.

sljedeći unos umeće se u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Zaštita podataka

„Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od mikroalge Schizochytrium sp.”.

 

Odobreno 16. svibnja 2021. Ovo uvrštenje temelji se na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima zaštićenima u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283.

Podnositelj zahtjeva: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Nizozemska.

Tijekom razdoblja zaštite podataka stavljanje te nove hrane na tržište u Uniji odobreno je isključivo društvu Progress Biotech bv, osim ako neki budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na vlasnički zaštićene znanstvene dokaze ili znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) 2015/2283 ili uz suglasnost društva Progress Biotech bv.

Datum završetka zaštite podataka: 16. svibnja 2026. (5 godina).”

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

2.

sljedeći unos umeće se u tablicu 2. (Specifikacije):

Odobrena nova hrana

Specifikacija

„Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (WZU477)

Opis/definicija:

Nova hrana je ulje proizvedeno od soja WZU477 mikroalge Schizochytrium sp.

Sastav:

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj (PV): ≤ 5,0 meq/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,05 %

Neosapunjive tvari: ≤ 4,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

Dokosaheksaenska kiselina (DHK): ≥ 32,0 %

Vrijednost p-anisidina: ≤ 10”


ODLUKE

26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/19


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/671

od 20. travnja 2021.

o stajalištu koje trebaju zauzeti u ime Europske unije sudionice Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima u pisanom postupku u pogledu donošenja odluke o povećanju službene potpore za izvozne kredite u obliku lokalnih troškova

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Smjernice sadržane u Sporazumu o službeno podupiranim izvoznim kreditima („Sporazum”) primjenjuju se u Uniji na temelju Uredbe (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

(2)

Na 145. zasjedanju sastanka sudionica Sporazuma održanom 17. studenoga 2020. dogovoreno je da će se u pisanom postupku donijeti odluka o izmjeni Sporazuma radi povećanja službene potpore za izvozne kredite u obliku lokalnih troškova.

(3)

Predviđenom odlukom o povećanju službene potpore za lokalne troškove odredbe Sporazuma koje se odnose na potporu za lokalne troškove trebalo bi prilagoditi prevladavajućim trgovinskim i proizvodnim obrascima. Globalni lanci vrijednosti promijenili su odluke izvoznika o nabavi te većina izvoznika sada nabavlja robu iz više zemalja i sve češće s lokacije kupca. Kako bi se Unijinim izvoznicima ponudila veća fleksibilnost i omogućile optimalne strategije nabave, gornju granicu službene potpore za lokalne troškove trebalo bi povećati s 30 % na 40 % vrijednosti izvoznog ugovora u zemljama s visokim dohotkom te s 30 % na 50 % vrijednosti izvoznog ugovora u zemljama sa srednjim i niskim dohotkom.

(4)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije o odluci koju sudionice Sporazuma trebaju donijeti u pisanom postupku jer će predviđena odluka moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije na temelju članka 2. Uredbe (EU) br. 1233/2011,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje trebaju zauzeti u ime Unije sudionice Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima u pisanom postupku u pogledu donošenja odluke o povećanju službene potpore za izvozne kredite u obliku lokalnih troškova temelji se na prijedlogu Unije (2).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Uredba (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o primjeni određenih smjernica u području službeno podupiranih izvoznih kredita i o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2001/76/EZ i 2001/77/EZ (SL L 326, 8.12.2011., str. 45.).

(2)  Vidjeti dokument ST 7202/21 na http://register.consilium.europa.eu.


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/21


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/672

od 23. travnja 2021.

o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1), a posebno njezin članak 12. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji.

(2)

Unos za jednu osobu trebalo bi izbrisati jer je ta osoba preminula.

(3)

Priloge II. i IV. Odluci (ZVSP) 2015/1333 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi II. i IV. Odluci (ZVSP) 2015/1333 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2021.

Za Vijeće

Predsjednica

A. P. ZACARIAS


(1)  SL L 206, 1.8.2015., str. 34.


PRILOG

Odluka (ZVSP) 2015/1333 mijenja se kako slijedi:

1.

u Prilogu II. (Popis osoba i subjekata iz članka 8. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 10. (AL-GAOUD, Abdelmajid) briše se;

2.

u Prilogu IV. (Popis osoba i subjekata iz članka 9. stavka 2.), dijelu A (Osobe), unos 10. (AL-GAOUD, Abdelmajid) briše se.


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/673

оd 21. travnja 2021.

o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Zeleni krovovi” (Green Garden Roof Tops)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2750)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Komisiji je 3. ožujka 2021. podnesen zahtjev za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Zeleni krovovi” (Green Garden Roof Tops).

(2)

Ciljevi inicijative navedeni su kako slijedi: „Krovovi brojnih trgovina u Europi prazni su i često se ne koriste ni u koju posebnu svrhu. Usto su pretrpani plastičnim i kamenim materijalom korištenim za njihovu gradnju. Stoga te površine nisu korisne za okoliš, već mu dodatno štete. Zbog aktualne ekološke krize trebamo u prvi plan staviti koristi za okoliš. Moramo iznaći nove načine kako povećati svijest o ekološkim problemima i uspostaviti zdravu ravnotežu između društva, gospodarstva i zaštite našeg planeta. Stoga je okosnica našeg plana iskoristiti postojeće krovne površine. Naša je zamisao da se krovovi raznih poduzeća ozelene vrtovima. Takvom preobrazbom zasad neiskorištenih krovova moglo bi se pridonijeti ublažavanju ekološke krize.”

(3)

U popratnom dokumentu navode se pojedinosti o pozadini inicijative. Prijedlog je inicijative da zaposlenici poduzećâ dobrovoljno sudjeluju u održavanju krovnih vrtova, a države članice poreznim kreditima na kraju svake fiskalne godine potiču poduzeća da aktivno sudjeluju u takvim projektima. U prilogu se navode očekivane koristi za okoliš i za sama poduzeća. Zeleni krovovi bi: 1. poboljšali kvalitetu zraka, 2. doprinijeli borbi protiv klimatskih promjena, 3. omogućili uštedu energije, 4. poboljšali filtriranje i zadržavanje vode te 5. pružili nova staništa divljim vrstama. Koristi za poduzeća bile bi veći ugled, motiviranije osoblje i porezne olakšice.

(4)

Organizatori ne pozivaju Komisiju izričito da donese poseban pravni akt, ali se predviđeni akt može izvesti iz nekih od predloženih pravnih osnova za djelovanje. Iz navedenih se ciljeva u kombinaciji s prilogom može zaključiti da se inicijativom zahtijeva donošenje prijedloga pravnog akta kojim bi se nastojao ostvariti okolišni cilj s poreznom komponentom. Čini se da je dobrovoljno sudjelovanje zaposlenika sporedno u odnosu na okolišni cilj.

(5)

U dijelu u kojem se inicijativom teži promicati ozelenjivanje krovova s pomoću eventualnih financijskih poticaja Unije ili mjera fiskalne prirode, Komisija je ovlaštena za donošenje pravnog akta na temelju članka 192. Ugovora.

(6)

U dijelu u kojem se predloženom inicijativom teži promicati porezne kredite ili odbitke od poreza na dohodak koje bi odobravale države članice, Komisija je ovlaštena za donošenje pravnog akta na temelju članka 115. Ugovora.

(7)

Stoga nijedan dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ.

(8)

Skupina organizatora dostavila je odgovarajući dokaz da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/788 te je imenovala osobe za kontakt u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom te uredbe.

(9)

Inicijativa nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća i nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(10)

Stoga bi inicijativu pod nazivom „Zeleni krovovi” (Green Garden Roof Tops) trebalo registrirati,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Registrira se europska građanska inicijativa pod nazivom „Zeleni krovovi” (Green Garden Roof Tops).

Članak 2.

Ova je Odluka upućena skupini organizatora europske građanske inicijative pod nazivom „Zeleni krovovi” (Green Garden Roof Tops), koje u svojstvu osoba za kontakt predstavljaju Almog Yoana SADE i Negev Raphael SADE.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2021.

Za Komisiju

Věra JOUROVÁ

Potpredsjednica


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 55.


26.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/25


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/674

оd 21. travnja 2021.

o zahtjevu za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Program razmjene za državne i javne službenike”

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 2784)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Zahtjev za registraciju europske građanske inicijative pod nazivom „Program razmjene za državne i javne službenike” (Civil Servant Exchange Program – CSEP) podnesen je Komisiji 27. veljače 2021.

(2)

Ciljevi inicijative navedeni su kako slijedi: „Kao europski studenti i budući državni službenici smatramo da razmjene ne bi trebale prestati nakon završetka studija. Stoga predlažemo stvaranje Programa razmjene za državne i javne službenike, programa razmjene i osposobljavanja službenika država članica EU-a. Cilj tog svojstvenog „Erasmusa za službenike” bio bi ponuditi službenicima iz država članica EU-a radno iskustvo u sličnoj službi u drugoj državi članici u razdoblju od dva do 12 mjeseci. Službenici na razmjeni i dalje bi mogli primati plaću svoje matične zemlje, uz naknadu EU-a ako je ta plaća niža od one koju primaju u zemlji domaćinu za ekvivalentno radno mjesto. CSEP-om bi se povećala sloboda kretanja radnika u EU-u, potaknula razmjena primjera dobre prakse među državnim i javnim službama i poboljšale veze među državama članicama. Osim toga, CSEP bi službenicima pomogao da prevladaju razne poteškoće s kojima se suočavaju u radu s europskim kolegama. CSEP bi pokrenuo novi duh jedinstva, od građana i za građane, zahvaljujući službenicima iz europskih zemalja.”

(3)

U prilogu su navedene dodatne pojedinosti o predmetu, ciljevima i kontekstu inicijative. Konkretno, u njemu se iznose percipirane prednosti programa, tj. koristi europskog iskustva, razvoj dodatnih vještina i razmjena primjera dobre prakse te jačanje EU-a i njegovih država članica. U prilogu se navodi da bi program trebao biti od koristi brojnim kategorijama službenika, kao što su nastavnici, javnozdravstveno osoblje i osoblje na kaznenim, sudskim i administrativnim funkcijama. Podrobnije se obrađuje i plaća službenika na razmjeni i financijska naknada Unije.

(4)

Inicijativom se predlaže stvaranje programa razmjene u obliku zakonodavnog okvira kojim bi se državama članicama omogućilo da dobrovoljno odrede radna mjesta u svojoj upravi koja će se staviti na raspolaganje službenicima iz drugih država članica u svrhu razmjene, poštujući pritom načelo supsidijarnosti i nadležnosti EU-a i država članica te mogućnost ograničavanja pristupa određenim funkcijama radi zaštite javnog poretka i sigurnosti važnih nacionalnih javnih informacija.

(5)

S obzirom na to da je cilj programa razvoj razmjene informacija i primjera dobre prakse među državnim službenicima, Komisija je ovlaštena predložiti ga kao mjeru za poticanje suradnje među državama članicama i podupiranje njihova djelovanja u području zapošljavanja na temelju članka 149. Ugovora.

(6)

Osim toga, program bi se mogao predložiti i na temelju članka 165. stavka 4. i članka 166. stavka 4. Ugovora, s obzirom na to da je njegov cilj poticanje mobilnosti nastavnika i instruktora te razvoj obrazovanja i strukovnog osposobljavanja.

(7)

Naposljetku, program bi se mogao predložiti na temelju članka 197. stavka 2. Ugovora s obzirom na to da bi mu cilj bio poboljšati administrativni kapacitet država članica za provedbu propisa Unije.

(8)

Stoga nijedan dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ.

(9)

Skupina organizatora dostavila je odgovarajući dokaz da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/788 te je imenovala osobe za kontakt u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom te uredbe.

(10)

Inicijativa nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća i nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(11)

Inicijativu pod nazivom „Program razmjene za državne i javne službenike” (Civil Servant Exchange Program – CSEP) trebalo bi stoga registrirati,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Registrira se europska građanska inicijativa pod nazivom „Program razmjene za državne i javne službenike”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena skupini organizatora europske građanske inicijative pod nazivom „Program razmjene za državne i javne službenike”, koju u svojstvu osoba za kontakt predstavljaju Johan GONCALVES i Adam MAZOYER.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2021.

Za Komisiju

Věra JOUROVÁ

Potpredsjednica


(1)  SL L 130, 17.5.2019., str. 55.